ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.288.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 288

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
5. november 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/666/EU

 

*

Rådets afgørelse af 3. juni 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik

1

Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 990/2010 af 4. november 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Jabłka łąckie (BGB)]

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 991/2010 af 4. november 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Olive de Nîmes (BOB)]

12

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 992/2010 af 4. november 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 993/2010 af 4. november 2010 om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

16

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/71/EU af 4. november 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage metofluthrin som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

17

 

*

Kommissionens direktiv 2010/72/EU af 4. november 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage spinosad som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

20

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/667/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. november 2010 om ændring af Kommissionens beslutning af 2007/66/EF om et tidsbegrænset forsøg vedrørende forhøjelse af maksimumsvægten af et parti frø af visse foderplanter i henhold til direktiv 66/401/EØF (meddelt under nummer K(2010) 7474)  ( 1 )

23

 

 

2010/668/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. november 2010 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer K(2010) 7555)

24

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 3. juni 2010

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik

(2010/666/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning af 5. juni 2003 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en EU-aftale, som skal træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

På Unionens vegne har Kommissionen forhandlet en aftale med Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik (i det følgende benævnt »aftalen«) i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der blev fastsat i bilaget til Rådets afgørelse af 5. juni 2003.

(3)

Den aftale, Kommissionen har forhandlet, bør undertegnes og anvendes midlertidigt med forbehold af senere indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik (»aftalen«) godkendes herved på Unionens vegne med forbehold af indgåelse af aftalen.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der på Unionens vegne er beføjet til at undertegne aftalen med forbehold af indgåelse.

Artikel 3

Indtil aftalen træder i kraft, anvendes den midlertidigt fra den første dag i den første måned efter den dato, hvor parterne har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende (1).

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 7, stk. 2.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 3. juni 2010.

På Rådets vegne

A. PÉREZ RUBALCABA

Formand


(1)  Datoen for aftalens midlertidige anvendelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAMS REGERING,

på den anden side,

(i det følgende benævnt »parterne«),

SOM KONSTATERER, at der er indgået bilaterale lufttrafikaftaler mellem sytten af Den Europæiske Unions medlemsstater og Den Socialistiske Republik Vietnams regering med bestemmelser, der strider mod EU-retten,

SOM KONSTATERER, at Den Europæiske Union har enekompetence vedrørende en række aspekter, der kan være omfattet af bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater i Den Europæiske Union og tredjelande,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber, der er etableret i en medlemsstat, i henhold til EU-lovgivningen har ret til uden forskelsbehandling at få adgang til luftruter mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og tredjelande,

SOM HENVISER til de aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande, der giver statsborgere i de pågældende tredjelande mulighed for at erhverve ejendomsrettigheder i luftfartsselskaber, som der er udstedt licens til i overensstemmelse med EU-retten,

SOM ERKENDER, at visse bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater i Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering, som strider mod EU-retten, skal bringes i overensstemmelse med denne med det formål at tilvejebringe et forsvarligt retsgrundlag for lufttrafikken mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam og sikre kontinuiteten i denne lufttrafik,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber i henhold til EU-retten i princippet ikke må indgå aftaler, der kan påvirke handelen mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, og som tilstræber eller bevirker, at konkurrencen forhindres, begrænses eller forvrides,

SOM ERKENDER, at de bilaterale lufttrafikaftaler, der er indgået mellem EU-medlemsstater og Den Socialistiske Republik Vietnams regering ikke må i) kræve eller tilskynde til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter hindres, forvrides eller begrænses, eller ii) forstærke virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis, eller iii) uddelegere ansvaret for tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter til luftfartsselskaberne eller andre private erhvervsdrivende,

SOM KONSTATERER, at Den Europæiske Union med disse forhandlinger ikke har til hensigt at øge det samlede omfang af lufttrafikken mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam, at påvirke balancen mellem luftfartsselskaber fra Den Europæiske Union og luftfartsselskaber fra Den Socialistiske Republik Vietnam eller at forhandle ændringer af de eksisterende bilaterale lufttrafikaftalers bestemmelser om trafikrettigheder,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.   I denne aftale forstås ved »medlemsstater« Den Europæiske Unions medlemsstater og ved »EU-traktaterne«: traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til statsborgere i den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater.

3.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til luftfartsselskaber, som udpeges af den pågældende medlemsstat.

Artikel 2

Medlemsstaters udpegning af luftfartsselskaber

1.   Bestemmelserne i stk. 2 og 3 går forud for de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag 2, litra a) og litra b), vedrørende henholdsvis den pågældende medlemsstats udpegning af et luftfartsselskab og Den Socialistiske Republik Vietnams regerings udstedelse af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet og afslag på eller tilbagekaldelse, suspendering og begrænsning af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet.

2.   Når Den Socialistiske Republik Vietnams regering modtager en udpegning fra en medlemsstat, udsteder den de relevante godkendelser og tilladelser med mindst mulig proceduremæssig forsinkelse, forudsat:

i)

at luftfartsselskabet er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med EU-traktaterne og er i besiddelse af en EU-retligt gyldig licens, og

ii)

at den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, udøver og opretholder reel myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og at den relevante luftfartsmyndighed er entydigt identificeret i udpegningen, og

iii)

at luftfartsselskabet ejes, direkte eller i kraft af en ejermajoritet, og reelt kontrolleres af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag 3 og/eller statsborgere i disse stater.

3.   Den Socialistiske Republik Vietnams regering kan afslå, tilbagekalde, suspendere eller begrænse godkendelserne eller tilladelserne til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget:

i)

hvis luftfartsselskabet ikke er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med EU-traktaterne eller ikke er i besiddelse af en EU-retligt gyldig licens, eller

ii)

hvis den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, ikke udøver og opretholder reel myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og den relevante luftfartsmyndighed ikke er entydigt identificeret i udpegningen, eller

iii)

hvis luftfartsselskabet ikke ejes, direkte eller i kraft af en ejermajoritet, eller ikke reelt kontrolleres af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag 3 og/eller statsborgere i disse stater.

Den Socialistiske Republik Vietnams regering udøver sine rettigheder i henhold til dette stykke uden at diskriminere mellem luftfartsselskaber fra Unionen på grundlag af nationalitet.

Artikel 3

Sikkerhed

1.   Bestemmelserne i stk. 2 i denne artikel supplerer de artikler, der er anført i bilag 2, litra c).

2.   Når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder myndighedskontrol med, gælder Den Socialistiske Republik Vietnams rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Den Socialistiske Republik Vietnams regering også for den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og for det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse.

Artikel 4

Forenelighed med konkurrencereglerne

1.   Bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater og Den Socialistiske Republik Vietnams regering berører ikke parternes konkurrenceregler.

2.   Bestemmelserne i bilag 2, litra d), træder ud af kraft.

Artikel 5

Bilag til aftalen

Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 6

Revision eller ændring

Parterne kan efter fælles overenskomst til enhver tid revidere eller ændre denne aftale.

Artikel 7

Ikrafttræden og midlertidig anvendelse

1.   Denne aftale træder i kraft, når parterne har givet hinanden skriftlig notifikation om afslutningen af de interne procedurer, som er nødvendige for, at den kan træde i kraft.

2.   Uanset stk. 1 er parterne enige om at anvende aftalen midlertidigt fra den første dag i måneden efter den dato, hvor parterne har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende.

3.   Aftaler og andre arrangementer mellem medlemsstaterne og Den Socialistiske Republik Vietnams regering, som på datoen for denne aftales undertegnelse endnu ikke er trådt i kraft, og som ikke finder midlertidig anvendelse, er anført i bilag 1, litra b). Denne aftale finder anvendelse på alle sådanne aftaler og arrangementer fra deres ikrafttræden eller midlertidige anvendelse.

Artikel 8

Ophør

1.   Hvis en aftale, der er anført i bilag 1, ophører, ophører samtidig alle nærværende aftales bestemmelser vedrørende den pågældende aftale.

2.   Hvis alle de aftaler, der er anført i bilag 1, ophører, ophører nærværende aftale samtidig.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den 4. oktober 2010 i to eksemplarer på, bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og vietnamesisk.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

BILAG 1

Liste over aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 1

a)

Lufttrafikaftaler mellem Den Socialistiske Republik Vietnams regering og medlemsstater i Den Europæiske Union, som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse er indgået, undertegnet og/eller anvendes midlertidigt:

Lufttrafikaftale mellem Republikken Østrigs forbundsregering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Hanoi den 27. marts 1995, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Østrig« i bilag 2:.

Senest ændret ved mødeprotokol udfærdiget i Hanoi den 5. april 2006.

Aftale mellem Kongeriget Belgiens regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Bruxelles den 21. oktober 1992, i det benævnt »aftalen Vietnam-Belgien« i bilag 2

Aftale mellem Folkerepublikken Bulgariens regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik mellem og ud over deres respektive territorier, udfærdiget i Sofia den 1. oktober 1979, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Bulgarien« i bilag 2.

Aftale mellem Den Tjekkiske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Prag den 23. maj 1997, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik« i bilag 2.

Lufttrafikaftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Hanoi den 25. september 1997, i det benævnt »aftalen Vietnam-Danmark« i bilag 2:

Læses sammen med aftalememorandum mellem Kongeriget Danmark, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige og Den Socialistiske Republik Vietnam indgået i Hanoi den 25. september 1997.

Lufttrafikaftale mellem Republikken Finlands regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering undertegnet i Hanoi den 26. oktober 2000, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Finland« i bilag 2.

Lufttrafikaftale mellem Den Franske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Paris den 14. april 1977, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Frankrig« i bilag 2.

Luftfartsaftale mellem Forbundsrepublikken Tysklands regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Bonn den 26. august 1994, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Tyskland« i bilag 2.

Aftale mellem Republikken Ungarns regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Hanoi den 4. februar 1998, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Ungarn« i bilag 2.

Aftale mellem Storhertugdømmet Luxembourgs regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Luxembourg den 26. oktober 1994, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Luxembourg« i bilag 2.

Aftale mellem Kongeriget Nederlandene og Den Socialistiske Republik Vietnam om lufttrafik mellem og ud over de to landes territorier indgået i Hanoi den 1. oktober 1993, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Nederlandene« i bilag 2.

Aftale mellem Folkerepublikken Polens regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i Warszawa den 11. september 1976, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Polen« i bilag 2.

Luftfartsaftale mellem Den Portugisiske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Lissabon den 3. februar 1998, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Portugal« i bilag 2.

Aftale mellem Den Socialistiske Republik Rumæniens regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om civil luftfart indgået i Hanoi den 26. juni 1979, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Rumænien« i bilag 2.

Lufttrafikaftale mellem Kongeriget Sveriges regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Hanoi den 25. september 1997, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Sverige« i bilag 2:

Læses sammen med aftalememorandum mellem Kongeriget Danmark, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige og Den Socialistiske Republik Vietnam indgået i Hanoi den 25. september 1997.

Luftfartsaftale mellem Den Slovakiske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering indgået i Hanoi den 6. november 1997, i det følgende i benævnt »aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik« i bilag 2.

Aftale mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om lufttrafik indgået i London den 19. august 1994, i det følgende benævnt »aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige« i bilag 2:

Senest ændret ved noteveksling i Hanoi den 8. og 26. september 2000.

b)

Lufttrafikaftaler og andre arrangementer mellem Den Socialistiske Republik Vietnams regering og medlemsstater i Den Europæiske Union, der er paraferet eller undertegnet, men som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse endnu ikke er trådt i kraft og ikke anvendes midlertidigt.

BILAG 2

Liste over artikler i de i bilag 1 anførte aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 2 til 4

a)

Medlemsstaters udpegning:

Artikel 3, stk. 5, i aftalen Vietnam-Østrig

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Bulgarien

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Danmark

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik

Artikel 4, stk. 5, i aftalen Vietnam-Finland

Artikel 7, stk. 4, i aftalen Vietnam-Frankrig

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Tyskland

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Ungarn

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Luxembourg

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Vietnam-Nederlandene

Artikel 3, stk. 2, i aftalen Vietnam-Polen

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Portugal

Artikel 3 i aftalen Vietnam-Rumænien

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Sverige

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige.

b)

Afslag på eller tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser:

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Østrig

Artikel 5, stk. 1, litra d), i aftalen Vietnam-Belgien

Artikel 4, litra a), i aftalen Vietnam-Bulgarien

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Danmark

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Finland

Artikel 9, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Frankrig

Artikel 4, stk. 1, i aftalen Vietnam-Tyskland

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Ungarn

Artikel 4, stk. 1, litra c), i aftalen Vietnam-Luxembourg

Artikel 5, stk. 1, litra c), i aftalen Vietnam-Nederlandene

Artikel 4, stk. 1, litra c), i aftalen Vietnam-Polen

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Portugal

Artikel 4 i aftalen Vietnam-Rumænien

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Sverige

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige.

c)

Sikkerhed:

Artikel 6a i aftalen Vietnam-Østrig

Artikel 7 i aftalen Vietnam-Belgien

Artikel 11 i aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik

Artikel 18 i aftalen Vietnam-Finland

Artikel 4 i aftalen Vietnam-Frankrig

Artikel 9 i aftalen Vietnam-Ungarn

Artikel 6 i aftalen Vietnam-Luxembourg

Artikel 14 i aftalen Vietnam-Nederlandene

Artikel 9 i aftalen Vietnam-Rumænien

Artikel 7 i aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik

Artikel 9a i aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige.

d)

Forenelighed med konkurrencereglerne:

Artikel 13, stk. 1 og 7, i aftalen Vietnam-Belgien

Artikel 9, stk. 3-8, i aftalen Vietnam-Bulgarien

Artikel 7, stk. 2, i aftalen Vietnam-Den Tjekkiske Republik

Artikel 11, stk. 2, i aftalen Vietnam-Danmark

Artikel 12, stk. 2-7, i aftalen Vietnam-Frankrig

Artikel 6, stk. 1 og stk. 4-6, i aftalen Vietnam-Ungarn

Artikel 11, stk. 2-4, i aftalen Vietnam-Luxembourg

Artikel 6, stk. 2-6, i aftalen Vietnam-Nederlandene

Artikel 20, stk. 2 og stk. 4, i aftalen Vietnam-Polen

Artikel 16, stk. 2-6, i aftalen Vietnam-Portugal

Artikel 14, stk. 1-6, i aftalen Vietnam-Rumænien

Artikel 12, stk. 3 og stk. 5-6, i aftalen Vietnam-Den Slovakiske Republik

Artikel 11, stk. 2, i aftalen Vietnam-Sverige

Artikel 7, stk. 3-4, i aftalen Vietnam-Det Forenede Kongerige.

BILAG 3

Liste over andre stater, som der henvises til i denne aftales artikel 2

a)

Republikken Island (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

b)

Fyrstendømmet Liechtenstein (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

c)

Kongeriget Norge (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

d)

Det Schweiziske Forbund (i medfør af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart).


FORORDNINGER

5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 990/2010

af 4. november 2010

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Jabłka łąckie (BGB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Polens ansøgning om registrering af betegnelsen »Jabłka łąckie« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 42 af 19.2.2010, s. 7.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

POLEN

Jabłka łąckie (BGB)


5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 991/2010

af 4. november 2010

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Olive de Nîmes (BOB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Olive de Nîmes« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 44 af 20.2.2010, s. 13.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6 —   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FRANKRIG

Olive de Nîmes (BOB)


5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 992/2010

af 4. november 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. november 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 993/2010

af 4. november 2010

om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes eksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 2. november 2010.

(3)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev indledt ved forordning (EF) nr. 619/2008, ydes der ingen eksportrestitution for de produkter, der er nævnt i forordningens artikel 1, litra c), og de destinationer, der er nævnt i forordningens artikel 2, for den licitationsperiode, der udløber den 2. november 2010.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. november 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


DIREKTIVER

5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/71/EU

af 4. november 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage metofluthrin som et aktivt stof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Forenede Kongerige modtog den 23. december 2005 en ansøgning fra Sumitomo Chemical (UK) Plc. — i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i direktiv 98/8/EF — om optagelse af det aktive stof metofluthrin i direktivets bilag I til anvendelse i produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF. På datoen i artikel 34, stk. 1, i direktiv 98/8/EF var metofluthrin ikke på markedet som et aktivt stof i et biocidholdigt produkt.

(2)

Efter at have foretaget sin vurdering forelagde Det Forenede Kongerige den 19. juni 2008 en rapport sammen med en henstilling for Kommissionen.

(3)

Rapporten blev gennemgået af medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 27. maj 2010, og resultaterne af vurderingen er indføjet i en vurderingsrapport.

(4)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes som insekticider, acaricider eller produkter til bekæmpelse af andre leddyr og indeholder metofluthrin, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. Det er derfor hensigtsmæssigt at optage metofluthrin i bilag I til nævnte direktiv.

(5)

Ikke alle potentielle anvendelser er blevet vurderet på EU-plan. Derfor bør medlemsstaterne vurdere de anvendelser eller eksponeringsscenarier og de risici for delmiljøer og befolkningsgrupper, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan, og sikre, at der i forbindelse med udstedelse af produktgodkendelser træffes passende foranstaltninger eller stilles specifikke betingelser, som begrænser de identificerede risici til et acceptabelt omfang.

(6)

Det er vigtigt at anvende dette direktivs bestemmelser samtidigt i alle medlemsstaterne for at sikre ligebehandling af biocidholdige produkter indeholdende det aktive stof metofluthrin på markedet og lette den korrekte funktion af markedet for biocidholdige produkter generelt.

(7)

Før et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv.

(8)

Direktiv 98/8/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/8/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. april 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. maj 2011.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.


BILAG

Følgende række for metofluthrin indsættes i bilag I til direktiv 98/8/EF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnummer

Minimumsrenhed af det biocidholdige produkts aktive stof i den form, det markedsføres

Optagelsesdato

Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3 (undtagen for produkter, som indeholder mere end ét aktivstof — her er fristen for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, den frist, der fastsættes i den sidste af beslutningerne om optagelse af dets aktivstoffer)

Udløbsdato for optagelsen

Produkttype

Særlige bestemmelser (1)

»36

Metofluthrin

 

RTZ-isomer:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyclopropancarboxylat

EF-nr.: n.a.

CAS-nr.: 240494-71-7

 

Sum af alle isomerer:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropancarboxylat

EF-nr.: n.a

CAS-nr.: 240494-70-6

Det aktive stof skal opfylde begge nedenstående mindstekrav til renhed:

 

RTZ-isomer

754 g/kg

 

Sum af alle isomerer

930 g/kg

1.maj.2011

Ikke relevant

30.april.2021

18

Ved behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et produkt efter artikel 5 og bilag VI skal medlemsstaterne, når det er relevant for det pågældende produkt, vurdere de anvendelses- eller eksponeringsscenarier og de risici for delmiljøer og befolkningsgrupper, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan.«


(1)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/72/EU

af 4. november 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage spinosad som et aktivt stof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF. Denne liste omfatter spinosad.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er spinosad vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(3)

Nederlandene blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 1. april 2008 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 27. maj 2010.

(5)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes som insekticider, acaricider eller produkter til bekæmpelse af andre leddyr og indeholder spinosad, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. Det er derfor hensigtsmæssigt at optage spinosad i bilag I til nævnte direktiv.

(6)

Ikke alle potentielle anvendelser er blevet vurderet på EU-plan. Derfor bør medlemsstaterne vurdere de anvendelser eller eksponeringsscenarier og de risici for delmiljøer og befolkningsgrupper, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan, og sikre, at der i forbindelse med udstedelse af produktgodkendelser træffes passende foranstaltninger eller stilles specifikke betingelser, som begrænser de identificerede risici til et acceptabelt omfang.

(7)

I lyset af resultaterne i vurderingsrapporten bør der i forbindelse med produkttilladelsen stilles krav om, at der træffes risikobegrænsende foranstaltninger. På baggrund af de sundhedsskadelige virkninger, der er påvist for ubeskyttede industrielle brugere, når de anvender biocidholdige produkter indeholdende spinosad ved sprøjtning, bør det i forbindelse med produktgodkendelse navnlig kræves, at produkter, som er beregnet til industriel brug ved sprøjtning, kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risiciene for industrielle brugere og fagfolk kan begrænses med andre midler. Endvidere bør det på baggrund af resultaterne vedrørende mulig indirekte eksponering af mennesker via indtagelse af fødevarer kræves, at det i de relevante tilfælde undersøges, om der er behov for at fastsætte nye og/eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier og vedtage foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.

(8)

Det er vigtigt at anvende dette direktivs bestemmelser samtidig i alle medlemsstaterne for at sikre ligebehandling af biocidholdige produkter indeholdende det aktive stof spinosad på markedet og også lette den korrekte funktion af markedet for biocidholdige produkter generelt.

(9)

Før et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører, og for at sikre, at ansøgere, der har udarbejdet dossierer, fuldt ud kan udnytte databeskyttelsesperioden på ti år, der indledes på datoen for optagelsen, jf. artikel 12, stk. 1, litra c), nr. ii), i direktiv 98/8/EF.

(10)

Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF.

(11)

Direktiv 98/8/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/8/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2012.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Følgende række for spinosad indsættes i bilag I til direktiv 98/8/EF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

identifikationsnr.

Minimumsrenhed af det biocidholdige produkts aktive stof i den form, det markeds-føres

Optagelsesdato

Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3 (undtagen for produkter, som indeholder mere end ét aktivstof — her er fristen for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, den frist, der fastsættes i den sidste af beslutningerne om optagelse af dets aktivstoffer)

Udløbsdato for optagelsen

Produkttype

Særlige bestemmelser (1)

»37

Spinosad

EF-nr.: 434-300-1

CAS-nr.: 168316-95-8

Spinosad er en blanding af 50-95 % spinosyn A og 5-50 % spinosyn D

Spinosyn A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion CAS-nr.: 131929-60-7

Spinosyn D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion CAS-nr.: 131929-63-0

850 g/kg

1. november 2012

31. oktober 2014

31. oktober 2022

18

Ved behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et produkt efter artikel 5 og bilag VI skal medlemsstaterne, når det er relevant for det pågældende produkt, vurdere de anvendelses- eller eksponeringsscenarier og de risici for delmiljøer og befolkningsgrupper, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan.

Medlemsstaterne sikrer, at godkendelser gives på følgende betingelser:

Godkendelser gives under forudsætning af hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger. Navnlig må produkter, som er godkendt til brug af fagfolk ved sprøjtning, kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen om godkendelse af et produkt, at risiciene for fagfolk kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.

For produkter indeholdende spinosad, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, skal medlemsstaterne undersøge, om der er behov for at fastsætte nye og/eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og/eller forordning (EF) nr. 396/2005, og træffe alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.«


(1)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


AFGØRELSER

5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/23


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 4. november 2010

om ændring af Kommissionens beslutning af 2007/66/EF om et tidsbegrænset forsøg vedrørende forhøjelse af maksimumsvægten af et parti frø af visse foderplanter i henhold til direktiv 66/401/EØF

(meddelt under nummer K(2010) 7474)

(EØS-relevant tekst)

(2010/667/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 13a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det tidsbegrænsede forsøg i henhold til Kommissionens beslutning 2007/66/EF (2) afsluttes den 30. juni 2012.

(2)

Fravigelse af den fastsatte maksimumsgrænse for størrelsen af partier af Gramineae-frø skal i henhold til beslutning 2007/66/EF ske i overensstemmelse med ISTA (International Seed Testing Association)/ISF (International Seed Federation) Experiment on Herbage Seed Lot Size, som er vedtaget af OECD-Rådet. ISTA/ISF Experiment on Herbage Seed Lot Size fortsætter indtil den 31. december 2013.

(3)

Det tidsbegrænsede forsøg i henhold til beslutning 2007/66/EF bør også afsluttes den 31. december 2013 for at bringe slutdatoen for dette forsøg i overensstemmelse med slutdatoen for ISTA/ESF-forsøget.

(4)

Desuden bør henvisningen til ISTA/ISF-forsøget ajourføres, da der findes et nyt websted.

(5)

Beslutning 2007/66/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø- og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 3 i beslutning 2007/66/EF affattes således:

»Artikel 3

Det tidsbegrænsede forsøg iværksættes den 1. januar 2007 og afsluttes den 31. december 2013.«

Artikel 2

Fodnote 1 i bilaget til beslutning 2007/66/EF affattes således:

»(1)

hhttp://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html«.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EUT L 32 af 6.2.2007, s. 161.


5.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/24


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 4. november 2010

om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

(meddelt under nummer K(2010) 7555)

(Kun den bulgarske, den danske, den engelske, den franske, den græske, den italienske, den litauiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2010/668/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 7, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2), særlig artikel 31,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1258/1999 og artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005 skal Kommissionen foretage de nødvendige undersøgelser, meddele medlemsstaterne resultaterne af disse undersøgelser, tage hensyn til de bemærkninger, som medlemsstaterne fremsætter, indkalde til bilaterale drøftelser med henblik på at nå til enighed med de pågældende medlemsstater og officielt meddele dem sine konklusioner.

(2)

Medlemsstaterne har haft mulighed for at anmode om, at der indledes en forligsprocedure. Denne mulighed er i visse tilfælde blevet udnyttet, og som afslutning herpå er der blevet udarbejdet rapporter, som Kommissionen har gennemgået.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1258/1999 og (EF) nr. 1290/2005 kan der kun finansieres landbrugsudgifter, der er afholdt i overensstemmelse med EU-reglerne.

(4)

Som et resultat af de gennemførte undersøgelser, de bilaterale drøftelser og forligsprocedurerne er det blevet klart, at en del af de udgifter, som medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder disse betingelser og derfor ikke kan finansieres af EUGFL, Garantisektionen, EGFL og ELFUL.

(5)

Det bør angives, hvilke beløb der ikke godkendes til at blive finansieret af EUGFL, Garantisektionen, EGFL og ELFUL. Der må ikke være tale om udgifter, som er afholdt mere end to år før Kommissionens skriftlige meddelelse til medlemsstaterne om undersøgelsesresultaterne.

(6)

I de tilfælde, der er omhandlet i denne afgørelse, har Kommissionen i form af en sammenfattende rapport givet medlemsstaterne meddelelse om, hvilke beløb der må afvises, fordi de ikke er i overensstemmelse med EU-forskrifterne.

(7)

Denne afgørelse foregriber ikke de finansielle konklusioner, som Kommissionen eventuelt drager af Domstolens domme i sager, som endnu ikke var afgjort den 31. august 2010, og som vedrører områder, der berøres af denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De udgifter, der er anført i bilaget til denne afgørelse, og som medlemsstaternes godkendte betalingsorganer har afholdt og anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen, EGFL eller ELFUL, udelukkes fra EU-finansiering, fordi de ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Ungarn, Republikken Litauen, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2010.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(2)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.


BILAG

BUDGETKONTO 6701 AD HOC 34

MS

Foranstaltning

Grund til korrektion

Type

%

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

BG

Arealstøtte

2008

dårligt LPIS-GIS og svagheder i kontroller på stedet

FAST SATS

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

BG i alt (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

CY

Finansiel revision — overskridelse

2009

overskridelse af finansielle lofter

PUNKTVIS

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CY i alt (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

CZ

Eksportrestitutioner og fødevarehjælp uden for EU

2004

utilstrækkeligt antal stikprøver i fysiske kontroller

FAST SATS

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

CZ

Eksportrestitutioner og fødevarehjælp uden for EU

2005

utilstrækkeligt antal stikprøver i fysiske kontroller

FAST SATS

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

CZ

Eksportrestitutioner og fødevarehjælp uden for EU

2006

utilstrækkeligt antal stikprøver i fysiske kontroller

FAST SATS

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

CZ i alt (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

DE

Finansiel revision — sene betalinger og betalingsfrister

2009

sene betalinger

PUNKTVIS

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

DE

Finansiel revision — overskridelse

2009

overskridelse af finansielle lofter, ikke-støtteberettigede udgifter og nedsættelse efter beslutningen om regnskabsafslutning

PUNKTVIS

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

DE

Regnskabsafslutning

2007

afslutning af 2007-regnskaber: den samlede fejl oversteg væsentlighedsgrænsen; mest sandsynlige fejl

EKSTRAPOL.

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

DE

Regnskabsafslutning

2007

ikke-gennemført inddrivelse

PUNKTVIS

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

DE

Regnskabsafslutning

2007

regnskabsafslutning 2007: finansiel fejl i debitorbogholderiet

PUNKTVIS

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

DE

Regnskabsafslutning

2007

afsl. af 2007-regn.: mest sands. fejl

EKSTRAPOL.

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

DE

Regnskabsafslutning

2007

afsl. af 2007-regnskaber: kendt fejl

EKSTRAPOL.

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

DE i alt (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

DK

Finansiel revision — overskridelse

2009

overskridelse af finansielle lofter

PUNKTVIS

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

DK i alt (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

ES

Kødpræmier — oksekød

2006

mangel på sanktioner for dyr med manglende slagtedato (oksekødspræmie og artikel 69-betalinger)

PUNKTVIS

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

ES

Anden direkte støtte — kvæg

2007

mangel på sanktioner for dyr med manglende slagtedato (oksekødspræmie og artikel 69-betalinger)

PUNKTVIS

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

ES

Finansiel revision —- sene betalinger og betalingsfrister

2009

finansiel revision: sene betalinger

PUNKTVIS

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

ES

Finansiel revision — overskridelse

2009

overskridelse af finansielle lofter, ikke-støtteberettigede udgifter og opkrævning af mælkeafgiften

PUNKTVIS

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

ES i alt (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

FR

Eksportrestitutioner — levende dyr

2006

mangler ved overvågningen af transporten af kvæg, der er berettiget til eksportrestitutioner

FAST SATS

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

FR

Eksportrestitutioner — levende dyr

2007

mangler ved overvågningen af transporten af kvæg, der er berettiget til eksportrestitutioner

FAST SATS

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

FR

Eksportrestitutioner — levende dyr

2008

mangler ved overvågningen af transporten af kvæg, der er berettiget til eksportrestitutioner

FAST SATS

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

FR

Eksportrestitutioner — levende dyr

2009

mangler ved overvågningen af transporten af kvæg, der er berettiget til eksportrestitutioner

FAST SATS

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

FR

Mælkekvote

2003

overskridelse af kvoter

PUNKTVIS

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

FR

Fiskeriforanstaltninger

2005

ukorrekt sanktionssystem

PUNKTVIS

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

FR

Fiskeriforanstaltninger

2006

ukorrekt sanktionssystem

PUNKTVIS

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

FR

Fiskeriforanstaltninger

2007

ukorrekt sanktionssystem

PUNKTVIS

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

FR

Markafgrøder

2006

svagheder i procedurerne for kontroller på stedet

FAST SATS

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

FR

Markafgrøder

2007

svagheder i procedurerne for kontroller på stedet

FAST SATS

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

FR

Finansiel revision - sene betalinger og betalingsfrister

2008

sene betalinger

PUNKTVIS

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

FR

Finansiel revision - overskridelse

2008

overskridelse af finansielle lofter

PUNKTVIS

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

FR

Godkendelse

2005

regnskabsafslutning 2005 — mest sandsynlige fejl

PUNKTVIS

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

FR

Regnskabsafslutning

2007

regnskabsafslutning 2007: mangler vedrørende bevis for ankomst i frugtsektoren

PUNKTVIS

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

FR

Regnskabsafslutning

2007

regnskabsafslutning 2007: mangler vedrørende bevis for ankomst

PUNKTVIS

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

FR

Regnskabsafslutning

2007

regnskabsafslutning 2007: mangler vedrørende bevis for ankomst i vinsektoren

PUNKTVIS

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

FR i alt (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

GB

Finansiel revision —- overskridelse

2009

overskridelse af lofter

PUNKTVIS

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

GB

Finansiel revision — sene betalinger og betalingsfrister

2009

sene betalinger

PUNKTVIS

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

GB i alt (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2003

svagheder i støttekontroller

FAST SATS

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2004

svagheder i støttekontroller

FAST SATS

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2004

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

GR

Frugt og grøntsager - støtteordningen for tørrede druer

2004

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2005

svagheder ved forvaltningen af ordningen og af registret over vindyrkningsarealer og vedrørende nedsættelserne af minimumsudbyttet

FAST SATS

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2005

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2005

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2005

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2006

svagheder ved forvaltningen af ordningen og af registret over vindyrkningsarealer og vedrørende nedsættelserne af minimumsudbyttet

FAST SATS

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

GR

Frugt og grøntsager— støtteordningen for tørrede druer

2006

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2006

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

10

EUR

117,11

0,00

117,11

GR

Frugt og grøntsager— støtteordningen for tørrede druer

2006

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2007

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2007

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

GR

Frugt og grøntsager — støtteordningen for tørrede druer

2007

svagheder i hovedkontroller

FAST SATS

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

GR

Anden direkte støtte — POSEI

1999

svagheder ved forvaltningen af støtteansøgninger og i kontrolsystemet

FAST SATS

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

GR

Anden direkte støtte — POSEI

2000

svagheder ved forvaltningen af støtteansøgninger og i kontrolsystemet

FAST SATS

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

GR

Anden direkte støtte — POSEI

2001

svagheder ved forvaltningen af støtteansøgninger og i kontrolsystemet

FAST SATS

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

GR

Tobakspræmier

2006

sene tobaksleverancer

PUNKTVIS

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

GR

Tobakspræmier

2006

overdragelse af dyrkningskontrakter

PUNKTVIS

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

GR

Tobakspræmier

2006

godkendelse af ikke-støtteberettigede første forarbejdningsvirksomheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

GR

Kødpræmier — moderfår og geder

2004

forvaltnings- og kontrolsvagheder

FAST SATS

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

GR

Kødpræmier — moderfår og geder

2005

forvaltnings- og kontrolsvagheder

FAST SATS

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

GR

Kødpræmier — moderfår og geder

2006

forvaltnings- og kontrolsvagheder

FAST SATS

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

GR

Anden direkte støtte — direkte betalinger

2007

dårligt LPIS-GIS og svagheder i kontroller på stedet

FAST SATS

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

GR

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — undtagen får og kvæg

2007

dårligt LPIS-GIS og svagheder i kontroller på stedet

FAST SATS

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

GR

Krydsoverensstemmelse

2006

svagheder i krydsoverensstemmelsesforvaltningen og kontroller

FAST SATS

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

GR

Krydsoverensstemmelse

2007

svagheder i krydsoverensstemmelsesforvaltningen og kontroller

FAST SATS

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

GR

Finansiel revision — sene betalinger og betalingsfrister

2007

sen betaling

PUNKTVIS

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

GR

Finansiel revision — overskridelse

2007

overskridelse af lofter for bevillinger til udvikling af landdistrikter

PUNKTVIS

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

GR

Finansiel revision — overskridelse

2007

ikke-støtteberettigede udgifter

PUNKTVIS

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

GR

Finansiel revision — overskridelse

2008

overskridelse af finansielle lofter

PUNKTVIS

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

GR i alt (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

IE

Finansiel revision — sene betalinger og betalingsfrister

2009

sene betalinger

PUNKTVIS

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IE i alt (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

IT

Skummetmælkspulver til foderbrug

2003

manglende eller ukorrekt anvendelse af forskriftsmæssige støttenedsættelser og sanktioner

PUNKTVIS

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

IT

Skummetmælkspulver til foderbrug

2003

manglende eller ukorrekt anvendelse af forskriftsmæssige støttenedsættelser og sanktioner

FAST SATS

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

IT

Skummetmælkspulver til foderbrug

2004

manglende eller ukorrekt anvendelse af forskriftsmæssige støttenedsættelser og sanktioner

PUNKTVIS

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

IT

Skummetmælkspulver til foderbrug

2004

manglende eller ukorrekt anvendelse af forskriftsmæssige støttenedsættelser og sanktioner

FAST SATS

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

IT

Skummetmælkspulver til foderbrug

2005

manglende eller ukorrekt anvendelse af forskriftsmæssige støttenedsættelser og sanktioner

PUNKTVIS

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

IT

Skummetmælkspulver til foderbrug

2005

manglende eller ukorrekt anvendelse af forskriftsmæssige støttenedsættelser og sanktioner

FAST SATS

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

IT

Direkte betalinger

2005

svaghed i kontroller på stedet

FAST SATS

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

IT

Direkte betalinger

2006

svaghed i kontroller på stedet

FAST SATS

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

IT

Direkte betalinger

2007

svaghed i kontroller på stedet

FAST SATS

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

IT

Direkte betalinger

2007

svaghed i kontrolsystemet

FAST SATS

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

IT

Direkte betalinger

2007

ukorrekt beregning af sanktioner

PUNKTVIS

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

IT

Inddrivelser

2009

finansiel fejl i debitorbogholderi

PUNKTVIS

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

IT i alt (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

LT

Godkendelse

2006

regnskabsafslutning 2006: kendt fejl

PUNKTVIS

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

LT i alt (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

NL

Kartoffelstivelse

2003

svagheder i ordningens forvaltning og kontrolsystemet

FAST SATS

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

NL

Kartoffelstivelse

2004

svagheder i ordningens forvaltning og kontrolsystemet

FAST SATS

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

NL

Kartoffelstivelse

2005

svagheder i ordningens forvaltning og kontrolsystemet

FAST SATS

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

NL

Kartoffelstivelse

2006

svagheder i ordningens forvaltning og kontrolsystemet

FAST SATS

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

NL

Kartoffelstivelse

2007

svagheder i ordningens forvaltning og kontrolsystemet

FAST SATS

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

NL

Kartoffelstivelse

2008

svagheder i ordningens forvaltning og kontrolsystemet

FAST SATS

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

NL

Tørret foder

2005

mangler ved stikprøver og vægtkontrol

FAST SATS

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

NL

Tørret foder

2006

manglende anvendelse af sanktioner efter artikel 29 i forordning (EF) nr. 382/2005

PUNKTVIS

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

NL

Tørret foder

2006

mangler ved stikprøver og vægtkontrol

FAST SATS

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

NL

Tørret foder

2007

manglende anvendelse af sanktioner efter artikel 29 i forordning (EF) nr. 382/2005

PUNKTVIS

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

NL

Tørret foder

2007

mangler ved stikprøver og vægtkontrol

FAST SATS

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

NL i alt (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

PL

Offentlig oplagring — sukker

2006

ukorrekt bogføring af fjernelse af sukker

PUNKTVIS

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

PL

Offentlig oplagring — korn

2006

ukorrekt bogføring af fjernelse af korn

PUNKTVIS

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

PL

Offentlig oplagring — korn

2007

ukorrekt bogføring af fjernelse af korn

PUNKTVIS

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

PL i alt (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

PT

POSEI

2005

utilstrækkeligt antal kontroller på stedet

PUNKTVIS

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

PT

POSEI

2006

utilstrækkeligt antal kontroller på stedet

PUNKTVIS

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

PT

POSEI

2007

utilstrækkeligt antal kontroller på stedet

PUNKTVIS

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

PT

Kødpræmier — moderfår og geder

2004

støtte udbetalt til landbrugere med under 10 rettigheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

PT

Kødpræmier — moderfår og geder

2004

neutralisering af punktvis/fastsats-korrektionens dobbeltvirkning

PUNKTVIS

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

PT

Kødpræmier — moderfår og geder

2004

svagheder i bedriftsregistre

FAST SATS

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

PT

Kødpræmier — moderfår og geder

2005

støtte udbetalt til landbrugere med under 10 rettigheder

PUNKTVIS

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

PT

Kødpræmier — moderfår og geder

2005

neutralisering af punktvis/fastsats-korrektionens dobbeltvirkning

PUNKTVIS

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

PT

Kødpræmier — moderfår og geder

2005

svagheder i bedriftsregistre

FAST SATS

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

PT

Kødpræmier — moderfår og geder

2006

støtte udbetalt til landbrugere med under 10 rettigheder

PUNKTVIS

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

PT

Kødpræmier — moderfår og geder

2006

neutralisering af punktvis/fastsats-korrektionens dobbeltvirkning

PUNKTVIS

 

EUR

426,48

0,00

426,48

PT

Kødpræmier — moderfår og geder

2006

svagheder i bedriftsregistre

FAST SATS

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

PT

Markafgrøder

2005

svagheder i LPIS-GIS, udførelse af kontroller på stedet og beregning af sanktioner

FAST SATS

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

PT

Markafgrøder

2006

svagheder i LPIS-GIS, udførelse af kontroller på stedet og beregning af sanktioner

FAST SATS

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

PT

Landdistriktsudvikling (garantisek.) ledsageforanstaltninger (arealrelaterede foranstaltninger)

2006

svagheder i LPIS-GIS, udførelse af kontroller på stedet og beregning af sanktioner.

FAST SATS

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

PT

Markafgrøder

2006

svagheder i LPIS-GIS, udførelse af kontroller på stedet og beregning af sanktioner

FAST SATS

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

PT

Landdistriktsudvikling (garantisek.) nye foranstaltninger

2006

svagheder i LPIS-GIS, udførelse af kontroller på stedet og beregning af sanktioner

FAST SATS

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

PT

Tillægsstøtte

2007

svagheder i LPIS-GIS, udførelse af kontroller på stedet og beregning af sanktioner

FAST SATS

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

PT

Anden direkte støtte — direkte betalinger

2007

svagheder i LPIS-GIS, udførelse af kontroller på stedet og beregning af sanktioner

FAST SATS

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

PT

Finansiel revision — sene betalinger og betalingsfrister

2008

sene betalinger

PUNKTVIS

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

PT

Finansiel revision — overskridelse

2009

finansiel revision — overskridelse af lofter

PUNKTVIS

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

PT

Finansiel revision — sene betalinger og betalingsfrister

2009

finansiel revision — sene betalinger

PUNKTVIS

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

PT

Regnskabsafslutning

2006

regnskabsafslutning 2006: mest sandsynlige fejl

PUNKTVIS

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

PT

Regnskabsafslutning

2006

regnskabsafslutning 2006: systematisk fejl

PUNKTVIS

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

PT

Regnskabsafslutning

2007

regnskabsafslutning 2007: mest sandsynlige fejl

PUNKTVIS

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

PT

Regnskabsafslutning

2007

regnskabsafslutning 2007: systematisk fejl

PUNKTVIS

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

PT i alt (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

RO

Direkte betalinger

2008

svagheder i LPIS-GIS

FAST SATS

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

RO

Finansiel revision — sene betalinger og betalingsfrister

2008

sene betalinger

PUNKTVIS

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

RO i alt (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

SE

Anden direkte støtte — artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003 — undtagen får og kvæg

2009

overskridelse af finansielle lofter

PUNKTVIS

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SE i alt (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

SI

Kødpræmier - kvæg

2005

svagheder i kontroller på stedet for ammekopræmie

FAST SATS

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

SI

Kødpræmier — kvæg

2005

dyr slagtet før 1.5.2004

PUNKTVIS

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

SI

Kødpræmier — kvæg

2005

korrektion af punktvis/fastsats-dobbeltvirkningen

PUNKTVIS

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

SI

Kødpræmier — kvæg

2005

svagheder i kontroller på stedet for den særlige præmie for oksekød og slagtepræmien

FAST SATS

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

SI

Kødpræmier — kvæg

2006

svagheder i kontroller på stedet for ammekopræmie

FAST SATS

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

SI

Kødpræmier — kvæg

2006

svagheder i kontroller på stedet for den særlige præmie for oksekød og slagtepræmien

FAST SATS

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

SI

Kødpræmier — moderfår og geder

2005

støtte udbetalt til landbrugere med under 10 fårekvoterettigheder

PUNKTVIS

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

SI

Kødpræmier — moderfår og geder

2005

neutralisering af punktvis/fastsats-korrektionens dobbeltvirkning

PUNKTVIS

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

SI

Kødpræmier — moderfår og geder

2005

svagheder i hoved- og støttekontroller for får

FAST SATS

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

SI

Kødpræmier — moderfår og geder

2006

støtte udbetalt til landbrugere med under 10 fårekvoterettigheder

PUNKTVIS

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

SI

Kødpræmier — moderfår og geder

2006

neutralisering af punktvis/fastsats-korrektionens dobbeltvirkning

PUNKTVIS

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

SI

Kødpræmier — moderfår og geder

2006

svagheder i hoved- og støttekontroller for får

PUNKTVIS

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

SI i alt (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


BUDGETKONTO 6500

MS

Foranstaltning

Grund til korrektion

Type

%

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

CY

Landdistriktsudvikling (garantisek.) ledsageforanstaltninger (arealrelaterede foranstaltninger)

2005

utilstrækkeligt niveau for kontroller på stedet

FAST SATS

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

CY

Landdistriktsudvikling (garantisek.) ledsageforanstaltninger (arealrelaterede foranstaltninger)

2006

utilstrækkeligt niveau for kontroller på stedet

FAST SATS

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

CY

Landdistriktsudvikling (garantisek.) ledsageforanstaltninger (arealrelaterede foranstaltninger)

2007

utilstrækkeligt niveau for kontroller på stedet

FAST SATS

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

CY I alt (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

CY I alt (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

PL

Landdistriktsudvikling EUGFL akse 2 (2000-2006, arealrelaterede foranstaltninger)

2006

svagheder i hovedkontroller og anvendelsen af sanktioner vedrørende landbrugsmiljøforanstaltninger

FAST SATS

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

PL

Landdistriktsudvikling EUGFL akse 2 (2000-2006, arealrelaterede foranstaltninger)

2006

svagheder i hovedkontroller og anvendelsen af sanktioner vedrørende ugunstigt stillede områder

FAST SATS

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

PL I alt (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


BUDGETKONTO 6711

MS

Foranstaltning

Grund til korrektion

Type

%

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

BG

Landdistriktsudvikling (garantisek.) ledsageforanstaltninger (arealrelaterede foranstaltninger)

2008

dårligt LPIS-GIS og svagheder i kontroller på stedet

FAST SATS

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

BG

Landdistriktsudvikling (garantisek.) ledsageforanstaltninger (arealrelaterede foranstaltninger)

2008

dårligt LPIS-GIS og svagheder i kontroller på stedet

FAST SATS

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

BG I alt (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

GR

Landdistriktsudvikling (garantisek.) ledsageforanstaltninger (arealrelaterede foranstaltninger)

2007

dårligt LPIS-GIS og svagheder i kontroller på stedet

FAST SATS

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

GR I alt (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

PT

Landdistriktsudvikling (garantisek.) ledsageforanstaltninger (arealrelaterede foranstaltninger)

2007

svagheder I LPIS-GIS, udførelse af kontroller på stedet og beregning af sanktioner

FAST SATS

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

PT I alt (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


BUDGETPOST 05 07 01 07

MS

Foranstaltning

Grund til korrektion

Type

%

Valuta

Beløb

Fradrag

Finansiel virkning

HU

Interventionsoplagring — majs

2007

Godtgørelse af tekniske omkostninger vedrørende intervention for majs som følge af ukorrekt bogføring

PUNKTVIS

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

HU

Interventionsoplagring — majs

2007

Godtgørelse af finansieringsomkostninger vedrørende intervention for majs som følge af ukorrekt bogføring

PUNKTVIS

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

HU

Interventionsoplagring — majs

2007

Godtgørelse af fortjeneste fra salg efter intervention for majs som følge af ukorrekt bogføring

PUNKTVIS

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

HU

Landdistriktsudvikling (garantisek.)

2005

Inddrivelse af for meget tilbagebetalte beløb som følge af vekselkursforskelle efter dobbelt korrektion (under Kommissionens beslutning 2009/721/EF, Kommissionens afgørelse 2010/152/EU og indtægtsordre GFO.09.025 vedrørende MIUL-program 2004HU06GDO001)

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

HU i alt (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

HU i alt (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10