ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.100.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 100

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
14. april 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 360/2011 af 12. april 2011 om gennemførelse af artikel 16, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 361/2011 af 13. april 2011 om godkendelse af Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o) og om ændring af forordning (EF) nr. 943/2005 ( 1 )

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 362/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, for så vidt angår stoffet monepantel ( 1 )

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 363/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, for så vidt angår stoffet isoeugenol ( 1 )

28

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 364/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2008 for så vidt angår programmer for bekæmpelse af salmonella i visse typer fjerkræ og æg i Kroatien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 925/2010 og (EU) nr. 955/2010 ( 1 )

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 365/2011 af 13. april 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

37

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/43/EU af 13. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage svovlkalk som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/44/EU af 13. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage azadirachtin som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF ( 1 )

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/45/EU af 13. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage diclofop som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF ( 1 )

47

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/235/FUSP af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

51

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/236/FUSP af 12. april 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

58

 

 

2011/237/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/1/2011 af 13. april 2011 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

72

 

 

2011/238/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. april 2011 om ændring af beslutning 2007/843/EF for så vidt angår programmet for bekæmpelse af salmonella hos visse typer fjerkræ og æg i Tunesien (meddelt under nummer K(2011) 2520)  ( 1 )

73

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2011/101/FUSP af 15. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (EUT L 42 af 16.2.2011)

74

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 359/2011

af 12. april 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/235/FUSP af 12. april 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran (1), der er vedtaget på grundlag af kapitel 2 i afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I afgørelse 2011/235/FUSP er der truffet bestemmelse om, at der skal indefryses pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende visse personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Iran. Disse personer og enheder er opført på listen i bilaget til afgørelsen.

(2)

De restriktive foranstaltninger bør rettes mod personer, der medvirker til eller er ansvarlige for at beordre eller gennemføre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne gennem undertrykkelse af fredelige demonstranter, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, studerende eller andre personer, der forsøger at forsvare deres legitime rettigheder, herunder ytringsfriheden, samt personer, der medvirker til eller er ansvarlige for at beordre eller gennemføre alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig procedure, tortur, grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller vilkårlig, overdreven og stigende anvendelse af dødsstraf, herunder offentlige henrettelser, steninger, hængninger eller henrettelser af unge lovovertrædere i modstrid med Irans internationale menneskerettighedsforpligtelser.

(3)

Disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og lovgivning på EU-plan er nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem ensartet.

(4)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til adgang til effektive retsmidler og til retfærdig rettergang og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder.

(5)

I betragtning af den politiske situation i Iran og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til afgørelse 2011/235/FUSP bør beføjelsen til at ændre listen i bilag I til denne forordning udøves af Rådet.

(6)

Proceduren for ændring af listerne i bilag I til denne forordning bør omfatte, at begrundelsen for opførelsen på listen meddeles de udpegede personer, enheder eller organer for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, enheden eller organet herom.

(7)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses i overensstemmelse med denne forordning, gøres offentligt tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og - organerne og fri udveksling af sådanne oplysninger (2) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(8)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)   »pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

i)

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

ii)

indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii)

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv)

rente, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

v)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

vii)

dokumenter, der godtgør en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

b)   »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

c)   »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

d)   »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

e)   »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag I, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 3

1.   Bilag I indeholder en liste over personer, som Rådet i henhold til artikel 2, stk. 1, i afgørelse 2011/235/FUSP har identificeret som ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Iran, og personer, enheder eller organer med tilknytning til dem.

2.   Bilag I indeholder begrundelsen for at opføre de pågældende personer, enheder og organer på listen.

3.   Bilag I indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 4

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag I, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den pågældende medlemsstat har meddelt alle de andre medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 5

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en judiciel, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet i artikel 2 blev opført på listen i bilag I, eller af en judiciel, administrativ eller voldgiftsmæssig kendelse, der er afsagt før denne dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen om tilbageholdelsesret eller kendelsen er ikke til fordel for personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I, og

d)

anerkendelse af afgørelsen om tilbageholdelsesret eller kendelsen må ikke ske i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 6

1.   Artikel 2, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden, eller organet, jf. artikel 2, blev opført på listen i bilag I,

forudsat at sådanne renter eller andre indtægter og betalinger ligeledes indefryses i henhold til artikel 2, stk. 1.

2.   Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at de således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

Artikel 7

Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, når en person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ blev opført på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

den kompetente myndighed har fastslået:

i)

at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer vil blive anvendt til en betaling, der skal foretages af en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag I, og

ii)

at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2, og

b)

den pågældende medlemsstat har mindst to uger, før tilladelsen gives, meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at dens kompetente myndighed har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den har til hensigt at give en tilladelse.

Artikel 8

1.   De fysiske eller juridiske personer eller de enheder og organer, som implementerer forordningen, eller disses ledelse og ansatte, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for i god tro at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller at have afvist at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2.   Forbuddet i artikel 2, stk. 2, medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som har stillet disse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med det pågældende forbud.

Artikel 9

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag II, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b)

samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af disse oplysninger.

2.   Alle oplysninger, der gives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 10

Medlemsstaterne og Kommissionen underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 11

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger, som den modtager fra medlemsstaterne.

Artikel 12

1.   Såfremt Rådet træffer afgørelse om at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.

2.   Rådet meddeler sin afgørelse, herunder begrundelsen for opførelsen på listen, til den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver personen, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen, enheden eller organet herom.

4.   Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer af disse regler.

Artikel 14

Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges dertil, oplysningerne i bilag II.

Artikel 15

Denne forordning gælder:

a)

på Unionens område, herunder også i dens luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

for enhver person inden for eller uden for Unionens område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

for juridiske personer, enheder og organer, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

for juridiske personer, enheder og organer i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 16

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. april 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Se side 51i denne EUT.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


BILAG I

Liste over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Fødested: Teheran (Iran) - Fødselsdato: 1961

Chef for Irans nationale politi. Styrker under hans ledelse har gennemført brutale angreb mod fredelige protestdemonstrationer og et voldsomt natligt angreb på sovesalene på Teheran Universitet den 15. juni 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Chef for Ansar-e Hezbollah og oberst i IRGC. Medstifter af Ansar-e Hezbollah. Denne paramilitære styrke var ansvarlig for ekstrem vold under aktioner rettet mod studerende og universiteter i 1999, 2002 and 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Stedfortrædende leder af IRGC's landstyrker.

Han er direkte og personligt ansvarlig for aktionen mod protestdemonstrationerne i løbet af sommeren 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Næstkommanderende i Basij, tidligere leder af IRGC's Seyyed al-Shohada-korps, provinsen Teheran (indtil februar 2010). Seyyed al-Shohada-korpset sørger for sikkerheden i provinsen Teheran og spillede en nøglerolle i den brutale nedkæmpelse af demonstranter i 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Leder af IRGC's Rassoulollahkorps, siden november 2009 med ansvar for Teheran og omegn. Rassoulollahkorpset sørger for sikkerheden i Teheran og omegn og spillede en nøglerolle i den brutale nedkæmpelse af demonstranter i 2009. Ansvarlig for aktionerne under ashurabegivenhederne (december 2009) og i tiden herefter.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias »Aziz Jafari«)

Fødested: Yazd (Iran) - Fødselsdato: 1.9.1957

Øverstbefalende for IRGC. IRGC og Sarollahbasen under ledelse af general Aziz Jafari har spillet en nøglerolle gennem den ulovlige indblanding i præsidentvalget i 2009 og ved at anholde og tilbageholde politiske aktivister og deltage i sammenstød med demonstranter på gaden.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC-general, leder af lægetjenesten på Sarollahbasen. Han underskrev et brev, der den 26. juni 2009 blev sendt til Sundhedsministeriet, og som forbød forelæggelse af dokumenter eller lægejournaler til personer, der var blevet såret eller hospitalsindlagt under begivenhederne efter valget.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Leder af the IRGC's Seyyed al-Shohada-korps, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-korpset spillede en nøglerolle i organiseringen af nedkæmpelsen af demonstrationerne.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Fødested: Najaf (Irak) – Fødselsdato: ca. 1952

Øverstbefalende for Basij. Som øverstbefalende for IRGC's Basij-styrker var Naqdi ansvarlig for eller meddelagtig i Basijovergrebene i slutningen af 2009, herunder den voldelige reaktion på ashurademonstrationerne i december 2009, der resulterede i op til 15 døde og anholdelsen af hundreder af demonstranter.

Inden udnævnelsen til øverstbefalende for Basij i oktober 2009 var Naqdi leder af den efterretningsenhed i Basij, der var ansvarlig for afhøring af dem, der var blevet anholdt under aktionerne efter valget.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Fødested: Isfahan (Iran) - Fødselsdato: 1963

Vicechef for Irans nationale politi. Som vicechef for det nationale politi siden 2008 har Radan været ansvarlig for politistyrkernes korporlige overfald og mord på samt vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser af demonstranter.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Tidligere leder af Teherans politi (indtil januar 2010). Som øverstbefalende for de retshåndhævende styrker i Teheran og omegn er Azizollah Rajabzadeh den højest rangerende blandt de anklagede i sagerne om overgreb i Kahrizakfængslet.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Leder af Teherans politi, tidligere vicechef for Irans nationale politi med ansvar for politioperationer. Han er ansvarlig for på vegne af Indenrigsministeriet at koordinere nedkæmpelsesindsatsen i den iranske hovedstad.

 

13.

TAEB Hossein

Fødested: Teheran - Fødselsdato: 1963

Tidligere øverstbefalende for Basij (indtil oktober 2009). I øjeblikket stedfortrædende øverstbefalende for IRGC's efterretningsorganisation. Styrker under hans kommando har deltaget i korporlige masseoverfald, mord, fængsling og tortur over for fredelige demonstranter.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Leder af retsvæsenet i Mashhad. Retssager under hans myndighed har været summariske og er blevet ført for lukkede døre i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder og på grundlag af tilståelser, der er fremkommet under pres og tortur. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således blevet afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Fødested: Najafabad (Iran) - Fødselsdato: 1945

Tidligere (indtil september 2009) leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran (forhenværende efterretningsminister under præsident Khatami). Som leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran gav han ordre til og førte tilsyn med skueprocesserne efter de første demonstrationer efter valget, hvor de anklagede blev nægtet deres rettigheder og advokatbistand. Han har også en del af ansvaret for overgrebene i Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Dommer ved Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 26. Han var ansvarlig for sagerne om de internerede i forbindelse med kriserne efter valget og rettede regelmæssigt trusler mod de interneredes familier for at bringe dem til tavshed. Han har medvirket til at udstede fængslingskendelser til Kahrizakfængslet.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Dommer, Mashhads Revolutionsdomstol. Retssager under hans myndighed har været summariske og er blevet ført for lukkede døre i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således blevet afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Dommer, Teherans Revolutionsdomstol. Han deltog i retssagerne mod demonstranterne. Han blev udspurgt af domstolsmyndighederne om overgrebene i Kahrizak. Han medvirkede til at udstede fængslingskendelser med henblik på overførelse af internerede til Kahrizakfængslet.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Offentlig anklager i Teheran siden august 2009. Dolatabadis kontor rejste tiltale mod en lang række demonstranter, herunder personer, som deltog i ashurademonstrationerne i december 2009. Han beordrede Karroubis kontor lukket i september 2009 og anholdelse af adskillige reformpolitikere, og han nedlagde forbud mod to reformpartier i juni 2010. Hans kontor anklagede demonstranter for muharaba, dvs. fjendskab mod Gud, hvilket er forbundet med dødsstraf, og nægtede personer, der stod til dødsstraf, en retfærdig rettergang. Hans kontor har også slået ned på og anholdt reformtilhængere, menneskerettighedsaktivister og mediefolk som led i en bred indsats mod den politiske opposition.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Dommer, leder af Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 28. Han står for de sager, der blev rejst efter valget. Han har afsagt langvarige fængselsdomme efter uretfærdige retssager til samfundsaktivister, politiske aktivister og journalister og adskillige dødsdomme til demonstranter, samfundsaktivister og politiske aktivister.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Fødested: Ejiyeh - Fødselsdato: ca. 1956

Siden september 2009 leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran og talsmand for retsvæsenet (tidligere efterretningsminister under valget i 2009). Mens han var efterretningsminister under valget, var efterretningsagenter under hans ledelse ansvarlige for fængsling, tortur og fremtvingelse af falske tilståelser under pres fra hundreder af aktivister, journalister, dissidenter og reformpolitikere. Desuden blev politikere tvunget til at fremsætte falske tilståelser under uudholdelige forhør, som omfattede tortur, overgreb, afpresning og trusler mod familiemedlemmer.

 

22.

MORTAZAVI Said

Fødested: Meybod, Yazd (Iran) - Fødselsdato: 1967

Leder af Irans smugleribekæmpelsestaskforce, tidligere offentlig anklager i Teheran (indtil august 2009). Som offentlig anklager i Teheran udstedte han en stående ordre, der blev brugt til at fængsle hundreder af aktivister, journalister og studerende. Han blev suspenderet i august 2010, efter at det iranske retsvæsen havde undersøgt hans rolle i, at tre mænd, der var fængslet på hans ordre efter valget, var afgået ved døden.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 26 og 28. Han er ansvarlig for retssagerne efter valget, han har afsagt langvarige fængselsdomme efter uretfærdige retssager mod menneskerettighedsaktivister og afsagt adskillige dødsdomme til demonstranter.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Stedfortrædende offentlig anklager i Mashhad. Retssager under han ledelse har været summariske, er blevet ført for lukkede døre og i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Dommer, leder af Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 15. Ansvarlig for retssagerne efter valget og den dommer, der ledede skueprocesserne i sommeren 2009, hvor han dødsdømte to monarkister, der deltog i skueprocesserne. Han har idømt over hundrede politiske fanger, menneskerettighedsaktivister og demonstranter langvarige fængselsstraffe.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Leder retsvæsenet i Østaserbajdsjan. Han var ansvarlig for retssagen mod Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Dommer, Teherans Appelret, afdeling 36. Han har stadfæstet langvarige fængselsstraffe og dødsdomme til demonstranter.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Dommer, Mashhads Revolutionsdomstol. Retssager under hans ledelse har været summariske og er blevet ført for lukkede døre i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således blevet afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Leder af Evinfængslets afdeling 350. Han har ved en række lejligheder ladet de indsatte blive udsat for uforholdsmæssig vold.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Leder af Irans fængselsorganisation. Som sådan var han medansvarlig for massefængslingen af politiske demonstranter og mørklægningen af de overgreb, der skete i fængselssystemet.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Assisterende sekretær i den centrale fængselsadministration i Teheran, tidligere leder af Evinfængslet i Teheran (indtil oktober 2010), en periode, hvor der blev anvendt tortur. Han var fængselsbetjent og anvendte ved talrige lejligheder trusler og pres over for de indsatte.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Som stedfortrædende leder af det iranske fængselsvæsen var han ansvarlig for overgreb og fratagelse af rettigheder i fængslerne. Han beordrede mange indsatte overført til isolation.

 


BILAG II

Liste over medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 1, artikel 7 og artikel 9, stk. 1, og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

A.

Kompetente myndigheder i hver medlemsstat:

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/12


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 360/2011

af 12. april 2011

om gennemførelse af artikel 16, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 af 2. marts 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1), særlig artikel 16, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 2. marts 2011 forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Libyen bør der opføres flere personer og enheder på den liste over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011.

(3)

Desuden bør en person fjernes fra listen i bilag III, og oplysningerne vedrørende visse personer og enheder på listerne i bilag II og III til nævnte forordning bør ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EU) nr. 204/2011 erstattes af teksten i henholdsvis bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. april 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1.


BILAG I

»BILAG II

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 6, stk. 1

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Fødselsdato: 1978. Fødested: Tripoli, Libyen.

Datter af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Pasnummer: B/002210. Fødselsdato: 20.9.1975. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Fødselsdato: 1978. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Fødselsdato: 1942. Fødested: Sirte, Libyen.

Leder af Revolutionen, øverstbefalende for de væbnede styrker. Er ansvarlig for at have beordret undertrykkelse af demonstrationer og menneskerettighedskrænkelser.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

5.

QADHAFI, Mutassim

Fødselsdato: 1976. Fødested: Tripoli, Libyen.

National sikkerhedsrådgiver. Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Direktør, Qadhafifonden. Pasnummer: B014995. Fødselsdato: 25.6.1972. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet. Opildnende offentlige opfordringer til vold mod demonstranter.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Stilling: direktør for den eksterne sikkerhedsorganisation.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 28.2.2011).

8.

JABIR, Generalmajor Abu Bakr Yunis

Stilling: forsvarsminister.

Titel: generalmajor. Fødselsdato: 1952. Fødested: Jalo, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 28.2.2011).

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Stilling: minister for offentlige værker.

Fødselsdato: 1956. Fødested: al-Khums, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 28.2.2011).

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Fødselsdato: 1970. Fødested: Tripoli, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 28.2.2011).

11.

QADHAFI, Saadi

Stilling: øverstbefalende for specialstyrkerne.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer. Fødselsdato: 27.5.1973. Fødested: Tripoli, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 28.2.2011).

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Fødselsdato: 1982. Fødested: Tripoli, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 28.2.2011).

13.

AL-SENUSSI, Oberst Abdullah

Stilling: direktør for den militære efterretningstjeneste.

Fødselsdato: 1949. Fødested: Sudan.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 28.2.2011).

Enheder

1.

Den Libyske Centralbank (CBL)

Kontrolleres af Muammar Qadhafi og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 10.3.2011).

2.

Libyan Investment Authority

Kontrolleres af Muammar Qadhafi og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Også kendt som: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 10.3.2011).

3.

Libyan Foreign Bank

Kontrolleres af Muammar Qadhafi og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 10.3.2011).

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Kontrolleres af Muammar Qadhafi og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (EU: 10.3.2011).

5.

Libyan National Oil Corporation

Kontrolleres af Muammar Qadhafi og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011.«


BILAG II

»BILAG III

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 6, stk. 2

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud

Stillling: Kommandør for de væbnede styrker

Tredjekommanderende i de væbnede styrker. Spiller en væsentlig rolle i den militære efterretningstjeneste.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Stilling: Chef for terrorbekæmpelse i den eksterne sikkerhedsorganisation,

fødselsdato: 1952,

fødested: Tripoli, Libyen

Fremtrædende medlem af Den Revolutionære Komité.

Muammar QADHAFIs nære medarbejder.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Stilling: Vicedirektør i den eksterne sikkerhedsorganisation

Fremtrædende medlem af regimet.

Muammar QADHAFIs svoger

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Stilling: Vicedirektør for den militære efterretningstjeneste

Højtstående medlem af regimet.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Stilling Chef for de Revolutionære Komitéer,

fødested Sirte, Libyen

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Stilling: Chef for de Revolutionære Komtéers forbindelseskontor, pasnummer: B010574,

fødselsdato 1.7.1950

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Stilling: Chef for Muammar QADHAFIs personlige sikkerhedstjeneste,

fødselsdato: 1946,

fødested: Houn, Libyen

Ansvar for regimets sikkerhed. Har tidligere brugt vold mod dissidenter.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Fødselsdato: 1952,

fødested: Egypten

Muammar QADHAFIs fætter. Han menes siden 1995 at have haft kommandoen over en militær elitestyrke med ansvar for Qadhafis personlige sikkerhed og for at spille en vigtig rolle i den eksterne sikkerhedsorganisation. Han har været involveret i planlægningen af operationer mod libyske dissidenter i udlandet og var direkte involveret i terroraktiviteter.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Fødselsdato: 1948

fødested: Sirte, Libyen

Muammar QADHAFIs fætter. Sayyid deltog i 1980'erne i en mordkampagne mod dissidenter og er angiveligt ansvarlig for adskillige dødsfald i Europa. Han menes også at være involveret i våbenkøb.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Fødselsdato: 1952

fødested: Al Bayda, Libyen

Muammar QADHAFIs ægtefælle.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Fødselsdato: 1946

fødested: Traghen

QADHAFIs kabinetschef.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

12.

TOHAMI, General Khaled

Fødselsdato: 1946

fødested: Genzur

Direktør for det interne sikkerhedskontor.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Fødselsdato: 1. juli 1949

fødested: Al-Bayda

Direktør for efterretningsafdelingen i det eksterne sikkerhedskontor.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Fødselsdato: 29. marts 1970, østrigsk statsborger (pasnummer: P1362998, gyldigt 6. november 2006 - 5. november 2016)

Tæt forbindelse til regimet og viceadministrerende direktør for “Libyan Investment Authority”, medlem af bestyrelsen for National Oil Corporation og næstformand for First Energy Bank in Bahrain.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Generalsekretær i Den Generelle Folkekongres, involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premiermininster i Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Sundheds- og miljøminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Fødselsdato: 1935

Planlægnings- og finansminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Fødselsdato: 1949 fødested:

Al-Azizia (tæt på Tripoli)

Industri-, økonomi- og handelsminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Fødselsdato: 1943

Landbrugsminister og minister for dyre- og havressourcer i oberst Qadhafis regering.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Socialminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Fødselsdato: 4. maj 1963

Pasnummer: B/014965 (udløber ved udgangen af 2013)

Uddannelsesminister og minister for videregående uddannelse og forskning i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Fødselsdato: 1958

Pasnummer: B/0105075 (udløber ved udgangen af 2013)

Transportminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Fødselsdato: 8.7.1954

Pasnummer: B/014924 (udløber ved udgangen af 2013)

Oberst Qadhafis nærtstående samarbejdspartner; fremtrædende rolle i sikkerhedstjenesterne og tidligere direktør for radio og tv; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Libyens ambassadør i Tchad. Har forladt Tchad og er taget til Sabha. Direkte involveret i at hverve og koordinere lejesoldater for regimet.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Colonel Amid Husain

 

Guvernør i Ghat (det sydlige Libyen). Direkte involveret i at hverve lejesoldater.

12.4.2011


Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajora, Tripoli, Libyen Lov nr.: 60/2006 fra Libyens Generelle Folkekomité

Tlf.: +218 21 369 1840,

Fax: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafi og hans familie og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

10.3.2011

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libyen-Tripoli

Tlf: +218 21 490 8893 -

Fax: +218 21 491 8893 – E-mail: info@esdf.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafis regime og potentiel kilde til finansiering heraf.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Site: http://www.laaico.com

Selskab stiftet i 1981

76351 Janzour-Libyen.

81370 Tripoli-Libyen

Tlf.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-mail: info@laaico.com

Under kontrol af Muammar Qadhafis regime og potentiel kilde til finansiering heraf.

21.3.2011

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Oplysninger vedrørende administrationen: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYEN Tlf.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org

Under kontrol af Muammar Qadhafis regime og potentiel kilde til finansiering heraf..

21.3.2011

5.

Waatassimou Foundation

Hjemsted i Tripoli.

Under kontrol af Muammar Qadhafis regime og potentiel kilde til finansiering heraf.

21.3.2011

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Oplysninger:

tlf.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-mail: info@ljbc.net

Offentlige opfordringer til had og vold ved deltagelse i misinforationskampagner i forbindelse med vold mod demonstranter.

21.3.2011

7.

Revolutionsgarden

 

Involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libyen

Tlf.:

+218 21-361-2429

Fax:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank er en kommerciel bank i Libyen. Banken blev oprettet i 1970 og har hjemsted i Albayda, Libyen. Den har afdelinger i Tripoli og AlBayda samt filialer i Libyen. Den ejes 100 % af regeringen og er en potentiel kilde til finansiering af regimet.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libyen

Tlf.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Fax:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-mail:

info@gumhouria-bank.com.ly

Website:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank er en kommerciel bank i Libyen. Banken blev oprettet i 2008 ved en fusion mellem Al Ummah-banken og Gumhouriabanken. Den ejes 100 % af regeringen og er en potentiel kilde til finansiering af regimet.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libyen

Tlf.:

+218 21-379-0022

Fax:

+218 21-333-7922

E-mail:

info@saharabank.com.ly

Website:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank er en kommerciel bank i Libyen. Den ejes 81 % af regeringen og er en potentiel kilde til finansiering af regimet.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libyen

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libyen

Tlf.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fax: +218 21-360-5174

E-mail: info@raslanuf.ly

Website: www.raslanuf.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tlf.: 2 – 625021-023 / 3611222

Fax: 3610818

Telex: 30460 / 30461 / 30462

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libyen

Tlf.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fax:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-mail: info@soc.com.ly

Website: www.soc.com.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libyen

Postadresse: P.O. Box 395

Tripoli

Libyen

Tel: +218 21-3331116

Fax: +218 21-3337169

Telex: 21058

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (alias. Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; E-mail agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libyen);

Tlf. nr. (218)214870586;

Tlf. nr. (218) 214870714;

Tlf. nr. (218) 214870745;

Tlf. nr. (218) 213338366;

Tlf. nr. (218) 213331533;

Tlf. nr. (218) 213333541;

Tlf. nr. (218) 213333544;

Tlf. nr. (218) 213333543;

Tlf. nr. (218) 213333542;

Fax nr. (218) 214870747;

Fax nr. (218) 214870767;

Fax nr. (218) 214870777;

Fax nr. (218) 213330927;

Fax nr. (218) 213333545

Libysk datterselskab af Central Bank of Libya

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)

 

Libysk datterselskab af Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tlf. nr.: (218) 213345187

Fax: +218.21.334.5188

E-mail: info@ethic.ly

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libyen; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libyen);

Tlf. nr. (218) 213622262;

Fax nr. (218) 213622205

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Libysk datterselskab af Libyan Africa Investment

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libyen

Tlf. nr. (218) 213332411;

Tlf. nr. (218) 213368741;

Tlf. nr. (218) 213368742

Fax (218) 214446743

E-mail: info@nwd-ly.com

Website: www.nwd-ly.com

Libysk datterselskab af National Oil Corporation (NOC)

Dette selskab blev oprettet i 2010 ved en fusion mellem National Drilling Co. og National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libyen

Tlf. nr. (218) 215634670/4

Fax: (218) 215634676

E-mail: nageco@nageco.com

Website: www.nageco.com

Libysk datterselskab af National Oil Corporation

I 2008 fik NOC 100 % ejerskab over NAGECO

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libyen

Libysk datterselskab af National Oil Corporation

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Joint Venture mellem Total og National Oil Corporation

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libyen

Joint Venture mellem Occidental og National Oil Corporation

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libyen

Joint Venture mellem Petro Canada og National Oil Corporation

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Yderligere oplysninger: Reg no 01612618 (UK)

UK-baseret datterselskab af National Oil Corporation

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Yderligere oplysninger: Reg no 02439691

UK-baseret datterselskab af National Oil Corporation

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Yderligere oplysninger: Reg no 01794877 (UK)

UK-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK Yderligere oplysninger: Reg no 06962288 (UK)

UK-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Yderligere oplysninger: Reg no 1510484 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 1526359 (BVI)

BVI-baseret enhed ejet af Saadi Qadhafi

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Yderligere oplysninger: Reg. nr. 1534407 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 59058C (IOM)

IOM-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libyen.

Ejet eller kontrolleret af NOC.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (alias MED OIL OFFICE DUESSELDORF, alias MEDOIL)

Werdenerstrasse 8

Düsseldorf

Nordrhein-Westfalen

40227 Tyskland

Ejet eller kontrolleret af National Oil Company

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O. Box 2555

Haiti Street

Tripoli, Libyen

Hovedkontor tlf.; + 218 (21) 602 093

Hovedkontor fax; + 218 (22) 30970

100 % ejet af Libyens regering

12.4.2011«


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 361/2011

af 13. april 2011

om godkendelse af Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o) og om ændring af forordning (EF) nr. 943/2005

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Præparatet af Enterococcus faecium NCIMB 10415 blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt som fodertilsætningsstof uden tidsbegrænsning til kalve op til seks måneder ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1288/2004 (3), til slagtekyllinger og slagtesvin ved Kommissionens forordning (EF) nr. 943/2005 (4), til søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (5), til smågrise ved Kommissionens forordning (EF) nr. 252/2006 (6) og til katte og hunde ved Kommissionens forordning (EF) nr. 102/2009 (7). Tilsætningsstoffet blev efterfølgende indført i EF-registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, litra b) i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er indgivet en ansøgning om en ny vurdering af Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning med en anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 22. juni 2010 (8), at Enterococcus faecium NCIMB 10415 under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at tilsætningsstoffet kan øge slagtekyllingers endelige kropsvægt. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EU-referencelaboratorium for fodertilsætningsstoffer.

(5)

Vurderingen af Enterococcus faecium NCIMB 10415 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilag I til nærværende forordning.

(6)

Som følge af at der udstedes en ny godkendelse ved nærværende forordning, bør oplysningerne om Enterococcus faecium NCIMB 10415 udgå af forordning (EF) nr. 943/2005.

(7)

Da ændringerne af betingelserne for godkendelsen ikke foretages af sikkerhedsmæssige årsager, bør der indrømmes en overgangsperiode til afvikling af eksisterende lagre af forblandinger og foderblandinger.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilag I opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Bilag I til forordning (EF) nr. 943/2005 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Forblandinger og foderblandinger, der indeholder Enterococcus faecium NCIMB 10415, og som er mærket i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUT L 243 af 15.7.2004, s. 10.

(4)  EUT L 159 af 22.6.2005, s. 6.

(5)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6.

(6)  EUT L 44 af 15.2.2006, s. 3.

(7)  EUT L 34 af 4.2.2009, s. 8.

(8)  EFSA Journal 2010; 8(7):1661.


BILAG I

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1705

DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Enterococcus faecium

NCIMB 10415 med et indhold på mindst:

 

coated (med shellak):

2 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

andre mikroindkapslede former:

1 ×1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Analysemetode  (1)

Tælling ved pladespredningsmetoden under anvendelse af galdeesculinazidagar.

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Slagtekyllinger

 

3 × 108

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Kan bruges i foder, der indeholder de tilladte coccidiostatika decoquinat, monensinnatrium, robenidin-hydrochlorid, diclazuril eller semduramycin.

4.5.2021


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


BILAG II

Bilag I til forordning (EF) nr. 943/2005 affattes således:

»BILAG I

EF-nr.

 

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

E 1705

 

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Præparat af Enterococcus faecium, der indeholder mindst:

 

Mikroindkapslet:

1,0 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Granulat:

3,5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Slagtesvin

0,35 × 109

1,0 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

Uden tidsbegrænsning«


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 362/2011

af 13. april 2011

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, for så vidt angår stoffet monepantel

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Monepantel er for øjeblikket medtaget i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et stof, der for får og geder tillades anvendt til muskel, fedt, lever og nyre med undtagelse af dyr, hvis mælk anvendes til konsum. De midlertidige maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af dette stof, som er fastsat for geder, udløber den 1. januar 2011.

(4)

Der er indgivet en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om forlængelse af gyldighedsperioden for de midlertidige maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, der er fastsat for geder i de eksisterende bestemmelser om monepantel.

(5)

Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at gyldighedsperioden for de midlertidige maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af monepantel, som er fastsat for geder, forlænges.

(6)

Bestemmelserne om monepantel i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres, således at gyldigheden af de midlertidige maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer for geder forlænges. De midlertidige maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af monepantel i geder, der anføres i tabellen, bør være gældende indtil den 1. januar 2012.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.


BILAG

Rækken vedrørende monepantel i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes således:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Monepantel

Monepantel-sulfon

Får

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter

Geder

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Muskel

Fedt

Lever

Nyre

Midlertidige MRL-værdier udløber den 1. januar 2012.

Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter«


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 363/2011

af 13. april 2011

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, for så vidt angår stoffet isoeugenol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som i Den Europæiske Union er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Der er indgivet en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af isoeugenol i atlanterhavslaks og regnbueørred.

(4)

Udvalget for Veterinærlægemidler anbefalede at fastsætte maksimalgrænseværdier for isoeugenol for fisk, der finder anvendelse på muskel og skind i naturligt forhold.

(5)

Tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres, således at der indsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af stoffet isoeugenol i fisk.

(6)

Der bør indrømmes de berørte parter en rimelig frist til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde den nye maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. juli 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.


BILAG

Nedenstående stof indsættes i alfabetisk rækkefølge i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Isoeugenol

Isoeugenol

Fisk

6 000 μg/kg

Muskel og skind i naturligt forhold

Ikke relevant

Midler, som påvirker nervesystemet/midler, som påvirker central-nervesystemet«


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 364/2011

af 13. april 2011

om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2008 for så vidt angår programmer for bekæmpelse af salmonella i visse typer fjerkræ og æg i Kroatien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 925/2010 og (EU) nr. 955/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 9, stk. 2, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (2), særlig artikel 10, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (3), særlig artikel 23, stk. 1, og artikel 26, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (4) er der fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit gennem Unionen af disse varer. I henhold til nævnte forordning må varer, der er omfattet af forordningen, kun importeres til og føres i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning.

(2)

Definitionen af æg, jf. punkt 5.1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (5), omfatter ikke kogte æg, mens definitionen af ægprodukter, jf. punkt 7.3 i bilag I til nævnte forordning, omfatter kogte æg. Derfor bør den relevante HS-kode fra Verdenstoldorganisationen for kogte æg, nemlig 04.07, også være anført i standardveterinærcertifikatet for ægprodukter i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(3)

Ved import til Unionen af ægprodukter omfattet af HS-kode 04.07 og med oprindelse i et område, der er underlagt dyresundhedsmæssige restriktioner, kræves det, at disse produkter har gennemgået en hensigtsmæssig behandling til inaktivering af sygdomsagenser. Til dette formål bør visse behandlinger af ægprodukter, som er anbefalet i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), tages i betragtning og medtages i dyresundhedserklæringen i del II i standardveterinærcertifikatet for ægprodukter.

(4)

Standardveterinærcertifikatet for ægprodukter, jf. del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er der fastsat bestemmelser om bekæmpelse af salmonella hos forskellige fjerkræpopulationer i Unionen. Heri fastsættes, at et tredjeland for at blive optaget eller forblive på listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til EU-lovgivningen har tilladelse til at importere disse dyr eller rugeæg, der er omfattet af forordningen, for den relevante art eller kategori skal forelægge Kommissionen et salmonellabekæmpelsesprogram med garantier, som svarer til dem i medlemsstaternes nationale programmer for bekæmpelse af salmonella.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, om en liste over overvågningsprogrammer for aviær influenza i visse tredjelande og om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 (6) godkendes de bekæmpelsesprogrammer, der blev forelagt af Kroatien den 11. marts 2008 for så vidt angår salmonella hos alvsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg heraf, æglæggende høner af Gallus gallus, konsumæg heraf og daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl eller æglægning.

(7)

De bekæmpelsesprogrammer, der blev forelagt af Kroatien den 11. marts 2008, indeholder ligeledes de garantier, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til bekæmpelse af salmonella i alle andre flokke af Gallus gallus. Disse programmer bør derfor også godkendes. Forordning (EF) nr. 1291/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Oplysningerne vedrørende Kroatien i listen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør ændres, så der tages højde for godkendelsen af programmerne for bekæmpelse af salmonella for alle flokke af Gallus gallus.

(9)

Ved Kommissionens beslutning 2007/843/EF af 11. december 2007 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella hos avlsflokke af Gallus gallus i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om ændring af beslutning 2006/696/EF for så vidt angår visse folkesundhedskrav ved import af fjerkræ og rugeæg (7) godkendes det bekæmpelsesprogram, som er forelagt af Tunesien vedrørende salmonella hos avlshønseflokke i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003. Programmet, som blev forelagt af Tunesien, er udgået af denne beslutning, som ændret ved Kommissionens afgørelse 2011/238/PE-2011-2410/EU (8), eftersom dette tredjeland har standset programmet. Oplysningerne vedrørende Tunesien i listen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør ændres, så der tages højde for, at programmet er udgået.

(10)

Forordning (EF) nr. 798/2008 og (EF) nr. 1291/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Kommissionens forordning (EU) nr. 925/2010 af 15. oktober 2010 om ændring af beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår transit af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter fra Rusland gennem Unionen (9) er behæftet med en åbenlys fejl i oplysningerne om Israel (IL-2) i kolonne 7 i skemaet i bilag II til nævnte forordning, som bør rettes. Den berigtigede forordning bør anvendes fra datoen for forordningens ikrafttræden.

(12)

Kommissionens forordning (EU) nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner mod Newcastle disease (10) indeholder en fejl i standardveterinærcertifikatet for fjerkrækød (POU) i bilaget til nævnte forordning. Fejlen vedrører angivelsen »Type behandling«, der ved en fejltagelse blev medtaget i del I (Nærmere oplysninger om sendingen) under rubrik I.28 i dette certifikat. Angivelsen »Type behandling« er ikke relevant for fjerkrækød og bør derfor udgå af standardcertifikatet. Denne fejl bør rettes.

(13)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, så medlemsstaterne og erhvervslivet har mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger for at overholde kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat som følge af berigtigelsen af forordning (EU) nr. 955/2010.

(14)

Forordning (EF) nr. 925/2010 og forordning (EU) nr. 955/2010 bør derfor berigtiges i overensstemmelse hermed.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 798/2008

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1291/2008

Artikel 1 i forordning (EF) nr. 1291/2008 affattes således:

»Artikel 1

De bekæmpelsesprogrammer, Kroatien forelagde Kommissionen den 11. marts 2008 i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003, godkendes for så vidt angår salmonella i alle flokke af Gallus gallus.«

Artikel 3

Berigtigelse til forordning (EU) nr. 925/2010

I bilag II til forordning (EU) nr. 925/2010 berigtiges oplysningerne vedrørende Israel (IL-2) i kolonne 7 således:

a)

I linjen for standardveterinærcertifikaterne »BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP« erstattes datoen »1.5.2010« med bogstavet »A«.

b)

I linjen for standardveterinærcertifikatet »WGM« udgår »A«.

Artikel 4

Berigtigelse til forordning (EU) nr. 955/2010

I bilaget til forordning (EU) nr. 955/2010 udgår ordene »Type behandling« under rubrik I.28, del I, punkt a), i standardveterinærcertifikatet for fjerkrækød (POU).

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2011.

Artikel 3 anvendes dog fra den 5. november 2010, og artikel 4 fra den 1. juli 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(3)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(4)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(6)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 22.

(7)  EUT L 332 af 18.12.2007, s. 81.

(8)  Se side 73 i denne EUT.

(9)  EUT L 272 af 16.10.2010, s. 1.

(10)  EUT L 279 af 23.10.2010, s. 3.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

a)

I del 1 foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne om Kroatien affattes således:

»R — Kroatien

HR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0«

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii)

Oplysningerne om Tunesien affattes således:

»TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4«

b)

I del 2 affattes standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EP) således:

»Standardveterinærcertifikat for ægprodukter (EP)

Image

Image

Image


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 365/2011

af 13. april 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

53,4

TN

113,1

TR

83,4

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,1

ZZ

146,7

0709 90 70

MA

82,8

TR

115,2

ZA

15,5

ZZ

71,2

0805 10 20

EG

56,1

IL

80,2

MA

50,5

TN

48,9

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

EG

53,5

TR

48,6

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

68,8

BR

79,1

CA

114,9

CL

92,7

CN

89,6

MK

50,2

NZ

116,0

US

124,4

UY

57,7

ZA

81,6

ZZ

87,5

0808 20 50

AR

95,2

CL

100,5

CN

55,8

US

72,1

ZA

91,5

ZZ

83,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/43/EU

af 13. april 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage svovlkalk som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter svovlkalk.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 24e i forordning (EF) nr. 2229/2004 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/941/EF af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at svovlkalk ikke skulle optages i det pågældende bilag.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Spanien, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 2229/2004. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/941/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Spanien har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 14. februar 2010 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om svovlkalk for Kommissionen den 28. oktober 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om svovlkalk.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder svovlkalk, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Svovlkalk bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(8)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder svovlkalk, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(9)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (7), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(10)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Det blev ved beslutning 2008/941/EF vedtaget, at svovlkalk ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende svovlkalk i beslutningens bilag.

(12)

Beslutning 2008/941/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende svovlkalk i bilaget til beslutning 2008/941/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder svovlkalk som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende svovlkalk er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder svovlkalk, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 30. april 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende svovlkalk. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder svovlkalk som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder svovlkalk som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulphur«. EFSA Journal 2010; 8(11):1890. [45pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1890. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu.

(7)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»349

Svolvkalk

CAS-nr.: 1344-81-6

CIPAC-nr.: 17

Calciumpolysulfid

≥ 290 g/kg

1.6.2011

31.5.2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om svovlkalk, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og sikre, at godkendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer samt leddyr, der ikke er målarter, og sikre, at anvendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/44/EU

af 13. april 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage azadirachtin som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter azadirachtin.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 24e i forordning (EF) nr. 2229/2004 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/941/EF af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at azadirachtin ikke skulle optages i det pågældende bilag.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Tyskland, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 2229/2004. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/941/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Tyskland har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 10. december 2009 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om azadirachtin for Kommissionen den 28. oktober 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om azadirachtin.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azadirachtin, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Azadirachtin bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgeren forelægger yderligere oplysninger til bekræftelse af forholdet mellem azadirachtin A og de øvrige virksomme bestanddele i neemfrøudtrækket med hensyn til mængde, biologisk aktivitet og persistens med det formål at bekræfte kortlægningen af den mest virksomme blanding for så vidt angår azadirachtin A og bekræfte specifikationen af det tekniske materiale, definitionen af restkoncentrationerne og vurderingen af risikoen for grundvandet.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azadirachtin, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (7), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/941/EF vedtaget, at azadirachtin ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende azadirachtin i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/941/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende azadirachtin i bilaget til beslutning 2008/941/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azadirachtin som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til det direktiv vedrørende azadirachtin er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til det direktiv, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder azadirachtin, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 30. april 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende azadirachtin. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder azadirachtin som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder azadirachtin som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin«. EFSA Journal 2011;9(3):2008[76pp.].doi:10.2903/j.efsa2011.2088. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu.

(7)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»350

Azadirachtin

CAS-nr.: 11141-17-6 som azadirachtin A

CIPAC-nr.: 627 som azadirachtin A

Azadirachtin A:

dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylat.

Udtrykt som azadirachtin A:

≥ 111 g/kg

Summen af aflatoksinerne B1, B2, G1, G2 må højst være 300 μg/kg af indholdet af azadirachtin A.

1.6.2011

31.5.2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om azadirachtin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten med henblik på fremtidige ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer

være særligt opmærksomme på at beskytte leddyr, der ikke er målarter. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om, at der fremlægges bekræftende oplysninger om:

forholdet mellem azadirachtin A og de øvrige virksomme bestanddele i neemfrøudtrækket med hensyn til mængde, biologisk aktivitet og persistens med det formål at bekræfte kortlægningen af den mest virksomme blanding for så vidt angår azadirachtin A og bekræfte specifikationen af det tekniske materiale, definitionen af restkoncentrationerne og vurderingen af risikoen for grundvandet.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgeren forelægger Kommissionen disse oplysninger senest den 31. december 2013.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/45/EU

af 13. april 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage diclofop som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter diclofop.

(2)

Ansøgeren trak i overensstemmelse med artikel 11e i forordning (EF) nr. 1490/2002 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4), vedtaget, at diclofop ikke skulle optages i det pågældende bilag

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Frankrig, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Frankrig har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 11. august 2009 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om diclofop (betragtes som variant diclofop-methyl) for Kommissionen den 1. september 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om diclofop.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diclofop, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Diclofop bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgeren fremlægger yderligere oplysninger til bekræftelse af resultaterne af risikovurderingen på grundlag af den nyeste videnskabelige viden vedrørende en metabolismeundersøgelse for korn. Det bør endvidere kræves, at der forelægges bekræftende oplysninger om de mulige miljøvirkninger i forbindelse med isomerernes præferentielle nedbrydning/omdannelse.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diclofop, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (7), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/934/EF vedtaget, at diclofop-methyl ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende diclofop-methyl i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/934/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende diclofop-methyl i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diclofop som aktivstof. Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende diclofop er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder diclofop, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende diclofop. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder diclofop som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder diclofop som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diclofop«. EFSA Journal 2010; 8(10):1718. [74 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1718. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu.

(7)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»348

Diclofop

CAS-nr. 40843-25-2 (moderstof)

CAS-nr. 257-141-8 (diclofop-methyl)

CIPAC-nr. 358 (moderstof)

CIPAC-nr. 358201 (diclofop-methyl)

 

Diclofop

(RS)-2-[4-(2,4-dichlorphenoxy)phenoxy]propionsyre

 

Diclofop-methyl

methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorphenoxy)phenoxy]propionat

≥ 980 g/kg (udtrykt som diclofop-methyl)

1.6.2011

31.5.2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om diclofop, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og arbejdstagerne og indføje som en af godkendelsesbetingelserne, at der skal anvendes personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på risikoen for vandorganismer samt leddyr, der ikke er målarter, og kræve, at der træffes risikobegrænsende foranstaltninger.

De berørte medlemsstater anmoder om, at der forelægges bekræftende oplysninger vedrørende:

a)

en metabolismeundersøgelse for korn

b)

en ajourført risikovurdering vedrørende de mulige miljøvirkninger af isomerernes præferentielle nedbrydning/omdannelse.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgeren forelægger Kommissionen de oplysninger, der er anført i litra a), senest den 31. maj 2013 og de oplysninger, der er anført i litra b), senest to år, efter at der er vedtaget specifikke retningslinjer for evaluering af isomerblandinger.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


AFGØRELSER

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/51


RÅDETS AFGØRELSE 2011/235/FUSP

af 12. april 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 21. marts 2011 gentog Rådet sin dybe bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation i Iran.

(2)

Rådet understregede navnlig den dramatiske stigning i antallet af henrettelser i de seneste måneder og den systematiske undertrykkelse af iranske borgere, der udsættes for chikane og anholdelser for at udøve deres legitime ret til ytringsfrihed og til at deltage i fredelige forsamlinger. Unionen gentog endvidere sin kraftige fordømmelse af brugen af tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling.

(3)

I denne forbindelse bekræftede Rådet sin vilje til fortsat at tage menneskerettighedsovergreb i Iran op og erklærede sig rede til at indføre restriktive foranstaltninger rettet mod dem, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Iran.

(4)

De restriktive foranstaltninger bør rettes mod personer, der medvirker til eller er ansvarlige for at beordre eller gennemføre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne gennem undertrykkelse af fredelige demonstranter, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, studerende eller andre personer, der forsøger at forsvare deres legitime rettigheder, herunder ytringsfriheden, samt personer, der medvirker til eller er ansvarlige for at beordre eller gennemføre alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig procedure, tortur, grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller vilkårlig, overdreven og stigende anvendelse af dødsstraf, herunder offentlige henrettelser, steninger, hængninger eller henrettelser af unge lovovertrædere i modstrid med Irans internationale menneskerettighedsforpligtelser.

(5)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte en række foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at begrænse indrejse i eller transit gennem deres område for de personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Iran, og for personer med tilknytning til dem, jf. listen i bilaget.

2.   Stk. 1 forpligter dog ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

3.   Stk. 1 gælder med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference, som er indkaldt af De Forenede Nationer eller afholdes i De Forenede Nationers regi

c)

i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

4.   Stk. 3 anses for ligeledes at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for deltagelse i mellemstatslige møder, herunder møder i EU-regi eller møder, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne og retssikkerheden i Iran.

7.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 6, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere medlemmer af Rådet gør indsigelse, kan Rådet uanset dette med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

8.   I tilfælde hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 eller 7 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for de personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Iran, og alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af personer og enheder med tilknytning til dem, jf. listen i bilaget, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de personer og enheder, der er opført på listen i bilaget.

3.   En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer

a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler, eller økonomiske ressourcer, eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed har meddelt de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen.

Medlemsstaten underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

4.   Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en judiciel, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret, der er truffet inden den dato, hvor den i stk. 1, omhandlede person eller enhed blev opført på listen i bilaget, eller af en judiciel, administrativ eller voldgiftsmæssig kendelse, der er afsagt før denne dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen om tilbageholdelsesret eller kendelsen er ikke til fordel for en person eller enhed, der er opført i bilaget, og

d)

anerkendelse af afgørelsen om tilbageholdelsesret eller kendelsen må ikke ske i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaten underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der måtte være meddelt i medfør af dette stykke.

5.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at en person eller enhed, der er opført på listen, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før denne person eller enhed blev opført på listen i bilaget, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er nævnt i stk. 1.

6.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i stk. 1 og 2,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger fortsat er omfattet af foranstaltningerne i stk. 1.

Artikel 3

1.   Rådet udarbejder på forslag af medlemsstaterne eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik listen i bilaget og vedtager ændringer hertil.

2.   Rådet underretter den pågældende person eller enhed om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person eller enhed herom.

Artikel 4

1.   Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de pågældende personer og enheder på listen.

2.   Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 5

For at give foranstaltningerne i denne afgørelse størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage tilsvarende restriktive foranstaltninger.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Denne afgørelse anvendes indtil den 13. april 2011. Gennemførelsen overvåges løbende. Afgørelsen forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. april 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


BILAG I

Liste over de personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1 og 2

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Fødested: Teheran (Iran) - Fødselsdato: 1961

Chef for Irans nationale politi. Styrker under hans ledelse har gennemført brutale angreb mod fredelige protestdemonstrationer og et voldsomt natligt angreb på sovesalene på Teheran Universitet den 15. juni 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Chef for Ansar-e Hezbollah og oberst i IRGC. Medstifter af Ansar-e Hezbollah. Denne paramilitære styrke var ansvarlig for ekstrem vold under aktioner rettet mod studerende og universiteter i 1999, 2002 and 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Stedfortrædende leder af IRGC's landstyrker.

Han er direkte og personligt ansvarlig for aktionen mod protestdemonstrationerne i løbet af sommeren 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Næstkommanderende i Basij, tidligere leder af IRGC's Seyyed al-Shohada-korps, provinsen Teheran (indtil februar 2010). Seyyed al-Shohada-korpset sørger for sikkerheden i provinsen Teheran og spillede en nøglerolle i den brutale nedkæmpelse af demonstranter i 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Leder af IRGC's Rassoulollahkorps, siden november 2009 med ansvar for Teheran og omegn. Rassoulollahkorpset sørger for sikkerheden i Teheran og omegn og spillede en nøglerolle i den brutale nedkæmpelse af demonstranter i 2009. Ansvarlig for aktionerne under ashurabegivenhederne (december 2009) og i tiden herefter.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias »Aziz Jafari«)

Fødested: Yazd (Iran) - Fødselsdato: 1.9.1957

Øverstbefalende for IRGC. IRGC og Sarollahbasen under ledelse af general Aziz Jafari har spillet en nøglerolle gennem den ulovlige indblanding i præsidentvalget i 2009 og ved at anholde og tilbageholde politiske aktivister og deltage i sammenstød med demonstranter på gaden.

 

7.

KHALILI Ali

 

IRGC-general, leder af lægetjenesten på Sarollahbasen. Han underskrev et brev, der den 26. juni 2009 blev sendt til Sundhedsministeriet, og som forbød forelæggelse af dokumenter eller lægejournaler til personer, der var blevet såret eller hospitalsindlagt under begivenhederne efter valget.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Leder af the IRGC's Seyyed al-Shohada-korps, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-korpset spillede en nøglerolle i organiseringen af nedkæmpelsen af demonstrationerne.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Fødested: Najaf (Irak) – Fødselsdato: ca. 1952

Øverstbefalende for Basij. Som øverstbefalende for IRGC's Basij-styrker var Naqdi ansvarlig for eller meddelagtig i Basijovergrebene i slutningen af 2009, herunder den voldelige reaktion på ashurademonstrationerne i december 2009, der resulterede i op til 15 døde og anholdelsen af hundreder af demonstranter.

Inden udnævnelsen til øverstbefalende for Basij i oktober 2009 var Naqdi leder af den efterretningsenhed i Basij, der var ansvarlig for afhøring af dem, der var blevet anholdt under aktionerne efter valget.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Fødested: Isfahan (Iran) - Fødselsdato: 1963

Vicechef for Irans nationale politi. Som vicechef for det nationale politi siden 2008 har Radan været ansvarlig for politistyrkernes korporlige overfald og mord på samt vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser af demonstranter.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Tidligere leder af Teherans politi (indtil januar 2010). Som øverstbefalende for de retshåndhævende styrker i Teheran og omegn er Azizollah Rajabzadeh den højest rangerende blandt de anklagede i sagerne om overgreb i Kahrizakfængslet.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Leder af Teherans politi, tidligere vicechef for Irans nationale politi med ansvar for politioperationer. Han er ansvarlig for på vegne af Indenrigsministeriet at koordinere nedkæmpelsesindsatsen i den iranske hovedstad.

 

13.

TAEB Hossein

Fødested: Teheran - Fødselsdato: 1963

Tidligere øverstbefalende for Basij (indtil oktober 2009). I øjeblikket stedfortrædende øverstbefalende for IRGC's efterretningsorganisation. Styrker under hans kommando har deltaget i korporlige masseoverfald, mord, fængsling og tortur over for fredelige demonstranter.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Leder af retsvæsenet i Mashhad. Retssager under hans myndighed har været summariske og er blevet ført for lukkede døre i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder og på grundlag af tilståelser, der er fremkommet under pres og tortur. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således blevet afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Fødested: Najafabad (Iran) - Fødselsdato: 1945

Tidligere (indtil september 2009) leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran (forhenværende efterretningsminister under præsident Khatami). Som leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran gav han ordre til og førte tilsyn med skueprocesserne efter de første demonstrationer efter valget, hvor de anklagede blev nægtet deres rettigheder og advokatbistand. Han har også en del af ansvaret for overgrebene i Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Dommer ved Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 26. Han var ansvarlig for sagerne om de internerede i forbindelse med kriserne efter valget og rettede regelmæssigt trusler mod de interneredes familier for at bringe dem til tavshed. Han har medvirket til at udstede fængslingskendelser til Kahrizakfængslet.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Dommer, Mashhads Revolutionsdomstol. Retssager under hans myndighed har været summariske og er blevet ført for lukkede døre i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således blevet afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Dommer, Teherans Revolutionsdomstol. Han deltog i retssagerne mod demonstranterne. Han blev udspurgt af domstolsmyndighederne om overgrebene i Kahrizak. Han medvirkede til at udstede fængslingskendelser med henblik på overførelse af internerede til Kahrizakfængslet.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Offentlig anklager i Teheran siden august 2009. Dolatabadis kontor rejste tiltale mod en lang række demonstranter, herunder personer, som deltog i ashurademonstrationerne i december 2009. Han beordrede Karroubis kontor lukket i september 2009 og anholdelse af adskillige reformpolitikere, og han nedlagde forbud mod to reformpartier i juni 2010. Hans kontor anklagede demonstranter for muharaba, dvs. fjendskab mod Gud, hvilket er forbundet med dødsstraf, og nægtede personer, der stod til dødsstraf, en retfærdig rettergang. Hans kontor har også slået ned på og anholdt reformtilhængere, menneskerettighedsaktivister og mediefolk som led i en bred indsats mod den politiske opposition.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Dommer, leder af Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 28. Han står for de sager, der blev rejst efter valget. Han har afsagt langvarige fængselsdomme efter uretfærdige retssager til samfundsaktivister, politiske aktivister og journalister og adskillige dødsdomme til demonstranter, samfundsaktivister og politiske aktivister.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Fødested: Ejiyeh - Fødselsdato: ca. 1956

Siden september 2009 leder af den offentlige anklagemyndighed i Iran og talsmand for retsvæsenet (tidligere efterretningsminister under valget i 2009). Mens han var efterretningsminister under valget, var efterretningsagenter under hans ledelse ansvarlige for fængsling, tortur og fremtvingelse af falske tilståelser under pres fra hundreder af aktivister, journalister, dissidenter og reformpolitikere. Desuden blev politikere tvunget til at fremsætte falske tilståelser under uudholdelige forhør, som omfattede tortur, overgreb, afpresning og trusler mod familiemedlemmer.

 

22.

MORTAZAVI Said

Fødested: Meybod, Yazd (Iran) - Fødselsdato: 1967

Leder af Irans smugleribekæmpelsestaskforce, tidligere offentlig anklager i Teheran (indtil august 2009). Som offentlig anklager i Teheran udstedte han en stående ordre, der blev brugt til at fængsle hundreder af aktivister, journalister og studerende. Han blev suspenderet i august 2010, efter at det iranske retsvæsen havde undersøgt hans rolle i, at tre mænd, der var fængslet på hans ordre efter valget, var afgået ved døden.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 26 og 28. Han er ansvarlig for retssagerne efter valget, han har afsagt langvarige fængselsdomme efter uretfærdige retssager mod menneskerettighedsaktivister og afsagt adskillige dødsdomme til demonstranter.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Stedfortrædende offentlig anklager i Mashhad. Retssager under han ledelse har været summariske, er blevet ført for lukkede døre og i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Dommer, leder af Teherans Revolutionsdomstol, afdeling 15. Ansvarlig for retssagerne efter valget og den dommer, der ledede skueprocesserne i sommeren 2009, hvor han dødsdømte to monarkister, der deltog i skueprocesserne. Han har idømt over hundrede politiske fanger, menneskerettighedsaktivister og demonstranter langvarige fængselsstraffe.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Leder retsvæsenet i Østaserbajdsjan. Han var ansvarlig for retssagen mod Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Dommer, Teherans Appelret, afdeling 36. Han har stadfæstet langvarige fængselsstraffe og dødsdomme til demonstranter.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Dommer, Mashhads Revolutionsdomstol. Retssager under hans ledelse har været summariske og er blevet ført for lukkede døre i strid med de anklagedes grundlæggende rettigheder. Henrettelseskendelser er blevet udstedt en masse, og dødsdommene er således blevet afsagt uden tilstrækkelig overholdelse af retfærdige rettergangsprocedurer.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Leder af Evinfængslets afdeling 350. Han har ved en række lejligheder ladet de indsatte blive udsat for uforholdsmæssig vold.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Leder af Irans fængselsorganisation. Som sådan var han medansvarlig for massefængslingen af politiske demonstranter og mørklægningen af de overgreb, der skete i fængselssystemet.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Assisterende sekretær i den centrale fængselsadministration i Teheran, tidligere leder af Evinfængslet i Teheran (indtil oktober 2010), en periode, hvor der blev anvendt tortur. Han var fængselsbetjent og anvendte ved talrige lejligheder trusler og pres over for de indsatte.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Som stedfortrædende leder af det iranske fængselsvæsen var han ansvarlig for overgreb og fratagelse af rettigheder i fængslerne. Han beordrede mange indsatte overført til isolation.

 


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/58


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/236/FUSP

af 12. april 2011

om gennemførelse af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1), særlig artikel 8, stk. 1 og 2, sammenholdt med artikel 31, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. februar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Libyen bør der opføres flere personer og enheder på den liste over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag IV til afgørelse 2011/137/FUSP.

(3)

Desuden bør en person fjernes fra listerne i bilag II og IV, og oplysningerne vedrørende visse personer og enheder på listerne i bilag I, II, III og IV til nævnte afgørelse bør ajourføres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I, II, III og IV til afgørelse 2011/137/FUSP erstattes af teksten i henholdsvis bilag I, II, III og IV til nærværende afgørelse

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. april 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 53.


BILAG I

»BILAG I

Liste over personer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a)

1.

AL-BAGHDADI, Dr. Abdulqader Mohammed

Pasnummer: B010574. Fødselsdato: 1.7.1950.

Chef for de Revolutionære Komitéers forbindelseskontor. De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

2.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fødselsdato: 1946. Fødested: Houn, Libyen.

Chef for Muammar QADHAFIs personlige sikkerhedstjeneste. Ansvar for regimets sikkerhed. Har tidligere brugt vold mod dissidenter.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

3.

DORDA, Abu Zayd Umar

Direktør i den eksterne sikkerhedsorganisation. Loyal tilhænger af regimet. Chef for den eksterne efterretningstjeneste.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

4.

JABIR, generalmajor Abu Bakr Yunis

Fødselsdato: 1952. Fødested: Jalo, Libyen.

Forsvarsminister. Overordnet ansvar for de væbnede styrkers handlinger.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Fødselsdato: 1956. Fødested: Khoms, Libyen.

Minister for offentlige værker. Højtstående medlem af regimet. Er involveret i De Revolutionære Komitéer. Har tidligere været involveret i undertrykkelse af modstand og brug af vold.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

6.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Fødselsdato: 1948. Fødested: Sirte, Libyen.

Muammar QADHAFIs fætter. Sayyid deltog i 1980'erne i en mordkampagne mod dissidenter og er angiveligt ansvarlig for adskillige dødsfald i Europa. Han menes også at være involveret i våbenkøb.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

7.

QADHAFI, Aisha Muammar

Fødselsdato: 1978. Fødested: Tripoli, Libyen.

Datter af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

8.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Pasnummer: B/002210. Fødselsdato: 20.9.1975. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

9.

QADHAFI, Khamis Muammar

Fødselsdato: 1978. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Fødselsdato: 1970. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

11.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Fødselsdato: 1942. Fødested: Sirte, Libyen.

Leder af Revolutionen, øverstbefalende for de væbnede styrker. Er ansvarlig for at have beordret undertrykkelse af demonstrationer og menneskerettighedskrænkelser.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

12.

QADHAFI, Mutassim

Fødselsdato: 1976. Fødested: Tripoli, Libyen.

National sikkerhedsrådgiver. Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

13.

QADHAFI, Saadi

Pasnummer: 014797. Fødselsdato: 27.5.1973. Fødested: Tripoli, Libyen.

Øverstbefalende for specialstyrkerne. Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

14.

QADHAFI, Saif al-Arab

Fødselsdato: 1982. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

15.

QADHAFI, Saif al-Islam

Pasnummer: B014995. Fødselsdato: 25.6.1972. Fødested: Tripoli, Libyen.

Direktør for Qadhafifonden. Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet. Opildnende offentlige opfordringer til vold mod demonstranter.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

16.

AL-SENUSSI, oberst Abdullah

Fødselsdato: 1949. Fødested: Sudan.

Direktør for den militære efterretningstjeneste. Den militære efterretningstjeneste deltager i undertrykkelsen af demonstrationer. Er mistænkt for tidligere at have deltaget i massakre i Abu Selim-fængslet. Dømt in absentia for bombeattentat mod UTA-fly. Muammar QADHAFIs svoger.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

Libyens ambassadør i Tchad. Har forladt Tchad og er taget til Sabha. Direkte involveret i at hverve og koordinere lejesoldater for regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011.

18.

AL KUNI, oberst Amid Husain

Guvernør i Ghat (det sydlige Libyen). Direkte involveret i at hverve lejesoldater.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011.«


BILAG II

»BILAG II

Liste over personer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b)

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

ABDULHAFIZ, oberst Mas'ud

Stilling: Kommandør for de væbnede styrker.

Tredjekommanderende i de væbnede styrker. Spiller en væsentlig rolle i den militære efterretningstjeneste.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Stilling: Chef for terrorbekæmpelse i den eksterne sikkerhedsorganisation.

Fødselsdato: 1952

Fødested: Tripoli, Libyen.

Fremtrædende medlem af de Revolutionære Komitéer. Muammar Qadhafis nære medarbejder.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Stilling: Vicedirektør i den eksterne sikkerhedsorganisation.

Fremtrædende medlem af regimet. Muammar Qadhafis svoger.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Stilling: Vicedirektør for den militære efterretningstjeneste.

Højtstående medlem af regimet.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Stilling: Chef for de Revolutionære Komitéer.

Fødested: Sirte, Libyen.

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

28.2.2011

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Fødselsdato: 1952

Fødested: Egypten.

Muammar Qadhafis fætter. Han menes siden 1995 at have haft kommandoen over en militær elitestyrke med ansvar for Qadhafis personlige sikkerhed og for at spille en vigtig rolle i den eksterne sikkerhedsorganisation. Han har været involveret i planlægningen af operationer mod libyske dissidenter i udlandet og var direkte involveret i terroraktiviteter.

28.2.2011

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Fødselsdato: 1952

Fødested: Al Bayda, Libyen.

Muammar Qadhafis kone.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

8.

SALEH, Bachir

Fødselsdato: 1946

Fødested: Traghen.

Qadhafis kabinetschef.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

9.

General TOHAMI, Khaled

Fødselsdato: 1946

Fødested: Genzur.

Direktør for det interne sikkerhedskontor.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Fødselsdato: 1.7.1949

Fødested: Al-Bayda.

Direktør for efterretningsafdelingen i det eksterne sikkerhedskontor.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Generalsekretær i Den Generelle Folkekongres; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premierminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Sundheds- og miljøminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Fødselsdato: 1935

Planlægnings- og finansminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Fødselsdato: 1949

Fødested: Al-Azizia (tæt på Tripoli).

Industri-, økonomi- og handelsminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Fødselsdato: 1943

Landbrugsminister og minister for dyre- og havressourcer i oberst Qadhafis regering.

21.3.2011

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Socialminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Fødselsdato: 4.5.1963

Pasnummer: B/014965 (gyldigt indtil udgangen af 2013)

Uddannelsesminister og minister for videregående uddannelse og forskning i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Fødselsdato: 1958

Pasnummer: B/0105075 (gyldigt indtil udgangen af 2013)

Transportminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

20.

MANSOUR, Abdallah

Fødselsdato: 8.7.1954

Pasnummer: B/014924 (gyldigt indtil udgangen af 2013)

Oberst Qadhafis nærtstående samarbejdspartner; fremtrædende rolle i sikkerhedstjenesterne og tidligere direktør for radio og tv; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011«


BILAG III

»BILAG III

Liste over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a)

1.

QADHAFI, Aisha Muammar

Fødselsdato: 1978. Fødested: Tripoli, Libyen.

Datter af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

2.

QADHAFI, Hannibal Muammar

Pasnummer: B/002210. Fødselsdato: 20.9.1975. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

3.

QADHAFI, Khamis Muammar

Fødselsdato: 1978. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

4.

QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Fødselsdato: 1942. Fødested: Sirte, Libyen.

Leder af Revolutionen, øverstbefalende for de væbnede styrker. Er ansvarlig for at have beordret undertrykkelse af demonstrationer og menneskerettighedskrænkelser.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

5.

QADHAFI, Mutassim

Fødselsdato: 1976. Fødested: Tripoli, Libyen.

National sikkerhedsrådgiver. Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

6.

QADHAFI, Saif al-Islam

Direktør, Qadhafifonden. Pasnummer: B014995. Fødselsdato: 25.6.1972. Fødested: Tripoli, Libyen. Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet. Opildnende offentlige opfordringer til vold mod demonstranter.

Dato for FN's optagelse på listen: 26.2.2011.

7.

DORDA, Abu Zayd Umar

Direktør i den eksterne sikkerhedsorganisation. Loyal tilhænger af regimet. Chef for den eksterne efterretningstjeneste.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 28.2.2011)

8.

JABIR, generalmajor Abu Bakr Yunis

Fødselsdato: 1952. Fødested: Jalo, Libyen.

Forsvarsminister. Overordnet ansvar for de væbnede styrkers handlinger.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 28.2.2011)

9.

MATUQ, Matuq Mohammed

Fødselsdato: 1956. Fødested: Khoms, Libyen.

Minister for offentlige værker. Højtstående medlem af regimet. Er involveret i De Revolutionære Komitéer. Har tidligere været involveret i undertrykkelse af modstand og brug af vold.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 28.2.2011)

10.

QADHAFI, Mohammed Muammar

Fødselsdato: 1970. Fødested: Tripoli, Libyen.

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 28.2.2011)

11.

QADHAFI, Saadi

Øverstbefalende for specialstyrkerne

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet. Øverstbefalende for militærenheder, der deltager i undertrykkelsen af demonstrationer.

Fødselsdato: 27.5.1973. Fødested: Tripoli, Libyen. Pasnummer: 014797.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 28.2.2011)

12.

QADHAFI, Saif al-Arab

Søn af Muammar QADHAFI. Tæt forbindelse til regimet.

Fødselsdato: 1982. Fødested: Tripoli, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 28.2.2011)

13.

AL-SENUSSI, oberst Abdullah

Fødselsdato: 1949. Fødested: Sudan.

Direktør for den militære efterretningstjeneste. Den militære efterretningstjeneste deltager i undertrykkelsen af demonstrationer. Er mistænkt for tidligere at have deltaget i massakre i Abu Selim-fængslet. Dømt in absentia for bombeattentat mod UTA-fly. Muammar QADHAFIs svoger.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 28.2.2011)

Enheder

1.

Den Libyske Centralbank

Kontrolleres af Muammar QADHAFI og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 10.3.2011)

2.

Libyan Investment Authority

Kontrolleres af Muammar QADHAFI og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Også kendt som: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 10.3.2011)

3.

Libyan Foreign Bank

Kontrolleres af Muammar QADHAFI og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 10.3.2011)

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

Kontrolleres af Muammar QADHAFI og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011 (Dato for EU's optagelse på listen: 10.3.2011)

5.

Libyan National Oil Corporation

Kontrolleres af Muammar QADHAFI og hans familie og er en potentiel kilde til finansiering af hans regime.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libyen.

Dato for FN's optagelse på listen: 17.3.2011«


BILAG IV

»BILAG IV

Liste over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b)

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud

Stillling: Kommandør for de væbnede styrker

Tredjekommanderende i de væbnede styrker. Spiller en væsentlig rolle i den militære efterretningstjeneste.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Stilling: Chef for terrorbekæmpelse i den eksterne sikkerhedsorganisation,

fødselsdato: 1952,

fødested: Tripoli, Libyen

Fremtrædende medlem af Den Revolutionære Komité.

Muammar QADHAFIs nære medarbejder.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Stilling: Vicedirektør i den eksterne sikkerhedsorganisation

Fremtrædende medlem af regimet.

Muammar QADHAFIs svoger

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Stilling: Vicedirektør for den militære efterretningstjeneste

Højtstående medlem af regimet.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Stilling Chef for de Revolutionære Komitéer,

fødested Sirte, Libyen

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Stilling: Chef for de Revolutionære Komtéers forbindelseskontor, pasnummer: B010574,

fødselsdato 1.7.1950

De Revolutionære Komitéer er involveret i vold mod demonstranter.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Stilling: Chef for Muammar QADHAFIs personlige sikkerhedstjeneste,

fødselsdato: 1946,

fødested: Houn, Libyen

Ansvar for regimets sikkerhed. Har tidligere brugt vold mod dissidenter.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Fødselsdato: 1952,

fødested: Egypten

Muammar QADHAFIs fætter. Han menes siden 1995 at have haft kommandoen over en militær elitestyrke med ansvar for Qadhafis personlige sikkerhed og for at spille en vigtig rolle i den eksterne sikkerhedsorganisation. Han har været involveret i planlægningen af operationer mod libyske dissidenter i udlandet og var direkte involveret i terroraktiviteter.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Fødselsdato: 1948

fødested: Sirte, Libyen

Muammar QADHAFIs fætter. Sayyid deltog i 1980'erne i en mordkampagne mod dissidenter og er angiveligt ansvarlig for adskillige dødsfald i Europa. Han menes også at være involveret i våbenkøb.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Fødselsdato: 1952

fødested: Al Bayda, Libyen

Muammar QADHAFIs ægtefælle.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Fødselsdato: 1946

fødested: Traghen

QADHAFIs kabinetschef.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

12.

TOHAMI, General Khaled

Fødselsdato: 1946

fødested: Genzur

Direktør for det interne sikkerhedskontor.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Fødselsdato: 1. juli 1949

fødested: Al-Bayda

Direktør for efterretningsafdelingen i det eksterne sikkerhedskontor.

Tæt forbindelse til regimet.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Fødselsdato: 29. marts 1970, østrigsk statsborger (pasnummer: P1362998, gyldigt 6. november 2006 - 5. november 2016)

Tæt forbindelse til regimet og viceadministrerende direktør for “Libyan Investment Authority”, medlem af bestyrelsen for National Oil Corporation og næstformand for First Energy Bank in Bahrain.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Generalsekretær i Den Generelle Folkekongres, involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premiermininster i Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Sundheds- og miljøminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Fødselsdato: 1935

Planlægnings- og finansminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Fødselsdato: 1949 fødested:

Al-Azizia (tæt på Tripoli)

Industri-, økonomi- og handelsminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Fødselsdato: 1943

Landbrugsminister og minister for dyre- og havressourcer i oberst Qadhafis regering.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Socialminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Fødselsdato: 4. maj 1963

Pasnummer: B/014965 (udløber ved udgangen af 2013)

Uddannelsesminister og minister for videregående uddannelse og forskning i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Fødselsdato: 1958

Pasnummer: B/0105075 (udløber ved udgangen af 2013)

Transportminister i oberst Qadhafis regering; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Fødselsdato: 8.7.1954

Pasnummer: B/014924 (udløber ved udgangen af 2013)

Oberst Qadhafis nærtstående samarbejdspartner; fremtrædende rolle i sikkerhedstjenesterne og tidligere direktør for radio og tv; involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Libyens ambassadør i Tchad. Har forladt Tchad og er taget til Sabha. Direkte involveret i at hverve og koordinere lejesoldater for regimet.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Colonel Amid Husain

 

Guvernør i Ghat (det sydlige Libyen). Direkte involveret i at hverve lejesoldater.

12.4.2011


Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajora, Tripoli, Libyen Lov nr.: 60/2006 fra Libyens Generelle Folkekomité

Tlf.: +218 21 369 1840,

Fax: +218 21 369 6447

http://www.hib.org.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafi og hans familie og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

10.3.2011

2.

Economic and Social Development Fund (ESDF)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libyen-Tripoli

Tlf: +218 21 490 8893 -

Fax: +218 21 491 8893 – E-mail: info@esdf.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafis regime og potentiel kilde til finansiering heraf.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Site: http://www.laaico.com

Selskab stiftet i 1981

76351 Janzour-Libyen.

81370 Tripoli-Libyen

Tlf.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-mail: info@laaico.com

Under kontrol af Muammar Qadhafis regime og potentiel kilde til finansiering heraf.

21.3.2011

4.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Oplysninger vedrørende administrationen: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYEN Tlf.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org

Under kontrol af Muammar Qadhafis regime og potentiel kilde til finansiering heraf..

21.3.2011

5.

Waatassimou Foundation

Hjemsted i Tripoli.

Under kontrol af Muammar Qadhafis regime og potentiel kilde til finansiering heraf.

21.3.2011

6.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Oplysninger:

tlf.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

e-mail: info@ljbc.net

Offentlige opfordringer til had og vold ved deltagelse i misinforationskampagner i forbindelse med vold mod demonstranter.

21.3.2011

7.

Revolutionsgarden

 

Involveret i vold mod demonstranter.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba Street

AlBayda,

Libyen

Tlf.:

+218 21-361-2429

Fax:

+218 21-446-705

www.ncb.ly

National Commercial Bank er en kommerciel bank i Libyen. Banken blev oprettet i 1970 og har hjemsted i Albayda, Libyen. Den har afdelinger i Tripoli og AlBayda samt filialer i Libyen. Den ejes 100 % af regeringen og er en potentiel kilde til finansiering af regimet.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libyen

Tlf.: +218 21-333-4035

+218 21-444-2541

+218 21-444-2544

+218 21-333-4031

Fax:

+218 21-444-2476

+218 21-333-2505

E-mail:

info@gumhouria-bank.com.ly

Website:

www.gumhouria-bank.com.ly

Gumhouria Bank er en kommerciel bank i Libyen. Banken blev oprettet i 2008 ved en fusion mellem Al Ummah-banken og Gumhouriabanken. Den ejes 100 % af regeringen og er en potentiel kilde til finansiering af regimet.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libyen

Tlf.:

+218 21-379-0022

Fax:

+218 21-333-7922

E-mail:

info@saharabank.com.ly

Website:

www.saharabank.com.ly

Sahara Bank er en kommerciel bank i Libyen. Den ejes 81 % af regeringen og er en potentiel kilde til finansiering af regimet.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451

Tripoli

Libyen

+218 023 7976 26778

http://www.arc.com.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

Ras Lanuf City

P.O. Box 2323

Libyen

Tlf.: +218 21-360-5171

+218 21-360-5177

+218 21-360-5182

Fax: +218 21-360-5174

E-mail: info@raslanuf.ly

Website: www.raslanuf.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast road

P.O. Box Azzawia 16649

Tlf.: 2 – 625021-023 / 3611222

Fax: 3610818

Telex: 30460 / 30461 / 30462

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company Building

Marsa Al Brega Area

P.O. Box 385

Tarabulus

Tripoli

Libyen

Tlf.:

+218 21-361-0376

+218 21-361-0390

Fax:

+218 21-361-0604

+218 21-360-5118

E-mail: info@soc.com.ly

Website: www.soc.com.ly

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil Company

Office Location: Off Airport Road

Tripoli

Tarabulus

Libyen

Postadresse: P.O. Box 395

Tripoli

Libyen

Tel: +218 21-3331116

Fax: +218 21-3337169

Telex: 21058

Under kontrol af Muammar Qadhafi og potentiel kilde til finansiering af hans regime.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (alias. Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libyen; E-mail agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libyen);

Tlf. nr. (218)214870586;

Tlf. nr. (218) 214870714;

Tlf. nr. (218) 214870745;

Tlf. nr. (218) 213338366;

Tlf. nr. (218) 213331533;

Tlf. nr. (218) 213333541;

Tlf. nr. (218) 213333544;

Tlf. nr. (218) 213333543;

Tlf. nr. (218) 213333542;

Fax nr. (218) 214870747;

Fax nr. (218) 214870767;

Fax nr. (218) 214870777;

Fax nr. (218) 213330927;

Fax nr. (218) 213333545

Libysk datterselskab af Central Bank of Libya

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)

 

Libysk datterselskab af Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tlf. nr.: (218) 213345187

Fax: +218.21.334.5188

E-mail: info@ethic.ly

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libyen; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libyen);

Tlf. nr. (218) 213622262;

Fax nr. (218) 213622205

Libysk datterselskab af Economic & Social Development Fund

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Libysk datterselskab af Libyan Africa Investment

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libyen

Tlf. nr. (218) 213332411;

Tlf. nr. (218) 213368741;

Tlf. nr. (218) 213368742

Fax (218) 214446743

E-mail: info@nwd-ly.com

Website: www.nwd-ly.com

Libysk datterselskab af National Oil Corporation (NOC)

Dette selskab blev oprettet i 2010 ved en fusion mellem National Drilling Co. og National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libyen

Tlf. nr. (218) 215634670/4

Fax: (218) 215634676

E-mail: nageco@nageco.com

Website: www.nageco.com

Libysk datterselskab af National Oil Corporation

I 2008 fik NOC 100 % ejerskab over NAGECO

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libyen

Libysk datterselskab af National Oil Corporation

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Joint Venture mellem Total og National Oil Corporation

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libyen

Joint Venture mellem Occidental og National Oil Corporation

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libyen

Joint Venture mellem Petro Canada og National Oil Corporation

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Yderligere oplysninger: Reg no 01612618 (UK)

UK-baseret datterselskab af National Oil Corporation

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Yderligere oplysninger: Reg no 02439691

UK-baseret datterselskab af National Oil Corporation

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Yderligere oplysninger: Reg no 01794877 (UK)

UK-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, UK Yderligere oplysninger: Reg no 06962288 (UK)

UK-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Yderligere oplysninger: Reg no 1510484 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 1526359 (BVI)

BVI-baseret enhed ejet af Saadi Qadhafi

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Yderligere oplysninger: Reg. nr. 1534407 (BVI)

BVI-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Yderligere oplysninger: Reg. nr. 59058C (IOM)

IOM-baseret datterselskab af Libyan Investment Authority.

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libyen.

Ejet eller kontrolleret af NOC.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (alias MED OIL OFFICE DUESSELDORF, alias MEDOIL)

Werdenerstrasse 8

Düsseldorf

Nordrhein-Westfalen

40227 Tyskland

Ejet eller kontrolleret af National Oil Company

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O. Box 2555

Haiti Street

Tripoli, Libyen

Hovedkontor tlf.; + 218 (21) 602 093

Hovedkontor fax; + 218 (22) 30970

100 % ejet af Libyens regering

12.4.2011«


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/72


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE ATALANTA/1/2011

af 13. april 2011

om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

(2011/237/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (1) (Atalanta), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har i medfør af artikel 6 i fælles aktion 2008/851/FUSP bemyndiget Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe afgørelser om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken.

(2)

Den 26. november 2010 vedtog PSC afgørelse Atalanta/5/2010 (2) om udnævnelse af kontreadmiral Juan RODRÍGUEZ GARAT til øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster.

(3)

Den øverstbefalende for EU-operationen har indstillet flotilleadmiral Alberto Manuel Silvestre CORREIA som øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster.

(4)

EU's Militærkomité støtter denne indstilling.

(5)

I medfør af artikel 5 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Flotilleadmiral Alberto Manuel Silvestre CORREIA udnævnes herved til øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 14. april 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

O. SKOOG

Formand


(1)  EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUT L 320 af 7.12.2010, s. 8.


14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/73


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 13. april 2011

om ændring af beslutning 2007/843/EF for så vidt angår programmet for bekæmpelse af salmonella hos visse typer fjerkræ og æg i Tunesien

(meddelt under nummer K(2011) 2520)

(EØS-relevant tekst)

(2011/238/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er der fastsat bestemmelser om bekæmpelse af salmonella hos forskellige fjerkræpopulationer i Den Europæiske Union. Det fastsættes, at et tredjeland for at blive optaget eller forblive på listerne over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til EU-lovgivningen har tilladelse til at importere de bestemte arter eller kategorier af dyr eller rugeæg, der er omfattet af forordningen, skal forelægge Kommissionen et salmonellabekæmpelsesprogram med garantier, som svarer til dem i medlemsstaternes nationale programmer for bekæmpelse af salmonella.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2007/843/EF af 11. december 2007 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella hos avlsflokke af Gallus gallus i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om ændring af beslutning 2006/696/EF for så vidt angår visse folkesundhedskrav ved import af fjerkræ og rugeæg (2) blev Tunesiens program for bekæmpelse af salmonella i avlshønseflokke godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2160/2003.

(3)

Tunesien har nu underrettet Kommissionen om, at det pågældende program er indstillet. Derfor bør det af Tunesien forelagte program ikke længere være godkendt. Beslutning 2007/843/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i beslutning 2007/843/EF affattes således:

»Artikel 1

De bekæmpelsesprogrammer, der er forelagt af Canada, Israel og USA i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003 godkendes hermed for så vidt angår salmonella i avlshønseflokke.«

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. maj 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUT L 332 af 18.12.2007, s. 81.


Berigtigelser

14.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/74


Berigtigelse til Rådets afgørelse 2011/101/FUSP af 15. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

( Den Europæiske Unions Tidende L 42 af 16. februar 2011 )

Side 6, artikel 3, stk. 1:

I stedet for:

»Artikel 3

1.   Artikel 2 finder ikke anvendelse på:

a)

salg, levering, overførsel eller eksport af militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, eller udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN's og EU's institutionsopbygningsprogrammer, eller af materiel bestemt til EU's og FN's krisestyringsoperationer

b)

levering af finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med sådant udstyr

c)

levering af teknisk bistand i forbindelse med sådant udstyr, hvis udførsler heraf på forhånd er godkendt af den relevante kompetente myndighed.«,

læses:

»Artikel 3

1.   Artikel 2 finder ikke anvendelse på:

a)

salg, levering, overførsel eller eksport af militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, eller udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN's og EU's institutionsopbygningsprogrammer, eller af materiel bestemt til EU's og FN's krisestyringsoperationer

b)

levering af finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med sådant udstyr

c)

levering af teknisk bistand i forbindelse med sådant udstyr,

hvis udførsler heraf på forhånd er godkendt af den relevante kompetente myndighed.«