ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.259.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 259

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
1. oktober 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 866/2010 af 30. september 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 af 30. september 2010 om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse produkter inden for sukkersektoren for produktionsåret 2010/11

3

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 868/2010 af 30. september 2010 om fastsættelse af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse inden for sukkersektoren, der er gældende fra den 1. oktober 2010

5

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 869/2010 af 30. september 2010 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. oktober 2010

7

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2010/585/FUSP af 27. september 2010 om støtte til IAEA's aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

10

 

 

2010/586/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. september 2010 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der er bestemt til gratis uddeling til eller gratis bliver stillet til rådighed for ofrene for oversvømmelserne i maj 2010 i Polen (meddelt under nummer K(2010) 6624)

19

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

1.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 866/2010

af 30. september 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

84,4

MK

53,8

TR

50,2

ZZ

62,8

0707 00 05

TR

125,2

ZZ

125,2

0709 90 70

TR

121,3

ZZ

121,3

0805 50 10

AR

116,0

CL

126,4

EG

66,3

IL

116,3

MA

157,0

TR

106,3

UY

128,7

ZA

101,6

ZZ

114,8

0806 10 10

TR

117,7

ZA

56,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

56,1

AU

217,4

BR

48,8

CL

118,5

CN

82,6

NZ

105,6

US

85,4

ZA

83,1

ZZ

99,7

0808 20 50

CN

83,7

ZA

88,6

ZZ

86,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


1.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 867/2010

af 30. september 2010

om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse produkter inden for sukkersektoren for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2) betragtes cif-priserne ved import af hvidt sukker og råsukker som værende de repræsentative priser. Disse priser fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i bilag IV, punkt II og III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)

Ved fastsættelsen af de repræsentative priser bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EF) nr. 951/2006, undtagen i de tilfælde, som er omhandlet i artikel 24 i nævnte forordning.

(3)

Med henblik på den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør de tilbudte priser for hvidt sukker forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 26, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 951/2006. For råsukker bør den metode med justeringskoefficienter, der er fastsat i nævnte stykkes litra b), anvendes.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold, hvis betingelserne i artikel 39 i forordning (EF) nr. 951/2006 er opfyldt.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99, der er gældende fra den 1. oktober 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

46,85

3,41

1701 99 10 (2)

46,85

0,28

1701 99 90 (2)

46,85

0,28

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % indhold af saccharose.


1.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 868/2010

af 30. september 2010

om fastsættelse af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse inden for sukkersektoren, der er gældende fra den 1. oktober 2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 27 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(2)

Ved fastsættelsen af de repræsentative priser bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EF) nr. 951/2006, undtagen i de tilfælde, som er omhandlet i artikel 30 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 33 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

Med henblik på den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 32 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 39 i forordning (EF) nr. 951/2006. Hvis importtolden suspenderes i medfør af artikel 40 i forordning (EF) nr. 951/2006, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EF) nr. 951/2006, fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse inden for sukkersektoren, der er gældende fra den 1. oktober 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 40 i forordning (EF) nr. 951/2006, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

13,60

0

1703 90 00 (2)

10,92

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 40 i forordning (EF) nr. 951/2006 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 27 i forordning (EF) nr. 951/2006.


1.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 869/2010

af 30. september 2010

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. oktober 2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. oktober 2010 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. oktober 2010 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 1. oktober 2010

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

2,46

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

2,46


(1)  For varer, der ankommer til Unionen via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet eller Sortehavet

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3, forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

16.9.2010-29.9.2010

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

221,79

150,02

Pris fob USA

182,97

172,97

152,97

102,82

Præmie for Golfen

15,90

Præmie for The Great Lakes

13,18

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

22,65 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

51,75 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).


AFGØRELSER

1.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/10


RÅDETS AFGØRELSE 2010/585/FUSP

af 27. september 2010

om støtte til IAEA's aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 26, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (i det følgende benævnt »strategien«), som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til at bekæmpe en sådan spredning, som skal træffes både i Unionen og i tredjelande.

(2)

Unionen er aktivt i gang med at gennemføre strategien og iværksætte de foranstaltninger, der er opført i oversigten i strategiens kapitel III, især ved at stille finansielle midler til rådighed for specifikke projekter, der gennemføres af multilaterale organisationer, såsom Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).

(3)

Rådet vedtog den 17. november 2003 fælles holdning 2003/805/FUSP om styrkelse af multilaterale aftaler og fremme af deres universelle karakter på området for ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler (1). I denne fælles holdning opfordres der bl.a. til at fremme indgåelsen af altomfattende IAEA-kontrolaftaler og tillægsprotokoller, og Unionen forpligtes til at arbejde hen imod at gøre tillægsprotokollen og de altomfattende kontrolaftaler til normen i IAEA's verifikationsordning.

(4)

Rådet vedtog den 17. maj 2004 fælles aktion 2004/495/FUSP om støtte til IAEA's aktiviteter under dens nukleare sikkerhedsprogram og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2).

(5)

Rådet vedtog den 18. juli 2005 fælles aktion 2005/574/FUSP om støtte til IAEA’s aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (3).

(6)

Rådet vedtog den 12. juni 2006 fælles aktion 2006/418/FUSP om støtte til IAEA's aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (4).

(7)

Rådet vedtog den 14. april 2008 fælles aktion 2008/314/FUSP om støtte til IAEA’s aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (5).

(8)

Forbedringen af kontrollen med højaktive strålekilder i alle tredjelande i overensstemmelse med G8's erklæring og aktionsplan om sikring af strålekilder, vedtaget på topmødet i Evian i 2003, er fortsat et vigtigt mål for Unionen, som forfølges gennem outreach-aktiviteter til tredjelande.

(9)

De kontraherende parter og Det Europæiske Atomenergifællesskab enedes i juli 2005 ved konsensus om at ændre konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale med henblik på at udvide anvendelsesområdet til også at omfatte nukleart materiale og nukleare anlæg i forbindelse med fredelig anvendelse og oplagring i hjemlandet samt transport og krav om, at de kontraherende parter kriminaliserer overtrædelser.

(10)

I september 2005 blev den internationale konvention om bekæmpelse af nuklear terrorisme åbnet for undertegnelse. Når den træder i kraft, vil de kontraherende parter i medfør heraf blive pålagt at kriminalisere overtrædelser af konventionen.

(11)

IAEA forfølger de samme mål som dem, der er omhandlet i betragtning 3-10. Dette sker ved gennemførelse af IAEA's nukleare sikkerhedsplan, som udelukkende finansieres gennem frivillige bidrag til organisationens nukleare sikkerhedsfond.

(12)

Den 12.-13. april 2010 deltog Unionen i topmødet om nuklear sikkerhed, der var indkaldt af præsidenten for Amerikas Forenede Stater, og forpligtede sig til at øge bestræbelserne yderligere med henblik på at styrke den nukleare sikkerhed og bistå tredjelande med hensyn til dette.

(13)

For at kunne tage højde for de specifikke udfordringer på området for nuklear sikkerhed og ikkespredning i lande i Asien, som især skyldes det stigende antal nukleare anvendelser i regionen, bl.a. på det medicinske område, på landbrugsområdet og på vandområdet, samt inden for nuklear forskning, bør denne afgørelse specifikt støtte IAEA-aktiviteter i Sydøstasien. Dette bør tage hensyn til Asiens voksende rolle som EU-partner på området for sikkerhed. Særlig vægt bør lægges på at forstærke nuklear sikkerhed i forbindelse med ikkeenergi nukleare anvendelser i støtteberettigede lande —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk gennemførelse af nogle af elementerne i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (»strategien«) støtter Unionen IAEA's aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol for at fremme følgende målsætninger:

a)

at opnå fremskridt i retning af universalisering af internationale instrumenter i forbindelse med ikkespredning og nuklear sikkerhed, herunder kontrolaftalerne og tillægsprotokollen

b)

at øge beskyttelsen af spredningsfølsomme materialer og udstyr samt relevant teknologi og lovgivnings- og forskriftsmæssig bistand inden for områderne nuklear sikkerhed og kontrol

c)

at forbedre afsløring og imødegåelse af ulovlig handel med nukleare og andre radioaktive materialer.

2.   IAEA-projekter, der svarer til foranstaltninger i strategien, er projekter, som sigter mod:

a)

at styrke de nationale love og administrative bestemmelser vedrørende gennemførelse af de relevante internationale instrumenter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol, herunder altomfattende kontrolaftaler og tillægsprotokollen

b)

at bistå staterne med at skærpe sikkerheden for og kontrollen med nukleare og andre radioaktive materialer

c)

at styrke staternes kapacitet til at afsløre og imødegå ulovlig handel med nukleare og andre radioaktive materialer.

Disse projekter skal gennemføres i lande, der har brug for bistand på disse områder, efter en første vurdering, der foretages af et eksperthold.

En detaljeret beskrivelse af disse projekter findes i bilaget.

Artikel 2

1.   Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) er ansvarlig for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Projekterne i artikel 1, stk. 2, gennemføres med IAEA som gennemførelsesinstans. IAEA udfører denne opgave under HR's kontrol. Med henblik herpå indgår HR de nødvendige arrangementer med IAEA.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter er på 9 966 000 EUR, som skal finansieres over Unionens almindelige budget.

2.   De udgifter, der finansieres over det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Kommissionen overvåger den korrekte forvaltning af de udgifter, der er omhandlet i stk. 1, som har form af gavebistand. Med henblik herpå indgår den en finansieringsaftale med IAEA. Det skal fremgå af aftalen, at IAEA sikrer, at Unionens bidrag til projektet bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af finansieringsaftalen.

Artikel 4

HR aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter fra IAEA. Disse rapporter skal danne udgangspunkt for Rådets evaluering. Kommissionen forelægger oplysninger om de finansielle aspekter af gennemførelsen af de projekter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Den udløber 24 måneder efter datoen for indgåelsen af finansieringsaftalen mellem Kommissionen og IAEA eller 12 måneder efter vedtagelsen, hvis der ikke inden denne dato er indgået nogen finansieringsaftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2010.

På Rådets vegne

K. PEETERS

Formand


(1)  EUT L 302 af 20.11.2003, s. 34.

(2)  EUT L 182 af 19.5.2004, s. 46.

(3)  EUT L 193 af 23.7.2005, s. 44.

(4)  EUT L 165 af 17.6.2006, s. 20.

(5)  EUT L 107 af 17.4.2008, s. 62.


BILAG

Den Europæiske Unions støtte til IAEA's aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

1.   Indledning

Der har i de seneste år ikke været tegn på nedgang i antallet af terrorhandlinger i EU-medlemsstaterne og andre steder. Det internationale samfund har i forskellige fora erkendt, at der fortsat er en høj risiko for, at nukleare terrorhandlinger, der involverer nukleart eller andet radioaktivt materiale, lykkes. Endvidere har de seneste rapporter om ulovlig handel, herunder med særlig følsomt nukleart materiale, fremhævet den fortsatte risiko for, at terrorister kan komme i besiddelse af sådanne materialer.

Det internationale samfund har reageret kraftigt på disse trusler og taget flere initiativer med henblik på at forebygge, at nukleare eller andre radioaktive materialer falder i hænderne på terrorister.

IAEA's kontrol er fortsat et uundværligt redskab til opbygning af tillid mellem staterne med hensyn til nukleare ikkespredningsvirksomheder og til fremme af fredelig anvendelse af nukleart materiale.

Den seneste internationale udvikling har resulteret i et nyt og forbedret sæt internationale juridiske instrumenter, der er relevante i forbindelse med nuklear sikkerhed og kontrol.

I juli 2005 vedtog de kontraherende stater en ændring af konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale.

Den internationale konvention om bekæmpelse af nuklear terrorisme blev åbnet for undertegnelse i september 2005.

I april 2004 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1540(2004), der omhandler masseødelæggelsesvåben og ikke-statslige aktører.

FN's Sikkerhedsråds resolution 1373(2001) appellerer til alle stater om så hurtigt som muligt at undertegne de relevante internationale konventioner og protokoller, der omhandler terrorisme.

Mere end 95 stater har givet politisk tilsagn om gennemførelse af adfærdskodeksen for radioaktive kilders sikkerhed og sikring (1). Derudover vedtog IAEA's ordinære konferencer og Styrelsesrådet en række resolutioner og beslutninger, der skal styrke IAEA's kontrolsystem (2).

Staternes gennemførelse af disse internationale instrumenter kan lettes betydeligt bl.a. med bistand fra IAEA's nukleare sikkerhedsplaner for 2003-2005 og 2006-2009. IAEA's nukleare sikkerhedsplan for 2010-2013 blev vedtaget i september 2009 og er tydeligt udtryk for en fortsættelse af de tidligere planer. Formålet med denne nukleare sikkerhedsplan er at bidrage til de globale bestræbelser på at opnå effektiv sikkerhed overalt i verden, hvor nukleare og andre radioaktive materialer anvendes, oplagres og/eller transporteres, og med de dertil hørende faciliteter, ved efter anmodning at støtte stater i deres bestræbelser på at etablere og opretholde effektiv nuklear sikkerhed gennem bistand i kapacitetsopbygning, vejledning, udvikling af menneskelige ressourcer, bæredygtighed og risikoreduktion. Formålet er ligeledes at bistå ved tilslutning til og gennemførelse af internationale juridiske instrumenter i relation til nuklear sikkerhed; samt at styrke internationalt samarbejde og international koordinering af den bistand, der ydes gennem bilaterale programmer og andre internationale initiativer på en måde, der også kan bidrage til en sikker og fredelig anvendelse af atomenergi og af applikationer med radioaktive stoffer.

IAEA's nukleare sikkerhedsplaner sigter mod at nå lignende mål, der for visse deles vedkommende svarer til EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben. Disse giver en samlet løsningsmodel for nuklear sikkerhed, herunder forskriftsmæssig kontrol af, regnskab med og beskyttelse af nukleare og andre radioaktive materialer under anvendelse, oplagring og transport, »fra vugge til grav«, på kort såvel som på lang sigt. Skulle beskyttelsen slå fejl, bør der imidlertid være fastlagt nogle backup-foranstaltninger, så man kan afsløre tyveri eller forsøg på at smugle materialet over landegrænserne og som svar på eventuelle ondsindede handlinger, hvori nukleare eller andre radioaktive materialer indgår.

IAEA har med succes afsluttet gennemførelsen af fælles aktion 2004/495/FUSP og 2005/574/FUSP. IAEA er endvidere nået til sidste etape af gennemførelsen af fælles aktion 2006/418/FUSP det er i gang med at gennemføre fælles aktion 2008/314/FUSP.

Under inddragelse af bidrag fra Unionen har IAEA anført og gennemført en række aktiviteter til støtte for bestræbelserne i de modtagende stater i Kaukasus, Centralasien, Sydøsteuropa, Middelhavsområdet i Mellemøsten, Afrika og i Sydøstasien med henblik på at styrke nuklear sikkerhed og gennemføre internationale kontrolforanstaltninger i disse lande.

2.   Projektbeskrivelse

Alle stater har pligt til at oprette passende systemer med henblik på at forebygge, afsløre og reagere på ondsindede handlinger, hvori nukleare eller andre radioaktive materialer indgår. Hvis de undlader at gøre dette, kan det skabe et svagt led i den globale nukleare sikkerhed.

En effektiv nuklear sikkerhedsinfrastruktur kræver en tværfaglig strategi med:

lovgivnings- og forskriftsmæssige infrastrukturer med klart definerede ansvarsområder for forskellige organisationer og aktører

udvikling af personale

etablering af procedurer og koordinerende funktioner og

teknisk støtte til nationale infrastrukturer i erkendelse af, at nukleare sikkerhedsordninger i nukleare anlæg/lokaliteter er forskellige fra de sikkerhedsordninger, der skal anvendes uden for sådanne anlæg/lokaliteter, med henblik på at beskytte civilsamfundet mod nukleare sikkerhedstruende hændelser, der involverer radioaktive stoffer.

Der er behov for en bæredygtig nuklear sikkerhedskultur i forbindelse med forvaltning af aktiviteter, der involverer nukleart eller andet radioaktivt materiale. Som et resultat af dette ville den nukleare sikkerhed være en faktor, der kunne muliggøre en mere omfattende anvendelse af atomenergi under hensyntagen til synergierne mellem sikkerhed, sikring og kontrol, navnlig under hensyntagen til principperne om bæredygtighed og effektivitet.

Denne afgørelse vil blive gennemført på følgende fem områder:

1.

Bæredygtigheden og effektiviteten af den støtte, der er ydet gennem tidligere fælles aktioner (3)

2.

Styrkelse af staternes støtteinfrastruktur vedrørende nuklear sikkerhed: oprettelse af nationale støttecentre for nuklear sikkerhed

3.

Styrkelse af staternes lovgivnings- og forskriftsmæssige infrastrukturer

4.

Styrkelse af de nukleare sikkerhedsforanstaltninger for nukleare og andre radioaktive materialer

5.

Styrkelse af staternes evne til at håndtere nukleare og radioaktive materialer uden for reguleringskontrol.

Udvælgelsen af stater og projekter, der skal gennemføres, vil foregå på grundlag af en omfattende behovsevaluering, som bygger på resultaterne af evalueringsmissioner og andre tilgængelige oplysninger.

Der er fortsat et udbredt ønske om støtte til disse bestræbelser blandt alle IAEA's medlemsstater, såvel som i stater, der ikke er medlemmer af IAEA. De støtteberettigede lande er:

Sydøsteuropa:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Montenegro, Republikken Moldova, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet

Centralasien:

Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan

Kaukasusregionen:

Armenien, Aserbajdsjan og Georgien

Middelhavsregionen i Mellemøsten:

Israel, Jordan, Libanon og Den Syriske Arabiske Republik

Afrika:

Algeriet, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Kap Verde, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Egypten, Ækvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyske Arabiske Jamahiriya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Marokko, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé og Príncipe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sydafrika, Sudan, Swaziland, Togo, Tunesien, Uganda, Den Forenede Republik Tanzania, Zambia og Zimbabwe

Sydøstasien:

Bangladesh, Brunei, Cambodja, Filippinerne, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam

Golfregionen:

Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Yemen

Sydamerika:

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay og Venezuela

Caribien og Mellemamerika:

Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne samt Trinidad og Tobago.

2.1.   Evaluering af støttebehov

Formål

IAEA vil gennemføre en omfattende evaluering for at fastlægge behovet for at styrke de foranstaltninger, der bidrager til effektiviteten af den nukleare sikkerhed i ovenstående stater. Evalueringen vil blive foretaget i henhold til de internationale rammer for nuklear sikkerhed, herunder bindende og ikke-bindende internationale juridiske instrumenter og relaterede IAEA-retningslinjer. For de stater, som under tidligere fælles aktioner og andre EU-bidrag kom i betragtning til støtte, vil den evaluering, der tidligere er gennemført, blive ajourført.

Evalueringen vil efter omstændighederne omfatte det samlede nationale nukleare sikkerhedssystem, herunder rets- og lovgivningssystemet, den fysiske beskyttelse og regnskab med eller registrering af materialer samt sikkerhedsforanstaltninger, der gennemføres på anlæg, lokaliteter eller transporter. De ordninger, der findes til at indføre effektiv grænsekontrol, og andre ordninger til håndtering af nukleare og radioaktive materialer uden for lovgivningskontrol vil blive omfattet af evalueringen. Resultaterne af den samlede evaluering vil danne grundlag for udvælgelsen af de stater, hvor projekterne skal gennemføres.

Resultater:

oversigt over evalueringen af behov for støtte til nuklear sikkerhed i de begunstigede lande, både på statsplan og ved de enkelte anlæg, lokaliteter, transporter eller andre steder, hvor nukleare og radioaktive materialer anvendes eller oplagres

udpegning af lande og projekter, som har fået tildelt høj prioritet med hensyn til at modtage støtte i henhold til denne afgørelse

evaluering af bæredygtigheden og effektiviteten af den ydede støtte i de lande, som tidligere har modtaget støtte gennem fælles aktioner og andre EU-bidrag.

2.2.   Gennemførelse af prioriterede projekter

Område 1:   Bæredygtigheden og effektiviteten af den støtte, der er ydet gennem fælles aktioner

Formål:

i alt 52 stater har modtaget støtte til at styrke forskellige foranstaltninger inden for deres nukleare sikkerhedssystem gennem fælles aktioner (4). Personale i disse stater har gennem disse aktioner modtaget uddannelse, udstyr til at forbedre den fysiske beskyttelse og til at muliggøre strålingsovervågning ved grænseovergangssteder er blevet leveret, og sårbare radioaktive kilder er blevet bragt til sikker oplagring eller tilbage til oprindelses- eller leverandørlandet. Ressourcerne var begrænsede og var måske ikke tilstrækkelige til at indføre de tilknyttede og nødvendige kvalitetskontrolsystemer eller andre supplerende foranstaltninger, som er nødvendige for at opnå fuld effektivitet, og endvidere

at kontrollere bæredygtigheden og effektiviteten af den støtte, der hidtil er ydet under de fælles aktioner, og efter behov yde yderligere støtte til at opnå den nødvendige effektivitet.

Resultater:

en metode, herunder et sæt kriterier, til at evaluere bæredygtigheden og effektiviteten af tidligere støtte

indførelse af et kvalitetssikringssystem og afprøvning og pilotgennemførelse heraf i de lande, der har modtaget støtte til nuklear sikkerhed

fastlæggelse af den yderligere bistand, som vil være nødvendig for at opretholde eller sikre det tilsigtede resultat vedrørende nuklear sikkerhed

opretholdelse af fungerende udstyr og kompetent personale gennem yderligere bistand til at indføre lokal kapacitet til at vedligeholde udstyr, reparere dårligt fungerende udstyr eller erstatte beskadigede dele

staterne har stabil adgang til kompetent personale som følge af uddannelse af det relevante personale.

Område 2:   Styrkelse af staternes støtteinfrastruktur vedrørende nuklear sikkerhed: oprettelse af nationale støttecentre for nuklear sikkerhed

Formål:

at bistå staterne med at sikre adgang til den tekniske og videnskabelige støtte og personaleudvikling, der er nødvendig for en effektiv og bæredygtig nuklear sikkerhed

at fastlægge den tekniske, videnskabelige og uddannelsesmæssige støtte, der kan ydes til staterne i en region eller underregion

at afdække de nuværende nationale kapaciteter i staterne, som kan bidrage til ydelse af den tekniske, videnskabelige eller uddannelsesmæssige støtte, som er nødvendig for staternes nukleare sikkerhedssystemer.

Resultater:

regionale og/eller nationale støttecentre for nuklear sikkerhed (NSSC'er), der oprettes i overensstemmelse med NSSC-konceptet og -metoden (IAEA Nuclear Security Series). De opnåede resultater vil omfatte:

koordinering mellem nationale organisationer med ansvar for den nationale nukleare sikkerhed

ekspertbistand til at anslå arten og omfanget af den tekniske eller videnskabelige støtte, der er nødvendig for at opretholde den fysiske beskyttelse, regnskabet med eller registreringen af materialer samt de tekniske systemer, som anvendes ved grænserne til at overvåge bevægelser af nukleare og radioaktive materialer

ekspertbistand til at anslå omfanget af den nødvendige uddannelse og videregående uddannelse på både nationalt plan og i regionen

levering af udstyr og ekspertydelser med henblik på at oprette et nationalt eller regionalt NSSC

bæredygtige nationale nukleare sikkerhedssystemer, der fremmer en passende nuklear sikkerhedskultur, med styrket nationalt samarbejde og samarbejde mellem de kompetente myndigheder og andre organisationer med ansvar for nuklear sikkerhed samt et veludviklet vidensnetværk for nuklear sikkerhed.

Område 3:   Styrkelse af staternes lovgivnings- og forskriftsmæssige infrastrukturer

Formål:

at styrke de nationale lovgivnings- og forskriftsmæssige infrastrukturer for nukleare og andre radioaktive materialer for at sætte landet i stand til at opfylde de forpligtelser, som det har påtaget sig ved bindende og ikke-bindende internationale juridiske instrumenter, herunder kontrolaftaler og tillægsprotokoller

at styrke de nationale lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af kontrolaftaler og tillægsprotokoller, der indgås mellem stater og IAEA, særlig vedrørende gennemførelsen af et omfattende statsligt system for regnskab og kontrol med nukleare materialer (SSAC)

at styrke den nationale forskriftsmæssige infrastruktur for strålingssikkerhed og sikkerhed for radioaktive materialer.

Forskriftssystemet bør tage særligt hensyn til synergien mellem sikkerhed og kontrol. Stater, som har vist interesse for at iværksætte et kernekraftprogram, bør udvises særlig opmærksomhed.

Resultater:

flere og flere stater er gået i gang med at udvikle og vedtage en samlet og konsekvent lovgivning på nationalt plan, der omfatter nuklear sikkerhed, kontrol og ansvar for nuklear skade og derved bidrager til et harmoniseret, styrket og mere universelt nukleart sikkerhedssystem

flere og flere stater respekterer konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og ændringen af denne samt den internationale konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme og/eller har erklæret, at de agter at gennemføre rammen for nuklear sikkerhed

flere og flere stater har vedtaget den nationale lovgivning, der er nødvendig, for at staten kan opfylde sine forpligtelser i henhold til IAEA kontrolaftaler og tillægsprotokoller

den styrkede retslige og forskriftsmæssige infrastruktur vil blive opnået gennem ekspertrådgivning, etablering/opgradering af den nationale forskriftsmæssige infrastruktur for strålingssikkerhed og sikkerhed for radioaktive materialer ved hjælp af IAEA-vurderingstjenester, f.eks. integreret evaluering af bestemmelserne, anden rådgivning samt udstyr og uddannelse.

Område 4:   Styrkelse af de nukleare sikkerhedsforanstaltninger for nukleare og andre radioaktive materialer

Formål:

at styrke den fysiske beskyttelse af nukleare anlæg og nukleare materialer med nukleare formål i de udvalgte lande

at styrke kontrollen med og den fysiske beskyttelse af radioaktive materialer med ikke-nukleare formål i de udvalgte lande

at lokalisere og identificere radioaktive kilder under forhold, der tilkendegiver, at det er nødvendigt at konditionere kilderne og bringe dem til sikker oplagring i de udvalgte lande, herunder tilbageførsel til oprindelseslandet eller tilbagelevering til leverandøren

at styrke de tekniske og administrative systemer, som er indført til regnskab og kontrol med nukleare materialer, herunder styrkelse af de eksisterende SSAC'er, der er indført til gennemførelsen af kontrolaftaler og tillægsprotokoller, herunder i stater med begrænsede nukleare programmer, og mindskede rapporteringsforpligtelser i henhold til de såkaldte »protokoller om små mængder« til deres kontrolaftaler

at styrke de nationale registre over radioaktive stoffer, materialer og kilder i de udvalgte lande.

Resultater:

mere effektiv fysisk beskyttelse af nukleare materialer på udvalgte nukleare anlæg og lokaliteter og af radioaktive kilder med ikke-nukleare formål (f.eks. medicinske eller industrielle formål eller radioaktivt affald)

mindsket risiko i forbindelse med radioaktive kilder under sårbare forhold gennem mere effektiv fysisk beskyttelse eller om nødvendigt demontering og overførsel til sikker oplagring i landet eller i andre udvalgte stater

et mindsket antal radioaktive kilder under ukontrollerede eller ubeskyttede forhold gennem støtte til nationale eftersøgnings- og sikringskampagner i udvalgte lande

etablering og opretholdelse af effektive tekniske og administrative systemer til regnskab og kontrol med nukleare materialer, herunder ved at indføre nye og/eller styrke de eksisterende SSAC'er, der kan gennemføre kontrolaftaler og tillægsprotokoller, herunder i stater med »protokoller om små mængder«

uddannelse af udvalgt personale, der kan modtage støtte, for at øge sandsynligheden for at gennemføre og opretholde en effektiv fysisk beskyttelsesordning.

Område 5:   Styrkelse af staternes evne til at håndtere nukleare og radioaktive materialer uden for national reguleringskontrol

Formål:

at styrke staternes evne til at sikre, at nukleare og radioaktive materialer ikke spredes uden for de aktiviteter, som der er givet national tilladelse til, og at der er indført ordninger til effektiv grænsekontrol og reaktionsberedskab i de udvalgte lande.

Resultater:

forbedrede systemer til indsamling og evaluering af oplysninger om ulovlig handel med nukleare materialer, fra åbne kilder og fra staternes kontaktpunkter, hvilket vil medføre øget viden om ulovlig handel med nukleare materialer og omstændighederne i forbindelse hermed. Behandlingen af disse oplysninger vil lette prioriteringen af de fremtidige foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig handel

nationale rammer, fastlagt via ekspertbistand, til bekæmpelse af ulovlig handel og forbedring af den nationale koordinering og kontrol med grænsetrafikken med radioaktive materialer, følsomt nukleart udstyr og teknologi

effektiv strålingsovervågningskapacitet ved udvalgte grænseovergangssteder, opnået gennem levering af grænseovervågningsudstyr og ydelse af ekspertrådgivning til udvalgte grænseovergange

yderligere udvikling af nationale beredskabsplaner og uddannelse af retshåndhævelsespersonale i beredskabsmetoderne

veluddannet, vidende og kompetent retshåndhævelsespersonale i landene gennem uddannelse og anden personaleudviklingsstøtte.

2.3.   Evaluering af resultaterne

Som del af fuldførelsen af denne afgørelse skal IAEA foretage en evaluering af de opnåede resultater for at sikre støttens effektivitet og afdække eventuelle vanskeligheder i forbindelse hermed.

3.   Varighed

Evalueringen vil blive gennemført inden for en periode på tre måneder efter ikrafttrædelsen af finansieringsaftalen mellem Kommissionen og IAEA. De tre projekter vil blive gennemført sideløbende i de følgende 21 måneder.

Den samlede skønnede varighed af gennemførelsen af denne afgørelse er 24 måneder.

4.   Begunstigede

De begunstigede er de lande, hvor vurderingen og de efterfølgende projekter gennemføres. Myndighederne i disse lande vil få hjælp til at fastslå, hvor der er svage punkter, og få støtte til at finde løsninger og til at øge sikkerheden. Det endelige valg af begunstigede og de behov, der skal dækkes i de udvalgte lande, skal foretages i samråd mellem gennemførelsesinstansen og HR i tæt konsultation med medlemsstaterne i den kompetente rådsarbejdsgruppe. Disse beslutninger skal, når det er relevant, træffes på grundlag af forslag fra gennemførelsesinstansen i overensstemmelse med artikel 2.

5.   Gennemførelsesinstans

IAEA får til opgave at gennemføre projekterne. De internationale nukleare sikkerhedsmissioner vil blive gennemført efter det sædvanlige mønster for IAEA's missioner af eksperter fra IAEA og medlemsstaterne. De tre projekter vil blive gennemført direkte af IAEA og/eller af udvalgte eksperter eller kontrahenter fra IAEA's medlemsstater. Når det drejer sig om kontrahenter, sker IAEA's levering af varer, arbejder eller tjenesteydelser i forbindelse med denne afgørelse i overensstemmelse med IAEA's gældende regler og procedurer.

6.   Tredjeparters deltagelse

Projekterne finansieres 100 % ved denne afgørelse. Eksperterne fra IAEA's medlemsstater kan betragtes som tredjepartsdeltagere. De arbejder efter de almindelige regler for IAEA-eksperter.


(1)  GOV/2003/49-GC(47)/9. Desuden indeholder dokumentet: »Measures to Strengthen International Cooperation in Nuclear, Radiation, Transport Safety and Waste Management: Promoting Effective and Sustainable National Regulatory Infrastructure for the Control of Radiation Sources« (GOV/2004/52-GC(48)/15) passager, der er relevante for samarbejdet mellem IAEA og EF som led i EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben. Disse aktiviteter er også afspejlet i »Activities Supporting Nuclear Security« i IAEA's nukleare sikkerhedsplan 2006-2009.

(2)  I september 2005 besluttede IAEA's Styrelsesråd, at den såkaldte »protokol om små mængder« (SQP) med henblik på at styrke kontrolsystemet fortsat skulle være en del af IAEA's kontrolsystem med forbehold af ændringer i standardteksten og i SQP-kriterierne; den ordinære IAEA-konference vedtog i 2005 en resolution, hvori den bl.a. bemærkede, at der i en stat med en samlet kontrolaftale suppleret med en gældende tillægsprotokol vil være tale om, at disse foranstaltninger betyder, at den pågældende stat har en styrket kontrolstandard.

(3)  FUSP/2004/022/IAEA I, FUSP/2005/020/IAEA II, FUSP/2006/029/IAEA III og FUSP/2008/020/IAEA IV.

(4)  FUSP/2004/022/IAEA I, FUSP/2005/020/IAEA II, FUSP/2006/029/IAEA III og FUSP/2008/020/IAEA IV.


1.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/19


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 30. september 2010

om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der er bestemt til gratis uddeling til eller gratis bliver stillet til rådighed for ofrene for oversvømmelserne i maj 2010 i Polen

(meddelt under nummer K(2010) 6624)

(Kun den polske udgave er autentisk)

(2010/586/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (1), særlig artikel 76,

under henvisning til ansøgningen af 2. juni 2010 fra Polens regering om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der er bestemt til gratis at blive stillet til rådighed for ofrene for oversvømmelserne i maj 2010 i Polen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En oversvømmelse er en katastrofe som omhandlet i kapitel XVII C i forordning (EF) nr. 1186/2009, og der skal derfor gives tilladelse til afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, som opfylder betingelserne i artikel 74-80 i ovennævnte forordning (EF) nr. 1186/2009.

(2)

For at holde Kommissionen passende underrettet om anvendelsen af de varer, der er omfattet af afgiftsfritagelsen, skal Polens regering meddele de foranstaltninger, den har truffet for at hindre, at sådanne varer, der er indført afgiftsfrit, anvendes på anden vis end foreskrevet.

(3)

Kommissionen skal også underrettes om indførslens omfang og art.

(4)

De øvrige medlemsstater er blevet konsulteret som fastsat i artikel 76 i forordning (EF) nr. 1186/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Varer, der indføres til fri omsætning af statslige organer eller organisationer, som er godkendt af de kompetente polske myndigheder, og som disse uddeler gratis til ofrene for oversvømmelserne i maj 2010 i Polen, eller som disse gratis stiller til rådighed, idet de pågældende organisationer dog bevarer ejendomsretten, fritages for importafgifter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009.

2.   Varer, der indføres til fri omsætning af hjælpeorganisationer til dækning af deres behov i den tid, aktionen varer, omfattes ligeledes af afgiftsfritagelsen.

Artikel 2

Polens regering sender senest den 31. december 2010 Kommissionen en liste over de godkendte organisationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.

Artikel 3

Polens regering sender senest den 31. december 2010 Kommissionen alle oplysninger, opdelt efter de væsentligste varegrupper, om arten og mængden af de forskellige varer, der er omfattet af afgiftsfritagelsen i artikel 1.

Artikel 4

Polens regering underretter senest den 31. december 2010 Kommissionen om de foranstaltninger, den træffer for at sikre, at bestemmelserne i artikel 78, 79 og 80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 overholdes.

Artikel 5

Artikel 1 i denne afgørelse finder anvendelse på indførsler foretaget fra den 1. maj 2010 til den 30. november 2010.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2010.

På Kommissionens vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23.