ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.101.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 101

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
15. april 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 366/2011 af 14. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (acrylamid) ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 367/2011 af 12. april 2011 om forbud mod fiskeri efter dybhavshajer i EU-farvande og internationale farvande i områderne V, VI, VII, VIII og IX fra fartøjer, der fører portugisisk flag

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 368/2011 af 12. april 2011 om forbud mod fiskeri efter dybhavsrejer i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 369/2011 af 14. april 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/46/EU af 14. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage hexythiazox som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF ( 1 )

20

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/239/FUSP af 12. april 2011 om ændring af afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

24

 

 

2011/240/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. april 2011 om forlængelse af overgangsperioden for erhvervelse af landbrugsjord i Litauen ( 1 )

122

 

 

2011/241/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. april 2011 om forlængelse af overgangsperioden for erhvervelse af landbrugsjord i Slovakiet ( 1 )

124

 

 

2011/242/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. april 2011 om medlemmerne af Den Rådgivende Gruppe for Fødevarekæden, Dyresundhed og Plantesundhed nedsat ved afgørelse 2004/613/EF

126

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

15.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/36/EU

af 5. april 2011

om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter fremsendelse af forslaget til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Menneskehandel er en alvorlig forbrydelse, der ofte begås inden for rammerne af organiseret kriminalitet; det udgør en grov overtrædelse af de grundlæggende rettigheder og er udtrykkeligt forbudt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel er en prioritet for Unionen og medlemsstaterne.

(2)

Dette direktiv indgår i en global indsats til bekæmpelse af menneskehandel, der omfatter aktioner, som inddrager tredjelande, jf. »det indsatsorienterede dokument om styrkelse af EU's eksterne dimension inden for bekæmpelse af menneskehandel — mod en global EU-indsats for bekæmpelse af menneskehandel«, som godkendt af Rådet den 30. november 2009. I denne forbindelse bør der også foretages aktioner i tredjelande, der er hjemlande for ofre, eller hvorfra ofrene overføres, med henblik på at skabe øget bevidsthed om problemet, mindske sårbarheden, støtte og bistå ofre, bekæmpe de underliggende årsager til menneskehandel og støtte disse tredjelande i udviklingen af egnet lovgivning til bekæmpelse af menneskehandel.

(3)

Dette direktiv anerkender det kønsspecifikke ved fænomenet menneskehandel, og at kvinder og mænd ofte handles til forskellige formål. Bistands- og støtteforanstaltninger bør derfor også være kønsspecifikke, hvor det er relevant. Push- og pullfaktorerne kan være forskellige, alt efter hvilke sektorer der er berørt, såsom menneskehandel med henblik på udnyttelse i sexindustrien eller som arbejdskraft i f.eks. byggebranchen eller landbrugssektoren eller til privat hushjælp.

(4)

Unionen har sat sig som mål at forebygge og bekæmpe menneskehandel og at beskytte handlede personers rettigheder. Med dette mål for øje blev Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA af 19. juli 2002 om bekæmpelse af menneskehandel (3) og EU's plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel (4) vedtaget. Endvidere er bekæmpelsen af menneskehandel en klar prioritet i Stockholmprogrammet — Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse (5), der er vedtaget af Det Europæiske Råd. Der bør overvejes andre foranstaltninger såsom støtte til udvikling af generelle fælles EU-indikatorer for, hvordan ofre for menneskehandel kan identificeres, gennem udveksling af bedste praksis mellem alle relevante aktører, navnlig offentlige og private sociale tjenesteydere.

(5)

Medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder bør fortsat samarbejde for at styrke bekæmpelsen af menneskehandel. I den henseende er det afgørende, at der er et tæt samarbejde på tværs af grænserne, herunder udveksling af informationer og af bedste praksis, og en fortsat åben dialog mellem medlemsstaternes politi-, rets- og finansmyndigheder. Koordineringen af efterforskningen og retsforfølgningen i sager om menneskehandel bør lettes gennem forstærket samarbejde med Europol og Eurojust, oprettelse af fælles efterforskningshold og gennemførelse af Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager (6).

(6)

Medlemsstaterne bør støtte og arbejde tæt sammen med civilsamfundsorganisationer, herunder anerkendte og aktive ikke-statslige organisationer på dette område, der arbejder med handlede personer, navnlig om politiske initiativer, informations- og bevidstgørelseskampagner, forsknings- og uddannelsesprogrammer og om uddannelse samt i forbindelse med overvågning og evaluering af virkningen af foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel.

(7)

Dette direktiv anvender en integreret, holistisk og menneskerettighedsorienteret tilgang til bekæmpelsen af menneskehandel, og ved gennemførelsen heraf bør der tages hensyn til Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder (7), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (8). En bedre forebyggelse og retsforfølgelse samt beskyttelse af ofrenes rettigheder er væsentlige formål med dette direktiv. Dette direktiv fastsætter desuden sammenhængsbestemte fortolkninger af de forskellige former for menneskehandel og har til formål at sikre, at hver enkelt form håndteres ved hjælp af de mest effektive midler.

(8)

Børn er mere sårbare end voksne og derfor mere udsatte for at blive ofre for menneskehandel. Ved anvendelsen af dette direktiv skal der primært tages hensyn til barnets tarv i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og De Forenende Nationers konvention om barnets rettigheder af 1989.

(9)

De Forenede Nationers protokol af 2000 til forebyggelse og bekæmpelse af samt straf for handel med mennesker, herunder særligt kvinder og børn, der supplerer De Forenede Nationers konvention om grænseoverskridende organiseret kriminalitet og Europarådets konvention af 2005 om indsatsen mod menneskehandel, er afgørende skridt på vejen til at forstærke internationalt samarbejde om bekæmpelsen af menneskehandel. Det bør bemærkes, at Europarådets konvention indeholder et evalueringsorgan, bestående af Ekspertgruppen til Bekæmpelse af Menneskehandel (Greta) og komitéen af kontraherende parter. Koordinering mellem internationale organisationer med kompetence til at bekæmpe menneskehandel bør støttes, så dobbeltarbejde undgås.

(10)

Dette direktiv berører ikke non-refoulement-princippet, jf. konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling (Genèvekonventionen), og er i overensstemmelse med artikel 4 og artikel 19, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(11)

For at imødegå den seneste udvikling i fænomenet menneskehandel indfører dette direktiv et videre begreb for, hvad der skal anses for menneskehandel, end i rammeafgørelse 2002/629/RIA og omfatter derfor flere former for udnyttelse. Inden for rammerne af dette direktiv bør tvangstiggeri anses for en form for tvangsarbejde eller tvangstjenester, jf. definitionen i ILO-konvention nr. 29 af 1930 om tvunget eller pligtmæssigt arbejde. Udnyttelse af tiggeri, herunder brug af en handlet, afhængig person til tiggeri, er derfor kun omfattet af definitionen af menneskehandel, når alle elementer i tvangsarbejde eller tvangstjenester foreligger. På baggrund af den relevante retspraksis bør gyldigheden af et eventuelt samtykke i at udføre dette arbejde eller levere disse ydelser vurderes i hvert enkelt tilfælde. Når der er tale om et barn, bør et samtykke imidlertid aldrig anses for gyldigt afgivet. »Udnyttelse af strafbare handlinger« bør forstås som udnyttelse af en person til bl.a. at begå lommetyveri, butikstyveri, narkotikahandel og andre lignende gerninger, der er strafbare og indebærer en økonomisk vinding. Definitionen omfatter også menneskehandel med henblik på fjernelse af organer, hvilket udgør en grov krænkelse af den menneskelige værdighed og den fysiske integritet, samt f.eks. andre former for adfærd som ulovlig adoption eller tvangsægteskab, for så vidt de indeholder de væsentlige bestanddele i menneskehandel.

(12)

Straffeniveauet i dette direktiv afspejler den stigende bekymring blandt medlemsstaterne over udviklingen af fænomenet menneskehandel. Direktivet bygger derfor på Rådets konklusioner af 24.-25. april 2002 om den metode, der skal anvendes ved indbyrdes tilnærmelse af strafferetlige sanktioner, niveau 3 og 4. Når gerningen begås under visse omstændigheder, f.eks. mod et særligt sårbart offer, bør der pålægges en strengere straf. Inden for rammerne af direktivet bør særligt sårbare personer mindst omfatte alle børn. Der kan også tages hensyn til andre faktorer ved vurderingen af, om et offer er sårbart, f.eks. køn, graviditet, helbredstilstand og handicap. Når gerningen er særlig grov, f.eks. hvor offeret har været i livsfare, hvor der er anvendt grov vold som led i gerningen såsom tortur, tvungen brug af narkotika eller medicin, voldtægt eller andre alvorlige former for psykologisk, fysisk eller seksuel vold eller på anden måde har forvoldt ofret alvorlig skade, bør dette ligeledes afspejles ved en strengere straf. Når der i dette direktiv nævnes overgivelse, bør det fortolkes i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (9). Lovovertrædelsens grovhed kan også tages i betragtning som led i fuldbyrdelsen af dommen.

(13)

Ved bekæmpelsen af menneskehandel bør der gøres fuld brug af de eksisterende instrumenter om beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold såsom De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og tillægsprotokoller hertil, Europarådets konvention af 1990 om hvidvaskning, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold, Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold (10) og Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold (11). Der bør tilskyndes til anvendelse af beslaglagte og konfiskerede redskaber og beslaglagt udbytte fra de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv, for at yde støtte til ofrenes bistand og beskyttelse, herunder erstatning til ofre og støtte til Unionens retshåndhævelsesmyndigheders grænseoverskridende bekæmpelse af menneskehandel.

(14)

Ofre for menneskehandel bør i overensstemmelse med de grundlæggende principper i de relevante medlemsstaters retssystemer beskyttes mod retsforfølgelse og straf for strafbare handlinger, såsom brug af falske dokumenter, og gerninger omfattet af lovgivningen om prostitution eller indvandring, som de er blevet tvunget til at begå som en direkte følge af, at de er ofre for menneskehandel. Formålet med beskyttelsen er at sikre ofrenes menneskerettigheder, at undgå yderligere viktimisering og at tilskynde dem til at optræde som vidner under straffesager mod gerningsmændene. Denne beskyttelse bør ikke udelukke retsforfølgning eller straf for gerninger, som en person frivilligt har begået eller deltaget i.

(15)

For at sikre, at efterforskning og retsforfølgelse af menneskehandel fører til resultater, bør indledningen heraf principielt ikke afhænge af ofrets anmeldelse eller anklage. Når karakteren af handlingen gør det nødvendigt, bør retsforfølgning være mulig i tilstrækkelig lang tid, efter at offeret har nået myndighedsalderen. Varigheden af den tilstrækkeligt lange periode bør fastsættes i overensstemmelse med national ret. De retshåndhævende embedsmænd og anklagemyndigheden bør have tilstrækkelig uddannelse, særligt med henblik på at fremme international retshåndhævelse og retsligt samarbejde. De af dem, der er ansvarlige for efterforskning og retsforfølgning af disse forbrydelser, bør også have adgang til at bruge de efterforskningsmidler, der anvendes i sager angående organiseret kriminalitet og anden alvorlig kriminalitet: Sådanne redskaber kan omfatte opfangning af kommunikationer, skjult overvågning, herunder elektronisk overvågning, og tilsyn med bankkonti og anden finansiel efterforskning.

(16)

For at sikre en effektiv retsforfølgning af internationale kriminelle grupper, der har lagt centrum for deres aktiviteter i en medlemsstat, og som udfører menneskehandel i tredjelande, bør der være jurisdiktionskompetence med hensyn til menneskehandel, når gerningsmanden er statsborger i den pågældende medlemsstat, og forbrydelsen begås uden for medlemsstatens område. Tilsvarende kan jurisdiktionskompetence ligeledes fastslås, når gerningsmanden har sædvanligt opholdssted i en medlemsstat, ofret er statsborger eller har sædvanligt opholdssted i en medlemsstat, eller gerningen er begået til fordel for en juridisk person, der er etableret i en medlemsstat, og gerningen er begået uden for den pågældende medlemsstats område.

(17)

Hvor direktiv 2004/81/EF indeholder bestemmelser om udstedelse af opholdstilladelser til ofre for menneskehandel, der er tredjelandsstatsborgere, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (12) regulerer udøvelsen af retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område for EU-borgere og deres familier, herunder beskyttelse mod udvisning, fastsætter dette direktiv særlige beskyttelsesforanstaltninger for alle ofre for menneskehandel. Dette direktiv omhandler derfor ikke betingelserne for ophold for ofrene for menneskehandel på medlemsstaternes område.

(18)

Det er nødvendigt for ofre for menneskehandel at kunne gøre effektiv brug af deres rettigheder. De bør derfor have adgang til at få bistand og støtte inden, under og et passende tidsrum efter straffesagen. Medlemsstaterne bør afsætte ressourcer til støtte for bistand og støtte til og beskyttelse af ofre. Den bistand og støtte, der ydes, bør omfatte mindst det minimum af foranstaltninger, der er nødvendigt for, at ofret kan komme sig og undslippe gerningsmændene til menneskehandlen. Den praktiske gennemførelse af sådanne foranstaltninger bør på grundlag af en konkret vurdering, der foretages efter de nationale regler, tage hensyn til den pågældende persons omstændigheder, kulturelle baggrund og behov. Der bør ydes bistand og støtte til personer, så snart der foreligger en rimelig begrundet indikation, der giver anledning til at antage, at den pågældende kan være offer for menneskehandel, uanset om den pågældende er villig til at optræde som vidne. I sager, hvor ofret ikke har lovligt ophold i den pågældende medlemsstat, bør bistanden og støtten ydes ubetinget, i det mindste under betænkningstiden. Hvis ofret, efter at identifikationsprocessen er afsluttet, eller betænkningstiden er udløbet, ikke anses for at være berettiget til en opholdstilladelse og ikke på anden måde har lovligt ophold i den pågældende medlemsstat, eller hvis ofret har forladt den pågældende medlemsstats område, er den pågældende medlemsstat ikke forpligtet til fortsat at yde bistand og støtte til den pågældende i henhold til dette direktiv. Om nødvendigt bør bistanden og støtten fortsætte i en passende periode, efter at straffesagen er afsluttet, f.eks. hvis ofret er under lægelig behandling på grund af de alvorlige fysiske eller psykiske følger af forbrydelsen, eller hvis den pågældendes sikkerhed er i fare på grund af offerets forklaringer under straffesagen.

(19)

Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager (13) opstiller en række rettigheder for ofre under straffesager, herunder retten til beskyttelse og erstatning. Derudover bør ofre for menneskehandel straks have adgang til juridisk rådgivning og, i overensstemmelse med ofres rolle i det relevante retssystem, juridisk bistand, herunder med henblik på at rejse erstatningskrav. En sådan juridisk rådgivning og bistand kan også ydes af de kompetente myndigheder med henblik på at rejse erstatningskrav over for medlemsstaten. Formålet med juridisk rådgivning er at give ofrene mulighed for at blive informeret og få råd om de forskellige muligheder, de har. Juridisk rådgivning bør ydes af en person, der har modtaget den fornødne juridiske uddannelse uden nødvendigvis at være jurist. Juridisk rådgivning og, i overensstemmelse med ofres rolle i det relevante retssystem, juridisk bistand bør ydes gratis, i det mindste når ofret ikke har tilstrækkelige økonomiske midler, på en måde, der er i overensstemmelse med medlemsstaternes interne regler. Da særligt børneofre sjældent vil have økonomiske ressourcer, vil juridisk rådgivning og bistand under straffesagen i praksis være gratis for dem. Endvidere bør ofre på grundlag af en konkret risikovurdering foretaget efter de nationale regler beskyttes mod gengældelse, intimidering og risikoen for igen at blive offer for menneskehandel.

(20)

Ofre for menneskehandel, der allerede er blevet udsat for det misbrug og den nedværdigende behandling, som menneskehandel normalt indebærer, såsom seksuel udnyttelse, seksuelt misbrug, voldtægt, slaverilignende praksis eller fjernelse af organer, bør beskyttes mod sekundær viktimisering og yderligere traumer under straffesagen. Unødvendig gentagelse af afhøringer under efterforskningen, retsforfølgningen og retssagen bør undgås, f.eks. ved fremlæggelse hurtigst muligt under retsforhandlingerne af videooptagelser af sådanne afhøringer, hvor det er hensigtsmæssigt. Med henblik herpå bør ofre for menneskehandel modtage en behandling, der passer til deres individuelle behov, under efterforskningen af forbrydelsen og straffesagen. Vurderingen af ofrenes individuelle behov bør inddrage omstændigheder såsom deres alder, om de er gravide, deres helbred, handicap de måtte have, og andre personlige omstændigheder samt de fysiske og psykiske følger af de kriminelle handlinger, ofret blev udsat for. Om og hvordan behandlingen skal ske, må afgøres ud fra en konkret vurdering på grundlag af de kriterier, der er fastsat i national ret, reglerne om rettens skøn, praksis og vejledninger.

(21)

Bistands- og støtteforanstaltningerne bør ydes til ofrene på grundlag af information og samtykke. Ofrene bør derfor informeres om de vigtige aspekter af disse foranstaltninger, og de bør ikke påtvinges ofrene. Afslår et offer bistands- eller støtteforanstaltninger, bør dette ikke medføre forpligtelser for den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder med hensyn til at stille alternative foranstaltninger til rådighed for ofret.

(22)

Ud over de foranstaltninger, der er til rådighed for alle ofre for menneskehandel, bør medlemsstaterne sikre, at børneofre har adgang til særlig bistand og støtte og særlige beskyttelsesforanstaltninger. Disse foranstaltninger bør ydes under hensyn til barnets tarv og i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention af 1989 om barnets rettigheder. Når det er uvist, hvilken alder en person, der har været offer for menneskehandel, har, og der er grund til at antage, at den pågældende er under 18 år, bør der gælde en formodning om, at vedkommende er et barn, og det skal straks modtage bistand, støtte og beskyttelse. Bistand og støtte til børneofre bør sigte mod at rehabilitere barnet fysisk og psykosocialt og at finde en varig løsning for den pågældende. Adgang til uddannelse vil hjælpe børn til at blive genintegreret i samfundet. Da børneofre er særligt sårbare, bør der kunne træffes yderligere beskyttelsesforanstaltninger til at beskytte dem under de afhøringer, der udgør en del af efterforskningen af forbrydelsen og straffesagen.

(23)

Der bør rettes særlig opmærksomhed mod uledsagede børn, som er ofre for menneskehandel, da de har brug for særlig bistand og støtte som følge af deres særligt sårbare situation. Fra det øjeblik et uledsaget barn, der er offer for menneskehandel, identificeres, og indtil der findes en varig løsning, bør medlemsstaterne anvende modtagelsesforanstaltninger, der passer til barnets behov og sikre, at de relevante retssikkerhedsgarantier finder anvendelse. Der bør træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der, hvor det er relevant, udpeges en værge og/eller en repræsentant for at varetage den mindreåriges tarv. Der bør hurtigst muligt træffes en afgørelse om fremtiden for hvert uledsaget barneoffer med henblik på at finde varige løsninger baseret på en konkret vurdering af barnets tarv, som bør være et primært hensyn. En varig løsning kan f.eks. være tilbagesendelse og reintegration i hjemlandet eller tilbagesendelseslandet, integration i værtssamfundet, tildeling af international beskyttelsesstatus eller tildeling af anden status i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale lovgivning.

(24)

Når der i overensstemmelse med dette direktiv skal udpeges en værge og/eller en repræsentant for et barn, kan disse roller varetages af samme person eller af en juridisk person, en institution eller en myndighed.

(25)

Medlemsstaterne bør indføre en politik eller føre en styrket politik til forebyggelse af menneskehandel, der skal omfatte foranstaltninger til at modvirke og begrænse den efterspørgsel, der giver anledning til alle mulige former for udnyttelse, og foranstaltninger til at begrænse risikoen for, at folk bliver ofre for menneskehandel, gennem forskning, herunder forskning i nye former for menneskehandel, information, bevidstgørelse og uddannelse. I disse initiativer bør medlemsstaterne inddrage kønsperspektiver og se særligt på børns rettigheder. Offentligt ansatte, som det er sandsynligt vil komme i kontakt med ofre eller mulige ofre for menneskehandel, bør have tilstrækkelig uddannelse i at genkende og håndtere ofre. Uddannelsesforpligtelsen bør fremmes for medlemmer af følgende kategorier, når det er sandsynligt, at de vil kunne komme i kontakt med ofre: politibetjente, grænsevagter, ansatte i immigrationsmyndigheder, offentlige anklagere, jurister, dommere og andet retspersonale, ansatte i arbejdstilsynet, socialt personale, personer, der arbejder med børn, sundhedspersonale og konsulært personale, men vil — afhængig af de lokale omstændigheder — også kunne omfatte andre grupper af offentligt ansatte, som med rimelig sandsynlighed vil kunne støde på ofre for menneskehandel i forbindelse med deres arbejde.

(26)

Direktiv 2009/52/EF indeholder bestemmelser om straf af arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, når arbejdsgiveren, selv om han ikke er blevet tiltalt eller dømt for menneskehandel, benytter arbejde eller ydelser, der er aftvunget en person, med viden om, at den pågældende er offer for menneskehandel. Medlemsstaterne bør derudover overveje muligheden for at straffe personer, som bruger ydelser, der er aftvunget et offer, med viden om, at den pågældende er offer for menneskehandel. En sådan yderligere kriminalisering kunne omfatte handlinger udført af arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i landet, og unionsborgere samt købere af seksuelle ydelser fra et hvilket som helst offer for menneskehandel, uanset de pågældendes nationalitet.

(27)

Medlemsstaterne bør oprette nationale overvågningssystemer, såsom nationale rapportører eller tilsvarende mekanismer, som de finder egnet i deres interne organisation, under hensyn til, at der bør være en minimumstruktur med nærmere fastlagte opgaver til at foretage vurderinger af tendenser i menneskehandlen, indsamle statistik, måle resultaterne af aktioner til bekæmpelse af menneskehandel og rapportere regelmæssigt. Sådanne nationale rapportører eller tilsvarende mekanismer er allerede konstitueret i et uformelt EU-netværk oprettet ved Rådets konklusioner om oprettelse af et uformelt EU-netværk af nationale rapportører eller tilsvarende mekanismer til overvågning af menneskehandel af 4. juni 2009. En EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel vil deltage i arbejdet i dette netværk, der forsyner Unionen og medlemsstaterne med objektive, pålidelige, sammenlignelige og opdaterede strategiske oplysninger inden for menneskehandelsområdet og udveksler erfaringer og bedste praksis på området for forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel på EU-plan. Europa-Parlamentet bør have ret til at deltage i de nationale rapportørers eller tilsvarende mekanismers fælles aktiviteter.

(28)

For at evaluere resultaterne af aktionerne til bekæmpelse af menneskehandel bør Unionen fortsat udvikle sit arbejde med metodologier og dataindsamlingsmetoder med henblik på at udarbejde sammenlignelige statistikker.

(29)

I lyset af Stockholmprogrammet og for at udvikle en konsolideret EU-strategi for bekæmpelse af menneskehandel med sigte på yderligere styrkelse af Unionens og medlemsstaternes engagement og indsats for at forebygge og bekæmpe menneskehandel bør medlemsstaterne lette opgaverne for EU-koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel, der f.eks. kan omfatte forbedring af koordinationen og sammenhængen mellem EU-institutionerne og -agenturerne og mellem medlemsstaterne og de internationale aktører for at undgå dobbeltarbejde, bidrag til udarbejdelse af eksisterende eller nye EU-politikker og -strategier af betydning for bekæmpelsen af menneskehandel eller rapportering til EU-institutionerne

(30)

Dette direktiv sigter mod at ændre og udvide bestemmelserne i rammeafgørelse 2002/629/RIA. Eftersom de ændringer, der skal foretages, er væsentlige, både hvad angår antal og karakter, bør rammeafgørelsen af hensyn til klarheden erstattes i sin helhed for så vidt angår de medlemsstater, der deltager i vedtagelsen af dette direktiv.

(31)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (14) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Unionens interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(32)

Målet med dette direktiv, nemlig at bekæmpe menneskehandel, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene og kan derfor på grund af aktionens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet omhandlet i denne artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(33)

I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder den menneskelige værdighed, forbuddet mod slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, børns rettigheder, retten til frihed og sikkerhed, ytrings- og informationsfriheden, beskyttelse af personoplysninger, adgang til effektive retsmidler og ret til en retfærdig rettergang samt legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf. Dette direktiv tilsigter især at sikre, at disse rettigheder og principper respekteres fuldt ud, og skal gennemføres i overensstemmelse med dem.

(34)

I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Irland meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv.

(35)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(36)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastsætter minimumsregler for afgrænsningen af forbrydelser og sanktioner i forbindelse med menneskehandel. Det indfører endvidere fælles bestemmelser under hensyntagen til kønsperspektivet med henblik på i højere grad at forebygge denne form for kriminalitet og beskytte ofrene herfor.

Artikel 2

Lovovertrædelser i forbindelse med menneskehandel

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende forsætlige handlinger er strafbare:

Rekruttering, transport, overførelse, ydelse af husly til eller modtagelse af en person, herunder udveksling eller overdragelse af kontrol over de pågældende, ved trusler eller ved brug af magt eller andre former for tvang, ved bortførelse, ved bedrag, ved svig, ved misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar position eller ved, at der ydes eller modtages betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har kontrol over en anden person, med henblik på udnyttelse.

2.   En sårbar position betyder, en situation, hvor den pågældende ikke har noget reelt eller acceptabelt alternativ til at finde sig i misbruget.

3.   Udnyttelse skal mindst omfatte udnyttelse af andres prostitution og andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde eller tvangstjenester, herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende forhold, trældom samt udnyttelse af strafbare handlinger og fjernelse af organer.

4.   Den omstændighed, at et offer for menneskehandel har givet sit samtykke til udnyttelsen, hvad enten dette er tilsigtet eller reelt, er uden betydning, hvis der er gjort brug af et af de i stk. 1 nævnte midler.

5.   Hvis adfærden i stk. 1 involverer et barn, er der tale om strafbar menneskehandel, selv om der ikke er gjort brug af nogen af de i stk. 1 nævnte midler.

6.   I dette direktiv forstås ved »barn« enhver person under 18 år.

Artikel 3

Anstiftelse, medvirken og tilskyndelse samt forsøg

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at anstiftelse af, medvirken i og tilskyndelse til samt forsøg på at begå en af de i artikel 2 omhandlede lovovertrædelser er strafbart.

Artikel 4

Straffe

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst fem år.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at lovovertrædelserne i artikel 2 kan straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst ti år, når lovovertrædelsen:

a)

er begået mod et offer, der i særlig grad var sårbart, hvilket i dette direktiv mindst omfatter børneofre

b)

er begået inden for en kriminel organisation i betydningen i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (15)

c)

forsætligt eller groft uagtsomt har bragt offeret i livsfare, eller

d)

er begået med brug af grov vold, eller offeret blev forvoldt særlig alvorlig skade ved lovovertrædelsen.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det forhold, at en lovovertrædelse omhandlet i artikel 2 er begået af en offentligt ansat under udførelsen af dennes opgaver, betragtes som en skærpende omstændighed.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 3 nævnte strafbare handlinger kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning og som kan medføre overgivelse.

Artikel 5

Juridiske personers ansvar

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at juridiske personer kan drages til ansvar for lovovertrædelser, jf. artikel 2 og 3, som for at skaffe dem vinding begås af en person, der handler enten individuelt eller som medlem af et organ under den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for den juridiske person, idet den pågældende har

a)

beføjelse til at repræsentere den juridiske person

b)

beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons vegne, eller

c)

beføjelse til at udøve intern kontrol.

2.   Medlemsstaterne sikrer også, at en juridisk person kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 for at skaffe den juridiske person vinding.

3.   Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2 udelukker ikke strafferetlig forfølgning af fysiske personer, der begår, anstifter eller medvirker i lovovertrædelserne i artikel 2 og 3.

4.   I dette direktiv forstås ved »juridisk person« enhver enhed, der har retssubjektivitet i henhold til den lovgivning, der finder anvendelse, dog ikke stater og andre offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige beføjelser eller offentligretlige internationale organisationer.

Artikel 6

Sanktioner over for juridiske personer

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der over for juridiske personer, der kendes ansvarlige i henhold til artikel 5, stk. 1 eller 2, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsens grovhed og har en afskrækkende virkning, og som skal omfatte strafferetlige og andre bøder og kan omfatte andre sanktioner, såsom:

a)

udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud

b)

midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed

c)

anbringelse under retsligt tilsyn

d)

tvangsopløsning

e)

midlertidig eller permanent lukning af forretningssteder, der er blevet brugt til at begå lovovertrædelsen.

Artikel 7

Beslaglæggelse og konfiskation

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres kompetente myndigheder har ret til at beslaglægge og konfiskere redskaber og udbytte fra de i artikel 2 og 3 omhandlede lovovertrædelser.

Artikel 8

Sikring af, at ofret ikke retsforfølges eller straffes

Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med de grundlæggende principper i deres retssystemer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres kompetente nationale myndigheder har ret til at undlade at retsforfølge eller straffe ofre for menneskehandel i forbindelse med deres indblanding i kriminelle aktiviteter, som de er blevet tvunget til at begå som en direkte følge af, at de har været udsat for en af de i artikel 2 nævnte handlinger.

Artikel 9

Efterforskning og retsforfølgning

1.   Medlemsstaterne sikrer, at efterforskning af lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 og retsforfølgning i forbindelse hermed ikke er afhængig af ofrets anmeldelse eller anklage, og at der fortsat kan ske retsforfølgning, selv om ofret trækker sin forklaring tilbage.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der, når karakteren af handlingen tilsiger det, kan ske retsforfølgning i forbindelse med lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 i tilstrækkelig lang tid, efter at ofret har nået myndighedsalderen.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personer, enheder eller tjenester med ansvar for at efterforske lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 eller indlede retsforfølgning i forbindelse med disse er uddannede hertil.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personer, enheder og tjenester med ansvar for efterforskning af eller retsforfølgning i forbindelse med lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 kan anvende effektive efterforskningsmetoder såsom dem, der bruges mod organiseret kriminalitet eller andre alvorlige forbrydelser.

Artikel 10

Jurisdiktionskompetence

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastslå deres jurisdiktionskompetence med hensyn til lovovertrædelserne i artikel 2 og 3, når

a)

lovovertrædelsen helt eller delvis er begået på deres område eller

b)

gerningsmanden er deres statsborger.

2.   En medlemsstat underretter Kommissionen, når den beslutter at udvide sin jurisdiktionskompetence med hensyn til de i artikel 2 og 3 nævnte lovovertrædelser, der er begået uden for dens område, f.eks. når

a)

lovovertrædelsen er begået mod en af dens statsborgere eller mod en person, der har sædvanligt opholdssted på dens område, eller

b)

lovovertrædelsen er begået for at skaffe en juridisk person, som har hjemsted på den pågældende medlemsstat, vinding, eller

c)

gerningsmanden har sædvanligt opholdssted på dens område.

3.   Med henblik på retsforfølgning i forbindelse med lovovertrædelserne i artikel 2 og 3, når de er begået uden for den pågældende medlemsstats område, skal hver medlemsstat i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og kan i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dens jurisdiktionskompetence ikke er betinget af et af følgende:

a)

at gerningerne er strafbare på gerningsstedet, eller

b)

at der kun kan ske retsforfølgning på grundlag af en anmeldelse, som ofret har indgivet på gerningsstedet, eller efter en anmeldelse fra den stat, hvor lovovertrædelsen blev begået.

Artikel 11

Bistand og støtte til ofre for menneskehandel

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ofre får bistand og støtte før, under og i et passende tidsrum efter straffesagens afslutning, så de kan udøve deres rettigheder i henhold til rammeafgørelse 2001/220/RIA og nærværende direktiv.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der straks ydes bistand og støtte til personer, når de kompetente myndigheder har en rimelig begrundet indikation, der giver anledning til at antage, at vedkommende kan have været offer for en af lovovertrædelserne i artikel 2 og 3.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bistand og støtte til et offer ikke betinges af, at ofret er rede til at samarbejde under den strafferetlige efterforskning, retsforfølgningen eller retssagen, uden at dette dog berører direktiv 2004/81/EF eller lignende nationale regler.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at oprette egnede ordninger med henblik på tidligt at genkende ofre og yde dem bistand og støtte i samarbejde med de relevante støtteorganisationer.

5.   De i stk. 1 og 2 nævnte bistands- og støtteforanstaltninger skal ydes på grundlag af information og samtykke og skal mindst omfatte sikring af en levestandard, så ofret har til livets opretholdelse, i form af foranstaltninger såsom passende og sikker indkvartering og materiel bistand samt den nødvendige lægehjælp, herunder psykologisk bistand, rådgivning og information og, hvor det er relevant, oversættelse og tolkning.

6.   Den i stk. 5 omhandlede information skal, hvor det er relevant, omfatte information om en betænkningstid og en restitueringsperiode i medfør af direktiv 2004/81/EF og information om muligheden for at indrømme international beskyttelse i medfør af Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse (16) og Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne (17) eller i medfør af andre internationale instrumenter eller lignende nationale regler.

7.   Medlemsstaterne skal tage vare på ofre med særlige behov, navnlig når disse behov skyldes deres graviditet, deres helbredstilstand, ethvert handicap eller en mental eller psykisk forstyrrelse, som de måtte have, eller alvorlige former for psykisk, fysisk eller seksuel vold, som det måtte have været udsat for.

Artikel 12

Beskyttelse af ofre for menneskehandel under efterforskningen og straffesagen

1.   Beskyttelsesforanstaltningerne i denne artikel finder anvendelse ud over de rettigheder, der er indrømmet ved rammeafgørelse 2001/220/RIA.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at ofre for menneskehandel straks får adgang til juridisk rådgivning og, i overensstemmelse med ofres rolle i det relevante retssystem, til juridisk bistand under straffesagen, herunder med henblik på at rejse erstatningskrav. Juridisk rådgivning og bistand skal være gratis, når ofret ikke har tilstrækkelige økonomiske midler.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at ofre for menneskehandel får passende beskyttelse ud fra en konkret risikovurdering, bl.a. ved at få adgang til vidnebeskyttelsesprogrammer og andre tilsvarende foranstaltninger, hvor det er relevant, på det i national ret eller i nationale procedurer fastsatte grundlag.

4.   Medlemsstaten skal, uden at dette dog indebærer en begrænsning i forsvarets rettigheder, på grundlag af de kompetente myndigheders konkrete vurdering af ofrets personlige omstændigheder sikre, at ofre for menneskehandel modtager særlig behandling med henblik på at forebygge sekundær viktimisering ved så vidt muligt, på de i national ret fastsatte betingelser og i overensstemmelse med reglerne om rettens skøn, praksis eller vejledning, at undgå:

a)

unødvendig gentagelse af afhøringer under efterforskningen og under retsforfølgningen og retssagen

b)

visuel kontakt mellem offer og tiltalte, herunder under aflæggelse af vidnesbyrd, såsom afhøringer og krydsforhør, ved hjælp af egnede midler, herunder ved brug af egnet kommunikationsteknologi

c)

afgivelse af vidneforklaring uden dørlukning og

d)

unødvendig udspørgen om privatlivets forhold.

Artikel 13

Almindelig bestemmelse om bistand, støtte og beskyttelsesforanstaltninger for børn, der har været ofre for menneskehandel

1.   Børn, der har været ofre for menneskehandel, skal have bistand, støtte og beskyttelse. Ved anvendelsen af dette direktiv skal barnets tarv være et primært hensyn.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at det, såfremt der hersker usikkerhed om alderen på den person, der har været offer for menneskehandel, og der er grund til at formode, at personen er et barn, antages, at personen er et barn, så det straks kan få adgang til bistand, støtte og beskyttelse i overensstemmelse med artikel 14 og 15.

Artikel 14

Bistand og støtte til barneofre

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de særlige foranstaltninger til at bistå og støtte børn, der har været ofre for menneskehandel, i deres fysiske og psykosociale rehabilitering på kort og lang sigt iværksættes efter en konkret vurdering af de særlige forhold, der gør sig gældende for det enkelte barneoffer, og under hensyntagen til barnets ønsker, behov og problemer, for at finde en varig løsning for barnet. Inden for en rimelig tid giver medlemsstaterne barneofre, og børn af ofre, der modtager bistand og støtte efter artikel 11, adgang til uddannelse i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale ret.

2.   Medlemsstaterne udpeger en værge eller en repræsentant for et barn, der har været offer for menneskehandel, så snart barnet er identificeret af myndighederne, når indehaverne af forældremyndigheden i henhold til national ret ikke kan varetage barnets tarv og/eller ikke kan repræsentere barnet på grund af en interessekonflikt mellem dem og barneofret.

3.   Medlemsstaterne træffer, hvor det er relevant og muligt, foranstaltninger til at yde bistand og støtte til familien til et barn, der har været offer for menneskehandel, når familien befinder sig på medlemsstaternes område. Navnlig anvender medlemsstaterne artikel 4 i rammeafgørelse 2001/220/RIA på familien, når det er hensigtsmæssigt og muligt.

4.   Denne artikel anvendes med forbehold af artikel 11.

Artikel 15

Beskyttelse af børn, der har været ofre for menneskehandel, under efterforskningen og straffesagen

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kompetente myndigheder under efterforskningen og under straffesagen, i overensstemmelse med ofres rolle i det relevante retssystem, udpeger en repræsentant for et barn, der har været offer for menneskehandel, når indehaverne af forældremyndigheden i henhold til national ret ikke kan repræsentere barnet på grund af en interessekonflikt mellem dem og barneofret.

2.   Medlemsstaterne sikrer, i overensstemmelse med ofres rolle i det relevante retssystem, at børneofre straks får adgang til gratis juridisk rådgivning og bistand, herunder med henblik på at rejse erstatningskrav, medmindre de har tilstrækkelige økonomiske midler.

3.   Medlemsstaten skal, uden at dette dog indebærer en begrænsning i forsvarets rettigheder, træffe de nødvendige foranstaltninger til i forbindelse med efterforskningen og under straffesager vedrørende lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 at sikre, at

a)

afhøring af barneofret finder sted uden ugrundet ophold, efter at forholdene er blevet anmeldt til de kompetente myndigheder

b)

afhøring af barneofret om nødvendigt finder sted i lokaler, der er indrettet eller tilpasset til formålet

c)

afhøring af barneofret efter omstændighederne foretages af eller gennem personer, der er uddannet hertil

d)

alle afhøringer af barneofret foretages af den samme person, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt

e)

antallet af afhøringer begrænses mest muligt, og at afhøring kun foretages, hvis det er strengt nødvendigt for efterforskningen og straffesagen

f)

barneofret kan ledsages af en repræsentant eller, hvor dette er relevant, af en voksen efter barnets eget valg, medmindre der er truffet en begrundet beslutning om, at den pågældende ikke kan ledsage barnet.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle afhøringer af barneofret eller om nødvendigt af et barnevidne i forbindelse med efterforskningen af lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 kan videooptages, og at sådanne videooptagelser af afhøringen kan benyttes som bevismateriale i straffesagen i overensstemmelse med national lovgivning.

5.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at retten i straffesager vedrørende lovovertrædelserne i artikel 2 og 3 kan træffe afgørelse om, at

a)

retsmødet finder sted for lukkede døre, og

b)

barneofret afhøres i retslokalet uden at være til stede, navnlig ved hjælp af hensigtsmæssig kommunikationsteknologi.

6.   Denne artikel anvendes med forbehold af artikel 12.

Artikel 16

Bistand og støtte til samt beskyttelse af uledsagede børn, der har været ofre for menneskehandel

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de særlige foranstaltninger til at bistå og støtte børn, der har været ofre for menneskehandel, som omhandlet i artikel 14, stk. 1, tager behørigt hensyn til det uledsagede barneoffers personlige og særlige omstændigheder.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at finde en varig løsning baseret på en konkret vurdering af barnets tarv.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der, hvor det er relevant, udpeges en værge for uledsagede børn, der har været ofre for menneskehandel.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de kompetente myndigheder under efterforskningen og straffesagen, i overensstemmelse med ofres rolle i det relevante retssystem, udpeger en repræsentant, hvis barnet er uledsaget eller adskilt fra sin familie.

5.   Denne artikel anvendes med forbehold af artikel 14 og 15.

Artikel 17

Kompensation til ofre

Medlemsstaterne sikrer, at ofre for menneskehandel får adgang til eksisterende kompensationsordninger for ofre for forsætlige voldsforbrydelser.

Artikel 18

Forebyggelse

1.   Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger såsom uddannelse til at modvirke og begrænse den efterspørgsel, der giver anledning til enhver form for udnyttelse i forbindelse med menneskehandel.

2.   Medlemsstaterne iværksætter egnede aktioner, herunder via internettet, såsom informations- og bevidstgørelseskampagner, forsknings- og uddannelsesprogrammer, eventuelt i samarbejde med relevante organisationer i civilsamfundet og andre aktører, med henblik på at øge bevidstheden om problemet og begrænse risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver ofre for menneskehandel.

3.   Medlemsstaterne fremmer regelmæssig uddannelse af offentligt ansatte, som det er sandsynligt vil komme i kontakt med ofre eller mulige ofre for menneskehandel, herunder politibetjente, med henblik på at sætte dem i stand til at genkende og håndtere ofre og potentielle ofre for menneskehandel.

4.   For at forebygge og bekæmpe menneskehandel mere effektivt ved at modvirke efterspørgsel overvejer medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at strafbelægge brug af ydelser i forbindelse med den i artikel 2 nævnte udnyttelse med viden om, at den pågældende er offer for en af lovovertrædelserne i artikel 2.

Artikel 19

Nationale rapportører eller andre tilsvarende mekanismer

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre nationale rapportører eller andre tilsvarende mekanismer. Opgaverne, der skal udføres efter disse mekanismer, skal omfatte vurdering af tendenser i menneskehandelen, måling af resultaterne af aktioner til bekæmpelse af menneskehandel, herunder indsamling af statistikker i tæt samarbejde med de relevante organisationer i civilsamfundet, der er aktive på dette område, og rapportering.

Artikel 20

Koordination af EU-strategien for bekæmpelse af menneskehandel

For at bidrage til en koordineret og konsolideret EU-strategi for bekæmpelse af menneskehandel skal medlemsstaterne lette opgaverne for en koordinator for bekæmpelse af menneskehandel. Medlemsstaterne skal navnlig formidle de i artikel 19 omhandlede oplysninger til koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel, på grundlag af hvilke sidstnævnte skal bidrage til rapportering, der udføres af Kommissionen hvert andet år, om hvilke fremskridt der er gjort i bekæmpelsen af menneskehandel.

Artikel 21

Erstatning af rammeafgørelse 2002/629/RIA

Rammeafgørelse 2002/629/RIA om bekæmpelse af menneskehandel erstattes herved for så vidt angår de medlemsstater, der deltager i vedtagelsen af dette direktiv, idet dette dog ikke berører medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår fristerne for gennemførelse af rammeafgørelsen i national ret.

For så vidt angår de medlemsstater, der deltager i vedtagelsen af dette direktiv, gælder henvisninger til rammeafgørelse 2002/629/RIA som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 22

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 6. april 2013.

2.   Medlemsstaterne indberetter teksten til de bestemmelser, som gennemfører de forpligtelser, der pålægges dem i medfør af dette direktiv, i deres nationale lovgivning til Kommissionen.

3.   Foranstaltningerne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Metoderne til at lave en sådan henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 23

Rapportering

1.   Kommissionen fremsender senest den 6. april 2015 en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af, i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme dette direktiv, herunder en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 18, stk. 4, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsmæssige forslag.

2.   Kommissionen fremsender senest den 6. april 2016 en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af, hvilken indvirkning den eksisterende nationale lovgivning, der gør det strafbart at bruge tjenester i forbindelse med udnyttelse af menneskehandel, har haft på forebyggelsen af menneskehandel, om nødvendigt ledsaget af passende forslag.

Artikel 24

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for dets offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 25

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 5. april 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

GYŐRI E.

Formand


(1)  Udtalelse af 21.10.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 14.12.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.3.2011.

(3)  EFT L 203 af 1.8.2002, s. 1.

(4)  EUT C 311 af 9.12.2005, s. 1.

(5)  EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

(6)  EUT L 328 af 15.12.2009, s. 42.

(7)  EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19.

(8)  EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24.

(9)  EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.

(10)  EFT L 182 af 5.7.2001, s. 1.

(11)  EUT L 68 af 15.3.2005, s. 49.

(12)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.

(13)  EFT L 82 af 22.3.2001, s. 1.

(14)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(15)  EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42.

(16)  EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.

(17)  EUT L 326 af 13.12.2005, s. 13.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

15.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 366/2011

af 14. april 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (acrylamid)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Acrylamid er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1B og mutagent i kategori 1B. Risiciene ved stoffet blev vurderet i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (2).

(2)

Man konkluderede i den europæiske risikovurdering, at der var behov for at reducere risikoen for vandmiljøet som følge af anvendelse af acrylamidbaserede injektions- og fugemidler ved bygge- og anlægsarbejder og risikoen for andre organismer som følge af indirekte eksponering via vand, der forurenes som følge af samme anvendelse. Derudover gav arbejdstageres og andre personers udsættelse for acrylamid via miljøet anledning til bekymring på grund af acrylamids kræftfremkaldende og mutagene egenskaber og dets neurotoksicitet og reproduktionstoksicitet som følge af eksponering, der skyldes anvendelse af acrylamidbaserede injektions- og fugemidler i både lille og stor skala.

(3)

I Kommissionens henstilling 2004/394/EF af 29. april 2004 om resultaterne af risikovurdering og risikoreduktionsstrategier for stofferne acetonitril, acrylamid, acrylonitril, acrylsyre, butadien, hydrogenfluorid, hydrogenperoxid, methacrylsyre, methylmethacrylat, toluen og trichlorbenzen (3), der blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EØF) nr. 793/93, anbefaledes det at overveje på EU-plan, at der i Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (4), indførtes begrænsninger for markedsføring og anvendelse af acrylamid i injektions- og fugemidler til anvendelse i både lille og stor skala.

(4)

Grænseværdien på 0,1 % acrylamid skal dække andre kilder til fri acrylamid ved påføringen, f.eks. fra N-methylolacrylamid, jf. henstilling 2004/394/EF.

(5)

For at beskytte menneskers sundhed og miljøet er det derfor nødvendigt at begrænse markedsføringen og anvendelsen af acrylamid i injektions- og fugemidler og ved alle anvendelser af injektions- og fugemidler.

(6)

I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i artikel 137, stk. 1, litra a), i REACH er det nødvendigt at ændre bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

(3)  EUT L 144 af 30.4.2004, s. 72.

(4)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.


BILAG

I tabellen i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 indsættes følgende som nr. 60:

»60.

Acrylamid

CAS-nr. 79-06-1

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som en bestanddel i blandinger i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover til alle anvendelser af injektions- og fugemidler efter 5. november 2012.«


15.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 367/2011

af 12. april 2011

om forbud mod fiskeri efter dybhavshajer i EU-farvande og internationale farvande i områderne V, VI, VII, VIII og IX fra fartøjer, der fører portugisisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1225/2010 af 13. december 2010 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for fiskebestande af visse dybhavsarter (2) fastsættes der kvoter for 2011 og 2012.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Navnlig er det forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 1.


BILAG

Nr.

7/DSS

Medlemsstat

PORTUGAL

Bestand

DWS/56789-

Art

Dybhavshajer

Zone

EU-farvande og internationale farvande i områderne V, VI, VII, VIII og IX

Dato

7. marts 2011


15.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 368/2011

af 12. april 2011

om forbud mod fiskeri efter dybhavsrejer i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande uden for EU (2), fastsættes der kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Navnlig er det forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s.1.


BILAG

Nr.

8/T&Q

Medlemsstat

SVERIGE

Bestand

PRA/04-n.

Art

Dybhavsrejer (Pandalus borealis)

Zone

Norske farvande syd for 62° n

Dato

28. marts 2011


15.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 369/2011

af 14. april 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

52,8

TN

113,1

TR

90,4

ZZ

81,8

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,2

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

82,8

TR

107,9

ZA

13,0

ZZ

67,9

0805 10 20

EG

61,1

IL

72,5

MA

49,6

TN

48,0

TR

73,9

ZZ

61,0

0805 50 10

EG

53,5

TR

47,9

ZZ

50,7

0808 10 80

AR

82,1

BR

83,8

CA

114,9

CL

89,6

CN

91,3

MK

47,7

NZ

110,1

US

121,7

UY

57,7

ZA

81,1

ZZ

88,0

0808 20 50

AR

89,7

CL

110,8

CN

70,7

ZA

90,9

ZZ

90,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

15.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/46/EU

af 14. april 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage hexythiazox som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter hexythiazox.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 11e i forordning (EF) nr. 1490/2002 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at hexythiazox ikke skulle optages i det pågældende bilag.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Finland, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Finland har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 20. oktober 2009 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport med henblik på, at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om hexythiazox for Kommissionen den 7. september 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om hexythiazox.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder hexythiazox, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Hexythiazox bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgeren fremlægger oplysninger til bekræftelse af risikovurderingen vedrørende den toksikologiske relevans og den potentielle forekomst af metabolitten PT-1-3 (7) i forarbejdede varer, de potentielle skadelige virkninger af hexythiazox på biyngel og de mulige konsekvenser af den præferentielle nedbrydning og/eller omdannelse af isomerblandingen for arbejdstagerrisikovurderingen og forbrugerrisikovurderingen og for miljøet.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder hexythiazox, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (8), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/934/EF vedtaget, at hexythiazox ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende hexythiazox i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/934/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende hexythiazox i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder hexythiazox som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende hexythiazox er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder hexythiazox, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende hexythiazox. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder hexythiazox som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder hexythiazox som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance hexythiazox«. EFSA Journal 2010; 8(9):1722. [78 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1722. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu.

(7)  (4S,5S)-5-(4-chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-on og (4R,5R)-5-(4-chlorphenyl)-4-methyl- 1,3-thiazolidin-2-on.

(8)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»343

Hexythiazox

CAS-nr.: 78587-05-0

CIPAC-nr.: 439

(4RS,5RS)-5-(4-chlorphenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-carboxamid

≥ 976 g/kg

(blanding af (4R, 5R) og (4S, 5S) i forholdet 1:1)

1.6.2011

31.5.2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som acaricid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om hexythiazox, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer. Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på brugernes og arbejdstagernes sikkerhed. Anvendelsesbetingelserne skal omfatte beskyttelsesforanstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om, at der forelægges bekræftende oplysninger om:

a)

den toksikologiske relevans af metabolitten PT-1-3 (2)

b)

den potentielle forekomst af metabolitten PT-1-3 i forarbejdede varer

c)

de potentielle skadelige virkninger af hexythiazox på biyngel

d)

de mulige konsekvenser af den præferentielle nedbrydning og/eller omdannelse af isomerblandingen for arbejdstagerrisikovurderingen og forbrugerrisikovurderingen og for miljøet.

De berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren forelægger Kommissionen de oplysninger, der er anført i litra a), b) og c), senest den 31. maj 2013 og de oplysninger, der er anført i litra d), to år efter vedtagelsen af specifikke retningslinjer.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.

(2)  (4S,5S)-5-(4-chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-on og (4R,5R)-5-(4-chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-on.


AFGØRELSER

15.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/24


RÅDETS AFGØRELSE 2011/239/FUSP

af 12. april 2011

om ændring af afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. april 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar (1).

(2)

I betragtning af situationen i Burma/Myanmar, navnlig afholdelsen af valg i 2010, som ikke blev anset for at være forenelig med internationalt accepterede standarder, og de fortsatte bekymringer over respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i landet, bør de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved afgørelse 2010/232/FUSP, forlænges med yderligere 12 måneder.

(3)

Listerne over personer og virksomheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. afgørelse 2010/232/FUSP, bør ændres for at tage hensyn til ændringer inden for regeringen, sikkerhedsstyrkerne og administrationen i Burma/Myanmar samt ændringer i de berørte personers private forhold; listen over virksomheder, der ejes eller kontrolleres af styret i Burma/Myanmar eller af personer med tilknytning til styret, samt listen over virksomheder i bilag I til afgørelse 2010/232/FUSP bør ligeledes ajourføres.

(4)

For at tilskynde til fremskridt i retning af en civil regering og styrkelse af demokratiet og respekten for menneskerettighederne, bør de restriktive foranstaltninger imidlertid i Den Europæiske Unions interesse suspenderes i 12 måneder for nye medlemmer af regeringen, der ikke har nogen tilknytning til militæret, eller som er afgørende for dialogen med det internationale samfund.

(5)

Endvidere bør suspensionen af højtstående personers bilaterale regeringsbesøg i Burma/Myanmar ophæves indtil den 30. april 2012 med det formål at tilskynde til dialog med relevante parter i Burma/Myanmar.

(6)

Rådet vil med regelmæssige mellemrum tage situationen i Burma/Myanmar op til fornyet overvejelse og evaluere eventuelle forbedringer, som myndighederne måtte have foretaget i retning af respekt for demokratiske værdier og menneskerettighederne.

(7)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre en række foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/232/FUSP ændres således:

1)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Det er forbudt at købe, importere eller transportere følgende produkter fra Burma/Myanmar til Unionen:

a)

kævler, træ og træprodukter

b)

guld, tin, jern, kobber, wolfram, sølv, kul, bly, mangan, nikkel og zink

c)

ædel- og halvædelstene, herunder diamanter, rubiner, safirer, jade og smaragder.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for humanitære bistandsprojekter og -programmer eller for ikke-humanitære bistands- eller udviklingsprojekter og -programmer, der gennemføres i Burma/Myanmar til støtte for de mål, der er beskrevet i artikel 8, stk. 2, litra a), b) og c).«

2)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Ikke-humanitære bistands- eller udviklingsprogrammer suspenderes.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på projekter og programmer til støtte for:

a)

menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse, konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning i civilsamfundet,

b)

sundhed og uddannelse, bekæmpelse af fattigdom og navnlig dækning af basale behov og sikring af et udkomme for de fattigste og mest sårbare befolkningsgrupper,

c)

miljøbeskyttelse, især programmer, der tackler problemet med ikke-bæredygtig, overdreven skovhugst, der medfører afskovning.

Projekterne og programmerne bør så vidt muligt defineres og evalueres i samråd med civilsamfundet og alle demokratiske grupper, herunder Nationalforbundet for Demokrati. De bør gennemføres via FN-organisationer, ikke-statslige organisationer, organer i medlemsstaterne og internationale organisationer samt gennem decentralt samarbejde med den lokale civile administration.

Den Europæiske Union vil i den forbindelse fortsat foreholde Burma/Myanmars regering, at det påhviler den at gøre en større indsats for at nå FN's årtusindudviklingsmål.«

3)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre indrejse på eller transit gennem deres områder for:

a)

højtstående medlemmer af det tidligere Råd for Fred og Udvikling (SPDC), de burmesiske turistmyndigheder, højtstående medlemmer af de militære styrker, regeringen eller sikkerhedsstyrkerne, der formulerer, iværksætter eller nyder godt af politikker, der hindrer Burma/Myanmars overgang til demokrati, samt disses familiemedlemmer

b)

højtstående tjenstgørende burmesisk militærpersonel samt sådant personels familiemedlemmer

c)

personer med tilknytning til de i litra a) og b) omhandlede personer

der er de fysiske personer, der er opført på listen i bilag II.«

4)

Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a)

højtstående medlemmer af det tidligere SPDC, de burmesiske turistmyndigheder, højtstående medlemmer af de militære styrker, regeringen eller sikkerhedsstyrkerne, der formulerer, iværksætter eller nyder godt af politikker, der hindrer Burma/Myanmars overgang til demokrati, samt disses familiemedlemmer

b)

højtstående tjenstgørende burmesisk militærpersonel samt sådant personels familiemedlemmer

c)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til de personer, der er nævnt i litra a) og b)

som opført på listen i bilag II, indefryses.«

5)

Artikel 11 udgår.

6)

I artikel 13 tilføjes følgende stykker:

»Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person eller enhed eller det pågældende organ om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen, enheden eller organet herom.«

7)

Følgende artikel tilføjes:

»Artikel 13a

1.   Bilag II skal indeholde grundene til at opføre de fysiske og juridiske personer, enhederne og organerne på listen.

2.   Bilag II skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske og juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.«

8)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Denne afgørelse anvendes indtil den 30. april 2012.

3.   De i artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 1 og 2, nævnte foranstaltninger suspenderes indtil den 30. april 2012, for så vidt som de finder anvendelse på de personer, der er opført på listen i bilag IV.«

Artikel 2

1.   Bilag I, II og III til afgørelse 2010/232/FUSP erstattes med teksten i henholdsvis bilag I, II og III til nærværende afgørelse.

2.   Bilag IV til nærværende afgørelse tilføjes som bilag IV til afgørelse 2010/232/FUSP.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. april 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 22.


BILAG I

Liste over virksomheder, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), og artikel 5 og 14

TRÆ & TØMMER

 

Navn

Dato for optagelse på listen

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Name of director: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

TRÆVIRKSOMHEDER

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

103.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

104.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

105.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

106.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

107.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

108.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

109.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

110.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

111.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

112.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

113.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

114.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

115.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

116.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

117.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

118.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

119.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

120.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

TRÆFORARBEJDNINGSMASKINER

121.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

122.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

123.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

124.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

125.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

126.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

127.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


TØMMEREKSPORTVIRKSOMHEDER

 

Navn

Dato for optagelse på listen

19.11.2007

128.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

129.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

130.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

131.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

132.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

133.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

134.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

135.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

136.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

137.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

138.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

139.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

140.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

141.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

142.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

143.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

TØMMER

144.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

145.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

146.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

147.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

148.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

149.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

150.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

151.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

152.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

153.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

154.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

155.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

156.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

157.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

158.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

159.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

160.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

161.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

162.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

163.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

164.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

165.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

166.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

167.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

168.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

169.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

170.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

172.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

173.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

174.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

175.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

176.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

177.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

178.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

179.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

180.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

181.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

182.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

183.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

184.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

185.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

187.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

188.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

189.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

190.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

191.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

192.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Name of director: P C Chun

 

193.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

194.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

195.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

196.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

197.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

198.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

199.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

200.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

201.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

202.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

203.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

204.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

205.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

206.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

207.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

208.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

209.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

210.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

211.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

212.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

213.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

214.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

215.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

216.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

217.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

218.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

219.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

220.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

221.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

222.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

223.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

224.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

225.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

226.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

227.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

228.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

229.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

230.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

231.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

232.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

233.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

234.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

235.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

236.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

237.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

238.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

239.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

240.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

241.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

242.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

243.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

244.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

245.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

246.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

247.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

248.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

249.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

250.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

251.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

252.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

253.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

254.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

255.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

256.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

257.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

258.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

259.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

260.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

261.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

262.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

263.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

264.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

265.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

266.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

267.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

268.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

269.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

270.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

271.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

273.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

274.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

275.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

276.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

277.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

278.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

279.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

280.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

281.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

282.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

283.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

284.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

285.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

286.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

287.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

288.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

289.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

290.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

291.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

292.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

293.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

294.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

295.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

296.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

297.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

298.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

299.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

300.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

301.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

302.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

303.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

304.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

305.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

306.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

307.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

308.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

309.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

310.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

311.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

312.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

313.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

314.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

315.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

316.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

317.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

318.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

319.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

320.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

321.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

322.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

323.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

324.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

326.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

327.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

328.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

329.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

330.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

331.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

332.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

333.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

334.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

335.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

336.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

337.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

338.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

339.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

340.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

341.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

342.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

343.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

344.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

345.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

346.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

347.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

348.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

349.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

350.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

351.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

352.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

353.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

354.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

355.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

356.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

357.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

358.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

359.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

360.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

361.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

362.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

363.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

364.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

365.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

366.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

367.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

368.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Name of director: (Monywa) Tin Win

 

369.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

370.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

371.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

372.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

373.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

374.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

375.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

376.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

377.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

378.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

379.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

380.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

381.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

382.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

383.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

384.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

385.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

386.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

387.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

388.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

389.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Name of director: Win Ko

 

390.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

391.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

392.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

393.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

394.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

395.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

396.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

397.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

398.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

399.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

400.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

401.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

402.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

403.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

404.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

405.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

406.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

407.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

408.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

409.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

410.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

411.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

412.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

413.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

414.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

415.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

416.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

417.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

418.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

419.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

420.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

421.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

422.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

423.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

424.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

425.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

426.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

427.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

428.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 


JERNSTØBERIER OG STÅLVÆRKER

 

Navn

Dato for optagelse på listen

19.11.2007

429.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

430.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

431.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

432.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

433.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

434.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

435.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

436.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

437.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

MINEDRIFTSVIRKSOMHEDER

438.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

439.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

440.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

441.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

442.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

443.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

444.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

445.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

446.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

447.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

448.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

449.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

450.

Htarwara mining company

Name of director: Maung Ko

 

451.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

452.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

453.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

454.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

455.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

456.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

457.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

458.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

459.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

460.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

461.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

462.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

463.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

464.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

465.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

466.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

467.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

468.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

469.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

470.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

471.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

472.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

473.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

474.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

475.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

476.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

477.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

478.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

479.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

480.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

481.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

482.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

483.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

484.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

485.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

486.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

487.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

488.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

489.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

490.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

491.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

492.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

493.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

494.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

495.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

496.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

497.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

498.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

499.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

500.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

MINEDRIFTSUDSTYR OG -FORSYNINGER

Mining and Mining Equipment

501.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

502.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

503.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

504.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

505.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

506.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

507.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

508.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

509.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

510.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

511.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

512.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

513.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

514.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

515.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

516.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

517.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

518.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

519.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

520.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

521.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

522.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

523.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

524.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

ZINKPRODUKTION

525.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

526.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

527.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

528.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

529.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

ZINK

530.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

531.

Ayeyarwaddy

Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

532.

Chit Meik Swe

Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

533.

Golden Egg

33, 27th Street, Pabedan, Yangon

 

534.

Golden Egg

Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

535.

Hla Thu Kha

Shed (57), Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

536.

Kaung Set Lin

Shed (70A), Rm (1/2) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

537.

Mawlamyaing

Shed (68) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

538.

Moe Myittar

Shed (56) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

539.

Mogok Family

Shed (94) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

540.

New Hein

Shed (55) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

541.

New Light

Shed (59) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

542.

New Seven

Shed (56) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

543.

Oriental

Shed (8) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

544.

R S Hla Myint Aung

Shed (75A) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

545.

San Thit

Shed (55) Rm (7), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

546.

Shwe Htoo Myat

Shed (57) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

547.

Shwe Maw Li

Shed (8) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

548.

Taw Win Tha Zin

Shed (17) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

549.

Yadanabon

Shed (58) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

550.

Zaw Myint & Brothers

Shed (56) Rm (10), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

551.

Zaw Win

Shed (107) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

552.

Zaw Win

Shed (108) Rm (3/4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

553.

Zaw Win

10 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon

 

554.

Zaw Win (2)

Shed (107) Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 


ÆDELSTENE

 

Navn

Dato for optagelse på listen

19.11.2007

555.

Ayawaddy Mandalay

330A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

556.

Deal Export and Import Enterprise

216, Bo Aung Kyaw Street, Batahtaung, Yangon

 

557.

Gold Uni Investment Co., Ltd.

54, Pyay Road, Hlaing Tsp, Yangon

 

558.

Hta Wa Ra Gems

Shop (1008), Kaba Aye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin, Yangon

 

559.

Jade Land Jewellery Co., Ltd.

263, Thinbyu Road, Botahtaung Yangon

 

560.

Manawmaya Gems and Jewellery

527, New University Avenue Road, Bahan Yangon

 

561.

Myanmar ruby enterprise co Ltd

22/24 Sule Pagoda Road,

Kyauktada Township, Yangon

 

562.

Myanmar gems enterprise

Ministry of Mines,

Head office Building 19, Naypyitaw

 

563.

Myanmar pearl enterprise

Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw

 

564.

Nandawun Souvenir Shop

55, Baho Road, Ahlone Tsp, Yangon

 

565.

Ruby Dragon Jade and Gem Co., Ltd.

39A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon

 

566.

Sunny Gems

379, Bogyoke Aung San St., Pabedan, Yangon

 

567.

The Rich Gems

303, U Wisara Road, Sanchaung Tsp, Yangon

 

GULDFORHANDLERE/GULDSMEDE & GULDSMYKKEFORRETNINGER

568.

Ah Choon

181 Bogyoke Aung San Market, East Wing, Pabedan, Yangon

 

569.

AK

01-05, Lanamdaw Plaza, Maha Bandoola St., Lanmadaw Tsp

 

570.

Alunkhant Jewel Art

41, Zaya Waddy St., Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

571.

Ar-tiar Silver Smith & Gold Plating

522, 28th St., Maha Bandoola Rd., Pabadan Tsp., Yangon

 

572.

Arkar (Ko) (Thar Gyi)

22, Innwa St., Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

573.

Aung

77/70 Upper Pazundaung Road, Pazundaung, Yangon

 

574.

Aung Chantha

Rm 48, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

575.

Aung Naing Win

28 (G/F), Seiktha Thukha St., Kyauk Myaung, Tamwe Yangon

 

576.

Aung Nay Lin

14, Kanna Zay, Pann Pin Gyi St., Kyi Myin Daing Tsp, Yangon

 

577.

Aung Nilar

Super World Hall 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp. Yangon

 

578.

Aung Soe Hla

84, 29th St., Pabedan Pabedan Tsp, Yangon

 

579.

Aung Thamardi (Nagani)

35 (G/F), Shwebontha Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

580.

Aung Thitsar Gold & Jewellery Shop

643 & 629, Maha Bandoola St., Bet. 21st St., & 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

581.

Aung Thitsar Oo

119 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

582.

Aung Yadanar

238, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

583.

Aung Zabu

61 Thamein Bayan Rd, Tamwe, Yangon

 

584.

Awarat

3 A, Kyaik Waing Pagoda Rd, 3 Ward, Mayangon, Yangon

 

585.

Aye Kyi Thar Jewellery & Gold Shop

61, Eain Gyi St., Yaykyaw, Pazundaung Tsp, Yangon

 

586.

Bangkok

631 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

587.

Banhoe

663, maha Bandoola Road, Corner of 20th St & Latha St., Latha Tsp, Yangon

 

588.

Bhone Han Gyaw

196, Bogyoke Aung San Market (East Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

589.

Boe Yadanar Co., Ltd.

45, Tay Nu Yin St., 7 1/2 Mile, Pyay Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

590.

Cartia Diamond House

137 Shewbontha St, Pabedan, Yangon

 

591.

Chaung Ho

719, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

592.

Chaung Kyin

635 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

593.

Chein Hauk (Chein Hawt)

183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

594.

Chein Kinn

199, Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

595.

Chein San (Chain San)

639 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

596.

Chein Sweet (Chain Sweet)

537/541 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

597.

Chein Win

675B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

598.

Chin Yi

707, Maha Bandoola Road, Between 18th St. and Sin Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

599.

Chitti (Chit Tee)

Bldg 1, Rm 001, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

600.

Chone Whar

647 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

601.

Chong Li

641, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

602.

City Love

C-14, Super World (1), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

603.

Crown (Tharaphu)

212, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

604.

Daung Sandar

117A, Lay Daunk Kan Rd, Thingankyun, Yangon

 

605.

Diamond Crown

78 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

606.

Diamond Glory

(B-1) Super World (1), Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

607.

Diamond Mart

Bogyoke Aung San Market (North Wing), Pabedan Tsp, Yangon

 

608.

Diamond Palace

665 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

609.

Diamond Queen

75, U.T.C Compound, Inya Road, Ward (9), Kamayut Tsp, Yangon

 

610.

Doh A-Myo-Thar

65, Upper Pazundaung St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

611.

Double Dragon

75/77 Top Floor, Wadan St, Lanmadaw, Yangon

 

612.

Ei Shwe Sin

537 (G/F) Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

539, Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

 

613.

Ever

96/97, Yangon-Insein Road, (3) Qtr., Hlaing Tsp, Yangon

 

614.

Everest Gold Shop

3-A, Kyaikwine Pagoda Road, (3) Qtr, Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Flying Elephant

516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

616.

Emperor Jewellery

127-C2, Old Yaydashay Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

617.

Emperor Jewellery,

22, West Shed (C), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

618.

Forever

A 2/005 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

619.

Fun Fun Gems, Jewellery & Souvenir

9-2, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

620.

Gems Jade Carving & Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon

 

621.

Gold 1000

573, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

622.

Gold 2000 Goldsmiths & Jewellery

711, Maha Bandoola St., Bet. 18th St., & Sin-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon

 

623.

Gold & Emerald Co., Ltd.

134, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

624.

Gold Fish

144 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

625.

Golden Banner

709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

626.

Golden Bell Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

627.

Golden Crown

77, 44th St., Botahtaung Tsp, Yangon

104, 50th St., Pazundaung Tsp, Yangon

30, Dawna Road, Pazundaung Tsp, Yangon

 

628.

Golden Crown - Tai Inn

725, Mahabandoola Rd., Top of 17th St., Latha Tsp, Yangon

633, maha Bandoola Road, Latha Township, Yangon

 

629.

Golden Lion World

56, 29th St., Upper Block, Pabedan Tsp, Yangon

 

630.

Golden Palace

701/703 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

631.

Golden Palace

743 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

632.

Golden Pearl

136, Bogyoke Market (West Wing) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon.

25, 1st Fl., FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

633.

Golden Shawl

22, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

634.

Golden Tiger

635, Maha Bandoola St., Cor. of 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

635.

Hall Mark Gems & Jewellery

16, Front Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

636.

Hanthawaddy

77/70 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

637.

Hein

120, 29th Street, Pabedan, Yangon

16, 46th Street, Bothataung Tsp, Yangon

 

638.

Hein Sin

81(B), 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

639.

Hla Hla Maw

66, Shed 3, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

640.

Hla Myint Mo

136 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

641.

Hla Thida

Station Road, Corner of Mya Yadanar Zay, Mayanggone Tsp, Yangon

 

642.

Hla Tun (U) & Than Win (Daw)

20, Aung Tayza Byine0Yay0Oh-Sin Ward, Tamwe Tsp, Yangon

 

643.

Hlaing Htate Htar

65, Saya San Road, Bahan Tsp, Yangon

W(18/19) (G/F), Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingala Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

644.

Hlyan Hlyan Wai

Rm. 5/500 (G/F), Aung Chanthat Housing, Shwegondaing Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

645.

Ho Saan

653B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

646.

Hong Kong

515/B, Rm. 9, Maha Bandoola Road, Between Shwebontha St and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

647.

Hong Le (Hone Lee)

677A Matha Bandoola St, Latha, Yangon

 

648.

Hon Sein

62, 24th St., Between 83rd St., and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

649.

Htate Tan Aung Yadanar

10, Kyauk Myaung (Face Raw), Kyaikasan Rd., Tamwe Tsp, Yangon

 

650.

Htate Tan Construction

83, 12th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

651.

Htate Tann

683, Maha Bandoola St., Cor. of 19th St., Latha Tsp, Yangon

10/11, Mingaladon Market, Mingalardon Tsp, Yangon

 

652.

Htay

911C Pyay Rd, 10th Mile, Insein, Yangon

 

653.

Htay Aung

Bldg 5, Rm. 3, Infornt of Pazundaung Market, Pazundaung St (Upper), Yangon

 

654.

Htay Htay (Daw)

364, Maydarwi Road, Norht Okkalar Tsp, Yangon

 

655.

Hton (U)

Rm5, (G/F), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon.

528, Maha Bandoola Rd. Between 27th & 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

656.

Htoo

537 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

657.

Htoo Khant

189 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

658.

Htun

530, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

659.

Ka Naung

495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

499 (B), Maha Bandoola Road, Corner of 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

660.

Kanbawza

59, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

661.

Kaung

124, 1st Dl., 29th St., Pabedan tsp, Yangon

 

662.

Kaung Kywe

66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

663.

Kaung Lin