ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.031.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 31

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
5. februar 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 101/2011 af 4. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 102/2011 af 4. februar 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 1089/2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester

13

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 103/2011 af 4. februar 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

35

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 104/2011 af 4. februar 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

37

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 105/2011 af 4. februar 2011 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 31. januar til den 1. februar 2011 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for februar 2011

39

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/79/FUSP af 4 februar 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltningerover for visse personer og enhederpå baggrund af situationen i Tunesien

40

 

 

2011/80/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. februar 2011 om tilladelse til markedsføring af et fiskepeptidprodukt (af Sardinops sagax) som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2011) 522)

48

 

 

2011/81/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. februar 2011 om ændring af beslutning 2002/741/EF, 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2003/200/EF, 2005/341/EF og 2005/343/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (meddelt under nummer K(2011) 523)  ( 1 )

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

5.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 101/2011

af 4. februar 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/72/FUSP af 31. januar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets afgørelse 2011/72/FUSP er der truffet bestemmelse om, at der skal indefryses pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af visse personer, der er ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, og som derved berøver det tunesiske folk udbyttet af den bæredygtige udvikling af dets økonomi og samfund og underminerer udviklingen af demokrati i landet, og over for personer med tilknytning til dem. Disse fysiske eller juridiske personer, enheder og organer er opført på listen i bilaget til afgørelsen.

(2)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem ensartet.

(3)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til adgang til effektive retsmidler og til retfærdig rettergang og retten til beskyttelse af personoplysninger. Forordningen bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder.

(4)

I betragtning af den konkrete trussel mod den internationale fred og sikkerhed, som situationen i Tunesien udgør, og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til afgørelse 2011/72/FUSP bør beføjelsen til at ændre listen i bilag I til denne forordning udøves af Rådet.

(5)

Proceduren for ændring af listerne i bilag I til denne forordning bør omfatte, at begrundelsen for opførelsen på listen meddeles de udpegede fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges ny væsentlig dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, enheden eller organet herom.

(6)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses i overensstemmelse med denne forordning, gøres offentligt tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og - organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft straks ved offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)   »pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

b)   »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

c)   »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

d)   »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

e)   »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der i henhold til artikel 1, stk. 1, i afgørelse 2011/72/FUSP af Rådet er blevet identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, og fysiske eller juridiske personer, enheder og organer med tilknytning til dem, som er opført på listen i bilag I, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag I.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 3

1.   Bilag I indeholder begrundelsen for at opføre personerne, enhederne eller organerne på listen.

2.   Bilag I indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 4

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige for at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag I, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller hypoteklån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt medlemsstaten i dette tilfælde har meddelt alle de andre medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 5

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en judiciel, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdsret, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet nævnt i artikel 2 blev optaget i bilag I, eller af en dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, der er afsagt før denne dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke til fordel for personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, og

d)

anerkendelse af afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen må ikke ske i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 6

1.   Artikel 2, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af:

a)

renter eller anden form for afkast af disse konti, eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 2, blev optaget i bilag I,

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og beløb indefryses i henhold til artikel 2, stk. 1.

2.   Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at de således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

Artikel 7

Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, når en person, en enhed eller et organ opført i bilag I skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ blev optaget på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den kompetente myndighed har fastslået:

i)

at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag I

ii)

at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2.

b)

Den pågældende medlemsstat har mindst to uger, før tilladelsen gives, meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at dens kompetente myndighed har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den påtænker at give en tilladelse.

Artikel 8

1.   De fysiske eller juridiske personer eller de enheder og organer, som implementerer forordningen, eller disses ledelse og ansatte, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for i god tro at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller at have afvist at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2.   Forbuddet i artikel 2, stk. 2, medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som har stillet disse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med det pågældende forbud.

Artikel 9

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag II, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b)

samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af disse oplysninger.

2.   Alle oplysninger, der gives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 10

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 11

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger, som den modtager fra medlemsstaterne.

Artikel 12

1.   Såfremt Rådet beslutter at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.

2.   Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for opførelsen på listen til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

4.   Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 14

Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges dertil, oplysningerne i bilag II.

Artikel 15

Denne forordning gælder:

a)

på Unionens område, herunder også i dens luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

for enhver person inden for eller uden for Unionens område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

for juridiske personer, enheder og organer, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

for juridiske personer, enheder og organer i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves inden for Unionen.

Artikel 16

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2011.

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  EUT L 28 af 2.2.2011, s. 62.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


BILAG I

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER NÆVNT I ARTIKEL 2, STK. 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tidligere præsident i Tunesien, født den 3. september 1936 i Hamman-Sousse, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00354671.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. oktober 1956 i Tunis, datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00683530.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 4. marts 1944 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue de France 11, Radès Ben Arous, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05000799.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 7. januar 1980 i Sabha-Lybie, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, gift med Inès LEJRI, bosiddende résidence de l'étoile du nord - suite B - 7. etage - lejl. nr. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04524472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneser, født den 2. december 1981 i Tunis, søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04682068.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 16. januar 1987 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00299177.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 17. juli 1992 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, bosiddende i præsidentpaladset, indehaver af nationalt id-kort med nr. 09006300.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 5. november 1962 i Tunis, søn af Saida DHERIF, virksomhedsdirektør, bosiddende rue Hédi Karray 32 - El Menzah - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00777029.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. juni 1948 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI, underdirektør i et landbrugsfirma, bosiddende rue El Achfat 20 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00104253.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 19. februar 1953 i Radès, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB, virksomhedsdirektør, bosiddende rue d'Aristote 21 - Carthage Salammbô, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00403106.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 26. august 1974 i Tunis, søn af Najia JERIDI, forretningsmand, bosiddende avenue Habib Bourguiba 124 - Carthage presidence, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417770.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 26. april 1950 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA, virksomhedsdirektør, bosiddende rue de la colombe 3 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00178522.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 25. september 1955 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ, adm. direktør, bosiddende Rue Ibn Chabat 20 - Salammbô - Carthage -Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05150331.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 27. december 1958, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI, salgsdirektør, bosiddende rue Taoufik EI Hakim 4 - La Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00166569.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneser, født den 5. maj 1959 i la Marsa, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI, adm. direktør, bosiddende rue Taoufik El Hakim 4 -la Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00046988.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 1. februar 1960, datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR, bosiddende rue de la mouette 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00235016.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneser, født den 5. marts 1957, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI, ejendomsansvarlig, bosiddende rue Ennawras 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00547946.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 3. juli 1973 i Tunis, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, ejendomsansvarlig, bosiddende immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05411511.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneser, født den 25. juni 1975 i Tunis, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leila TRABELSI), virksomhedsdirektør, gift med Mourad MEHDOUI, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417907.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneser, født den 3. maj 1962 i Tunis, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF, adm. direktør, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05189459.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 18. september 1976, søn af Najia JERIDI, virksomhedsdirektør, bosiddende lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05412560.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 4. december 1971, datter af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Farrouj 2 - la Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05418095.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 20. december 1965, søn af Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI, kontormedarbejder hos Tunisair, bosiddende rue Taieb Mhiri-Le Kram 12 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00300638.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneser, født den 29. januar 1988, søn af Kaouther Feriel HAMZA, adm. direktør i virksomheden Stafiem - Peugeot, bosiddende rue Mohamed Makhlouf 4 -El Manar.2 - Tunis

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneser, født den 13. januar 1959, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00400688.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 5. juli 1965 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB, bosiddende rue El Montazah 5 - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589759.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. august 1971 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marouene MABROUK, rådgiver i Udenrigsministeriet, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05409131.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneser, født den 11. marts 1972, søn af Jaouida El BEJI, gift med Sirine BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du Commandant Béjaoui 8 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04766495.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1963 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK, læge, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589758.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneser, født den 13. august 1960 i Tunis, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI, adm. direktør, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00642271.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 22. november 1949 i Hammam-Sousse, søn af Selma HASSEN, journalistisk fotograf i Tyskland, bosiddende rue Sidi el Gharbi 11 - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02951793.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 13. marts 1947 i Hammam-Sousse, gift med Zohra BEN AMMAR, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Moez - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02800443.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 16. maj 1952 i Hammam-Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT. repræsentant for Tunisair, bosiddende avenue de la République 17 -Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02914657.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 18. september 1956 i Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI, virksomhedsleder, bosiddende avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02804872.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 28. oktober 1938, søn af Selma HASSEN, pensioneret, enkemand efter Selma MANSOUR, bosiddende cité El Bassatine 255 - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 028106l4.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. oktober 1969 i Tunis, søn af Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue Hédi Nouira - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04180053.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 29. april 1974 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, virksomhedsleder, bosiddende Cap Marina 83 - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04186963.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 12. oktober 1972 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, vareeksportør og -importør, bosiddende avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04192479.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1980 i Monastir, datter af Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI, sekretær i en virksomhed, bosiddende rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 06810509.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 8. oktober 1978 i Hammam - Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590835.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 9. august 1977 i Hammam - Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590836.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 30. august 1982 i Monastir, datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR, bosiddende rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 08434380.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 13. januar 1970 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, afdelingsleder hos Tunisair, bosiddende résidence les jardins, lejl. 8C Blok. b - El Menzah 8 - l'Ariana, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05514395.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 22. oktober 1967 i Hammam - Sousse, søn af Naïma BEN ALI, sagsbehandler, Transportministeriet, bosiddende avenue Tahar SFAR 4 - El Manar. 2 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05504161.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 3. januar 1973 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM, virksomhedsdirektør, bosiddende lotissement Ennakhil 13 - Kantaoui - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05539378.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 27. oktober 1966 i Paris, søn af Paulette HAZAT, virksomhedsdirektør, bosiddende Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05515496 (dobbelt statsborgerskab).

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 16. april 1971 i Paris, søn af Paulette HAZAT, gift med Amel SAID, virksomhedsdirektør, bosiddende Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00297112.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 28. august 1974 i Tunis, søn af Leila DEROUICHE, salgsdirektør, bosiddende rue Ali Zlitni 23, El Manar,2-Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04622472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.


BILAG II

LISTE OVER MEDLEMSSTATERNES KOMPETENTE MYNDIGHEDER, JF. ARTIKEL 4, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, ARTIKEL 7 OG ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA a), OG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

A.   Kompetente myndigheder i hver medlemsstat:

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Meddelelser til eller anden kommunikation med Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf. (+32) 22 95 55 85

Fax (+32) 22 99 08 73


5.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 102/2011

af 4. februar 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 1089/2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (INSPIRE) (1), særlig artikel 7, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 af 23. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (2) fastsætter de tekniske ordninger for interoperabilitet for geodatasæt, herunder definitionen af de kodelister, der skal anvendes i forbindelse med attributter og associeringsroller tilhørende geografiske objekttyper og datatyper.

(2)

Forordning (EU) nr. 1089/2010 kræver attributter eller associeringsroller tilhørende geografiske objekttyper eller datatyper med en kodelistetype, som gives værdier, der er gyldige for den pågældende kodeliste.

(3)

Disse tilladte værdier for kodelisterne som fastsat i forordning (EU) nr. 1089/2010 er nødvendige med henblik på gennemførelsen af de krav, der er fastsat i forordningen, og bør derfor ligeledes fastsættes i denne forordning.

(4)

Udarbejdelsen af kodelisteværdierne som omfattet af denne forordning skete i overensstemmelse med de samme principper i forhold til brugerkrav, referencemateriale, relevante EU-politikker eller -aktiviteter, gennemførlighed og proportionalitet i henseende til de sandsynlige omkostninger og fordele, interessentinddragelse og -høring samt internationale standarder som anvendt i forbindelse med udviklingen af andre tekniske ordninger som fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010.

(5)

Forordning (EU) nr. 1089/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der blev nedsat i henhold til artikel 22 i direktiv 2007/2/EF —

UDSTEDT DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 1089/2010 ændres som følger:

1.

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   De domæneværdilister og kodelister, som anvendes i attributterne eller associeringsrollerne tilhørende geografiske objektdatatyper, skal stemme overens med definitionerne og omfatte værdierne i bilag II. Værdierne i domæneværdilisterne og i kodelisterne er sprogneutrale mnemotekniske koder til computere.«

b)

Stk. 4 udgår.

2.

Artikel 6 ændres således:

a)

Stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

kodelister, som ikke må udvides af medlemsstaterne.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Attributter eller associeringsroller tilhørende geografiske objekttyper eller datatyper, hvis type er en kodeliste som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), må kun gives værdier fra den liste, der er angivet for kodelisten.

Attributter eller associeringsroller tilhørende geografiske objekttyper eller datatyper, hvis type er en kodeliste som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b), må kun gives værdier, der er gyldige i overensstemmelse med det register, hvori kodelisten håndteres.«

3.

Bilag I ændres som fastlagt i bilag I til denne forordning.

4.

Bilag II ændres som fastlagt i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.

(2)  EUT L 323 af 8.12.2010, s. 11.


BILAG I

Bilag I til forordning (EU) nr. 1089/2010 ændres som følger:

1.

Alle forekomster af »Denne kodeliste skal forvaltes i et fælles register over kodelister« erstattes af »Denne kodeliste må ikke udvides af medlemsstaterne.«

2.

I punkt 4.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten ConditionOfFacilityValue

Værdi

Definition

disused

Faciliteten anvendes ikke.

functional

Faciliteten er driftsklar.

projected

Faciliteten er i gang med at blive udformet. Konstruktionen er endnu ikke påbegyndt.

underConstruction

Faciliteten er under opførelse og endnu ikke driftsklar. Dette gælder udelukkende for facilitetopførelsens første del og ikke for vedligeholdelsesarbejde.

3.

I punkt 4.2 indsættes følgende artikler:

»Denne kodeliste må ikke udvides af medlemsstaterne.

De tilladte værdier for denne kodeliste er landekoderne på to bogstaver, som er anført i Vejledningen i Udformning af EU-publikationer, som udgives af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.«

4.

I punkt 5.3.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten ConnectionTypeValue

Værdi

Definition

crossBorderConnected

Forbindelse mellem to netværkselementer i forskellige netværk af samme type, men inden for tilstødende områder. De refererede netværkselementer repræsenterer de forskellige, men geografisk forbundne fænomener i den virkelige verden.

crossBorderIdentical

Forbindelse mellem to netværkselementer i forskellige netværk af samme type, men inden for tilstødende områder. De refererede netværkselementer repræsenterer de samme fænomener i den virkelige verden.

intermodal

Forbindelse mellem to netværkselementer i forskellige transportnet, som anvender forskellige transportformer. Forbindelsen udgør en mulighed for det transporterede medium (mennesker, varer osv.) til at skifte fra en transportform til en anden.

5.

I punkt 5.3.2 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten LinkDirectionValue

Værdi

Definition

bothDirections

I begge retninger.

inDirection

I forbindelsens retning.

inOppositeDirection

I modsat retning af forbindelsen.


BILAG II

Bilag II til forordning (EU) nr. 1089/2010 ændres således:

1.

Alle forekomster af »Denne kodeliste skal forvaltes i et fælles register over kodelister« erstattes af »Denne kodeliste må ikke udvides af medlemsstaterne.«

2.

I punkt 3.3.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten GrammaticalGenderValue

Værdi

Definition

Common

»Almindeligt« grammatisk køn (sammensmeltningen af »maskulin« og »feminin«).

Feminine

Feminint grammatisk køn.

Masculine

Maskulint grammatisk køn.

Neuter

Neutralt grammatisk køn.

3.

I punkt 3.3.2 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten GrammaticalNumberValue

Værdi

Definition

Dual

Dobbelt grammatisk tal.

Plural

Flertalsgrammatisk tal.

Singular

Entalsgrammatisk tal.

4.

I punkt 3.3.3 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten NameStatusValue

Værdi

Definition

Historical

Historisk navn, der aktuelt ikke anvendes.

Official

Aktuelt brugt navn, og som er officielt godkendt eller fastlagt ved lov.

Other

Aktuelt, men ikke officielt eller godkendt navn.

standardised

Aktuelt brugt navn, der er accepteret eller anbefalet af et organ udnævnt med rådgivningsfunktion og/eller beføjelser til at træffe beslutninger i forbindelse med toponomi.

5.

I punkt 3.3.4 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten NamedPlaceTypeValue

Værdi

Definition

administrativeUnit

Administrative enheder, der inddeler områder, hvor medlemsstater har og/eller udøver jurisdiktion på lokalt, regionalt og nationalt plan, som adskilles af administrative grænser.

Building

Bygningers geografiske beliggenhed.

hydrography

Hydrografiske elementer, herunder havområder og alle andre vandområder og -enheder forbundet hermed, herunder vandløbsopland og delopland.

Landcover

Fysisk og biologisk dække af jordens overflade, herunder kunstige overflader, landbrugsarealer, skove, (semi-)naturlige områder, vådområder.

Landform

Geomorfologisk egenskab for terrænet.

Other

Et geografisk objekt, der ikke er omfattet af andre typer i kodelisten.

populatedPlace

Et sted, der bebos af mennesker.

protectedSite

Område, der er udpeget eller forvaltes inden for en ramme af international, fællesskabs- og medlemsstatslovgivning for at nå bestemte bevaringsmål.

transportNetwork

Vej-, jernbane-, luft-, vand- og kabelbanetransportnet og hermed forbundet infrastruktur. Omfatter forbindelser mellem forskellige net.

6.

I punkt 3.3.5 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten NativenessValue

Værdi

Definition

Endonym

Navn på et geografisk kendetegn på et officielt eller almindeligt anerkendt sprog, der forekommer i det område, hvor kendetegnet er placeret.

Exonym

Navn brugt på et specifikt sprog for et geografisk kendetegn, der er placeret uden for det område, hvor sproget er udbredt, og som er i en form, som afviger fra det pågældende endonym/de pågældende endonymer i det område, hvor det geografiske kendetegn er placeret.

7.

I punkt 4.4.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten AdministrativeHierarchyLevel

Værdi

Definition

1stOrder

Højeste niveau i det nationale administrative hierarki (statsplan).

2ndOrder

Andet niveau i det nationale administrative hierarki.

3rdOrder

Tredje niveau i det nationale administrative hierarki.

4thOrder

Fjerde niveau i det nationale administrative hierarki.

5thOrder

Femte niveau i det nationale administrative hierarki.

6thOrder

Sjette niveau i det nationale administrative hierarki.

8.

I punkt 5.4.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten GeometryMethodValue

Værdi

Definition

byAdministrator

Besluttet og optaget manuelt af det officielle organ, der er ansvarligt for adressetildeling, eller af datasætforvalteren.

byOtherParty

Besluttet og optaget manuelt af en anden aktør.

fromFeature

Automatisk afledt fra et andet geografisk objekt under INSPIRE, der er forbundet med adressen eller adressekomponenten.

9.

I punkt 5.4.2 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten GeometrySpecificationValue

Værdi

Definition

addressArea

Position, der er afledt af det forbundne adresseområde.

adminUnit1stOrder

Position, der er afledt af den forbundne højeste administrative enhed.

adminUnit2ndOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af anden rang.

adminUnit3rdOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af tredje rang.

adminUnit4thOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af fjerde rang.

adminUnit5thOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af femte rang.

adminUnit6thOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af sjette rang.

Building

Position har til formål at fastsætte den forbundne bygning.

Entrance

Position har til formål at fastsætte indgangsdøren eller -porten.

Parcel

Position har til formål at fastsætte den forbundne parcel.

postalDelivery

Position har til formål at fastsætte et postleveringspunkt.

postalDescriptor

Position, der er afledt af det forbundne postkodeområde.

Segment

Position, der er afledt af det forbundne segment for en færdselsåre.

thoroughfareAccess

Position har til formål at fastsætte adgangsstedet fra færdselsåren.

utilityService

Position har til formål at fastsætte et punkt for almennyttige ydelser.

10.

I punkt 5.4.3 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten LocatorDesignatorTypeValue

Værdi

Definition

addressIdentifierGeneral

Adresseidentifikator bestående af tal og/eller bogstaver.

addressNumber

Adresseidentifikator, der udelukkende består af tal.

addressNumber2ndExtension

Anden udvidelse af adressetallet.

addressNumberExtension

Udvidelse til adressetallet.

buildingIdentifier

Bygningsidentifikator bestående af tal og/eller bogstaver.

buildingIdentifierPrefix

Præfiks til bygningstallet.

cornerAddress1stIdentifier

Adresseidentifikator forbundet med det primære navn på færdselsåren i en hjørneadresse.

cornerAddress2ndIdentifier

Adresseidentifikator forbundet med det andet navn på færdselsåren i en hjørneadresse.

entranceDoorIdentifier

Identifikator for en indgangsdør, -låge eller -port.

floorIdentifier

Identifikator for en etage eller en sal i en bygning.

kilometrePoint

Et mærke på en vej, hvis værdi fastsætter den eksisterende afstand mellem vejens startpunkt og det mærke, der er målt langs vejen.

postalDeliveryIdentifier

Identifikator for et postleveringspunkt.

staircaseIdentifier

Identifikator for en trappe, der almindeligvis ligger i en bygning.

unitIdentifier

Identifikator for en dør, bolig, suite eller et værelse i en bygning.

11.

I punkt 5.4.4 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten LocatorLevelValue

Værdi

Definition

accessLevel

Lokalisatoren udpeger en særlig adgang til et areal, en bygning eller lignende ved hjælp af et indgangstal eller en lignende identifikator.

postalDeliveryPoint

Lokalisatoren udpeger et postleveringspunkt.

siteLevel

Lokalisatoren udpeger et særligt areal, en særlig bygning eller lignende ejendom ved hjælp af et adressetal, bygningstal, bygnings- eller ejendomsnavn.

unitLevel

Lokalisatoren udpeger en særlig del af bygningen.

12.

I punkt 5.4.5 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten LocatorNameTypeValue

Værdi

Definition

buildingName

Navn på bygning eller bygningsdel.

descriptiveLocator

Narrativ, tekstmæssig beskrivelse af placeringen eller det adresserbare objekt.

roomName

Identifikator for en bolig, suite eller et værelse i en bygning.

siteName

Navn på fast ejendom, bygningskompleks eller grund.

13.

I punkt 5.4.6 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten PartTypeValue

Værdi

Definition

Name

Del af navnet, der udgør kernen eller roden i navnet på færdselsåren.

namePrefix

Del af navnet, der anvendes til at adskille forbindelsesord uden at sortere det væsentlige fra kernen i navnet på færdselsåren.

qualifier

Del af navnet, der bestemmer navnet på færdselsåren.

Type

Del af navnet, der angiver færdselsårekategorien eller -typen.

14.

I punkt 5.4.7 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten StatusValue

Værdi

Definition

alternative

En almindeligt brugt adresse eller adressekomponent, som dog adskiller sig fra hovedadressen eller -adressekomponenten som fastsat af det officielle organ med ansvar for adressetildeling eller af datasætforvalteren.

Current

Nuværende eller gyldig adresse eller adressekomponent i henhold til det officielle organ med ansvar for adressetildeling, eller som af datasætforvalteren betragtes som den mest passende, almindeligt brugte adresse.

proposed

En adresse eller adressekomponent, der venter på at blive godkendt af datasætforvalteren eller det officielle organ med ansvar for adressetildeling.

reserved

En adresse eller adressekomponent, der er godkendt af det officielle organ med ansvar for adressetildeling eller af datasætforvalteren, men som endnu ikke er implementeret.

Retired

En adresse eller adressekomponent, der ikke længere er den almindeligt brugte, eller som er ophævet af det officielle organ med ansvar for adressetildeling eller af datasætforvalteren.

15.

I punkt 6.2.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten CadastralZoningLevelValue

Værdi

Definition

1stOrder

Øverste niveau (største områder) i hierarkiet for matrikulære zoneinddelinger, lig med eller svarende til kommuner.

2ndOrder

Andet niveau i hierarkiet for matrikulære zoneinddelinger.

3rdOrder

Tredje niveau i hierarkiet for matrikulære zoneinddelinger.

16.

I punkt 7.1 indsættes følgende artikler:

»—

»Area Navigation (RNAV)« betyder en navigationsmetode, der muliggør flyvning på en ønsket flyvelinje inden for dækningen af stationsrefereret navigationshjælpeudstyr eller inden for grænserne for kapabiliteten for isoleret hjælpeudstyr eller en kombination af begge.

»TACAN-navigation« betyder en navigationsmetode, der muliggør flyvning på en ønsket flyvelinje inden for dækningen af stationsrefereret Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)-navigationsudstyr.«

17.

I punkt 7.3.3.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten AccessRestrictionValue

Værdi

Definition

forbiddenLegally

Adgang til transportelementet er forbudt ved lov.

physicallyImpossible

Adgang til transportelementet er fysisk umuligt, fordi der eksisterer barrierer eller andre fysiske forhindringer.

Private

Adgang til transportelementet er begrænset, fordi det er privatejet.

publicAccess

Transportelementet er åbent for offentlig adgang.

Seasonal

Adgang til transportelementet afhænger af årstiden.

Toll

Adgang til transportelementet er genstand for vejafgift.

18.

I punkt 7.3.3.2 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten RestrictionTypeValue

Værdi

Definition

maximumDoubleAxleWeight

Den maksimale vægt per dobbeltaksel på et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumDraught

Den maksimale dybdegang for et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumFlightLevel

Det maksimale flyveniveau, der er tilladt for et køretøj på et transportelement.

maximumHeight

Den maksimale højde for et køretøj, der kan passere under et andet objekt.

maximumLength

Den maksimale længde for et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumSingleAxleWeight

Den maksimale vægt per enkeltaksel på et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumTotalWeight

Den maksimale samlede vægt for et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumTripleAxleWeight

Den maksimale vægt per treaksel på et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumWidth

Den maksimale bredde for et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

minimumFlightLevel

Det minimale flyveniveau, der er tilladt for et køretøj på et transportelement.

19.

I punkt 7.4.2.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten AerodromeCategoryValue

Værdi

Definition

domesticNational

Flyveplads til indenlandske nationale lufttrafiktjenester.

domesticRegional

Flyveplads til indenlandske regionale lufttrafiktjenester.

International

Flyveplads til internationale lufttrafiktjenester.

20.

I punkt 7.4.2.2 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten AerodromeTypeValue

Værdi

Definition

aerodromeHeliport

Flyveplads med helikopterlandingsplads.

aerodromeOnly

Udelukkende flyveplads.

heliportOnly

Udelukkende helikopterlandingsplads.

landingSite

Landingsplads.

21.

I punkt 7.4.2.3 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten AirRouteLinkClassValue

Værdi

Definition

conventional

Almindelig navigationsrute: en luftfartsrute, der hverken anvender områdenavigation eller TACAN-navigation til lufttrafiktjenester.

RNAV

Områdenavigationsrute: en luftfartsrute, der anvender Area Navigation (RNAV) til lufttrafiktjenester.

TACAN

TACAN-rute: en luftfartsrute, der anvender TACAN-navigation til lufttrafiktjenester.

22.

I punkt 7.4.2.4 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten AirRouteTypeValue

Værdi

Definition

ATS

ATS-rute som beskrevet i ICAO, bilag 11.

NAT

North Atlantic Track (del af Organized Track System).

23.

I punkt 7.4.2.5 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten AirUseRestrictionValue

Værdi

Definition

reservedForMilitary

Luftfartsnetobjektet er udelukkende til militærbrug.

temporalRestrictions

De midlertidige begrænsninger finder anvendelse på brug af et luftfartsnetobjekt.

24.

I punkt 7.4.2.6 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten AirspaceAreaTypeValue

Værdi

Definition

ATZ

Airport Traffic Zone (lufthavnstrafikzone). Luftrumsområde af fastsatte dimensioner omkring en lufthavn med henblik på beskyttelse af lufthavnstrafik.

CTA

Control area (kontrolområde). Et kontrolleret luftrumsområde, der udvides opad fra en fastsat grænse over jorden.

CTR

Control zone (kontrolzone). Et kontrolleret luftfartsområde, der udvides opad fra jordarealet til en fastsat øvre grænse.

D

Danger area (fareområde). Luftfartsområde af fastsatte dimensioner, inden for hvilket der kan forekomme aktiviteter, der er farlige for flyvninger på fastsatte tidspunkter.

FIR

Flight information region (flyveinformationsregion). Luftfartsområde af fastsatte dimensioner, inden for hvilket der leveres flyveinformationstjenester og varslingstjenester. Kan eksempelvis anvendes, hvis der leveres tjenester fra mere end én enhed.

P

Prohibited area (forbudt område). Luftfartsområde af fastsatte dimensioner over landområder eller territorialfarvande i en stat, inden for hvilket der er forbud mod flyvning.

R

Restricted area (område med begrænsning). Luftfartsområde af fastsatte dimensioner over landområder eller territorialfarvande i en stat, inden for hvilket flyvning er begrænset i henhold til visse fastsatte betingelser.

TMA

Terminal control area (terminalkontrolområde). Kontrolområde, der almindeligvis oprettes ved sammenløbet af ATS-ruter i nærheden af en eller flere store flyvepladser. Hovedsagelig brugt i Europa under konceptet Flexible Use of Airspace.

UIR

Upper flight information region (UIR) (øvre flyveinformationsregion). Et øvre luftfartsområde af fastsatte dimensioner, inden for hvilket der leveres flyveinformationstjenester og varslingstjenester. Hver stat fastsætter sin definition af øvre luftfartsområde.

25.

I punkt 7.4.2.7 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten NavaidTypeValue

Værdi

Definition

DME

Distance Measuring Equipment (afstandsmåleudstyr).

ILS

Instrument Landing System (instrumentlandingssystem).

ILS-DME

ILS med sammenstillet DME.

LOC

Localizer (lokalisator).

LOC-DME

LOC og DME sammenstillet.

MKR

Marker Beacon (markeringsfyr).

MLS

Microwave Landing System (mikrobølgelandingssystem).

MLS-DME

MLS med sammenstillet DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (rundstrålende radiofyr).

NDB-DME

NDB og DME sammenstillet.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon (rundstrålende radiofyr) og Marker Beacon (markeringsfyr).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (taktisk flyvenavigationsfyr).

TLS

Transponder Landing System (transponderlandingssystem).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (retningsuafhængigt radiofyr).

VOR-DME

VOR og DME sammenstillet.

VORTAC

VOR og TACAN sammenstillet.

26.

I punkt 7.4.2.8 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten PointRoleValue

Værdi

Definition

end

Fysisk afslutning på en landingsbaneretning.

mid

Midtpunktet på en landingsbane.

start

Fysisk startpunkt på en landingsbaneretning.

threshold

Starten på denne del af landingsbanen, der kan anvendes til landing.

27.

I punkt 7.4.2.9 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten RunwayTypeValue

Værdi

Definition

FATO

Final Approach and Take Off Area (område for slutindflyvning eller start) for helikoptere.

runway

Landingsbane for fly.

28.

I punkt 7.4.2.10 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten SurfaceCompositionValue

Værdi

Definition

asphalt

Overflade af et lag asfalt.

concrete

Overflade af et lag beton.

grass

Overflade af et lag græs.

29.

I punkt 7.5.2.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten CablewayTypeValue

Værdi

Definition

cabinCableCar

En kabelbanetransport, hvis vogne består af en ophængt kabine til transport af grupper af mennesker og/eller varer fra et sted til et andet.

chairLift

En kabelbanetransport, hvis vogne består af ophængte stole til transport af enkeltpersoner eller grupper af mennesker fra et sted til et andet via et stålkabel eller -tov, der er slået rundt om to punkter.

skiTow

En kabelbanetransport til at trække skiløbere og snowboardere op ad bjergsiden.

30.

I punkt 7.6.3.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten FormOfRailwayNodeValue

Værdi

Definition

junction

Et jernbaneknudepunkt, hvor jernbanenettet har en mekanisme af jernbanespor med to bevægelige skinner og de nødvendige forbindelser. Dette gør det muligt for køretøjer at skifte fra et spor til et andet.

levelCrossing

Et jernbaneknudepunkt, hvor jernbanenettet krydses af en vej i samme plan.

pseudoNode

Et jernbaneknudepunkt, som udgør et punkt, hvor et eller flere attributter af jernbaneforbindelserne forbundet hermed ændrer deres værdi, eller et punkt til beskrivelse af nettets geometri.

railwayEnd

Kun en jernbaneforbindelse forbindes med jernbaneknudepunktet. Dette markerer afslutningen på en jernbanelinje.

railwayStop

Et sted i jernbanenettet, hvor tog stopper for at læsse/aflæsse last eller for at lade passagerer stige på og af toget.

31.

I punkt 7.6.3.2 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten RailwayTypeValue

Værdi

Definition

cogRailway

En jernbanetransport, der gør det muligt for vognene at køre på kraftige hældninger, der består af en jernbane med tandskinner (almindeligvis mellem køreskinnerne), hvor vognene sættes sammen med et eller flere tandhjul eller tandstænger, der går i indgreb med tandskinnerne.

funicular

En jernbanetransport, der består af et kabel, der er forbundet med en vogn på skinner, der bevæger dem op og ned ad en meget kraftig hældning. I påkommende tilfælde skaber opad- og nedadkørende vogne kontrabalance for hinanden.

magneticLevitation

En jernbanetransport baseret på en enkelt skinne, der fungerer som styrerille for en vogn og støtter den ved hjælp af en magnetisk løftemekanisme.

metro

Et jernbanesystem til bytransport, der anvendes i store byer, og som kører på et separat spor, der adskiller sig fra andre transportsystemer. Det drives ofte elektrisk og kører i nogle tilfælde under jorden.

monorail

En jernbanetransport, der er baseret på en enkelt skinne, der fungerer som både eneste støtte og styrerille.

suspendedRail

En jernbanetransport, der er baseret på en enkelt skinne, der fungerer både som støtte og styrerille, som et køretøj løftes op på for at køre langs jernbanen.

train

En jernbanetransport, der almindeligvis består af to parallelle skinner, hvorpå et motordrevet køretøj eller en togmaskine trækker en forbundet række vogne med henblik på at bevæge dem langs jernbanen for at transportere varer eller passagerer fra et punkt til et andet.

tramway

Et jernbanetransportsystem, der anvendes i byområder, som ofte kører på gadeniveau og deler gadeplads med motortrafikken og fodgængere. Sporvogne er ofte elektrisk drevne.

32.

I punkt 7.6.3.3 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten RailwayUseValue

Værdi

Definition

cargo

Jernbaneanvendelsen er udelukkende til lastaktiviteter.

carShuttle

Jernbaneanvendelsen er udelukkende til biltogstransport.

mixed

Jernbaneanvendelsen er blandet. Det anvendes til transport af passagerer og last.

passengers

Jernbaneanvendelsen er udelukkende til passagertransport.

33.

I punkt 7.7.3.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten AreaConditionValue

Værdi

Definition

inNationalPark

Fartgrænse i nationalparker.

insideCities

Fartgrænse i byer.

nearRailroadCrossing

Fartgrænse i nærheden af jernbane-/vejkryds.

nearSchool

Fartgrænse i nærheden af skoler.

outsideCities

Fartgrænse uden for byer.

trafficCalmingArea

Fartgrænse i trafikrolige områder.

34.

I punkt 7.7.3.2 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten FormOfRoadNodeValue

Værdi

Definition

enclosedTrafficArea

Vejknudepunktet ligger i og/eller repræsenterer et lukket færdselsområde. Et færdselsområde er et område uden intern struktur af lovbestemte kørselsretninger. Mindst to veje er forbundet med området.

junction

Vejknudepunkt, hvor tre eller flere vejforbindelser mødes.

levelCrossing

Et vejknudepunkt, hvor vejen krydses af en jernbane i samme plan.

pseudoNode

Præcis to vejforbindelser forbindes med vejknudepunktet.

roadEnd

Kun en vejforbindelse forbindes med vejknudepunktet. Dette markerer afslutningen på en vej.

roadServiceArea

Areal forbundet med en vej, der har til formål at tilbyde særlige tjenester til vejen.

roundabout

Vejknudepunktet repræsenterer eller udgør en del af en rundkørsel. En rundkørsel er en vej, som danner en ring, hvor trafikken udelukkende må køre i én retning.

trafficSquare

Vejknudepunktet ligger i og/eller repræsenterer en trafikplads. En trafikplads er et område, der (delvist) er omsluttet af veje, og som anvendes til ikketrafikale formål, men som ikke er en rundkørsel.

35.

I punkt 7.7.3.3 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten FormOfWayValue

Værdi

Definition

bicycleRoad

Vej, hvor det udelukkende er cykler, der er tilladt.

dualCarriageway

Vej med fysisk separate vejbaner uanset antallet af baner, men som ikke er en motorvej eller hovedlandevej.

enclosedTrafficArea

Område uden intern struktur af lovbestemte kørselsretninger. Mindst to veje er forbundet med området.

entranceOrExitCarPark

Vej, der specielt er opført som ind- og udkørselsvej til et parkeringsområde.

entranceOrExitService

Vej, der udelukkende anvendes som ind- og udkørselsvej til en tjeneste.

freeway

Vej, der ikke krydser andre veje.

motorway

Vej, hvor bestemmelser vedrørende indkørsel og anvendelse almindeligvis finder anvendelse. Den har en eller flere separate vejbaner, der ofte er fysisk afskilte, og ingen kryds med andre veje.

pedestrianZone

Område med et vejnet, der er specielt opført til anvendelse af fodgængere.

roundabout

Vej, som danner en ring, hvor trafikken udelukkende må køre i én retning.

serviceRoad

Vej, der løber parallelt med, og anlagt til at forbinde, en vej med en relativt høj forbindelsesfunktion med veje med en lavere forbindelsesfunktion.

singleCarriageway

Vej, hvor trafikken ikke er adskilt ved hjælp af et fysisk objekt.

slipRoad

Vej, der er specielt opført som ind- og udkørselsvej til en anden vej.

tractorRoad

Vej, der udelukkende anvendes af en traktor (landbrugskøretøj eller skovbrugsmaskine) eller et terrængående køretøj (et køretøj med højere frihøjde, store dæk og firehjulstræk).

trafficSquare

Område, der (delvist) er omsluttet af veje, og som anvendes til ikketrafikale formål, men som ikke er en rundkørsel.

walkway

Vej, der er forbeholdt fodgængere og lukket for normal køretøjsanvendelse ved hjælp af en fysisk barriere.

36.

I punkt 7.7.3.4 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten RoadPartValue

Værdi

Definition

carriageway

Den del af en vej, der er forbeholdt kørende trafik (kørebanen).

pavedSurface

Den del af en vej, der er asfalteret.

37.

I punkt 7.7.3.5 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten RoadServiceTypeValue

Værdi

Definition

busStation

Vejtjenesten er et busstoppested.

parking

Vejtjenesten er et parkeringsområde.

restArea

Vejtjenesten er en rasteplads.

toll

Område til vejafgiftstjenester såsom billetautomater eller vejafgiftsbetalingstjenester.

38.

I punkt 7.7.3.6 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten RoadSurfaceCategoryValue

Værdi

Definition

paved

Vej med en hård asfaltoverflade.

unpaved

Vej uden asfalt.

39.

I punkt 7.7.3.7 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten ServiceFacilityValue

Værdi

Definition

drinks

Der er adgang til drikkevarer.

food

Der er adgang til fødevarer.

fuel

Der er adgang til brændstoffer.

picnicArea

Der findes et picnicområde.

playground

Der findes en legeplads.

shop

Der findes en butik.

toilets

Der findes toiletter.

40.

I punkt 7.7.3.8 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten SpeedLimitSourceValue

Værdi

Definition

fixedTrafficSign

Kilden er et fast færdselsskilt (områdespecifik administrativ enhed, eksplicit hastighedsgrænse).

regulation

Kilden er en bestemmelse (national bestemmelse, regel eller »implicit hastighedsgrænse«).

variableTrafficSign

Kilden er et variabelt færdselsskilt.

41.

I punkt 7.7.3.9 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten VehicleTypeValue

Værdi

Definition

allVehicle

Køretøjer af enhver art, dog ikke fodgængere.

bicycle

Et pedaldrevet tohjulet køretøj.

carWithTrailer

En personbil med anhænger.

deliveryTruck

En lastvogn af relativt begrænset størrelse, hvis nøgleanvendelse er til levering af varer og materialer.

emergencyVehicle

Et beredskabskøretøj, herunder bl.a. politi, ambulance og brand.

employeeVehicle

Et køretøj, der anvendes af en ansat i en organisation, og som anvendes i henhold til denne organisations bestemmelser.

facilityVehicle

Et køretøj, der er beregnet til et lokaliseret område inden for et privat område eller et område med begrænsninger.

farmVehicle

Køretøj, der almindeligvis forbindes med landbrugsaktiviteter.

highOccupancyVehicle

Køretøj med en række brugere svarende til (eller over) det angivne minimumsantal af passagerer.

lightRail

Toglignende transportkøretøj, der er begrænset til et jernbanenet inden for et afgrænset område.

mailVehicle

Et køretøj, der indsamler, transporterer eller leverer post.

militaryVehicle

Køretøj, der er godkendt af en militærmyndighed.

moped

To- eller trehjulede køretøjer med intern forbrændingsmotor mindre end 50 cc og en maksimal hastighed på højst 45 km/t (28 mph).

motorcycle

To- eller trehjulede køretøjer med intern forbrændingsmotor større end 50 cc og en maksimal hastighed på mindst 45 km/t (28 mph).

passengerCar

Et lille køretøj, der er beregnet til privat transport af mennesker.

pedestrian

En person til fods.

privateBus

Et køretøj til transport af store grupper mennesker, privatejet eller chartret.

publicBus

Et køretøj til transport af store grupper af mennesker, der overordnet kendetegnes ved offentliggjorte ruter og tidsplaner.

residentialVehicle

Et køretøj, hvis ejer er bosiddende (eller gæst) på en særlig vej eller et særligt byområde.

schoolBus

Køretøj, der drives på vegne af en skole med henblik på at transportere elever.

snowChainEquippedVehicle

Køretøjer af enhver art med snekæder.

tanker

En lastbil med mere end to aksler, der anvendes til transport af væsker eller gas i løs form.

taxi

Et køretøj, der er godkendt som hyrebil, der almindeligvis er udstyret med en måler.

transportTruck

En lastvogn til transport af varer over store afstande.

trolleyBus

Et buslignende massetransportkøretøj, der er forbundet med et elektrisk netværk til strømforsyning.

vehicleForDisabledPerson

Et køretøj med støtteidentificering, der betegner et køretøj til handicappede.

vehicleWithExplosiveLoad

Køretøj, der transporterer eksplosiv last.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Køretøj, der transporterer farlig last, dog ikke eksplosiv eller vandforurenende last.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Køretøj til transport af vandforurenende last.

42.

I punkt 7.7.3.10 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten WeatherConditionValue

Værdi

Definition

fog

Hastighed gælder ved tåge.

ice

Hastighed gælder ved is.

rain

Hastighed gælder ved regn.

smog

Hastighed gælder ved en vis smogmængde.

snow

Hastighed gælder ved sne.

43.

I punkt 7.8.3.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten FerryUseValue

Værdi

Definition

cars

Færge til biler.

other

Færge til andre former for transport end passagerer, biler, lastbiler eller tog.

passengers

Færge til passagerer.

train

Færge til tog.

trucks

Færge til lastbiler.

44.

I punkt 7.8.3.2 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten FormOfWaterwayNodeValue

Værdi

Definition

junctionFork

Infrastrukturelementer, hvor en skibsfartsstrøm krydser en anden skibsfartsstrøm, eller punkter, hvor skibsfartsstrømme deles eller samles.

lockComplex

Sluse eller gruppe af sluser, der har til formål at løfte eller sænke både mellem vandstrækninger i forskellige planer på flod- og kanalvandveje.

movableBridge

Bro, der kan hæves eller drejes med henblik på skibspassage.

shipLift

En maskine til transport af både mellem vandområder af to forskellige højder, der anvendes som alternativ til kanalsluser.

waterTerminal

Det sted, hvor varer omlades.

turningBasin

Et sted, hvor en kanal eller smal vandvej udvides, således at både kan vende.

45.

I punkt 8.4.2.1 indføres følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten HydroNodeCategoryValue

Værdi

Definition

boundary

Knudepunkt, der anvendes til at forbinde forskellige net.

flowConstriction

Et netknudepunkt, der er uden forbindelse med nettopologi som sådan, men er forbundet med et hydrografisk punkt af interesse eller en facilitet eller et menneskeskabt objekt, der påvirker strømmen i nettet.

flowRegulation

Et netknudepunkt, der er uden forbindelse med nettopologi som sådan, men er forbundet med et hydrografisk punkt af interesse eller en facilitet eller et menneskeskabt objekt, der regulerer strømmen i nettet.

junction

Knudepunkt, hvor tre eller flere forbindelser mødes.

outlet

Slutknudepunkt for en række indbyrdes forbundne forbindelser.

source

Startknudepunkt for en række indbyrdes forbundne forbindelser.

46.

I punkt 8.5.4.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten CrossingTypeValue

Værdi

Definition

aqueduct

Et rør eller en kunstig kanal, der er beregnet til at transportere vand fra en afsidesliggende kilde, almindeligvis ved hjælp af tyngdekraften, med henblik på forsyning af ferskvand, landbrugsmæssig og/eller industriel anvendelse.

bridge

En struktur, der forbinder to steder og sikrer en transportrutes passage over en terrænforhindring.

culvert

En lukket kanal til at føre et vandløb under en vej.

siphon

Et rør, der anvendes til gennemførsel af væske fra et plan til et lavere plan, idet væsketrykvariationerne anvendes til at tvinge væskesøjlen til et højere plan, inden det løber ned til udløbet.

47.

I punkt 8.5.4.2 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten HydrologicalPersistenceValue

Værdi

Definition

dry

Fyldt og/eller uregelmæssigt strømmende, generelt kun under og/eller umiddelbart efter kraftig nedbør.

ephemeral

Fyldt og/eller strømmende under og umiddelbart efter nedbør.

intermittent

Fyldt og/eller strømmende for en del af året.

perennial

Fyldt og/eller vedvarende strømmende i løbet af hele året.

48.

I punkt 8.5.4.3 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten InundationValue

Værdi

Definition

controlled

En kanal, der jævnligt oversvømmes via regulering af vandstanden, indlejret i en dæmning.

natural

En kanal, der jævnligt dækkes af højvande, dog ikke tidevandet.

49.

I punkt 8.5.4.4 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten ShoreTypeValue

Værdi

Definition

boulders

Store vand- eller vindslebne sten.

clay

En stiv, sej finkornet jord, der hovedsagelig består af hydroaluminiumsilikat, der bliver mere formbart, når der tilsættes vand, så det kan formes og tørres.

gravel

Små vand- eller bølgeslebne sten.

mud

Blødt vådt jord, sand, støv og/eller andre jordmaterialer.

rock

Sten i alle størrelser.

sand

Kornet materiale af små eroderede fragmenter af (hovedsagelig kiselholdige) sten, finere end grus og større end et groft siltkorn.

shingle

Små, løse, runde vandslebne småsten, navnlig som ophobede på en kyst.

stone

Dele af sten eller mineralsk stof (dog ikke metal) i en bestemt form og størrelse, almindeligvis kunstigt formet og anvendt til særlige formål.

50.

I punkt 8.5.4.5 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten WaterLevelValue

Værdi

Definition

equinoctialSpringLowWater

Niveauet for springtids lavvande omkring jævndøgn.

higherHighWater

Det højeste højvande (eller enkeltstående højvande) for ethvert fastsat tidevand på grund af deklination A1-effekter fra måne og sol.

higherHighWaterLargeTide

Gennemsnittet af de højeste højvande – et for hvert af de 19 observationsår.

highestAstronomicalTide

Det højeste tidevand, som kan forudsiges at opstå under gennemsnitlige meteorologiske betingelser og under enhver kombination af astronomiske betingelser.

highestHighWater

Det højeste vandniveau som observeret på et sted.

highWater

Det højeste niveau på et sted ved vandoverfladen i en tidevandscyklus.

highWaterSprings

Et skønsmæssigt niveau, cirka niveauet for de gennemsnitlige højvande.

indianSpringHighWater

En tidevandsoverfladereference, cirka på niveauet for gennemsnittet af det højeste højvande ved springflod.

indianSpringLowWater

En tidevandsoverfladereference, cirka på niveauet for gennemsnittet af det laveste lavvande ved springflod.

localDatum

En skønsmæssig reference som fastsat af en myndighed ved en lokal havn, hvorfra niveauer og tidevandets højvande måles af denne myndighed.

lowerLowWater

Det laveste lavvande (eller enkeltstående lavvande) for ethvert fastsat tidevand på grund af deklination A1-effekter fra måne og sol.

lowerLowWaterLargeTide

Gennemsnittet af de laveste lavvande – et for hvert af de 19 observationsår.

lowestAstronomicalTide

Det laveste tidevand, som kan forudsiges at opstå under gennemsnitlige meteorologiske betingelser og under enhver kombination af astronomiske betingelser.

lowestLowWater

Et skønsmæssigt niveau i overensstemmelse med det laveste tidevand som observeret på et sted eller lavere.

lowestLowWaterSprings

Et skønsmæssigt niveau i overensstemmelse med det laveste vandniveau som observeret på et sted ved springflod i løbet af en periode på højst 19 år.

lowWater

En tilnærmelse af middellavvande som vedtaget som referenceniveauet for en begrænset region uagtet senere bedre fastsættelser.

lowWaterDatum

En tilnærmelse af middellavvande, som er blevet vedtaget som en standardreference for et begrænset område.

lowWaterSprings

Et niveau, cirka niveauet for middellavvande.

meanHigherHighWater

Den gennemsnitlige højde af høje højvande på et sted over en 19-årig periode.

meanHigherHighWaterSprings

Den gennemsnitlige højde på høje højvande ved springflod på et sted.

meanHigherLowWater

Gennemsnittet af det højeste lavvande for hver tidevandsdag som observeret over en national referenceperiode for tidevand.

meanHighWater

Den gennemsnitlige højde af alle højvande på et sted over en 19-årig periode.

meanHighWaterNeaps

Gennemsnitshøjden for højvande for nipflod.

meanHighWaterSprings

Gennemsnitshøjden for højvande for springflod.

meanLowerHighWater

Gennemsnittet af det laveste højvande for hver tidevandsdag som observeret over en national referenceperiode for tidevand.

meanLowerLowWater

Den gennemsnitlige højde af de laveste lavvande på et sted over en 19-årig periode.

meanLowerLowWaterSprings

Den gennemsnitlige højde på lave lavvande ved springflod på et sted.

meanLowWater

Den gennemsnitlige højde af alle lavvande på et sted over en 19-årig periode.

meanLowWaterNeaps

Gennemsnitshøjden for lavvande for nipflod.

meanLowWaterSprings

Gennemsnitshøjden for lavvande for springflod.

meanSeaLevel

Havets gennemsnitshøjde ved en tidevandsstation målt ud fra et fast referenceniveau.

meanTideLevel

Den aritmetiske middelværdi for middelhøjvande og middellavvande.

meanWaterLevel

Gennemsnittet af alle vandniveauer per time over den givne registrerede periode.

nearlyHighestHighWater

Et skønsmæssigt niveau, cirka det højeste vandniveau, der er observeret på et sted, almindeligvis svarende til højvande.

nearlyLowestLowWater

Et niveau, cirka det laveste vandniveau, der er observeret på et sted, almindeligvis svarende til Indian spring low water.

tropicHigherHighWater

Det højeste højvande (eller enkeltstående højvande) for tidevande, der opstår halvmånedligt, når effekten af månens maksimale deklination er højest.

tropicLowerLowWater

Det laveste lavvande (eller enkeltstående lavvande) for tidevande, der opstår halvmånedligt, når effekten af månens maksimale deklination er højest.

51.

I punkt 9.4.1 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten DesignationSchemeValue

Værdi

Definition

emeraldNetwork

Den beskyttede lokalitet har en benævnelse i henhold til Emerald Network (Emerald-netværket).

IUCN

Den beskyttede lokalitet har en klassificering, der anvender klassifikationssystemet International Union for Conservation of Nature (Den Internationale Naturværnsunion).

nationalMonumentsRecord

Den beskyttede lokalitet har en klassificering, der anvender klassifikationssystemet National Monuments Record.

natura2000

Den beskyttede lokalitet har en benævnelse i henhold til habitatdirektivet (92/43/EØF) eller fugledirektivet (79/409/EØF).

ramsar

Den beskyttede lokalitet har en benævnelse i henhold til Ramsarkonventionen.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Den beskyttede lokalitet har en benævnelse i henhold til UNESCO’s Man and Biosphere programme (program for mennesker og biosfære).

UNESCOWorldHeritage

Den beskyttede lokalitet har en benævnelse i henhold til UNESCO's World Heritage Convention (konventionen om verdens kulturarv).

52.

I punkt 9.4.3 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten IUCNDesignationValue

Værdi

Definition

habitatSpeciesManagementArea

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et forvaltningsområde for habitater og arter (habitat species management area) i henhold til IUCN-klassifikationssystemet.

managedResourceProtectedArea

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et beskyttet område for forvaltede ressourcer (managed resource protected area) i henhold til IUCN-klassifikationssystemet.

nationalPark

Den beskyttede lokalitet klassificeres som en nationalpark (national park) i henhold til IUCN-klassifikationssystemet.

naturalMonument

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et naturmindesmærke (natural monument) i henhold til IUCN-klassifikationssystemet.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et beskyttet landskab eller havområde (protected landscape or seascape) i henhold til IUCN-klassifikationssystemet.

strictNatureReserve

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et strengt naturreservat (strict nature reserve) i henhold til IUCN-klassifikationssystemet.

wildernessArea

Den beskyttede lokalitet klassificeres som urørt natur (wilderness area) i henhold til IUCN-klassifikationssystemet.

53.

I punkt 9.4.4 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten NationalMonumentsRecordDesignationValue

Værdi

Definition

agricultureAndSubsistence

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et landbrugs- eller subsistensmindesmærke (agricultural or subsistence monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

civil

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et civilt mindesmærke (civil monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

commemorative

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et erindringsmindesmærke (commemorative monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

commercial

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et erhvervsmindesmærke (commercial monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

communications

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et kommunikationsmindesmærke (communications monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

defence

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et forsvarsmindesmærke (defense monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

domestic

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et indenlandsk mindesmærke (domestic monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

education

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et uddannelsesmindesmærke (education monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

gardensParksAndUrbanSpaces

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et have-, park- eller bymindesmærke (garden, park or urban monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

healthAndWelfare

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et sundheds- og velfærdsmindesmærke (health and welfare monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

industrial

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et industrielt mindesmærke (industrial monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

maritime

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et havmindesmærke (maritime monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

monument

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et mindesmærke med uklassificeret form (monument with some unclassified form) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

recreational

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et rekreativt mindesmærke (recreational monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

religiousRitualAndFunerary

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et religiøst, rituelt mindesmærke eller et gravmindesmærke (religious, ritual or funerary monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

settlement

Den beskyttede lokalitet klassificeres som en bosættelse (settlement) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

transport

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et transportmindesmærke (transport monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

waterSupplyAndDrainage

Den beskyttede lokalitet klassificeres som et vandforsynings- og afvandingsmindesmærke (water supply and drainage monument) i henhold til klassifikationssystemet National Monuments Record.

54.

I punkt 9.4.5 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten Natura2000DesignationValue

Værdi

Definition

proposedSiteOfCommunityImportance

Den beskyttede lokalitet foreslås som et område af fællesskabsbetydning (Site of Community Importance (SCI)) i henhold til Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Den beskyttede lokalitet foreslås som et særligt beskyttet område (Special Protection Area (SPA)) i henhold til Natura2000.

siteOfCommunityImportance

Den beskyttede lokalitet udpeges som et område af fællesskabsbetydning (Site of Community Importance (SCI)) i henhold til Natura2000.

specialAreaOfConservation

Den beskyttede lokalitet udpeges som et særligt beskyttet område (Special Area of Conservation (SAC)) i henhold til Natura2000.

specialProtectionArea

Den beskyttede lokalitet udpeges som et særligt beskyttet område (Special Protection Area (SPA)) i henhold til Natura2000.

55.

I punkt 9.4.6 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten RamsarDesignationValue

Værdi

Definition

ramsar

Den beskyttede lokalitet udpeges i henhold til Ramsarkonventionen.

56.

I punkt 9.4.7 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Værdi

Definition

biosphereReserve

Den beskyttede lokalitet udpeges som et biosfærereservat (Biosphere Reserve) i henhold til Man and Biosphere Programme.

57.

I punkt 9.4.8 indsættes følgende tabel:

Tilladte værdier for kodelisten UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Værdi

Definition

cultural

Den beskyttede lokalitet udpeges som et verdenskulturarvssted.

mixed

Den beskyttede lokalitet udpeges som et blandet verdensarvssted.

natural

Den beskyttede lokalitet udpeges som et verdensnaturarvssted.


5.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 103/2011

af 4. februar 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. februar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


5.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 104/2011

af 4. februar 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 70/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. februar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 26 af 29.1.2011, s. 7.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 5. februar 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


5.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 105/2011

af 4. februar 2011

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 31. januar til den 1. februar 2011 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for februar 2011

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 3, stk. 1 og 2, i protokol nr. 1 (3) til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side (4) åbnes der et toldfrit toldkontingent for import af ubehandlet olivenolie henhørende under KN-kode 1509 10 10 og 1509 10 90, som er fuldstændigt fremstillet i Tunesien, og som transporteres direkte fra dette land til EU, inden for en mængde, der fastsættes hvert år.

(2)

I artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien (5), fastsættes der månedlige kvantitative begrænsninger for udstedelsen af importlicenser.

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1918/2006 er der til myndighederne blevet indsendt ansøgninger om udstedelse af importlicens for en samlet mængde, der overstiger den maksimumsmængde, der er fastsat for februar måned, jf. forordningens artikel 2, stk. 2.

(4)

Derfor bør Kommissionen fastsætte en tildelingskoefficient, så der kan udstedes importlicenser i forhold til den disponible mængde.

(5)

Da maksimumsmængden for februar måned er nået, kan der ikke udstedes nogen importlicenser for denne måned —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicensansøgninger, der blevet indsendt den 31. januar og den 1. februar 2011 i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1918/2006, multipliceres med en tildelingskoefficient på 95,463571 %.

Udstedelsen af importlicenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 7. februar 2011, suspenderes for februar måned 2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. februar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EFT L 97 af 30.3.1998, s. 57.

(4)  EFT L 97 af 30.3.1998, s. 2.

(5)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 84.


AFGØRELSER

5.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/40


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/79/FUSP

af 4 februar 2011

om gennemførelse af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltningerover for visse personer og enhederpå baggrund af situationen i Tunesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/72/FUS af 31. januar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien (1), særlig artikel 2, stk. 1, sammenholdt med artikel 31, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Den 31. januar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien.

(2)

Listen over personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i bilaget til nævnte afgørelse, bør ændres, og oplysningerne om visse personer på listen bør ajourføres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/72/FUSP erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2011.

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  EUT L 28 af 2.2.2011, s. 62.


BILAG

»BILAG

LISTE OVER PERSONER OG ENHEDER NÆVNT I ARTIKEL 1«

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tidligere præsident i Tunesien, født den 3. september 1936 i Hamman-Sousse, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00354671.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. oktober 1956 i Tunis, datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00683530.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 4. marts 1944 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue de France 11, Radès Ben Arous, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05000799.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 7. januar 1980 i Sabha-Lybie, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, gift med Inès LEJRI, bosiddende résidence de l'étoile du nord - suite B - 7. etage - lejl. nr. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04524472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tuneser, født den 2. december 1981 i Tunis, søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04682068.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 16. januar 1987 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00299177.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 17. juli 1992 i Tunis, datter af Leïla TRABELSI, bosiddende i præsidentpaladset, indehaver af nationalt id-kort med nr. 09006300.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 5. november 1962 i Tunis, søn af Saida DHERIF, virksomhedsdirektør, bosiddende rue Hédi Karray 32 - El Menzah - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00777029.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 24. juni 1948 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI, underdirektør i et landbrugsfirma, bosiddende rue El Achfat 20 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00104253.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 19. februar 1953 i Radès, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB, virksomhedsdirektør, bosiddende rue d'Aristote 21 - Carthage Salammbô, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00403106.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 26. august 1974 i Tunis, søn af Najia JERIDI, forretningsmand, bosiddende avenue Habib Bourguiba 124 -Carthage presidence, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417770.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 26. april 1950 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA, virksomhedsdirektør, bosiddende rue de la colombe 3 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00178522.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tuneser, født den 25. september 1955 i Tunis, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ, adm. direktør, bosiddende Rue Ibn Chabat 20 - Salammbô - Carthage -Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05150331.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 27. december 1958, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI, salgsdirektør, bosiddende rue Taoufik EI Hakim 4 - La Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00166569.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tuneser, født den 5. maj 1959 i la Marsa, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI, adm. direktør, bosiddende rue Taoufik El Hakim 4 -la Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00046988.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tuneser, født den 1. februar 1960, datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR, bosiddende rue de la mouette 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00235016.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tuneser, født den 5. marts 1957, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI, ejendomsansvarlig, bosiddende rue Ennawras 4 - Gammarth supérieur, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00547946.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 3. juli 1973 i Tunis, søn af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, ejendomsansvarlig, bosiddende immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05411511.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tuneser, født den 25. juni 1975 i Tunis, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leila TRABELSI), virksomhedsdirektør, gift med Mourad MEHDOUI, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05417907.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tuneser, født den 3. maj 1962 i Tunis, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF, adm. direktør, bosiddende rue Garibaldi 41 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05189459.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 18. september 1976, søn af Najia JERIDI, virksomhedsdirektør, bosiddende lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05412560.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 4. december 1971, datter af Yamina SOUIEI, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Farrouj 2 - la Marsa, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05418095.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tuneser, født den 20. december 1965, søn af Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI, kontormedarbejder hos Tunisair, bosiddende rue Taieb Mhiri-Le Kram 12 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00300638.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tuneser, født den 29. januar 1988, søn af Kaouther Feriel HAMZA, adm. direktør i virksomheden Stafiem - Peugeot, bosiddende rue Mohamed Makhlouf 4 -El Manar.2 - Tunis

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tuneser, født den 13. januar 1959, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00400688.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 5. juli 1965 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB, bosiddende rue El Montazah 5 - Sidi Bousaid - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589759.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. august 1971 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marouene MABROUK, rådgiver i Udenrigsministeriet, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05409131.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tuneser, født den 11. marts 1972, søn af Jaouida El BEJI, gift med Sirine BEN ALI, adm. direktør, bosiddende rue du Commandant Béjaoui 8 - Carthage - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04766495.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1963 i Bardo, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK, læge, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00589758.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tuneser, født den 13. august 1960 i Tunis, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI, adm. direktør, bosiddende avenue Habib Bourguiba 49 - Carthage, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00642271.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 22. november 1949 i Hammam-Sousse, søn af Selma HASSEN, journalistisk fotograf i Tyskland, bosiddende rue Sidi el Gharbi 11 - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02951793.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 13. marts 1947 i Hammam-Sousse, gift med Zohra BEN AMMAR, virksomhedsdirektør, bosiddende rue El Moez - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02800443.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 16. maj 1952 i Hammam-Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT. repræsentant for Tunisair, bosiddende avenue de la République 17 -Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02914657.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 18. september 1956 i Sousse, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI, virksomhedsleder, bosiddende avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 02804872.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 28. oktober 1938, søn af Selma HASSEN, pensioneret, enkemand efter Selma MANSOUR, bosiddende cité El Bassatine 255 - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 028106l4.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 21. oktober 1969 i Tunis, søn af Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue Hédi Nouira - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04180053.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 29. april 1974 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, virksomhedsleder, bosiddende Cap Marina 83 - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04186963.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 12. oktober 1972 i Monastir, søn af Selma MANSOUR, ugift, vareksportør og -importør, bosiddende avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04192479.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 8. marts 1980 i Monastir, datter af Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI, sekretær i en virksomhed, bosiddende rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 06810509.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 8. oktober 1978 i Hammam - Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590835.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 9. august 1977 i Hammam - Sousse, søn af Hayet BEN ALI, virksomhedsdirektør, bosiddende avenue de la République 17 - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05590836.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tuneser, født den 30. august 1982 i Monastir, datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR, bosiddende rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 08434380.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 13. januar 1970 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, afdelingsleder hos Tunisair, bosiddende résidence les jardins, lejl. 8C Blok. b - El Menzah 8 - l'Ariana, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05514395.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 22. oktober 1967 i Hammam - Sousse, søn af Naïma BEN ALI, sagsbehandler, Transportministeriet, bosiddende avenue Tahar SFAR 4 - El Manar. 2 - Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05504161.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tuneser, født den 3. januar 1973 i Sousse, søn af Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM, virksomhedsdirektør, bosiddende lotissement Ennakhil 13 - Kantaoui - Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05539378.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tuneser, født den 27. oktober 1966 i Paris, søn af Paulette HAZAT, virksomhedsdirektør, bosiddende Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 05515496 (dobbelt statsborgerskab).

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 16. april 1971 i Paris, søn af Paulette HAZAT, gift med Amel SAID, virksomhedsdirektør, bosiddende Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, indehaver af nationalt id-kort med nr. 00297112.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuneser, født den 28. august 1974 i Tunis, søn af Leila DEROUICHE, salgsdirektør, bosiddende rue Ali Zlitni 23, El Manar,2-Tunis, indehaver af nationalt id-kort med nr. 04622472.

Person, der er genstand for de tunesiske myndigheders retslige efterforskning for så vidt angår erhvervelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.


5.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/48


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 4. februar 2011

om tilladelse til markedsføring af et fiskepeptidprodukt (af Sardinops sagax) som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2011) 522)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2011/80/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheden Senmi Ekisu Co. Ltd. indgav den 28. april 2008 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Finland om tilladelse til at markedsføre et fiskepeptidprodukt (af Sardinops sagax) som en ny levnedsmiddelingrediens.

(2)

Det kompetente finske fødevarevurderingsorgan afgav den 12. januar 2009 den første vurderingsrapport. I rapporten konkluderedes det, at fiskepeptidproduktet kunne markedsføres.

(3)

Kommissionen fremsendte denne første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 10. marts 2009.

(4)

Inden for det i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte tidsrum på 60 dage blev der fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet i henhold til denne bestemmelse.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev derfor hørt den 14. august 2009.

(6)

Den 9. juli 2010 konkluderede EFSA (»Ekspertpanelet for Diætetiske Produkter, Ernæring og Allergier«) i den videnskabelige udtalelse om sikkerheden ved et fiskepeptidprodukt som en ny levnedsmiddelingrediens (2), at fiskepeptidproduktet var sikkert under de foreslåede betingelser for anvendelse og ved de foreslåede grænser for indtag.

(7)

På grundlag af den videnskabelige vurdering er det godtgjort, at fiskepeptidproduktet opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fiskepeptidproduktet (af Sardinops sagax), jf. bilag I, kan markedsføres i EU som en ny levnedsmiddelingrediens til de i bilag II angivne anvendelser.

Artikel 2

Den nye levnedsmiddelingrediens fiskepeptidprodukt (af Sardinops sagax), der godkendes ved denne afgørelse, betegnes »fiskepeptider (af Sardinops sagax)« på mærkningen af den fødevare, der indeholder den.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Senmi Ekisu Co., Ltd., Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japan.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(7): 1684.


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR FISKEPEPTIDPRODUKTET (AF SARDINOPS SAGAX)

Beskrivelse:

Den nye levnedsmiddelingrediens er en peptidblanding, der er fremstillet ved en alkalisk proteasekatalyseret hydrolyse af muskel fra fisk (Sardinops sagax) efterfulgt af isolation af peptidfraktionen ved søjlekromatografi, koncentrering under vakuum og sprøjtetørring. Det er et gullighvidt pulver.

Specifikation for fiskepeptidprodukt (af Sardinops sagax)

Peptider (1)

(kortkædede peptider, dipeptider og tripeptider med en molekylvægt på under 2 kDa.)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid)

0,1 til 0,16 g/100 g

Aske

≤ 10 g/100 g

Vandindhold

≤ 8 g/100 g


(1)  Kjeldahl-metoden.


BILAG II

ANVENDELSE AF FISKEPEPTIDPRODUKTET

Fødevaregruppe

Maksimumsindhold af fiskepeptidproduktet

Fødevarer på basis af yoghurt, yoghurtdrikke, syrnede mælkeprodukter og mælkepulver

0,48 g/100 g (spiseklar/drikkeklar)

Aromatiseret vand og drikkevarer på basis af grøntsager

0,3 g/100 g (drikkeklar)

Morgenmadscerealier

2 g/100 g

Supper, gryderetter og suppepulvere

0,3 g/100 g (spiseklar)


5.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/50


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 4. februar 2011

om ændring af beslutning 2002/741/EF, 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2003/200/EF, 2005/341/EF og 2005/343/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter

(meddelt under nummer K(2011) 523)

(EØS-relevant tekst)

(2011/81/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 3, litra c),

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2002/741/EF af 4. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kopipapir og grafisk papir og om ændring af beslutning 1999/554/EF (2) gælder indtil den 31. december 2010.

(2)

Kommissionens beslutning 2002/747/EF af 9. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til elektriske lyskilder og om ændring af beslutning 1999/568/EF (3) gælder indtil den 31. december 2010.

(3)

Kommissionens beslutning 2003/31/EF af 29. november 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til opvaskemidler til opvaskemaskiner og om ændring af beslutning 1999/427/EF (4) gælder indtil den 31. december 2010.

(4)

Kommissionens beslutning 2003/200/EF af 14. februar 2003 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilvaskemidler og om ændring af beslutning 1999/476/EF (5) gælder indtil den 31. december 2010.

(5)

Kommissionens beslutning 2005/341/EF af 11. april 2005 om opstilling af miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af Fællesskabets miljømærke til personlige computere (6) gælder indtil den 31. december 2010.

(6)

Kommissionens beslutning 2005/343/EF af 11. april 2005 om opstilling af miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af Fællesskabets miljømærke til bærbare computere (7) gælder indtil den 31. december 2010.

(7)

Der er i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 i god tid blevet foretaget en gennemgang af miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i de pågældende beslutninger.

(8)

Da disse beslutninger befinder sig i forskellige revisionsfaser, bør gyldighedsperioderne forlænges for miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, som opstilles deri. Gyldighedsperioden for beslutning 2003/31/EF og 2003/200/EF bør forlænges indtil den 30. april 2011. Gyldighedsperioden for beslutning 2002/741/EF, 2005/341/EF og 2005/343/EF bør forlænges indtil den 30. juni 2011. Gyldighedsperioden for beslutning 2002/747/EF bør forlænges indtil den 31. august 2011.

(9)

Beslutning 2002/741/EF, 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2003/200/EF, 2005/341/EF og 2005/343/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 5 i beslutning 2002/741/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »kopipapir og grafisk papir« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 30. juni 2011.«

Artikel 2

Artikel 5 i beslutning 2002/747/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »elektriske lyskilder« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. august 2011.«

Artikel 3

Artikel 5 i beslutning 2003/31/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »opvaskemidler til opvaskemaskiner« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 30. april 2011.«

Artikel 4

Artikel 5 i beslutning 2003/200/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »tekstilvaskemidler« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 30. april 2011.«

Artikel 5

Artikel 3 i beslutning 2005/341/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »personlige computere« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 30. juni 2011.«

Artikel 6

Artikel 3 i beslutning 2005/343/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »bærbare computere« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 30. juni 2011.«

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EFT L 237 af 5.9.2002, s. 6.

(3)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 44.

(4)  EFT L 9 af 15.1.2003, s. 11.

(5)  EUT L 76 af 22.3.2003, s. 25.

(6)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 1.

(7)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 35.