ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.322.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 322

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
8. december 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i programmet Aktive unge og i handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013)

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1137/2010 af 7. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1138/2010 af 7 december 2010 om 140. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1139/2010 af 7. december 2010 om 141. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1140/2010 af 7. december 2010 om fordeling for produktionsåret 2010/11 af 5000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder mellem Danmark, Irland, Grækenland, Italien og Luxembourg

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 af 7. december 2010 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en anden gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer ( 1 )

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1142/2010 af 7. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår anvendelsesperioden for overgangsforanstaltningerne i forbindelse med betingelserne for undtagelse af visse dyr fra udtransportforbuddet i Rådets direktiv 2000/75/EF ( 1 )

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1143/2010 af 7. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår anvendelsesperioden i forbindelse med overgangsordninger for visse vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg ( 1 )

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1144/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter brosme i EF-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

24

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1145/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1146/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter rødspætte i VIII, IX og X og EU-farvande i CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører spansk flag

28

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1147/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter torsk i NAFO-område 3 M fra fartøjer, der fører estisk flag

30

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1148/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter torsk i NAFO-område 3 M fra fartøjer, der fører spansk flag

32

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1149/2010 af 3. december 2010 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII og XII fra fartøjer, der fører spansk flag

34

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1150/2010 af 7. december 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

36

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/90/EU af 7. december 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage pyridaben som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF ( 1 )

38

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/757/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. november 2010 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2015 i Belgien

42

 

 

2010/758/EU

 

*

Rådets afgørelse af 2. december 2010 om elektronisk udveksling med Bulgarien af fingeraftryksdata

43

 

 

2010/759/EU

 

*

Rådets afgørelse af 2. december 2010 om at underkaste 4-metylmetcathinon (mephedron) kontrolforanstaltninger

44

 

 

2010/760/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. december 2010 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der skal uddeles gratis til eller stilles gratis til rådighed for ofrene for oversvømmelserne i Ungarn i foråret 2010 (meddelt under nummer K(2010) 8482)

46

 

 

2010/761/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. december 2010 om ændring af bilag I og II til afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår Ungarns og Det Forenede Kongeriges godkendte nationale foranstaltninger vedrørende forårsviræmi hos karper (meddelt under nummer K(2010) 8617)  ( 1 )

47

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2010/89/EU af 6. november 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage quinmerac som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF (EUT L 320 af 7.12.2010)

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/1


Meddelelse om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i programmet »Aktive unge« og i handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013)

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i programmet »Aktive unge« og i handlingsprogrammet for livslang læring (2007-2013) (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 15. februar 2010, vil blive anvendt midlertidigt fra den 1. januar 2011, jf. aftalens artikel 5, stk. 2.


(1)  EUT L 87 af 7.4.2010, s. 7.


FORORDNINGER

8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/2


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1137/2010

af 7. december 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 1,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af 26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Somalia (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 147/2003 (2) indførte et generelt forbud mod at levere teknisk rådgivning, bistand, uddannelse, finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med militæraktiviteter til alle personer, enheder eller organer i Somalia.

(2)

Ved punkt 7 i resolution 1907 (2009) opfordrer FN's Sikkerhedsråd medlemsstaterne til at inspicere al fragt, der transporteres til og fra Somalia, hvis de formoder, at fragten indeholder produkter, der er forbudt enten i henhold til punkt 5 og 6 i resolutionen eller i henhold til den generelle og fuldstændige embargo mod alle leverancer af våben til Somalia, for at sikre en konsekvent gennemførelse af disse bestemmelser.

(3)

I henhold til afgørelse 2010/231/FUSP skal der ske inspektion af visse former for fragt til og fra Somalia, og luftfartøjer og skibe skal inden ankomst eller afgang afgive supplerende oplysninger om alle varer, der føres ind i eller ud af Unionen. Disse oplysninger skal gives i overensstemmelse med bestemmelserne om summariske angivelser ved indførsel og udførsel i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(4)

Denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten, og navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender den på samme måde, er det derfor nødvendigt at have lovgivning på EU-plan for at kunne gennemføre den.

(5)

Forordning (EF) nr. 147/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende artikel indsættes i forordning (EF) nr. 147/2003:

»Artikel 3a

1.   Med henblik på at sikre konsekvent gennemførelse af artikel 1 og 3 i Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af 26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Somalia (4) skal der for alle varer, der bringes ind i eller forlader Unionens toldområde til og fra Somalia, før ankomst og afgang afgives oplysninger til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder.

2.   Reglerne for forpligtelsen til at afgive oplysninger inden ankomst og afgang, navnlig vedrørende den person, der afgiver oplysningerne, tidsfristerne herfor og de krævede oplysninger, er de relevante bestemmelser vedrørende summariske angivelser ved indførsel og udførsel samt vedrørende toldangivelser som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (5) og i Kommissionen forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (6).

3.   Endvidere skal personer, som afgiver de i stk. 2 omhandlede oplysninger, afgive erklæring om, hvorvidt varerne er omfattet af Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (7), og, hvis deres eksport er omfattet af en fritagelse, præcisere de nærmere enkeltheder i den pågældende eksportlicens.

4.   Indtil den 31. december 2010 kan summariske angivelser ved indførsel og udførsel og de fornødne supplerende oplysninger som omhandlet i denne artikel fremsendes skriftligt ved benyttelse af handels-, havne- eller transportdokumentation, forudsat at disse indeholder de nødvendige oplysninger.

5.   Fra den 1. januar 2011 fremsendes de fornødne supplerende oplysninger som omhandlet i stk. 3 enten skriftligt eller under anvendelse af en toldangivelse, alt efter hvad der er mest relevant.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Rådets vegne

D. REYNDERS

Formand


(1)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.

(2)  EFT L 24 af 29.1.2003, s. 2.

(3)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(4)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.

(5)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(6)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(7)  EUT C 69 af 18.3.2010, s. 19


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1138/2010

af 7 december 2010

om 140. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7c, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 246/2006 (2) blev Sanabel Relief Agency Limited (Sanabel) opført i bilag I.

(2)

Den 29. september 2010 annullerede Retten forordning (EF) nr. 881/2002 for så vidt angår Sanabel (3), idet den påstod, at retten til forsvar, retten til domstolsprøvelse og ejendomsretten ikke var blevet respekteret.

(3)

Efter modtagelse af en begrundelse fra FN's Al-Qaida og Taliban-sanktionskommité meddelte Kommissionen Sanabel denne begrundelse i august 2009. I juli 2010 meddelte Kommissionen en tilhørende begrundelse, som den netop havde modtaget fra sanktionskomitéen. Sanabel har indgivet bemærkninger til disse begrundelser.

(4)

Listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, er udarbejdet af FN's Al-Qaida og Taliban-sanktionskommité og omfatter i øjeblikket Sanabel.

(5)

Efter en nøje vurdering af bemærkningerne fra Sanabel, jf. artikel 7c, stk. 3, i forordning (EF) nr. 881/2002, og i betragtning af den præventive karakter af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, er det Kommissionens opfattelse, at opførelsen af Sanabel på listen er berettiget på grund af Sanabels tilknytning til Taliban, Usama bin Laden eller Al-Qaida-organisationen.

(6)

I lyset heraf bør afgørelsen om at opføre Sanabel på listen erstattes af en ny afgørelse, der bekræfter opførelsen på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002.

(7)

Denne nye afgørelse bør gælde fra den 11. februar 2006 i betragtning af den præventive natur af og målet med indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer i henhold til forordning (EF) nr. 881/2002 og nødvendigheden af at beskytte de legitime interesser blandt økonomiske operatører, som har regnet med den afgørelse, der blev truffet i 2006.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der revurderer listen, jf. forordning 881/2002 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. december 2010.

Den anvendes fra den 11. februar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(2)  EUT L 40 af 11.2.2006, s. 13.

(3)  Sag T-136/06 (dom i forenede sager T-135/06 til T-138/06).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændring:

Følgende punkt under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« bekræftes:

»Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresse: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Det Forenede Kongerige b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Det Forenede Kongerige c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Det Forenede Kongerige d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Det Forenede Kongerige e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: a) velgørenhedsorganisationens registreringsnummer: 1083469, b) registreringsnummer: 3713110. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.«


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1139/2010

af 7. december 2010

om 141. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer. Ved forordning (EF) nr. 246/2006 (2) blev Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih og Tahir Nasuf opført i bilag I. Det skete efter FN-sanktionskomitéens beslutning, som blev truffet i overensstemmelse med Sikkerhedsrådets resolution 1267(1999) vedrørende Al-Qaida og Taliban og tilknyttede personer og enheder, om at opføre dem på den konsoliderede liste.

(2)

Den 29. september 2010 annullerede Retten (3) forordning (EF) nr. 881/2002 for så vidt angår Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih og Tahir Nasuf, idet den påstod, at retten til forsvar, retten til domstolsprøvelse og ejendomsretten ikke var blevet respekteret.

(3)

Kommissionen meddelte Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih og Tahir Nasuf en begrundelse henholdsvis den 22. september 2009, den 7. august 2009 og den 11. august 2009, efter at ovennævnte retssag var blevet indledt. Det problem, som Retten påpegede, er blevet løst.

(4)

I lyset heraf bør afgørelsen om at opføre Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih og Tahir Nasuf på listen erstattes af en ny afgørelse truffet i overensstemmelse med artikel 7a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 881/2002 for at sikre overensstemmelse med FN-sanktionskomitéens beslutning og i betragtning af formålet med indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer ifølge forordning (EF) nr. 881/2002.

(5)

Denne nye afgørelse bør gælde fra den 11. februar 2006 i betragtning af den præventive natur af og målet med indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer i henhold til forordning (EF) nr. 881/2002 og nødvendigheden af at beskytte de legitime interesser blandt økonomiske operatører, som har regnet med den afgørelse, der blev truffet i 2006.

(6)

Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih og Tahir Nasuf har allerede haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger til de begrundelser, de er blevet meddelt, jf. artikel 7a, stk. 3 og artikel 7c, stk. 3, i forordning (EF) nr. 881/2002. Kommissionen har meddelt sanktionskomitéen disse bemærkninger og er i færd med at revurdere sine afgørelser om at indføre restriktive foranstaltninger over for dem i overensstemmelse med den procedure, der henvises til i artikel 7b, stk. 2, i forordning (EF) nr. 881/2002. Resultatet af revurderingen vil blive meddelt Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih og Tahir Nasuf —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 11. februar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(2)  EUT L 40 af 11.2.2006, s. 13.

(3)  Fælles sager T-135/06 til T-138/06.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændring:

Følgende punkter under overskriften »Fysiske personer« bekræftes:

(a)

Ghuma Abd’rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 2.9.1957. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: Britisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.

(b)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adresse: Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 15.12.1959 Fødested: Libyen. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.

(c)

Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida), g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adresse: Manchester, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Fødselssted: Tripoli, Libyen. Nationalitet: Libysk. Pasnummer: RP0178772 (libysk pas). Nationalt identifikationsnr.: PW548083D (Britisk sygesikringsnr.). Andre oplysninger: Bosiddende i Det Forenede Kongerige pr. januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1140/2010

af 7. december 2010

om fordeling for produktionsåret 2010/11 af 5 000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder mellem Danmark, Irland, Grækenland, Italien og Luxembourg

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 95, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 8, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (2) fordeles 5 000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder, jf. artikel 94, stk. 1a, i forordning (EF) nr. 1234/2007 for produktionsåret 2010/11, inden den 16. november for det indeværende produktionsår.

(2)

Med henblik herpå har Danmark sendt Kommissionen oplysninger om de arealer, for hvilke der er indgået købs-/salgskontrakter, forarbejdningstilsagn eller forarbejdningskontrakter eller foreligger skøn over udbytterne af hør- og hampestrå og -fibre.

(3)

Irland, Grækenland, Italien og Luxembourg har meddelt, at der i disse medlemsstater ikke vil blive produceret hør- eller hampefibre i produktionsåret 2010/11.

(4)

Af de produktionsoverslag, der er udarbejdet på grundlag af de meddelte oplysninger, fremgår det, at den samlede produktion i de fem pågældende medlemsstater ikke vil nå op på de 5 000 tons, der er tildelt dem, hvorfor der bør fastsættes nedennævnte nationale garantimængder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsåret 2010/11 fastsættes fordelingen på nationale garantimængder, jf. artikel 94, stk. 1a, sammenholdt med bilag XI, punkt A.II, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007, således:

Danmark

84 tons

Irland

0 ton

Grækenland

0 ton

Italien

0 ton

Luxembourg

0 ton.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. november 2010

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 149 af 7.6.2008, s. 38.


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1141/2010

af 7. december 2010

om en procedure for forlængelse af optagelsen af en anden gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 91/414/EØF kan optagelsen af et aktivstof efter anmodning forlænges.

(2)

Kommissionen har modtaget breve fra flere producenter med anmodninger om forlængelse for aktivstoffer, der er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og for hvilke optagelsesperioden udløber i 2011 og 2012.

(3)

Det er nødvendigt at fastlægge en procedure for indgivelse og behandling af ansøgninger om forlængelse af optagelsen i bilag I til direktiv 91/414/EØF for så vidt angår disse aktivstoffer.

(4)

Der bør fastsættes frister for de forskellige trin i proceduren for at sikre, at de gennemføres hurtigt.

(5)

Producenter, der ønsker at sikre forlængelsen af aktivstoffer, der er omfattet af denne forordning, bør pålægges at ansøge den pågældende rapporterende medlemsstat herom.

(6)

Hvis der separat er indgivet to eller flere ansøgninger om det samme aktivstof, og ansøgningerne opfylder kravene, bør den rapporterende medlemsstat meddele de andre ansøgere de opdaterede kontaktoplysninger for hver ansøger for at lette fremlæggelsen af fælles dossierer og for om muligt at undgå gentagelse af undersøgelser, hvori hvirveldyr indgår.

(7)

For at sikre, at forlængelsesprocedurerne er effektive, bør de rapporterende medlemsstater før fremlæggelsen af dossiererne mødes for at drøfte den aktuelle viden om aktivstoffet og overveje om, og om nødvendigt hvordan de indsendte dossierer for den første optagelse skal opdateres.

(8)

De dossierer, der fremlægges med henblik på forlængelse, bør omfatte nye data vedrørende det pågældende aktivstof og nye risikovurderinger, der er i overensstemmelse med eventuelle ændringer i datakravene samt eventuel ny videnskabelig eller teknisk viden, der er blevet tilgængelig, siden aktivstoffet første gang blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, jf. vejledningerne fra Kommissionen og de relevante udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«). De anvendelsesformål, der fremlægges, bør afspejle de repræsentative anvendelser. Ansøgeren bør på grundlag af de fremlagte data dokumentere, at kravene i artikel 5 i direktiv 91/414/EØF vil blive opfyldt for et eller flere præparater.

(9)

Ansøgerne bør sammen med dossieret fremlægge en separat liste over undersøgelser vedrørende hvirveldyr, og de rapporterende medlemsstater bør efter anmodning stille disse lister til rådighed for at fremme tidlige drøftelser om udveksling af data om hvirveldyr for at undgå gentagelse af undersøgelser, hvori hvirveldyr indgår.

(10)

I evalueringerne bør der tages hensyn til eventuelle tekniske og videnskabelige oplysninger, som interesserede parter rettidigt måtte fremlægge om et aktivstof, især hvad angår dets potentielt skadelige virkninger. Ansøgerne bør gives mulighed for at fremsætte bemærkninger om disse oplysninger.

(11)

De rapporterende medlemsstaters vurderingsrapporter vedrørende forlængelse bør om nødvendigt behandles i en eksperthøring, som autoriteten efter anmodning fra Kommissionen tilrettelægger, inden de forelægges for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(12)

Det er hensigten, at databeskyttelsesreglerne i artikel 13 i direktiv 91/414/EØF skal tilskynde ansøgerne til at samle de detaljerede undersøgelser, der kræves i henhold til bilag II og III til samme direktiv. Databeskyttelsen bør imidlertid ikke udvides kunstigt med gennemførelse af nye undersøgelser, der ikke er nødvendige for, at der kan træffes beslutning vedrørende forlængelse for et aktivstof. Det bør i dette øjemed fastsættes, at ansøgere eksplicit skal oplyse, hvilke undersøgelser der er nye i forhold til det oprindelige dossier, som lå til grund for stoffets optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF i første omgang, og begrunde, hvorfor de fremlægger disse undersøgelser.

(13)

I lyset af den særlige situation, hvor dele af forlængelsesproceduren stadig finder sted inden for rammerne af direktiv 91/414/EØF, mens afgørelserne om forlængelse træffes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (2), tilskyndes ansøgere til for så vidt angår formatet for erklæringen om opdatering og dossierets format og indhold at være særligt opmærksomme på de særlige vejledninger, som Kommissionen har udsendt.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastlægges proceduren for forlængelse af de i bilag I til denne forordning opførte aktivstoffers optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »producent«: den person, der selv fremstiller det pågældende aktivstof, eller som indgår kontrakt om fremstilling heraf med tredjemand, eller en person, der af fabrikanten er udpeget som dennes enerepræsentant med henblik på anvendelsen af denne forordning

b)   »ansøger«: en producent, som ansøger om forlængelse af optagelsen af et aktivstof, som er opført i kolonne A i bilag I

c)   »rapporterende medlemsstat«: den medlemsstat, som evaluerer et aktivstof, og som er opført i kolonne B i bilag I for det pågældende aktivstof

d)   »medrapporterende medlemsstat«: en medlemsstat, som deltager i evalueringen foretaget af den rapporterende medlemsstat, og som er opført i kolonne C i bilag I for det pågældende aktivstof

e)   »optagelse«: optagelse af et aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF

f)   »forlængelse«: forlængelse af optagelsen af et aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 3

Medlemsstatens koordinerende myndighed

Hver medlemsstat udpeger en myndighed (i det følgende benævnt »den koordinerende myndighed«), som koordinerer og sikrer kontakten til ansøgere, andre medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) i overensstemmelse med denne forordning. Hver medlemsstat meddeler navn og kontaktoplysninger for dens koordinerende myndighed og alle ændringer til Kommissionen.

Kommissionen offentliggør en liste med navne og kontaktoplysninger for medlemsstaternes koordinerende myndighed. Den opdaterer løbende listen i henhold til de ændringer, som den får meddelelse om.

Artikel 4

Indgivelse af ansøgning

1.   En producent, der ønsker at få forlænget optagelsen i bilag I til direktiv 91/414/EØF af et aktivstof som opført i kolonne A i bilag I til denne forordning eller varianter deraf, indgiver for hvert enkelt aktivstof en ansøgning til den rapporterende medlemsstat og til den medrapporterende medlemsstat senest den 28. marts 2011..

2.   Ansøgeren kan ved indgivelsen af en ansøgning anmode om, at visse dele af oplysningerne behandles fortroligt, jf. artikel 14 i direktiv 91/414/EØF. Ansøgeren fremlægger disse dele af ansøgningen separat, idet der redegøres for baggrunden for anmodningen om fortrolighed.

Ansøgeren fremsætter samtidig eventuelle anmodninger om databeskyttelse i henhold til artikel 13 i direktiv 91/414/EØF.

3.   Ansøgeren sender en kopi af ansøgningen, uden den i artikel 5, stk. 2, nævnte erklæring om opdatering, til Kommissionen og til autoriteten.

4.   Hvis flere producenter ønsker at få forlænget optagelsen af det samme aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, kan en fælles ansøgning indgives af en fælles repræsentant.

5.   I givet fald betales der et gebyr, jf. artikel 19, i forbindelse med indgivelse af en ansøgning.

Artikel 5

Ansøgningens format og indhold

1.   En ansøgning indgives i det format, der er fastsat i bilag II.

2.   Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke dele af dossiererne for den første optagelse af aktivstoffet der skal opdateres med nye oplysninger.

Den del af ansøgningen benævnes i det følgende »erklæringen om opdatering«.

3.   Erklæringen om opdatering angiver de nye informationer, som ansøgeren har til hensigt at fremlægge, og godtgør, at disse er påkrævet på grund af datakrav eller kriterier, der ikke var relevante ved første optagelse af aktivstoffet, eller fordi der er ændringer i de repræsentative anvendelser, eller fordi ansøgningen vedrører en ændret forlængelse.

Erklæringen om opdatering angiver separat de nye undersøgelser, som ansøgeren har til hensigt at fremlægge om hvirveldyr.

4.   Efter anmodning fra en interesseret part fremlægger den rapporterende medlemsstat de oplysninger, som ansøgeren har angivet, jf. stk. 3.

Artikel 6

Kontrol af ansøgningen

1.   Inden en måned efter modtagelsen af ansøgningen kontrollerer den rapporterende medlemsstat, om ansøgningen opfylder kravene i artikel 4 og 5.

2.   Hvis den rapporterende medlemsstat finder, at ansøgningen opfylder kravene i artikel 4 og 5, underretter den inden for den frist på en måned, der er fastsat i stk. 1, ansøgeren, Kommissionen og autoriteten om modtagelsesdatoen, og om, at ansøgningen opfylder kravene.

3.   Hvis den rapporterende medlemsstat finder, at ansøgningen ikke opfylder kravene i artikel 4 og 5, underretter den inden for den frist på en måned, der er fastsat i stk. 1, ansøgeren om modtagelsesdatoen, og forklarer, hvilke krav der ikke er opfyldt. Den skal samtidig give ansøgeren en frist på 14 dage til at bringe ansøgningen i overensstemmelse med kravene. Denne frist forlænger den frist på en måned, der er fastsat i stk. 1. Hvis den rapporterende medlemsstat ved udløbet af den frist, der er sat for at bringe ansøgningen i overensstemmelse med kravene, finder, at ansøgningen opfylder kravene i artikel 4 og 5, finder stk. 2 anvendelse.

Hvis den rapporterende medlemsstat ved udløbet af den frist, der er sat for at bringe ansøgningen i overensstemmelse med kravene, finder, at ansøgningen stadig ikke opfylder kravene i artikel 4 og 5, underretter den straks ansøgeren, Kommissionen og autoriteten herom og begrunder hvorfor.

Efter modtagelsen af meddelelsen fra den rapporterende medlemsstat træffer Kommissionen under hensyntagen til den rapporterende medlemsstats holdning beslutning om, hvorvidt ansøgningen opfylder kravene i artikel 4 og 5 og underretter den rapporterende medlemsstat, de øvrige medlemsstater og autoriteten om sin beslutning. Den rapporterende medlemsstat underretter straks ansøgeren om denne beslutning.

4.   Hvis der for et aktivstof ikke er nogen ansøgninger, der opfylder kravene i artikel 4 og 5, slettes aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF i overensstemmelse med samme direktiv. Aktivstoffet optages ikke, og godkendelserne af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, tilbagekaldes.

5.   Hvis der separat er indgivet to eller flere ansøgninger om det samme aktivstof, og hver ansøgning anses for at opfylde kravene i artikel 4 og 5, meddeler den rapporterende medlemsstat hver ansøgers kontaktoplysninger til de øvrige ansøgere.

6.   Kommissionen offentliggør for hvert aktivstof navn og adresse for de ansøgere, hvis ansøgninger anses for at opfylde kravene i artikel 4 og 5.

Artikel 7

Kontakter før indgivelse af ansøgningen

Hvis en ansøgning opfylder kravene i artikel 4 og 5, kan ansøgeren anmode om et møde med den rapporterende medlemsstat og den medrapporterende medlemsstat for at drøfte erklæringen om opdatering. Sådanne kontakter før indgivelse af ansøgningen skal i givet fald finde sted før fremlæggelsen af det supplerende dossier, jf. artikel 9.

Artikel 8

Adgang til ansøgningen

Efter anmodning fra en interesseret part skal den rapporterende medlemsstat fremlægge ansøgningen, dog med undtagelse af oplysninger, for hvilke der er ansøgt om fortrolighed med begrundelse i henhold til artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 9

Fremlæggelse af supplerende dossierer

1.   Hvis den rapporterende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, har underrettet ansøgeren om, at ansøgningen opfylder kravene i artikel 4 og 5, fremlægger ansøgeren et supplerende sammenfattende dossier og et supplerende fuldstændigt dossier (i det følgende benævnt »supplerende dossierer«) for den rapporterende medlemsstat og den medrapporterende medlemsstat. De supplerende dossierer tilføjes de dossierer, der blev lagt til grund for den første optagelse, med de efterfølgende opdateringer (i det følgende benævnt »de originale dossierer«).

2.   Indholdet af de supplerende dossierer skal være i overensstemmelse med artikel 10.

3.   De supplerende dossierer fremlægges senest den dato, der er fastsat for de respektive aktivstoffer i kolonne D i bilag I.

4.   Ansøgeren stiller efter anmodning fra autoriteten eller en medlemsstat de originale dossierer til rådighed, hvis ansøgeren har adgang til dem.

5.   Hvis mere end en ansøger anmoder om forlængelse for det samme aktivstof, træffer de pågældende ansøgere alle rimelige foranstaltninger til at fremlægge deres dossierer i fællesskab. Hvis alle de berørte ansøgere ikke i fællesskab fremlægger dossierer, skal begrundelsen herfor angives i dossiererne. For hver undersøgelse, hvori hvirveldyr indgår, skal de berørte ansøgere gøre detaljeret rede for, hvad de har gjort for at undgå gentagelser af forsøg, samt eventuelt angive begrundelsen for dobbeltundersøgelser.

Artikel 10

Indholdet af de supplerende dossierer

1.   Det supplerende sammenfattende dossier skal indeholde følgende:

a)

en kopi af ansøgningen, hvis ansøgeren er gået sammen med en anden ansøger, navn og adresse for denne ansøger og for den fælles repræsentant, jf. artikel 4, stk. 4; hvis ansøgeren afløses af en anden ansøger, navn og adresse for denne ansøger

b)

oplysninger om en eller flere repræsentative anvendelser på en afgrøde, der er almindeligt udbredt, af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det pågældende aktivstof, hvoraf det fremgår, at optagelseskravene i artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 91/414/EØF er opfyldt; hvis de fremlagte oplysninger ikke vedrører en afgrøde, der er almindeligt udbredt, begrundes dette

c)

data og risikovurderinger, som ikke indgik i de oprindelige dossierer, men som er nødvendige på grundlag af:

i)

ændringer kravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF

ii)

ny videnskabelig og teknisk viden, der er blevet tilgængelig, siden aktivstoffet første gang blev optaget, eller

iii)

ændringer i repræsentative anvendelser

d)

resuméer og resultater af forsøg og undersøgelser for hvert punkt i kravene vedrørende aktivstoffet, jf. bilag II til direktiv 91/414/EØF, for hvilke nye data er nødvendige som nævnt i litra c), samt navnet på ejeren og på den person eller det institut, der har udført de pågældende forsøg og undersøgelser, og oplysning om, hvorfor hvert enkelt forsøg eller hver enkel undersøgelse er nødvendig enten på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden eller med henblik på en ændret forlængelse

e)

resuméer og resultater af forsøg og undersøgelser for hvert punkt i kravene vedrørende plantebeskyttelse, jf. bilag III til direktiv 91/414/EØF, for hvilke nye data er nødvendige som nævnt i litra c), samt navnet på ejeren og på den person eller det institut, der har udført de pågældende forsøg og undersøgelser for et eller flere plantebeskyttelsesmidler, som er repræsentative for de understøttede anvendelser, og oplysning om, hvorfor hvert enkelt forsøg eller hver enkel undersøgelse er nødvendig enten på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden eller med henblik på en ændret forlængelse af aktivstoffet

f)

en beskrivelse af de forholdsregler, der er taget i forbindelse med hvert enkelt forsøg/hver enkel undersøgelse, hvori hvirveldyr indgår, for at undgå dyreforsøg og gentagelser af forsøg og undersøgelser med hvirveldyr

g)

en kopi af en ansøgning vedrørende maksimalgrænseværdier, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (3), hvis det er relevant

h)

en vurdering af alle fremlagte oplysninger

i)

en tjekliste, som viser, at de supplerende dossierer, jf. stk. 3, er fuldstændige, med angivelse af, hvilke data der er nye.

2.   De i stk. 1, litra b), omhandlede anvendelser skal, hvis det er relevant, omfatte de anvendelser, der er evalueret i forbindelse med den første optagelse. Mindst et af de i stk. 1, litra b), omhandlede plantebeskyttelsesmidler må ikke indeholde andre aktivstoffer, hvis et sådant middel findes til en repræsentativ anvendelse.

3.   De fuldstændige supplerende dossierer skal indeholde hver enkelt af de stk. 1, litra d) og e), omhandlede forsøgs- og undersøgelsesrapporter i deres helhed.

Artikel 11

Kontrol af supplerende dossierer

1.   Senest en måned efter modtagelsen af de supplerende dossierer kontrollerer den rapporterende medlemsstat ved hjælp af den i artikel 10, stk. 1, litra i), omhandlede tjekliste, at de supplerende dossierer er blevet fremlagt inden den dato, der er fastsat i kolonne D i bilag I, for de respektive aktivstoffer, og om de indeholder alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 10, stk. 1 og 3.

2.   Hvis de supplerende dossierer er blevet fremlagt inden den fastsatte dato og indeholder alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 10, stk. 1 og 3, underretter den rapporterende medlemsstat inden for den frist, der er fastsat i stk. 1, ansøgeren, Kommissionen og autoriteten om modtagelsesdatoen og om, at dossiererne anses for at være fuldstændige.

Den rapporterende medlemsstat påbegynder derefter vurderingen af aktivstoffet.

3.   Hvis de supplerende dossierer ikke er blevet fremlagt inden den fastsatte dato eller ikke indeholder alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 10, stk. 1 og 3, underretter den rapporterende medlemsstat inden for den frist, der er fastsat i stk. 1, ansøgeren om modtagelsesdatoen og forklarer, hvilke elementer der mangler. Den skal samtidig give ansøgeren en frist på 14 dage til at bringe dossieret i overensstemmelse med kravene. Denne frist forlænger den frist på en måned, der er fastsat i stk. 1.

Hvis de supplerende dossierer ved udløbet af den frist, der er sat for at bringe dem i overensstemmelse med kravene, indeholder alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 10, stk. 1 og 3, finder stk. 2 anvendelse.

Hvis de supplerende dossierer ved udløbet af den frist, der er sat for at bringe dem i overensstemmelse med kravene, stadig ikke indeholder alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 10, stk. 1 og 3, underretter den rapporterende medlemsstat straks ansøgeren, Kommissionen og autoriteten om, at ansøgningen er afslået, og redegør for årsagerne til sin beslutning.

4.   Hvis der for et aktivstof ikke er fremlagt nogen supplerende dossierer, der opfylder kravene i artikel 10, stk. 1 og 3, inden den fastsatte dato, slettes aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF i overensstemmelse med samme direktiv. Aktivstoffet optages ikke, og godkendelserne af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, tilbagekaldes.

Artikel 12

Tilbagekaldelse og udskiftning af ansøger

1.   En ansøger kan tilbagekalde sin ansøgning ved at underrette den rapporterende medlemsstat herom. I så fald skal ansøgeren samtidigt underrette den medrapporterende medlemsstat, Kommissionen, autoriteten og alle andre ansøgere, der har indgivet en ansøgning vedrørende det samme aktivstof, om tilbagekaldelsen.

2.   En ansøger kan udskiftes med en anden producent med hensyn til alle rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning ved at underrette den rapporterende medlemsstat herom ved en fælles erklæring fra ansøgeren og den anden producent. I så fald skal ansøgeren og den anden producent samtidigt underrette den medrapporterende medlemsstat, Kommissionen, autoriteten og alle andre ansøgere, der har indgivet en ansøgning vedrørende det samme aktivstof, om udskiftningen.

3.   Hvis en ansøger tilbagekalder sin ansøgning, og hvis ingen andre ansøgninger er indgivet for det samme aktivstof, som opfylder kravene i artikel 4, 5, 9 og 10, slettes aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Aktivstoffet optages ikke, og godkendelserne af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, tilbagekaldes.

4.   Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis flere ansøgere i fællesskab har fremlagt deres dossierer, og ikke alle ansøgere har tilbagekaldt deres ansøgning. I så fald fortsætter proceduren for forlængelse af optagelsen af aktivstoffet på grundlag af de fremlagte dossierer.

Artikel 13

Tredjemands indsendelse af oplysninger

Enhver person eller medlemsstat, der ønsker at fremlægge oplysninger for den rapporterende medlemsstat, som kunne være af betydning for vurderingen, især med hensyn til aktivstoffets eller dets restkoncentrationers potentielt skadelige virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet, skal gøre dette senest den dato, der er fastsat for de respektive aktivstoffer i kolonne D i bilag I.

Den rapporterende medlemsstat sender straks alle oplysninger, som den har modtaget, til den medrapporterende medlemsstat, autoriteten og ansøgeren. Ansøgeren kan sende sine bemærkninger til de fremlagte oplysninger til den rapporterende medlemsstat og de øvrige berørte parter senest to måneder efter modtagelsen.

Artikel 14

Den rapporterende medlemsstats og den medrapporterende medlemsstats vurdering

1.   Inden elleve måneder efter at have underrettet ansøgeren om, at de supplerende dossierer anses for at være fuldstændige, jf. artikel 11, stk. 2, udarbejder den rapporterende medlemsstat i samråd med den medrapporterende medlemsstat en rapport, hvori det vurderes, om aktivstoffet kan forventes fortsat at opfylde kravene for optagelse, som fastsat i artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 91/414/EØF (i det følgende benævnt »vurderingsrapport vedrørende forlængelse«), og sender rapporten til Kommissionen med kopi til autoriteten.

Vurderingsrapporten vedrørende forlængelse skal også indeholde følgende:

a)

en anbefaling med hensyn til forlængelse af optagelsen

b)

hvis det er relevant, et forslag til de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, der skal fastsættes

c)

en konklusion med hensyn til, hvilke af de nye undersøgelser, der er inkluderet i de supplerende dossierer, der er relevante for vurderingen

d)

en anbefaling med hensyn til, hvilke dele af rapporten der skal behandles i en eksperthøring i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2

e)

de punkter, hvor den medrapporterende medlemsstat måtte have været uenig i den rapporterende medlemsstats vurdering.

2.   I forbindelse med vurderingen tager den rapporterende medlemsstat hensyn til de supplerende dossierer, oplysninger fremlagt af tredjemand, de bemærkninger til disse oplysninger, som ansøgeren måtte have indsendt, og de originale dossierer, hvis det er relevant.

3.   Hvis den rapporterende medlemsstat har brug for yderligere oplysninger, fastsætter den en frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. Denne frist fører ikke til en forlængelse af den frist på elleve måneder, der er fastsat i stk. 1.

4.   Den rapporterende medlemsstat kan rådføre sig med autoriteten og anmode andre medlemsstater om supplerende tekniske eller videnskabelige oplysninger. Sådanne henvendelser og anmodninger fører ikke til en forlængelse af den frist på elleve måneder, der er fastsat i stk. 1.

5.   Oplysninger, der er fremlagt af ansøgeren uopfordret eller efter udløbet af den frist, der er fastsat for deres fremlæggelse, jf. stk. 3, første afsnit, tages ikke i betragtning, medmindre de er fremlagt i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 91/414/EØF.

6.   Ved fremlæggelsen af vurderingsrapporten vedrørende forlængelse for Kommissionen anmoder den rapporterende medlemsstat ansøgeren om at fremlægge det supplerende sammenfattende dossier, der er opdateret, så det indeholder de supplerende oplysninger, som den rapporterende medlemsstat måtte have anmodet om, jf. stk. 3, eller som er givet i henhold til artikel 7 i direktiv 91/414/EØF, for autoriteten, de øvrige medlemsstater og, efter anmodning, Kommissionen.

Artikel 15

Bemærkninger til vurderingsrapporten vedrørende forlængelse og adgang til denne rapport og til de supplerende sammenfattende dossierer

1.   Efter at have modtaget vurderingsrapporten vedrørende forlængelse underretter autoriteten straks ansøgeren og medlemsstaterne herom, med henblik på at de fremsætter bemærkninger hertil. Sådanne bemærkninger sendes inden to måneder til autoriteten, som samler dem og videresender dem til Kommissionen sammen med sine egne bemærkninger.

2.   Efter anmodning fra en interesseret part fremlægger autoriteten vurderingsrapporten vedrørende forlængelse, dog med undtagelse af oplysninger, for hvilke der er ansøgt om fortrolighed med begrundelse i henhold til artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

3.   Autoriteten gør det supplerende sammenfattende dossier tilgængeligt for offentligheden, dog med undtagelse af de dele af det, for hvilke der er ansøgt om fortrolighed med begrundelse i henhold til artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 16

Evaluering af vurderingsrapporten vedrørende forlængelse

1.   Kommissionen gennemgår straks vurderingsrapporten vedrørende forlængelse og de modtagne bemærkninger i henhold til artikel 15, stk. 1.

2.   Kommissionen kan rådføre sig med autoriteten og bede den om en konklusion vedrørende hele risikovurderingen eller specifikke punkter deri. En sådan henvendelse kan omfatte en anmodning om at tilrettelægge en eksperthøring. Autoriteten anvender de vejledninger, som foreligger ved tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse.

Autoriteten fremlægger sin konklusion senest seks måneder efter modtagelse af anmodningen.

Hvis stk. 3 finder anvendelse, forlænges denne frist med de frister, der er nævnt i stk. 3, første og andet afsnit.

3.   Hvis der efter autoritetens opfattelse er brug for yderligere oplysninger eller data fra ansøgeren for at kunne imødekomme en anmodning fra Kommissionen i henhold til stk. 2, fastsætter den i samråd med den rapporterende medlemsstat en frist på højst en måned for, hvornår ansøgeren skal fremlægge oplysningerne. Den underretter samtidig Kommissionen og medlemsstaterne herom. Ansøgeren meddeler autoriteten, den rapporterende medlemsstat og den medrapporterende medlemsstat de ønskede oplysninger.

Den rapporterende medlemsstat evaluerer senest to måneder efter modtagelsen af sådanne oplysninger disse og sender sin vurdering til autoriteten.

4.   Oplysninger, der er fremlagt af ansøgeren uopfordret eller efter udløbet af den frist, der er fastsat for deres fremlæggelse, jf. stk. 3, første afsnit, tages ikke i betragtning, medmindre de er fremlagt i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 17

Den reviderede vurderingsrapport og fremlæggelse af udkast til retsakter

1.   Kommissionen udarbejder et udkast til en revideret vurderingsrapport (i det følgende benævnt »den reviderede vurderingsrapport«), hvori der er taget hensyn til vurderingsrapporten vedrørende forlængelse, jf. artikel 15, stk. 1, og autoritetens konklusion, hvis det er relevant.

Ansøgeren skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til den reviderede vurderingsrapport inden for en frist, der fastsættes af Kommissionen.

Kommissionen forelægger den komité, der er nævnt i artikel 19, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF, udkastet til den reviderede vurderingsrapport senest seks måneder efter at have modtaget de i artikel 15, stk. 1, nævnte oplysninger eller efter at have modtaget autoritetens konklusion, hvis Kommissionen har rådført sig med autoriteten i henhold til artikel 16, stk. 2.

2.   På grundlag af den reviderede vurderingsrapport og under hensyntagen til de bemærkninger, ansøgeren måtte have fremsendt inden for den frist, som Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 1, andet afsnit, forelægger Kommissionen følgende for komitéen:

a)

et udkast til retsakt om forlængelse af optagelsen af det pågældende aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, eventuelt med fastlæggelse af betingelserne og begrænsningerne for optagelsen, herunder dennes varighed, eller

b)

et udkast til retsakt om at slette det pågældende aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, om ikke at optage aktivstoffet og om at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet.

3.   Udkast til retsakter som omhandlet i stk. 2 vedtages efter proceduren i artikel 19, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 18

Adgang til den reviderede vurderingsrapport

Kommissionen gør den reviderede vurderingsrapport tilgængelig for offentligheden, dog med undtagelse af de dele af den, for hvilke der er ansøgt om fortrolighed med begrundelse i henhold til artikel 14 i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 19

Gebyrer og afgifter

1.   Medlemsstaterne kan opkræve gebyrer eller afgifter for at dække udgifterne i forbindelse med udførelsen af deres opgaver inden for rammerne af denne forordning.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at gebyrerne eller afgifterne i henhold til stk. 1:

a)

fastlægges på en gennemsigtig måde, og

b)

svarer til de faktiske samlede udgifter til de pågældende opgaver, medmindre det er i offentlighedens interesse at nedsætte gebyrerne eller afgifterne.

Der kan for gebyrerne eller afgifterne opstilles en skala over faste gebyrer baseret på de gennemsnitlige udgifter til de opgaver, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 20

Andre skatter, afgifter og gebyrer

Artikel 19 indskrænker ikke medlemsstaternes ret til i overensstemmelse med traktaten at opretholde eller indføre andre skatter, afgifter eller gebyrer i forbindelse med godkendelse, markedsføring, anvendelse og kontrol af aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler end det gebyr, der er omhandlet i artikel 19.

Artikel 21

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(3)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.


BILAG I

Liste over aktivstoffer som omhandlet i artikel 1 samt rapporterende medlemsstat (»RMS«), medrapporterende medlemsstat (»Co-RMS«) og frister for fremlæggelse af dossierer

Kolonne A

 

Kolonne B

Kolonne C

Kolonne D

Stof

Nye RMS

Co-RMS

Frist for fremlæggelse af dossier

2,4-D

2012

EL

PL

29. februar 2012

Amitrol

2011

FR

HU

29. februar 2012

Esfenvalerat

2011

UK

PT

29. februar 2012

Flumioxazin

2012

CZ

FR

29. februar 2012

Lambda-Cyhalothrin

2011

SE

ES

29. februar 2012

Acibenzolar-s-methyl

2011

FR

ES

29. februar 2012

Bentazon

2011

NL

DE

29. februar 2012

Cyclanilid

2011

AT

EL

29. februar 2012

Fenhexamid

2011

UK

IT

29. februar 2012

Ferriphosphat

2011

DE

PL

29. februar 2012

Pymetrozin

2011

DE

BE

29. februar 2012

Flupyrsulfuron-methyl

2011

FR

DK

31. maj 2012

Diquat

2011

UK

SE

31. maj 2012

Glyphosat

2012

DE

SK

31. maj 2012

Iprovalicarb

2012

IE

IT

31. maj 2012

Paecilomyces fumosoroseus

2011

BE

NL

31. maj 2012

Thiabendazol

2011

ES

NL

31. maj 2012

Pyridat

2011

AT

LV

31. maj 2012

Sulfosulfuron

2012

SE

IE

31. maj 2012

Pyraflufen-ethyl

2011

NL

LT

31. maj 2012

Prosulfuron

2012

FR

SK

31. maj 2012

Thifensulfuron-methyl

2012

UK

AT

31. august 2012

Cinidon-ethyl

2012

HU

UK

31. august 2012

Cyhalofop-butyl

2012

IT

AT

31. august 2012

Florasulam

2012

PL

BE

31. august 2012

Metalaxyl-M

2012

BE

EL

31. august 2012

Picolinafen

2012

DE

LV

31. august 2012

Isoproturon

2012

DE

CZ

31. august 2012

Metsulfuron-methyl

2011

SI

SE

31. august 2012

Triasulfuron

2011

FR

DK

31. august 2012

Famoxadon

2012

UK

FI

31. august 2012


BILAG II

Format for ansøgninger, jf. artikel 5, stk. 1

Ansøgningen skal indgives skriftligt, underskrives af ansøgeren og sendes som registreret post til den rapporterende medlemsstat, der er opført i kolonne B i bilag I og til den medrapporterende medlemsstat, der er opført i kolonne C i bilag I.

En kopi af ansøgningen uden erklæringen om opdatering sendes til Europa-Kommissionen, GD for Sundhed og Forbrugere, kontor E3, 1049 Bruxelles, Belgien, og til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Largo N. Palli 5/A, 43121 Parma, Italien.

Ansøgningen forelægges i overensstemmelse med nedenstående model.

MODEL

1.   Oplysninger vedrørende ansøgeren

1.1.

Navn og adresse på producenten, herunder navn på den fysiske person, der er ansvarlig for ansøgningen og yderligere forpligtelser, der følger af denne forordning:

1.2.1.

 

a)

Tlf.

b)

Fax

c)

E-mail:

1.2.2.

 

a)

Kontaktperson:

b)

Alternativ kontaktperson:

2.   Oplysninger, der kan lette identificering

2.1.

Almindeligt anvendt navn (som foreslået eller som accepteret af ISO) og, hvis det er relevant, angivelse af varianter deraf, såsom salte, estere eller aminer, som fabrikanten fremstiller:

2.2.

Kemisk navn (IUPAC- og CAS-nomenklatur).

2.3.

CAS-, CIPAC- og EØF-numre (hvis disse foreligger).

2.4.

Empirisk formel og strukturformel samt molekylmasse.

2.5.

Specifikation af aktivstoffets renhed i g/kg, som om muligt skal være identisk med eller allerede accepteret som ækvivalent til den, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

2.6.

Klassificering og mærkning af aktivstoffet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (1) (virkninger på sundhed og miljø).

En erklæring om opdatering, jf. artikel 5, stk. 2, vedlægges som bilag til ansøgningen.

Ansøgeren bekræfter, at ovennævnte oplysninger, fremlagt den … (dato), er korrekte.

Underskrift (den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den under punkt 1.1 nævnte ansøger).


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1142/2010

af 7. december 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår anvendelsesperioden for overgangsforanstaltningerne i forbindelse med betingelserne for undtagelse af visse dyr fra udtransportforbuddet i Rådets direktiv 2000/75/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra c), artikel 11 og 12 samt artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2007 af 26. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 2000/75/EF for så vidt angår kontrol med, overvågning af og restriktioner for flytning af visse dyr af modtagelige arter i forbindelse med bluetongue (2) er der fastsat bestemmelser om kontrol med, overvågning af og restriktioner for flytning af dyr inden for og ud af spærrezonerne i forbindelse med bluetongue.

(2)

I artikel 8 i forordning (EF) nr. 1266/2007 er der fastsat betingelser for fritagelse fra udtransportforbuddet i direktiv 2000/75/EF. Det fastsættes i nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, at flytning af dyr samt sæd, æg og embryoner herfra fra en bedrift, en sædopsamlingsstation eller en opbevaringsstation i en spærrezone til en anden bedrift, en anden sædopsamlingsstation eller en anden opbevaringsstation er undtaget fra udtransportforbuddet, forudsat at dyrene samt sæden, æggene og embryonerne herfra opfylder betingelserne i bilag III til nævnte forordning eller opfylder andre tilfredsstillende dyresundhedsgarantier på grundlag af et positivt resultat af en risikovurdering af foranstaltninger mod spredning af bluetonguevirus og beskyttelse mod vektorangreb, som kræves af den kompetente myndighed på oprindelsesstedet og er godkendt af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet, inden flytningen af de pågældende dyr.

(3)

I artikel 9a i forordning (EF) nr. 1266/2007 fastsættes det, at bestemmelsesmedlemsstaterne indtil den 31. december 2010 uanset betingelserne i bilag III til nævnte forordning på grundlag af resultatet af en risikovurdering, der tager hensyn til de entomologiske og epidemiologiske forhold, dyrene indføres under, kan kræve, at flytning af visse dyr, som er omfattet af undtagelsen i nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, skal ske under overholdelse af supplerende betingelser. Disse supplerende betingelser går ud på, at dyrene skal være under 90 dage gamle; de skal siden fødslen have været opstaldet under vektorsikrede forhold, og de skal have været underkastet visse af de prøver, der er nævnt i bilag III til denne nævnte forordning.

(4)

Femten medlemsstater samt Norge har meddelt Kommissionen, at de har anvendt denne overgangsforanstaltning. Resultaterne af de risikovurderinger, der blev gennemført, og som er offentligt tilgængelige på Kommissionens websted, viser, at indslæbningen af bluetongue i disse medlemsstater og i Norge som følge af flytning af dyr fra spærrezoner kan have alvorlige konsekvenser.

(5)

Generelt set er situationen med hensyn til bluetongue blevet væsentligt bedre siden 2008. Virussen er dog stadig til stede i dele af Unionen.

(6)

Med henblik på en harmoniseret gennemførelse har medlemsstaterne anmodet om specifikke kriterier for en »vektorsikret virksomhed«, som er et vigtigt krav i forbindelse med en række af de betingelser, der er opstillet i bilag III til forordning (EF) nr. 1266/2997, og som tilstræber at beskytte dyrene mod vektorangreb. Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) arbejder for tiden på en definition af begrebet vektorsikret virksomhed eller facilitet. Resultatet af dette arbejde skal indgå i Kommissionens arbejde med udformningen af kriterierne for en vektorsikret virksomhed, jf. bilag III til forordningen.

(7)

Indtil kriterierne for en vektorsikret virksomhed er udviklet, bør anvendelsesperioden for de overgangsforanstaltninger, der er fastsat ved artikel 9a i forordning (EF) nr. 1266/2007, forlænges med endnu seks måneder.

(8)

Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I den indledende sætning i artikel 9a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1266/2007 ændres datoen »31. december 2010« til »30. juni 2011«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 283 af 27.10.2007, s. 37.


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1143/2010

af 7. december 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår anvendelsesperioden i forbindelse med overgangsordninger for visse vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 17, stk. 2, artikel 22 og 25 og artikel 61, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter (2) fastsætter bestemmelser om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat ved import til Unionen af vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

(2)

Artikel 11 i forordning (EF) nr. 1251/2008 fastlægger, at prydfisk af arter, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF og er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, kun må importeres til Fællesskabet fra tredjelande og tredjelandsområder, -zoner og -segmenter, der er opført i bilag III til denne forordning. Epizootisk ulcerativt syndrom (EUS) er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF som en eksotisk sygdom for visse fisk, der er modtagelige herfor.

(3)

Artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1251/2008 fastlægger, at i en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2010, kan medlemsstaterne tillade import af vandlevende pryddyr af arter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom, og som udelukkende er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(4)

Punkt II.2 i modellen til dyresundhedscertifikatet, der finder anvendelse på vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg som fastlagt i del B i bilag IV til forordning (EF) nr. 1251/2008, indeholder en række importkrav i forbindelse med epizootisk ulcerativt syndrom. Artikel 20, stk. 5, andet afsnit, i samme forordning fastlægger, at disse krav ikke finder anvendelse i ovennævnte overgangsperiode.

(5)

Der er på nuværende tidspunkt behov for yderligere undersøgelser, som skal vurdere mere præcist, hvilke risici der er forbundet med importen til Unionen af sådanne vandlevende pryddyr. For ikke at afbryde handelen med disse dyr er det hensigtsmæssigt at forlænge perioden for anvendelse af de overgangsordninger, der er fastsat ved artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 125172008, til den 31. december 2012.

(6)

Desuden finder visse andre overgangsbestemmelser, som i øjeblikket er fastsat i artikel 20 i den forordning, ikke længere anvendelse. For at sikre en præcis og klar EU-lovgivning bør disse bestemmelser udgå.

(7)

Forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 20 i forordning (EF) nr. 1251/2008 affattes således:

»Artikel 20

I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2012, kan medlemsstaterne tillade import af vandlevende pryddyr af arter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom (EUS), og som udelukkende er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

I denne overgangsperiode finder kravene vedrørende EUS i punkt II.2 i dyresundhedscertifikatet i bilag IV, del B, ikke anvendelse på vandlevende pryddyr, der udelukkende er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.«

Artikel 2

I bemærkning nr. 3 til punkt II.2 i dyresundhedscertifikatet i bilag IV, del B, erstattes »1. januar 2011« med »1. januar 2013«.

I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2012, kan sendinger af vandlevende pryddyr, der ledsages af et dyresundhedscertifikat udstedt i overensstemmelse med del B i bilag IV til forordning (EF) nr. 1251/2008 inden det tidspunkt, hvor de ved nærværende forordning gennemførte ændringer får virkning, fortsat importeres til eller føres i transit gennem Unionen.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 41.


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1144/2010

af 3. december 2010

om forbud mod fiskeri efter brosme i EF-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 53/2010 af 14. januar 2010 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes der kvoter for 2010.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2010 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2010 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Navnlig er det forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21 af 26.1.2010, s. 1.


BILAG

Nr.

23/T&Q

Medlemsstat

DET FORENEDE KONGERIGE/GBR

Bestand

USK/567EI

Art

Brosme (Brosme brosme)

Zone

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

Dato

21.5.2010


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1145/2010

af 3. december 2010

om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 53/2010 af 14. januar 2010 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes der kvoter for 2010.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2010 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2010 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Navnlig er det forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21 af 26.1.2010, s. 1.


BILAG

Nr.

22/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestand

USK/567EI

Art

Brosme (Brosme brosme)

Zone

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

Dato

27.6.2010


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1146/2010

af 3. december 2010

om forbud mod fiskeri efter rødspætte i VIII, IX og X og EU-farvande i CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 53/2010 af 14. januar 2010 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes der kvoter for 2010.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2010 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2010 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Navnlig er det forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21 af 26.1.2010, s. 1.


BILAG

Nr.

24/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestand

PLE/8/3411

Art

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Zone

VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

Dato

27.6.2010


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1147/2010

af 3. december 2010

om forbud mod fiskeri efter torsk i NAFO-område 3 M fra fartøjer, der fører estisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 53/2010 af 14. januar 2010 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes der kvoter for 2010.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2010 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2010 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Navnlig er det forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21 af 26.1.2010, s. 1.


BILAG

Nr.

28/T&Q

Medlemsstat

Estland

Bestand

COD/N3M.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Zone

NAFO 3M

Dato

1.8.2010


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1148/2010

af 3. december 2010

om forbud mod fiskeri efter torsk i NAFO-område 3 M fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 53/2010 af 14. januar 2010 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes der kvoter for 2010.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2010 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2010 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Navnlig er det forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21 af 26.1.2010, s. 1.


BILAG

Nr.

48/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestand

COD/N3M.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Zone

NAFO 3 M

Dato

7.10.2010


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1149/2010

af 3. december 2010

om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII og XII fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1359/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2009 og 2010 (2) er der fastsat kvoter for 2009 og 2010.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2010 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2010 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Navnlig er det forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 352 af 31.12.2008, s. 1.


BILAG

Nr.

25/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestand

BSF/56712-

Art

Sort sabelfisk (Aphanopus carbo)

Zone

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i V, VI, VII og XII

Dato

27.6.2010


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1150/2010

af 7. december 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. december 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

63,0

MA

88,9

MK

66,1

TR

139,6

ZZ

89,4

0707 00 05

EG

145,5

TR

89,1

ZZ

117,3

0709 90 70

MA

87,7

TR

81,1

ZZ

84,4

0805 10 20

AR

50,8

BR

57,8

MA

57,1

TR

50,8

ZA

51,6

ZW

48,4

ZZ

52,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

72,2

TR

68,8

ZZ

70,5

0805 50 10

AR

45,9

TR

52,3

UY

57,1

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

74,9

AU

187,9

BR

50,3

CA

100,0

CL

84,2

CN

95,3

MK

26,7

NZ

99,2

US

116,9

ZA

113,0

ZZ

94,8

0808 20 50

CN

84,3

US

125,5

ZA

143,3

ZZ

117,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/38


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/90/EU

af 7. december 2010

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage pyridaben som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Den liste omfatter pyridaben.

(2)

I henhold til artikel 11e i forordning (EF) nr. 1490/2002 trak anmelderen sin støtte til optagelse af det aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4), vedtaget at afvise at optage pyridaben.

(3)

Den oprindelige anmelder (»ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Nederlandene, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 451/2000. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Nederlandene har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Nederlandene sendte den 15. juni 2009 rapporten til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og på Kommissionens anmodning forelagde EFSA sin konklusion om pyridaben for Kommissionen den 28. maj 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 28. oktober 2010 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om pyridaben.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pyridaben, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Pyridaben bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at denne konklusion derved tilsidesættes, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at anmelderen fremlægger yderligere oplysninger for at bekræfte resultaterne af risikovurderingen ud fra den nyeste videnskabelige viden, for så vidt angår eksponering for metabolitterne W-1 og B-3 efter fotolyse i vand, risikoen på langt sigt for pattedyr og vurderingen af fedtopløselige restkoncentrationer.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pyridaben, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (7), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Beslutning 2008/934/EF indeholder bestemmelser om afvisning af at optage pyridaben og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det stof, senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette den linje, som vedrører pyridaben, i bilaget til den beslutning.

(13)

Derfor bør beslutning 2008/934/EF ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Linjen om pyridaben i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. november 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 1. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pyridaben som aktivt stof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til det direktiv vedrørende pyridaben er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til det direktiv, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder pyridaben, enten som eneste aktive stof eller som ét af flere aktive stoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 30. april 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende pyridaben. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et produkt, der indeholder pyridaben som eneste aktive stof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. april 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder pyridaben som ét af flere aktive stoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 30. april 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. maj 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyridaben. EFSA Journal 2010; 8(6):1632. [70 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1632. Foreligger online: www.efsa.europa.eu

(7)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn Identifikations-nummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikraft-trædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»318

Pyridaben

CAS-nr.: 96489-71-3

CIPAC-nr.: 583

2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chlorpyrididazin-3(2H)-on

> 980 g/kg

1. maj 2011

30. april 2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og acaricid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pyridaben, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2010.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på risikoen for vandorganismer og pattedyr

være særligt opmærksomme på risikoen for leddyr uden for målgruppen, herunder honningbier.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, og der bør iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for pyridaben i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af verifikationsoplysninger om:

risici for vandmiljøet som følge af eksponering for metabolitterne W-1 og B-3 efter fotolyse i vand

den potentielle risiko på langt sigt for pattedyr

vurderingen af fedtopløselige restkoncentrationer.

De sørger for, at anmelderen fremlægger disse verifikationsoplysninger for Kommissionen senest den 30. april 2013.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


AFGØRELSER

8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/42


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. november 2010

om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2015 i Belgien

(2010/757/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006 om en fællesskabsaktion vedrørende Den Europæiske Kulturhovedstad 2007-2019 (1), særlig artikel 9, stk. 3,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til juryens rapporter fra februar 2010 vedrørende udpegelse af en europæisk kulturhovedstad i Belgien, og

ud fra følgende betragtning:

Kriterierne i artikel 4 i afgørelse nr. 1622/2006/EF er helt opfyldt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mons udpeges som »Europæisk Kulturhovedstad 2015« i Belgien.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i i Bruxelles, den 18. november 2010.

På Rådets vegne

F. LAANAN

Formand


(1)  EUT L 304 af 3.11.2006, s. 1.


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/43


RÅDETS AFGØRELSE

af 2. december 2010

om elektronisk udveksling med Bulgarien af fingeraftryksdata

(2010/758/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (1), særlig artikel 25,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA (2), særlig artikel 20 og kapitel 4 i bilaget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, bevares retsvirkningerne af retsakter, der er vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, så længe disse retsakter ikke er ophævet, annulleret eller ændret i medfør af traktaterne.

(2)

Artikel 25 i afgørelse 2008/615/RIA finder derfor anvendelse, og Rådet afgør med enstemmighed, om medlemsstaterne har gennemført bestemmelserne i kapitel 6 i nævnte afgørelse.

(3)

Artikel 20 i afgørelse 2008/616/RIA bestemmer, at afgørelser som omhandlet i artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA træffes på grundlag af en evalueringsrapport, der baseres på et spørgeskema. For så vidt angår elektronisk dataudveksling i henhold til kapitel 2 i afgørelse 2008/615/RIA baseres evalueringsrapporten på et evalueringsbesøg og en forsøgsfase.

(4)

I henhold til kapitel 4, punkt 1.1, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA vedrører det spørgeskema, der udarbejdes af den relevante arbejdsgruppe i Rådet, hver af de elektroniske dataudvekslinger, og det skal besvares af en medlemsstat, så snart den mener, at den opfylder forudsætningerne for dataudveksling i den relevante datakategori.

(5)

Bulgarien har besvaret spørgeskemaet om databeskyttelse og spørgeskemaet om udveksling af fingeraftryksdata.

(6)

Bulgarien har gennemført en vellykket forsøgsfase med Østrig.

(7)

Der er blevet gennemført et evalueringsbesøg i Bulgarien, og den østrigsk-spanske evalueringsgruppe har udarbejdet en rapport om evalueringsbesøget, som er blevet sendt til den relevante arbejdsgruppe i Rådet.

(8)

Rådet har fået forelagt en samlet evalueringsrapport, som opsummerer resultaterne af spørgeskemaet, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende udveksling af fingeraftryksdata —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på elektronisk søgning af fingeraftryksdata har Bulgarien fuldt ud gennemført de generelle bestemmelser om databeskyttelse i kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 9 i nævnte afgørelse fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2010.

På Rådets vegne

M. WATHELET

Formand


(1)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/44


RÅDETS AFGØRELSE

af 2. december 2010

om at underkaste 4-metylmetcathinon (mephedron) kontrolforanstaltninger

(2010/759/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer (1), særlig artikel 8, stk. 3,

under henvisning til initiativ fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grundlag af artikel 6 i afgørelse 2005/387/RIA udarbejdede det udvidede videnskabelige udvalg under Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug på et særligt møde en risikovurderingsrapport om 4-metylmetcathinon (mephedron), som efterfølgende blev forelagt Kommissionen den 3. august 2010.

(2)

Mephedron er et syntetisk cathinon, som produceres og distribueres lovligt i navnlig Asien, mens den endelige emballering synes at finde sted i Europa. Mephedron sælges mest i pulverform, men også i kapsel- eller tabletform. Det kan købes på internettet, i »hampeforretninger« og på gaden. På internettet markedsføres mephedron ofte som »plant food« (plantegødning), »bath salt« (badesalt) eller »research chemical« (forskningskemikalie). Det markedsføres meget sjældent som et »legal high«-stof (lovlig psykoaktiv substans), og der findes normalt ingen henvisninger eller konkrete oplysninger om dets potentielle psykoaktive virkninger.

(3)

Mephedrons specifikke virkninger er vanskelige at vurdere, fordi det primært anvendes sammen substanser såsom alkohol og andre stimulerende midler. Mephedron vurderes at have samme fysiske virkninger som andre stimulerende stoffer, navnlig ecstasy (MDMA). Dets relativt kortvarige virkning, som fører til gentagne indtagelser, gør imidlertid, at det i højere grad ligner kokain. Visse oplysninger peger på, at det kan anvendes som alternativ til ulovlige stimulerende stoffer, har et højt misbrugspotentiale og kan skabe afhængighed. Der er behov for mere dybtgående undersøgelser af dette stofs afhængighedspotentiale.

(4)

Der er indberettet to dødsfald i Unionen, hvor mephedron synes at være den eneste dødsårsag. I forbindelse med mindst 37 andre dødsfald er der påvist mephedron i obduktionsprøver.

(5)

Toogtyve medlemsstater har indberettet fangster af mephedron i pulver- eller tabletform. Der er ikke meget, der tyder på storstilet syntese, videreforarbejdning eller distribution af mephedron eller på, at det er genstand for organiseret kriminalitet. Ifølge visse oplysninger er mephedron de steder, hvor det er underkastet kontrol, stadig tilgængeligt på det ulovlige marked.

(6)

Mephedron har ingen dokumenteret eller anerkendt medicinsk værdi eller anvendelse i Unionen, og der er ingen indikationer på, at det kan anvendes til andre lovlige formål.

(7)

Mephedron er ikke i øjeblikket under vurdering og er ikke vurderet i FN-regi. Elleve medlemsstater fører kontrol med mephedron under lovgivning om narkotikakontrol i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til FN-konventionen af 1971 om psykotrope stoffer. To medlemsstater anvender kontrolforanstaltninger på mephedron i henhold til deres medicinallovgivning.

(8)

Risikovurderingen har vist, at der foreligger begrænset videnskabelig dokumentation, og det påpeges, at der er behov for yderligere undersøgelser af de overordnede helbredsmæssige og sociale risici i forbindelse med mephedron. På grund af stoffets stimulerende egenskaber, den mulige afhængighed hos brugerne, dets potentielle popularitet, helbredsrisikoen, den manglende medicinske nyttevirkning og det deraf følgende behov for at udvise forsigtighed, bør mephedron underkastes kontrol.

(9)

Eftersom elleve medlemsstater allerede fører kontrol med mephedron, kunne det bidrage til at undgå problemer med grænseoverskridende lovhåndhævelse og retligt samarbejde, hvis stoffet blev underkastet kontrol i hele Unionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning de foranstaltninger, der er nødvendige for at underkaste 4-metylmetcathinon (mephedron) kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger med hjemmel i deres lovgivning under overholdelse af deres forpligtelser i henhold til FN's konvention af 1971 om psykotrope stoffer.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2010.

På Rådets vegne

M. WATHELET

Formand


(1)  EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/46


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 6. december 2010

om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der skal uddeles gratis til eller stilles gratis til rådighed for ofrene for oversvømmelserne i Ungarn i foråret 2010

(meddelt under nummer K(2010) 8482)

(Kun den ungarske udgave er autentisk)

(2010/760/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (1), særlig artikel 76,

under henvisning til den ungarske regerings anmodning af 2. juni 2010 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der er bestemt til gratis at blive stillet til rådighed for ofrene for oversvømmelserne i Ungarn i foråret 2010, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En oversvømmelse er en katastrofe som omhandlet i kapitel XVII, litra C, i forordning (EF) nr. 1186/2009. Det er derfor berettiget at give tilladelse til afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, som opfylder kravene i artikel 74-80 i ovennævnte forordning (EF) nr. 1186/2009.

(2)

For at holde Kommissionen passende underrettet om anvendelsen af de varer, der indføres afgiftsfrit, skal Ungarns regering meddele de foranstaltninger, der er truffet for at hindre, at disse varer anvendes på anden vis end foreskrevet.

(3)

Kommissionen bør også underrettes om indførslernes omfang og art.

(4)

De øvrige medlemsstater er blevet konsulteret i overensstemmelse med artikel 76 i forordning (EF) nr. 1186/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   For varer, der af statslige organer eller af organisationer, som er godkendt af de kompetente ungarske myndigheder, indføres til overgang til fri omsætning med henblik på gratis uddeling til eller gratis tilrådighedsstillelse for ofrene for oversvømmelserne i Ungarn i foråret 2010, idet de pågældende organisationer dog bevarer ejendomsretten, indrømmes der fritagelse for importafgifter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009.

2.   Varer, der indføres til overgang til fri omsætning af hjælpeorganisationer til dækning af deres behov i den tid, deres aktiviteter varer, omfattes ligeledes af afgiftsfritagelsen.

Artikel 2

Ungarns regering sender senest den 31. januar 2011 Kommissionen en liste over de godkendte organisationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.

Artikel 3

Ungarns regering meddeler senest den 31. januar 2011 Kommissionen alle oplysninger, opdelt efter de væsentligste varegrupper, om arten og mængderne af de forskellige varer, for hvilke der i medfør af artikel 1 er indrømmet afgiftsfritagelse.

Artikel 4

Ungarns regering underretter senest den 31. januar 2011 Kommissionen om de foranstaltninger, den træffer for at sikre, at bestemmelserne i artikel 78, 79 og 80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 overholdes.

Artikel 5

Artikel 1 i denne afgørelse finder anvendelse på indførsler foretaget fra den 1. maj 2010 til den 31. december 2010.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2010.

På Kommissionens vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23.


8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/47


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 7. december 2010

om ændring af bilag I og II til afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår Ungarns og Det Forenede Kongeriges godkendte nationale foranstaltninger vedrørende forårsviræmi hos karper

(meddelt under nummer K(2010) 8617)

(EØS-relevant tekst)

(2010/761/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 43, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (2) giver visse medlemsstater mulighed for, med henblik på at forebygge indslæbning af visse sygdomme, herunder forårsviræmi hos karper (SVC), at stille særlige krav til markedsføring og import af sendinger af disse dyr, såfremt medlemsstaterne enten har påvist, at de selv eller visse afgrænsede områder er frie for den pågældende sygdom (»sygdomsfrie områder«) eller har etableret et udryddelsesprogram i dette øjemed.

(2)

I bilag I til afgørelse 2010/221/EU er de sygdomsfrie områder opført, og i bilag II er områder med godkendte udryddelsesprogrammer opført.

(3)

I bilag II til afgørelse 2010/221/EU er Storbritannien for tiden opført som et område i Det Forenede Kongerige med et godkendt udryddelsesprogram for forårsviræmi hos karper. Medlemsstaten har nu forelagt dokumentation for, at dens udryddelsesprogram er afsluttet med tilfredsstillende resultat, og at Storbritannien bør betragtes som frit for forårsviræmi hos karper og opføres i bilag I i stedet for bilag II med hensyn til denne sygdom.

(4)

Ungarn har indgivet ansøgning til Kommissionen om godkendelse af nationale foranstaltninger vedrørende forårsviræmi hos karper. Ungarn har også de seneste to år gennemført en målrettet overvågning af forårsviræmi hos karper, og det fremgår af denne, at hele landets territorium er frit for forårsviræmi hos karper. Ungarn bør derfor opføres på listen i bilag I til afgørelse 2010/221/EU som værende frit for forårsviræmi hos karper.

(5)

Bilag I og II til beslutning 2010/221/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til afgørelse 2010/221/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 98 af 20.4.2010, s. 7.


BILAG

Bilag I og II til afgørelse 2010/221/EU affattes således:

»

BILAG I

Medlemsstater og områder heraf, der betragtes som frie for de sygdomme, der er opført i tabellen, og hvis nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af disse sygdomme er godkendt, jf. artikel 43, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af det område, der er omfattet af godkendte nationale foranstaltninger

Forårsviræmi hos karper (SVC)

Danmark

DK

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Ungarn

HU

Hele landet

Finland

FI

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Hele landet, Guernsey, Jersey og Isle of Man

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Irland

IE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Nordirland; Jersey og Isle of Man.

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Finland

FI

De finske indlandsområder

Sverige

SE

De svenske indlandsområder

Det Forenede Kongerige

UK

Isle of Man

Infektion med Gyrodactylus salaris (GS)

Irland

IE

Hele landet

Finland

FI

Tenojokis og Näätämönjokis afvandingsområder; afvandingsområderne for Paatsjoki, Luttojoki og Uutuanjoki betragtes som stødpudezoner.

Det Forenede Kongerige

UK

Hele landet, Guernsey, Jersey og Isle of Man

BILAG II

Medlemsstater og områder heraf, som har indført udryddelsesprogrammer for visse sygdomme hos akvakulturdyr, og hvis nationale foranstaltninger til bekæmpelse af disse sygdomme er godkendt, jf. artikel 43, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af det område, der er omfattet af godkendte nationale foranstaltninger

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Finland

FI

De finske indlandsområder

Sverige

SE

De svenske indlandsområder

Det Forenede Kongerige

UK

Storbritannien

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Sverige

SE

De svenske kystområder

«

Berigtigelser

8.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/50


Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2010/89/EU af 6. november 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage quinmerac som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 320 af 7. december 2010 )

I titlen på omslagets første side og på side 3, og over underskriften på side 5:

I stedet for:

»den 6. november 2010«

læses:

»den 6. december 2010«.