ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.028.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 28

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
2. februar 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2011 af 31. januar 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af okoumé-krydsfiner med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 og om afslutning af en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011 af 31. januar 2011 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 610/2010

14

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 84/2011 af 31. januar 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus

17

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 85/2011 af 31. januar 2011 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

32

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 86/2011 af 1. februar 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

34

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2011/9/EU af 1. februar 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dodin som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF ( 1 )

36

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/69/FUSP af 31. januar 2011 om ændring af Rådets afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

40

 

*

Rådets afgørelse 2011/70/FUSP af 31. januar 2011 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

57

 

*

Rådets afgørelse 2011/71/FUSP af 31. januar 2011 om ændring af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

60

 

*

Rådets afgørelse 2011/72/FUSP af 31. januar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 82/2011

af 31. januar 2011

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af okoumé-krydsfiner med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 og om afslutning af en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 9, stk. 4, og artikel 11, stk. 2, 3, 5 og 6

under henvisning til forslag forelagt af Europa-Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   SAGSFORLØB

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Efter en antidumpingundersøgelse (»den oprindelige undersøgelse«) indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1942/2004 af 2. november 2004 (2) en endelig antidumpingtold på import af okoumé-krydsfiner med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik (»Kina«). De indførte toldsatser varierede fra 6,5 % til 23,5 % for fire af producenterne og 66,7 % for alle de andre producenter.

2.   Anmodning om en udløbsundersøgelse og indledning af en delvis interimsundersøgelse på eget initiativ

(2)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (3) af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af okoumé-krydsfiner med oprindelse i Kina modtog Kommissionen en anmodning om en udløbsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

(3)

Anmodningen blev indgivet af den europæiske føderation for krydsfinerindustrien (»ansøgeren«) på vegne af EU-producenter, der tegner sig for en betydelig del, i dette tilfælde mere end 50 %, af EU-produktionen af okoumé-krydsfiner. Anmodningen var begrundet med, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil medføre fortsat eller fornyet dumping og fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

(4)

Efter en fransk retssag vedrørende en række franske okoumé-krydsfinerproducenters konkurrencebegrænsende adfærd fandtes det ydermere, at det ikke kunne udelukkes, at dette kunne have forvredet skadesvurderingen i den oprindelige undersøgelse. Derfor fandt Kommissionen det passende samtidig at indlede en ny interimsundersøgelse på eget initiativ i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, for at analysere den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, særligt med henblik på at sammenligne med situationen i undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse.

(5)

Efter høring af det rådgivende udvalg fastslog Kommissionen, at der var tilstrækkelige beviser til at indlede en udløbsundersøgelse og en delvis interimsundersøgelse, der er begrænset til undersøgelse af skadesniveauet i henhold til grundforordningens artikel 11, henholdsvis stk. 2 og 3, og offentliggjorde en meddelelse om indledningen af disse undersøgelser i Den Europæiske Unions Tidende  (4) (»indledningsmeddelelsen«).

3.   Undersøgelse

3.1.   Undersøgelsesperiode

(6)

Undersøgelsen vedrørende sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping omfattede perioden fra den 1. oktober 2008 til den 30. september 2009 (»den nuværende undersøgelsesperiode« eller »NUP«).

(7)

Undersøgelsen af tendenser, der er relevante for vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfattede perioden fra den 1. januar 2006 til udløbet af den nuværende undersøgelsesperiode (»den betragtede periode«).

3.2.   Parter, som er berørt af undersøgelsen

(8)

Kommissionen underrettede officielt de kendte EU-producenter, de eksporterende producenter i Kina, brugere og importører, som den vidste var berørt, samt de kinesiske myndigheder om indledningen af undersøgelserne.

(9)

Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for fristerne i meddelelsen om indledningen af undersøgelsen. Alle interesserede parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt.

4.   Stikprøver

(10)

På grund af det tilsyneladende store antal EU-producenter, importører og eksporterende producenter i Kina blev det fundet passende at undersøge, hvorvidt der burde udtages stikprøver, jf. grundforordningens artikel 17. For at sætte Kommissionen i stand til at fastslå, om det var nødvendigt at anvende stikprøver, og i givet fald at udtage en stikprøve, blev førnævnte parter anmodet om at give sig til kende inden 15 dage fra datoen for indledningen af den nuværende undersøgelse og indsende de oplysninger, der var anmodet om i indledningsmeddelelsen, til Kommissionen.

(11)

Kun en enkelt kinesisk eksporterende producent gav sig til kende og afgav de ønskede oplysninger inden for fristen. Det blev derfor besluttet, at der ikke var behov for stikprøveudtagning blandt de kinesiske eksporterende producenter. Der blev sendt et spørgeskema til den eneste samarbejdende kinesiske producent, som imidlertid efterfølgende indstillede sit samarbejde og ikke indsendte et besvaret spørgeskema. Som anført i betragtning 20 blev konklusionerne i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 18, stk. 1, baseret på de foreliggende faktiske oplysninger.

(12)

Ti EU-producenter afgav de nødvendige oplysninger og indvilligede i at indgå i en stikprøve. På grundlag af oplysninger fra de samarbejdsvillige EU-producenter udtog Kommissionen en stikprøve på fem EU-producenter, der tegner sig for ca. 40 % af samtlige EU-producenters salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen i NUP og ca. 35 % af alle EU-producenters produktion i NUP. Stikprøven blev udtaget på basis af den største repræsentative salgsmængde, som med rimelighed kunne undersøges inden for den tid, der var til rådighed, og under hensyntagen til EU-producenternes geografiske spredning.

(13)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til de fem EU-producenter i stikprøven. To af virksomhederne i stikprøven indstillede deres samarbejde efter stikprøvefasen. Da de tre virksomheder, som havde indsendt et besvaret spørgeskema, stadig repræsenterede ca. 30 % af EU-producenternes salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen i NUP, blev stikprøven stadig fundet repræsentativ.

(14)

Kommissionen sendte også et minispørgeskema til de fem producenter, der ikke var udvalgt til at indgå i stikprøven, hvoraf to havde indstillet samarbejdet, og til to andre kendte producenter for at indhente oplysninger om økonomiske indikatorer vedrørende et større antal EU-producenter. Der indkom besvarelser af disse minispørgeskemaer fra syv producenter.

5.   Efterprøvning af modtagne oplysninger

(15)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at træffe en afgørelse om, der fortsat finder dumping sted, eller om der er sandsynlighed for fornyet dumping og skade og for at fastslå Unionens interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomheder:

5.1.

EU-producenter

GARNICA PLYWOOD S.A. (Spanien)

JEAN THÉBAULT SAS (Frankrig)

JOUBERT ST JEAN D'ANGÉLY SAS (Frankrig).

5.2.

Producenter i referencelandet

EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Tyrkiet).

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1.   Den pågældende vare

(16)

Den pågældende vare er den samme som i den oprindelige undersøgelse og defineres som følger: krydsfiner, der udelukkende består af trælag, hvoraf det enkelte lag ikke må være over 6 mm tykt, og mindst et af de ydre lag skal være af okoumé, der ikke er belagt med en permanent film af andre materialer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina og henhørende under KN-kode ex 4412 31 10 (tidligere ex 4412 13 10). Den pågældende vare anvendes til en lang række endelige anvendelser. Den anvendes af snedkere og tømrere til udendørs formål i bygningsindustrien, f.eks. til forskalling og beklædning, herunder beklædning af udvendige sokler og rækværker og beklædning af flodbredder. Den anvendes også til mere dekorative formål, bl.a. i forbindelse med vejtransport (f.eks. biler, busser, campingvogne, autocampere), søtransport (lystfartøjer), møbelindustrien og fremstilling af døre.

(17)

Der er to hovedtyper okoumé-krydsfiner, nemlig krydsfiner udelukkende fremstillet af okoumé (»ren okoumé«) og krydsfiner med mindst ét yderlag fremstillet af okoumé (»okoumé-yderlag«) og resten af andre træsorter. Begge hovedtyper okoumé-krydsfiner ser ens ud. Trods de forskellige mekaniske egenskaber har de samme grundlæggende fysiske kendetegn og anvendes til samme formål.

2.   Samme vare

(18)

Som påvist i den oprindelige undersøgelse og bekræftet ved nærværende undersøgelse er det fastslået, at den okoumé-krydsfiner, der blev fremstillet i Kina og solgt på det kinesiske hjemmemarked og den vare, som EU-erhvervsgrenen fremstillede og solgte i Unionen, havde de samme grundlæggende fysiske og tekniske kendetegn og samme anvendelsesformål. Varerne anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT ELLER FORNYET DUMPING

(19)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, blev det undersøgt, om det var sandsynligt, at dumpingen ville fortsætte eller blive fornyet, når de gældende foranstaltninger over for Kina eventuelt udløber.

(20)

Som anført i betragtning 11, i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 og i mangel på samarbejde fra nogen af de kinesiske eksporterende producenters side måtte analysen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping baseres på oplysninger, som Kommissionen kunne indhente fra andre kilder. Da der ikke forelå detaljerede oplysninger om de præcise varetyper, der eksporteredes fra Kina til Unionen, måtte sammenligningen mellem den normale værdi og eksportpriserne begrænses til de to hovedtyper okoumé-krydsfiner nævnt i betragtning 17.

(21)

I konsekvens heraf blev analysen hovedsagelig baseret på Eurostats handelsstatistikker. Desuden havde en enkelt kinesisk eksporterende producent indtil juni 2009 indgivet den periodiske overvågningsrapport, jf. betragtning 61 i forordning (EF) nr. 1942/2004 om indførelse af den gældende told. Oplysninger fra disse rapporter kunne derfor i en vis udstrækning anvendes i analysen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping.

1.   Normal værdi

1.1.   Referenceland

(22)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), skal den normale værdi for eksporterende producenter i lande med overgangsøkonomier, der ikke kan indrømmes markedsøkonomisk behandling, fastsættes på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi (»referenceland«).

(23)

I indledningsmeddelelsen oplyste Kommissionen, at den fandt, at Tyrkiet, som allerede havde været benyttet som referenceland i den oprindelige undersøgelse, var egnet som referenceland til at fastsætte den normale værdi for Kina i forbindelse med nærværende udløbsundersøgelse. De interesserede parter blev opfordret til at fremsætte bemærkninger til valget af Tyrkiet, men ingen af dem benyttede sig heraf. I betragtning af ovenstående og ud fra de oplysninger, som var tilgængelige på det tidspunkt, hvor valget blev truffet, konkluderedes det, at Tyrkiet var det mest velegnede referenceland.

1.2.   Fastsættelse af den normale værdi

(24)

En tyrkisk producent samarbejdede med undersøgelsen og indsendte besvaret spørgeskema. Den normale værdi blev i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), beregnet på grundlag af oplysninger efterprøvede hos denne samarbejdende tyrkiske producent, jf. nedenfor.

(25)

Den normale værdi blev fastlagt for begge hovedvaretyper, jf. betragtning 17. For den ene hovedvaretype blev den normale værdi baseret på de priser, der var betalt eller skulle betales for varerne ved salg på hjemmemarkedet i Tyrkiet, såfremt disse fandtes at være produceret i repræsentative mængder og solgt i normal handel. For den anden hovedvaretype, som blev produceret af den tyrkiske producent, men ikke solgt på hjemmemarkedet, anvendtes den normale værdi som beregnet i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 3.

(26)

Med henblik på at beregne den normale værdi i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3, blev salgs-, general- og administrationsomkostninger (SG&A-omkostninger) og den vejede gennemsnitlige fortjeneste på hjemmemarkedssalget af samme vare i normal handel lagt til deres gennemsnitlige fremstillingsomkostninger i NUP.

2.   Eksportpris

(27)

Da de eksporterende producenter i Kina som anført ovenfor ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, blev eksportprisen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 fastsat på basis af de foreliggende Eurostat-handelsstatistikker. Da Eurostat ikke indeholder oplysninger efter varetype inden for okoumé-krydsfiner, blev disse beløb med henblik på at vurdere eksportpriserne for hver af de to hovedtyper okoumé-krydsfiner justeret på basis af prisforskellen i procent mellem varen af ren okoumé og varen med okoumé-yderlag således som observeret for den samarbejdende tyrkiske producent. Den herved fremkomne prisforskel blev derefter anvendt på de gennemsnitlige vejede Eurostat-priser.

(28)

Med udgangspunkt i Eurostats samlede mængder er de kinesiske eksportmængder for hver af de to hovedtyper okoumé-krydsfiner blevet beregnet ud fra forholdet mellem ren okoumé og okoumé-yderlag i overvågningsrapporterne, jf. betragtning 21, for den periode, der overlappede NUP.

3.   Sammenligning

(29)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. På denne baggrund blev der foretaget justeringer for transportomkostninger, søtransport og forsikring, håndtering og lastning samt dermed forbundne omkostninger, når dette var relevant og berettiget. På grund af manglende samarbejde fra de kinesiske eksporterende producenters side blev disse justeringer foretaget ud fra de foreliggende faktiske oplysninger.

4.   Dumpingmargen

(30)

Dumpingmargenen, udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, var 34,2 %.

5.   Importens sandsynlige udvikling i tilfælde af foranstaltningernes ophævelse

5.1.   Indledende bemærkninger

(31)

I forlængelse af undersøgelsen af, om der fandt dumping sted i NUP, blev sandsynligheden for fortsat dumping ligeledes undersøgt. Da de eksporterende producenter i Kina ikke samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, blev konklusionerne om mængden af importen og den overskydende kapacitet nedenfor i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 fastsat ud fra de foreliggende faktiske oplysninger, dvs. handelsstatistikker og indlæg fra interesserede parter.

5.2.   Den importerede mængde

(32)

Ifølge Eurostats handelsstatistikker var den faktiske import af okoumé-krydsfiner fra Kina til Unionen faldet betragteligt efter den oprindelige UP, men det lykkedes de kinesiske producenter at fastholde deres tilstedeværelse på EU-markedet i form af en markedsandel i NUP på 4,7 %.

5.3.   Produktionskapacitet og overskydende kapacitet

(33)

På grund af manglende samarbejdsvilje hos de kinesiske eksporterende producenter af okoumé-krydsfiner undersøgtes hele den kinesiske krydsfinerindustris situation (produktionen af krydsfiner på basis af alle træsorter). Som angivet i betragtning 89 i kommissionens forordning (EF) nr. 988/2004 (5) om indførelse af en midlertidig antidumpingtold kan krydsfinerproducenter producere krydsfiner sammensat af forskellige træsorter med det samme udstyr, og dette finder også sted. Ansøgeren fremlagde en beregning af mængden af okoumé-krydsfiner produceret i Kina på basis af antallet af okoumé-stammer til rådighed på det kinesiske marked, hvilket for NUP skønnedes til 900 000 m3. Ansøgeren vurderede også, at ca. 85 % heraf eller 765 000 m3 anvendes til produktion af krydsfiner. Den faktiske produktion af okoumé er vanskelig at anslå, og det samme gælder varesammensætningen, der har væsentlig indvirkning på de mulige producerede mængder, og er ukendt, da ingen af de kinesiske eksporterende producenter har udvist samarbejdsvilje. Et skøn af produktionskapaciteten på basis af okoumé-stammer viser dog klart, at produktionskapaciteten i Kina med en hvilken som helst varesammensætning er meget større end de mængder, der er forbrugt på EU-markedet (291 000 m3 i NUP, jf. betragtning 41).

(34)

Det blev desuden både i løbet af den nuværende undersøgelse og den oprindelige undersøgelse fastslået, at krydsfiner fremstillet af forskellige træsorter produceres af de samme virksomheder med det samme udstyr. Det kan derfor forventes, at kinesiske producenter, der for tiden koncentrerer deres produktion om andre, mindre lukrative typer krydsfiner, i tiltagende omfang vil lægge produktionen om til okoumé-krydsfiner, hvis der ikke træffes nogen foranstaltninger. Ifølge kinesiske eksportstatistikker tegnede den kinesiske krydsfinereksport i løbet af NUP sig for mere end 5 mio. m3, svarende til ca. 17 gange Unionens marked for okoumé-krydsfiner. Derfor vil kun en mindre ændring i varesammensætningen i betragteligt omfang kunne ændre mængden af okoumé-krydsfiner, der kan eksporteres.

5.4.   Import fra Kina til Unionen og andre tredjelande: mængder og priser

(35)

I 2009 var Unionen ifølge kinesiske eksportdata kun modtager af en mindre del (ca. 5 %) af den kinesiske eksport af tropisk krydsfiner. Sammenlignet med andre markeder var priserne ved disse salg relativt høje. Det er derfor sandsynligt, at en større andel af den kinesiske eksport af okoumé-krydsfiner i tilfælde af foranstaltningernes ophævelse vil blive rettet mod EU-markedet.

5.5.   Konklusion vedrørende sandsynligheden for fortsat dumping

(36)

Undersøgelsen viste, at den pågældende vare stadig sælges på EU-markedet til dumpingpriser i ikke ubetydelige mængder. Desuden tyder de tilgængelige oplysninger på, at produktionsmængderne i Kina er meget høje, og at den andel heraf, der eksporteres til Unionen, for tiden begrænses af de gældende foranstaltninger. I denne henseende kan det forventes, at okoumé-krydsfiner, der for tiden eksporteres til andre lande til lavere priser, vil blive omdirigeret til EU-markedet, hvis foranstaltningerne ophæves. Desuden kan det forventes, at kinesiske producenter af krydsfiner i tilfælde af foranstaltningernes bortfald vil forøge deres produktion af okoumé-krydsfiner, da EU-markedet for okoumé-krydsfiner er relativt lukrativt.

(37)

På denne baggrund må det derfor konkluderes, at der er sandsynlighed for fortsat dumping, hvis det tillades, at de gældende antidumpingforanstaltninger bortfalder.

D.   DEFINITION AF EU-ERHVERVSGRENEN

(38)

I Unionen er der kendskab til, at den pågældende vare fremstilles af seksten producenter i Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal og Spanien. Den samlede EU-produktion anslås til 235 000 m3. De EU-producenter, der tegner sig for den samlede EU-produktion, udgør EU-erhvervsgrenen, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1. I den betragtede periode i forbindelse med den oprindelige undersøgelse bestod EU-markedet af EU15-medlemsstaterne. Da produktionen af okoumé-krydsfiner i de 12 nye medlemsstater er temmelig ubetydelig, er det relevant at sammenligne den nuværende og den oprindelige undersøgelse.

(39)

Som nævnt i betragtning 10 blev en stikprøve bestående af tre producenter, der repræsenterede ca. 30 % af alle EU-producenters salg på EU-markedet til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i NUP og ca. 26 % af alle EU-producenternes produktion i NUP, undersøgt detaljeret. Stikprøven omfattede følgende selskaber:

GARNICA PLYWOOD S.A. (Spanien)

JEAN THÉBAULT SAS (Frankrig)

JOUBERT ST JEAN D'ANGÉLY SAS (Frankrig).

E.   SITUATIONEN PÅ EU-MARKEDET

1.   EU-forbrug

(40)

EU-forbruget af okoumé-krydsfiner blev beregnet ud fra EU-erhvervsgrenens og andre EU-producenters salgsmængde på EU-markedet og mængden af importen fra tredjelande til Unionen, baseret på Eurostat-data.

(41)

Mellem UP i den oprindelige undersøgelse og NUP i den nuværende undersøgelse er EU-forbruget samlet set faldet med 35 %. I den betragtede periode i den nuværende undersøgelse er EU-forbruget faldet med 22 %. Dette tilskrives almindeligvis den omstændighed, at okoumé-krydsfiner i en vis udstrækning er erstattet af andre tropiske træsorter såsom red canarium, bankirai eller meranti. I 2008 og i løbet af NUP har den økonomiske krise og den heraf følgende reduktion i visse industrielle aktiviteter bidraget til den faldende tendens for efterspørgslen efter okoumé-krydsfiner i Unionen.

 

2006

2007

2008

NUP

Samlet EU-forbrug (m3)

375 105

382 976

339 914

291 421

Indeks (2006 = 100) P.S.:

100

102

91

78

Kilde: Spørgeskemabesvarelser, anmodningen om en fornyet undersøgelse og data fra Eurostat

2.   Importmængde, markedsandel og priser for importen fra Kina

(42)

Den faktiske import af den pågældende vare til Unionen faldt fra 83 606 m3 i den oprindelige undersøgelses UP til 23 531 m3 i 2006. Derefter steg denne import med mere end 20 % mellem 2006 og 2008 og faldt brat mellem 2008 og NUP til 54 % af niveauet i 2006.

Import (m3)

2006

2007

2008

NUP

Kina

23 531

37 023

28 493

12 620

Indeks (2006 = 100)

100

157

121

54

Kilde: Eurostat

(43)

Den tilsvarende markedsandel steg med 3,4 procentpoint mellem 2006 og 2007. Den faldt med 1,3 procentpoint mellem 2007 og 2008 og faldt yderligere med 4,1 procentpoint mellem 2008 og NUP. Samlet steg markedsandelen for importerede varer fra Kina til Unionen med 2 procentpoint i den betragtede periode.

Markedsandele

2006

2007

2008

NUP

Kina

6,3 %

9,7 %

8,4 %

4,3 %

Kilde: Spørgeskemabesvarelser, anmodningen om en fornyet undersøgelse og data fra Eurostat

(44)

Gennemsnitsprisen ved import af den pågældende vare fra Kina faldt med 32 % mellem 2006 og NUP. Mere specifikt steg disse priser med 22 % mellem 2006 og 2007, med yderligere 3 procentpoint mellem 2007 og 2008 og med 7 procentpoint mellem 2008 og NUP.

Import (EUR/m3)

2006

2007

2008

NUP

Kina

485

590

608

642

Indeks (2006 = 100)

100

122

125

132

Kilde: Eurostat

3.   Prisunderbud

(45)

Med henblik på at undersøge spørgsmålet om prisunderbud blev EU-erhvervsgrenens vejede gennemsnitspriser pr. varetype ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet i forbindelse med stikprøverne sammenlignet med de tilsvarende vejede gennemsnitlige priser for de pågældende importerede varer. Sammenligningen blev foretaget efter fradrag af nedslag og rabatter.

(46)

På dette grundlag blev det konstateret, at kinesiske importpriser gennemsnitligt underbød EU-erhvervsgrenens salgspriser med 10 % i NUP.

(47)

I den oprindelige undersøgelse blev der justeret for kvalitetsforskel mellem den pågældende vare importeret fra Kina og samme vare solgt af EU-erhvervsgrenen. I nærværende undersøgelse blev kodningen af varetyper i spørgeskemaet justeret for at tage hensyn til dette. Da der derfor var taget højde for kvalitetsforskellen i nærværende undersøgelse, og da der ikke er modtaget data fra de kinesiske eksporterende producenters side vedrørende eventuelle yderligere kvalitetsforskelle, blev den i den oprindelige undersøgelse foretagne justering ikke anvendt i nærværende undersøgelse. I løbet af UP for den oprindelige undersøgelse blev de pågældende varer med oprindelse i Kina solgt i Unionen til priser, der lå 11-52 % under EU-erhvervsgrenens priser.

4.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

(48)

Alle de i grundforordningens artikel 3, stk. 5, anførte skadesindikatorer er analyseret. Indikatorer vedrørende produktionsmængde, produktionskapacitet, kapacitetsudnyttelse, beskæftigelse, salgsmængde, produktivitet og markedsandel er analyseret på basis af data indsamlet for hele EU-erhvervsgrenen. Hvad angår de øvrige skadesindikatorer, blev behandlingen heraf baseret på de oplysninger indsendt af EU-producenterne i stikprøven, som blev efterprøvet ved kontrolbesøg i hver enkelt virksomhed.

a)   Produktion

(49)

EU-erhvervsgrenens produktionsmængde steg med 31 % mellem 2006 og 2007 og faldt med 2 procentpoint mellem 2007 og 2008 og yderligere med 13 procentpoint mellem 2008 og NUP. Til trods for stigningen på 16 % i produktionsmængden mellem 2006 og NUP forbliver EU-erhvervsgrenens produktionsmængde lavere end de produktionsmængder, der konstateredes i den oprindelige undersøgelse, dvs. under 283 265 m3 i 2002 og 267 591 i den oprindelige UP.

 

2006

2007

2008

NUP

Produktion (m3)

203 604

267 155

263 080

235 182

Indeks (2006 = 100)

100

131

129

116

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse

b)   Produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(50)

EU-erhvervsgrenens produktionskapacitet er steget med 33 % mellem 2006 og 2007 og yderligere med 12 procentpoint mellem 2007 og 2008. Fra 2008 til NUP var produktionskapaciteten stabil. EU-erhvervsgrenens produktionskapacitet steg i alt med 45 % i løbet af den betragtede periode. Kapacitetsudnyttelsen, som i 2006 på 51 %, faldt i løbet af NUP yderligere til 41 %.

 

2006

2007

2008

NUP

Produktionskapacitet (m3)

399 016

532 415

578 484

577 205

Indeks (2006 = 100)

100

133

145

145

Kapacitetsudnyttelse

51 %

50 %

45 %

41 %

Indeks (2006 = 100)

100

98

89

80

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse

c)   Beskæftigelse

(51)

Beskæftigelsesniveauet hos EU-producenterne udviser en stigning på 11 % mellem 2006 og NUP. Mere specifikt steg antallet af ansatte mellem 2006 og 2007 med 21 % og lå i 2008 tæt på dette niveau. Fra 2008 til NUP faldt antallet af ansatte med 9 procentpoint. Som følge af virksomhedslukninger og omstrukturering nåede beskæftigelsen i den betragtede periode aldrig det niveau, der noteredes i løbet af den oprindelige undersøgelse.

 

2006

2007

2008

NUP

Beskæftigelse(ansatte)

883

1 064

1 060

983

Indeks (2006 = 100)

100

121

120

111

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse

d)   Salgsmængde

(52)

EU-producenternes salgsmængde til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet faldt med 16 % i den betragtede periode. Fra 2006 til 2007 var salget stabilt, inden det faldt i 2008 og i NUP. Salgsmængden i den betragtede periode var af samme størrelsesorden som i den betragtede periode i forbindelse med den oprindelige undersøgelse.

 

2006

2007

2008

NUP

Salgsmængde i Unionen (m3)

277 739

272 341

242 728

233 333

Indeks (2006 = 100)

100

98

87

84

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse

e)   Salgspriser

(53)

Fra 2006 til 2007 steg EU-erhvervsgrenens gennemsnitlige priser ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet med 13 % og fra 2007 til 2008 med yderligere 5 procentpoint. I løbet af NUP faldt priserne igen til niveauet for 2007. Samlet set er salgspriserne på EU-markedet steget med 13 % i den betragtede periode.

 

2006

2007

2008

NUP

Enhedspris på EU-markedet (EUR/m3)

786

885

930

887

Indeks (2006 = 100)

100

113

118

113

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse

f)   Produktivitet

(54)

EU-erhvervsgrenens produktivitet målt som årlig produktion (i kubikmeter) pr. ansat steg med 4 % i den betragtede periode. Dette skyldes, at produktionen steg i et hurtigere tempo end beskæftigelsesniveauet og viser EU-producenternes øgede effektivitet.

 

2006

2007

2008

NUP

Produktivitet (m3 pr. arbejdstager)

231

251

248

239

Indeks (2006 = 100)

100

109

108

104

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse

g)   Markedsandel

(55)

EU-erhvervsgrenens markedsandel steg med næsten 6 procentpoint i den betragtede periode. Nærmere bestemt faldt markedsandelen med 3 procentpoint mellem 2006 og 2007, og den forblev stabil mellem 2007 og 2008. Mellem 2008 og NUP steg den med 8,6 procentpoint til 80,2 %. EU-erhvervsgrenens stigende markedsandel i den betragtede periode afspejler et fald i EU-salget på baggrund af et mere udtalt fald i EU-forbruget.

 

2006

2007

2008

NUP

EU-producenternes markedsandel

74,3 %

71,3 %

71,6 %

80,2 %

Kilde: Spørgeskemabesvarelser, anmodningen om en fornyet undersøgelse og data fra Eurostat

h)   Dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter tidligere dumping

(56)

I NUP fortsatte dumpingen til trods for de gældende foranstaltninger, dog på et betydeligt lavere niveau end det, der blev fastlagt i forbindelse med den oprindelige undersøgelse. I betragtning af dumpingimportens størrelse og priser kan den reelle dumpingmargen, som desuden har en betragtelig størrelse, ikke anses for at være uden betydning. Selv om der kunne konstateres et vist omfang af genrejsning efter tidligere dumping, er EU-erhvervsgrenen fortsat sårbar over for de skadevoldende virkninger af eventuel dumpingimport på EU-markedet.

(57)

Hvad angår EU-erhvervsgrenens generelle situation, er det konstateret, at adskillige producenter har indstillet deres virksomhed siden den oprindelige undersøgelse. Ifølge de foreliggende oplysninger gik den største EU-producent i forbindelse med den oprindelige undersøgelse konkurs i 2008, idet virksomheden først reducerede og siden helt indstillede produktionen. To andre EU-producenter, som indgik i stikprøven i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, lukkede i henholdsvis 2005 og 2006. Endelig måtte en fransk producent også lukke i begyndelsen af 2009. Desuden har en græsk producent reduceret sin produktion drastisk. Selv om denne udvikling kan have bidraget til øgede markedsandele for de resterende EU-producenter, viser den, at EU-erhvervsgrenen som helhed stadig er skrøbelig og sårbar.

a)   Lagre

(58)

Slutlagrene for de EU-producenter, der indgik i stikprøven, femdobledes næsten i den betragtede periode. I sammenligning med den periode, der er dækket af den oprindelige undersøgelse, hvor okoumé-krydsfiner kun produceredes efter ordre, lader det til, at der opbevares store mængder på lager i den betragtede periode. Dette er især tilfældet for 2008 og NUP som følge af faldende salgsmængder.

Stikprøve

2006

2007

2008

NUP

Slutlagre (m3)

1 419

3 954

6 805

6 589

Indeks (2006 = 100)

100

279

480

464

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

b)   Lønninger

(59)

De årlige arbejdskraftomkostninger hos de EU-producenter, der indgik i stikprøven, steg med 26 % i løbet af den betragtede periode. Nærmere bestemt steg de årlige arbejdskraftomkostninger med 29 % fra 2006 til 2007. De faldt igen med 3 procentpoint mellem 2007 og 2008. Fra 2008 til NUP var lønningerne stabile.

Stikprøve

2006

2007

2008

NUP

Årlige arbejdskraftomkostninger (EUR)

6 429 123

8 262 078

8 125 944

8 100 326

Indeks (2006 = 100)

100

129

126

126

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

c)   Rentabilitet og investeringsafkast

(60)

Rentabilitetsniveauet for de EU-producenter, der indgik i stikprøven, var på 4,3 % i 2006, og det forbedredes med 9,8 % og 8,3 % i henholdsvis 2007 og 2008, før det igen faldt til 5,9 % i løbet af FUP. Investeringsafkastet, udtrykt som fortjenesten i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne, faldt med 51 % over den betragtede periode, eller fra 12,5 % i 2006 til 6,2 % i NUP.

Stikprøve

2006

2007

2008

NUP

Rentabilitet ved EU-salget (% af nettosalget)

4,3 %

9,8 %

8,3 %

5,9 %

Indeks (2006 = 100)

100

230

193

137

Investeringsafkast (fortjenesten i % af den bogførte nettoværdi af investeringerne)

12,5 %

13,6 %

12,1 %

6,2 %

Indeks (2006 = 100)

100

109

97

49

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

d)   Likviditet og evne til at rejse kapital

(61)

Nettolikviditeten for de EU-producenter, der indgik i stikprøven, fra driftsaktiviteterne er steget med 32 % i den betragtede periode. Der er ingen indikation for, at EU-erhvervsgrenen skulle have haft vanskeligheder med at rejse kapital.

Stikprøve

2006

2007

2008

NUP

Likviditet (EUR)

10 507 019

11 414 266

15 892 091

13 853 776

Indeks (2006 = 100)

100

109

151

132

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

e)   Investeringer

(62)

De årlige investeringer i produktionen af samme vare foretaget af virksomhederne i stikprøven steg med 10 % mellem 2006 og 2007, med 100 procentpoint mellem 2007 og 2008 og derefter med yderligere 16 procentpoint mellem 2008 og NUP. Den samlede stigning i investeringerne var på 126 % i den betragtede periode.

Stikprøve

2006

2007

2008

NUP

Nettoinvesteringer (EUR)

3 588 258

3 959 491

7 520 975

8 108 166

Indeks (2006 = 100)

100

110

210

226

Kilde: Spørgeskemabesvarelser

5.   Konklusion om EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

(63)

Analysen af de makroøkonomiske og de mikroøkonomiske data viser, at EU-erhvervsgrenen befinder sig i en relativt stabil situation. Især rentabilitetsniveauet for EU-producenterne i stikprøven er igen forbedret i forhold til -8,9 % for producenterne i stikprøven i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, og den gennemsnitlige rentabilitet er i hele den betragtede periode forblevet mellem 4,3 % og 9,8 %. Takket være de gældende foranstaltninger lykkedes det også EU-erhvervsgrenen at øge sin markedsandel på et vigende marked.

F.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORNYET SKADE

1.   Konsekvenser af den forventede importmængde og prismæssige virkninger for EU-erhvervsgrenen, hvis foranstaltningerne ophæves

(64)

Selv om EU-erhvervsgrenen tilsyneladende er stabiliseret og har kommet sig af virkningerne af dumpingimporten fra Kina, har den endnu ikke med hensyn til produktion, salg og beskæftigelse nået niveauet fra perioden før den oprindelige undersøgelse. En række EU-producenter har måttet lukke deres virksomhed, hvilket også er tegn på, at industrien som helhed stadig er skrøbelig.

(65)

En række elementer bestyrker sandsynligheden for fornyet skade i tilfælde af foranstaltningernes bortfald. For det første vil EU-erhvervsgrenen, i betragtning af det konstaterede underbudsniveau for importen fra Kina og ud fra den antagelse, at importprisernes nuværende lave niveau varer ved eller endda styrkes med henblik på genvinding af tabte markedsandele, ikke være i stand til at fastholde det nuværende prisniveau. Dette sandsynlige pristryk vil med sikkerhed bringe EU-erhvervsgrenens igangværende restituering i fare og underminere rentabiliteten.

(66)

For det andet er det i betragtning af de kinesiske eksporterende producenters betragtelige produktionskapacitet også sandsynligt, at dumpingimporten ville øges ved lave prisniveauer. Dette vil betyde, at EU-erhvervsgrenen vil miste salg på markedet, og dette vil i betragtning af den allerede lave kapacitetsudnyttelsesgrad i NUP kunne medføre yderligere reduktion af produktionen eller endda yderligere virksomhedslukninger blandt EU-producenterne.

(67)

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at der er sandsynlighed for, at der igen vil forekomme skade i forbindelse med fornyet import af den pågældende vare fra Kina, hvis foranstaltningerne udløber.

(68)

Okoumé er et tropisk træ, der hovedsagelig vokser i Gabon og i mindre omfang i Ækvatorialguinea og Cameroun. Den klagende sammenslutning har fremlagt bevis for, at den gabonesiske regering fra den 1. januar 2010 har forbudt eksporten af uskrællede okoumé-stammer fra Gabon med henblik på at beholde forarbejdningen af stammerne til finer i landet. Det er derfor undersøgt, om et sådant forbud, selv om det er indført efter NUP, vil få væsentlige konsekvenser for nærværende analyse.

(69)

Oplysninger, der er modtaget i forbindelse med undersøgelsen, tyder på, at de asiatiske virksomheder, der importerer/eksporterer mere end 60 % af de gabonesiske stammer, har en stærk forhandlingsposition over for Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), som er hovedeksportøren af okoumé-træ, og over for den gabonesiske regering, og at beslutningen har færre konsekvenser for dem end for europæiske virksomheder. På grund af manglende samarbejdsvilje hos de kinesiske eksporterende producenter kunne der ikke gennemføres yderligere undersøgelser af konsekvenserne i denne henseende.

(70)

Eksportforbuddet trådte først i kraft den 1. januar 2010, dvs. efter NUP, og der gjaldt indtil maj 2010 en overgangsperiode for stammer, der allerede var fældet ved udgangen af 2009, og som stadig kunne eksporteres. Med henblik på at undersøge konsekvenserne af ikrafttrædelsen af eksportforbuddet for EU-producenterne anmodede medlemmerne af den klagende sammenslutning den 14. september 2010 om yderligere oplysninger. Der blev modtaget svar fra fire EU-producenter. To af producenterne i stikprøven har deres egen skrælningsfabrik i Gabon og er tilsyneladende derfor ikke berørt af forbuddet. Alle producenterne i stikprøven bekræftede dog, at kinesiske virksomheder har en stærk forhandlingsposition, når det gælder om at sikre adgangen til råmaterialer, og at det stadig er uvist, hvor effektiv håndhævelsen af loven bliver. EU-producenterne bekræftede, at leverancerne af okoumé er faldet, og at priserne er steget efter indførelsen af forbuddet mod eksport af stammer fra Gabon, og at producenter, som har en okoumé-skrælningsfabrik i Unionen, vil blive hårdest ramt af den nye situation.

(71)

Under alle omstændigheder omfatter forbuddet i princippet al eksport, dvs. også til Kina. Derfor har den nye retstilstand i Gabon tilsyneladende ikke konsekvenser for analysen i nærværende udløbsundersøgelse.

2.   Konklusion om sandsynligheden for fornyet skade

(72)

På baggrund af ovenstående analyse konkluderes det, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil medføre fornyet skade for EU-erhvervsgrenen som følge af dumpingimport af den pågældende vare fra Kina.

G.   INTERIMSUNDERSØGELSE BEGRÆNSET TIL SKADEASPEKTERNE I MEDFØR AF DET FRANSKE KONKURRENCERÅDS AFGØRELSE

(73)

Som nævnt i betragtning 4 blev en række franske producenter sagsøgt for konkurrencebegrænsende adfærd, og Kommissionen anså det derfor for passende at indlede en ny interimsundersøgelse på eget initiativ for at analysere EU-erhvervsgrenens skadestilstand, navnlig sammenlignet med situationen i undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse.

(74)

I ovennævnte retssag udstedte det franske konkurrenceråd en bøde til seks franske krydsfinerproducenter for konkurrencebegrænsende adfærd (anvendelse af samme pristabeller og samtidige prisforhøjelser) i perioden fra november 1995 til maj 2004. Ved dom af 29. september 2009 opretholdt appeldomstolen i Paris konkurrencerådets afgørelse, selv om den reducerede bødernes størrelse en smule.

(75)

Ved skadesanalysen i forbindelse med den oprindelige undersøgelse indgik fem europæiske producenter i stikprøven: tre franske, én italiensk og én portugisisk. To af de tre franske producenter i stikprøven blev senere tildelt ovennævnte bøder. Med henblik på at undersøge de mulige virkninger af ovennævnte konkurrencebegrænsende adfærd for skadesanalysen blev først de gennemsnitlige salgspriser for hver enkelt virksomhed i den oprindelige stikprøve sammenlignet. Det konstateredes, at de to franske producenter, der senere blev tildelt bøder, faktisk havde højere gennemsnitlige salgspriser end de andre tre virksomheder i stikprøven. Prisforskellene kan delvis forklares ud fra konklusionerne af den oprindelige undersøgelse, dvs. ud fra forskelle mellem disse producenters varesammensætning. Ved en mere detaljeret sammenligning konstateredes det imidlertid, at de to franske producenters enhedssalgspriser i den oprindelige UP også var højere for både finer af ren okoumé (7-30 % højere) og for finer med yderlags-okoumé (3-19 %).

(76)

Derfor fjernedes oplysningerne fra de to franske virksomheder fra skadesberegningen, og skadesbilledet for den oprindelige sag blev undersøgt på basis af oplysninger fra de resterende tre virksomheder i stikprøven. Da de makroøkonomiske indikatorer (produktion, produktivitet, salg, markedsandel, beskæftigelse og vækst) var baseret på oplysninger indgivet af ti EU-producenter, blev oplysningerne fra de andre franske virksomheder, der blev tildelt bøde, også fjernet fra denne beregning.

(77)

Det konstateredes, at konklusionerne af den oprindelige undersøgelse med hensyn til de såkaldte mikroøkonomiske indikatorer ikke ville blive ændret i betragteligt omfang uden inddragelse af oplysningerne vedrørende de franske virksomheder, der blev tildelt bøde. I den betragtede periode i forbindelse med den oprindelige undersøgelse faldt rentabiliteten for virksomhederne i stikprøven fra 3,5 % til – 8,9 %. Hvis de franske producenter, der blev tildelt bøde, var blevet udelukket fra stikprøven, ville rentabiliteten være faldet fra 3,1 % til – 6,5 %. Afkastet på investeringer foretaget af virksomhederne i stikprøven faldt fra 15,6 % til – 27,5 %. Uden hensyntagen til de franske producenter, der blev tildelt bøde, ville det være faldet fra 19,3 % til – 38,9 %. Investeringerne foretaget af virksomhederne i stikprøven faldt med 80 %; uden hensyntagen til de franske producenter, der blev tildelt bøde, ville de være faldet med 86 %. Likviditeten for producenterne i stikprøven faldt fra 7,6 mio. EUR til 59 000 EUR; uden hensyntagen til de franske producenter, der blev tildelt bøde, ville den være faldet fra 1,5 mio. EUR til – 69 000 EUR. Hvad angår makroøkonomiske data for EU-erhvervsgrenen som helhed ville der kunne noteres et mere nuanceret billede, hvis oplysningerne for de franske producenter, der blev tildelt bøde, var blevet udelukket. I den betragtede periode i forbindelse med den oprindelige undersøgelse faldt EU-erhvervsgrenens produktion med 10 %; uden hensyntagen til de franske producenter, der blev tildelt bøde, ville den være faldet med 1 %. Beskæftigelsen i EU-erhvervsgrenen faldt med 9 %; uden hensyntagen til de franske producenter, der blev tildelt bøde, ville den være forblevet stabil. EU-erhvervsgrenens salgsværdi faldt med 7 %; uden hensyntagen til de franske producenter, der blev tildelt bøde, ville den være steget med 5 %. EU-erhvervsgrenens salgsmængde faldt med 10 %; uden hensyntagen til de franske producenter, der havde fået bødestraf, ville den være steget med 1 %.

(78)

Selv om skadesbilledet ville have været mere nuanceret ved udelukkelse af oplysningerne vedrørende de franske virksomheder, der blev tildelt bøde, ville skaden i forbindelse med den oprindelige undersøgelse have været betragtelig. Dette skyldes især udviklingen inden for de såkaldte mikroøkonomiske indikatorer.

(79)

Det er også blevet undersøgt, om de franske producenters konkurrencebegrænsende adfærd kunne have indvirkning på skadesbilledet i forbindelse med nærværende undersøgelse. For det første kunne ingen af indikatorerne længere være påvirket direkte af den konkurrencebegrænsende adfærd, da kartellet blev stoppet i 2004. Derfor blev det vurderet, om skadesanalysen stadig kunne være påvirket indirekte, dvs. gennem udgifterne til bøderne. Det er konstateret, at ingen af de to franske producenter i stikprøven indregnede bødebeløbet ved beregningen af deres rentabilitet. Derfor er det konkluderet, at den tidligere konkurrencebegrænsende adfærd eller de udstedte bøder ikke havde indvirkning på nærværende skadesanalyse.

(80)

På baggrund af ovenstående analyse konkluderes det, at de franske producenters konkurrencebegrænsende adfærd ikke har påvirket EU-erhvervsgrenens skadestilstand, navnlig sammenlignet med situationen i undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse. Den delvise interimsundersøgelse bør derfor indstilles.

H.   UNIONENS INTERESSER

(81)

Det er i overensstemmelse med grundforordningens artikel 21 blevet undersøgt, om der er tvingende grunde til ikke at opretholde de eksisterende antidumpingforanstaltninger. Fastlæggelsen af Unionens interesser var baseret på en vurdering af alle de involverede parters interesser. Alle interesserede parter fik, jf. grundforordningens artikel 21, stk. 2, mulighed for at fremsætte bemærkninger.

(82)

Det skal bemærkes, at det i den oprindelige undersøgelse blev fastslået, at det ikke var i strid med Unionens interesser at indføre foranstaltninger. Da nærværende undersøgelse er en fornyet undersøgelse med analyse af en situation, hvor der allerede har været antidumpingforanstaltninger gældende, giver det mulighed for at foretage en vurdering af eventuelle uønskede negative virkninger for de berørte parter af de gældende antidumpingforanstaltninger.

(83)

Det blev på dette grundlag undersøgt, om der fandtes tvingende grunde til at konkludere, at det ikke er i Unionens interesse at opretholde foranstaltninger i denne bestemte sag trods konklusionerne om sandsynligheden for fortsat eller fornyet skadelig dumping.

1.   EU-erhvervsgrenens og andre EU-producenters interesser

(84)

En opretholdelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen fra det pågældende land vil give EU-erhvervsgrenen bedre muligheder for at opnå et rimeligt rentabilitetsniveau og bidrage til at undgå, at EU-erhvervsgrenen trænges ud af markedet af de betydelige mængder af dumpingimport fra Kina. Der er faktisk stor sandsynlighed for skadevoldende dumping i betydelige mængder, som EU-erhvervsgrenen ikke vil kunne modstå. EU-erhvervsgrenen vil derfor fortsat drage fordel af en opretholdelse af de gældende antidumpingforanstaltninger.

(85)

Det konkluderes derfor, at det helt klart vil være i EU-erhvervsgrenens og andre EU-producenters interesse, at antidumpingforanstaltningerne over for Kina opretholdes.

2.   Ikke forretningsmæssigt forbundne EU-importørers interesser

(86)

To ikke forretningsmæssigt forbundne EU-importører samarbejdede med undersøgelsen. Begge var imod en fortsættelse af foranstaltningerne, og de anførte, at foranstaltningerne var ineffektive, at de kinesiske varer ikke er sammenlignelige med samme vare produceret af EU-erhvervsgrenen på grund af kvalitetsforskelle, og de rejste tvivl om konkurrenceevnen for Unionens okoumé-krydsfinerindustri. Ingen af disse påstande er imidlertid blevet underbygget. Da der ikke foreligger oplysninger om, at de gældende antidumpingforanstaltninger i væsentlig grad har påvirket importører, konkluderes det, at en opretholdelse af foranstaltningerne ikke i væsentligt omfang vil påvirke EU-importørernes interesser.

3.   EU-forbrugernes interesser

(87)

Der blev modtaget svar fra tre brugere fra henholdsvis Italien, Grækenland og Frankrig. I betragtning af at ingen af disse brugere købte den pågældende vare fra Kina, og da der ikke foreligger oplysninger om, at de gældende antidumpingforanstaltninger i væsentlig grad har påvirket brugerne, kan det konkluderes, at opretholdelsen af foranstaltningerne ikke i væsentligt omfang vil få negative virkninger for brugerne i Unionen.

4.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(88)

Det konkluderes hermed, at der ikke er nogen tvingende grunde til ikke at opretholde de gældende foranstaltninger.

I.   ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(89)

Alle parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for at anbefale, at de gældende foranstaltninger opretholdes.

Virksomhed

Toldsats i

%

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd.

9,6

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd.

17

Alle andre virksomheder

66,7

(90)

De fik også en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til fremlæggelsen af oplysninger. Indlæg og bemærkninger blev, hvor det var berettiget, taget i betragtning.

(91)

Det følger af ovenstående, at antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af okoumé-krydsfiner med oprindelse i Kina bør opretholdes, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2 og 3.

(92)

De antidumpingtoldsatser for individuelle virksomheder, der er anført i denne forordning, finder udelukkende anvendelse på import af den pågældende vare fremstillet af disse virksomheder og således af de nævnte specifikke juridiske personer. Import af den pågældende vare fremstillet af andre virksomheder, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den dispositive del af denne forordning med navn og adresse, herunder enheder, der er forretningsmæssigt forbundet med den specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af denne sats, men er omfattet af toldsatsen for »alle andre virksomheder«

(93)

Alle anmodninger om anvendelse af disse individuelle antidumpingtoldsatser (f.eks. efter ændring af den pågældende virksomheds navn eller efter oprettelse af nye produktions- eller salgsenheder) fremsendes straks til Kommissionen (6) sammen med alle relevante oplysninger, især om ændringer af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med fremstilling og hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning til den pågældende navneændring eller ændring vedrørende produktions- og salgsenheder. Denne forordning vil i givet fald blive ændret i overensstemmelse hermed gennem en ajourføring af listen over virksomheder, der er omfattet af individuelle toldsatser.

(94)

For at minimere risikoen for omgåelse som følge af den store forskel i toldsatser, konkluderes det, at det i dette tilfælde er nødvendigt med særlige foranstaltninger for at sikre en korrekt anvendelse af antidumpingtolden. En af disse særlige foranstaltninger er, at der for medlemsstaternes toldmyndigheder skal fremlægges en gyldig handelsfaktura, som skal opfylde de krav, der er fastsat i bilaget til denne forordning. Import, der ikke er ledsaget af en sådan faktura, er omfattet af den restdumpingtold, som gælder for alle andre virksomheder.

(95)

Hvis der er en betydelig mængdemæssig stigning i eksporten fra en af de virksomheder, der er omfattet af lavere individuelle toldsatser, efter indførelsen af de pågældende foranstaltninger, kan en sådan mængdemæssig stigning i sig selv betragtes som en ændring af handelsmønstret som følge af indførelsen af foranstaltninger, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 1. Under sådanne omstændigheder og forudsat, at betingelserne er opfyldt, kan der indledes en omgåelsesundersøgelse. Ved denne undersøgelse kan det bl.a. overvejes, om det bliver nødvendigt at fjerne individuelle toldsatser og indføre en landsdækkende told —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af okoumé-krydsfiner, dvs. krydsfiner, der udelukkende består af trælag, hvoraf det enkelte lag ikke må være over 6 mm tykt, og mindst et af de ydre lag skal være af okoumé, der ikke er belagt med en permanent film af andre materialer, på nuværende tidspunkt henhørende under KN-kode ex 4412 31 10 (Taric-kode 4412311010) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   Antidumpingtolden fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for de i stk. 1 omhandlede varer fremstillet af følgende virksomheder:

Producent

Toldsats i

%

Taric-tillægskode

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu

Province, Folkerepublikken Kina

9,6

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

Linhai Economic Development Zone, Zhejiang,

Folkerepublikken Kina

23,5

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui

Province 235323, Folkerepublikken Kina

6,5

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang

Province, Folkerepublikken Kina

17

A529

Alle andre virksomheder

66,7

A999

3.   Anvendelsen af de individuelle toldsatser, der er fastsat for de virksomheder, der er nævnt i stk. 2, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilaget. Hvis der ikke forelægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for alle andre virksomheder.

4.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Den delvise interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 indstilles hermed.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 336 af 12.11.2004, s. 4.

(3)  EUT C 114 af 19.5.2009, s. 11.

(4)  EUT C 270 af 11.11.2009, s. 24.

(5)  EUT L 181 af 18.5.2004, s. 5.

(6)  Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat H, NERV-105, B-1049 Bruxelles.


BILAG

Den gyldige handelsfaktura, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, skal indeholde en erklæring underskrevet af en af de ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, udformet på følgende måde:

1.

Navn og stilling for den ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen.

2.

Følgende erklæring: »Undertegnede bekræfter, at den mængde [den pågældende vare], der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, er fremstillet af (virksomhedens navn og adresse) (Taric-tillægskode) i (det pågældende land). Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«

3.

Dato og underskrift


2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/14


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 83/2011

af 31. januar 2011

om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 610/2010

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. juli 2010 gennemførelsesforordning (EU) nr. 610/2010 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 (2), der fastlægger en ajourført liste over de personer, grupper og enheder, som forordning (EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på.

(2)

Rådet har, hvor det var praktisk muligt, forelagt alle personer, grupper og enheder en begrundelse for, at de er opført på listen i gennemførelsesforordning (EU) nr. 610/2010. En gruppe fik i november 2010 forelagt en ændret begrundelse.

(3)

I en bekendtgørelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3) gjorde Rådet de personer, grupper og enheder, der er opført på listen i gennemførelsesforordning (EU) nr. 610/2010, opmærksom på, at det havde besluttet at bevare dem på listen. Rådet gjorde også de pågældende personer, grupper og enheder opmærksom på, at de kunne indgive anmodning om at få Rådets begrundelse for, at de var opført på listen, medmindre begrundelsen allerede var blevet meddelt dem. Fem grupper fik i november 2010 forelagt en ændret begrundelse (4).

(4)

Rådet har foretaget en fuldstændig gennemgang af listen over de personer, grupper og enheder, som forordning (EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på, som påkrævet i henhold til artikel 2, stk. 3, i den pågældende forordning. Det har i den forbindelse taget hensyn til de bemærkninger, som de berørte personer har indgivet til Rådet.

(5)

Med forbehold af den verserende appel i sag T-348/07 har Rådet konkluderet, at de personer, grupper og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, har været involveret i terrorhandlinger som omhandlet i artikel 1, stk. 2 og 3, i Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (5), at der er truffet en afgørelse for så vidt angår disse af en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i nævnte fælles holdning, og at de fortsat bør være omfattet af de specifikke restriktive foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2580/2001.

(6)

På grund af den verserende appel i sag T-348/07 har Rådet besluttet, at Rådets afgørelse 2010/386/FUSP (6) ikke bør ophæves med hensyn til en gruppe. Der er i øjeblikket ved at blive foretaget en gennemgang af denne gruppe.

(7)

Listen over de personer, grupper og enheder, som forordning (EF) nr. 2580/2001 finder anvendelse på, bør ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001, erstattes af listen i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 610/2010 ophæves herved, undtagen i det omfang den vedrører den gruppe, der er nævnt i punkt 25 i del 2 i bilaget dertil.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70.

(2)  EUT L 178 af 13.7.2010, s. 1.

(3)  EUT C 188 af 13.7.2010, s. 13.

(4)  EUT C 316 af 20.11.2010, s. 11.

(5)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93.

(6)  EUT L 178 af 13.7.2010, s. 28.


BILAG

LISTE OVER PERSONER, GRUPPER OG ENHEDER, JF. ARTIKEL 1

1.   Personer

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), født den 1.2.1966 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

2.

ABOUD, Maisi (alias den schweiziske Abderrahmane), født den 17.10.1964 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), født den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), født den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

8.

ASLI, Rabah, født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

9.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født i 1960 i Libanon, libanesisk statsborger

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene) — medlem af »Hofstadgroep«

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), født den 1.2.1972 i Algeriet — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), født den 1.6.1970 i Algeriet — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

13.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI, alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E, alias Abu QAE QAE, alias FOUAD, alias FZAD, alias Nabil EL FATMI, alias Ben MOHAMMED, alias Ben Mohand BEN LARBI, alias Ben Driss Muhand IBN LARBI, alias Abu TAHAR, alias EGGIE), født den 15.8.1982 i Midar (Marokko), pas nr. N829139 (Marokko) — medlem af »Hofstadgroep«

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), født den 10.7.1965 eller den 11.7.1965 i El Dibabiya (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, født den 10.9.1971 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pas nr. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), født den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

19.

NOUARA, Farid, født den 25.11.1973 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), født den 11.9.1968 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), født den 23.6.1963 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), født den 14.6.1974 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

23.

SENOUCI, Sofiane, født den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

24.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), født den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

25.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), født den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederlandene), pas nr. NE8146378 (Nederlandene) — medlem af »Hofstadgroep«

2.   Grupper og enheder

1.

»Abu Nidal Organisation« — »ANO« (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias »Black September« (»Sorte September«), alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«)

2.

»Al-Aqsa Martyrs’ Brigade« (»Al Aqsa-Martyrernes Brigade«)

3.

»Al-Aqsa. e.V.«

4.

»Al-Takfir« og »al-Hijra«

5.

»Aum Shinrikyo« (alias »AUM«, alias »Aum Supreme Truth«, alias »Aleph«)

6.

»Babbar Khalsa«

7.

»Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People’s Army« — »NPA«, Filippinerne

8.

»Gama’a al-Islamiyya« (alias »Al-Gama’a al-Islamiyya«)(»Islamisk Gruppe« — »IG«)

9.

»İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« — »IBDA-C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«)

10.

»Hamas«, herunder »Hamas-Izz al-Din al-Qassem«

11.

»Hizbul Mujahideen« — »HM«

12.

»Hofstadgroep«

13.

»Holy Land Foundation for Relief and Development«

14.

»International Sikh Youth Federation« — »ISYF«

15.

»Khalistan Zindabad Force« — »KZF«

16.

»Det Kurdiske Arbejderparti« — »PKK« (alias »KADEK«, alias »KONGRA-GEL«)

17.

»De Tamilske Tigre« — »LTTE«

18.

»Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«)

19.

»Palestinian Islamic Jihad« (»Palæstinensisk Islamisk Jihad«) — »PIJ«

20.

»Popular Front for the Liberation of Palestine« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse«) — »PFLP«

21.

»Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen«) (alias »PFLP-General Command«)

22.

»Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia« — »FARC« (»Colombias Væbnede Revolutionære Styrker«)

23.

»Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi« — »DHKP/C« (alias »Devrimci Sol« (»Revolutionary Left«), alias »Dev Sol«) (»Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party«)

24.

»Sendero Luminoso« — »SL« (»Den Lysende Sti«)

25.

»Teyrbazen Azadiya Kurdistan« — »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«)

26.

»Autodefensas Unidas de Colombia« — »AUC« (»De Forenede Selvforsvarsstyrker i Colombia«)


2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/17


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 84/2011

af 31. januar 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 1,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/639/FUSP af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (1) som ændret ved Rådets afgørelse 2011/69/FUSP af 31. januar 2011 (2),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets afgørelse 2010/639/FUSP som ændret fastsætter, at pengemidler og økonomiske ressourcer, som bl.a. tilhører personer, der er ansvarlige for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget i Belarus den 19. december 2010 og overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition, og de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er knyttet til dem, indefryses.

(2)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem ensartet.

(3)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til adgang til effektive retsmidler og til retfærdig rettergang og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(4)

I betragtning af den konkrete trussel mod den internationale fred og sikkerhed, som situationen i Belarus udgør, og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til afgørelse 2011/69/FUSP, bør beføjelsen til at ændre listerne i bilag I og IA til denne forordning udøves af Rådet.

(5)

Proceduren for ændring af listerne i bilag I og IA til denne forordning bør omfatte, at begrundelserne for opførelsen på listerne meddeles de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, enheden eller organet herom.

(6)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses i henhold til denne forordning, gøres offentligt tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 765/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listerne i bilag I eller i bilag IA, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listerne i bilag I eller i bilag IA.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

4.   Bilag I omfatter de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i Rådets afgørelse 2010/639/FUSP som ændret.

5.   Bilag IA omfatter de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse 2010/639/FUSP som ændret.«.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2b

1.   Bilag I og IA indeholder begrundelsen for at opføre personerne, enhederne eller organerne på listerne.

2.   Bilag I og IA indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder og organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.«.

3)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne på listen i bilag II, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på vilkår, som de finder passende, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige for at dække basale behov hos de personer, der er opført på listerne i bilag I eller i bilag IA, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter eller afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

udelukkende er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand, eller

c)

udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer.

2.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne på listen i bilag II, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på vilkår, som de finder passende, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at afholde ekstraordinære udgifter, forudsat at medlemsstaten senest to uger før tilladelsen gives har underrettet de andre medlemsstater og Kommissionen om årsagen til, at den mener, at der bør gives en særlig tilladelse.

3.   Medlemsstaterne underretter de andre medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1 eller 2.«.

4)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.«.

5)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 8a

1.   Såfremt Rådet beslutter at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, ændrer det bilag I eller IA i overensstemmelse hermed.

2.   Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for opførelsen på listerne til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

4.   Listerne i bilag I og IA tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver tolvte måned.«.

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 9b

Når denne forordning indeholder et krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til Kommissionen eller på anden måde kommunikeres med den, skal den adresse og de øvrige kontaktoplysninger, der er anført i bilag II, anvendes.«

7)

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 erstattes af teksten i bilag I.

8)

Teksten i bilag II indsættes i forordning (EF) nr. 765/2006 som bilag IA.

9)

Bilag II til forordning (EF) nr. 765/2006 ændres som anført i bilag III.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.

(2)  Se side 40 i denne EUT.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


BILAG I

»BILAG I

Liste over de fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 2 og 4

 

Navn (engelsk transskription)

Navn (belarussisk skrivemåde)

Navn (russisk skrivemåde)

Fødsels-dato

Fødested

Adresse

Pas-nummer

Stilling

1.

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka, Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, Vitebskdistriktet

 

 

Præsident

2.

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

(Nievyhlas, Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinskdistriktet

 

 

Præsidentens kabinetschef

3.

Petkevich, Natalya Vladimirovna

(Piatkevich, Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Præsidentens tidligere vicekabinetschef

4.

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

(Rubinau, Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mogilev

 

 

Vicechef for medier og ideologi, præsidentens kabinet

5.

Proleskovsky, Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski, Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad)

 

 

Informations-minister

6.

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou, Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Botnia, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Præsidentens vicekabinetschef

7.

Rusakevich, Vladimir Vasilievich (Rusakevich, Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Tidligere informations-minister

8.

Golovanov, Viktor Grigoryevich

(Halavanau, Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Justitsminister

9.

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich; Zimovsky, Alexander Leonidovich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Tyskland

 

 

Tidligere formand for det nationale statsteleradioselskab

10.

Konopliev, Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsi, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Formand for parlamentets underhus

11.

Cherginets, Nikolai Ivanovich

(Charhiniets, Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Formand for overhusets udenrigsudvalg

12.

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kastsian, Siarhiei Ivanavich),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, Mogilev-distriktet,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Formand for underhusets udenrigsudvalg

13.

Orda, Mikhail Sergeievich

(Orda, Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, Grodno-distriktet,

Дятлово Гродненской области

 

 

Medlem af overhuset, leder af BRSM (det belarussiske ungdomsforbund)

14.

Lozovik, Nikolai Ivanovich

(Lazavik, Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, Minskdistriktet,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Sekretær for den centrale valgkommission

15.

Miklashevich, Petr Petrovich

(Miklashevich, Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minskdistriktet,

Косута Минской области

 

 

Offentlig anklager

16.

Slizhevski, Oleg Leonidovich

(Slizheuski, Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Medlem af den centrale valgkommission

17.

Khariton, Aleksandr (Kharyton, Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Konsulent i afdelingen for sociale organisationer, arbejdsmarkedets parter og ngo'er, justitsministeriet

18.

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnou, Yauhien Alaksandravich

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Riazandistriktet, Rusland

 

 

Første næstformand for den økonomiske domstol

19.

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya, Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Dommer i Minsks Moskvadistrikt

20.

Trubnikov, Nikolai Alekseievich

(Trubnikau, Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Dommer i Minsks Partizanskiydistrikt

21.

Kuprianov, Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau, Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Offentlig viceanklager

22.

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

(Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, Gomeldistriktet,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Formand for KGB

23.

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dzemiantsiei, Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Første næstformand, KGB

24.

Kozik, Leonid Petrovich

(Kozik, Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Chef for fagforeningsforbundet

25.

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

(Kalada, Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Medlem af den centrale valgkommission

26.

Mikhasev, Vladimir Ilich

(Mikhasiou, Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Gomeldistriktet

27.

Luchina, Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minskdistriktet

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Grodnodistriktet

28.

Karpenko, Igor Vasilievich

(Karpenka, Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusland

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Minsk by

29.

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

(Kurlovich, Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Minskdistriktet

30.

Metelitsa, Nikolai Timofeievich

(Miatsielitsa, Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Mogilevdistriktet

31.

Pishchulenok, Mikhail Vasilievich (Pishchulenak, Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Vitebskdistriktet

32.

Ribakov, Aleksei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

33.

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Offentlig anklager

34.

Iasinovich, Leonid Stanislavovich

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchani, Vitebskdistriktet

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Dommer i Minsks Tsentralnydistriktsdomstol

35.

Migun, Andrei Arkadievich

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Offentlig anklager

36.

Sheiman, Victor Vladimirovich

 

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958

Grodnoregionen

 

 

Tidligere medlem af sikkerhedsrådet, nu præsidentens særlige assistant

37.

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956

Smolensk

 

 

Tidligere indenrigsminister, nu formand for det nationale hockeyforbund

38.

Pavlichenko, Dmitri Valeriyevich (Pavliuchenko, Dmitry)

 

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Vitebsk

 

 

Chef for den særlige beredskabsgruppe i indenrigsministeriet (SOBR)

39.

Ermoshina, Lidia Mikhailovna

(Yermoshina Lydia Mihajlovna)

 

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953

Slutsk (Minsk Region)

 

 

Formand for Belarus' centrale valgkommission (CEC)

40.

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed Yuri Nikolaevich)

 

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962

Slutsk (Minsk Region)

 

 

Politiets specialstyrke, indenrigsministeriet«


BILAG II

»BILAG IA

Liste over de fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 2 og 5

 

Navn

Navn på russisk

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

Лукашенко Виктор Александрович

1976

Præsidentens assistent i nationale sikkerhedsanliggender

2.

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанов Александр Викторович

 

Direktør, præsidentens center for information og analyse

3.

Gusev, Aleksei Viktorovich

Гусев Алексей Викторович

 

Første vicedirektør, præsidentens center for information og analyse

4.

Krishtapovich, Lev Efstafievich

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Vicedirektør, præsidentens center for information og analyse

5.

Kolos, Elena Petrovna

Колос Елена Петровна

 

Vicedirektør, præsidentens center for information og analyse

6.

Makei, Vladimir Vladimirovich

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5. august 1958, Grodnoregionen

Præsidentens kabinetschef

7.

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22. april 1976, Borisov

Præsidentens assistent, chef for den ideologiske afdeling, præsidentens kabinet

8.

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29. august 1949, Vetenevka, Slonim raion, Grodnoregionen

Sekretær i sikkerhedsrådet

9.

Tiurin, Andrei

Тюрин, Андрей

 

Chef for præsidentens sikkerhedsafdeling

10.

Ipatov, Vadim Dmitrievich

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Næstformand, den centrale valgkommission (CEC)

11.

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

Бушная, Наталья Владимировна

 

Medlem af den centrale valgkommission

12.

Bushchik, Vasili Vasilevich

Бущик, Василий Васильевич

 

Medlem af den centrale valgkommission

13.

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацубо, Светлана Петровна

 

Medlem af den centrale valgkommission

14.

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Киселева, Надежда Николаевна

 

Medlem af den centrale valgkommission

15.

Podoliak, Eduard Vasilievich

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Medlem af den centrale valgkommission

16.

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Medlem af den centrale valgkommission

17.

Shchurok, Ivan, Antonovich

Щурок, Иван Антонович

 

Medlem af den centrale valgkommission

18.

Kiselev, Anatoli Semenovich

Киселев, Анатолий Семенович

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Brestregionen

19.

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Vitebskregionen

20.

Stosh, Nikolai Nikolaievich

Стош, Николай Николаевич

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Gomelregionen

21.

Savko, Valeri Iosifovich

Савко, Валерий Иосифович

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Grodnoregionen

22.

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

Васильев, Алексей Александрович

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Minskregionen

23.

Berestov, Valeri Vasilevich

Берестов, Валерий Васильевич

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Mogilevregionen

24.

Vasilievich, Grigoriy Alekseievich

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13. februar 1955

Offentlig anklager

25.

Shved, Andrei Ivanovich

Швед Андрей Иванович

 

Offentlig viceanklager

26.

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

Лашин, Александр Михайлович

 

Offentlig viceanklager

27.

Konon, Viktor Aleksandrovich

Конон, Виктoр Александрович

 

Offentlig viceanklager

28.

Stuk, Aleksei Konstantinovich

Стук, Алексей Константинович

 

Offentlig viceanklager

29.

Kuklis, Nikolai Ivanovich

Куклис, Николай Иванович

 

Offentlig viceanklager

30.

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

Хмарук, Сергей Константинович

 

Anklager i Brestdistriktet

31.

Dysko, Gennadi Iosifovich

Дыско, Генадий Иосифович

 

Anklager i Vitebskdistriktet

32.

Shaiev, Valentin Pietrovich

Шаев, Валентин Петрович

 

Anklager i Gomeldistriktet

33.

Morozov, Viktor Nikolaievich

Морозов, Виктор Николаевич

 

Anklager i Grodnodistriktet

34.

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

Архипов, Александр Михайлович

 

Anklager i Minskdistriktet

35.

Sienkievich, Eduard Aleksandrovich

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Anklager i Gomeldistriktet

36.

Kulik, Nikolai Nikolaievich

Кулик, Николай Николаевич

 

Anklager i Minsk by

37.

Dudkin, Anatoli Konstantynovich

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Republikken Belarus’ anklager vedrørende transportspørgsmål

38.

Dranica, Aleksandr Nikolaievich

Драница, Александр Николаевич

 

Offentlig militæranklager

39.

Vileichik, Aleksandr Vladimirovich

ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

Første vicejustitsminister

40.

Lomat, Zenon Kuzmich

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

Tidligere formand for udvalget for statskontrol

41.

Kuleshov, Anatoliy Nilovich

Кулешов Анатолий Нилович

1959

Indenrigsminister

42.

Pekarski, Oleg Anatolievich

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Første viceindenrigsminister

43.

Poludien, Evgeni Evgenievich

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Viceindenrigsminister

44.

Evseev, Igor Vladimirovich

Евсеев, Игорь Владимирович

 

Leder af OMON's operationsgruppe

45.

Farmagey, Leonid Konstantinovich

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

Militsleder i Minskdistriktet

46.

Lukomsky, Aleksandr Valentinovych

Лукомский, Александр Валентинович

 

Øverstbefalende for indenrigsministeriets særlige regiment i Minskdistriktet

47.

Zaicev, Vadim Iurievich

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

Chef for KGB

48.

Dedkov, Leonid Nikolaevich

Дедков, Леонид Николаевич

 

Øverste vicechef i KGB, chef for KGB i Vitebskdistriktet

49.

Bakhmatov, Igor Andreevich

Бахматов, Игорь Андреевич

 

Vicechef i KGB

50.

Tertiel, Ivan Stanislawovich

Тертель Иван Станиславович

 

Vicechef i KGB

51.

Smolenski, Nikolai Zinovievich

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Vicechef i KGB

52.

Vegera, Victor Pavlovich

Вегера Виктор Павлович

 

Tidligere øverste vicechef i KGB

53.

Svorob, Nikolai Konstantinovich

Свороб, Николай Константинович

 

Tidligere vicechef i KGB

54.

Tretiak, Piotr

Третьяк, Петр

 

Vicechef i KGB

55.

Zakharov, Aleksei Ivanovich

Захаров, Алексей Иванович

 

Chef for KGB's efterretningsenhed

56.

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

Толсташов Александр Олегович

 

Chef for KGB's enhed for beskyttelse af den forfatningsmæssige orden og for bekæmpelse af terrorisme

57.

Rusak, Viktor

Русак, Виктор

 

Chef for KGB's enhed for økonomisk sikkerhed

58.

Yurata, Viktor

Юрата, Виктор

 

Chef for KGB's enhed for statskommunikation

59.

Voropaev, Igor Grigorievich

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Tidligere chef for KGB's enhed for statskommunikation

60.

Kalach, Vladimir Viktorovich

Калач Владимир Викторович

 

Tidligere chef for KGB i Minskdistriktet

61.

Busko, Igor Evgenievich

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Chef for KGB i Brest by

62.

Korzh, Ivan Aleksieevich

Корж Иван Алексеевич

 

Chef for KGB i Grodno by

63.

Sergeenko, Igor Petrovich

Сергеенко Игорь Петрович

 

Chef for KGB i Mogilev by

64.

Gerasimenko, Gennadiy Anatolievich

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Chef for KGB i Gomel by

65.

Leskovski, Ivan Anatolievich

Лесковский Иван Анатольевич

 

Tidligere chef for KGB i Gomel by

66.

Maslakov, Valeri

Маслаков Валерий

 

Chef for KGB's efterretningsenhed

67.

Volkov, Sergei

Волков Сергей

 

Tidligere chef for KGB's efterretningsenhed

68.

Zhadobin, Iuri Viktorovich

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14. november 1954

Forsvarsminister

69.

Krashevski, Victor

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Chef for GRU

70.

Ananich, Lilya Stanislavovich

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

Første viceinformationsminister

71.

Laptienok, Igor Nikolaevich

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1961

Vicechef, informationsministeren

72.

Davydko, Gennadi Bronislavovich

Давидко, Геннадий Брониславович

 

Formand for det nationale statsteleradioselskab

73.

Koziatko, Iuri Vasilievich

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Brest

Generaldirektør i »Stolichnoe Televidenie«

74.

Yakubovich, Pavel Izotovich

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23. september 1946

Chefredaktør for »Sovietskaia Belarus«

75.

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

Chefredaktør for »Republika«

76.

Prokopov, Iuri

Прокопов Юрий

 

Journalist på den statslige tv-kanal »Pervi« (№ 1) med en højtstående og indflydelsesrig position

77.

Mikhalchenko, Aleksei

Михальченко Алексей

 

Journalist på den statslige tv-kanal »ONT« med en højtstående og indflydelsesrig position

78.

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

Таранда Александр Михайлович

 

Viceredaktør for avisen »Sovietskaia Belarus«

79.

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

Гордиенко Сергей Александрович

 

Viceredaktør for avisen »Sovietskaia Belarus«

80.

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

Торопецкая Галина Михайловна

 

Viceredaktør for avisen »Sovietskaia Belarus«

81.

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрина Анна Станиславовна

 

Viceredaktør for avisen »Sovietskaia Belarus«

82.

Zhuk, Dmitri

Жук Дмитрий

 

Generaldirektør i det statslige nyhedsbureau BIELTA

83.

Gigin, Vadim

Гигин Вадим

 

Chefredaktør, »Belorusskaia Dumka«, månedligt tidsskrift

84.

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

Абламейко, Сергей Владимирович

 

Rektor, statsuniversitetet i Belarus

85.

Sirenko, Victor Ivanovich

Сиренко Виктор Иванович

 

Overlæge ved Minsk nødhospital

86.

Ananich, Alena Nikolaevna

Ананич Елена Николаевна

 

Dommer i Minsks Pervomayskydistriktsdomstol

87.

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Dommer i Minsks Pervomayskydistriktsdomstol

88.

Esman, Valeri Aleksandrovich

Есьман Валерий Александрович

 

Dommer i Minsks Centraldistriktsdomstol

89.

Bychko, Aleksey Viktorovich

Бычко Алексей Викторович

 

Dommer i Minsks Centraldistriktsdomstol

90.

Hodanevich, Aleksandr Aleksandrovich

Ходаневич Александр Александрович

 

Dommer i Minsks Centraldistriktsdomstol

91.

Iasenovich, Leonid

Ясенович Леонид

 

Dommer i Minsks Centraldistriktsdomstol

92.

Baranovski, Andrei Fedorovich

Барановский Андрей Федорович

 

Dommer i Minsks Partisanskidistriktsdomstol

93.

Titenkova, Elena Victorovna

Титенкова Елена Викоровна

 

Dommer i Minsks Partisanskidistriktsdomstol

94.

Tupik, Vera Mikhalevna

Тупик Вера Михайловна

 

Dommer i Minsks Leninskidistriktsdomstol

95.

Nekrasova, Elena Timofeevna

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Dommer i Minsks Zavadskidistriktsdomstol

96.

Lapteva, Elena Viacheslavovna

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Dommer i Minsks Zavadskidistriktsdomstol

97.

Bolovnev, Nikolai Vasilevich

Боловнев Николай Васильевич

 

Dommer i Minsks Zavadskidistriktsdomstol

98.

Kazak, Victor Vladimirovich

Казак Виктор Владимирович

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

99.

Shilko, Elena Nikolaevna

Шилько Елена Николаевна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

100.

Simahina, Liubov Sergeievna

Симахина Любовь Сергеевна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

101.

Kuznietsova, Natalia Anatolievna

Кузнецова Наталья Анатольевна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

102.

Telitsa, Lidia Fedorovna

Телица Лидия Федоровна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

103.

Cherniak, Elena Leonidovna

Черняк Елена Леонидовна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

104.

Shestakov, Iuri Valerievich

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

105.

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

106.

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

Хаткевич Евгений Викторович

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

107.

Gusakova, Olga Arkadievna

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

108.

Shargai, Rita Petrovna

Шаграй Рита Петровна

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

109.

Mitrakhovich, Irina Alekseievna

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

110.

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

111.

Lapko, Maksim Fedorovich

Лапко Максим Федорович

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

112.

Varenik, Natalia Semenovna

Вареник Наталья Семеновна

 

Dommer i Minsks Frunzenskidistriktsdomstol

113.

Zhukovskaia, Zhanna Alekseievna

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Dommer i Minsks Frunzenskidistriktsdomstol

114.

Samoliuk, Anna Valerievna

Самолюк Анна Валерьевна

 

Dommer i Minsks Frunzenskidistriktsdomstol

115.

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Forretningsmand, aktiv deltagelse i finansielle transaktioner med familien Lukashenko

116.

Shugaiev, Sergei

Шугаев, Сергей

 

Vicechef i KGB siden 15.1.2010

117.

Kuzniecov, Igor

Кузнецов, Игорь

 

Chef for KGB's statslige uddannelsescenter siden 15.1.2010«


BILAG III

Bilag II (websteder med oplysning om de kompetente myndigheder i artikel 3, artikel 4, stk. 2, og artikel 5 og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen) til forordning (EF) nr. 765/2006 ændres således:

1)

Overskriften i bilaget affattes således:

»Websteder med oplysning om de kompetente myndigheder i artikel 3, artikel 4, stk. 2, og artikel 5, og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen«

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

2)

Afsnittet »Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse« erstattes af følgende:

»Adresse til brug ved meddelelser til eller anden kommunikation med Europa-Kommissionen:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73«


2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/32


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 85/2011

af 31. januar 2011

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 af 12. april 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire (1), særlig artikel 11a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. april 2005 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 560/2005.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Côte d'Ivoire bør der opføres flere personer og enheder på den liste over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er nævnt i bilaget til nærværende forordning, tilføjes på listen i bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.


BILAG

DE I ARTIKEL 1 OMHANDLEDE PERSONER OG ENHEDER

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Philippe Henry Dacoury-Tabley

 

Direktør for BCEAO: nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

2.

Denis N'Gbé

Født den 6. septembe 1956 i Danane,

pasnummer: PS-AE/094GD07 (udløbsdato den 26. juli 2012)

National ivoriansk direktør for BCEAO: nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

3.

Ibrahim Ezzedine

Født den 5. februar 1968 i Bariche (Libanon),

pasnummer: 08AB14590 (udløbsdato den 4. oktober 2014)

Erhvervsdrivende: bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

4.

Roland Dagher

Født den 8. maj 1952 i Bamako (Mali),

pasnummer: PD-AE/075FN01 (udløbsdato den 16. januar 2011), 08AA15167 (udløbsdato den 1. december 2013)

Erhvervsdrivende, medlem af det økonomiske og sociale råd: bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

5.

Oussou Kouassi

Født den 1. januar 1956 i Oumé,

pasnummer: PD-AE/016EU09 (udløbsdato den 31. august 2009),

08AA80739 (udløbsdato den 12. juli 2014)

Generaldirektør for økonomi: nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

6.

Ossey Eugène Amonkou

Født den 13. juli 1960 i Akoupé,

pasnummer: 04LE10026 (udløbsdato den 19. juni 2011)

Generaldirektør for den nationale investeringsbank (BNI): nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration


B.   Enheder

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Caisse d'Epargne de Côte d'Ivoire

HOVEDSÆDE

Abidjan-Plateau, Bygning SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tlf.: +225 20 25 43 00

Fax: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - E-mail: info@caissepargne.ci

Bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

2.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

Postboks 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire

Tlf.: +225 20 25 39 39

Fax: +225 20 22 58 18

Bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration


2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 86/2011

af 1. februar 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

116,3

JO

78,3

MA

59,1

TN

107,6

TR

107,1

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

78,3

MA

100,1

TR

125,4

ZZ

101,3

0709 90 70

MA

62,5

TR

133,2

ZZ

97,9

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,6

MA

55,6

TN

55,4

TR

70,3

ZA

41,5

ZZ

51,2

0805 20 10

IL

171,2

MA

66,1

TR

79,6

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,4

IL

99,3

JM

92,9

MA

102,5

PK

51,1

TR

66,9

US

79,6

ZZ

79,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

41,5

TR

56,3

UY

45,3

ZZ

47,1

0808 10 80

BR

55,2

CA

96,6

CL

90,0

CN

86,6

US

125,2

ZZ

90,7

0808 20 50

CN

76,0

US

133,9

ZA

100,1

ZZ

103,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/36


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/9/EU

af 1. februar 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dodin som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der opstilles en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter dodin.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 11e i forordning (EF) nr. 1490/2002 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4), vedtaget at afvise at optage dodin.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Portugal, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 451/2000. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Portugal har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 14. august 2009 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og på Kommissionens anmodning forelagde EFSA sin konklusion om dodin for Kommissionen den 28. maj 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 23. november 2010 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om dodin.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dodin, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Dodin bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgeren fremlægger yderligere oplysninger til bekræftelse af vurderingen af risikoen på langt sigt for fugle og pattedyr og af vurderingen af risiciene i naturlige overfladevandssystemer, hvor der eventuelt kan have dannet sig vigtige metabolitter.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dodin, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (7), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Der er i beslutning 2008/934/EF fastsat bestemmelser om ikke at optage dodin og om at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, inden den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende dodin i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/934/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende dodin i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dodin som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende dodin er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder dodin, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende dodin. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder dodin som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder dodin som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dodine«. EFSA Journal 2010; 8(6):1631. [54 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1631. Foreligger online: www.efsa.europa.eu

(7)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»326

Dodin

CAS-nr.: 2439-10-3

CIPAC-nr.: 101

1-dodecylguanidiniumacetat

≥ 950 g/kg

1.6.2011

31.5.2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om dodin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. november 2010.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

a)

være særligt opmærksomme på risikoen på langt sigt for fugle og pattedyr

b)

være særligt opmærksomme på risikoen for vandorganismer og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver passende risikobegrænsende foranstaltninger

c)

være særligt opmærksomme på risikoen for planter, der ikke er målarter, på områder uden for den behandlede mark og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver passende risikobegrænsende foranstaltninger

d)

være særligt opmærksomme på at overvåge restkoncentrationerne i kernefrugter.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af bekræftende oplysninger om:

a)

vurderingen af risikoen på langt sigt for fugle og pattedyr

b)

vurderingen af risikoen i naturlige overfladevandssystemer, hvor der eventuelt kan have dannet sig vigtige metabolitter.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgeren fremlægger disse bekræftende oplysninger for Kommissionen senest den 31. maj 2013.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


AFGØRELSER

2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/40


RÅDETS AFGØRELSE 2011/69/FUSP

af 31. januar 2011

om ændring af Rådets afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 25. oktober 2010 afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (1).

(2)

I betragtning af svindelen i forbindelse med præsidentvalget den 19. december 2010 og de voldelige overgreb mod den politiske opposition, civilsamfundet og repræsentanter for de uafhængige massemedier i Belarus, bør suspensionen af de rejserestriktioner, der er rettet mod de i artikel 1, stk. 1, litra b) og c), i afgørelse 2010/639/FUSP omtalte personer, bringes til ophør.

(3)

Derudover bør de personer, som er ansvarlige for svindelen i forbindelse med valgprocessen og for overgrebet mod oppositionen, omfattes af restriktive foranstaltninger.

(4)

Oplysningerne vedrørende visse personer, der er opført på listerne i bilag I, II, III og IV til afgørelse 2010/639/FUSP, bør desuden ajourføres.

(5)

Rådet vil regelmæssigt foretage en fornyet vurdering af situationen i Belarus og evaluere alle de fremskridt, som de belarussiske myndigheder måtte gøre for at respektere de demokratiske værdier, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden og mediefriheden, forsamlingsfriheden og den politiske foreningsfrihed og retsstaten.

(6)

Afgørelse 2010/639/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/639/FUSP ændres således:

1)

I artikel 1, stk. 1, tilføjes som litra d):

»d)

for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 i Belarus og for overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition, og de personer, som er knyttet til dem, jf. listen i bilag IIIA.«.

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, som er ansvarlige:

a)

for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget i Belarus den 19. marts 2006 og overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition, og de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er knyttet til dem, jf. listen i bilag IV,

b)

for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget i Belarus den 19. december 2010 og overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition, og de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er knyttet til dem, jf. listen i bilag IIIA,

indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de personer, der er opført på listerne i bilag IIIA eller IV.«

3)

Artikel 3, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listerne i bilag IIIA eller IV, og de familiemedlemmer, som de har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter.«.

4)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller andre indtægter fra disse konti, eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i fælles holdning 2006/276/FUSP eller i denne afgørelse,

og forudsat at sådanne renter eller andre indtægter og betalinger fortsat er omfattet af artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i denne afgørelse.«.

5)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Rådet vedtager efter forslag fra en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ændringer til listerne i bilag I, II, III, IIIA, IV og V, hvis den politiske udvikling i Belarus tilsiger det.«.

6)

Artikel 7, stk. 3, udgår.

7)

Bilag I, II, III og IV til afgørelse 2010/639/FUSP erstattes af teksten i bilag I, II, III og IV til denne afgørelse.

8)

Teksten i bilag V til denne afgørelse tilføjes afgørelse 2010/639/FUSP som bilag IIIA.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.


BILAG I

»BILAG I

Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a)

 

Navn

Navn på russisk

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Sheiman, Victor Vladimirovich

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26. maj 1958, Grodnoregionen

Tidligere medlem af sikkerhedsrådet, nu præsidentens særlige assistent

2.

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАУМОВ Владимир Владимирович

7. februar 1956, Smolensk

Tidligere indenrigsminister, nu formand for det nationale hockeyforbund

3.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

Сиваков, Юрий Леонидович

5. august 1946, Sakhalinregionen

Tidligere minister for turisme

4.

Pavlichenko, Dmitri Valeriyevich (Pavliuchenko, Dmitry)

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966, Vitebsk

Chef for den særlige beredskabsgruppe i indenrigsministeriet (SOBR)«


BILAG II

»BILAG II

Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b)

 

Navn

Navn på russisk

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Ermoshina, Lidia Mikhailovna

(Yermoshina Lydia Mihajlovna)

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29. januar 1953, Slutsk (Minskregionen)

Formand for Belarus′ centrale valgkommission (CEC)

2.

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed Yuri Nikolaevich)

Подобед, Юрий Николаевич

5. marts 1962, Slutsk (Minskregionen)

Politiets specialstyrke, indenrigsministeriet«


BILAG III

»BILAG III

Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c)

 

Navn (engelsk transskription)

Navn (belarussisk skrivemåde)

Navn (russisk skrivemåde)

Fødsels-dato

Fødested

Adresse

Pas-nummer

Stilling

1.

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka, Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, Vitebskdistriktet

 

 

Præsident

2.

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

(Nievyhlas, Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinskdistriktet

 

 

Præsidentens kabinetschef

3.

Petkevich, Natalya Vladimirovna

(Piatkevich, Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Præsidentens tidligere vicekabinetschef

4.

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

(Rubinau, Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mogilev

 

 

Vicechef for medier og ideologi, præsidentens kabinet

5.

Proleskovsky, Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski, Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad)

 

 

Informations-minister

6.

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou, Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Botnia, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Præsidentens vicekabinetschef

7.

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

(Rusakevich, Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Tidligere informations-minister

8.

Golovanov, Viktor Grigoryevich

(Halavanau, Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Justitsminister

9.

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich; Zimovsky, Alexander Leonidovich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Tyskland

 

 

Tidligere formand for det nationale statsteleradioselskab

10.

Konopliev, Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsi, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Formand for parlamentets underhus

11.

Cherginets, Nikolai Ivanovich

(Charhiniets, Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Formand for overhusets udenrigsudvalg

12.

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kastsian, Siarhiei Ivanavich),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, Mogilev-distriktet,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Formand for underhusets udenrigsudvalg

13.

Orda, Mikhail Sergeievich

(Orda, Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, Grodno-distriktet,

Дятлово Гродненской области

 

 

Medlem af overhuset, leder af BRSM (det belarussiske ungdomsforbund)

14.

Lozovik, Nikolai Ivanovich

(Lazavik, Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, Minskdistriktet,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Sekretær for den centrale valgkommission

15.

Miklashevich, Petr Petrovich

(Miklashevich, Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minskdistriktet,

Косута Минской области

 

 

Offentlig anklager

16.

Slizhevski, Oleg Leonidovich

(Slizheuski, Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Medlem af den centrale valgkommission

17.

Khariton, Aleksandr

(Kharyton, Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Konsulent i afdelingen for sociale organisationer, arbejdsmarkedets parter og ngo'er, justitsministeriet

18.

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnou, Yauhien Alaksandravich

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Riazandistriktet, Rusland

 

 

Første næstformand for den økonomiske domstol

19.

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya, Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Dommer i Minsks Moskvadistrikt

20.

Trubnikov, Nikolai Alekseievich

(Trubnikau, Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Dommer i Minsks Partizanskiydistrikt

21.

Kuprianov, Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau, Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Offentlig viceanklager

22.

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

(Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, Gomeldistriktet

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Formand for KGB

23.

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dzemiantsiei, Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Første næstformand, KGB

24.

Kozik, Leonid Petrovich

(Kozik, Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Chef for fagforeningsforbundet

25.

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

(Kalada, Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Medlem af den centrale valgkommission

26.

Mikhasev, Vladimir Ilich

(Mikhasiou, Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Gomeldistriktet

27.

Luchina, Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minskdistriktet

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Grodnodistriktet

28.

Karpenko, Igor Vasilievich

(Karpenka, Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusland

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Minsk by

29.

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

(Kurlovich, Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Minskdistriktet

30.

Metelitsa, Nikolai Timofeievich

(Miatsielitsa, Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Mogilevdistriktet

31.

Pishchulenok, Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak, Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Vitebskdistriktet

32.

Ribakov, Aleksei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

33.

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Offentlig anklager

34.

Iasinovich, Leonid Stanislavovich

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchani, Vitebskdistriktet

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Dommer i Minsks Tsentralnydistriktsdomstol

35.

Migun, Andrei Arkadievich

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Offentlig anklager«


BILAG IV

»BILAG IV

Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a)

 

Navn (engelsk transskription)

Navn (belarussisk skrivemåde)

Navn (russisk skrivemåde)

Fødsels-dato

Fødested

Adresse

Pasnummer

Stilling

1.

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka, Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, Vitebskdistriktet

 

 

Præsident

2.

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

(Nievyhlas, Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, Pinskdistriktet

 

 

Præsidentens kabinetschef

3.

Petkevich, Natalya Vladimirovna

(Piatkevich, Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Præsidentens tidligere vicekabinetschef

4.

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

(Rubinau, Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4.4.1939

Mogilev

 

 

Vicechef for medier og ideologi, præsidentens kabinet

5.

Proleskovsky, Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski, Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Sergijev Posad)

 

 

Informations-minister

6.

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou, Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Botnia, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Præsidentens vicekabinetschef

7.

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

(Rusakevich, Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Tidligere informations-minister

8.

Golovanov, Viktor Grigoryevich

(Halavanau, Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Justitsminister

9.

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich; Zimovsky, Alexander Leonidovich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Tyskland

 

 

Tidligere formand for det nationale statsteleradioselskab

10.

Konopliev, Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsi, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Formand for parlamentets underhus

11.

Cherginets, Nikolai Ivanovich

(Charhiniets, Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Formand for overhusets udenrigsudvalg

12.

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kastsian, Siarhiei Ivanavich),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, Mogilevdistriktet,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Formand for underhusets udenrigsudvalg

13.

Orda, Mikhail Sergeievich

(Orda, Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Diatlovo, Grodnodistriktet,

Дятлово Гродненской области

 

 

Medlem af overhuset, leder af BRSM (det belarussiske ungdomsforbund)

14.

Lozovik, Nikolai Ivanovich

(Lazavik, Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, Minskdistriktet,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Sekretær for den centrale valgkommission

15.

Miklashevich, Petr Petrovich

(Miklashevich, Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minskdistriktet,

Косута Минской области

 

 

Offentlig anklager

16.

Slizhevski, Oleg Leonidovich

(Slizheuski, Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Medlem af den centrale valgkommission

17.

Khariton, Aleksandr

(Kharyton, Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Konsulent i afdelingen for sociale organisationer, arbejdsmarkedets parter og ngo'er, justitsministeriet

18.

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnou, Yauhien Alaksandravich

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

Riazandistriktet, Rusland

 

 

Første næstformand for den økonomiske domstol

19.

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya, Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Dommer i Minsks Moskvadistrikt

20.

Trubnikov, Nikolai Alekseievich

(Trubnikau, Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Dommer i Minsks Partizanskiydistrikt

21.

Kuprianov, Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau, Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Offentlig viceanklager

22.

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

(Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, Gomeldistriktet

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Formand for KGB

23.

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dzemiantsiei, Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Første næstformand, KGB

24.

Kozik, Leonid Petrovich

(Kozik, Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Chef for fagforeningsforbundet

25.

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

(Kalada, Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Medlem af den centrale valgkommission

26.

Mikhasev, Vladimir Ilich

(Mikhasiou, Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Gomeldistriktet

27.

Luchina, Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minskdistriktet

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Grodnodistriktet

28.

Karpenko, Igor Vasilievich

(Karpenka, Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusland

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Minsk by

29.

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

(Kurlovich, Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Minskdistriktet

30.

Metelitsa, Nikolai Timofeievich

(Miatsielitsa, Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Mogilevdistriktet

31.

Pishchulenok, Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak, Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Formand for den centrale valgkommission i Vitebskdistriktet

32.

Ribakov, Aleksei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

33.

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Offentlig anklager

34.

Iasinovich, Leonid Stanislavovich

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchani, Vitebskdistriktet

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Dommer i Minsks Tsentralnydistriktsdomstol

35.

Migun, Andrei Arkadievich

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Offentlig anklager

36.

Sheiman, Victor Vladimirovich

 

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958

Grodnoregionen

 

 

Tidligere medlem af sikkerhedsrådet, nu præsidentens særlige assistent

37.

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956

Smolensk

 

 

Tidligere indenrigsminister, nu formand for det nationale hockeyforbund

38.

Pavlichenko, Dmitri Valeriyevich

(Pavliuchenko, Dmitry)

 

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Vitebsk

 

 

Chef for den særlige beredskabsgruppe i indenrigsministeriet (SOBR)

39.

Ermoshina, Lidia Mikhailovna

(Yermoshina Lydia Mihajlovna)

 

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29.1.1953

Slutsk (Minsk Region)

 

 

Formand for Belarus' centrale valgkommission (CEC)

40.

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed Yuri Nikolaevich)

 

Подобед, Юрий Николаевич

5.3.1962

Slutsk (Minsk Region)

 

 

Politiets specialstyrke, indenrigsministeriet«


BILAG V

«BILAG IIIA

Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d), og artikel 2, stk. 1, litra b)

 

Navn

Navn på russisk

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

Лукашенко Виктор Александрович

1976

Præsidentens assistent i nationale sikkerhedsanliggender

2.

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанов Александр Викторович

 

Direktør, præsidentens center for information og analyse

3.

Gusev, Aleksei Viktorovich

Гусев Алексей Викторович

 

Første vicedirektør, præsidentens center for information og analyse

4.

Krishtapovich, Lev Efstafievich

Криштапович Лев Евстафьевич

 

Vicedirektør, præsidentens center for information og analyse

5.

Kolos, Elena Petrovna

Колос Елена Петровна

 

Vicedirektør, præsidentens center for information og analyse

6.

Makei, Vladimir Vladimirovich

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5. august 1958, Grodnoregionen

Præsidentens kabinetschef

7.

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22. april 1976, Borisov

Præsidentens assistent, chef for den ideologiske afdeling, præsidentens kabinet

8.

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29. august 1949, Vetenevka, Slonim raion, Grodnoregionen

Sekretær i sikkerhedsrådet

9.

Tiurin, Andrei

Тюрин, Андрей

 

Chef for præsidentens sikkerhedsafdeling

10.

Ipatov, Vadim Dmitrievich

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Næstformand, den centrale valgkommission (CEC)

11.

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

Бушная, Наталья Владимировна

 

Medlem af den centrale valgkommission

12.

Bushchik, Vasili Vasilevich

Бущик, Василий Васильевич

 

Medlem af den centrale valgkommission

13.

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацубо, Светлана Петровна

 

Medlem af den centrale valgkommission

14.

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Киселева, Надежда Николаевна

 

Medlem af den centrale valgkommission

15.

Podoliak, Eduard Vasilievich

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

Medlem af den centrale valgkommission

16.

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманова, Марина Юрьевна

 

Medlem af den centrale valgkommission

17.

Shchurok, Ivan, Antonovich

Щурок, Иван Антонович

 

Medlem af den centrale valgkommission

18.

Kiselev, Anatoli Semenovich

Киселев, Анатолий Семенович

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Brestregionen

19.

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Vitebskregionen

20.

Stosh, Nikolai Nikolaievich

Стош, Николай Николаевич

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Gomelregionen

21.

Savko, Valeri Iosifovich

Савко, Валерий Иосифович

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Grodnoregionen

22.

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

Васильев, Алексей Александрович

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Minskregionen

23.

Berestov, Valeri Vasilevich

Берестов, Валерий Васильевич

 

Chef for den regionale valgkommission (REC), Mogilevregionen

24.

Vasilievich, Grigoriy Alekseievich

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13. februar 1955

Offentlig anklager

25.

Shved, Andrei Ivanovich

Швед Андрей Иванович

 

Offentlig viceanklager

26.

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

Лашин, Александр Михайлович

 

Offentlig viceanklager

27.

Konon, Viktor Aleksandrovich

Конон, Виктoр Александрович

 

Offentlig viceanklager

28.

Stuk, Aleksei Konstantinovich

Стук, Алексей Константинович

 

Offentlig viceanklager

29.

Kuklis, Nikolai Ivanovich

Куклис, Николай Иванович

 

Offentlig viceanklager

30.

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

Хмарук, Сергей Константинович

 

Anklager i Brestdistriktet

31.

Dysko, Gennadi Iosifovich

Дыско, Генадий Иосифович

 

Anklager i Vitebskdistriktet

32.

Shaiev, Valentin Pietrovich

Шаев, Валентин Петрович

 

Anklager i Gomeldistriktet

33.

Morozov, Viktor Nikolaievich

Морозов, Виктор Николаевич

 

Anklager i Grodnodistriktet

34.

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

Архипов, Александр Михайлович

 

Anklager i Minskdistriktet

35.

Sienkievich, Eduard Aleksandrovich

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

Anklager i Mogilevdistriktet

36.

Kulik, Nikolai Nikolaievich

Кулик, Николай Николаевич

 

Anklager i Minsk by

37.

Dudkin, Anatoli Konstantynovich

Дудкин, Анатолий Константинович

 

Republikken Belarus' anklager vedrørende transportspørgsmål

38.

Dranica, Aleksandr Nikolaievich

Драница, Александр Николаевич

 

Offentlig militæranklager

39.

Vileichik, Aleksandr Vladimirovich

ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

Første vicejustitsminister

40.

Lomat, Zenon Kuzmich

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

Tidligere formand for udvalget for statskontrol

41.

Kuleshov, Anatoliy Nilovich

Кулешов Анатолий Нилович

1959

Indenrigsminister

42.

Pekarski, Oleg Anatolievich

Пекарский, Олег Анатольевич

 

Første viceindenrigsminister

43.

Poludien, Evgeni Evgenievich

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

Viceindenrigsminister

44.

Evseev, Igor Vladimirovich

Евсеев, Игорь Владимирович

 

Leder af OMON's operationsgruppe

45.

Farmagey, Leonid Konstantinovich

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

Militsleder i Minskdistriktet

46.

Lukomsky, Aleksandr Valentinovych

Лукомский, Александр Валентинович

 

Øverstbefalende for indenrigsministeriets særlige regiment i Minskdistriktet

47.

Zaicev, Vadim Iurievich

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

Chef for KGB

48.

Dedkov, Leonid Nikolaevich

Дедков, Леонид Николаевич

 

Øverste vicechef i KGB, chef for KGB i Vitebskdistriktet

49.

Bakhmatov, Igor Andreevich

Бахматов, Игорь Андреевич

 

Vicechef i KGB

50.

Tertiel, Ivan Stanislawovich

Тертель Иван Станиславович

 

Vicechef i KGB

51.

Smolenski, Nikolai Zinovievich

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

Vicechef i KGB

52.

Vegera, Victor Pavlovich

Вегера Виктор Павлович

 

Tidligere øverste vicechef i KGB

53.

Svorob, Nikolai Konstantinovich

Свороб, Николай Константинович

 

Tidligere vicechef i KGB

54.

Tretiak, Piotr

Третьяк, Петр

 

Vicechef i KGB

55.

Zakharov, Aleksei Ivanovich

Захаров, Алексей Иванович

 

Chef for KGB's efterretningsenhed

56.

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

Толсташов Александр Олегович

 

Chef for KGB's enhed for beskyttelse af den forfatningsmæssige orden og for bekæmpelse af terrorisme

57.

Rusak, Viktor

Русак, Виктор

 

Chef for KGB's enhed for økonomisk sikkerhed

58.

Yurata, Viktor

Юрата, Виктор

 

Chef for KGB's enhed for statskommunikation

59.

Voropaev, Igor Grigorievich

Воропаев Игорь Григорьевич

 

Tidligere chef for KGB's enhed for statskommunikation

60.

Kalach, Vladimir Viktorovich

Калач Владимир Викторович

 

Tidligere chef for KGB i Minskdistriktet

61.

Busko, Igor Evgenievich

Бусько Игорь Евгеньевич

 

Chef for KGB i Brest by

62.

Korzh, Ivan Aleksieevich

Корж Иван Алексеевич

 

Chef for KGB i Grodno by

63.

Sergeenko, Igor Petrovich

Сергеенко Игорь Петрович

 

Chef for KGB i Mogilev by

64.

Gerasimenko, Gennadiy Anatolievich

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

Chef for KGB i Gomel by

65.

Leskovski, Ivan Anatolievich

Лесковский Иван Анатольевич

 

Tidligere chef for KGB i Gomel by

66.

Maslakov, Valeri

Маслаков Валерий

 

Chef for KGB's efterretningsenhed

67.

Volkov, Sergei

Волков Сергей

 

Tidligere chef for KGB's efterretningsenhed

68.

Zhadobin, Iuri Viktorovich

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14. november 1954

Forsvarsminister

69.

Krashevski, Victor

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Chef for GRU

70.

Ananich, Lilya Stanislavovich

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

Første viceinformationsminister

71.

Laptienok, Igor Nikolaevich

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1961

Vicechef, informationsministeren

72.

Davydko, Gennadi Bronislavovich

Давидко, Геннадий Брониславович

 

Formand for det nationale statsteleradioselskab

73.

Koziatko, Iuri Vasilievich

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Brest

Generaldirektør i “Stolichnoe Televidenie”

74.

Yakubovich, Pavel Izotovich

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23. september 1946

Chefredaktør for “Sovietskaia Belarus”

75.

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

Chefredaktør for “Republika”

76.

Prokopov, Iuri

Прокопов Юрий

 

Journalist på den statslige tv-kanal “Pervi” (№ 1) med en højtstående og indflydelsesrig position

77.

Mikhalchenko, Aleksei

Михальченко Алексей

 

Journalist på den statslige tv-kanal “ONT” med en højtstående og indflydelsesrig position

78.

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

Таранда Александр Михайлович

 

Viceredaktør for avisen “Sovietskaia Belarus”

79.

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

Гордиенко Сергей Александрович

 

Viceredaktør for avisen “Sovietskaia Belarus”

80.

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

Торопецкая Галина Михайловна

 

Viceredaktør for avisen “Sovietskaia Belarus”

81.

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрина Анна Станиславовна

 

Viceredaktør for avisen “Sovietskaia Belarus”

82.

Zhuk, Dmitri

Жук Дмитрий

 

Generaldirektør i det statslige nyhedsbureau BIELTA

83.

Gigin, Vadim

Гигин Вадим

 

Chefredaktør, “Belorusskaia Dumka”, månedligt tidsskrift

84.

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

Абламейко, Сергей Владимирович

 

Rektor, statsuniversitetet i Belarus

85.

Sirenko, Victor Ivanovich

Сиренко Виктор Иванович

 

Overlæge ved Minsk nødhospital

86.

Ananich, Alena Nikolaevna

Ананич Елена Николаевна

 

Dommer i Minsks Pervomayskydistriktsdomstol

87.

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Dommer i Minsks Pervomayskydistriktsdomstol

88.

Esman, Valeri Aleksandrovich

Есьман Валерий Александрович

 

Dommer i Minsks Centraldistriktsdomstol

89.

Bychko, Aleksey Viktorovich

Бычко Алексей Викторович

 

Dommer i Minsks Centraldistriktsdomstol

90.

Hodanevich, Aleksandr Aleksandrovich

Ходаневич Александр Александрович

 

Dommer i Minsks Centraldistriktsdomstol

91.

Iasenovich, Leonid

Ясенович Леонид

 

Dommer i Minsks Centraldistriktsdomstol

92.

Baranovski, Andrei Fedorovich

Барановский Андрей Федорович

 

Dommer i Minsks Partisanskidistriktsdomstol

93.

Titenkova, Elena Victorovna

Титенкова Елена Викоровна

 

Dommer i Minsks Partisanskidistriktsdomstol

94.

Tupik, Vera Mikhalevna

Тупик Вера Михайловна

 

Dommer i Minsks Leninskidistriktsdomstol

95.

Nekrasova, Elena Timofeevna

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Dommer i Minsks Zavadskidistriktsdomstol

96.

Lapteva, Elena Viacheslavovna

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Dommer i Minsks Zavadskidistriktsdomstol

97.

Bolovnev, Nikolai Vasilevich

Боловнев Николай Васильевич

 

Dommer i Minsks Zavadskidistriktsdomstol

98.

Kazak, Victor Vladimirovich

Казак Виктор Владимирович

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

99.

Shilko, Elena Nikolaevna

Шилько Елена Николаевна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

100.

Simahina, Liubov Sergeievna

Симахина Любовь Сергеевна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

101.

Kuznietsova, Natalia Anatolievna

Кузнецова Наталья Анатольевна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

102.

Telitsa, Lidia Fedorovna

Телица Лидия Федоровна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

103.

Cherniak, Elena Leonidovna

Черняк Елена Леонидовна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

104.

Shestakov, Iuri Valerievich

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

105.

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

106.

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

Хаткевич Евгений Викторович

 

Dommer i Minsks Moskovskydistriktsdomstol

107.

Gusakova, Olga Arkadievna

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

108.

Shargai, Rita Petrovna

Шаграй Рита Петровна

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

109.

Mitrakhovich, Irina Alekseievna

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

110.

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

111.

Lapko, Maksim Fedorovich

Лапко Максим Федорович

 

Dommer i Minsks Oktiabrskidistriktsdomstol

112.

Varenik, Natalia Semenovna

Вареник Наталья Семеновна

 

Dommer i Minsks Frunzenskidistriktsdomstol

113.

Zhukovskaia, Zhanna Alekseievna

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Dommer i Minsks Frunzenskidistriktsdomstol

114.

Samoliuk, Anna Valerievna

Самолюк Анна Валерьевна

 

Dommer i Minsks Frunzenskidistriktsdomstol

115.

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

Forretningsmand, aktiv deltagelse i finansielle transaktioner med familien Lukashenko

116.

Shugaiev, Sergei

Шугаев, Сергей

 

Vicechef i KGB siden 15.1.2010

117.

Kuzniecov, Igor

Кузнецов, Игорь

 

Chef for KGB's statslige uddannelsescenter siden 15.1.2010»


2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/57


RÅDETS AFGØRELSE 2011/70/FUSP

af 31. januar 2011

om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. december 2001 fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (1).

(2)

Rådet vedtog den 12. juli 2010 afgørelse 2010/386/FUSP om ajourføring af listen over de personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP (2).

(3)

I overensstemmelse med artikel 1, stk. 6, i fælles holdning 2001/931/FUSP er det nødvendigt at foretage en fuldstændig gennemgang af listen over de personer, grupper og enheder, som afgørelse 2010/386/FUSP finder anvendelse på.

(4)

Nærværende afgørelse indeholder resultatet af den gennemgang, som Rådet har foretaget vedrørende de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på.

(5)

Med forbehold af den verserende appel i sag T-348/07 har Rådet konkluderet, at de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, har været involveret i terrorhandlinger som omhandlet i artikel 1, stk. 2 og 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP, at der er truffet en afgørelse for så vidt angår disse af en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i nævnte fælles holdning, og at de fortsat bør være omfattet af de deri fastsatte specifikke restriktive foranstaltninger.

(6)

På grund af den verserende appel i sag T-348/07 har Rådet besluttet, at afgørelse 2010/386/FUSP ikke bør ophæves med hensyn til en gruppe. Der er i øjeblikket ved at blive foretaget en gennemgang af denne gruppe.

(7)

Listen over de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, bør ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, er indeholdt i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Afgørelse 2010/386/FUSP ophæves herved, undtagen i det omfang den vedrører den gruppe, der er nævnt i punkt 25 i del 2 i bilaget dertil.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93.

(2)  EUT L 178 af 13.7.2010, s. 28.


BILAG

LISTE OVER DE PERSONER, GRUPPER OG ENHEDER, JF. ARTIKEL 1, SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 2, 3 OG 4 I FÆLLES HOLDNING 2001/931/FUSP

1.   Personer

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), født den 1.2.1966 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

2.

ABOUD, Maisi (alias den schweiziske Abderrahmane), født den 17.10.1964 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), født den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger

6.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), født den 18.8.1969 i Constantine (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

7.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

8.

ASLI, Rabah, født den 13.5.1975 i Ain Taya (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

9.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født i 1960 i Libanon, libanesisk statsborger

10.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene) — medlem af »Hofstadgroep«

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), født den 1.2.1972 i Algeriet — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), født den 1.6.1970 i Algeriet — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

13.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI, alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E, alias Abu QAE QAE, alias FOUAD, alias FZAD, alias Nabil EL FATMI, alias Ben MOHAMMED, alias Ben Mohand BEN LARBI, alias Ben Driss Muhand IBN LARBI, alias Abu TAHAR, alias EGGIE), født den 15.8.1982 i Midar (Marokko), pas nr. N829139 (Marokko) — medlem af »Hofstadgroep«

14.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), født den 10.7.1965 eller den 11.7.1965 i El Dibabiya (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger

15.

FAHAS, Sofiane Yacine, født den 10.9.1971 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

16.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan, pas nr. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), født den 26.12.1974 i Hussein Dey (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

19.

NOUARA, Farid, født den 25.11.1973 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

20.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), født den 11.9.1968 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

21.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), født den 23.6.1963 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

22.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), født den 14.6.1974 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

23.

SENOUCI, Sofiane, født den 15.4.1971 i Hussein Dey (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

24.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), født den 21.4.1964 i Blida (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«

25.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), født den 6.3.1985 i Amersfoort (Nederlandene), pas nr. NE8146378 (Nederlandene) — medlem af »Hofstadgroep«

2.   Grupper og enheder

1.

»Abu Nidal Organisation« — »ANO« (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias »Black September« (»Sorte September«), alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«)

2.

»Al-Aqsa Martyrs" Brigade« (»Al Aqsa-Martyrernes Brigade«)

3.

»Al-Aqsa. e.V.«

4.

»Al-Takfir« og »al-Hijra«

5.

»Aum Shinrikyo« (alias »AUM«, alias »Aum Supreme Truth«, alias »Aleph«)

6.

»Babbar Khalsa«

7.

»Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People’s Army« — »NPA«, Filippinerne

8.

»Gama’a al-Islamiyya« (alias »Al-Gama’a al-Islamiyya«)(»Islamisk Gruppe« — »IG«)

9.

»İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« — »IBDA-C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«)

10.

»Hamas«, herunder »Hamas-Izz al-Din al-Qassem«

11.

»Hizbul Mujahideen« — »HM«

12.

»Hofstadgroep«

13.

»Holy Land Foundation for Relief and Development«

14.

»International Sikh Youth Federation« — »ISYF«

15.

»Khalistan Zindabad Force« — »KZF«

16.

»Det Kurdiske Arbejderparti« — »PKK« (alias »KADEK«, alias »KONGRA-GEL«)

17.

»De Tamilske Tigre« — »LTTE«

18.

»Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«)

19.

»Palestinian Islamic Jihad« (»Palæstinensisk Islamisk Jihad«) — »PIJ«

20.

»Popular Front for the Liberation of Palestine« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse«) — »PFLP«

21.

»Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen«) (alias »PFLP-General Command«)

22.

»Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia« — »FARC« (»Colombias Væbnede Revolutionære Styrker«)

23.

»Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi« — »DHKP/C« (alias »Devrimci Sol« (»Revolutionary Left«), alias »Dev Sol«) (»Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party«)

24.

»Sendero Luminoso« — »SL« (»Den Lysende Sti«)

25.

»Teyrbazen Azadiya Kurdistan« — »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«)

26.

»Autodefensas Unidas de Colombia« — »AUC« (»De Forenede Selvforsvarsstyrker i Colombia«)


2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/60


RÅDETS AFGØRELSE 2011/71/FUSP

af 31. januar 2011

om ændring af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. oktober 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1).

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Côte d'Ivoire bør der opføres flere personer og enheder på den liste over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 2, i afgørelse 2010/656/FUSP affattes således:

»2.   Når Rådet træffer afgørelse om foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), med hensyn til en person eller enhed, ændrer det bilag II i overensstemmelse hermed.«.

Artikel 2

De personer og enheder, der er nævnt i bilaget til nærværende afgørelse, tilføjes på listen i bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 285 af 30.10.2010, s. 28.


BILAG

DE I ARTIKEL 2 OMHANDLEDE PERSONER OG ENHEDER

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Philippe Henry Dacoury-Tabley

 

Direktør for BCEAO: nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

2.

Denis N'Gbé

Født den 6. september 1956 i Danane,

pasnummer: PS-AE/094GD07 (udløbsdato den 26. juli 2012)

National ivoriansk direktør for BCEAO: nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

3.

Ibrahim Ezzedine

Født den 5. februar 1968 i Bariche (Libanon),

pasnummer: 08AB14590 (udløbsdato den 4. oktober 2014)

Erhvervsdrivende: bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

4.

Roland Dagher

Født den 8. maj 1952 i Bamako (Mali),

pasnummer: PD-AE/075FN01 (udløbsdato den 16. januar 2011), 08AA15167 (udløbsdato den 1. december 2013)

Erhvervsdrivende, medlem af det økonomiske og sociale råd: bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

5.

Oussou Kouassi

Født den 1. januar 1956 i Oumé,

pasnummer: PD-AE/016EU09 (udløbsdato den 31. august 2009), 08AA80739 (udløbsdato den 12. juli 2014)

Generaldirektør for økonomi: nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

6.

Ossey Eugène Amonkou

Født den 13. juli 1960 i Akoupé,

pasnummer: 04LE10026 (udløbsdato den 19. juni 2011)

Generaldirektør for den nationale investeringsbank (BNI): nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration


B.   Enheder

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Caisse d'Epargne de Côte d'Ivoire

HOVEDSÆDE

Abidjan-Plateau, Bygning SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tlf.: +225 20 25 43 00

Fax: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - E-mail: info@caissepargne.ci

Bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration

2.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

Postboks 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire

Tlf.: +225 20 25 39 39 - Fax: +225 20 22 58 18

Bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration


2.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/62


RÅDETS AFGØRELSE 2011/72/FUSP

af 31. januar 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Den 31. januar 2011 bekræftede Rådet sin fulde solidaritet med og støtte til Tunesien og dets folk i deres bestræbelser for at indføre et stabilt demokrati, retsstatsforhold, demokratisk pluralisme og fuld respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.

(2)

Rådet besluttede desuden at vedtage restriktive foranstaltninger over for de personer, der er ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, og som derved berøver det tunesiske folk udbyttet af den bæredygtige udvikling af dets økonomi og samfund og underminerer udviklingen af demokrati i landet.

(3)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, der er ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, og fysiske eller juridiske personer eller enheder med tilknytning til dem, jf. listen i bilaget, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer eller enheder, der er opført på listen i bilaget.

3.   En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed senest to uger før tilladelsen gives har meddelt den kompetente myndighed i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om årsagen til, at den skønner, at der bør gives en særlig tilladelse.

En medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, den giver i medfør af dette stykke.

4.   Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret, der er truffet inden den dato, hvor den i artikel 1, stk. 1, omhandlede fysiske eller juridiske person, enhed eller organ blev optaget i bilaget, eller af en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, enhed eller organ, der er opført i bilaget, og

d)

anerkendelse af afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

En medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der måtte være givet i medfør af dette stykke.

5.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b)

forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af denne afgørelse,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1.

Artikel 2

1.   Rådet udarbejder på forslag af en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik listen i bilaget og vedtager ændringer hertil.

2.   Rådet underretter den pågældende person eller enhed om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person eller enhed herom.

Artikel 3

1.   Bilaget skal indeholde grundene til at opføre personerne og enhederne på listen.

2.   Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 4

For at give ovennævnte foranstaltninger størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til de i denne afgørelse indeholdte.

Artikel 5

Denne afgørelse finder anvendelse i en periode på 12 måneder. Gennemførelsen overvåges løbende. Afgørelsen forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


BILAG

LISTE OVER PERSONER OG ENHEDER NÆVNT I ARTIKEL 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali

født den 3. september 1936, pasnumre D005686 (udløbsdato: 24. december 2011) og D012100 (udløbsdato: 15. januar 2014)

Person, der er genstand for retslig efterforskning af de tunesiske myndigheder for så vidt angår ulovlig tilegnelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.

2.

Leïla Bent Mohammed Trabelsi, (gift med) Ben Ali

født den 24. oktober 1956, pasnumre D005687 (udløbsdato: 24. december 2011) og D012101 (udløbsdato: 15. januar 2014)

Person, der er genstand for retslig efterforskning af de tunesiske myndigheder for så vidt angår ulovlig tilegnelse af fast ejendom og løsøre, åbning af bankkonti og besiddelse af aktiver i flere lande som led i hvidvaskning af penge.