ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.297.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 297

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
13. november 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Regulativ nr. 37 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

1

 

*

Ændringer til regulativ nr. 13 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer i klasse M, N og O, hvad angår bremsesystemet

183

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

13.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/1


Kun de originale FN/ECE-tekster har retlig virkning i henhold til folkeretten. Dette regulativs nuværende status og ikrafttrædelsesdato bør kontrolleres i den seneste version af FN/ECE's statusdokument TRANS/WP.29/343, der findes på adressen:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulativ nr. 37 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

omfattende al gældende tekst frem til:

Supplement 34 til ændringsserie 03 — Ikrafttrædelsesdato: 19. august 2010

INDHOLD

REGULATIV

1.

Anvendelsesområde

2.

Administrative bestemmelser

2.1.

Definitioner

2.2.

Ansøgning om godkendelse

2.3.

Påskrifter

2.4.

Godkendelse

3.

Tekniske krav

3.1.

Definitioner

3.2.

Almindelige forskrifter

3.3.

Fremstilling

3.4.

Prøvninger

3.5.

Glødetrådens placering og dimensioner

3.6.

Farve

3.7.

Uv-stråling

3.8.

Bemærkning vedrørende farven selektivt gul

3.9.

Kontrol af optisk kvalitet

3.10.

Standardglødelamper

4.

Produktionens overensstemmelse

5.

Sanktioner i tilfælde af produktionens manglende overensstemmelse

6.

Endeligt ophør af produktionen

7.

Navne og adresser på de tekniske tjenester, der er ansvarlige for udførelse af godkendelsesprøvninger, og på de administrative myndigheder

8.

Overgangsbestemmelser

BILAG

Bilag 1 —

Blade vedrørende glødelamper

Bilag 2 —

Meddelelse om godkendelse eller udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelse eller endeligt ophør af produktionen af en type glødelampe i henhold til regulativ nr. 37

Bilag 3 —

Eksempel på godkendelsesmærkets udformning

Bilag 4 —

Glødetrådes lyscentrum og form

Bilag 5 —

Kontrol af glødelampernes farve

Bilag 6 —

Mindstekrav til fabrikantens kontrol af produktionens overensstemmelse

Bilag 7 —

Prøveudtagning og overensstemmelsesniveauer i forbindelse med fabrikanternes prøvningsregistrering

Bilag 8 —

Minimumskrav til stikprøver udført af de administrative myndigheder

Bilag 9 —

Overensstemmelse godkendt ved stikprøvekontrol

Bilag 10 —

Oversættelse af udtryk anvendt i tegningerne i bilag 1

1.   ANVENDELSESOMRÅDE

Dette regulativ gælder for de i bilag 1 viste glødelamper, som anvendes i godkendte lygteenheder på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil.

2.   ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

2.1.   Definitioner

2.1.1.   Definition af »kategori«

Udtrykket »kategori« anvendes i dette regulativ til at beskrive standardiserede glødelampers forskellige grundlæggende konstruktion. Hver kategori har en særlig betegnelse, som for eksempel: »H4«, »P21W«, »T4W«, »PY21W«eller »RR10W«.

2.1.2.   Definition af »type«

Glødelamper af forskellig »type« (1) er glødelamper inden for samme kategori, som er forskellige på væsentlige punkter som:

2.1.2.1.

fabriks- eller varemærke (glødelamper med samme fabriks- eller varemærke, som er fremstillet af forskellige fabrikanter, betragtes som forskellige typer; glødelamper, der er fremstillet af samme fabrikant, og som kun adskiller sig ved fabriks- eller varemærke, kan betragtes som samme type)

2.1.2.2.

pære- og/eller sokkelkonstruktion, i det omfang disse forskelle påvirker de optiske egenskaber

2.1.2.3.

nominel spænding

2.1.2.4.

halogen.

2.2.   Ansøgning om godkendelse

2.2.1.

Ansøgning om godkendelse skal indgives af indehaveren af fabriks- eller varemærket eller af dennes bemyndigede repræsentant.

2.2.2.

Ansøgninger om godkendelse skal være ledsaget af (se også punkt 2.4.2):

2.2.2.1.

tegninger i tre eksemplarer med en sådan detaljeringsgrad, at typen kan identificeres

2.2.2.2.

kortfattet teknisk beskrivelse

2.2.2.3.

fem prøver af hver farve, for hvilken der er indgivet ansøgning.

2.2.3.

Hvis en type glødelampe kun ved fabriks- eller varemærke adskiller sig fra en type, der allerede er godkendt, er det tilstrækkeligt at indgive følgende:

2.2.3.1.

en af lygtefabrikanten udfærdiget erklæring om, at den indleverede type (bortset fra fabriks- eller varemærke) er identisk med og er fremstillet af den samme fabrikant, som har fremstillet den allerede godkendte type, hvis godkendelseskode skal angives

2.2.3.2.

to prøver påført det nye fabriks- eller varemærke.

2.2.4.

Den kompetente myndighed skal kontrollere, at der er sikret effektiv overvågning af produktionens overensstemmelse, før typegodkendelsen udstedes.

2.3.   Påskrifter

2.3.1.

Glødelamper, for hvilke der ansøges om godkendelse, skal på soklen eller pæren være påført (2):

2.3.1.1.

ansøgerens fabriks- eller varemærke

2.3.1.2.

den nominelle spænding; på glødelamper, for hvilke kun en type med 12 V er standardiseret, og lampens højst tilladte diameter er 7,5 mm, behøver den nominelle spænding ikke være anført

2.3.1.3.

den internationale betegnelse for den pågældende kategori; bogstavet »W« til angivelse af effekt på denne påskrift behøver ikke være angivet, hvis den højst tilladte pærediameter for glødepæretypen er 7,5 mm

2.3.1.4.

nominel effekt (i rækkefølgen højeffekt/laveffekt i dobbelttrådslamper); det er ikke nødvendigt at angive effekten særskilt, hvis den er omfattet af den internationale betegnelse for den pågældende glødelampekategori

2.3.1.5.

et tilstrækkeligt stort felt til anbringelse af godkendelsesmærket.

2.3.2.

Det i punkt 2.3.1.5 nævnte felt skal angives på de tegninger, der ledsager ansøgningen om godkendelse.

2.3.3.

Halogenglødelamper, der opfylder forskrifterne i punkt 3.7 skal være mærket med bogstavet »U«.

2.3.4.

Der kan påføres andre angivelser end dem, der er omfattet af punkt 2.3.1, hvis det ikke nedsætter lysstyrken.

2.4.   Godkendelse

2.4.1.

Hvis alle prøveeksemplarer af en type glødelampe, der indleveres i henhold til punkt 2.2.2.3 eller 2.2.3.2 opfylder forskrifterne i dette regulativ, udstedes der godkendelse.

2.4.2.

Der tildeles et godkendelsesnummer til hver enkelt godkendt type. Dets første tegn (p.t. 2 svarende til ændringsserie 02, der trådte i kraft den 27. oktober 1983, og til ændringsserie 03 (kræver ikke ændringer i godkendelsesnummeret), der trådte i kraft den 1. juni 1984) angiver den ændringsserie, der indeholder de seneste væsentlige tekniske ændringer på tidspunktet for udstedelse af godkendelsen. Derefter kommer en identifikationskode bestående af højst to tegn. Kun de i fodnoten (3) angivne arabertal og versaler kan anvendes. Samme aftalepart kan ikke tildele samme nummer til en anden type glødelampe. Godkendelse, udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelse af en glødelampe eller endeligt ophør af produktionen i henhold til dette regulativ meddeles parterne i aftalen om anvendelse af dette regulativ, i form af en formular svarende til modellen i bilag 2 til dette regulativ og i form af en tegning indsendt af ansøgeren til godkendelse, i et format på højst A4 (210 × 297 mm) og mindst i størrelsesforholdet 2:1. Hvis ansøgeren ønsker det, kan dette godkendelsesnummer påføres glødelamper, der afgiver hvidt lys og glødelamper, der afgiver selektivt gult lys (se punkt 2.1.2.3).

2.4.3.

Glødelamper, som er i overensstemmelse med en efter dette regulativ godkendt type, skal foruden det i punkt 2.3.1 foreskrevne mærke være påført et internationalt godkendelsesmærke, som er placeret på det i punkt 2.3.1.5 omhandlede sted og består af følgende:

2.4.3.1.

en trunkeret cirkel, som omslutter bogstavet »E«, efterfulgt af kendingsnummeret på den stat, som har meddelt typegodkendelsen (4)

2.4.3.2.

godkendelsesnummeret, placeret i nærheden af den trunkerede cirkel.

2.4.4.

Hvis ansøgeren har modtaget samme godkendelsesnummer for flere handels- eller varemærker, er et eller flere af disse tilstrækkelige med henblik på opfyldelse af punkt 2.3.1.1.

2.4.5.

De i punkt 2.3.1 og 2.4.3 omhandlede mærker og angivelser skal være let læselige og må ikke kunne slettes.

2.4.6.

Bilag 3 til dette regulativ indeholder et eksempel på godkendelsesmærkets udformning.

3.   TEKNISKE FORSKRIFTER

3.1.   Definitioner

3.1.1.   »Nominel spænding«: spænding (i volt) som angivet på glødelampen.

3.1.2.   »Nominelt wattforbrug«: wattforbruget angivet i watt på glødelampen, kan integreres i den internationale betegnelse for den pågældende kategori.

3.1.3.   »Prøvespænding«: spændingen over glødelampens poler til prøvning af glødelampens elektriske og fotometriske specifikationer.

3.1.4.   »Objektive værdier«: værdier inden for specificerede tolerancer, der skal opnås, når glødelampen tilføres strøm ved prøvespændingen.

3.1.5.   »Standardglødelampe (étalon)«: en glødelampe, der afgiver hvidt, gult eller rødt lys, med reducerede dimensionstolerancer, som anvendes til fotometrisk prøvning af lygter og lyssignaler. Standardglødelamper er specificeret med kun en nominel spænding for hver kategori.

3.1.6.   »Referencelysstrøm«: specificeret lysstrøm for en standardglødelampe, som anvendes som reference for de optiske egenskaber for en lygte.

3.1.7.   »Målelysstrøm«: angivet lysstrømværdi til prøvning af en glødelampe i en standardforlygte som beskrevet i punkt 3.9.

3.1.8.   »Referenceakse«: en akse, som er defineret i forhold til soklen, og som anvendes som reference for visse af glødelampens dimensioner.

3.1.9.   »Referenceplan«: et plan, som er defineret i forhold til soklen, og som anvendes som reference for visse af glødelampens dimensioner.

3.2.   Almindelige forskrifter

3.2.1.

Ethvert prøveeksemplar, der forelægges, skal være i overensstemmelse med de relevante forskrifter i dette regulativ.

3.2.2.

Glødelamper skal være således konstrueret, at de ved normal brug er og forbliver funktionsdygtige. De må heller ikke frembyde andre konstruktions- eller fremstillingsfejl.

3.3.   Fremstilling

3.3.1.

Glødelamper må ikke frembyde ridser eller pletter, som kan formindske deres effektivitet og deres optiske virkning.

3.3.2.

Glødelamper skal være udstyret med standardsokler, der er i overensstemmelse med databladene for sokler i IEC Publication 60061, tredje udgave, som foreskrevet i de individuelle datablade i bilag 1.

3.3.3.

Soklen skal være robust og solidt fæstnet til pæren.

3.3.4.

En glødelampes overensstemmelse med forskrifterne i punkt 3.3.1-3.3.3 efterprøves ved visuel inspektion, ved kontrol af dimensionerne og om nødvendigt ved en prøvemontering.

3.4.   Prøvninger

3.4.1.

Glødelamper skal først ældes i cirka 1 time ved deres prøvespænding. Ved lamper med to glødetråde skal hver glødetråd ældes separat.

3.4.2.

Ved glødelamper, hvor pæren efter ældelsesperioden i henhold til punkt 3.4.1 er belagt, gnides pærens overflade let med en bomuldsklud gennemblødt med en blanding af 70 % n-heptan og 30 % toluen. Efter cirka fem minutter kontrolleres overfladen visuelt. Den må ikke frembyde nogen åbenlyse forandringer.

3.4.3.

Glødetrådenes placering og dimensioner måles, mens glødelamperne tilføres strøm ved 90-100 % af prøvespændingen.

3.4.4.

Medmindre andet er angivet, foretages elektriske og fotometriske målinger ved prøvespændingen.

3.4.5.

Elektriske målinger udføres med instrumenter i mindst klasse 0.2.

3.4.6.

Lysstrømen angivet (i lumen) på glødepærens dataark i bilag I gælder for glødepærer, der afgiver hvidt lys, medmindre der her er angivet en særlig farve.

I tilfælde, hvor farven selektivt gult er tilladt, skal lysstrøm for glødepæren med selektivt gul ydre pære være mindst 85 % af den specificerede lysstrøm for den relevante glødepære, der afgiver hvidt lys.

3.5.   Glødetrådens placering og dimensioner

3.5.1.

Glødelampens form skal i princippet være som angivet på glødelampens datablad i bilag 1.

3.5.2.

For lineære glødetråde kontrolleres placering og form som angivet i de relevante datablade.

3.5.3.

Hvis glødetråden på mindst en af de på glødelampedatabladene viste vinkler er afbildet som et punkt, bestemmes lyscentret i overensstemmelse med bilag 4.

3.5.4.

Linjeglødetrådens længde bestemmes ud fra dens ender, som — medmindre andet er angivet på det relevante datablad — defineres som toppen af henholdsvis første og sidste glødetrådsvinding set i lodret projektion på glødetrådslampens referenceakse. Denne top skal overholde kravet om, at den vinkel, der dannes af benene ikke overstiger 90°. For glødetråde med dobbeltspiral skal de sekundære spiraler tages i betragtning.

3.5.4.1.

Ved aksiale glødetråde bestemmes yderstillingerne for de pågældende ender ved at rotere glødelampen om sin referenceakse. Længden måles derefter parallelt med referenceaksen.

3.5.4.2.

Ved tværgående glødetråde anbringes glødetrådens akse vinkelret på projektionens retning. Længden måles derefter lodret på referenceaksen.

3.6.   Farve

3.6.1.

Det lys, der afgives af glødelampen, skal være hvidt, medmindre andet er angivet på det relevante datablad.

3.6.2.

Definitionerne på farven af det afgivne lys i regulativ nr. 48 og de ændringer dertil, som er i kraft på tidspunktet for ansøgning om typegodkendelse, finder anvendelse i dette regulativ.

3.6.3.

Farven på det afgivne lys måles ved den i bilag 5 specificerede metode. Alle de målte værdier skal ligge inden for det angivne tolerancefelt (5). I forbindelse med glødelamper, der afgiver hvidt lys, må de målte værdier endvidere ikke afvige mere end 0,020 enheder i x- og/eller y-retningen fra et udvalgt punkt på Planck-locus (IEC Publication 15.2 Colorimetry, 1986). Glødelamper til anvendelse i lyssignaler skal opfylde forskrifterne i punkt 2.4.2 i IEC Publication 60809, ændring [5] til 2. udgave.

3.7.   Uv-stråling

Uv-strålingen fra en halogenlampe skal være således, at:

Formula

Formula

hvor

Ee(λ)

(W/nm)

er strålingsfluxens fordeling over spektret

V (λ)

(1)

er den spektrale visuelle følsomhed

km = 683

(lm/W)

er den fotometriske strålingsækvivalent

λ

(nm)

er bølgelængden.

Denne værdi beregnes ved hjælp af intervaller fra fem nanometre.

3.8.   Bemærkning vedrørende farven selektivt gult

Godkendelser af glødelamper i henhold til dette regulativ gives i henhold til punkt 3.6 ovenfor for en glødelampe, der afgiver enten hvidt eller selektivt gult lys. Artikel 3 i overenskomsten, som dette regulativ er vedlagt, forhindrer ikke de kontraherende parter i overenskomsten i at forbyde glødelamper, der udsender hvidt lys eller selektivt gult lys, på køretøjer registreret af disse parter.

3.9.   Kontrol af optisk kvalitet

(Gælder kun for glødelamper af kategori R2, H4 og HS1).

3.9.1.

Kontrollen af den optiske kvalitet udføres ved den spænding, hvorved målelysstrøm opnås; specifikationerne i punkt 3.4.6 skal overholdes i overensstemmelse hermed.

3.9.2.

For 12-volts glødelamper, der afgiver hvidt lys:

Det eksemplar, der er tættest på at overholde de fastsatte forskrifter for standardglødelamper, afprøves i en standardforlygte som foreskrevet i punkt 3.9.5, og det kontrolleres, om enheden bestående af denne forlygte og den glødelampe, der afprøves, opfylder lysfordelingsforskrifterne for nærlys i det relevante regulativ.

3.9.3.

For 6-volts og 24-volts glødelamper, der afgiver hvidt lys:

Det eksemplar, der er tættest på at overholde de fastsatte nominelle dimensioner, afprøves i en standardforlygte som foreskrevet i punkt 3.9.5, og det kontrolleres, om enheden bestående af denne forlygte og den glødelampe, der afprøves, opfylder forskrifterne vedrørende nærlys i det relevante regulativ. Afvigelser, der ikke overstiger 10 % af minimumsværdierne kan accepteres.

3.9.4.

Glødelamper, der afgiver selektivt gult lys, afprøves som foreskrevet i punkt 3.9.2 og 3.9.3 i en standardlygte som foreskrevet i punkt 3.9.5 med henblik på at sikre, at belysningen for 12-volts glødepærer er mindst 85 % overensstemmende, og belysningen for 6-volts og 24 volts glødepærer er mindst 77 % overensstemmende med lysfordelingsforskrifterne for nærlys i det relevante regulativ. Grænserne for maksimal belysning forbliver uændrede.

Ved glødelamper med selektivt gule pærer, kan denne prøvning udelades, hvis der også udstedes godkendelse til den samme type glødelampe, som afgiver hvidt lys.

3.9.5.

Som standardforlygter anses forlygter, som:

3.9.5.1.

opfylder vilkårene for godkendelse

3.9.5.2.

har en effektiv diameter på mindst 160 mm

3.9.5.3.

monteret med en standardglødelampe i de forskellige punkter og de forskellige områder, som er specificeret for den pågældende forlygtetype, afgiver et lys, der:

3.9.5.3.1.

højst er 90 % af maksimumsværdierne og

3.9.5.3.2.

mindst er 120 % af de minimumsværdier, der foreskrives for den pågældende forlygtetype.

3.10.   Standardglødelamper

Yderligere forskrifter for standardglødelamper (étalon) findes i de relevante datablade i bilag 1.

Pærer med standardglødelamper (étalon), der afgiver hvidt lys, må ikke ændre de trikromatiske koordinater (CIE) for en lyskilde med farvetemperatur 2 856 K med mere end 0,010 enheder i x- og/eller y-retningen.

For så vidt angår standardglødelamper (étalon), der afgiver gult eller rødt lys, må ændringer i pærens temperatur ikke påvirke lysstrømmen, hvilket kan svække de fotometriske målinger i forbindelse med signaludstyr.

4.   PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

4.1.

Glødelamper, som er godkendt efter dette regulativ, skal være produceret således, at de er i overensstemmelse med den godkendte type, idet de opfylder forskrifterne for mærkning og de tekniske krav i punkt 3 ovenfor og bilag 1, 3 og 4 til dette regulativ.

4.2.

Til efterprøvning af, at forskrifterne i punkt 4.1 er opfyldt, foretages passende kontrol af produktionen.

4.3.

Indehaveren af godkendelsen skal især:

4.3.1.

sørge for procedurer til effektiv kontrol af produkternes kvalitet

4.3.2.

råde over det nødvendige udstyr til kontrol af overensstemmelsen af hver godkendt type

4.3.3.

sørge for, at prøvningsdata registreres, og at de tilhørende dokumenter er til rådighed i et tidsrum, der aftales med den administrative tjeneste

4.3.4.

analysere resultaterne af hver type prøvning med anvendelse af kriterierne i bilag 7, så det kontrolleres og sikres, at produktets karakteristika holdes konstante inden for den normale variation i en industriproduktion

4.3.5.

sørge for, at der for hver type glødelampe mindst udføres de i dette regulativs bilag 6 foreskrevne prøver

4.3.6.

sørge for, at enhver stikprøve, der udviser tegn på manglende overensstemmelse ved den pågældende type prøvning, foranlediger udtagelse af endnu en stikprøve og endnu en prøvning. Der træffes alle nødvendige foranstaltninger til genetablering af den pågældende produktions overensstemmelse.

4.4.

Den kompetente myndighed, der har meddelt typegodkendelse, kan til enhver tid kontrollere de overensstemmelseskontrolmetoder, der anvendes i hver produktionsenhed.

4.4.1.

Ved hver inspektion skal prøvningsoptegnelser og produktionsjournaler forelægges den besøgende inspektør.

4.4.2.

Inspektøren kan udtage stikprøver til prøvning i fabrikantens laboratorium. Det mindste stikprøveantal kan fastsættes under hensyntagen til resultaterne af fabrikantens egen kontrol.

4.4.3.

Forekommer kvalitetsniveauet utilfredsstillende, eller er det nødvendigt at kontrollere gyldigheden af prøver, der er udført i henhold til punkt 4.4.2 ovenfor, udtager inspektøren prøver, som sendes til den tekniske tjeneste, der har forestået typegodkendelsesprøvningerne.

4.4.4.

Den kompetente myndighed kan udføre enhver prøvning, som foreskrives i dette regulativ. Hvis den kompetente myndighed beslutter at udføre stikprøvekontroller, finder kriterierne i bilag 8 og 9 til dette regulativ anvendelse.

4.4.5.

Den normale hyppighed for inspektioner, der er autoriseret af den kompetente myndighed, skal være én gang hvert andet år. Hvis der registreres negative resultater under en sådan inspektion, sikrer den kompetente myndighed, at der tages alle nødvendige skridt til snarest muligt at genoprette produktionens overensstemmelse.

5.   SANKTIONER I TILFÆLDE AF PRODUKTIONENS MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE

5.1.

Godkendelser, som er meddelt for glødelamper i henhold til dette regulativ, kan inddrages, såfremt kravene ikke opfyldes, eller såfremt en forlygte, som bærer godkendelsesmærket, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type.

5.2.

Hvis en kontraherende part, der anvender dette regulativ, inddrager en godkendelse, som den tidligere har meddelt, skal den straks underrette de øvrige kontraherende parter, som anvender dette regulativ, herom ved hjælp af en formular svarende til modellen i bilag 2 til dette regulativ.

6.   ENDELIGT OPHØR AF PRODUKTIONEN

Ophører indehaveren af godkendelsen fuldstændig med at fremstille en type glødelampe, som er godkendt efter dette regulativ, skal han underrette den myndighed, som har meddelt godkendelsen. Efter modtagelse af den pågældende meddelelse underretter myndigheden de andre parter i 1958-overenskomsten, som anvender dette regulativ, ved hjælp af en meddelelse, der svarer til modellen i bilag 2 til dette regulativ.

7.   NAVN OG ADRESSE PÅ DE TEKNISKE TJENESTER, SOM ER ANSVARLIGE FOR UDFØRELSE AF GODKENDELSESPRØVNINGER, OG PÅ DE ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER

De kontraherende parter i 1958-overenskomsten, som anvender dette regulativ, meddeler FN's sekretariat navn og adresse på de tekniske tjenester, som er ansvarlige for godkendelsesprøvninger, og på de administrative enheder, som meddeler godkendelse, og til hvem formularer med attestering af godkendelse, udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelse eller endeligt ophør af produktionen skal fremsendes.

8.   OVERGANGSBESTEMMELSER

8.1.

Godkendelser meddelt i henhold til tidligere ændringsserier forbliver gyldige, dog skal glødelamper, der for tiden er i produktion, med hensyn til produktionens overensstemmelse overholde forskrifterne i den seneste ændringsserie i 12 måneder fra anvendelsesdatoen for nærværende ændring (6).

8.2.

Nedenstående tabel indeholder de tidligere betegnelser og de hertil svarende nye:

Tidligere betegnelse

Ny betegnelse i ændringsserie 03

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3.

Fra 12 måneder efter ikrafttrædelsen af supplement 28 til ændringsserie 03 til regulativ nr. 37 må der ikke anvendes glødelamper af kategori R2, S1 og C21W i lygter i forbindelse med typegodkendelse.

8.4.

Dog kan kontraherende parter, der anvender dette regulativ, fortsat meddele godkendelse af lygter, hvori der er anvendt glødelamper af kategori R2, S1 og C21W, forudsat at disse pærer benyttes som udskiftningsdele til montering i ibrugtagne køretøjer.


(1)  En selektivt gul pære eller en supplerende selektivt gul ydre pære, der alene har til formål at ændre lysstrålens farve, men ikke de andre egenskaber ved en glødelampe, der afgiver hvidt lys, er ikke en ændring af glødelampens type.

(2)  I sidstnævnte tilfælde må lysstyrken ikke nedsættes.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

(4)  1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Serbien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14 for Schweiz, 15 (ubenyttet), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal, 22 for Den Russiske Føderation, 23 for Grækenland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet, 28 for Belarus, 29 for Estland, 30 (ubenyttet), 31 for Bosnien-Hercegovina, 32 for Letland, 33 (ubenyttet), 34 for Bulgarien, 35 (ubenyttet), 36 for Litauen, 37 for Tyrkiet, 38 (ubenyttet), 39 for Aserbajdsjan, 40 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, 41 (ubenyttet), 42 for Det Europæiske Fællesskab (godkendelser meddeles af medlemsstaterne under anvendelse af deres respektive ECE-symboler), 43 for Japan, 44 (ubenyttet), 45 for Australien, 46 for Ukraine, 47 for Sydafrika, 48 for New Zealand, 49 for Cypern, 50 for Malta, 51 for Republikken Korea, 52 for Malaysia, 53 for Thailand, 54 og 55 (ubenyttet), 56 for Montenegro, 57 (ubenyttet) og 58 for Tunesien. De efterfølgende numre tildeles andre stater i den kronologiske orden, i hvilken de ratificerer eller tiltræder overenskomsten om ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter, hvorefter FN's generalsekretær giver de kontraherende parter i overenskomsten meddelelse herom.

(5)  Af hensyn til overensstemmelse skal mindst 80 % af måleresultaterne ligge inden for den krævede tolerance (kun for gul og rød).

(6)  Den ændrede tekst til dette punkt indførtes ved supplement 14 til ændringsserie 03. Ved dette supplement, der trådte i kraft den 3. september 1997, indførtes også de nye punkter 2.3.3 og 3.7 i regulativet og de nye blade HIR1 og PY27/7W i bilag 1.


BILAG 1

BLADE  (1) VEDRØRENDE GLØDELAMPER

Fortegnelse over kategorier af glødelamper, opstillet i grupper og med bladnumre:

Gruppe 1

Uden generelle begrænsninger:

Kategori

Bladnumre

H1

H1/1 til 3

H3

H3/1 til 4

H4

H4/1 til 5

H7

H7/1 til 4

H8

H8/1 til 4

H8B

H8/1 til 4

H9 (3)

H9/1 til 4

H9B (3)

H9/1 til 4

H10

H10/1 til 3

H11

H11/1 til 4

H11B

H11/1 til 4

H12

H12/1 til 3

H13

H13/1 til 4

H13A

H13/1 til 4

H14

H14/1 til 4

H15

H15/1 til 5

H16

H16/1 til 4

H21W (2)

H21W/1 til 2

H27W/1

H27W/1 til 3

H27W/2

H27W/1 til 3

HB3

HB3/1 til 4

HB3A

HB3/1 til 4

HB4

HB4/1 til 4

HB4A

HB4/1 til 4

HIR1 (3)

HIR1/1 til 3

HIR2

HIR2/1 til 3

HS1

HS1/1 til 5

HS2

HS2/1 til 3

HS5

HS5/1 til 4

HS5A (5)

HS5A/1 til 3

HS6 (4)

HS6/1 til 4

PSX24W (2)

P24W/1 til 3

PSX26W (2)

PSX26W1 til 3

PX24W (2)

P24W/1 til 3

S2

S1/S2/1 til 2

S3

S3/1

Gruppe 2

Kun for anvendelse i signallygter, kurvelygter, baklygter og bagnummerpladelygter:

Kategori

Bladnumre

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1 til 2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1 til 2

HY21W

H21W/1 til 2

P13W

P13W/1 til 3

P19W

P19W/1 til 3

P21W

P21W/1 til 2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2 til 3)

P21/5W

P21/5W/1 til 3

P24W

P24W/1 til 3

P27W

P27W/1 til 2

P27/7W

P27/7W/1 til 3

PC16W

PC16W/1 til 3

PCR16W

PC16W/1 til 3

PCY16W

PC16W/1 til 3

PR19W

P19W/1 til 3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2 til 3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2 til 3)

PR24W

P24W/1 til 3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2 til 3)

PS19W

P19W/1 til 3

PS24W

P24W/1 til 3

PSR19W

P19W/1 til 3

PSR24W

P24W/1 til 3

PSY19W

P19W/1 til 3

PSY24W

P24W/1 til 3

PY19W

P19W/1 til 3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1 til 3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2 til 3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1 til 3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1 til 2

W21/5W

W21/5W/1 til 3

WP21W

WP21W/1 til 2

WPY21W

WP21W/1 til 2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2 til 3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1 til 2

Gruppe 3

Kun til udskiftningsformål (se overgangsbestemmelserne i punkt 8.3 og 8.4):

Kategori

Bladnumre

C21W

C21W/1 til 2

R2

R2/1 til 3

S1

S1/S2/1 til 2

Fortegnelse over blade for glødelamper og deres rækkefølge i dette bilag:

Bladnumre

 

C5W/1

 

C21W/1 til 2

 

H1/1 til 3

 

H3/1 til 4

 

H4/1 til 5

 

H7/1 til 4

 

H8/1 til 4

 

H9/1 til 4

 

H10/1 til 3

 

H11/1 til 4

 

H12/1 til 3

 

H13/1 til 4

 

H14/1 til 4

 

H15/1 til 5

 

H16/1 til 4

 

H6W/1

 

H10W/1 til 2

 

H21W/1 til 2

 

H27W/1 til 3

 

HB3/1 til 4

 

HB4/1 til 4

 

HIR1/1 til 3

 

HIR2/1 til 3

 

HS1/1 til 5

 

HS2/1 til 3

 

HS5/1 til 4

 

HS5A/1 til 3

 

HS6/1 til 4

 

P13W/1 til 3

 

P19W/1 til 3

 

P21W/1 til 2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1 til 3

 

P24W/1 til 3

 

P27W/1 til 2

 

P27/7W/1 til 3

 

PC16W/1 til 3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1 til 3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1 til 3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1 til 2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1 til 3

 

W16W/1

 

W21W/1 til 2

 

W21/5W/1 til 3

 

WP21W/1 til 2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1 til 2

KATEGORI C5W — Blad C5W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

maks.

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Sokkel SV8.5 i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-81-4)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

6

12

24

12

Watt

5

5

Prøvningsspænding

Volt

6,75

13,5

28,0

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 5,5

maks. 7,7

maks. 5,5

Lysstrøm

45 ± 20 %

 

Referencelysstrøm: 45 lm ved ca. 13,5 V

KATEGORI C21W — Blad C21W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

GLØDELAMPE KUN BEREGNET TIL BAKLYGTE

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

maks.

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Sokkel SV8.5 i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-81-4)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

21

21

Prøvningsspænding

Volt

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 26,5

maks. 26,5

Lysstrøm

460 ± 15 %

 

Referencelysstrøm: 460 lm ved ca. 13,5 V

KATEGORI C21W — Blad C21W/2

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og til centrum af lampens længdeakse, om lampen opfylder forskrifterne.

Image

12 V

a

h

k

seriefremstillede glødelamper

4,0 + d

14,5

2,0

standardglødelamper

2,0 + d

14,5

0,5

d= glødetrådens nominelle diameter som angivet af fabrikanten.

Prøvemetode og forskrifter:

1.

Glødelampen anbringes i en holder (fatning), der kan dreje 360° omkring referenceaksen, således at den ses forfra på den skærm, som billedet af glødetråden projiceres op på. Referenceplanet skal på skærmen falde sammen med lampens centrum. Skærmens midterakse skal falde sammen med glødelampens langsgående midterakse.

2.

Afbildning forfra

2.1.

Projektionen af glødetråden skal være helt inden for rektanglet, når lampen drejes 360°.

2.2.

Afstanden mellem glødetrådens centrum og midteraksen må ikke være større end »k«.

KATEGORI H1 — Blad H1/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORI H1 — Blad H1/2

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50 / – 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Sokkel P14.5s i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-46-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

6

12

24

12

Watt

55

70

55

Prøvespænding

Volt

6,3

13,2

28,0

13,2

Objektive værdier

Watt

63 max.

68 max.

84 max.

68 max.

Lysstrøm ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

1 150

13,2 V

1 550

KATEGORI H1 — Blad H1/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= lødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist på blad H1/1.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens begyndelse, som fastlagt i blad H1/2, fodnote 10, skal være mellem linjerne Z1 og Z2.

KATEGORI H3 — Blad H3/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORI H3 — Blad H3/2

Image

KATEGORI H3 — Blad H3/3

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

3,0 min.

4,0 min.

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Sokkel PK22s i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-47-4)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

6

12

24

12

Watt

55

70

55

Prøvningsspænding

Volt

6,3

13,2

28,0

13,2

Objektive værdier

Watt

63 maks.

68 maks.

84 maks.

68 maks.

Lysstrøm ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

1 100

13,2 V

1 450

KATEGORI H3 — Blad H3/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= glødetrådens diameter.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens centrum skal være inden for dimensionen k.

KATEGORI H4 — Blad H4/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Figur 3

Lygtens maksimale profil (4)

Image

(1)

Referenceplanet er det plan, der dannes af sædepunkterne for de tre flige på sokkelringen.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af cirklen med en diameter af størrelsen »M«.

(3)

Det afgivne lys skal være hvidt eller selektivt gult.

(4)

Pæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 2. I tilfælde, hvor der anvendes en selektivt gul yderpære, må pæren og de bærende dele dog ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 3.

(5)

Glasset skal mindst være afblændet indtil pærens cylindriske del. Endvidere skal afblændingen dække den indre lampeskål, når denne betragtes i retning vinkelret på referenceaksen.

KATEGORI H4 — Blad H4/2

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35 / – 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

maks. 40°

maks. 40°

Sokkel P43t i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-39-6)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12 (22)

24 (22)

12 (22)

Watt

60

55

75

70

60

55

Prøvningsspænding

Volt

13,2

28,0

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 75

maks. 68

maks. 85

maks. 80

maks. 75

maks. 68

Lysstrøm ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Målelysstrøm (23) lm

750

800

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

KATEGORI H4 — Blad H4/3

Lampeskålens placering

Image

Tegningernes angivelser er ikke bindende med hensyn til lampeskålens udformning

Glødetrådenes placering

Image

KATEGORI H4 — Blad H4/4

Dimensioner (i mm) omhandlet i tegningerne i blad H4/3

Betegnelse (24)

Dimensioner (25)

Tolerance

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

min. 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Afhænger af skålens form

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

KATEGORI H4 — Blad H4/5

Supplerende forklaring til blad H4/3

Nedennævnte måles i tre retninger:

(1)

dimensionerne a, b1, c, d, e, f, lR og lC,

(2)

dimensionerne g, h, p og q,

(3)

dimensionen b2.

Dimensionerne p og q måles i et plan parallelt med og 33 mm fra referenceplanet.

Dimensionerne b1, b2, c og h måles i planer parallelle med og 29,5 mm (30,0 mm for 24 volt typen) og 33 mm fra referenceplanet.

Dimensionerne a og g måles i planer parallelle med og 26,0 og 23,5 mm fra referenceplanet.

Bemærk: Målemetoden beskrevet iAppendix E i IEC Publication 60809.

KATEGORI H7 — Blad H7/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Lampens maksimale profil (5)

Image

Figur 3

Bestemmelse af referenceakse (2)

Image

(1)

Referenceplanet defineres af de punkter på holderens overflade, som sokkelringens tre støtteknaster hviler på.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem skæringspunktet for de to lodrette linjer som vist på figur 3.

(3)

Det afgivne lys skal være hvidt eller selektivt gult.

(4)

Bemærkninger vedrørende glødetrådens diameter:

a)

Der gælder ikke på nuværende tidspunkt nogen begrænsninger, men målet for den kommende udvikling er d maks. = 1,3 mm for 12 V og d maks. = 1,7 for 24 V glødelamper.

b)

For én og samme fabrikant skal den konstruktionsmæssige diameter af standardglødelamper (étalon) og seriefremstillede glødelamper være den samme.

(5)

Glaspæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 2. Indhyllingen er koncentrisk med referenceaksen.

KATEGORI H7 — Blad H7/2

Figur 4

Forvrængningsfrit område (6) og sort top (7)

Image

Figur 5

Metalfrit område (8)

Image

Figur 6

Tilladt forsætning for glødetrådens akse (9)

(kun for standardglødelamper)

Image

Figur 7

Pærens excentricitet

Image

(6)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2.

(7)

Afblændingen skal mindst strække sig til den cylindriske del af pæren over hele pæretoppens periferi.Den skal desuden strække sig til et plan parallelt med referenceplanet, hvor γ3 skærer pærens ydre overflade (synsretning B som angivet på blad H7/1).

(8)

Lampens indvendige konstruktion skal være således, at der kun forekommer forstyrrende lys og lysreflekser over selve glødetråden betragtet horisontalt. (Synsretning A som vist på figur 1 i blad H7/1).

Ud over glødetrådsvindinger må der ikke forekomme metaldele i de skraverede områder som vist på figur 5.

KATEGORI H7 — Blad H7/3

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

0,5 min.

Under overvejelse

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

40° min.

40° min.

γ2

50° min.

50° min.

γ3

30° min.

30° min.

Sokkel PX26d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-5-6)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

24

12

Watt

55

70

55

Prøvningsspænding

Volt

13,2

28,0

13,2

Objektive værdier

Watt

58 max.

75 max.

58 max.

Lysstrøm

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

1 100

13,2 V

1 500

KATEGORI H7 — Blad H7/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Mål i mm

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist på figur 1 i blad H7/1.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad H7/3, bemærkning 9, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

KATEGORI H8 OG H8B — Blad H8/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Lampens maksimale profil (3)

Image

(1)

Referenceplanet er det plan, der udgøres af undersiden af soklens facetslebne indføringsflange.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af soklen, som har en diameter på 19 mm.

(3)

Glaspæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 2. Indhyllingen er koncentrisk med referenceaksen.

(4)

Det afgivne lys skal være hvidt eller selektivt gult.

(5)

Bemærkninger vedrørende glødetrådens diameter:

a)

Der gælder ikke på nuværende tidspunkt nogen begrænsninger, men målet for den kommende udvikling er d maks. = 1,2 mm.

b)

For én og samme fabrikant skal den konstruktionsmæssige diameter af standardglødelamper (étalon) og seriefremstillede glødelamper være den samme.

KATEGORI H8 OG H8B — Blad H8/2

Figur 3

Forvrængningsfrit område (6) og sort top (7)

Image

Figur 4

Metalfrit område (8)

Image

Figur 5

Tilladt forsætning for glødetrådens akse (9)

(kun for standardglødelamper)

Image

Figur 6

Pærens excentricitet (10)

Image

(6)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2.

(7)

Afblændingen skal mindst strække sig til den cylindriske del af pæren over hele pæretoppens periferi. Den skal desuden strække sig til et plan parallelt med referenceplanet, hvor γ3 skærer pærens ydre overflade (synsretning B som angivet på blad H8/1).

(8)

Lampens indvendige konstruktion skal være således, at der kun forekommer forstyrrende lys og lysreflekser over selve glødetråden betragtet horisontalt. (Synsretning A som vist på figur 1 i blad H8/1).Ud over glødetrådsvindinger må der ikke forekomme metaldele i de skraverede områder som vist på figur 4.

(9)

Glødetrådens forsætning i forhold til referenceaksen måles kun i synsretningerne A og B som vist på figur 1 i blad H8/1. Måling skal ske i de punkter, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

(10)

Glødetrådens forsætning i forhold til lampens akse målt i to planer parallelt med referenceplanet, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

KATEGORI H8 OG H8B — Blad H8/3

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

0,5 min.

Under overvejelse

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Sokkel:

H8:

PGJ19-1

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-110-2)

H8B:

PGJY19-1

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-146-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

35

35

Prøvningsspænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 43

maks. 43

Lysstrøm

800 ± 15 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

600

13,2 V

800

KATEGORI H8 OG H8B — Blad H8/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist på figur 1 i blad H8/1.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad H8/3, bemærkning 11, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

KATEGORI H9 OG H9B — Blad H9/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Lampens maksimale profil (3)

Image

(1)

Referenceplanet er det plan, der udgøres af undersiden af soklens facetslebne indføringsflange.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af soklen, som har en diameter på 19 mm.

(4)

Bemærkninger vedrørende glødetrådens diameter:

a)

Der gælder ikke på nuværende tidspunkt nogen begrænsninger, men målet for den kommende udvikling er d maks. = 1,4 mm.

b)

For én og samme fabrikant skal den konstruktionsmæssige diameter af standardglødelamper (étalon) og seriefremstillede glødelamper være den samme.

(3)

Glaspæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 2. Indhyllingen er koncentrisk med referenceaksen.

KATEGORI H9 OG H9B — Blad H9/2

Figur 3

Forvrængningsfrit område (5)

Image

Figur 4

Metalfrit område (6)

Image

Figur 5

Tilladt forsætning for glødetrådens akse (7)

(kun for standardglødelamper)

Image

Figur 6

Pærens excentricitet (8)

Image

(5)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2.

(6)

Lampens indvendige konstruktion skal være således, at der kun forekommer forstyrrende lys og lysreflekser over selve glødetråden betragtet horisontalt. (Synsretning A som vist på figur 1 i blad H9/1).Ud over glødetrådsvindinger må der ikke forekomme metaldele i de skraverede områder som vist på figur 4.

(7)

Glødetrådens forsætning i forhold til referenceaksen måles kun i synsretningerne A og B som vist på figur 1 i blad H9/1. Måling skal ske i de punkter, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

(8)

Glødetrådens forsætning i forhold til lampens akse målt i to planer parallelt med referenceplanet, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

KATEGORI H9 OG H9B — Blad H9/3

Mål i mm

Tolerancer

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

50° min.

γ2

40° min.

Sokkel:

H9:

PGJ19-5

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-110-2)

H9B:

PGJY19-5

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-146-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

65

65

Prøvningsspænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 73

maks. 73

Lysstrøm

2 100 ± 10 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

1 500

13,2 V

2 100

KATEGORI H9 OG H9B — Blad H9/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist på figur 1 i blad H9/1.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad H9/3, bemærkning 10, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

KATEGORI H10 — Blad H10/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORI H10 — Blad H10/2

Mål i mm (43)

Tolerance

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Sokkel PY20d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-31-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

42

42

Prøvningsspænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 50

maks. 50

Lysstrøm

850 ± 15 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

600

13,2 V

850

KATEGORI H10 — Blad H10/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist i blad H10/1.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad H10/2, bemærkning 10, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

KATEGORI H11 OG H11B — Blad H11/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Lampens maksimale profil (3)

Image

(1)

Referenceplanet er det plan, der udgøres af undersiden af soklens facetslebne indføringsflange.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af soklen, som har en diameter på 19 mm.

(3)

Glaspæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 2. Indhyllingen er koncentrisk med referenceaksen.

(4)

Det afgivne lys skal være hvidt eller selektivt gult.

(5)

Bemærkninger vedrørende glødetrådens diameter:

a)

Der gælder ikke på nuværende tidspunkt nogen begrænsninger vedrørende diameter, men målet for den kommende udvikling er d max. = 1,4 mm.

b)

For én og samme fabrikant skal den konstruktionsmæssige diameter af standardglødelamper (étalon) og seriefremstillede glødelamper være den samme.

KATEGORI H11 OG H11B — Blad H11/2

Figur 3

Forvrængningsfrit område (6) og sort top (7)

Image

Figur 4

Metalfrit område (8)

Image

Figur 5

Tilladt forsætning for glødetrådens akse (9)

(kun for standardglødelamper)

Image

Figur 6

Pærens excentricitet (10)

Image

(6)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2.

(7)

Afblændingen skal mindst strække sig til den cylindriske del af pæren over hele pæretoppens periferi. Den skal desuden strække sig til et plan parallelt med referenceplanet, hvor γ3 skærer pærens ydre overflade (synsretning B som angivet på blad H11/1).

(8)

Lampens indvendige konstruktion skal være således, at der kun forekommer forstyrrende lys og lysreflekser over selve glødetråden betragtet horisontalt (synsretning A som vist på figur 1 i blad H11/1).Ud over glødetrådsvindinger må der ikke forekomme metaldele i de skraverede områder som vist på figur 4.

(9)

Glødetrådens forsætning i forhold til referenceaksen måles kun i synsretningerne A og B som vist på figur 1 i blad H11/1. Måling skal ske i de punkter, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

(10)

Excentricitet for pærens akse i forhold til glødetrådens akse målt i to planer parallelt med referenceplanet, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

KATEGORI H11 OG H11B — Blad H11/3

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

0,5 min.

Under overvejelse

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Sokkel:

H11:

PGJ19-2

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-110-2)

H11B:

PGJY19-2

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-146-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

24

12

Watt

55

70

55

Prøvningsspænding

Volt

13,2

28,0

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 62

maks. 80

maks. 62

Lysstrøm

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

1 000

13,2 V

1 350

KATEGORI H11 OG H11B — Blad H11/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist på figur 1 i blad H11/1.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad H11/3, bemærkning 11, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

KATEGORI H12 — Blad H12/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORI H12 — Blad H12/2

Mål i mm (51)

Tolerance

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

4,8 min

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Sokkel PZ20d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-31-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

53

53

Prøvningsspænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 61

maks. 61

Lysstrøm

1 050 ± 15 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

775

13,2 V

1 050

KATEGORI H12 — Blad H12/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= glødetrådens diameter.

Se blad H12/1 for synsretning A, B og C.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens centrum skal være inden for dimensionerne b1 og b2.

KATEGORI H13 OG H13A — Blad H13/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

KATEGORI H13 OG H13A — Blad H13/2

Figur 2

Definition af referenceakse (2)

Image

Figur 4

Pærens forsætning (8)

Image

Figur 3

Uforvrænget område (6) og uigennemsigtig coating (7)

Image

Figur 5

Lysblokering mod sokkel (9)

Image

(6)

Glaspæren skal aksialt og cylindrisk være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne β og δ. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne β1 og δ2 og behøver ikke blive efterprøvet i området med den uigennemsigtige coating.

(7)

Den uigennemsigtige coating skal mindst strække sig til den cylindriske del af pæren over hele pæretoppens periferi.Den skal desuden strække sig til et plan parallelt med referenceplanet, hvor γ skærer pærens ydre overflade (synsretning B som angivet på blad H13/1).

(8)

Nærlysglødetrådens forsætning i forhold til pærens akse måles i to planer parallelt med referenceplanet, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

(9)

Lyset skal blokeres over pærens sokkelende i en vinkel af størrelsen θ. Dette krav gælder for alle retninger omkring referenceaksen.

KATEGORI H13 OG H13A — Blad H13/3

Figur 6

Glødetrådenes placering og dimensioner (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORI H13 OG H13A — Blad H13/4

Mål i mm

Tolerance

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

d1 (13) (58)

1,8 maks.

d2 (13) (58)

1,8 maks.

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

42° min.

δ

52° min.

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Cap:

H13:

P26.4t

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-128-3)

H13A:

PJ26.4t

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER (59)

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

55

60

55

60

Prøvningsspænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 68

maks. 75

maks. 68

maks. 75

Lysstrøm

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

KATEGORI H14 — Blad H14/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Lampens maksimale profil (3)

Image

(1)

Referenceplanet defineres af de punkter på holderens overflade, som sokkelringens tre flige hviler på.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af cirklen med en diameter af størrelsen »M«.

(3)

Glaspæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 2. Indhyllingen er koncentrisk med referenceaksen.

KATEGORI H14 — Blad H14/2

Figur 3

Forvrængningsfrit område (4) og sort top (5)

Image

Figur 4

Lampens excentricitet

Image

Figur 5

Forsætning for glødetrådens akse (7)

(kun for standardglødelamper)

Image

(4)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2 og behøver ikke blive efterprøvet i det afblændede område.

(5)

Afblændingen skal mindst strække sig til den cylindriske del af pæren over hele pæretoppens periferi.Den skal desuden strække sig til et plan parallelt med referenceplanet, hvor γ3 skærer pærens ydre overflade (synsretning B som angivet på blad H14/1).

(6)

Pærens excentricitet i forhold til nærlysglødetrådens akse målt i to planer parallelt med referenceplanet, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

(7)

Glødetrådenes forsætning i forhold til referenceaksen måles kun i synsretningerne A, B og C som vist på figur 1 i blad H14/1.Måling skal ske i de punkter, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

KATEGORI H14 — Blad H14/3

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

0,3 min.

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

55° min.

γ2

52° min.

γ3

43°

0 / – 5°

0 / – 5°

Sokkel P38t i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-133-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

55

60

55

60

Prøvnings-spænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 68

maks. 75

maks. 68

maks. 75

Lysstrøm

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

KATEGORI H14 — Blad H14/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetrådene er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 er nærlysglødetrådens diameter, og d2 er fjernlysglødetrådens diameter.

Bemærkninger vedrørende glødetrådens diameter:

a)

Der gælder ikke på nuværende tidspunkt nogen begrænsninger, men målet for den kommende udvikling er d1 maks. = 1,6 mm og d2 maks. = 1,6 mm.

b)

For én og samme fabrikant skal den konstruktionsmæssige diameter af standardglødelamper og seriefremstillede glødelamper være den samme.

Glødetrådenes placering kontrolleres kun i retningerne A, B og C som vist på figur 1 i blad H14/1.

Nærlysglødetråden skal være helt inden for rektanglet A, og fjernlysglødetråden skal være helt inden for rektanglet B.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad H14/3, bemærkning 8, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

KATEGORI H15 — Blad H15/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Figur 3

Lampens maksimale profil (3)

Image

Figur 2

Bestemmelse af referenceakse (2)

Image

Figur 4

Forvrængningsfrit område (4)

Image

(1)

Referenceplanet defineres af de punkter, hvor holderen berører sokkelringens tre flige fra stiksiden.Det er beregnet til anvendelse som indre referenceplan.

Det sekundære referenceplan defineres af de punkter på holderens overflade, som sokkelringens tre støtteknaster hviler på. Det er beregnet til anvendelse som ydre referenceplan.

Soklen er udformet til anvendelse med det (indre) referenceplan, men ved visse anvendelser kan det (ydre) sekundære referenceplan anvendes i stedet.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem skæringspunktet for de to lodrette linjer som vist på figur 2 i blad H15/1.

(3)

Glaspæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist i figur 3. Indhyllingen er koncentrisk med referenceaksen.

(4)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2 som angivet i figur 4. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2.

KATEGORI H15 — Blad H15/2

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,20 / – 0,15

γ1

50° min

50° min

50° min

γ2

50° min

50° min

50° min

r

Se de nærmere detaljer i bladet om soklen

Sokkel PGJ23t-1 i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-155-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

Watt

15

55

20

60

15

55

Prøvnings-spænding

Volt

13,2

28,0

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 19

maks. 64

24 maks.

maks. 73

maks. 19

maks. 64

 

Lysstrøm

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Referencelysstrøm ved ca. 12 V

 

1 000

Referencelysstrøm ved ca. 13,2 V

 

1 350

Referencelysstrøm ved ca. 13,5 V

290

 

KATEGORI H15 — Blad H15/3

Position of the shield

Image

Position of the filaments

Image

KATEGORI H15 — Blad H15/4

Tabel over dimensioner (i mm) omhandlet i tegningerne i blad HS15/3

Betegnelse (64)

Dimensioner (65)

Tolerance

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

min. 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Afhænger af skålens form

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

KATEGORI H15 — Blad H15/5

Supplerende forklaring til blad H15/3

Nedennævnte måles i 4 retninger:

1)

dimensionerne a, c1, c2, d, e, f, lR og lC

(2)

dimensionerne g, h, p og q

(3)

dimensionen b1

(4)

dimensionen b2.

Dimensionerne b1, b2, c1 og h måles i planer parallelt med referenceplanet ved en afstand på 31,0 mm og 33,5 mm (34,0 mm for 24 volt-typer).

Dimensionerne c2, p og q måles i et plan parallelt med referenceplanet ved en afstand på 34,0 mm (33,5 mm for 24-volt).

Dimensionerne a og g måles i planer parallelt med referenceplanet ved en afstand på 24,0 mm (24,5 mm for 24 volt-typer) og 26,0 mm.

KATEGORI H16 — Blad H16/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

KATEGORI H16

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Lampens maksimale profil (3)

Image

(1)

Referenceplanet er det plan, der udgøres af undersiden af soklens facetslebne indføringsflange.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af soklen, som har en diameter på 19 mm.

(4)

Det afgivne lys skal være hvidt eller selektivt gult.

(5)

Bemærkninger vedrørende glødetrådens diameter:

Der gælder ikke på nuværende tidspunkt nogen begrænsninger vedrørende diameter, men målet for den kommende udvikling er d max. = 0,9 mm.

For én og samme fabrikant skal den konstruktionsmæssige diameter af standardglødelamper (étalon) og seriefremstillede glødelamper være den samme.

KATEGORI H16 — Blad H16/2

Figur 3

Forvrængningsfrit område (6) og sort top (7)

Image

Figur 4

Metalfrit område (8)

Image

Figur 5

Tilladt forsætning for glødetrådens akse (9)

(kun for standardglødelamper)

Image

Figur 6

Pærens excentricitet (10)

Image

(6)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2.

(7)

Afblændingen skal mindst strække sig til vinkel γ3 og mindst til den cylindriske del af pæren over hele pæretoppens periferi.

(8)

Lampens indvendige konstruktion skal være således, at der kun forekommer forstyrrende lys og lysreflekser over selve glødetråden betragtet horisontalt. (Synsretning A som vist på figur 1 i blad H16/1).Ud over glødetrådsvindinger må der ikke forekomme metaldele i de skraverede områder som vist på figur 4.

(9)

Glødetrådens forsætning i forhold til referenceaksen måles kun i synsretningerne A og B som vist på figur 1 i blad H16/1. Måling skal ske i de punkter, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

(10)

Glødetrådens forsætning i forhold til lampens akse målt i to planer parallelt med referenceplanet, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

KATEGORI H16 — Blad H16/3

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standard-glødelamper

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

0,5 min.

Under overvejelse

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

50° min.

50° min.

γ2

40° min.

40° min.

γ3

30° min.

30° min.

Sokkel H16 PGJ19-3 i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-110-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

19

19

Prøvnings-spænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 22

maks. 22

Lysstrøm

500 + 10 % / – 15 %

 

Referencelysstrøm: 500 lm ved ca. 13,2 V

Referencelysstrøm: 550 lm ved ca. 13,5 V

KATEGORI H16 — Blad H16/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist på figur 1 i blad H16/1.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad H16/3, bemærkning 11, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

KATEGORI H6W OG HY6W — Blad H6W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

max.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Afvigelse i sideretningen (1)

 

 

0,75

0,4 maks.

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Sokkel:

H6W:

BAX9s

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-8-1)

HY6W:

BAZ9s

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-150-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

6

6

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 7,35

maks. 7,35

Lysstrøm

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Referencelysstrøm ved ca. 13,5 V

Hvidt: 125 lm

Gult: 75 lm

(1)

Største afvigelse i sideretningen af glødetrådens centrum i forhold til to på hinanden vinkelrette planer, der indeholder referenceaksen, og hvoraf det ene indeholder aksen XX.

(2)

I området mellem vinkel γ1 og γ2's udvendige ben må pæren ikke have nogen optisk forvrængende områder, og lampens krumning skal have en radius på mindst 50 % af lampens faktiske diameter.

(3)

Soklen må over hele sin længde ikke have fremspring eller samlinger, som rager uden for dens største tilladte diameter.

(4)

Det lys, der afgives af seriefremstillede lamper, skal være hvidt for kategori H6W og gult for kategori HY6W.

(5)

Det lys, der afgives af standardglødelamper, skal være hvidt for kategori W6W og gult eller hvidt for kategori HY6W.

KATEGORI H10W/1 OG HY10W — Blad H10W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

max.

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Afvigelse i sideretningen (1)

 

 

0,75

0,4 maks.

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

30° min.

Sokkel:

H10W/1:

BAU9s

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-150A-1)

HY10W:

BAUZ9s

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-150B-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

10

10

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 12

maks. 12

Lysstrøm

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Referencelysstrøm ved ca. 13,5 V

Hvidt: 200 lm

Gult: 120 lm

(1)

Største afvigelse i sideretningen af glødetrådens centrum i forhold til to på hinanden vinkelrette planer, der indeholder referenceaksen, og hvoraf det ene indeholder aksen X-X.

(2)

I området mellem vinkel γ1 og γ2's udvendige ben må pæren ikke have nogen optisk forvrængende områder, og lampens krumning skal have en radius på mindst 50 % af lampens faktiske diameter.

(3)

Soklen må over hele sin længde ikke have fremspring eller samlinger, som rager uden for dens største tilladte diameter.

(4)

Det lys, der afgives af seriefremstillede lamper, skal være hvidt for kategori H10W/1 og gult for kategori HY10W.

(5)

Det lys, der afgives af standardglødelamper, skal være hvidt for kategori H10W/1 og gult eller hvidt for kategori HY10W.

KATEGORI H21W OG HY21W — Blad H21W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

max.

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/ – 1

24 V

 

 

4,5

 

Afvigelse i sideretningen (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

45° min.

Cap:

H21W:

BAY9s

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 01-09-7004)

HY21W:

BAW9s

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-149-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

24

12

Watt

21

21

21

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

28,0

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 26,25

maks. 29,4

maks. 26,25

Lysstrøm

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

Hvidt: 415 lm

13,2 V

Hvidt: 560 lm

13,5 V

Hvidt: 600 lm

Gult: 300 lm

(1)

Kontrolleres med et »boks-system« (blad H21W/2).

(2)

Største afvigelse i sideretningen af glødetrådens centrum i forhold til to på hinanden vinkelrette planer, der indeholder referenceaksen, og hvoraf det ene indeholder aksen X-X.

(3)

Afvigelsen i sideretningen i forhold til planet vinkelret på aksen XX måles i positionen beskrevet i punkt 1 vedrørende testproceduren i blad H21W/2.

(4)

I området mellem vinkel γ1 og γ2's udvendige ben må pæren ikke have nogen optisk forvrængende områder, og lampens krumning skal have en radius på mindst 50 % af lampens faktiske diameter.

(5)

Det lys, der afgives af seriefremstillede lamper, skal være hvidt for kategori H21W og gult for kategori HY21W.

(6)

Det lys, der afgives af standardglødelamper, skal være hvidt for kategori H21W og gult eller hvidt for kategori HY21W.

KATEGORI H21W OG HY21W — Blad H21W/2

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet og ikke afviger mere end ± 7,5° fra normalen til et plan gennem referencestiftens centerlinje og referenceaksen, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

Reference

a

b

h

k

Dimensioner

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

glødetrådens faktiske diameter

f

=

glødetrådens faktiske længde

Prøvemetode og forskrifter

1.   Lampen anbringes i en holder, der er drejelig om sin akse og enten forsynet med en kalibreret skala eller faste anslag svarende til tolerancegrænserne for vinkelforskydning. Holderen drejes derefter således, at glødetråden afbildes fra enden på den skærm, som billedet af glødetråden projiceres op på. Glødetråden skal ses afbildet fra enden inden for tolerancegrænserne for vinkelforskydning.

2.   Afbildning fra siden

Når lampen anbringes med soklen nedad og referenceaksen lodret, og glødetråden ses fra enden, skal projektionen af glødetråden ligge fuldstændigt inden for et rektangel med højde »a« og bredde »b« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

3.   Afbildning forfra

Glødelampen anbringes med soklen nedad og referenceaksen lodret, således at den ses i retning vinkelret på glødetrådens akse:

3.1.

projektionen af glødetråden skal være helt inden for et rektangel med højden »a« og bredden »h« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

3.2.

afstanden mellem glødetrådens centrum og referenceaksen må ikke være større end »k«.

KATEGORIERNE H27W/1 OG H27W/2 — Blad H27W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

KATEGORI H27W/1

Image

KATEGORI H27W/2

Image

(1)

Referenceplanet er det plan, der udgøres af undersiden af soklens facetslebne indføringsflange.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af soklen, som har en diameter på 13,10 mm.

(3)

Glaspæren og de bærende dele må ikke rage ud over en teoretisk cylinder med centrum i referenceaksen.

(4)

Afblændingen skal dække hele pæretoppen inklusive den cylindriske del af pæren indtil skæringspunktet med γ1.

KATEGORIERNE H27W/1 OG H27W/2 — Blad H27W/2

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

4,8 maks.

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

38° nom.

38° nom.

γ2 (76)

44° nom.

44° nom.

Sokkel

H27W/1:

PG13

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-107-4)

H27W/2:

PGJ13

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

27

27

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 31

maks. 31

Lysstrøm

477 ± 15 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

KATEGORIERNE H27W/1 OG H27W/2 — Blad H27W/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Mål i mm

Image

Reference

a

c

k

g

Dimensioner

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= glødetrådens faktiske diameter.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens centrum skal være inden for dimensionen k.

KATEGORI HB3 OG HB3A — Blad HB3/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORI HB3 OG HB3A — Blad HB3/2

Forvrængningsfrit område (7)

Image

Glødetrådens placering og dimensioner

Image

(6)

Det afgivne lys skal være hvidt eller selektivt gult.

(7)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2.

KATEGORI HB3 OG HB3A — Blad HB3/3

Mål i mm (84)

Tolerancer

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

45° min.

2

52° min.

Sokkel P20d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-31-2) (85)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

60

60

Prøvnings-spænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 73

maks. 73

Lysstrøm

1 860 ± 12 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

1 300

13,2 V

1 860

KATEGORI HB3 OG HB3A — Blad HB3/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist i blad HB3/1.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens begyndelse som defineret i blad HB3/3, bemærkning 11, skal være i området »B« og glødetrådens slutning i området »C«.

For området »A« gælder ingen krav til glødetrådens centrum.

KATEGORIERNE HB4 OG HB4A — Blad HB4/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORIERNE HB4 OG HB4A — Blad HB4/2

Forvrængningsfrit område (7) og sort top (8)

Image

Pærens excentricitet

Image

Glødetrådens placering og dimensioner

Image

(6)

Det afgivne lys skal være hvidt eller selektivt gult.

(7)

Glaspærens periferi skal være aksialt og cylindrisk fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2 og behøver ikke blive efterprøvet i det afblændede område.

(8)

Afblændingen skal mindst strække sig til vinkel γ3 og mindst til den ikke-forvrængede del af lampen, der ligger inden for vinkel γ1.

KATEGORIERNE HB4 OG HB4A — Blad HB4/3

Mål i mm (91)

Tolerancer

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

50° min.

γ2

52° min.

γ3

45°

± 5°

± 5°

Sokkel P22d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-32-2) (92)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

51

51

Prøvnings-spænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 62

maks. 62

Lysstrøm

1 095 ± 15 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

825

13,2 V

1 095

KATEGORIERNE HB4 OG HB4A — Blad HB4/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist i blad HB4/1.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens begyndelse som defineret i blad HB4/3, bemærkning 12, skal være i området »B« og glødetrådens slutning i området »C«.

For området »A« gælder ingen krav til glødetrådens centrum.

KATEGORI HIR1 — Blad HIR1/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORI HIR1 — Blad HIR1/2

Mål i mm (98)

Tolerancer

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

1,6 maks.

 

 

γ1

50° min.

γ2

50° min.

Sokkel PX20d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-31-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

65

65

Prøvnings-spænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 73

maks. 73

Lysstrøm

2 500 ± 15 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

1 840

13,2 V

2 500

KATEGORI HIR1 — Blad HIR1/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist i blad HIR1/1.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad HIR1/2, bemærkning 10, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

KATEGORI HIR2 — Blad HIR2/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORI HIR2 — Blad HIR2/2

Mål i mm (103)

Tolerancer

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

1,6 maks.

γ1

50° min.

γ2

50° min.

Sokkel PX22d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-32-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

55

55

Prøvningsspænding

Volt

13,2

13,2

Objektiveværdier

Watt

maks. 63

maks. 63

Lysstrøm

1 875 ± 15 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

1 355

13,2 V

1 875

KATEGORI HIR2 — Blad HIR2/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= glødetrådens diameter.

Glødetrådens placering kontrolleres kun i retning A og B som vist i blad HIR2/1.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad HIR2/2, bemærkning 10, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

KATEGORI HS1 — Blad HS1/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

Lygtens maksimale profil (4)

Figur 2

Figur 3

Image

(1)

Referenceplanet er det plan, der dannes af sædepunkterne for de tre flige på sokkelringen.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af cirklen med en diameter af størrelsen »M«.

(3)

Det afgivne lys skal være hvidt eller selektivt gult.

(4)

Pæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 2. I tilfælde, hvor der anvendes en selektivt gul yderpære, må pæren og de bærende dele dog ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 3.

(5)

Glasset skal mindst være afblændet indtil pærens cylindriske del. Endvidere skal afblændingen dække den indre lampeskål, når denne betragtes i retning vinkelret på referenceaksen.

KATEGORI HS1 — Blad HS1/2

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45 / – 0,25

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

28,95

α

maks. 40°

maks. 40°

Sokkel PX43t i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-34-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

6 (104)

12 (104)

12 (104)

Watt

35

35

35

35

35

35

Prøvnings-spænding

Volt

6,3

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Lysstrøm ± %

700

440

825

525

 

15

 

Målelysstrøm (105) lm

 

450

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

700

450

13,2 V

825

525

KATEGORI HS1 — Blad HS1/3

Lampeskålens placering

Image

Glødetrådenes placering

Image

KATEGORI HS1 — Blad HS1/4

Tabel over dimensioner (i mm) omhandlet i tegningerne i blad HS1/3

Betegnelse (106)

Dimensioner (107)

Tolerance

Seriefremstillede glødelamper

Standard- glødelamper

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

min. 0,1 / maks. 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45 / – 0,25

+ 0,20 / – 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50 / – 0,30

+ 0,30 / – 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Afhænger af skålens form

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

CATEGORY HS1 — Sheet HS1/5

Supplerende forklaring til blad HS1/3

Nedennævnte måles i tre retninger:

(1)

dimensionerne a, b1, c, d, e, f, lR og lC,

(2)

dimensionerne g, h, p og q

(3)

dimensionen b2.

Dimensionerne p og q måles i et plan parallelt med og 33 mm fra referenceplanet.

Dimensionerne b1 og b2 måles i planer parallelle med og 29,5 og 33 mm fra referenceplanet.

Dimensionerne a og g måles i planer parallelle med og 25,0 og 26,0 mm fra referenceplanet.

Dimensionerne c og h måles i planer parallelle med og 29,5 og 31 mm fra referenceplanet.

Bemærk: Målemetoden beskrevet iAppendix E i IEC Publication 60809.

KATEGORI HS2 — Blad HS2/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORI HS2 — Blad HS2/2

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

max.

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

15° min.

γ (4)

40°

 

 

40° min.

Sokkel PX13.5s i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-35-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

6

12

6

Watt

15

15

Prøvnings-spænding

Volt

6,75

13,5

6,75

Objektive værdier

Watt

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Lysstrøm

320 ± 15 %

 

Referencelysstrøm: 320 lm ved ca. 6,75 V

KATEGORI HS2 — Blad HS2/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

Reference

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Dimensioner

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= glødetrådens faktiske diameter.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens begyndelse skal være mellem linjerne Z1 og Z2.

KATEGORI HS5 — Blad HS5/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

GLØDELAMPER TIL MOTORCYKLER

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Forvrængningsfrit (4) og sort top (5)

Image

(1)

Referenceplanet defineres af de tre indvendige ramper.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af soklen, som har en diameter på 23 mm.

(3)

Glaspæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist på figur 1. Indhyllingen er koncentrisk med referenceaksen.

(4)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2.

(5)

Afblændingen skal mindst strække sig til vinkel γ3 og mindst til den cylindriske del af pæren over hele pæretoppens periferi.

KATEGORI HS5 — Blad HS5/2

Figur 3

Glødetrådens placering og dimensioner

Fjernlysglødetråden fra synsretning B

Image

Nærlysglødetråden fra synsretning B

Image

Fjernlysglødetråden set fra oven

Image

Nærlysglødetråden set fra oven

Image

KATEGORI HS5 — Blad HS5/3

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

50° min.

γ2

23° min.

γ3

50° min.

Sokkel P23t i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-138-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Spænding

V

12

12

Watt

W

35

30

35

30

Prøvnings-spænding

V

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

W

maks. 40

maks. 37

maks. 40

maks. 37

Lysstrøm

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

460

380

13,2 V

620

515

KATEGORI HS5 — Blad HS5/4

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, om en glødelampe opfylder forskrifter ved at kontrollere, om:

(a)

nærlysglødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, og om

(b)

fjernlysglødetråden er korrekt placeret i forhold til nærlysglødetråden.

Dimensioner i millimeter

Afbildning fra siden

Image

Reference

a

b

c

d

v

Dimensioner

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

Nærlysglødetrådens diameter

d2

=

Fjernlysglødetrådens diameter

Afbildning forfra

Image

Reference

h

k

Dimensioner

6,0

0,5

Glødetrådene skal være helt inden for de anførte grænser.

Glødetrådens centrum skal være inden for dimensionen k.

KATEGORI HS5A — Blad HS5A/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

GLØDELAMPER TIL MOTORCYKLER

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Forvrængningsfrit område (4) og sort top (5)

Image

(1)

Referenceplanet defineres af tre indvendige ramper.

(2)

Referenceaksen er vinkelret på referenceplanet og går gennem centrum af soklen, som har en diameter på 23 mm.

(3)

Glaspæren og de bærende dele må ikke rage ud over indhyllingen som vist i figur 1. Indhyllingen er koncentrisk med referenceaksen.

(4)

Glaspæren skal være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne γ1 og γ2. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne γ1 og γ2.

(5)

Afblændingen skal mindst strække sig til vinkel γ3 og mindst til den cylindriske del af pæren over hele pæretoppens periferi.

KATEGORI HS5A — Blad HS5A/2

Figur 3

Glødetrådens placering og dimensioner

Image

KATEGORI HS5A — Blad HS5A/3

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

50° min.

γ2

23° min.

γ3

50° min.

Sokkel PX23t i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-138A-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Spænding

V

12 (120)

12 (120)

Watt

W

45

40

45

40

Prøvnings-spænding

V

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

W

maks. 50

maks. 45

maks. 50

maks. 45

Lysstrøm

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

KATEGORI HS6 — Blad HS6/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

KATEGORI HS6 Blad — HS6/2

Figur 2

Definition af referenceakse (9)

Image

Figur 4

Pærens forsætning (8)

Image

Figur 3

Uforvrænget område (6) og uigennemsigtig coating (7)

Image

Figur 5

Lysblokering mod sokkel (9)

Image

(6)

Glaspæren aksialt og cylindrisk være fri for optisk forvrængning inden for vinklerne β og δ. Dette krav gælder for hele pærens periferi inden for vinklerne β1 og δ2 og behøver ikke blive efterprøvet i det området med den uigennemsigtige coating.

(7)

Den uigennemsigtige coating skal mindst strække sig til den cylindriske del af pæren over hele pæretoppens periferi.Den skal desuden strække sig til et plan parallelt med referenceplanet, hvor γ skærer pærens ydre overflade som vist i figur 3 (synsretning B som angivet på blad HS6/1).

(8)

Nærlysglødetrådens forsætning i forhold til pærens akse måles i to planer parallelt med referenceplanet, hvor projektionen af den udvendige del af de yderste vindinger nærmest ved eller længst fra referenceplanet skærer glødetrådens akse.

(9)

Lyset skal blokeres over pærens sokkelende i en vinkel af størrelsen θ. Dette krav gælder for alle retninger omkring referenceaksen.

KATEGORI HS6 Blad — HS6/3

Figur 6

Glødetrådenes placering og dimensioner (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORI HS6 Blad — HS6/4

Mål i mm

Tolerance

Seriefrem-stillede glødelamper

Standardglødelamper

d1 (13) (122)

1,4 maks.

d2 (13) (122)

1,4 maks.

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

42° min.

δ

52° min.

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Cap

:

PX26.4t i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-128-3)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER (123)

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

40

35

40

35

Prøvnings-spænding

Volt

13,2

13,2

Objektive værdier

Watt

maks. 45

maks. 40

maks. 45

maks. 40

Lysstrøm

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

630 / 420

13,2 V

900 / 600

KATEGORI P13W — Blad P13W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Figur 1

Hovedtegning

Image

Figur 2

Metalfrit område (3)

Image

(1)

Referenceplanet er det plan, hvor soklen og holderen mødes.

(2)

Der gælder ikke på nuværende tidspunkt nogen begrænsninger for glødetrådens diameter, men målet for den kommende udvikling er d max. = 1,0 mm.

(3)

Ud over glødetrådenes vindinger må der ikke forekomme metaldele i de skraverede områder som vist på figur 2. Dette gælder for vinkeludsnittene inden for vinklerne α1 + α2.

KATEGORI P13W — Blad P13W/2

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

30,0° min.

30,0° min.

α2  (126)

58,0° min.

58,0° min.

Sokkel: PG18.5d-1 i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-147-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Spænding

V

12

12

Watt

W

13

13

Prøvningsspænding

V

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

W

maks. 19

maks. 19

Lysstrøm

lm

250

 

±

+ 15 % / – 20 %

 

Referencelysstrøm ved ca. 13,5 V

250 lm

KATEGORI P13W — Blad P13W/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Seriefremstillede glødelamper

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Standardglødelamper

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Glødetrådens placering kontrolleres på to gensidigt vinkelrette planer, hvoraf det ene er planet, der går gennem tilledningskablerne.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad P13W/2, bemærkning 4, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

KATEGORIERNE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W OG PSR19W — Blad P19W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORIERNE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W OG PSR19W — Blad P19W/2

Mål i mm (127)

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

max.

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

58° min.

P19W Sokkel PGU20-1

PY19W Sokkel PGU20-2

PR19W Sokkel PGU20-5

PS19W Sokkel PG20-1

PSY19W Sokkel PG20-2

PSR19W Sokkel PG20-5

i overensstemmelse med IEC Publication 60061

(blad 7004-127-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

19

19

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 20

maks. 20

Lysstrøm

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Referencelysstrøm ved ca. 13,5 V

Hvidt: 350 lm

Gult: 215 lm

Rødt: 80 lm

 

KATEGORIERNE P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W OG PSR19W — Blad P19W/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Seriefremstillede glødelamper

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standard filament lamps

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Glødetrådens placering kontrolleres på to gensidigt vinkelrette planer, hvoraf det ene er planet, der går gennem tilledningskablerne.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad P19W/2, bemærkning 6, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

KATEGORI P21W — Blad P21W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Afvigelse i sideretningen (1)

6,12 V

 

 

(3)

0,3 max.

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Sokkel BA15s i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-11A-9) (2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

6

12

24

12

Watt

21

21

Prøvnings-spænding

Volt

6,75

13,5

28,0

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 27,6

maks. 26,5

maks. 29,7

maks. 26,5

Lysstrøm

460 ± 15 %

 

Referencelysstrøm: 460 lm ved ca. 13,5 V

(1)

Største afvigelse i sideretningen af glødetrådens centrum i forhold til to på hinanden vinkelrette planer, der indeholder referenceaksen, og hvoraf det ene indeholder tappenes akse.

(2)

Glødelamper med sokkel BA15d kan anvendes til særlige formål; disse lamper har de samme dimensioner.

(3)

Kontrolleres med et »boks-system« (blad P21W/2).

(4)

I denne synsretning kan glødetråden i typen med 24 V være lige eller V-formet. Dette skal være angivet i ansøgningen om godkendelse. Hvis den er lige, gælder forskrifterne i blad P21W/2 for projektion på skærmen.Hvis den er V-formet, skal glødetrådenes ender være i samme afstand inden for ± 3 mm fra referenceplanet.

KATEGORI P21W — Blad P21W/2

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, ikke afviger mere end ± 15° fra normalen og har en akse lodret på planet gennem centerlinjen for stifterne (P21W) og referencestiftens akse, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Afbildning fra siden

Afbildning forfra

Image


Reference

a

b

h

k

Dimensioner

3,5

3,0

9,0

1,0

Prøvemetode og forskrifter

1.   Lampen anbringes i en holder, der er drejelig om sin akse og enten forsynet med en kalibreret skala eller faste anslag svarende til tolerancegrænserne for vinkelforskydning. Holderen drejes derefter således, at glødetråden afbildes fra enden på den skærm, som billedet af glødetråden projiceres op på. Glødetråden skal ses afbildet fra enden inden for tolerancegrænserne for vinkelforskydning.

2.   Afbildning fra siden

Når lampen anbringes med soklen nedad og referenceaksen lodret, og glødetråden ses fra enden, skal projektionen af glødetråden ligge fuldstændigt inden for et rektangel med højde »a« og bredde »b« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

3.   Afbildning forfra

Glødelampen anbringes med soklen nedad og referenceaksen lodret, således at den ses i retning vinkelret på glødetrådens akse:

3.1.

Projektionen af glødetråden skal være helt inden for et rektangel med højden »a« og bredden »h« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

3.2.

Afstanden mellem glødetrådens centrum og referenceaksen må ikke være større end »k«.

KATEGORI P21/4W — Blad P21/4W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

max.

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Afvigelse i sideretningen

 

 

(1)

0,3 max. (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Sokkel BAZ15d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-11C-3)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

24

12

Watt

21

4

21

4

21 / 4

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

28,0

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 26,5

maks. 5,5

maks. 29,7

maks. 8,8

maks. 26,5/5,5

Lysstrøm ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Referencelysstrøm: 440 lm og 15 lm ved ca. 13,5 V

(1)

Disse dimensioner kontrolleres med et »boks-system« 3 baseret på ovennævnte dimensioner og tolerancer. »X« og »y« henviser til hovedglødetråden (højeffekt) og ikke referenceaksen. Øgede krav til præcisionen af placeringen af glødetråden og af samlingen sokkel/fatning er under udarbejdelse.

(2)

Største afvigelse i sideretningen af hovedglødetrådens centrum i forhold til to på hinanden vinkelrette planer, der indeholder referenceaksen, og hvoraf det ene indeholder referencestiftens akse.

(3)

»boks-systemet« er det samme som for glødelampen P21/5W.

KATEGORI P21/5W — Blad P21/5W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

max.

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Afvigelse i sideretningen (2)

6,12 V

 

 

(1)

0,3 maks.

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Sokkel BAY15d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-11B-7)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

6

12

24

12

Watt

21

5

21

5

21

5

21 / 5

Prøvnings-spænding

Volt

6,75

13,5

28,0

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 27,6

maks. 6,6

maks. 26,5

maks. 6,6

maks. 29,7

maks. 11,0

maks. 26,5 og 6,6

Lysstrøm ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Referencelysstrøm: 440 lm og 35 lm ved ca. 13,5 V

Med hensyn til bemærkninger: se blad P21/5W/2.

KATEGORI P21/5W — Blad P21/5W/2

Bemærkninger

(1)

Disse dimensioner kontrolleres med et »boks-system« (blad P21/5W/2 og P21/5W/30). »X« og »y« henviser til hovedglødetråden (højeffekt) og ikke referenceaksen.

(2)

Største afvigelse i sideretningen af hovedglødetrådens (højeffekt) centrum i forhold til to på hinanden vinkelrette planer, der indeholder referenceaksen, og hvoraf det ene indeholder referencestiftens akse.

(3)

I denne synsretning kan glødetråden i typen med 24 V være lige eller V-formet. Dette skal være angivet i ansøgningen om godkendelse. Hvis glødetråden er lige, gælder kravene vedrørende projektion på skærmen. Hvis den er V-formet, skal glødetrådenes ender være i samme afstand inden for ± 3 mm fra referenceplanet.

Forskrifter for projektion på skærmen

Med denne prøve bestemmes det ved at kontrollere:

a)

om hovedglødetråden (højeffekt) er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet og ikke afviger mere end ± 15° fra normalen til et plan gennem stifternes centrum og referenceaksen, og

b)

om den sekundære glødetråd (laveffekt) er korrekt anbragt i forhold til hovedglødetråden (højeffekt), om glødelampen opfylder forskrifterne.

Prøvemetode og forskrifter:

1.   Lampen anbringes i en holder, der er drejelig om sin akse og enten forsynet med en kalibreret skala eller faste anslag svarende til tolerancegrænserne for vinkelforskydning. (dvs. 15°). Holderen drejes derefter således, at hovedglødetråden afbildes fra enden på den skærm, som billedet af glødetråden projiceres op på. Glødetråden skal ses afbildet fra enden inden for tolerancegrænserne for vinkelforskydning.

2.   Afbildning fra siden

Når glødelampen anbringes med soklen nedad, referenceaksen lodret og referencestiften mod højre, og hovedglødetråden ses fra enden:

2.1.

projektionen af hovedglødetråden skal være helt inden for et rektangel med højden »a« og bredden »b« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

2.2.

projektionen af den sekundære glødetråd skal ligge fuldstændigt:

2.2.1.

inden for et rektangel med bredde »c« og højde »d«, hvis centrum har afstanden »v« til højre for og »u« over hovedglødetrådens teoretiske centrum,

2.2.2.

over en ret linje, der tangerer overkanten af projektionen af hovedglødetråden og stiger fra venstre mod højre i en vinkel på 25°,

2.2.3.

til højre for projektionen af hovedglødetråden.

3.   Afbildning forfra

Glødelampen anbringes med soklen nedad og referenceaksen lodret, således at den ses i retning vinkelret på hovedglødetrådens akse:

3.1.

projektionen af hovedglødetråden skal være helt inden for et rektangel med højden »a« og bredden »h« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

3.2.

afstanden mellem hovedglødetrådens centrum og referenceaksen må ikke være større end »k«.

3.3.

afstanden mellem centrum for den sekundære glødetråds akse og referenceaksen må ikke være større end ± 2 mm (± 0,4 mm for standardglødelamper).

KATEGORI P21/5W — Blad P21/5W/3

(Mål i mm)

Afbildning fra siden

Image

Reference

a

b

c

d

u

v

Dimensioner

3,5

3,0

4,8

2,8

Afbildning forfra

Image

Reference

a

h

k

Dimensioner

3,5

9,0

1,0

KATEGORIERNE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W OG PSR24W — Blad P24W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORIERNE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W OG PSR24W — Blad P24W/2

Mål i mm (132)

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

max.

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

58,0° min.

P24W

Sokkel PGU20-3

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-127-2)

PX24W

Sokkel PGU20-7

PY24W

Sokkel PGU20-4

PR24W

Sokkel PGU20-6

PS24W

Sokkel PG20-3

PSX24W

Sokkel PG20-7

PSY24W

Sokkel PG20-4

PSR24W

Sokkel PG20-6

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

24

24

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 25

maks. 25

Lysstrøm

P24W PS24W

500 + 10 / – 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10 / – 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15 / – 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15 / – 25 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

12 V

Hvidt:345 lm

13,2 V

Hvidt: 465 lm

13,5 V

Hvidt: 500 lm

Gult: 300 lm

Rødt: 115 lm

KATEGORIERNE P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W OG PSR24W — Blad P24W/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Seriefremstillede glødelamper

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardglødelamper

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Seriefremstillede glødelamper

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Standardglødelamper

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Glødetrådens placering kontrolleres på to gensidigt vinkelrette planer, hvoraf det ene er planet, der går gennem tilledningskablerne.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad P24W/2, bemærkning 6, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

KATEGORI P27W — Blad P27W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

maks.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Afvigelse i sideretningen (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Sokkel W2.5x16d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-104-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

27

27

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 32,1

maks. 32,1

Lysstrøm

475 ± 15 %

 

Referencelysstrøm: 475 lm ved ca. 13,5 V

(1)

The reference axis is defined with respect to the reference keys and is perpendicular to the reference plane.

(2)

Maximum lateral deviation of filament centre from two mutually perpendicular planes both containing the reference axis and one containing the axis through the reference keys.

(3)

To be checked by means of a ‘Box System’, sheet P27W/2.

KATEGORI P27W — Blad P27W/2

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet og ikke afviger mere end ± 15° fra normalen til et plan gennem centrum for åbningerne og referenceaksen, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

Reference

a

b

h

k

Dimensioner

3,5

3,0

11,9

1,0

Prøvemetode og forskrifter

1.   Lampen anbringes i en holder, der er drejelig om sin akse og enten forsynet med en kalibreret skala eller faste anslag svarende til tolerancegrænserne for vinkelforskydning. Holderen drejes derefter således, at glødetråden afbildes fra enden på den skærm, som billedet af glødetråden projiceres op på. Glødetråden skal ses afbildet fra enden inden for tolerancegrænserne for vinkelforskydning.

2.   Afbildning fra siden

Når lampen anbringes med soklen nedad og referenceaksen lodret, og glødetråden ses fra enden, skal projektionen af glødetråden ligge fuldstændigt inden for et rektangel med højde »a« og bredde »b« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

3.   Afbildning forfra

Glødelampen anbringes med soklen nedad og referenceaksen lodret, således at den ses i retning vinkelret på glødetrådens akse:

3.1.

Projektionen af glødetråden skal være helt inden for et rektangel med højden »a« og bredden »h« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

3.2.

Afstanden mellem glødetrådens centrum og referenceaksen må ikke være større end »k«.

KATEGORI P27/7W — Blad P27/7W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

maks.

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Afvigelse i sideretningen (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Sokkel W2.5x16q i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-104-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

27

7

27

7

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 32,1

maks. 8,5

maks. 32,1

maks. 8,5

Lysstrøm

475 ± 15 %

36 ± 15 %

 

Referencelysstrøm: 475 lm og 36 lm ved ca. 13,5 V

(1)

Referenceaksen fastlægges i forhold til referencetappene og er vinkelret på referenceplanet.

(2)

Største afvigelse i sideretningen af hovedglødetrådens (højeffekt) centrum i forhold til to på hinanden vinkelrette planer, der indeholder referenceaksen, og hvoraf det ene indeholder aksen gennem referencetappen.

(3)

Kontrolleres med et »boks-system« (blad P27/7W/2 og blad P27/7W/3).

(4)

»X« og »y« betegner afstanden mellem aksen gennem den sekundære glødetråd (laveffekt) og aksen gennem hovedglødetråden (højeffekt).

KATEGORI P27/7W — Blad P27/7W/2

Forskrifter for projektion på skærmen

Med denne prøve bestemmes det ved at kontrollere:

a)

om hovedglødetråden (højeffekt) er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet og ikke afviger mere end ± 15° fra normalen til et plan gennem åbningernes centrum og referenceaksen, og om

b)

om den sekundære glødetråd (laveffekt) er korrekt anbragt i forhold til hovedglødetråden (højeffekt), om glødelampen opfylder forskrifterne.

Prøvemetode og forskrifter:

1.   Lampen anbringes i en holder, der er drejelig om sin akse og enten forsynet med en kalibreret skala eller faste anslag svarende til tolerancegrænserne for vinkelforskydning. Holderen drejes derefter således, at hovedglødetråden afbildes fra enden på den skærm, som billedet af glødetråden projiceres op på. Glødetråden skal ses afbildet fra enden inden for tolerancegrænserne for vinkelforskydning.

2.   Afbildning fra siden

Når glødelampen anbringes med soklen nedad, referenceaksen lodret og referencetappen mod højre, og hovedglødetråden ses fra enden:

2.1.

projektionen af hovedglødetråden skal være helt inden for et rektangel med højden »a« og bredden »b« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

2.2.

projektionen af hovedglødetråden skal være helt inden for et rektangel med højden »d« og bredden »c«, og have sit centrum i afstanden »u« over hovedglødetrådens teoretiske centrum.

3.   Afbildning forfra

Glødelampen anbringes med soklen nedad og referenceaksen lodret, således at den ses i retning vinkelret på hovedglødetrådens akse:

3.1.

projektionen af hovedglødetråden skal være helt inden for et rektangel med højden »a« og bredden »h« og med centrum i glødetrådens teoretiske centrum.

3.2.

afstanden mellem hovedglødetrådens centrum og referenceaksen må ikke være større end »k«.

3.3.

afstanden mellem centrum for den sekundære hovedglødetråds akse må ikke være over ± 2 mm (± 0,4 mm for standardglødelamper).

KATEGORI P27/7W — Blad P27/7W/3

Afbildning fra siden

Image

Reference

a

b

c

d

u

Dimensioner

3,5

3,0

4,8

5,1

Afbildning forfra

Image

Reference

a

h

k

Dimensioner

3,5

11,9

1,0

KATEGORIERNE PC16W, PCY16W OG PCR16W — Blad PC16W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

KATEGORIERNE PC16W, PCY16W OG PCR16W — Blad PC16W/2

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

maks.

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

54° min.

PC16W

Sokkel PU20d-1

i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-157-1)

PCY16W

Sokkel PU20d-2

PCR16W

Sokkel PU20d-7

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

12

Watt

16

16

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 17

maks. 17

Lysstrøm

PC16W

300 ± 15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Referencelysstrøm ved ca.

13,5 V

Hvidt: 300 lm

Gult: 180 lm

Rødt: 70 lm

KATEGORIERNE PC16W, PCY16W OG PCR16W — Blad PC16W/3

Forskrifter for projektion på skærmen

Ved denne prøve bestemmes det, ved at kontrollere om glødetråden er korrekt placeret i forhold til referenceaksen og referenceplanet, om en glødelampe opfylder forskrifterne.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Seriefremstillede glødelamper

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardglødelamper

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Glødetrådens placering kontrolleres på to gensidigt vinkelrette planer, hvoraf det ene er planet, der går gennem tilledningskablerne.

Glødetrådens ender som fastlagt i blad PC16W/2, bemærkning 5, skal ligge mellem linjerne Z1 og Z2 og mellem linjerne Z3 og Z4.

Glødetråden skal være helt inden for de anførte grænser.

KATEGORI PR21W — Blad PR21W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper

Standardglødelamper

min.

nom.

maks.

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Afvigelse i sideretningen (1)

12 V

 

 

(3)

0,3 maks.

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Sokkel BAW15s i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-11E-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

24

12

Watt

21

21

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

28,0

 

Objektive værdier

Watt

maks. 26,5

maks. 29,7

maks. 26,5

Lysstrøm

110 ± 20 %

 

Referencelysstrøm ved ca. 13,5 V:

Hvidt: 460 lm

Rødt: 110 lm

 

(1)

Største afvigelse i sideretningen af glødetrådens centrum i forhold til to på hinanden vinkelrette planer, der indeholder referenceaksen, og hvoraf det ene indeholder referencestiftens akse.

(2)

Det lys, der afgives af seriefremstillede lamper, skal være rødt (se desuden bemærkning 4).

(3)

Kontrolleres med et »boks-system« (blad P21W/2).

(4)

Det lys, der afgives af standardglødelamper, skal være hvidt eller rødt.

(5)

I denne synsretning kan glødetråden i typen med 24 V være lige eller V-formet. Dette skal være angivet i ansøgningen om godkendelse. Hvis den er lige, gælder forskrifterne i blad P21W/2 for projektion på skærmen. Hvis den er V-formet, skal glødetrådenes ender være i samme afstand inden for ± 3 mm fra referenceplanet.

KATEGORI PR21/4W — Blad PR21/4W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper (145)

Standardglødelamper

min.

nom.

maks.

 (146)

e

 

31,8 (141)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Afvigelse i sideretningen

 

 

 (141)

maks. 0,3 (142)

x, y

 (141)

2,8 ± 0,5

β

75° (141)

90° (141)

105° (141)

90° ± 5°

Sokkel BAU15d i overensstemmelse med IEC Publication 60061 (blad 7004-19-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE SPECIFIKATIONER

Nominelle værdier

Volt

12

24 (144)

12

Watt

21

4

21

4

21 / 4

Prøvnings-spænding

Volt

13,5

28,0

13,5

Objektive værdier

Watt

maks. 26,5

maks. 5,5

maks. 29,7

maks. 8,8

maks. 26,5/5,5

Lysstrøm ± %

105

4

105

5

 

20

25

20

25

 

Referencelysstrøm ved ca. 13,5 V:

Hvidt: 440 lm og 15 lm

Rødt: 105 lm og 4 lm

KATEGORI PR21/5W — Blad PR21/5W/1

Tegningerne skal kun vise glødelampens vigtigste dimensioner (i mm).

Image

Mål i mm

Seriefremstillede glødelamper (150)

Standardgløde-lamper

min.

nom.

maks.

 (151)