ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.094.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 94

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
8. april 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/223/EU

 

*

Rådets afgørelse af 31. marts 2011 om fastsættelse af den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Det Internationale Sukkerråd for så vidt angår forlængelsen af den internationale sukkeroverenskomst (1992)

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 333/2011 af 31. marts 2011 om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være affald ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 334/2011 af 7. april 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 335/2011 af 7. april 2011 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2009 for så vidt angår minimumsindholdet af enzympræparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger ( 1 )

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 336/2011 af 7. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1292/2008 for så vidt angår anvendelse af fodertilsætningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i foder, der indeholder diclazuril, monensinnatrium og nicarbazin ( 1 )

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 337/2011 af 7. april 2011 om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som tilsætningsstof til foder til fjerkræ, fravænnede smågrise og slagtesvin (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 338/2011 af 7. april 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Magiun de prune Topoloveni (BGB))

21

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 339/2011 af 7. april 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 340/2011 af 7. april 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 341/2011 af 7. april 2011 om ikke at fastsætte en minimumssalgspris i forbindelse med den 19. særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/224/EU

 

*

Rådets afgørelse af 31. marts 2011 om fastsættelse af den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995

28

 

 

2011/225/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 6. april 2011 om et midlertidigt forbud mod markedsføring af rengøringsmidlet POR-ÇÖZ i Tyskland (meddelt under nummer K(2011) 2290)

29

 

 

2011/226/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. april 2011 om forlængelse af overgangsperioden for erhvervelse af landbrugsjord i Letland ( 1 )

31

 

 

2011/227/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 31. marts 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret den irske stat (ECB/2011/4)

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 31. marts 2011

om fastsættelse af den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Det Internationale Sukkerråd for så vidt angår forlængelsen af den internationale sukkeroverenskomst (1992)

(2011/223/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtning:

Den internationale sukkeroverenskomst (1992), som blev indgået af Rådet på Fællesskabets vegne ved afgørelse 92/580/EØF (1), forblev oprindeligt i kraft indtil den 31. december 1995. Siden da er den med regelmæssige mellemrum blevet forlænget for på hinanden følgende perioder på to år ad gangen. Den blev sidst forlænget ved beslutning truffet af Det Internationale Sukkerråd den 28. maj 2009, og den forbliver i kraft indtil den 31. december 2011. Det er i Unionens interesse, at den forlænges igen. Kommissionen, der repræsenterer Unionen i Det Internationale Sukkerråd, bør derfor bemyndiges til at stemme for en sådan forlængelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Internationale Sukkerråd er at stemme for, at den internationale sukkeroverenskomst (1992) forlænges for endnu en periode på op til to år.

Kommissionen bemyndiges til at give udtryk for denne holdning i Det Internationale Sukkerråd.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2011.

På Rådets vegne

VÖLNER P.

Formand


(1)  EFT L 379 af 23.12.1992, s. 15.


FORORDNINGER

8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/2


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 333/2011

af 31. marts 2011

om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være affald ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (1), særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter forelæggelse af de foreslåede foranstaltninger for Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En vurdering af en række affaldsstrømme har vist, at det vil være til gavn for markederne for genanvendelsesmaterialer, at der fastsættes specifikke kriterier for, hvornår metalskrot hidrørende fra affald ophører med at være affald. Sådanne kriterier bør sikre en høj grad af miljøbeskyttelse. De bør ikke indvirke på, hvornår tredjelande klassificerer metalskrot som affald.

(2)

Det fremgår af flere rapporter fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, at der er et marked for og efterspørgsel efter jern-, stål- og aluminiumskrot til brug som udgangsmateriale i stålværker, støberier, aluminiumraffinaderier og smelterier ved produktion af metaller. Jern-, stål- og aluminiumskrot bør derfor have den fornødne renhed og opfylde jern- og metalindustriens relevante standarder og specifikationer for skrot.

(3)

De kriterier, der bestemmer, hvornår jern-, stål- og aluminiumskrot ophører med at være affald, bør sikre, at jern-, stål- og aluminiumskrot fra en nyttiggørelsesoperation opfylder jern- og metalindustriens tekniske krav, overholder gældende lovgivning og standarder for produkter og ikke har nogen generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. Rapporter fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter viser, at de foreslåede kriterier for det affald, der er til brug som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, for behandlingsprocesserne og -metoderne samt for det jern- og metalskrot, der kommer ud af nyttiggørelsesoperationen, opfylder disse mål, idet de fører til jern-, stål- og aluminiumskrot, der ikke har farlige egenskaber og er tilstrækkelig befriet for ikkemetalliske forbindelser.

(4)

For at sikre, at kriterierne bliver overholdt, bør det bestemmes, at det oplyses, når metalskrot ikke længere er affald, og at der indføres et kvalitetsstyringssystem.

(5)

Det kan vise sig nødvendigt at revurdere kriterierne, hvis der på grundlag af overvågning af, hvordan forholdene på markederne for jern-, stål- og aluminiumskrot udvikler sig, bemærkes negative indvirkninger på markederne for jern- og stålskrot og aluminiumskrot til genanvendelse, især hvad angår udbuddet af sådant skrot.

(6)

For at give operatørerne mulighed for at tilpasse sig til kriterierne for, hvornår metalskrot ophører med at være affald, bør der gå en vis tid, inden forordningen finder anvendelse.

(7)

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 39, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF, har ikke afgivet nogen udtalelse om foranstaltningerne i denne forordning, og derfor har Kommissionen forelagt Rådet et forslag til foranstaltninger og fremsendt forslaget til Europa-Parlamentet.

(8)

Europa-Parlamentet har ikke modsat sig de foreslåede foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter kriterier for, hvornår jern-, stål- og aluminiumskrot, herunder skrot af aluminiumlegeringer, ophører med at være affald.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2008/98/EF.

Endvidere forstås ved:

a)   »jern- og stålskrot«: metalskrot, der hovedsagelig består af jern og stål

b)   »aluminiumskrot«: metalskrot, der hovedsagelig består af aluminium og aluminiumlegeringer

c)   »indehaver«: den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af metalskrot

d)   »producent«: den indehaver, der overfører metalskrot til en anden indehaver første gang efter, at skrottet er ophørt med at være affald

e)   »importør«: en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen og som fører metalskrot, der er ophørt med at være affald, ind i Unionens toldområde

f)   »kvalificeret personale«: personale, der i kraft af erfaring eller uddannelse er kvalificeret til at overvåge og bedømme metalskrots egenskaber

g)   »visuel inspektion«: inspektion af alle dele af en sending metalskrot ved hjælp af menneskets sanser og ikkespecialiseret udstyr

h)   »sending«: et parti metalskrot, der skal leveres fra en producent til en anden indehaver og kan befinde sig i en eller flere transportenheder, eksempelvis containere.

Artikel 3

Kriterier for jern- og stålskrot

Jern- og stålskrot ophører med at være affald, når alle følgende krav er opfyldt ved overførsel fra producenten til en anden indehaver:

a)

det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, skal opfylde kriterierne i bilag I, del 2

b)

det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, skal være behandlet i overensstemmelse med kriterierne i bilag I, del 3

c)

det jern- og stålskrot, der kommer ud af nyttiggørelsesoperationen, skal opfylde kriterierne i bilag I, del 1

d)

producenten skal opfylde kravene i artikel 5 og 6.

Artikel 4

Kriterier for aluminiumskrot

Aluminiumskrot, herunder skrot af aluminiumlegeringer, ophører med at være affald, når alle følgende krav er opfyldt ved overførsel fra producenten til en anden indehaver:

a)

det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, skal opfylde kriterierne i bilag II, del 2

b)

det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, skal være behandlet i overensstemmelse med kriterierne i bilag II, del 3

c)

det aluminiumskrot, der kommer ud af nyttiggørelsesoperationen, skal opfylde kriterierne i bilag II, del 1

d)

producenten skal opfylde kravene i artikel 5 og 6.

Artikel 5

Overensstemmelseserklæring

1.   For hver sending metalskrot udsteder producenten eller importøren en overensstemmelseserklæring, der er udformet i overensstemmelse med modellen i bilag III.

2.   Producenten eller importøren overdrager overensstemmelseserklæringen til den næstfølgende indehaver af skrotsendingen. Producenten eller importøren beholder en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst et år regnet fra udstedelsesdatoen og foreviser den på anmodning for de kompetente myndigheder.

3.   Overensstemmelseserklæringen kan være elektronisk.

Artikel 6

Kvalitetsstyring

1.   Producenten indfører et kvalitetsstyringssystem, hvormed opfyldelse af kriterierne i henholdsvis artikel 3 og 4 kan godtgøres.

2.   Kvalitetsstyringssystemet skal rumme dokumenterede procedurer for hvert af følgende aspekter:

a)

modtagekontrol af det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, jf. del 2 i bilag I og II

b)

overvågning af behandlingsprocesser og -metoder, jf. punkt 3.3 i bilag I og II

c)

overvågning af kvaliteten af det metalskrot, der kommer ud af nyttiggørelsesoperationen, jf. punkt 1 i bilag I og II (herunder prøveudtagning og analyse)

d)

effektiviteten af strålingsovervågningen, jf. punkt 1.5 i henholdsvis bilag I og II

e)

feedback fra kunder om metalskrottets opfyldelse af kvalitetskravene

f)

opbevaring af resultaterne af overvågningen i litra a)-d)

g)

revurdering og forbedring af kvalitetsstyringssystemet

h)

uddannelse af personale.

3.   Kvalitetsstyringssystemet skal også for hvert kriterium indeholde de specifikke overvågningskrav, der er nævnt i bilag I og II.

4.   Hvis nogen af de behandlinger, der er omhandlet i punkt 3.3 i bilag I eller punkt 3.3 i bilag II, er udført af en tidligere indehaver, sikrer producenten, at leverandøren anvender et kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i denne artikel.

5.   At kvalitetsstyringssystemet opfylder kravene i denne artikel, kontrolleres af et overensstemmelsesvurderingsorgan som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter (2), som er akkrediteret ifølge samme forordning, eller enhver anden miljøverifikator som defineret i artikel 2, nr. 20), litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (3). Denne kontrol udføres hvert tredje år.

6.   Importøren skal af sine leverandører kræve, at de indfører et kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i stk. 1, 2 og 3 og er kontrolleret af en uvildig ekstern verifikator.

7.   Producenten giver de kompetente myndigheder adgang til kvalitetsstyringssystemet, når de anmoder om det.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 9. oktober 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2011.

På Rådets vegne

VÖLNER P.

Formand


(1)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(2)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

(3)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1.


BILAG I

Kriterier for jern- og stålskrot

Kriterier

Krav til egenkontrol

1.   Kvaliteten af skrot fra nyttiggørelsesoperationen

1.1.

Skrottet inddeles i kvalitetsklasser ifølge en kundespecifikation, en industrispecifikation eller en standard med henblik på direkte anvendelse i produktionen af materialer eller genstande i stålværker og støberier.

Hver sending kvalitetsbedømmes af kvalificeret personale.

1.2.

Den samlede mængde fremmede stoffer må højst udgøre 2 vægtprocent.

Ved fremmede stoffer forstås:

1)

nonferrometaller (ekskl. legeringsmaterialer i ferrometalsubstrater) og ikkemetalliske materialer såsom jord, støv, isolering og glas

2)

brændbare ikkemetalliske materialer såsom gummi, plast, tekstil, træ og andre kemiske eller organiske stoffer

3)

større stykker (murstensstørrelse) af ikkeelektrisk ledende materiale såsom dæk og rør fyldt med cement, træ eller beton

4)

rester fra smeltning af stål samt opvarmning, overfladebearbejdning (inkl. flammehøvling), fræsning, mekanisk og termisk skæring og svejsning, såsom slagge, fræseskæl, luftfilterstøv, slibestøv og slam.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending.

Med passende intervaller (mindst hver sjette måned) analyseres repræsentative stikprøver af fremmede stoffer ved vejning, efter at partikler og genstande af jern og stål er frasorteret magnetisk eller manuelt (efter omstændighederne) under omhyggelig visuel inspektion.

Hvilken overvågningshyppighed der er passende, fastsættes under hensyntagen til følgende faktorer:

1)

det forventede variationsmønster (eksempelvis ud fra tidligere resultater)

2)

den iboende risiko for variationer i kvaliteten af det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen og en eventuel efterfølgende behandling

3)

selve overvågningsmetodens præcision

4)

hvor tæt resultaterne ligger på den øvre grænse for indholdet af fremmede stoffer på 2 vægtprocent.

Processen for fastsættelse af overvågningshyppigheden bør som en del af kvalitetsstyringssystemet dokumenteres og kunne auditeres.

1.3.

Skrottet må ikke indeholde væsentligt mere jernoxid (rust) i nogen form end, hvad der normalt dannes under udendørs oplagring af tilberedt skrot under sædvanlige vejrforhold.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion for tilstedeværelse af oxider.

1.4.

Skrot skal være fri for synlig olie, olieemulsioner, smøremidler og -fedt i så stor mængde, at dryp kan forekomme.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending og er særlig opmærksom på de steder, hvor der er størst sandsynlighed for oliedryp.

1.5.

Radioaktivitet: Indgreb ifølge nationale eller internationale regler for overvågning og indsatsprocedurer vedrørende radioaktivt metalskrot er ikke påkrævet.

Dette krav indskrænker ikke anvendelsen af grundlæggende normer om beskyttelse af arbejdstagernes og befolkningens sundhed, som er vedtaget i retsakter i henhold til Euratomtraktatens kapitel III, særlig direktiv 96/29/Euratom (1).

Kvalificeret personale overvåger radioaktiviteten af hver sending.

Hver sending skrot skal ledsages af et certifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med nationale og internationale regler for overvågning og indsatsprocedurer vedrørende radioaktivt metalskrot. Certifikatet kan indgå i den dokumentation, der i øvrigt ledsager sendingen.

1.6.

Skrot må ikke frembyde nogen af de farlige egenskaber, der er opregnet i bilag III til direktiv 2008/98/EF. Skrottet skal overholde koncentrationsgrænserne i beslutning 2000/532/EF (2) og må ikke overskride koncentrationsgrænserne i bilag IV til forordning (EF) nr. 850/2004 (3).

Egenskaberne for de individuelle bestanddele, der indgår i jern- og stållegeringer, er ikke relevante med hensyn til dette krav.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending. Hvis den visuelle inspektion fører til mistanke om mulige farlige egenskaber, træffes der sådanne yderligere overvågningsforanstaltninger, som er hensigtsmæssige, eksempelvis udtagning og analyse af stikprøver.

Personalet skal være uddannet i, hvilke potentielle farlige egenskaber der kan være forbundet med jern- og stålskrot, og hvilke materialekomponenter og hvilket udseende farlige egenskaber kan genkendes på.

Proceduren for genkendelse af farlige materialer skal være dokumenteret i kvalitetsstyringssystemet.

1.7.

I skrottet må ikke befinde sig beholdere, der er under tryk, lukkede eller utilstrækkeligt åbne, således at de kan forårsage eksplosion i en smelteovn.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending.

2.   Affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen

2.1.

Der må som udgangsmateriale kun bruges affald, der indeholder jern og stål, der kan nyttiggøres.

2.2.

Farligt affald må ikke bruges som udgangsmateriale, medmindre det dokumenteres, at processerne og metoderne i del 3 til at fjerne alle farlige egenskaber har været i brug.

2.3.

Følgende affald må ikke bruges som udgangsmateriale:

a)

file- og fræsespåner, der indeholder væsker såsom olie eller olieemulsioner

b)

tromler og beholdere, bortset fra udstyr fra udrangerede køretøjer, som indeholder eller har indeholdt olie eller maling.

Modtagekontrol af alt ankommende affald (ved visuel inspektion) og af ledsagende dokumentation foretages af kvalificeret personale, som er uddannet i, hvordan affald, der ikke opfylder kriterierne i dette punkt, genkendes.

3.   Behandlingsprocesser og -metoder

3.1.

Jern- og stålskrottet skal være frasorteret ved kilden eller ved indsamlingen og være holdt adskilt, eller det tilførte affald skal være behandlet således, at jern- og stålskrottet er skilt fra ikkemetalliske og nonferrometalliske komponenter.

3.2.

Al mekanisk behandling (såsom opskæring, klipning, fragmentering og granulering samt sortering, adskillelse, rengøring og tømning), der er nødvendig for at tilberede metalskrottet til direkte endelig anvendelse i stålværker og støberier, skal være afsluttet.

3.3.

For affald, der indeholder farlige komponenter, gælder følgende specifikke krav:

a)

Udgangsmaterialer, der kommer fra affald af elektrisk eller elektronisk udstyr eller fra udrangerede køretøjer, skal have gennemgået alle behandlinger, der kræves i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF (4) og i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF (5).

b)

Chlorfluorcarboner i kasseret udstyr skal være opsamlet i en proces, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

c)

Kabler skal være skrællet eller hugget i stykker. Fra kabler med organisk belægning (plast) skal denne være fjernet ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik.

d)

Tromler og beholdere skal være tømt og rengjort.

e)

Farlige stoffer i affald, som ikke er nævnt i litra a), skal være fjernet effektivt ved en proces, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

 


(1)  Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1).

(2)  Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).

(4)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.

(5)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.


BILAG II

Kriterier for aluminiumskrot

Kriterier

Krav til egenkontrol

1.   Skrotkvalitet

1.1.

Skrottet inddeles i kvalitetsklasser ifølge en kundespecifikation, en industrispecifikation eller en standard med henblik på direkte anvendelse i produktionen af materialer eller genstande ved raffinering eller omsmeltning.

Hver sending kvalitetsbedømmes af kvalificeret personale.

1.2.

Den samlede mængde fremmede stoffer må højst udgøre 5 vægtprocent, eller metaludbyttet skal være mindst 90 %.

Ved fremmede stoffer forstås:

1)

andre metaller end aluminium og aluminiumlegeringer

2)

ikkemetalliske materialer såsom jord, støv, isoleringsmaterialer og glas

3)

brændbare ikkemetalliske materialer såsom gummi, plast, tekstil, træ og andre kemiske eller organiske stoffer

4)

større stykker (murstensstørrelse) af ikkeelektrisk ledende materiale såsom dæk og rør fyldt med cement, træ eller beton

5)

rester fra smeltning af aluminium og aluminiumlegeringer samt opvarmning, overfladebearbejdning (inkl. flammehøvling), fræsning, mekanisk og termisk skæring og svejsning, såsom slagge, afskummet materiale, luftfilterstøv, slibestøv og slam.

Aluminiumskrotproducenten kontrollerer overholdelsen af kravene ved at overvåge mængden af fremmede stoffer eller ved at bestemme metaludbyttet.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending.

Med passende intervaller (mindst hver sjette måned) analyseres repræsentative stikprøver af hver kvalitetsklasse aluminiumskrot, således at den samlede mængde fremmede stoffer eller metaludbyttet måles.

De repræsentative stikprøver frembringes i overensstemmelse med prøveudtagningsprocecurerne i EN-standard 13920 (1).

Den samlede mængde fremmede stoffer måles på vægtbasis, efter at aluminiumpartikler og -genstande er adskilt fra partikler og genstande af fremmede stoffer ved manuel sortering eller andre separationsmetoder (fx magnetiske eller densitetsbaserede).

Metaludbyttet måles ifølge følgende procedure:

1)

Bestemmelse af massen (m1) efter bestemmelse af vandindholdet og fjernelse af vandet (ifølge punkt 7.1. i EN-standard 13920-1:2002)

2)

Bestemmelse af indholdet af frit jern og fjernelse heraf (ifølge punkt 7.2. i EN-standard 13920-1:2002)

3)

Bestemmelse af massen af metallet efter smeltning og størkning (m2) ifølge proceduren for bestemmelse af metaludbytte i punkt 7.3. i EN-standard 13920-1:2002

4)

Beregning af metaludbyttet m [%] = (m2/m1) × 100.

Hvilken hyppighed der er passende for analyse af repræsentative prøver, fastsættes under hensyntagen til følgende faktorer:

1)

det forventede variationsmønster (eksempelvis ud fra tidligere resultater)

2)

den iboende risiko for variationer i kvaliteten af det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, og i behandlingsprocessernes forløb

3)

selve overvågningsmetodens præcision

4)

hvor tæt resultaterne ligger på grænsen for den samlede mængde fremmede stoffer eller for metaludbyttet.

1.3.

Skrottet må ikke indeholde polyvinylchlorid (PVC) i form af belægning, maling eller plast.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending.

1.4.

Skrot skal være fri for synlig olie, olieemulsioner, smøremidler og -fedt i så stor mængde, at dryp kan forekomme.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending og er særlig opmærksom på de steder, hvor der er størst sandsynlighed for oliedryp.

1.5.

Radioaktivitet: Indgreb ifølge nationale eller internationale regler for overvågning og indsatsprocedurer vedrørende radioaktivt metalskrot er ikke påkrævet.

Dette krav indskrænker ikke anvendelsen af de grundlæggende normer om beskyttelse af arbejdstagernes og befolkningens sundhed, som er vedtaget i retsakter henhold til Euratomtraktatens kapitel III, særlig Rådets direktiv 96/29/Euratom (2).

Kvalificeret personale overvåger radioaktiviteten af hver sending. Hver sending skrot skal ledsages af et certifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med nationale og internationale regler for overvågning og indsatsprocedurer vedrørende radioaktivt metalskrot. Certifikatet kan indgå i den dokumentation, der i øvrigt ledsager sendingen.

1.6.

Skrot må ikke frembyde nogen af de farlige egenskaber, der er opregnet i bilag III til direktiv 2008/98/EF. Skrottet skal overholde koncentrationsgrænserne i Kommissionens beslutning 2000/532/EF (3) og må ikke overskride koncentrationsgrænserne i bilag IV til forordning (EF) nr. 850/2004 (4).

Egenskaberne for de individuelle bestanddele, der indgår i aluminiumlegeringer, er ikke relevante med hensyn til dette krav.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending. Hvis den visuelle inspektion fører til mistanke om mulige farlige egenskaber, træffes der sådanne yderligere overvågningsforanstaltninger, som er hensigtsmæssige, eksempelvis udtagning og analyse af stikprøver.

Personalet skal være uddannet i, hvilke potentielle farlige egenskaber der kan være forbundet med aluminiumskrot, og hvilke materialekomponenter og hvilket udseende farlige egenskaber kan genkendes på.

Proceduren for genkendelse af farlige materialer skal være dokumenteret i kvalitetsstyringssystemet.

1.7.

I skrottet må ikke befinde sig beholdere, der er under tryk, lukkede eller utilstrækkeligt åbne, således at de kan forårsage eksplosion i en smelteovn.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending.

2.   Affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen

2.1.

Der må som udgangsmateriale kun bruges affald, der indeholder aluminium eller aluminiumlegeringer, der kan nyttiggøres.

2.2.

Farligt affald må ikke bruges som udgangsmateriale, medmindre det dokumenteres, at processerne og metoderne i del 3 til at fjerne alle farlige egenskaber har været i brug.

2.3.

Følgende affald må ikke bruges som udgangsmateriale:

a)

file- og fræsespåner, der indeholder sådanne væsker som olie eller olieemulsioner, og

b)

tromler og beholdere, bortset fra udstyr fra udrangerede køretøjer, som indeholder eller har indeholdt olie eller maling.

Modtagekontrol af alt ankommende affald (ved visuel inspektion) og af ledsagende dokumentation foretages af kvalificeret personale, som er uddannet i, hvordan affald, der ikke opfylder kriterierne i dette punkt, genkendes.

3.   Behandlingsprocesser og -metoder

3.1.

Aluminiumskrottet skal være frasorteret ved kilden eller ved indsamlingen og være holdt adskilt, eller det tilførte affald skal være behandlet således, at aluminiumskrottet er skilt fra ikkemetalliske komponenter og andre metaller end aluminium.

3.2.

Al mekanisk behandling (såsom opskæring, klipning, fragmentering og granulering samt sortering, adskillelse, rengøring og tømning), der er nødvendig for at tilberede metalskrottet til direkte endelig anvendelse, skal være afsluttet.

3.3.

For affald, der indeholder farlige komponenter, gælder følgende specifikke krav:

a)

Udgangsmaterialer, der kommer fra affald af elektrisk eller elektronisk udstyr eller fra udrangerede køretøjer, skal have gennemgået alle behandlinger, der kræves i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF (5) og i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF (6).

b)

Chlorfluorcarboner i kasseret udstyr skal være opsamlet i en proces, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

c)

Kabler skal være skrællet eller hugget i stykker. Fra kabler med organisk belægning (plast) skal denne være fjernet ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik.

d)

Tromler og beholdere skal være tømt og rengjort.

e)

Farlige stoffer i affald, som ikke er nævnt i litra a), skal være fjernet effektivt ved en proces, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

 


(1)  EN 13920-1:2002; Aluminium og aluminiumlegeringer — Skrot — Del 1: Generelle krav, prøveudtagning og prøvninger; CEN 2002.

(2)  EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.

(3)  EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3.

(4)  EUT L 229 af 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.

(6)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.


BILAG III

Erklæring om overensstemmelse med kriterierne for affaldsfasens ophør, jf. artikel 5, stk. 1

1.

Producent/importør af metalskrot:

Navn:

Adresse:

Kontaktperson:

Tlf.:

Fax:

E-mail:

2.

a)

betegnelse eller kode for metalskrottets kategori ifølge en industrispecifikation eller standard:

b)

i relevante tilfælde de vigtigste tekniske dele af en kundespecifikation, fx sammensætning, størrelse, type og egenskaber:

3.

Sendingen af metalskrot opfylder specifikationen eller standarden i punkt 2:

4.

Sendingens vægt i ton:

5.

Der er udstedt certifikat for test for radioaktivitet i overensstemmelse med nationale og internationale regler for overvågning og indsatsprocedurer vedrørende radioaktivt metalskrot:

6.

Producenten af metalskrottet benytter et kvalitetsstyringssystem, som opfylder kravene i artikel 6 i forordning (EU) nr. 333/2011 (1), og som er verificeret af en akkrediteret verifikator, eller — hvis metalskrottet er ophørt med at være affald, inden det indføres i Unionens toldområde — af en uvildig verifikator:

7.

Sendingen af metalskrot opfylder kriterierne i litra a)-c), i artikel 3 og 4 i forordning (EU) nr. 333/2011 (1):

8.

Erklæring fra producenten/importøren af metalskrottet: Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.

Navn:

Dato:

Underskrift:


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 333/2011 om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være affald ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (EUT L 94 af 8.4.2011, s. 2).


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 334/2011

af 7. april 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Begrænsningerne af, hvad passagerer må medbringe af væsker, spray og gelé om bord på flyvninger fra tredjelande i transfer i EU's lufthavne, skaber vanskeligheder for driften af lufthavnene og ulemper for de berørte passagerer.

(2)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 358/2010 af 23. april 2010 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (2) er der fastsat fritagelser, som giver passagererne mulighed for at medbringe væsker, aerosoler og gelé erhvervet i visse tredjelandslufthavne. Fritagelserne udløber den 29. april 2011.

(3)

Fritagelserne har lettet lufthavnsdriften og gjort det mere bekvemt for transferpassagerer, der ankommer med flyvninger fra tredjelande, og som medbringer væsker, aerosoler og gelé, at skifte fly i EU-lufthavne, uden at luftfartssikkerhedens høje niveau er blevet sat på spil derved. Hvis de pågældende tredjelandslufthavne fortsat opfylder forudsætningerne for disse fritagelser, bør fordelene ved dem bibeholdes.

(4)

Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (3) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Sikkerhed inden for Civilluftfart, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Forordningen er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 12.

(3)  EUT L 55 af 5.3.2010, s. 1.


BILAG

I kapitel 4 i bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 ændres punkt 4.1.3.4, litra g), således:

»g)

er erhvervet i en lufthavn i et tredjeland, der er opført i tillæg 4-D, forudsat at den pågældende LAG er pakket ind i en STEB, hvori der befinder sig et tilfredsstillende og synligt bevis for, at LAG er købt inden for de seneste 36 timer i den pågældende lufthavns airside. De fritagelser, der er fastsat i dette punkt, udløber den 29. april 2013.«


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 335/2011

af 7. april 2011

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2009 for så vidt angår minimumsindholdet af enzympræparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) blev tilladt anvendt i ti år til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2009 af 13. november 2009 om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Aveve NV) (2).

(2)

Indehaveren af godkendelsen har indgivet en ansøgning om ændring af vilkårene for godkendelse af fodertilsætningsstoffet, når det anvendes til slagtekyllinger, idet den anbefalede minimumsdosis af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754) nedsættes fra hhv. 4 000 XU (3)/kg og 900 BGU (4)/kg til hhv. 2 000 XU/kg og 450 BGU/kg. Ansøgningen var ledsaget af de relevante oplysninger, der lå til grund for anmodningen om ændring.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 10. november 2010, at de data, der var fremkommet under tre forsøg med slagtekyllinger, ikke kan begrunde en nedsættelse af den anbefalede minimumsdosis fra 4 000 XU og 900 BGU/kg foder til 2 000 XU og 450 BGU/kg foder, fordi analyserne af foderstofferne viste, at de påtænkte doser var væsentligt overskredet Dataene viste imidlertid, at produktet er effektivt ved en lavere dosis end den, der for øjeblikket er tilladt. Ifølge EFSA viser dataene, at ca. 3 000 XU og 600 BGU/kg foder kan forbedre tilvæksten hos slagtekyllinger (5).

(4)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(5)

Forordning (EF) nr. 1091/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1091/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 299 af 14.11.2009, s. 6.

(3)  1 XU er den mængde enzym, der frigiver 1 μmol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 5,0 og 50 °C.

(4)  1 BGU er den mængde enzym, der frigiver 1 μmol reducerende sukker (cellobioseækvivalenter) fra byg-ß-glucan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(12):1919.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a9

Aveve NV

 

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754)

med en aktivitet på mindst: 40 000 XU/g og 9 000 BGU/g

 

Aktivstoffets karakteristika

Endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Analysemetode  (1)

 

Aktivstoffets karakteristika i tilsætningsstoffet:

kolorimetri baseret på dinitrosalicylsyres reaktion på reducerende sukker produceret ved endo-1,4-β-xylanases aktion på xylanindeholdende substrat

kolorimetri baseret på dinitrosalicylsyres reaktion på reducerende sukker produceret ved endo-1,3(4)-β-glucanases aktion på β-glucanindeholdende substrat.

 

Aktivstoffets karakteristika i foderet:

kolometri med måling af det vandopløselige farvestof, der frigives ved hjælp af endo-1,4-beta-xylanase fra hvede-arabinoxylansubstrat tværbundet med farvestoffet

kolometri med måling af det vandopløselige farvestof, der frigives ved hjælp af endo-1,3(4)-beta-glucanase fra byg-betaglucansubstrat tværbundet med farvestoffet.

Slagtekyllinger

3 000 XU

675 BGU

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til brug i foder med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), f.eks. med indhold af mere end 30 % hvede, byg, rug og/eller triticale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

4.12.2019


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 336/2011

af 7. april 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1292/2008 for så vidt angår anvendelse af fodertilsætningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i foder, der indeholder diclazuril, monensinnatrium og nicarbazin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkendelsen af et fodertilsætningsstof ændres efter anmodning fra indehaveren af godkendelsen og efter udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(3)

Mikroorganismepræparatet af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1292/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol og Ecobiol Plus) som fodertilsætningsstof (2) tilladt anvendt i ti år til slagtekyllinger.

(4)

Indehaveren af godkendelsen har forelagt en anmodning om ændring af godkendelsen af dette tilsætningsstof til også at omfatte anvendelse i foder, der indeholder coccidiostatikaene monensinnatrium, diclazuril, nicarbazin, robenidinhydrochlorid, salinomycinnatrium, lasalocidnatrium, narasin/nicarbazin, maduramycinammonium, decoquinat eller semduramicinnatrium, til slagtekyllinger. Indehaveren af godkendelsen indsendte de relevante oplysninger til støtte for sin anmodning.

(5)

EFSA konkluderede i sin udtalelse af 9. november 2010, at tilsætningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 er foreneligt med diclazuril, monensinnatrium og nicarbazin (3).

(6)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(7)

Forordning (EF) nr. 1292/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EC) nr. 1292/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 36.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1918.


BILAG

Bilaget til forordning (EF) nr. 1292/2008 affattes således:

»BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1822

NOREL S.A.

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, der indeholder mindst 1 × 109 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Sporer af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940.

 

Analysemetode  (1)

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar efter varmebehandling.

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Slagtekyllinger

1 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Kan anvendes i foder, der indeholder de tilladte coccidiostatika: diclazuril, monensinnatrium eller nicarbazin.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

8.1.2019


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.«


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 337/2011

af 7. april 2011

om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som tilsætningsstof til foder til fjerkræ, fravænnede smågrise og slagtesvin (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af det i bilaget opførte præparat som tilsætningsstof til foder til fjerkræ, fravænnede smågrise og slagtesvin.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 10. november 2010 (2), at det i bilaget opførte præparat under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at tilsætningsstoffet kan forbedre de zootekniske parametre hos målarterne. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EU-referencelaboratorium for fodertilsætningsstoffer.

(5)

Vurderingen af det i bilaget opførte præparat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2010); 8(12):1916.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelsesfremmende stoffer

4a15

Danisco Animal Nutrition

 

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat (i fast og flydende form) af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) med en aktivitet på mindst 12 200 U (1)/g og 1 520 U (2)/g.

 

Aktivstoffets karakteristika

Endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD 2106)

 

Analysemetoder  (3)

Aktivstoffets karakteristika i tilsætningsstoffet, forblandingerne og foderet:

kolometri med måling af det vandopløselige farvestof, der frigives ved hjælp af endo-1,4-β-xylanase fra hvede-arabinoxylansubstrater tværbundet med azurin

kolometri med måling af det vandopløselige farvestof, der frigives ved hjælp af endo-1,3(4)-β-glucanase fra byg-β-glucansubstrater tværbundet med azurin.

Slagtekalkuner og kalkuner, der opdrættes til produktion af rugeæg

Æglæggende høner

 

endo-1,4-beta-xylanase

1 220 U

 

endo-1,3(4)-beta-glucanase

152 U

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til brug i foder med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), f.eks. med indhold af mere end 30 % hvede, byg, rug og/eller triticale.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

4.

Til smågrise (fravænnede) på op til 35 kg.

28.4.2021

Andet fjerkræ

Smågrise (fravænnede)

Slagtesvin

endo-1,4-beta-xylanase

610 U

endo-1,3(4)-beta-glucanase

76 U


(1)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,48 μmol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra hvede-arabinoxylan pr. minut ved pH 4,2 og 50 °C.

(2)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 2,4 μmol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra byg-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 50 °C.

(3)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 338/2011

af 7. april 2011

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Magiun de prune Topoloveni (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Rumæniens ansøgning om registrering af betegnelsen »Magiun de prune Topoloveni« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør betegnelsen registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 241 af 8.9.2010, s. 3.


BILAG

Levnedsmidler opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

RUMÆNIEN

Magiun de prune Topoloveni (BGB)


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 339/2011

af 7. april 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

68,6

MA

45,5

TN

104,8

TR

79,5

ZZ

74,6

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,9

ZZ

148,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

117,4

ZA

15,5

ZZ

71,9

0805 10 20

EG

52,9

IL

71,2

MA

51,4

TN

47,3

TR

73,5

US

49,1

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

62,0

ZZ

62,0

0808 10 80

AR

107,5

BR

79,2

CA

107,4

CL

92,8

CN

93,2

MK

50,2

NZ

121,3

US

145,1

UY

74,1

ZA

80,7

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

99,9

CL

112,0

CN

72,6

US

72,1

ZA

98,5

ZZ

91,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 340/2011

af 7. april 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 326/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 89 af 5.4.2011, s. 15.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 8. april 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

47,82

0,00

1701 11 90 (1)

47,82

0,56

1701 12 10 (1)

47,82

0,00

1701 12 90 (1)

47,82

0,26

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 341/2011

af 7. april 2011

om ikke at fastsætte en minimumssalgspris i forbindelse med den 19. særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra j), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 447/2010 (2) blev der indledt en licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver i henhold til betingelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (3).

(2)

Ifølge artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009 fastsætter Kommissionen på grundlag af de bud, der modtages ved hver særlig licitation, en minimumssalgspris eller beslutter ikke at fastsætte en minimumssalgspris.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den 19. særlige licitation, bør der ikke fastsættes nogen minimumssalgspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 19. særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 5. april 2011, fastsættes der ingen minimumssalgspris for skummetmælkspulver.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126 af 22.5.2010, s. 19.

(3)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.


AFGØRELSER

8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/28


RÅDETS AFGØRELSE

af 31. marts 2011

om fastsættelse af den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995

(2011/224/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

og ud fra følgende betragtning:

Konventionen om kornhandel af 1995, som blev indgået af Rådet på Fællesskabets vegne ved afgørelse 96/88/EF (1), er med regelmæssige mellemrum blevet forlænget for på hinanden følgende perioder på to år ad gangen. Konventionen blev sidst forlænget ved en beslutning truffet af Det Internationale Kornråd den 8. juni 2009, og den forbliver i kraft indtil den 30. juni 2011. Det er i Unionens interesse, at den forlænges igen. Kommissionen, der repræsenterer Unionen i Det Internationale Kornråd, bør derfor bemyndiges til at stemme for en sådan forlængelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Internationale Kornråd, er at stemme for, at konventionen om kornhandel af 1995 forlænges for endnu en periode på op til to år.

Kommissionen bemyndiges herved til at give udtryk for denne holdning i Det Internationale Kornråd.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2011.

På Rådets vegne

VÖLNER P.

Formand


(1)  EFT L 21 af 27.1.1996, s. 47.


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 6. april 2011

om et midlertidigt forbud mod markedsføring af rengøringsmidlet POR-ÇÖZ i Tyskland

(meddelt under nummer K(2011) 2290)

(2011/225/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (1), særlig artikel 15 og artikel 12, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. oktober 2010 gav den tyske miljøstyrelse Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om deres midlertidige forbud i Tyskland mod markedsføring af rengøringsmidlet POR-ÇÖZ, der indeholder mindst 20 % salpetersyre. Forbuddet skyldes risikoen for korrosion og farlige dampe som følge af ingrediensen salpetersyre (3).

(2)

De tyske myndigheder gav desuden Kommissionen meddelelse om det midlertidige forbud mod POR-ÇÖZ via Rapex-systemet (4) i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed (5). Som en yderligere risiko blev det nævnt, at lågene på POR-ÇÖZ-beholdere ikke var tilstrækkeligt børnesikrede.

(3)

POR-ÇÖZ fremstilles i Tyrkiet af det registrerede selskab Levent Kimya og importeres til Tyskland af virksomheden Karakus Handels GmbH med hovedsæde i D-58638 Iserlohn.

(4)

POR-ÇÖZ indeholder 20-30 % salpetersyre i vandig opløsning. Salpetersyre er klassificeret som ætsende for huden, kategori 1, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (6) om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

(5)

POR-ÇÖZ markedsføres som kalk- og rustfjerner for offentligheden som helhed. Det er en blanding bestemt til rengøring, og det er derfor et rengøringsmiddel i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 648/2004.

(6)

Ifølge kendsgerningerne fremlagt i den tyske Rapex-meddelelse er produktet POR-ÇÖZ ikke forsynet med passende børnesikrede lukninger. Det er derfor ikke i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler sammenholdt med artikel 9, stk. 1.3, og bilag IV, del A, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45 (7) om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater, og det falder ikke under artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 648/2004, som udelukkende er gældende for produkter, der »opfylder kravene i denne forordning«.

(7)

På mødet i arbejdsgruppen vedrørende vaske- og rengøringsmidler den 14. december 2010 foretog Tyskland en mundtlig præcisering af kendsgerningerne og forklarede, at der på det tyske marked havde været to produkter med mærket POR-ÇÖZ. Produktet, der henvises til i meddelelsen til Kommissionen af 29. oktober 2010, og som blev indført af Karakus Handels GmbH, var mærket korrekt og forsynet med passende børnesikrede lukninger. Det andet POR-ÇÖZ-produkt af den samme fabrikant blev indført ulovligt via ukendte kanaler. Det var mærket på tyrkisk og var ikke forsynet med tilstrækkeligt børnesikrede lukninger.

(8)

Ved skrivelse af 22. december 2010 bekræftede Tyskland, at det produkt, som Tyskland havde henvist til i sin meddelelse af 29. oktober 2010 (fremstillet af Levent Kimya og indført i Tyskland af virksomheden Karakus Handels GmbH), var i overensstemmelse med forordningen om vaske- og rengøringsmidler, navnlig hvad angår mærknings- og emballeringskravene, idet produktet havde en tysk etiket og var forsynet med børnesikrede lukninger. Rapex-meddelelse nr. 1760/10 er blevet ændret efter en revideret meddelelse, der blev sendt til Kommissionen den 16. december 2010, og som fastslog, at forbuddet ikke skyldtes manglende overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, men de høje risici for menneskers sundhed forbundet med produktet.

(9)

På grundlag af disse oplysninger finder artikel 15 i forordning (EF) nr. 648/2004 anvendelse, idet produktet POR-ÇÖZ, som der henvises til i den tyske meddelelse, er et rengøringsmiddel, der er i overensstemmelse med kravene i nævnte forordning.

(10)

Tyskland har fremlagt begrundelser til at tro, at produktet POR-ÇÖZ udgør en risiko for menneskers sikkerhed og sundhed. Tyskland berettede, at brugen af POR-ÇÖZ er årsagen til, at et barn er kommet til skade i Tyskland. I perioden 1999-2010 registrerede de tyske giftcentre endvidere 134 tilfælde af alvorlige sundhedsskader i forbindelse med husstandenes brug af kalk- og rustfjernere, der indeholder salpetersyre. I Belgien (den eneste anden medlemsstat, hvor man fandt produktet POR-ÇÖZ med tyrkisk etiket) har giftkontrolcentrene registreret tre tilfælde af alvorlige åndedrætsproblemer som følge af professionel brug af kalkfjernere, der indeholder 30 % salpetersyre. Efter en undersøgelse af de sundhedsrisici, der er forbundet med brugen af rengøringsmidler, der indeholder 20-30 % salpetersyre, anbefalede det tyske forbundsinstitut for risikovurdering den 28. september 2010, at rengøringsmidler, der indeholder mere end 20 % salpetersyre, ikke bør markedsføres for offentligheden som helhed (8).

(11)

Kommissionen har hørt medlemsstaterne ved hjælp af spørgeskemaer, der blev sendt ud den 15. november 2010, og på mødet i arbejdsgruppen vedrørende vaske- og rengøringsmidler den 14. december 2010. Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med deres holdning, som det fremgår af udvalgets udtalelse af 14. marts 2011 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tyskland kan bevare sit midlertidige forbud mod markedsføring af rengøringsmidlet POR-ÇÖZ, der indeholder 20 % salpetersyre eller derover, i ét år fra vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2011.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(3)  Den tyske miljøstyrelses (Umweltbundesamt) afgørelse af den 25.10.2010 (tysk betegnelse Forvaltningsakt til det midlertidige forbud mod markedsføring af rengøringsmidlet POR-ÇÖZ i henhold til artikel 14, stk. 2, i loven om vaske- og rengøringsmidler og artikel 8, stk. 4, i loven om produktsikkerhed), Bundesanzeiger Ausgabe nr. 164 af den 28.10.2010).

(4)  Rapex-meddelelse nr. 1760/10.

(5)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(6)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(7)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(8)  BfR udtalelse nr. 041/2010 af 6.9.2010.


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/31


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 7. april 2011

om forlængelse af overgangsperioden for erhvervelse af landbrugsjord i Letland

(EØS-relevant tekst)

(2011/226/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig bilag VIII, kapitel 3,

under henvisning til anmodning fra Letland og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til tiltrædelsesakten fra 2003 kan Letland i syv år fra tiltrædelsesdatoen indtil den 30. april 2011 på de deri fastsatte betingelser opretholde forbud mod erhvervelse af landbrugsjord for fysiske og juridiske personer fra andre EU-medlemsstater, som hverken er etableret i eller har en lokal filial eller repræsentation i Letland. Dette er en midlertidig undtagelse fra princippet om fri bevægelighed for kapital, som er sikret ved artikel 63-66 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Denne overgangsperiode kan kun forlænges med en periode på op til tre år.

(2)

Den 6. december 2010 anmodede Letland om en forlængelse af overgangsperioden for erhvervelse af landsbrugsjord med tre år.

(3)

Hovedbegrundelsen for overgangsperioden var behovet for at beskytte de socioøkonomiske vilkår for landbrugsaktiviteter i kølvandet på indførelsen af det indre marked og overgangen til den fælles landbrugspolitik i Letland. Den skulle især imødegå de bekymringer, der var kommet til udtryk vedrørende de mulige konsekvenser for landbrugssektoren af liberaliseringen af erhvervelsen af landbrugsjord, fordi der ved tiltrædelsen var store forskelle i jordpriser og indkomster mellem Letland og EU-15 (Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige). Et andet formål med overgangsperioden var at lette privatisering og overdragelse af landbrugsjord til landbrugerne. Kommissionen fremhævede allerede i sin rapport af 16. juli 2008 om revision af overgangsforanstaltningerne for erhvervelse af landbrugsejendom som fastsat i tiltrædelsestraktaten fra 2003 (i det følgende benævnt »midtvejsrapporten fra 2008«) betydningen af at gennemføre ovennævnte landbrugsreform inden udgangen af den fastsatte overgangsperiode (1).

(4)

Ifølge de data, Eurostat råder over, er priserne på landbrugsjord i Letland lavere end priserne på landbrugsjord i resten af EU. Fuldstændig konvergens mht. salgspriserne på landbrugsjord var ikke forventet og blev heller ikke betragtet som en nødvendig forudsætning for at bringe overgangsperioden til ophør. De udtalte forskelle i priserne på landbrugsjord mellem Letland og EU-15 kan dog være til hinder for en gradvis udvikling i retning af priskonvergens.

(5)

Det fremgår af dataene fra Eurostat, at der ligesom for priserne på landbrugsjord stadig er stor forskel mellem Letland og EU-15 i BNP pr. indbygger målt i købekraftsstandarder. De nuværende priser på landbrugsjord i Letland er således høje i forhold til lettiske borgeres købekraft.

(6)

Den lettiske landbrugssektors konkurrenceevne er desuden fortsat ringere end konkurrenceevnen i EU-15's landbrugssektor, og dette forværres af problemer med adgang til finansielle ressourcer og høje renter på erhvervskreditter til erhvervelse af landbrugsjord (15 % p.a. i 2009 i henhold til data fra de lettiske myndigheder).

(7)

I henhold til data fra de lettiske myndigheder hidrørende fra State Land Service (Letlands matrikelstyrelse) er 37,7 % af Letlands samlede territorium pr. 1. januar 2010 landbrugsjord, mens skovarealer udgør 45,8 %. I 2007 var 62 % af landbrugsjorden ejet af landbrugere, og 26,6 % var forpagtet. Landbrugsjord i Letland er allerede overvejende på private hænder, men processen med genindførelse af ejendomsretten og jordreformen i landdistrikterne er endnu ikke tilendebragt.

(8)

Manglende klarhed med hensyn til ejendomsret er uvægerligt en hindring for handel med jord og konsolidering af landbrugsejendom. Opsplittede jordarealer medvirker desuden til at forringe konkurrenceevnen og gør landbrugsbedrifterne mindre markedsorienterede. I den sammenhæng viser data fra Eurostat, at selv om der sker en gradvis konsolidering af jordarealer, og det gennemsnitlige udnyttede landbrugsareal pr. bedrift i Letland steg fra 10 ha til 16 ha mellem 2001 og 2007, er dette tal fortsat lavere end i andre EU-medlemsstater som f.eks. Danmark, Tyskland og Sverige, hvor det i gennemsnit var på henholdsvis 60 ha, 46 ha og 43 ha i 2007.

(9)

Den nylige verdensomspændende finansielle og økonomiske krise havde også negative virkninger for Letlands økonomi. Den manglende efterspørgsel, der efterfulgtes af et kraftigt fald i priserne på landbrugsprodukter, på et tidspunkt, hvor råvarepriserne stadig lå på det høje 2008-niveau, forværrede yderligere de lettiske landbrugeres situation, som i forvejen var ufordelagtig, sammenlignet med landbrugerne i EU-15.

(10)

Det kan på denne baggrund forventes, hvilket de lettiske myndigheder også gør, at ophævelsen af restriktionerne den 1. maj 2011 vil lægge pres på jordpriserne i Letland. Følgelig er der risiko for alvorlig uro på det lettiske marked for landbrugsjord ved udløbet af overgangsperioden.

(11)

Der bør derfor indrømmes en forlængelse af overgangsperioden med tre år, jf. bilag VIII, kapitel 3, til tiltrædelsesakten fra 2003.

(12)

For at kunne forberede markedet fuldt ud på liberaliseringen er det fortsat yderst vigtigt, selv under ugunstige økonomiske forhold, at sørge for bl.a. bedre kredit- og forsikringsfaciliteter for landbrugerne samt at gennemføre strukturreformen af landbruget i overgangsperioden som allerede fremhævet i midtvejsrapporten fra 2008.

(13)

Da et åbent indre marked altid har været kernen i Europas velstand, forventes øget tilgang af udenlandsk kapital at medføre potentielle fordele, også for landbrugsmarkedet i Letland. Som fremhævet i midtvejsrapporten fra 2008 kan udenlandske investeringer i landbrugssektoren desuden have væsentlige langsigtede virkninger for tilførsel af kapital og knowhow, for den måde, hvorpå markedet for jord fungerer, og for landbrugets produktivitet. Den gradvise lempelse af restriktionerne for udenlandsk ejerskab i løbet af overgangsperioden vil også kunne bidrage til at forberede markedet på fuld liberalisering.

(14)

Af hensyn til retssikkerheden og for at undgå et juridisk tomrum i Letlands nationale retssystem efter udløbet af den nuværende overgangsperiode bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Overgangsperioden for erhvervelse af landbrugsjord i Letland, jf. bilag VIII, kapitel 3, til tiltrædelsesakten fra 2003, forlænges indtil den 30. april 2014.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  KOM(2008) 461 endelig af 16.7.2008.


8.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/33


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 31. marts 2011

om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret den irske stat

(ECB/2011/4)

(2011/227/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), særlig artikel 12.1 og artikel 34.1, andet led, sammenholdt med artikel 3.1, første led, og artikel 18.2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

henhold til ESCB-statuttens artikel 18.1 kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euro som valuta, udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod passende sikkerhed. Kriterierne for sikkerhedens belånbarhed med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer er fastsat i bilag I til retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1) (herefter »dokumentationsgrundlaget«).

(2)

I henhold til kapitel 1.6 i Dokumentationsgrundlaget kan ECB’s Styrelsesråd til enhver tid ændre instrumenter, betingelser, kriterier og procedurer for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer. I følge kapitel 6.3.1 i Dokumentationsgrundlaget forbeholder Eurosystemet sig ret til at bestemme, hvorvidt et værdipapir, en udsteder, en debitor eller en garant opfylder dets krav om høje kreditstandarder på grundlag af oplysninger af en hvilken som helst art, som det finder relevant.

(3)

Der hersker usædvanlige omstændigheder på det finansielle marked som følge af den irske stats budgetstilling i forbindelse med en justeringsplan med støtte fra medlemmerne af euroområdet og Den Internationale Valutafond, og markedets normale vurdering af værdipapirer udstedt af den irske stat er ude af funktion, hvilket har negative konsekvenser for det finansielle systems stabilitet. Denne ekstraordinære situation kræver en hurtig og midlertidig tilpasning af Eurosystemets pengepolitiske ramme.

(4)

Styrelsesrådet har vurderet det forhold, at den irske regering har vedtaget et økonomisk og finansielt justeringsprogram, som den har forhandlet sig frem til med Europa-Kommissionen, ECB og Den Internationale Valutafond, samt den irske regerings stærke forpligtelse til fuldt ud at gennemføre dette program. Styrelsesrådet har også vurderet og godkendt den irske stats gennemførelse af programmet hidtil. Styrelsesrådet har ligeledes, med udgangspunkt i Eurosystemets kreditrisikostyring, vurderet virkningerne af et sådant program på værdipapirer, som er udstedt af den irske stat. Styrelsesrådet anser programmet for at være hensigtsmæssigt, således at omsættelige gældsinstrumenter udstedt af den irske stat eller garanteret af den irske stat, set ud fra et kreditrisikostyringssynspunkt, bevarer en tilstrækkelig høj kvalitetsstandard til, at de fortsat kan være belånbare som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske operationer, uanset eventuelle eksterne kreditvurderinger. Disse positive vurderinger danner grundlag for denne ekstraordinære, midlertidige suspensionsforanstaltning, som indføres med henblik på at bidrage til finansielle institutioners soliditet og herved styrke hele det finansielle markeds stabilitet samt beskytte disse institutioners kunder. ECB bør dog nøje overvåge, at den irske regering fortsat opfylder sin forpligtelse til fuldt ud at gennemføre det økonomiske og finansielle justeringsprogram, som ligger til grund for disse foranstaltninger.

(5)

Denne afgørelse gælder midlertidigt, indtil Styrelsesrådet vurderer, at det finansielle systems stabilitet giver mulighed for en normal anvendelse af Eurosystemets ramme for pengepolitiske operationer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Suspension af visse bestemmelser i dokumentationsgrundlaget

1.   Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet, der er angivet i reglerne om omsættelige aktiver i Eurosystemets rammer for kreditvurdering i dokumentationsgrundlagets kapitel 6.3.2, suspenderes i overensstemmelse med artikel 2 og 3.

2.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse og Dokumentationsgrundlaget er førstnævnte afgørende.

Artikel 2

Fortsat belånbarhed som sikkerhed af omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt af den irske stat

Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet finder ikke anvendelse på omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt af den irske stat. Sådanne aktiver udgør belånbar sikkerhed med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer, uanset deres eksterne kreditvurdering.

Artikel 3

Fortsat belånbarhed som sikkerhed af omsættelige gældsinstrumenter, der er garanteret af den irske stat

Eurosystemets grænseværdi for kreditkvalitet finder ikke anvendelse på omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt af enheder i Irland og fuldt ud garanteret af den irske stat. En garanti, der er stillet af den irske stat, er fortsat underlagt kravene i dokumentationsgrundlagets afsnit 6.3.2. Sådanne aktiver udgør belånbar sikkerhed med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer, uanset deres eksterne kreditvurdering.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den 1. april 2011.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. marts 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 310 af 11.12.2000, s. 1.