ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.291.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 291

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
9. november 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/674/EU

 

*

Rådets afgørelse af 26. juli 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014, en aftale mellem Den Europæiske Union og Norge om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014, en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014, og en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Norge om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014

1

Aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014

4

Aftale mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

10

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island

14

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

18

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ( 1 )

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1004/2010 af 8. november 2010 om nedsættelse af fiskekvoter for 2010 på grund af tidligere års overfiskning

31

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ( 1 )

36

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2010 af 8. november 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

43

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1007/2010 af 8. november 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

45

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/675/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. november 2010 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2010) 7579)  ( 1 )

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

9.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 26. juli 2010

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014, en aftale mellem Den Europæiske Union og Norge om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014, en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014, og en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Norge om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014

(2010/674/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Følgende finansieringsmekanismer og samarbejdsprogrammer udløb den 30. april 2009:

EØS-finansieringsmekanismen for 2004-2009, der er fastlagt i protokol 38a til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«) (1), og som sidenhen er blevet suppleret med et addendum i 2007, efter at Bulgarien og Rumænien blev kontraherende parter i EØS-aftalen (2)

den norske finansieringsmekanisme for 2004-2009, der er fastlagt i aftalen mellem Kongeriget Norge og Det Europæiske Fællesskab om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2004-2009 (3)

samarbejdsprogrammet, der er nævnt i aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om et samarbejdsprogram for økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i Bulgarien (4), og

samarbejdsprogrammet, der er nævnt i aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om et samarbejdsprogram for økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i Rumænien (5).

(2)

Der er fortsat behov for at mindske de økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Derfor bør der oprettes en ny mekanisme for finansielle bidrag fra EØS-/EFTA-staterne og en ny norsk finansieringsmekanisme.

(3)

Til det formål har Kommissionen på vegne af Unionen forhandlet en aftale med Island, Liechtenstein og Norge om en ny EØS-finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014 samt et bilag til aftalen. Bilaget vil blive fastlagt i form af en protokol, der benævnes protokol 38b til EØS-aftalen. Desuden har Kommissionen på vegne af Unionen forhandlet en aftale med Norge om en ny norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014.

(4)

Med forbehold af deres indgåelse på et senere tidspunkt bør disse aftaler undertegnes.

(5)

De særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Unionen af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Island og Norge, som er fastlagt følgende protokoller, udløb den 30. april 2009 og bør gennemgås i overensstemmelse med artikel 2 i hver af disse protokoller:

tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (6)

tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (7)

tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (8)

tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (9).

(6)

Til det formål har Kommissionen på vegne af Unionen forhandlet nye tillægsprotokoller til disse frihandelsaftaler med henholdsvis Island og Norge med henblik på at fastlægge særlige bestemmelser for indførsel i Unionen af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Island og Norge for perioden 2009-2014.

(7)

Med forbehold af deres indgåelse på et senere tidspunkt bør disse tillægsprotokoller undertegnes.

(8)

Erstatningen af de eksisterende finansieringsmekanismer med nye mekanismer, der vedrører andre tidsperioder, andre beløb og andre gennemførelsesbestemmelser, samt fornyelsen og udvidelsen af de indrømmelser, der vedrører visse former for fisk og fiskevarer, udgør som helhed en væsentlig udvikling af associeringen med EØS-/EFTA-staterne, hvilket begrunder henvisningen til artikel 217 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(9)

Indtil afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for deres indgåelse, bør de i betragtning 3 nævnte aftaler og de i betragtning 7 nævnte protokoller anvendes midlertidigt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af følgende aftaler og protokoller godkendes herved på Unionens vegne med forbehold af deres indgåelse:

Aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014 samt bilaget hertil

Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island samt bilaget hertil

Tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge samt bilaget hertil.

Teksten til aftalerne og tillægsprotokollerne og bilagene hertil er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne disse aftaler og protokoller på Unionens vegne med forbehold af deres indgåelse.

Artikel 3

I afventning af afslutningen af procedurerne for deres indgåelse anvendes de i artikel 1 nævnte aftaler og protokoller midlertidigt fra følgende datoer:

aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014 samt bilaget hertil, fra den første dag i den første måned efter deponeringen af den sidste meddelelse med henblik herpå

aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014, fra den første dag i den første måned efter deponeringen af den sidste meddelelse med henblik herpå

tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island samt bilaget hertil, fra den første dag i den tredje måned efter deponeringen af den sidste meddelelse med henblik herpå

tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge samt bilaget hertil, fra den første dag i den tredje måned efter deponeringen af den sidste meddelelse med henblik herpå.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2010.

På Rådets vegne

S. VANACKERE

Formand


(1)  EUT L 130 af 29.4.2004, s. 14.

(2)  EUT L 221 af 25.8.2007, s. 18.

(3)  EUT L 130 af 29.4.2004, s. 81.

(4)  EUT L 221 af 25.8.2007, s. 46.

(5)  EUT L 221 af 25.8.2007, s. 52.

(6)  EUT L 130 af 29.4.2004, s. 85.

(7)  EUT L 130 af 29.4.2004, s. 89.

(8)  EUT L 221 af 25.8.2007, s. 58.

(9)  EUT L 221 af 25.8.2007, s. 62.


AFTALE

mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014

DEN EUROPÆISKE UNION,

ISLAND,

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN OG

KONGERIGET NORGE,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«) blev enige om behovet for at mindske de økonomiske og sociale uligheder mellem deres regioner med henblik på at fremme den fortsatte og harmoniske styrkelse af de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem parterne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at EFTA-staterne for at bidrage til dette formål har oprettet en finansieringsmekanisme inden for rammerne af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne om EØS-finansieringsmekanismen for perioden 2004-2009 er fastlagt i protokol 38a og addendummet til protokol 38a til EØS-aftalen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der fortsat er behov for at mindske de økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvorfor der bør oprettes en ny mekanisme for finansielle bidrag fra EØS-/EFTA-staterne for perioden 2009-2014,

HAR BESLUTTET AT INDGÅ FØLGENDE AFTALE:

Artikel 1

Teksten til artikel 117 i EØS-aftalen affattes således:

»Bestemmelserne om finansieringsmekanismer er fastlagt i protokol 38, 38a og addendummet til protokol 38a samt protokol 38b.«.

Artikel 2

En ny protokol 38b indsættes efter protokol 38a til EØS-aftalen. Teksten til protokol 38b fremgår af bilaget til denne aftale.

Artikel 3

Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Den træder i kraft den første dag i den anden måned efter deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

I afventning af afslutningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer, anvendes denne aftale midlertidigt fra den første dag i den første måned efter deponeringen af den sidste meddelelse med henblik herpå.

Artikel 4

Denne aftale, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk, islandsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet kopi til hver af parterne i denne aftale.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010 u d-19 ta’ Awwissu 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Konveriket Norge

Image

BILAG

PROTOKOL 38 B

OM EØS-FINANSIERINGSMEKANISMEN (2009-2014)

Artikel 1

Island, Liechtenstein og Norge (»EFTA-staterne«) bidrager til mindskelsen af de økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til styrkelsen af deres forbindelser til modtagerlandene gennem finansielle bidrag på de i artikel 3 angivne prioriterede områder.

Artikel 2

Det samlede finansielle bidrag som fastsat i artikel 1 andrager 988,5 mio. EUR, som stilles til rådighed i form af forpligtelsesbevillinger i årlige trancher på 197,7 mio. EUR i perioden fra den 1. maj 2009 til og med den 30. april 2014.

Artikel 3

1.   Det finansielle bidrag stilles til rådighed på følgende prioriterede områder:

a)

miljøbeskyttelse og miljøforvaltning

b)

klimaforandringer og vedvarende energi

c)

civilsamfundet

d)

menneskelig og social udvikling

e)

beskyttelse af kulturarven.

2.   Akademisk forskning kan være støtteberettiget, forudsat at den retter sig mod et eller flere af de prioriterede områder.

3.   Det vejledende tildelingsmål for hvert modtagerland er mindst 30 % for de prioriterede områder a) og b) i kombination og 10 % for det prioriterede område c). I overensstemmelse med den i artikel 8, stk. 2, angivne procedure vælges, koncentreres og tilpasses de prioriterede områder på en fleksibel måde efter det enkelte modtagerlands behov, idet der tages hensyn til landets henholdsvis bidragets størrelse.

Artikel 4

1.   EFTA-bidraget må ikke overstige 85 % af programomkostningerne. I særlige tilfælde kan det dække op til 100 % af programomkostningerne.

2.   Gældende regler om statsstøtte skal overholdes.

3.   Europa-Kommissionen gennemgår alle programmer og enhver væsentlig ændring i et program for at undersøge, om de er forenelige med Den Europæiske Unions målsætninger.

4.   EFTA-staternes ansvar for projekterne er begrænset til at stille midler til rådighed i overensstemmelse med den aftalte plan. Der påtages intet ansvar over for tredjemand.

Artikel 5

Midlerne stilles til rådighed for følgende modtagerlande: Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Grækenland, Spanien, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.

Spanien tildeles et beløb på 45,85 mio. EUR i overgangsstøtte for perioden fra den 1. maj 2009 og indtil den 31. december 2013. Under hensyntagen til overgangsjusteringer stilles de resterende midler til rådighed i overensstemmelse med følgende fordelingsnøgle:

 

Midler

(mio. EUR)

Bulgarien

78,60

Den Tjekkiske Republik

61,40

Estland

23,00

Grækenland

63,40

Cypern

3,85

Letland

34,55

Litauen

38,40

Ungarn

70,10

Malta

2,90

Polen

266,90

Portugal

57,95

Rumænien

190,75

Slovenien

12,50

Slovakiet

38,35

Artikel 6

Med henblik på at omfordele eventuelle ikke-bevilgede midler til højtprioriterede projekter fra et hvilket som helst modtagerland foretages der en gennemgang i november 2011 og igen i november 2013.

Artikel 7

1.   Det finansielle bidrag, der er fastsat i denne protokol, koordineres snævert med det bilaterale bidrag fra Norge, som er fastsat i den norske finansieringsmekanisme.

2.   Især skal EFTA-staterne sikre, at ansøgningsprocedurerne og gennemførelsesbestemmelserne i det væsentlige er identiske for begge de finansieringsmekanismer, der er nævnt i det foregående stykke.

3.   Der skal efter omstændighederne tages hensyn til eventuelle relevante ændringer i Den Europæiske Unions samhørighedspolitikker.

Artikel 8

Følgende skal gælde for gennemførelsen af EØS-finansieringsmekanismen:

1.

Der anlægges den højeste grad af åbenhed, ansvarlighed og omkostningseffektivitet i alle faser af gennemførelsen, ligesom principperne om god forvaltningsskik, bæredygtig udvikling og ligestilling overholdes. Målsætningerne for EØS-finansieringsmekanismen forfølges i et tæt samarbejde mellem modtagerlandene og EFTA-staterne.

2.

For at sikre en effektiv og målrettet gennemførelse og under hensyntagen til nationale prioriteter udarbejder EFTA-staterne sammen med det enkelte modtagerland et aftalememorandum, hvori den flerårige programmering og strukturerne for forvaltning og kontrol fastlægges.

3.

Efter udarbejdelsen af aftalememorandummet fremsender modtagerlandet forslag til programmer. EFTA-staterne vurderer og godkender forslagene og indgår tilskudsaftaler med modtagerlandet for hvert program. Detaljeringsgraden i programmet afstemmes efter bidragets størrelse. Inden for de enkelte programmer kan der undtagelsesvis specificeres projekter, herunder betingelser for deres udvælgelse, godkendelse og kontrollen heraf, i henhold til de i stk. 8 nævnte gennemførelsesbestemmelser.

Gennemførelsen af de aftalte programmer påhviler modtagerlandene. Modtagerlandene sørger for hensigtsmæssige forvaltnings- og kontrolsystemer for at sikre et sundt system for gennemførelse og forvaltning.

4.

Hvor det er hensigtsmæssigt, bringes partnerskaber i anvendelse i forbindelse med forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de finansielle bidrag for at sikre bred deltagelse. I partnerskaber kan bl.a. indgå lokale, regionale og nationale niveauer samt den private sektor, civilsamfundet og arbejdsmarkedsparter i modtagerlandene og EFTA-staterne.

5.

Kontrolsystemet for forvaltning af EØS-finansieringsmekanismen sikrer, at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes. EFTA-staterne kan udføre kontroller i henhold til deres interne krav. Til det formål stiller modtagerlandene alle nødvendige former for bistand, oplysninger og dokumentation til rådighed. EFTA-staterne kan i tilfælde af uregelmæssigheder suspendere finansieringen og kræve midlerne tilbagebetalt.

6.

Ethvert projekt, der indgår i de flerårige programmer i modtagerlandene, kan gennemføres i et samarbejde mellem enheder i modtagerlandene og i EFTA-staterne i overensstemmelse med de gældende regler om offentlige indkøb.

7.

EFTA-staternes administrationsomkostninger afholdes ud af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 2, og vil blive specificeret i de i stk. 8 nævnte gennemførelsesbestemmelser.

8.

EFTA-staterne nedsætter et udvalg til at varetage den samlede forvaltning af EØS-finansieringsmekanismen. Yderligere bestemmelser om gennemførelse af EØS-finansieringsmekanismen vil blive fastsat af EFTA-staterne efter samråd med modtagerlandene. EFTA-staterne bestræber sig på at fastsætte disse bestemmelser inden underskrivelsen af aftalememorandummet.

Artikel 9

Ved udløbet af den femårige periode og med forbehold af de rettigheder og forpligtelser, der følger af aftalen, undersøger de kontraherende parter i henhold til aftalens artikel 115, om der fortsat er behov for at mindske økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


AFTALE

mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014

Artikel 1

Kongeriget Norge forpligter sig til i en femårig periode at bidrage til mindskelsen af de økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og til styrkelsen af sine forbindelser til modtagerlandene gennem en særskilt norsk finansieringsmekanisme på de i artikel 3 angivne prioriterede områder.

Artikel 2

Det samlede finansielle bidrag som fastsat i artikel 1 andrager 800 mio. EUR, som stilles til rådighed i form af forpligtelsesbevillinger i årlige trancher på 160 mio. EUR i perioden fra den 1. maj 2009 til og med den 30. april 2014.

Artikel 3

Det finansielle bidrag stilles til rådighed på følgende prioriterede områder:

a)

opsamling og oplagring af CO2

b)

grøn innovation inden for industrien

c)

forskning og stipendier

d)

menneskelig og social udvikling

e)

retlige og indre anliggender

f)

fremme af anstændigt arbejde og trepartsdialog.

Tildelingsmålet for det prioriterede område a) skal være mindst 20 %. Det tages behørigt hensyn til det enkelte modtagerlands behov og størrelse.

Der afsættes 1 % af bidraget til hvert modtagerland til en fond til fremme af anstændigt arbejde og trepartsdialog, som skal forvaltes af en enhed, der udpeges af Kongeriget Norge, og i overensstemmelse med den i artikel 5 nævnte fordelingsnøgle.

Artikel 4

Det norske bidrag må ikke overstige 85 % af programomkostningerne. I særlige tilfælde kan det dække op til 100 % af programomkostningerne.

Gældende regler om statsstøtte skal overholdes.

Europa-Kommissionen gennemgår alle programmer og enhver væsentlig ændring i et program for at undersøge, om de er forenelige med Den Europæiske Unions målsætninger.

Kongeriget Norges ansvar for projekterne er begrænset til at stille midler til rådighed i overensstemmelse med den aftale plan. Der påtages intet ansvar over for tredjemand.

Artikel 5

Midlerne stilles til rådighed for følgende modtagerlande: Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet i overensstemmelse med følgende fordelingsnøgle:

Modtagerland

Midler (mio. EUR)

Bulgarien

48,00

Cypern

4,00

Den Tjekkiske Republik

70,40

Estland

25,60

Letland

38,40

Litauen

45,60

Ungarn

83,20

Malta

1,60

Polen

311,20

Rumænien

115,20

Slovenien

14,40

Slovakiet

42,40

Artikel 6

Med henblik på at omfordele eventuelle ikke-bevilgede midler til højtprioriterede projekter fra et hvilket som helst modtagerland foretages der en gennemgang i november 2011 og igen i november 2013.

Artikel 7

Det finansielle bidrag, der er fastsat i artikel 1, koordineres snævert med bidraget fra EFTA-staterne, som er fastsat i EØS-finansieringsmekanismen.

Især skal Kongeriget Norge sikre, at ansøgningsprocedurerne og gennemførelsesbestemmelserne i det væsentlige er identiske for begge de finansieringsmekanismer, der er nævnt i det foregående stykke.

Der skal efter omstændighederne tages hensyn til eventuelle relevante ændringer i Den Europæiske Unions samhørighedspolitikker.

Artikel 8

Følgende skal gælde for gennemførelsen af den norske finansieringsmekanisme:

1.

Der anlægges den højeste grad af åbenhed, ansvarlighed og omkostningseffektivitet i alle faser af gennemførelsen, ligesom målsætningerne for og principperne om god forvaltningsskik, bæredygtig udvikling og ligestilling overholdes. Målsætningerne for den norske finansieringsmekanismeforfølges i et tæt samarbejde mellem modtagerlandene og Kongeriget Norge.

2.

For at sikre en effektiv og målrettet gennemførelse og under hensyntagen til nationale prioriteringer udarbejder Kongeriget Norge sammen med det enkelte modtagerland et aftalememorandum, hvori den flerårige programmering og strukturerne for forvaltning og kontrol fastlægges.

3.

Efter udarbejdelsen af aftalememorandummet fremsender modtagerlandene forslag til programmer. Kongeriget Norge vurderer og godkender forslagene og indgår tilskudsaftaler med modtagerlandene for hvert program. Detaljeringsgraden i programmet afstemmes efter bidragets størrelse. Inden for de enkelte programmer kan der undtagelsesvis specificeres projekter, herunder betingelser for deres udvælgelse, godkendelse og kontrollen heraf, i henhold til de i stk. 8 nævnte gennemførelsesbestemmelser.

Gennemførelsen af de aftalte programmer påhviler modtagerlandene. Modtagerlandene sørger for hensigtsmæssige forvaltnings- og kontrolsystemer for at sikre et sundt system for gennemførelse og forvaltning. Modtagerlandene og Kongeriget Norge kan under særlige omstændigheder aftale, at programmerne forvaltes af en enhed, der udpeges af dem.

4.

Hvor det er hensigtsmæssigt, bringes partnerskaber i anvendelse i forbindelse med forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de finansielle bidrag for at sikre bred deltagelse. I partnerskaber kan bl.a. indgå lokale, regionale og nationale niveauer samt den private sektor, civilsamfundet og arbejdsmarkedsparter i modtagerlandene og Kongeriget Norge.

5.

Kontrolsystemet for forvaltning af den norske finansieringsmekanisme sikrer, at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes. Kongeriget Norge kan udføre kontroller i henhold til sine interne krav. Til det formål stiller modtagerlandene alle nødvendige former for bistand, oplysninger og dokumentation til rådighed. Kongeriget Norge kan i tilfælde af uregelmæssigheder suspendere finansieringen og kræve midlerne tilbagebetalt.

6.

Ethvert projekt, der indgår i de flerårige programmer i modtagerlandene, kan gennemføres i et samarbejde mellem enheder i modtagerlandene og i Kongeriget Norge i overensstemmelse med de gældende regler om offentlige indkøb.

7.

Kongeriget Norges administrationsomkostninger afholdes ud af det samlede beløb, der er nævnt i artikel 2, og vil blive specificeret i de i stk. 8 nævnte gennemførelsesbestemmelser.

8.

Den samlede forvaltning af den norske finansieringsmekanisme påhviler Kongeriget Norge eller en enhed, som det har udpeget. Yderligere bestemmelser om gennemførelsen af den norske finansieringsmekanisme vil blive fastsat af Kongeriget Norge efter samråd med modtagerlandene. Kongeriget Norge bestræber sig på at fastsætte disse bestemmelser inden underskrivelsen af aftalememorandummet.

Artikel 9

Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

I afventning af afslutningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer, anvendes denne aftale midlertidigt fra den første dag i den første måned efter deponeringen af den sidste meddelelse med henblik herpå.

Artikel 10

Denne aftale, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet kopi til hver af parterne i denne aftale.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Konveriket Norge

Image


TILLÆGSPROTOKOL

til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island

DEN EUROPÆISKE UNION

og

ISLAND

HAR —

UNDER HENVISNING til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island undertegnet den 22. juli 1972 og de eksisterende ordninger for handel med fisk og fiskevarer mellem Island og Fællesskabet,

UNDER HENVISNING til tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union, navnlig artikel 2,

UNDER HENVISNING til tillægsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island efter Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, navnlig artikel 2,

BESLUTTET AT INDGÅ DENNE PROTOKOL:

Artikel 1

De særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Island, er fastsat i denne protokol og bilaget hertil.

De årlige toldfrie kontingenter er fastlagt i bilaget til denne protokol. Disse kontingenter dækker perioden fra den 1. maj 2009 til den 30. april 2014. Ved udgangen af denne periode tages kontingentniveauet op til fornyet overvejelse under hensyntagen til alle relevante interesser.

Artikel 2

Mængden af de toldfrie kontingenter for den første 12-måneders-periode fra den 1. maj 2009 til den 30. april 2010 vil blive tildelt perioden fra den 1. maj 2010 til den 30. april 2011.

Hvis mængden af kontingenter for kontingentperioden fra den 1. maj 2010 til den 30. april 2011 ikke opbruges, skal de resterende mængder overføres til kontingentperioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april 2012. Til det formål skal træk på kontingenterne, der gælder fra den 1. maj 2010 til den 30. april 2011, indstilles på den anden arbejdsdag i Kommissionen efter den 1. september 2011. Den følgende arbejdsdag skal den uudnyttede del af disse kontingenter stilles til rådighed i henhold til det tilsvarende kontingent, der gælder perioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april 2012. Fra denne dato og fremefter er træk med tilbagevirkende kraft eller tilbagesendelse ikke mulig på de toldkontingenter, der gælder fra den 1. maj 2010 til den 30. april 2011.

Artikel 3

Denne protokol ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

I afventning af afslutningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer, anvendes denne protokol midlertidigt fra den første dag i den tredje måned efter deponeringen af den sidste meddelelse med henblik herpå.

Artikel 4

Denne protokol, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og islandsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet kopi til hver af parterne i denne aftale.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Gert i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

BILAG

SÆRLIGE BESTEMMELSER NÆVNT I PROTOKOLLENS ARTIKEL 1

I tillæg til de eksisterende toldkontingenter åbner Unionen følgende nye, årlige toldfrie kontingenter for varer med oprindelse i Island:

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig (1.5-30.4) kontingentmængde i nettovægt, medmindre andet er angivet

0303 51 00

Sild af arten Clupea harengus og Clupea pallasii, frosne, undtagen lever og rogn (1)

950 tons

0306 19 30

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus), frosset

520 tons

0304 19 35

Filet af rødfisk (Sebastes spp.), fersk eller kølet

750 tons


(1)  Toldkontingentfordelen vil ikke blive indrømmet for varer, der angives til overgang til fri omsætning i perioden fra den 15. februar til den 15. juni.


TILLÆGSPROTOKOL TIL OVERENSKOMSTEN

mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge

og

KONGERIGET NORGE

HAR —

UNDER HENVISNING til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge undertegnet den 14. maj 1973 og de eksisterende ordninger for handel med fisk og fiskevarer mellem Norge og Den Europæiske Union,

UNDER HENVISNING til tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union, navnlig artikel 2,

UNDER HENVISNING til tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, navnlig artikel 2,

BESLUTTET AT INDGÅ DENNE PROTOKOL:

Artikel 1

De særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer med oprindelse i Norge, er fastsat i denne protokol og bilaget hertil.

De årlige toldfrie kontingenter er fastlagt i bilaget til denne protokol. Disse kontingenter dækker perioden fra den 1. maj 2009 til den 30. april 2014. Ved udgangen af denne periode tages kontingentniveauet op til fornyet overvejelse under hensyntagen til alle relevante interesser.

Artikel 2

De kontingentstørrelser, der skulle have været åbnet for Norge fra den 1. maj 2009 og frem til gennemførelsen af denne protokol, deles i lige dele og tildeles på årsbasis i resten af denne protokols anvendelsesperiode.

Artikel 3

Norge tager de fornødne skridt til at sikre den fortsatte gyldighed af kongeligt dekret af 21. april 2006 om tilladelse til fri transit for fisk og fiskevarer, der er landet i Norge af skibe, som sejler under en EU-medlemsstats flag. Dette dekret skal gælde for den i artikel 1 nævnte periode, når de årlige toldkontingenter er blevet gennemført.

Artikel 4

Oprindelsesreglerne, der gælder for de kontingenter, der er angivet i bilaget til denne protokol, skal være de samme som i protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge undertegnet den 14. maj 1973.

Artikel 5

Denne protokol ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter deponeringen af det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument.

I afventning af afslutningen af de i stk. 1 og 2 omhandlede procedurer, anvendes denne protokol midlertidigt fra den første dag i den tredje måned efter deponeringen af den sidste meddelelse med henblik herpå.

Artikel 6

Denne protokol, der er udfærdiget i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres hos Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, som fremsender en bekræftet kopi til hver af parterne.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels, on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje, 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä, heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image

BILAG

SÆRLIGE BESTEMMELSER NÆVNT I PROTOKOLLENS ARTIKEL 1

I tillæg til de eksisterende toldfrie kontingenter åbner Den Europæiske Union følgende nye, årlige toldfrie kontingenter for varer med oprindelse i Norge:

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig (1.5-30.4) kontingentmængde i nettovægt, medmindre andet er angivet

0303 29 00

Anden laksefisk, frosset

2 000 tons

0303 51 00

Sild af arten Clupea harengus og Clupea pallasii, frosne, undtagen lever og rogn (1)

45 800 tons

0303 74 30

Makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus, frosset, hel, undtagen lever og rogn (2)

39 800 tons

0303 79 98

Andre fisk, frosset, undtagen lever og rogn

2 200 tons

0304 29 75

ex 0304 99 23

Sildefileter af arterne Clupea harengus and Clupea pallasii, frosset

Sildelapper af arterne Clupea harengus and Clupea pallasii, frosset (3)

67 600 tons

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Rejer, pillede og frosne, tilberedt eller konserverede

7 000 tons

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Sild, tilberedt med krydderier og/eller eddike, i saltlage (4)

3 000 tons drænet nettovægt


(1)  Toldkontingentfordelen vil ikke blive indrømmet for varer, der angives til overgang til fri omsætning i perioden fra den 15. februar til den 15. juni.

(2)  Toldkontingentfordelen vil ikke blive indrømmet for varer, der angives til overgang til fri omsætning i perioden fra den 15. februar til den 15. juni.

(3)  Toldkontingentfordelen vil ikke blive indrømmet for varer med KN-kode 0304 99 23, der angives til overgang til fri omsætning i perioden fra den 15. februar til den 15. juni.

(4)  Kontingentet øges til 4 000 tons drænet nettovægt i perioden fra den 1. maj 2010 til den 30. april 2011, til 5 000 tons drænet nettovægt i perioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april 2012 og til 6 000 tons drænet nettovægt i perioden fra den 1. maj til den 30. april i hver af de efterfølgende 12-måneders-perioder.


FORORDNINGER

9.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010

af 8. november 2010

om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne (1) køretøjer, navnlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning, som vedrører typegodkendelsesproceduren i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (2).

(2)

Forordning (EF) nr. 661/2009 ophæver Rådets direktiv 70/222/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil. Kravene i nævnte direktiv bør overføres til nærværende forordning og, hvor det er nødvendigt, ændres for at tilpasse dem til udviklingen inden for videnskabelig og teknisk viden.

(3)

I forordning (EF) nr. 661/2009 fastsættes de grundlæggende bestemmelser om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (3). Derfor bør der også fastsættes særlige procedurer, prøvninger og krav til sådanne typegodkendelser.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(1)   »køretøjstype hvad angår monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader«: køretøjer, der ikke adskiller sig fra hinanden på følgende væsentlige punkter:

dimensionerne for monteringsfladen for bagnummerpladen

placeringen af monteringsfladen for bagnummerpladen

formen af monteringsfladen for bagnummerpladen

(2)   »næsten plan overflade«: en overflade af et fast materiale, som også kan bestå af et mønstret gitterværk eller tremmer med en krumningsradius på mindst 5 000 mm

(3)   »mønstret gitteroverflade«: en overflade bestående af regelmæssige mønstre såsom runde, ovale, sekskantede, rektangulære eller kvadratiske huller, jævnt fordelt med højst 15 mm indbyrdes afstand

(4)   »tremmeoverflade«: en overflade bestående af parallelle tremmer, som er jævnt fordelt med en indbyrdes afstand på højst 15 mm

(5)   »nominel overflade«: den teoretisk geometrisk perfekte overflade uden hensyntagen til uregelmæssigheder i overfladen såsom fremspring eller fordybninger

(6)   »køretøjets midterplan i længderetningen«: køretøjets symmetriplan eller, såfremt køretøjet ikke er symmetrisk, det lodrette plan i længderetningen, som skærer midterpunktet for køretøjets aksler

(7)   »hældning«: vinkelafvigelsen i grader i forhold til det lodrette plan.

Artikel 2

Bestemmelser for EF-typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil hvad angår monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader

1.   Fabrikanten eller dennes repræsentant indsender til den typegodkendende myndighed ansøgningen om EF-typegodkendelse af et køretøj hvad angår monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil.

2.   Ansøgningen udformes i overensstemmelse med den model af oplysningsskemaet, som findes i del 1 i bilag I.

3.   Hvis alle relevante krav i bilag II til nærværende forordning er opfyldt, meddeler godkendelsesmyndigheden EF-typegodkendelse og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden køretøjstype.

4.   Ved anvendelse af stk. 3 udsteder den typegodkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag I.

Artikel 3

Gyldighed og udvidelse af godkendelser meddelt i henhold til direktiv 70/222/EØF

De nationale myndigheder skal tillade salg og ibrugtagning af køretøjer, som er typegodkendt før den dato, som er angivet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 661/2009, og fortsat meddele udvidelse af godkendelser for disse køretøjer i henhold til bestemmelserne i direktiv 70/222/EØF.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(3)  EFT L 76 af 6.4.1970, s. 25.


BILAG I

Administrative dokumenter for EF-typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil hvad angår monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader

DEL 1

Oplysningsskema

MODEL

Oplysningsskema nr. … vedrørende EF-typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil hvad angår monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader

Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i den relevante målestok på A 4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkelig detaljerede. Eventuelle fotografier skal ligeledes være tilstrækkelig detaljerede.

Hvis de i dette oplysningsskema omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.   GENERELLE BEMÆRKNINGER

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.   Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (1): …

0.3.1.   Mærkningens placering: …

0.4.   Køretøjets klasse (2): …

0.5.   Fabrikantens navn og adresse: …

0.8.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): …

1.   KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.   Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: …

2.   MASSE OG DIMENSIONER (3)  (4)

2.4.   Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål):

2.4.2.   For chassis med karrosseri

2.4.2.3.   Højde (i køreklar stand) ved ophæng (5) med niveauregulering angives normal køreposition): …

2.6.   Masse i køreklar stand

Masse af køretøj med karrosseri - og for trækkende køretøjer i andre klasser end M1, med koblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten - i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri og/eller koblingsanordning, hvis karrosseri og/eller koblingsanordning ikke monteres af fabrikanten, (med væsker, værktøj, eventuelt reservehjul og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) (6) (største og mindste for hver variant): …

9.   KARROSSERI

9.14.   Monteringsflade for bagnummerplader (angiv eventuelt forskellige mulige placeringer, tegninger kan eventuelt benyttes): …

9.14.1   Højde over vejbane, øverste kant: …

9.14.2   Højde over vejbane, nederste kant: …

9.14.3   Afstand mellem midterlinje og køretøjets midterlængdeplan: …

9.14.4.   Afstand fra køretøjets venstre side: …

9.14.5.   Dimensioner (længde × bredde): …

9.14.6.   Nummerpladens hældning i forhold til det lodrette plan: …

9.14.7.   Synlighedsvinkel i det vandrette plan: …

Forklarende bemærkninger

DEL 2

EF-typegodkendelsesattest

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Meddelelse vedrørende:

meddelelse af EF-typegodkendelse (7)

udvidelse af EF-typegodkendelse (7)

nægtelse af EF-typegodkendelse (7)

inddragelse af EF-typegodkendelse (7)

af en type motorkøretøj eller påhængskøretøj hertil hvad angår monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader

i henhold til forordning (EU) nr. 1003/2010 [nærværende forordning], senest ændret ved forordning (EU) nr. …/… (7)

EF-typegodkendelsesnummer: …

Årsag til udvidelse: …

AFSNIT I

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.   Typeidentifikationsmærker, såfremt disse er markeret på køretøjet (8): …

0.3.1.   Mærkningens placering: …

0.4.   Køretøjets klasse (9): …

0.5.   Fabrikantens navn og adresse: …

0.8.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): …

AFSNIT II

1.   Supplerende oplysninger: se addendum.

2.   Teknisk tjeneste, som er ansvarlig for udførelse af prøvningerne: …

3.   Prøvningsrapportens dato: …

4.   Prøvningsrapportens nummer: …

5.   Bemærkninger (eventuelt): se addendum.

6.   Sted: …

7.   Dato: …

8.   Underskrift: …

Bilag

:

Informationspakke

Prøvningsrapport


(1)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(2)  Angivelse i henhold til definitionerne i bilag II, del A, til direktiv 2007/46/EF.

(3)  Ved udførelse med normalt førerhus og med førerhus med sovekabine oplyses for begge udførelser dimensioner og masse.

(4)  ISO-standard nr. 612: 1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions.

(5)  

(g8)

Term nr. 6.3.

(6)  Massen af føreren og eventuelt medfølgende personale sættes til 75 kg pr. person (fordelt med 68 kg for personen selv og syv kg for dennes bagage i henhold til ISO-standard 2416 - 1992), brændstofbeholderen fyldes til 90 % af det af fabrikanten opgivne volumen og de øvrige væskeholdige systemer (undtagen dem med spildevand) til 100 % af det af fabrikanten opgivne volumen.

(7)  Det ikke gældende overstreges.

(8)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(9)  Som defineret i bilag II, afsnit A, til direktiv 2007/46/EF.

Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

1.

Supplerende oplysninger:

1.1.

Kort beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til konstruktion, dimensioner, linjer og materialesammensætning: …

1.2.

Beskrivelse af monteringsflade for bagnummerplade: …

2.

Monteringsfladen for bagnummerpladen er egnet til anbringelse af en nummerplade med følgende maksimale mål (mm): 520 × 120/340 × 240 (1)

3.

Placeringen af monteringsfladen for bagnummerpladen: til venstre for midterlinjen/midtfor (1)

4.

Skjules bagnummerpladen ved montering af nogen form for mekanisk tilkoblingsanordning? ja/nej (1)

5.

Bemærkninger: …


(1)  Det ikke gældende overstreges.


BILAG II

Krav vedrørende monteringsfladen for og anbringelsen af bagnummerplader

1.   KRAV

1.1.   Form og dimensioner for monteringsfladen for bagnummerplader.

1.1.1.

Monteringsfladen skal udgøre en plan eller næsten plan rektangulær flade, der mindst har følgende dimensioner:

enten

bredde

:

520 mm

højde

:

120 mm

eller

bredde

:

340 mm

højde

:

240 mm

1.1.2.

Den overflade, der skal dækkes af nummerpladen, kan have huller eller sprækker.

1.1.2.1.

For køretøjer i klasse M1 må hullers eller sprækkers tværsnit hverken i højden eller bredden overstige 40 mm.

1.1.3.

Den overflade, der skal dækkes af nummerpladen, kan have fremspring, såfremt disse ikke er højere end 5,0 mm i forhold til den nominelle overflade. Mellemlag af blødt materiale, såsom skum- eller filtprodukter, der har til formål at afbøde vibrationer i nummerpladen, tages ikke i betragtning.

1.2.   Montering og anbringelse af bagnummerplade.

1.2.1.

Monteringsfladen skal være således indrettet, at nummerpladen efter anbringelse i henhold til fabrikantens anvisninger har følgende egenskaber:

1.2.1.1.

Nummerpladens placering i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen:

1.2.1.1.1.

Nummerpladens midte må ikke ligge til højre for køretøjets midterplan i længderetningen.

1.2.1.2.

Nummerpladens placering i forhold til køretøjets vertikalplan i længderetningen:

1.2.1.2.1.

Nummerpladen skal være anbragt vinkelret på køretøjets længdeplan.

1.2.1.2.2.

Nummerpladens venstre kant må ikke ligge til venstre for et lodret plan, der er parallelt med køretøjets midterplan i længderetningen, og som tangerer køretøjet, hvor dette er bredest.

1.2.1.3.

Nummerpladens stilling i forhold til det lodrette tværgående plan:

1.2.1.3.1.

Det tillades, at nummerpladen hælder i forhold til det lodrette plan som følger:

1.2.1.3.1.1.

ikke under – 5° og ikke over 30° under forudsætning af, at højden for pladens øverste kant ikke er over 1,20 m fra vejbanen

1.2.1.3.1.2.

ikke under – 15° og ikke over 5° under forudsætning af, at højden for pladens øverste kant er over 1,20 m fra vejbanen.

1.2.1.4.

Nummerpladens højde over vejbanen:

1.2.1.4.1.

Pladens nederste kant skal være mindst 0,30 m over vejbanen.

1.2.1.4.2.

Pladens øverste kant må højst være 1,20 m over vejbanen. Hvis dette højdekrav på grund af køretøjets konstruktion ikke kan efterleves, kan maksimalhøjden på 1,20 m overskrides; højden skal dog i så fald være så nær denne værdi, som køretøjets konstruktion muliggør det, og den må aldrig overstige 2 m.

1.2.1.5.

Synlighedsvinkler:

1.2.1.5.1.

Hvis højden for nummerpladens øverste kant ikke er over 1,20 m fra vejbanen, skal det være muligt at se nummerpladen i hele det rum, der begrænses af følgende fire planer:

de to lodrette planer gennem nummerpladens sidekanter, der danner en vinkel på 30° udefter med køretøjets midterplan i længderetningen

det plan gennem nummerpladens øverste kant, der danner en vinkel på 15° opefter med vandrette plan

det vandrette plan gennem nummerpladens nederste kant.

1.2.1.5.2.

Hvis højden for nummerpladens øverste kant overstiger 1,20 m, skal det være muligt at se nummerpladen i hele det rum, der begrænses af følgende fire planer:

de to lodrette planer gennem nummerpladens sidekanter, der danner en vinkel på 30° udefter med køretøjets midterplan i længderetningen

det plan gennem nummerpladens øverste kant, der danner en vinkel på 15° opefter med vandrette plan

det plan gennem nummerpladens nederste kant, der danner en vinkel på 15° nedefter med vandrette plan.

1.2.1.6.

Mellem den monterede og fastgjorte nummerplade og dens monteringsflade må der langs pladens kant hele vejen rundt højst være en afstand på 5,0 mm.

1.2.1.6.1.

Den foreskrevne maksimale afstand kan overskrides lokalt, hvis den måles over et hul eller en sprække i en overflade bestående af mønstret gitter eller mellem tremmerne i et gitter.

1.2.2.

Den monterede og fastgjorte nummerplades placering og form bestemt efter punkt 1.2, herunder især den resulterende krumningsradius, skal tages i betragtning med henblik på kravene til bagnummerpladebelysning.

1.2.3.

Hvis monteringsfladen for bagnummerpladen ved montering af en mekanisk tilkoblingsanordning er skjult inden for synlighedsvinklerne, skal dette bemærkes i prøvningsrapporten og anføres i EF-typegodkendelsesattesten.

2.   PRØVNINGSMETODE

2.1.   Bestemmelse af nummerpladens lodrette hældning og dens højde fra vejbanen.

2.1.1.

Køretøjet placeres på en jævn vejbelægning, idet køretøjets masse justeres til den af fabrikanten angivne masse i køreklar stand, uden føreren, før målingerne foretages.

2.1.2.

Hvis køretøjet er udstyret med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk hjulophæng eller en anordning til automatisk nivellering afhængigt af lasten, skal det afprøves med dette hjulophæng eller denne anordning under de normale driftsvilkår, som angives af fabrikanten.

2.1.3.

Hvis nummerpladens nummerside vender nedad, udtrykkes resultatet af målingen af hældningen med minusfortegn.

2.2.   Fremspring måles vinkelret på den nominelle overflade, der skal dækkes af nummerpladen.

2.3.   Måling af afstanden mellem kanten af den monterede og fastgjorte nummerplade og den aktuelle overflade foretages vinkelret direkte på den aktuelle overflade, der skal dækkes af nummerpladen.

2.4.   Den nummerplade, der anvendes til kontrol af produktionens overensstemmelse, skal have et af de to sæt mål, der er specificeret i punkt 1.1.1.


9.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1004/2010

af 8. november 2010

om nedsættelse af fiskekvoter for 2010 på grund af tidligere års overfiskning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 105, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fiskekvoterne for 2009 blev fastsat ved:

Rådets forordning (EF) nr. 1322/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (2)

Rådets forordning (EF) nr. 1139/2008 af 10. november 2008 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet (3)

Rådets forordning (EF) nr. 1359/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2009 og 2010 (4) og

Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar 2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger.

(2)

Fiskekvoterne for 2010 blev fastsat ved:

Rådets forordning (EF) nr. 1359/2008

Rådets forordning (EF) nr. 1226/2009 af 20. november 2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (5)

Rådets forordning (EF) nr. 1287/2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet (6) og

Rådets forordning (EU) nr. 53/2010 af 14. januar 2010 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, og om ændring af forordning (EF) nr. 1359/2008, (EF) nr. 754/2009, (EF) nr. 1226/2009 og (EF) nr. 1287/2009 (7).

(3)

Hvis Kommissionen fastslår, at en medlemsstat har overskredet de kvoter, den har fået tildelt, nedsætter Kommissionen denne medlemsstats fremtidige kvoter, jf. artikel 105, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

(4)

Nogle medlemsstater har overskredet deres kvoter for 2009. De kvoter, de har fået tildelt for 2010, bør derfor nedsættes.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 649/2009 (8) blev visse fiskekvoter for 2009 nedsat på grund af overfiskning af kvoterne i 2008. For nogle medlemsstaters vedkommende var nedsættelserne større end deres respektive kvoter for 2009 og kunne derfor ikke foretages i deres helhed det pågældende år. For at sikre, at hele mængden bliver fratrukket også i sådanne tilfælde, bør de resterende mængder medregnes ved fastsættelsen af nedsættelserne af 2010-kvoterne.

(6)

Nedsættelserne i denne forordning bør foretages, uden at det berører de nedsættelser af 2010-kvoterne, der skal foretages i henhold til:

Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2007 af 15. februar 2007 om justering af visse fiskekvoter fra 2007 til 2012 i henhold til artikel 23, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (9) og

Kommissionens forordning (EF) nr. 635/2008 af 3. juli 2008 om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen i Østersøen (underafsnit 25-32, EF-farvande) fra 2008 til 2011 efter Rådets forordning (EF) nr. 338/2008 (10).

(7)

Ifølge artikel 105, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009 nedsættes fiskekvoterne under anvendelse af multiplikationsfaktorer, som er fastsat i nævnte stykke.

(8)

Da de nedsættelser, der skal foretages, gælder for overfiskning, som fandt sted i 2009 og dermed på et tidspunkt, hvor forordning (EF) nr. 1224/2009 endnu ikke gjaldt, bør der under hensyntagen til den retlige forudsigelighed kun foretages nedsættelser, der ikke er større end dem, der ville være blevet gennemført i henhold til de dagældende regler, nemlig artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (11)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fiskekvoter, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1226/2009, (EF) nr. 1287/2009, (EF) nr. 1359/2008 og (EF) nr. 53/2010, nedsættes som vist i bilaget.

2.   Stk. 1 anvendes, uden at det dog berører de nedsættelser, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 147/2007 og (EF) nr. 635/2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 345 af 23.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 308 af 19.11.2008, s. 3.

(4)  EUT L 352 af 31.12.2008, s. 1.

(5)  EUT L 330 af 16.12.2009, s. 1.

(6)  EUT L 347 af 24.12.2009, s. 1.

(7)  EUT L 21 af 26.1.2010, s. 1.

(8)  EUT L 192 af 24.7.2009, s. 14.

(9)  EUT L 46 af 16.2.2007, s. 10.

(10)  EUT L 176 af 4.7.2008, s. 8.

(11)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 1.


BILAG

Medlemsstat

Artskode

Områdekode 2009

Art

Område 2009

Sanktioner art.5, stk. 2, f. 847/96

Endelig kvote 2009

Margen

Samlet tilpasset mængde 2009

S.b. fangster 2009

Fangster 2009

Fangster i alt 2009

%

Nedsættelser

Opr. mængde 2010

Manglende nedsættelser fra 2009 (f. 649/09)

Revideret mængde 2010

Restnedsættelse

BGR

TUR

F3742C

Pighvar

Sortehavet

ja

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Rødspætte

EU-farvande underområde 22-32

ja

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Alm. Pighaj

EU-farvande i IIa

ja

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Byrkelange

VI+VII (EF-farv. og farv. u.f. 3. land højhedsomr. og

ja

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Torsk

EU-farvande i underområde 22-24

ja

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Sild

Underområde 28.1

ja

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Rødfisk

NAFO 3M

ja

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Brisling

IIIa

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Byrkelange

IV+V (EU-farvande og farv. u.f. 3. landes højhedsområdeog jurisdiktion)

nej

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Atlantisk tun

Atlanterhavet, øst for 45° V og Middelhavet

nej

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Sild

EU-farv. og int. farv. i I og II

ja

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Sild

Norske farv.nord for 62° N og fiskerizonen omkr. Jan Mayen

ja

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

ja

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Rødspætte

Skagerrak

ja

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Andre arter

Norske farvande i IV

ja

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og farv. u.f. 3.landes højhedsområde og jurisdiktion i V, VI, VII og XII

nej

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Spidstandet blankest

VI, VII, VIII EU-farvande og farv. u.f. 3.landes højhedsområde og jurisdiktion

nej

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Torsk

Internationale farvande i I og IIb

ja

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Sild

Underområde 22-24

ja

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Torsk

Norske farvande i I og II

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Hellefisk

Grønlandske farvande i V og XIV

ja

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Hellefisk

Norske farvande i I og II

ja

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Hellefisk

Grønlandske farvande i V og XIV

ja

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Kuller

IV; EU-farvande i IIa

ja

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Blåhvilling

EU og int. farv. i I, II, III,

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makrel

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og IIId

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Skælbrosmearter

EU-farvande og farv. u.f. 3.landes højhedsområde og jurisdiktion i VIII og IX

nej

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Rødfisk

EU og int. farv. i V; int. farv. i XII og XIV

ja

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farv. i CECAF 34.1.1

ja

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Kuller

Norske farvande i I og II

ja

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Sej

Norske farvande i I og II

ja

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Hellefisk

Norske farvande i I og II

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Storøjet tun

Atlanterhavet

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


9.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010

af 8. november 2010

om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning, som vedrører EF-typegodkendelsesproceduren i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (2).

(2)

Forordning (EF) nr. 661/2009 ophæver Rådets direktiv 77/389/EØF af 17. maj 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om slæbeanordninger på motordrevne køretøjer (3). Kravene i nævnte direktiv bør overføres til nærværende forordning og, hvor det er nødvendigt, ændres for at tilpasse dem til udviklingen inden for videnskabelig og teknisk viden.

(3)

Anvendelsesområdet for nærværende forordning svarer til anvendelsesområdet for direktiv 77/389/EØF og er således begrænset til køretøjer i klasse M og N.

(4)

I forordning (EF) nr. 661/2009 fastlægges de grundlæggende bestemmelser for krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår slæbeanordninger. Derfor bør der fastsættes særlige procedurer, prøvninger og krav til sådanne typegodkendelser.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M og N, som defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(1)   »køretøjstype for så vidt angår slæbeanordning«: køretøjer, som ikke er forskellige med hensyn til væsentlige aspekter som slæbeanordningernes egenskaber

(2)   »slæbeanordning«: en anordning i form af en krog, et øje eller i anden form, til hvilken der kan fastgøres et forbindelsesled som f.eks. en trækstang eller et slæbetov.

Artikel 3

Bestemmelser for EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til slæbeanordninger

1.   Fabrikanten eller dennes repræsentant skal til den typegodkendende myndighed indsende ansøgningen om EF-typegodkendelse af en køretøjstype med hensyn til slæbeanordninger.

2.   Ansøgningen udformes i overensstemmelse med den model af oplysningsskemaet, som findes i del 1 i bilag I.

3.   Hvis alle relevante krav i bilag II til nærværende forordning er opfyldt, meddeler godkendelsesmyndigheden EF-typegodkendelse og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden køretøjstype.

4.   Ved anvendelse af stk. 3 udsteder den typegodkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag I.

Artikel 4

Gyldighed og udvidelse af godkendelser meddelt i henhold til direktiv 77/389/EØF

De nationale myndigheder skal tillade salg og ibrugtagning af køretøjer, som er typegodkendt før den dato, som er angivet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 661/2009, og fortsat meddele udvidelse af godkendelser for disse køretøjer i henhold til bestemmelserne i direktiv 77/389/EØF.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(3)  EFT L 154 af 13.6.1977, s. 41.


BILAG I

Administrative dokumenter til EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til slæbeanordninger

DEL 1

Oplysningsskema

MODEL

Oplysningsskema nr. … vedrørende EF-typegodkendelse af et motorkøretøj for så vidt angår slæbeanordninger.

Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i den relevante målestok på A 4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkelig detaljerede. Eventuelle fotografier skal ligeledes være tilstrækkelig detaljerede.

Hvis de i dette oplysningsskema omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.   GENERELT

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.   Typeidentifikationsmærker, såfremt disse er markeret på køretøjet (1): …

0.3.1.   Mærkningens placering: …

0.4.   Køretøjets klasse (2): …

0.5.   Fabrikantens navn og adresse: …

0.8.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): …

1.   KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.   Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: …

2.   MASSE OG DIMENSIONER (3)  (4)

2.8.   Største teknisk tilladte totalmasse som angivet af fabrikanten (5): …

2.11.5.   Køretøjet er/er ikke (6) egnet til anvendelse til bugsering

12.   ANDRE FORHOLD

12.3.   Slæbeanordning(er)

12.3.1.   Fortil: krog/øje/andet (6)

12.3.2.   Bagtil: krog/øje/andet/ingen (6)

12.3.3.   Tegning eller fotografi af chassis/karrosseridel, der viser slæbeanordningens (-ernes) placering, konstruktion og montering: …

Forklarende bemærkninger

DEL 2

EF-typegodkendelsesattest

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Meddelelse vedrørende:

EF-typegodkendelse (7)

udvidelse af EF-typegodkendelse (7)

afslag på EF-typegodkendelse (7)

inddragelse af EF-typegodkendelse (7)

af en køretøjstype med hensyn til slæbeanordninger

i henhold til forordning (EU) nr. 1005/2010, senest ændret ved forordning (EU) nr. …/… (7).

EF-typegodkendelsesnummer: …

Årsag til udvidelse: …

AFSNIT I

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.   Typeidentifikationsmærker, såfremt disse er markeret på køretøjet (8): …

0.3.1.   Mærkningens placering: …

0.4.   Køretøjets klasse (9): …

0.5.   Fabrikantens navn og adresse: …

0.8.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): …

AFSNIT II

1.   Supplerende oplysninger: se addendum

2.   Teknisk tjeneste, som er ansvarlig for udførelse af prøvningerne: …

3.   Prøvningsrapportens dato: …

4.   Prøvningsrapportens nummer: …

5.   Bemærkninger (eventuelt): se addendum

6.   Sted: …

7.   Dato: …

8.   Underskrift: …

Bilag

:

Informationspakke

Prøvningsrapport


(1)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(2)  Angivelse i henhold til definitionerne i bilag II, del A, til direktiv 2007/46/EF.

(3)  Ved udførelse med normalt førerhus og med førerhus med sovekabine oplyses for begge udførelser dimensioner og masse.

(4)  ISO-standard nr. 612: 1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions.

(5)  Angiv højeste og laveste værdier for hver variant.

(6)  Det ikke relevante slettes.

(7)  Det ikke gældende overstreges.

(8)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(9)  Som defineret i bilag II, afsnit A, til direktiv 2007/46/EF.

Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

1.

Supplerende oplysninger:

1.1.

Kort beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til konstruktion, dimensioner, linjer og materialesammensætning: …

1.2.

Samlet antal slæbeanordninger og deres placering: …

1.3.

Metode for fastgørelse til køretøjet: …

1.4.

Køretøjets største teknisk tilladte totalmasse (kg): …

2.

Slæbeanordning(er) fortil: aftagelig/ikke-aftagelig (1) krog/øje/andet (1)

3.

Slæbeanordning(er) bagtil: aftagelig/ikke-aftagelig (1) krog/øje/andet/ingen (1)

4.

Køretøjet er/er ikke (1) egnet til anvendelse til bugsering

5.

Bemærkninger: …


(1)  Det ikke gældende overstreges.


BILAG II

Krav til slæbeanordninger

1.   SÆRLIGE KRAV

1.1.   Mindste antal anordninger.

1.1.1.

Alle køretøjer skal have en slæbeanordning monteret fortil.

1.1.2.

Køretøjer i klasse M1, som defineret i direktiv 2007/46/EF, bilag II, del A, skal også have en slæbeanordning monteret bagtil, bortset fra køretøjer, der ikke er egnet til anvendelse til bugsering.

1.1.3.

En slæbeanordning bagtil kan erstattes af en mekanisk koblingsanordning som defineret i FN/ECE-regulativ nr. 55 (1), under forudsætning af at kravene i punkt 1.2.1 er opfyldt.

1.2.   Belastning og stabilitet

1.2.1.

Enhver slæbeanordning monteret på køretøjet skal være i stand til at modstå en statisk trækkraft og en statisk trykkraft svarende til mindst halvdelen af køretøjets største teknisk tilladte totalmasse.

2.   PRØVNINGFORSKRIFTER

2.1.   Prøvebelastninger i form af både trækkraft og trykkraft påføres på hver slæbeanordning monteret på køretøjet.

2.2.   Prøveblastningerne påføres i den vandrette længderetning i forhold til køretøjet.


(1)  EUT L 373 af 27.12.2006, s. 50.


9.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1006/2010

af 8. november 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. november 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

55,6

MA

77,5

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

65,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

138,7

ZA

121,6

ZZ

120,3

0709 90 70

MA

64,9

TR

153,2

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

72,3

ZA

149,8

ZZ

111,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

46,4

TR

55,4

UY

57,1

ZA

60,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

58,5

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

75,7

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

72,9

0806 10 10

BR

233,2

PE

182,7

TR

143,8

US

233,1

ZA

79,2

ZZ

174,4

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

NZ

115,8

US

118,9

ZA

80,9

ZZ

97,6

0808 20 50

CN

41,4

US

48,2

ZZ

44,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


9.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1007/2010

af 8. november 2010

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 989/2010 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. november 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 286 af 4.11.2010, s. 13.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 9. november 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

62,16

0,00

1701 11 90 (1)

62,16

0,00

1701 12 10 (1)

62,16

0,00

1701 12 90 (1)

62,16

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

9.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/47


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. november 2010

om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2010) 7579)

(EØS-relevant tekst)

(2010/675/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stoffer/produkttyper på listen, at enten er alle deltagerne trådt ud af undersøgelsesprogrammet, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget fuldstændigt dossier inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9 og artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. Disse oplysninger er også offentliggjort elektronisk.

(4)

En række virksomheder har inden for fristen på tre måneder efter offentliggørelsen af oplysningerne tilkendegivet interesse for at overtage hvervet som deltagere for de pågældende stoffer og produkttyper. De pågældende virksomheder har dog ikke efterfølgende indsendt et fuldstændigt dossier.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de pågældende stoffer og produkttyper derfor ikke optages i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

(6)

Det bør af hensyn til retssikkerheden præciseres, fra hvilken dato biocidholdige produkter, der indeholder aktive stoffer for de produkttyper, der er angivet i bilaget til denne afgørelse, ikke længere må omsættes.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De stoffer, der er anført i bilagt til denne afgørelse, optages ikke i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF for de pågældende produkttyper.

Artikel 2

Med henblik på artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 må biocidholdige produkter, der indeholder aktivstofferne i forbindelse med produkttyperne i bilaget til denne afgørelse, ikke længere omsættes fra den 1. november 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Stoffer og produkttyper, der ikke optages i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

Rapporterende medlemsstat

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

4

DE

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

6

DE

benzoesyre

200-618-2

65-85-0

20

DE

natriumbenzoat

208-534-8

532-32-1

11

DE

natriumbenzoat

208-534-8

532-32-1

20

DE

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

9

HU

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

22

HU

tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

9

PL

triclosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

siliciumdioxid -amorft

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N’-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N’-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

10

NL

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK