ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.068.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 68

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
15. marts 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

BUDGETTER

 

 

Europa-Parlamentet

 

 

2011/125/EU, Euratom

 

*

Endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011

1

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.Tallene i rubrikken gennemførelse omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

BUDGETTER

 

 

Europa-Parlamentet

 

*

1

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.Tallene i rubrikken gennemførelse omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

BUDGETTER

Europa-Parlamentet

15.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/1


ENDELIG VEDTAGELSE

af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011

(2011/125/EU, Euratom)

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (1),

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (3), særlig den flerårige finansielle ramme i del I, der er vedføjet som bilag I til aftalen,

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, forelagt af Kommissionen den 27. april 2010,

der henviser til Rådets holdning af 12. august 2010 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011,

der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2011 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, forelagt af Kommissionen den 15. september 2010,

der henviser til Parlamentets beslutning af 20. oktober 2010 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 som ændret af Rådet,

der henviser til Europa-Parlamentets ændringer af 20. oktober 2010 til forslaget til det almindelige budget,

der henviser til formandens skrivelse af 22. oktober 2010 om indkaldelse efter aftale med formanden for Rådet til et møde i Forligsudvalget den 27. oktober 2010,

der henviser til den skrivelse, som formanden for Rådet sendte den 25. oktober 2010, hvoraf det fremgik, at Rådet ikke kunne acceptere alle Parlamentets ændringer,

der henviser til ændringsskrivelse nr. 2/2011 og nr. 3/2011 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, forelagt af Kommissionen henholdsvis den 11. oktober 2010 og 20. oktober 2010,

der henviser til, at Forligsudvalget ikke nåede til enighed om et fælles udkast inden fristen på 21 dage, som er omhandlet i artikel 314, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, som Kommissionen forelagde den 26. november 2010 i overensstemmelse med artikel 314, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets holdning af 10. december 2010 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011,

der henviser til artikel 75b, 75d og 75e i Europa-Parlamentets forretningsorden,

der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning den 15. december 2010,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

J. BUZEK

Formand


(1)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2011

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering

B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost

C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen

D. Fast ejendom

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Parlamentet

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion III: Kommissionen (Bind II)

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion V: Revisionsretten

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion VII: Regionsudvalget

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion VIII: Den Europæiske Ombudsmand

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

— Indtægter

— Udgifter

— Personale

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering

B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost

— Afsnit 1: Egne indtægter

— Afsnit 3: Overskud, saldi og tilpasninger

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter i forbindelse med institutionernes administration

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med Unionens eller Fællesskabets aftaler og programmer

— Afsnit 7: Morarenter og bøder

— Afsnit 8: Lånoptagelse og långivning

— Afsnit 9: Diverse indtægter

C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen

D. Fast ejendom

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion I: Parlamentet

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter i forbindelse med institutionens administration

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 3: Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

— Afsnit 4: Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet

— Indtægter

— Afsnit 4: EF-skatter og diverse EF-afgifter

— Afsnit 5: Indtægter fra institutionens administration

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU- eller fællesskabsprogrammer

— Afsnit 7: Morarenter

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

— Afsnit 3: Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver

— Afsnit 4: Udgifter i forbindelse med refleksionsgruppen

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter fra institutionens administration

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 3: Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion V: Revisionsretten

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 5: Indtægter i forbindelse med institutionens administration

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter hidrørende fra institutionens administration

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion VII: Regionsudvalget

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 5: Indtægter hidrørende fra institutionens administration

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion VIII: Den Europæiske Ombudsmand

— Indtægter

— Afsnit 4: Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og EU-programmer

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

— Afsnit 3: Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

— Indtægter

— Afsnit 4: EU-skatter og diverse EU-afgifter

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

— Afsnit 2: Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

— Indtægter

— Afsnit 4: EU-skatter og diverse EU-afgifter

— Afsnit 5: Indtægter fra institutionens administration

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU- eller fællesskabsprogrammer

— Afsnit 7: Morarenter

— Afsnit 9: Diverse indtægter

— Udgifter

— Afsnit 1: Personale ved hovedsædet

— Afsnit 2: Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i hovedkvarteret

— Afsnit 3: Delegationer

— Afsnit 10: Andre udgifter

— Personale

A. INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

INDLEDNING

Den Europæiske Unions almindelige budget er det dokument, der for hvert regnskabsår forudgående angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der skønnes nødvendige for Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Ved opstillingen og gennemførelsen af budgettet skal principperne om enhed, realistisk budget, etårighed, ligevægt, én regningsenhed, bruttoprincippet, specificeringsprincippet, principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og åbenhed overholdes.

Enhedsprincippet og princippet om et realistisk budget betyder, at samtlige Fællesskabets indtægter og udgifter, når disse afholdes over budgettet, skal samles i et enkelt dokument.

Princippet om etårighed betyder, at budgettet vedtages for ét regnskabsår ad gangen, og at bevillingerne for dette regnskabsår, både forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne, i princippet skal anvendes i løbet af det pågældende regnskabsår.

Ifølge ligevægtsprincippet skal overslaget over regnskabsårets indtægter være lig med betalingsbevillingerne for samme regnskabsår. Låntagning med henblik på at dække et eventuelt budgetunderskud er ikke foreneligt med systemet med egne indtægter og er derfor ikke tilladt.

Budgettet opstilles og gennemføres, og regnskabet aflægges i euro ifølge princippet om én regningsenhed.

Ifølge bruttoprincippet dækker alle indtægterne tilsammen alle betalingsbevillinger med undtagelse af et begrænset antal indtægter, der afsættes til dækning af specifikke udgifter. Indtægter og udgifter indføres fuldt ud i budgettet, uden at de modregnes hinanden.

Specificeringsprincippet betyder, at enhver bevilling skal gå til noget bestemt og bruges til et bestemt formål for at undgå, at en bevilling kan forveksles med en anden.

Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning defineres ved henvisning til principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Budgettet udarbejdes under hensyn til åbenhedsprincippet, hvorved der sikres korrekte oplysninger om gennemførelsen af budgettet og regnskabet.

Med henblik på at gøre forvaltningen af budgettet klarere i overensstemmelse med målene for forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig produktivitet og effektivitet, fremlægges budgettet efter bevillingernes og ressourcernes anvendelse, dvs. på grundlag af aktiviteter (ABB — aktivitetsbaseret budgettering).

Udgifterne i dette budget udgør i alt 141 909 398 849 EUR i forpligtelsesbevillinger og 126 527 133 762 EUR i betalingsbevillinger, hvilket er en stigning på henholdsvis 0,25 % og 2,90 % i forhold til budgettet for 2010.

Budgetindtægterne udgør i alt 126 527 133 762 EUR. Den ensartede momsbidragssats er på 0,30 % (dog ikke for Østrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige, for hvilke den ensartede momsbidragssats er fastsat til henholdsvis 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % og 0,10 %), mens satsen for BNI-indtægten er 0,7538 %. De traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) tegner sig for 13,26 % af finansieringen af budgettet for 2011. Momsindtægten tegner sig for 10,90 % og BNI-indtægten for 74,72 %. Overslaget over diverse indtægter for dette regnskabsår udgør 1 421 368 232 EUR.

De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af 2011-budgettet, udgør 1,00 % af den samlede bruttonationalindkomst (BNI), hvilket ligger under det loft på 1,23 % af BNI, der fremkommer ved den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Ved hjælp af følgende tabeller kan man skridt for skridt følge beregningen af finansieringen af 2011-budgettet.

DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Bevillinger, der skal dækkes i 2011 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

UDGIFTER

Beskrivelse

Budget 2011 (inkl.)

Budget 2010 (1)

Procentvis ændring

1. Bæredygtig vækst

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. EU som global aktør

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Administration

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Udgifter i alt  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


INDTÆGTER

Beskrivelse

Budget 2011.

Budget 2010 (3)

Procentvis ændring

Diverse indtægter (afsnit 4-9)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

2 253 591 199

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2)

p.m.

p.m.

Indtægter afsnit 3-9 i alt

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Indtægter i alt  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TABEL 1

Beregning af udjævningen af de ensartede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Medlemsstater

1 % af det ikke-udjævnede momsberegningsgrundlag

1 % af BNI

Udjævningssats (%)

1 % af BNI multipliceret med udjævningssatsen

1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag (6)

Medlemsstater, hvis momsgrundlag er udjævnet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bulgarien

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Tjekkiet

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Danmark

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Tyskland

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Estland

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Irland

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Irland

Grækenland

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Spanien

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Frankrig

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Italien

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Cypern

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Cypern

Letland

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Litauen

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Litauen

Luxembourg

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Luxembourg

Ungarn

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Nederlandene

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Østrig

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Polen

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Polen

Portugal

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugal

Rumænien

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Slovenien

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Slovenien

Slovakiet

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Finland

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Sverige

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Det Forenede Kongerige

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

I alt

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


TABEL 2

Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag

Ensartet sats for egne momsindtægter (7) (%)

Egne momsindtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bulgarien

166 799 000

0,300

50 039 700

Tjekkiet

661 192 000

0,300

198 357 600

Danmark

960 047 000

0,300

288 014 100

Tyskland

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Estland

67 256 000

0,300

20 176 800

Irland

664 784 000

0,300

199 435 200

Grækenland

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Spanien

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Frankrig

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Italien

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Cypern

86 943 000

0,300

26 082 900

Letland

67 515 000

0,300

20 254 500

Litauen

136 215 000

0,300

40 864 500

Luxembourg

146 023 000

0,300

43 806 900

Ungarn

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Nederlandene

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Østrig

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Polen

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugal

816 689 000

0,300

245 006 700

Rumænien

484 272 000

0,300

145 281 600

Slovenien

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovakiet

265 882 000

0,300

79 764 600

Finland

804 121 000

0,300

241 236 300

Sverige

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Det Forenede Kongerige

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

I alt

54 680 820 000

 

13 786 799 525


TABEL 3

Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstater

1 % af BNI

Ensartet sats for de supplerende egne indtægter

Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bulgarien

348 101 000

 

262 406 752

Tjekkiet

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Danmark

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Tyskland

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Estland

137 606 000

 

103 730 652

Irland

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Grækenland

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Spanien

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Frankrig

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Italien

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Cypern

173 886 000

 

131 079 372

Letland

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Litauen

272 430 000

 

205 364 166

Luxembourg

292 046 000

 

220 151 170

Ungarn

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Nederlandene

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Østrig

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Polen

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugal

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Rumænien

1 280 218 000

 

965 058 554

Slovenien

356 079 000

 

268 420 757

Slovakiet

688 108 000

 

518 712 057

Finland

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Sverige

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Det Forenede Kongerige

17 661 074 000

 

13 313 334 558

I alt

125 416 430 000

 

94 541 866 005


TABEL 4

Beregning af bruttonedsættelsen af det årlige BNI-bidrag for Nederlandene og Sverige og finansieringen heraf i henhold til artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstater

Bruttonedsættelse

Andele i BNI-beregningsgrundlag

BNI-nøgle anvendt på bruttonedsættelsen

Finansiering af nedsættelsen til fordel for Nederlandene og Sverige

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bulgarien

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Tjekkiet

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Danmark

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Tyskland

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Estland

 

0,11

910 589

910 589

Irland

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Grækenland

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Spanien

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Frankrig

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Italien

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Cypern

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Letland

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Litauen

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Luxembourg

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Ungarn

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Nederlandene

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Østrig

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Polen

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugal

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Rumænien

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Slovenien

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovakiet

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Finland

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Sverige

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Det Forenede Kongerige

 

14,08

116 869 718

116 869 718

I alt

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

EU-BNP-prisdeflator i EUR (økonomiske overslag, foråret 2010):

(a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 / (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172

Fast beløb for Nederlandene: i 2011-priser:

605 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Fast beløb for Sverige: i 2011-priser:

150 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABEL 5

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2010 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivelse

Koefficient (9) (%)

Beløb

1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-udjævnede momsgrundlag

15,3816

 

2. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Samlede fordelte udgifter

 

112 118 871 234

5. Udvidelsesrelaterede udgifter (10) = (5a + 5b)

 

25 444 654 082

5a. Førtiltrædelsesudgifter

 

2 981 845 806

5b. Udgifter i medfør af artikel 4, stk. 1, litra g)

 

22 462 808 276

6. Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4)-(5)

 

86 674 217 152

7. Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Det Forenede Kongeriges fordel (11)

 

1 046 923 607

9. Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (12)

 

26 548 215

11. Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

3 079 226 649


I perioden 2007-2013 må det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige, der følger af reduktionen af de fordelte udgifter med udvidelsesudgifterne i stk. 1, litra g), i denne artikel, ikke overstige 10 500 000 000 EUR målt i 2004-priser, jf. artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom. De dertil svarende tal er anført i nedenstående tabel.

UK-korrektioner 2007-2012

Forskel i oprindeligt beløb i forhold til tærsklen på 10,5 mia. EUR

(afgørelsen om egne indtægter fra 2007 over for afgørelsen om egne indtægter fra 2000), i EUR

Forskel

i løbende

priser

Forskel

i faste

2004-priser

(A) UK-korrektionen for 2007

0

0

(B) UK-korrektionen for 2008

– 299 990 334

– 278 238 906

(C) UK-korrektionen for 2009

–1 349 647 274

–1 270 060 542

(D) UK-korrektionen for 2010

–2 280 386 723

–2 106 891 926

(E) UK-korrektionen for 2011

Ikke relevant

Ikke relevant

(F) UK-korrektionen for 2012

Ikke relevant

Ikke relevant

(G) Summen af forskelle = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 930 024 332

–3 655 191 375


TABEL 6

Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til –3 079 226 649 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstater

Andele i BNI-beregningsgrundlag

Andele uden Det Forenede Kongerige

Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige

3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne (2)

Kolonne (4) fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne (3)

Finansieringsnøgle

Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bulgarien

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Tjekkiet

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Danmark

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Tyskland

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Estland

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Irland

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Grækenland

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Spanien

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Frankrig

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Italien

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Cypern

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Letland

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Litauen

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Luxembourg

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Ungarn

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Nederlandene

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Østrig

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Polen

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugal

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Rumænien

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Slovenien

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Slovakiet

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Finland

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Sverige

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Det Forenede Kongerige

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

I alt

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

TABEL 7

Oversigt over det almindelige budgets finansiering (13) efter type af egne indtægter og medlemsstat

Medlemsstater

Traditionelle egne indtægter (TEI)

Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger

Samlede egne indtægter (14)

Nettoafgifter sukkersektoren (75 %)

Toldafgifter netto (75 %)

Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %)

Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) p.m.

Egne momsindtægter

Egne BNI-indtægter

Nedsættelse til fordel for Nederlandene og Sverige

UK-korrektion

»Nationale bidrag« i alt

Procent af samlede »nationale bidrag« (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bulgarien

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Tjekkiet

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Danmark

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Tyskland

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Estland

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Irland

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Grækenland

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Spanien

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Frankrig

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Italien

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Cypern

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Letland

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Litauen

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Luxembourg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Ungarn

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Nederlandene

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Østrig

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Polen

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugal

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Rumænien

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Slovenien

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Slovakiet

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Finland

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Sverige

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Det Forenede Kongerige

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

I alt

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST

Afsnit

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1

EGNE INDTÆGTER

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED UNIONENS ELLER FÆLLESSKABETS AFTALER OG PROGRAMMER

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

MORARENTER OG BØDER

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

DIVERSE INDTÆGTER

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

TILSAMMEN

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

AFSNIT 1

EGNE INDTÆGTER

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Lagerafgifter — sukker

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Produktionsafgift

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Overskudsafgift

p.m.

p.m.

944 778,39

 

KAPITEL 1 1 I ALT

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

KAPITEL 1 2

1 2 0

Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

KAPITEL 1 2 I ALT

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

KAPITEL 1 3 I ALT

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

KAPITEL 1 4 I ALT

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

0

0

– 315 228 368,69

 

KAPITEL 1 5 I ALT

0

0

– 315 228 368,69

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

0

0

4 142 307,78

 

KAPITEL 1 6 I ALT

0

0

4 142 307,78

 

Afsnit 1 i alt

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

KAPITEL 1 1 —

AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE

KAPITEL 1 1 —   AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)

1 1 0   Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/2006 og tidligere år

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Anmærkninger

I den fælles markedsordning for sukker var det fastsat, at sukker-, isoglucose- og inulinsirupsproducenterne skulle indbetale basis- og B-produktionsafgifter. Disse afgifter skulle dække udgifterne til markedsstøtten. På nuværende tidspunkt er de beløb, der er opført under denne artikel, følgen af revisionen af de tidligere fastsatte afgifter. Afgifterne for produktionsårene 2007/2008 og følgende år er opført under artikel 1 1 7 i dette kapitel som »produktionsafgift«.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0,—

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 0 i alt

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Lagerafgifter — sukker

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Anmærkninger

Denne artikel omfatter indtægter i nye medlemsstater i tilfælde af, at overskudsmængderne af sukker ikke er fjernet, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2004 af 14. januar 2004 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (EUT L 9 af 15.1.2004, s. 8).

Den omfatter også indtægter fra udestående lagerafgifter for sukker, da Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1), ophæver lagerafgiften.

Denne artikel omfatter også udestående beløb, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 65/82 af 13. januar 1982 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende overførelse af sukker til det følgende produktionsår (EFT L 9 af 14.1.1982, s. 14), som opstår, når oplagringsforpligtelsen for de overførte mængder sukker ikke er opfyldt, og de skyldige beløb i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1789/81 af 30. juni 1981 om indførelse af almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren (EFT L 177 af 1.7.1981, s. 39), som opstår, når de almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren ikke overholdes.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

303 588,38

Frankrig

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Letland

p.m.

p.m.

813 292,38

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Nederlandene

p.m.

p.m.

0,—

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

789 334,88

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 i alt

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

397 365,75

Anmærkninger

Beløbene svarer til afgifterne på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres. De omfatter også afgifterne på substitueret C-sukker og C-isoglucose.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2670/81 af 14. september 1981 om gennemførelsesbestemmelser for produktionen ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EFT L 262 af 16.9.1981, s. 14).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

397 365,75

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0,—

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 i alt

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Produktionsafgift

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Anmærkninger

I henhold til den nuværende markedsordning for sukker pålægges virksomheder, der producerer sukker, isoglucose og inulinsirup, en produktionsafgift.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 16.

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1), særlig artikel 51.

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgarien

400 000

400 000

401 391,—

Tjekkiet

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Danmark

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Tyskland

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Spanien

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Frankrig

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Italien

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

800 000

800 000

812 268,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Nederlandene

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Østrig

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polen

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugal

200 000

200 000

56 250,—

Rumænien

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Finland

800 000

800 000

728 991,—

Sverige

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Det Forenede Kongerige

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

Artikel 1 1 7 i alt

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Der opkræves en engangsafgift for de supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter, der er tildelt virksomheder efter artikel 58 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 8 og artikel 9, stk. 2 og 3.

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

0,—

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 8 i alt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Overskudsafgift

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

944 778,39

Anmærkninger

Medlemsstaterne opkræver en overskudsafgift hos de berørte virksomheder på deres område i overensstemmelse med artikel 64 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1), særlig artikel 15.

Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjekkiet

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

914 135,91

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grækenland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrig

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Letland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxembourg

0,—

Ungarn

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederlandene

p.m.

p.m.

24 549,—

Østrig

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

661,60

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumænien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakiet

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

5 431,88

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 9 i alt

p.m.

p.m.

944 778,39

KAPITEL 1 2 —   TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 2 0   Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Anmærkninger

Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for EU. Denne artikel kan omfatte afgifter, præmier, supplerende beløb eller udligningsbeløb, supplerende beløb eller faktorer, toldsatserne i den fælles toldtarif og anden told, som EU-institutionerne har fastsat eller skal fastsætte i forbindelse med handel med tredjelande og told på produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som er udløbet.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bulgarien

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Tjekkiet

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Danmark

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Tyskland

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Estland

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Irland

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Grækenland

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Spanien

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Frankrig

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Italien

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Cypern

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Letland

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Litauen

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Luxembourg

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Ungarn

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Nederlandene

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Østrig

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Polen

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugal

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Rumænien

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Slovenien

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovakiet

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Finland

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Sverige

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Det Forenede Kongerige

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

Artikel 1 2 0 i alt

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

KAPITEL 1 3 —   EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 3 0   Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Anmærkninger

Den ensartede sats, som gælder for alle medlemsstater og anvendes på det harmoniserede momsberegningsgrundlag, der fastlægges i henhold til EU-regler, er fastsat til 0,30 %. Det beregningsgrundlag, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af hver enkelt medlemsstats BNI. Udelukkende for perioden 2007-2013 fastsættes bidragssatsen for den momsbaserede egne indtægt for Østrig til 0,225 %, for Tyskland til 0,15 % og for Nederlandene og Sverige til 0,10 %.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk. 4.

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bulgarien

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Tjekkiet

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Danmark

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Tyskland

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Estland

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Irland

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Grækenland

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Spanien

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Frankrig

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Italien

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Cypern

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Letland

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Litauen

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Luxembourg

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Ungarn

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Nederlandene

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Østrig

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Polen

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugal

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Rumænien

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Slovenien

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovakiet

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Finland

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Sverige

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Det Forenede Kongerige

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

Artikel 1 3 0 i alt

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITEL 1 4 —   EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 4 0   Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Anmærkninger

De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelt egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Den Europæiske Unions almindelige budget på forhånd altid balancerer.

Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelt egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.

I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,7538 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bulgarien

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Tjekkiet

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Danmark

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Tyskland

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Estland

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Irland

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Grækenland

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Spanien

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Frankrig

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Italien

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Cypern

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Letland

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Litauen

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Luxembourg

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Ungarn

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Nederlandene

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Østrig

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Polen

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugal

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Rumænien

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Slovenien

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovakiet

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Finland

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Sverige

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Det Forenede Kongerige

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

Artikel 1 4 0 i alt

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

KAPITEL 1 5 —   KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

1 5 0   Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

0

0

– 315 228 368,69

Anmærkninger

Korrektionsmekanismen til fordel for Det Forenede Kongerige blev indført af Det Europæiske Råd på mødet i Fontainebleau (juni 1984) og ved afgørelsen om egne indtægter fra 1985, der var et resultat af dette møde. Formålet med denne mekanisme er at reducere Det Forenede Kongeriges budgetuligevægt gennem en nedsættelse af dets indbetalinger til Unionen.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 4 og 5.

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bulgarien

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Tjekkiet

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Danmark

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Tyskland

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Estland

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Irland

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Grækenland

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Spanien

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Frankrig

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Italien

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Cypern

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Letland

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Litauen

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Luxembourg

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Ungarn

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Nederlandene

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Østrig

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Polen

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugal

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Rumænien

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Slovenien

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovakiet

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Finland

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Sverige

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Det Forenede Kongerige

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

Artikel 1 5 0 i alt

0

0

– 315 228 368,69

KAPITEL 1 6 —   BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE

1 6 0   Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

0

0

4 142 307,78

Anmærkninger

Udelukkende for perioden 2007-2013 drager Nederlandene fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 605 000 000 EUR og Sverige af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 150 000 000 EUR, målt i 2004-priser. Disse beløb tilpasses løbende priser.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 9.

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 5.

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bulgarien

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Tjekkiet

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Danmark

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Tyskland

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Estland

910 589

885 244

987 074,04

Irland

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Grækenland

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Spanien

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Frankrig

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Italien

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Cypern

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Letland

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Litauen

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Luxembourg

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Ungarn

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Nederlandene

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Østrig

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Polen

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugal

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Rumænien

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Slovenien

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovakiet

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Finland

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Sverige

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Det Forenede Kongerige

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

Artikel 1 6 0 i alt

0

0

4 142 307,78

AFSNIT 3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

KAPITEL 3 0

3 0 0

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

p.m.

p.m.

0,—

 

KAPITEL 3 0 I ALT

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

KAPITEL 3 1

3 1 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

Artikel 3 1 0 i alt

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

KAPITEL 3 1 I ALT

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITEL 3 2

3 2 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

Artikel 3 2 0 i alt

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

KAPITEL 3 2 I ALT

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

KAPITEL 3 4

3 4 0

Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

KAPITEL 3 4 I ALT

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITEL 3 5

3 5 0

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 5 0 4

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

p.m.

0

–5 894 916,19

 

Artikel 3 5 0 i alt

p.m.

0

–5 894 916,19

 

KAPITEL 3 5 I ALT

p.m.

0

–5 894 916,19

KAPITEL 3 6

3 6 0

Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 6 0 4

Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

p.m.

0

0,—

 

Artikel 3 6 0 i alt

p.m.

0

0,—

 

KAPITEL 3 6 I ALT

p.m.

0

0,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Justering vedrørende gennemførelsen af afgørelse 2007/436/EF, Euratom for årene 2007 og 2008

–88 684 851,97

 

KAPITEL 3 7 I ALT

–88 684 851,97

 

Afsnit 3 i alt

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

KAPITEL 3 0 —

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 3 1 —

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

KAPITEL 3 2 —

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

KAPITEL 3 4 —

TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

KAPITEL 3 5 —

RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

KAPITEL 3 6 —

RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

KAPITEL 3 7 —

JUSTERING VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0 0   Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Anmærkninger

Ifølge artikel 15 i finansforordningen opføres saldoen for hvert regnskabsår, alt efter om det drejer sig om et overskud eller et underskud, som indtægt eller udgift på budgettet for det følgende regnskabsår.

De relevante overslag over de nævnte indtægter eller udgifter opføres i budgettet under budgetproceduren og eventuelt ved hjælp af en ændringsskrivelse forelagt i overensstemmelse med artikel 34 i finansforordningen. Overslagene udarbejdes efter principperne i artikel 15 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Efter forelæggelsen af regnskabet for hvert regnskabsår opføres forskellen mellem de heri indeholdte tal og overslagene i budgettet for det følgende regnskabsår ved hjælp af et ændringsbudget, som Kommissionen skal fremlægge inden 15 dage at regne fra forelæggelsen af det foreløbige regnskab.

Et underskud opføres under artikel 27 02 01 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 15.

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 7.

3 0 2   Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres, i henhold til artikel 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009, eventuelle overskydende beløb i forhold til det målbeløb, der er fastsat for garantifonden vedrørende foranstaltninger over for tredjelande.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 4, stk. 3.

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

KAPITEL 3 1 —   SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

3 1 0   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Anmærkninger

Efter artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr.1553/89 skal medlemsstaterne inden 31. juli tilsende Kommissionen en oversigt over det samlede grundlag for momsindtægterne for det foregående kalenderår.

Hver medlemsstat debiteres et beløb beregnet på grundlag af den oversigt, jf. EU's bestemmelser, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted i det foregående kalenderår. Kommissionen opgør saldoen og meddeler medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan indsætte det på Kommissionens konto, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.

Alle korrektioner til ovennævnte oversigt som følge af Kommissionens kontrol, jf. artikel 9 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, og/eller eventuelle ændringer i BNI i foregående regnskabsår, som medfører en nedsættelse af momsgrundlaget, vil føre til justeringer af momsindtægterne.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 4, 5 og 8.

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bulgarien

p.m.

p.m.

411 027,82

Tjekkiet

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Danmark

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Tyskland

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Estland

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Irland

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Grækenland

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Spanien

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Frankrig

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Italien

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Cypern

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Letland

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Litauen

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Luxembourg

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Ungarn

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Nederlandene

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Østrig

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Polen

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugal

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Rumænien

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Slovenien

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovakiet

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Finland

p.m.

p.m.

440 108,29

Sverige

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

Konto 3 1 0 3 i alt

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITEL 3 2 —   SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

3 2 0   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Anmærkninger

På grundlag af de tal for bruttonationalindkomstaggregatet og dens bestanddele for det foregående regnskabsår, som medlemsstaterne har fremsendt i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, debiteres hver medlemsstat for et beløb, der beregnes i henhold til EU's regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted det foregående regnskabsår.

Kommissionen opgør saldoen og meddeler medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan indsætte det på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.

Eventuelle ændringer i bruttonationalproduktet/bruttonationalindkomsten i tidligere regnskabsår i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, jf. artikel 4 og 5 i nævnte forordning, giver for hver berørt medlemsstat anledning til en justering af den saldo, der blev opgjort i henhold til artikel 10, stk. 7, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 6, 7 og 8.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bulgarien

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Tjekkiet

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Danmark

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Tyskland

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Estland

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Irland

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Grækenland

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Spanien

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Frankrig

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Italien

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Cypern

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Letland

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Litauen

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Luxembourg

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Ungarn

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Nederlandene

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Østrig

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Polen

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugal

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Rumænien

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Slovenien

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovakiet

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Finland

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Sverige

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

Konto 3 2 0 3 i alt

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

KAPITEL 3 4 —   TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

3 4 0   Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Anmærkninger

I medfør af artikel 3 i protokollen om Danmarks stilling og artikel 5 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fritages disse medlemsstater fuldt ud fra at dække de finansielle følger af visse specifikke politikker på området frihed, sikkerhed og retfærdighed med undtagelse af de tilknyttede administrative omkostninger. I den forbindelse kan de opnå en justering af de indbetalte egne indtægter for hvert år, de ikke deltager.

Hver medlemsstats bidrag til justeringsmekanismen beregnes ved at anvende størrelsen af bruttonationalindkomstaggregatet og dets bestanddele fra det foregående år, som medlemsstaterne har fremlagt i medfør af artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1), på de budgetudgifter, der følger af denne foranstaltning eller politik.

Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler dem beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan indsætte det på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år, jf. artikel 10a i samme forordning.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10a.

Protokol om Danmarks stilling og protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling i forbindelse med politikken vedrørende retlige og indre anliggender, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig henholdsvis artikel 3 og artikel 5.

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bulgarien

p.m.

p.m.

106 840,71

Tjekkiet

p.m.

p.m.

425 107,23

Danmark

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Tyskland

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Estland

p.m.

p.m.

48 527,82

Irland

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Grækenland

p.m.

p.m.

749 192,01

Spanien

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Frankrig

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Italien

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Cypern

p.m.

p.m.

52 265,07

Letland

p.m.

p.m.

72 316,90

Litauen

p.m.

p.m.

101 252,43

Luxembourg

p.m.

p.m.

96 426,56

Ungarn

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Nederlandene

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Østrig

p.m.

p.m.

901 516,03

Polen

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugal

p.m.

p.m.

516 028,30

Rumænien

p.m.

p.m.

359 225,17

Slovenien

p.m.

p.m.

117 048,93

Slovakiet

p.m.

p.m.

210 732,09

Finland

p.m.

p.m.

599 685,24

Sverige

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

Artikel 3 4 0 i alt

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITEL 3 5 —   RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

3 5 0   Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 5 0 4   Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

0

–5 894 916,19

Anmærkninger

Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige.

Tallene for 2009 svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2005.

Tallene for 2010 svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2006.

Retsgrundlag

Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42).

Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bulgarien

p.m.

489 243

0,—

Tjekkiet

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Danmark

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Tyskland

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Estland

p.m.

–69 352

627 249,96

Irland

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Grækenland

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Spanien

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Frankrig

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Italien

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Cypern

p.m.

107 925

–55 882,63

Letland

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Litauen

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Luxembourg

p.m.

– 281 514

628 919,04

Ungarn

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Nederlandene

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Østrig

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Polen

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugal

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Rumænien

p.m.

6 495 846

0,—

Slovenien

p.m.

1 562 004

888 598,40

Slovakiet

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Finland

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Sverige

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Det Forenede Kongerige

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

Konto 3 5 0 4 i alt

p.m.

0

–5 894 916,19

KAPITEL 3 6 —   RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

3 6 0   Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

3 6 0 4   Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

0

0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres forskellen mellem de tidligere budgetterede og den seneste foreløbige ajourføring af Det Forenede Kongeriges korrektion, inden de endelige beregninger foretages.

Tallene for 2010 svarer til resultatet af den foreløbige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2008.

Retsgrundlag

Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

p.m.

–3 504 541

0,—

Bulgarien

p.m.

–1 523 420

0,—

Tjekkiet

p.m.

496 143

0,—

Danmark

p.m.

–8 155 544

0,—

Tyskland

p.m.

– 213 638

0,—

Estland

p.m.

– 602 251

0,—

Irland

p.m.

–7 602 523

0,—

Grækenland

p.m.

–7 281 407

0,—

Spanien

p.m.

–17 398 703

0,—

Frankrig

p.m.

–22 865 571

0,—

Italien

p.m.

–18 521 220

0,—

Cypern

p.m.

– 379 606

0,—

Letland

p.m.

224 016

0,—

Litauen

p.m.

–1 577 325

0,—

Luxembourg

p.m.

–2 092 216

0,—

Ungarn

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Nederlandene

p.m.

–5 075 335

0,—

Østrig

p.m.

– 501 383

0,—

Polen

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugal

p.m.

– 312 262

0,—

Rumænien

p.m.

–10 996 050

0,—

Slovenien

p.m.

–1 405 069

0,—

Slovakiet

p.m.

–3 676 917

0,—

Finland

p.m.

–7 803 260

0,—

Sverige

p.m.

1 895 807

0,—

Det Forenede Kongerige

p.m.

124 294 781

0,—

Konto 3 6 0 4 i alt

p.m.

0

0,—

KAPITEL 3 7 —   JUSTERING VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

3 7 0   Justering vedrørende gennemførelsen af afgørelse 2007/436/EF, Euratom for årene 2007 og 2008

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

–88 684 851,97

Anmærkninger

Resultatet af beregningen i forbindelse med gennemførelsen af afgørelse 2007/436/EF, Euratom med tilbagevirkende kraft for årene 2007 og 2008.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 11.

Medlemsstat

Budget for 2011

Budget for 2010

Gennemførelse i 2009

Belgien

204 589 861,—

Bulgarien

17 366 133,—

Tjekkiet

71 898 232,29

Danmark

143 817 127,80

Tyskland

–1 736 354 527,—

Estland

8 734 505,06

Irland

91 629 026,—

Grækenland

126 166 977,—

Spanien

592 534 409,—

Frankrig

1 096 152 291,—

Italien

949 414 872,—

Cypern

8 837 040,27

Letland

11 682 657,39

Litauen

16 715 516,02

Luxembourg

16 872 718,—

Ungarn

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Nederlandene

–2 108 712 670,—

Østrig

–30 989 269,—

Polen

146 112 853,43

Portugal

89 132 398,—

Rumænien

61 014 784,18

Slovenien

19 006 610,—

Slovakiet

36 944 055,65

Finland

110 353 342,—

Sverige

– 609 395 301,23

Det Forenede Kongerige

523 711 348,69

Artikel 3 7 0 i alt

–88 684 851,97

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

KAPITEL 4 0

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

KAPITEL 4 0 I ALT

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

KAPITEL 4 1

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

110 000

105 000

57 339,85

 

KAPITEL 4 1 I ALT

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

KAPITEL 4 2

4 2 0

Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m.

p.m.

820 485,—

 

KAPITEL 4 2 I ALT

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

Afsnit 4 i alt

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

KAPITEL 4 0 —

DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER

KAPITEL 4 1 —

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 2 —

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER

4 0 0   Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Anmærkninger

Denne indtægt består af alle skatter på lønninger og godtgørelse af enhver form med undtagelse af de godtgørelser og familietillæg, der betales til medlemmerne af Kommissionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager godtgørelser ved afslutningen af den ansættelse, der er omhandlet i kapitel 01 under hvert afsnit i oversigten over udgifter, og pensionister.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

Rådets afgørelse (EF) 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

Rådets afgørelse (EF) 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36).

Rådets afgørelse (EF) 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38).

Europa-Parlamentet

 

47 464 953

Rådet

 

22 212 000

Kommissionen:

 

408 054 400

— drift

(330 928 000)

 

— forskning og teknologisk udvikling

(14 581 831)

 

— forskning (indirekte aktioner)

(16 491 055)

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(2 761 000)

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(579 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(2 438 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(859 000)

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(1 157 000)

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(3 109 000)

 

— Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER)

(256 812)

 

— Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

(418 716)

 

— Artemis-fællesforetagendet — initiativet for indlejrede computersystemer (Artemis)

(44 663)

 

— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

(66 994)

 

— Fællesforetagendet Clean Sky

(100 492)

 

— EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA)

(391 237)

 

— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

(254 739)

 

— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

(990 871)

 

— Det Europæiske Genopbygningsagentur

(p.m.)

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)

(970 832)

 

— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(212 149)

 

— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(3 251 522)

 

— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

(111 657)

 

— Eurojust

(614 658)

 

— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

(805 557)

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(578 823)

 

— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

(3 526 495)

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(1 272 098)

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(1 836 615)

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(654 087)

 

— Det Europæiske GNSS-agentur (Galileo)

(274 705)

 

— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

(150 738)

 

— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(156 320)

 

— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(106 075)

 

— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

(1 068 623)

 

— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(897 451)

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

(3 805 436)

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

(527 789)

 

— Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)

(33 497)

 

— Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

(245 646)

 

— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

(163 468)

 

— Den Europæiske Politienhed (Europol)

(1 381 083)

 

— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

(666 433)

 

— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

(879 910)

 

— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

(120 032)

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(774 812)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(337 534)

 

— Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)

(551 422)

 

— Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC)

(164 497)

 

— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(1 035 699)

 

— Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA)

(244 737)

 

— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)

(100 492)

 

— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)

(161 903)

 

— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

(217 732)

 

— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)

(3 374 913)

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(1 091 356)

 

Domstolen

 

22 159 000

Revisionsretten

 

10 497 081

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

4 436 469

Regionsudvalget

 

3 008 956

Den Europæiske Ombudsmand

 

546 866

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

452 000

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

17 672 000

Den Europæiske Investeringsbank

 

38 840 000

Den Europæiske Centralbank

 

14 250 000

Den Europæiske Investeringsfond

 

2 100 000

 

I alt

591 693 725

4 0 3   Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

190 856,57

Anmærkninger

Bestemmelserne vedrørende det midlertidige bidrag fandt anvendelse indtil 30. juni 2003. Denne artikel vil derfor omfatte alle indtægter som følge af restbeløb fra det midlertidige bidrag fra lønningerne til medlemmer af Kommissionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen:

 

p.m.

— drift

(p.m.)

 

— forskning og teknologisk udvikling

(p.m.)

 

— forskning (indirekte aktioner)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(p.m.)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(p.m.)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(p.m.)

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(p.m.)

 

— EF-Sortsmyndigheden (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Det Europæiske Genopbygningsagentur

(p.m.)

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

(p.m.)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(p.m.)

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(p.m.)

 

— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)

(p.m.)

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(p.m.)

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

 

I alt

p.m.

4 0 4   Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Anmærkninger

Under denne artikel opføres provenuet af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste, jf. artikel 66a i tjenestemandsvedtægten.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten i Første Instans, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1).

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1).

Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15).

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1).

Rådets afgørelse (EF) 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).

Rådets afgørelse (EF) 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36).

Rådets afgørelse (EF) 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38).

Europa-Parlamentet

 

8 109 730

Rådet

 

2 258 000

Kommissionen:

 

42 428 398

— drift

(30 915 000)

 

— forskning og teknologisk udvikling

(2 348 125)

 

— forskning (indirekte aktioner)

(2 655 569)

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(521 000)

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(110 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(410 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(139 000)

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(215 000)

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(555 000)

 

— Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER)

(38 793)

 

— Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

(63 250)

 

— Artemis-fællesforetagendet — initiativet for indlejrede computersystemer (Artemis)

(6 747)

 

— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

(10 120)

 

— Fællesforetagendet Clean Sky

(15 180)

 

— EF-Fiskerikontrolagenturet

(55 242)

 

— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

(30 058)

 

— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

(119 424)

 

— Det Europæiske Genopbygningsagentur

(p.m.)

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)

(144 330)

 

— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(32 046)

 

— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(508 242)

 

— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

(16 867)

 

— Eurojust

(46 805)

 

— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

(101 587)

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(83 938)

 

— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

(449 786)

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(139 280)

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(252 386)

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(79 079)

 

— Det Europæiske GNSS-agentur (Galileo)

(45 875)

 

— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

(22 770)

 

— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(23 613)

 

— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(16 023)

 

— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

(164 582)

 

— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(152 913)

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

(386 863)

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

(87 566)

 

— Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)

(5 060)

 

— Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

(37 106)

 

— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

(16 510)

 

— Den Europæiske Politienhed (Europol)

(46 805)

 

— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

(102 394)

 

— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

(129 028)

 

— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

(18 132)

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(103 322)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(43 173)

 

— Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)

(64 880)

 

— Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC)

(23 870)

 

— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(130 550)

 

— Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA)

(34 805)

 

— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)

(15 180)

 

— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)

(24 457)

 

— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

(32 890)

 

— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)

(446 258)

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(159 417)

 

Domstolen

 

3 004 000

Revisionsretten

 

1 100 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

947 174

Regionsudvalget

 

437 055

Den Europæiske Ombudsmand

 

58 425

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

74 000

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

1 712 000

 

I alt

60 128 782

KAPITEL 4 1 —   BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 1 0   Personalets bidrag til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Anmærkninger

Denne indtægt består af personalets bidrag til finansiering af pensionsordningen.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24).

Europa-Parlamentet

 

58 631 602

Rådet

 

24 527 000

Kommissionen:

 

305 137 702

— drift

(204 432 325)

 

— forskning og teknologisk udvikling

(17 597 225)

 

— forskning (indirekte aktioner)

(19 901 259)

 

— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(3 268 319)

 

— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

(996 587)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)

(5 052 000)

 

— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)

(1 516 000)

 

— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)

(2 591 181)

 

— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

(4 542 678)

 

— Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER)

(367 775)

 

— Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

(599 633)

 

— Artemis-fællesforetagendet — initiativet for indlejrede computersystemer (Artemis)

(63 961)

 

— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

(95 941)

 

— Fællesforetagendet Clean Sky

(143 912)

 

— EF-Fiskerikontrolagenturet

(445 123)

 

— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

(296 303)

 

— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

(1 937 575)

 

— Det Europæiske Genopbygningsagentur

(p.m.)

 

— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)

(1 192 819)

 

— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

(303 814)

 

— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

(3 975 484)

 

— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

(159 902)

 

— Eurojust

(981 419)

 

— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

(1 209 354)

 

— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

(819 457)

 

— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

(3 090 008)

 

— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

(1 260 080)

 

— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

(2 608 206)

 

— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

(743 740)

 

— Det Europæiske GNSS-agentur (Galileo)

(353 342)

 

— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

(215 868)

 

— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

(223 863)

 

— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

(151 907)

 

— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

(1 292 617)

 

— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

(1 380 207)

 

— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)

(3 796 239)

 

— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

(737 351)

 

— Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)

(47 971)

 

— Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

(351 785)

 

— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

(187 759)

 

— Den Europæiske Politienhed (Europol)

(981 419)

 

— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

(881 640)

 

— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)

(171 895)

 

— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

(884 740)

 

— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

(426 662)

 

— Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)

(1 035 003)

 

— Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC)

(294 879)

 

— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(2 118 080)

 

— Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA)

(454 054)

 

— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)

(143 912)

 

— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)

(231 858)

 

— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

(311 809)

 

— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)

(4 271 005)

 

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

(1 531 054)

 

Den Europæiske Unions Domstol

 

17 711 000

Revisionsretten

 

7 715 532

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

5 974 002

Regionsudvalget

 

4 303 311

Den Europæiske Ombudsmand

 

493 113

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

411 000

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

12 751 541

 

I alt

437 655 803

4 1 1   Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Anmærkninger

Denne indtægt består af betalingen til Den Europæiske Union af den fastsatte tilbagekøbsværdi af de pensionsrettigheder, som tjenestemænd har erhvervet i deres tidligere job.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Europa-Parlamentet

 

9 134 938

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

66 779 000

Den Europæiske Unions Domstol

 

500 000

Revisionsretten

 

1 300 000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

77 713 938

4 1 2   Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

110 000

105 000

57 339,85

Anmærkninger

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager, erhverver fortsat pensionsrettigheder, forudsat at de også betaler arbejdsgiverens bidrag.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Europa-Parlamentet

 

10 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

100 000

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

110 000

KAPITEL 4 2 —   ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

4 2 0   Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Anmærkninger

Denne indtægt består af arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Kommissionen

 

13 123 267

4 2 1   Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

820 485,00

Anmærkninger

Denne indtægt består af bidrag fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til finansieringen af pensionsordningen.

Retsgrundlag

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

AFSNIT 5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

KAPITEL 5 0

5 0 0

Indtægter fra salg af løsøre (leverancer)

5 0 0 0

Indtægter fra salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Indtægter fra salg af andre former for løsøre — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Indtægter fra levering af varer, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

362 665,38

 

Artikel 5 0 0 i alt

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Indtægter fra salg af fast ejendom

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Indtægter fra salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

KAPITEL 5 0 I ALT

p.m.

p.m.

2 342 620,06

KAPITEL 5 1

5 1 0

Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af lejeafgifter

5 1 1 0

Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Refusion af lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

Artikel 5 1 1 i alt

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

KAPITEL 5 1 I ALT

p.m.

p.m.

21 098 455,56

KAPITEL 5 2

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionernes konti

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på subventionerede organers konti og overført til Kommissionen

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Renteindtægter af forfinansiering

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Indtægter fra forvaltningskonti — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

 

 

KAPITEL 5 2 I ALT

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

KAPITEL 5 5

5 5 0

Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

KAPITEL 5 5 I ALT

p.m.

p.m.

17 785 798,42

KAPITEL 5 7

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for Kommissionens personale, der arbejder i EU's delegationer — Formålsbestemte indtægter

p.m.

 

 

 

KAPITEL 5 7 I ALT

p.m.

p.m.

182 058 615,09

KAPITEL 5 8

5 8 0

Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

KAPITEL 5 8 I ALT

p.m.

p.m.

1 808 166,70

KAPITEL 5 9

5 9 0

Andre indtægter i forbindelse med administrationen

100 000

100 000

1 746 769,61

 

KAPITEL 5 9 I ALT

100 000

100 000

1 746 769,61

 

Afsnit 5 i alt

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

KAPITEL 5 0 —

INDTÆGTER FRA SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

KAPITEL 5 1 —

LEJEINDTÆGTER

KAPITEL 5 2 —

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

KAPITEL 5 5 —

INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

KAPITEL 5 7 —

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

KAPITEL 5 8 —

DIVERSE GODTGØRELSER

KAPITEL 5 9 —

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

KAPITEL 5 0 —   INDTÆGTER FRA SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

5 0 0   Indtægter fra salg af løsøre (leverancer)

5 0 0 0   Indtægter fra salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

72 027,05

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionernes transportmateriel.

Herunder registreres desuden indtægterne fra salg af køretøjer, som er blevet udskiftet eller skrottet efter fuldstændig værdiafskrivning.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) og ea), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

p.m.

5 0 0 1   Indtægter fra salg af andre former for løsøre — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

39 602,42

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionernes løsøre bortset fra transportmateriel.

Herunder registreres desuden indtægterne fra salg af udstyr, installationer, materialer og videnskabelige og tekniske apparater, som er blevet udskiftet eller skrottet efter fuldstændig værdiafskrivning.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra e) og ea), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

p.m.

5 0 0 2   Indtægter fra levering af varer, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

362 665,38

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra g), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

p.m.

5 0 1   Indtægter fra salg af fast ejendom

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionernes faste ejendom.

5 0 2   Indtægter fra salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra j), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

p.m.

KAPITEL 5 1 —   LEJEINDTÆGTER

5 1 0   Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

p.m.

5 1 1   Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af lejeafgifter

5 1 1 0   Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

p.m.

5 1 1 1   Refusion af lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra e), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

p.m.

KAPITEL 5 2 —   AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

5 2 0   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionernes konti

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

Europa-Parlamentet

 

1 300 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

5 600 000

Den Europæiske Unions Domstol

 

130 000

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

64 000

Regionsudvalget

 

100 000

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

7 194 000

5 2 1   Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på subventionerede organers konti og overført til Kommissionen

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Anmærkninger

Denne artikel omfatter indtægter i forbindelse med tilbagebetaling af renter fra organisationer, der har modtaget støtte, og som har indsat forskuddene fra Kommissionen på rentebærende konti. Hvis de fortsat ikke anvendes, skal forskuddene og renterne heraf tilbagebetales til Kommissionen.

Kommissionen

 

10 000 000

5 2 2   Renteindtægter af forfinansiering

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Anmærkninger

Under denne artikel opføres renteindtægter af forfinansiering.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 5a kan de beløb, der er opført på denne artikel, anvendes til supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Renter, der hidrører fra udbetaling af forfinansiering, skal tildeles det pågældende program eller den pågældende foranstaltning og modregnes ved betaling af saldoen til modtageren.

Det fastsættes i forordningen om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen, i hvilke undtagelsestilfælde den ansvarlige anvisningsberettigede årligt skal opkræve sådanne renter ved hjælp af en indtægtsordre.

Kommissionen

 

40 000 000

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 5a.

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1), særlig artikel 4 og 4a.

5 2 3   Indtægter fra forvaltningskonti — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

 

Anmærkninger

Under denne artikel opføres renter og andre indtægter fra forvaltningskonti.

Forvaltningskontiene føres på Unionens vegne af internationale finansieringsinstitutter (Den Europæiske Investeringsfond, Den Europæiske Investeringsbank, Europarådets Udviklingsbank/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling), der forvalter EU- eller fællesskabsprogrammer, og de beløb, som Unionen eller Fællesskabet indbetaler, bliver stående på kontoen, indtil de stilles til rådighed for modtagerne under det enkelte program, såsom små og mellemstore virksomheder eller institutioner, der forvalter projekter i tiltrædelseslandene.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 2, anvendes renter fra de forvaltningskonti, som bruges til EU- eller fællesskabsprogrammer, til supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 18, stk. 2.

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1).

KAPITEL 5 5 —   INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

5 5 0   Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Anmærkninger

Disse indtægter betragtes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra g), i finansforordningen som formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Den Europæiske Unions Domstol

 

p.m.

Revisionsretten

 

p.m.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

p.m.

Regionsudvalget

 

p.m.

Den Europæiske Ombudsmand

 

p.m.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

 

p.m.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

p.m.

5 5 1   Indtægter fra tredjemand for levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

p.m.

p.m