ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.060.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 60

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
5. marts 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014

1

 

 

2011/144/EU

 

*

Rådets afgørelse af 15. februar 2011 om indgåelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 221/2011 af 4. marts 2011 om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsætningsstof til foder til laksefisk (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 222/2011 af 3 marts 2011 om ekstraordinære foranstaltninger med hensyn til at bringe sukker og isoglucose uden for kvoten i omsætning på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2010/11

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 223/2011 af 4. marts 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2011/27/EU af 4. marts 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage oryzalin som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF ( 1 )

12

 

*

Kommissionens direktiv 2011/28/EU af 4. marts 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage indolylsmørsyre som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF ( 1 )

17

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/145/EU

 

*

AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 1/2011 af 17. februar 2011 om Ækvatorialguineas status i forhold til den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale

21

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2009/564/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladsydelser (EUT L 196 af 28.7.2009)

23

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2009/578/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til serviceydelsen overnatning (EUT L 198 af 30.7.2009)

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/1


Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014

Aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014 (1), der blev undertegnet den 28. juli og den 19. august 2010 i Bruxelles, anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2011, jf. aftalens artikel 3, stk. 3.


(1)  EUT L 291 af 9.11.2010, s. 4.


5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 15. februar 2011

om indgåelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

(2011/144/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. iii), og artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. juni 2002 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-stater.

(2)

Forhandlingerne med Papua Ny Guinea og Republikken Fijiøerne om en foreløbig partnerskabsaftale (i det følgende benævnt »den foreløbige ØPA«) blev afsluttet den 23. november 2007.

(3)

Aftalen er endnu ikke indgået. Med Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er de procedurer, som Unionen skal følge med henblik herpå, omfattet af artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(4)

Den foreløbige ØPA bør indgås på vegne af Den Europæiske Union —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i den foreløbige ØPA's artikel 76, stk. 2.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2011.

På Rådets vegne

MATOLCSY Gy.

Formand


FORORDNINGER

5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 221/2011

af 4. marts 2011

om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsætningsstof til foder til laksefisk (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af enzympræparatet 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223 som fodertilsætningsstof til laksefisk.

(4)

Enzympræparatet er i øvrigt midlertidigt tilladt anvendt til laksefisk ved Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2005 (2).

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223 til laksefisk. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 10. november 2010 (3), at 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223 ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet i forbindelse med de påtænkte anvendelsesformål, og at udnyttelsen af fosfor forbedres gennem anvendelse af stoffet. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EU-referencelaboratorium for fodertilsætningsstoffer.

(6)

Vurderingen af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Af klarhedshensyn bør oplysningerne om 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223 udgå af forordning (EF) nr. 521/2005.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 521/2005 udgår artikel 2 og bilag II.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 84 af 2.4.2005, s. 3.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1915.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a1641(i)

DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.

6-fytase

(EC 3.1.3.26)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223 med en aktivitet på mindst:

Flydende form: 20 000 FYT (1)/g

 

Aktivstoffets karakteristika

6-fytase produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223

 

Analysemetode  (2)

Kolorimetri baseret på vanadomolybdats reaktion på uorganisk fosfat produceret ved 6-fytases (6-fytase produceret af Aspergillus oryzae DSM 14223) aktion på fytatindeholdende substrat (natriumfytat) ved pH 5,5 og 37 °C, kvantificeret ved hjælp af en standardkurve over uorganisk fosfat.

Laksefisk

750 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til brug i foder med indhold af fytinbundet fosfor på over 0,23 %.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

25.3.2021


(1)  1 FYT er den mængde enzym, der frigiver 1 μmol uorganisk fosfat fra natriumfytat pr. minut ved reaktionsbetingelser med en fytatkoncentration på 5,0 mM ved pH 5,5 og en temperatur på 37 °C under 30 minutters inkubation.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EU-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 222/2011

af 3 marts 2011

om ekstraordinære foranstaltninger med hensyn til at bringe sukker og isoglucose uden for kvoten i omsætning på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 64, stk. 2, og artikel 187, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Verdensmarkedspriserne for sukker har været konstant høje lige siden begyndelsen af produktionsåret 2010/11. Ifølge prognoserne for verdensmarkedspriserne, der er baseret på New Yorks terminsmarked for sukker for marts, maj og juli 2011, forventes der fortsat konstant høje priser på verdensmarkedet.

(2)

Den kumulerede negative forskel mellem de disponible mængder og de anvendte mængder sukker og isoglucose i de sidste to produktionsår anslås til 1,0 mio. tons og vil resultere i de mindste slutlagre i EU siden gennemførelsen af reformen af sukkersektoren i 2006. Sker der et yderligere fald i importen, er der risiko for alvorlige forstyrrelser af udbuddet på EU's sukkermarked og for, at situationen vil blive forværret, hvis ikke der træffes forholdsregler for sektoren.

(3)

Eksporten fra staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og de mindst udviklede lande (LDC) til EU forventes ikke at stige på kort sigt.

(4)

Til gengæld har en god høst i nogle dele af EU medført, at der er produceret sukker ud over den kvote, der er fastsat i artikel 56 i forordning (EF) nr. 1234/2007. En del af dette sukker bør stilles til rådighed for sukkermarkedet i EU for delvis at efterkomme efterspørgslen og undgå for store prisstigninger. Den disponible mængde sukker, der overstiger kvoten, anslås til 0,5 mio. tons. I forbindelse med dette skøn er der taget hensyn til sukkerproducenternes kontraktlige forpligtelser for så vidt angår bestemte former for industriel anvendelse, jf. artikel 62 i forordning (EF) nr. 1234/2007, og de mængder, som der allerede er udstedt eksportlicenser for.

(5)

Ved artikel 64, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 bemyndiges Kommissionen til for sukker og isoglucose, som produceres ud over kvoten, at fastsætte en overskudsafgift, der er så høj, at der ikke ophobes overskud. Ved artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (2) fastsættes afgiften til 500 EUR/t.

(6)

På grund af det ekstraordinært lille udbud af sukker på det indre marked i produktionsåret 2010/11 vil Kommissionen undtagelsesvis kunne fastsætte overskudsafgiften til nul for en begrænset mængde sukker, der er produceret ud over kvoten, uden at der er risiko for, at der ophobes overskud.

(7)

Da forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter kvoter for både sukker og isoglucose, bør der anvendes en tilsvarende foranstaltning for en passende mængde isoglucose, der er produceret ud over kvoten, fordi sidstnævnte produkt i et vist omfang kommercielt erstatter sukker. For at bevare ligevægten mellem de to sødemidler bør den mængde isoglucose uden for kvoten, der skal bringes i omsætning på det indre marked, fastsættes på grundlag af forholdet mellem de kvoter, som er fastsat for hvert af de to produkter i bilag VI til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(8)

Sukker- og isoglucoseproducenterne bør ansøge medlemsstaternes myndigheder om attester, som giver dem mulighed for at sælge bestemte mængder, der er produceret ud over kvoten, på EU's marked.

(9)

Det forhold, at der fastsættes lofter over de mængder, som hver producent kan ansøge om i en ansøgningsperiode, og at attesterne kun udstedes for ansøgerens egen disponible produktion, skulle forhindre spekulation som led i den ordning, som indføres med denne forordning.

(10)

Der bør kun kunne indsendes ansøgninger indtil udgangen af juni, og de bør kun være gyldige i kort tid. Dette skulle bevirke, at der hurtigt bliver mængder til rådighed på EU's marked.

(11)

Sukkerproducenterne bør med deres ansøgning forpligte sig til at betale minimumsprisen for de sukkerroer, der anvendes til at producere den mængde sukker, som de ansøger om.

(12)

Medlemsstaternes myndigheder bør give Kommissionen meddelelse om de ansøgninger, de modtager.

(13)

Kommissionen bør sørge for, at der kun udstedes attester for de maksimumsmængder, der er fastsat i denne forordning. Derfor bør Kommissionen om nødvendigt kunne fastsætte en tildelingskoefficient for de ansøgninger, der modtages.

(14)

Medlemsstaterne bør straks underrette ansøgerne om, hvorvidt deres ansøgning er helt eller delvis efterkommet.

(15)

Da der skal opkræves overskudsafgift, jf. artikel 64, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, hvis der på EU's marked bringes større mængder i omsætning end dem, der er udstedt attest for, bør det for at opnå sammenhæng og forhindre misbrug af de ekstraordinære foranstaltninger med hensyn til at bringe sukker og isoglucose uden for kvoten i omsætning på EU's marked i produktionsåret 2010/11 fastsættes, at ansøgere, der ikke opfylder deres forpligtelse til på EU's marked at bringe den mængde i omsætning, de har fået udstedt attest for, også skal betale 500 EUR/t.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Midlertidig nedsættelse af overskudsafgiften

Uanset artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 967/2006 fastsættes overskudsafgiften til 0 EUR/t for højst 500 000 tons sukker udtrykt i hvidt sukker og 26 000 tons isoglucose udtrykt i tørstof, som er produceret ud over den kvote, som er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 1234/2007, og som afsættes på EU's marked i produktionsåret 2010/11.

Artikel 2

Ansøgning om attest

1.   Sukker- og isoglucoseproducenter skal ansøge om en attest for at kunne gøre brug af betingelserne i artikel 1.

2.   Der modtages kun ansøgninger fra virksomheder, der producerer roe- og rørsukker eller isoglucose, og som er godkendt i henhold til artikel 57 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og har fået tildelt en produktionskvote for produktionsåret 2010/11 i henhold til samme forordnings artikel 56.

3.   Hver ansøger må kun indgive én ansøgning for hvert produkt om ugen.

4.   Ansøgninger om attest sendes pr. fax eller e-mail til myndighederne i den medlemsstat, hvor virksomheden er godkendt. Medlemsstaternes myndigheder kan kræve, at elektroniske ansøgninger ledsages af en avanceret elektronisk signatur, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (3).

5.   Ansøgningerne skal for at kunne antages opfylde følgende betingelser:

a)

De skal indeholde:

i)

ansøgerens navn, adresse og momsnummer, og

ii)

hvor mange tons der ansøges om, udtrykt i hvidt sukker for sukker og i tørstof for isoglucose

b)

Den mængde sukker, der ansøges om, må ikke overstige den mængde sukker uden for kvoten, som ansøgeren har angivet som oplagret i sin seneste meddelelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 (4). Denne mængde reduceres med de mængder, som er omfattet af uudnyttede attester og eksportlicenser, der allerede er udstedt til ansøgeren i henhold til nærværende forordning eller Kommissionens forordning (EU) nr. 397/2010 (5). Den mængde isoglucose, der ansøges om, må ikke overstige 10 % af den isoglucosekvote, ansøgeren har fået tildelt

c)

Vedrører ansøgningen sukker, skal ansøgeren forpligte sig til at betale den minimumspris for sukkerroer, der er fastsat i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1234/2007, for den mængde sukker, som der udstedes attester for i henhold til artikel 6 i nærværende forordning

d)

Ansøgningen udfærdiges på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den indsendes.

6.   En ansøgning må ikke trækkes tilbage eller ændres, efter at den er indsendt, selv om der kun tildeles en del af den mængde, der ansøges om.

Artikel 3

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgninger om attest indsendes hver uge fra mandag til fredag, kl. 13.00 (belgisk tid), fra første mandag efter denne forordnings ikrafttrædelse indtil den 24. juni 2011.

Artikel 4

Medlemsstaternes fremsendelse af ansøgninger

1.   Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder træffer beslutning om, hvorvidt ansøgningerne kan antages, på grundlag af betingelserne i artikel 2. Beslutter myndighederne, at en ansøgning ikke kan antages, underretter de straks ansøgeren herom.

2.   Myndighederne giver senest mandag pr. fax eller e-mail Kommissionen meddelelse om de ansøgninger, der kan antages, og som er indsendt i den foregående uge. Også medlemsstater, der ikke har modtaget nogen ansøgninger, men som har fået tildelt sukker- eller isoglucosekvoter i produktionsåret 2010/11, giver inden for samme frist Kommissionen meddelelse om, at de ikke har modtaget nogen ansøgninger.

3.   Meddelelsernes form og indhold fastsættes på grundlag af forlæg, som Kommissionen stiller til rådighed for medlemsstaterne.

Artikel 5

Overskridelse af lofter

Hvis det af de oplysninger, medlemsstaternes myndigheder har sendt i henhold til artikel 4, stk. 2, fremgår, at de mængder, der er ansøgt om, overstiger lofterne i artikel 1, gør Kommissionen følgende:

a)

fastsætter en tildelingskoefficient, som medlemsstaterne anvender på de mængder, som er omfattet af de attestansøgninger, der er givet meddelelse om

b)

afviser ansøgninger, som der endnu ikke er givet meddelelse om

c)

lukker for adgangen til at indsende ansøgninger.

Artikel 6

Udstedelse af attester

1.   Fra hver mandag til senest hver fredag udsteder medlemsstaternes myndigheder attester på grundlag af de ansøgninger, som Kommissionen har fået meddelelse om i henhold til artikel 4, stk. 2, i den foregående uge, jf. dog artikel 5.

I bilaget til denne forordning findes et forlæg til, hvordan attesten skal se ud.

2.   Hver mandag giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder sukker og/eller isoglucose de har udstedt attester for i den foregående uge.

Artikel 7

Attesternes gyldighed

Attesterne er gyldige indtil udgangen af den måned, der følger efter udstedelsesmåneden.

Artikel 8

Attesternes overdragelighed

De rettigheder eller forpligtelser, der er forbundet med attesterne, kan ikke overdrages.

Artikel 9

Overvågning

1.   Ansøgerne føjer til deres månedlige meddelelser, jf. artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 952/2006, de mængder, som de har modtaget attest for i henhold til nærværende forordnings artikel 6.

2.   Inden udgangen af den anden måned efter den måned, attesten blev udstedt, sender hver ansøger medlemsstatens myndigheder bevis for, at alle de mængder, der er udstedt attest for, er bragt i omsætning på EU's marked. For de mængder, som der er udstedt attest for, men som ikke er bragt i omsætning på EU's marked af andre årsager end force majeure, skal der betales 500 EUR/t. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder der er bragt i omsætning på EU's marked.

3.   Medlemsstaterne beregner og giver Kommissionen meddelelse om forskellen mellem den samlede mængde sukker og isoglucose, som hver producent har produceret ud over kvoten, og de mængder, producenterne har afsat i henhold til artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 967/2006. Hvis en producents resterende mængder sukker eller isoglucose uden for kvoten er mindre end de mængder, producenten har ansøgt om i henhold til nærværende forordning, skal producenten betale 500 EUR/t for forskellen.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den udløber den 30. juni 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22.

(3)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(4)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39.

(5)  EUT L 115 af 8.5.2010, s. 26.


BILAG

Forlæg til attest, jf. artikel 6, stk. 1

ATTEST

for nedsættelse af afgiften i artikel 3 i forordning (EF) nr. 967/2006 for produktionsåret 2010/11

Medlemsstat:

Kvoteindehaver:

 

Produkt

 

Mængder, der er ansøgt om:

 

Tildelte mængder:

 

For produktionsåret 2010/11 gælder den afgift, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 967/2006, ikke for de mængder, der tildeles med denne attest, forudsat at reglerne i forordning (EU) nr. 222/2011, særlig artikel 2, stk. 4, litra c), overholdes

Medlemsstatens myndigheds underskrift Udstedelsesdato

Denne attest er gyldig indtil udgangen af den måned, der følger efter udstedelsesmåneden


5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 223/2011

af 4. marts 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. marts 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

122,2

MA

49,6

TN

92,7

TR

97,6

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

163,5

ZZ

163,5

0709 90 70

MA

33,5

TR

132,7

ZZ

83,1

0805 10 20

EG

55,5

IL

67,8

MA

56,2

TN

51,2

TR

66,0

ZA

37,9

ZZ

55,8

0805 50 10

EG

36,5

MA

45,9

TR

55,6

ZZ

46,0

0808 10 80

CA

126,3

CL

90,0

CN

104,6

MK

54,8

US

102,6

ZZ

95,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

85,9

CN

57,6

US

96,8

ZA

111,2

ZZ

87,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/27/EU

af 4. marts 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage oryzalin som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter oryzalin.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 11e i forordning (EF) nr. 1490/2002 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at oryzalin ikke skulle optages i det pågældende bilag.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Frankrig, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Frankrig har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 17. august 2009 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om oryzalin for Kommissionen den 6. august 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 28. januar 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om oryzalin.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder oryzalin, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Oryzalin bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det er derfor nødvendigt, at specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet bekræftes ved hjælp af relevante analysedata, herunder oplysninger om relevansen af urenhederne, der af fortrolighedshensyn omtales som urenhed 2, 6, 7, 9, 10, 11 og 12. Relevansen af det testmateriale, der er anvendt i toksicitetsdossiererne, bør bekræftes under hensyntagen til specifikationen af det tekniske materiale, ligesom der bør anmodes om oplysninger til bekræftelse af risikovurderingen for vandorganismer. Under forudsætning af at oryzalin bliver klassificeret som »mistænkt for at fremkalde kræft« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (7), skal de berørte medlemsstater anmode om, at der fremlægges yderligere oplysninger til bekræftelse af relevansen af metabolitterne OR13 (8) og OR15 (9) og en tilhørende risikovurdering for grundvandet.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder oryzalin, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (10), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/934/EF vedtaget, at oryzalin ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende oryzalin i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/934/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende oryzalin i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder oryzalin som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende oryzalin er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder oryzalin, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende oryzalin. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder oryzalin som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder oryzalin som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oryzalin«. EFSA Journal 2010; 8(9):1707. [59 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1707. Foreligger online:www.efsa.europa.eu.

(7)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(8)  2-ethyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazol-5-sulfonamid.

(9)  2-ethyl-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamid.

(10)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»334

Oryzalin

CAS-nr.: 19044-88-3

CIPAC-nr.: 537

3,5-dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamid

≥ 960 g/kg

N-nitrosodipropylamin:

≤ 0,1 mg/kg

Toluen: ≤ 4 g/kg

1. juni 2011

31. maj 2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om oryzalin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. januar 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

1.

være særligt opmærksomme på brugernes sikkerhed og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler

2.

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer og planter, der ikke er målarter

3.

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold

4.

være særligt opmærksomme på risikoen for planteædende fugle og pattedyr

5.

være særligt opmærksomme på risikoen for bier i blomstringsperioden.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater gennemfører, hvis det er relevant, overvågningsprogrammer for at kontrollere eventuel forurening af grundvandet med metabolitterne OR13 (2-ethyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazol-5-sulfonamid) og OR15 (2-ethyl-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamid) i følsomme områder. De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af bekræftende oplysninger om:

1.

specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet, ved hjælp af relevante analysedata, herunder oplysninger om relevansen af urenhederne, der af fortrolighedshensyn omtales som urenhed 2, 6, 7, 9, 10, 11 og 12

2.

relevansen af det testmateriale, der er anvendt i toksicitetsdossiererne under hensyntagen til specifikationen af det tekniske materiale

3.

risikovurderingen for vandorganismer

4.

relevansen af metabolitterne OR13 og OR15 og om en tilhørende risikovurdering for grundvandet, under forudsætning af at oryzalin bliver klassificeret som »mistænkt for at fremkalde kræft« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

De berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren forelægger Kommissionen de oplysninger, der er omfattet af punkt 1 og 2, senest den 1. december 2011 og de oplysninger, der er omfattet af punkt 3, senest den 31. maj 2013. De oplysninger, der er omfattet af punkt 4, forelægges inden for seks måneder efter meddelelse af en afgørelse om, hvordan oryzalin skal klassificeres.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/28/EU

af 4. marts 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage indolylsmørsyre som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter indolylsmørsyre.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 24e i forordning (EF) nr. 2229/2004 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/941/EF af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at indolylsmørsyre ikke skulle optages i det pågældende bilag.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Frankrig, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 2229/2004. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/941/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Frankrig har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 26. januar 2010 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om indolylsmørsyre for Kommissionen den 3. september 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 28. januar 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om indolylsmørsyre.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder indolylsmørsyre, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Indolylsmørsyre bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgeren fremlægger yderligere oplysninger til bekræftelse af fraværet af clastogenicitetspotentiale ved indolylsmørsyre, indolylsmørsyres damptryk — og derfor skal der også fremlægges en undersøgelse af toksiciteten ved indånding — samt indolylsmørsyres naturlige baggrundskoncentration i jorden.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder indolylsmørsyre, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (7), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/941/EF vedtaget, at indolylsmørsyre ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende indolylsmørsyre i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/941/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende indolylsmørsyre i bilaget til beslutning 2008/941/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder indolylsmørsyre som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende indolylsmørsyre er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder indolylsmørsyre, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende indolylsmørsyre. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder indolylsmørsyre som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder indolylsmørsyre som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance indolylbutyric acid«. EFSA Journal 2010;8(9):1720. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1720. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»333

Indolylsmørsyre

CAS-nr.: 133-32-4

CIPAC-nr.: 830

4-(1H-indol-3-yl)smørsyre

≥ 994 g/kg

1. juni 2011

31. maj 2021

DEL A

Må kun tillades anvendt til prydplanter som plantevækstregulerende middel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om indolylsmørsyre, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. januar 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på brugernes og arbejdstagernes sikkerhed. Godkendelsesbetingelserne skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler og risikobegrænsende foranstaltninger til at reducere eksponeringen

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere oplysninger til bekræftelse af:

a)

fraværet af clastogenicitetspotentiale ved indolylsmørsyre

b)

indolylsmørsyres damptryk — og følgelig en undersøgelse af toksiciteten ved indånding

c)

indolylsmørsyres naturlige baggrundskoncentration i jorden.

De berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren forelægger Kommissionen disse bekræftende oplysninger senest den 31. maj 2013.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/21


AVS-EU-AMBASSADØRUDVALGETS AFGØRELSE Nr. 1/2011

af 17. februar 2011

om Ækvatorialguineas status i forhold til den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale

(2011/145/EU)

AVS-EU-AMBASSADØRUDVALGET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (2) (i det følgende benævnt »AVS-EU-partnerskabsaftalen«) og som ændret for anden gang i Ouagadougou den 22. juni 2010 (3) (i det følgende benævnt »den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale«), særlig artikel 15, stk. 3 og 4,

under henvisning til AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 1/2005 af 8. marts 2005 om vedtagelse af forretningsordenen for AVS-EF-Ministerrådet (4) særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 93, stk. 3, trådte AVS-EU-partnerskabsaftalen i kraft den 1. juli 2008. Den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale har været anvendt midlertidigt siden den 31. oktober 2010.

(2)

Ækvatorialguinea, som undertegnede AVS-EU-partnerskabsaftalen den 25. juni 2005, har deponeret et ratifikationsinstrument med forbehold, som Unionen og dens medlemsstater afviste ved brev af 19. december 2008. I overensstemmelse med artikel 93, stk. 4, i den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale er ratifikationen derfor ikke gyldig.

(3)

Ifølge artikel 94 i den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale skal enhver anmodning om tiltrædelse, som fremsættes af en stat, indgives til og godkendes af Ministerrådet.

(4)

I maj 2010 indgav Ækvatorialguinea en anmodning om tiltrædelse i overensstemmelse med artikel 94 i AVS-EU-partnerskabsaftalen samt en anmodning om observatørstatus med mulighed for at deltage i de fælles institutioner oprettet ved AVS-EU-partnerskabsaftalen, indtil tiltrædelsesproceduren er afsluttet.

(5)

Denne observatørstatus ville være gældende indtil den 30. april 2011. Ækvatorialguinea bør senest på denne dato deponere tiltrædelsesakten hos depositarerne for den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale, dvs. Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og AVS-staternes sekretariat.

(6)

I overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalens artikel 15, stk. 4, blev Ministerrådet den 21. juni 2010 i Ouagadougou enige om at give Ambassadørudvalget bemyndigelse til at træffe afgørelse på dets vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af anmodning om tiltrædelse og observatørstatus

Ækvatorialguineas anmodning om at tiltræde partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 og som ændret for anden gang i Ouagadougou den 22. juni 2010 (i det følgende benævnt »den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale«) godkendes herved.

Ækvatorialguinea skal have observatørstatus indtil den 30. april 2011 i henhold til den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale.

Ækvatorialguinea skal senest på denne dato deponere tiltrædelsesakten hos depositarerne for den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale, dvs. Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og AVS-staternes sekretariat.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2011.

For AVS-EU-Ministerrådet på vegne af AVS-EU-Ambassadørudvalget

GYÖRKÖS P.

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  Aftale om ændring af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27).

(3)  Aftale om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3).

(4)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 44.


Berigtigelser

5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/23


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2009/564/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladsydelser

( Den Europæiske Unions Tidende L 196 af 28. juli 2009 )

Side 55, bilaget, afdeling B, punkt 76, titlen:

I stedet for:

»76.   Brugte tekstiler, møbler og andre produkter (op til 3 point)«

læses:

»76.   Brugte tekstiler, møbler og andre produkter (op til 2 point)«.


5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/23


Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2009/578/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til serviceydelsen overnatning

( Den Europæiske Unions Tidende L 198 af 30. juli 2009 )

Side 77, bilaget, afdeling B, punkt 83, andet afsnit:

I stedet for:

»arter såsom bestemte fisk og skaldyr samt »bushmeat« og rejer, der produceres med metoder, som ødelægger mangroveskove (1,5 point).«

læses:

»Det skal i givet fald være forbudt at forbruge lokale udryddelsestruede arter såsom bestemte fisk og skaldyr samt »bushmeat« og rejer, der produceres med metoder, som ødelægger mangroveskove (1,5 point).«