ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.051.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 51

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
25. februar 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/126/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. februar 2011 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union om visse aspekter af lufttrafik

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2011 af 24. februar 2011 om oplysninger, som skal forelægges forud for oprettelse eller ændring af en funktionel luftrumsblok ( 1 )

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 177/2011 af 24. februar 2011 om midlertidig suspension af importtolden for visse kornarter i høståret 2010/2011

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 178/2011 af 24. februar 2011 om 145. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

10

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 179/2011 af 24. februar 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 180/2011 af 24. februar 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

14

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2011/14/EU af 24. februar 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage profoxydim som aktivstof ( 1 )

16

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/127/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 24. februar 2011 om ændring af beslutning 2007/697/EF om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer K(2011) 1032)

19

 

 

2011/128/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 24. februar 2011 om ændring af beslutning 2007/863/EF om indrømmelse af en undtagelse, Det Forenede Kongerige har anmodet om for Nordirland, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer K(2011) 1033)

21

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 177/2010 af 2. marts 2010 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EUT L 52 af 3.3.2010)

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 21. februar 2011

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union om visse aspekter af lufttrafik

(2011/126/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 8, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skal træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

På Det Europæiske Fællesskabs vegne har Kommissionen forhandlet sig frem til en aftale med Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union om visse aspekter af lufttrafik i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der blev fastsat i bilaget til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(3)

Aftalen blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 30. november 2009 med forbehold for senere indgåelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/144/EF (1).

(4)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab.

(5)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union om visse aspekter af lufttrafik (»aftalen«) godkendes herved på Unionens vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på vegne af Unionen den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 9, stk. 1, og afgiver følgende notifikation:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisning i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union«.«

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2011.

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  EUT L 56 af 6.3.2010, s. 15.


FORORDNINGER

25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 176/2011

af 24. februar 2011

om oplysninger, som skal forelægges forud for oprettelse eller ændring af en funktionel luftrumsblok

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (1), særlig artikel 9a, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De funktionelle luftrumsblokke er en væsentlig forudsætning for at styrke samarbejdet mellem medlemsstater med henblik på at forbedre præstationer og skabe synergi. Til dette formål og for at optimere berøringsfladerne mellem de funktionelle luftrumsblokke i det fælles europæiske luftrum bør de berørte medlemsstater samarbejde indbyrdes, og de kan i givet fald også samarbejde med tredjelande.

(2)

Medlemsstaterne vil i forbindelse med oprettelsen af en funktionel luftrumsblok skulle opfylde kravene i artikel 9a i forordning (EF) nr. 550/2004.

(3)

Medlemsstater, der opretter en funktionel luftrumsblok, vil skulle forelægge oplysninger for Kommissionen, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, andre medlemsstater og andre interesserede parter og give dem lejlighed til at indgive bemærkninger for derigennem at lette en udveksling af synspunkter. Medlemsstaterne bør dog ikke udlevere klassificerede informationer, forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger.

(4)

De oplysninger, der forelægges i henhold til denne forordning, bør være i tråd med målene for de funktionelle luftrumsblokke og bistå medlemsstaterne med at sikre sammenhæng med andre foranstaltninger i relation til det fælles europæiske luftrum.

(5)

For at lette denne udveksling af oplysninger og afgivelse af bemærkninger bør det præciseres, hvilke oplysninger der betragtes som »passende« at udlevere til medlemsstater, Kommissionen, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og andre interesserede parter, og efter hvilke procedurer denne udveksling af oplysninger foregår.

(6)

De berørte medlemsstater bør bl.a. forelægge oplysningerne i fællesskab og dermed forelægge ét sæt oplysninger og dokumentation pr. funktionel luftrumsblok.

(7)

Oprettelsen af en funktionel luftrumsblok bør betragtes som en retlig procedure, med hvilken medlemsstater styrker samarbejdet mellem deres respektive luftrumsblokke. Medlemsstater bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe sig i overensstemmelse med dette krav senest den 4. december 2012 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 550/2004.

(8)

Konstateringen af, hvorvidt en funktionel luftrumsblok er ændret, bør foretages på grundlag af samme kriterier for alle medlemsstater og bør begrænses til de ændringer, som har væsentlig indflydelse på den funktionelle luftrumsblok og/eller de tilstødende funktionelle luftrumsblokke eller medlemsstater.

(9)

Ifølge artikel 13a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (2) bør medlemsstaterne og Kommissionen koordineret med EASA sikre, at der ved gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum tages højde for alle sikkerhedsaspekter.

(10)

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes sikkerheds- eller forsvarsinteresser og deraf følgende behov for fortrolighed i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004.

(11)

I medfør af Chicagokonventionens artikel 83 vil medlemsstater, som opretter en funktionel luftrumsblok, skulle registrere aftaler eller ordninger angående funktionelle luftrumsblokke og eventuelle senere ændringer hos ICAO.

(12)

Oprettelsen af en funktionel luftrumsblok, der fører til ændringer af grænserne for ICAO's flyveinformationsregioner (FIR) eller af faciliteter og tjenester, som stilles til rådighed inden for disse grænser, bør fortsat underlægges ICAO's proces til flynavigationsplanlægning og proceduren for at ændre ICAO's flynavigationsplaner.

(13)

Medlemsstaterne bør sikre, at de ved oprettelsen af en funktionel luftrumsblok opfylder deres sikkerhedsforpligtelser. De bør dokumentere og skabe den fornødne sikkerhed for, at den funktionelle luftrumsblok vil blive oprettet og forvaltet på sikker vis, og tage kontakt til medlemsstaternes og luftfartstjenesteudøvernes sikkerhedsansvarlige instanser, der berøres af oprettelsen af den funktionelle luftrumsblok, med sigte på deres respektive roller og ansvarsområder på sikkerhedsområdet.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der krav til:

1)

hvilke oplysninger de berørte medlemsstater skal forelægge for Kommissionen, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) samt andre medlemsstater og interesserede parter, før en funktionel luftrumsblok oprettes eller ændres

2)

procedurerne for udlevering af oplysninger til og afgivelse af bemærkninger fra de parter, som nævnes i nr. 1), inden Kommissionen underrettes om den funktionelle luftrumsblok.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 anvendelse.

Derudover finder følgende definitioner anvendelse:

1)   »berørte medlemsstater«: de medlemsstater, der indbyrdes er blevet enige om at oprette en funktionel luftrumsblok i henhold til forordning (EF) nr. 550/2004

2)   »interesserede parter«: de tredjelande, der er naboer til en funktionel luftrumsblok, relevante luftrumsbrugere eller sammenslutninger af luftrumsbrugere, faglige sammenslutninger og luftfartstjenesteudøvere, der støder op til den funktionelle luftrumsblok.

Artikel 3

Bevis for opfyldelse af krav

De berørte medlemsstater skal i fællesskab forelægge de oplysninger, der er fastsat i bilaget til denne forordning, med henblik på at dokumentere, at kravene i artikel 9a i forordning (EF) nr. 550/2004 er opfyldt.

Artikel 4

Procedure for udveksling af oplysninger angående nye funktionelle luftrumsblokke

1.   De berørte medlemsstater forelægger senest den 24. juni 2012 de oplysninger, der er fastsat i bilaget til denne forordning. Senest en uge efter at have modtaget oplysningerne stiller Kommissionen dem til rådighed for EASA, andre medlemsstater og interesserede parter, således at disse kan afgive deres bemærkninger.

2.   Bemærkningerne fra EASA, andre medlemsstater og interesserede parter forelægges Kommissionen senest to måneder efter, at oplysningerne er modtaget. Kommissionen meddeler hurtigst muligt de modtagne bemærkninger og egne bemærkninger til de berørte medlemsstater.

3.   De berørte medlemsstater overvejer på behørig vis de modtagne bemærkninger, inden de opretter deres funktionelle luftrumsblok.

Artikel 5

Ændring af en oprettet funktionel luftrumsblok

1.   I denne forordning betragtes en oprettet funktionel luftrumsblok som ændret, hvis en foreslået ændring skal medføre ændringer i den funktionelle luftrumsbloks fastlagte dimensioner.

2.   Mindst seks måneder inden en ændring gennemføres, skal de berørte medlemsstater i fællesskab underrette Kommissionen om den foreslåede ændring og forelægge oplysninger om ændringerne og i givet fald ajourføre de oplysninger, der blev forelagt i forbindelse med oprettelsen af den funktionelle luftrumsblok. Senest en uge efter at have modtaget oplysningerne stiller Kommissionen dem til rådighed for EASA, andre medlemsstater og interesserede parter, således at disse kan afgive deres bemærkninger.

3.   Bemærkningerne fra EASA, andre medlemsstater og interesserede parter forelægges Kommissionen senest to måneder efter, at oplysningerne er modtaget. Kommissionen meddeler hurtigst muligt de modtagne bemærkninger og egne bemærkninger til de berørte medlemsstater.

4.   De berørte medlemsstater overvejer på behørig vis de modtagne bemærkninger, inden de ændrer deres funktionelle luftrumsblok.

Artikel 6

Allerede oprettede funktionelle luftrumsblokke

Berørte medlemsstater, der allerede har oprettet en funktionel luftrumsblok forud for denne forordnings ikrafttræden, skal sikre, at de oplysninger, som kræves ifølge bilaget, og som ikke allerede er indgivet som led i deres underretning, forelægges Kommissionen senest den 24. juni 2012.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.


BILAG

OPLYSNINGER, DER SKAL UDLEVERES

DEL I

Generelle oplysninger

1.

De berørte medlemsstater skal specificere:

a)

kontaktpunktet for den funktionelle luftrumsblok

b)

den funktionelle luftrumsbloks fastlagte dimensioner

c)

de i fællesskab udpegede lufttrafiktjenester og vejrtjenester, hvis dette er relevant, og deres respektive ansvarsområder

d)

lufttrafiktjenester, der udøver deres tjenester uden certificering efter artikel 7, stk. 5, i forordning (EF) nr. 550/2004, og deres respektive ansvarsområder.

2.

De berørte medlemsstater forelægger følgende oplysninger om de indgåede ordninger for oprettelse eller ændring af den funktionelle luftrumsblok, herunder:

a)

en kopi af de dokumenter, der afspejler de berørte medlemsstaters indbyrdes aftale om at oprette den funktionelle luftrumsblok

b)

oplysninger om ordningen mellem de nationale tilsynsmyndigheder i den funktionelle luftrumsblok

c)

oplysninger om ordningen mellem lufttrafiktjenesterne i den funktionelle luftrumsblok

d)

oplysninger om ordninger mellem de kompetente civile og militære myndigheder med hensyn til deres medvirken i den funktionelle luftrumsbloks ledelsesstruktur.

3.

De berørte medlemsstater kan henvise til oplysninger, der allerede er forelagt Kommissionen som led i gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

DEL II

Krav ifølge artikel 9a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 550/2004

De berørte medlemsstater skal forelægge oplysninger, herunder dokumentation, vedrørende kravene i artikel 9a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 550/2004.

1.   Risikoanalyse for den funktionelle luftrumsblok

Følgende oplysninger forelægges i relation til risikoanalysen for den funktionelle luftrumsblok:

a)

den fælles sikkerhedspolitik eller planer om at etablere en fælles sikkerhedspolitik

b)

en beskrivelse af ordningerne vedrørende håndtering af efterforskning af ulykker og hændelser og af planer for indsamling, analyse og udveksling af sikkerhedsdata

c)

en beskrivelse af, hvordan sikkerheden håndteres for at undgå en forringelse af sikkerhedspræstationerne inden for den funktionelle luftrumsblok

d)

en beskrivelse af de ordninger, hvormed der foretages en tydelig identifikation og fordeling af ansvarsområder og grænseflader angående fastsættelse af sikkerhedsmål, sikkerhedstilsyn og de ledsagende håndhævelsesforanstaltninger med hensyn til udøvelse af luftfartstjenester inden for den funktionelle luftrumsblok

e)

dokumentation og/eller erklæringer om, at der er foretaget en sikkerhedsvurdering, som omfatter fareidentifikation, risikovurdering og -begrænsning, før der indføres operationelle ændringer som følge af oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok.

2.   Optimal udnyttelse af luftrummet under hensyn til lufttrafikstrømme

De berørte medlemsstater forelægger følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af forbindelserne til de relevante netfunktioner for luftrumsstyring og lufttrafikregulering, der er omhandlet i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 (1), herunder koordinering, ordninger og procedurer med henblik på at nå frem til en optimal udnyttelse af luftrummet

b)

i henseende til luftrumsstyring inden for den funktionelle luftrumsblok, som ikke er omfattet af de netfunktioner, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004, forelægges der oplysninger om:

ordningerne for en integreret luftrumsstyring

bestemmelserne angående deling af data vedrørende luftrumsstyring

ordningerne for et effektivt samarbejde om beslutningstagning

c)

for så vidt angår en tidstro koordinering inden for den funktionelle luftrumsblok:

en beskrivelse af, hvordan aktiviteter styres på tværs af landegrænser, hvis der skabes nye områder som følge af oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok.

3.   Sammenhæng med det europæiske rutenet

De berørte medlemsstater forelægger oplysninger til dokumentation for, at udformningen af ruter og gennemførelsen af den funktionelle luftrumsblok hænger sammen med og er opstillet inden for den proces, der er etableret med henblik på den overordnede koordinering, udvikling og gennemførelse af det europæiske rutenet som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004.

De berørte medlemsstater kan henvise til oplysninger, der allerede er forelagt Kommissionen som led i gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

4.   Samlet merværdi ud fra cos-benefit-analyser

De berørte medlemsstater forelægger erklæringer om, at:

a)

der er foretaget en cost benefit-analyse efter sædvanlig praksis i erhvervslivet, bl.a. med anvendelse af en tilbagediskonteret pengestrømsanalyse

b)

cost-benefit-analysen giver et konsolideret overblik over konsekvenserne for civile og militære luftrumsbrugere af oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok

c)

cost-benefit-analysen viser et samlet set positivt finansielt resultat (nettonutidsværdi eller intern rente) for oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok

d)

den funktionelle luftrumsblok bidrager til at mindske luftfartens miljøpåvirkninger

e)

værdierne for omkostninger og fordele, deres kilder og de antagelser, der ligger til grund for cost benefit-analysen, dokumenteres

f)

de væsentligste interessenter er hørt og har givet tilbagemeldinger om anslåede omkostninger og fordele for deres operationers vedkommende.

5.   Sikre en glidende og fleksibel overførsel af ansvaret for flyvekontrollen mellem lufttrafiktjenesteenheder

De berørte medlemsstater forelægger oplysninger til dokumentation for, at overførslen af ansvaret for flyvekontrollen er glidende og fleksibel inden for den funktionelle luftrumsblok. Dette omfatter følgende oplysninger om de ændringer, som introduceres ved oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok:

a)

en beskrivelse af ordningerne for udbuddet af lufttrafiktjenester på tværs af landegrænser

b)

de indgåede ordninger med henblik på at forbedre samarbejdsprocedurer mellem de berørte lufttrafiktjenester inden for den funktionelle luftrumsblok og yderligere planlagte aktiviteter med henblik på at forbedre koordineringen

c)

en beskrivelse af de ordninger, som er indgået for at forbedre koordineringsprocedurerne mellem de berørte civile og militære lufttrafiktjenester og yderligere planlagte initiativer med henblik på at forbedre koordinationen i overensstemmelse med princippet om en fleksibel udnyttelse af luftrummet

d)

en beskrivelse af de ordninger, som er indgået for at forbedre koordineringsprocedurerne med de tilstødende lufttrafiktjenester, og yderligere planlagte initiativer med henblik på at forbedre samarbejdet.

6.   Sikre forenelighed mellem de forskellige luftrumskonfigurationer, blandt andet ved at optimere de nuværende flyveinformationsregioner

De berørte medlemsstater skal forelægge oplysninger om de disponible planer for, hvordan der opnås en harmoniseret organisation og klassifikation af forskellige luftrumskonfigurationer inden for den funktionelle luftrumsblok. Planerne skal omfatte:

a)

principperne for luftrumsklassifikation og organisationen af luftrummet for den funktionelle luftrumsblok

b)

ændringerne af luftrumskonfigurationen som følge af harmoniseringen inden for den funktionelle luftrumsblok.

7.   Regionale aftaler, der er indgået inden for ICAO

De berørte medlemsstater skal forelægge en liste over eksisterende regionale aftaler, som er indgået i overensstemmelse med den ramme, der er fastsat ved bilag 11 i konventionen angående international civil luftfart, af relevans for oprettelsen og driften af den funktionelle luftrumsblok.

8.   Eksisterende regionale aftaler

De berørte medlemsstater skal forelægge en liste over eksisterende aftaler, der er indgået af en eller flere af de berørte medlemsstater, herunder aftaler med tredjelande, der har relevans for oprettelsen og driften af den funktionelle luftrumsblok.

9.   EU-dækkende præstationsmål

9.1.

De berørte medlemsstater skal forelægge oplysninger om de ordninger, der er indgået med henblik på at lette sammenhængen med de EU-dækkende præstationsmål, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004.

9.2.

De berørte medlemsstater kan henvise til oplysninger, som allerede er forelagt Kommissionen i medfør af bestemmelsen i artikel 5 i Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 (2).


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(2)  EUT L 201 af 3.8.2010, s. 1.


25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 177/2011

af 24. februar 2011

om midlertidig suspension af importtolden for visse kornarter i høståret 2010/2011

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 187, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden begyndelsen af høståret 2010/11 er verdensmarkedspriserne på korn steget usædvanligt hurtigt, hurtigere end ved den sidste kraftige prisstigning i høståret 2007/08. Verdensmarkedspriserne på blød hvede er således steget med 65 % siden juli 2010. Siden da har prisudviklingen på korn på EU's marked fulgt samme tendens. Prisen på blød hvede på EU's marked er steget med over 90 % og har stabiliseret sig på omkring 280 EUR/t. Prisen på andre kornarter på EU's marked har udviklet sig på samme måde, idet prisen på byg leveret i Rouen og majs leveret i Bordeaux ligger på over 215 EUR/t. Prisudviklingen på verdensmarkedet for korn skyldes i vid udstrækning, at produktionen i stigende grad halter efter efterspørgslen.

(2)

Som følge af den forventede udvikling på verdensmarkedet for korn frem til udgangen af høståret 2010/11 vil de høje priser antagelig vare ved, da verdens lagre anslås til 342 mio. tons ved udgangen af høståret 2010/11, hvilket er et fald på 62 mio. tons i forhold til udgangen af høståret 2009/10.

(3)

Det kontingent for import af blød hvede af lav og middel kvalitet til nedsat told, der blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2008 (2), og det kontingent for import af foderbyg til nedsat told, der blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/2003 (3), blev med en udnyttelsesprocent på henholdsvis 13 og 5 kun udnyttet i meget ringe omfang i 2010. Denne underudnyttelse forventes at vare ved i 2001, især fordi EU's traditionelle leverandører, Rusland og Ukraine, har indført eksportrestriktioner.

(4)

Med udsigten til uforandret høje verdensmarkedspriser frem til udgangen af høståret 2010/11 og den forventede underudnyttelse af kontingenterne for import til nedsat told i 2011 er der risiko for, at leverancerne til EU's marked vil blive forstyrret i de sidste måneder af høståret 2010/11. For at gøre det lettere at opretholde importen og dermed bevare ligevægten på EU's marked bør tolden i forbindelse med toldkontingenterne for import af blød hvede af lav og middel kvalitet og foderbyg, som blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1067/2008 og (EF) nr. 2305/2003, midlertidigt suspenderes frem til den 30. juni 2011, hvor høståret 2010/11 slutter.

(5)

De erhvervsdrivende bør dog ikke straffes, hvis korn er undervejs til EU for at blive importeret. Derfor bør der tages hensyn til transporttiden, og de erhvervsdrivende bør have mulighed for at lade korn overgå til fri omsætning med den toldsuspension, som er fastsat i denne forordning, for alle de produkter, for hvilke den direkte transport til EU er begyndt senest den 30. juni 2011. Det bør endvidere fastsættes, hvilket bevis der skal forelægges som dokumentation for den direkte transport til EU og for datoen for transportens begyndelse.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Anvendelsen af importtold suspenderes for produkter henhørende under KN-kode 1001 90 99 af anden kvalitet end høj kvalitet som defineret i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 (4) og KN-kode 1003 00 for høståret 2010/11 ved al import som led i de toldkontingenter med nedsat told, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1067/2008 og (EF) nr. 2305/2003.

2.   Når korn som omhandlet i denne artikels stk. 1 transporteres direkte til EU, og transporten er begyndt senest den 30. juni 2011, gælder toldsuspensionen i medfør af denne forordning fortsat for de pågældende produkters overgang til fri omsætning.

Beviset for den direkte transport til EU og for datoen for transportens begyndelse forelægges over for myndighederne på grundlag af det originale transportdokument.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 30. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 290 af 31.10.2008, s. 3.

(3)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7.

(4)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 178/2011

af 24. februar 2011

om 145. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan, (1) særlig artikel 7, stk. 1, litra a), artikel 7a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 8. februar 2011 besluttede Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd at tilføje to fysiske personer til listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed.

(4)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Direktør — Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

Følgende punkter indsættes under overskriften ”Fysiske personer”:

a)

»Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Titel: Haji. Adresse: a) Peshawar, Pakistan, b) nær Dergey Manday Madrasa i landsbyen Dergey Manday, nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, c) landsbyen Kayla nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, d) landsbyen Sarana Zadran, Paktia-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: a) 1.1.1966, b) mellem 1958 og 1964. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) højtplaceret medlem af Haqqani-netværket, som opererer ud fra det nordlige Waziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan, b) har tidligere rejst til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, for at skaffe midler, c) bror til Jalaluddin Haqqani og onkel til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.2.2011.«

b)

»Said Jan ’Abd Al-Salam (alias a) Sa’id Jan ’Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ’Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Fødselsdato: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Nationalitet: afghansk. Pas: a) OR801168 (afghansk pas med navnet Said Jan ’Abd al-Salam udstedt den 28.2.2006, udløber den 27.2.2011), b) 4117921 (pakistansk pas med navnet Dilawar Khan Zain Khan udstedt den 9.9.2008, udløber den 9.9.2013). Nationalt identitetsnr.: 281020505755 (kuwaitisk personnummer med navnet Said Jan ’Abd al-Salam). Andre oplysninger: ledede i omkring 2005 for Al-Qaida i Pakistan en oplæringslejr. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.2.2011.«


25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 179/2011

af 24. februar 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. februar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

122,2

MA

66,9

TN

115,9

TR

111,8

ZZ

104,2

0707 00 05

MK

140,7

TR

180,1

ZZ

160,4

0709 90 70

MA

42,6

TR

120,1

ZZ

81,4

0805 10 20

EG

57,8

IL

78,3

MA

55,5

TN

45,5

TR

62,1

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

152,4

MA

100,8

US

107,8

ZZ

120,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

130,4

JM

74,2

MA

107,1

PK

34,8

TR

68,3

ZZ

76,6

0805 50 10

EG

68,7

MA

57,3

TR

51,0

ZZ

59,0

0808 10 80

CA

91,7

CN

84,1

MK

50,2

US

140,1

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

120,7

CL

125,8

CN

49,6

US

115,8

ZA

107,7

ZZ

103,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 180/2011

af 24. februar 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 164/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. februar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 47 af 22.2.2011, s. 16.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 25. februar 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

54,96

0,00

1701 11 90 (1)

54,96

0,00

1701 12 10 (1)

54,96

0,00

1701 12 90 (1)

54,96

0,00

1701 91 00 (2)

51,19

2,11

1701 99 10 (2)

51,19

0,00

1701 99 90 (2)

51,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


DIREKTIVER

25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/16


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/14/EU

af 24. februar 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage profoxydim som aktivstof

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Spanien modtog den 2. april 1998 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra BASF SE om optagelse af aktivstoffet profoxydim i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 1999/43/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

For dette aktivstof er virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den udpegede rapporterende medlemsstat forelagde et udkast til vurderingsrapport den 28. marts 2001.

(3)

Udkastet til vurderingsrapport om profoxydim er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Behandlingen blev afsluttet den 23. november 2010 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om profoxydim.

(4)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder profoxydim, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Profoxydim bør derfor optages i bilag I til direktivet for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(5)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder profoxydim, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør ændre eksisterende foreløbige godkendelser til fuldstændige godkendelser eller ændre dem eller trække dem tilbage i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(6)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. januar 2012 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. februar 2012.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 31. januar 2012 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder profoxydim som aktivstof. Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende profoxydim er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13, stk. 2.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder profoxydim, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. juli 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende profoxydim. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder profoxydim som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. januar 2013, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder profoxydim som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. januar 2013 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. august 2011.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 14 af 19.1.1999, s. 30.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»330

Profoxydim

CAS-nr. 139001-49-3

CIPAC-nr. 621

2-[(1 E/Z)-[(2 R S)–2-(4–chlorphenoxy)propoxyimino] butyl]–3–hydroxy–5-[(3 R S; 3 S R)–tetrahydro–2 H–thiopyran–3–yl]cyclohex–2-enon

≥ 940 g/kg

1. august 2011

31. juli 2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid til ris.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om profoxydim, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. januar 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold

være særligt opmærksomme på risikoen på langt sigt for organismer, der ikke er målarter.

Godkendelsesbetingelserne skal, hvis det er relevant, omfatte risikobegrænsende foranstaltninger.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder nærmere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer.


AFGØRELSER

25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/19


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. februar 2011

om ændring af beslutning 2007/697/EF om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget

(meddelt under nummer K(2011) 1032)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2011/127/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (1), særlig bilag III, punkt 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hvis den mængde husdyrgødning, som en medlemsstat har til hensigt at tilføre pr. hektar om året, adskiller sig fra de mængder, der er anført i nr. 2, andet afsnit, første punktum, og i nr. 2, andet afsnit, litra a), i bilag III til direktiv 91/676/EØF, skal den pågældende mængde fastsættes således, at den ikke hindrer opfyldelsen af de formål, der er angivet i samme direktivs artikel 1, og der skal ligge objektive kriterier til grund herfor, f.eks. lang vækstsæson og afgrøder, der optager meget kvælstof.

(2)

Den 22. oktober 2007 vedtog Kommissionen beslutning nr. 2007/697/EF om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (2), hvorved Irland fik tilladelse til at anvende 250 kg husdyrgødning pr. hektar årligt fra husdyrgødning på bedrifter med mindst 80 % græsjorder.

(3)

Undtagelsen, der blev indrømmet ved beslutning 2007/697/EF, berører ca. 5 000 landbrug i Irland svarende til ca. 2,7 % af det samlede antal bedrifter med kvæg og får, 10 % af det samlede antal græssende dyr og 4,2 % af det totale landbrugsareal. Beslutning 2007/697/EF finder anvendelse indtil den 17. juli 2010.

(4)

Den 12. maj 2010 forelagde Irland for Kommissionen en anmodning om en forlængelse af undtagelsen. Anmodningen blev begrundet i de objektive kriterier, der er fastsat i nr. 2, tredje afsnit, i bilag III til direktiv 91/676/EØF.

(5)

Irland har vedtaget et nyt handlingsprogram for perioden juli 2007 til december 2013, der hovedsagelig opretholder foranstaltningerne i handlingsprogrammet, der er gældende indtil den 30. juni 2010, og det finder anvendelse på hele Irlands territorium.

(6)

Den fjerde rapport om gennemførelsen af direktiv 91/676/EØF i Irland for perioden 2004-2007 viser en generel stabil eller forbedret vandkvalitet. For grundvand viste 2 % af målestationerne gennemsnitlige nitratværdier større end 50 mg/l, og 74 % af stationerne viste værdier under 25 mg/l. Med hensyn til overfladevand viste 97 % af stationerne gennemsnitlige nitratværdier under 25 mg/l, og ingen stationer viste gennemsnitlige værdier over 50 mg/l. 93 % af søerne var klassificeret som enten oligotrofe eller mesotrofe, og 7 % af søerne var klassificeret som enten eutrofe eller hypertrofe.

(7)

Antallet af husdyr faldt yderligere i perioden 2004-2007 med ca. 4 % for kvæg, 19 % for får, 4 % for svin og 7 % for fjerkræ (3). Det årlige forbrug af organisk nitrogen fra husdyrgødning og mineralsk kvælstof faldt med henholdsvis 5 % og 17 %. De samlede dyrkede arealer faldt med 3 % til 4,28 mio. hektar, og græsjorde udgør stadig over 90 % af landbrugsarealerne.

(8)

I betragtning af det videnskabelige materiale, der fremlægges i anmodningen, og de foranstaltninger, som Irland med handlingsprogrammet for perioden juli 2010-december 2013 har forpligtet sig til at gennemføre, kan det konkluderes, at betingelserne for indrømmelse af en undtagelse i henhold til direktiv 91/676/EØF — som f.eks. lang vækstsæson og afgrøder, der optager meget kvælstof — stadig er opfyldte, og at undtagelsen ikke vil forhindre imødekommelsen af målsætningerne i det pågældende direktiv.

(9)

Med henblik på at sikre, at de berørte græsjordsbedrifter fortsat kan være omfattet af en undtagelse, er det hensigtsmæssigt at forlænge gyldigheden af beslutning 2007/697/EF til den 31. december 2013.

(10)

Fristen for indberetning til Kommissionen fastsat i beslutning 2007/697/EF bør imidlertid ændres med henblik på at lette de administrative byrder, og derfor bør Irland få tilladelse til at fastsætte en og samme rapporteringsfrist for alle rapporteringskravene.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Nitratkomitéen, der er nedsat ved artikel 9 i direktiv 91/676/EØF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2007/697/EF foretages følgende ændringer:

1.

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Den undtagelse, som Irland ved brev af 18. oktober 2006 har anmodet om, og den forlængelse, der blev anmodet om ved skrivelse af 12. maj 2010, med henblik på at tillade en højere mængde husdyrgødning end den, der er anført i nr. 2, andet afsnit, første punktum, og i nr. 2, andet afsnit, litra a), i bilag III til direktiv 91/676/EØF, indrømmes på de betingelser, der er fastlagt i denne afgørelse.«

2.

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Disse kort skal fremsendes til Kommissionen en gang om året inden juni måned.«

3.

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Anvendelse

Denne afgørelse finder anvendelse inden for rammerne af Irlands handlingsprogram som gennemført ved European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010).

Den udløber den 31. december 2013.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Irland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2007, s. 27.

(3)  Referenceperioden for fjerkræ: 2003-2005.


25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/21


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. februar 2011

om ændring af beslutning 2007/863/EF om indrømmelse af en undtagelse, Det Forenede Kongerige har anmodet om for Nordirland, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget

(meddelt under nummer K(2011) 1033)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2011/128/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (1), særlig bilag III, punkt 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hvis den mængde husdyrgødning, som en medlemsstat har til hensigt at tilføre pr. hektar om året, adskiller sig fra de mængder, der er anført i punkt 2, andet afsnit, første punktum, og i punkt 2, andet afsnit, litra a), i bilag III til direktiv 91/676/EØF, skal den pågældende mængde fastsættes således, at den ikke hindrer opfyldelsen af de formål, der er angivet i samme direktivs artikel 1, og der skal ligge objektive kriterier til grund herfor, f.eks. lang vækstsæson og afgrøder, der optager meget kvælstof.

(2)

Den 14. december 2007 vedtog Kommissionen beslutning 2007/863/EF om indrømmelse af en undtagelse, Det Forenede Kongerige har anmodet om for Nordirland, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (2), hvorved Nordirland fik tilladelse til at anvende 250 kg husdyrgødning pr. hektar årligt fra husdyrgødning på bedrifter med mindst 80 % græsjorder.

(3)

Undtagelsen, som blev indrømmet ved beslutning 2007/863/EF, berørte i 2009 ca. 150 bedrifter i Nordirland svarende til ca. 0,6 % af det samlede antal bedrifter og 1 % af det samlede nettolandbrugsareal. Beslutning 2007/863/EF finder anvendelse indtil den 31. december 2010.

(4)

Den 23. september 2010 anmodede Det Forenede Kongerige Kommissionen om en forlængelse af undtagelsen for Nordirland. Anmodningen blev begrundet med de objektive kriterier, der er fastsat i punkt 2, tredje afsnit, i bilag III til direktiv 91/676/EØF.

(5)

Det Forenede Kongerige har vedtaget et nyt handlingsprogram for Nordirland for perioden januar 2011-december 2014, der hovedsagelig bibeholder foranstaltningerne i handlingsprogrammet for tidsrummet indtil den 31. december 2010 og gælder for hele Nordirlands område.

(6)

Nitratkoncentrationen i Nordirlands overfladeferskvand er relativt lav. Således var den gennemsnitlige nitratkoncentration i 2008 under 25 mg NO3/l ved 99,7 % af målestationerne. I perioden 2005-2008 måltes der ved målestationer for overfladeferskvand generelt stabile eller faldende gennemsnitlige nitratkoncentrationer, også i afvandingsområder med den højeste andel af bedrifter, der er omfattet af undtagelsen. Hvad angår grundvandet, var nitratkoncentrationen under 25 mg NO3/l i 2008 ved 91,9 % af målestationerne, og der sås lige så stabile eller faldende tal som dem, der er observeret for overfladevand.

(7)

Antallet af husdyr i Nordirland faldt i perioden 2006-2010 med ca. 12,5 % for får, 11,5 % for fjerkræ og 4,7 % for kvæg, mens det steg med 9,8 % for svin. Landbruget i Nordirland er stadig overvejende græsningsbaseret.

(8)

Mængden af kvælstof produceret på bedrifterne i Nordirland i perioden 2006-2010 faldt med 6,4 %, mens tilførslen af husdyrgødning pr. hektar faldt med 4,7 %. Størrelsen af det landbrugsareal, som er til rådighed for udbringning af gødning, faldt med 1,7 %. I Nordirland stammer størstedelen af kvælstof i husdyrgødning fra kvæg, efterfulgt af får, fjerkræ og svin. Faldet i den samlede mængde kvælstof i form af husdyrgødning skyldes hovedsagelig nedgangen inden for kvægsektoren, og inden for den sektor tegner tilbagegangen i antallet af kødkvæg og dets afkom sig for den største ændring.

(9)

På baggrund af det videnskabelige materiale, der fremlægges i anmodningen om forlængelse af undtagelsen, og de foranstaltninger, som Det Forenede Kongerige med handlingsprogrammet for perioden juli 2011-december 2014 har forpligtet sig til at gennemføre for Nordirland, kan det konkluderes, at betingelserne for indrømmelse af en undtagelse i henhold til direktiv 91/676/EØF — som f.eks. lang vækstsæson og afgrøder, der optager meget kvælstof — stadig er opfyldt, og at undtagelsen ikke vil forhindre imødekommelsen af målsætningerne i det pågældende direktiv.

(10)

Med henblik på at sikre, at de berørte græsjordsbedrifter fortsat kan være omfattet af en undtagelse, er det hensigtsmæssigt at forlænge gyldighedsperioden af beslutning 2007/863/EF til den 31. december 2014.

(11)

Den frist for indberetning til Kommissionen, som er fastsat i beslutning 2007/863/EF, bør imidlertid ændres med henblik på at lette de administrative byrder, og derfor bør Det Forenede Kongerige få tilladelse til at fastsætte en og samme rapporteringsfrist for alle rapporteringskravene for Nordirland.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Nitratkomitéen, som er nedsat ved artikel 9 i direktiv 91/676/EØF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beslutning 2007/863/EF ændres således:

1.

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Den undtagelse, som Det Forenede Kongerige ved brev af 10. august 2007 har anmodet om for Nordirland, og den forlængelse, der blev anmodet om ved skrivelse af 23. september 2010 med henblik på at tillade en højere mængde husdyrgødning end den, der er anført i punkt 2, andet afsnit, første punktum, og i punkt 2, andet afsnit, litra a), i bilag III til direktiv 91/676/EØF, indrømmes på de betingelser, der er fastlagt i denne beslutning.«

2.

Artikel 8, stk. 1, sidste punktum, affattes således:

»Disse kort skal fremsendes til Kommissionen en gang om året inden juni måned.«

3.

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Anvendelse

Denne beslutning finder anvendelse inden for rammerne af Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2010.

Den udløber den 31. december 2014.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.

(2)  EUT L 337 af 30.12.2007, s. 122.


Berigtigelser

25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/23


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 177/2010 af 2. marts 2010 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

( Den Europæiske Unions Tidende L 52 af 3. marts 2010 )

Side 31, i teksten til Kolli — antal (rubrik 31):

I stedet for:

»Type/Længde: an ..5«

læses:

»Type/Længde: n ..5«.