ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.343.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 343

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
29. december 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Oplysning om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om gensidig retshjælp i straffesager

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1256/2010 af 17. december 2010 om fastsættelse for 2011 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande i Sortehavet

2

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1257/2010 af 20. december 2010 om forlængelse af de midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, der er indført ved forordning (EF) nr. 920/2005

5

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1258/2010 af 20. december 2010 om fastsættelse for fangståret 2011 af orienteringspriser og EU-producentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

6

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1260/2010 af 22. december 2010 om offentliggørelse for 2011 af den nomenklatur over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3846/87

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1261/2010 af 22. december 2010 om indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien

57

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1262/2010 af 22. december 2010 om ændring af forordning (EU) nr. 462/2010, (EU) nr. 463/2010 og (EU) nr. 464/2010 for så vidt angår slutdatoen for licitationerne over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien og Portugal og for sorghum til Spanien for kontingentåret 2010 samt udløbsdatoen for disse forordninger

76

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/813/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 22. december 2010 om ændring af afgørelse ECB/2009/25 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2010 (ECB/2010/32)

78

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

29.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/1


Oplysning om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om gensidig retshjælp i straffesager

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om gensidig retshjælp i straffesager (1), der blev undertegnet den 30. november 2009 i Bruxelles og den 15. december 2009 i Tokyo, træder i kraft den 2. januar 2011 i overensstemmelse med aftalens artikel 31.


(1)  EUT L 39 af 12.2.2010, s. 20.


FORORDNINGER

29.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/2


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1256/2010

af 17. december 2010

om fastsættelse for 2011 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande i Sortehavet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 43, stk. 3, vedtager Rådet på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder.

(2)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1) træffes foranstaltninger for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig rapporten fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri.

(3)

Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder opdelt på fiskerier eller fiskerigrupper, herunder visse funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant. Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på en sådan måde, at hver medlemsstat sikres relativ stabilitet i fiskeriet efter hver bestand eller for hvert fiskeri, og med behørig hensyntagen til den fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i forordning (EF) nr. 2371/2002.

(4)

Den samlede tilladte fangstmængde (TAC) bør fastlægges på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning og under hensyntagen til biologiske og samfundsøkonomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer, og under hensyntagen til de holdninger, som kom til udtryk under høringen af de berørte parter.

(5)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder, der fastsættes ved nærværende forordning, er underlagt Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 33 og 34 i nævnte forordning, om registrering af fangster og fiskeriindsats og indberetning af data om opbrugte fiskerimuligheder. Det er derfor nødvendigt at specificere de koder, som medlemsstaterne skal benytte til at sende data til Kommissionen om landinger af bestande, der er omfattet af nærværende forordning.

(6)

I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (3) er det nødvendigt at fastslå, hvilke bestande der omfattes af de forskellige foranstaltninger, der er omhandlet i nævnte forordning.

(7)

For at undgå afbrydelser i fiskeriet og for at sikre EU-fiskernes udkomme er det vigtigt at åbne for disse fiskerier fra den 1. januar 2011. På grund af dens hastende karakter bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes fiskerimulighederne for 2011 for visse fiskebestande i Sortehavet.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for EU-fartøjer, der fisker i Sortehavet.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »GFCM«: Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet

b)   »Sortehavet«: det geografiske GFCM-underområde som defineret i resolution GFCM/33/2009/2

c)   »EU-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag og er registreret i Unionen

d)   »samlet tilladt fangstmængde (TAC)«: den mængde, der hvert år kan tages af hver bestand

e)   »kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Unionen, en medlemsstat eller et tredjeland.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER

Artikel 4

TAC'er og kvoter

TAC'erne og fordelingen af disse TAC'er blandt medlemsstaterne samt i givet fald de dertil knyttede betingelser er fastsat i bilaget.

Artikel 5

Særlige fordelingsbestemmelser

Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat ved denne forordning, er ikke til hinder for:

a)

udveksling, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordeling, jf. artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009

c)

supplerende landing, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

tilbageholdelse af mængder, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser, jf. artikel 37, 105 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 6

Betingelser for landing af fangster og bifangster

Fisk fra bestande, for hvilke der er fastsat fiskerimuligheder i henhold til denne forordning, må kun opbevares om bord eller landes, hvis:

a)

fangsterne er taget af fartøjer fra en medlemsstat, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt, eller

b)

fangsterne udgør en del af en EU-kvote, der ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, og denne EU-kvote ikke er opbrugt.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 7

Dataindberetning

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, skal de anvende de bestandskoder, som er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2010.

På Rådets vegne

S. VANACKERE

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(3)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.


BILAG

TAC'er FOR EU-FARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER ER FASTSAT TAC'er, OPDELT EFTER ART OG OMRÅDE

I nedenstående skemaer fastsættes TAC'er og kvoter (i tons levende vægt) for hver bestand og funktionelt dertil knyttede betingelser, hvor det er relevant.

Fiskebestandene er anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navn. Nedenfor gives en oversigt over sammenhængen mellem de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning.

Videnskabeligt navn

3-alfa-kode

Almindeligt anvendt navn

Psetta maxima

TUR

Pighvar

Sprattus sprattus

SPR

Brisling


Art

:

Pighvar

Psetta maxima

Område

:

Sortehavet

TUR/F3742C

Bulgarien

43,2 (1)

 

Rumænien

43,2 (1)

 

EU

86,4 (1)

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.


Art

:

Brisling

Sprattus sprattus

Område

:

Sortehavet

SPR/F3742C

Bulgarien

8 032,5

 

Rumænien

3 442,5

 

EU

11 475

 

TAC

Ikke relevant

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.


(1)  Fiskeri tillades ikke fra den 15. april til den 15. juni 2011.


29.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/5


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1257/2010

af 20. december 2010

om forlængelse af de midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, der er indført ved forordning (EF) nr. 920/2005

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 342, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, og om indførelse af midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra disse forordninger (1) har givet irsk status som officielt sprog og arbejdssprog for EU-institutionerne.

(2)

Forordning (EF) nr. 920/2005 bestemmer, at EU-institutionerne af praktiske årsager og som en overgangsforanstaltning ikke er bundet af forpligtelsen til at affatte alle retsakter, herunder Domstolens afgørelser, på irsk eller oversætte dem til dette sprog, med undtagelse af forordninger, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab. Rådet skal inden fire år efter datoen for anvendelse af forordning (EF) nr. 920/2005 og derefter hvert femte år bestemme, om den skal ophæves.

(3)

EU-institutionerne tager fortsat initiativer til at forbedre borgernes adgang til oplysninger på irsk om Unionens arbejde. Det er fortsat vanskeligt at få ansat tilstrækkelig mange irsksprogede oversættere, jurist-lingvister, tolke og assistenter. Undtagelsen i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 920/2005 bør derfor forlænges for en periode på fem år fra den 1. januar 2012 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Undtagelsen i artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 forlænges for en periode på fem år fra den 1. januar 2012.

Denne artikel finder ikke anvendelse på forordninger, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2010.

På Rådets vegne

J. SCHAUVLIEGE

Formand


(1)  EUT L 156 af 18.6.2005, s. 3.


29.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/6


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1258/2010

af 20. december 2010

om fastsættelse for fangståret 2011 af orienteringspriser og EU-producentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 43, stk. 3, vedtager Rådet på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende fastsættelse af priser.

(2)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1) skal der for hvert fangstår fastsættes orienteringspriser og EU-producentpriser med henblik på at fastlægge de prisniveauer, der udløser intervention for visse fiskevarer.

(3)

Det påhviler Rådet at fastsætte orienteringspriser for hver af de varer og varegrupper, der er opført i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000, og EU-producentpriser for de varer, der er opført i bilag III til nævnte forordning.

(4)

På grundlag af de foreliggende prisdata om de pågældende varer og kriterierne i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000 bør orienteringspriserne for fangståret 2011 forhøjes, opretholdes eller nedsættes alt efter fiskeart.

(5)

Der bør fastsættes en EU-producentpris for én af varerne i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000, og EU-producentpriser for de øvrige varer bør beregnes ved hjælp af de tilpasningskoefficienter, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2006 af 30. maj 2006 om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus  (2).

(6)

På grundlag af kriterierne i artikel 18, stk. 2, første og andet led, og artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 bør EU-producentprisen for fangstsåret 2011 justeres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 1. januar til 31. december 2011 fastsættes orienteringspriserne, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

For fangståret 1. januar til 31. december 2011 fastsættes EU-producentpriserne, jf. artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2010.

På Rådets vegne

J. SCHAUVLIEGE

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EUT L 144 af 31.5.2006, s. 15.


BILAG I

Bilag

Art

Varer opført i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000

Præsentationsform

Orienteringspris

(EUR/t)

I

1.

Sild (Clupea harengus)

Hel

274

2.

Sardin (Sardina pilchardus)

Hel

574

3.

Pighaj (Squalus acanthias)

Hel eller renset med hoved

1 090

4.

Rødhajarter (Scyliorhinus spp.)

Hel eller renset med hoved

704

5.

Rødfisk (Sebastes spp.)

Hel

1 212

6.

Atlantisk torsk Gadus morhua

Hel eller renset med hoved

1 589

7.

Sej (Pollachius virens)

Hel eller renset med hoved

799

8.

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Hel eller renset med hoved

956

9.

Hvilling (Merlangius merlangus)

Hel eller renset med hoved

889

10.

Langearter (Molva spp.)

Hel eller renset med hoved

1 153

11.

Almindelig makrel (Scomber scombrus)

Hel

320

12.

Spansk makrel (Scomber japonicus)

Hel

285

13.

Ansjos (Engraulis spp.)

Hel

1 274

14.

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Hel eller renset med hoved

fra 1.1.2011 til 30.4.2011

1 026

Hel eller renset med hoved

fra 1.5.2011 til 31.12.2011

1 425

15.

Europæisk kulmule (Merluccius merluccius)

Hel eller renset med hoved

3 318

16.

Glashvarrearter (Lepidorhombus spp.)

Hel eller renset med hoved

2 342

17.

Ising (Limanda limanda)

Hel eller renset med hoved

803

18.

Skrubbe (Platichthys flesus)

Hel eller renset med hoved

486

19.

Hvid tun (Thunnus alalunga)

Hel

2 308

Renset med hoved

2 437

20.

Tiarmet blæksprutte (Sepia officinalis og Rossia macrosoma)

Hel

1 781

21.

Havtaskearter (Lophius spp.)

Hel eller renset med hoved

2 923

Hovedskåret

6 015

22.

Hestereje (Crangon crangon)

Kun kogt i vand

2 423

23.

Dybvandsreje (Pandalus borealis)

Kun kogt i vand

6 668

Fersk eller kølet

1 614

24.

Taskekrabbe (Cancer pagurus)

Hel

1 676

25.

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Hel

5 119

Haler

3 979

26.

Tunge (Solea-arter)

Hel eller renset med hoved

6 843

II

1.

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

1 916

2.

Kulmulearter (Merluccius spp.)

Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold

1 232

Frosset, fileteret, i originalpakninger med ensartet indhold

1 498

3.

Blankesten (Dentex dentex og Pagellus spp.)

Frosset, i partier eller i originalpakninger med ensartet indhold

1 447

4.

Sværdfisk (Xiphias gladius)

Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold

4 058

5.

Blæksprutte (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

1 915

6.

Blæksprutte (Octopus spp.)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

2 161

7.

Blæksprutte (Loligo spp.)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

1 173

8.

Flyveblæksprutte (Ommastrephes sagittatus)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

961

9.

Argentinsk blæksprutte (Illex argentinus)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

873

10.

Rejer (Penaeidae-familien)

 

 

Dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris)

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

4 072

Andre arter af Penaeidae-familien

Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold

7 813


BILAG II

Art

Varer opført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000

Vægt

Handelsmæssige oplysninger

EU-producentpris

(EUR/t)

Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

med en stykvægt på over 10 kg

Hel

1 200

Renset, uden gæller

 

Andet

 

med en stykvægt på højst 10 kg

Hel

 

Renset, uden gæller

 

Andet

 

Hvid tun (Thunnus alalunga)

med en stykvægt på over 10 kg

Hel

 

Renset, uden gæller

 

Andet

 

med en stykvægt på højst 10 kg

Hel

 

Renset, uden gæller

 

Andet

 

Bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis)

 

Hel

 

 

Renset, uden gæller

 

 

Andet

 

Almindelig tun (Thunnus thynnus)

 

Hel

 

 

Renset, uden gæller

 

 

Andet

 

Andre arter af slægterne Thunnus og Euthynnus

 

Hel

 

 

Renset, uden gæller

 

 

Andet

 


29.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/10


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1259/2010

af 20. december 2010

om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 81, stk. 3,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/405/EU af 12. juli 2010 om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (1),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen har sat sig som mål at bevare og udbygge et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed for personer. Med henblik på gradvis at etablere et sådant område skal Unionen vedtage foranstaltninger vedrørende samarbejde om civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger, navnlig når det er nødvendigt for det indre markeds funktion.

(2)

I henhold til artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal disse foranstaltninger omfatte foranstaltninger, der har til formål at sikre forenelighed mellem medlemsstaternes regler om lovvalg.

(3)

Kommissionen vedtog den 14. marts 2005 en grønbog om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. Med denne grønbog blev der indledt en bred offentlig høring om, hvordan de problemer, der kan opstå i den aktuelle situation, kan løses.

(4)

Kommissionen fremsatte den 17. juli 2006 forslag til en forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 (2) for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager.

(5)

Rådet konkluderede på sin samling den 5.-6. juni 2008 i Luxembourg, at der ikke var enstemmighed om dette forslag, og at der var uoverstigelige vanskeligheder, som gjorde det umuligt at opnå enstemmighed på daværende tidspunkt og i den nærmeste fremtid. Rådet fastslog, at forslagets målsætninger ikke kunne opfyldes inden for en rimelig frist under anvendelse af de relevante bestemmelser i traktaterne.

(6)

Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Letland, Luxembourg, Ungarn, Malta, Østrig, Portugal, Rumænien og Slovenien rettede efterfølgende en anmodning til Kommissionen, hvori de anførte, at de havde til hensigt at indføre et indbyrdes forstærket samarbejde om lovvalg i ægteskabssager. Den 3. marts 2010 trak Grækenland sin anmodning tilbage.

(7)

Rådet vedtog den 12. juli 2010 afgørelse 2010/405/EU om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation.

(8)

Ifølge artikel 328, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er et forstærket samarbejde åbent for alle medlemsstater, når det indføres, forudsat at medlemsstaterne opfylder de eventuelle betingelser for deltagelse, der er fastsat i den bemyndigende afgørelse. Det er ligeledes åbent for dem når som helst derefter, forudsat at medlemsstaterne foruden de nævnte betingelser efterkommer de retsakter, der allerede er vedtaget i henhold dertil. Kommissionen og de medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde, skal tilskynde til det størst mulige antal medlemsstaters deltagelse heri. Denne forordning bør være bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med traktaterne.

(9)

Denne forordning bør skabe klare og omfattende retlige rammer for lovvalg vedrørende skilsmisse og separation i de deltagende medlemsstater, sikre borgerne løsninger, der giver retssikkerhed, retlig forudsigelighed og fleksibilitet, og forhindre en situation, hvor den ene ægtefælle begærer skilsmisse før den anden, for at sikre sig, at sagen behandles efter en lov, som vedkommende mener i højere grad tilgodeser hans eller hendes interesser.

(10)

Denne forordnings materielle anvendelsesområde og bestemmelser bør stemme overens med forordning (EF) nr. 2201/2003. Forordningen bør dog ikke finde anvendelse på omstødelse af ægteskab.

Denne forordning bør kun finde anvendelse på opløsning af ægteskab eller lempelse af de ægteskabelige forbindelser. Den lov, som er udpeget efter denne forordnings lovvalgsregler, bør finde anvendelse på skilsmisse- og separationsgrundene.

Præjudicielle spørgsmål såsom rets- og handleevne og ægteskabets gyldighed eller spørgsmål såsom virkningerne af skilsmisse eller separation på formueforhold, navn, forældreansvar, underholdspligt eller andre accessoriske spørgsmål bør afgøres efter de lovvalgsregler, som finder anvendelse i den pågældende deltagende medlemsstat.

(11)

For klart at afgrænse det geografiske anvendelsesområde for denne forordning bør det fastsættes, hvilke medlemsstater der deltager i det forstærkede samarbejde.

(12)

Denne forordning bør finde universel anvendelse, dvs. at det bør være muligt for forordningens ensartede lovvalgsregler at udpege loven i en deltagende medlemsstat, loven i en ikke-deltagende medlemsstat eller loven i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

(13)

Denne forordning bør finde anvendelse uanset domsmyndighedens art. En sag bør, hvor det er relevant, anses for at være anlagt ved en ret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2201/2003.

(14)

For at give ægtefællerne mulighed for at vælge en lov, som de har tæt tilknytning til, og for at sørge for, at denne lov finder anvendelse på deres skilsmisse- eller separationssag, når de ikke har truffet et sådant valg, bør den lov, som de har tæt tilknytning til, kunne anvendes, også når der ikke er tale om en deltagende medlemsstats lov. Er det en anden medlemsstats lov, der skal anvendes, vil det netværk, der er oprettet ved Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (3), kunne bistå retterne og vejlede dem om indholdet af reglerne i fremmed ret.

(15)

Det kræver både større fleksibilitet og større retssikkerhed at øge borgernes mobilitet. For at nå dette mål bør denne forordning styrke partsautonomien i forbindelse med skilsmisse og separation og give parterne en begrænset mulighed for at vælge, hvilken lov der skal finde anvendelse på deres skilsmisse eller separation.

(16)

Ægtefællerne bør kunne vælge loven i et land, som de har en særlig tilknytning til, eller loven i domstolslandet som den lov, der finder anvendelse på skilsmisse og separation. Den lov, ægtefællerne vælger, skal være i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, som er anerkendt i traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(17)

Før ægtefællerne vælger, hvilken lov der skal finde anvendelse, er det vigtigt, at de har adgang til ajourførte oplysninger om de væsentlige aspekter i den nationale ret og EU-retten og procedurerne for skilsmisse og separation. For at sikre en sådan adgang til relevante oplysninger af god kvalitet ajourfører Kommissionen regelmæssigt det offentlige internetbaserede informationssystem, der blev oprettet ved Rådets beslutning nr. 2001/470/EF.

(18)

Et oplyst valg for begge ægtefællers vedkommende er et grundlæggende princip i denne forordning. Begge ægtefæller bør have et præcist kendskab til de retlige og sociale konsekvenser af lovvalget. Det, at der er mulighed for i fællesskab at foretage lovvalg, bør ikke berøre ægtefællernes rettigheder og ligestilling. I den forbindelse bør dommerne i de deltagende medlemsstater være bevidste om betydningen af, at begge ægtefæller træffer et oplyst valg, hvad angår de retlige konsekvenser af aftalen om lovvalg.

(19)

Regler om materiel og formel gyldighed bør fastsættes, så det bliver lettere for ægtefællerne at træffe et oplyst valg, og så deres samtykke respekteres for at sikre retssikkerheden og bedre adgang til retlig prøvelse. For så vidt angår den formelle gyldighed bør der indføres visse garantier for at sikre, at ægtefællerne er klar over konsekvenserne af deres valg. Aftalen om lovvalg bør i det mindste være indgået skriftligt og være dateret og underskrevet af begge parter. Hvis loven i den deltagende medlemsstat, hvor de to ægtefæller har deres sædvanlige opholdssted på tidspunktet for aftalens indgåelse, imidlertid indeholder yderligere formkrav, bør disse krav overholdes. Sådanne yderligere formkrav kan f.eks. gælde i en deltagende medlemsstat, hvor aftalen skal indføjes i en ægtepagt. Hvis ægtefællerne på tidspunktet for aftalens indgåelse har deres sædvanlige opholdssted i forskellige deltagende medlemsstater, hvor der gælder forskellige formkrav, er det tilstrækkeligt, at formkravene i en af disse stater er opfyldt. Hvis kun en af ægtefællerne på tidspunktet for aftalens indgåelse har sit sædvanlige opholdssted i en deltagende medlemsstat, hvor der gælder yderligere formkrav, bør disse krav opfyldes.

(20)

En aftale om lovvalg bør kunne indgås og ændres, senest på det tidspunkt, hvor sagen indbringes for en domstol, og også under sagens behandling, hvis loven i domstolslandet giver mulighed for det. I det tilfælde er det tilstrækkeligt, at lovvalget optages i rettens protokol i overensstemmelse med loven i domstolslandet.

(21)

Når der ikke er indgået aftale om lovvalg, bør denne forordning indføre harmoniserede lovvalgsregler baseret på en række på hinanden følgende tilknytningsfaktorer, der sikrer en tæt tilknytning mellem ægtefællerne og den omhandlede lov, og som tilgodeser kravet om retssikkerhed og retlig forudsigelighed og forebygger en situation, hvor en af ægtefællerne begærer skilsmisse før den anden for at sikre sig, at sagen behandles efter en bestemt lov, som vedkommende mener i højere grad tilgodeser hans eller hendes interesser. De tilknytningsfaktorer, der fastsættes, bør sikre, at skilsmisse- og separationssager behandles efter en lov, som ægtefællerne har tæt tilknytning til.

(22)

Når der i denne forordning i forbindelse med anvendelse af en stats lovgivning henvises til nationalitet som tilknytningsfaktor, bør spørgsmålet om, hvorledes sager, hvori der indgår flere nationaliteter, skal behandles, overlades til national lovgivning i fuld overholdelse af Den Europæiske Unions almindelige principper.

(23)

Hvis sagen indbringes for en ret for at ændre en separation til skilsmisse, og hvis parterne ikke har indgået aftale om lovvalg, bør den lov, der fandt anvendelse på separationen, også anvendes på skilsmissen. En sådan kontinuitet vil fremme forudsigeligheden for parterne og styrke retssikkerheden. Hvis den lov, der fandt anvendelse på separationen, ikke giver mulighed for ændring af separation til skilsmisse, bør skilsmissen følge de lovvalgsregler, der gælder, når parterne ikke har indgået aftale om lovvalg. Det bør ikke forhindre parterne i at søge skilsmisse på grundlag af andre regler i denne forordning.

(24)

I visse situationer, hvor den valgte lov ikke giver mulighed for skilsmisse eller ikke giver en af ægtefællerne lige adgang til skilsmisse eller separation på grund af deres køn, bør domstolslandets lov dog finde anvendelse. Dette bør imidlertid ikke anfægte bestemmelsen om ordre public.

(25)

Når det er begrundet i almene hensyn, bør det i ekstraordinære tilfælde være muligt for medlemsstaternes retter at undlade at anvende en bestemmelse fra fremmed ret i en konkret sag, når det ville være klart i strid med ordre public i domstolslandet at anvende den. Retterne bør imidlertid ikke kunne anvende ordre public-undtagelsen for at undlade at anvende en bestemmelse i en anden stats lov, når dette er i strid med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 21, som forbyder enhver forskelsbehandling.

(26)

Hvis denne forordning henviser til, at loven i den deltagende medlemsstat, for hvis ret sagen indbringes, ikke åbner mulighed for skilsmisse, bør dette fortolkes sådan, at denne medlemsstats lov ikke anerkender skilsmisse som institution. I det tilfælde bør retten ikke være forpligtet til at bevilge skilsmisse i medfør af denne forordning.

Hvis denne forordning henviser til, at loven i den deltagende medlemsstat, for hvis ret sagen indbringes, ikke anser det pågældende ægteskab for at være gyldigt med henblik på en skilsmissesag, bør dette bl.a. fortolkes sådan, at et sådant ægteskab ikke findes i denne medlemsstats lov. I det tilfælde bør retten ikke være forpligtet til at bevilge skilsmisse eller separation i medfør af denne forordning.

(27)

Da der i nogle stater og deltagende medlemsstater findes to eller flere retssystemer eller regelsæt angående de spørgsmål, som er reguleret af denne forordning, bør det fastsættes, i hvilket omfang bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse i de forskellige territoriale enheder i disse stater og deltagende medlemsstater, eller på forskellige personkategorier i disse stater og deltagende medlemsstater.

(28)

Hvis der ikke findes regler om lovvalg, bør parter, der vælger loven i den stat, hvis nationalitet én af dem har, samtidig angive, hvilken territorial enheds lov de er blevet enige om, hvis den stat, hvis lov vælges, består af flere territoriale enheder med hver sit retssystem eller regelsæt angående skilsmisse.

(29)

Målene i denne forordning, nemlig en styrkelse af retssikkerheden, forudsigeligheden og fleksibiliteten i internationale ægteskabssager og dermed fremme af den frie bevægelighed for personer i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af forordningens omfang og virkninger bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger, hvor det er relevant gennem forstærket samarbejde, i overensstemmelse med nærhedsprincippet i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går nærværende forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(30)

I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 21, ifølge hvilken enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering, er forbudt. Denne forordning bør anvendes af de deltagende medlemsstaters retter under fuld overholdelse af disse rettigheder og principper —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE, FORHOLDET TIL FORORDNING (EF) NR. 2201/2003, DEFINITIONER OG UNIVERSEL ANVENDELSE

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på skilsmisse og separation i situationer, hvor der foreligger en lovkonflikt.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende spørgsmål, også selv om de udelukkende rejses som et præjudicielt spørgsmål i forbindelse med skilsmisse- eller separationssager:

a)

fysiske personers rets- eller handleevne

b)

ægteskabets eksistens, gyldighed eller anerkendelse

c)

omstødelse af ægteskab

d)

ægtefællernes navn

e)

ægteskabets virkninger på formueforhold

f)

forældreansvar

g)

underholdspligt

h)

truster eller arv.

Artikel 2

Forholdet til forordning (EF) nr. 2201/2003

Denne forordning berører ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 2201/2003.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1.   »deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der deltager i det forstærkede samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation i medfør af afgørelse 2010/405/EU eller ved en afgørelse vedtaget i overensstemmelse med artikel 331, stk. 1, andet eller tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

2.   »ret«: alle myndigheder i de deltagende medlemsstater med kompetence i spørgsmål, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

Artikel 4

Universel anvendelse

Den lov, som skal anvendes i henhold til denne forordning, finder anvendelse, selv om det ikke er en deltagende medlemsstats lov.

KAPITEL II

ENSARTEDE REGLER FOR LOVVALG I FORBINDELSE MED SKILSMISSE OG SEPARATION

Artikel 5

Parternes lovvalg

1.   Ægtefællerne kan aftale lovvalg i tilfælde af skilsmisse og separation, forudsat at en af følgende lovgivninger finder anvendelse:

a)

loven i den stat, hvor ægtefællerne har deres sædvanlige opholdssted på tidspunktet for aftalens indgåelse, eller

b)

loven i den stat, hvor ægtefællerne havde deres seneste sædvanlige opholdssted, for så vidt en af dem stadig opholder sig dér på tidspunktet for aftalens indgåelse, eller

c)

loven i den stat, hvis nationalitet en af ægtefællerne har på tidspunktet for aftalens indgåelse, eller

d)

loven i domstolslandet.

2.   Med forbehold af stk. 3 kan en aftale om lovvalg indgås og ændres på et hvilket som helst tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor sagen indbringes for en ret.

3.   Hvis loven i domstolslandet giver mulighed for det, kan ægtefællerne også aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen. Det er da tilstrækkeligt, at lovvalget optages i rettens protokol i overensstemmelse med loven i domstolslandet.

Artikel 6

Samtykke og materiel gyldighed

1.   Spørgsmål om eksistensen og gyldigheden af en aftale om lovvalg eller en bestemmelse herom er underlagt den lov, der ville finde anvendelse i henhold til denne forordning, hvis aftalen eller bestemmelsen var gyldig.

2.   En ægtefælle kan dog, for at godtgøre, at han eller hun ikke har samtykket i aftalen eller bestemmelsen, påberåbe sig loven i det land, hvor han eller hun har sit sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen indbringes for en ret, såfremt det af omstændighederne fremgår, at det ikke ville være rimeligt at bestemme virkningen af hans eller hendes adfærd efter den i stk. 1 angivne lov.

Artikel 7

Formel gyldighed

1.   Den i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte aftale skal indgås skriftligt, dateres og underskrives af begge ægtefæller. Elektroniske meddelelser, som varigt dokumenterer aftalen, anses for at have samme værdi som skriftlige.

2.   Hvis loven i den deltagende medlemsstat, hvor de to ægtefæller har deres sædvanlige opholdssted på tidspunktet for aftalens indgåelse, indeholder yderligere formkrav, finder disse krav dog anvendelse.

3.   Hvis ægtefællerne på tidspunktet for aftalens indgåelse har deres sædvanlige opholdssted i forskellige deltagende medlemsstater, og loven i disse stater indeholder forskellige formkrav, er aftalen gyldig med hensyn til sin form, hvis den opfylder betingelserne i loven i en af disse stater.

4.   Hvis kun en af ægtefællerne på tidspunktet for aftalens indgåelse har sit sædvanlige opholdssted i en deltagende medlemsstat, og der i denne stat gælder yderligere formkrav for denne type aftale, finder disse krav anvendelse.

Artikel 8

Lovvalg i mangel af aftale mellem parterne

I mangel af aftale om lovvalg i henhold til artikel 5 behandles skilsmisse- og separationssager efter loven i:

a)

den stat, hvor ægtefællerne har deres sædvanlige opholdssted på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, eller i mangel heraf,

b)

den stat, hvor ægtefællerne havde deres sidste sædvanlige opholdssted, forudsat at opholdet ikke er ophørt mere end et år før sagsanlægget, og at en af dem stadig opholder sig i denne medlemsstat ved sagsanlægget, eller i mangel heraf,

c)

den stat, hvis nationalitet begge ægtefæller har ved sagsanlægget, eller i mangel heraf,

d)

domstolslandet.

Artikel 9

Ændring af separation til skilsmisse

1.   Ved ændring af en separation til skilsmisse behandles skilsmissen efter den lov, der fandt anvendelse på separationen, medmindre parterne har aftalt andet i overensstemmelse med artikel 5.

2.   Hvis den lov, der fandt anvendelse på separationen, ikke giver mulighed for ændring af separation til skilsmisse, finder artikel 8 dog anvendelse, medmindre parterne har aftalt andet i overensstemmelse med artikel 5.

Artikel 10

Anvendelse af loven i domstolslandet

Når den lov, der skal anvendes i henhold til artikel 5 og 8, ikke giver mulighed for skilsmisse eller ikke giver en af ægtefællerne lige adgang til skilsmisse eller separation på grund af dennes køn, finder loven i domstolslandet anvendelse.

Artikel 11

Udelukkelse af renvoi

Når denne forordning bestemmer, at loven i en bestemt stat skal anvendes, skal dette forstås som en henvisning til de gældende retsregler i den pågældende stat med undtagelse af statens internationalprivatretlige regler.

Artikel 12

Ordre public

Anvendelsen af en bestemmelse i en lov, som er udpeget efter denne forordning, kan kun undlades, hvis en sådan anvendelse er åbenbart uforenelig med ordre public i domstolslandet.

Artikel 13

Forskelle i den nationale lovgivning

Intet i denne forordning forpligter retterne i en deltagende medlemsstat, hvis lovgivning ikke giver mulighed for skilsmisse eller ikke anerkender det pågældende ægteskab som gyldigt med henblik på en skilsmissesag, til at bevilge skilsmisse i medfør af denne forordning.

Artikel 14

Stater med to eller flere retssystemer — territorialt lovvalg

Hvis en stat omfatter flere territoriale enheder, som hver har sit retssystem eller regelsæt angående de spørgsmål, som er reguleret af denne forordning,

a)

forstås en henvisning til en sådan stats lovgivning ved fastlæggelsen af, hvilken lov der skal anvendes i henhold til denne forordning, som en henvisning til gældende lov i den pågældende territoriale enhed

b)

forstås en henvisning til sædvanligt opholdssted på denne stats område som en henvisning til sædvanligt opholdssted på en territorial enheds område

c)

forstås en henvisning til nationalitet som en henvisning til en territorial enhed som fastsat efter den pågældende stats lovgivning eller i mangel af relevante regler som en henvisning til den territoriale enhed, parterne har valgt, eller i mangel af lovvalg som en henvisning til den territoriale enhed, som ægtefællen eller ægtefællerne har det tætteste tilhørsforhold til.

Artikel 15

Stater med to eller flere retssystemer — lovvalg mellem personer

I forhold til en stat, som har to eller flere retssystemer eller regelsæt, der finder anvendelse på forskellige personkategorier, angående de spørgsmål, som er reguleret af denne forordning, forstås en henvisning til en sådan stats lovgivning som en henvisning til det retssystem, der er fastlagt ved de gældende regler i den pågældende stat. I mangel af sådanne regler finder det retssystem eller regelsæt, som ægtefællen eller ægtefællerne har det tætteste tilhørsforhold til, anvendelse.

Artikel 16

Ikke-anvendelse af denne forordning på interne lovvalg

En deltagende medlemsstat, hvor forskellige retssystemer eller regelsæt finder anvendelse angående spørgsmål, der er reguleret af denne forordning, er ikke forpligtet til at anvende denne forordning på lovvalg, der alene skyldes sådanne forskellige retssystemer eller regelsæt.

KAPITEL III

ØVRIGE BESTEMMELSER

Artikel 17

Oplysninger fra de deltagende medlemsstater

1.   Senest den 21. september 2011 underretter de deltagende medlemsstater Kommissionen om eventuelle nationale bestemmelser om:

a)

formkravene til aftaler om lovvalg i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2-4, og

b)

muligheden for lovvalg i henhold til artikel 5, stk. 3.

De deltagende medlemsstater informerer Kommissionen om eventuelle senere ændringer af disse bestemmelser.

2.   Kommissionen stiller de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, til rådighed for offentligheden ved hjælp af passende metoder, bl.a. på webstedet for det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.

Artikel 18

Overgangsbestemmelser

1.   Denne forordning finder kun anvendelse på retssager, der er anlagt fra den 21. juni 2012 og på de i artikel 5 nævnte aftaler, der er indgået fra denne dato.

En aftale om lovvalg, der er indgået inden den 21. juni 2012, får dog også virkning, hvis den er i overensstemmelse med artikel 6 og 7.

2.   Denne forordning berører ikke aftaler om lovvalg, der er indgået i overensstemmelse med loven i den deltagende medlemsstat, hvor sagen er indbragt inden den 21. juni 2012.

Artikel 19

Forhold til gældende internationale konventioner

1.   Denne forordning berører ikke anvendelsen af internationale konventioner, som en eller flere deltagende medlemsstater er parter i på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse eller for vedtagelsen af en afgørelse i medfør af artikel 331, stk. 1, andet eller tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som fastsætter lovvalgsregler i skilsmisse- og separationssager, jf. dog de deltagende medlemsstaters forpligtelser i henhold til artikel 351 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.   Denne forordning har dog i forbindelserne mellem de deltagende medlemsstater forrang for konventioner, der udelukkende er indgået mellem to eller flere af dem, for så vidt sådanne konventioner vedrører områder, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 20

Revision

1.   Senest den 31. december 2015 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af denne forordning. Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag om tilpasning af denne forordning.

2.   Med henblik herpå meddeler de deltagende medlemsstater Kommissionen relevante oplysninger om deres retters anvendelse af denne forordning.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. juni 2012, undtagen artikel 17, som anvendes fra den 21. juni 2011.

For de deltagende medlemsstater, der deltager i forstærket samarbejde i medfør af en afgørelse vedtaget i overensstemmelse med artikel 331, stk. 1, andet eller tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder forordningen anvendelse fra den dato, der er angivet i den pågældende afgørelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2010.

På Rådets vegne

J. SCHAUVLIEGE

Formand


(1)  EUT L 189 af 22.7.2010, s. 12.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1).

(3)  EFT L 174 af 27.6.2001, s. 25.


29.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1260/2010

af 22. december 2010

om offentliggørelse for 2011 af den nomenklatur over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3846/87

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 af 17. december 1987 om nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Nomenklaturen over eksportrestitutioner bør offentliggøres i den pr. 1. januar 2011 gældende fuldstændige udgave, som den følger af forordningerne om eksportordninger for landbrugsprodukter.

(2)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1298/2009 af 18. december 2009 om offentliggørelse for 2010 af den nomenklatur over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3846/87 (3), bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3846/87 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EU) nr. 1298/2009 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2011.

Den udløber den 31. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.

(3)  EUT L 353 af 31.12.2009, s. 9.


BILAG I

»BILAG 1

NOMENKLATUREN OVER EKSPORTRESTITUTIONER FOR LANDBRUGSPRODUKTER

INDHOLD

Sektor

1.

Korn, hvedemel og rugmel, gryn og groft mel

2.

Ris og brudris

3.

Produkter forarbejdet på basis af korn og ris

4.

Kornfoderblandinger

5.

Oksekød

6.

Svinekød

7.

Fjerkræ

8.

Æg

9.

Mælk og mejeriprodukter

10.

Hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

11.

Sirup og andre produkter inden for sukkersektoren

1.   Korn, hvedemel og rugmel, gryn og groft mel

KN–kode

Varebeskrivelse

Produktkode

1001

Hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

1001 10 00

Hård hvede:

 

– –

Til udsæd

1001 10 00 9200

– –

I andre tilfælde

1001 10 00 9400

ex 1001 90

Andre varer:

 

 

– –

Anden spelt, blød hvede og blandsæd af hvede og rug:

 

1001 90 91

– – –

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – –

I andre tilfælde

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rug

1002 00 00 9000

1003 00

Byg:

 

1003 00 10

Til udsæd

1003 00 10 9000

1003 00 90

I andre tilfælde

1003 00 90 9000

1004 00 00

Havre:

 

Til udsæd

1004 00 00 9200

I andre tilfælde

1004 00 00 9400

1005

Majs:

 

ex 1005 10

Til udsæd:

 

1005 10 90

– –

I andre tilfælde

1005 10 90 9000

1005 90 00

I andre tilfælde

1005 90 00 9000

1007 00

Sorghum:

 

1007 00 90

I andre tilfælde

1007 00 90 9000

ex 1008

Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter:

 

1008 20 00

Hirse

1008 20 00 9000

1101 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

 

 

Hvedemel:

 

1101 00 11

– –

Af hård hvede

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

Af blød hvede og spelt:

 

– – –

Askeindhold fra 0 til 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

Askeindhold fra 601 til 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

Askeindhold fra 901 til 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

Askeindhold fra 1 101 til 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

Askeindhold fra 1 651 til 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

Askeindhold større end 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

Mel af blandsæd af hvede og rug

1101 00 90 9000

ex 1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

 

1102 10 00

Rugmel:

 

– –

Askeindhold fra 0 til 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– –

Askeindhold fra over 1 400 til 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– –

Askeindhold større end 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn:

 

 

Gryn og groft mel:

 

1103 11

– –

Af hvede:

 

1103 11 10

– – –

Hård hvede:

 

– – – –

Askeindhold fra 0 til 1 300 mg/100 g:

 

– – – – –

Fine gryn, hvor mindre end 10 vægtprocent kan passere en sigte med en maskestørrelse på 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – –

I andre tilfælde

1103 11 10 9400

– – – –

Askeindhold større end 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

Blød hvede og spelt:

 

– – – –

Askeindhold fra 0 til 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

Askeindhold større end 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ris og brudris

KN–kode

Varebeskrivelse

Produktkode

1006

Ris:

 

1006 20

Afskallet ris (hinderis):

 

 

– –

Skoldet (parboiled):

 

1006 20 11

– – –

Rundkornet

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

Middelkornet

1006 20 13 9000

 

– – –

Langkornet:

 

1006 20 15

– – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 20 17 9000

 

– –

Andre varer:

 

1006 20 92

– – –

Rundkornet

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

Middelkornet

1006 20 94 9000

 

– – –

Langkornet:

 

1006 20 96

– – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 20 98 9000

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret:

 

 

– –

Delvis sleben ris:

 

 

– – –

Skoldet (parboiled):

 

1006 30 21

– – – –

Rundkornet

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

Middelkornet

1006 30 23 9000

 

– – – –

Langkornet:

 

1006 30 25

– – – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 30 27 9000

 

– – –

Andre varer:

 

1006 30 42

– – – –

Rundkornet

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

Middelkornet

1006 30 44 9000

 

– – – –

Langkornet:

 

1006 30 46

– – – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 30 48 9000

 

– –

Sleben ris:

 

 

– – –

Skoldet (parboiled):

 

1006 30 61

– – – –

Rundkornet:

 

– – – – –

I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 61 9100

– – – – –

Andre varer

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

Middelkornet:

 

– – – – –

I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 63 9100

– – – – –

Andre varer

1006 30 63 9900

 

– – – –

Langkornet:

 

1006 30 65

– – – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3:

 

– – – – – –

I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 65 9100

– – – – – –

Andre varer

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:

 

– – – – – –

I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 67 9100

– – – – – –

Andre varer

1006 30 67 9900

 

– – –

Andre varer:

 

1006 30 92

– – – –

Rundkornet:

 

– – – – –

I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 92 9100

– – – – –

Andre varer

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

Middelkornet:

 

– – – – –

I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 94 9100

– – – – –

Andre varer

1006 30 94 9900

 

– – – –

Langkornet:

 

1006 30 96

– – – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3:

 

– – – – – –

I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 96 9100

– – – – – –

Andre varer

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3:

 

– – – – – –

I pakninger med indhold af 5 kg og derunder

1006 30 98 9100

– – – – – –

Andre varer

1006 30 98 9900

1006 40 00

Brudris

1006 40 00 9000


3.   Produkter forarbejdet på basis af korn og ris

KN–kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

 

ex 1102 20

Majsmel:

 

ex 1102 20 10

– –

Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder:

 

– – –

Med fedtindhold på 1,3 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,8 vægtprocent og derunder (2)

1102 20 10 9200

– – –

Med fedtindhold på over 1,3 vægtprocent, men ikke over 1,5 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

Andre varer:

 

– – –

Med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent, men ikke over 1,7 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

Andre varer:

 

1102 90 10

– –

Bygmel:

 

– – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder

1102 90 10 9100

– – –

Andre varer

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

Havremel:

 

– – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 1,8 vægtprocent og derunder og med et fugtighedsindhold på 11 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase er praktisk taget uvirksom

1102 90 30 9100

ex 1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn:

 

 

Gryn og groft mel:

 

ex 1103 13

– –

Af majs:

 

ex 1103 13 10

– – –

Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder:

 

– – – –

Med fedtindhold på 0,9 vægtprocent og derunder og et råcelluloseindhold i tør tilstand, der ikke overstiger 0,6 vægtprocent, og 30 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 315 mikron og 5 % og derunder passerer gennem en sigte med et maskevidde på 150 mikron (3)

1103 13 10 9100

– – – –

Med fedtindhold på over 0,9 % vægtprocent, men ikke over 1,3 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand, der ikke overstiger 0,8 vægtprocent, og 30 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 315 mikron og 5 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 150 mikron (3)

1103 13 10 9300

– – – –

Med fedtindhold på over 1,3 vægtprocent, men ikke over 1,5 vægtprocent og med et råcelluloseindhold i tør tilstand, der ikke overstiger 1 vægtprocent, og 30 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 315 mikron og 5 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 150 mikron (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

Andre varer:

 

– – – –

Med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent, men ikke over 1,7 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand, der ikke overstiger 1 vægtprocent, og 30 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 315 mikron og 5 % og derunder passerer gennem en sigte med en maskevidde på 150 mikron (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

Af andre kornsorter:

 

1103 19 10

– – –

Af rug

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – –

Af byg:

 

– – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – –

Af havre:

 

– – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder, med et avneindhold på 0,1 vægtprocent og derunder, og med et fugtighedsindhold på 11 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase er praktisk taget uvirksom

1103 19 40 9100

ex 1103 20

Pellets:

 

1103 20 20

– –

Af byg

1103 20 20 9000

1103 20 60

– –

Af hvede

1103 20 60 9000

ex 1104

Korn, bearbejdet på anden måde (f.eks. afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet:

 

 

Korn, valset eller i flager:

 

ex 1104 12

– –

Af havre:

 

ex 1104 12 90

– – –

I flager:

 

– – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder, med et avneindhold på 0,1 vægtprocent og derunder og med et fugtighedsindhold på 12 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase praktisk taget er uvirksom

1104 12 90 9100

– – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder, med et avneindhold på over 0,1 vægtprocent, men ikke over 1,5 vægtprocent, og med et fugtighedsindhold på 12 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase praktisk taget er uvirksom

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

Af andre kornsorter:

 

1104 19 10

– – –

Af hvede

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

Af majs:

 

– – – –

I flager:

 

– – – – –

Med fedtindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,7 vægtprocent og derunder (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

Med fedtindhold i tør tilstand på over 0,9 vægtprocent, men ikke over 1,3 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,8 vægtprocent og derunder (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

Af byg:

 

ex 1104 19 69

– – – –

I flager

 

– – – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder

1104 19 69 9100

 

Andet bearbejdet korn (f.eks. afskallet, afrundet, skåret eller knust):

 

ex 1104 22

– –

Af havre:

 

ex 1104 22 20

– – –

Kun afskallet:

 

– – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder, et avneindhold på 0,5 vægtprocent og derunder og med et fugtighedsindhold på 11 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase er praktisk taget uvirksom, svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr.508/2008 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – –

Afskallet og skåret eller knust:

 

– – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 2,3 vægtprocent og derunder og med et avneindhold på 0,1 vægtprocent og derunder og med et fugtighedsindhold på 11 vægtprocent og derunder, og hvis peroxidase er praktisk taget uvirksom (»Grütze« eller »Grutten«), svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 508/2008 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– –

Af majs:

 

ex 1104 23 10

– – –

Afskallet, også skåret eller knust:

 

– – – –

Med fedtindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,6 vægtprocent og derunder (»Grütze« eller »Grutten«), svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – –

Med fedtindhold i tør tilstand på over 0,9 vægtprocent, men ikke over 1,3 vægtprocent, og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,8 vægtprocent og derunder (»Grütze« eller »Grutten«), svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– –

Af andre kornsorter:

 

 

– – –

Af byg:

 

ex 1104 29 01

– – – –

Kun afskallet:

 

– – – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder, svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 508/2008 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – –

Afskallet, også skåret eller knust (»Grütze« eller »Grutten«):

 

– – – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder og med et råcelluloseindhold i tør tilstand på 0,9 vægtprocent og derunder, svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 508/2008 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – –

Afrundet (perlegryn):

 

– – – – –

Med et askeindhold i tør tilstand på 1 vægtprocent og derunder (uden talkum):

 

– – – – – –

Første kategori svarende til den definition, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 508/2008 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

Anden kategori svarende til den definition, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 508/2008 (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

Andre varer:

 

 

– – – –

Afskallet, også skåret eller knust:

 

ex 1104 29 11

– – – – –

Af hvede, ikke skåret eller knust, svarende til definitionen i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. (1)

1104 29 11 9000

 

– – – –

Kun knust:

 

1104 29 51

– – – – –

Af hvede

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

Af rug

1104 29 55 9000

1104 30

Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet:

 

1104 30 10

– –

Af hvede

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

Af andre kornsorter

1104 30 90 9000

1107

Malt, også brændt:

 

1107 10

Ikke brændt:

 

 

– –

Af hvede:

 

1107 10 11

– – –

Formalet

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

Andre varer

1107 10 19 9000

 

– –

Andre varer:

 

1107 10 91

– – –

Formalet

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

Andre varer

1107 10 99 9000

1107 20 00

Brændt

1107 20 00 9000

ex 1108

Stivelse; inulin:

 

 

Stivelse (4):

 

ex 1108 11 00

– –

Hvedestivelse:

 

– – –

Med et tørstofindhold på mindst 87 %, og en renhed i tørstoffet på mindst 97 %

1108 11 00 9200

– – –

Med et tørstofindhold på mindst 84 %, men under 87 %, og med en renhed i tørstoffet på mindst 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

Majsstivelse:

 

– – –

Med et tørstofindhold på mindst 87 %, og en renhed i tørstoffet på mindst 97 %

1108 12 00 9200

– – –

Med et tørstofindhold på mindst 84 %, men under 87 %, og med en renhed i tørstoffet på mindst 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

Kartoffelstivelse:

 

– – –

Med et tørstofindhold på mindst 80 %, og en renhed i tørstoffet på mindst 97 %

1108 13 00 9200

– – –

Med et tørstofindhold på mindst 77 %, men under 80 %, og med en renhed i tørstoffet på mindst 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

Anden stivelse:

 

ex 1108 19 10

– – –

Risstivelse:

 

– – – –

Med et tørstofindhold på mindst 87 %, og en renhed i tørstoffet på mindst 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

Med et tørstofindhold på mindst 84 %, men under 87 %, og med en renhed i tørstoffet på mindst 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Hvedegluten, også tørret:

 

Tørret hvedegluten med proteinindhold i tør tilstand på 82 vægtprocent eller derover (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeroplysninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

 

ex 1702 30

Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på under 20 vægtprocent:

 

 

– –

Andre varer:

 

1702 30 50

– – –

I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

I andre tilfælde (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker:

 

1702 40 90

– –

Andre varer (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose:

 

1702 90 50

– –

Maltodextrin og maltodextrinsirup:

 

– – –

Maltodextrin, hvidt, i fast form, også agglomereret

1702 90 50 9100

– – –

Andre varer (6)

1702 90 50 9900

 

– –

Karamel:

 

 

– – –

Andre varer:

 

1702 90 75

– – – –

I form af pulver, også agglomereret

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

I andre tilfælde

1702 90 79 9000

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

 

ex 2106 90

Andre varer:

 

 

– –

Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer:

 

 

– – –

Andre varer:

 

2106 90 55

– – – –

Glucosesirup og maltodextrinsirup (6)

2106 90 55 9000


4.   Kornfoderblandinger

KN–kode

Varebeskrivelse

Produktkode

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder (7):

 

ex 2309 10

Hunde– og kattefoder, i pakninger til detailsalg:

 

 

– –

Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter:

 

 

– – –

Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger:

 

 

– – – –

Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 10 13 9000

 

– – – –

Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent (8):

 

2309 10 31

– – – – –

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 10 33 9000

 

– – – –

Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent (8):

 

2309 10 51

– – – – –

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 10 53 9000

ex 2309 90

Andre varer:

 

 

– –

Andre varer, herunder tilsætningsfoder (premixes:

 

 

– – –

Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter:

 

 

– – – –

Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger:

 

 

– – – – –

Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 33 9000

 

– – – – –

Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 43 9000

 

– – – – –

Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 53 9000


5.   Oksekød

KN–kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 0102

Hornkvæg, levende:

 

ex 0102 10

Racerene avlsdyr:

 

ex 0102 10 10

– –

Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet):

 

– – –

Af vægt på mindst 250 kg:

 

– – – –

Højst 30 måneder gamle

0102 10 10 9140

– – – –

I andre tilfælde

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– –

Køer:

 

– – –

Af vægt på mindst 250 kg:

 

– – – –

Højst 30 måneder gamle

0102 10 30 9140

– – – –

I andre tilfælde

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– –

Andre varer:

 

– – –

Af vægt på mindst 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

Andre varer:

 

 

– –

Tamkvæg:

 

 

– – –

Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – –

Til slagtning:

 

– – – – –

Af vægt over 220 kg

0102 90 41 9100

 

– – –

Af vægt over 300 kg:

 

 

– – – –

Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet):

 

0102 90 51

– – – – –

Til slagtning

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – –

I andre tilfælde

0102 90 59 9000

 

– – – –

Køer:

 

0102 90 61

– – – – –

Til slagtning

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – –

I andre tilfælde

0102 90 69 9000

 

– – – –

Andre varer:

 

0102 90 71

– – – – –

Til slagtning

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – –

I andre tilfælde

0102 90 79 9000

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet:

 

0201 10 00

Hele og halve kroppe:

 

– –

Den forreste del af den hele eller den halve krop med samtlige knogler, bov og hals og med over ti ribben:

 

– – –

Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 10 00 9110

– – –

I andre tilfælde

0201 10 00 9120

– –

Andre varer:

 

– – –

Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 10 00 9130

– – –

I andre tilfælde

0201 10 00 9140

0201 20

Andre udskæringer, ikke udbenet:

 

0201 20 20

– –

»Quartiers compensés«:

 

– – –

Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 20 20 9110

– – –

I andre tilfælde

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

– – –

Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 20 30 9110

– – –

I andre tilfælde

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

– – –

Med højst otte ribben eller ribbenspar:

 

– – – –

Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 20 50 9110

– – – –

I andre tilfælde

0201 20 50 9120

– – –

Med mere end otte ribben eller ribbenspar:

 

– – – –

Af voksne handyr af hornkvæg (10)

0201 20 50 9130

– – – –

I andre tilfælde

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

Andre varer:

 

– – –

Vægten af ben udgørende højst en tredjedel af stykkets vægt

0201 20 90 9700

0201 30 00

Udbenet:

 

– –

Udbenede stykker for eksport til Amerikas Forenede Stater i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 (12) eller til Canada i henhold til forordning (EF) nr. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– –

Udbenede stykker, herunder hakket kød med et gennemsnitligt indhold af magert oksekød (med undtagelse af fedt) på 78 % og derover (15)

0201 30 00 9060

– –

Andre varer med et gennemsnitligt indhold af magert oksekød (med undtagelse af fedt) på 55 % og derover, hvert stykke emballeret for sig (15):

 

– – –

Af bagfjerdinger af voksne handyr, med højst otte ribben eller ribbenspar, lige afskåret eller pistoludskæring (11)

0201 30 00 9100

– – –

Af sammenhørende eller adskilte forfjerdinger af voksne handyr, lige afskåret eller pistoludskæring (11)

0201 30 00 9120

– –

Andre varer

0201 30 00 9140

ex 0202

Kød af hornkvæg, frosset:

 

0202 10 00

Hele og halve kroppe:

 

– –

Den forreste del af den hele eller den halve krop med samtlige knogler, bov og hals og med over ti ribben

0202 10 00 9100

– –

Andre varer

0202 10 00 9900

ex 0202 20

Andre udskæringer, ikke udbenet:

 

0202 20 10

– –

»Quartiers compensés«

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

– – –

Med højst otte ribben eller ribbenspar

0202 20 50 9100

– – –

Med mere end otte ribben eller ribbenspar

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

Andre varer:

 

– – –

Vægten af ben udgørende højst en tredjedel af stykkets vægt

0202 20 90 9100

0202 30

Udbenet:

 

0202 30 90

– –

Andre varer:

 

– – –

Udbenede stykker for eksport til Amerikas Forenede Stater i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 (12) eller til Canada i henhold til forordning (EF) nr. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – –

Andre varer, herunder hakket kød med et gennemsnitligt indhold af magert oksekød (med undtagelse af fedt) på 78 % og derover (15)

0202 30 90 9200

– – –

Andre varer

0202 30 90 9900

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset:

 

0206 10

Af hornkvæg, fersk eller kølet:

 

 

– –

Andre varer:

 

0206 10 95

– – –

Nyretap og mellemgulv

0206 10 95 9000

 

Af hornkvæg, frosset:

 

0206 29

– –

Andre varer:

 

 

– – –

Andre varer:

 

0206 29 91

– – – –

Nyretap og mellemgulv

0206 29 91 9000

ex 0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald:

 

ex 0210 20

Kød af hornkvæg:

 

ex 0210 20 90

– –

Udbenet:

 

– – –

Saltet eller tørret

0210 20 90 9100

ex 1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedt eller konserverede:

 

ex 1602 50

Af hornkvæg:

 

 

– –

Andre varer:

 

ex 1602 50 31

– – –

Corned beef I hermetisk lukkede pakninger, udelukkende med indhold af oksekød:

 

– – – –

Med et kollagen/protein–forhold på højst 0,35 (16) og følgende vægtprocent af oksekød (ikke slagtebiprodukter og fedt):

 

– – – – –

90 % og derover:

 

– – – – – –

Varer, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – –

80 % og derover, men under 90 %:

 

– – – – – –

Varer, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

Andre varer; I hermetisk lukkede pakninger:

 

– – – –

Udelukkende med indhold af oksekød:

 

– – – – –

Med et kollagen/protein–forhold på højst 0,35 (16) og følgende vægtprocent af oksekød (ikke slagtebiprodukter og fedt):

 

– – – – – –

90 % og derover:

 

– – – – – – –

Varer, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – –

80 % og derover, men under 90 %:

 

– – – – – – –

Varer, der opfylder betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Svinekød

KN–kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 0103

Svin, levende:

 

 

Andre varer:

 

ex 0103 91

– –

Af vægt under 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

Tamsvin

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

Af vægt 50 kg og derover:

 

 

– – –

Tamsvin:

 

0103 92 19

– – – –

Andre varer

0103 92 19 9000

ex 0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

 

 

Fersk eller kølet:

 

ex 0203 11

– –

Hele og halve kroppe:

 

0203 11 10

– – –

Af tamsvin (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:

 

 

– – –

Af tamsvin:

 

ex 0203 12 11

– – – –

Skinke og stykker deraf:

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

Bov og stykker deraf (29):

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

Andre varer:

 

 

– – –

Af tamsvin:

 

ex 0203 19 11

– – – –

Forende og stykker deraf (30):

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

Kam og stykker deraf:

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

Brystflæsk og stykker deraf:

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 15 vægtprocent

0203 19 15 9100

 

– – – –

Andre varer:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

Udbenet:

 

– – – – – –

Skinke, forende, bov og kam samt stykker deraf (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – –

Brystflæsk og stykker deraf, med et samlet bruskindhold på under 15 vægtprocent (17)  (27)

0203 19 55 9310

 

Frosset:

 

ex 0203 21

– –

Hele og halve kroppe:

 

0203 21 10

– – –

Af tamsvin (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:

 

 

– – –

Af tamsvin:

 

ex 0203 22 11

– – – –

Skinke og stykker deraf:

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

Bov og stykker deraf (29):

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

Andre varer:

 

 

– – –

Af tamsvin:

 

ex 0203 29 11

– – – –

Forende og stykker deraf (30):

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

Kam og stykker deraf:

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

Brystflæsk og stykker deraf:

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 15 vægtprocent

0203 29 15 9100

 

– – – –

Andre varer:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

Udbenet:

 

– – – – – –

Skinke, forende og bov samt stykker deraf (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret eller røget, spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald:

 

 

Svinekød:

 

ex 0210 11

– –

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:

 

 

– – –

Af tamsvin:

 

 

– – – –

Saltet eller i lage:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

Skinke og stykker deraf:

 

– – – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0210 11 11 9100

 

– – – –

Tørret eller røget:

 

ex 0210 11 31

– – – – –

Skinke og stykker deraf:

 

– – – – – –

»Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (18):

 

– – – – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0210 11 31 9110

– – – – – –

Andre varer:

 

– – – – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

Brystflæsk og stykker deraf:

 

 

– – –

Af tamsvin:

 

ex 0210 12 11

– – – –

Saltet eller i lage:

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 15 vægtprocent

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

Tørret eller røget:

 

– – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 15 % vægtprocent

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

Andre varer:

 

 

– – –

Af tamsvin:

 

 

– – – –

Saltet eller i lage:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

Kam og stykker deraf:

 

– – – – – –

Med et samlet ben- og bruskindhold på under 25 vægtprocent

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – –

Andre varer:

 

 

– – – – – –

Udbenet:

 

– – – – – – –

Skinke, forende, bov og kam samt stykker deraf (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

Brystflæsk og stykker deraf, uden svær (17):

 

– – – – – – – –

Med et samlet bruskindhold på under 15 vægtprocent

0210 19 50 9310

 

– – – –

Tørret eller røget:

 

 

– – – – –

Andre varer:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

Udbenet:

 

– – – – – – –

»Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« og stykker deraf (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

Skinke, forende, bov og kam samt stykker deraf (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf:

 

 

Andre varer (24):

 

1601 00 91

– –

Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (20)  (22):

 

– – –

Uden indhold af kød eller slagteaffald af fjerkræ

1601 00 91 9120

– – –

Andre varer

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

Andre varer (19)  (22):

 

– – –

Uden indhold af kød eller slagteaffald af fjerkræ

1601 00 99 9110

– – –

Andre varer

1601 00 99 9190

ex 1602

Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedt eller konserverede:

 

 

Af svin:

 

ex 1602 41

– –

Skinke og stykker deraf:

 

ex 1602 41 10

– – –

Af tamsvin (23):

 

– – – –

Kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød og fedt på 80 vægtprocent og derover (24)  (25):

 

– – – – –

I pakninger med indhold af 1 kg og derover (33)

1602 41 10 9110

– – – – –

I pakninger med indhold af under 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

Bov og stykker deraf:

 

ex 1602 42 10

– – –

Af tamsvin (23):

 

– – – –

Kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød og fedt på 80 vægtprocent og derover (24)  (25):

 

– – – – –

I pakninger med indhold af 1 kg og derover (34)

1602 42 10 9110

– – – – –

I pakninger med indhold af under 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

Andre varer, herunder blandinger:

 

 

– – –

Af tamsvin:

 

 

– – – –

Med indhold af kød eller slagteaffald af enhver art på 80 vægtprocent og derover (herunder fedt af enhver art eller oprindelse):

 

ex 1602 49 19

– – – – –

Andre varer (23)  (26):

 

– – – – – –

Kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød og fedt på 80 vægtprocent og derover (24)  (25):

 

– – – – – – –

Uden indhold af kød eller slagteaffald af fjerkræ:

 

– – – – – – – –

Med indhold af et produkt, der består af tydeligt genkendelige muskelstykker, som på grund af deres størrelse ikke kan identificeres som kommende fra skinke, bov, kam eller nakke, sammen med små synlige fedtpartikler og små mængder geléansamlinger

1602 49 19 9130


7.   Fjerkræ

KN–kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:

 

 

Af vægt 185 g og derunder:

 

0105 11

– –

Høns af arten Gallus domesticus:

 

 

– – –

Avls- og formeringshønekyllinger:

 

0105 11 11

– – – –

Æglægningsracer

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

Andre varer

0105 11 19 9000

 

– – –

Andre varer:

 

0105 11 91

– – – –

Æglægningsracer

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

Andre varer

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

Kalkuner:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– –

Andre varer:

 

0105 19 20

– – –

Gæs

0105 19 20 9000

ex 0207

Kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105:

 

 

Af høns af arten Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– –

Ikke udskåret, frosset:

 

ex 0207 12 10

– – –

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte »70 pct.–høns«):

 

– – – –

Høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – –

Andre varer

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte »65 pct.–høns«), eller i anden form:

 

– – – –

»65 %-høns«:

 

– – – – –

Høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – –

Andre varer

0207 12 90 9190

– – – –

Høns af arten Gallus domesticus, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse i uregelmæssig sammensætning:

 

– – – – –

Høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – –

Andre varer

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

Udskåret samt slagteaffald, frosset:

 

 

– – –

Udskårne stykker:

 

 

– – – –

Ikke udbenet:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

Halve eller kvarte:

 

– – – – – –

Af høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – –

Andre varer

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

Lår og stykker deraf:

 

– – – – – –

Af høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – –

Andre varer

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

Andre varer:

 

– – – – – –

Halve eller kvarte, uden gump:

 

– – – – – – –

Af høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – – –

Andre varer

0207 14 70 9190

– – – – – –

Dele, der omfatter et helt lår eller et stykke deraf og et rygstykke, hvis vægt ikke må overstige 25 % af den samlede vægt

 

– – – – – – –

Af høns af arten Gallus domesticus, hvis brystbensspids, lårben og skinneben er fuldstændig forbenede

 

– – – – – – –

Andre varer

0207 14 70 9290

 

Af kalkuner:

 

0207 25

– –

Ikke udskåret, frosset:

 

0207 25 10

– – –

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte »80 pct.–kalkuner«)

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte »73 pct.–kalkuner«) eller i anden form

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

Udskåret samt slagteaffald, frosset:

 

 

– – –

Udskårne stykker:

 

ex 0207 27 10

– – – –

Udbenet:

 

– – – – –

Homogeniseret kød, herunder mekanisk udbenet kød

 

– – – – –

Andre varer:

 

– – – – – –

Andre varer end gump

0207 27 10 9990

 

– – – –

Ikke udbenet:

 

 

– – – – –

Lår og stykker deraf:

 

0207 27 60

– – – – – –

Underlår og stykker deraf

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

Andre varer

0207 27 70 9000


8.   Æg

KN–kode

Varebeskrivelse

Produktkode

ex 0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

 

Æg af fjerkræ:

 

 

– –

Til udrugning (35):

 

0407 00 11

– – –

Af kalkuner eller gæs

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – –

I andre tilfælde

0407 00 19 9000

0407 00 30

– –

I andre tilfælde

0407 00 30 9000

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne, eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

 

Æggeblommer:

 

ex 0408 11

– –

Tørrede:

 

ex 0408 11 80

– – –

Andre varer:

 

– – – –

Egnet til menneskeføde

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

Andre varer:

 

 

– – –

Andre varer:

 

ex 0408 19 81

– – – –

Flydende:

 

– – – – –

Egnet til menneskeføde

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

I andre tilfælde, også frosne:

 

 

– – – – –

Egnet til menneskeføde

0408 19 89 9100

 

Andre varer:

 

ex 0408 91

– –

Tørrede:

 

ex 0408 91 80

– – –

Andre varer:

 

– – – –

Egnet til menneskeføde

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

Andre varer:

 

ex 0408 99 80

– – –

Andre varer:

 

– – – –

Egnet til menneskeføde

0408 99 80 9100


9.   Mælk og mejeriprodukter

KN–kode

Varebeskrivelse

Produktkode

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (50):

 

0401 10

Med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder:

 

0401 10 10

– –

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

I andre tilfælde

0401 10 90 9000

0401 20

Med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent:

 

 

– –

3 vægtprocent og derunder:

 

0401 20 11

– – –

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder:

 

– – – –

Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

0401 20 11 9100

– – – –

Med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

Andre varer:

 

– – – –

Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

0401 20 19 9100

– – – –

Med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent

0401 20 19 9500

 

– –

Over 3 vægtprocent:

 

0401 20 91

– – –

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

I andre tilfælde

0401 20 99 9000

0401 30

Med fedtindhold på over 6 vægtprocent:

 

 

– –

21 vægtprocent og derunder:

 

0401 30 11

– – –

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder:

 

– – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – –

Over 10 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0401 30 11 9400

– – – – –

Over 17 vægtprocent

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – –

Andre varer:

 

– – – –

Med fedtindhold på over 17 vægtprocent

0401 30 19 9700

 

– –

Over 21 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent:

 

0401 30 31

– – –

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder:

 

– – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – –

35 vægtprocent og derunder

0401 30 31 9100

– – – – –

Over 35 vægtprocent, men ikke over 39 vægtprocent

0401 30 31 9400

– – – – –

Over 39 vægtprocent

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – –

Andre varer:

 

– – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – –

35 vægtprocent og derunder

0401 30 39 9100

– – – – –

Over 35 vægtprocent, men ikke over 39 vægtprocent

0401 30 39 9400

– – – – –

Over 39 vægtprocent

0401 30 39 9700

 

– –

Over 45 vægtprocent:

 

0401 30 91

– – –

I pakninger med indhold af 2 liter og derunder:

 

– – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – –

68 vægtprocent og derunder

0401 30 91 9100

– – – – –

Over 68 vægtprocent

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – –

Andre varer:

 

– – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – –

68 vægtprocent og derunder

0401 30 99 9100

– – – – –

Over 68 vægtprocent

0401 30 99 9500

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler (43):

 

ex 0402 10

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder (46):

 

 

– –

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (48):

 

0402 10 11

– – –

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

I andre tilfælde

0402 10 19 9000

 

– –

Andre varer (49):

 

0402 10 91

– – –

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

I andre tilfælde

0402 10 99 9000

 

I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på over 1,5 vægtprocent (46):

 

ex 0402 21

– –

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (48):

 

 

– – –

Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder:

 

0402 21 11

– – – –

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder:

 

– – – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – – –

11 vægtprocent og derunder

0402 21 11 9200

– – – – – –

Over 11 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0402 21 11 9300

– – – – – –

Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0402 21 11 9500

– – – – – –

Over 25 vægtprocent

0402 21 11 9900

 

– – – –

Andre varer:

 

0402 21 17

– – – – –

Med fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – –

Med fedtindhold på over 11 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent:

 

– – – – – –

17 vægtprocent og derunder

0402 21 19 9300

– – – – – –

Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0402 21 19 9500

– – – – – –

Over 25 vægtprocent

0402 21 19 9900

 

– – –

Med fedtindhold på over 27 vægtprocent:

 

0402 21 91

– – – –

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder:

 

– – – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – – –

28 vægtprocent og derunder

0402 21 91 9100

– – – – – –

Over 28 vægtprocent, men ikke over 29 vægtprocent

0402 21 91 9200

– – – – – –

Over 29 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

0402 21 91 9350

– – – – – –

Over 45 vægtprocent

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

Andre varer:

 

– – – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – – –

28 vægtprocent og derunder

0402 21 99 9100

– – – – – –

Over 28 vægtprocent, men ikke over 29 vægtprocent

0402 21 99 9200

– – – – – –

Over 29 vægtprocent, men ikke over 41 vægtprocent

0402 21 99 9300

– – – – – –

Over 41 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

0402 21 99 9400

– – – – – –

Over 45 vægtprocent, men ikke over 59 vægtprocent

0402 21 99 9500

– – – – – –

Over 59 vægtprocent, men ikke over 69 vægtprocent

0402 21 99 9600

– – – – – –

Over 69 vægtprocent, men ikke over 79 vægtprocent

0402 21 99 9700

– – – – – –

Over 79 vægtprocent

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

Andre varer (49):

 

 

– – –

Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder:

 

 

– – – –

Andre varer:

 

0402 29 15

– – – – –

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder:

 

– – – – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – – – –

11 vægtprocent og derunder

0402 29 15 9200

– – – – – – –

Over 11 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0402 29 15 9300

– – – – – – –

Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0402 29 15 9500

– – – – – – –

Over 25 vægtprocent

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

Andre varer:

 

– – – – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – – – –

Over 11 vægtprocent, men ikke over 17 vægtprocent

0402 29 19 9300

– – – – – – –

Over 17 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

0402 29 19 9500

– – – – – – –

Over 25 vægtprocent

0402 29 19 9900

 

– – –

Med fedtindhold på over 27 vægtprocent:

 

0402 29 91

– – – –

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder:

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

Andre varer:

 

– – – – –

Med fedtindhold på:

 

– – – – – –

41 vægtprocent og derunder

0402 29 99 9100

– – – – – –

Over 41 vægtprocent

0402 29 99 9500

 

Andre varer:

 

0402 91

– –

Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (48):

 

0402 91 10

– – –

Med fedtindhold på 8 vægtprocent og derunder:

 

 

– – – –

Med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover, og med fedtindhold på over 7,4 vægtprocent

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

Med fedtindhold på over 8 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent:

 

 

– – – –

Med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover

0402 91 30 9300

 

– – –

Med fedtindhold på over 45 vægtprocent:

 

0402 91 99

– – – –

I andre tilfælde

0402 91 99 9000

0402 99

– –

I andre tilfælde (49):

 

0402 99 10

– – –

Med fedtindhold på 9,5 vægtprocent og derunder:

 

 

– – – –

Med indhold af saccharose på 40 vægtprocent og derover, med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover og med fedtindhold på over 6,9 vægtprocent

0402 99 10 9350

 

– – –

Med fedtindhold på over 9,5 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent:

 

0402 99 31

– – – –

I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder:

 

– – – – –

Med fedtindhold på 21 vægtprocent og derunder:

 

– – – – – –

Med indhold af saccharose på 40 vægtprocent og derover og med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover

0402 99 31 9150

– – – – –

Med fedtindhold på over 21 vægtprocent, men ikke over 39 vægtprocent

0402 99 31 9300

– – – – –

Med fedtindhold på over 39 vægtprocent

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – –

I andre tilfælde:

 

– – – – –

Med fedtindhold på 21 vægtprocent og derunder, med indhold af saccharose på 40 vægtprocent og derover og med indhold af fedtfrit mælketørstof på 15 vægtprocent og derover

0402 99 39 9150

ex 0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

 

ex 0403 90

Andre varer:

 

 

– –

Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

 

 

– – –

I pulverform, som granulat eller i anden fast form (43)  (47):