ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.275.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 275

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
20. oktober 2010


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2010/66/EU af 14. oktober 2010 om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/622/EU

 

*

Rådets afgørelse af 7. oktober 2010 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas

3

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 936/2010 af 19. oktober 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 937/2010 af 19. oktober 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

7

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/623/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. oktober 2010 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banca d'Italia

9

 

 

2010/624/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 14. oktober 2010 om administration af låntagnings- og långivningstransaktioner indgået af Unionen under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (ECB/2010/17)

10

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

20.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/1


RÅDETS DIREKTIV 2010/66/EU

af 14. oktober 2010

om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (3) finder anvendelse på tilbagebetalingsanmodninger indgivet efter den 31. december 2009.

(2)

For at kunne anvende direktiv 2008/9/EF er medlemsstaterne forpligtet til at oprette elektroniske portaler, gennem hvilke afgiftspligtige personer, som er etableret i en medlemsstat, indgiver anmodninger om tilbagebetaling af moms, de har pådraget sig i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret. De elektroniske portaler skulle have været funktionsdygtige den 1. januar 2010.

(3)

En række væsentlige forsinkelser og visse tekniske problemer har påvirket udviklingen og funktionen af de elektroniske portaler i et begrænset antal medlemsstater og hindrer derved i nogle tilfælde, at tilbagebetalingsanmodningerne indgives rettidigt. I henhold til direktiv 2008/9/EF skal tilbagebetalingsanmodninger indgives til etableringsmedlemsstaten senest den 30. september i kalenderåret efter tilbagebetalingsperioden. I betragtning af denne frist og den omstændighed, at nogle af de elektroniske portaler ikke er funktionsdygtige, risikerer nogle afgiftspligtige personer, at de ikke kan udøve deres ret til at fradrage moms i de udgifter, de har afholdt i 2009. Fristen bør derfor undtagelsesvis forlænges til den 31. marts 2011 for krav vedrørende tilbagebetalingsperioder i 2009.

(4)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (4) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Unionens interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(5)

For at sikre, at det ikke kræves af de afgiftspligtige personer, at de overholder fristen den 30. september 2010 med hensyn til anmodninger, der vedrører tilbagebetalingsperioder i 2009, bør dette direktiv finde anvendelse fra den 1. oktober 2010.

(6)

Direktiv 2008/9/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 15, stk. 1, i direktiv 2008/9 tilføjes følgende afsnit:

»Tilbagebetalingsanmodninger, som vedrører tilbagebetalingsperioder i 2009, skal indgives til etableringsmedlemsstaten senest den 31. marts 2011.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv med virkning fra den 1. oktober 2010. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det finder anvendelse fra den 1. oktober 2010.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. oktober 2010.

På Rådets vegne

J. SCHAUVLIEGE

Formand


(1)  Udtalelse af 22.9.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 15.9.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 44 af 20.2.2008, s. 23.

(4)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

20.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. oktober 2010

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas

(2010/622/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at bringe deres visumpolitik i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (1), gav nogle medlemsstater forud for deres tiltrædelse af Unionen Den Føderative Republik Brasiliens (»Brasilien«) borgere visumfritagelse, eftersom Brasilien står på listen over tredjelande, hvis statsborgere er fritaget fra visumpligten.

(2)

Af forfatningsmæssige grunde kan Brasilien ikke ensidigt fritage de pågældende medlemsstater fra visumpligten; det er derfor nødvendigt at indgå en visumfritagelsesaftale, der efterfølgende skal ratificeres i det brasilianske parlament.

(3)

Brasilien har indgået bilaterale visumfritagelsesaftaler med de fleste medlemsstater enten forud for disses tiltrædelse af Unionen eller forud for etableringen af den fælles visumpolitik. Fire medlemsstater har dog endnu ikke indgået nogen bilateral visumfritagelsesaftale, og derfor kræver Brasilien stadig visum for kortvarige ophold af statsborgere fra disse medlemsstater.

(4)

Det ligger i selve den fælles visumpolitiks natur og Unionens eksklusive eksterne kompetence på dette område, at det kun er Unionen og ikke de enkelte medlemsstater, der kan forhandle om og indgå en visumfritagelsesaftale.

(5)

I lyset af at nogle medlemsstater ikke sikres tilsvarende vilkår af Brasilien, gav Rådet ved sin afgørelse af 18. april 2008 Kommissionen bemyndigelse til at føre forhandlinger om en aftale mellem Unionen og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold med henblik på at sikre en fuldt ud gensidig visumfritagelse.

(6)

Forhandlingerne om aftalen indledtes den 2. juli 2008 og afsluttedes den 1. oktober 2009.

(7)

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas, der den 28. april 2010 blev paraferet i Bruxelles, bør undertegnes med forbehold af dens indgåelse.

(8)

Denne afgørelse er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (2). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(9)

Denne afgørelse er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (3). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen mellem Unionen og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas (»aftalen«) godkendes hermed på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse (4).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. oktober 2010.

På Rådets vegne

M. WATHELET

Formand


(1)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.

(2)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(3)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(4)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om dens indgåelse.


FORORDNINGER

20.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 936/2010

af 19. oktober 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

73,0

MK

80,1

TR

95,0

XS

87,5

ZZ

83,9

0707 00 05

MK

77,8

TR

131,0

ZZ

104,4

0709 90 70

TR

135,9

ZZ

135,9

0805 50 10

AR

77,2

BR

100,4

CL

77,6

IL

91,2

TR

89,9

ZA

95,1

ZZ

88,6

0806 10 10

BR

216,9

TR

147,6

US

149,0

ZA

65,4

ZZ

144,7

0808 10 80

AR

75,7

BR

59,6

CL

85,5

CN

82,6

NZ

104,2

US

82,6

ZA

85,9

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

75,3

ZA

88,6

ZZ

82,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


20.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 937/2010

af 19. oktober 2010

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 933/2010 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 273 af 19.10.2010, s. 11.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 20. oktober 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

58,26

0,00

1701 11 90 (1)

58,26

0,00

1701 12 10 (1)

58,26

0,00

1701 12 90 (1)

58,26

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

20.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/9


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. oktober 2010

om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banca d'Italia

(2010/623/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 27.1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2010/11 af 23. august 2010 til Rådet for Den Europæiske Union om de eksterne revisorer for Banca d'Italia (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for Eurosystemets nationale centralbanker revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB's Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

Mandatet for de nuværende eksterne revisorer for Banca d'Italia udløb efter revisionen for regnskabsåret 2009. Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer fra regnskabsåret 2010.

(3)

Banca d'Italia har valgt PricewaterhouseCoopers SpA som sine eksterne revisorer for regnskabsårene 2010-2015.

(4)

ECB's Styrelsesråd har henstillet, at PricewaterhouseCoopers SpA udnævnes til eksterne revisorer for Banca d'Italia for regnskabsårene 2010-2015.

(5)

ECB's Styrelsesråds henstilling bør følges, og Rådets afgørelse 1999/70/EF (2) ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 6, i afgørelse 1999/70/EF affattes således:

»6.   PricewaterhouseCoopers SpA godkendes som ekstern revisor for Banca d'Italia for regnskabsårene 2010-2015.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Europæiske Centralbank.

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. oktober 2010.

På Rådets vegne

V. VAN QUICKENBORNE

Formand


(1)  EUT C 233 af 28.8.2010, s. 1.

(2)  EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69.


20.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/10


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 14. oktober 2010

om administration af låntagnings- og långivningstransaktioner indgået af Unionen under den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme

(ECB/2010/17)

(2010/624/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 122, stk. 2, og artikel 132, stk. 1, og

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 17, 21 og 34, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 407 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (1), og navnlig artikel 8 og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 407/2010 åbner mulighed for, at Unionen kan yde finansiel støtte til medlemsstater, som er i vanskeligheder eller i alvorlig risiko for store økonomiske eller finansielle vanskeligheder som følge af usædvanlige begivenheder uden for dens egen kontrol i form af lån eller kreditlinjer, som tildeles ved en afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

I medfør af artikel 8 i forordning (EU) nr. 407/2010 etablerer Europa-Kommissionen de ordninger, som er nødvendige for at administrere lånene sammen med Den Europæiske Centralbank (ECB). Den støttemodtagende medlemsstat overfører lånets hovedstol og forfaldne renter til en konto i ECB fjorten TARGET2-bankdage inden forfaldsdagen.

(3)

For at udføre de opgaver, der er tiltænkt ECB i henhold til forordning (EU) nr. 407/2010, finder ECB det hensigtsmæssigt efter anmodning at åbne særlige konti for Kommissionen og for de nationale centralbanker i de støttemodtagende medlemsstater —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

ECB udfører opgaverne i relation til administrationen of lån og gennemfører betalinger i forbindelse med Unionens låntagnings- og långivningstransaktioner i henhold til den europæiske finansielle stabilitetsmekanisme, som bestemt i forordning (EU) nr. 407/2010.

Artikel 2

Efter Kommissionen anmodning åbner ECB konti i Kommissionens navn, og efter anmodning fra en national centralbank i en støttemodtagende medlemsstat konti i denne nationale centralbanks navn.

Artikel 3

De i artikel 2 omtalte konti anvendes til behandling af betalinger i forbindelse med den europæiske finansielle stabilitetsmekanisme til nytte for medlemsstater.

Artikel 4

ECB skal forrente saldoen over natten til kredit for disse konti svarende til den gældende rente på ECB’s indlånsfacilitet på faktisk/360 basis.

Artikel 5

ECB’s direktion træffer alle de nødvendige foranstaltninger med henblik på gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. oktober 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.