ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.052.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 52

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
25. februar 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/116/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. december 2010 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater

1

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater

3

 

 

2011/117/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. januar 2011 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

33

Aftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om lettelse af udstedelsen af visa

34

 

 

2011/118/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. januar 2011 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

45

Aftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

47

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 156/2011 af 13. december 2010 om tildeling af fiskerimulighederne i medfør af protokollen til partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater

66

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 13. december 2010

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater

(2011/116/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 25. april 2006 forordning (EF) nr. 805/2006 om indgåelse af partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater (1) (i det følgende benævnt »partnerskabsaftalen«).

(2)

En protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen (i det følgende benævnt »den tidligere protokol«), var knyttet til partnerskabsaftalen. Den tidligere protokol udløb den 25. februar 2010.

(3)

Unionen har med Mikronesiens Forenede Stater (i det følgende benævnt »Mikronesien«) efterfølgende forhandlet om og paraferet en ny protokol (i det følgende benævnt »protokollen«) til partnerskabsaftalen, der giver EU-fartøjer mulighed for at fiske i de farvande, som fiskerimæssigt hører under Mikronesiens højhedsområde eller jurisdiktion.

(4)

Ved afslutningen af disse forhandlinger blev protokollen den 7. maj 2010 paraferet.

(5)

I medfør af protokollens artikel 15 anvendes protokollen midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse.

(6)

For at sikre en hurtig genoptagelse af EU-fartøjernes fiskeriaktiviteter er det afgørende, at protokollen anvendes hurtigst muligt i betragtning af, at den tidligere protokol allerede er udløbet.

(7)

Protokollen bør undertegnes og bør anvendes midlertidigt indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater (i det følgende benævnt »protokollen«), godkendes herved på Unionens vegne med forbehold af indgåelse af protokollen.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Protokollen anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen (2), jf. artikel 15, indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2010.

På Rådets vegne

K. PEETERS

Formand


(1)  EUT L 151 af 6.6.2006, s. 1.

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   MFS udsteder årlige fiskerilicenser til Den Europæiske Unions tunfiskerfartøjer, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 6, i overensstemmelse med artikel 24 i landets lov og inden for de grænser, der er fastsat af Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC) i dennes bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger (CMM) og navnlig CMM 2008-01.

2.   I en periode på fem år fra datoen for denne protokols ikrafttræden tildeles der i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 5 årlige fiskeritilladelser til at fiske i MFS’ eksklusive økonomiske zone til 6 notfartøjer og 12 langlinefartøjer.

3.   Stk. 1 og 2 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 5, 6, 8 og 10.

Artikel 2

Finansiel modydelse — betalingsbetingelser

1.   Den finansielle modydelse, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 7, fastsættes til 559 000 EUR pr. år for den i artikel 1, stk. 2, omhandlede periode.

2.   Den finansielle modydelse omfatter:

a)

et årligt beløb for adgangen til MFS’ eksklusive økonomiske zone på 520 000 EUR svarende til en referencemængde på 8 000 tons pr. år; dog fratrækkes 111 800 EUR, og

b)

et specifikt beløb på 150 800 EUR pr. år, der skal anvendes til at støtte og gennemføre MFS’ fiskeripolitik.

3.   Nærværende artikels stk. 1 anvendes med forbehold af denne protokols artikel 4, 5 og 6 og fiskeripartnerskabsaftalens artikel 13 og 14.

4.   Hvis Den Europæiske Unions fartøjers samlede tunfangster pr. år i MFS’ eksklusive økonomiske zone overstiger 8 000 tons, forhøjes den samlede årlige finansielle modydelse med 65 EUR pr. ton yderligere tunfangst. Det samlede årlige beløb, som Den Europæiske Union skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af den finansielle modydelse omhandlet i stk. 2, litra a). Hvis Den Europæiske Unions fiskerfartøjers fangster overstiger en mængde, der svarer til det dobbelte af det i stk. 2, litra a), nævnte beløb, holder parterne hurtigst muligt samråd med hinanden for at fastslå det skyldige beløb for den mængde, der er fanget ud over denne begrænsning.

5.   Betaling skal finde sted senest 45 dage efter ikrafttrædelsen af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen for det første år og senest på årsdagen for protokollens indgåelse i de efterfølgende år.

6.   MFS har fuld råderet med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a).

7.   Den finansielle modydelse indbetales på MFS’ National Government Account hos Bank of FSM Micronesia i Honolulu, Hawaii. Bankoplysninger:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

ABA Number 1213-02373

Credit to Bank of FSM account number 08-18-5018

Kontohaver: FSM National Government.

8.   Kopier af kvitteringer for betalinger eller pengeoverførsler fremsendes til MFS’ National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) som bevis for betaling.

Artikel 3

Fremme af ansvarligt fiskeri i MFS’ farvande

1.   Den Europæiske Union og MFS aftaler hurtigst muligt efter denne protokols ikrafttræden og senest tre måneder efter ikrafttrædelsesdatoen i Den Blandede Komité, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder navnlig:

a)

årlige og flerårige retningslinjer for anvendelsen af den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), til de initiativer, der skal udføres hvert år

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på lang sigt at skabe og fremme et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i MFS’ nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på befordringen af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

nødvendige kriterier og procedurer for en årlig evaluering af resultaterne.

2.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram skal godkendes af begge parter i Den Blandede Komité.

3.   MFS afsætter hvert år om fornødent et beløb ud over den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), til gennemførelsen af det flerårige program. Den Europæiske Union underrettes om en sådan tildeling. MFS underretter Europa-Kommissionen om den nye tildeling senest 45 dage før protokollens årsdag.

4.   Hvis den årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger det, kan Europa-Kommissionen anmode om, at den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 2, litra b), nedsættes for at tilpasse de faktiske økonomiske midler, der er afsat til gennemførelse af programmet, til resultaterne.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde om ansvarligt fiskeri

1.   Begge parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i MFS’ eksklusive økonomiske zone efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I protokollens gyldighedsperiode sikrer Den Europæiske Union og MFS, at fiskeressourcerne i MFS’ eksklusive økonomiske zone udnyttes på en bæredygtig måde.

3.   Parterne forpligter sig til at fremme samarbejdet på subregionalt plan om et ansvarligt fiskeri bl.a. inden for WCPFC og eventuelle andre berørte subregionale eller internationale organisationer.

4.   Ifølge fiskeripartnerskabsaftalens artikel 4, denne protokols artikel 4, stk. 1, og i lyset af den bedste videnskabelige rådgivning holder parterne samråd med hinanden i Den Blandede Komité, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, for i givet fald at træffe foranstaltninger angående de af Den Europæiske Unions fartøjer, som udøver aktiviteter i medfør af denne protokol og med en licens som omhandlet i bilaget, for at sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i MFS’ eksklusive økonomiske zone.

Artikel 5

Tilpasning af fiskerimuligheder efter fælles overenskomst

De fiskerimuligheder, der er nævnt i denne protokols artikel 1, kan tilpasses efter fælles overenskomst, hvis WCPFC bekræfter, at en sådan tilpasning vil sikre en bæredygtig udnyttelse af MFS’ fiskeressourcer. I så fald tilpasses den finansielle modydelse i denne protokols artikel 2, stk. 2, litra a), forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 6

Nye fiskerimuligheder

1.   Viser Den Europæiske Unions fartøjer interesse for fiskerimuligheder, som ikke er angivet i denne protokol, tilkendegives denne interesse over for MFS i form af en interessetilkendegivelse eller en anmodning. En sådan anmodning imødekommes udelukkende, hvis den er i overensstemmelse med MFS’ love og bestemmelser, og den kan gøres til genstand for en anden aftale.

2.   Parterne kan i fællesskab gennemføre forsøgsfiskeri i MFS’ eksklusive økonomiske zone i henhold til MFS’ love og bestemmelser. Med henblik herpå og med forbehold af en videnskabelig vurdering holder parterne samråd, hvis en af parterne anmoder herom, og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om nye ressourcer, betingelser og andre relevante parametre.

3.   Parterne iværksætter forsøgsfiskeriet i overensstemmelse med MFS’ love og bestemmelser og efter fælles overenskomst. Tilladelserne til forsøgsfiskeri tildeles til forskningsformål for en periode og startdato, som parterne fastsætter efter fælles overenskomst.

4.   Kommer parterne frem til, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater, samtidig med at økosystemer og biologiske maritime ressourcer bevares, kan Den Europæiske Unions fartøjer få tildelt nye fiskerimuligheder efter samråd mellem de to parter.

Artikel 7

Fiskeribetingelser — eksklusivitetsklausul

1.   Den Europæiske Unions fartøjer må kun fiske i MFS’ eksklusive økonomiske zone, hvis de er i besiddelse af en gyldig fiskeritilladelse, som er udstedt af MFS NORMA i henhold til denne protokol.

2.   MFS NORMA kan udstede fiskeritilladelser til Den Europæiske Unions fartøjer for fiskerityper, der ikke er omfattet af den gældende protokol, samt forsøgsfiskeri. Disse tilladelser tildeles imidlertid med forbehold af MFS’ love og bestemmelser og efter fælles overenskomst.

Artikel 8

Suspension og revision af den finansielle modydelse

1.   Den finansielle modydelse omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 2, litra a) og b), tages op til fornyet overvejelse eller suspenderes, hvis:

a)

usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i MFS’ eksklusive økonomiske zone, eller

b)

der sker væsentlige ændringer i de politiske retningslinjer, som har ført til indgåelsen af denne protokol; i så fald kan en af parterne anmode om en gennemgang af disse bestemmelser med henblik på eventuelt at foretage ændringer heraf, eller

c)

Den Europæiske Union konstaterer overtrædelser af afgørende og grundlæggende dele af menneskerettighederne i MFS, jf. Cotonou-aftalens artikel 9.

2.   Den Europæiske Union forbeholder sig ret til helt eller delvis at suspendere betalingen af den særlige modydelse i protokollens artikel 2, stk. 2, litra b):

a)

hvis en evaluering foretaget af Den Blandede Komité viser, at de opnåede resultater ikke stemmer overens med programmeringen, eller

b)

hvis MFS undlader at anvende denne modydelse til formålet.

3.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart man er vendt tilbage til den situation, der gik forud for de ovennævnte begivenheder, og der er holdt samråd mellem de to parter, som er blevet enige om, at situationen må formodes igen at tillade normalt fiskeri.

Artikel 9

Suspension og fornyet tildeling af fiskeritilladelse

MFS forbeholder sig ret til at suspendere de i denne protokols artikel 1, stk. 2, omhandlede fiskeritilladelser, hvis:

a)

et bestemt fartøj begår en alvorlig overtrædelse af MFS’ love og bestemmelser, eller

b)

rederen ikke efterkommer en retskendelse, der er afgivet i forbindelse med et bestemt fartøjs overtrædelse. Når retskendelsen er efterkommet, tildeles fartøjets fiskeritilladelse på ny for den resterende del af fiskeritilladelsens gyldighedsperiode.

Artikel 10

Suspension af protokollens gennemførelse

1.   En af parterne kan tage initiativ til at suspendere protokollens gennemførelse, hvis:

a)

usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i MFS’ eksklusive økonomiske zone, eller

b)

Den Europæiske Union ikke foretager den betaling, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), af årsager, som ikke er nævnt i denne protokols artikel 8, eller

c)

der opstår en tvist mellem parterne om fortolkningen af denne protokol eller gennemførelsen heraf, eller

d)

en af parterne ikke overholder denne protokols bestemmelser, eller

e)

der sker væsentlige ændringer i de politiske retningslinjer, som har ført til indgåelsen af denne protokol; i så fald kan en af parterne anmode om en gennemgang af disse bestemmelser med henblik på eventuelt at foretage ændringer heraf, eller

f)

en af parterne konstaterer overtrædelser af afgørende og grundlæggende dele af menneskerettighederne, jf. Cotonou-aftalens artikel 9.

2.   En part kan suspendere protokollens gennemførelse, hvis tvisten mellem parterne betragtes som alvorlig, og hvis samrådene mellem de to parter ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning.

3.   For at protokollens gennemførelse kan suspenderes, skal den berørte part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

4.   Suspenderes gennemførelsen, fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, fortsætter protokollens gennemførelse, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis alt efter, hvor længe protokollens gennemførelse har været suspenderet.

Artikel 11

Nationale love og administrative bestemmelser

1.   Den Europæiske Unions fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter i MFS’ eksklusive økonomiske zone reguleres efter MFS’ gældende love og bestemmelser, medmindre andet er bestemt i aftalen, denne protokol eller dens bilag og tillæg.

2.   MFS oplyser Europa-Kommissionen om enhver ændring eller ny lovgivning af relevans for fiskeripolitikken mindst tre måneder før en sådan ændrings eller ny lovgivnings ikrafttræden.

Artikel 12

Ophævelse af den tidligere protokol

Nærværende protokol og bilagene hertil ophæver og træder i stedet for protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater, som trådte i kraft den 26. februar 2007.

Artikel 13

Varighed

Denne protokol og dens bilag anvendes i fem år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med protokollens artikel 14.

Artikel 14

Ophør

1.   Ved opsigelse af protokollen skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst seks måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden part sin hensigt om at opsige protokollen. Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i det foregående stykke indleder parterne samråd.

2.   Den finansielle modydelse omhandlet i denne protokols artikel 2 for det år, hvor opsigelsen træder i kraft, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 15

Midlertidig anvendelse

Denne protokol anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

BILAG

BETINGELSER FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS FARTØJERS FISKERIAKTIVITETER I MFS

KAPITEL I

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

AFDELING 1

Udstedelse af fiskeritilladelser (licenser)

1.

Kun godkendte fartøjer kan få udstedt en fiskeritilladelse i Mikronesiens Forenede Staters eksklusive økonomiske zone.

2.

Et fartøj kan kun godkendes, hvis rederen og fartøjsføreren har opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater (MFS) i henhold til aftalen. Selve fartøjet skal have et godt omdømme i FFA’s regionale register over fiskerfartøjer og i WCPFC’s register over fiskerfartøjer.

3.

Ethvert af Den Europæiske Unions fartøjer, for hvilket der ansøges om fiskeritilladelse, skal have en repræsentant med bopæl i MFS. Denne repræsentants navn, adresse og kontaktnumre anføres i ansøgningen om fiskeritilladelse.

4.

Europa-Kommissionen forelægger via e-mail (norma@mail.fm) med kopi til Den Europæiske Unions delegation med ansvar for MFS (»delegationen«) den administrerende direktør (Executive Director) for National Oceanic Resource Management Authority (MFS NORMA) en ansøgning for hvert fartøj, som ønsker at fiske i medfør af denne aftale, senest 30 dage før den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse.

5.

Ansøgninger indgives til den administrerende direktør på en formular som vist i tillæg 1a for førstegangsansøgninger om fiskeritilladelse og i tillæg 1b for ansøgninger om fornyelse af fiskeritilladelse.

6.

MFS NORMA træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at data modtaget i forbindelse med ansøgninger om fiskeritilladelse behandles fortroligt. Dataene anvendes udelukkende som led i aftalens gennemførelse.

7.

Sammen med hver ansøgning om fiskeritilladelse indsendes følgende dokumenter:

a)

betaling eller bevis for betaling af afgiften for fiskeritilladelsens gyldighedsperiode

b)

en kopi af tonnagecertifikatet, bekræftet af flagmedlemsstaten, med angivelse af fartøjets tonnage udtrykt i BRT eller BT

c)

et nyligt, bekræftet farvefotografi på mindst 15 cm × 10 cm, der viser fartøjet fra siden i dets nuværende stand

d)

enhver anden form for dokument eller attest, der kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne protokol

e)

et bevis for godt omdømme i FFA’s regionale register over fartøjer og i WCPFC’s register over fiskerfartøjer

f)

en kopi af forsikringscertifikatet gældende for hele fiskeritilladelsens gyldighedsperiode, udformet på engelsk

g)

ansøgningsafgift eller bevis for betaling af 460 EUR pr. fartøj

h)

en afgift på 1 500 EUR pr. fartøj som bidrag til observatørprogrammet.

8.

Alle gebyrer indbetales på MFS’ National Government Account hos Bank of FSM Micronesia i Honolulu, Hawaii:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

ABA Number 1213-02373

Credit to Bank of FSM account number 08-18-5018

Kontohaver: FSM National Government.

9.

Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter med undtagelse af udgifter til serviceydelser og havne- og omladningsafgifter.

10.

Fiskeritilladelser til alle fartøjer udstedes i både elektronisk udgave og i papirudgave til redere tillige med en kopi i elektronisk udgave til Europa-Kommissionen og delegationen inden 30 arbejdsdage efter, at den administrerende direktør har modtaget alle de dokumenter, som er nævnt i dette bilags kapitel I, afdeling 1, punkt 7. Den elektroniske kopi vil stadig skulle erstattes af papirudgaven, når denne modtages.

11.

En fiskeritilladelse udstedes til et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.

12.

I tilfælde af påvist force majeure erstattes et fartøjs fiskeritilladelse på anmodning af Den Europæiske Union af en ny fiskeritilladelse til et andet fartøj med lignende karakteristika for den resterende del af fiskeritilladelsens gyldighedsperiode, uden at der skal betales yderligere afgifter. Begge fartøjernes samlede fangst medregnes, når Den Europæiske Unions fartøjers fangstmængde beregnes med henblik på at afgøre, om Den Europæiske Union skal indbetale yderligere beløb i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 4.

13.

Det førstnævnte fartøjs reder afleverer den fiskeritilladelse, som skal annulleres, til den administrerende direktør via delegationen.

14.

Den nye fiskeritilladelse bliver gyldig fra den dag, hvor den administrerende direktør udsteder fiskeritilladelsen, og den er gyldig i den førstnævnte fiskeritilladelses resterende gyldighedsperiode. Delegationen underrettes om den nye fiskeritilladelse.

15.

Fiskeritilladelsen skal altid opbevares om bord og anbringes synligt i styrehuset, jf. dog kapitel V, afdeling 3, punkt 1, i dette bilag. Indtil fartøjet modtager den originale fiskeritilladelse, betragtes den modtagne elektroniske udgave af fiskeritilladelsen eller anden dokumentation godkendt af den administrerende direktør i et rimeligt tidsrum, dog højst 45 dage efter at fiskeritilladelsen er udstedt, som et gyldigt dokument og tilstrækkeligt bevis for så vidt angår overvågning, kontrol og håndhævelse af denne aftale. Det modtagne elektroniske dokument vil stadig skulle erstattes af papirudgaven, når denne modtages.

16.

Parterne enes om at fremme et fiskeritilladelsessystem, som udelukkende er baseret på elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger og dokumenter. Parterne enes om at fremskynde udskiftningen af fiskeritilladelser i papirudgave med en tilsvarende elektronisk ækvivalent og ligeledes listen over fartøjer, som har tilladelse til at fiske i MFS’ eksklusive økonomiske zone, således som det er angivet i denne afdelings punkt 1.

AFDELING 2

Betingelser for fiskeritilladelser — afgifter og forskud

1.

Fiskeritilladelserne er gyldige i ét år. De kan fornyes. Eventuel fornyelse af fiskeritilladelserne afhænger af, hvilke fiskerimuligheder protokollen giver.

2.

Afgiften fastsættes til 35 EUR pr. ton, der tages i MFS’ eksklusive økonomiske zone.

3.

Fiskeritilladelserne udstedes efter indbetaling af følgende standardbeløb på kontoen nævnt i kapitel I, afdeling 1, punkt 8, i dette bilag:

a)

15 000 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri svarende til afgiften for en fangst på 428 tons tun eller tunlignende arter pr. år. I denne protokols første gennemførelsesår gælder det forskud, som Den Europæiske Unions redere allerede betalte i den tidligere protokol, og

b)

4 200 EUR pr. langlinefartøj svarende til afgiften for en fangst på 120 tons tun eller tunlignende arter pr. år

4.

Europa-Kommissionen udarbejder senest den 30. juni i det år, der følger efter fangstperioden, en endelig opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgifter for fangstperioden. Det sker på grundlag af redernes fangstopgørelser. Dataene bør bekræftes af de videnskabelige institutter, som det påhviler at kontrollere Den Europæiske Unions fangstdata (Institut de Recherche pour le Development (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) eller Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR)).

5.

Den af Europa-Kommissionen udarbejdede opgørelse over afgifterne forelægges den administrerende direktør til kontrol og godkendelse.

MFS NORMA kan gøre indsigelse mod afgiftsopgørelsen indtil 30 dage fra forelæggelsen og kan kræve sagen forelagt Den Blandede Komité, hvis der ikke nås til enighed.

Gøres der ikke indsigelse inden 30 dage fra forelæggelsen af opgørelsen, anses MFS NORMA for at have godkendt denne.

6.

Den endelige afgiftsopgørelse meddeles hurtigst mulig både den administrerende direktør, delegationen og rederne via disses nationale administrationer.

7.

Senest femogfyrre (45) dage efter meddelelsen af den bekræftede endelige opgørelse indbetaler rederne eventuelle yderligere beløb til MFS på kontoen nævnt i kapitel I, afdeling 1, punkt 8, i dette bilag.

8.

Er beløbet for den endelige opgørelse lavere end forskuddet omhandlet i denne afdelings punkt 3, får rederen dog ikke saldoen tilbagebetalt.

KAPITEL II

FISKERIZONER OG FISKERIAKTIVITETER

AFDELING 1

Fiskerizoner

1.

De fartøjer, der er omhandlet i protokollens artikel 1, har tilladelse til at fiske i MFS’ eksklusive økonomiske zone, dog ikke i territorialfarvandene og de banker, der er angivet på følgende kort: DMAHTC NO 81019 (2nd ed. March 1945; revised 7/17/72, corrected thru NM 3/78 of June 21, 1978, DMAHTC NO. 81023 (3rd ed. Aug. 7 1976) and DMAHATC NO. 81002 (4th ed. Jan. 26, 1980 corrected thru NM 4/48). Den administrerende direktør skal give Europa-Kommissionen meddelelse om enhver ændring af de nævnte lukkede områder senest to måneder før, ændringerne får virkning.

2.

Fiskeri er under ingen omstændigheder tilladt inden for to sømil fra eventuelle fiskekoncentrationsanordninger, som tilhører MFS’ regering eller borgere eller organisationer, og hvis position angives ved hjælp af geografiske koordinater, og en sømil fra undersøiske rev som angivet på kortene, jf. stk. 1.

AFDELING 2

Fiskeriaktiviteter

1.

Notfartøjer og langlinefartøjer har kun tilladelse til at fiske efter tun og tunlignende arter. Bifangst af andre fiskearter end tun rapporteres til MFS NORMA.

2.

Den Europæiske Unions fartøjer udøver deres fiskeriaktiviteter i overensstemmelse med kravene i WCPFC’s bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, herunder CMM 2008-01.

3.

Bundfiskeri og koralfiskeri er ikke tilladt i MFS’ eksklusive økonomiske zone.

4.

Den Europæiske Unions fartøjer skal stuve alle fiskeredskaber, når de befinder sig i en delstats indre farvande, territorialfarvandet eller inden for en mil fra undersøiske rev.

5.

Den Europæiske Unions fartøjer skal udøve alt fiskeri på en måde, som ikke forstyrrer traditionelt, lokalt fiskeri, og skal genudsætte alle skildpadder, havpattedyr, søfugle og revfisk på en måde, der giver sådanne blandede fangster de bedste overlevelsesmuligheder.

6.

Den Europæiske Unions fartøjer, deres fartøjsførere og operatører skal udøve alt fiskeri på en måde, som ikke forstyrrer andre fiskerfartøjers fiskeri, og må ikke komme i berøring med andre fiskerfartøjers fiskeredskaber.

KAPITEL III

KONTROL

AFDELING 1

Fangstopgørelsesordning

1.

Fartøjers førere registrerer de i tillæg 2a og 2b anførte oplysninger i deres logbog. Elektronisk fremsendelse af fangstdata/logbogsdata bør indføres fra den 1. januar 2010 for fartøjer over 24 meter og gradvist for fartøjer over 12 meter fra 2012. Parterne enes om at fremme indførelsen af et fangstdatasystem, som udelukkende anvender elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger. Parterne enes om at fremme en hurtig udskiftning af logbøger i papirudgave til fordel for elektroniske udgaver.

2.

Hvis der en dag ikke udsættes redskaber, eller hvis der udsættes redskaber, men ikke fanges nogen fisk, registrerer fartøjets fører disse oplysninger på logbogsformularen for den pågældende dag. På dage, hvor der ikke fiskes, skal fartøjet samme dag inden midnat lokal tid anføre i logbogen, at der ikke er udøvet fiskeri.

3.

I logbogen registreres dato og klokkeslæt for indsejling i og udsejling af MFS’ eksklusive økonomiske zone straks efter hhv. indsejling i og udsejling af MFS’ eksklusive økonomiske zone.

4.

Ved bifangst af andre fiskearter end tun skal Den Europæiske Unions fartøjer registrere de pågældende arter, størrelsen og mængden af hver art angivet i vægt eller antal, som specificeret i logbogen, og om fangsten er beholdt om bord eller er genudsat.

5.

Logbogen udfyldes læseligt hver dag og underskrives af fartøjsføreren.

AFDELING 2

Fangstmeddelelsesordning

1.

I forbindelse med dette bilag defineres varigheden af et af Den Europæiske Unions fartøjers fangstrejse således:

a)

enten perioden fra indsejling i til udsejling af MFS’ eksklusive økonomiske zone

b)

eller perioden fra indsejling i MFS’ eksklusive økonomiske zone til omladning

c)

eller perioden fra indsejling i MFS’ eksklusive økonomiske zone til landing i MFS’s havn.

2.

Alle Den Europæiske Unions fartøjer, som har opnået tilladelse til at fiske i MFS’ eksklusive økonomiske zone i medfør af aftalen, meddeler deres fangster i MFS’ eksklusive økonomiske zone til den administrative direktør på følgende måde:

a)

Alle underskrevne logbogsformularer sendes elektronisk via flagstaternes fiskeriovervågningscentre til MFS’ fiskeriovervågningscenter og til Europa-Kommissionen inden fem dage efter hver landings- eller omladningsoperation.

b)

Fartøjsføreren sender en ugentlig fangstopgørelse med de oplysninger, der er angivet i tillæg 3, del 3, til den administrerende direktør og til Europa-Kommissionen. Ugentlige positionsmeldinger og fangstopgørelser opbevares om bord, indtil landings- eller omladningsoperationerne er afsluttet.

3.

Indsejling i og udsejling af zone:

a)

Den Europæiske Unions fartøjer skal mindst 24 timer før de agter at sejle ind i MFS’ eksklusive økonomiske zone og umiddelbart efter udsejling herfra underrette den administrerende direktør herom. Så snart fartøjerne sejler ind i MFS’ eksklusive økonomiske zone, skal de underrette den administrerende direktør herom pr. fax eller e-mail, jf. formularen i tillæg 3, eller pr. radio.

b)

Ved underretning om udsejling oplyser hvert fartøj endvidere, hvilken position det befinder sig på, hvor store fangster det har om bord, og hvilke arter det drejer sig om, jf. formularen i tillæg 3. Underretningen skal helst foregå pr. fax eller, for fartøjer uden telefax, pr. e-mail eller radio.

4.

Hvis et fartøj afsløres i at fiske, uden at det har underrettet den administrerende direktør herom, betragtes det som et fartøj uden fiskeritilladelse.

5.

Ved fiskeritilladelsens udstedelse får det pågældende fartøj også meddelt MFS NORMA’s faxnummer, telefonnummer og e-mail-adresse.

6.

Hvert af Den Europæiske Unions fartøjer skal sørge for, at kontrolmyndigheder og andre af MFS NORMA godkendte enkeltpersoner og instanser straks får forelagt logbøger og fangstopgørelser til kontrol.

AFDELING 3

Fartøjsovervågningssystem

1.

Hvert af Den Europæiske Unions fartøjer skal bringe sig i overensstemmelse med FFA’s fartøjsovervågningssystem (FFA FOS), der pt. anvendes i MFS’ eksklusive økonomiske zone, når de fisker i MFS’ eksklusive økonomiske zone. Hvert af Den Europæiske Unions fartøjer skal om bord have installeret en vedligeholdt og til enhver tid fuldt funktionsduelig mobil transmissionsenhed (MTU), som er godkendt af FFA. Fartøjet og operatøren forpligter sig til ikke at ændre, fjerne eller lade fjerne en allerede installeret MTU fra fartøjet, medmindre formålet hermed er vedligeholdelse eller reparation. Operatøren og fartøjet bærer omkostningerne ved køb, vedligeholdelse og drift af MTU’en og samarbejder ved anvendelsen heraf fuldt ud med MFS NORMA.

2.

Parterne kan uanset bestemmelserne i artikel 1 tage hensyn til andre FOS-muligheder, der er kompatible med WCPFC’s FOS.

AFDELING 4

Landing

1.

Den Europæiske Unions fartøjer, som ønsker at lande fangster i MFS’ havne, skal gøre dette i udpegede havne i MFS. Tillæg 4 indeholder en liste over disse udpegede havne.

2.

De pågældende fartøjers redere skal senest 48 timer i forvejen meddele den administrerende direktør og flagmedlemsstatens fartøjsovervågningscenter følgende oplysninger, jf. formularen i tillæg 3, del 4. Foretages der landing uden for MFS’ eksklusive økonomiske zone, meddeles dette på de førnævnte vilkår til den havnestat, hvor landingen vil finde sted, og til flagmedlemsstatens fartøjsovervågningscenter.

3.

Førere af Den Europæiske Unions fartøjer, der lander fangster i en havn i MFS, skal tillade inspektører fra MFS at inspicere sådan landing og lette dem inspektionen. Efter inspektionen udstedes der en attest til fartøjets fører.

4.

Den Europæiske Unions fartøjer lander ikke fisk eller bifangster i nogen havn og overdrager ikke fisk eller bifangster til fysiske eller juridiske personer uden forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed i den berørte MFS-delstat og forudgående skriftlig godkendelse fra MFS NORMA.

AFDELING 5

Omladning

1.

Den Europæiske Unions fartøjer, som ønsker at omlade fangst i MFS’ farvande, skal gøre dette i udpegede havne i MFS. Tillæg 4 indeholder en liste over disse udpegede havne.

2.

Fartøjsrederne skal senest 48 timer i forvejen give den administrerende direktør følgende oplysninger:

3.

Omladningen betragtes som afslutningen på en fangstrejse. Fartøjerne skal derfor sende deres fangstopgørelser til den administrerende direktør og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller forlade MFS eksklusive økonomiske zone.

4.

Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i MFS’ eksklusive økonomiske zone, må under ingen omstændigheder omlade deres fangster på havet.

5.

Al fangstomladning, der ikke er nævnt ovenfor, er forbudt i MFS’ eksklusive økonomiske zone. Ved overtrædelse af denne bestemmelse, kan overtræderen idømmes sanktioner efter MFS’ love og administrative bestemmelser.

6.

Førere af Den Europæiske Unions fartøjer, der omlader fangster i en havn i MFS, skal tillade inspektører fra MFS at inspicere sådan omladning og lette dem inspektionen. Efter inspektionen udstedes der en attest til fartøjets fører.

7.

Den Europæiske Unions fartøjer lander ikke fisk eller bifangster i nogen havn og overdrager ikke fisk eller bifangster til fysiske eller juridiske personer uden forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed i den berørte MFS-delstat og forudgående skriftlig godkendelse fra MFS NORMA.

KAPITEL IV

OBSERVATØRER

1.

I forbindelse med indgivelsen af en ansøgning om fiskeritilladelse indbetaler Den Europæiske Unions fartøjer hver en observatørafgift, jf. kapitel I, afdeling 1, punkt 7, litra h), der er øremærket til observatørprogrammet på kontoen nævnt i kapitel I, afdeling 1, punkt 8, i dette bilag.

2.

Den Europæiske Unions fartøjer, der har tilladelse til at fiske i MFS’ eksklusive økonomiske zone i henhold til aftalen, skal tage observatører om bord på følgende vilkår:

A.

For notfartøjer:

Den Europæiske Unions notfartøjer medbringer hele tiden en observatør, der er udpeget af enten MFS’ Fisheries Observer Program eller WCPFC’s Regional Observer Program (WCPFC ROP), så længe de fisker i MFS’ eksklusive økonomiske zone.

B.

For langlinefartøjer:

a)

Den administrerende direktør fastsætter hvert år omfanget af observationsprogrammet på grundlag af antallet af fartøjer, der har tilladelse til at fiske i MFS’ eksklusive økonomiske zone, og de pågældende fiskeressourcers tilstand. I overensstemmelse hermed fastsætter vedkommende antallet eller procentdelen af fartøjer, som er forpligtet til at tage en observatør om bord.

b)

Den administrerende direktør opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget hertil. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

c)

Den administrerende direktør meddeler de pågældende redere eller disses repræsentanter, at han agter at lade en udpeget observatør komme om bord på fartøjet. Dette sker i forbindelse med udstedelsen af fiskeritilladelsen eller senest femten (15) dage inden den berammede dato for observatørens ombordtagning. Dennes navn meddeles hurtigst muligt.

d)

Den administrerende direktør fastsætter varigheden af observatørernes ophold om bord, der i almindelighed ikke må være længere end nødvendigt for at de kan udføre deres arbejde. Den administrerende direktør informerer rederne eller disses repræsentanter herom, når han meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at komme om bord på fartøjet.

3.

Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitels punkt 2. A. meddeler de pågældende redere, i hvilke af MFS’ havne og på hvilke datoer de påtænker at tage observatører om bord, ved en fangstrejses begyndelse 10 dage forud for den dato, hvor det påtænkes at tage observatøren om bord.

4.

Tages observatøren om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter. Forlader et fartøj med en observatør fra MFS om bord MFS’ eksklusive økonomiske zone, træffes der alle forholdsregler for at sikre, at observatøren så hurtigt som muligt vender tilbage til MFS for rederens regning.

5.

Indfinder observatøren sig ikke på det aftalte sted senest seks (6) timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk fra forpligtelsen til at tage denne observatør om bord.

6.

Observatøren behandles om bord som officer. Observatøren har til opgave:

a)

at observere fartøjernes fiskeri

b)

at kontrollere de fiskende fartøjers position

c)

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

d)

at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

e)

at kontrollere de fangstdata for MFS’ eksklusive økonomiske zone, der er indført i logbogen

f)

at kontrollere bifangstprocenterne og udarbejde et skøn over de genudsatte mængder af salgbare fisk, krebsdyr, blæksprutter og havpattedyr

g)

ugentligt at indberette fangstdata pr. radio, herunder ombordværende hoved- og bifangster.

7.

Fartøjsførerne skal tillade, at godkendte observatører fra MFS stiger om bord på godkendte fartøjer, der fisker i MFS’ eksklusive økonomiske zone, og skal gøre deres yderste for at sikre observatørernes fysiske sikkerhed og velfærd under udførelsen af deres opgaver:

a)

fartøjsføreren skal tillade, at en sådan observatør kommer om bord med henblik på udførelsen af videnskabelige, kontrolmæssige og andre opgaver, og skal bistå ham hermed

b)

fartøjsføreren bistår observatøren med at få uindskrænket adgang til og med at anvende faciliteter og udstyr om bord, som denne anser for nødvendige for udførelsen af sine opgaver

c)

observatøren skal have adgang til broen, fisk om bord og de områder, der kan bruges til at opbevare, forarbejde, veje og oplagre fisk

d)

observatøren har ret til at tage et rimeligt antal prøver og skal have uindskrænket adgang til fartøjets optegnelser, herunder logbøger, fangstopgørelser og dokumentation, med henblik på inspektion og kopiering, og

e)

observatøren skal have adgang til at indsamle alle andre oplysninger om fiskeriet i MFS’ eksklusive økonomiske zone.

8.

Under sit ophold om bord skal observatøren:

a)

træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at hans tilstedeværelse om bord ikke hæmmer fartøjets normale drift, og

b)

behandle det ombordværende materiel og udstyr med respekt og respektere fortroligheden af alle skibspapirerne.

9.

Observatøren udarbejder ved observationsperiodens afslutning og efter afrapportering en aktivitetsrapport og underskriver den i nærvær af fartøjsføreren, som kan tilføje yderligere bemærkninger, hvis han skønner det relevant, og som dernæst underskriver rapporten. Kopier af rapporten overgives til fartøjsføreren, når observatøren går fra borde, og til delegationen.

10.

Rederen afholder udgifterne til observatørens kost og logi, som skal være af samme kvalitet som officerernes, under hensyntagen til mulighederne om bord på fartøjet.

11.

Observatørens løn og sociale bidrag afholdes af MFS NORMA, når fartøjet fisker i MFS’ eksklusive økonomiske zone.

KAPITEL V

KONTROL OG HÅNDHÆVELSE

AFDELING 1

Fartøjsidentifikation

1.

Af hensyn til sikkerheden for fiskeri og søfart skal hvert fartøj mærkes og identificeres i overensstemmelse med Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationens (FAO) godkendte standardspecifikation for mærkning og identifikation af fiskerfartøjer.

2.

Kendingsbogstaverne for den havn eller det distrikt, hvor fartøjet er registreret, og det eller de tal, hvorunder det er registreret, skal være påmalet eller på anden måde påført begge sider af boven så højt over vandet som muligt, således at mærkningen er klart synlig fra havet og fra luften, i en farve, der danner kontrast til den baggrund, hvorpå den er malet. Fartøjets navn og registreringshavn påmales også fartøjets bov og agterstavn.

3.

MFS og Den Europæiske Union kan om nødvendigt foreskrive, at det internationale radiokaldesignal, IMO-nummeret eller havnekendingsnummeret skal være malet oven på styrehuset, således at det er klart synligt fra luften, i en farve, der danner kontrast til den bund, hvorpå det males.

a)

Kontrastfarverne være hvid og sort og

b)

havnekendingsnummeret, som er påmalet eller på anden måde påført fartøjets skrog, må ikke kunne fjernes, slettes, ændres, gøres ulæseligt, tildækkes eller skjules.

4.

Fartøjer, der ikke viser deres navn og radiokaldesignal eller signalbogstaver på den foreskrevne måde, kan eskorteres til en havn i MFS med henblik på en nærmere undersøgelse.

5.

Operatøren skal sørge for, at den internationale nød- og kaldefrekvens (2 182) kHz (HF) eller den internationale sikkerheds- og kaldefrekvens (156,8) Mhz (kanal 16, VHF-FM) løbende overvåges med henblik på at lette kommunikationen med regeringens myndigheder for fiskeriforvaltning, -overvågning og -håndhævelse.

6.

Operatøren sikrer, at der er en ny og ajourført udgave af den internationale signalkode (INTERCO) om bord, og at den altid er tilgængelig.

AFDELING 2

Kommunikation med Mikronesiens Forenede Staters inspektionsskibe

1.

Ved kommunikation mellem de tilladte fartøjer og regeringens inspektionsskibe anvendes følgende internationale signalkoder:

International signalkode — Betydning:

L

Stands øjeblikkeligt

SQ3

Stands eller sæt farten ned; jeg ønsker at stige om bord på Deres fartøj

QN

Læg Deres fartøj langs styrbordssiden af vores fartøj

QN1

Læg Deres fartøj langs bagbordssiden af vores fartøj

TD2

Er De et fiskerfartøj?

C

Ja

N

Nej

QR

Vi kan ikke lægge vores fartøj langs Deres fartøj

QP

Vi vil lægge vores fartøj langs Deres fartøj

2.

MFS forelægger Europa-Kommissionen en liste over alle patruljefartøjer, der benyttes til fiskerikontrolformål. Denne liste indeholder følgende oplysninger om disse fartøjer: navn, flag, type, fotografi, havnekendingsnummer, det internationale radiokaldesignal og kommunikationsmuligheder.

3.

Patruljefartøjer skal være tydeligt mærkede og identificerbare som værende anvendt af staten eller i statens tjeneste.

AFDELING 3

Fartøjsliste

Europa-Kommissionen fører en ajourført liste over de fartøjer, som har fået udstedt fiskeritilladelse efter bestemmelserne i denne protokol. Denne liste meddeles MFS’ fiskeriinspektionsmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

AFDELING 4

Gældende love og administrative bestemmelser

Fartøjet og dettes operatører skal til fulde overholde dette bilag samt MFS’ og dets staters love og administrative bestemmelser. De bør også opfylde internationale traktater, konventioner og fiskeriforvaltningsaftaler, som MFS og Den Europæiske Union er part i. Manglende overholdelse af dette bilag og MFS’ og dets delstaters love og administrative bestemmelser kan medføre betydelige bøder og andre civil- og strafferetlige sanktioner.

AFDELING 5

Kontrolprocedurer

1.

Førerne af Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i MFS’ eksklusive økonomiske zone, skal, når de befinder sig i MFS’ eksklusive økonomiske zone eller i en af MFS’ delstaters territorialfarvande eller indre farvande, når som helst tillade tjenestemænd fra MFS med ansvar for fiskeriinspektion og -kontrol at komme om bord og hjælpe dem med hermed og bistå dem i deres arbejde.

2.

For at øge sikkerheden i forbindelse med inspektionsprocedurer bør fartøjet forlods gives besked om bordingen, herunder om inspektionsplatformens identitet og inspektørens navn.

3.

Sådanne kontrollører skal have uindskrænket adgang til fartøjets optegnelser, herunder logbøger, fangstopgørelser, dokumentation og eventuelt elektronisk dataregistreringsudstyr, og fartøjsføreren skal tillade, at kontrollørerne forsyner en af MFS NORMA udstedt tilladelse eller anden dokumentation, der kræves i medfør af aftalen, med anmærkninger.

4.

Fartøjsføreren efterkommer straks alle rimelige instrukser fra kontrollørernes side og hjælper dem med at komme om bord samt letter inspektionen af fartøj, redskaber, udstyr, optegnelser, fisk og fiskevarer.

5.

Fartøjsføreren eller besætningen afholder sig fra at øve vold mod, lægge hindringer i vejen for, modsætte sig, forsinke, forhindre ombordstigning, skræmme eller forstyrre en kontrollør i dennes arbejde.

6.

Tjenestemændene må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde.

7.

Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder MFS sig ret til at suspendere fiskeritilladelsen for det pågældende fartøj, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme det pågældende fartøjs reder sanktioner efter MFS’ love og administrative bestemmelser. Europa-Kommissionen underrettes herom.

8.

Efter hver inspektion udstedes der en attest til fartøjets fører.

9.

MFS sørger for, at alt personale, der er direkte involveret i inspektion af fiskerfartøjer i medfør af denne aftale, besidder de færdigheder, der er nødvendige for at gennemføre fiskerikontrol, og er bekendt med det pågældende fiskeri. Når der foretages inspektion om bord på fiskerfartøjer, der er omfattet af denne aftale, sørger MFS’ fiskerikontrollører for, at besætningen, fartøjet og dettes last behandles i fuld overensstemmelse med de internationale bestemmelser i WCPFC’s procedurer for bording og inspektion.

AFDELING 6

Opbringningsprocedure

1.   Opbringning af fiskerfartøjer

a)

Den administrerende direktør underretter delegationen inden 24 timer, hvis et af Den Europæiske Union fartøjer opbringes i MFS’ eksklusive økonomiske zone, eller hvis det idømmes sanktioner.

b)

Delegationen modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.

2.   Opbringningsrapport

a)

Efter at fiskerikontrolløren har optaget rapport, underskriver fartøjets fører rapporten.

b)

En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar, fartøjsføreren kan gøre gældende i forbindelse med den påståede overtrædelse.

c)

Føreren skal sejle sit fartøj til en havn, som fiskerikontrolløren har udpeget. Ved mindre overtrædelser kan den administrerende direktør give det opbragte fartøj tilladelse til at fortsætte fiskeriet.

3.   Samråd ved opbringning

a)

Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører, besætning, last eller udstyr, undtagen foranstaltninger, som skal sikre beviserne for den formodede overtrædelse, holdes der senest én arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte oplysninger samråd mellem delegationen og den administrerende direktør, eventuelt med deltagelse af en repræsentant for den pågældende flagmedlemsstat.

b)

Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter eller oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af samrådet og om, hvilke foranstaltninger opbringningen kan resultere i.

4.   Bilæggelse af opbringningssager

a)

Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved en mæglingsprocedure. Proceduren skal være afsluttet senest fire (4) arbejdsdage efter opbringningen.

b)

I tilfælde af en mæglingsprocedure bestemmes bødestørrelsen efter MFS’ love og administrative bestemmelser.

c)

Kan sagen ikke løses ved en mæglingsprocedure, men må indbringes for en domstol, stiller rederen en bankgaranti, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved opbringningen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de ansvarlige for overtrædelsen kan idømmes. Garantien indbetales på kontoen nævnt i protokollens kapitel I, afdeling 1, punkt 8, i dette bilag.

d)

Bankgarantien kan først frigives, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis sagen ender uden domfældelse. Hvis der i tilfælde af domfældelse idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver den kompetente retsinstans saldoen.

e)

Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

1)

når de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

2)

når den bankgaranti, der er nævnt i punkt 4, litra c), er stillet, og den kompetente retsinstans har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.

KAPITEL VI

MILJØANSVAR

1.

Den Europæiske Unions fartøjer erkender nødvendigheden af at beskytte de skrøbelige (hav)miljøvilkår i MFS’ laguner og atoller, og Den Europæiske Unions fartøjer udleder ikke stoffer, der kan beskadige eller forringe havressourcernes kvalitet.

2.

Foretages der bunkring eller anden overførsel af et produkt, der er optaget på De Forenede Nationers internationale kode for søtransport af farligt gods (IMDG-koden), i forbindelse med en fangstrejse i MFS’ eksklusive økonomiske zone, rapporterer Den Europæiske Unions fartøjer om sådanne aktiviteter i overensstemmelse med formularen i tillæg 3, del 5.

KAPITEL VII

PÅMØNSTRING AF SØFOLK

1.

Hvert af Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i henhold til aftalen, forpligter sig til at påmønstre mindst ét (1) besætningsmedlem, som er sømand i MFS.

2.

Rederne vælger frit på en liste over søfolk opstillet af den administrerende direktør, hvilke søfolk de ønsker at påmønstre.

3.

Rederen eller dennes repræsentant meddeler den administrerende direktør navnene på de mikronesiske søfolk, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført på mønstringsrullen.

4.

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret Den Europæiske Unions fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

5.

MFS’ søfolks arbejdskontrakter, som de underskrivende parter modtager en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side i forståelse med den administrerende direktør. Kontrakterne sikrer, at søfolkene er medlem af den for dem relevante socialsikringsordning, som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

6.

MFS’ søfolks hyre betales af rederne. Den skal fastsættes ved aftale mellem rederne eller disses repræsentanter og MFS’ myndigheder, inden fiskeritilladelserne udstedes. Lønvilkårene for MFS’ søfolk må ikke være dårligere end dem, der gælder for MFS’ egne besætninger, og under ingen omstændigheder ringere end ILO-normerne.

7.

Enhver sømand, der er påmønstret et fartøj fra Den Europæiske Union, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre vedkommende.

KAPITEL VIII

OPERATØRERNES ERSTATNINGSANSVAR

1.

Operatøren sørger for, at vedkommendes fartøjer er sødygtige og udstyret med passende rednings- og overlevelsesudstyr til alle passagerer og besætningsmedlemmer.

2.

Til beskyttelse af MFS, dets delstater og disses statsborgere og indbyggere sørger operatøren for passende og fuldstændig forsikringsdækning af sit fartøj gennem et internationalt anerkendt og af MFS NORMA godkendt forsikringsselskab for MFS’ eksklusive økonomiske zone, herunder områder inden for laguner og atoller, territorialfarvandet og undersøiske rev, som dokumenteret ved forsikringscertifikatet nævnt i kapitel I, afdeling 1, punkt 7, litra f), i dette bilag.

3.

Er et af Den Europæiske Unions fartøjer involveret i en ulykke eller anden hændelse i MFS’ eksklusive økonomiske zone (herunder indre farvande og territorialfarvandet), der afstedkommer skade på miljøet eller tings- eller personskade, underretter fartøjet og operatøren straks NORMA og MFS’ minister for transport, kommunikation og infrastruktur herom.

Tillæg

1.

Formularer til ansøgning om fiskeritilladelse

a.

Ansøgning om fiskeritilladelse og registrering

b.

Ansøgning om fornyelse af fiskeritilladelse

2.

Fangstopgørelsesformularer

a.

Logbog for notfiskeri

b.

Logbog for langlinefiskeri

3.

Rapportering

4.

MFS' liste over udpegede havne

Tillæg 1a

Image

Image

Image

Image

Tillæg 1b

Image

Image

Tillæg 2a

Image

Image

Tillæg 2b

Image

Image

Tillæg 3

Image

Image

Image

Image

Tillæg 4

UDPEGEDE HAVNE

1.

Tomil Harbor i staten Yap

2.

Weno Anchorage i staten Chuuk

3.

Mesenieng Harbour i staten Pohnpei

4.

Okat Harbour i staten Kosrae


25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/33


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. januar 2011

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

(2011/117/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/706/EU (1) blev aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (i det følgende benævnt »aftalen«) undertegnet på Den Europæiske Unions vegne den 17. juni 2010 med forbehold af dens senere indgåelse.

(2)

Der nedsættes ved aftalen et blandet udvalg, der selv bør vedtage sin forretningsorden. Der bør derfor fastsættes en forenklet procedure for fastlæggelse af Unionens holdning hertil.

(3)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (2); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(4)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (3); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(6)

Aftalen bør derfor undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (i det følgende benævnt »aftalen«) godkendes hermed.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den person, som på Unionens vegne er beføjet til at give meddelelse i henhold til aftalens artikel 14, stk. 1, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af aftalen (4).

Artikel 3

I det i aftalens artikel 12 omhandlede blandede udvalg repræsenteres Unionen af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

Artikel 4

Unionens holdning i det blandede udvalg med hensyn til vedtagelse af udvalgets forretningsorden, jf. aftalens artikel 12, stk. 4, fastlægges af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2011.

På Rådets vegne

MATOLCSY Gy.

Formand


(1)  EUT L 308 af 24.11.2010, s. 1.

(2)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(3)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(4)  Aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Georgien om lettelse af udstedelsen af visa

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

og

GEORGIEN,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM ØNSKER at fremme mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre forbindelser ved at lette udstedelsen af visa til statsborgere i Georgien,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER intentionen om at indføre visumfri indrejse for deres statsborgere som et langsigtet mål, forudsat at alle betingelser for velforvaltet og sikker mobilitet er opfyldt,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at unionsborgere siden den 1. juni 2006 har været fritaget for visumpligten ved rejser til Georgien af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Georgiens område,

SOM ANERKENDER, at hvis Georgien genindfører visumkrav for unionsborgere eller bestemte kategorier heraf, vil de samme lettelser, som indrømmes georgiske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for de pågældende unionsborgere på basis af princippet om gensidighed,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at disse visumkrav kun kan genindføres for alle unionsborgere eller bestemte kategorier af unionsborgere,

SOM ANERKENDER, at lettelse af udstedelsen af visa ikke må føre til ulovlig migration, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lette udstedelsen af visa til georgiske statsborgere for et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Georgien genindfører visumkravet for statsborgere i alle medlemsstater eller for bestemte kategorier af statsborgere i alle medlemsstater, vil de samme lettelser, som indrømmes georgiske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for de pågældende unionsborgere på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte visumlettelser finder kun anvendelse på georgiske statsborgere i det omfang, de ikke i henhold til Unionens eller medlemsstaternes love og regler, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Georgiens eller medlemsstaternes nationale lovgivning eller EU-retten finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »medlemsstat«: enhver af Unionens medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige

b)   »unionsborger«: en statsborger i en medlemsstat som defineret i litra a)

c)   »statsborger i Georgien«: en person med georgisk statsborgerskab i henhold til georgisk lovgivning

d)   »visum«: en tilladelse udstedt af en medlemsstat med henblik på transit gennem eller forventet ophold på medlemsstaternes område af en varighed på højst 90 dage for hver given periode på 180 dage regnet fra datoen for første indrejse på medlemsstaternes område

e)   »person med lovligt ophold«: en statsborger i Georgien med tilladelse eller ret til at opholde sig i højst 90 dage på en medlemsstats område i henhold til EU-retten eller national lovgivning.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af georgiske statsborgere er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for nære pårørende — ægtefæller, børn (herunder adopterede), forældre (herunder formyndere), bedsteforældre og børnebørn — som besøger georgiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område:

en skriftlig indbydelse fra værten

b)

for medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Georgien skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt i arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område:

et brev udfærdiget af en georgisk myndighed, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af en delegation på rejse til medlemsstaternes område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

c)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

d)

for personer, der rejser af lægelige årsager, og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

e)

for journalister og godkendte professionelle ledsagere:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation for, at den pågældende person er uddannet journalist eller dennes professionelle ledsager, samt et dokument udstedt af vedkommendes arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde eller at bistå i sådant arbejde

f)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, de kompetente myndigheder, det nationale sportsforbund eller de nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

g)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person, virksomhed, organisation eller en filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier på medlemsstaternes område, påtegnet af Georgiens statslige registreringskontor

h)

for medlemmer af erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på medlemsstaternes område:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, som bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

i)

for repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en civilsamfundsorganisation, og en etableringsattest for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national lovgivning

j)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

k)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Georgien:

en skriftlig anmodning fra den nationale virksomhed eller forening af transportvirksomheder i Georgien, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

l)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer:

en skriftlig indbydelse fra kommunaldirektøren/borgmesteren i disse byer eller kommuner

m)

for deltagere i besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens og bevarelse samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

2.   Den i stk. 1 omhandlede skriftlige anmodning/indbydelse skal indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte person: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt eventuelt navn på ægtefælle og børn, der ledsager den indbudte person

b)

for den person, som indbyder: fulde navn og adresse

c)

for den juridiske person, virksomhed eller organisation, som indbyder: fulde navn og adresse og:

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation eller en myndighed, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller en filial eller afdeling heraf beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i op til fem år til følgende kategorier af personer:

a)

ægtefæller, børn (herunder adopterede), der er under 21 år eller forsørgelsesberettigede, og forældre, som besøger georgiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, med en gyldighed begrænset til varigheden af det lovlige ophold

b)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og af forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af nærværende aftale, når de rejser i embeds medfør, med en gyldighed begrænset til deres mandatperiode, hvis denne er under fem år

c)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Georgien regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer og konsulater udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på op til et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum, har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte medlemsstats område og har grund til at ansøge om et visum til flere indrejser:

a)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstatens område

b)

repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

c)

medlemmer af erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

d)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

e)

studerende og universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

f)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer eller kommunale myndigheder

g)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

h)

journalister og godkendte professionelle ledsagere

i)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

j)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

k)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Georgien.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte medlemsstats område og stadig har gyldig grund til at ansøge om et visum til flere indrejser.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af georgiske statsborgeres visumansøgninger udgør 35 EUR.

Dette gebyr kan revideres i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

Hvis Georgien genindfører visumkravet for alle unionsborgere, må det georgiske visumgebyr ikke være på mere en 35 EUR eller et andet aftalt beløb, hvis gebyret revideres i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   Hvis medlemsstater samarbejder med en ekstern serviceudbyder, kan der opkræves et ekstra servicegebyr. Servicegebyret skal være proportionelt med de omkostninger, som den eksterne serviceudbyder har afholdt ved udførelsen af sine opgaver, og må ikke overstige 30 EUR. Den eller de pågældende medlemsstater skal fortsat give alle ansøgere adgang til at indgive ansøgninger direkte til deres konsulater.

3.   For følgende personkategorier beregnes der ikke gebyr for behandling af visumansøgninger:

a)

pensionister

b)

børn under 12 år

c)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og af forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

d)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

e)

nære pårørende — ægtefæller, børn (herunder adopterede), forældre (herunder formyndere), bedsteforældre og børnebørn — som besøger georgiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område

f)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Georgien, skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt i arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område

g)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter

h)

journalister og godkendte professionelle ledsagere

i)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

j)

repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

k)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer

l)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. for at få presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller for at deltage i en nær pårørendes begravelse eller besøge en nær pårørende, der er alvorligt syg.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage regnet fra datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 kalenderdage i enkelttilfælde, navnlig når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til to arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Unionsborgere og statsborgere i Georgien, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Georgiens eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af det nævnte område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Georgiens diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Gyldighedsperioden og/eller varigheden af et visum udstedt til en georgisk statsborger forlænges, hvis en medlemsstats kompetente myndighed finder, at visumindehaveren har fremlagt dokumentation for force majeure eller humanitære årsager, der forhindrer vedkommende i at forlade medlemsstaternes område før udløbet af gyldighedsperioden eller varigheden af det ophold, hvortil der er udstedt visum. Der opkræves ikke gebyr for en sådan forlængelse.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Georgiske statsborgere, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har georgiske statsborgere ret til at rejse inden for medlemsstaternes område på lige fod med unionsborgere.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg til forvaltning af aftalen (i det følgende benævnt »udvalget«) bestående af repræsentanter for Unionen og Georgien. Unionen repræsenteres af Kommissionen, bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har navnlig til opgave at:

a)

føre tilsyn med gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændringer af eller tilføjelser til denne aftale

c)

bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Georgien

Denne aftale har fra sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Georgien, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor den sidste part meddeler den anden part, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den EURopæiske Union og Georgien om tilbagetagelse, hvis denne dato ligger senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, men kan opsiges efter reglerne i stk. 6.

4.   Denne aftale kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen om suspension meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttrædelse. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Denne aftale ophører 90 dage efter datoen for en sådan opsigelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2010 i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og georgisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image

BILAG

PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGENREGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengenreglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengenvisa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 582/2008/EF af 17. juni 2008 om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Bulgarien, Cypern og Rumænien ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa i forbindelse med transit gennem deres område (1) er der truffet harmoniserede foranstaltninger til at forenkle de regler, der gælder for indehavere af Schengenvisa og Schengenopholdstilladelser med hensyn til transit gennem de medlemsstater, som endnu ikke anvender Schengenreglerne i fuldt omfang.


(1)  EUT L 161 af 20.6.2008, s. 30.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 10 OM DIPLOMATPAS

Den Europæiske Union kan suspendere anvendelsen af en del af aftalen, navnlig artikel 10, efter proceduren i aftalens artikel 14, stk. 5, såfremt den anden part misbruger bestemmelserne i artikel 10 eller anvendelsen af disse bestemmelser fører til en trussel mod den offentlige sikkerhed.

Hvis anvendelsen af artikel 10 suspenderes, indleder parterne forhandlinger med hinanden inden for rammerne af det ved aftalen nedsatte udvalg for at løse de problemer, der førte til suspensionen.

Begge parter erklærer, at de vil bestræbe sig på at sikre et højt sikkerhedsniveau for diplomatpas, i særdeleshed ved at indføre biometriske identifikatorer. For Unionens vedkommende vil dette blive sikret i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (1).


(1)  EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1.

FÆLLESERKLÆRING OM HARMONISERING AF OPLYSNINGER OM PROCEDURER FOR UDSTEDELSE AF VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD OG KRAV OM DOKUMENTATION FOR ANSØGNING OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD

I erkendelse af betydningen af gennemsigtige regler for visumansøgere påtænker parterne i aftalen at træffe følgende foranstaltninger:

at tilvejebringe generelle oplysninger til ansøgerne om procedurer og betingelser for at ansøge om visa, om visaene og de udstedte visas gyldighed

at lade Den Europæiske Union opstille en liste over minimumskrav for at sikre georgiske ansøgere sammenhængende og ensartede grundlæggende oplysninger og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentationen for ansøgninger.

Ovennævnte oplysninger bør sikres en vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websider osv.).

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne tager til efterretning, at aftalen ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Georgien snarest indgår en bilateral aftale om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Georgien.

FÆLLESERKLÆRING OM DET FORENEDE KONGERIGE OG IRLAND

Parterne tager til efterretning, at aftalen ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Georgien snarest indgår en bilateral aftale om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Georgien.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OG LICHTENSTEIN

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Den Europæiske Union og Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, navnlig i henhold til aftalerne af 18. maj 1999 og 26. oktober 2004 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

Under disse omstændigheder er det ønskeligt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein og Georgien snarest indgår bilaterale aftaler om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Unionen og Georgien.

DEN EUROPÆISKE UNIONS ERKLÆRING OM LETTELSE AF UDSTEDELSEN AF VISA FOR FAMILIEMEDLEMMER

Den Europæiske Union noterer sig Georgiens forslag om at anvende en bredere definition af begrebet familiemedlemmer, der bør kunne drage fordel af lettelsen af udstedelsen af visa, og den betydning, Georgien tillægger en forenkling af reglerne for bevægelsesfriheden for denne personkategori.

For at forbedre bevægelsesfriheden for et større antal personer med familiebånd (navnlig søskende og deres børn) til georgiske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område opfordrer Den Europæiske Union medlemsstaternes konsulater til fuldt ud at udnytte de eksisterende muligheder i EU-retten for at lette udstedelsen af visa til denne personkategori, herunder navnlig en forenkling af den dokumentation, der kræves af ansøgeren, fritagelse for gebyrer til behandling af ansøgningen og i givet fald til udstedelse af visa til flere indrejser.

DEN EUROPÆISKE UNIONS ERKLÆRING OM SUSPENSION AF AFTALEN OM LETTELSE AF UDSTEDELSEN AF VISA

Hvis Georgien i strid med artikel 1, stk. 2, i aftalen genindfører visumpligt for statsborgere i en eller flere EU-medlemsstater eller for visse kategorier af sådanne statsborgere, suspenderer Unionen denne aftales anvendelse.

FÆLLESERKLÆRING OM SAMARBEJDE OM REJSEDOKUMENTER

Parterne er enige om, at det blandede udvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 12, som led i tilsynet med aftalens gennemførelse bør vurdere, hvilken betydning de respektive rejsedokumenters sikkerhedsniveau har på den måde, hvorpå aftalen fungerer. Parterne er derfor enige om regelmæssigt at underrette hinanden om de foranstaltninger, der træffes for at undgå et stort antal forskellige rejsedokumenter, for at udvikle de tekniske sikkerhedsaspekter af rejsedokumenter, samt om de foranstaltninger, der træffes i forbindelse med personliggørelsesprocessen ved udstedelsen af rejsedokumenter.


25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/45


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. januar 2011

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

(2011/118/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 79, stk. 3, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nummer v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/687/EF 8. november 2010 (1) undertegnet på Den Europæiske Unions vegne den 17. juni 2010 med forbehold af dens senere indgåelse.

(2)

Aftalen bør godkendes.

(3)

Ved aftalen nedsættes et blandet tilbagetagelsesudvalg, som kan vedtage sin forretningsorden. Det er hensigtsmæssigt at indføre en forenklet procedure til fastlæggelsen af Unionens holdning hertil.

(4)

I medfør af artikel 3 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med forbehold af artikel 4 i samme protokol deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (i det følgende benævnt »aftalen«), godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den person, som på Unionens vegne er beføjet til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 23, stk. 2, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af aftalen (2).

Artikel 3

Kommissionen, der bistås af eksperter fra medlemsstaterne, repræsenterer Unionen i Det Blandede Tilbagetagelsesudvalg, der nedsættes ved aftalens artikel 18.

Artikel 4

Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede Tilbagetagelsesudvalg til fastsættelsen af dettes forretningsorden i henhold til artikel 18, stk. 5, i aftalen, fastlægges af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg, der udpeges af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2011.

På Rådets vegne

MATOLCSY Gy.

Formand


(1)  EUT L 294 af 12.11.2010, s. 9.

(2)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

og

GEORGIEN,

SOM ER BESLUTTEDE på at styrke deres samarbejde for at kunne bekæmpe ulovlig indvandring mere effektivt,

SOM ØNSKER gennem denne aftale og på grundlag af gensidighed at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på Georgiens eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale ikke berører internationale rettigheder, forpligtelser og ansvar, som Unionen, dens medlemsstater og Georgien har ifølge folkeretten, navnlig den europæiske konvention af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling som ændret ved protokollen af 31. januar 1967,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i medfør af protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Irland ikke i denne aftale, medmindre det meddeler sit ønske herom i overensstemmelse med nævnte protokol,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i denne aftale, som falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i henhold til den protokol om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »kontraherende parter«: Georgien og Unionen

b)   »georgisk statsborger«: enhver, der er statsborger i Georgien

c)   »statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i EU-bestemmelserne

d)   »medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, der er bundet af denne aftale

e)   »tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Georgien eller en af medlemsstaterne

f)   »statsløs person«: enhver, der ikke har statsborgerskab i nogen stat

g)   »opholdstilladelse«: en tilladelse, uanset hvilken type der er tale om, udstedt af Georgien eller en medlemsstat, som gør det muligt for en person at opholde sig på den udstedende stats område. Dette omfatter ikke midlertidig opholdstilladelse i forbindelse med behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse

h)   »visum«: en tilladelse udstedt af eller en afgørelse truffet af Georgien eller en af medlemsstaterne, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats område. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum

i)   »begærende stat«: den stat (Georgien eller en af medlemsstaterne), som fremsætter en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale

j)   »stat, som begæringen rettes til«: den stat (Georgien eller en af medlemsstaterne), som en tilbagetagelsesbegæring i medfør af artikel 7 eller en transitbegæring i medfør af artikel 14 i denne aftale rettes til

k)   »kompetent myndighed«: enhver national myndighed i Georgien eller en medlemsstat, som har til opgave at gennemføre denne aftale i medfør af artikel 19, stk. 1, litra a),

l)   »transit«: en tredjelandsstatsborgers eller statsløs persons passage gennem den stat, som begæringen rettes til, under en rejse fra den begærende stat til bestemmelseslandet

m)   »grænseregion«: et område inden for en radius på op til 5 km fra havneområder, herunder toldområder, og fra internationale lufthavne i medlemsstaterne og Georgien.

AFDELING I

TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER FOR GEORGIEN

Artikel 2

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   Georgien tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er georgisk statsborger.

2.   Georgien tilbagetager også:

a)

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat eller har en gyldig opholdstilladelse udstedt af en anden medlemsstat, og

b)

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse i og opholde sig på Georgiens område eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i den begærende medlemsstat eller har en gyldig opholdstilladelse udstedt af en anden medlemsstat.

3.   Georgien tilbagetager også personer, der har fået frataget, mistet eller givet afkald på statsborgerskab i Georgien efter indrejse på en medlemsstats område, medmindre den pågældende medlemsstat som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når Georgien har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder Georgiens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat, uanset om den person, der skal tilbagetages, ønsker det, straks og senest inden 3 arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst 90 dage. Hvis Georgien ikke har udstedt rejsedokumentet inden 3 arbejdsdage, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål anvendes (1).

5.   Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, forlænger Georgiens kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat inden 3 arbejdsdage gyldigheden af rejsedokumentet eller udsteder om nødvendigt et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis Georgien ikke inden 3 arbejdsdage har udstedt det nye rejsedokument eller forlænget fristen herfor, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål anvendes (2).

Artikel 3

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse

1.   Georgien tilbagetager på begæring af en medlemsstat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den begærende medlemsstats område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på tidspunktet for tilbagetagelsesbegæringens fremsættelse havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af Georgien, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste på medlemsstatens område efter at have opholdt sig i eller have været i transit på Georgiens område.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i Georgien, eller

b)

den begærende medlemsstat har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person, før eller efter at personen indrejste i den pågældende stats område, medmindre:

i)

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af Georgien, som har en længere gyldighedsperiode,

ii)

det visum eller den opholdstilladelse, som den begærende medlemsstat har udstedt, er udstedt på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, eller

iii)

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet

c)

den stat, som begæringen rettes til, har udvist tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person til vedkommendes oprindelsesstat eller til en tredjestat.

3.   Når Georgien har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder den straks og senest inden 3 arbejdsdage et rejsedokumentet til udsendelsesformål til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret,. Hvis Georgien ikke har udstedt rejsedokumentet inden 3 arbejdsdage, tages det som tegn på, at landet accepterer, at EU-standardrejsedokumentet til udsendelsesformål anvendes.

AFDELING II

TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER FOR UNIONEN

Artikel 4

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Georgien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte enhver person, der ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Georgiens område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at den pågældende person er statsborger i den pågældende medlemsstat.

2.   En medlemsstat tilbagetager også:

a)

ugifte mindreårige børn af de i stk. 1 nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Georgien, og

b)

ægtefæller med et andet statsborgerskab til de i stk. 1 nævnte personer, forudsat at de har ret til at indrejse i og opholde sig på den medlemsstats område, som begæringen rettes til, eller får ret dertil, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Georgien.

3.   En medlemsstat tilbagetager også personer, der har fået frataget eller givet afkald på en medlemsstats statsborgerskab efter indrejse i Georgiens område, medmindre Georgien som et minimum har stillet de pågældende personer statsborgerskab i udsigt.

4.   Når den medlemsstat, som begæringen rettes til, har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder den pågældende medlemsstats kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat, uanset om den person, der skal tilbagetages, ønsker det, straks og senest inden 3 arbejdsdage det fornødne rejsedokument til den pågældendes tilbagerejse med en gyldighed på mindst 90 dage. Hvis den pågældende medlemsstat ikke har udstedt rejsedokumentet inden 3 arbejdsdage, tages det som tegn på, at den accepterer, at det georgiske standardrejsedokument til udsendelsesformål anvendes.

5.   Hvis den pågældende person af retlige eller faktuelle årsager ikke kan overføres inden udløbet af gyldighedsperioden for det rejsedokument, der oprindeligt var udstedt, forlænger den medlemsstats kompetente diplomatiske repræsentation eller konsulat, som begæringen rettes til, inden 3 arbejdsdage gyldigheden af rejsedokumentet eller udsteder om nødvendigt et nyt rejsedokument med samme gyldighedsperiode. Hvis den pågældende medlemsstat ikke har udstedt det nye rejsedokument eller forlænget fristen herfor inden 3 arbejdsdage, tages det som tegn på, at den accepterer, at det georgiske standardrejsedokument til udsendelsesformål anvendes.

Artikel 5

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   En medlemsstat tilbagetager på begæring af Georgien og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på Georgiens område, forudsat at det bevises eller med rimelighed på grundlag af de fremlagte umiddelbare vidnesbyrd kan formodes, at de pågældende personer:

a)

på tidspunktet for tilbagetagelsesbegæringens fremsættelse havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller

b)

ulovligt og direkte indrejste i Georgiens område efter at have opholdt sig i eller have været i transit gennem den medlemsstats område, som begæringen rettes til.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den medlemsstat, som begæringen rettes til, eller

b)

Georgien har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person, før eller efter at personen indrejste i Georgiens område, medmindre:

i)

den pågældende person er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse udstedt af den medlemsstat, som begæringen rettes til, som har en længere gyldighedsperiode,

ii)

det visum eller den opholdstilladelse, som Georgien har udstedt, er udstedt på grundlag af forfalskede dokumenter eller urigtige erklæringer, eller

iii)

den pågældende person misligholder forpligtelser, som er knyttet til visummet

c)

den medlemsstat, som begæringen rettes til, har udvist tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person til vedkommendes oprindelsesstat eller til en tredjestat.

3.   Den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse påhviler den medlemsstat, der har udstedt visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt et visum eller en opholdstilladelse, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt dokumentet med den seneste udløbsdato. Hvis sådanne dokumenter ikke foreligger, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, som den pågældende person sidst udrejste af.

4.   Når den medlemsstat, som begæringen rettes til, har afgivet positivt svar på tilbagetagelsesbegæringen, udsteder den straks og senest inden 3 arbejdsdage et rejsedokumentet til udsendelsesformål til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret. Hvis medlemsstaten ikke har udstedt rejsedokumentet inden 3 arbejdsdage, tages det som tegn på, at den accepterer, at det georgiske standardrejsedokument til udsendelsesformål anvendes.

AFDELING III

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 6

Principper

1.   Enhver overførsel af en person, der skal tilbagetages i henhold til en af de i denne aftales artikel 2-5 fastlagte forpligtelser, er betinget af, at der fremsættes en begæring om tilbagetagelse til den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, jf. dog stk. 2.

2.   Hvis den person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument eller identitetskort, kan overførslen af den pågældende ske, uden at den begærende stat skal fremsende en tilbagetagelsesbegæring eller en skriftlig meddelelse, jf. artikel 11, stk. 1, til den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til.

3.   Hvis en person er blevet pågrebet i den begærende stats grænseregion (herunder lufthavne) efter ulovligt at have passeret grænsen direkte fra den stat, som begæringen rettes til, kan den begærende stat indgive en tilbagetagelsesbegæring inden 2 dage efter personens pågribelse (fremskyndet procedure), jf. dog stk. 2.

Artikel 7

Tilbagetagelsesbegæring

1.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested og seneste opholdssted) og i givet fald oplysninger om mindreårige ugifte børn og/eller ægtefæller

b)

i tilfælde af egne statsborgere, angivelse af, på hvilken måde beviser eller umiddelbare vidnesbyrd for statsborgerskab vil blive fremlagt

c)

i tilfælde af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, angivelse af, på hvilken måde beviser eller umiddelbare vidnesbyrd for betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer samt ulovlig indrejse og ulovligt ophold vil blive fremlagt

d)

et fotografi af den person, som skal tilbagetages

e)

fingeraftryk.

2.   Tilbagetagelsesbegæringen skal så vidt muligt også indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at den person, der skal overføres, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig ved den enkelte overførsel.

3.   En fælles formular til brug for udfærdigelse af tilbagetagelsesbegæringer findes i bilag 5 til denne aftale.

4.   Til fremsendelse af en tilbagetagelsesbegæring kan benyttes alle former for kommunikationsmidler, også elektroniske medier.

Artikel 8

Bevis for statsborgerskab

1.   Bevis for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, fremlægges, navnlig i form af de i bilag 1 til denne aftale anførte dokumenter, også de dokumenter, hvis gyldighed er udløbet for op til 6 måneder siden. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal både medlemsstaterne og Georgien gensidigt anerkende den pågældendes statsborgerskab uden yderligere efterforskning. Bevis for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, fremlægges, navnlig i form af de i bilag 2 til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal medlemsstaterne og Georgien anse den pågældende persons statsborgerskab for bevist, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte. Umiddelbart vidnesbyrd for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

3.   Hvis ingen af de i bilag 1 eller 2 anførte dokumenter kan fremlægges, eller hvis de er utilstrækkelige, træffer den stats diplomatiske og konsulære repræsentation, som begæringen rettes til, på begæring af den begærende stat, som er anført i tilbagetagelsesbegæringen, foranstaltninger til uden urimelig forsinkelse og senest inden 4 arbejdsdage fra datoen for modtagelse af tilbagetagelsesbegæringen at afhøre den person, der skal tilbagetages, for at fastslå vedkommendes statsborgerskab. Proceduren for sådanne afhøringer kan fastlægges i de i denne aftales artikel 19 omhandlede gennemførelsesprotokoller.

Artikel 9

Bevismateriale om tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, fremlægges, navnlig i form af det i bilag 3 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Ethvert sådant bevis anerkendes gensidigt af medlemsstaterne og Georgien uden yderligere efterforskning.

2.   Umiddelbart vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, fremlægges, navnlig i form af det i bilag 4 til denne aftale anførte bevismateriale. Det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Hvis der fremlægges et sådant umiddelbart vidnesbyrd, anser medlemsstaterne og Georgien betingelserne for at være opfyldt, medmindre de kan fremlægge bevis for det modsatte.

3.   Ulovlig indrejse eller bopæl eller ulovligt ophold dokumenteres ved hjælp af den pågældende persons rejsedokumenter, hvis det krævede visum eller en anden tilladelse til ophold på den begærende stats område mangler. En erklæring fra den begærende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, skal ligeledes indeholde umiddelbart vidnesbyrd for den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

Artikel 10

Frister

1.   Tilbagetagelsesbegæringen forelægges den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til, højst 6 måneder efter at den begærende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl. Hvis der foreligger retlige eller faktuelle hindringer for, at begæringen kan fremlægges i tide, forlænges fristen på begæring af den begærende stat, men kun så længe hindringerne består.

2.   En tilbagetagelsesbegæring skal besvares skriftligt

a)

inden 2 arbejdsdage, hvis begæringen er fremsat som led i den fremskyndede procedure (artikel 6, stk. 3), eller

b)

inden 12 kalenderdage i alle andre tilfælde.

Denne frist begynder at løbe fra datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesbegæringen. Hvis der ikke er afgivet svar inden fristens udløb, betragtes overførslen som accepteret.

3.   Afvisning af en tilbagetagelsesbegæring skal begrundes skriftligt.

4.   Efter at der er givet samtykke eller i givet fald efter udløbet af de i stk. 2 fastsatte frister, skal den pågældende person overføres inden 3 måneder. På anmodning af den begærende stat kan denne frist forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer.

Artikel 11

Overførsels- og befordringsmåde

1.   Før en person tilbagesendes, underretter de kompetente myndigheder i den begærende medlemsstat skriftligt og senest 3 arbejdsdage i forvejen de kompetente myndigheder i den stat, som begæringen rettes til, om tilbagesendelsesdatoen, indrejsestedet, eventuel ledsagelse og anden information, der er relevant for overførslen, jf. dog artikel 6, stk. 2.

2.   Befordringen kan ske ad luftvejen eller over land. Tilbagesendelse ad luftvejen er ikke begrænset til brug af Georgiens eller medlemsstaternes nationale luftfartsselskaber og kan finde sted med rutefly eller for statsborgere fra den stat, som begæringen rettes til, med charterfly. Ledsagede tilbagesendelser er ikke begrænset til bemyndigede personer fra den begærende stat, idet der skal blot være tale om bemyndigede personer fra Georgien eller en af medlemsstaterne.

Artikel 12

Tilbagetagelser, der er behæftet med fejl

Den begærende stat tilbagetager alle personer, som er tilbagetaget af den stat, som begæringen rettes til, hvis det inden 6 måneder, og i tilfælde af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer inden 12 måneder, efter overførslen af den pågældende person konstateres, at kravene i denne aftales artikel 2 til 5 ikke er opfyldt.

I sådanne tilfælde anvendes procedurebestemmelserne i denne aftale tilsvarende, og der skal fremlægges alle disponible oplysninger om den pågældende persons faktiske identitet og nationalitet.

AFDELING IV

TRANSITOPERATIONER

Artikel 13

Principper

1.   Medlemsstaterne og Georgien bør begrænse transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til tilfælde, hvor sådanne personer ikke kan tilbagesendes direkte til bestemmelseslandet.

2.   Georgien tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis en medlemsstat anmoder herom, og en medlemsstat tillader transit af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, hvis Georgien anmoder herom, forudsat at den videre rejse gennem eventuelle andre transitlande og tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side er sikret.

3.   Georgien eller en medlemsstat kan afvise transit:

a)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse risikerer at blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, dødsstraf eller forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelseslandet eller et transitland

b)

hvis den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person vil blive genstand for strafferetslig forfølgning eller sanktioner i den stat, som begæringen rettes til, eller et transitland, eller

c)

hvis det kan begrundes med hensynet til offentlig sundhed, den nationale sikkerhed, den offentlige orden eller andre nationale interesser i den stat, som begæringen rettes til.

4.   Georgien eller en medlemsstat kan tilbagekalde enhver udstedt tilladelse, hvis der efterfølgende opstår eller fremdrages forhold som omhandlet i stk. 3, som lægger hindringer i vejen for transitoperationen, eller hvis den videre rejse i eventuelle transitlande eller tilbagetagelsen fra bestemmelseslandets side ikke længere er sikret. I sådanne tilfælde skal den begærende stat straks tilbagetage den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person.

Artikel 14

Transitproceduren

1.   En transitbegæring skal skriftligt forelægges den kompetente myndighed i den stat, som begæringen rettes til og skal indeholde følgende oplysninger:

a)

transittype (ad luftvejen eller over land), andre mulige transitlande og planlagt endeligt bestemmelsesland

b)

oplysninger om den pågældende person (f.eks. fulde navn, pigenavn, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, pseudonymer, fødselsdato og — om muligt — fødested, statsborgerskab, sprog samt rejsedokumentets art og nummer)

c)

planlagt indrejsested, tidspunkt for overførslen og angivelse af, om der er tale om ledsaget overførsel

d)

en erklæring om, at betingelserne i artikel 13, stk. 2, efter den begærende stats opfattelse er opfyldt, og at der ikke vides nogen grund til en afvisning i henhold til artikel 13, stk. 3.

En fælles formular for transitbegæringer er knyttet til denne aftale som bilag 6.

2.   Den stat, som begæringen rettes til, underretter inden for en frist på 5 kalenderdage efter modtagelsen af begæringen skriftligt den begærende stat om, at der er givet tilladelse til indrejse, samt bekræfter indrejsested og planlagt tidspunkt eller i modsat fald underretter den begærende stat om afvisningen af indrejsetilladelsen med en begrundelse herfor.

3.   Hvis transitoperationen foregår ad luftvejen, fritages den person, som tilbagesendes, og den eventuelle ledsager for at ansøge om lufthavnstransitvisum.

4.   De kompetente myndigheder i den stat, som begæringen rettes til, skal efter konsultation mellem parterne være behjælpelige ved transitoperationerne, navnlig ved at holde opsyn med de pågældende personer og stille passende faciliteter til rådighed til dette formål.

5.   Transit af personer skal være foretaget, senest 30 dage efter modtagelsen af accepten af begæringen.

AFDELING V

OMKOSTNINGER

Artikel 15

Befordrings- og transitudgifter

Uden at de kompetente myndigheders ret til at sikre sig godtgørelse af udgifter i forbindelse med tilbagetagelsen fra den person, der skal tilbagetages, eller fra tredjepart berøres, bæres alle befordringsudgifter i forbindelse tilbagetagelse og transitoperationer i henhold til denne aftale indtil det endelige bestemmelseslands grænse af den begærende stat.

AFDELING VI

DATABESKYTTELSE OG NEUTRALITETSKLAUSUL

Artikel 16

Databeskyttelse

Overdragelse af personoplysninger finder kun sted, hvis det er nødvendigt, for at Georgiens eller en medlemsstats kompetente myndigheder kan gennemføre aftalen. Bearbejdning og behandling af personoplysninger i et givet tilfælde sker efter Georgiens nationale lovgivning og, dersom den registeransvarlige er en medlemsstats kompetente myndighed, efter bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og den pågældende medlemsstats nationale lovgivning vedtaget i henhold til nævnte direktiv. Desuden gælder følgende principper:

a)

Personoplysninger skal behandles på en redelig og lovformelig måde.

b)

Personoplysningerne indsamles med det specifikke, udtrykkelige og legitime formål at gennemføre denne aftale og må ikke bearbejdes yderligere af den meddelende eller modtagende myndighed på en måde, der er uforenelig med dette mål.

c)

Personoplysningerne skal være tjenlige, relevante og ikke overdrevent omfattende i forhold til det formål, hvortil de indsamles og/eller bearbejdes yderligere; personoplysningerne må kun vedrøre følgende:

i)

oplysninger om den person, der skal overføres (dvs. fulde navn, eventuelle tidligere navne, andre navne, som den pågældende bruger eller er kendt under, og pseudonymer, køn, civilstand, fødselsdato og fødested, nuværende og eventuel tidligere nationalitet)

ii)

pas, identitetskort eller kørekort (nummer, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

iii)

ophold på rejsen og rute

iv)

andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den person, som skal overføres, eller til undersøgelse af tilbagetagelseskravene i henhold til denne aftale.

d)

Personoplysningerne skal være nøjagtige og om fornødent være ført ajour.

e)

Personoplysningerne skal opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere, end hvad der er nødvendigt for det formål, til hvilket oplysningerne er indsamlet, eller for den videre bearbejdning af oplysningerne.

f)

Såvel den meddelende som den modtagende myndighed træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger, hvis de bearbejdes i strid med bestemmelserne i denne artikel, navnlig fordi oplysningerne ikke er tjenlige, relevante eller nøjagtige, eller fordi de er overdrevent omfattende i forhold til formålet med bearbejdningen. Dette omfatter også meddelelse til den anden part om enhver berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger.

g)

På begæring underretter den modtagende myndighed den meddelende myndighed om, hvorledes de fremsendte oplysninger er blevet brugt, og om hvilke resultater der er opnået ved behandlingen af dem.

h)

Personoplysninger må kun meddeles til de kompetente myndigheder. Meddelelse til andre organer kræver den meddelende myndigheds forudgående samtykke.

i)

De meddelende og de modtagende myndigheder udarbejder en skriftlig oversigt over meddelelsen og modtagelsen af personoplysninger.

Artikel 17

Neutralitetsklausul

1.   Denne aftale berører ikke de rettigheder og forpligtelser og det ansvar, som Unionen, medlemsstaterne og Georgien har i henhold til folkeretten, især:

a)

konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling som ændret ved protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling

b)

internationale konventioner om bestemmelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgninger

c)

den europæiske konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

d)

FN-konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

e)

internationale konventioner om udlevering og transit

f)

multilaterale internationale konventioner og aftaler om tilbagetagelse af udenlandske statsborgere, såsom konventionen om international civil luftfart af 7. december 1944.

2.   Intet i denne aftale er til hinder for tilbagesendelse af en person efter anden formel eller uformel aftale.

AFDELING VII

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 18

Det Blandede Tilbagetagelsesudvalg

1.   De kontraherende parter yder hinanden bistand i forbindelse med anvendelsen og fortolkningen af denne aftale. I dette øjemed nedsætter de et blandet tilbagetagelsesudvalg (i det følgende benævnt »udvalget«), der navnlig har følgende til opgave:

a)

at overvåge anvendelsen af denne aftale

b)

at vedtage gennemførelsesforanstaltninger til at sikre en ensartet anvendelse af denne aftale

c)

at sørge for jævnlig udveksling af oplysninger vedrørende de gennemførelsesprotokoller, der udarbejdes af de enkelte medlemsstater og Georgien i medfør af artikel 19 i denne aftale

d)

at rette henstillinger om ændringer af denne aftale og bilagene hertil.

2.   Udvalgets afgørelser er bindende for de kontraherende parter.

3.   Udvalget består af repræsentanter for Unionen og Georgien.

4.   Udvalget træder sammen, når der er behov herfor, på anmodning af en af de kontraherende parter.

5.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Gennemførelsesprotokoller

1.   På anmodning af en medlemsstat eller Georgien udarbejder Georgien og medlemsstaten en gennemførelsesprotokol med blandt andet regler om:

a)

udpegelse af kompetente myndigheder, grænseovergangssteder og udveksling af oplysninger om kontaktsteder

b)

betingelserne i forbindelse med ledsaget tilbagesendelse, herunder transit for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer under ledsagelse

c)

andre hjælpemidler og dokumenter ud over dem, der er anført i bilag 1 til 4 til denne aftale

d)

nærmere betingelser for tilbagetagelse efter den fremskyndede procedure, og

e)

proceduren for afhøringer.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller træder først i kraft, efter at der er givet meddelelse herom til det i artikel 18 nævnte tilbagetagelsesudvalg.

3.   Georgien accepterer at anvende alle bestemmelser i en gennemførelsesprotokol, som er udarbejdet i samarbejde med én medlemsstat, i sine relationer med enhver anden medlemsstat, hvis sidstnævnte anmoder herom.

Artikel 20

Forbindelse med bilaterale tilbagetagelsesaftaler eller -ordninger med medlemsstater

Bestemmelserne i denne aftale går forud for bestemmelserne i enhver bilateral aftale eller ordning vedrørende tilbagetagelse af personer bosiddende uden tilladelse, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Georgien i medfør af artikel 19, for så vidt bestemmelserne i den bilaterale aftale er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Territorial anvendelse

1.   Denne aftale gælder for det område, hvor traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmøde finder anvendelse, og for Georgiens område.

2.   Aftalen gælder kun for Irlands område, såfremt Den Europæiske Union giver Georgien meddelelse herom. Denne aftale gælder ikke for Kongeriget Danmarks område.

Artikel 22

Ændringer af aftalen

Denne aftale kan ændres og suppleres ved fælles overenskomst mellem de kontraherende parter. Ændringer og suppleringer nedfældes i særskilte protokoller, som udgør en integrerende del af denne aftale og sættes i kraft efter proceduren i artikel 23 i denne aftale.

Artikel 23

Ikrafttræden, varighed og udløb

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken den sidste kontraherende part har givet den anden part notifikation om, at de i stk. 1 omhandlede procedurer er afsluttet.

3.   Denne aftale gælder for Irland fra den første dag i den anden måned efter datoen for den i artikel 21, stk. 2, omhandlede meddelelse.

4.   Denne aftale indgås på ubestemt tid.

5.   Hver kontraherende part kan opsige denne aftale ved en officiel notifikation herom til den anden kontraherende part. Denne aftale ophører med at gælde seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 24

Bilag

Bilag 1 til 6 udgør en integrerende del af denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2010 i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og georgisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Efter modellen i Rådets henstilling af 30. november 1994.

(2)  Ibid.

BILAG 1

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM BEVIS PÅ STATSBORGERSKAB

(ARTIKEL 2, STK. 1, ARTIKEL 4, STK. 1, OG ARTIKEL 8, STK. 1)

pas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas og erstatningspas inkl. børnepas)

identitetskort (også midlertidige og foreløbige)

nationalitetsattester og andre officielle dokumenter, som omtaler eller klart angiver statsborgerskab.

BILAG 2

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, HVIS FREMLÆGGELSE BETRAGTES SOM UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR STATSBORGERSKAB

(ARTIKEL 2, STK. 1, ARTIKEL 4, STK. 1, OG ARTIKEL 8, STK. 2)

Når den stat, som begæringen rettes til, er enten en af medlemsstaterne eller Georgien:

dokumenter anført i bilag 1, hvis gyldighed er udløbet for mere end 6 måneder siden

fotokopier af et af de dokumenter, der er anført i bilag 1 til denne aftale

kørekort eller fotokopier deraf

fødselsattester eller fotokopier deraf

virksomhedsidentitetskort eller fotokopier deraf

vidneudsagn

erklæringer afgivet af den pågældende person og det sprog, vedkommende taler, bl.a. efterprøvet ved hjælp af en officiel test

ethvert andet dokument, som kan medvirke til at fastslå den pågældende persons nationalitet

tjenestebøger og militære identitetskort

søfartsbøger og skibsføreres tjenestekort

laissez-passer udstedt af den stat, som begæringen rettes til.

Når den stat, som begæringen rettes til, er Georgien:

bekræftelse af identitet som resultat af en søgning i visuminformationssystemet (1)

i tilfælde af medlemsstater, der ikke benytter visuminformationssystemet, positiv identifikation ud fra optegnelser over visumansøgninger i disse medlemsstater.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9.7.2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

BILAG 3

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM BEVIS FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(ARTIKEL 3, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, OG ARTIKEL 9, STK. 1)

visum og/eller opholdstilladelse udstedt af den stat, som begæringen rettes til

ind- eller udrejsestempler eller lignende dokumentation i den pågældende persons rejsedokument eller andet bevis for ind- eller udrejse (f.eks. fotografisk materiale).

BILAG 4

FÆLLES LISTE OVER DOKUMENTER, DER BETRAGTES SOM UMIDDELBART VIDNESBYRD FOR OPFYLDELSE AF BETINGELSERNE FOR TILBAGETAGELSE AF TREDJELANDSSTATSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

(ARTIKEL 3, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, OG ARTIKEL 9, STK. 2)

beskrivelse af stedet for og de nærmere omstændigheder ved pågribelsen af den pågældende person efter ankomsten til den begærende stat, affattet af de relevante myndigheder i denne stat

oplysninger om en persons identitet og/eller ophold afgivet af en international organisation (f.eks. UNHCR)

beretninger/bekræftelse af oplysninger afgivet af familiemedlemmer, rejsefæller osv.

erklæring afgivet af den pågældende person

oplysninger, der dokumenterer, at den pågældende person har gjort brug af en rejsearrangør eller et rejsebureau

officielle erklæringer, bl.a. fra personale ved grænsemyndighederne og andre vidner, som kan bekræfte den pågældende persons passage af grænsen

officiel erklæring fra den pågældende person i retssager eller administrative sager

dokumenter, bon’er og regninger af enhver art (f.eks. hotelregninger, kort til læge- eller tandlægekonsultationer, adgangskort til offentlige eller private institutioner, billejekontrakter, kreditkortkvitteringer osv.), som tydeligt viser, at den pågældende person har opholdt sig i den stat, som begæringen rettes til

billetter udstedt på navn og/eller passagerlister for befordring med fly, tog, bus eller skib, som viser, at den pågældende person har befundet sig i det land, som begæringen rettes til, samt personens rejserute på dette lands område.

BILAG 5

Image

Image

Image

BILAG 6

Image

Image

FÆLLES ERKLÆRING ANGÅENDE ARTIKEL 3, STK. 1, OG ARTIKEL 5, STK. 1

Parterne er enige om, at en person »indrejser direkte« fra Georgiens område i denne aftales forstand, hvis den pågældende er ankommet til en medlemsstats område uden at have passeret et tredjeland, eller, hvis den stat, som begæringen rettes til, er en af medlemsstaterne, den pågældende er ankommet til Georgiens område uden at have passeret et tredjeland. Transitophold i lufthavne i et tredjeland betragtes ikke som indrejse.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

De kontraherende parter noterer sig, at denne aftale ikke gælder for Kongeriget Danmarks område eller for danske statsborgere. Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at Georgien og Danmark indgår en tilbagetagelsesaftale med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem Den Europæiske Union og Island og Norge, navnlig på basis af aftalen af 18. maj 1999 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengenreglerne. Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at Georgien indgår en tilbagetagelsesaftale med Island og Norge med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM SCHWEIZ

De kontraherende parter noterer sig de tætte forbindelser mellem Den Europæiske Union og Schweiz, navnlig på basis af aftalen om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengenreglerne, som trådte i kraft den 1. marts 2008. Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at Georgien indgår en tilbagetagelsesaftale med Schweiz med samme indhold som denne aftale.


FORORDNINGER

25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/66


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 156/2011

af 13. december 2010

om tildeling af fiskerimulighederne i medfør af protokollen til partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En ny protokol (i det følgende benævnt »protokollen«) til partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater (1) (i det følgende benævnt »aftalen«) blev paraferet den 7. maj 2010. Protokollen giver EU-fartøjer mulighed for at fiske i de farvande, som fiskerimæssigt hører under Mikronesiens Forenede Staters højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Rådet vedtog den 13. december 2010 afgørelse 2011/116/EU (2) om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen.

(3)

Det bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne i den femårsperiode, der er fastsat i protokollens artikel 13, samt i den periode, hvor protokollen anvendes midlertidigt.

(4)

Hvis de fiskerimuligheder, der tildeles Den Europæiske Union ikke udnyttes fuldt ud, bør Kommissionen underrette de berørte medlemsstater herom og anmode dem om at bekræfte, at de ikke udnytter disse fiskerimuligheder, jf. artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (3). Modtages der ikke noget svar inden udløbet af en frist, som fastsættes af Rådet, betragtes det som en bekræftelse af, at den pågældende medlemsstats fartøjer ikke udnytter deres fiskerimuligheder fuldt ud i den relevante periode. Den nævnte frist bør fastsættes.

(5)

Denne forordning bør træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til aftalen, fordeles blandt medlemsstaterne på følgende måde:

a)

Notfartøjer til tunfiskeri

Spanien

5 fartøjer

Frankrig

1 fartøj

b)

Langlinefartøjer med flydeline:

Spanien

12 fartøjer

2.   Uden at dette berører bestemmelserne i aftalen og protokollen, finder forordning (EF) nr. 1006/2008 anvendelse.

3.   Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med ansøgningerne om tilladelse fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, kan Kommissionen tage ansøgninger om tilladelse fra andre medlemsstater i betragtning i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1006/2008.

Den i artikel 10, stk. 1, i nævnte forordning omhandlede frist fastsættes til 10 arbejdsdage.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2010.

På Rådets vegne

K. PEETERS

Formand


(1)  EUT L 151 af 6.6.2006, s. 3.

(2)  Se side 1 i denne EUT.

(3)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33.