ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.253.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 253

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
28. september 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 848/2010 af 27. september 2010 om fravigelse for produktionsåret 2010/11 af artikel 63, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår datoerne for meddelelse af overførsel af overskud af sukker

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 849/2010 af 27. september 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik ( 1 )

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 850/2010 af 27. september 2010 om indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 1659/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse magnesiasten med oprindelse i Folkerepublikken Kina, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

42

 

*

Kommissionens forordning (EU) Nr. 851/2010 af 27. september 2010 om 136. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

46

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 852/2010 af 27. september 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

48

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 853/2010 af 27. september 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

50

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 854/2010 af 27. september 2010 om tildelingskoefficienten for udstedelse af de importlicenser, der er ansøgt om fra 8. til 14. september 2010 for sukkerprodukter under visse toldkontingenter, og suspension af indsendelse af ansøgninger om sådanne licenser

52

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2010/573/FUSP af 27. september 2010 om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

54

 

 

2010/574/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 21. september 2010 om administration of EFSF-lån til medlemsstater, der har indført euroen (ECB/2010/15)

58

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/575/EU

 

*

Associeringsrådet EU-Jordans afgørelse nr. 1/2010 af 16. september 2010 om ændring af artikel 15, stk. 7, i protokol 3 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

28.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 848/2010

af 27. september 2010

om fravigelse for produktionsåret 2010/11 af artikel 63, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår datoerne for meddelelse af overførsel af overskud af sukker

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 85, litra c), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 63, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal hver virksomhed, der har truffet den beslutning at overføre hele eller en del af den produktion, der overstiger dens sukkerkvote, underrette vedkommende medlemsstat inden en dato, som fastsættes af denne medlemsstat, og som skal ligge inden for en i denne artikel fastlagt periode.

(2)

For at lette adgangen til EU's marked for sukker, der er fremstillet ud over kvoten, så virksomhederne får mulighed for at reagere på uforudsete ændringer i efterspørgslen i de sidste måneder af produktionsåret 2010/11, er det nødvendigt, at medlemsstaterne får mulighed for at udskyde de frister, som virksomhederne skal overholde med hensyn til at meddele mængden af sukker, der skal overføres.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 63, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal hver virksomhed, der har truffet den beslutning at overføre sukker i produktionsåret 2010/11 i henhold til artikel 63, stk. 1, i denne forordning, underrette vedkommende medlemsstat inden en dato, som fastsættes af denne medlemsstat, og som skal ligge i perioden fra den 1. februar til den 15. august 2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2010 til den 30. september 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.


28.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 849/2010

af 27. september 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved evalueringen af de to første dataindberetninger i 2006 og 2008 fremgik det, at der var behov for en nærmere gennemgang af bestemte begrebsmæssige mangler i bilagene til forordning (EF) nr. 2150/2002.

(2)

Kommissionen har underrettet Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2150/2002 (2) og har foreslået en række ændringer.

(3)

Forordning (EF) nr. 2150/2002 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II og III til forordning (EF) nr. 2150/2002 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1.

(2)  KOM(2008) 355 endelig.

(3)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.


BILAG

»

BILAG I

AFFALDSDANNELSE

AFDELING 1

Dækning

1.

Der udarbejdes statistikker for alle de aktiviteter, der falder inden for hovedafdeling A til U i NACE rev. 2. Disse hovedafdelinger dækker alle økonomiske aktiviteter.

Dette bilag vedrører ligeledes:

a)

affald fra husholdninger

b)

affald fra nyttiggørelses- og/eller bortskaffelsesoperationer.

2.

Affald, der genanvendes på stedet, hvor det blev dannet, er ikke omfattet af dette bilag.

AFDELING 2

Affaldskategorier

Der udarbejdes statistikker om følgende affaldskategorier:

Materialeliste

 

EWC-Stat/Version 4

 

Positionsnr.

 

Beskrivelse

Farligt/ikke-farligt affald

1

01.1

Brugte opløsningsmidler

Farligt

2

01.2

Syreholdigt, alkalisk og saltholdigt affald

Ikke-farligt

3

01.2

Syreholdigt, alkalisk og saltholdigt affald

Farligt

4

01.3

Brugte olier

Farligt

5

01.4, 02, 03.1

Kemikalieaffald

Ikke-farligt

6

01.4, 02, 03.1

Kemikalieaffald

Farligt

7

03.2

Industrielt spildevandsslam

Ikke-farligt

8

03.2

Industrielt spildevandsslam

Farligt

9

03.3

Slam og flydende affald fra affaldsbehandling

Ikke-farligt

10

03.3

Slam og flydende affald fra affaldsbehandling

Farligt

11

05

Affald fra læge- og dyrlægepraksis og biologisk affald

Ikke-farligt

12

05

Affald fra læge- og dyrlægepraksis og biologisk affald

Farligt

13

06.1

Metalaffald, jernholdigt

Ikke-farligt

14

06.2

Metalaffald, ikke-jernholdigt

Ikke-farligt

15

06.3

Metalaffald, blandet jernholdigt og ikke-jernholdigt

Ikke-farligt

16

07.1

Glasaffald

Ikke-farligt

17

07.1

Glasaffald

Farligt

18

07.2

Papir- og papaffald

Ikke-farligt

19

07.3

Gummiaffald

Ikke-farligt

20

07.4

Plastaffald

Ikke-farligt

21

07.5

Træaffald

Ikke-farligt

22

07.5

Træaffald

Farligt

23

07.6

Tekstilaffald

Ikke-farligt

24

07.7

PCB-holdigt affald

Farligt

25

08 (undt. 08.1, 08.41)

Kasseret udstyr (undtagen kasserede køretøjer og batterier og akkumulatorer)

Ikke-farligt

26

08 (undt. 08.1, 08.41)

Kasseret udstyr (undtagen kasserede køretøjer og batterier og akkumulatorer)

Farligt

27

08.1

Kasserede køretøjer

Ikke-farligt

28

08.1

Kasserede køretøjer

Farligt

29

08.41

Batterier og akkumulatorer

Ikke-farligt

30

08.41

Batterier og akkumulatorer

Farligt

31

09.1

Animalsk og blandet fødevareaffald

Ikke-farligt

32

09.2

Vegetabilsk affald

Ikke-farligt

33

09.3

Animalsk fæces, urin og gødning

Ikke-farligt

34

10.1

Husholdningsaffald og lignende affald

Ikke-farligt

35

10.2

Blandede og udifferentierede materialer

Ikke-farligt

36

10.2

Blandede og udifferentierede materialer

Farligt

37

10.3

Sorteringsaffald

Ikke-farligt

38

10.3

Sorteringsaffald

Farligt

39

11

Almindeligt slam

Ikke-farligt

40

12.1

Mineralsk affald fra bygge- og nedrivningsvirksomhed

Ikke-farligt

41

12.1

Mineralsk affald fra bygge- og nedrivningsvirksomhed

Farligt

42

12.2, 12.3, 12.5

Andet mineralsk affald

Ikke-farligt

43

12.2, 12.3, 12.5

Andet mineralsk affald

Farligt

44

12.4

Affald fra forbrænding

Ikke-farligt

45

12.4

Affald fra forbrænding

Farligt

46

12.6

Jord

Ikke-farligt

47

12.6

Jord

Farligt

48

12.7

Klapmateriale

Ikke-farligt

49

12.7

Klapmateriale

Farligt

50

12.8, 13

Mineralsk affald fra affaldsbehandling og stabiliseret affald

Ikke-farligt

51

12.8, 13

Mineralsk affald fra affaldsbehandling og stabiliseret affald

Farligt

AFDELING 3

Undersøgelsesdata

Der udarbejdes statistikker om følgende karakteristika og opdelinger:

1.

Der indsamles data om affaldsmængden for hver af de i afdeling 2, punkt 1, anførte affaldskategorier og for hver af de i afdeling 8, punkt 1, nævnte affaldsdannende aktiviteter.

2.

Befolkning omfattet af en indsamlingsordning for blandet husholdningsaffald og lignende affald.

AFDELING 4

Anmeldelsesenhed

1.

Den anmeldelsesenhed, der skal benyttes for alle affaldskategorier, er 1 ton (normalt) vådt affald undtagen for kategorierne »industrielt spildevandsslam«, »almindeligt slam«, »slam og flydende affald fra affaldsbehandling« og »klapmateriale«, hvor anmeldelsesenheden er 1 ton tørstof.

2.

Anmeldelsesenheden for undersøgelsesdataene i afdeling 3, punkt 2, er den procentvise andel af den befolkning, som er omfattet af en indsamlingsordning.

AFDELING 5

Første referenceår og indberetningshyppighed

1.

Det første referenceår er det andet kalenderår efter forordningens ikrafttræden.

2.

Det første referenceår for affaldsstatistik, der er baseret på denne revision, er 2010.

3.

Medlemsstaterne indberetter oplysninger hvert andet år efter første referenceår.

AFDELING 6

Indberetning af resultater til Eurostat

Resultaterne indberettes senest 18 måneder efter udløbet af referenceåret.

AFDELING 7

Rapport om statistikkernes dækning og kvalitet

1.

For hver position, der er anført i afdeling 8 (aktiviteter og husholdninger), anfører medlemsstaterne, hvor stor en procentdel af affaldsuniverset under den pågældende position der er dækket af de indsamlede oplysninger. Minimumskravet til dækningen fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3.

2.

Medlemsstaterne udarbejder en kvalitetsrapport, hvoraf det fremgår, hvor præcise de indsamlede oplysninger er. Der gives en beskrivelse af skøn, aggregeringer eller udelukkelser og måden, hvorpå disse procedurer påvirker fordelingen af affaldskategorier, jf. afdeling 2, punkt 1, efter økonomiske aktiviteter og husholdninger, jf. afdeling 8.

3.

Kommissionen inddrager dæknings- og kvalitetsrapporterne i den i artikel 8 nævnte rapport.

AFDELING 8

Udarbejdelse af resultater

1.

Resultaterne vedrørende de i afdeling 3, punkt 1, anførte undersøgelsesdata udarbejdes for:

1.1.

Følgende positioner som defineret i NACE rev. 2:

Positionsnr.

 

Beskrivelse

1

Hovedafd. A

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

2

Hovedafd. B

Råstofindvinding

3

Hovedgr. 10

Fremstilling af fødevarer

Hovedgr. 11

Fremstilling af drikkevarer

Hovedgr. 12

Fremstilling af tobaksprodukter

4

Hovedgr. 13

Fremstilling af tekstiler

Hovedgr. 14

Fremstilling af beklædningsartikler

Hovedgr. 15

Fremstilling af læder og lædervarer

5

Hovedgr. 16

Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer

6

Hovedgr. 17

Fremstilling af papir og papirvarer

Hovedgr. 18

Trykning og reproduktion af indspillede medier

7

Hovedgr. 19

Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter

8

Hovedgr. 20

Fremstilling af kemiske produkter

Hovedgr. 21

Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

Hovedgr. 22

Fremstilling af gummi- og plastprodukter

9

Hovedgr. 23

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter

10

Hovedgr. 24

Fremstilling af metal

Hovedgr. 25

Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr

11

Hovedgr. 26

Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter

Hovedgr. 27

Fremstilling af elektrisk udstyr

Hovedgr. 28

Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.

Hovedgr. 29

Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

Hovedgr. 30

Fremstilling af andre transportmidler

12

Hovedgr. 31

Fremstilling af møbler

Hovedgr. 32

Anden fremstillingsvirksomhed

Hovedgr. 33

Reparation og installation af maskiner og udstyr

13

Hovedafd. D

El-, gas- og fjernvarmeforsyning

14

Hovedgr. 36

Vandforsyning

Hovedgr. 37

Opsamling og behandling af spildevand

Hovedgr. 39

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

15

Hovedgr. 38

Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug

16

Hovedafd. F

Bygge- og anlægsvirksomhed

17

 

Serviceydelser:

Hovedafd. G, undtagen 46.77

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

Hovedafd. H

Transport og godshåndtering

Hovedafd. I

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

Hovedafd. J

Information og kommunikation

Hovedafd. K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

Hovedafd. L

Fast ejendom

Hovedafd. M

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

Hovedafd. N

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

Hovedafd. O

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

Hovedafd. P

Undervisning

Hovedafd. Q

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

Hovedafd. R

Kultur, forlystelser og sport

Hovedafd. S

Andre serviceydelser

Hovedafd. T

Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug i.a.n.

Hovedafd. U

Ekstraterritoriale organisationer og organer

18

Undergruppe 46.77

Engroshandel med affaldsprodukter

1.2.

Husholdninger:

Positionsnr.

 

Beskrivelse

19

 

Husholdningsaffald

2.

Med hensyn til økonomiske aktiviteter er de statistiske enheder lokale enheder eller faglige enheder, jf. forordning (EØF) nr. 696/93 (1), alt efter de enkelte medlemsstaters statistiske system.

Den kvalitetsrapport, der skal udarbejdes i henhold til afdeling 7, skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes den valgte statistiske enhed berører fordelingen af oplysninger på NACE rev. 2-grupperinger.

BILAG II

NYTTIGGØRELSE OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

AFDELING 1

Dækning

1.

Der udarbejdes statistikker for alle nyttiggørelses- og bortskaffelsesanlæg, hvor de operationer, der henvises til i afdeling 8, punkt 2, udføres, og som tilhører eller er en del af de økonomiske aktiviteter i NACE rev. 2 -grupperingerne, jf. bilag I, afdeling 8, punkt 1.1.

2.

Anlæg, hvis affaldsbehandling kun omfatter genanvendelse af affald på det anlæg, hvor det er dannet, er ikke omfattet af dette bilag.

AFDELING 2

Affaldskategorier

De affaldskategorier, for hvilke der udarbejdes statistikker efter de i afdeling 8, pkt. 2, anførte nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, er kategorierne i bilag I, afdeling 2, punkt 1:

AFDELING 3

Undersøgelsesdata

Der udarbejdes statistikker om følgende karakteristika og opdelinger:

Positionsnr.

Beskrivelse

Regionalt niveau

1

Mængden af behandlet affald for hver affaldskategori i afdeling 2 og for hver position af nyttiggørelses- og bortskaffelsesoperationer i afdeling 8, punkt 2, undtagen genanvendelse af affald på det sted, hvor det blev dannet

Nationalt

2

Anlæggenes antal og kapacitet vedrørende position 4 i afdeling 8, punkt 2, opdelt efter:

a) farligt affald, b) ikke-farligt affald og c) inert affald

Nationalt

3

Antallet af lukkede anlæg (ikke længere deponering af affald) vedrørende position 4 i afdeling 8, punkt 2, siden sidste referenceår opdelt efter:

a) farligt affald, b) ikke-farligt affald og c) inert affald

Nationalt

4

Antallet af anlæg til nyttiggørelses- og bortskaffelsesoperationerne nævnt i afdeling 8, punkt 2, undtagen position 5.

NUTS 2

5

Kapaciteten i anlæg til nyttiggørelses- og bortskaffelsesoperationerne nævnt i afdeling 8, punkt 2, undtagen position 3 og 5.

NUTS 2

AFDELING 4

Anmeldelsesenhed

Den anmeldelsesenhed, der skal benyttes for alle affaldskategorier, er 1 ton (normalt) vådt affald undtagen for kategorierne »industrielt spildevandsslam«, »almindeligt slam«, »slam og flydende affald fra affaldsbehandling« og »klapmateriale«, hvor anmeldelsesenheden er 1 ton tørstof.

AFDELING 5

Første referenceår og indberetningshyppighed

1.

Det første referenceår er det andet kalenderår efter forordningens ikrafttrædelse.

2.

Det første referenceår for affaldsstatistik, der er baseret på denne revision, er 2010.

3.

Medlemsstaterne indberetter oplysninger hvert andet år efter det første referenceår for de anlæg, der henvises til i afdeling 8, punkt 2.

AFDELING 6

Indberetning af resultater til Eurostat

Resultaterne indberettes senest 18 måneder efter udløbet af referenceåret.

AFDELING 7

Rapport om statistikkernes dækning og kvalitet

1.

For de i afdeling 3 anførte undersøgelsesdata og for hver position blandt de i afdeling 8, punkt 2, anførte typer af operationer anfører medlemsstaterne, hvor stor en procentdel af affaldsuniverset under den pågældende position der er dækket af de indsamlede oplysninger. Minimumskravet til dækningen fastlægges af Kommissionen. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3.

2.

For de i afdeling 3, anførte undersøgelsesdata udarbejder medlemsstaterne en kvalitetsrapport, hvoraf det fremgår, hvor præcise de indsamlede oplysninger er.

3.

Kommissionen inddrager dæknings- og kvalitetsrapporterne i den i artikel 8 nævnte rapport.

AFDELING 8

Nyttiggørelses- og bortskaffelsesoperationer

1.

Resultaterne udarbejdes for hver position blandt de i afdeling 8, punkt 2, anførte typer af processer i overensstemmelse med afdeling 3.

2.

Liste over nyttiggørelses- og bortskaffelsesoperationer; koderne henviser til koderne i bilag I og II til direktiv 2008/98/EF (2):

Positionsnr.

 

Typer af nyttiggørelses- og bortskaffelsesoperationer

Forbrænding

1

R1

Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling

2

D10

Forbrænding på landjorden

Nyttiggørelsesoperationer (undtagen energiudnyttelse)

3a

R2 +

Nyttiggørelse eller regenerering af opløsningsmidler

R3 +

Genanvendelse eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse)

R4 +

Genanvendelse eller genvinding af metaller og metalforbindelser

R5 +

Genanvendelse eller genvinding af andre uorganiske stoffer

R6 +

Regenerering af syrer eller baser

R7 +

Nyttiggørelse af komponenter, der har været anvendt til forureningsbekæmpelse

R8 +

Nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer

R9 +

Regenerering eller anden genbrug af olie

R10 +

Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller miljø

R11

Anvendelse af affald hidrørende fra en af operationerne i R1 til R10

3b

 

Opfyldning

Bortskaffelsesoperationer

4

D1 +

Deponering på eller i jorden (f.eks. deponeringsanlæg osv.)

D5 +

Deponering på specielt indrettet deponeringsanlæg (f.eks. placering i vandtætte, tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra det omgivende miljø osv.)

D12

Permanent oplagring (f.eks. placering af beholdere i en mine osv.)

5

D2 +

Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden osv.)

D3 +

Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f.eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter osv.)

D4 +

Deponering i overfladevand (f.eks. udledning af flydende affald eller slam i boringer, småsøer eller laguner osv.)

D6 +

Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning

D7

Dumpning, herunder nedgravning i havbunden

BILAG III

ÆKVIVALENSTABEL

Jf. artikel 1, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2150/2002, mellem EWC-Stat-Rev.4 (materialeorienteret affaldsstatistiknomenklatur) og den europæiske liste over affald i Kommissionens beslutning 2000/532/EF  (3)

01   

Affald af kemiske forbindelser

01.1   

Brugte opløsningsmidler

01.11   

Halogenerede brugte opløsningsmidler

1   

Farligt

 

 

 

 

07 01 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 02 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 03 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 04 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 05 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 06 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 07 03*

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

14 06 01*

Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC

 

 

 

 

14 06 02*

Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

 

 

 

14 06 04*

Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

01.12   

Ikke-halogenerede brugte opløsningsmidler

1   

Farligt

 

 

 

 

07 01 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 02 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 03 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 04 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 05 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 06 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

07 07 04*

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

 

 

 

 

14 06 03*

Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

 

 

 

 

14 06 05*

Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler

 

 

 

 

20 01 13*

Opløsningsmidler

01.2   

Syreholdigt, alkalisk og saltholdigt affald

01.21   

Syreholdigt affald

1   

Farligt

 

 

 

 

06 01 01*

Svovlsyre og svovlsyrling

 

 

 

 

06 01 02*

Saltsyre

 

 

 

 

06 01 03*

Flussyre

 

 

 

 

06 01 04*

Phosphorsyre og phosphorsyrling

 

 

 

 

06 01 05*

Salpetersyre og salpetersyrling

 

 

 

 

06 01 06*

Andre syrer

 

 

 

 

06 07 04*

Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre

 

 

 

 

08 03 16*

Kasserede ætsevæsker

 

 

 

 

09 01 04*

Fixerbade

 

 

 

 

09 01 05*

Blegebade og blege-fixerbade

 

 

 

 

10 01 09*

Svovlsyre

 

 

 

 

11 01 05*

Bejdsesyrer

 

 

 

 

11 01 06*

Syrer, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

16 06 06*

Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer

 

 

 

 

20 01 14*

Syrer

01.22   

Alkalisk affald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

03 03 09

Kalkslamaffald

 

 

 

 

11 01 14

Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 11*

Affald fra rensning af brændstoffer med baser

 

 

 

 

06 02 01*

Calciumhydroxid

 

 

 

 

06 02 03*

Ammoniumhydroxid

 

 

 

 

06 02 04*

Natrium- og kaliumhydroxid

 

 

 

 

06 02 05*

Andre baser

 

 

 

 

09 01 01*

Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade

 

 

 

 

09 01 02*

Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader

 

 

 

 

09 01 03*

Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade

 

 

 

 

11 01 07*

Bejdsebaser

 

 

 

 

11 01 13*

Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

11 03 01*

Cyanidholdigt affald

 

 

 

 

19 11 04*

Affald fra rensning af brændstoffer med baser

 

 

 

 

20 01 15*

Basisk affald

01.24   

Andet saltholdigt affald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

05 01 16

Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie

 

 

 

 

05 07 02

Svovlholdigt affald

 

 

 

 

06 03 14

Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

Sulfidholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 11 02 05

1   

Farligt

 

 

 

 

06 03 11*

Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende cyanider

 

 

 

 

06 03 13*

Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller

 

 

 

 

06 03 15*

Metaloxider indeholdende tungmetaller

 

 

 

 

06 04 03*

Arsenholdigt affald

 

 

 

 

06 04 04*

Kviksølvholdigt affald

 

 

 

 

06 04 05*

Affald indeholdende andre tungmetaller

 

 

 

 

06 06 02*

Affald indeholdende farlige sulfider

 

 

 

 

10 03 08*

Saltslagge fra sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 04 03*

Calciumarsenat

 

 

 

 

11 01 08*

Phosphateringsbade

 

 

 

 

11 02 05*

Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

11 03 02*

Andet affald

 

 

 

 

11 05 04*

Kasserede flusmidler

 

 

 

 

16 09 01*

Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat

 

 

 

 

16 09 02*

Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat

01.3   

Brugte olier

01.31   

Brugt motorolie

1   

Farligt

 

 

 

 

13 02 04*

Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier

 

 

 

 

13 02 05*

Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

 

 

 

 

13 02 06*

Syntetiske motor-, gear- og smøreolier

 

 

 

 

13 02 07*

Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier

 

 

 

 

13 02 08*

Andre motor-, gear- og smøreolier

01.32   

Andre brugte olier

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 02*

Slam fra afsaltning

 

 

 

 

05 01 03*

Bundslam fra tanke

 

 

 

 

05 01 04*

Surt alkylslam

 

 

 

 

05 01 12*

Olie indeholdende syrer

 

 

 

 

08 03 19*

Dispergeringsolie

 

 

 

 

08 04 17*

Harpiksolie

 

 

 

 

12 01 06*

Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)

 

 

 

 

12 01 07*

Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)

 

 

 

 

12 01 08*

Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger

 

 

 

 

12 01 09*

Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger

 

 

 

 

12 01 10*

Syntetiske skæreolier

 

 

 

 

12 01 12*

Brugt voks og fedt

 

 

 

 

12 01 18*

Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)

 

 

 

 

12 01 19*

Let bionedbrydelige skæreolier

 

 

 

 

13 01 04*

Chlorerede emulsioner

 

 

 

 

13 01 05*

Ikke-chlorerede emulsioner

 

 

 

 

13 01 09*

Mineralske, chlorerede hydraulikolier

 

 

 

 

13 01 10*

Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier

 

 

 

 

13 01 11*

Syntetiske hydraulikolier

 

 

 

 

13 01 12*

Let bionedbrydelige hydraulikolier

 

 

 

 

13 01 13*

Andre hydraulikolier

 

 

 

 

13 03 06*

Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier

 

 

 

 

13 03 08*

Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier

 

 

 

 

13 03 09*

Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier

 

 

 

 

13 03 10*

Andre isolations- og varmetransmissionsolier

 

 

 

 

13 05 06*

Olie fra olieseparatorer

 

 

 

 

20 01 26*

Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25

01.4   

Brugte kemiske katalysatorer

01.41   

Brugte kemiske katalysatorer

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

16 08 01

Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium (undtagen 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

16 08 04

Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (undtagen 16 08 07)

1   

Farligt

 

 

 

 

16 08 02*

Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller eller farlige overgangsmetalforbindelser

 

 

 

 

16 08 05*

Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre

 

 

 

 

16 08 06*

Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer

 

 

 

 

16 08 07*

Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer

02   

Kemikalieaffald

02.1   

Kemikalier, der ikke overholder specifikationerne

02.11   

Affald indeholdende landbrugskemikalier

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 01 09

Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08

1   

Farligt

 

 

 

 

02 01 08*

Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

06 13 01*

Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider

 

 

 

 

20 01 19*

Pesticider

02.12   

Lægemiddelrester

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

07 05 14

Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31

1   

Farligt

 

 

 

 

07 05 13*

Fast affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

18 01 08*

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

 

 

 

 

18 02 07*

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

 

 

 

 

20 01 31*

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

02.13   

Maling, fernis, trykfarver og klæbestoffer

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

04 02 17

Farvestoffer og pigmenter, bortset fra affald henhørende under 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 15

 

 

 

 

08 01 16

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13

 

 

 

 

08 01 18

Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

Affald fra pulverbelægningsmaterialer

 

 

 

 

08 03 07

Vandigt slam indeholdende trykfarver

 

 

 

 

08 03 08

Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver

 

 

 

 

08 03 13

Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27

1   

Farligt

 

 

 

 

04 02 16*

Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

08 01 11*

Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

08 01 13*

Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

08 01 15*

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

08 01 17*

Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

08 01 19*

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

08 03 12*

Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

08 03 14*

Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

08 03 17*

Kasseret toner indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

08 04 09*

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

08 04 11*

Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

08 04 13*

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

08 04 15*

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

20 01 27*

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer

02.14   

Andet kemikalieaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 07 03

Affald fra kemisk behandling

 

 

 

 

03 02 99

Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

04 01 09

Affald fra beredning og efterbehandling

 

 

 

 

04 02 15

Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

1   

Farligt

 

 

 

 

03 02 01*

Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler

 

 

 

 

03 02 02*

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser

 

 

 

 

03 02 03*

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser

 

 

 

 

03 02 04*

Uorganiske træbeskyttelsesmidler

 

 

 

 

03 02 05*

Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

04 02 14*

Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler

 

 

 

 

05 07 01*

Kviksølvholdigt affald

 

 

 

 

06 08 02*

Affald indeholdende farlig chlorsilan

 

 

 

 

06 10 02*

Affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

07 02 14*

Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

07 02 16*

Affald indeholdende farlig silicone

 

 

 

 

07 04 13*

Fast affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

08 01 21*

Affald fra fjernelse af maling eller lak

 

 

 

 

08 05 01*

Isocyanataffald

 

 

 

 

10 09 13*

Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 09 15*

Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 10 13*

Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 10 15*

Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

11 01 16*

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

 

 

 

 

11 01 98*

Andet affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

16 01 13*

Bremsevæsker

 

 

 

 

16 01 14*

Frostvæsker indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

16 05 04*

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

16 09 03*

Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid

 

 

 

 

16 09 04*

Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

18 01 06*

Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

18 02 05*

Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

20 01 17*

Fotokemikalier

 

 

 

 

20 01 29*

Detergenter indeholdende farlige stoffer

02.2   

Ubrugte eksplosive stoffer

02.21   

Kasserede eksplosive stoffer og pyrotekniske produkter

1   

Farligt

 

 

 

 

16 04 02*

Kasseret fyrværkeri

 

 

 

 

16 04 03*

Andre kasserede eksplosive stoffer

02.22   

Kasseret ammunition

1   

Farligt

 

 

 

 

16 04 01*

Kasseret ammunition

02.3   

Blandet kemikalieaffald

02.31   

Små mængder blandet kemisk affald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

16 05 09

Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

1   

Farligt

 

 

 

 

16 05 06*

Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier

 

 

 

 

16 05 07*

Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

16 05 08*

Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

02.33   

Emballage forurenet med farlige stoffer

1   

Farligt

 

 

 

 

15 01 10*

Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

03   

Andet kemisk affald

03.1   

Kemikaliebundfald og -rester

03.11   

Tjære- og kulstofholdigt affald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

05 01 17

Bitumen

 

 

 

 

06 13 03

Carbon black

 

 

 

 

10 01 25

Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker

 

 

 

 

10 03 02

Anodeaffald

 

 

 

 

10 03 18

Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

Anodeaffald

 

 

 

 

11 02 03

Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer

 

 

 

 

20 01 41

Affald fra skorstensfejning

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 07*

Svovlsur tjære

 

 

 

 

05 01 08*

Andre former for tjære

 

 

 

 

05 06 01*

Svovlsur tjære

 

 

 

 

05 06 03*

Andre former for tjære

 

 

 

 

06 13 05*

Sod

 

 

 

 

10 03 17*

Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

 

 

 

 

10 08 12*

Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling

 

 

 

 

19 11 02*

Svovlsur tjære

03.12   

Olie/vandemulsionsslam

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 06*

Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr

 

 

 

 

13 04 01*

Bundolie fra sejlads på indre vandveje

 

 

 

 

13 04 02*

Affald fra modtageanlæg for bundolie

 

 

 

 

13 04 03*

Bundolie fra anden sejlads

 

 

 

 

13 05 01*

Fast affald fra sandfang og olieseparatorer

 

 

 

 

13 05 02*

Slam fra olieseparatorer

 

 

 

 

13 05 03*

Slam fra olieudskillere

 

 

 

 

13 05 07*

Olieholdigt vand fra olieseparatorer

 

 

 

 

13 05 08*

Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer

 

 

 

 

13 07 01*

Brændselsolie og dieselolie

 

 

 

 

13 07 02*

Benzin

 

 

 

 

13 07 03*

Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)

 

 

 

 

13 08 01*

Afsaltningsslam eller -emulsioner

 

 

 

 

13 08 02*

Andre emulsioner

 

 

 

 

13 08 99*

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

16 07 09*

Affald indeholdende andre farlige stoffer

 

 

 

 

19 02 07*

Olie og koncentrater fra separering

03.13   

Kemiske reaktionsrester

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

03 03 02

Grønludslam (fra genvinding af kogelud)

 

 

 

 

04 01 04

Garvelud indeholdende chrom

 

 

 

 

04 01 05

Garvelud uden chrom

 

 

 

 

11 01 12

Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11

1   

Farligt

 

 

 

 

04 01 03*

Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase

 

 

 

 

06 07 03*

Kviksølvholdigt bariumsulfatslam

 

 

 

 

07 01 01*

Vaskevand og vandig moderlud

 

 

 

 

07 01 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 01 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 02 01*

Vaskevand og vandig moderlud

 

 

 

 

07 02 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 02 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 03 01*

Vaskevand og vandig moderlud

 

 

 

 

07 03 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 03 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 04 01*

Vaskevand og vandig moderlud

 

 

 

 

07 04 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 04 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 05 01*

Vaskevand og vandig moderlud

 

 

 

 

07 05 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 05 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 06 01*

Vaskevand og vandig moderlud

 

 

 

 

07 06 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 06 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 07 01*

Vaskevand og vandig moderlud

 

 

 

 

07 07 07*

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

07 07 08*

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

 

 

 

 

09 01 13*

Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer

03.14   

Brugte filtrerings- og absorberingsmaterialer

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

15 02 03

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

Slam fra karbonatfjernelse

 

 

 

 

19 09 04

Brugt aktivt kul

 

 

 

 

19 09 05

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

 

 

 

 

19 09 06

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 15*

Brugt filterjord

 

 

 

 

06 07 02*

Aktivt kul fra chlorproduktion

 

 

 

 

06 13 02*

Brugt aktivt kul (undtagen 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 01 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 02 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 02 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 03 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 03 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 04 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 04 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 05 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 05 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 06 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 06 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 07 09*

Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

07 07 10*

Andre filterkager og brugte absorptionsmidler

 

 

 

 

11 01 15*

Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

15 02 02*

Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer

 

 

 

 

19 01 10*

Brugt aktivt kul fra røggasrensning

 

 

 

 

19 08 06*

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

 

 

 

 

19 08 07*

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

 

 

 

 

19 08 08*

Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller

 

 

 

 

19 11 01*

Brugt filterjord

03.2   

Industrielt spildevandsslam

03.21   

Slam fra industriprocesser og spildevandsbehandling

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

03 03 05

Slam fra afsværtning af genbrugspapir

 

 

 

 

03 03 10

Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof-, og bestrygningsrestprodukt

 

 

 

 

04 01 06

Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende chrom

 

 

 

 

04 01 07

Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, uden chrom

 

 

 

 

04 02 20

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

Affald fra køletårne

 

 

 

 

05 06 04

Affald fra køletårne

 

 

 

 

06 05 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

Affald fra behandling af kølevand

 

 

 

 

10 02 12

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

Andet slam og filterkager

 

 

 

 

10 03 28

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

 

 

 

11 01 10

Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

Slam fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

Slam fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 07

1   

Farligt

 

 

 

 

04 02 19*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

05 01 09*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

06 05 02*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

07 01 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

07 02 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

07 03 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

07 04 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

07 05 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

07 06 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

07 07 11*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 01 20*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 01 22*

Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 11 19*

Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

11 01 09*

Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

11 02 07*

Andet affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

12 01 14*

Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

16 10 01*

Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

16 10 03*

Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 08 11*

Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af industrispildevand

 

 

 

 

19 08 13*

Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand

 

 

 

 

19 13 03*

Slam fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 13 05*

Slam fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 13 07*

Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer

03.22   

Slam indeholdende kulbrinter

1   

Farligt

 

 

 

 

01 05 05*

Boremudder og boreaffald indeholdende olie

 

 

 

 

10 02 11*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

 

 

 

10 03 27*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

 

 

 

10 04 09*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

 

 

 

10 05 08*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

 

 

 

10 06 09*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

 

 

 

10 07 07*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

 

 

 

10 08 19*

Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie

 

 

 

 

12 03 01*

Vandigt vaskevand

 

 

 

 

12 03 02*

Affald fra dampaffedtning

 

 

 

 

16 07 08*

Olieholdigt affald

 

 

 

 

19 08 10*

Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

Vandigt flydende affald

03.3   

Slam og flydende affald fra affaldsbehandling

03.31   

Slam og flydende affald fra affaldsbehandling

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

19 02 06

Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald

 

 

 

 

19 06 03

Væske fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald

 

 

 

 

19 06 04

Fermentat fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald

 

 

 

 

19 06 05

Væske fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald

 

 

 

 

19 06 06

Fermentat fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald

 

 

 

 

19 07 03

Perkolat fra lossepladser, bortset fra affald henhørende under 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 19 11 05

1   

Farligt

 

 

 

 

19 02 05*

Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 02 08*

Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 02 11*

Andet affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 07 02*

Perkolat fra lossepladser indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 11 05*

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer

05   

Affald fra læge- og dyrlægepraksis og biologisk affald

05.1   

Smittefarligt affald fra læge- og dyrlægepraksis

05.11   

Smittefarligt affald fra lægepraksis

1   

Farligt

 

 

 

 

18 01 03*

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

05.12   

Smittefarligt affald fra dyrlægepraksis

1   

Farligt

 

 

 

 

18 02 02*

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

05.2   

Ikke-smittefarligt affald fra læge- og dyrlægepraksis

05.21   

Ikke-smittefarligt affald fra lægepraksis

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

18 01 01

Skarpe og spidse genstande (undtagen 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (undtagen 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)

05.22   

Ikke-smittefarligt affald fra dyrlægepraksis

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

18 02 01

Skarpe og spidse genstande (undtagen 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

06   

Metalaffald

06.1   

Metalaffald, jernholdigt

06.11   

Jernholdigt metalaffald og skrot

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

10 02 10

Glødeskal

 

 

 

 

10 12 06

Kasserede forme

 

 

 

 

12 01 01

Filspåner og drejespåner af jern

 

 

 

 

12 01 02

Metalstøv og -partikler af jern

 

 

 

 

16 01 17

Jernholdigt metal

 

 

 

 

17 04 05

Jern og stål

 

 

 

 

19 01 02

Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske

 

 

 

 

19 10 01

Jern- og stålaffald

 

 

 

 

19 12 02

Jernholdigt metal

06.2   

Metalaffald, ikke-jernholdigt

06.23   

Andet aluminiumsaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

17 04 02

Aluminium

06.24   

Kobberaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

17 04 01

Kobber, bronze, messing

06.25   

Blyaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

17 04 03

Bly

06.26   

Andet metalaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

11 05 01

Hårdzink

 

 

 

 

12 01 03

Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal

 

 

 

 

12 01 04

Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal

 

 

 

 

16 01 18

Ikke-jernmetal

 

 

 

 

17 04 04

Zink

 

 

 

 

17 04 06

Tin

 

 

 

 

17 04 11

Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

Ikke-jernmetal

 

 

 

 

19 12 03

Ikke-jernmetal

06.3   

Metalaffald, blandet jernholdigt og ikke-jernholdigt

06.31   

Blandet metalemballage

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

15 01 04

Metalemballage

06.32   

Andet blandet metalaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 01 10

Metalaffald

 

 

 

 

17 04 07

Blandet metal

 

 

 

 

20 01 40

Metaller

07   

Ikke-metalholdigt affald

07.1   

Glasaffald

07.11   

Glasemballage

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

15 01 07

Glasemballage

07.12   

Andet glasaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

10 11 12

Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

Glas

 

 

 

 

17 02 02

Glas

 

 

 

 

19 12 05

Glas

 

 

 

 

20 01 02

Glas

1   

Farligt

 

 

 

 

10 11 11*

Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)

07.2   

Papir- og papaffald

07.21   

Papir- og papemballageaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

15 01 01

Papir- og papemballage

07.23   

Andet papir- og papaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

19 12 01

Papir og pap

 

 

 

 

20 01 01

Papir og pap

07.3   

Gummiaffald

07.31   

Brugte dæk

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

16 01 03

Udtjente dæk

07.4   

Plastaffald

07.41   

Plastemballageaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

15 01 02

Plastemballage

07.42   

Andet plastaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 01 04

Plastaffald (undtagen emballager)

 

 

 

 

07 02 13

Plastaffald

 

 

 

 

12 01 05

Plastspåner

 

 

 

 

16 01 19

Plast

 

 

 

 

17 02 03

Plast

 

 

 

 

19 12 04

Plast og gummi

 

 

 

 

20 01 39

Plast

07.5   

Træaffald

07.51   

Træemballage

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

15 01 03

Træemballage

07.52   

Savsmuld og spåner

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

03 01 05

Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04

1   

Farligt

 

 

 

 

03 01 04*

Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer indeholdende farlige stoffer

07.53   

Andet træaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

03 01 01

Bark- og korkaffald

 

 

 

 

03 03 01

Bark- og træaffald

 

 

 

 

17 02 01

Træ

 

 

 

 

19 12 07

Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37

1   

Farligt

 

 

 

 

19 12 06*

Træ indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

20 01 37*

Træ indeholdende farlige stoffer

07.6   

Tekstilaffald

07.61   

Brugt tøj

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

20 01 10

Tøj

07.62   

Blandet tekstilaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

04 02 09

Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)

 

 

 

 

04 02 10

Organiske materialer fra naturlige produkter (som fedt, voks)

 

 

 

 

04 02 21

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre

 

 

 

 

04 02 22

Affald fra forarbejdede tekstilfibre

 

 

 

 

15 01 09

Tekstilemballage

 

 

 

 

19 12 08

Tekstiler

 

 

 

 

20 01 11

Tekstiler

07.63   

Læderaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

04 01 01

Affald fra skavning og spaltning med kalk

 

 

 

 

04 01 02

Affald fra kalkbehandling

 

 

 

 

04 01 08

Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerstøv) indeholdende chrom

07.7   

PCB-holdigt affald

07.71   

PCB-holdig olie

1   

Farligt

 

 

 

 

13 01 01*

Hydraulikolier indeholdende PCB

 

 

 

 

13 03 01*

Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB

07.72   

Udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB

1   

Farligt

 

 

 

 

16 01 09*

Komponenter indeholdende PCB

 

 

 

 

16 02 09*

Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB

 

 

 

 

16 02 10*

Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09

07.73   

PCB-holdigt bygnings- og nedrivningsaffald

1   

Farligt

 

 

 

 

17 09 02*

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)

08   

Kasseret udstyr

08.1   

Kasserede køretøjer

08.12   

Andre kasserede køretøjer

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

16 01 06

Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele

1   

Farligt

 

 

 

 

16 01 04*

Udtjente køretøjer

08.2   

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr

08.21   

Kasseret større husholdningsudstyr

1   

Farligt

 

 

 

 

16 02 11*

Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC

 

 

 

 

20 01 23*

Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner

08.23   

Andet kasseret elektrisk og elektronisk udstyr

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

09 01 10

Engangskameraer uden batterier

 

 

 

 

09 01 12

Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald henhørende under 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09-16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35

1   

Farligt

 

 

 

 

09 01 11*

Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele, bortset fra affald henhørende under 16 02 09-16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele

08.4   

Kasserede dele af maskiner og udstyr

08.41   

Batterier og akkumulatorer

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

16 06 04

Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

Andre batterier og akkumulatorer

 

 

 

 

20 01 34

Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33

1   

Farligt

 

 

 

 

16 06 01*

Blyakkumulatorer

 

 

 

 

16 06 02*

Ni-Cd batterier

 

 

 

 

16 06 03*

Kviksølvholdige batterier

 

 

 

 

20 01 33*

Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier

08.43   

Andre kasserede dele af maskiner og udstyr

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

16 01 12

Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

Tanke til flydende gas

 

 

 

 

16 01 22

Komponenter, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

16 02 16

Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15

1   

Farligt

 

 

 

 

16 01 07*

Oliefiltre

 

 

 

 

16 01 08*

Kviksølvholdige komponenter

 

 

 

 

16 01 10*

Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)

 

 

 

 

16 01 21*

Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07-16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr

 

 

 

 

20 01 21*

Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

09   

Animalsk og vegetabilsk affald

09.1   

Animalsk og blandet fødevareaffald

09.11   

Animalsk affald fra fødevaretilberedelse og fødevarer

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 01 02

Affald i form af animalske vævsdele

 

 

 

 

02 02 01

Slam fra vask og rengøring

 

 

 

 

02 02 02

Affald i form af animalske vævsdele

 

 

 

 

02 02 03

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

 

 

 

02 05 01

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

09.12   

Blandet affald fra fødevaretilberedelse og fødevarer

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 03 02

Affald fra konserveringsmidler

 

 

 

 

02 06 02

Affald fra konserveringsmidler

 

 

 

 

19 08 09

Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt

 

 

 

 

20 01 08

Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald

 

 

 

 

20 01 25

Spiselig olie og fedt

09.2   

Vegetabilsk affald

09.21   

Grønt affald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 01 07

Affald fra skovbrug

 

 

 

 

20 02 01

Bionedbrydeligt affald

09.22   

Vegetabilsk affald fra fødevaretilberedelse og fødevarer

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 01 01

Slam fra vask og rengøring

 

 

 

 

02 01 03

Vegetabilske vævsdele

 

 

 

 

02 03 01

Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering

 

 

 

 

02 03 03

Affald fra opløsningsmiddelekstraktion

 

 

 

 

02 03 04

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

 

 

 

02 06 01

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

 

 

 

 

02 07 01

Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer

 

 

 

 

02 07 02

Affald fra spritdestillation

 

 

 

 

02 07 04

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

09.3   

Husdyrgødning

09.31   

Husdyrgødning

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 01 06

Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet

10   

Blandet affald

10.1   

Husholdningsaffald og lignende affald

10.11   

Husholdningsaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

20 03 01

Blandet kommunalt indsamlet husholdningsaffald

 

 

 

 

20 03 02

Affald fra markedspladser

 

 

 

 

20 03 07

Storskrald

 

 

 

 

20 03 99

Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret

10.12   

Affald fra gadefejning

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

20 03 03

Affald fra gadefejning

10.2   

Blandede og udifferentierede materialer

10.21   

Blandet emballage

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

15 01 05

Kompositemballage

 

 

 

 

15 01 06

Blandet emballage

10.22   

Andre blandede og udifferentierede materialer

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

01 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

01 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

01 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

02 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

02 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

02 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

02 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

02 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

02 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

02 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

03 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

03 03 07

Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og -pap

 

 

 

 

03 03 08

Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genbrug

 

 

 

 

03 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

04 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

04 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

05 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

05 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

05 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 10 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

06 13 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

07 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

07 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

07 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

07 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

07 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

07 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

07 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

08 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

08 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

08 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

08 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

09 01 07

Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser

 

 

 

 

09 01 08

Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser

 

 

 

 

09 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 03 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 04 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 10 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 12 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

10 13 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

11 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

11 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

11 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

12 01 13

Affald fra svejsning

 

 

 

 

12 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

16 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

16 03 04

Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

19 01 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

19 02 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

19 05 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

19 06 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

19 08 01

Ristegods

 

 

 

 

19 08 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

19 09 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

19 11 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

 

 

 

 

20 01 99

Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret

1   

Farligt

 

 

 

 

09 01 06*

Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet

 

 

 

 

16 03 03*

Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

16 03 05*

Organisk affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

17 04 09*

Metalaffald forurenet med farlige stoffer

 

 

 

 

17 04 10*

Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer

 

 

 

 

18 01 10*

Amalgamaffald fra tandpleje

10.3   

Sorteringsaffald

10.32   

Andet sorteringsaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

19 02 03

Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald

 

 

 

 

19 02 10

Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

Ikke-komposteret fraktion af husholdningsaffald og lignende affald

 

 

 

 

19 05 02

Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald

 

 

 

 

19 05 03

Kompost, som ikke overholder specifikationerne

 

 

 

 

19 10 04

Den lette fraktion og støv, bortset fra affald henhørende under 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)

 

 

 

 

19 12 12

Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11

1   

Farligt

 

 

 

 

19 02 04*

Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald

 

 

 

 

19 02 09*

Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 04 03*

Ikke-forglasset fast fase

 

 

 

 

19 10 03*

Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 10 05*

Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 12 11*

Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald indeholdende farlige stoffer

11   

Almindeligt slam

11.1   

Slam fra spildevandsrensningsanlæg

11.11   

Slam fra behandling af spildevand fra kloakker

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

19 08 05

Slam fra behandling af byspildevand

11.12   

Bionedbrydeligt slam fra behandling af andet spildevand

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

02 02 04

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

 

 

 

02 03 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

 

 

 

02 04 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

 

 

 

02 05 02

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

 

 

 

02 06 03

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

 

 

 

02 07 05

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

 

 

 

 

03 03 11

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 03 03 10

11.2   

Slam fra anlæg til rensning af drikkevand og vand til industrielt brug

11.21   

Slam fra anlæg til rensning af drikkevand og vand til industrielt brug

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

05 01 13

Slam fra kedelfødevand

 

 

 

 

19 09 02

Slam fra klaring af drikkevand

11.4   

Indhold fra kloakker

11.41   

Indhold fra kloakker

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

20 03 04

Slam fra septiktanke

 

 

 

 

20 03 06

Affald fra rensning af kloakker

12   

Mineralsk affald

12.1   

Bygnings- og nedrivningsaffald

12.11   

Beton-, murstens- og gipsaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

17 01 01

Beton

 

 

 

 

17 01 02

Mursten

 

 

 

 

17 01 03

Tegl og keramik

 

 

 

 

17 01 07

Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01

1   

Farligt

 

 

 

 

17 01 06*

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

17 05 07*

Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

17 08 01*

Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer

12.12   

Hydrocarboniseret vejbelægningsmateriale

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

17 03 02

Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01

1   

Farligt

 

 

 

 

17 03 01*

Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære

 

 

 

 

17 03 03*

Kultjære og tjærede produkter

12.13   

Blandet bygningsaffald

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

17 06 04

Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 og 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

1   

Farligt

 

 

 

 

17 02 04*

Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

 

 

 

 

17 06 03*

Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

17 09 01*

Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald

 

 

 

 

17 09 03*

Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

12.2   

Asbestaffald

12.21   

Asbestaffald

1   

Farligt

 

 

 

 

06 07 01*

Asbestholdigt affald fra elektrolyse

 

 

 

 

06 13 04*

Affald fra asbestforarbejdning

 

 

 

 

10 13 09*

Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest

 

 

 

 

15 01 11*

Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere

 

 

 

 

16 01 11*

Bremseklodser indeholdende asbest

 

 

 

 

16 02 12*

Kasseret udstyr indeholdende fri asbest

 

 

 

 

17 06 01*

Isolationsmateriale indeholdende asbest

 

 

 

 

17 06 05*

Asbestholdige byggematerialer

12.3   

Affald af naturligt forekommende mineraler

12.31   

Affald af naturligt forekommende mineraler

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

01 01 01

Affald fra brydning af metalholdige mineraler

 

 

 

 

01 01 02

Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler

 

 

 

 

01 03 06

Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 03 04 og 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende under 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

Kasseret sand og ler

 

 

 

 

01 04 10

Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

Fast og flydende mineralaffald samt andet affald fra vask og rensning af mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende under 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

Ferskvandsboremudder og -boreaffald

 

 

 

 

01 05 07

Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

Jord fra rengøring og vask af roer

 

 

 

 

08 02 02

Vandigt slam indeholdende keramiske materialer

 

 

 

 

10 11 10

Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende under 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

 

 

 

 

10 13 01

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

 

 

 

 

19 08 02

Affald fra sandfang

 

 

 

 

19 09 01

Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist

 

 

 

 

19 13 02

Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

Andet ikke-bionedbrydeligt affald

1   

Farligt

 

 

 

 

01 03 04*

Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af sulfidholdig malm

 

 

 

 

01 03 05*

Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

01 03 07*

Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler

 

 

 

 

01 04 07*

Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

 

 

 

 

01 05 06*

Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 11 09*

Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

19 13 01*

Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer

12.4   

Affald hidrørende fra forbrænding

12.41   

Affald fra røggasrensning

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

10 01 05

Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling

 

 

 

 

10 01 07

Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling

 

 

 

 

10 01 19

Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

Fast affald fra røggasrensning

 

 

 

 

10 07 05

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

 

 

 

10 08 16

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

 

 

 

10 12 10

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

 

 

 

10 13 13

Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12

1   

Farligt

 

 

 

 

10 01 18*

Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 02 07*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 02 13*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 03 19*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 03 23*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 03 25*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 04 04*

Støv fra røggasrensning

 

 

 

 

10 04 06*

Fast affald fra røggasrensning

 

 

 

 

10 04 07*

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

 

 

 

10 05 03*

Støv fra røggasrensning

 

 

 

 

10 05 05*

Fast affald fra røggasrensning

 

 

 

 

10 05 06*

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

 

 

 

10 06 03*

Støv fra røggasrensning

 

 

 

 

10 06 06*

Fast affald fra røggasrensning

 

 

 

 

10 06 07*

Slam og filterkager fra røggasrensning

 

 

 

 

10 08 15*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 08 17*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 09 09*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 10 09*

Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 11 15*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 11 17*

Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 12 09*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 13 12*

Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 14 01*

Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv

 

 

 

 

11 05 03*

Fast affald fra røggasrensning

12.42   

Slagger og aske fra termisk behandling og forbrænding

0   

Ikke-farligt

 

 

 

 

06 09 02

Phosphorslagge

 

 

 

 

10 01 01

Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

Flyveaske stammende fra kul

 

 

 

 

10 01 03

Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ

 

 

 

 

10 01 15

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

Sand fra fluid bed-forbrænding

 

 

 

 

10 02 01

Affald fra slaggebehandling

 

 

 

 

10 02 02

Ubehandlet slagge

 

 

 

 

10 03 16

Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset fra affald henhørende under 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald henhørende under 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 05 04

Andet partikelformet materiale og støv

 

 

 

 

10 05 11

Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 06 02

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 06 04

Andet partikelformet materiale og støv

 

 

 

 

10 07 01

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 07 02

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 07 04

Andet partikelformet materiale og støv

 

 

 

 

10 08 04

Partikelformet materiale og støv

 

 

 

 

10 08 09

Andre slagger

 

 

 

 

10 08 11

Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

Ovnslagge

 

 

 

 

10 09 12

Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

Ovnslagge

 

 

 

 

10 10 12

Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

Partikelformet materiale og støv

 

 

 

 

11 05 02

Zinkaske

1   

Farligt

 

 

 

 

10 01 04*

Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie

 

 

 

 

10 01 13*

Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel

 

 

 

 

10 01 14*

Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 01 16*

Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 03 04*

Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning

 

 

 

 

10 03 09*

Sort slagge fra sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 03 15*

Afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

 

 

 

 

10 03 21*

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 03 29*

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer

 

 

 

 

10 04 01*

Slagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 04 02*

Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 04 05*

Andet partikelformet materiale og støv

 

 

 

 

10 05 10*

Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder

 

 

 

 

10 08 08*

Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning

 

 

 

 

10 08 10*

Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder