ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.346.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 346

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
30. december 2010


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1232/2010 af 15. december 2010 om finansielle bidrag fra Den Europæiske Union til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2010 af 15. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet

5

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1234/2010 af 15. december 2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol

11

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

30.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 1232/2010

af 15. december 2010

om finansielle bidrag fra Den Europæiske Union til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 175 og artikel 352, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure og kravet om enstemmighed i Rådet i henhold til artikel 352, stk. 1, første punktum, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Internationale Fond for Irland (»fonden«) blev oprettet i 1986 ved aftalen af 18. september 1986 mellem regeringen for Irland og regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om Den Internationale Fond for Irland (»aftalen«) for at øge de økonomiske og sociale fremskridt og fremme kontakten, dialogen og forsoningen mellem nationalister og unionister i hele Irland i medfør af et af målene i den engelsk-irske aftale af 15. november 1985.

(2)

Unionen har siden 1989 ydet finansielle bidrag til fonden i anerkendelse af, at formålet med fonden afspejler dens egne mål. For perioden 2005-2006 blev der over Fællesskabets budget for hvert af disse to år bevilget 15 mio. EUR hertil i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 177/2005 af 24. januar 2005 om finansielle bidrag fra Fællesskabet til Den Internationale Fond for Irland (3). Denne forordning udløb den 31. december 2006.

(3)

De vurderinger, der er foretaget i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 177/2005, har bekræftet behovet for yderligere støtte til fondens aktiviteter med en fortsat styrkelse af synergien mellem målene og en forbedret koordinering med strukturfondsinterventioner, navnlig det særlige program for fred og forsoning i Nordirland og grænseområderne i Irland (»Peace-programmet«), der blev fastlagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (4).

(4)

Fredsprocessen i Nordirland kræver, at Unionens støtte til fonden forlænges efter den 31. december 2006. I anerkendelse af den særlige indsats for fredsprocessen i Nordirland er Peace-programmet ved punkt 22 i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (5) blevet tildelt yderligere strukturfondsstøtte for perioden 2007-2013.

(5)

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde den 15.-16. december 2005 Kommissionen til at sikre, at fonden modtager fællesskabsstøtte også i den sidste afgørende fase frem til 2010.

(6)

Hovedformålet med denne forordning er at støtte fred og forsoning gennem en bredere vifte af aktiviteter end dem, der er omfattet af strukturfondene; disse aktiviteter rækker videre end Unionens politik vedrørende økonomisk og social samhørighed.

(7)

Unionens bidrag til fonden bør tage form af finansielle bidrag for årene 2007, 2008, 2009 og 2010 og således ophøre samtidig med fondens opløsning.

(8)

Ved tildelingen af Unionens bidrag bør fonden prioritere projekter på tværs af grænser eller på tværs af befolkningsgrupperne, således at de supplerer de aktiviteter, der finansieres under Peace-programmet i perioden 2007-2010.

(9)

I overensstemmelse med aftalen bør alle finansielle bidragydere til fonden deltage som observatører under møderne i bestyrelsen for fonden.

(10)

Det er af afgørende betydning at sikre en behørig koordinering mellem fondens aktiviteter og de aktiviteter, der finansieres under strukturfondene som omhandlet i artikel 175 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig Peace-programmet.

(11)

Denne forordning fastsætter en finansieringsramme for hele fondens varighed, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (6).

(12)

Unionens bidrag til fonden bør være på 15 mio. EUR for hvert af årene 2007, 2008, 2009 og 2010 udtrykt i løbende priser.

(13)

Fondens strategi for den afsluttende fase af sine aktiviteter (fra 2006 til 2010) går under betegnelsen »Sharing this Space« og fokuserer på fire nøgleområder: støbning af fundamenter for forsoning i de mest marginaliserede samfund, brobygning med henblik på kontakt mellem splittede samfund, fremskridt hen imod et mere integreret samfund og fremtidssikring. Slutmålet for fonden og denne forordning er derfor at fremme forsoning mellem samfundene.

(14)

Unionens støtte vil bidrage til at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne og mellem deres borgere.

(15)

Støtten fra fonden bør kun betragtes som formålstjenlig, hvis den skaber en bæredygtig økonomisk og social forbedring og ikke anvendes som erstatning for andre offentlige eller private midler.

(16)

I Rådets forordning (EF) nr. 1968/2006 af 21. december 2006 om finansielle bidrag fra Fællesskabet til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) (7) fastsættes det finansielle referencebeløb for fondens gennemførelse for perioden 2007-2010.

(17)

I sin dom af 3. september 2009 i sag C-166/07 (Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union) (8) annullerede Domstolen forordning (EF) nr. 1968/2006, fordi den kun havde hjemmel i artikel 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten), idet Domstolen konstaterede, at artikel 159, stk. 3, i EF-traktaten og artikel 308 i EF-traktaten var rette hjemmel. Domstolen fastslog imidlertid også, at virkningerne af forordning (EF) nr. 1968/2006 skulle bestå indtil ikrafttrædelsen af en ny forordning, vedtaget med rette hjemmel inden for en rimelig frist, og at annullationen af forordning (EF) nr. 1968/2006 ikke skulle berøre gyldigheden af foretagne betalinger eller forpligtelser påtaget i medfør af nævnte forordning. I den forbindelse er det af hensyn til retssikkerheden nødvendigt at tillægge artikel 6 i nærværende forordning tilbagevirkende kraft, fordi den vedrører hele programperioden 2007 til 2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Finansieringsrammen for gennemførelsen af Den Internationale Fond for Irland (»fonden«) for perioden 2007 til 2010 er på 60 mio. EUR.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

Artikel 2

Fonden anvender bidragene i overensstemmelse med aftalen af 18. september 1986 mellem regeringen for Irland og regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om Den Internationale Fond for Irland (»aftalen«).

Fonden prioriterer ved tildelingen af bidragene projekter på tværs af grænser eller på tværs af samfundsgrupper, således at projekterne supplerer de aktiviteter, der finansieres af strukturfondene, og navnlig de aktiviteter, der gennemføres under det særlige program for fred og forsoning i Nordirland og grænseområderne i Irland (»Peace-programmet«).

Bidragene anvendes på en sådan måde, at der skabes bæredygtig økonomisk og social forbedring i de berørte områder. De må ikke anvendes som erstatning for andre offentlige eller private midler.

Artikel 3

Kommissionen repræsenterer Unionen som observatør ved møderne i fondens bestyrelse.

Fonden har observatørstatus ved møderne i overvågningsudvalget for Peace-programmet og i overvågningsudvalgene for andre relevante strukturfondsinterventioner.

Artikel 4

Kommissionen fastlægger i samarbejde med fondens bestyrelse passende procedurer til fremme af koordinering på alle niveauer mellem fonden og de forvaltningsmyndigheder og gennemførelsesorganer, der er oprettet under de pågældende strukturfondsinterventioner og navnlig under Peace-programmet.

Artikel 5

Kommissionen fastlægger sammen med fondens bestyrelse velegnede informations- og PR-foranstaltninger med henblik på at oplyse om Unionens bidrag til de projekter, som finansieres gennem fonden.

Artikel 6

Senest den 30. juni 2008 forelægger fonden Kommissionen en strategi for fondens opløsning (»strategien for fondens opløsning«), herunder:

a)

en handlingsplan med oplysning om planlagte betalinger og den forventede dato for fondens opløsning

b)

en frigørelsesprocedure

c)

en plan for, hvad der skal ske med eventuelle overskydende midler og modtagne renter ved fondens opløsning.

Betalinger til fonden efter ovennævnte dato er betinget af Kommissionens godkendelse af strategien for fondens opløsning. Hvis strategien for fondens opløsning ikke er forelagt Kommissionen senest den 30. juni 2008, suspenderes betalinger til fonden, indtil strategien er modtaget.

Artikel 7

1.   Kommissionen forvalter bidragene.

Med forbehold af stk. 2 udbetales det årlige bidrag i rater på følgende måde:

a)

et første forskud på 40 % udbetales, når Kommissionen har modtaget en af formanden for fondens bestyrelse underskrevet erklæring om, at fonden vil opfylde de betingelser for tildeling af bidraget, der er fastsat i denne forordning

b)

et andet forskud på 40 % udbetales seks måneder senere

c)

en endelig betaling på 20 % foretages, når Kommissionen har modtaget og godkendt fondens årsberetning og reviderede regnskab for det pågældende år.

2.   Inden udbetaling af en rate foretager Kommissionen en evaluering af fondens finansielle behov på grundlag af dens kassebeholdning på det planlagte tidspunkt for hver betaling. Vurderes det på baggrund heraf, at fondens finansielle behov ikke berettiger til udbetaling af en af disse rater, suspenderes den pågældende udbetaling. Kommissionen tager en sådan suspendering op til fornyet overvejelse på grundlag af nye oplysninger fra fonden og genoptager betalingerne, når de anses for at være berettigede.

Artikel 8

Der kan kun ydes bidrag fra fonden til en foranstaltning, som modtager eller vil modtage finansiel støtte under en strukturfondsintervention, hvis summen af denne finansielle støtte plus 40 % af bidraget fra fonden ikke overstiger 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger ved foranstaltningen.

Artikel 9

En endelig beretning indeholdende alle de oplysninger, Kommissionen har brug for i sin evaluering af gennemførelsen af støtten og virkeliggørelsen af fondens målsætninger, forelægges for Kommissionen seks måneder forud for den dato for fondens opløsning, der er meddelt i strategien for fondens opløsning, dog senest seks måneder efter den endelige udbetaling til fonden, jf. artikel 7, stk. 1, andet afsnit, litra c).

Artikel 10

Bidraget for det sidste år udbetales efter en analyse af fondens finansielle behov, jf. artikel 7, stk. 2, og forudsat at fondens aktiviteter forløber i overensstemmelse med strategien for fondens opløsning.

Artikel 11

Den sidste dato for udgifternes støtteberettigelse er den 31. december 2013.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6 anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning udløber den 31. december 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  Udtalelse af 29.4.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 15.6.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 10.12.2010.

(3)  EUT L 30 af 3.2.2005, s. 1.

(4)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(5)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

(6)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(7)  EUT L 409 af 30.12.2006, s. 86.

(8)  Sag C-166/07, Parlamentet mod Rådet, Sml. I, s. 7135.


30.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1233/2010

af 15. december 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194, stk. 1, litra c),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 (3) indførtеs det europæiske genopretningsprogram for energiområdet (»genopretningsprogrammet«) til støtte for den økonomiske genopretning med en finansieringsramme på 3,98 mia. EUR for 2009 og 2010.

(2)

Nærværende forordning bør ikke berøre målsætningen om at bevilge så meget af finansieringsrammen på 3,98 mia. EUR som muligt inden udgangen af 2010 til de i kapitel II i forordning (EF) nr. 663/2009 omhandlede delprogrammer. Det er imidlertid fastslået, at der ikke vil blive indgået forpligtelser for en del af dette beløb som led i disse delprogrammer.

(3)

I overensstemmelse med Europa 2020-strategien for bæredygtig vækst og beskæftigelse og i tråd med EU's klima- og energipakke og 2006-handlingsplanen for energieffektivitet vil udviklingen af nye former for vedvarende energikilder og fremme af energieffektivitet bidrage til en grønnere vækst og til at skabe en konkurrencedygtig og bæredygtig økonomi og håndtere klimaforandringer. Ved at yde støtte til disse politikker vil Unionen skabe nye arbejdspladser og muligheder for et »grønt marked«, hvilket vil fremme udviklingen af en konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig økonomi. Samarbejde mellem de forskellige forvaltningsniveauer (flerniveaustyring) er i denne forbindelse afgørende.

(4)

Det er vigtigt at forstærke det finansielle incitament for at begrænse de barrierer, som store indledende omkostninger udgør, og for at stimulere holdbare forbedringer på energiområdet. Der bør derfor oprettes en dedikeret finansiel facilitet (i det følgende benævnt »faciliteten«) til at udnytte de midler, for hvilke der inden udgangen af 2010 ikke kan indgås forpligtelser i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 663/2009. Oprettelsen af faciliteten bør ses i lyset af det initiativ til finansiering af bæredygtig energi, som Kommissionen har foreslået. Faciliteten bør støtte udviklingen af projekter inden for energieffektivitet og vedvarende energi og gøre det lettere for lokale, regionale og nationale offentlige myndigheder at finansiere investeringsprojekter inden for energieffektivitet og vedvarende energi, særlig i byområder. Der bør i denne proces tages hensyn til synergier med andre finansielle ressourcer, der er til rådighed i medlemsstaterne, som f.eks. strukturfondene og Samhørighedsfonden samt den europæiske facilitet for bistand på lokalt plan på energiområdet (»ELENA-faciliteten«) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i henhold til forordning (EF) nr. 397/2009 (4), således at overlapninger med andre finansielle instrumenter undgås.

(5)

Støtte til investeringer i bæredygtig energi kan være mest effektiv og gavnlig, når den tilbydes på lokalt plan. Det kan dog i behørigt begrundede tilfælde være mere effektivt at satse på det nationale niveau, f.eks. som følge af relevante administrative strukturers tilgængelighed eller funktionsmåde.

(6)

For at maksimere EU-finansieringens effekt på kort sigt bør faciliteten forvaltes af en eller flere finansielle formidlere såsom internationale finansielle institutioner. Udvælgelsen af sådanne finansielle formidlere bør foregå med udgangspunkt i deres dokumenterede evne til at udnytte midlerne på den mest effektive og virkningsfulde måde med det formål hurtigst muligt at sikre en maksimal deltagelse af andre offentlige og private investorer og opnå den størst mulige løftestangseffekt mellem EU-finansieringen og den samlede investering med henblik på at fremskaffe betydelige investeringer i Unionen. I tider med finansiel og økonomisk krise, der har en særlig skadelig virkning på lokale og regionale myndigheders finanser, må det imidlertid sikres, at disse myndigheders vanskelige budgetmæssige situation ikke hindrer dem i at få adgang til midlerne.

(7)

I overensstemmelser med forordning (EF) nr. 663/2009 bør investeringsprojekter kun finansieres under faciliteten, hvis de har en hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den økonomiske genopretning i Unionen, energiforsyningssikkerheden og reduktionen af drivhusgasemissioner. Sådanne investeringsprojekter bidrager til grønnere vækst, udvikling af en konkurrencedygtig, sammenkoblet, bæredygtig og grøn økonomi samt til at beskytte beskæftigelsen, jobskabelsen og håndteringen af klimaforandringer i overensstemmelse med Europa 2020-målene.

(8)

Kriterierne i forordning (EF) nr. 663/2009 bør anvendes i fuld udstrækning ved udvælgelsen af de projekter, der finansieres via faciliteten, og ved bestemmelsen af deres støtteberettigelse. Projekternes geografiske fordeling bør også indgå som et centralt element for at sikre, at nærværende forordning får virkning for den økonomiske genopretning i hele Unionen, og i erkendelse af, at projekter i visse medlemsstater ikke eller kun delvist er blevet finansieret i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 663/2009.

(9)

I betragtning af den påkrævede kortfristede økonomiske virkning af denne forordning bør perioden fra modtagelsen af en projektansøgning til den endelige afgørelse herom ikke overstige seks måneder.

(10)

Enkeltstående retlige forpligtelser i henhold til kapitel IIa med henblik på gennemførelse af budgetforpligtelser bør indgås inden den 31. marts 2011.

(11)

Faciliteten bør ikke skabe præcedens for så vidt angår anvendelsen af Unionens almindelige budget og eventuelle fremtidige finansieringsforanstaltninger, herunder inden for energisektoren, men bør opfattes som en ekstraordinær foranstaltning vedtaget under en periode med økonomiske vanskeligheder.

(12)

Da det haster med at finde løsninger på den økonomiske krise, bør udgifter afholdt i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 663/2009 være tilskudsberettigede fra den 13. juli 2009, eftersom mange ansøgere anmodede om at få anerkendt udgifter som støtteberettigede fra datoen for indgivelsen af støtteansøgningen i overensstemmelse med artikel 112 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) (»finansforordningen«). Udgifter, der afholdes i henhold til kapitel IIa, bør være tilskudsberettigede fra den 1. januar 2011.

(13)

Da det haster med at finde løsninger på den økonomiske krise, bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 663/2009

I forordning (EF) nr. 663/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

»Ved denne forordning oprettes en finansiel facilitet (»faciliteten«) til støtte for initiativer vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi.«

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Enkeltstående retlige forpligtelser i henhold til kapitel II med henblik på gennemførelse af budgetforpligtelser indgået i 2009 og 2010 indgås senest den 31. december 2010. Enkeltstående retlige forpligtelser i henhold til kapitel IIa indgås senest den 31. marts 2011.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   De i bilag II omhandlede finansielle formidlere bestræber sig på inden den 31. marts 2014 at allokere alle midler fra Unionens bidrag, som faciliteten råder over, til investeringsprojekter og til teknisk bistand til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi. Efter denne dato allokeres ingen midler fra Unionens bidrag. Alle midler fra Unionens bidrag, som de finansielle formidlere ikke har allokeret inden den 31. marts 2014, skal føres tilbage til Unionens almindelige budget. Midler fra Unionens bidrag, der allokeres til investeringsprojekter, skal forblive investerede i en tidsbegrænset periode, der højst kan løbe til den 31. marts 2034. Under hele facilitetens levetid har Unionen krav på et afkast af sin investering i faciliteten, der står i forhold til Unionens bidrag til faciliteten og stemmer overens med Unionens aktionærrettigheder.«

3)

Følgende kapitel indsættes:

»KAPITEL IIa

FINANSIEL FACILITET

Artikel 21a

Midler, for hvilke der ikke kan indgås forpligtelser i henhold til kapitel II

1.   I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, stilles midler i størrelsesordenen 146 344 644,50 EUR, for hvilke det ikke har været muligt at indgå enkeltstående retlige forpligtelser i henhold til kapitel II, il rådighed for den i artikel 1, stk. 4, omtalte facilitet med det formål at udvikle passende finansieringsinstrumenter i samarbejde med finansielle institutioner, for at give en kraftig tilskyndelse til projekter vedrørende energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energikilder.

2.   Faciliteten gennemføres i overensstemmelse med bilag II. Artikel 23, stk. 1, finder ikke anvendelse på faciliteten.

3.   Unionens engagement i forbindelse med faciliteten, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses til det i stk. 1 fastsatte beløb for Unionens bidrag til faciliteten, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser.«

4)

Artikel 22 udgår.

5)

I artikel 23 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Genopretningsstøtte kan kun dække projektrelaterede udgifter, der afholdes af de støttemodtagere og, for så vidt angår projekter under artikel 9, de tredjeparter, der er ansvarlige for gennemførelsen af et projekt. Udgifter afholdt i henhold til kapitel II kan være tilskudsberettigede fra den 13. juli 2009.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Den i henhold til kapitel IIa bevilgede finansielle bistand skal dække udgifter i tilknytning til investeringsprojekter og til teknisk bistand til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi, som de i bilag II, del A, punkt 3, anførte støttemodtagere måtte pådrage sig. Sådanne udgifter kan være tilskudsberettigede fra den 1. januar 2011.«

6)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Senest den 30. juni 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsevalueringsrapport om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til kapitel IIa, navnlig for så vidt angår:

a)

facilitetens påviste omkostningseffektivitet, løftestangseffekt og additionalitet

b)

dokumentation for forsvarlig økonomisk forvaltning

c)

i hvilket omfang, faciliteten har nået de i denne forordning fastsatte mål

d)

i hvilket omfang, der er behov for fortsat støtte fra faciliteten til projekter inden for energieffektivitet og energi fra vedvarende energikilder.

Midtvejsevalueringsrapporten kan eventuelt, og navnlig hvis Kommissionens vurdering af foranstaltningerne foretaget i henhold til kapitel IIa er positiv, ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag til videreførelse af faciliteten.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en evalueringsrapport om genopretningsprogrammets resultater og i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27, stk. 4.«

7)

I artikel 28 tilføjes følgende stykke:

»Rapporten skal indeholde oplysninger om samtlige generalomkostninger forbundet med oprettelsen og gennemførelsen af den i henhold til kapitel IIa oprettede facilitet.«

8)

Bilaget benævnes »bilag I«, og følgende bilag tilføjes:

»BILAG II

FINANSIEL FACILITET

A.   Indførelse af en finansiel facilitet for projekter vedrørende bæredygtig energi

1.   Facilitetens anvendelsesområde

Denne finansielle facilitet (»faciliteten«) skal benyttes til udviklingen af projekter vedrørende energibesparelse, energieffektivitet og vedvarende energi og til at gøre det lettere for lokale, regionale og, i behørigt begrundede tilfælde, nationale myndigheder at finansiere investeringer på disse områder. Faciliteten anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen og i gennemførelsesbestemmelserne hertil om uddelegering af budgetgennemførelsesopgaver.

Faciliteten anvendes i forbindelse med projekter vedrørende bæredygtig energi navnlig i byområder. Dette omfatter bl.a. projekter vedrørende:

a)

offentlige og private bygninger, der integrerer løsninger baseret på energieffektivitet og/eller energi fra vedvarende energikilder, herunder løsninger, der bygger på anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi (ikt)

b)

investeringer i højenergieffektive kraftvarmenet, inklusive mikrokraftvarmeproduktion, og fjernvarme/fjernkølingsnet (baseret især på vedvarende energikilder)

c)

decentraliserede vedvarende energikilder forankret i lokalmiljøer og deres integration i elforsyningsnettene

d)

mikrokraftvarmeproduktion fra vedvarende energikilder

e)

ren bytransport til støtte for forøget energieffektivitet og integrering af vedvarende energikilder med særlig vægt på offentlig transport, el- og brintkøretøjer samt reduktion af drivhusgasemissioner

f)

lokal infrastruktur, herunder effektiv belysning af udendørs offentlig infrastruktur, såsom gadebelysning, metoder til oplagring af elektricitet, intelligent forbrugsmåling og intelligente forsyningsnet, der benytter ikt i fuld udstrækning

g)

teknologier for energieffektivitet og vedvarende energi med innovationspotentiale og økonomisk potentiale, hvor der anvendes de bedste tilgængelige procedurer.

Faciliteten kan også benyttes til at give incitamenter og yde teknisk bistand samt til at øge interessen hos de lokale, regionale og nationale myndigheder med det formål at sikre en optimal udnyttelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden, særlig på områderne for energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi i boliger og andre typer bygninger. Faciliteten skal støtte investeringsprojekter med en økonomisk og finansiel holdbarhed med henblik på at tilbagebetale de investeringsmidler, som faciliteten har tildelt, og for at tiltrække offentlige og private investeringer. Faciliteten kan på denne måde bl.a. omfatte hensættelser og kapitalfordeling med henblik på lån, garantier, aktier og andre finansielle produkter. Op til 15 % af de i artikel 21a omtalte midler kan herudover anvendes til at yde teknisk bistand til lokale, regionale eller nationale myndigheder i forbindelse med opsætning og opstartsfasen af teknologi i tilknytning til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi.

2.   Synergier

Ved ydelsen af finansiel eller teknisk bistand skal der også tages hensyn til synergier med andre finansielle ressourcer, der er til rådighed i medlemsstaterne, som f.eks. strukturfondene og Samhørighedsfonden og ELENA-faciliteten, således at overlapninger med andre instrumenter undgås.

3.   Begunstigede

Faciliteten begunstiger offentlige myndigheder fortrinsvist på lokalt og regionalt plan samt offentlige eller private enheder, der optræder på vegne af disse offentlige myndigheder.

B.   Samarbejde med finansielle formidlere

1.   Udvælgelse og generelle krav, herunder omkostninger

Faciliteten oprettes i samarbejde med en eller flere finansielle formidlere og er åben for deltagelse af relevante investorer. Udvælgelsen af de finansielle formidlere skal ske med udgangspunkt i de finansielle formidleres dokumenterede evne til at udnytte midlerne på den mest effektive og virkningsfulde måde i overensstemmelse med reglerne og kriterierne i dette bilag.

Kommissionen sikrer, at de samlede generalomkostninger forbundet med oprettelsen og gennemførelsen af faciliteten, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, som de finansielle formidlere fakturerer, begrænses mest muligt under overholdelse af bedste praksis for tilsvarende instrumenter og samtidig med at faciliteten sikres den fornødne kvalitet.

Kommissionen gennemfører Unionens bidrag til faciliteten i overensstemmelse med finansforordningens artikel 53 og 54.

De finansielle formidlere skal overholde de relevante bestemmelser i finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil om uddelegering af budgetgennemførelsesopgaver, særlig med hensyn til indkøb, intern kontrol, regnskaber og ekstern revision. De pågældende finansielle formidlere modtager ikke anden betaling end administrationshonorarer og penge til dækning af omkostningerne forbundet med oprettelsen og gennemførelsen af instrumentet.

De nærmere betingelser for oprettelsen af og rammebestemmelserne for faciliteten, herunder vedrørende overvågning og kontrol, fastsættes i en eller flere aftaler mellem Kommissionen og de finansielle formidlere.

2.   Tilgængelighed af oplysninger

Faciliteten skal gøre alle oplysninger om programforvaltningen, som måtte være relevante for de berørte parter, tilgængelige online. Disse skal især omfatte ansøgningsprocedurer, oplysninger om bedste praksis og en oversigt over projekter og rapporter.

C.   Finansieringsvilkår samt støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier

1.   Omfanget af finansieringen

I overensstemmelse med dette bilag begrænses faciliteten til finansiering af:

a)

investeringsprojekter, der har en hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den økonomiske genopretning i Unionen, for energiforsyningssikkerheden og reduktionen af drivhusgasemissioner, og

b)

teknisk bistand til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi.

2.   Faktorer, der skal tages hensyn til

Ved udvælgelsen af projekter skal der især lægges vægt på den geografiske fordeling.

For så vidt angår finansieringen af investeringsprojekter skal der lægges behørig vægt på at sikre en stor løftestangseffekt mellem den samlede investering og EU-finansieringen for at fremskaffe betydelige investeringer i Unionen. De enkelte projekters løftestangseffekt kan imidlertid være forskellig og afhænge af en række faktorer, som f.eks. projektets faktiske størrelse og type og lokale forhold, herunder den støtteberettigedes størrelse og finansielle formåen.

3.   Betingelser for offentlige myndigheders adgang til finansiering under faciliteten

Offentlige myndigheder, der anmoder om tilskud til investeringsprojekter eller teknisk bistand til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi skal opfylde følgende betingelser:

a)

de har afgivet eller er i færd med at afgive et politisk tilsagn om at afbøde klimaforandringer og eventuelt i den forbindelse har fastsat konkrete mål, f.eks. i form af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder og/eller øget energieffektivitet

b)

de er enten i færd med at udvikle flerårige strategier for at afbøde klimaforandringer og, eventuelt, for at nå deres mål, eller de deltager i en flerårig strategi på lokalt, regionalt eller nationalt niveau for at afbøde klimaforandringer

c)

de accepterer at stå offentligt til regnskab for resultaterne af deres overordnede strategi.

4.   Støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier for investeringsprojekter, som finansieres gennem faciliteten

De investeringsprojekter, der finansieres via instrumentet, skal overholde følgende støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier:

a)

hvorvidt den valgte strategi er fornuftig og den tekniske kvalitet tilstrækkelig

b)

hvorvidt støtten er holdbar og omkostningseffektiv i hele foranstaltningens investeringsfase

c)

den geografiske fordeling af alle de af denne forordning omfattede projekter

d)

modenhed, hvilket vil sige, at forslaget hurtigst muligt skal nå til investeringsfasen, og at der skal afholdes betydelige kapitaludgifter hurtigst muligt

e)

i hvilken grad manglen på adgang til finansiering forsinker gennemførelsen af foranstaltningen

f)

i hvilken grad støtte fra faciliteten vil stimulere finansiering fra offentlige og private kilder

g)

kvantificerede samfundsøkonomiske virkninger

h)

kvantificerede miljømæssige konsekvenser.

5.   Støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier for projekter vedrørende teknisk bistand, som finansieres gennem faciliteten

Projekter vedrørende teknisk bistand, som finansieres gennem faciliteten, skal opfylde de i punkt 4, litra a), c), e), f) og g) nævnte støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  Udtalelse af 15.9.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.11.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 7.12.2010.

(3)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 31.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 397/2009 af 6. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger (EUT L 126 af 21.5.2009, s. 3).

(5)  EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


30.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/11


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1234/2010

af 15. december 2010

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De særlige bestemmelser om den støtte, som Tyskland må yde inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol (»monopolet«), som fastsat i artikel 182, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (3), udløber den 31. december 2010.

(2)

Ifølge den rapport, som Kommissionen i overensstemmelse med artikel 184, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1234/2007 har forelagt, har monopolet mistet værdi i de seneste år. I tidsrummet mellem 2001 og 2008 trak omkring 70 plomberede landbrugsbrænderier (landwirtschaftliche Verschlussbrennereien) sig ud af monopolet. De mængder, der blev solgt under monopolet, er faldet siden 2003, og budgettet faldt fra 110 mio. EUR i 2003 til 80 mio. EUR i 2008. Nogle brænderier har således allerede truffet foranstaltninger for at forberede sig på deres indtræden på det frie marked ved at oprette kooperativer, investere i mindre energiforbrugende udstyr med henblik på at reducere produktionsomkostningerne og i højere grad markedsføre deres alkohol direkte. Der er dog brug for mere tid for at lette denne tilpasningsproces og for at gøre det muligt for brændere at overleve på det frie marked. En forlængelse på adskillige år anses for nødvendig for at kunne ophæve monopolet samt støtteordningen og gennemføre dens endelige udfasning.

(3)

I visse områder i Tyskland er alkoholbrænderier traditionelt tilknyttet små og mellemstore landbrug og spiller en afgørende rolle for landbrugene for fortsat at kunne udøve deres aktiviteter, idet monopolet fungerer som en ekstra indtægtskilde for landbrugerne og sikrer arbejde i landdistrikterne. De plomberede landbrugsbrænderier, der hovedsagelig forarbejder korn og kartofler, bør derfor fortsat kunne modtage støtte gennem monopolet indtil den 31. december 2013. Efter denne dato bør alle plomberede landbrugsbrænderier være kommet ud på det frie marked. Denne frist er sammenfaldende med begyndelsen på den nye programmeringsperiode for udvikling af landdistrikterne 2014-2020, hvilket giver Tyskland mulighed for at overføre visse midler fra monopolet til programmet for udvikling af landdistrikter.

(4)

De små brænderier, for hvilke der gælder en fast sats (Abfindungsbrennereien), brænderibrugere (Stoffbesitzer) og kooperative frugtbrænderier (Obstgemeinschaftsbrennereien) bidrager i særdeleshed til bevarelsen af traditionelle landskaber og af biodiversiteten gennem opretholdelse af de plantager, som forsyner brænderier med råstoffer. I lyset af dette såvel som af det faktum, at disse brænderiers produktion er lokal og meget begrænset, bør de fortsat kunne modtage støtte ydet inden for monopolets rammer gældende for en sidste periode løbende indtil den 31. december 2017. Fra denne dato skal monopolet ophæves. For at sikre, at den støtte, der ydes under monopolet faktisk er under afvikling, bør Tyskland på en årlig basis fra 2013 fremlægge en afviklingsplan.

(5)

Fremstilling af ethanol inden for rammerne af monopolet er begrænset og udgør pt. mindre end 10 % af den samlede fremstilling af landbrugsethanol i Tyskland. Eftersom alle plomberede brænderier er indtrådt på det frie marked den 31. december 2013, vil denne andel blive væsentligt mindre efter denne dato.

(6)

For at sikre kontinuitet i støtten bør denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2011.

(7)

Forordning (EF) nr. 1234/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 182, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1234/2007 affattes således:

»4.   Undtagelsen i artikel 180, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse på støtte ydet af Tyskland inden for de eksisterende nationale rammer af Tysklands alkoholmonopol (»monopolet«) for produkter, der efter yderligere behandling markedsføres af monopolet som landbrugsethanol som anført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde (TEUF). Denne undtagelse finder kun anvendelse indtil den 31. december 2017 og med forbehold af anvendelsen af artikel 108, stk. 1, og artikel 108, stk. 3, første punktum, i TEUF og forudsætter, at følgende bestemmelser er overholdes:

a)

Den samlede ethanolproduktion, som støttes under monopolet, skal gradvist nedbringes fra 600 000 hl i 2011 til 420 000 hl i 2012 og til 240 000 hl i 2013 og må maksimalt være på 60 000 hl årligt fra den 1. januar 2014 indtil den 31. december 2017, hvor monopolet ophæves.

b)

Produktionen fra plomberede landbrugsbrænderier, som modtager støtte, skal gradvist nedbringes fra 540 000 hl i 2011 til 360 000 hl i 2012 og til 180 000 hl i 2013. Fra den 31. december 2013 skal alle plomberede landbrugsbrænderier have trukket sig ud af monopolet. Hver af de plomberede landbrugsbrænderier skal ved deres udtræden af monopolet kunne modtage en kompensation på 257,50 EUR per hl nominelle brændingsrettigheder i gældende tysk rets forstand. Denne kompenserende støtte kan senest ydes den 31. december 2013. Den kan dog udbetales i flere rater, af hvilke den sidste rate skal være senest den 31. december 2017.

c)

Små brænderier, for hvilke der gælder en fast sats, brænderibrugere og kooperative frugtbrænderier kan modtage støtte under monopolet indtil den 31. december 2017, forudsat at den støtteberettigede produktion ikke overstiger 60 000 hl om året.

d)

Den samlede støtte fra den 1. januar 2011 indtil den 31. december 2013 må ikke overstige 269,9 mio. EUR, og den samlede støtte fra den 1. januar 2014 indtil den 31. december 2017 må ikke overstige 268 mio. EUR, og

e)

Før den 30. juni hvert år skal Tyskland fremlægge en rapport om monopolets virkemåde og om den støtte, der er ydet inden for dens rammer i det foregående år, til Kommissionen. Kommissionen fremsender rapporten til Europa-Parlamentet og til Rådet. Herudover skal de årlige rapporter fra årene 2013 til 2016 vedlægges en årlig afviklingsplan for det efterfølgende år for små brænderier, for hvilke der gælder en fast sats, for brænderibrugere og for kooperative frugtbrænderier.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i sin helhed og gælder direkte i alle medlemsstater.

Udfærdiget i Strasbourg, 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  Udtalelse af 15.9.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23.11.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 10.12.2010.

(3)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.