ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.342.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 342

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
28. december 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1255/2010 af 22. december 2010 om gennemførelsesbestemmelser for importtoldkontingenterne for baby beef-produkter med oprindelse i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien

1

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/803/EU

 

*

Afgørelse vedtaget ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer af 10. december 2010 om fastlæggelse af Det Europæiske GNSS-agenturs hjemsted

15

 

 

2010/804/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 15. december 2010 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

16

 

 

2010/805/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 15. december 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/004 PL/Wielkopolskie — bilindustrien, Polen)

17

 

 

2010/806/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 15. december 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana — natursten, Spanien)

18

 

 

2010/807/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 15. december 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, Polen)

19

 

 

2010/808/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 15. december 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana — tekstiler, Spanien)

20

 

 

2010/809/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 15. december 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenien)

21

 

 

2010/810/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 15. december 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/016 ES/Aragón — detailhandel, Spanien)

22

 

 

2010/811/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 15. december 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (anvendelse af EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Tyskland)

23

 

 

2010/812/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 15. december 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/023 ES/Lear, Spanien)

24

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1255/2010

af 22. december 2010

om gennemførelsesbestemmelser for importtoldkontingenterne for »baby beef«-produkter med oprindelse i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, og artikel 148 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side, der blev godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelse 2005/40/EF, Euratom (2), stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side, der blev godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelse 2004/239/EF, Euratom (3), stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side, der blev godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelse 2010/224/EU, Euratom (4), interimsaftalen med Bosnien-Hercegovina, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/474/EF af 16. juni 2008 om undertegnelse og indgåelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side om handel og handelsanliggender (5), og interimsaftalen med Republikken Serbien, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2010/36/EU af 29. april 2008 om undertegnelse og indgåelse af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (6), fastsættes der årlige præferencetoldkontingenter på henholdsvis 9 400 tons, 1 650 tons, 800 tons, 1 500 tons og 8 700 tons »baby beef«-produkter.

(2)

I henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 2248/2001 af 19. november 2001 om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side samt af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien (7) og artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 153/2002 af 21. januar 2002 om visse procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side og for anvendelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (8) skal der fastsættes gennemførelsesbestemmelser til toldkontingenterne for »baby beef«.

(3)

For at sikre, at kontingenternes betingelser er overholdt, skal der ved import i forbindelse med »baby beef«-kontingenterne forelægges et ægthedscertifikat udstedt i eksportlandet, hvori det dokumenteres, at varerne har oprindelse i det pågældende land, og at de nøje opfylder definitionen i den respektive aftale. Der bør endvidere fastlægges et standardforlæg til ægthedscertifikaterne og fastsættes nærmere bestemmelser for deres anvendelse.

(4)

De pågældende kontingenter bør forvaltes ved hjælp af importlicenser. Til dette formål bør Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (9) og Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (10) anvendes med forbehold af bestemmelserne i nærværende forordning.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (11) fastsættes der særlige regler for ansøgninger om importlicenser, ansøgernes status, udstedelsen af licenser og medlemsstaternes oplysninger til Kommissionen. Ifølge nævnte forordning udløber licensernes gyldighedsperiode den sidste dag i importtoldkontingentperioden. Forordning (EF) nr. 1301/2006 bør gælde for importlicenser, der udstedes i henhold til nærværende forordning, jf. dog de yderligere betingelser og undtagelser, som er fastsat i nærværende forordning.

(6)

For at sikre korrekt forvaltning af importen af de pågældende produkter bør importlicenserne først udstedes efter kontrol af oplysningerne i ægthedscertifikaterne.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For perioden fra 1. januar til 31. december åbnes hvert år følgende toldkontingenter på:

a)

9 400 tons »baby beef«, udtrykt i slagtet vægt, med oprindelse i Kroatien

b)

1 500 tons »baby beef«, udtrykt i slagtet vægt, med oprindelse i Bosnien-Hercegovina

c)

1 650 tons »baby beef«, udtrykt i slagtet vægt, med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

d)

8 700 tons »baby beef«, udtrykt i slagtet vægt, med oprindelse i Serbien

e)

800 tons »baby beef«, udtrykt i slagtet vægt, med oprindelse i Montenegro.

Kontingenterne i første afsnit har henholdsvis løbenummer 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 og 09.4199.

Ved afskrivning på disse kontingenter svarer 100 kg levende vægt til 50 kg slagtet vægt.

2.   I forbindelse med de kontingenter, der er omhandlet i stk. 1, fastsættes tolden til 20 % af værditolden og 20 % af den specifikke told som fastsat i den fælles toldtarif.

3.   Importen i forbindelse med kontingenterne i stk. 1 er begrænset til levende dyr og kød henhørende under nedenstående KN-koder, jf. bilag III til stabiliserings- og associeringsaftalen med Kroatien, bilag III til stabiliserings- og associeringsaftalen med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bilag II til stabiliserings- og associeringsaftalen med Montenegro, bilag II til interimsaftalen med Bosnien-Hercegovina og bilag II til interimsaftalen med Serbien:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 og ex 0102 90 79

ex 0201 10 00 og ex 0201 20 20

ex 0201 20 30

ex 0201 20 50.

Artikel 2

Kapitel III i forordning (EF) nr. 1301/2006 og forordning (EF) nr. 376/2008 og (EF) nr. 382/2008 gælder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 3

1.   Oprindelseslandet angives i rubrik 8 i importlicensansøgningen og selve licensen, og der skal sættes kryds ved »ja«. Licensen forpligter til indførsel fra det land, der er angivet.

Importlicensansøgningen og licensen skal i rubrik 20 indeholde en af angivelserne i bilag I.

2.   Originaleksemplaret af ægthedscertifikatet, der udfærdiges efter artikel 4, og en kopi heraf forelægges for myndighederne sammen med ansøgningen om den første importlicens, der er knyttet til ægthedscertifikatet.

Et ægthedscertifikat kan inden for den mængde, der er angivet herpå, anvendes til udstedelse af flere importlicenser. Udstedes der mere end en licens i forbindelse med et certifikat:

a)

angiver myndighederne den afskrevne mængde på ægthedscertifikatet

b)

sørger myndighederne for, at de importlicenser, der udstedes i forbindelse med certifikatet, udstedes samme dag.

3.   Myndighederne må først udstede importlicensen, når de har sikret sig, at alle oplysningerne i ægthedscertifikatet svarer til de oplysninger om den pågældende import, som de har modtaget fra Kommissionen i de ugentlige meddelelser. Licensen udstedes straks herefter.

Artikel 4

1.   Alle ansøgninger om importlicenser i forbindelse med kontingenterne i artikel 1 skal ledsages af et ægthedscertifikat, der er udstedt af myndighederne i eksportlandet, jf. bilag II til nærværende forordning, og hvori det bekræftes, at varerne har oprindelse i det pågældende land og svarer til definitionen enten i bilag III til stabiliserings- og associeringsaftalen med Kroatien, bilag III til stabiliserings- og associeringsaftalen med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bilag II til stabiliserings- og associeringsaftalen med Montenegro, bilag II til interimsaftalen med Bosnien-Hercegovina eller bilag II til interimsaftalen med Serbien.

2.   Ægthedscertifikatet udfærdiges i et originaleksemplar og to kopier, der trykkes og udfyldes på et af EU’s officielle sprog i overensstemmelse med det relevante forlæg i bilag III-VII for det pågældende eksportland. De kan derudover trykkes og udfyldes på eksportlandets eller et af eksportlandets officielle sprog.

Myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importlicens indgives, kan kræve, at der forelægges en oversættelse af certifikatet.

3.   Originaleksemplaret og kopierne af ægthedscertifikatet udfyldes enten på skrivemaskine eller i hånden. I sidstnævnte tilfælde udfyldes de med sort blæk og blokbogstaver.

Certifikatets format er 210 × 297 mm. Papiret skal mindst veje 40 g/m2. Originalen skal være hvid, den første kopi lyserød og den anden kopi gul.

4.   Hvert certifikat skal have sit eget løbenummer efterfulgt af navnet på udstedelseslandet.

Kopierne påføres det samme løbenummer og det samme landenavn som originalen.

5.   Certifikatet er kun gyldigt, hvis det er behørigt påtegnet af en udstedende myndighed, der er anført i listen i bilag II.

6.   Certifikatet er behørigt påtegnet, når udstedelsessted og -dato er angivet, og når det er stemplet af den udstedende myndighed og underskrevet af den eller de personer, der er bemyndiget hertil.

Artikel 5

1.   En udstedende myndighed, der er anført i listen i bilag II, skal:

a)

være anerkendt som sådan i det pågældende eksportland

b)

forpligte sig til at kontrollere oplysningerne i certifikaterne

c)

forpligte sig til mindst en gang om ugen at sende Kommissionen alle oplysninger med henblik på kontrol af oplysningerne i ægthedscertifikaterne, navnlig certifikatets nummer, eksportøren, modtageren, bestemmelseslandet, produktet (levende dyr/kød), nettovægten samt underskriftsdatoen.

2.   Kommissionen reviderer listen i bilag II, hvis betingelsen i stk. 1, litra a), ikke længere er opfyldt, eller hvis en udstedende myndighed ikke opfylder en eller flere af de forpligtelser, der påhviler den, eller hvis der udpeges en ny udstedende myndighed.

Artikel 6

Ægthedscertifikaterne og importlicenserne gælder i tre måneder fra udstedelsesdatoen.

Artikel 7

De pågældende eksportlande forelægger Kommissionen prøver på de stempler, som deres udstedende myndigheder anvender, og navnene og underskrifterne på de personer, der er bemyndiget til at underskrive ægthedscertifikaterne. Kommissionen sender medlemsstaternes myndigheder disse oplysninger.

Artikel 8

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 giver medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om følgende:

a)

senest den 28. februar det følgende år de mængder produkter, som der er udstedt importlicenser for i den foregående importtoldkontingentperiode, eller om der ingen er udstedt

b)

senest den 30. april det følgende år de mængder produkter, der omfattes af uudnyttede eller delvis udnyttede importlicenser, svarende til forskellen mellem de mængder, der er anført på importlicensernes bagside, og de mængder, de blev udstedt for, eller om der ingen uudnyttede mængder er.

2.   Senest den 30. april det følgende år giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de mængder produkter, der reelt er overgået til fri omsætning i den foregående importtoldkontingentperiode.

3.   Oplysningerne i stk. 1 og 2 gives som vist i bilag VIII, IX og X til nærværende forordning, og produktkategorierne i bilag V til forordning (EF) nr. 382/2008 anvendes.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 26 af 28.1.2005, s. 1.

(3)  EUT L 84 af 20.3.2004, s. 1.

(4)  EUT L 108 af 29.4.2010, s. 1.

(5)  EUT L 169 af 30.6.2008, s. 10.

(6)  EUT L 28 af 30.1.2010, s. 1.

(7)  EFT L 304 af 21.11.2001, s. 1.

(8)  EFT L 25 af 29.1.2002, s. 16.

(9)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(10)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10.

(11)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.


BILAG I

Angivelser omhandlet i artikel 3, stk. 1

:

på bulgarsk

:

»Baby beef« (Регламент (ЕC) № 1255/2010)

:

på spansk

:

»Baby beef« (Reglamento (UE) no 1255/2010)

:

på tjekkisk

:

»Baby beef« (Nařízení (EU) č. 1255/2010)

:

på dansk

:

»Baby beef« (Forordning (EU) nr. 1255/2010)

:

på tysk

:

»Baby beef« (Verordnung (EU) Nr. 1255/2010)

:

på estisk

:

»Baby beef« (Määrus (EL) nr 1255/2010)

:

på græsk

:

»Baby beef« (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1255/2010)

:

på engelsk

:

»Baby beef« (Regulation (EU) No 1255/2010)

:

på fransk

:

»Baby beef« (Règlement (UE) no 1255/2010)

:

på italiensk

:

»Baby beef« (Regolamento (UE) n. 1255/2010)

:

på lettisk

:

»Baby beef« (Regula (ES) Nr. 1255/2010)

:

på litauisk

:

»Baby beef« (Reglamentas (ES) Nr. 1255/2010)

:

på ungarsk

:

»Baby beef« (1255/2010/EU rendelet)

:

på maltesisk

:

»Baby beef« (Regolament (UE) Nru 1255/2010)

:

på nederlandsk

:

»Baby beef« (Verordening (EU) nr 1255/2010)

:

på polsk

:

»Baby beef« (Rozporządzenie (UE) nr 1255/2010)

:

på portugisisk

:

»Baby beef« (Regulamento (UE) no 1255/2010)

:

på rumænsk

:

»Baby beef« (Regulamentul (UE) nr. 1255/2010)

:

på slovakisk

:

»Baby beef« (Nariadenie (EU) č. 1255/2010)

:

på slovensk

:

»Baby beef« (Uredba (EU) št. 1255/2010)

:

på finsk

:

»Baby beef« (Asetus (EU) N:o 1255/2010)

:

på svensk

:

»Baby beef« (Förordning (EU) nr 1255/2010)


BILAG II

Udstedende myndigheder:

Republikken Kroatien: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Kroatien.

Bosnien-Hercegovina:

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, »Lazar Pop-Trajkov 5-7«, 1000 Skopje.

Serbien: »Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Beograd, Serbien«.

Montenegro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro.


BILAG III

Image


BILAG IV

Image


BILAG V

Image


BILAG VI

Image


BILAG VII

Image


BILAG VIII

Oplysninger om (udstedte) importlicenser — forordning (EU) nr. 1255/2010

Medlemsstat: …

Anvendelse af artikel 8 i forordning (EU) nr. 1255/2010

Produktmængder, som der er udstedt importlicens for

fra: … til: …


Løbenummer

Produktkategori eller -kategorier (1)

Mængde

(kg produktvægt eller antal kreaturer)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Produktkategori eller -kategorier som angivet i bilag V til forordning (EF) nr. 382/2008.


BILAG IX

Oplysninger om importlicenser (uudnyttede mængder) — forordning (EU) nr. 1255/2010

Medlemsstat: …

Anvendelse af artikel 8 i forordning (EU) nr. 1255/2010

Produktmængder, som importlicenserne ikke er udnyttet for

fra: … til: …


Løbenummer

Produktkategori eller -kategorier (1)

Uudnyttet mængde

(kg produktvægt eller antal kreaturer)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Produktkategori eller -kategorier som angivet i bilag V til forordning (EF) nr. 382/2008.


BILAG X

Oplysninger om produktmængder, der er overgået til fri omsætning — forordning (EU) nr. 1255/2010

Medlemsstat: …

Anvendelse af artikel 8 i forordning (EU) nr. 1255/2010

Produktmængder, der er overgået til fri omsætning

fra: … til: … (importtoldkontingentperiode).


Løbenummer

Produktkategori eller -kategorier (1)

Produktmængder, der er overgået til fri omsætning

(kg produktvægt eller antal kreaturer)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Produktkategori eller -kategorier som angivet i bilag V til forordning (EF) nr. 382/2008.


AFGØRELSER

28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/15


AFGØRELSE VEDTAGET VED FÆLLES OVERENSKOMST MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

af 10. december 2010

om fastlæggelse af Det Europæiske GNSS-agenturs hjemsted

(2010/803/EU)

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER HAR —

under henvisning til artikel 341 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske GNSS-agentur blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af forordning (EF) nr. 683/2008 (1).

(2)

Det bør fastlægges, hvor Det Europæiske GNSS-agentur skal have sit hjemsted —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Europæiske GNSS-agentur skal have sit hjemsted i Prag.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2010.

V. VAN QUICKENBORNE

Formand


(1)  EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.


28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/16


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 15. december 2010

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(2010/804/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 26,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (2),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (»fonden«) for at udvise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner.

(2)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden med et årligt loft på 1 mia. EUR.

(3)

Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder bestemmelserne om fondens anvendelse.

(4)

Portugal har anmodet om støtte fra fonden i forbindelse med en katastrofe forårsaget af jordskred og oversvømmelser på øen Madeira.

(5)

Frankrig har anmodet om støtte fra fonden i forbindelse med en katastrofe forårsaget af Xynthia-stormen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 tilføres 66 891 540 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.


28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/17


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 15. december 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/004 PL/Wielkopolskie — bilindustrien, Polen)

(2010/805/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Polen indgav den 5. februar 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med afskedigelser i to virksomheder, der var aktive i NACE (rev. 2)-hovedgruppe 29 (Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne) i NUTS II-regionen Wielkopolskie (PL41), og supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 6. juli 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 633 077 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af Polens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 633 077 EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/18


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 15. december 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana — natursten, Spanien)

(2010/806/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Spanien indgav den 9. marts 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med afskedigelser i 66 virksomheder, der var aktive inden for NACE (rev. 2)-hovedgruppe 23 (Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter) i NUTS II-regionen Comunidad Valenciana (ES52), og supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 25. maj 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 1 422 850 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 422 850 EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/19


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 15. december 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, Polen)

(2010/807/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende Globaliseringsfonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Polen indgav den 8. marts 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med afskedigelser i virksomheden H. Cegielski-Poznań Poland S.A. og supplerede den med yderligere oplysninger i tiden frem til den 10. august 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 114 250 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af Polens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 114 250 EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/20


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 15. december 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana — tekstiler, Spanien)

(2010/808/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Spanien indgav den 22. marts 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med afskedigelser i 143 virksomheder, der var aktive inden for NACE (rev. 2)-hovedgruppe 13 (Fremstilling af tekstiler) i NUTS II-regionen Comunidad Valenciana (ES52), og supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 17. juni 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 2 059 466 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 059 466 EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/21


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 15. december 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenien)

(2010/809/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Globaliseringsfondens anvendelsesområde blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende Globaliseringsfonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Slovenien indgav den 28. april 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Mura og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 24. juni 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 2 247 940 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af Sloveniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 247 940 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/22


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 15. december 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/016 ES/Aragón — detailhandel, Spanien)

(2010/810/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Spanien indgav den 6. maj 2010 en ansøgning om anvendelse af fonden i forbindelse med afskedigelser i 593 virksomheder, der var aktive inden for NACE (rev. 2)-hovedgruppe 47 (Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler) i NUTS II-regionen Aragón (ES24), og supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 1. juli 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 1 560 000 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 560 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/23


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 15. december 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (anvendelse af EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Tyskland)

(2010/811/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Globaliseringsfondens anvendelsesområde blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende Globaliseringsfonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Tyskland indgav den 27. maj 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Heidelberger Druckmaschinen AG og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 1. juli 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 8 308 555 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af Tysklands ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 8 308 555 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


28.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/24


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 15. december 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/023 ES/Lear, Spanien)

(2010/812/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende Globaliseringsfonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Spanien indgav den 23. juli 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliserings-fonden i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Lear og supplerede den med yderligere oplysninger den 10. august 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 382 200 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 382 200 EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.