ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.108.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 108

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
28. april 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island

1

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

1

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

2

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 405/2011 af 19. april 2011 om indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 406/2011 af 27. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 2380/2001 for så vidt angår sammensætningen af fodertilsætningsstoffet alfa-maduramicinammonium ( 1 )

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår tilføjelse af visse FN/ECE-regulativer om typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 408/2011 af 27. april 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår fremsendelsesformatet ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2011 af 27. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 619/2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 410/2011 af 27. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 259/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår offentliggørelsen af oplysninger om modtagerne af midler fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2011 af 27. april 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

26

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2011 af 27. april 2011 om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden april 2011 ved forordning (EF) nr. 327/98

28

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/56/EU af 27. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cyproconazol som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF ( 1 )

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/57/EU af 27. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fluometuron som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF ( 1 )

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island

De procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 28. juli 2010, og som har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. marts 2011, blev afsluttet den 7. marts 2011. Protokollen træder derfor i kraft den 1. maj 2011 i overensstemmelse med dens artikel 3, stk. 2.


(1)  EUT L 291 af 9.11.2010, s. 14.


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

De procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 28. juli 2010, og som har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. marts 2011, blev afsluttet den 7. marts 2011. Protokollen træder derfor i kraft den 1. maj 2011 i overensstemmelse med dens artikel 5, stk. 2.


(1)  EUT L 291 af 9.11.2010, s. 18.


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/2


Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

De procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 28. juli 2010, og som har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. januar 2011, blev afsluttet den 7. marts 2011. Aftalen træder derfor i kraft den 1. maj 2011 i overensstemmelse med dens artikel 9, stk. 2.


(1)  EUT L 291 af 9.11.2010, s. 10.


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/2


Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014

De procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014 (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 28. juli og den 19. august 2010, og som har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. januar 2011, blev afsluttet den 7. marts 2011. Aftalen træder derfor i kraft den 1. maj 2011 i overensstemmelse med dens artikel 3, stk. 2.


(1)  EUT L 291 af 9.11.2010, s. 4.


FORORDNINGER

28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 405/2011

af 19. april 2011

om indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 15, stk. 1,

under henvisning til forslag forelagt af Europa-Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   PROCEDURE

1.1.   Midlertidige foranstaltninger

(1)

Ved forordning (EU) nr. 1261/2010 (2) (»forordningen om midlertidig told«) indførte Kommissionen en midlertidig udligningstold på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien.

(2)

Proceduren blev indledt, efter at Federation of Iron and Steel Industries (Eurofer) (»klageren«) den 15. februar 2010 havde indgivet en klage på vegne af producenter, der tegner sig for størstedelen, i dette tilfælde over 25 %, af den samlede EU-produktion af visse stænger af rustfrit stål.

(3)

Som anført i betragtning 23 i forordningen om midlertidig told omfattede undersøgelsen af subsidiering og skade perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (»undersøgelsesperioden« eller »UP«). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra 2007 til udgangen af undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

1.2.   Efterfølgende procedure

(4)

Efter fremlæggelsen af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det blev besluttet at indføre midlertidige udligningsforanstaltninger (»den foreløbige fremlæggelse«), indgav en række interesserede parter skriftlige redegørelser, hvori de tilkendegav deres synspunkter vedrørende de foreløbige konklusioner. Parter, der anmodede om det, fik også lejlighed til at blive hørt. Kommissionen fortsatte med at indhente alle de oplysninger, som den anså for nødvendige for at træffe endelig afgørelse i sagen. De berørte parters mundtlige og skriftlige bemærkninger blev overvejet og, hvor det var relevant, taget i betragtning.

(5)

Alle parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien og endelig opkrævning af de beløb, der er stillet som sikkerhed i form af midlertidig told. Parterne fik også en frist til at fremsætte bemærkninger til disse oplysninger.

1.3.   Parter, som er berørt af proceduren

(6)

Da der ikke er fremsat bemærkninger vedrørende de parter, der er berørt af proceduren, bekræftes konklusionerne i betragtning 5-22 i forordningen om midlertidig told.

2.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

2.1.   Den pågældende vare

(7)

Der mindes om, jf. betragtning 24 i forordningen om midlertidig told, at »den pågældende vare« var stænger af rustfrit stål, kun koldtbehandlede, bortset fra stænger med cirkulært tværsnit med en diameter på 80 mm eller mere, med oprindelse i Indien og i øjeblikket henhørende under KN-kode 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 og 7222 20 89.

(8)

En af de eksporterende producenter i Indien hævdede, at stænger af rustfrit stål med et cirkulært tværsnit med en diameter på 80 mm eller mindre, men en tolerancebredde, der ligger uden for H6 til H11, bør udelukkes fra undersøgelsen, fordi de ikke er omfattet af varedækningen.

(9)

Denne påstand blev afvist, fordi der i varedækningen ikke henvises til tolerancer. Varekontrolnummeret i spørgeskemaet omfatter ganske vist en rubrik for tolerancer, der er begrænset til tolerancebredden H6 til H11, men denne er kun medtaget af hensyn til sammenligningen og har ingen bindende virkninger for den vare, der er genstand for undersøgelsen. Det konkluderes derfor, at varer med en tolerancebredde, der ligger uden for H6 til H11, ikke bør udelukkes.

(10)

Det bør bemærkes, at varer med en tolerancebredde, der ligger uden for H6 til H11, blev taget i betragtning ved beregningen af den foreløbige subsidiemargen og skadestærskel.

2.2.   Samme vare

(11)

Da der ikke er fremsat nogen bemærkninger vedrørende samme vare, bekræftes konklusionen i betragtning 25 i forordningen om midlertidig told.

3.   SUBSIDIERING

3.1.   Indledning

(12)

I betragtning 26 i forordningen om midlertidig told henvises der til følgende ordninger, som angiveligt indebærer, at der ydes subsidier:

a)

Duty Entitlement Passbook Scheme (toldgodtgørelsesordning)

b)

Advance Authorisation Scheme (forhåndstilladelsesordning)

c)

Export Promotion Capital Goods Scheme (eksportfremmeordning for investeringsgoder)

d)

Export Oriented Units Scheme (ordning for eksportorienterede virksomheder)

e)

Export Credit Scheme (eksportkreditordning).

(13)

EU-erhvervsgrenen spurgte, om Kommissionen havde undladt at tage hensyn til en række subsidieringsordninger og som følge heraf undervurderede de subsidier, som det var blevet konstateret, at de indiske producenter modtog.

(14)

Som svar herpå skal det bemærkes, at klagen omfattede et stort antal nationale og lokale ordninger, som blev medtaget i det spørgeskema, der blev sendt til de eksporterende producenter i Indien, og undersøgt af Kommissionen. Kun for de i betragtning 12 omhandlede ordninger blev det dog konstateret, at de undersøgte eksporterende producenter, der indgik i stikprøven, havde modtaget subsidier.

(15)

EU-erhvervsgrenen hævdede ligeledes, at Kommissionens resultater er i modstrid med resultaterne af en procedure vedrørende udligningstold på eksporten af visse stålvarer fra Indien, som det amerikanske handelsministerium havde foretaget, og hvor der var blevet konstateret langt højere subsidier. Det bør dog bemærkes, at disse resultater vedrører en anden vare og dækker en anden undersøgelsesperiode. Derfor afvises denne påstand.

(16)

Da der ikke er fremsat andre bemærkninger, bekræftes betragtning 26-28 i forordningen om midlertidig told.

3.2.   Duty Entitlement Passbook Scheme (»DEPBS«) (toldgodtgørelsesordning)

(17)

En række parter hævdede, at DEPBS ikke bør betragtes som et udligningsberettiget subsidie, da formålet med ordningen er at udligne tolden på import. Som det fremgår af betragtning 38 i forordningen om midlertidig told, kan denne ordning ikke betragtes som en tilladt toldgodtgørelsesordning eller substitutionsgodtgørelsesordning i henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii), da den ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens bilag I, punkt i), bilag II (definition af og regler for godtgørelse) og bilag III (definition af og regler for substitutionsgodtgørelse). En eksportør er ikke forpligtet til rent faktisk at forbruge de toldfrit importerede varer i produktionsprocessen, og kreditbeløbet beregnes ikke i forhold til de faktisk anvendte råvarer. Desuden findes der ingen ordning eller procedure, der skal fastslå, hvilke råvarer der forbruges ved fremstillingen af den eksporterede vare, eller om der har været tale om betaling af for høje importafgifter, jf. grundforordningens bilag I, punkt i), og bilag II og III. Endelig er en eksportør berettiget til DEPBS-fordelene, uanset om den pågældende overhovedet importerer råvarer. For at opnå fordelen er det tilstrækkeligt for en eksportør blot at eksportere varer uden at påvise import af noget råmateriale. Selv eksportører, der køber alle deres råvarer lokalt og ikke importerer varer, der kan benyttes som råvarer, er således stadig berettiget til fordelene ved DEPBS. Disse påstande afvises derfor.

(18)

En af parterne hævdede, at i tilfælde af salg af DEPB-licensen lå den faktiske salgspris under licensens værdi, og fordelen var derfor mindre. I den forbindelse skal det bemærkes, at fordelen under denne ordning blev beregnet på grundlag af størrelsen af den kredit, der ydes under licensen, uanset om licensen blev anvendt til udligning af tolden på import, eller om licensen rent faktisk blev solgt. Det konkluderes, at et eventuelt salg af en licens til en pris, der ligger under den pålydende værdi, er en rent forretningsmæssig beslutning, som ikke ændrer ved størrelsen af den fordel, der ydes under denne ordning. Denne påstand afvises derfor.

(19)

Desuden hævdede en anden part, at selv hvis DEPBS blev betragtet som udligningsberettiget, burde fordelen under denne ordning ikke baseres på eksportværdien, men snarere den faktiske brug af DEPB-licensen. I den forbindelse bør der mindes om, at i overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 2, og artikel 5 beregnedes det udligningsberettigede subsidiebeløb udtrykt ved den fordel, som det blev konstateret, at modtageren havde opnået i undersøgelsesperioden. I den forbindelse var det opfattelsen, at modtageren opnår fordelen på det tidspunkt, der foretages en eksporttransaktion under denne ordning. På dette tidspunkt er det sandsynligt, at de indiske myndigheder giver afkald på tolden, hvilket udgør et finansielt bidrag, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i). Når først toldmyndighederne har udstedt et eksportforsendelsesdokument, der bl.a. viser størrelsen af den DEPBS-kredit, som ydes for den pågældende eksporttransaktion, har de indiske myndigheder ingen beføjelser med hensyn til at indrømme subsidiet. Når en virksomhed ved, at den vil modtage et subsidie under DEPBS, er virksomheden gunstigere stillet, fordi den kan tilbyde lavere priser på grund af subsidierne. Det er imidlertid eksporttidspunktet og ikke den efterfølgende anvendelse, der er afgørende for at fastslå, at der er indrømmet en fordel, fordi en eksportør med sådanne rettigheder allerede er bedre stillet finansielt set. Denne påstand afvises derfor.

(20)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende denne ordning, bekræftes konklusionerne i betragtning 29-41 i forordningen om midlertidig told.

3.3.   Advance Authorisation Scheme (»AAS«) (forhåndstilladelsesordningen)

(21)

En af parterne hævdede, at AAS burde betragtes som en toldgodtgørelsesordning, fordi de importerede materialer anvendes til produktion af varer, som eksporteres. Som svar på denne påstand blev det i grundforordningens betragtning 54 forklaret, at den underordning, der blev benyttet i den aktuelle sag, ikke kan betragtes som en tilladt toldgodtgørelsesordning eller substitutionsgodtgørelsesordning i henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii). Den overholder ikke reglerne i grundforordningens bilag I, punkt i), bilag II (definition af og regler for godtgørelse) og bilag III (definition af og regler for substitutionsgodtgørelse). De indiske myndigheder anvendte ikke en verifikationsordning eller -procedure til effektivt at bekræfte, hvorvidt der blev brugt råvarer ved fremstillingen af den eksporterede vare og i hvilke mængder (grundforordningens bilag II, del II, punkt 4), samt for substitutionsgodtgørelsesordningers vedkommende grundforordningens bilag III, del II, punkt 2). Det konkluderes også, at standard input-/outputnormerne (SION-normerne) for den pågældende vare ikke var tilstrækkeligt præcise, og at SION-normerne ikke i sig selv kan anses for at være et system til verifikation af det faktiske forbrug, fordi disse standardnormer er udformet således, at de indiske myndigheder ikke med tilstrækkelig præcision kan kontrollere, hvilke mængder råvarer der er forbrugt i produktionen til eksport. De indiske myndigheder foretog desuden heller ikke nogen yderligere undersøgelse på grundlag af de faktisk involverede råvarer, selv om det normalt er nødvendigt, når der ikke findes en effektiv kontrolordning (grundforordningens bilag II, del II, punkt 5, og bilag III, del II, punkt 3). Underordningen er derfor udligningsberettiget, og påstanden afvises.

(22)

Hvad angår beregningen af subsidiebeløbet og i modstrid med en af parternes påstande, skulle AAS-fordele, der indrømmes andre varer end den pågældende vare, tages i betragtning ved fastsættelsen af den udligningsberettigede fordels størrelse. Der er ingen forpligtelse under AAS, der begrænser brugen af fordelen til toldfri import af råvarer knyttet til en bestemt vare. Den pågældende vare kan derfor drage fordel af alle de AAS-fordele, der indrømmes.

(23)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende denne ordning, bekræftes konklusionerne i betragtning 42-58 i forordningen om midlertidig told.

3.4.   Export Promotion Capital Goods Scheme (»EPCGS«) (eksportfremmeordning for investeringsgoder)

(24)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende denne ordning, bekræftes konklusionen i betragtning 59 i forordningen om midlertidig told.

3.5.   Export Oriented Units Scheme (»EOUS«) (ordning for eksportorienterede virksomheder)

(25)

Før en række bemærkninger fra virksomheden i stikprøven, som havde status som EOU, behandles, bør der mindes om, at det er en afgørende forpligtelse for en EOU-virksomhed, jf. FT-policy 2004-2009 og FT-policy 2009-2014, at opnå en nettoindtjening i udenlandsk valuta, dvs. den samlede værdi af eksporten skal være højere end den samlede værdi af de importerede varer i en referenceperiode (på fem år). I princippet kan alle virksomheder, der forpligter sig til at eksportere hele deres produktion af varer og tjenesteydelser, etableres under EOUS.

(26)

Til gengæld er eksportorienterede virksomheder berettiget til de i grundforordningens betragtning 66 omhandlede fordele. De er retligt betinget af eksportresultater og anses derfor for at være specifikke og udligningsberettigede i henhold til grundforordningens artikel 4, stk. 4, første afsnit, litra a). Det er en ufravigelig betingelse for at opnå fordelene, at en EOU-virksomhed har eksport som mål, jf. kapitel 6.1 i FT-policy 2009-2014.

(27)

En EOU-virksomheds fordele er alle retligt betingede af eksportresultater. EOUS kan ikke betragtes som en tilladt toldgodtgørelses- eller substitutionsgodtgørelsesordning i henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii). Den overholder ikke de strenge regler, der er fastsat i grundforordningens bilag I, punkt H), og bilag II, nr. i), (definition af og regler for godtgørelse) og bilag III (definition af og regler for substitutionsgodtgørelse).

(28)

Det er desuden ikke blevet bekræftet, at de indiske myndigheder har en verifikationsordning eller -procedure til effektivt at bekræfte, hvorvidt der blev forbrugt told- eller omsætningsafgiftsfri råvarer ved fremstillingen af den eksporterede vare og i hvilke mængder (grundforordningens bilag II, del II, punkt 4, samt for substitutionsgodtgørelsesordningers vedkommende grundforordningens bilag III, del II, punkt 2). Hensigten med den indførte kontrolordning er at overvåge forpligtelsen til at opnå nettoindtjening i udenlandsk valuta og ikke forbruget af import i forbindelse med fremstilling af eksportvarer.

(29)

Ifølge den part, som har status som EOU-virksomhed, kan en fordel kun være udligningsberettiget, hvis følgende to betingelser er opfyldt: i) der findes ikke noget kontrolsystem, og ii) der er ikke tale om eftergivelse af for store beløb. Som svar herpå skal det fremhæves, at det er af afgørende betydning, at de indiske myndigheder påviser, at de har oprettet et effektivt kontrolsystem, som gør det muligt at fastslå, hvilke og hvor mange råvarer der forbruges i produktionsprocessen. Fraværet af et effektivt kontrolsystem vil blive behandlet yderligere nedenfor. Spørgsmålet vedrørende eftergivelse af for store beløb er kun relevant i tilfælde, hvor det er blevet fastslået, at ordningen — i dette tilfælde EOUS — er en autoriseret toldgodtgørelsesordning, som opfylder kravene i grundforordningens bilag I, II og III. Som forklaret ovenfor i betragtning 27 kan EOUS ikke betragtes som en tilladt toldgodtgørelses- eller substitutionsgodtgørelsesordning i henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii).

(30)

Denne part understregede desuden, at EOUS har karakter af en automatisk ordning, som muliggør toldfri import af råvarer med henblik på eksport af færdigvarer. Den pågældende part hævdede, at EOUS kan sidestilles med den særlige toldprocedure, der kaldes proceduren for aktiv forædling, og ikke toldgodtgørelse. Denne part hævdede, at uanset om disse to ordninger teoretisk set giver det samme resultat (eksport af varer indeholdende råvarer, for hvilke der ikke opkræves told ved import), er der betydelige forskelle mellem dem. Til støtte for påstanden hævdede den pågældende part, at eksportøren under en toldgodtgørelsesordning kan gøre krav på en godtgørelse for told på råvarer, der indgår i færdigvarerne. Under proceduren for aktiv forædling er eksportøren fritaget for importtold, men er retligt forpligtet til at betale told på færdigvarer, der sælges på hjemmemarkedet. Den pågældende part hævdede, at der ikke kan være tale om eftergivelse af for store beløb under sidstnævnte ordning.

(31)

Som svar herpå skal det først og fremmest bemærkes, at det kun kan fastslås, om der har været tale om eftergivelse af for store beløb, hvis der findes en kontrolordning for overvågning af forbruget af importvarer set i forhold til produktionen af eksportvarer. Hvad angår den pågældende parts påstand om, at EOU ikke er en toldgodtgørelsesordning, skal det bemærkes, at det af fodnote 2 til grundforordningens bilag I klart fremgår, at »eftergivelse eller godtgørelse« i grundforordningen omfatter hel eller delvis fritagelse for eller udsættelse af importafgifter. Det bør stå klart, at den grundlæggende tanke bag toldgodtgørelses- eller fritagelsesordninger er den samme, dvs. at importtold på import af råvarer enten ikke skal betales eller godtgøres, såfremt de pågældende råvarer anvendes til fremstilling af varer, som efterfølgende eksporteres. Sluttelig bør det stå klart, at EOUS skal opfylde kravene i grundforordningens bilag I, II og III, hvis det skal fastslås, om ordningen kan betragtes som en autoriseret toldgodtgørelsesordning.

(32)

Den pågældende part hævdede endvidere, at en EOU-virksomhed er underkastet et effektivt kontrolsystem og yderligere kontroltiltag i forbindelse med både eksport og hjemmemarkedssalg. Den pågældende part hævdede, at det ikke blot var relevant at tage udenrigshandelspolitikken og procedurehåndbogen, som fastsætter love og procedurer for EOU, i betragtning. Det bør også undersøges, om der findes et rimeligt og effektiv kontrolsystem i medfør af andre indiske love og bestemmelser. Til støtte for sin påstand hævdede den pågældende part, at han i henhold til Section 6.10.1 i procedurehåndbogen er forpligtet til at føre korrekte regnskaber og indsende kvartals- og årsrapporter med en digital signatur om udviklingen med hensyn til import, indkøb på hjemmemarkedet, eksport og hjemmemarkedssalg. Den pågældende part hævdede endvidere, at han i henhold til Central Excise Act, 1944, i forbindelse med hjemmemarkedssalg er retligt forpligtet til udstede en momsfaktura med en klar angivelse af bl.a. de afgifter, der skal betales. Central Excise Act fastlægger også de månedlige krav, som indebærer, at den pågældende part skal forelægge myndighederne alle oplysninger om sit hjemmemarkedssalg. I henhold til Companies Act, 1956, og de relevante regnskabsstandarder er den pågældende part retligt forpligtet til at forelægge detaljerede oplysninger om import og indkøb på hjemmemarkedet samt eksport og hjemmemarkedssalg i sine reviderede regnskaber.

(33)

Som svar herpå gøres der opmærksom på, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved, at Companies Act muligvis fastlægger rammerne for regnskabsstandarder i Indien. Når det vurderes, om EOU er udligningsberettiget, er det relevante spørgsmål dog, om de indiske myndigheder har oprettet en ordning, som kan bekræfte, om og i hvilket omfang der blev forbrugt told- og afgiftsfrie råvarer i produktionen af de eksporterede varer.

(34)

Kravene under Central Excise Act har et helt andet formål, nemlig at sikre, at de relevante afgifter betales i tilfælde af salg på hjemmemarkedet i Indien. Brugen af toldfrit importerede varer kontrolleres ikke, og forbindelsen mellem toldfrie råvarer og produktionen af færdige varer kontrolleres ikke, og der er således ikke tale om en toldgodtgørelsesordning.

(35)

For så vidt angår yderligere kontroltiltag skal det erindres, at en EOU-virksomhed ikke på noget tidspunkt er forpligtet til at redegøre for den indbyrdes forbindelse mellem enhver importforsendelse og den færdige vare, jf. grundforordningens betragtning 69. Imidlertid vil kun sådanne forsendelseskontroller give de indiske myndigheder oplysninger om råmaterialernes endelige bestemmelsessted, der er tilstrækkelige til at undersøge, om fritagelserne for told og omsætningsafgift ikke overstiger værdien af råmaterialerne til eksportproduktion.

(36)

Efter grundige overvejelser vedrørende denne parts bemærkninger blev det således bekræftet, at de indiske myndigheder ikke har nogen kontrolordning eller -procedure til effektivt at kontrollere, hvorvidt og i givet fald i hvilke mængder der blev brugt told- og/eller omsætningsafgiftsfrie råmaterialer ved fremstillingen af den eksporterede vare (grundforordningens bilag II, del II, punkt 4), samt for substitutionsgodtgørelsesordningers vedkommende grundforordningens bilag III, del II, punkt 2)). De indiske myndigheder foretog desuden heller ikke nogen yderligere undersøgelse på grundlag af de faktisk involverede råmaterialer, selv om dette normalt ville være nødvendigt, når der ikke fandtes en effektiv kontrolordning (grundforordningens bilag II, del II, punkt 5), og bilag III, del II, punkt 3)). Endvidere forelagde de indiske myndigheder ingen beviser for, at der ikke blev eftergivet for store afgiftsbeløb.

(37)

Den pågældende part hævdede, at Kommissionen ved beregningen af subsidiet burde have taget hensyn til den told, der var blevet betalt på hjemmemarkedssalget af færdigvarer. Som svar på denne påstand bør det bemærkes, at selv om formålet med et etablere en EOU-virksomhed er at opnå nettoindtjening på udenlandsk valuta, har EOU-virksomheden mulighed for at sælge en del af sin produktion på hjemmemarkedet. Under EOUS vil varerne blive behandlet som importerede varer, selv om der blot skal betales en præferencetold på 50 %. En EOU-virksomhed er som sådan ikke i en anden situation end de virksomheder, der opererer på hjemmemarkedet, dvs. den gældende told/afgift skal betales på indkøbte varer. I den forbindelse bør det være klart, at de indiske myndigheders beslutning om at beskatte varer til forbrug på hjemmemarkedet ikke betyder, at en EOU-virksomheds fritagelse for importafgifter og omsætningsafgifter ikke er en fordel, for så vidt angår eksportsalget af den pågældende vare. Desuden har salget på hjemmemarkedet ingen indvirkning på den mere generelle vurdering af, om der findes en passende kontrolordning.

(38)

Den pågældende part hævdede også, at Kommissionen bruger en forkert nævner ved beregningen af subsidiebeløbet. Parten hævdede, at den korrekte nævner er hele salgsomsætningen og ikke omsætningen fra eksportsalget. Denne påstand måtte afvises. Det subsidiebeløb (tælleren), der er blevet beregnet under ordningen, er i overensstemmelse med grundforordningens artikel 7, stk. 2, blevet fordelt på den samlede eksportomsætning i UP som passende nævner, fordi subsidiet er betinget af eksportresultater. En EOU-virksomheds mulighed for at sælge en del af sin produktion på hjemmemarkedet ændrer ikke ved, at EOUS helt klart har eksport som mål.

(39)

Sluttelig hævdede den pågældende part, at den fordel, som virksomheden opnår, bør svare til de kreditomkostninger, som de indiske myndigheder gav afkald på mellem tidspunktet for import af råvarerne og tidspunktet for eksport fra Indien af de færdige stænger af rustfrit stål. Til støtte for sin påstand henviste den pågældende part til de foreløbige resultater af en antisubsidieundersøgelse/undersøgelse vedrørende en ny eksportør, som det amerikanske handelsministerium har foretaget for nylig, og hvoraf det fremgik, at ikke betalt told blev betragtet som et rentefrit lån, som virksomheden ydes på importtidspunktet. Som svar herpå skal det bemærkes, at Kommissionen ikke er bundet af de beregningsmetoder, der anvendes af det amerikanske handelsministerium, men af grundforordningens bestemmelser. I dette tilfælde er der redegjort for beregningsmetoden i betragtning 75 og 76 i forordningen om midlertidig told. Under alle omstændigheder ville dette argument kun kunne bruges, hvis der blot var tale om udsættelse (fodnote 3 til grundforordningens bilag I) og ikke toldfritagelse som i dette tilfælde.

(40)

På grundlag af ovenstående bekræftes betragtning 60-77 i forordningen om midlertidig told.

3.6.   Export Credit Scheme (»ECS«) (eksportkreditordning)

(41)

En af parterne medgav, at han havde modtaget en præferentiel kredit for sin eksport, men hævdede, at denne sats var betydeligt højere end de fremherskende kreditsatser i Unionen og derfor ikke burde betragtes som en fordel.

(42)

Som svar herpå bør det bemærkes, at subsidiebeløbet er blevet beregnet på grundlag af forskellen mellem den rente, som blev betalt for eksportkreditter, og den rente, der skulle have været betalt for de almindelige kreditter på markedsvilkår, der blev anvendt af den pågældende virksomhed i Indien. I dette tilfælde blev et benchmark på hjemmemarkedet anvendt til beregning af subsidiebeløbet. Denne påstand afvises derfor.

(43)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende denne ordning, bekræftes konklusionerne i betragtning 78-86 i forordningen om midlertidig told.

3.7.   Udligningsberettigede subsidiebeløb

(44)

I overensstemmelse med grundforordningen ligger de udligningsberettigede subsidiebeløb på mellem 3,3 % og 4,3 %, udtrykt i værdi. Da de ligger på samme niveau som i betragtning 87 i forordningen om midlertidig told, bekræftes den betragtning hermed.

ORDNING→

DEPBS (3)

AAS (3)

EOU (3)

ECS (3)

I alt

VIRKSOMHED

 

 

 

 

 

Chandan Steel Ltd.

1,5 %

1,5 %

 

0,4 %

3,4 %

Venus group

2,6 % til 3,4 %

0 til 0,8 %

 

 

3,3 % (4)

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

 

 

4,3 %

 

4,3 %

(45)

Metoden til fastsættelse af subsidiemargenen for de samarbejdsvillige virksomheder, som ikke indgår i stikprøven, fremgår af betragtning 88 i forordningen om midlertidig told. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 15, stk. 3, udgør subsidiemargenen for de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven, 4,0 %, hvilket beregnedes på grundlag af den vejede gennemsnitlige subsidiemargen for de samarbejdsvillige virksomheder i stikprøven. Derfor bekræftes konklusionerne betragtning 88 i forordningen om midlertidig told.

(46)

Grundlaget for fastsættelse af den landsdækkende subsidiemargen fremgår af betragtning 89 i forordningen om midlertidig told. Da der ikke blev fremsat bemærkninger hertil, bekræftes konklusionerne i betragtning 89 i forordningen om midlertidig told.

4.   EU-ERHVERVSGRENEN

(47)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende EU-erhvervsgrenen, bekræftes konklusionerne i betragtning 90-93 i forordningen om midlertidig told.

5.   SKADE

(48)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende skade, bekræftes konklusionerne i betragtning 94-122 i forordningen om midlertidig told.

6.   ÅRSAGSSAMMENHÆNG

(49)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger vedrørende årsagssammenhæng, bekræftes konklusionerne i betragtning 123-136 i forordningen om midlertidig told.

7.   UNIONENS INTERESSER

(50)

Da der ikke blev fremsat andre bemærkninger vedrørende Unionens interesser, bekræftes konklusionerne i betragtning 137-148 i forordningen om midlertidig told.

8.   ENDELIGE UDLIGNINGSFORANSTALTNINGER

8.1.   Skadestærskel

(51)

En af parterne hævdede, at den gennemsnitlige fortjenstmargen før skat på 9,5 %, som var baseret på situationen i 2007 og blev anvendt til beregning af den ikke skadevoldende pris med henblik på fastsættelsen af skadesmargenen, ikke var repræsentativ for erhvervsgrenens fortjenstmargen før skat på lang sigt. Det blev påstået, at det år, som tjente som grundlag for beregning af denne fortjeneste, var et usædvanligt år, og at 2005-2006 ville være mere repræsentative, da disse år var normale regnskabsår med fortjenstmargener på mellem 4 og 6 %.

(52)

Den målfortjeneste, som blev anvendt i den midlertidige fase, var baseret på den vejede gennemsnitlige fortjenstmargen, som EU-producenterne i stikprøven havde opnået i 2007. Dette år blev anset for at være det mest repræsentative år, hvor EU-producenterne ikke led under skadevoldende subsidiering. Påstanden afvises derfor, og den fortjenstmargen, der blev anvendt i den midlertidige fase, bekræftes.

(53)

Da der ikke er fremsat andre bemærkninger vedrørende skadestærsklen bekræftes konklusionerne i betragtning 149-153 i forordningen om midlertidig told.

8.2.   Konklusion om skadestærskel

(54)

Den metode, der anvendes i forordningen om midlertidig told, bekræftes.

8.3.   Toldens størrelse

(55)

På baggrund af ovenstående og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 15, stk. 1, bør der indføres en endelig udligningstold på et niveau, der er tilstrækkeligt til at afhjælpe den skade, der er forårsaget af den subsidierede import, men som ikke overstiger den konstaterede subsidiemargen.

(56)

Udligningstolden blev således fastlagt ved at sammenligne skadestærsklerne og subsidiemargenerne. Udligningstolden bør derfor være som følger:

Virksomhed

Subsidiemargen

Skadesmargen

Udligningstold

Chandan Steel Ltd.

3,4 %

28,6 %

3,4 %

Venus group

3,3 %

45,9 %

3,3 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

4,3 %

51,5 %

4,3 %

Samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprøven

4,0 %

44,4 %

4,0 %

Alle andre virksomheder

4,3 %

51,5 %

4,3 %

(57)

De individuelle udligningstoldsatser i denne forordning er fastlagt på grundlag af resultaterne af denne undersøgelse. De afspejler således den situation, der konstateredes i forbindelse med undersøgelsen vedrørende ovennævnte virksomheder. Disse toldsatser finder (i modsætning til den landsdækkende told for »alle andre virksomheder«) udelukkende anvendelse på import af varer med oprindelse i Indien og fremstillet af virksomhederne og således af de nævnte specifikke retlige enheder. Importvarer, der er fremstillet af andre virksomheder, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den dispositive del af denne forordning, herunder forretningsmæssigt forbundne enheder til de specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af disse satser, men er omfattet af toldsatsen for »alle andre virksomheder«.

(58)

Alle anmodninger om anvendelse af en individuel udligningstoldsats for virksomheder (f.eks. efter ændring af den pågældende enheds navn eller oprettelse af nye produktions- eller salgsenheder) bør omgående indgives til Kommissionen (5) med alle relevante oplysninger, især om ændringer i virksomhedens aktiviteter med hensyn til produktion, hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning til f.eks. den pågældende navneændring eller den pågældende ændring i produktions- og salgsenheder. Om fornødent vil forordningen blive ændret ved en ajourføring af listen over virksomheder, der er omfattet af individuel told.

8.4.   Endelig opkrævning af midlertidig told

(59)

På grund af størrelsen af de konstaterede subsidiemargener og den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, anses det for nødvendigt, at de beløb, der er stillet som sikkerhed i form af den midlertidige udligningstold, som blev indført ved forordningen om midlertidig told, opkræves endeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig udligningstold på importen af stænger af rustfrit stål, kun koldtbehandlede, bortset fra stænger med cirkulært tværsnit med en diameter på 80 mm eller mere, i øjeblikket henhørende under KN-kode 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 og 7222 20 89 og med oprindelse i Indien.

2.   Den endelige udligningstold på nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 omhandlede vare fremstillet af nedenstående virksomheder fastsættes til følgende:

Virksomhed

Told (%)

Taric-tillægskode

Chandan Steel Ltd., Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai,

Precision Metals, Mumbai,

Hindustan Inox Ltd., Mumbai,

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane

4,3

B004

Virksomheder opført i bilaget

4,0

B005

Alle andre virksomheder

4,3

B999

3.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig udligningstold ved forordning (EU) nr. 1261/2010 om import af stænger af rustfrit stål, kun koldtbehandlede, bortset fra stænger med cirkulært tværsnit med en diameter på 80 mm eller mere, i øjeblikket henhørende under KN-kode 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 og 7222 20 89 og med oprindelse i Indien, opkræves endeligt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2011.

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93.

(2)  EUT L 343 af 29.12.2010, s. 57.

(3)  Subsidier markeret med en asterisk er eksportsubsidier.

(4)  Vægtet gennemsnit for gruppen.

(5)  Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat H, 1049 Bruxelles, Belgien.


BILAG

SAMARBEJDSVILLIGE EKSPORTERENDE PRODUCENTER I INDIEN, DER IKKE INDGÅR I STIKPRØVEN

TARIC-TILLÆGSKODE B005

Virksomhedens navn

By

Ambica Steel Ltd.

New-Delhi

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Mumbai

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Mumbai

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

Facor Steels Ltd.

Nagpur

Global smelters Ltd.

Kanpur

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Mumbai

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabad

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbai

Mukand Ltd.

Thane

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabad

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

Sindia Steels Ltd.

Mumbai

SKM Steels Ltd.

Mumbai

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 406/2011

af 27. april 2011

om ændring af forordning (EF) Nr. 2380/2001 for så vidt angår sammensætningen af fodertilsætningsstoffet alfa-maduramicinammonium

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkendelsen af et fodertilsætningsstof ændres efter anmodning fra indehaveren af godkendelsen og efter udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(2)

Alfa-maduramicinammonium, der tilhører gruppen af coccidiostatika og andre lægemidler, blev i overensstemmelse med Rådets direktiv 70/524/EØF (2) tilladt anvendt i ti år til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2430/1999 (3) og til kalkuner ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2380/2001 (4).

(3)

Indehaveren af godkendelsen har indgivet en ansøgning om ændring af godkendelsen for så vidt angår sammensætningen af fodertilsætningsstoffets bæremiddel. Indehaveren af godkendelsen har indsendt de relevante oplysninger til støtte for sin anmodning.

(4)

EFSA konkluderede i sin udtalelse af 8. december 2010 (5), at anvendelse af denne nye formulering af tilsætningsstoffet til kalkuner ikke forventes at give anledning til nye problemer for dyresundheden, menneskers sundhed eller miljøet, og at det er effektivt til bekæmpelse af coccidiose.

(5)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(6)

Forordning (EF) nr. 2380/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Da ændringerne af betingelserne for godkendelsen ikke foretages af sikkerhedsmæssige årsager, bør der indrømmes en overgangsperiode til afvikling af eksisterende lagre af forblandinger og foderblandinger.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 2380/2001 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forblandinger og foderblandinger, der indeholder alfa-maduramicinammonium, og som er mærket i henhold til forordning (EF) nr. 2380/2001, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(3)  EFT L 296 af 17.11.1999, s. 3.

(4)  EFT L 321 af 6.12.2001, s. 18.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(1):1954.


BILAG

»BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Coccidiostatika og andre lægemidler

E 770

Alpharma Belgium BVBA

Alfa-maduramicinammonium

1 g/100 g

(Cygro 1 %)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Alfa-maduramicinammonium: 1 g/100 g

Carboxymethylcellulosenatrium: 2 g/100 g

Calciumsulfatdihydrat: 97 g/100 g

 

Aktivstof

α-maduramicinammonium C47H83O17N

CAS-nr.: 84878-61-5, ammoniumsalt af en polyethermonocarboxylsyre, der produceres ved en gæringsproces i stammen Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

 

Beslægtede urenheder:

Beta-maduramicinammonium < 10 %

Kalkuner

16 uger

5

5

1.

Anvendelse de sidste 5 dage før slagtning forbudt

2.

I brugsvejledningen angives: »Farligt for dyr af hestefamilien«.

»Dette foderstof indeholder en ionophor: bør ikke anvendes sammen med visse lægemidler (f.eks. tiamulin).«

15.12.2011«


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011

af 27. april 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår tilføjelse af visse FN/ECE-regulativer om typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil (1) samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 97/836/EF (2) tiltrådte EU overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»overenskomst af 1958, som revideret«).

(2)

Ved afgørelse 97/836/EF tiltrådte EU også FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 og 102.

(3)

Ved Rådets afgørelse af 28. februar 2000 tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 110 om specifikke komponenter i motordrevne køretøjer, i hvis fremdriftssystem der anvendes komprimeret naturgas (CNG), og om køretøjer, hvad angår monteringen af specifikke komponenter af godkendt type til anvendelse af komprimeret naturgas (CNG) i fremdriftssystemet.

(4)

Ved Rådets afgørelse 2000/710/EF (3) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 67 om typegodkendelse af særligt udstyr til LPG-drevne biler.

(5)

Ved Rådets afgørelse af 7. november 2000 tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 112 om ensartede forskrifter for godkendelse af forlygter, som er bestemt til anvendelse på motordrevne køretøjer og afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler.

(6)

Ved Rådets afgørelse af 2001/395/EF (4) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 13-H vedrørende typegodkendelse af personbiler for så vidt angår deres bremser.

(7)

Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF (5) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 105 om typegodkendelse af køretøjer til transport af farligt gods for så vidt angår deres særlige konstruktion.

(8)

Ved Rådets afgørelse af 29. april 2004 tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 116 om ensartede tekniske forskrifter for tyverisikring af motorkøretøjer og FN/ECE-regulativ nr. 118 om ensartede tekniske forskrifter vedrørende brændbarheden af materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer.

(9)

Ved Rådets afgørelse af 14. marts 2005 tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 121 om ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer og FN/ECE-regulativ nr. 122 om ensartede tekniske forskrifter for godkendelse af køretøjer af klasse M, N og O hvad angår varmeanlægget.

(10)

Ved Rådets afgørelse 2005/614/EF (6) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 94 om typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision, og FN/ECE-regulativ nr. 95 vedrørende typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af sidekollision.

(11)

Ved Rådets afgørelse 2006/364/EF (7) godkendte EU FN/ECE-regulativ nr. 123 om godkendelse af adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer.

(12)

Ved Rådets afgørelse 2006/444/EF (8) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 55 om bestemmelser for godkendelse af komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog.

(13)

Ved Rådets afgørelse 2006/874/EF (9) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 107 om ensartede bestemmelser for godkendelse af køretøjer i klasse M2 og M3 hvad angår den generelle konstruktion.

(14)

Ved Rådets afgørelse 2007/159/EF (10) godkendte EU FN/ECE-regulativ nr. 125 om godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår førerens fremadrettede synsfelt.

(15)

Ved Rådets afgørelse 2009/433/EF (11) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ nr. 61 om ensartede bestemmelser for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse.

(16)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (12) kan køretøjsfabrikanter, der ansøger om godkendelse af deres systemer, komponenter og separate tekniske enheder, vælge mellem overholdelse af forskrifterne i de relevante direktiver eller forskrifterne i de hertil svarende FN/ECE-regulativer. De fleste af forskrifterne i direktiverne om køretøjsdele er overført fra de hertil svarende FN/ECE-regulativer. I takt med de tekniske fremskridt ændres FN/ECE-regulativerne konstant, og de relevante direktiver må regelmæssigt opdateres for at være i overensstemmelse med indholdet i de respektive FN/ECE-regulativer. For at undgå denne overlapning har CARS 21-ekspertgruppen anbefalet, at adskillige direktiver erstattes af de hertil svarende FN/ECE-regulativer.

(17)

Ved direktiv 2007/46/EF er der fastsat mulighed for obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativer i forbindelse med EF-godkendelse af køretøjer og for erstatning af EU-lovgivningen med disse FN/ECE-regulativer. I henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 bør typegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, betragtes som EF-typegodkendelse i overensstemmelse med denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

(18)

Erstatningen af EU-lovgivningen med FN/ECE-regulativer gør det muligt at undgå overlapning — ikke kun med hensyn til tekniske forskrifter, men også med hensyn til certificering og administrative procedurer. Desuden bør en typegodkendelse, der er direkte baseret på internationalt vedtagne standarder, kunne forbedre markedsadgangen i tredjelande, herunder navnlig de lande, der har undertegnet den reviderede overenskomst af 1958, og dermed øge EU-industriens konkurrenceevne.

(19)

Derfor gives der i forordning (EF) nr. 661/2009 mulighed for at ophæve adskillige direktiver om typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, der for så vidt angår EF-typegodkendelse i henhold til denne forordning bør erstattes af hertil svarende FN/ECE-regulativer.

(20)

I dette øjemed er det hensigtsmæssigt at lade FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 og 125 indgå i bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009, hvori er opført de FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk.

(21)

Forordning (EF) nr. 661/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(22)

De i bilaget til nærværende forordning opførte FN/ECE-regulativer bør anvendes fra gennemførelsesdatoerne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009.

(23)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Medmindre andet følger af stk. 2, 3 og 4 og artikel 4, anvendes FN/ECE-regulativerne med ændringsserier og supplementer som angivet i bilaget i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer fra den 1. november 2012.

2.   Med virkning fra den 1. november 2011 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 13-H, supplement 9 (13), i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse M1.

3.   Med virkning fra den 1. november 2011 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 13, supplement 3 til ændringsserie 11 (14), eller FN/ECE-regulativ nr. 13-H, supplement 9, i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse N1.

4.   Med virkning fra gennemførelsesdatoerne i tabel 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 661/2009 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 13, supplement 3 til ændringsserie 11, i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4 for så vidt angår elektroniske stabilitetskontrolsystemer.

Artikel 3

1.   Medmindre andet følger af stk. 2 og 3 og artikel 4, anvendes FN/ECE-regulativerne med ændringsserier og supplementer som angivet i bilaget i forbindelse med registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer og påhængskøretøjer dertil samt salg og ibrugtagning af nye systemer, komponenter og separate tekniske enheder dertil fra den 1. november 2014.

2.   Med virkning fra den 1. november 2014 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 13, supplement 3 til ændringsserie 11, eller FN/ECE-regulativ nr. 13-H, supplement 9, i forbindelse med registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse N1.

3.   Med virkning fra de i tabel 2 i bilag V til forordning (EF) nr. 661/2009 anførte gennemførelsesdatoer anvendes FN/ECE-regulativ nr. 13, supplement 3 til ændringsserie 11, i forbindelse med registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4 for så vidt angår elektroniske stabilitetskontrolsystemer.

Artikel 4

1.   Med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 100, ændringsserie 00 (15), i forbindelse med EF-typegodkendelse af hele køretøjer i henhold til direktiv 2007/46/EF og i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår elektrisk sikkerhed med virkning fra den 1. maj 2011.

2.   Med virkning fra den 1. januar 2012 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 100, ændringsserie 00, i forbindelse med registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer.

3.   Med virkning fra den 4. december 2012 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 100, ændringsserie 01 (16), i forbindelse med EF-typegodkendelse af hele køretøjer i henhold til direktiv 2007/46/EF og i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, for så vidt angår elektrisk sikkerhed.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.

(2)  EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

(3)  EFT L 290 af 17.11.2000, s. 29.

(4)  EFT L 139 af 23.5.2001, s. 14.

(5)  EFT L 183 af 6.7.2001, s. 33.

(6)  EUT L 217 af 22.8.2005, s. 1.

(7)  EUT L 135 af 23.5.2006, s. 12.

(8)  EUT L 181 af 4.7.2006, s. 53.

(9)  EUT L 337 af 5.12.2006, s. 45.

(10)  EUT L 69 af 9.3.2007, s. 37.

(11)  EUT L 144 af 9.6.2009, s. 24.

(12)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(13)  EUT L 230 af 31.8.2010, s. 1.

(14)  EUT L 297 af 13.11.2010, s. 1.

(15)  EUT L 45 af 14.2.2009, s. 17.

(16)  EUT L 57 af 2.3.2011, s. 54.


BILAG

»BILAG IV

Liste over FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk

Regulativ nr.

Emne

Ændringsserie

EUT- henvisning

Anvendelse

1

Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper af kategori R2 og/eller HS1

Ændringsserie 02

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 1

M, N (1)

3

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer

Supplement 10 til ændringsserie 02

EUT L 31 af 31.1.2009, s. 1

M, N, O

4

Belysning af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 14 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 31 af 31.1.2009, s. 35

M, N, O

6

Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 19 til ændringsserie 01

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 40

M, N, O

7

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 16 til ændringsserie 02

EUT L 148 af 12.6.2010, s. 1

M, N, O

8

Forlygter til motorkøretøjer (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 og/eller H11)

Ændringsserie 05

Korrigendum 1 til revision 4

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 71

M, N (1)

10

Elektromagnetisk kompatibilitet

Ændringsserie 03

EUT L 116 af 8.5.2010, s. 1

M, N, O

11

Dørlåse og dørophæng

Supplement 2 til ændringsserie 03

EUT L 120 af 13.5.2010, s. 1

M1, N1

12

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Supplement 3 til ændringsserie 03

EUT L 165 af 26.6.2008, s. 11

M1, N1

13

Bremser på køretøjer i klasse M, N og O

Supplement 5 til ændringsserie 10

Korrigendum 1 og 2 til revision 6

Supplement 3 til ændringsserie 11

EUT L 257 af 30.9.2010, s. 1

EUT L 297 af 13.11.2010, s. 183

M, N, O (2)

13-H

Bremser (personbiler)

Supplement 9 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 230 af 31.8.2010, s. 1

M1, N1  (3)

14

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

Supplement 2 til ændringsserie 06

EUT L 321 af 6.12.2007, s. 1

M, N

16

Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelsesanordninger

Supplement 17 til ændringsserie 04

EUT L 313 af 30.11.2007, s. 58

M, N

17

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Ændringsserie 08

EUT L 230 af 31.8.2010, s. 81

M, N

18

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Supplement 2 til ændringsserie 03

EUT L 120 af 13.5.2010, s. 29

M2, M3, N2, N3

19

Tågeforlygter til motorkøretøjer

Supplement 2 til ændringsserie 03

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 113

M, N

20

Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med halogenglødelamper (H4)

Ændringsserie 03

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 170

M, N (1)

21

Indvendigt udstyr

Supplement 3 til ændringsserie 01

EUT L 188 af 16.7.2008, s. 32

M1

23

Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 15 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 148 af 12.6.2010, s. 34

M, N, O

25

Nakkestøtter hvad enten de er indbygget i et sæde eller ej

Ændringsserie 04

Korrigendum 2 til revision 1

EUT L 215 af 14.8.2010, s. 1

M, N

26

Udragende dele

Supplement 1 til ændringsserie 03

EUT L 215 af 14.8.2010, s. 27

M1

28

Lydsignalapparater

Supplement 3 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 185 af 17.7.2010, s. 1

M, N

31

Halogen sealed-beam-forlygter (HSB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

Supplement 7 til ændringsserie 02

EUT L 185 af 17.7.2010, s. 15

M, N

34

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Supplement 2 til ændringsserie 02

EUT L 194 af 23.7.2008, s. 14

M, N, O

37

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 34 til ændringsserie 03

EUT L 297 af 13.11.2010, s. 1

M, N, O

38

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 14 til regulativets oprindelige udgave

Korrigendum 1 til supplement 12

EUT L 148 af 12.6.2010, s. 55

M, N, O

39

Speedometerudstyr, herunder montering af dette

Supplement 5 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 120 af 13.5.2010, s. 40

M, N

43

Sikkerhedsrudemateriale

Supplement 12 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 230 af 31.8.2010, s. 119

M, N, O

44

Fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger)

Ændringsserie 04

Korrigendum 3 til revision 2

EUT L 306 af 23.11.2007, s. 1

M, N

46

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Supplement 4 til ændringsserie 02

Korrigendum 1 til supplement 4 til ændringsserie 02

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 211

M, N

48

Montering af lygter og lyssignaler på motorkøretøjer

Ændringsserie 04

EUT L 135 af 23.5.2008, s. 1

M, N, O

55

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Supplement 1 til ændringsserie 01

EUT L 227 af 28.8.2010, s. 1

M, N, O

58

Anordninger til afskærmning bagtil mod underkøring (RUPD) og montering heraf; afskærmning bagtil mod underkøring (RUP)

Ændringsserie 02

EUT L 232 af 30.8.2008, s. 13

N2, N3, O3, O4

61

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Supplement 1 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 1

N

66

Overbygningens styrke på store køretøjer til personbefordring

Ændringsserie 02

EUT L 84 af 30.3.2011, s. 1

M2, M3

67

Motorkøretøjer, der anvender LPG

Supplement 7 til ændringsserie 01

EUT L 72 af 14.3.2008, s. 1

M, N

73

Sideafskærmning af godskøretøjer

Supplement 1 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 120 af 13.5.2010, s. 49

N2, N3, O3, O4

77

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

Supplement 12 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 130 af 28.5.2010, s. 1

M, N

79

Styreapparat

Supplement 3 til ændringsserie 01

EUT L 137 af 27.5.2008, s. 25

M, N, O

80

Styrken af sæderne i store køretøjer

Supplement 3 til ændringsserie 01

Korrigendum 1 til ændringsserie 01

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 18

M2, M3

87

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

Supplement 14 til regulativets oprindelige udgave

Korrigendum 1 til revision 2

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 46

M, N

89

Hastighedsbegrænsende anordninger

Supplement 1 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 158 af 19.6.2007, s. 1

M, N

90

Udskiftningsbremsebelægningsenheder og udskiftningstromlebremsebelægninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 11 til ændringsserie 01

EUT L 130 af 28.5.2010, s. 19

M, N, O

91

Positionslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Supplement 11 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 69

M, N, O

93

Anordninger til afskærmning fortil mod underkøring (FUPD) og montering heraf; afskærmning fortil mod underkøring (FUP)

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 185 af 17.7.2010, s. 56

N2, N3

94

Beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision

Supplement 3 til ændringsserie 01

Korrigendum 2 til ændringsserie 01

Korrigendum 1 til revision 1

EUT L 130 af 28.5.2010, s. 50

M1

95

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

Supplement 1 til ændringsserie 02

EUT L 313 af 30.11.2007, s. 1

M1, N1

97

Tyverialarmer

Revision 1 — ændring 1

EUT L 351 af 30.12.2008, s. 1

M1, N1

98

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

Supplement 13 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 92

M, N

99

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

Supplement 5 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 151

M, N

100

Elektrisk sikkerhed

Supplement 1 til regulativets oprindelige udgave

Ændringsserie 01

EUT L 45 af 14.2.2009, s. 17

EUT L 57, 2.3.2011, s. 54

M, N

102

Kortkoblingsanordninger (KKA); montering af en godkendt type KKA

Regulativets oprindelige udgave

EUT L 351 af 30.12.2008, s. 44

N2, N3, O3, O4

105

Køretøjer til transport af farligt gods

Supplement 1 til ændringsserie 04

EUT L 230 af 31.8.2010, s. 253

N, O

107

Køretøjer af klasse M2 og M3

Ændringsserie 03

EUT L 255 af 29.9.2010

M2, M3

110

Specifikke komponenter til CNG

Supplement 6 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 72 af 14.3.2008, s. 113

M, N

112

Forlygter, som er bestemt til anvendelse på motordrevne køretøjer og afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

Supplement 12 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 230 af 31.8.2010, s. 264

M, N

116

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Supplement 2 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 181

M1, N1

118

Brændbarhed af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer

Oprindeligt regulativ

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 263

M3

121

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

Supplement 3 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 177 af 10.7.2010, s. 290

M, N

122

Køretøjer af klasse M, N og O hvad angår varmeanlægget

Supplement 1 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 164 af 30.6.2010, s. 231

M, N, O

123

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Supplement 4 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 222 af 24.8.2010, s. 1

M, N

125

Synsfelt fremad

Supplement 2 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 200 af 31.7.2010, s. 38

M1


(1)  FN/ECE-regulativ nr. 1, 8 og 20 finder ikke anvendelse på EF-typegodkendelse af nye køretøjer.

(2)  Herunder kravene i bilag 21 hertil vedrørende væltekontrol og retningskontrol i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse N1 og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse N1.

(3)  Herunder kravene i bilag 9 hertil i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse N1 og M1 og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse N1 og M1


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 408/2011

af 27. april 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår fremsendelsesformatet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 af 25. november 2009 om statistik over pesticider (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 er der fastlagt en ny ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over afsætning og anvendelse af pesticider.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1185/2009 skal medlemsstaterne fremsende de statistiske data elektronisk i et egnet teknisk format, som skal vedtages af Kommissionen.

(3)

For at sikre fortrolighed vil fremsendelsesfilen indeholde et flag, der angiver, om de fremsendte oplysninger om stoffet, den kemiske gruppe, produktkategorien eller hovedgruppen er fortrolige eller ej.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne fremsender de statistiske data om markedsføring af pesticider, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1185/2009, ved hjælp af formatet Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX). Data skal fremsendes eller uploades elektronisk til Eurostats centrale dataportal.

Medlemsstaterne fremsender de relevante data i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der angives af Kommissionen (Eurostat).

Artikel 2

Det tekniske format til fremsendelse af data til Kommissionen (Eurostat) er beskrevet i bilaget.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 324 af 10.12.2009, s. 1.


BILAG

Format til fremsendelse af statistiske data om markedsføring af pesticider

Fremsendelsesfiler skal indeholde følgende oplysninger:

Nr.

Felt

Bemærkninger

1

Land

3-alfa-kode (f.eks. FRA)

2

År

F.eks. 2010

3

Hovedgruppe

Koderne er angivet i bilag III til forordning (EF) nr. 1185/2009 (med seneste ændringer)

4

Produktkategorier

 

5

Kemisk gruppe

 

6

Stof

 

7

For felt nr. 3, 4, 5 og 6: den solgte mængde

Angives i kilo stof

8

For felt nr. 3, 4, 5 og 6: fortrolighedsflag

Ja/nej


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 409/2011

af 27. april 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 619/2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 161, stk. 3, artikel 164, stk. 2, litra b), og artikel 170, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 (2) er der indledt en løbende licitation for eksportrestitutioner for naturligt smør i blokke henhørende under produktkode ex ex 0405 10 19 9700, butteroil i beholdere henhørende under produktkode ex ex 0405 90 10 9000 og skummetmælkspulver henhørende under produktkode ex ex 0402 10 19 9000 og fastsat bestemmelser om licitationsproceduren. Den indeholder bl.a. bestemmelser om de licitationsperioder, hvor der kan indgives bud.

(2)

For bedre at kunne reagere på nedgangen på markedet for mejeriprodukter i begyndelsen af 2009 blev forordning (EF) nr. 619/2009 ændret for at indføre to licitationsperioder pr. måned. Siden da har markedssituation forbedret sig væsentligt, hvorfor antallet af licitationsperioder igen kan reduceres til en pr. måned.

(3)

Forordning (EF) nr. 619/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indledningen til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 619/2008 affattes således:

»Hver licitationsperiode slutter kl. 13.00 (belgisk tid) den tredje tirsdag i måneden med følgende undtagelser:«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008. s. 20.


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 410/2011

af 27. april 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 259/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår offentliggørelsen af oplysninger om modtagerne af midler fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 42, nr. 8b,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Unions Domstol har i sin dom i de forenede sager C-92/09 og C-93/09 (2) vedrørende kravet om offentliggørelse af oplysninger om modtagere af landbrugsstøtte fastslået, at offentliggørelse af personoplysninger om fysiske personer uden at foretage en sondring i henhold til relevante kriterier, såsom i hvilken periode de har modtaget disse midler, hyppigheden af en sådan modtagelse eller midlernes art og omfang, ikke er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Domstolen har desuden erklæret de pågældende bestemmelser ugyldige. Af hensyn til beskyttelsen af fysiske personers personoplysninger bør det i lyset af de forskellige formål med kravet om offentliggørelse af oplysninger om modtagere af midler fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 259/2008 (3) fastsættes, at dette krav ikke gælder for fysiske personer.

(2)

Derfor bør forordning (EF) nr. 259/2008 af klarhedshensyn ændres formelt i overensstemmelse med ovenstående, idet det afventes, at Europa-Parlamentet og Rådet vedtager en ny ordning, som imødekommer Domstolens indvendinger.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 259/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»1.   Den offentliggørelse, der omhandles i artikel 44a i forordning (EF) nr. 1290/2005, skal indeholde følgende oplysninger om modtagere, der er juridiske personer:«

b)

Litra a) udgår.

c)

Litra b) og c) affattes således:

»b)

det fulde navn, der er registreret, når modtageren har status som selvstændig juridisk person i henhold til lovgivningen i den berørte medlemsstat

c)

det fulde navn på den registrerede eller på anden måde officielt anerkendte sammenslutning, når modtageren er en sammenslutning af juridiske personer uden egen status som juridisk person«.

2)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når det gælder juridiske personer, kan medlemsstaterne offentliggøre mere detaljerede oplysninger end dem, der er fastsat i stk. 1.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  Dom af 9. november 2010 i de forenede sager C-92/09 og C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR og Hartmut Eifert mod Land Hessen, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.

(3)  EUT L 76 af 19.3.2008, s. 28.


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 411/2011

af 27. april 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

74,8

MA

44,1

TN

118,7

TR

86,7

ZZ

81,1

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

MA

78,8

TR

105,8

ZZ

92,3

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

54,1

IL

71,7

MA

48,8

TN

48,2

TR

78,3

ZZ

60,2

0805 50 10

TR

50,2

ZZ

50,2

0808 10 80

AR

79,0

BR

80,7

CA

111,8

CL

89,5

CN

108,0

MK

50,2

NZ

116,6

US

123,5

ZA

82,0

ZZ

93,5

0808 20 50

AR

84,3

CL

114,4

CN

65,7

ZA

96,4

ZZ

90,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 412/2011

af 27. april 2011

om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden april 2011 ved forordning (EF) nr. 327/98

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 327/98 blev der åbnet en række toldkontingenter og fastsat bestemmelser om forvaltningen heraf for import af ris og brudris, opdelt efter oprindelsesland og fordelt på flere delperioder, jf. nævnte forordnings bilag IX.

(2)

For de kontingenter der er fastsat i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98, svarer den anden delperiode til april måned.

(3)

Det fremgår af meddelelsen i henhold til artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage af april 2011, jf. nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, for kontingentet med løbenummer 09.4130 omfatter en mængde, der overstiger den disponible mængde. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om under det pågældende kontingent.

(4)

Det fremgår desuden af ovennævnte meddelelse, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage af april 2011, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 327/98, for kontingenterne med løbenummer 09.4127 — 09.4128 — 09.4129, omfatter en mængde, der er mindre end den disponible mængde.

(5)

Det bør ligeledes fastsættes, hvilke mængder der er til rådighed inden for kontingenterne med løbenummer 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 for den følgende delperiode, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 327/98.

(6)

For at sikre en effektiv forvaltning af proceduren for udstedelse af importlicenser bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansøgninger om importlicenser for ris, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage af april 2011 for kontingentet med løbenummer 09.4130, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 327/98, giver ret til udstedelse af importlicenser for de mængder, der er ansøgt om, efter anvendelse af den i bilaget fastsatte tildelingskoefficient.

2.   I bilaget til nærværende forordning fastsættes de samlede mængder, der er til rådighed for den følgende delperiode under kontingenterne med løbenummer 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 327/98.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5.


BILAG

Mængder, der kan tildeles i delperioden april 2011, og mængder, der er til rådighed i den følgende delperiode, jf. forordning (EF) nr. 327/98

Kontingent for sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30, der er åbnet ved artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden april 2011

Samlede disponible mængder for delperioden juli 2011

(kg)

USA

09.4127

 (1)

23 847 531

Thailand

09.4128

 (1)

11 108 417

Australien

09.4129

 (1)

713 000

Andre oprindelser

09.4130

0,851981 %

0


(1)  Ansøgningerne omfatter mængder, der er mindre end eller svarer til de disponible mængder: Alle ansøgninger, der opfylder kravene, kan efterkommes.


DIREKTIVER

28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/56/EU

af 27. april 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cyproconazol som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter cyproconazol.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 11e i forordning (EF) nr. 1490/2002 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at cyproconazol ikke skulle optages i det pågældende bilag

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Irland, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Irland har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 12. februar 2010 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om cyproconazol for Kommissionen den 8. november 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om cyproconazol.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyproconazol, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Cyproconazol bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgeren forelægger bekræftende oplysninger om den toksikologiske relevans af urenhederne i den tekniske specifikation, analysemetoderne i forbindelse med overvågning af cyproconazol i jord, kropsvæsker og væv, restkoncentrationerne af metabolitterne af triazolderivater i primærafgrøder, vekselafgrøder og animalske produkter, risikoen på langt sigt for planteædende pattedyr og eventuelle miljøvirkninger ved den præferentielle nedbrydning og/eller omdannelse af isomerblandingen.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyproconazol, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (7), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/934/EF vedtaget, at cyproconazol ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende cyproconazol i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/934/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende cyproconazol i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyproconazol som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til det direktiv vedrørende cyproconazol er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til det direktiv, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder cyproconazol, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende cyproconazol. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder cyproconazol som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder cyproconazol som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyproconazole«. EFSA Journal 2010; 8(11):1897. [73 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1897. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu/

(7)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»358

Cyproconazol

CAS-nr.: 94361-06-5

CIPAC-nr.: 600

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorphenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 940 g/kg

1. juni 2011

31. maj 2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cyproconazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

a)

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten for restkoncentrationer af metabolitterne af triazolderivater

b)

være særligt opmærksomme på risikoen for vandorganismer.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om, at der fremlægges bekræftende oplysninger om:

a)

den toksikologiske relevans af urenhederne i den tekniske specifikation

b)

analysemetoderne i forbindelse med overvågning af cyproconazol i jord, kropsvæsker og væv

c)

restkoncentrationerne af metabolitterne af triazolderivater i primærafgrøder, vekselafgrøder og animalske produkter

d)

risikoen på langt sigt for planteædende pattedyr

e)

eventuelle miljøvirkninger ved den præferentielle nedbrydning og/eller omdannelse af isomerblandingen.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgeren forelægger Kommissionen de oplysninger, der er anført i litra a), senest den 1. december 2011, de oplysninger, der er anført i litra b), c) og d), senest den 31. maj 2013 og de oplysninger, der er anført i litra e), senest. to år efter, at der er vedtaget specifikke retningslinjer.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/57/EU

af 27. april 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fluometuron som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter fluometuron.

(2)

Anmelderne trak i overensstemmelse med artikel 11e i forordning (EF) nr. 1490/2002 deres støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at fluometuron ikke skulle optages i det pågældende bilag

(3)

De oprindelige anmeldere (i det følgende benævnt »ansøgerne«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Grækenland, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Grækenland har evalueret de supplerende data, som ansøgerne har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 27. januar 2010 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgerne om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om fluometuron for Kommissionen den 14. december 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om fluometuron.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluometuron, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Fluometuron bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgerne forelægger yderligere oplysninger til bekræftelse af de toksikologiske egenskaber ved plantemetabolitten trifluoreddikesyre og analysemetoderne i forbindelse med overvågning af fluometuron i luften og jordmetabolitten trifluormethylanilin i jord og vand. Hvis fluometuron klassificeres som »mistænkt for at fremkalde kræft« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (7), skal de berørte medlemsstater anmode om, at der fremlægges yderligere oplysninger til bekræftelse af relevansen af jordmetabolitterne desmethyl-fluometuron og trifluormethylanilin for grundvandet.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluometuron, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (8), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/934/EF vedtaget, at fluometuron ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende fluometuron i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/934/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende fluometuron i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluometuron som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til det direktiv vedrørende fluometuron er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til det direktiv, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder fluometuron, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende fluometuron. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder fluometuron som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder fluometuron som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den, 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluometuron«. EFSA Journal 2011;9(1):1958. [54 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1958. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(8)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»343

Fluometuron

CAS-nr.: 2164-17-2

CIPAC-nr.: 159

1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluor-m-tolyl)urea

≥ 940 g/kg

1.6.2011

31.5.2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid på bomuld.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fluometuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

a)

være særligt opmærksomme på at beskytte brugere og arbejdstagere og sikre, at anvendelsesbetingelserne omfatter anvendelse af personlige værnemidler

b)

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold; de sikrer, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger og pligt til at gennemføre overvågningsprogrammer til kontrol af potentiel udvaskning af fluometuron og jordmetabolitterne desmethyl-fluometuron og trifluormethylanilin i sårbare områder, hvis det er relevant

c)

være særligt opmærksomme på risikoen for jordmakroorganismer, der ikke er målarter, undtagen regnorme, og planter, der ikke er målarter, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgerne forelægger Kommissionen bekræftende oplysninger om:

a)

de toksikologiske egenskaber ved plantemetabolitten trifluoreddikesyre

b)

analysemetoderne i forbindelse med overvågning af fluometuron i luften

c)

analysemetoderne i forbindelse med overvågning af jordmetabolitten trifluormethylanilin i jord og vand

d)

relevansen af jordmetabolitterne desmethyl-fluometuron og trifluormethylanilin for grundvandet, hvis fluometuron klassificeres som »mistænkt for at fremkalde kræft«, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgerne forelægger Kommissionen de oplysninger, der er anført i litra a), b) og c), senest den 31. marts 2013 og de oplysninger, der er anført i litra d), senest seks måneder efter meddelelse af afgørelsen om klassificering af fluometuron.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.