ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.079.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 79

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
25. marts 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/181/EU

 

*

Afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 15. oktober 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

1

 

 

2011/182/EU

 

*

Rådets afgørelse af 9. marts 2011 om fornyelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 291/2011 af 24. marts 2011 om anvendelser af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner til væsentlige laboratorie- og analyseformål i EU i 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 292/2011 af 23. marts 2011 om fastsættelse af tildelingskoefficient, afvisning af yderligere ansøgninger og afslutning af perioden for indgivelse af ansøgninger for disponible mængder af isoglucose uden for kvoten, der skal sælges på EU's marked med nedsat overskudsafgift

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2011 af 23. marts 2011 om fastsættelse af tildelingskoefficient, afvisning af yderligere ansøgninger og afslutning af perioden for indgivelse af ansøgninger for disponible mængder af sukker uden for kvoten, der skal sælges på EU's marked med nedsat overskudsafgift

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 294/2011 af 24. marts 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 295/2011 af 24. marts 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

11

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/183/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. marts 2011 om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten

13

 

 

2011/184/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 24. marts 2011 om tildeling af de mængder kontrollerede stoffer, der må importeres eller produceres til laboratorie- og analyseformål i EU i 2011, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (meddelt under nummer K(2011) 1819)

14

 

 

2011/185/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 24. marts 2011 om tildeling af importkvoter for kontrollerede stoffer og om de mængder, der kan overgå til fri omsætning i Unionen, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 for perioden 1. januar til 31. december 2011 (meddelt under nummer K(2011) 1820)

18

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006)

26

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/1


AFGØRELSE VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

af 15. oktober 2010

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

(2011/181/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5 og 7, og artikel 218, stk. 8, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Unionens og medlemsstaternes vegne forhandlet om en Euro-Middelhavs-aftale om luftfart med Det Hashemitiske Kongerige Jordan (i det følgende benævnt »aftalen«) i overensstemmelse med Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger.

(2)

Aftalen blev paraferet den 17. marts 2010.

(3)

Aftalen bør undertegnes og anvendes midlertidigt af Unionen og medlemsstaterne med forbehold af dens senere indgåelse.

(4)

Det er nødvendigt at fastlægge en procedure for, hvordan den midlertidige anvendelse af aftalen i givet fald bringes til ophør. Det er også nødvendigt at fastlægge en passende procedure for Unionens og medlemsstaternes deltagelse i Det Fælles Udvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 21, og i voldgiftsproceduren i henhold til aftalens artikel 22 samt i forbindelse med gennemførelsen af visse af aftalens bestemmelser vedrørende flyvesikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelse

1.   Undertegnelsen af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dets medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (i det følgende benævnt »aftalen«) godkendes hermed på Unionens vegne med forbehold af Rådets afgørelse om indgåelsen af aftalen (1).

2.   Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der på Unionens vegne er beføjet til at undertegne aftalen med forbehold af dens senere indgåelse.

Artikel 2

Midlertidig anvendelse

Frem til aftalens ikrafttræden anvendes den midlertidigt af Unionen og medlemsstaterne fra den første dag i måneden efter det tidligste af følgende tidspunkter: i) datoen for den sidste note, hvorved parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for midlertidig anvendelse af aftalen, eller ii) i overensstemmelse med parterne gældende interne procedurer og/eller national ret, datoen, der falder 12 måneder efter datoen for aftalens undertegnelse.

Artikel 3

Det Fælles Udvalg

1.   Den Europæiske Union og medlemsstaterne repræsenteres i Det Fælles Udvalg, der nedsættes i medfør af aftalens artikel 21, af repræsentanter for Kommissionen og medlemsstaterne.

2.   Den Europæiske Unions og medlemsstaternes standpunkt i Det Fælles Udvalg i spørgsmål om ændringer i bilag III eller bilag IV til aftalen i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2 i aftalen, og i spørgsmål, hvor EU har enekompetence, og som ikke kræver vedtagelse af en afgørelse med retsvirkning, fastlægges af Kommissionen, og Rådet og medlemsstaterne underrettes på forhånd herom.

3.   I forbindelse med andre afgørelser i Det Fælles Udvalg om spørgsmål, der hører under EU's kompetence, vedtages Den Europæiske Unions og medlemsstaternes holdning af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, medmindre andet er fastsat i EU-traktaternes gældende procedurer for afstemning.

4.   I forbindelse med afgørelser i Det Fælles Udvalg om spørgsmål, der hører under medlemsstaternes kompetence, vedtages Den Europæiske Unions og medlemsstaternes holdning af Rådet med enstemmighed på forslag af Europa-Kommissionen eller medlemsstaterne, medmindre en medlemsstat inden for en måned efter vedtagelsen af denne holdning har oplyst Rådets Generalsekretariat om, at medlemsstaten kun med sine lovgivende organers samtykke kan tilslutte sig den afgørelse, som Det Fælles Udvalg skal træffe.

5.   Unionens og medlemsstaternes holdning i Det Fælles Udvalg forelægges af Kommissionen, undtagen vedrørende spørgsmål, der udelukkende hører under medlemsstaternes kompetence; i så fald forelægges den af formanden for Rådet eller, hvis Rådet træffer afgørelse herom, af Kommissionen.

Artikel 4

Bilæggelse af tvister

1.   Kommissionen repræsenterer Unionen og medlemsstaterne i tvistbilæggelsesprocedurer i medfør af aftalens artikel 22.

2.   Afgørelsen om at suspendere anvendelsen af fordele i henhold til aftalens artikel 22, stk. 7, træffes af Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

3.   Enhver anden passende foranstaltning i spørgsmål, der hører under EU's kompetence, som skal træffes i medfør af aftalens artikel 22, besluttes af Kommissionen med bistand fra et særligt udvalg bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne, der er udpeget af Rådet.

Artikel 5

Meddelelse til Kommissionen

1.   Medlemsstaterne giver umiddelbart meddelelse til Kommissionen om enhver afgørelse om at afslå, tilbagekalde, suspendere eller indskrænke tilladelser til luftfartsselskaber, som de har til hensigt at træffe i medfør af aftalens artikel 4.

2.   Medlemsstaterne underretter umiddelbart Kommissionen om alle anmodninger og meddelelser, som de fremsender eller modtager i medfør af aftalens artikel 13 (Flyvesikkerhed).

3.   Medlemsstaterne underretter umiddelbart Kommissionen om alle anmodninger og meddelelser, som de fremsender eller modtager i medfør af aftalens artikel 14 (Sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten).

Udfærdiget i Luxembourg, den 15. oktober 2010.

På Rådets vegne

E. SCHOUPPE

Formand


(1)  Teksten til aftalen vil blive offentliggjort sammen med afgørelsen om dens indgåelse.


25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. marts 2011

om fornyelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine

(2011/182/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2003/96/EF af 6. februar 2003 (1) godkendte Rådet indgåelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine.

(2)

I aftalens artikel 12, litra b), fastsattes, at aftalen ville blive indgået i første omgang for en periode, som slutter den 31. december 2002, og kunne fornyes for yderligere femårsperioder ved fælles overenskomst mellem parterne.

(3)

Ved en afgørelse af 22. september 2003 (2), der trådte i kraft den 8. november 2004, godkendte Rådet en fornyelse af aftalen for endnu en femårsperiode.

(4)

På det tredje møde i underudvalg nr. 7, EU-Ukraine, der fandt sted den 26. og 27. november 2008 i Kiev, bekræftede begge parter deres interesse i at forny aftalen for endnu en femårsperiode.

(5)

Den fornyede aftale er indholdsmæssigt identisk med den aftale, der udløb den 7. november 2009.

(6)

Som en følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(7)

Fornyelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fornyelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine for endnu en femårsperiode godkendes hermed på Unionens vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet skal, idet formanden handler på Unionens vegne og i overensstemmelse med aftalens artikel 12, meddele Ukraines regering, at Unionen har afsluttet de interne procedurer, som er nødvendige for den fornyede aftales ikrafttræden (3), og afgive følgende meddelelse til Ukraine:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union«.«

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2011.

På Rådets vegne

CSÉFALVAY Z.

Formand


(1)  EUT L 36 af 12.2.2003, s. 31.

(2)  EUT L 267 af 17.10.2003, s. 24.

(3)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


FORORDNINGER

25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 291/2011

af 24. marts 2011

om anvendelser af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner til væsentlige laboratorie- og analyseformål i EU i 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU har allerede afviklet produktionen og forbruget af kontrollerede stoffer til de fleste anvendelser. Kommissionen skal fastsætte de væsentlige laboratorie- og analyseformål, som andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner må anvendes til.

(2)

Montrealprotokolparternes afgørelse XXI/6 konsoliderer tidligere afgørelser og forlænger de generelle dispensationer for laboratorie- og analyseformål fra den 31. december 2010 til den 31. december 2014 for alle andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner, således at den produktion og det forbrug, der er nødvendigt for at muliggøre anvendelser af kontrollerede stoffer til væsentlige laboratorie- og analyseformål, er tilladt på de i Montrealprotokollen anførte betingelser.

(3)

Ifølge Montrealprotokolparternes afgørelse VI/25 kan en anvendelse kun betragtes som væsentlig, hvis der ikke findes teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativer eller erstatninger, som er acceptable ud fra et miljø- og sundhedsmæssigt synspunkt. Panelet for teknologivurdering og økonomisk vurdering (TEAP) har i sin 2010-statusrapport udpeget et betydeligt antal procedurer, hvor der nu foreligger alternativer til brug af kontrollerede stoffer. På grundlag af de oplysninger og afgørelse XII/6 bør der opstilles en liste over de anvendelser, hvor der findes alternativer, der er teknisk og økonomisk gennemførlige og acceptable ud fra et miljø- og sundhedssynspunkt.

(4)

Der bør ligeledes opstilles en liste over tilladte væsentlige anvendelser af methylbromid, således som parterne enedes om i afgørelse XVIII/15, og de anvendelser, som TEAP har udpeget som værende uden alternativer.

(5)

Det bør endvidere præciseres, at anvendelse af kontrollerede stoffer i undervisningen ikke kan anses for væsentlig i grundskolen og på gymnasialt niveau, men kun bør finde sted på de højere uddannelser og erhvervsuddannelser. Anvendelse af kontrollerede stoffer i kemisæt til salg til offentligheden bør heller ikke anses for væsentlig.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det er tilladt at producere, importere og anvende andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner til de væsentlige laboratorie- og analyseformål, der er anført i bilag I.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.


BILAG

Anvendelser af kontrollerede stoffer, bortset fra hydrochlorfluorcarboner, til væsentlige laboratorie- og analyseformål

1.

Følgende anvendelser af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner anses for væsentlige laboratorie- og analyseformål:

a)

anvendelse af kontrollerede stoffer som reference eller standard

til kalibrering af udstyr, som anvender kontrollerede stoffer

til overvågning af emissionerne af kontrollerede stoffer

til bestemmelse af restkoncentrationer af kontrollerede stoffer i produkter, planter og råvarer

b)

anvendelse i toksikologiske laboratorieundersøgelser

c)

laboratorieanvendelser, hvor det kontrollerede stof omdannes ved en kemisk reaktion på samme måde, som når kontrollerede stoffer anvendes som råvare

d)

anvendelse af methylbromid i et laboratorium til undersøgelse af, hvor effektivt methylbromid er i sammenligning med eventuelle alternativer

e)

anvendelse af tetrachlormethan som opløsningsmiddel ved bromering med N-bromsuccinimid

f)

anvendelse af tetrachlormethan som kædeoverførselsreagens ved polymerisation med frie radikaler

g)

alle andre laboratorie- og analyseformål, hvor der ikke findes et teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativ.

2.

Følgende anvendelser af alle andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner anses ikke for væsentlige laboratorie- og analyseformål:

a)

køle- og klimaanlæg, der anvendes i laboratorier, herunder laboratorieudstyr med køling, som f.eks. ultracentrifuger

b)

rengøring, ombygning, reparation eller genopbygning af elektroniske komponenter eller samlinger

c)

konservering af publikationer og arkiver

d)

sterilisering af materialer i et laboratorium

e)

anvendelse i undervisningen i grundskolen og på gymnasialt niveau

f)

anvendelse som komponent i kemisæt, som er til salg til offentligheden og ikke bestemt til brug på højere uddannelser

g)

rengøring og tørring, herunder affedtning af glasudstyr og lignende

h)

bestemmelse af kulbrinter, olie og fedt i vand, jord, luft og affald

i)

analyse af tjæreindholdet i vejbelægningsmateriale

j)

kriminaltekniske analyser af fingeraftryk

k)

analyse af organisk materiale i kul

l)

opløsningsmiddel til bestemmelse af cyanocobalamin (vitamin B12) og bromtal

m)

i metoder, der udnytter den selektive opløselighed i det kontrollerede stof, bl.a. bestemmelse af cascarosider, ekstrakter af skjoldbruskkirtlen og fremstilling af picrater

n)

indledende opkoncentrering af analysander ved kromatografiske metoder (f. eks. højtydende væskekromatografi (HPLC), gaskromatografi (GC), adsorptionskromatografi, atomabsorptionsspektroskopi (AAS), induktivt koblet plasmaspektroskopi (ICP) og røntgenfluorescensanalyse)

o)

bestemmelse af iodtal i fedtstoffer og olier

p)

alle andre laboratorie- og analyseformål, hvor der findes et teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativ.


25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 292/2011

af 23. marts 2011

om fastsættelse af tildelingskoefficient, afvisning af yderligere ansøgninger og afslutning af perioden for indgivelse af ansøgninger for disponible mængder af isoglucose uden for kvoten, der skal sælges på EU's marked med nedsat overskudsafgift

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 222/2011 af 3. marts 2011 om ekstraordinære foranstaltninger med hensyn til at bringe sukker og isoglucose uden for kvoten i omsætning på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2010/11 (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængder, der er omfattet af licensansøgninger for isoglucose uden for kvoten, som blev indgivet fra den 14. marts 2011 til den 18. marts 2011 og meddelt Kommissionen, overstiger den mængde, der er fastsat i artikel 1 i forordning (EU) nr. 222/2011.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU) nr. 222/2011 er det derfor nødvendigt at fastsætte den tildelingskoefficient, som medlemsstaterne skal anvende på de mængder, der er omfattet af hver meddelt licensansøgning, afvise de ansøgninger, som endnu ikke er blevet meddelt, og afslutte perioden for indgivelse af ansøgninger.

(3)

Denne forordning bør anvendes, inden de licenser, der er ansøgt om, udstedes, og bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der er indgivet licensansøgninger for isoglucose uden for kvoten i henhold til forordning (EU) nr. 222/2011 fra den 14. marts 2011 til den 18. marts 2011, og som blev meddelt Kommissionen, multipliceres med tildelingskoefficienten 51,126352 %. Ansøgninger om licenser, der er indgivet fra den 21. marts 2011 til den 25. marts 2011, afvises, og perioden for indgivelse af ansøgninger om licenser afsluttes fra den 28. marts 2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 60 af 5.3.2011, s. 6.


25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 293/2011

af 23. marts 2011

om fastsættelse af tildelingskoefficient, afvisning af yderligere ansøgninger og afslutning af perioden for indgivelse af ansøgninger for disponible mængder af sukker uden for kvoten, der skal sælges på EU's marked med nedsat overskudsafgift

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 222/2011 af 3. marts 2011 om ekstraordinære foranstaltninger med hensyn til at bringe sukker og isoglucose uden for kvoten i omsætning på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2010/11 (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængder, der er omfattet af licensansøgninger for sukker uden for kvoten, som blev indgivet fra den 14. marts 2011 til den 18. marts 2011 og meddelt Kommissionen, overstiger den mængde, der er fastsat i artikel 1 i forordning (EU) nr. 222/2011.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU) nr. 222/2011 er det derfor nødvendigt at fastsætte den tildelingskoefficient, som medlemsstaterne skal anvende på de mængder, der er omfattet af hver meddelt licensansøgning, afvise de ansøgninger, som endnu ikke er blevet meddelt, og afslutte perioden for indgivelse af ansøgninger.

(3)

Denne forordning bør anvendes, inden de licenser, der er ansøgt om, udstedes, og bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der er indgivet licensansøgninger for sukker uden for kvoten i henhold til forordning (EU) nr. 222/2011 fra den 14. marts 2011 til den 18. marts 2011, og som blev meddelt Kommissionen, multipliceres med tildelingskoefficienten 67,106224 %. Ansøgninger om licenser, der er indgivet fra den 21. marts 2011 til den 25. marts 2011, afvises, og perioden for indgivelse af ansøgninger om licenser afsluttes fra den 28. marts 2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 60 af 5.3.2011, s. 6.


25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 294/2011

af 24. marts 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. marts 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,9

TN

115,9

TR

76,5

ZZ

79,0

0707 00 05

EG

170,1

TR

146,1

ZZ

158,1

0709 90 70

MA

34,1

TR

119,3

ZA

49,8

ZZ

67,7

0805 10 20

EG

54,1

IL

72,6

MA

52,2

TN

48,6

TR

73,9

ZZ

60,3

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

50,5

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

85,5

BR

87,7

CA

88,7

CL

88,3

CN

107,6

MK

50,2

US

141,6

UY

66,1

ZA

94,2

ZZ

90,0

0808 20 50

AR

90,1

CL

71,6

CN

56,3

US

142,1

ZA

96,7

ZZ

91,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 295/2011

af 24. marts 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 276/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. marts 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 76 af 22.3.2011, s. 42.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 25. marts 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

48,63

2,88

1701 99 10 (2)

48,63

0,00

1701 99 90 (2)

48,63

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/13


RÅDETS AFGØRELSE

af 21. marts 2011

om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten

(2011/183/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 286, stk. 5,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hubert WEBER, medlem af Revisionsretten, har begæret sin afsked pr. 1. januar 2011.

(2)

Der bør derfor udnævnes en efterfølger for resten af Hubert WEBERs tjenesteperiode —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Harald WÖGERBAUER udnævnes til medlem af Revisionsretten for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. december 2013.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2011.

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  Udtalelse af 8.3.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/14


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. marts 2011

om tildeling af de mængder kontrollerede stoffer, der må importeres eller produceres til laboratorie- og analyseformål i EU i 2011, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

(meddelt under nummer K(2011) 1819)

(Kun den engelske, den franske, den italienske, den nederlandske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

(2011/184/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU har allerede afviklet produktionen og forbruget af kontrollerede stoffer til de fleste anvendelser. Kommissionen har pligt til at fastsætte, hvilke mængder af andre kontrollerede stoffer end hydrochlorfluorcarboner der må anvendes til væsentlige laboratorie- og analyseformål, og hvilke virksomheder der må anvende dem.

(2)

Kommissionen har offentliggjort en meddelelse til virksomheder, der har til hensigt at importere eller eksportere kontrollerede stoffer, der nedbryder ozonlaget, til eller fra EU i 2011, og virksomheder, der har til hensigt at anmode om en kvote for 2011 for disse stoffer til laboratorie- og analyseformål (2), og har modtaget erklæringer om, hvilke kontrollerede stoffer virksomhederne har til hensigt at anvende til disse formål for 2011.

(3)

Ved at fastsætte tildelingen af kvoter sikres det, at de kvantitative grænser i artikel 10, stk. 6, bliver overholdt. Da disse kvantitative grænser også gælder den mængde hydrochlorfluorcarboner, der tillades anvendt til laboratorie- og analyseformål, bør nærværende afgørelse også omfatte produktion og import af hydrochlorfluorcarboner til disse formål.

(4)

Den mængde, der fremkommer ved at trække de mængder, der er tildelt til virksomheder, der har produceret eller importeret med tilladelse i årene 2007-2009, fra den maksimale mængde på 110 ODP-ton, bør tildeles til virksomheder, der ikke er udstedt produktions- eller importtilladelse til i referenceperioden 2007-2009. Tildelingsordningen bør sikre, at alle virksomheder, der anmoder om en ny kvote, får tildelt en passende andel af den mængde, der er til rådighed.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der tildeles kvoter for import og produktion af kontrollerede stoffer til anvendelse til laboratorie- og analyseformål i 2011 til virksomhederne på listen i bilag I.

De mængder, som disse virksomheder højst må producere eller importere i 2011 til laboratorie- og analyseformål, er fastsat i bilag II.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2011 og gælder indtil den 31. december 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til følgende virksomheder:

 

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Tyskland

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

Belgien

 

Airbus Operations S.A.S.

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Frankrig

 

Arkema France S.A.

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Frankrig

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

Tyskland

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Frankrig

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Det Forenede Kongerige

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Nederlandene

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Tyskland

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Tyskland

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederlandene

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgien

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Tyskland

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

Det Forenede Kongerige

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

P.O. Box 10 000

1780 CA Den Helder

Nederlandene

 

Panreac Quimica S.A.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Spanien

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

Italien

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle d'abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Frankrig

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Det Forenede Kongerige

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Tyskland

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Tyskland

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Tyskland

 

Stockholm University

Department of Applied Environmental Science (ITM)

10691 Stockholm

Sverige

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa n. 600/a

Volpiano (TO)

Italien

 

VWR International S.A.S.

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-Bois

Frankrig

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2011.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT C 107 af 27.4.2010, s. 20.


BILAG I

Virksomheder, der har ret til at producere eller importere kontrollerede stoffer til laboratorie- og analyseformål

Der tildeles kvoter af kontrollerede stoffer, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, til:

Virksomhed

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]

 

Acros Organics bvba [BE]

 

Airbus Operations SAS [FR]

 

Arkema France S.A. [FR]

 

Bayer CropScience AG [DE]

 

Eras Labo [FR]

 

Harp International Ltd [UK]

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]

 

LGC Standards GmbH [DE]

 

Mallinckrod Baker BV [NL]

 

Mebrom NV [BE]

 

Merck KGaA [DE]

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]

 

Ministry of Defence [NL]

 

Panreac Quimica SAU [ES]

 

Sicor Spa [IT]

 

Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]

 

Sigma Aldrich Company Ltd [UK]

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]

 

Solvay Fluor GmbH [DE]

 

Stockholm University [SE]

 

Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]

 

VWR Intern. SAS [FR]


BILAG II

Dette bilag offentliggøres ikke, da det indeholder kommercielt følsomme oplysninger.


25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/18


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. marts 2011

om tildeling af importkvoter for kontrollerede stoffer og om de mængder, der kan overgå til fri omsætning i Unionen, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 for perioden 1. januar til 31. december 2011

(meddelt under nummer K(2011) 1820)

(Kun den engelske, den franske, den græske, den italienske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den spanske, den tyske og den tjekkiske udgave er autentiske)

(2011/185/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importerede kontrollerede stoffers overgang til fri omsætning er omfattet af kvantitative begrænsninger, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 1005/2009.

(2)

Kommissionen har udsendt en meddelelse til virksomheder, der har til hensigt at importere eller eksportere kontrollerede stoffer, der nedbryder ozonlaget, til eller fra Den Europæiske Union i 2011, og virksomheder, der har til hensigt at anmode om en kvote for 2011 for disse stoffer til laboratorie- og analyseformål (2010/C 107/12) (2), og har som følge heraf modtaget erklæringer om planlagt import i 2011.

(3)

De kvantitative begrænsninger og kvoter bør fastsættes for perioden 1. januar til 31. december 2011.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   For kontrollerede stoffer i gruppe I (chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115) og gruppe II (andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner), der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2011 fra kilder uden for EU, til 11 025 000,00 ODP-kg.

2.   For kontrollerede stoffer i gruppe III (haloner), der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2011 fra kilder uden for EU, til 30 733 655,00 ODP-kg.

3.   For kontrollerede stoffer i gruppe IV (tetrachlormethan), der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2011 fra kilder uden for EU, til 2 752 200,00 ODP-kg.

4.   For kontrollerede stoffer i gruppe V (1,1,1-trichlorethan), der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2011 fra kilder uden for EU, til 400 030,00 ODP-kg.

5.   For kontrollerede stoffer i gruppe VI (methylbromid), der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2011 fra kilder uden for EU, til 810 120,00 ODP-kg.

6.   For kontrollerede stoffer i gruppe VII (hydrobromfluorcarboner), der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2011 fra kilder uden for EU, til 1 058,50 ODP-kg.

7.   For kontrollerede stoffer i gruppe VIII (hydrochlorfluorcarboner), der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2011 fra kilder uden for EU, til 4 970 602,212 ODP-kg.

8.   For kontrollerede stoffer i gruppe IX (bromchlormethan), der er omfattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, fastsættes den mængde, som kan overgå til fri omsætning i EU i 2011 fra kilder uden for EU, til 246 012,00 ODP-kg.

Artikel 2

1.   Der tildeles importkvoter for chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115 og andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2011 til de i bilag I anførte virksomheder til de der angivne formål.

2.   Der tildeles importkvoter for haloner i perioden 1. januar til 31. december 2011 til de i bilag II anførte virksomheder til de der angivne formål.

3.   Der tildeles importkvoter for tetrachlormethan i perioden 1. januar til 31. december 2011 til de i bilag III anførte virksomheder til de der angivne formål.

4.   Der tildeles importkvoter for 1,1,1-trichlorethan i perioden 1. januar til 31. december 2011 til de i bilag IV anførte virksomheder til de der angivne formål.

5.   Der tildeles importkvoter for methylbromid i perioden 1. januar til 31. december 2011 til de i bilag V anførte virksomheder til de der angivne formål.

6.   Der tildeles importkvoter for hydrobromfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2011 til de i bilag VI anførte virksomheder til de der angivne formål.

7.   Der tildeles importkvoter for hydrochlorfluorcarboner i perioden 1. januar til 31. december 2011 til de i bilag VII anførte virksomheder til de der angivne formål.

8.   Der tildeles importkvoter for bromchlormethan i perioden 1. januar til 31. december 2011 til de i bilag VIII anførte virksomheder til de der angivne formål.

9.   De individuelle importkvoter er anført i bilag IX.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2011 og gælder indtil den 31. december 2011.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til følgende virksomheder:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. (DE)

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Tyskland

 

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

Queenborough

Kent ME11 5EL

Det Forenede Kongerige

 

AGC Chemicals Europe Ltd

York House

Hillhouse International

Thornton Cleveleys

Lancashire FY5 4QD

Det Forenede Kongerige

 

Arkema France S.A.

420 rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex

Frankrig

 

Arkema Química S.A.

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Spanien

 

BASF Agri Production SAS

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin lès-Elbeuf

Frankrig

 

Bayer Crop Science AG

Gebäude A729

41538 Dormagen

Tyskland

 

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Tyskland

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederlandene

 

Dyneon GmbH

Werk Gendorf

Industrieperkstrasse 1

84508 Burgkirchen

Tyskland

 

Eras Labo

222 RN 90

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Frankrig

 

Esto Cheb s.r.o.

Paleckého 2087/8a

35002 Cheb

Tjekkiet

 

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italien

 

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italien

 

Excelsyn Molecular Development Ltd (UK)

Mostyn Road

Holywell

Flintshire CH8 9DN

Det Forenede Kongerige

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

2070 Zwijndrecht

Belgien

 

Halon & Refrigerants Services Ltd

J.Reid Trading Estate

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Flintshire CH5 2QJ

Det Forenede Kongerige

 

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate,

Hitchin SG4 0TJ

Det Forenede Kongerige

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederlandene

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

 

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nederlandene

 

Intergeo Ltd

Thermi Industrial Area

57001 Thessaloniki

Grækenland

 

Laboratorios Miret SA

Géminis 4,

08228 Terrassa, Barcelona

Spanien

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios SL

C/Mestre Joan Corrales 107-109

08950 Esplugas de Llobregat, Barcelona

Spanien

 

Lufthansa CityLine GmbH

Waldstr. 247

51147 Koeln

Tyskland

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgien

 

Meridian Technical Services Ltd

14 Hailey Road

DA18 4AP Erith, Kent

Det Forenede Kongerige

 

Mexichem UK Ltd.

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Det Forenede Kongerige

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Polen

 

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italien

 

Sabena Technics DNR

Bois de Ponthual

BP 90154

35800 Saint-Lunaire

Frankrig

 

Safety Hi-Tech S.r.l.

Via Cavour 96

67051 Avezzano (AQ)

Italien

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20

Psary

51-180 Wrocław

Polen

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Det Forenede Kongerige

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Tyskland

 

SJB Energy Trading BV (NL)

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederlandene

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Tyskland

 

Solvay Fluores France

25 rue de Clichy

75442 Paris

Frankrig

 

Solvay Solexis SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

Frankrig

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italien

 

Sterling S.r.l.

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italien

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford Surrey GU2 7YH

Det Forenede Kongerige

 

Tazzetti S.p.A.

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italien

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 18

97076 Würzburg

Tyskland

 

Thomas Swan & Co Ltd.

Rotary Way

Consett

County Durham DH8 7ND

Det Forenede Kongerige

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestr 13

68526 Ladenburg

Tyskland

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2011.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT C 107 af 27.4.2010, s. 20.


BILAG I

GRUPPE I OG II

Importkvoter for chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115 og andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare og proceshjælpestof i perioden 1. januar til 31. december 2011.

Virksomhed

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)


BILAG II

GRUPPE III

Importkvoter for haloner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare og til kritiske anvendelser i perioden 1. januar til 31. december 2011.

Virksomhed

 

BASF Agri Product (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

ESTO Cheb (CZ)

 

Eusebi Impianti (IT)

 

Eusebi Service (IT)

 

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

 

Halon & Refrigerant Services (UK)

 

Intergeo (EL)

 

LPG Tecnicas en Extincion de Incendios (ES)

 

Lufthansa CityLine (DE)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Sabena Technics (FR)

 

Safety Hi-Tech (IT)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)


BILAG III

GRUPPE IV

Importkvoter for tetrachlormethan, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2011.

Virksomhed

 

Dow Deutschland (DE)

 

Mexichem UK (UK)


BILAG IV

GRUPPE V

Importkvoter for 1,1,1-trichlorethan, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2011.

Virksomhed

 

Arkema (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


BILAG V

GRUPPE VI

Importkvoter for methylbromid, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2011.

Virksomhed

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Mebrom (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


BILAG VI

GRUPPE VII

Importkvoter for hydrobromfluorcarboner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2011.

Virksomhed

 

ABCR Dr. Braunagel (DE)

 

Excelsyn Molecular Development (UK)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

R.P. Chem (IT)

 

Sterling (IT)


BILAG VII

GRUPPE VIII

Importkvoter for hydrochlorfluorcarboner, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare og proceshjælpestof såvel som til laboratorie- og analyseformål i perioden 1. januar til 31. december 2011.

Virksomhed

 

Aesica Queenborough (UK)

 

AGC Chemicals Europe (UK)

 

Arkema France (FR)

 

Arkema Química (ES)

 

Bayer CropScience (DE)

 

DuPont de Nemours (NL)

 

Dyneon (DE)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Mexichem UK (UK)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

SJB Energy Trading (NL)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Fluores France (FR)

 

Solvay Solexis (FR)

 

Solvay Solexis (IT)

 

Tazzetti Fluids (IT)


BILAG VIII

GRUPPE IX

Importkvoter for bromchlormethan, der er tildelt importører i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 til anvendelse som råvare i perioden 1. januar til 31. december 2011.

Virksomhed

 

Albemarle Europe (BE)

 

ICL-IP Europe (NL)

 

Laboratorios Miret (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Thomas Swan & Co (UK)


BILAG IX

Dette bilag offentliggøres ikke, da det indeholder følsomme kommercielle oplysninger.


Berigtigelser

25.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/26


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85

( Den Europæiske Unions Tidende L 102 af 11. april 2006 )

Side 7, artikel 8, stk. 8:

I stedet for:

»8.   Daglige hviletider og reducerede ugentlige hviletider, der tages borte fra hjemstedet, kan tilbringes i køretøjet, hvis dette er udstyret med passende sovefaciliteter til hver fører, og køretøjet holder stille.«

læses:

»8.   Vælger en fører dette, kan daglige hviletider og reducerede ugentlige hviletider, der tages borte fra hjemstedet, tilbringes i køretøjet, hvis dette er udstyret med passende sovefaciliteter til hver fører, og køretøjet holder stille.«.