ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.090.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 90

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
6. april 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/213/EU

 

*

Rådets afgørelse af 9. marts 2011 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

1

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 327/2011 af 30. marts 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW ( 1 )

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 328/2011 af 5. april 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, for så vidt angår statistikker over dødsårsager ( 1 )

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 329/2011 af 5. april 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/214/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 1. april 2011 om ændring af bilag II, III og IV til Rådets direktiv 2009/158/EF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (meddelt under nummer K(2011) 2068)  ( 1 )

27

 

 

2011/215/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. april 2011 om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår omladning på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, af sendinger af produkter, der er bestemt til import til Unionen eller til tredjelande (meddelt under nummer K(2011) 2067)  ( 1 )

50

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/216/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2011 truffet af Den Blandede Landbrugskomité nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 31. marts 2011 vedrørende tilpasningen af bilag 3 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. marts 2011

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

(2011/213/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskab vegne ført forhandlinger med Japans regering om en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

(2)

Den nævnte aftale blev undertegnet af parternes repræsentanter den 30. november 2009 i Bruxelles med forbehold for senere indgåelse.

(3)

Som en følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Aftalen bør indgås på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknisk samarbejde godkendes hermed på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Kommissionen fastlægger den holdning, som Unionen skal indtage i det blandede udvalg, som nedsættes ved aftalens artikel 6, stk. 1, angående ændringer af aftalen efter aftalens artikel 13. stk. 5.

Artikel 3

Formanden for Rådet fremsender på Unionens vegne den i aftalens artikel 13, stk. 1, omhandlede meddelelse og afgiver følgende meddelelse til Japans regering:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union« «.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2011.

På Rådets vegne

CSÉFALVAY Z.

Formand


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB (i det følgende benævnt »Fællesskabet«)

og

JAPANS REGERING;

SOM ØNSKER at fremme de bestående nære og venskabelige forbindelser mellem Japan og Fællesskabet under hensyntagen til den hastige udvikling af videnskabelig viden og dens gunstige bidrag til at fremme det bilaterale og internationale samarbejde,

SOM ØNSKER at udvide det videnskabelige og teknologiske samarbejde på en række områder af fælles interesse gennem etablering af et produktivt partnerskab i fredeligt øjemed og til gensidig fordel,

SOM ER OVERBEVIST om, at et sådant samarbejde og anvendelsen af resultaterne af et sådant samarbejde vil bidrage til Japans og Fællesskabets økonomiske og sociale udvikling,

SOM ØNSKER at etablere en formel ramme omkring gennemførelsen af de samlede samarbejdsaktiviteter, som vil styrke samarbejdet inden for videnskab og teknologi mellem parterne,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Parterne fremmer, udvikler og letter samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale inden for videnskab og teknologi i fredeligt øjemed.

2.   Samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale gennemføres på grundlag af følgende principper:

a)

gensidige og ligelige bidrag og fordele

b)

gensidig adgang til F&U-programmer og -projekter og ordninger for gæsteforskere

c)

rettidig udveksling af oplysninger, der kan fremme samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale

d)

fremme af vidensamfundet til gavn for Japans og Fællesskabets økonomiske og sociale udvikling.

Artikel 2

1.   Samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale består af såvel direkte samarbejdsaktiviteter som indirekte samarbejdsaktiviteter.

2.   I denne aftale forstås ved:

a)   »parterne«: Japans regering og Fællesskabet

b)   »direkte samarbejdsaktiviteter«: samarbejdsaktiviteter mellem parterne eller deres agenturer

c)   »indirekte samarbejdsaktiviteter«: samarbejdsaktiviteter mellem personer i Japan og Fællesskabet, som udføres inden for rammerne af F&U-programmer og -projekter

d)   »F&U-programmer og -projekter «: rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling, som gennemføres af Fællesskabet, eller F&U-programmer og -projekter inden for det konkurrencebaserede finansieringssystem, som gennemføres af Japan, eller dettes agenturer eller officielle institutioner

e)   »personer«:

i)

for Japans vedkommende alle Japans statsborgere eller enhver juridisk person, der er etableret i overensstemmelse med Japans love, og

ii)

for Fællesskabets vedkommende alle statsborgere i Fællesskabet eller enhver juridisk person, som er etableret i overensstemmelse med de nationale love i Fællesskabets medlemsstater eller fællesskabslovgivningen

f)   »agenturer«:

i)

for Japans vedkommende Japans statslige agenturer, og

ii)

for Fællesskabets vedkommende Europa-Kommissionen

g)   »officielle institutioner«: officielle institutioner, hvis budgetter og driftsplaner godkendes af de kompetente ministre i Japans regering, og hvis F&U-programmer og -projekter inden for det konkurrencebaserede finansieringssystem med deres samtykke indgår i programmer og projekter under indirekte samarbejdsaktiviteter

h)   »intellektuel ejendomsret«: intellektuel ejendom i den betydning, som tillægges ifølge artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, underskrevet i Stockholm den 14. juli 1967.

Artikel 3

1.   Direkte samarbejdsaktiviteter kan bl.a. antage følgende former:

a)

møder af enhver art, f.eks. ekspertmøder, for at drøfte og udveksle informationer om videnskabelige og teknologiske aspekter af generel karakter eller specifikke emner eller for at identificere F&U-programmer og -projekter, som med fordel vil kunne gennemføres i et samarbejde

b)

udveksling af informationer om aktiviteter, politikker, praksis og love og bestemmelser vedrørende forskning og udvikling

c)

besøg og udveksling af videnskabsmænd, teknisk personale eller andre eksperter i forbindelse med generelle eller specifikke emner

d)

gennemførelse af andre former for samarbejdsaktiviteter, som kan identificeres, foreslås og besluttes i det blandede udvalg for videnskabeligt og teknologisk samarbejde, der er omhandlet i denne aftales artikel 6.

2.   Med sigte på at udvikle indirekte samarbejdsaktiviteter kan enhver person, der er hjemmehørende i en af parterne, deltage i F&U-programmer og -projekter, som gennemføres af den anden part eller dennes agenturer eller officielle institutioner, i overensstemmelse med parternes love og bestemmelser og med forbehold af bestemmelserne i bilag I og II til denne aftale.

Artikel 4

De nærmere bestemmelser og procedurer for hver samarbejdsaktivitet i medfør af denne aftale kan fastlægges mellem de parter, deres agenturer eller officielle institutioner, som deltager i denne samarbejdsaktivitet.

Artikel 5

For så vidt angår direkte samarbejdsaktiviteter under denne aftale kan hver part eller i givet fald dennes agenturer — med den anden parts eller dennes agenturers samtykke — tillade deltagelse af forskere og organisationer fra alle sektorer af forskningsverdenen, herunder den private sektor.

Artikel 6

1.   Af hensyn til en effektiv gennemførelse af aftalen opretter parterne et blandet udvalg for videnskabeligt og teknologisk samarbejde (i det følgende benævnt »det blandede udvalg«. Formandskabet for det blandede udvalg varetages i fællesskab af embedsmænd fra Japans udenrigsministerium og fra Europa-Kommissionen.

2.   Det blandede udvalg har til opgave at:

a)

udveksle information og synspunkter om spørgsmål vedrørende videnskabs- og teknologipolitik

b)

identificere, foreslå og træffe beslutning om samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale

c)

vurdere og drøfte resultaterne af samarbejdsaktiviteter under denne aftale

d)

rådgive og tilskynde parterne i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale

e)

regelmæssigt overvåge den gensidige adgang til F&U-programmer og -projekter og til ordninger for gæsteforskere og undersøge konkrete foranstaltninger til at forbedre denne adgang og sikre, at princippet om gensidighed, jf. denne aftales artikel 1, fungerer efter hensigten.

3.   Beslutningerne i det blandede udvalg træffes ved fælles overenskomst.

4.   Det blandede udvalg mødes på tidspunkter, som begge parter er indforstået med, mindst hvert andet år.

5.   Japans regering og Fællesskabet varetager på skift værtsfunktionen for det blandede udvalgs møder, medmindre andet aftales.

6.   I forbindelse med møder i det blandede udvalg afholdes deltagernes rejse- og opholdsudgifter af den part, de tilhører. Alle andre udgifter i forbindelse med møderne i det blandede udvalg afholdes af værtsparten.

7.   Det blandede udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

8.   Det blandede udvalg kan træffe beslutninger via de diplomatiske kanaler, når det ikke er trådt sammen.

Artikel 7

Gennemførelsen af denne aftale er betinget af tilstedeværelsen af de nødvendige midler og af parternes gældende love og bestemmelser.

Artikel 8

1.   Videnskabelig og teknologisk viden, som ikke er fortrolig, og som er resultatet af direkte samarbejdsaktiviteter, kan frigives til offentligheden af hver af parterne via de normale kanaler og i overensstemmelse med de deltagende agenturers normale procedurer.

2.   Intellektuel ejendomsret og ikke-frigivet viden, som er resultatet af, som anvendes i forbindelse med, eller som opnås via samarbejdsaktiviteterne under denne aftale, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II til denne aftale.

Artikel 9

Hver part bestræber sig på inden for rammerne af sine respektive love og administrative bestemmelser at give de personer, som udfører samarbejdsaktiviteterne under denne aftale, de bedste muligheder for at lette fri bevægelighed og ophold for forskere, som deltager i disse samarbejdsaktiviteter, og for at lette adgangen til at indføre og udføre materialer, data eller udstyr til brug for samarbejdsaktiviteterne til og fra sit område.

Artikel 10

Bestemmelserne i denne aftale berører ikke rettigheder og forpligtelser i medfør af eksisterende og fremtidige aftaler om samarbejde mellem parterne eller mellem Japans regering og regeringen i en medlemsstat i Fællesskabet.

Artikel 11

Alle spørgsmål og tvister om fortolkningen og gennemførelsen af denne aftale afgøres af parterne ved fælles overenskomst.

Artikel 12

Bilag I og II til denne aftale udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 13

1.   Denne aftale træder i kraft på den dato, hvor parterne udveksler diplomatiske noter, hvori de meddeler hinanden, at deres respektive interne procedurer for aftalens ikrafttræden er gennemført.

2.   Denne aftale forbliver i kraft i en periode på fem år og gælder fortsat derefter, medmindre den ved udløbet af den første femårsperiode eller på ethvert tidspunkt derefter opsiges af den ene part med mindst seks måneders skriftligt varsel.

3.   Denne aftales ophør berører ikke gennemførelsen af samarbejdsaktiviteter, der er iværksat i henhold til denne aftale, men ikke fuldt gennemført på tidspunktet for aftalens ophør, eller specifikke rettigheder og forpligtelser, som er opstået i overensstemmelse med bilag II til denne aftale.

4.   Hver af parterne kan evaluere resultaterne af denne aftale og aktiviteterne under denne aftale hvert femte år, og parten informerer i så tilfælde den anden part om resultaterne af evalueringen. Hver part vil bestræbe sig på at lette en evaluering, som udføres af den anden part.

5.   Denne aftale kan ændres ved fælles overenskomst af parterne gennem udveksling af diplomatiske noter. Ændringer træder i kraft på samme betingelser som nævnt i stk. 1, medmindre andet aftales.

Aftalen og bilag I og II til denne aftale er udfærdiget i to originale eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og japansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelse har den japanske og den engelske udgave forrang frem for de øvrige sprogudgaver.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndiget hertil af henholdsvis Det Europæiske Fællesskab og Japans regering undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte november 2009.

For Det Europæiske Fællesskab

Image

For Japans regering

Image

BILAG I

VILKÅR FOR PERSONERS DELTAGELSE I F&U-PROGRAMMER OG -PROJEKTER

I.

Hvis en part eller dennes agenturer eller officielle institutioner inden for rammerne af denne aftale indgår en kontrakt med en person henhørende under den anden part om F&U-programmer og -projekter, yder den anden part, efter anmodning herom, den første part eller dennes agenturer eller officielle institutioner enhver rimelig og gennemførlig bistand, der måtte være nødvendig og hensigtsmæssig for at sikre en smidig gennemførelse af en sådan kontrakt.

II.

Personer fra Japan kan deltage i rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling, som gennemføres af Fællesskabet. En sådan deltagelse af personer fra Japan skal være i overensstemmelse med rammeprogrammets regler for deltagelse, formidling og gennemførelse.

III.

Personer fra Fællesskabet kan deltage i F&U-programmer og -projekter inden for det konkurrencebaserede finansieringssystem, som gennemføres af Japan, eller dettes agenturer eller officielle institutioner på videnskabelige og teknologiske områder svarende til rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling. En sådan deltagelse af personer fra Fællesskabet skal være i overensstemmelse med Japans love og administrative bestemmelser og det specifikke program eller projekts relevante regler for deltagelse, formidling og gennemførelse.

BILAG II

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG IKKE-FRIGIVET VIDEN

I.   Parternes intellektuelle ejendomsret i forbindelse med direkte samarbejdsaktiviteter

1.

Følgende regler finder anvendelse for så vidt angår intellektuel ejendomsret, som er resultatet af direkte samarbejdsaktiviteter, bortset fra ophavsret og hermed beslægtede rettigheder som omhandlet i nedenstående punkt 3:

a)

De intellektuelle ejendomsrettigheder skal ejes af parten eller dennes agenturer, som skaber den intellektuelle ejendom. Skabes den intellektuelle ejendom i fællesskab, holder parterne eller deres agenturer samråd med henblik på at nå til enighed om ejerskabet eller tildelingen af intellektuelle ejendomsrettigheder under hensyntagen til parternes eller deres agenturers respektive andel af arbejdet.

b)

Parten eller dens agenturer, som er i besiddelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, tildeler den anden part eller dennes agenturer en licens til at udnytte disse rettigheder med henblik på at udføre direkte samarbejdsaktiviteter, hvis dette er nødvendigt for at sætte den anden part eller dennes agenturer i stand til at udføre deres arbejde inden for det specifikke projekt under denne aftale. Drejer det sig om patenter og brugsmodeller, tildeles denne licens royaltyfrit. Tildelingen af en licens til at benytte intellektuelle ejendomsrettigheder i medfør af dette litra er underlagt hver parts gældende love og administrative bestemmelser og betingelser, som parterne eller deres agenturer enes om, inden projektet indledes.

2.

Parten eller dens agenturer, som er i besiddelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som indføres i forbindelse med direkte samarbejdsaktiviteter, tildeler den anden part eller dennes agenturer en licens til at udnytte disse rettigheder med henblik på at udføre direkte samarbejdsaktiviteter, hvis dette er nødvendigt for at sætte den anden part eller dennes agenturer i stand til at udføre deres arbejde inden for det specifikke projekt under denne aftale. Tildelingen af en licens til at benytte intellektuelle ejendomsrettigheder i medfør af dette afsnit er underlagt hver parts gældende love og administrative bestemmelser og betingelser, som parterne eller deres agenturer enes om, inden projektet indledes.

3.

Følgende regler finder anvendelse i relation til parternes eller deres agenturers ophavsret og beslægtede rettigheder:

a)

Hvis en part eller dennes agenturer offentliggør videnskabelige og tekniske data, informationer og resultater i tidsskrifter, artikler, rapporter, bøger eller i form af videomateriale og digitale lagermedier, der er et resultat af direkte samarbejdsaktiviteter, bestræber denne part sig så vidt muligt på at opnå ikke-eksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri ret for den anden part til at oversætte, reproducere, tilpasse, transmittere og offentligt distribuere sådanne værker i alle lande, hvor der er adgang til beskyttelse af ophavsret.

b)

Alle offentligt distribuerede eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker, der omfattes af bestemmelserne i ovenstående litra a), skal være forsynet med forfatternavn, medmindre en forfatter udtrykkeligt anmoder om ikke at blive navngivet. Desuden skal der klart og tydeligt henvises til parternes fælles medvirken.

II.   Ikke-frigivet viden i forbindelse med direkte samarbejdsaktiviteter

Følgende regler finder anvendelse i relation til parternes eller deres agenturers ikke-frigivne viden:

1.

Når en part meddeler den anden part eller dennes agenturer viden, der er nødvendig for at gennemføre direkte samarbejdsaktiviteter, angiver hver part, hvilken viden parten ikke ønsker frigivet.

2.

Parten eller dennes agenturer, som modtager ikke-frigivet viden, kan på eget ansvar meddele denne ikke-frigivne viden til sine agenturer eller personer, som er ansat hos agenturerne eller parten, hvis dette er nødvendigt for at sætte disse agenturer eller personer i stand til at udføre deres arbejde inden for det specifikke projekt under denne aftale.

3.

Med forudgående skriftligt samtykke fra den part eller dennes agenturer, der stiller ikke-frigivet viden til rådighed, kan den anden part eller dennes agenturer give en sådan viden større udbredelse end tilladt efter punkt 2. Parterne eller deres agenturer fastlægger sammen procedurer for anmodning om og opnåelse af forudgående skriftligt samtykke til en sådan større udbredelse, og hver part giver sit samtykke i den udstrækning, det er muligt efter denne parts love og bestemmelser.

4.

Informationer, der fremkommer i forbindelse med seminarer, andre møder, personaleallokering og anvendelse af faciliteter under denne aftale, forbliver fortrolige, hvis modtageren af en sådan ikke-frigivet viden eller anden fortrolig eller privilegeret viden blev gjort bekendt med den meddelte videns fortrolige karakter på meddelelsestidspunktet i overensstemmelse med punkt 1, og skal behandles som angivet i punkt 2 og 3.

5.

Hvis en part bliver opmærksom på, at den vil blive eller kan forventes at blive ude af stand til at opfylde de i punkt 2, 3 og 4, omhandlede begrænsninger og betingelser for videregivelse, giver den omgående den anden part meddelelse herom. Parterne rådfører sig derefter med hinanden om, hvilke skridt der skal tages.

III.   Personers intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med indirekte samarbejdsaktiviteter

Hver part sikrer, at intellektuel ejendomsret tilhørende en af den anden parts personer, som deltager i F&U–programmer og –projekter, der gennemføres af førstnævnte part, dennes agenturer eller officielle institutioner, og hermed beslægtede rettigheder og forpligtelser, som følger af en sådan deltagelse, er i overensstemmelse med de relevante internationale konventioner, der har bindende virkning for Japans regering og Fællesskabet eller alle dets medlemsstater, herunder aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder i bilag 1C til Marrakechaftalen om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, Parisakten af 24. juli 1971 til Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker og Stockholmakten af 14. juli 1967 til Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendom.


FORORDNINGER

6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 327/2011

af 30. marts 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

(2)

I artikel 16, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF hedder det, at Kommissionen i givet fald, efter proceduren i artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, vedtager gennemførelsesforanstaltninger for produkter med elmotorsystemer.

(3)

Elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW er en vigtig komponent i mange produkter, som transporterer luftarter. Der er fastsat mindstekrav til elmotorers energieffektivitet i Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elmotorer (2), herunder også elmotorer med en frekvensomformer. Kravene gælder også for motorer, som udgør del af et motor- og ventilatorsystem. De fleste ventilatorer, som er omfattet af denne forordning, anvendes dog i kombination med motorer, som ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 640/2009.

(4)

Det samlede elforbrug for motordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW er 344 TWh årligt, og det vil stige til 560 TWh i 2020, hvis de nuværende EU-markedstendenser fortsætter. Potentialet for omkostningseffektive designforbedringer er på ca. 34 TWh årligt i 2020, svarende til 16 mio. tons udledt CO2. Derfor er ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW et produkt, for hvilket der bør fastsættes krav til miljøvenligt design.

(5)

Mange ventilatorer indgår i andre produkter, men bliver ikke særskilt bragt i omsætning eller taget i brug som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (3). For at realisere det størst mulige potentiale for omkostningseffektive besparelser og lette håndhævelsen af foranstaltningen bør ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW, som indgår i andre produkter, også være omfattet af denne forordnings bestemmelser.

(6)

Mange ventilatorer indgår i ventilationssystemer, der er installeret i bygninger. National lovgivning, som bygger på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om energikrav til bygninger (4), kan fastsætte nye, strengere energieffektivitetskrav til sådanne ventilationssystemer med udgangspunkt i de beregninger og målemetoder, der er fastsat i nærværende forordning for så vidt angår ventilatorens virkningsgrad.

(7)

Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse, hvor de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af ventilatorer er analyseret. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige. Yderligere arbejde og drøftelser viste, at anvendelsesområdet ville kunne udvides, hvis der indrømmes undtagelser for bestemte anvendelser, hvor kravene ikke ville være hensigtsmæssige.

(8)

Den forberedende undersøgelse viste, at motordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW omsættes på EU-markedet i stort antal, og at det er deres energiforbrug i brugsfasen, der giver den største miljøpåvirkning i løbet af deres levetid.

(9)

Den forberedende undersøgelse viser også, at kun elforbruget under brugen er et væsentligt miljøaspekt med relevans for produktdesignet, jf. direktiv 2009/125/EF.

(10)

Forbedringer af energieffektiviteten af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW bør opnås ved at anvende eksisterende frit tilgængelige omkostningseffektive teknologier, som fører til, at de samlede udgifter til anskaffelse og drift bliver lavere.

(11)

Kravene til miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW bør harmonisere kravene til deres energieffektivitet i hele EU med det formål at bidrage til et velfungerende indre marked og en forbedring af produkternes miljøegenskaber.

(12)

Små ventilatorer, som drives (indirekte) af en elmotor på mellem 125 W og 3 kW, og som først og fremmest er beregnet til andre funktioner, er ikke omfattet af forordningen. Eksempelvis er en lille ventilator, som er beregnet til køling af elmotoren i en kædesav, ikke omfattet, også selv om motoren i kædesaven (som også driver ventilatoren) er på mere end 125 W.

(13)

Producenterne bør have en passende tidsramme til at ændre produkternes design og tilpasse produktionslinjerne. Tidsplanen bør lægges på en sådan måde, at negative virkninger for udbuddet af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW undgås, og der tages hensyn til omkostningsvirkningen for producenterne, herunder navnlig for små og mellemstore virksomheder, samtidig med at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme.

(14)

Der er planlagt en revision af denne forordning senest fire år efter dens ikrafttræden. Revisionen kan igangsættes tidligere, hvis Kommissionen modtager oplysninger, som begrunder dette. Revisionen bør navnlig evaluere fastlæggelsen af teknologiuafhængige krav, potentialet for brug af frekvensomformere og behovet for antallet og omfanget af undtagelser samt medtagelsen af ventilatorer med en indgangseffekt på under 125 W.

(15)

Energieffektiviteten for elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW bør bestemmes ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, som anvender de nyeste, alment anerkendte måleteknikker og eventuelle harmoniserede standarder, som er fastlagt af de europæiske standardiseringsorganisationer, der er opregnet i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (5).

(16)

Denne forordning ventes at øge markedsgennemtrængningen af teknologi, der forbedrer miljøresultaterne for elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW over hele deres levetid, og dermed at give en anslået årlig energibesparelse på 34 TWh i 2020, sammenlignet med en situation med uændret praksis.

(17)

I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2009/125/EF bør denne forordning specificere de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering.

(18)

For at lette kontrollen af overholdelsen bør det pålægges producenterne at give oplysninger i den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF.

(19)

Med sigte på en yderligere reduktion af miljøvirkningerne af elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW bør producenterne give relevante oplysninger om demontering, genvinding eller bortskaffelse af ventilatorerne, når de er udtjente.

(20)

Der bør fastlægges referenceværdier (benchmarks) for meget energieffektive ventilatortyper, der er til rådighed i dag. Det vil bidrage til generel udbredelse af og let adgang til information, navnlig for små og mellemstore virksomheder og helt små virksomheder, hvilket yderligere befordrer integrationen af de bedste designteknologier og letter udviklingen af mere effektive produkter med sigte på at nedbringe energiforbruget.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design af ventilatorer, som bringes i omsætning og ibrugtages, herunder ventilatorer, der indgår i andre energirelaterede produkter i det omfang, de er omfattet af direktiv 2009/125/EF.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på ventilatorer, som er integreret i:

i)

produkter, som kun har en enkelt elektrisk motor på højst 3 kW, og hvor ventilatoren er fastgjort på den samme aksel, som driver produktets hovedfunktion

ii)

tørretumblere og vaske/tørremaskiner med en maksimal elektrisk indgangseffekt ≤ 3 kW

iii)

køkkenemhætter, der har en maksimal elektrisk indgangseffekt til ventilator(er) på under 280 W.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på ventilatorer:

a)

som er udformet til drift i en potentielt eksplosiv atmosfære, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF (6)

b)

som kun er udformet til brug i nødsituationer og til korttidsdrift i forbindelse med de brandsikkerhedskrav, der er fastsat i Rådets direktiv 89/106/EF (7)

c)

som specifikt er udformet til drift:

i)

a)

hvor driftstemperaturen på den transporterede luftart overstiger 100 °C

b)

hvor den omgivende driftstemperatur for den motor, der driver ventilatoren — hvis motoren er placeret uden for luftstrømmen — overstiger 65 °C

ii)

hvor den årlige gennemsnitstemperatur af den transporterede luftart og/eller den omgivende driftstemperatur for motoren — hvis motoren er placeret uden for luftstrømmen — er lavere end – 40 °C

iii)

med en forsyningsspænding på > 1 000 V AC eller > 1 500 V DC

iv)

i giftige, stærkt korroderende eller brændbare miljøer eller miljøer med abrasive stoffer

d)

bragt i omsætning inden den 1. januar 2015 som erstatning for tilsvarende ventilatorer, som er integreret i produkter, der er bragt i omsætning inden den 1. januar 2013

hvis det på emballagen og i produktinformationen og den tekniske dokumentation i forbindelse med litra a), b) og c) tydeligt er angivet, at ventilatoren kun må anvendes til det formål, den er udformet til, og i forbindelse med litra d), kun må anvendes i det eller de produkter, som den er beregnet til.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2009/125/EF, og derudover forstås ved:

1)

»ventilatorq«: et apparat med roterende skovle, som anvendes til at opretholde en kontinuerlig strøm af en luftart, (normalt atmosfærisk luft) gennem apparatet, og hvis arbejde pr. masseenhed ikke overstiger 25 kJ/kg, og som:

er udformet til brug med eller udstyret med en elmotor med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kW (≥ 125 W og ≤ 500 kW) til at drive rotoren (skovlhjulet) ved optimal energieffektivitet

er en aksialventilator, en centrifugalventilator, en tangentialventilator eller en halvaksialventilator

kan være udstyret med en motor, når den bringes i omsætning eller ibrugtages

2)

»rotor«: den del af ventilatoren, som overfører energi til luftstrømmen, også kaldet ventilatorhjul

3)

»aksialventilator«: en ventilator, hvor luftarten transporteres langs en eller flere rotorers rotationsakse med en tangentiel hvirvelbevægelse, der opstår som følge af rotorens rotationsbevægelse. Aksialventilatoren kan være udstyret med et cylindrisk ventilatorhus, indløbs- eller udløbsledeskovle eller en monteringsplade eller -ring

4)

»indløbsledeskovle« skovle anbragt før rotoren, som leder luftstrømmen mod rotoren, og som kan være regulerbare

5)

»udløbsledeskovle« skovle anbragt efter rotoren, som leder luftstrømmen bort fra rotoren, og som kan være regulerbare

6)

»monteringspanel«: et panel med en åbning, hvor ventilatoren er anbragt, og som giver mulighed for at fastgøre ventilatoren til andre konstruktioner

7)

»monteringsring«: en ring med en åbning, hvor ventilatoren er anbragt, og som giver mulighed for at fastgøre ventilatoren til andre konstruktioner

8)

»centrifugalventilator«: en ventilator, hvor luftarten hovedsagelig strømmer til rotoren(-erne) i aksens længderetning og strømmer bort fra rotoren(-erne) vinkelret på aksens længderetning. Rotoren kan have et eller to indløb og et ventilatorhus

9)

»centrifugalventilator med lige skovle«: en centrifugalventilator, hvor rotorbladene i periferien peger i radial retning i forhold til rotationsretningen

10)

»centrifugalventilator med fremadrettede skovle«: en centrifugalventilator, hvor rotorbladene i periferien peger fremad i forhold til rotationsretningen

11)

»centrifugalventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus (kammerventilator)«: en centrifugalventilator, hvor rotorbladene i periferien peger bagud i forhold til rotationsretningen, og som ikke har et ventilatorhus

12)

»ventilatorhus«: en indkapsling omkring rotoren, som leder luftstrømmen frem til, gennem og bort fra rotoren

13)

»centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus«: en centrifugalventilator, hvor rotorbladene i periferien peger bagud i forhold til rotationsretningen, og som har et ventilatorhus

14)

»tangentialventilator«: en ventilator, hvor luftarten strømmer gennem rotoren i en retning, som i det væsentlige er vinkelret på rotorens akse, både når luftarten strømmer ind i og ud af den ved rotorens periferi

15)

»halvaksialventilator«: en ventilator, hvor luftstrømmen følger en vej gennem rotoren, der ligger mellem luftstrømmens vej i henholdsvis en centrifugalventilator og en aksialventilator

16)

»korttidsdrift«: drift af en motor ved en konstant belastning i så kort tid, at den ikke når temperaturligevægt

17)

»luftbehandlingsventilator«: en ventilator, som ikke anvendes i følgende energirelaterede produkter:

tørretumblere og vaske/tørremaskiner med en maksimal elektrisk indgangseffekt > 3 kW

indendørsenheder til husholdningsklimaanlæg og husholdningsklimaanlæg til indendørs brug med en maksimal klimatiseringseffekt ≤ 12 kW

it-produkter

18)

»trykforholdet«: stagnationstrykket ved ventilatorens udløb divideret med stagnationstrykket ved ventilatorens indløb, når ventilatoren kører med optimal energieffektivitet.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

1.   Kravene til miljøvenligt design af ventilatorer er opstillet i bilag I.

2.   De enkelte krav til ventilatorers energieffektivitet, der er opført i bilag I, punkt 2, finder anvendelse i henhold til følgende tidsplan:

a)   første fase: fra den 1. januar 2013 må luftbehandlingsventilatorer ikke have et lavere mål for energieffektivitet end det i bilag I, punkt 2, tabel 1, anførte mål

b)   anden fase: fra den 1. januar 2015 må ingen ventilatorer have et lavere mål for energieffektivitet end det i bilag I, punkt 2, tabel 2, anførte mål.

3.   Kravene til produktinformation på ventilatorer, og hvordan de skal være angivet, fremgår af bilag I, punkt 3. Kravene gælder fra den 1. januar 2013.

4.   De i bilag I, punkt 2, opstillede krav til ventilatorers energieffektivitet finder ikke anvendelse på ventilatorer, som er udformet til drift:

a)

med en optimal energieffektivitet ved mindst 8 000 omdrejninger pr. minut

b)

i applikationer, hvor »trykforholdet« er større end 1,11

c)

som transportventilatorer til transport af ikke-luftformige stoffer i industriprocesapplikationer.

5.   For dobbeltanvendelige ventilatorer, der er udformet både til ventilation under normale forhold og i nødsituationer i korttidsdrift i forbindelse med de brandsikkerhedskrav, der er fastsat i direktiv 89/106/EF, nedsættes de gældende værdier for virkningsgrad, der er anført i bilag I, punkt 2, med 10 % i forhold til tabel 1 og med 5 % i forhold til tabel 2.

6.   Om kravene til miljøvenligt design er overholdt, fastslås ved målinger og beregninger, der opfylder kravene i bilag II.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8 i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, anvende verifikationsproceduren i bilag III til denne forordning.

Artikel 6

Vejledende referenceværdier

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste ventilatorer på markedet på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning er anført i bilag IV.

Artikel 7

Revision

Kommissionen reviderer denne forordning senest fire år efter dens ikrafttræden og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen. Revisionen skal navnlig evaluere, om det er muligt at mindske antallet af ventilatortyper med henblik på at styrke konkurrencen på grundlag af energieffektiviteten for ventilatorer, som kan bruges til sammenlignelige formål. Revisionen skal også evaluere, om omfanget af undtagelser kan mindskes, herunder afvigelserne for dobbeltanvendelige ventilatorer.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formad


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 191 af 23.7.2009, s. 26.

(3)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.

(4)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13.

(5)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(6)  EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1.

(7)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.


BILAG I

KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN AF VENTILATORER

1.   Definitioner med henblik på bilag I

1)   ‘måleopstilling’: prøve-, måle- eller brugsopstilling, som fastlægger ind- og udløbsforholdene under prøvningen for ventilatoren

2)   ‘måleopstilling A’: opstilling, hvor målinger af ventilatoren foretages med frit indløb og udløb

3)   ‘måleopstilling B’: opstilling, hvor målinger af ventilatoren foretages med frit indløb og et rør tilsluttet udløbet

4)   ‘måleopstilling C’: opstilling, hvor målinger af ventilatoren foretages med et rør tilsluttet indløbet og frit udløb

5)   ‘måleopstilling D’: opstilling, hvor målinger af ventilatoren foretages med rør tilsluttet både indløb og udløb

6)   ‘type ventilatorvirkningsgrad’: ventilatorfragassens energiform, som anvendes til at bestemme ventilatorens virkningsgrad; det kan enten være den statiske virkningsgrad eller totalvirkningsgraden, idet

7)   ‘statisk virkningsgrad’: en ventilators energieffektivitet baseret på måling af ‘ventilatorens statiske tryk’ (psf)

8)   ‘ventilatorens statiske tryk’ (psf): ventilatorens totaltryk (pf) minus dens dynamiske tryk korrigeret med Mach-faktoren

9)   ‘stagnationstryk’: trykket målt i et punkt i en luftart i bevægelse, hvis denne luftart blev sat i bero ved hjælp af en isentropisk proces

10)   ‘dynamisk tryk’: det tryk, der beregnes ud fra massestrømmen, den gennemsnitlige densitet af luftarten ved udløbet og ventilatorens udløbsareal

11)   ‘Mach-faktor’: korrektionsfaktor, som anvendes på det dynamiske tryk i et punkt, defineret som stagnationstrykket minus trykket målt i forhold til det absolutte nultryk, som virker på et punkt i ro i forhold til den omgivende luftart, divideret med det dynamiske tryk

12)   ‘totalvirkningsgrad’: en ventilators energieffektivitet baseret på måling af ‘ventilatorens totaltryk’ (pf)

13)   ‘ventilatorens totaltryk’ (pf): forskellen mellem stagnationstrykket ved ventilatorens udløb og stagnationstrykket ved ventilatorens indløb

14)   ‘virkningsgradklassificering’: parameter i beregningen af målværdien for energieffektiviteten af en ventilator med en specifik tilført elektrisk indgangseffekt i det optimale driftspunkt (benævnt ‘N’ i beregningen af ventilatorens energieffektivitet)

15)   ‘totalvirkningsgradklasse’ (ηtarget): den energieffektivitet, som en ventilator mindst skal nå, for at opfylde kravene; den bygger på ventilatorens tilførte elektriske indgangseffekt i det optimale driftspunkt, hvor ηtarget er resultatet af den relevante formel i punkt 3 i bilag II, under anvendelse af det relevante heltal N for virkningsgradklassificeringen (bilag I, punkt 2, tabel 1 og 2) og ventilatorens tilførte elektriske indgangseffekt Pe(d) i kW i dens optimale driftspunkt i henhold til den relevante energieffektivitetsformel

16)   ‘frekvensomformer’: effektelektronisk enhed, som er indbygget i — eller fungerer som et samlet system med — motoren og ventilatoren, og som kontinuerligt tilpasser den tilførte strøm således, at motoren afgiver en mekanisk effekt med et moment og ved et omdrejningstal, der svarer til dens aktuelle belastning, med undtagelse af spændingsregulatorer, som kun regulerer motorens forsyningsspænding

17)   ‘samlet virkningsgrad’: enten ‘statisk virkningsgrad’ eller ‘totalvirkningsgrad’ alt efter, hvad der er relevant.

2.   Krav til ventilatorers energieffektivitet

Mindstekravene til ventilatorers energieffektivitet er opstillet i tabel 1 og 2.

Tabel 1

Mindstekrav til ventilatorers energieffektivitet i første fase fra den 1. januar 2013

Ventilatortype

Måleopstilling

(A-D)

Type ventilator-virknings-grad

(statisk eller total)

Effektinterval (P) i kW

Totalvirkningsgradklasse

Virkningsgradklassificering

(N)

Aksialventilator

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

36

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

50

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Centrifugalventilator med fremadrettede skovle og med radielle skovle

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

37

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

42

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Kammerventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Halvaksialventilator

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

47

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Tangentialventilator

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

13

10 < P ≤ 500

ηtarget = N


Tabel 2

Mindstekrav til ventilatorers energieffektivitet fra den 1. januar 2015

Ventilatortype

Måleopstilling

(A-D)

Type ventilator-virknings-grad

(statisk eller total)

Effektinterval (P) i kW

Totalvirkningsgradklasse

Virkningsgradklassificering

(N)

Aksialventilator

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

40

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

58

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Centrifugalventilator med fremadrettede skovle og med radielle skovle

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

44

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

49

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Kammerventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

64

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Halvaksialventilator

A, C

statisk

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

50

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Tangentialventilator

B, D

total

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

21

10 < P ≤ 500

ηtarget = N

3.   Krav til produktinformation på ventilatorer

1.

De i nr. 2, punkt 1-14 anførte oplysninger skal tydeligt fremgå af:

a)

ventilatorens tekniske dokumentation

b)

de websteder med fri adgang, som tilhører ventilatorproducenterne

2.

Følgende informationer skal vises:

1)

samlet virkningsgrad (η), afrundet til én decimal

2)

måleopstilling brugt ved bestemmelse af virkningsgraden (A-D)

3)

type ventilatorvirkningsgrad (statisk eller total)

4)

virkningsgrad i det optimale driftspunkt

5)

hvorvidt beregningen af ventilatorens virkningsgrad forudsætter brug af en frekvensomformer og i givet fald, om frekvensomformeren er indbygget i ventilatoren eller skal monteres sammen med den

6)

produktionsår

7)

producentens navn eller varemærke, nummer i handelsregisteret og hjemsted

8)

produktets modelnummer

9)

nominel(le) motorindgangseffekt(er) (kW), masse- hhv. volumenstrøm(me) og tryk ved optimal energieffektivitet

10)

omdrejninger pr. minut i det optimale driftspunkt

11)

‘trykforholdet’

12)

oplysninger med relevans for demontering, genvinding eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente

13)

oplysninger, som er relevante i forbindelse med at mindske miljøvirkningen og sikre en optimal forventet levetid for så vidt angår montering, brug og vedligehold

14)

beskrivelse af yderligere komponenter, der anvendes ved bestemmelsen af ventilatorens energieffektivitet, f.eks. rør, som ikke er beskrevet i måleopstillingen og ikke leveres med ventilatoren.

3.

Oplysningerne i den tekniske dokumentation skal stå i nummerorden, som vist i punkt 2, nr. 1-14. Det er ikke nødvendigt, at benytte nøjagtig samme ordlyd som i listen. Oplysningerne kan gives i form af grafer, figurer eller symboler i stedet for tekst.

4.

Oplysningerne i punkt 2, nr. 1-5, skal være uudsletteligt anført på eller nær ventilatorens ydelsesskilt, hvor der i forbindelse med punkt 2, nr. 5 — alt efter omstændighederne — skal anføres en af de to følgende formuleringer:

‘Der skal monteres en frekvensomformer sammen med denne ventilator’

‘Denne ventilator har en indbygget frekvensomformer’.

5.

Producenterne skal i instruktionsbogen oplyse om alle de specifikke forholdsregler, der skal træffes, når ventilatorer samles, monteres eller vedligeholdes. Hvis det i henhold til punkt 2, nr. 5, i produktinformationskravene er anført, at der skal monteres en frekvensomformer sammen med ventilatoren, skal producenterne give nærmere oplysninger om frekvensomformerens egenskaber for at sikre en optimal brug efter samlingen.


BILAG II

MÅLINGER OG BEREGNINGER

1.   Definitioner med henblik på bilag II

1)

»volumenstrøm« (q): den mængde af en given luftart, der strømmer gennem ventilatoren pr. tidsenhed (m3/s), og som beregnes ud fra massen af den luftart, der transporteres af ventilatoren (kg/s), divideret med luftartens densitet ved ventilatorens indløb (kg/m3)

2)

»kompressibilitetsfaktor«: et dimensionsløst tal, som angiver den kompressibilitet, som luftstrømmen udsættes for under prøvningen, og som beregnes som forholdet mellem det mekaniske arbejde, som ventilatoren udfører på luftarten, og det arbejde, der ville blive udført på en usammentrykkelig væske med samme massestrøm, indløbsdensitet og trykforhold, idet der anvendes »totaltryk« (kp) eller »statisk tryk« (kps) for ventilatorens tryk

3)

kps er kompressibilitetskoefficienten for beregningen af ventilatorens statiske lufteffekt

4)

kp er kompressibilitetskoefficienten for beregningen af ventilatorens totallufteffekt

5)

»færdigsamlet (klar til brug)«: ventilator, som leveres klar til montering eller samles endeligt på stedet, således at den har alle dele, der er nødvendige for at omdanne elektrisk energi til lufteffekt, uden at der er behov for flere dele eller komponenter

6)

»ikkefærdigsamlet«: samlede ventilatordele, som mindst omfatter rotoren, og hvor der er brug for en eller flere eksternt leverede dele, før den kan omdanne elektrisk energi til lufteffekt

7)

»direkte drevet«: ventilatortræk, hvor rotoren er fastgjort til motorakslen, enten direkte eller via en koaksialkobling, og hvor rotoren og motoren har samme omdrejningshastighed

8)

»transmission«: kraftoverførsel til ventilator, der ikke er »direkte drevet«, jf. ovenstående definition. Kraftoverførslen kan f.eks. ske ved hjælp af et remtræk, et gear eller en slipkobling

9)

»laveffekttransmission«: transmission ved hjælp af en rem, hvor remmens bredde er mindre end tre gange dens højde, eller en anden transmissionsform, som ikke er »højeffekttransmission«

10)

»højeffekttransmission«: transmission ved hjælp af en rem, hvis bredde er mindst tre gange dens højde, en tandrem eller tandhjul.

2.   Målemetode

Ved overholdelse og kontrol af overholdelse af kravene i denne forordning udføres målinger og beregninger ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar metode, som anvender alment anerkendte metoder, og som fører til resultater med lille usikkerhed, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, for hvilke referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Beregningsmetode

Metoden til beregning af en specifik ventilators energieffektivitet bygger på forholdet mellem lufteffekten og den elektriske effekt, der tilføres motoren, hvor lufteffekten er produktet af luftvolumenstrømmen og totaltrykstigningen. Trykket er enten statisk tryk eller totaltryk, som er summen af det statiske og det dynamiske tryk, afhængigt af måleopstilling og type ventilatorvirkningsgrad.

3.1.

Hvis ventilatoren leveres »færdigsamlet (klar til brug)«, måles ventilatorens lufteffekt og elektriske indgangseffekt i det optimale driftspunkt:

a)

Har ventilatoren ikke en frekvensomformer, beregnes den samlede virkningsgrad ved hjælp af følgende formel:

ηe = Pu(s) / Pe,

hvor:

 

ηe er den samlede virkningsgrad

 

Pu(s) er ventilatorens lufteffekt (hydrauliske effekt) i dens optimale driftspunkt, beregnet i overensstemmelse med punkt 3.3

 

Pe er den målte effekt ved ventilatormotorens eltilslutningspunkt, når ventilatoren kører med optimal energieffektivitet

b)

Har ventilatoren en frekvensomformer, beregnes den samlede virkningsgrad ved hjælp af følgende formel:

ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc,

hvor:

 

ηe er den samlede virkningsgrad

 

Pu(s) er ventilatorens lufteffekt i dens optimale driftspunkt, beregnet i overensstemmelse med punkt 3.3

 

Ped er den målte effekt ved frekvensomformerens eltilslutningspunkt, når ventilatoren kører med optimal energieffektivitet

 

Cc er en kompensationsfaktor for partiel belastning som følger:

for en motor med frekvensomformer og Ped ≥ 5 kW er Cc = 1,04

for en motor med frekvensomformer og Ped < 5 kW er Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.2.

Hvis ventilatoren leveres »ikkefærdigsamlet«, beregnes ventilatorens samlede virkningsgrad i rotorens optimale driftspunkt ved hjælp af følgende formel:

ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc,

hvor:

 

ηe er den samlede virkningsgrad

 

ηr er rotorvirkningsgraden i henhold til Pu(s) / Pa,

hvor:

 

Pu(s) er lufteffekten bestemt i rotorens optimale driftspunkt og i henhold til nedenstående punkt 3.3

 

Pa er ventilatorens akseleffekt i rotorens optimale driftspunkt

 

ηm er motorens nominelle virkningsgrad, jf. forordning (EF) nr. 640/2009, hvor denne finder anvendelse. Hvis motoren ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 640/2009, eller hvis der ikke leveres en motor, beregnes en standardværdi for ηm for motoren vej hjælp af følgende værdier:

hvis den anbefalede tilførte effekt »Pe« er ≥ 0,75 kW,

ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761

hvor x = Lg(Pe)

og Pe er defineret i punkt 3.1, litra a);

hvis den anbefalede tilførte effekt til motoren »Pe« er < 0,75 kW,

ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381

og Pe er som defineret i punkt 3.1, litra a), idet den indgangseffekt, Pe, der anbefales af ventilatorproducenten, bør være tilstrækkelig til at nå ventilatorens optimale driftspunkt, når der tages hensyn til tab fra eventuelle transmissionssystemer

 

ηT er kraftoverførselssystemets virkningsgrad, og følgende standardværdier anvendes:

for direkte træk ηT = 1,0,

hvis der er tale om en laveffekttransmission, jf. punkt 1, nr. 9, og

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96, eller

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725, eller

Pa < 1 kW, ηT = 0,89

hvis der er tale om en højeffekttransmission, jf. punkt 1, nr. 10, og

Pa < 5 kW, ηT = 0,98

eller 1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93, eller

Pa < 1 kW, ηT = 0,94

 

Cm er kompensationsfaktoren for afstemning af komponenter = 0,9

 

Cc er kompensationsfaktoren for partiel belastning:

for en motor uden frekvensomformer Cc = 1,0

for en motor med frekvensomformer og Ped ≥ 5 kW er Cc = 1,04

for en motor med frekvensomformer og Ped < 5 kW er Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.3

Ventilatorens lufteffekt, Pu(s) (kW), beregnes i overensstemmelse med den måleopstilling, der er valgt af leverandøren:

a)

Er ventilatoren målt i overensstemmelse med måleopstilling A, bruges ventilatorens lufteffekt Pus i henhold til formlen Pus = q · psf · kps

b)

Er ventilatoren målt i overensstemmelse med måleopstilling B, bruges ventilatorens lufteffekt Pu i henhold til formlen Pu = q · pf · kp

c)

Er ventilatoren målt i overensstemmelse med måleopstilling C, bruges ventilatorens lufteffekt Pus i henhold til formlen Pus = q · psf · kps

d)

Er ventilatoren målt i overensstemmelse med måleopstilling D, bruges ventilatorens lufteffekt Pu i henhold til formlen Pu = q · pf · kp.

4.   Metode til beregning af totalvirkningsgradklasse

Totalvirkningsgradklassen er den energieffektivitet, som en ventilator af en given ventilatortype skal nå, for at opfylde denne forordnings krav (udtrykt i hele procent). Totalvirkningsgradklasssen beregnes i henhold til effektivitetsformler, som omfatter den tilførte elektriske effekt, Pe(d), og mindstevirkningsgraden i henhold til bilag I. Hele effektintervallet dækkes af to formler: et interval for ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 0,125 kW til og med 10 kW, og et andet for ventilatorer med en indgangseffekt over 10 kW til og med 500 kW.

Der er udviklet energieffektivitetsformler for tre serier forskellige ventilatortyper, som tager højde for deres forskellige egenskaber:

4.1.

Totalvirkningsgradklassen for aksialventilatorer, centrifugalventilatorer med fremadrettede skovle og centrifugalventilatorer med radielle skovle beregnes ved hjælp af følgende formler:

Effektinterval P fra 0,125 kW til 10 kW

Effektinterval P fra 10 kW til 500 kW

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

hvor indgangseffekten, P, er den elektriske tilførte energi, Pe(d), og N er heltallet for den krævede virkningsgrad.

4.2.

Totalvirkningsgradklassen for centrifugalventilatorer med bagudrettede skovle uden ventilatorhus (kammerventilatorer), centrifugalventilatorer med bagudrettede skovle med ventilatorhus og halvaksialventilatorer beregnes ved hjælp af følgende formler:

Effektinterval P fra 0,125 kW til 10 kW

Effektinterval P fra 10 kW til 500 kW

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

hvor indgangseffekten, P, er den elektriske tilførte energi, Pe(d), og N er heltallet for den krævede virkningsgrad.

4.3.

Totalvirkningsgradklassen for tangentialventilatorer beregnes ved hjælp af følgende formler:

Effektinterval P fra 0,125 kW til 10 kW

Effektinterval P fra 10 kW til 500 kW

ηtarget = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

ηtarget = N

hvor indgangseffekten, P, er den elektriske tilførte energi, Pe(d), og N er heltallet for den krævede virkningsgrad.

5.   Anvendelse af totalvirkningsgradklassen

For at opfylde mindstekravene til energieffektivitet skal den samlede virkningsgrad ηe for ventilatoren, der beregnes i henhold til den relevante metode i bilag II, punkt 3, være lig med eller større end den totalvirkningsgradklasse ηtarget, der er fastsat ud fra virkningsgraden.


BILAG III

VERIFIKATIONSPROCEDURE I FORBINDELSE MED MARKEDSTILSYN

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, anvende nedenstående verifikationsprocedure for de i bilag I anførte krav.

1.

Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed.

2.

Modellen anses for at opfylde denne forordnings bestemmelser, hvis ventilatorens samlede virkningsgrad (ηe) mindst svarer til totalvirkningsgradklassen*0,9, beregnet ved hjælp af formlerne i bilag II (punkt 3) og de relevante virkningsgrader fra bilag I.

3.

Hvis resultatet i punkt 2 ikke nås:

anses modellen, hvis den pågældende model fremstilles i mængder på under fem eksemplarer årligt, for ikke at opfylde denne forordnings bestemmelser

skal markedstilsynsmyndigheden, hvis modellen fremstilles i mængder på fem eksemplarer eller flere årligt, teste yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder.

4.

Modellen anses for at opfylde denne forordnings bestemmelser, hvis de i punkt 3 omhandlede tre enheders gennemsnitlige samlede virkningsgrad (ηe) mindst er totalvirkningsgradklassen*0,9, beregnet ved hjælp af formlerne i bilag II (punkt 3) og de relevante virkningsgrader fra bilag I.

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav.


BILAG IV

VEJLEDENDE REFERENCEVÆRDIER (JF. ARTIKEL 6)

I tabel 1 er anført den bedste tilgængelige teknologi på markedet for ventilatorer på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning. Disse referenceværdier nås muligvis ikke altid for alle anvendelser i det samlede effektinterval, der er omfattet af denne forordning.

Tabel 1

Vejledende referenceværdier for ventilatorer

Ventilatortype

Måleopstilling (A-D)

Type ventilatorvirkningsgrad

(statisk eller total)

Virkningsgrad-klassificering

Aksialventilator

A, C

statisk

65

B-D

total

75

Centrifugalventilator med fremadrettede skovle og med radielle skovle

A, C

statisk

62

B-D

total

65

Kammerventilator med bagudrettede skovle uden ventilatorhus

A, C

statisk

70

Centrifugalventilator med bagudrettede skovle med ventilatorhus

A, C

statisk

72

B-D

total

75

Halvaksialventilator

A, C

statisk

61

B-D

total

65

Tangentialventilator

B-D

total

32


6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 328/2011

af 5. april 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, for så vidt angår statistikker over dødsårsager

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 af 16. december 2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1338/2008 fastlægges der fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker inden for folkesundhed og arbejdsmiljø.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at præcisere, hvilke data og metadata der skal indberettes om dødsårsager som omhandlet i nævnte forordnings bilag III, og for at fastlægge referenceperioder og hyppighed for indberetning af de pågældende data.

(3)

Fortrolige data, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat), bør behandles i overensstemmelse med princippet om statistisk fortrolighed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (2) og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(4)

Der er blevet foretaget en cost-benefit-analyse, og resultaterne heraf er blevet evalueret i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2008.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Der udarbejdes europæiske statistikker over »dødsårsager« for alle registrerede dødsfald og dødfødsler i hver enkelt medlemsstat, idet der skelnes mellem bosiddende og ikke-bosiddende.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »dødsfald«: varigt bortfald af alle tegn på liv på et hvilket som helst tidspunkt efter, at en levende fødsel har fundet sted (ophør af de vitale funktioner efter fødslen uden mulighed for genoplivning). Dødfødsler er ikke omfattet af denne definition

b)   »dødfødsel«: fosterdød, dvs. dødsfald, der sker inden den fuldstændige udstødning eller ekstraktion af undfangelsesproduktet fra moderen, uanset graviditetens varighed. Døden karakteriseres ved, at fosteret efter at være blevet skilt fra moderen ikke trækker vejret eller viser andre tegn på liv, f.eks. at hjertet banker, navlestrengen pulserer, eller at der er tydelig bevægelse i skeletmuskler

c)   »gestationsalder«: graviditetens varighed, regnet fra sidste normale menstruations første dag. Gestationsalder udtrykkes i hele dage eller hele uger

d)   »neonatalt dødsfald«: dødsfald blandt levendefødte inden for de første 28 hele dage af livet (dag 0-27)

e)   »paritet«: antal tidligere levende fødsler eller dødfødsler (0, 1, 2, 3 eller flere tidligere levende fødsler eller dødfødsler)

f)   »andre dødsfald«: dødsfald, der sker efter den neonatale periode fra den 28. hele dag af livet og derefter

g)   »tilgrundliggende dødsårsag«: den sygdom eller personskade, der igangsatte forløbet af sygelige begivenheder, som direkte medførte døden, eller omstændighederne ved ulykken eller den voldsomme begivenhed, som medførte personskaden med dødelig udgang

h)   »bosiddende«: bosiddende på »sædvanlig bopæl«, som er det sted, hvor en person normalt tilbringer den daglige hvileperiode, uanset om der forekommer midlertidigt fravær på grund af fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og familie, forretningsrejse, lægebehandling eller pilgrimsrejser.

Kun følgende personer anses for at have sædvanlig bopæl det pågældende sted:

i)

personer, der i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder før referencedatoen har boet på deres sædvanlige bopæl, eller

ii)

personer, der i løbet af de sidste 12 måneder før referencedatoen er ankommet til deres sædvanlige bopæl med den hensigt at opholde sig dér mindst et år.

Hvis forholdene i nr. i) eller ii) ikke kan påvises, betyder »sædvanlig bopæl« det sted, hvor en person har lovlig eller registreret bopæl.

Artikel 3

Datakrav

Medlemsstaterne indberetter data for de variabler, der er fastsat i bilaget, til Kommissionen (Eurostat). Når det er muligt, inkluderes statistikker over dødsfald blandt bosiddende, der dør i udlandet.

For dødfødsler anvendes mindst et af tre indberetningskriterier i denne rækkefølge: 1) fødselsvægt, 2) gestationsalder og 3) længde fra isse til hæl. Dataindsamlingen begrænses til følgende kategorier:

a)

fødselsvægt mellem 500 g og 999 g, eller hvis fødselsvægt ikke er relevant, gestationsalder mellem 22 og 27 hele uger, eller hvis ingen af disse to kriterier er relevante, længde fra isse til hæl mellem 25 og 34 cm (variabel 9), og

b)

fødselsvægt på 1 000 g og derover eller, hvis fødselsvægt ikke er relevant, gestationsalder over 27 hele uger, eller hvis ingen af disse to kriterier er relevante, længde fra isse til hæl på 35 cm eller derover (variabel 10).

Artikel 4

Referenceperiode

Referenceperioden er kalenderåret.

Medlemsstaterne indberetter de i denne forordning anførte data til Kommissionen (Eurostat) senest 24 måneder efter udløbet af referenceåret.

Det første referenceår er 2011.

Artikel 5

Metadata

Medlemsstaterne skal til Kommissionen (Eurostat) fremsende relevante oplysninger, herunder oplysninger om nationale forskelle med hensyn til definitioner, datadækning, den udgave og de ajourføringer af »International Classification of Diseases« (ICD), der anvendes, og de automatiske kodningssystemer samt oplysninger om, hvordan den tilgrundliggende dødsårsag fastslås og i givet fald ændres.

Artikel 6

Levering af data og metadata til Kommissionen (Eurostat)

Medlemsstaterne leverer aggregerede data eller mikrodata (færdigbearbejdede, validerede og godkendte) samt metadata som foreskrevet i denne forordning i overensstemmelse med en dataudvekslingsstandard, der er fastsat af Kommissionen (Eurostat). Data og metadata leveres til Eurostat via den centrale dataportal.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 70.

(2)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG

Liste over variabler, der skal sendes til kommissionen (Eurostat)

Variabler

Bosiddende

Ikke-bosiddende, der er døde i indberetningslandet

Dødfødsler

Neonatale dødsfald

Andre dødsfald

Dødfødsler

Neonatale dødsfald

Andre dødsfald

1)

Dødsår (dato for dødsfaldet)

C

C

C

C

C

C

2)

Køn

V

C

C

V

C

C

3)

Tilgrundliggende dødsårsag efter ICD (4 cifre)

V

C

C

V

C

C

4)

Alder (0 dage, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dage, 7-27 dage, 28-365 dage, 1 år, 2, 3, 4, 5-9, … 85-89, …105+)

X

C

C

X

C

C

5)

Land, hvor dødsfaldet er sket

V

C

C

V

C

C

6)

Region, hvor dødsfaldet er sket (NUTS 2)

V

C (1)

C (1)

V

C

C

7)

Bopælsregion (NUTS 2)/Moderens bopælsregion (NUTS 2)

V

C

C

V

V

V

8)

Bopælsland/Moderens bopælsland

X

X

X

V

C

C

9)

Første kategori af dødfødsler

fødselsvægt mellem 500 g og 999 g, eller hvis fødselsvægt ikke er relevant

gestationsalder mellem 22 og 27 hele uger, eller hvis ingen af disse to kriterier er relevante

længde fra isse til hæl mellem 25 og 34 cm

V

X

X

V

X

X

10)

Anden kategori af dødfødsler

fødselsvægt på 1 000 g og derover, eller hvis fødselsvægt ikke er relevant

gestationsalder over 27 hele uger, eller hvis ingen af disse to kriterier er relevante

længde fra isse til hæl på 35 cm eller derover

V

X

X

V

X

X

11)

Moderens alder fordelt på aldersgrupper (under 15 år og derefter 5-års-aldersgrupper indtil 49 år samt 50 år og derover)

V

V

X

V

V

X

12)

Paritet

V

V

X

V

V

X

NB. C: obligatorisk, V: fakultativ, X: ikke relevant.


(1)  Fakultativ for bosiddende, der dør i udlandet.


6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 329/2011

af 5. april 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

61,9

JO

71,2

MA

51,5

TN

104,8

TR

92,5

ZZ

76,4

0707 00 05

EG

158,2

TR

144,9

ZZ

151,6

0709 90 70

MA

85,6

TR

123,5

ZA

28,9

ZZ

79,3

0805 10 20

EG

63,1

IL

76,5

MA

53,1

TN

47,6

TR

73,3

US

49,1

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

52,7

ZZ

52,7

0808 10 80

AR

96,2

BR

81,9

CA

107,4

CL

90,7

CN

104,9

MK

50,2

US

165,6

UY

76,4

ZA

83,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

96,4

CL

106,2

CN

67,7

US

174,8

ZA

102,3

ZZ

109,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/27


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 1. april 2011

om ændring af bilag II, III og IV til Rådets direktiv 2009/158/EF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande

(meddelt under nummer K(2011) 2068)

(EØS-relevant tekst)

(2011/214/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 34, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2009/158/EF fastsættes de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Unionen med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande. I bilag II til direktivet fastsættes reglerne for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandel med disse varer inden for Unionen. I kapitel II, III og IV i bilaget fastsættes betingelserne vedrørende virksomheders anlæg og drift, program for sundhedskontrol og kriterier for suspension eller tilbagetrækning af en virksomheds godkendelse, hvilket omfatter undersøgelser for visse mikroorganismer, salmonella og mycoplasma, som skal foretages på de virksomheder, der er godkendt til handel inden for Unionen.

(2)

Erfaringerne med gennemførelse af betingelserne vedrørende virksomheders anlæg og drift, jf. kapitel II i bilag II til direktiv 2009/158/EF viser, at disse betingelser bør tilpasses til den nuværende praksis i industrien, navnlig med hensyn til forskellige fjerkræarters æglægningsadfærd.

(3)

Endvidere bør kapitel III og IV i bilag II til direktiv 2009/158/EF ændres for at tage hensyn til den videnskabelige udvikling inden for diagnosticeringsmetoder for mycoplasma i tråd med kapitel 2.3.5 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines fra Verdensorganisationen for Dyresundhed og ændringerne i nomenklaturen for salmonella i henhold til White-Kauffmann-Le Minor-skemaet for antigenformler for salmonellaserovarer fra 2007 fra Verdenssundhedsorganisationens Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella og kapitel 2.3.11 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines fra Verdensorganisationen for Dyresundhed.

(4)

I bilag III til direktiv 2009/158/EF fastsættes betingelser for vaccination af fjerkræ. Det bør ændres for at medtage særlige betingelser for vaccination mod salmonella.

(5)

Det er også nødvendigt at ændre visse referencer i forbindelse med vaccination mod aviær influenza i standardcertifikaterne i bilag IV til direktiv 2009/158/EF.

(6)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (2) er der fastsat regler for at sikre, at der træffes korrekte og effektive foranstaltninger til opdagelse og bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser. I henhold til forordningen skal oprindelsesflokke og –besætninger af visse arter, der er opført i bilag I til forordningen, kontrolleres for visse bestemte zoonoser og zoonotiske agenser, inden der fra den fødevarevirksomhed, der er oprindelsesbedrift, afsendes levende dyr eller rugeæg. Kontroldatoen og –resultatet skal fremgå af de relevante sundhedscertifikater, der er fastsat regler om i EU-lovgivningen, herunder direktiv 2009/158/EF.

(7)

I bilag IV til direktiv 2009/158/EF er der angivet standardcertifikater til brug ved samhandel inden for Unionen med fjerkræ og rugeæg.

(8)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2008 af 20. juni 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i kalkuner (3) skal krav om testning også gælde for kalkunflokke fra 1. januar 2010, og de pågældende veterinærcertifikater i bilag IV til direktiv 2009/158/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Bilag II, III og IV til direktiv 2009/158/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II, III og IV til direktiv 2009/158/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(2)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(3)  EUT L 162 af 21.6.2008, s. 3.


BILAG

I bilag II, III og IV til direktiv 2009/158/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kapitel II ændres således:

i)

I afsnit A affattes punkt 2, litra e), således:

»e)

Æggene:

i)

indsamles med hyppige intervaller, mindst en gang om dagen og hurtigst muligt efter lægningen

ii)

rengøres og desinficeres hurtigst muligt, medmindre desinfektionen finder sted på et rugeri i samme medlemsstat

iii)

anbringes enten i en ny eller i en rengjort og desinficeret emballage.«

ii)

I afsnit B affattes punkt 2, litra e), første led, således:

»—

æggene mellem ankomsten til rugeriet og udrugningen eller ved afsendelsen med henblik på handel inden for Unionen eller eksport til et tredjeland, medmindre de allerede er desinficeret i oprindelsesformeringsvirksomheden«.

b)

Kapitel III og IV affattes således:

»KAPITEL III

PROGRAM FOR SUNDHEDSKONTROL

Sundhedskontrolprogrammerne skal med forbehold af sundhedsforanstaltningerne og artikel 16 og 17 mindst omfatte kontrolbestemmelser for de infektioner og arter, der er opført i afsnit A-D.

A.   Infektioner med Salmonella Pullorum (1), Salmonella Gallinarum (2) og Salmonella Arizonae (3)

1.   Arter:

a)

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum: høns, kalkuner, perlehøns, vagtler, fasaner, agerhøns og ænder.

b)

Salmonella Arizonae: kalkuner.

2.   Sundhedskontrolprogram

a)

Det undersøges, om der foreligger infektion, ved hjælp af serologiske og/eller bakteriologiske undersøgelser (4).

b)

De prøver, der skal undersøges, udtages afhængigt af de enkelte tilfælde af blod, embryoner, der ikke udruges, (dvs. embryoner, der er døde i ægget), kyllinger af anden sortering, mekonium, post mortem-væv, navnlig lever, milt, æggestokke/æggeleder og ileocøkalstedet (5).

c)

Der anvendes direkte berigelse i selenit-cystein-bouillon for fæces/mekoniumprøver og tarmprøver. En ikke-selektiv forudgående berigelse efterfulgt af selektiv berigelse i Rappaport-Vassiliadis-sojabouillon (RVS) eller Müller-Kauffmann-bouillon med tetrationat og novobiocin (MKTTn) kan anvendes til prøver (som f.eks. embryoner, der er døde i ægget), hvor konkurrerende flora forventes at være ringe (6)  (7).

d)

Udtagningen af blodprøver i en flok med henblik på serologisk undersøgelse for Salmonella Pullorum eller Salmonella Arizonae skal for så vidt angår antallet af prøver, der skal udtages, foretages under hensyn til infektionens forekomst i den pågældende medlemsstat og dens tidligere forekomst i virksomheden. Der skal dog altid udtages et statistisk gyldigt antal prøver med henblik på serologisk og/eller bakteriologisk undersøgelse til påvisning af infektionen.

e)

En flok skal undersøges i forbindelse med hver æglægningsperiode på det mest effektive tidspunkt med henblik på sporing af den pågældende sygdom.

f)

Prøver til bakteriologisk undersøgelse må ikke udtages fra fjerkræ eller æg, der er behandlet med antimikrobielle lægemidler i de sidste to til tre uger før undersøgelsen.

g)

Påvisningsmetoderne skal kunne differentiere mellem serologiske reaktioner over for infektioner med Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum og serologiske reaktioner, som skyldes anvendelse af Salmonella Enteritidis-vaccine, hvor denne vaccines anvendes (8). Der må derfor ikke foretages en sådan vaccination, hvis der skal anvendes serologisk overvågning. Hvis der er foretaget vaccination, skal der foretages bakteriologisk undersøgelse, men den anvendte bekræftelsesmetode skal kunne differentiere mellem levende vaccinestammer og feltstammer.

B.   Infektioner med Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis

1.   Arter:

a)

Mycoplasma gallisepticum: høns og kalkuner.

b)

Mycoplasma meleagridis: kalkuner.

2.   Sundhedskontrolprogram

a)

Det undersøges, om der foreligger infektion, ved hjælp af validerede serologiske og/eller bakteriologiske og/eller molekylære undersøgelser. Konstatering af luftsæklæsioner på daggamle kyllinger og kalkunkyllinger tyder på, at der foreligger en mycoplasmainfektion, og skal undersøges.

b)

De prøver, der skal undersøges for infektion med mycoplasma, skal udtages afhængigt af de enkelte tilfælde af blod, daggamle kyllinger og kalkunkyllinger, sæd eller svabeprøver fra luftrør, indre næsebor, kloak eller luftsæk, og navnlig til påvisning af Mycoplasma meleagridis hos kalkuner skal der udtages prøver af æggeleder og penis.

c)

Undersøgelserne for Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis foretages på grundlag af en repræsentativ prøve, således at der kan foretages en løbende infektionskontrol i opdrætnings- og æglægningsperioden, dvs. lige inden æglægningens begyndelse og herefter hver tredje måned.

C.   Resultater og foranstaltninger

Er der ingen reaktion, anses kontrollen for negativ. I modsat fald anses flokken for at være under mistanke, og foranstaltningerne i kapitel IV skal anvendes.

D.   For så vidt angår bedrifter, der består af flere adskilte produktionsenheder, kan den kompetente veterinærmyndighed undlade at træffe de foranstaltninger, der ifølge punkt 3, litra b), i kapitel IV kræves for at forny godkendelsen, for så vidt angår sunde produktionsenheder tilhørende en inficeret bedrift, dersom der foreligger en bekræftelse fra den tilforordnede dyrlæge om, at denne produktionsenheds struktur og størrelse samt den virksomhed, der foregår her, er af en sådan art, at produktionsenheden med hensyn til opstaldning, pasning og fodring er klart adskilt fra de øvrige, således at den pågældende sygdom ikke kan sprede sig fra én produktionsenhed til en anden.

KAPITEL IV

KRITERIER FOR SUSPENSION ELLER TILBAGETRÆKNING AF EN VIRKSOMHEDS GODKENDELSE

1.

En virksomheds godkendelse suspenderes

a)

når betingelserne i kapitel II ikke længere er opfyldt

b)

indtil en undersøgelse vedrørende den pågældende sygdom er afsluttet

hvis:

der er mistanke om aviær influenza eller Newcastle disease i virksomheden

virksomheden har modtaget fjerkræ eller rugeæg fra en virksomhed, hvor der er mistanke om udbrud eller bekræftet udbrud af aviær influenza eller Newcastle disease

der er etableret en kontakt, der kan overføre infektionen, mellem virksomheden og stedet for udbruddet af aviær influenza eller Newcastle disease

c)

indtil der er foretaget nye undersøgelser, hvis resultaterne af den kontrol, der er foretaget i henhold til kapitel II og III med hensyn til infektioner med Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis, lader formode, at der foreligger et udbrud

d)

indtil der er truffet passende foranstaltninger på embedsdyrlægens foranledning, efter at det er konstateret, at virksomheden ikke overholder kravene i kapitel I, punkt 1, litra a), b) og c).

2.

En virksomheds godkendelse trækkes tilbage:

a)

i tilfælde af bekræftet udbrud af aviær influenza eller Newcastle disease i virksomheden

b)

hvis en ny undersøgelse bekræfter et udbrud af infektion med Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis

c)

hvis den person, der er ansvarlig for virksomheden, efter fornyet opfordring fra embedsdyrlægen ikke har truffet foranstaltninger til at opfylde kravene i kapitel I, punkt 1, litra a), b) og c).

3.

Fornyet godkendelse er underkastet følgende betingelser:

a)

hvis godkendelsen er trukket tilbage på grund af et udbrud af aviær influenza eller Newcastle disease, kan der gives fornyet godkendelse 21 dage efter rengøringen og desinfektionen, hvis der er foretaget sanitetsslagtning

b)

hvis godkendelsen er trukket tilbage som følge af et udbrud fremkaldt:

af Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum eller Salmonella Arizonae, kan der gives fornyet godkendelse, efter at virksomheden er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 21 dages mellemrum efter endt sanitetsslagtning af den sygdomsramte flok, og efter at der er foretaget desinfektion, hvis virkning er blevet kontrolleret ved passende prøver på tørre overflader

af Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis kan der gives fornyet godkendelse, efter at hele flokken er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 60 dages mellemrum, eller efter at virksomheden er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 21 dages mellemrum, efter at der er foretaget desinfektion efter endt sanitetsslagtning af hele den sygdomsramte flok.«

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Ved vaccination af fjerkræ eller flokke til produktion af rugeæg skal vaccinerne have en markedsføringstilladelse fra den kompetente myndighed i en medlemsstat.«

b)

Som punkt 3 indsættes:

»3.

I forbindelse med vaccination mod salmonellaserotyper skal følgende betingelser overholdes:

a)

salmonellavaccinationsprogrammer må ikke gribe forstyrrende ind i den serologiske påvisning i forbindelse med feltundersøgelser eller give falsk positive resultater

b)

levende salmonellavacciner må ikke som led i nationale bekæmpelsesprogrammer anvendes:

i)

til vaccination af avls- og brugsfjerkræ i reproduktions- eller æglægningsstadiet, medmindre det er godtgjort, at de er sikre at anvende, og de er godkendt til sådanne formål i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (9)

ii)

medmindre producenten fremlægger en passende metode til bakteriologisk at skelne mellem vilde salmonellastammer og vaccinestammer.

3)

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

VETERINÆRCERTIFIKATER TIL BRUG VED SAMHANDEL INDEN FOR UNIONEN

(Standardcertifikat 1 til 6)

STANDARDCERTIFIKAT 1

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 2

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 3

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 4

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 5

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 6

Image

Image


(1)  Salmonella Pullorum: Salmonella enterica underart enterica serovar Gallinarum biokemisk variant (biovar) Pullorum

(2)  Salmonella Gallinarum: Salmonella enterica underart enterica serovar Gallinarum biokemisk variant (biovar) Gallinarum

(3)  Salmonella Arizonae: Salmonella enterica underart arizonae serogrouppe K (O18) arizonae

(4)  Bemærk, at serologiske undersøgelser hos andre fuglearter end høns nogle gange kan føre til en uacceptabel andel af falsk positive resultater.

(5)  Bemærk, at miljøprøver almindeligvis ikke er egnet til pålidelig påvisning af Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum.

(6)  Bemærk, at direkte udpladning af aseptisk indsamlet væv på minimalt selektivt agar som f.eks. MacConkey-agar også kan anvendes til diagnosticering

(7)  Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum vokser ikke let på modificeret halvflydende Rappaport Vassiliadis-medium (MRSV), som anvendes til overvågning af zoonotisk Salmonella spp. i Unionen.

(8)  Bemærk, at der i øjeblikket ikke findes en test, der kan differentiere mellem respons over for infektion med Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum og vaccination for denne serotype.

(9)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1


6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 4. april 2011

om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår omladning på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, af sendinger af produkter, der er bestemt til import til Unionen eller til tredjelande

(meddelt under nummer K(2011) 2067)

(EØS-relevant tekst)

(2011/215/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 97/78/EF skal medlemsstaterne foretage veterinærkontrol af animalske produkter og visse planteprodukter, der føres ind i Unionen fra tredjelande, efter bestemmelserne i samme direktiv. Direktivet foreskriver ligeledes, at medlemsstaterne skal sørge for, at sendinger af sådanne produkter føres ind i Unionen via et grænsekontrolsted.

(2)

Artikel 9 i direktiv 97/78/EF foreskriver, hvilke procedurer der skal gennemføres på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, når det drejer sig om sendinger, der var bestemt til import til Unionen via et andet grænsekontrolsted, men som omlades på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, inden for samme EU-havns eller -lufthavns toldområde.

(3)

Artikel 11 i direktiv 97/78/EF omhandler sendinger, der kommer fra et tredjeland, og som omlades på ankomstgrænsekontrolstedet inden for samme EU-havns eller -lufthavns toldområde, men som er bestemt til et andet tredjeland enten gennem Unionens område via et andet grænsekontrolsted eller direkte til et tredjeland uden indførsel ved et andet grænsekontrolsted.

(4)

Artikel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF indeholder desuden en række undtagelser fra de generelle bestemmelser om veterinærkontrol, der udføres på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted. Undtagelserne har forskellige formål og afhænger af sendingernes endelige bestemmelsessted og af, hvor længe sendingerne opbevares under omladningsprocessen på ankomstgrænsekontrolstedet.

(5)

Den maksimale og minimale længde af en sådan opbevaring fastsættes efter proceduren omhandlet i direktiv 97/78/EF.

(6)

Ved Kommissionens beslutning 2000/25/EF af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 9 i Rådets direktiv 97/78/EF, for så vidt angår omladning af produkter på et grænsekontrolsted, når sendingerne er bestemt til endelig import til Det Europæiske Fællesskab, og om ændring af beslutning 93/14/EØF (2) er det fastsat, hvilke minimums- og maksimumsperioder der gælder, når sendingerne er bestemt til import til Unionen via et andet grænsekontrolsted beliggende i samme område eller i en anden medlemsstats område.

(7)

Beslutning 2000/25/EF er ikke helt præcis med hensyn til reglernes anvendelsesområde, når det drejer sig om sendinger, der omlades fra et fly til et andet fly eller fra et skib til et andet skib inden for den samme havns eller lufthavns toldområde med henblik på transit til et tredjeland enten uden andet ophold på Unionens område eller via Unionens område. Det er derfor nødvendigt i denne afgørelse at fastsætte bestemmelser, der præciserer de bestemmelser, der allerede er fastsat ved beslutning 2000/25/EF, herunder bestemmelser om de relevante minimumsperioder.

(8)

Af hensyn til beskyttelsen af folke- og dyresundheden bør embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, modtage relevante oplysninger om sendinger, der er omfattet af artikel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal fremlægges af den person, der er ansvarlig for fragten, når en sending ankommer til grænsekontrolstedet.

(9)

Den minimumsperiode, efter hvilken der skal foretages veterinærkontrol af sendinger, der omlades fra et skib til et andet i samme havn, og som er bestemt til import eller til transit til tredjelande, jf. artikel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF, er på 7 dage.

(10)

For sendinger, der omlades fra et skib til et andet i samme havn på ankomstgrænsekontrolstedet, og som er bestemt til direkte videreforsendelse til et tredjeland uden andet ophold på Unionens område, er de dyre- og folkesundhedsmæssige risici reducerede, idet sendingernes kontakt med Unionens område er begrænset. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at forlænge den minimumsperiode, der er omhandlet i artikel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF.

(11)

En sådan forlængelse bør forudsætte relevante garantier fra den medlemsstat, hvor ankomstgrænsekontrolstedet ligger. Medlemsstaten skal navnlig sikre, at sådanne sendinger ikke kan flyttes til en anden EU-havn, og at de sendes direkte til et tredjeland. Dertil kommer, at medlemsstaten bør give Kommissionen og de øvrige medlemsstater relevante oplysninger om disse garantier, herunder oplysninger om det kontrolsystem, der skal sikre, at bestemmelserne om perioderne og den videre transport til et givet bestemmelsessted, som anført i anmeldelsen af sendingen, overholdes.

(12)

Det er endvidere vigtigt at fastslå, at sendingerne skal undergå fuld veterinærkontrol som foreskrevet i direktiv 97/78/EF efter udløbet af de maksimumperioder, der er fastsat i denne afgørelse.

(13)

Af hensyn til klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen bør beslutning 2000/25/EF ophæves og afløses af denne afgørelse.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Når sendinger frembydes på et grænsekontrolsted til efterfølgende omladning, skal den person, som er ansvarlig for fragten, underrette embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet om følgende:

a)

det forventede tidspunkt for sendingens aflæsning

b)

bestemmelsesgrænsekontrolstedet i Unionen, hvis det drejer sig om import til eller transit gennem Unionen, eller bestemmelsestredjelandet, hvis det drejer sig om transit direkte til et tredjeland

c)

nøjagtig hvor sendingen befinder sig, hvis den ikke læsses direkte på flyet eller skibet til næste bestemmelsessted

d)

det forventede tidspunkt for sendingens pålæsning på flyet eller skibet med næste bestemmelsessted som destination.

Denne underretning skal ske ved sendingens ankomst til grænsekontrolstedet og på en måde, der er fastsat af den kompetente myndighed.

Artikel 2

1.   Den i artikel 9, stk. 1, litra b), nr. i), i direktiv 97/78/EF omhandlede minimumsperiode fastsættes til:

a)

12 timer for lufthavne

b)

7 dage for havne.

2.   Den i artikel 9, stk. 1, litra b), nr. i), i direktiv 97/78/EF omhandlede maksimumsperiode fastsættes til:

a)

48 timer for lufthavne

b)

20 dage for havne.

Artikel 3

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 11 i direktiv 97/78/EF fastsættes den i artikel 9, stk. 1, litra a), i samme direktiv omhandlede minimumsperiode til:

a)

12 timer for lufthavne

b)

7 dage for havne.

2.   Med henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 1 og stk. 2, litra b), andet led, i direktiv 97/78/EF kan medlemsstaterne forlænge den i stk. 1, litra b), i nærværende artikel omhandlede minimumsperiode til 14 dage, forudsat at:

a)

sendingerne kommer fra et tredjeland og er bestemt til et andet tredjeland uden andet ophold i de i bilag I til direktiv 97/78/EF anførte områder

b)

sendingerne omlades fra et skib til et andet skib på grænsekontrolstedet inden for samme EU-havns eller -lufthavns toldområde

c)

den pågældende medlemsstat forelægger en detaljeret begrundelse for Kommissionen og de øvrige medlemsstater via Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, hvoraf det fremgår, at den pågældende medlemsstat har truffet alle fornødne foranstaltninger for at hindre, at sådanne sendinger kan flyttes til en anden EU-havn i stedet for at blive omladet direkte til et tredjeland.

Foranstaltningerne skal bl.a. omfatte et overvågningssystem, der sikrer, at bestemmelserne om perioderne og transporten til næste bestemmelsessted, jf. artikel 1, overholdes.

Artikel 4

I tilfælde, hvor den i artikel 2, stk. 2, anførte maksimumsperiode er udløbet, skal sendingen undergå den identitetskontrol og fysiske kontrol, som er fastsat i artikel 4 i direktiv 97/78/EF, på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted.

Artikel 5

Beslutning 2000/25/EF ophæves.

Artikel 6

Denne afgørelse anvendes fra den 1. maj 2011.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  EFT L 9 af 13.1.2000, s. 27.


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/53


AFGØRELSE Nr. 1/2011 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ NEDSAT I HENHOLD TIL AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER

af 31. marts 2011

vedrørende tilpasningen af bilag 3 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

(2011/216/EU)

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

Ifølge bilag 3 til aftalen skal der gives indrømmelser for ost, især med henblik på gradvis liberalisering af handelen med ost over en periode på fem år fra aftalens ikrafttrædelse.

(3)

Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund er enige om i aftalen at indsætte et nyt bilag 12 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, hvilket kræver sammenhængende specifikationer, navnlig for ost.

(4)

Følgelig bør bilag 3 ændres for både at tage hensyn til den fuldstændige liberalisering af den bilaterale handel med ost pr. 1. juni 2007 og beskyttelsen af geografiske betegnelser, der skal fastsættes i et nyt bilag 12 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag 3 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter og dets appendikser affattes som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter vedtagelsen i den blandede komité.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2011.

På Den Blandede Landbrugskomités vegne

Jacques CHAVAZ

Formand og leder af den schweiziske delegation

Nicolas VERLET

Leder af EU's delegation

Chantal MOSER

Komitéens sekretær


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.


BILAG

»BILAG 3

1.

Den bilaterale handel med alle produkter henhørende under position 0406 i det harmoniserede system liberaliseres fuldstændigt pr. 1. juni 2007, ved at al told og alle kontingenter afskaffes.

2.

Den Europæiske Union anvender ingen eksportrestitutioner ved eksport af ost til Schweiz. Schweiz anvender ingen eksporttilskud (1) ved eksport af ost til Den Europæiske Union.

3.

Der skal ikke fremlægges importlicens for produkter, der henhører under KN-kode 0406 og har oprindelse i Den Europæiske Union eller i Schweiz, og som handles mellem de to parter.

4.

Den Europæiske Union og Schweiz sørger for, at de gensidigt aftalte fordele ikke påvirkes af andre foranstaltninger, der påvirker importen eller eksporten.

5.

Hvis udviklingen i priserne og/eller importen giver anledning til forstyrrelser på en af parternes marked, afholdes der på anmodning af en af parterne snarest muligt konsultationer i den komité, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 6, med henblik på at finde passende løsninger. I den forbindelse aftaler parterne med regelmæssige mellemrum at udveksle oplysninger om priser og alle andre relevante oplysninger om markedet for lokalt produceret og importeret ost.


(1)  Parterne havde aftalt, at de basisbeløb, som afviklingen af eksporttilskuddene var baseret på, blev beregnet på grundlag af forskellen mellem de institutionelle priser for mælk, der forventedes at gælde på tidspunktet for aftalens ikrafttrædelse, inkl. et tillæg for mælk forarbejdet til ost, og som beregnedes ud fra den mængde mælk, der er nødvendig for at fremstille de pågældende oste, og med fradrag af det beløb, hvormed EF nedsatte tolden, bortset fra kontingenterede oste.«