ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.102.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 102

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
16. april 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 370/2011 af 11. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 215/2008 om finansforordningen for den 10. Europæiske Udviklingsfond, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 371/2011 af 15. april 2011 om godkendelse af dimethylglycinnatriumsalt som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 372/2011 af 15. april 2011 om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker og isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2011/12

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 373/2011 af 15. april 2011 om godkendelse af præparatet af Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte fuglearter undtagen æglæggende fugle, fravænnede smågrise og mindre udbredte svinearter (fravænnede) og om ændring af forordning (EF) nr. 903/2009 (indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., repræsenteret ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 374/2011 af 11. april 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Farina di castagne della Lunigiana (BOB))

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 375/2011 af 11. april 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Formaggella del Luinese (BOB))

15

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 376/2011 af 15. april 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 377/2011 af 15. april 2011 om fastsættelse af salgsprisen for korn på grundlag af den 10. særlige licitation, som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010

19

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 378/2011 af 15. april 2011 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. april 2011

21

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/47/EU af 15. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage aluminiumsulfat som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF ( 1 )

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/48/EU af 15. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bromadiolon som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF ( 1 )

28

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/243/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. april 2011 om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget

32

 

 

2011/244/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. april 2011 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer K(2011) 2517)

33

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 84/2011 af 31. januar 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus (EUT L 28 af 2.2.2011)

44

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 af 25. september 2009 om åbning og forvaltning af visse fællesskabstoldkontingenter for sukker (EUT L 254 af 26.9.2009)

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 370/2011

af 11. april 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 215/2008 om finansforordningen for den 10. Europæiske Udviklingsfond, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217,

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) som senest ændret i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22. juni 2010 (2),

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS-EF-partnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse (3) (»den interne aftale«), særlig artikel 10, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (4),

efter høring af Den Europæiske Investeringsbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 215/2008 af 18. februar 2008 (5) fastlægger regler for fastsættelse og finansiel gennemførelse af midlerne under den 10. Europæiske Udviklingsfond (»EUF«).

(2)

Ved Lissabontraktaten oprettes Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (»EU-Udenrigstjenesten«). For at tage hensyn til oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten er Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6) (»finansforordningen«) blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1081/2010 (7). Det er nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 215/2008 med henblik på at fastsætte stabile lovgivningsrammer til forvaltning af EUF og tage hensyn til oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten samt ændringer af finansforordningen.

(3)

I henhold til Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (8) er EU-Udenrigstjenesten en sui generis-tjeneste og bør behandles som en institution for så vidt angår finansforordningen.

(4)

Kommissionens delegationer bliver i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde en del af EU-Udenrigstjenesten som EU-delegationer. Det er nødvendigt at sikre den fortsatte drift af EU-delegationerne og navnlig kontinuiteten og effektiviteten i delegationernes forvaltning af EUF-midlerne. Kommissionen bør derfor bemyndiges til ved subdelegation at give chefer for EU-delegationer, der hører ind under EU-Udenrigstjenesten som en særskilt institution, beføjelse til at forvalte EUF-midler. De anvisningsberettigede, som er bemyndiget ved delegation, bør fortsat være ansvarlige for fastlæggelse af interne forvaltnings- og kontrolsystemer, mens EU-delegationscheferne bør have ansvaret for hensigtsmæssig etablering og anvendelse af interne forvaltnings- og kontrolsystemer samt for forvaltning af delegationernes midler og indsats. De bør aflægge rapport herom to gange om året. Der bør fastlægges bestemmelser om tilbagekaldelse af en sådan delegation i overensstemmelse med de regler, der er gældende for Kommissionen.

(5)

For at efterleve princippet om forsvarlig finansiel forvaltning bør EU-delegationscheferne, når de fungerer som Kommissionens anvisningsberettigede ved subdelegation, anvende Kommissionens regler og være underlagt de samme pligter og forpligtelser og den samme ansvarlighed som andre anvisningsberettigede, der er bemyndiget ved subdelegation. Til det formål bør de også referere til Kommissionen som deres institution.

(6)

Som led i dechargeproceduren bør EU-Udenrigstjenesten, eftersom den i forbindelse med finansforordningen bør behandles som en institution, fuldt ud være underlagt de procedurer, der er fastsat i artikel 142, 143 og 144 i forordning (EF) nr. 215/2008. EU-Udenrigstjenesten bør samarbejde fuldt ud med institutioner, der er inddraget i dechargeproceduren, og i givet fald tilvejebringe de nødvendige supplerende oplysninger, herunder ved at deltage i møder med de relevante organer. Kommissionen bør i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 215/2008 være ansvarlig for forvaltning af EUF-midler, herunder EUF-midler, som forvaltes af EU-delegationschefer, der er anvisningsberettigede ved subdelegation. For at gøre det muligt for Kommissionen at varetage sit ansvar bør EU-delegationscheferne fremlægge de nødvendige oplysninger. Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) bør samtidig underrettes og bør fremme samarbejdet mellem EU-delegationerne og Kommissionens tjenestegrene. Da denne struktur er ny, er det nødvendigt at anvende bestemmelser af høj standard om gennemsigtighed og finansiel ansvarlighed.

(7)

Kommissionens anvisningsberettigede bør være ansvarlig for hele forvaltningen af EUF-midlerne, herunder regnskabsforanstaltninger vedrørende EUF-midler, som ved subdelegation forvaltes af EU-delegationscheferne.

(8)

For at sikre kohærens og lige behandling af anvisningsberettigede ved subdelegation, som er medarbejdere i EU-Udenrigstjenesten, og Kommissionens anvisningsberettigede, samt for at sikre passende informering af Kommissionen, bør Kommissionens særlige instans vedrørende finansielle uregelmæssigheder også være ansvarlig for at behandle uregelmæssigheder inden for EU-Udenrigstjenesten, hvis Kommissionen har overdraget EU-delegationscheferne gennemførelsesbeføjelser ved subdelegation. For at opretholde forbindelsen mellem ansvar for finansiel forvaltning og disciplinære foranstaltninger bør Kommissionen imidlertid have mulighed for at anmode den højtstående repræsentant om at indlede procedurer, hvis instansen konstaterer uregelmæssigheder vedrørende nævnte beføjelser, som Kommissionen ved subdelegation har overdraget EU-delegationscheferne. I sådanne tilfælde bør den højtstående repræsentant træffe passende foranstaltninger i henhold til personalevedtægten.

(9)

For at sikre effektiv og produktiv intern kontrol bør EU-delegationscheferne være underlagt kontrolbeføjelserne for Kommissionens interne revisor med hensyn til den finansielle forvaltning, de varetager ved subdelegation.

(10)

For at sikre demokratisk kontrol med forvaltningen af EUF-midlerne bør EU-delegationscheferne afgive en erklæring sammen med en rapport, der indeholder oplysninger om dels effektiviteten og produktiviteten af de interne forvaltnings- og kontrolsystemer i deres delegation, dels forvaltningen af de opgaver, de varetager ved subdelegation. EU-delegationschefernes rapporter bør vedlægges som bilag til årsberetningen fra den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede og stilles til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet.

(11)

Forordning (EF) nr. 215/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 215/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 14, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»3.   Kommissionen stiller på en hensigtsmæssig måde de oplysninger om modtagerne af midler fra EUF til rådighed, som den ligger inde med, når EUF's midler forvaltes centralt og direkte af dens tjenestegrene eller af EU-delegationer i henhold til artikel 17, stk. 2, samt oplysningerne om modtagerne af midler fra de enheder, som opgaver i forbindelse med den finansielle forvaltning er uddelegeret til, når der er tale om andre forvaltningsmetoder.«

2)

I artikel 17 tilføjes følgende stykker:

»Kommissionen kan imidlertid uddelegere sine beføjelser til forvaltning af EUF-midler til EU-delegationscheferne. Den underretter samtidig Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) herom. Når EU-delegationscheferne fungerer som anvisningsberettigede ved subdelegation, anvender de Kommissionens regler om forvaltning af EUF-midler og har samme pligter, forpligtelser og ansvar som alle andre, der ved subdelegation fungerer som anvisningsberettigede.

Kommissionen kan trække denne delegation tilbage i overensstemmelse med dens egne regler.

Hvad angår stk. 2, træffer den højtstående repræsentant de nødvendige foranstaltninger til at lette samarbejdet mellem EU-delegationerne og Kommissionens tjenestegrene.

Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (»EU-Udenrigstjenesten«) kan aftale detaljerede ordninger for at lette EU-delegationernes forvaltning af midler til afholdelse af støtteudgifter i tilknytning til EUF efter artikel 6 i den interne aftale. Disse ordninger indeholder ikke nogen fravigelser fra bestemmelserne i denne forordning.«

3)

Artikel 25, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Når Kommissionen forvalter EUF-midler centralt, udføres gennemførelsesopgaverne enten direkte af dens tjenestegrene eller af EU-delegationerne efter artikel 17, stk. 2, eller indirekte efter stk. 2, 3 og 4 i denne artikel og efter artikel 26-29.«

4)

I artikel 32 tilføjes følgende stykke:

»5.   Hvis EU-delegationschefer fungerer som anvisningsberettigede ved subdelegation efter artikel 17, stk. 2, er de underlagt Kommissionen som den institution, der er ansvarlig for at definere, udøve, kontrollere og vurdere deres forpligtelser og beføjelser som anvisningsberettigede ved subdelegation. Kommissionen underretter samtidig den højtstående repræsentant herom.«

5)

I artikel 38, stk. 2, tilføjes følgende punktum:

»Årsberetningerne fra de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede stilles også til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet.«

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 38a

1.   Hvor EU-delegationschefer fungerer som anvisningsberettigede ved subdelegation efter artikel 17, stk. 2, samarbejder de tæt med Kommissionen om korrekt forvaltning af midlerne, navnlig med henblik på at sikre de finansielle transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, respekt for princippet for forsvarlig økonomisk forvaltning ved forvaltning af midlerne og effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser.

De træffer til det formål de nødvendige foranstaltninger for at forhindre dels enhver situation, som kan få konsekvenser for Kommissionens ansvar for forvaltning af de EUF-midler, de er pålagt ved subdelegation, dels enhver konflikt mellem prioriteter, der kan få indflydelse på de finansielle forvaltningsopgaver, de varetager ved subdelegation.

Opstår der en situation eller en konflikt af en art som omhandlet i andet afsnit, underretter EU-delegationscheferne straks Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens ansvarlige generaldirektører herom. Disse generaldirektører træffer passende foranstaltninger til afhjælpning af situationen.

2.   EU-delegationschefer, der befinder sig i en situation som den, der er beskrevet i artikel 37, stk. 4, henviser spørgsmålet til den særlige instans for økonomiske uregelmæssigheder, der er oprettet efter artikel 54, stk. 3. Er der tale om en ulovlig aktivitet, svig eller bestikkelse, der vil kunne skade Unionens interesser, underretter delegationscheferne de myndigheder og instanser, der er fastsat i den gældende lovgivning.

3.   EU-delegationschefer, der fungerer som anvisningsberettigede ved subdelegation efter artikel 17, stk. 2, aflægger rapport til deres anvisningsberettigede, som er bemyndiget ved delegation, således at sidstnævnte kan indføje rapporterne i den årsberetning, der er omhandlet i artikel 38. EU-delegationschefernes rapporter skal indeholde oplysninger om dels effektiviteten og produktiviteten af interne forvaltnings- og kontrolsystemer, der er etableret i deres delegation, dels forvaltningen af opgaver, de varetager ved subdelegation, samt den i artikel 54, stk. 2a, nævnte erklæring. Disse rapporter vedføjes årsberetningen fra den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede som bilag og stilles til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet, i givet fald under hensyntagen til, at de kan have fortrolig karakter.

EU-delegationscheferne samarbejder fuldt ud med de institutioner, der er inddraget i dechargeproceduren, og tilvejebringer i givet fald nødvendige supplerende oplysninger. I den forbindelse kan de blive anmodet om at deltage i møder i de relevante organer og bistå den ansvarlige ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede.

4.   EU-delegationschefer, der fungerer som anvisningsberettigede ved subdelegation i henhold til artikel 17, stk. 2, besvarer enhver anmodning fra den anvisningsberettigede, der er bemyndiget ved delegation, på dennes egen foranledning eller, som led i dechargeproceduren, efter anmodning fra Europa-Parlamentet.

5.   Kommissionen sikrer, at subdelegering af beføjelser ikke er til skade for dechargeproceduren i henhold til artikel 142, 143 og 144.«

7)

I artikel 39, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Kommissionens regnskabsfører bevarer ansvaret for hele forvaltningen af EUF-midlerne, herunder regnskabsforanstaltninger vedrørende EUF-midler, som ved subdelegation forvaltes af EU-delegationscheferne.«

8)

I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   I tilfælde af bemyndigelse af EU-delegationscheferne ved subdelegation har den anvisningsberettigede, der er bemyndiget ved delegation, ansvaret for fastlæggelse af de interne forvaltnings- og kontrolsystemer, der anvendes, og for deres effektivitet og produktivitet. EU-delegationscheferne har ansvaret for hensigtsmæssig tilrettelæggelse og anvendelse af disse systemer i overensstemmelse med instrukserne fra den anvisningsberettigede, der er bemyndiget ved delegation, og for forvaltning af de af EU-delegationens midler og opgaver, der henhører under deres ansvar. Før deres tiltrædelse gennemfører de specifikke uddannelseskurser vedrørende de opgaver og beføjelser, som påhviler anvisningsberettigede, og vedrørende forvaltningen af EUF-midler, jf. artikel 37, stk. 3.

EU-delegationscheferne aflægger rapport om varetagelsen af deres ansvar som omhandlet i dette stykkes første afsnit, jf. artikel 38a, stk. 3.

Hvert år fremlægger EU-delegationscheferne for den anvisningsberettigede, som er bemyndiget ved delegation, erklæringen om de interne forvaltnings- og kontrolsystemer, der er etableret i deres delegationer, og om forvaltningen af de opgaver, de varetager ved subdelegation, samt resultaterne heraf, således at den anvisningsberettigede kan udarbejde sin egen erklæring, jf. artikel 38.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   Hvis EU-delegationscheferne fungerer som anvisningsberettigede ved subdelegation i henhold til artikel 17, stk. 2, er den særlige instans til behandling af økonomiske uregelmæssigheder, der er oprettet af Kommissionen efter stk. 3 i nærværende artikel, kompetent i sager, der henvises til i stk. 3.

Hvis instansen konstaterer systemrelaterede problemer, sender den en rapport ledsaget af henstillinger til den anvisningsberettigede, den højtstående repræsentant og til den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, hvis førstnævnte ikke er involveret, samt til den interne revisor.

Kommissionen kan på grundlag af instansens udtalelse anmode den højtstående repræsentant om i sin egenskab af ansættelsesmyndighed at træffe foranstaltninger med henblik på at fastslå, om disciplinært eller økonomisk ansvar kan gøres gældende over for anvisningsberettigede, der er bemyndiget ved subdelegation, hvis uregelmæssighederne vedrører beføjelser, som Kommissionen har overdraget dem ved subdelegation. I så tilfælde træffer den højtstående repræsentant passende foranstaltninger i henhold til tjenestemandsvedtægten for at håndhæve afgørelser om disciplinære foranstaltninger og/eller kompensationsbetaling som anbefalet af Kommissionen.

Medlemsstaterne bistår i fuldt omfang Unionen ved håndhævelsen af ethvert ansvar, som måtte følge af artikel 22 i ansættelsesvilkårene for midlertidigt ansatte, for hvilke artikel 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber finder anvendelse.«

9)

I artikel 89 tilføjes følgende stykke:

»Hvad angår intern revision af EU-Udenrigstjenesten, er EU-delegationschefer, der fungerer som anvisningsberettigede ved subdelegation i henhold til artikel 17, stk. 2, underlagt kontrolbeføjelserne for Kommissionens interne revisor med hensyn til den finansielle forvaltning, de varetager ved subdelegation.«

10)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 144a

EU-Udenrigstjenesten er fuldt ud underlagt de procedurer, der er fastsat i artikel 142, 143 og 144. EU-Udenrigstjenesten samarbejder fuldt ud med de institutioner, der er inddraget i dechargeproceduren, og tilvejebringer i givet fald de nødvendige supplerende oplysninger, herunder ved at deltage i møder med de relevante organer.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. april 2011.

På Rådets vegne

PINTÉR S.

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.

(3)  EUT L 247 af 9.9.2006, s. 32.

(4)  EUT C 66 af 1.3.2011, s. 1.

(5)  EUT L 78 af 19.3.2008, s. 1.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1081/2010 af 24. november 2010 om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, hvad angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EUT L 311 af 26.11.2010, s. 9).

(8)  EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 371/2011

af 15. april 2011

om godkendelse af dimethylglycinnatriumsalt som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Taminco N.V.)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af dimethylglycinnatriumsalt. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af dimethylglycinnatriumsalt som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 7. december 2010 (2), at dimethylglycinnatriumsalt under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyresundheden eller forbrugernes sundhed eller på miljøet, og at tilsætningsstoffet kan forbedre slagtekyllingers vækstrate og tilvækst betydeligt. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EU-referencelaboratorium for fodertilsætningsstoffer.

(5)

Vurderingen af dimethylglycinnatriumsalt viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring af zootekniske parametre).

4d4

Taminco N.V.

Dimethylglycinnatriumsalt

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Dimethylglycinnatriumsalt med en renhed på mindst 97 %

 

Aktivstof

Natrium N,N-dimethylglycin

C4H8NO2Na, produceret ved kemisk syntese.

 

Analysemetode  (1)

Bestemmelse af indholdet af aktivstoffet i tilsætningsstoffet og forblandingerne: væskekromatografi (HPLC) med diodearraydetektion (DAD) ved 193 nm.

Bestemmelse af indholdet af aktivstoffet i foder: gaskromatografi (GC) under anvendelse af forkolonnederivatisering og flammeiondetektion (FID).

Slagtekyllinger

 

1 000

1.

Sikkerhedsforanstaltninger: Sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

2.

Anbefalet minimumsdosis: 1 000 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

6. maj 2021


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EU-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 372/2011

af 15. april 2011

om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker og isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 61, stk. 1, litra d), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 61, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan sukker eller isoglukose, der er fremstillet ud over den kvote, som er omhandlet i nævnte forordnings artikel 56, kun eksporteres inden for et kvantitativt loft, der skal fastsættes.

(2)

Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende eksport ud over kvoten og navnlig vedrørende udstedelsen af eksportlicenser er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 (2). Imidlertid bør det kvantitative loft fastsættes for produktionsåret med henblik på de eventuelle muligheder på eksportmarkederne.

(3)

For nogle EU-producenter af sukker og isoglukose udgør eksporten fra EU en vigtig del af deres erhvervsaktiviteter, og de har etableret traditionelle markeder ud over Unionen. Eksport af sukker og isoglukose til disse markeder kan være økonomisk bæredygtig, også selv om der ikke ydes eksportrestitution. Der bør derfor fastsættes et kvantitativt loft for eksport af sukker og isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, så de pågældende EU-producenter kan fortsætte med at levere til deres traditionelle markeder.

(4)

For produktionsåret 2011/12 anslås det, at et kvantitativt loft på 650 000 tons, udtrykt i hvidt sukker, for eksport af sukker, der er fremstillet ud over kvoten, og 50 000 tons, udtrykt i tørstof, for eksport af isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, vil kunne dække markedsefterspørgslen.

(5)

Verdensmarkedspriserne for sukker har været konstant høje lige siden oktober 2010, og ifølge prognoserne for verdensmarkedspriserne, der er baseret på Londons og New Yorks terminsmarkeder for sukker, forventes der fortsat høje priser på verdensmarkedet igennem 2011 og derefter. Det er derfor vanskeligt at foretage realistiske skøn over de mængder, der eventuelt skal importeres i EU. Erfaringerne fra produktionsåret 2010/11 viser, at visse mængder af sukker ud over kvoten måtte bringes i omsætning på det indre marked for at sikre de nødvendige forsyninger til EU's marked. Derfor bør det være muligt at eksportere ud over kvoten fra 1. januar 2012, på hvilket tidspunkt der vil være bedre oplysninger om den faktiske forsyningssituation i EU.

(6)

Unionens eksport af sukker til visse nære destinationer og de tredjelande, der yder præferencebehandling ved import af produkter fra EU, er for tiden særdeles godt stillet konkurrencemæssigt. I fravær af passende instrumenter for gensidig bistand til bekæmpelse af uregelmæssigheder og for at begrænse risikoen for svig mest muligt og forebygge misbrug i forbindelse med en eventuel reimport eller genindførelse til EU af sukker, der er fremstillet ud over kvoten, bør visse nære destinationer udelukkes som mulige destinationer.

(7)

Da det skønnes, at der er en lavere risiko for eventuelt svig vedrørende isoglukose som følge af arten af dette produkt, er det ikke nødvendigt at begrænse de mulige destinationer for eksport af isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker ud over kvoten

1.   For produktionsåret 2011/12, der løber fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012, fastsættes det kvantitative loft, der er omhandlet i artikel 61, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/2007, til 650 000 tons for eksport uden restitution af hvidt sukker, der er fremstillet ud over kvoten og henhører under KN-kode 1701 99.

2.   Eksport under det i stk. 1 fastsatte kvantitative loft tillades for alle destinationer med undtagelse af følgende:

a)

tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Vatikanstaten, San Marino, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (3), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

b)

medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af EU's toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af EU's toldområde: Gibraltar.

Artikel 2

Fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af isoglukose ud over kvoten

1.   For produktionsåret 2011/12, der løber fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012, fastsættes det kvantitative loft, der er omhandlet i artikel 61, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/2007, til 50 000 tons, udtrykt i tørstof, for eksport uden restitution af isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten og henhører under KN-kode 1702 40 10, 1702 60 10 og 1702 90 30.

2.   Eksport af produkterne i stk. 1 tillades kun, hvis betingelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 951/2006 er opfyldt.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Den udløber den 30. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  Samt Kosovo under De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 373/2011

af 15. april 2011

om godkendelse af præparatet af Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte fuglearter undtagen æglæggende fugle, fravænnede smågrise og mindre udbredte svinearter (fravænnede) og om ændring af forordning (EF) nr. 903/2009 (indehaver af godkendelsen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., repræsenteret ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse og om muligheden for at ændre godkendelsen af et fodertilsætningsstof efter anmodning fra indehaveren af godkendelsen og efter udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(2)

Præparatet af Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 903/2009 (2) tilladt anvendt i ti år som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger.

(3)

Ansøgeren har anmodet om, at betegnelsen for stammen af Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) ændres til Clostridium butyricum FERM-BP 2789, og at navnet på repræsentanten for indehaveren af godkendelsen ændres fra Mitsui & Co. Deutschland GmbH til Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U., og ansøgeren har samtidig anmodet om, at der gives tilladelse til en ny anvendelse af tilsætningsstoffet til mindre udbredte fuglearter (undtagen æglæggende høner), fravænnede smågrise og mindre udbredte svinearter (fravænnede), og at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«.

(4)

Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003, og de relevante oplysninger til støtte for anmodningerne.

(5)

EFSA konkluderede i sin udtalelse af 8. december 2010 (3), at det i bilaget opførte præparat af Clostridium butyricum FERM-BP 2789 under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at tilsætningsstoffet kan forbedre tilvæksten og foderomsætningsevnen hos målarterne. EFSA konkluderede også, at den tidligere betegnelse for stammen ikke var egnet som entydig identifikation af produktionsstammen og støtter derfor ansøgerens ønske om at ændre betegnelsen til Clostridium butyricum FERM-BP 2789. EFSA konkluderede, at det er dokumenteret, at der er kompatibilitet for to yderligere coccidiostatikas vedkommende. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EU-referencelaboratorium for fodertilsætningsstoffer.

(6)

Den foreslåede ændring af godkendelsesbetingelserne vedrørende navnet på repræsentanten for indehaveren af godkendelsen er rent administrativ og kræver ikke en ny vurdering af de pågældende tilsætningsstoffer. EFSA er blevet underrettet om anmodningen.

(7)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Forordning (EF) nr. 903/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Da ændringerne af betingelserne for godkendelsen ikke foretages af sikkerhedsmæssige årsager, bør der indrømmes en overgangsperiode til afvikling af eksisterende lagre af forblandinger og foderblandinger.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 903/2009 erstattes hhv. »Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)« og »Mitsui & Co. Deutschland GmbH« med hhv. »Clostridium butyricum FERM-BP 2789« og »Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.«.

I punkt 2 i kolonnen »Andre bestemmelser« i bilaget til forordning (EF) nr. 903/2009 indsættes »monensinnatrium eller lasalocid«.

Artikel 3

Foder, der indeholder Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467), og som er mærket i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 903/2009, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 256 af 29.9.2009, s. 26.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(1):1951.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1830

Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd. repræsenteret ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Clostridium butyricum FERM BP-2789 med et indhold i fast form på mindst 5 × 108 CFU/g tilsætningsstof.

 

Aktivstoffets karakteristika

Clostridium butyricum FERM BP-2789.

 

Analysemetode  (1)

 

Tælling ved pladespredningsmetoden baseret på ISO-standard 15213.

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Mindre udbredte fuglearter (undtagen æglæggende fugle)

5 × 108 CFU

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Kan bruges i foder, der indeholder de tilladte coccidiostatika: monensinnatrium, diclazuril, maduramycinammonium, robenidin, narasin, narasin/nicarbazin, semduramicin, decoquinat, salinomycinnatrium eller lasalocidnatrium.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal bæres åndedrætsværn under håndteringen.

6.5.2021

Smågrise (fravænnede) og mindre udbredte svinearter (fravænnede)

2,5 × 108 CFU


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EU-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 374/2011

af 11. april 2011

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Farina di castagne della Lunigiana (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Farina di castagne della Lunigiana« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør betegnelsen registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 220 af 14.8.2010, s. 14.


BILAG

Levnedmidler opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ITALIEN

Farina di castagne della Lunigiana (BOB)


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 375/2011

af 11. april 2011

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Formaggella del Luinese (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Formaggella del Luinese« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør betegnelsen registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 220 af 14.8.2010, s. 18.


BILAG

Levnedsmidler opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.3.   Oste

ITALIEN

Formaggella del Luinese (BOB)


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 376/2011

af 15. april 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 377/2011

af 15. april 2011

om fastsættelse af salgsprisen for korn på grundlag af den 10. særlige licitation, som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra f), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1017/2010 (2) blev der indledt en licitation med henblik på salg af korn i henhold til betingelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (3).

(2)

Ifølge artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009 og artikel 4 i forordning (EU) nr. 1017/2010 fastsætter Kommissionen på grundlag af de bud, der modtages ved hver særlig licitation, en minimumssalgspris for hver kornart og medlemsstat eller beslutter ikke at fastsætte en minimumssalgspris.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den 10. særlige licitation, er det besluttet at fastsætte en minimumssalgspris for nogle kornarter og medlemsstater og ikke at fastsætte en minimumssalgspris for andre kornarter og medlemsstater.

(4)

For at give et hurtigt signal til markedet og sikre en effektiv forvaltning af foranstaltningen bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 10. særlige licitation med henblik på salg af korn som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 13. april 2011, fastsættes salgsprisen for hver kornart og medlemsstat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 293 af 11.11.2010, s. 41.

(3)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.


BILAG

Individuelle beslutninger om buddene

(EUR/t)

Medlemsstat

Minimumssalgspris

Blød hvede

Byg

Majs

KN kode 1001 90

KN kode 1003 00

KN kode 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

der er ikke fastsat nogen minimumssalgspris (alle bud afvist)

°

ingen bud

X

intet korn til salg

#

ikke relevant


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 378/2011

af 15. april 2011

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. april 2011

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. april 2011 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 16. april 2011 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. april 2011

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Unionen via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet eller Sortehavet

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3, forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

1.4.2011-14.4.2011

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

253,38

208,52

Pris fob USA

238,83

228,83

208,83

162,14

Præmie for Golfen

14,64

Præmie for The Great Lakes

74,16

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

17,88 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

49,29 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).


DIREKTIVER

16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/47/EU

af 15. april 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage aluminiumsulfat som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter aluminiumsulfat.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 24e i forordning (EF) nr. 2229/2004 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/941/EF af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at aluminiumsulfat ikke skulle optages i det pågældende bilag.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Nederlandene, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 2229/2004. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/941/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Nederlandene har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 9. marts 2010 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport med henblik på, at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om aluminiumsulfat for Kommissionen den 28. oktober 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om aluminiumsulfat.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aluminiumsulfat, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Aluminiumsulfat bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgeren forelægger bekræftende oplysninger i form af relevante analysedata om specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aluminiumsulfat, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (7), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/941/EF vedtaget, at aluminiumsulfat ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende aluminiumsulfat i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/941/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende aluminiumsulfat i bilaget til beslutning 2008/941/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aluminiumsulfat som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til det direktiv vedrørende aluminiumsulfat er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til det direktiv, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aluminiumsulfat, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende aluminiumsulfat. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder aluminiumsulfat som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder aluminiumsulfat som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aluminium sulfate«. EFSA Journal 2010;8(11):1889. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu.

(7)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»351

Aluminiumsulfat

CAS-nr.: 10043-01-3

CIPAC-nr.: foreligger ikke

Aluminiumsulfat

970 g/kg

1.6.2011

31.5.2021

DEL A

Må kun tillades anvendt inden døre på prydplanter som baktericid efter høst.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om aluminiumsulfat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011.

De berørte medlemsstater anmoder om, at der fremlægges bekræftende oplysninger i form af relevante analysedata om specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgeren forelægger Kommissionen disse oplysninger senest den 1. december 2011.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/48/EU

af 15. april 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bromadiolon som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter bromadiolon.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 24e i forordning (EF) nr. 2229/2004 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/941/EF af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at bromadiolon ikke skulle optages i det pågældende bilag.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Sverige, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 2229/2004. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/941/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Sverige har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 4. december 2009 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport med henblik på, at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om bromadiolon for Kommissionen den 15. september 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om bromadiolon.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromadiolon, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Bromadiolon bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgeren forelægger bekræftende oplysninger om specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet (i form af relevante analysedata), bestemmelsen af indholdet af bromadiolon i vand, effektiviteten af de foreslåede foranstaltninger til at begrænse risikoen for fugle samt pattedyr, der ikke er målarter, og vurderingen af grundvandets eksponering for metabolitter.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromadiolon, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (7), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/941/EF vedtaget, at bromadiolon ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende bromadiolon i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/941/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende bromadiolon i bilaget til beslutning 2008/941/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bromadiolon som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til det direktiv vedrørende bromadiolon er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til det direktiv, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder bromadiolon, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende bromadiolon. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder bromadiolon som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder bromadiolon som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromadiolone«. EFSA Journal 2010;8(10):1783. [44 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»352

Bromadiolon

CAS-nr.: 28772-56-7

CIPAC-nr.: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin

≥ 970 g/kg

1.6.2011

31.5.2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som rodenticid i form af forud tilberedt lokkemad, der anbringes i gnavertunneler.

Aktivstoffets nominelle koncentration i plantebeskyttelsesmidlerne må højst udgøre 50 mg/kg.

Der må kun udstedes tilladelse til professionelle brugere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om bromadiolon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på risikoen for professionelle brugere og sikre, at anvendelsesbetingelserne omfatter brug af personlige værnemidler, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på risikoen for primær og sekundær forgiftning af fugle samt pattedyr, der ikke er målarter.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om, at der fremlægges bekræftende oplysninger om:

a)

specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet (i form af relevante analysedata)

b)

relevansen af urenhederne

c)

bestemmelsen af indholdet af bromadiolon i vand med en kvantitativ bestemmelsesgrænse på 0,01 μg/l

d)

effektiviteten af de foreslåede foranstaltninger til at begrænse risikoen for fugle samt pattedyr, der ikke er målarter

e)

vurderingen af grundvandets eksponering for metabolitter.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgeren forelægger Kommissionen de oplysninger, der er anført i litra a), b) og c), senest den 30. november 2011 og de oplysninger, der er anført i litra d) og e), senest den 31. maj 2013.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


AFGØRELSER

16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. april 2011

om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget

(2011/243/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Riccardo VENTREs mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende beskikkes som medlem af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (ændret mandat).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. april 2011.

På Rådets vegne

PINTÉR S.

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 15. april 2011

om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

(meddelt under nummer K(2011) 2517)

(Kun den bulgarske, den danske, den engelske, den franske, den græske, den italienske, den nederlandske, den portugisiske, den rumænske, den spanske og den tyske udgave er autentiske)

(2011/244/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 7, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2), særlig artikel 31,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1258/1999 og artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005 skal Kommissionen foretage de nødvendige undersøgelser, meddele medlemsstaterne resultaterne af disse undersøgelser, tage hensyn til de bemærkninger, som medlemsstaterne fremsætter, indkalde til bilaterale drøftelser med henblik på at nå til enighed med de pågældende medlemsstater og officielt meddele dem sine konklusioner.

(2)

Medlemsstaterne har haft mulighed for at anmode om, at der indledes en forligsprocedure. Denne mulighed er i visse tilfælde blevet udnyttet, og som afslutning herpå er der blevet udarbejdet rapporter, som Kommissionen har gennemgået.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1258/1999 og (EF) nr. 1290/2006 kan der kun finansieres landbrugsudgifter, der er afholdt i overensstemmelse med EU-reglerne.

(4)

Som et resultat af de gennemførte undersøgelser, de bilaterale drøftelser og forligsprocedurerne er det blevet klart, at en del af de udgifter, som medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder disse betingelser og derfor ikke kan finansieres af EUGFL, Garantisektionen, EGFL og ELFUL.

(5)

Det bør angives, hvilke beløb der ikke godkendes til at blive finansieret af EUGFL, Garantisektionen, EGFL og ELFUL. Der må ikke være tale om udgifter, som er afholdt mere end to år før Kommissionens skriftlige meddelelse til medlemsstaterne om undersøgelsesresultaterne.

(6)

I de tilfælde, der er omhandlet i denne afgørelse, har Kommissionen i form af en sammenfattende rapport givet medlemsstaterne meddelelse om, hvilke beløb der må afvises, fordi de ikke er i overensstemmelse med EU-forskrifterne.

(7)

Denne afgørelse foregriber ikke de finansielle konklusioner, som Kommissionen eventuelt drager af Domstolens domme i sager, som endnu ikke var afgjort den 31. december 2010, og som vedrører områder, der berøres af denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De udgifter, der er anført i bilaget til denne afgørelse, og som medlemsstaternes godkendte betalingsorganer har afholdt og anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen, EGFL eller ELFUL, udelukkes fra EU-finansiering, fordi de ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Bulgarien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Rumænien og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2011.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.


BILAG

MS

Foranstaltning

Grund

Type

%

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

BUDGETPOST 6701

BG

Afkoblet direkte støtte

2009

Svagheder i LPIS-GIS

Fast sats

10,00

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

 

 

 

 

 

I alt (BG)

EUR

–20 848 236,79

0,00

–20 848 236,79

DK

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2007

Mangelfuld kontrol på stedet

Fast sats

2,00

DKK

–36 186,06

0,00

–36 186,06

DK

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Mangelfuld kontrol på stedet

Fast sats

2,00

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

DK

Tørret foder

2005

Manglende overholdelse af minimumssatsen for den yderligere kontrol af de erhvervsdrivende, som har fået leveret tørret foder — manglede overholdelse af fristen for indsendelse af de årlige statistikker

Fast sats

2,00

DKK

–81 519,23

0,00

–81 519,23

DK

Tørret foder

2006

Manglende overholdelse af minimumssatsen for den yderligere kontrol af de erhvervsdrivende, som har fået leveret tørret foder — manglede overholdelse af fristen for indsendelse af de årlige statistikker

Fast sats

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Tørret foder (2007+)

2007

Manglende overholdelse af minimumssatsen for den yderligere kontrol af de erhvervsdrivende, som har fået leveret tørret foder — manglede overholdelse af fristen for indsendelse af de årlige statistikker

Fast sats

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Tørret foder (2007+)

2008

Manglende overholdelse af minimumssatsen for den yderligere kontrol af de erhvervsdrivende, som har fået leveret tørret foder — manglede overholdelse af fristen for indsendelse af de årlige statistikker

Fast sats

2,00

DKK

–54 280,43

0,00

–54 280,43

 

 

 

 

 

I alt (DK)

EUR

–58 609,25

0,00

–58 609,25

 

 

 

 

 

I alt (DK)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

ES

Kødpræmier — får og geder

2004

Sen start på kontroller på stedet

Fast sats

2,00

EUR

–1 559 059,12

0,00

–1 559 059,12

ES

Kødpræmier — oksekød

2004

Svaghed i kontrollen på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–13 753,33

0,00

–13 753,33

ES

Kødpræmier — oksekød

2004

Svagheder i kontroller på stedet — utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig kontrolkvalitet — uhensigtsmæssig kontrol

Fast sats

5,00

EUR

–1 401 451,46

0,00

–1 401 451,46

ES

Kødpræmier — får og geder

2005

Sen start på kontroller på stedet

Fast sats

2,00

EUR

–1 652 652,30

0,00

–1 652 652,30

ES

Kødpræmier — oksekød

2005

Svaghed i kontrollen på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–14 080,18

0,00

–14 080,18

ES

Kødpræmier — oksekød

2005

Svagheder i kontroller på stedet — utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig kontrolkvalitet — uhensigtsmæssig kontrol

Fast sats

5,00

EUR

–1 421 329,38

0,00

–1 421 329,38

ES

Kødpræmier - oksekød

2006

Svagheder i kontroller på stedet — utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig kontrolkvalitet — uhensigtsmæssig kontrol

Fast sats

5,00

EUR

–1 379 600,32

–4 082,25

–1 375 518,07

ES

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2006

Svagheder ved den miljøvenlige håndtering af emballage

Punktvis

 

EUR

–2 672 816,95

0,00

–2 672 816,95

ES

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2007

Svagheder ved den miljøvenlige håndtering af emballage

Punktvis

 

EUR

–16 985 313,14

0,00

–16 985 313,14

ES

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Svagheder ved den miljøvenlige håndtering af emballage

Punktvis

 

EUR

–17 594 421,01

0,00

–17 594 421,01

ES

Kødpræmier — oksekød

2006

Svaghed i kontrollen på stedet

Fast sats

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2003

Mangler i kontrollen af udbytter

Fast sats

2,00

EUR

–21 570,64

0,00

–21 570,64

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2003

Ukorrekte tekniske tolerancer, der fører til manglende overholdelse af GIS-kravene for oliven i det første ansøgningsår

Fast sats

5,00

EUR

–4 462,77

0,00

–4 462,77

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2004

Korrektion af den faste korrektions virkning på den punktvise korrektion

Punktvis

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2004

Mangler i kontrollen af udbytter

Fast sats

2,00

EUR

–16 844 579,61

0,00

–16 844 579,61

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2004

Ukorrekt beregning af sanktioner

Punktvis

 

EUR

–5 230 671,00

0,00

–5 230 671,00

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2004

Ukorrekte tekniske tolerancer, der fører til manglende overholdelse af GIS-kravene for oliven i det første ansøgningsår

Fast sats

5,00

EUR

–5 678 034,36

0,00

–5 678 034,36

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2005

Korrektion af den faste korrektions virkning på den punktvise korrektion

Punktvis

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2005

Mangler i kontrollen af udbytter

Fast sats

2,00

EUR

–19 830 448,92

0,00

–19 830 448,92

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2005

Ukorrekt beregning af sanktioner

Punktvis

 

EUR

–3 923 380,00

0,00

–3 923 380,00

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2005

Ukorrekte tekniske tolerancer, der fører til manglende overholdelse af GIS-kravene for oliven i det første ansøgningsår

Fast sats

5,00

EUR

–89 880,78

0,00

–89 880,78

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2006

Korrektion af den faste korrektions virkning på den punktvise korrektion

Punktvis

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2006

Mangler i kontrollen af udbytter

Fast sats

2,00

EUR

–19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2006

Ukorrekt beregning af sanktioner

Punktvis

 

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

ES

Olivenolie — produktionsstøtte

2006

Ukorrekte tekniske tolerancer, der fører til manglende overholdelse af GIS-kravene for oliven i det første ansøgningsår

Fast sats

5,00

EUR

–10 623,55

0,00

–10 623,55

 

 

 

 

 

I alt (ES)

EUR

– 115 843 350,82

–4 082,25

– 115 839 268,57

FR

Direkte betalinger

2007

Svagheder i de administrative procedurer

Punktvis

 

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Afkoblet direkte støtte (enkeltbet.ordning)

2008

Svagheder i de administrative procedurer

Punktvis

 

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Afkoblet direkte støtte

2009

Svagheder i de administrative procedurer

Punktvis

 

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

 

 

 

 

 

I alt (FR)

EUR

–2 325 594,69

0,00

–2 325 594,69

GB

Eksportrestitutioner — andet

2006

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Eksportrestitutioner — ikke-bilag I

2006

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

–1 551,62

0,00

–1 551,62

GB

Eksportrestitutioner — sukker og isoglukose

2006

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

–2 957,78

0,00

–2 957,78

GB

Eksportrestitutioner — andet

2007

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

FAST SATS

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Eksportrestitutioner — ikke-bilag I

2007

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

–1 024,64

0,00

–1 024,64

GB

Eksportrestitutioner — sukker og isoglukose

2007

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

–1 953,22

0,00

–1 953,22

GB

Eksportrestitutioner — sukker og isoglukose

2008

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Eksportrestitutioner — andet

2008

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

–17,57

0,00

–17,57

GB

Eksportrestitutioner — ikke-bilag I

2008

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

–80,28

0,00

–80,28

GB

Eksportrestitutioner — sukker og isoglukose

2009

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

–7,57

0,00

–7,57

GB

Eksportrestitutioner — andet

2009

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

–0,87

0,00

–0,87

GB

Eksportrestitutioner — ikke-bilag I

2009

Svagheder i proceduren for certificering af eksport

Fast sats

5,00

EUR

–3,97

0,00

–3,97

GB

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2006

Mangler i hovedkontroller af anerkendelse og driftsprogrammer

Fast sats

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2006

Mangler i hovedkontroller af anerkendelse og driftsprogrammer

Punktvis

 

EUR

–6 171 594,78

0,00

–6 171 594,78

GB

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2007

Mangler i hovedkontroller af anerkendelse og driftsprogrammer

Fast sats

5,00

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2007

Mangler i hovedkontroller af anerkendelse og driftsprogrammer

Punktvis

 

EUR

–12 135 684,18

0,00

–12 135 684,18

GB

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Mangler i hovedkontroller af anerkendelse og driftsprogrammer

Punktvis

 

EUR

–6 589 732,17

0,00

–6 589 732,17

GB

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Mangler i hovedkontroller af anerkendelse og driftsprogrammer

Fast sats

5,00

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

GB

Ekstraordinære støtteforanstaltninger

2009

Destruktions- og transportomkostninger er uberettiget afholdt over EU-budgettet — der er ansøgt om EU-støtte for døde dyr

Punktvis

 

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

 

 

 

 

 

I alt (GB)

EUR

–27 239 883,22

0,00

–27 239 883,22

GR

Tillægsstøtte

2008

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–3 685 863,71

0,00

–3 685 863,71

GR

Anden direkte støtte — sukker — andet end eksportrestitutioner

2008

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Anden direkte støtte — direkte betalinger

2008

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–1 497 576,86

0,00

–1 497 576,86

GR

Anden direkte støtte — bomuld

2008

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–9 155 093,09

0,00

–9 155 093,09

GR

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — undtagen får og kvæg

2008

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–3 310 395,31

0,00

–3 310 395,31

GR

Afkoblet direkte støtte (enkeltbetalingsordningen)

2008

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–91 632 386,41

0,00

–91 632 386,41

GR

Anden direkte støtte

2009

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — undtagen får og kvæg

2009

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Tillægsstøtte

2009

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Afkoblet direkte støtte

2009

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

GR

Olivenolie — produktionsstøtte

2004

Svagheder i kontrollen af oliemøller og kvaliteten af det geografiske informationssystem for oliven

Fast sats

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Olivenolie — produktionsstøtte (2007+)

2005

Svagheder i kontrollen af oliemøller og kvaliteten af det geografiske informationssystem for oliven

Fast sats

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Olivenolie — produktionsstøtte (2007+)

2005

Svagheder i kontrollen af oliemøller og kvaliteten af det geografiske informationssystem for oliven

Fast sats

10,00

EUR

–43 471 909,07

0,00

–43 471 909,07

GR

Olivenolie — produktionsstøtte (2007+)

2006

Svagheder i kontrollen af oliemøller og kvaliteten af det geografiske informationssystem for oliven

Fast sats

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Olivenolie — produktionsstøtte (2007+)

2006

Svagheder i kontrollen af oliemøller og kvaliteten af det geografiske informationssystem for oliven

Fast sats

15,00

EUR

–89 134 155,41

– 215 120,80

–88 919 034,62

GR

Olivenolie — GIS-finansiering

2004

Ikke-støtteberettigede udgifter i forbindelse med aktiviteter udført efter 31. oktober 2003

Punktvis

 

EUR

–3 437 468,51

0,00

–3 437 468,51

GR

Olivenolie — GIS-finansiering

2006

Ikke-støtteberettigede udgifter i forbindelse med aktiviteter udført efter 31. oktober 2003

Punktvis

 

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

 

 

 

 

 

I alt (GR)

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

IT

Offentlig oplagring — sukker

2005

Bogføring af sukkerindlagring i 2005 uden fysisk flytning

Punktvis

 

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

IT

Offentlig oplagring — sukker

2006

35 %'s stigning i lageromkostninger

Fast sats

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Offentlig oplagring — sukker

2006

Sene lagerkontroller

Fast sats

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Offentlig oplagring — sukker

2007

35%'s stigning i lageromkostninger

Fast sats

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Offentlig oplagring — sukker

2008

35%'s stigning i lageromkostninger

Fast sats

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Offentlig oplagring — sukker

2009

35%'s stigning i lageromkostninger

Fast sats

10,00

EUR

–34 547,00

0,00

–34 547,00

 

 

 

 

 

I alt (IT)

EUR

–2 077 637,00

0,00

–2 077 637,00

NL

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2006

Ikke-støtteberettigede udgifter til trykning på emballage og udgifter for en producentorganisation med decentraliseret markedsføring

Punktvis

 

EUR

–5 166 882,80

0,00

–5 166 882,80

NL

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2007

Ikke-støtteberettigede udgifter til trykning på emballage og udgifter for en producentorganisation med decentraliseret markedsføring

Punktvis

 

EUR

–10 543 404,52

0,00

–10 543 404,52

NL

Frugt og grøntsager — driftsprogrammer

2008

Ikke-støtteberettigede udgifter til trykning på emballage og udgifter for en producentorganisation med decentraliseret markedsføring

Punktvis

 

EUR

–6 981 120,47

0,00

–6 981 120,47

 

 

 

 

 

I alt (NL)

EUR

–22 691 407,79

0,00

–22 691 407,79

PT

Anden direkte støtte — oksekød

2007

Svagheder i it-systemets funktion

Punktvis

 

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Anden direkte støtte — oksekød

2008

Svagheder i it- systemets funktion

Punktvis

 

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

 

 

 

 

 

I alt (PT)

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

RO

Anden direkte støtte — energiafgrøder

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Fast sats

10,00

EUR

–6 694,99

0,00

–6 694,99

RO

Anden direkte støtte — energiafgrøder

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Punktvis

 

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Anden direkte støtte

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Punktvis

 

EUR

–52 831,05

0,00

–52 831,05

RO

Afkoblet direkte støtte

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Fast sats

10,00

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Afkoblet direkte støtte

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Punktvis

 

EUR

–38 620 445,36

0,00

–38 620 445,36

 

 

 

 

 

I alt (RO)

EUR

–39 278 239,32

0,00

–39 278 239,32

 

 

 

 

 

I alt (6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

 

 

 

 

 

I alt (6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

BUDGETPOST 6711

BG

Landdistriktsudvikling ELFUL akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder i LPIS-GIS

Fast sats

10,00

EUR

–1 204 509,85

0,00

–1 204 509,85

BG

Landdistriktsudvikling ELFUL supplement til direkte betalinger (2007-2013)

2009

Svagheder i LPIS-GIS og i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–2 490 360,23

0,00

–2 490 360,23

 

 

 

 

 

I alt (BG)

EUR

–3 694 870,08

0,00

–3 694 870,08

GR

Landdistriktsudvikling ELFUL akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2007

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–3 154 596,63

0,00

–3 154 596,63

GR

Landdistriktsudvikling ELFUL akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2008

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

–8 414 084,26

0,00

–8 414 084,26

GR

Landdistriktsudvikling ELFUL akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Ukorrekt information i LPIS/GIS og svagheder i kontrollerne på stedet

Fast sats

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

 

 

 

 

 

I alt (GR)

EUR

–12 165 835,99

0,00

–12 165 835,99

RO

Landdistriktsudvikling ELFUL akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Fast sats

10,00

EUR

–7 246 383,51

0,00

–7 246 383,51

RO

Landdistriktsudvikling ELFUL akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Punktvis

 

EUR

–10 512 529,35

0,00

–10 512 529,35

RO

Landdistriktsudvikling ELFUL akse 2 (2007-2013, arealrelaterede foranstaltninger)

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Punktvis

 

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

RO

Landdistriktsudvikling ELFUL supplement til direkte betalinger (2007-2013)

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Fast sats

10,00

EUR

–10 975 412,09

0,00

–10 975 412,09

RO

Landdistriktsudvikling ELFUL supplement til direkte betalinger (2007-2013)

2009

Svagheder i LPIS-GIS, i udførelsen af kontrollerne på stedet/markbesøg efter administrative krydskontroller

Punktvis

 

EUR

–6 008 420,75

0,00

–6 008 420,75

 

 

 

 

 

I alt (RO)

EUR

–35 620 462,91

0,00

–35 620 462,91

 

 

 

 

 

I alt (6711)

EUR

–51 481 168,98

0,00

–51 481 168,98

BUDGETPOST 05070107

DE

Uregelmæssigheder

2009

Tilbagebetaling i sager med uregelmæssigheder

Punktvis

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

I alt (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

I alt (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Berigtigelser

16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/44


Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 84/2011 af 31. januar 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus

( Den Europæiske Unions Tidende L 28 af 2. februar 2011 )

I indholdsfortegnelsen på omslaget og på side 17 i titlen:

I stedet for:

læses:


16.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/44


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 af 25. september 2009 om åbning og forvaltning af visse fællesskabstoldkontingenter for sukker

( Den Europæiske Unions Tidende L 254 af 26. september 2009 )

Side 92, bilag III, punkt C:

I stedet for:

»—

:

på tysk

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380«

læses:

»—

:

på tysk

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380«.