ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.285.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 285

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
30. oktober 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/655/EU

 

*

Rådets afgørelse af 19. oktober 2010 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af tillægsprotokollen til overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 973/2010 af 25. oktober 2010 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse industriprodukter til de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 974/2010 af 29. oktober 2010 om fastsættelse for bogføringsåret 2011 for EGFL af de rentesatser, der skal anvendes ved beregningen af de finansielle omkostninger for opkøb, oplagring og afsætning af interventionsprodukter

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 975/2010 af 29. oktober 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Śliwka szydłowska (BGB))

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 976/2010 af 29. oktober 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Hessischer Apfelwein (BGB))

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 977/2010 af 29. oktober 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Obwarzanek krakowski (BGB))

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 978/2010 af 29. oktober 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (BGB))

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 979/2010 af 29. oktober 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Porc de Franche-Comté (BGB))

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 980/2010 af 28. oktober 2010 om forbud mod fiskeri efter tunge i VIII a og VIII b fra fartøjer, der fører belgisk flag

21

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 981/2010 af 29. oktober 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 982/2010 af 29. oktober 2010 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. november 2010

25

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2010/656/FUSP af 29. oktober 2010 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

28

 

 

2010/657/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. oktober 2010 om tilskud til beredskabsforanstaltninger vedrørende rabies i det nordøstlige Italien (meddelt under nummer K(2010) 7379)

33

 

 

2010/658/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 26. oktober 2010 om overgangsbestemmelser for Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Estland (ECB/2010/18)

37

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 19. oktober 2010

om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af tillægsprotokollen til overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening

(2010/655/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 196, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union er part i overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 93/550/EØF (2) (i det følgende benævnt »Lissabonoverenskomsten«).

(2)

En politisk strid om grænserne i Vestsahara forhindrede Spanien og Marokko i at ratificere Lissabonoverenskomsten. Denne strid er nu blevet løst ved tillægsprotokollen til Lissabonoverenskomsten, som ændrer denne overenskomsts artikel 3, litra c).

(3)

Efter at Rådet den 12. december 2008 havde truffet afgørelse om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af tillægsprotokollen til overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening, blev tillægsprotokollen undertegnet på Fællesskabets vegne den 25. marts 2009.

(4)

Tillægsprotokollen til Lissabonoverenskomsten er åben for parternes ratifikation, accept eller godkendelse.

(5)

Unionen bør derfor indgå tillægsprotokollen til Lissabonoverenskomsten.

(6)

Den Europæiske Union og de medlemsstater, der er parter i Lissabonoverenskomsten, bør bestræbe sig på så vidt muligt at deponere deres instrumenter til ratifikation, accept eller godkendelse af tillægsprotokollen samtidigt.

(7)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 afgav Den Europæiske Union en notifikation til Portugals regering om, at Den Europæiske Union er trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tillægsprotokollen til overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til tillægsprotokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, der er beføjet til på Unionens vegne at foranstalte den deponering af godkendelsesinstrumentet hos Portugals regering, som fungerer som depositar, i overensstemmelse med tillægsprotokollens artikel 3, stk. 1, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at være bundet af nævnte protokol.

2.   Unionen og de medlemsstater, der er parter i Lissabonoverenskomsten, bestræber sig på så vidt muligt at deponere deres instrumenter til ratifikation, accept eller godkendelse af tillægsprotokollen samtidigt.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Datoen for tillægsprotokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. oktober 2010.

På Rådets vegne

D. REYNDERS

Formand


(1)  Godkendelse af 9.3.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 267 af 28.10.1993, s. 20.


OVERSÆTTELSE

TILLÆGSPROTOKOL

til overenskomsten om samarbejde om beskyttelsen af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening

Den Portugisiske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Kongeriget Marokko og Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt »parterne«,

SOM ER BEVIDSTE om behovet for at beskytte miljøet generelt og havmiljøet i særdeleshed,

SOM ERKENDER, at forurening af det nordøstlige Atlanterhav med carbonhydrider og andre skadelige stoffer vil kunne skade havmiljøet og kyststaternes interesser,

SOM TAGER HENSYN TIL behovet for at fremme en hurtig ikrafttræden af overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening, der blev udfærdiget i Lissabon den 17. oktober 1990, i det følgende benævnt »Lissabonoverenskomsten«,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Ændring af Lissabonoverenskomsten

Artikel 3, litra c), i overenskomsten om samarbejde om beskyttelse af det nordøstlige Atlanterhavs kyster og vande mod forurening, der blev udfærdiget i Lissabon den 17. oktober 1990 (Lissabonoverenskomsten), affattes således:

»c)

mod syd af sydgrænsen for de relevante farvande, der henhører under en af overenskomstparternes suverænitet eller jurisdiktion.«

Artikel 2

Forholdet mellem Lissabonoverenskomsten og tillægsprotokollen

Denne protokol ændrer Lissabonoverenskomsten i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1 ovenfor, og parterne i protokollen fortolker og anvender overenskomsten og tillægsprotokollen som værende et og samme instrument.

Artikel 3

Samtykke til at være bundet og ikrafttræden

1.   Denne protokol forelægges parterne til ratifikation, accept eller godkendelse, og de respektive instrumenter deponeres hos regeringen for Den Portugisiske Republik.

2.   Denne protokol træder i kraft, når regeringen for Den Portugisiske Republik har modtaget det sidste ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument.

3.   En part kan kun give sit samtykke til at være bundet af denne protokol, hvis den tidligere har givet eller samtidigt giver sit samtykke til at være bundet af Lissabonoverenskomsten, jf. bestemmelserne i overenskomstens artikel 22.

4.   Efter denne protokols ikrafttræden indebærer enhver tiltræden til Lissabonoverenskomsten i henhold til proceduren i overenskomstens artikel 23 og 24 også samtykke til at være bundet af denne protokol, idet parterne er bundet af Lissabonoverenskomsten som ændret ved denne protokols artikel 1.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Lissabon den 20. maj 2008 på arabisk, spansk, fransk og portugisisk, idet den franske tekst er gældende i tilfælde af uoverensstemmelser.

FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

FOR KONGERIGET SPANIEN

FOR DEN FRANSKE REPUBLIK

FOR KONGERIGET MAROKKO

FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB


FORORDNINGER

30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/4


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 973/2010

af 25. oktober 2010

om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse industriprodukter til de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I august og december 2007 anmodede de regionale myndigheder på Azorerne og Madeira med støtte fra den portugisiske regering om en autonom suspension af den fælles toldtarifs toldsatser for en række produkter i overensstemmelse med artikel 299, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. De begrundede deres anmodninger med, at de erhvervsdrivende på Azorerne og Madeira på grund af øernes fjerne beliggenhed lider under alvorlige handelsmæssige ulemper, hvilket har negative indvirkninger på de demografiske tendenser, beskæftigelsen og den sociale og økonomiske udvikling.

(2)

Den lokale økonomi på Azorerne og Madeira afhænger i vid udstrækning af den nationale og internationale turisme, som udgør en ret flygtig indtægtskilde, som bestemmes af faktorer, som hverken de lokale myndigheder eller den portugisiske regering har større indflydelse på. Som følge heraf er den økonomiske udvikling på Azorerne og Madeira alvorligt hæmmet. Under disse omstændigheder er det nødvendigt at støtte de erhvervssektorer, der er mindre afhængige af turismen og dermed kompensere for udsvingene inden for turismen og således stabilisere den lokale beskæftigelse.

(3)

Rådets forordning (EØF) nr. 1657/93 af 24. juni 1993 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for visse industriprodukter bestemt til udstyr i Azorernes og Madeiras frizoner (3) fik ikke den ønskede virkning i de sidste år inden forordningens ophør den 31. december 2008. Det skyldtes sandsynligvis, at suspensionerne var begrænset til frizonerne på Azorerne og Madeira og derfor ikke blev anvendt i de sidste år, inden ordningerne udløb. Der bør derfor fastsættes nye suspensioner, der ikke er begrænset til industrier, som er beliggende i frizonerne, men kan være til nytte for alle erhvervsdrivende, der er etableret i de pågældende regioner. De erhvervssektorer, som kan drage fordel af suspensionerne, bør derfor omfatte fiskeriet, landbruget, industrien og servicesektoren.

(4)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte suspensioner har økonomiske virkninger, bør antallet af produkter, der er omfattet af suspensionsordningen udvides til færdige produkter til anvendelse inden for landbrug, handel eller industri så vel som råmaterialer, dele og komponenter der anvendes til landbrugsformål, industriel forarbejdning eller vedligeholdelse.

(5)

For at investorer kan investere på lang sigt, og erhvervsdrivende kan drive industri- og handelsaktiviteter i et omfang, der stabiliserer det økonomiske og sociale miljø i de pågældende regioner, bør den fælles toldtarifs toldsatser for visse produkter suspenderes fuldstændigt for en tiårig periode fra og med den 1. november 2010.

(6)

For at sikre, at kun erhvervsdrivende, der er etableret på Azorerne og Madeira, drager fordel af disse toldforanstaltninger, bør suspensionerne anvendes på den betingelse, at den endelige anvendelse af produkterne er i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (4) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (5).

(7)

Med henblik på en effektiv anvendelse af suspensionerne bør myndighederne på Azorerne og Madeira træffe de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger og underrette Kommissionen herom.

(8)

Kommissionen bør om nødvendigt kunne vedtage midlertidige foranstaltninger for at forhindre enhver spekulativ bevægelse med henblik på fordrejning af handelen, indtil Rådet vedtager en endelig løsning af spørgsmålet.

(9)

Ændringer af den kombinerede nomenklatur kan ikke medføre væsentlige ændringer af toldsuspensionerne. Kommissionen bør derfor i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at foretage de nødvendige ændringer af og tekniske tilpasninger til listen over de produkter, som suspensionerne gælder for —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. november 2010 til den 2. november 2020 suspenderes den fælles toldtarifs toldsatser for import til de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira af de i bilag I anførte færdige produkter til anvendelse inden for landbrug, handel eller industri fuldstændigt.

Produkterne skal anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2913/92 og forordning (EØF) nr. 2454/93 i en periode på mindst 24 måneder, efter at erhvervsdrivende, der er etableret i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira, har ladet produkterne overgå til fri omsætning.

Artikel 2

Fra den 1. november 2010 til den 2. november 2020 suspenderes den fælles toldtarifs toldsatser for import til de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira af de i bilag II anførte råmaterialer, dele og komponenter, der skal anvendes til landbrugsformål og industriel forarbejdning eller vedligeholdelse i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira, fuldstændigt.

Artikel 3

Azorernes og Madeiras kompetente myndigheder træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at artikel 1 og 2 overholdes.

Myndighederne underretter Kommissionen om disse foranstaltninger inden den 30. april 2011.

Artikel 4

Suspension af toldsatser efter artikel 1 og 2 sker med forbehold af overholdelse af den endelige anvendelse i overensstemmelse med artikel 21 og 82 i forordning (EØF) nr. 2913/92 og den kontrol, der er fastsat i artikel 291-300 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 5

1.   Har Kommissionen grund til at tro, at den i denne forordning fastsatte suspension har ført til en fordrejning af handelen med et bestemt produkt, kan den efter proceduren i artikel 11, stk. 2, midlertidigt trække suspensionen tilbage for en periode på højst tolv måneder. Importtolden for produkter, for hvilke suspensionen midlertidigt er blevet trukket tilbage, garanteres ved en sikkerhedsstillelse, og de pågældende produkters overgang til fri omsætning i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira sker på den betingelse, at der stilles en sådan sikkerhed.

2.   Beslutter Rådet inden for tolvmånedersperioden på forslag af Kommissionen, at suspensionen bør endeligt trækkes tilbage, skal de af sikkerhedsstillelse omfattede toldbeløb endeligt opkræves.

3.   Sikkerhedsstillelserne frigives, hvis der ikke træffes en endelig beslutning inden for tolvmånedersperioden i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 6

Kommissionen kan om nødvendigt ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7 og betingelserne i artikel 8 og 9 vedtage ændringer af og tekniske tilpasninger til bilag I og II i det omfang, det er nødvendigt som følge af ændringer af den kombinerede nomenklatur.

Artikel 7

1.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 6 for en ubegrænset periode.

2.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet meddelelse herom.

3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i artikel 8 og 9 anførte betingelser.

Artikel 8

1.   Den i artikel 6 omhandlede delegation af beføjelser kan tilbagekaldes af Rådet.

2.   Når Rådet har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber det sig på at give Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og angiver samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den mulige begrundelse herfor.

3.   Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

1.   Rådet kan gøre indsigelse mod den delegerede retsakt inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen.

2.   Har Rådet ved udløbet af denne frist ikke gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, eller hvis Rådet inden den dato meddeler Kommissionen, at det har besluttet ikke at gøre indsigelse, offentliggøres den delegerede retsakt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

3.   Gør Rådet indsigelse mod den delegerede retsakt, træder den ikke i kraft. Rådet anfører begrundelsen for at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt.

Artikel 10

Europa-Parlamentet skal underrettes om Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter, om enhver indsigelse mod dem eller om Rådets tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser.

Artikel 11

1.   Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2010, undtagen artikel 6 til 10, som anvendes fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. oktober 2010.

På Rådets vegne

S. VANACKERE

Formand


(1)  Udtalelse af 1.1.2010 og udtalelse af 7.9.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 17.12.2009 (EUT C 225 af 22.9.2010, s. 59).

(3)  EFT L 158 af 30.6.1993, s. 1.

(4)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(5)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG I

Færdige produkter til anvendelse inden for landbrug, handel eller industri

KN-kode (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  KN-koder gældende pr. 1. januar 2009 som vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/2008 af 19. september 2008 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 291 af 31.10.2008, s. 1).


BILAG II

Råmaterialer, dele og komponenter til landbrugsformål og industriel forarbejdning eller vedligeholdelse

KN-kode (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  KN-koder gældende pr. 1. januar 2009 som vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/2008 af 19. september 2008 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 291 af 31.10.2008, s. 1).


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 974/2010

af 29. oktober 2010

om fastsættelse for bogføringsåret 2011 for EGFL af de rentesatser, der skal anvendes ved beregningen af de finansielle omkostninger for opkøb, oplagring og afsætning af interventionsprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 4, stk. 1, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers bogføring af operationer vedrørende offentlig oplagring (2) er det fastsat, at udgifterne til de finansielle omkostninger for de af medlemsstaterne tilvejebragte midler til køb af produkter bestemmes efter reglerne i bilag IV til nævnte forordning.

(2)

Efter bilag IV, punkt I.1, stk. 1, til forordning (EF) nr. 884/2006 beregnes de pågældende finansielle omkostninger på grundlag af en ensartet rentesats for EU, som Kommissionen fastsætter i begyndelsen af hvert bogføringsår. Denne rentesats svarer til gennemsnittet af Euribor-terminsrentesatserne for tre- og tolvmånederslån, der blev registreret i de seks måneder inden den meddelelse fra medlemsstaterne, der er fastsat i nævnte bilag IV, punkt I.1, stk. 1, idet de vægtes med henholdsvis en tredjedel og to tredjedele. Denne sats skal fastsættes i begyndelsen af hvert bogføringsår for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).

(3)

Hvis den rentesats, som en medlemsstat har meddelt, er lavere end den ensartede rentesats for EU, finder den rentesats, som medlemsstaten har givet oplysning om, anvendelse, jf. bilag IV, punkt I.2, stk. 2, til forordning (EF) nr. 884/2006.

(4)

Hvis en medlemsstat, jf. bilag IV, punkt I.2, stk. 3, til forordning (EF) nr. 884/2006, ikke fremsender en meddelelse i den form og inden for den frist, der er nævnt i bilag IV, punkt I.2, stk. 1, anses denne medlemsstats rentesats for at være nul. Hvis en medlemsstat meddeler, at den ikke har anvendt nogen rentesats, fordi landbrugsprodukter ikke var anbragt på interventionslagre i referenceperioden, anvendes den af Kommissionen fastsatte ensartede rentesats for denne medlemsstat. Luxembourg, Malta og Portugal har oplyst, at de ikke har afholdt renteudgifter, fordi landbrugsprodukter ikke var anbragt på interventionslagre i referenceperioden.

(5)

På grundlag af medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen bør rentesatserne for bogføringsåret 2011 for EGFL fastsættes under hensyn til ovenstående elementer.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For udgifterne til de finansielle omkostninger for de af medlemsstaterne tilvejebragte midler til opkøb af interventionsprodukter, som skal bogføres i bogføringsåret 2011 for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), fastsættes rentesatserne i bilag IV til forordning (EF) nr. 884/2006 i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i nævnte forordning som følger:

a)

0,0 % for den særlige rentesats, der anvendes i Cypern, Estland og Letland

b)

0,2 % for den særlige rentesats, der anvendes i Bulgarien

c)

0,3 % for den særlige rentesats, der anvendes i Sverige

d)

0,4 % for den særlige rentesats, der anvendes i Tyskland, Irland og Finland

e)

0,5 % for den særlige rentesats, der anvendes i Østrig og Det Forenede Kongerige

f)

0,6 % for den særlige rentesats, der anvendes i Italien

g)

0,7 % for den særlige rentesats, der anvendes i Grækenland

h)

1,0 % for den særlige rentesats, der anvendes i Belgien

i)

1,1 % for den ensartede rentesats i EU, der anvendes i de øvrige medlemsstater.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

Den anvendes fra den 1. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 35.


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 975/2010

af 29. oktober 2010

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Śliwka szydłowska (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Polens ansøgning om registrering af betegnelsen »Śliwka szydłowska« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 42 af 19.2.2010, s. 3.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

POLEN

Śliwka szydłowska (BGB)


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 976/2010

af 29. oktober 2010

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Hessischer Apfelwein (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Tysklands ansøgning om registrering af betegnelsen »Hessischer Apfelwein« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 41 af 18.2.2010, s. 13.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I

Kategori 1.8.   Andre produkter i bilag I til traktaten (krydderier m.m.)

TYSKLAND

Hessischer Apfelwein (BGB)


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 977/2010

af 29. oktober 2010

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Obwarzanek krakowski (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Polens ansøgning om registrering af betegnelsen »Obwarzanek krakowski« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse derfor registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 38 af 16.2.2010, s. 8, den tyske udgave er berigtiget i EUT C 226 af 21.8.2010, s. 17.


BILAG

Fødevarer, som omhandlet i forordning (EF) nr. 510/2006, bilag I

Kategori 2.4.   Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

POLEN

Obwarzanek krakowski (BGB)


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 978/2010

af 29. oktober 2010

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Image (Longkou Fen Si) (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Kinas ansøgning om registrering af betegnelsen »

Image

(Longkou Fen Si)« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse derfor registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 44 af 20.2.2010, s. 18.


BILAG

Fødevarer som omhandlet i forordning (EF) nr. 510/2006, bilag I:

Kategori 2.7.   Pastaprodukter

KINA

Image (Longkou Fen Si) (BGB)


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 979/2010

af 29. oktober 2010

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Porc de Franche-Comté (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Porc de Franche-Comté« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 38 af 16.2.2010, s. 13.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I

Kategori 1.1.   Kød (og slagteaffald), fersk

FRANKRIG

Porc de Franche-Comté (BGB)


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 980/2010

af 28. oktober 2010

om forbud mod fiskeri efter tunge i VIII a og VIII b fra fartøjer, der fører belgisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 53/2010 af 14. januar 2010 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes der kvoter for 2010.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2010 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2010 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Navnlig er det forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21 af 26.1.2010, s. 1.


BILAG

Nr.

33/T&Q

Medlemsstat

Belgien

Bestand

SOL/8AB.

Art

Tunge (Solea solea)

Område

VIII a og VIII b

Dato

1.9.2010


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 981/2010

af 29. oktober 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AR

51,6

MA

77,4

MK

61,0

TR

77,0

ZZ

66,8

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

156,9

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

57,9

BR

68,9

CL

70,8

TR

80,5

UY

61,0

ZA

76,3

ZZ

69,2

0806 10 10

BR

223,2

TR

136,2

US

219,0

ZA

62,8

ZZ

160,3

0808 10 80

AR

75,7

AU

224,0

BR

82,6

CL

112,1

CN

69,0

MK

26,7

NZ

101,2

ZA

70,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 982/2010

af 29. oktober 2010

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. november 2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. november 2010 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. november 2010 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. november 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 1. november 2010

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Unionen via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet eller Sortehavet

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3, forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

15.10.2010-28.10.2010

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

210,36

160,02

Pris fob USA

196,36

186,36

166,36

113,41

Præmie for Golfen

18,08

Præmie for The Great Lakes

22,87

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

18,89 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

47,56 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).


AFGØRELSER

30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/28


RÅDETS AFGØRELSE 2010/656/FUSP

af 29. oktober 2010

om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. december 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/852/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1) for at gennemføre de foranstaltninger, der var blevet indført over for Côte d'Ivoire ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (herefter »UNSCR«) 1572 (2004).

(2)

Den 23. januar 2006 vedtog Rådet fælles holdning 2006/30/FUSP (2) om forlængelse med yderligere 12 måneder af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire og om supplering af dem med de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved punkt 6 i UNSCR 1643 (2005).

(3)

Efter forlængelsen af de restriktive foranstaltninger, der blev indført over for Côte d'Ivoire ved UNSCR 1842 (2008), vedtog Rådet den 18. november 2008 fælles holdning 2008/873/FUSP (3) om yderligere forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire med virkning fra den 1. november 2008.

(4)

Den 15. oktober 2010 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd UNSCR 1946 (2010), der forlængede de foranstaltninger over for Côte d'Ivoire, der var blevet indført ved UNSCR 1572 (2004), og de foranstaltninger, der var blevet indført ved punkt 6 i UNSCR 1643 (2005), indtil den 30. april 2011, og som ændrede de restriktive foranstaltninger vedrørende våben.

(5)

De restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire bør derfor forlænges. Ud over undtagelserne fra våbenembargoen, der blev indført ved UNSCR 1946 (2010), er det hensigtsmæssigt at ændre de restriktive foranstaltninger for at undtage andet udstyr, som Unionen autonomt har medtaget.

(6)

Der er fastlagt EU-gennemførelsesforanstaltninger i Rådets forordning (EF) nr. 174/2005 af 31. januar 2005 om indførelse af restriktioner for levering af bistand i tilknytning til militære aktiviteter til Côte d'Ivoire (4), Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 af 12. april 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire (5) og Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberleyprocessens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (6)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Salg, levering, overførsel eller eksport af våben af alle typer og dertil knyttet materiel, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og -udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil, samt udstyr, der vil kunne anvendes til intern undertrykkelse, til Côte d'Ivoire fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, uanset om sådanne våben, dertil knyttet materiel og udstyr hidrører fra medlemsstaternes områder.

2.   Det forbydes ligeledes:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning til de varer, der er omhandlet i stk. 1, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne varer, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Côte d'Ivoire

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med de varer, der er omhandlet i stk. 1, herunder gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne varer eller til levering af hertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed og andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Côte d'Ivoire.

Artikel 2

Artikel 1 finder ikke anvendelse på:

a)

leverancer og teknisk bistand, som udelukkende er bestemt til støtte eller brug for De Forenede Nationers indsats i Côte d'Ivoire og de franske styrker, der støtter den

b)

følgende efter forudgående godkendelse af den komité, der er nedsat i henhold til punkt 14 i UNSCR 1572 (2004) (i det følgende benævnt »Sanktionskomitéen«):

i)

salg, levering, overførsel eller udførsel af militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, herunder sådant udstyr, der er bestemt til Unionens, FN's, Den Afrikanske Unions og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Staters (Ecowas') krisestyringsoperationer

ii)

salg, levering, overførsel eller udførsel af militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er bestemt til at give Côte d'Ivoires sikkerhedsstyrker mulighed for kun at anvende passende og rimelig magt til opretholdelse af den offentlige ro og orden

iii)

levering af finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med det i nr. i) og ii) omhandlede udstyr

iv)

levering af finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med det i nr. i) og ii) omhandlede udstyr.

c)

salg, levering, overførsel eller eksport af beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt udføres til Côte d'Ivoire udelukkende til personlig brug for personel fra FN, Unionen eller dets medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale

d)

salgsobjekter eller leverancer, der midlertidigt overføres eller udføres til Côte d'Ivoire til styrkerne fra en stat, der i overensstemmelse med folkeretten udelukkende og direkte går i aktion med henblik på at lette evakueringen af sine egne statsborgere og de personer, som den har konsulært ansvar for i Côte d'Ivoire, og som Sanktionskomitéen er blevet forhåndsorienteret om

e)

salg, levering, overførsel eller udførsel af våben og dertil knyttet materiel samt teknisk oplæring og bistand, der udelukkende er bestemt til støtte for eller brug i forbindelse med omstruktureringen af forsvars- og sikkerhedsstyrkerne, i medfør af punkt 3, litra f), i Linas-Marcoussis-aftalen, og som på forhånd er godkendt af Sanktionskomitéen

f)

salg, levering, overførsel eller udførsel af militærudstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som kan anvendes til intern undertrykkelse og som udelukkende er bestemt til at give Côte d'Ivoires sikkerhedsstyrker mulighed for kun at anvende passende og rimelig magt til opretholdelse af den offentlige ro og orden samt levering af finansieringsmidler, finansiel bistand eller teknisk bistand og uddannelse i tilknytning til sådant udstyr.

Artikel 3

Enhver direkte eller indirekte import af uslebne diamanter fra Côte d'Ivoire til Unionen, uanset om diamanternes oprindelsessted er Côte d'Ivoire, forbydes i overensstemmelse med UNSCR 1643 (2005).

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at begrænse indrejse i eller transit gennem medlemsstaternes område for alle personer, der er udpeget af Sanktionskomitéen som værende en trussel mod freden og den nationale forsoningsproces i Côte d'Ivoire, særlig personer, der blokerer for gennemførelsen af Linas-Marcoussis- og Accra III-aftalerne, samt enhver anden person, der er udpeget som ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i Côte d'Ivoire på grundlag af relevante oplysninger, enhver anden person, der offentligt ansporer til had og vold, og enhver anden person, der af Sanktionskomitéen er udpeget som havende krænket de foranstaltninger, der er truffet i henhold til punkt 7 i UNSCR 1572 (2004).

De i første afsnit omhandlede personer er opført på listen i bilaget.

2.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på sit område.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis Sanktionskomitéen fastslår:

a)

at rejsen er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser

b)

at en undtagelse vil fremme sikkerhedsrådsresolutionernes mål om at skabe fred og national forsoning i Côte d'Ivoire og stabilitet i regionen.

4.   I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer udpeget af Sanktionskomitéen, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

Artikel 5

1.   Alle midler og økonomiske ressourcer, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af de personer eller enheder, som er udpeget af Sanktionskomitéen i henhold til artikel 4, stk. 1, eller som indehaves af enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af disse eller af personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, og som er udpeget af Sanktionskomitéen, indefryses.

De i første afsnit omhandlede personer er opført på listen i bilaget.

2.   Ingen midler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte blive stillet til rådighed for eller være til fordel for personer eller enheder, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger med hensyn til midler og økonomiske ressourcer, der

a)

er nødvendige til afholdelse af basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller prioritetslån, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af et rimeligt honorar og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer i overensstemmelse med national lovgivning, til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler og økonomiske ressourcer

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet og opnået godkendelse fra Sanktionskomitéen

e)

er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller en dom, i hvilket fald midlerne og de økonomiske ressourcer kan anvendes til at opfylde afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, forudsat at afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen var registreret forud for Sanktionskomitéens udpegning af den pågældende person eller enhed og ikke er til fordel for en person eller enhed, der er omhandlet i denne artikel, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet Sanktionskomitéen.

De undtagelser, der er omhandlet i stk. 3, litra a), b) og c), kan indrømmes, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet Sanktionskomitéen om, at den, hvor det er hensigtsmæssigt, har til hensigt at godkende adgangen til sådanne midler og økonomiske ressourcer, og såfremt Sanktionskomitéen ikke har truffet negativ afgørelse herom senest to arbejdsdage efter en sådan underretning.

4.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti, eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået inden den dato, hvor disse konti blev omfattet af restriktive foranstaltninger i henhold til fælles holdning 2004/852/FUSP eller denne afgørelse,

såfremt sådanne renter eller anden form for afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1.

Artikel 6

Rådet fastsætter listen i bilaget og ændrer den i overensstemmelse med det, der bestemmes af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen.

Artikel 7

1.   Når Sikkerhedsrådet eller Sanktionskomitéen udpeger en person eller enhed, medtager Rådet den pågældende person eller enhed på listen i bilaget. Rådet underretter den pågældende person eller enhed om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

2.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen eller enheden herom.

Artikel 8

1.   Bilaget indeholder Sikkerhedsrådets eller Sanktionskomitéens grunde til at opføre personerne og enhederne på listen.

2.   Bilaget indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af Sikkerhedsrådet eller af Sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilaget skal også indeholde datoen for Sikkerhedsrådets eller Sanktionskomitéens opførelse af personen eller enheden på listen.

Artikel 9

Fælles holdning 2004/852/FUSP og 2006/30/FUSP ophæves hermed.

Artikel 10

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.   Den revideres, ændres eller ophæves om nødvendigt på baggrund af afgørelser truffet af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2010.

På Rådets vegne

S. VANACKERE

Formand


(1)  EUT L 368 af 15.12.2004, s. 50.

(2)  EUT L 19 af 24.1.2006, s. 36.

(3)  EUT L 308 af 19.11.2008, s. 52.

(4)  EUT L 29 af 2.2.2005, s. 5.

(5)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.

(6)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28.


BILAG

Liste over personer nævnt i artikel 4 og 5

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger (fødselsdato og fødested, pas/identitetskortnummer, mv.)

Begrundelse for opførelsen

Dato for FN's optagelse på listen

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi

Fødselsdato: 1.1.1972

Nationalitet: ivoriansk

Pas: 04LE66241 Republikken Côte d'Ivoire Udstedt den: 10.11.2005 gyldigt indtil den 9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 Republikken Côte d'Ivoire udstedt den 20.12.2002 gyldigt indtil den 11.12.2005

Pas: 98LC39292 Republikken Côte d'Ivoire udstedt den 24.11.2000 gyldigt indtil den 23.11.2003

Fødested: Guibéroua (Gagnoa) eller Niagbrahio/Guiberoua eller Guiberoua

Adresse kendt i 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; også på Hôtel Ivoire

Adresse, der er angivet i rejsedokument n. C2310421 udstedt af Schweiz den 15.11.2005 og gyldigt indtil den 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Leder af COJEP (»Unge Patrioter«) gentagne offentlige erklæringer med opfordring til vold mod FN's installationer og personale og mod udlændinge; ledelse af og deltagelse i gademilitsers voldshandlinger, bl.a. overfald, voldtægt og udenretslige henrettelser; trusler mod FN, den internationale arbejdsgruppe (IWG), den politiske opposition og den uafhængige presse; sabotage mod internationale radiostationer; hindring af det arbejde, der udføres af IWG, FN's operation i Côte d'Ivoire (UNOCI) og de franske styrker, samt hindring af fredsprocessen, som den er fastlagt i resolution 1643 (2005).

7. februar 2006

2.

DJUÉ, Eugène N'goran Kouadio

Fødselsdato: 1.1.1966 eller 20.12.1969

Nationalitet: ivoriansk

Pas: 04 LE 017521 udstedt den 10. februar 2005 og gyldigt indtil den 10. februar 2008

Leder af Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI). Gentagne offentlige erklæringer med opfordring til vold mod FN's installationer og personale og mod udlændinge; ledelse af og deltagelse i gademilitsers voldshandlinger, bl.a. overfald, voldtægt og udenretslige henrettelser; hindring af det arbejde, der udføres af IWG, UNOCI og de franske styrker, samt hindring af fredsprocessen, som den er fastlagt i resolution 1643 (2005).

7. februar 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Fødselsdato: 1.1.1968

Nationalitet: ivoriansk

Fødested: BOHI, Côte d'Ivoire

Burkina Faso identitetskortnummer: 2096927 udstedt den 17. marts 2005

Bevis på statsborgerskab i Burkina Faso: CNB N.076 (17. februar 2003)

Faders navn: Yao Koffi FOFIE

Moders navn: Ama Krouama KOSSONOU

Côte d'Ivoire identitetskortnummer: 970860100249 udstedt den 5. august 1997 gyldigt indtil den 5. august 2007

Overkorporal, kommandant for den nye styrke i Korhogo-regionen. Styrker under hans kommando involveret i rekruttering af børnesoldater, bortførelser, tvangsarbejde, seksuelt misbrug af kvinder, vilkårlige arrestationer og udenretslige henrettelser i strid med menneskerettighedskonventionerne og den humanitære folkeret; hindring af det arbejde, der udføres af IWG, UNOCI og de franske styrker, samt hindring af fredsprocessen, som den er fastlagt i resolution 1643 (2005).

7. februar 2006


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. oktober 2010

om tilskud til beredskabsforanstaltninger vedrørende rabies i det nordøstlige Italien

(meddelt under nummer K(2010) 7379)

(2010/657/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til beslutning 2009/470/EF kan der, hvis en medlemsstat trues direkte af udbrud eller udvikling på et tredjelands eller en medlemsstats område af en af de sygdomme, der er opført i bilag I til samme beslutning, vedtages foranstaltninger, der er relevante for situationen, og ydes et finansielt EU-tilskud til de foranstaltninger, der anses for at være nødvendige for, at de indledte aktioner lykkes.

(2)

Rabies er en dyresygdom, som primært rammer vildtlevende kødædere og kødædende husdyr, og som har alvorlige folkesundhedsmæssige konsekvenser. Det er en af de sygdomme, som er opført i bilag I til beslutning 2009/470/EF.

(3)

De programmer for oral immunisering af vildtlevende kødædere (som udgør et reservoir for sygdommen), som Unionen har medfinansieret i de senere år, har skabt en meget positiv situation i de fleste medlemsstater, idet antallet af rabiestilfælde hos vildtlevende dyr og husdyr er faldet drastisk, og der ikke længere konstateres tilfælde hos mennesker.

(4)

Italien har været betragtet som et rabiesfrit land siden 1997. Der blev imidlertid i oktober 2008 konstateret et tilfælde af rabies i regionen Friuli-Venezia Giulia, og efterfølgende er der konstateret otte nye tilfælde i samme region. I 2009 spredte sylvatisk rabies sig også til regionen Veneto. Ved udgangen af 2009 var der konstateret 35 tilfælde i Friuli-Venezia Giulia og 33 tilfælde i Veneto.

(5)

Nabomedlemsstaterne er bekymrede over, at deres områder trues af rabiessituationen i det nordøstlige Italien.

(6)

Det er derfor nødvendigt at træffe beredskabsforanstaltninger for at forhindre yderligere spredning af sygdommen i Italien og spredning til nabomedlemsstaterne Østrig og Slovenien og at forstærke indsatsen for at udrydde sygdommen snarest muligt.

(7)

Den 9. december 2009 forelagde Italien Kommissionen en beredskabsplan for oral vaccination af ræve, »Rabiesbekæmpelsesprogram for regionerne i det nordøstlige Italien — særlig vaccinationsplan for ræve«. Planen er blevet godtaget, og der bør derfor ydes EU-tilskud til visse foranstaltninger. Der bør derfor ydes EU-tilskud til gennemførelsen af programmet.

(8)

EU-tilskuddet udbetales på grundlag af den officielle anmodning om godtgørelse fra medlemsstaterne og dokumentation som omhandlet i artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2).

(9)

Under hensyntagen til, at det hastede at få gennemført den udvidede vaccinationsplan for at forhindre spredning til andre medlemsstater, er det berettiget, at EU-tilskuddet gøres tilgængeligt fra den 9. december 2009, hvor planen blev forelagt Kommissionen med henblik på finansiering.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

»Rabiesbekæmpelsesprogrammet for regionerne i det nordøstlige Italien — særlig vaccinationsplan for ræve« (i det følgende benævnt »planen«), der blev forelagt af Italien den 9. december 2009, godkendes for perioden 9. december 2009 til 31. december 2010.

Artikel 2

1.   Unionen kan yde et tilskud til planen på 50 % af Italiens udgifter til:

a)

udførelse af laboratorieundersøgelser for:

i)

påvisning af rabiesantigen eller -antistoffer

ii)

isolering og karakterisering af rabiesvirus

iii)

påvisning af biomarkør

iv)

titrering af vaccinemadding

b)

indkøb og distribution af oral vaccine og madding samt indkøb og indgivelse af parenterale vacciner i husdyr i henhold til planen.

EU-tilskuddet til dækning af de i litra a) og b) omhandlede udgifter kan dog højst udgøre 2 300 000 EUR.

2.   Det maksimumsbeløb, der godtgøres Italien for planen, må i gennemsnit ikke overstige:

a)

for en serologisk test:

8 EUR pr. test

b)

for en test til påvisning af tetracyklin i knoglevæv:

8 EUR pr. test

c)

for en fluorescerende antistoftest (FAT):

12 EUR pr. test

d)

for en polymerase-kædereaktionstest (PCR-test):

10 EUR pr. test

e)

for indkøb af oral vaccine og madding:

0,4 EUR pr. dosis

f)

for indkøb af parenteral vaccine:

1 EUR pr. dosis

g)

for vaccination af husdyr:

1,50 EUR pr. dyr.

3.   Udgifterne til at udføre de i stk. 1, litra a), omhandlede laboratorieundersøgelser omfatter:

a)

udgifterne til indkøb af testkit, reagenser og alle hjælpematerialer, der anvendes ved undersøgelserne

b)

udgifterne til personale, der specifikt beskæftiges på fuld tid eller på deltid med at foretage undersøgelserne

c)

højst 7 % af generalomkostningerne i forbindelse med det i litra a) og b) omhandlede samlede udgiftsbeløb.

Artikel 3

1.   EU-tilskuddet til planen ydes på den betingelse, at Italien:

a)

gennemfører planen i overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser, herunder konkurrencereglerne og bestemmelserne om indgåelse af offentlige indkøbsaftaler og statsstøtte;

b)

senest den 30. april 2011 og i overensstemmelse med bilagene forelægger Kommissionen en endelig rapport om den tekniske gennemførelse af planen ledsaget af dokumentation for de udgifter, der er afholdt, og de resultater, der er opnået, i perioden 9. december 2009 til 31. december 2010

c)

gennemfører planen effektivt.

2.   Såfremt Italien ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nedsætter Kommissionen EU-tilskuddet under hensyntagen til overtrædelsens art og omfang og det finansielle tab, Unionen har lidt.

Artikel 4

Denne afgørelse anvendes fra den 9. december 2009.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.


BILAG I

Den i artikel 3, stk. 1, litra b), omhandlede tekniske rapport skal som minimum indeholde følgende:

A.   Vaccination

I.

Rapporteringsperiode

II.

Antal distribuerede rabiesvaccinemaddinger

III.

Antal husdyr og besætninger, der er vaccineret i hver region

IV.

Antal maddinger, der er distribueret fra fly

V.

Antal maddinger, der er distribueret manuelt

VI.

Kort over det område, hvor der er distribueret maddinger, og de linjer, langs hvilke maddingerne er blevet distribueret (fra fly og manuelt)

B.   Kontrol

 

Virologiske test

Serologiske test

Påvisning af tetracyclinmarkør

Region

Art

Type test

Antal testede dyr

Positiv

Type test

Antal testede dyr

Positiv (tærskelværdi: … IU/ml)

Type test

Antal testede dyr

Positiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Teknisk evaluering af situationen og de vanskeligheder, man er stødt på


BILAG II

Den i artikel 3, stk. 1, litra b), omhandlede finansielle rapport skal som minimum indeholde følgende:

Foranstaltninger, hvortil der kan ydes EU-tilskud

Laboratorietest

Region

Type test

Antal testede dyr

Antal udførte test

Udgifter til udførelse af test

(EUR)

Påvisning af rabiesantigen

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

Andet (præciseres)

 

 

 

Påvisning af rabiesantistoffer

Virusneutralisation

 

 

 

Andet (præciseres)

 

 

 

Karakterisering af rabiesvirus

Sekvensering

 

 

 

Andet (præciseres)

 

 

 

Biomarkør

 

 

 

 

Titrering af vaccinemadding

 

 

 

 

I alt

 

0

0

0,00

Vacciner og maddinger

Region

Type test

Antal dyr

Antal doser vaccine og antal maddinger

Udgifter til indkøb og distribution/indgivelse

(EUR)

Oral vaccine

Indkøb

 

 

 

Distribution

 

 

 

Parenteral vaccine

Indkøb

 

 

 

Indgivelse

 

 

 

I alt

 

0

0

0,00

Undertegnede attesterer, at:

der er tale om faktisk afholdte udgifter, som er bogført korrekt og støtteberettigede i henhold til Kommissionens afgørelse 2010/657/EU

al dokumentation vedrørende udgifterne er til rådighed for kontrol, herunder dokumentation for størrelsen af godtgørelsen for dyr

der ikke er ansøgt om andre EU-tilskud til dette program, og at alle indtægter fra foranstaltninger under programmet er opgivet til Kommissionen

programmet er gennemført i overensstemmelse med de relevante EU-retsforskrifter, herunder især konkurrencereglerne og bestemmelserne om indgåelse af offentlige indkøbsaftaler og statsstøtte

der er etableret kontrolprocedurer, som især har til formål at kontrollere, at de anmeldte beløb er korrekte, samt at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder.

 

Dato: …

 

Den operationelle leders navn og underskrift: …


30.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/37


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 26. oktober 2010

om overgangsbestemmelser for Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Estland

(ECB/2010/18)

(2010/658/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 19.1 og artikel 46.2, første led,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver (1),

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (2),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (3),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks (ECB) indsamling af statistisk information (4), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdet) (ECB/2008/32) (5), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Indførelsen af euro i Estland pr. 1. januar 2011 medfører, at kreditinstitutter og kreditinstitutters filialer, der er beliggende i Estland, underlægges reservekrav fra denne dato.

(2)

Integrationen af disse enheder i Eurosystemets mindstereservesystem kræver indførelse af overgangsbestemmelser for at sikre en gnidningsløs integration, uden at der skabes en uforholdsmæssig stor byrde for kreditinstitutter i de medlemsstater, der har euroen som valuta, herunder Estland.

(3)

Artikel 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank indebærer, at ECB med støtte fra de nationale centralbanker indsamler den nødvendige statistiske information enten fra de kompetente nationale myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder tillige for at sikre rettidige forberedelser på statistikområdet med henblik på indførelsen af euroen i en medlemsstat —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse har udtrykkene: »institut«, »reservekrav«, »reservekravsperiode« og »reservekravsgrundlag« samme betydning som i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 2

Overgangsbestemmelser for institutter, der er beliggende i Estland

1.   Som undtagelse fra artikel 7 i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) gælder en overgangsperiode med hensyn til reservekrav fra 18. januar 2011 for institutter, der er beliggende i Estland.

2.   Reservekravsgrundlaget for alle institutter beliggende i Estland fastsættes overgangsperioden med hensyn til reservekrav i forhold til poster på balancen pr. 31. oktober 2010. Institutter, der er beliggende i Estland, indberetter deres reservekravsgrundlag til Eesti Pank i overensstemmelse med ECB's rapporteringsgrundlag for penge- og bankstatistik, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32). Institutter, der er beliggende i Estland og er omfattet af undtagelsen i artikel 8, stk. 1 og 4, i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), beregner et reservekravsgrundlag i overgangsperioden med hensyn til reservekrav på grundlag af deres balance pr. 30. september 2010.

3.   Hvad angår overgangsperioden med hensyn til reservekrav, beregnes mindstereserverne for et institut, der er beliggende i Estland, enten af det pågældende institut eller af Eesti Pank. Den part, der beregner mindstereserverne, forelægger den anden part sin beregning, således at denne har tilstrækkelig tid til at verificere den og fremsende revisioner. De beregnede mindstereserver, inkl. eventuelle revisioner heraf, bekræftes af de to parter senest den 7. december 2010. Hvis den part, som modtager en meddelelse, ikke bekræfter beløbet for mindstereserver senest den 7. december 2010, anses denne for at have anerkendt, at det beregnede beløb gælder for overgangsperioden med hensyn til reservekrav.

4.   Artikel 3, stk. 2 til 4, gælder tilsvarende for institutter beliggende i Estland, således at disse institutter for deres første reservekravsperiode kan fratrække alle passiver i forhold til institutter i Estland i deres reservekravsgrundlag, uanset at sådanne institutter på tidspunktet for beregning af mindstereserver ikke vil forekomme på listen over institutter, som er underlagt reservekrav i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Artikel 3

Overgangsbestemmelser for institutter beliggende i medlemsstater, som har euroen som valuta

1.   Reservekravsperioden for institutter, der er beliggende i andre medlemsstater, hvis valuta ikke er euroen, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), berøres ikke af overgangsperioden med hensyn til reservekrav for institutter, der er beliggende i Estland.

2.   Institutter, der er beliggende i andre medlemsstater, der har euroen som valuta, kan beslutte at fratrække alle passiver i forhold til institutter beliggende i Estland fra reservekravsgrundlaget for reservekravsperioden fra 8. december 2010 til 18. januar 2011 og reservekravsperioden fra 19. januar 2011 til 8. februar 2011, uanset at disse institutter på tidspunktet for beregning af mindstereserver ikke vil forekomme på listen over institutter, der er underlagt reservekrav som omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1745/2009 (ECB/2003/9).

3.   Institutter, der er beliggende i andre medlemsstater, som har euroen som valuta, og som ønsker at fratrække passiver i forhold til institutter beliggende i Estland, beregner vedrørende reservekravsperioden fra 8. december 2010 til 18. januar 2011 og reservekravsperioden fra 19. januar 2011 til 8. februar 2011 deres mindstereserver på grundlag af deres balance pr. henholdsvis 31. oktober og 30. november 2010 og indberetter statistisk information i overensstemmelse med del 1 i bilag III til forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), der viser institutter beliggende i Estland, som allerede er omfattet af ECB's mindstereservesystem.

Dette berører ikke institutternes forpligtelse til at indberette statistisk information for de pågældende perioder i henhold til tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), hvor institutter, der er beliggende i Estland, fortsat vises som banker beliggende i »resten af verden«.

Tabellerne indberettes i overensstemmelse med de tidsfrister og procedurer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32).

4.   For de reservekravsperioder, der starter i december 2010, januar og februar 2011, beregner institutter beliggende i andre medlemsstater, der har euroen som valuta og er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 8, stk. 1 og 4, i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), og som ønsker at fratrække passiver i forhold til institutter beliggende i Estland, beregner deres mindstereserver på grundlag af deres balance pr. 30. september 2010 og indberetter statistisk information i overensstemmelse med del 1 i bilag III til forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), der viser institutter beliggende i Estland, som allerede er underlagt ECB's reservekravssystem.

Dette berører ikke institutternes forpligtelse til at indberette statistisk information for de pågældende perioder i henhold til tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), hvor institutter, der er beliggende i Estland, fortsat vises som banker beliggende i »resten af verden«.

Den statistiske information indberettes i overensstemmelse med de tidsfrister og procedurer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32).

Artikel 4

Ikrafttrædelse og anvendelse

1.   Denne afgørelse er henvendt til Eesti Pank, institutter beliggende i Estland og institutter beliggende i andre medlemsstater, hvis valuta er euroen.

2.   Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2010.

3.   I mangel af særlige bestemmelser i denne afgørelse finder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) og forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) anvendelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. oktober 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 1.

(2)  EUT L 250 af 2.10.2003, s. 10.

(3)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4.

(4)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(5)  EFT L 15 af 20.1.2009, s. 14.