ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.245.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 245

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
17. september 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/558/EU

 

*

Rådets afgørelse af 12. marts 2010 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, hvorved Færøerne associeres til Unionens syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

1

Aftale mellem Den Europæiske Union og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 816/2010 af 16. september 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1580/2007 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for tomater

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 817/2010 af 16. september 2010 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser efter Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår kravene for ydelse af eksportrestitutioner i forbindelse med levende kvægs velfærd under transport

16

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 818/2010 af 16. september 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 819/2010 af 16. september 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

31

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 820/2010 af 16. september 2010 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for sorghum som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 464/2010

33

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/559/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. september 2010 om elektronisk udveksling med Finland af oplysninger fra køretøjsregistre

34

 

 

2010/560/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. september 2010 om ændring af beslutning 2008/603/EF, 2008/691/EF og 2008/751/EF for så vidt angår videreførelse af de midlertidige undtagelser fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til den særlige situation for Mauritius, Seychellerne og Madagaskar vedrørende tun og tunfilet (meddelt under nummer K(2010) 6259)

35

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

17.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. marts 2010

om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, hvorved Færøerne associeres til Unionens syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

(2010/558/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186, sammenholdt med artikel 218, stk. 5, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger med Færøernes landsstyre om en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (i det følgende benævnt »aftalen«), som kan anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2010. En sådan midlertidig anvendelse ville give færøske enheder mulighed for at deltage i de forslagsindkaldelser under Unionens syvende rammeprogram, der efter planen skal iværksættes i januar 2010.

(2)

Forhandlingerne mundede ud i vedlagte aftale, som blev paraferet den 13. juli 2009.

(3)

Aftalen bør undertegnes og bør anvendes midlertidigt, indtil procedurerne for indgåelse af aftalen afsluttes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen mellem den Europæiske Union og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknologisk samarbejde hvorved Færøerne associeres til Unionens syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne med forbehold af aftalens indgåelse.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Aftalen anvendes midlertidigt fra 1. januar 2010 indtil procedurerne for aftalens indgåelse afsluttes.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2010.

På Rådets vegne

J. BLANCO

Formand


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

DEN EUROPÆISKE UNION —

i det følgende benævnt »Unionen«,

på den ene side

og

FÆRØERNES LANDSSTYRE,

i det følgende benævnt »Færøerne«,

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«, OG

SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING:

Det videnskabelige og teknologiske samarbejde mellem Færøerne og Unionen har stor betydning, og parterne har gensidig interesse i at styrke samarbejdet som led i realiseringen af det europæiske forskningsrum.

Færøske forskere har allerede deltaget i projekter, der er finansieret af Unionen.

Det er i begge parters interesse at bidrage til, på den ene side at forskningsenheder i Unionen får adgang til forsknings- og udviklingsaktiviteter på Færøerne, og på den anden side at forskningsenheder på Færøerne får adgang til Unionens rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling.

Færøerne og Unionen har interesse i at samarbejde om disse programmer til gensidig fordel.

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union har ved afgørelse nr. 1982/2006/EF (1) af 18. december 2006 vedtaget Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013), i det følgende benævnt »det syvende rammeprogram«.

Færøernes landsstyre indgår denne aftale på vegne af Kongeriget Danmark i medfør af loven om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.

Denne aftale og aktiviteter i medfør af aftalen berører på ingen måde medlemsstaternes beføjelser til at gennemføre bilaterale aktiviteter sammen med Færøerne inden for videnskab, teknologi, forskning og udvikling og, efter omstændighederne, til at indgå aftaler herom, jf. dog de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   På de vilkår, der fastlægges eller henvises til i denne aftale og dens bilag, associeres Færøerne til det rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013), der er fastlagt ved afgørelse nr. 1982/2006/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (2) samt Rådets beslutning 2006/971/EF (3), 2006/972/EF (4), 2006/973/EF (5), 2006/974/EF (6) og 2006/975/EF (7) om forskellige særprogrammer under rammeprogrammet.

2.   Alle retsakter med hjemmel i de i stk. 1 nævnte retsakter, herunder retsakter om oprettelse af strukturer til gennemførelse af rammeprogrammet gennem forskningsaktiviteter i medfør af artikel 185 og 187 i TEUF, finder anvendelse på Færøerne.

3.   Foruden den i stk. 1 nævnte associering kan samarbejdet omfatte:

a)

jævnlige drøftelser om retningslinjer og prioriteter for forskningspolitik og -planlægning på Færøerne og i Unionen

b)

drøftelser om fremtidsudsigterne for og videreudviklingen af samarbejdet

c)

hurtig udveksling af information om gennemførelsen af programmer og forskningsprojekter på Færøerne og i Unionen og om resultaterne af det arbejde, der gennemføres som led i denne aftale

d)

fælles møder

e)

besøg og udveksling af forskningsmedarbejdere, ingeniører og teknikere

f)

jævnlige og vedvarende kontakter mellem programledere eller projektledere fra Færøerne og Unionen

g)

ekspertdeltagelse i seminarer, symposier og workshopper.

Artikel 2

Vilkårene for Færøernes associering til rammeprogrammet

1.   Retlige enheder fra Færøerne deltager i indirekte aktioner og i Det Fælles Forskningscenters aktiviteter under rammeprogrammet på samme vilkår som retlige enheder fra Unionens medlemsstater, hvis de betingelser, der er fastsat eller henvist til i bilag I og II, er opfyldt. Vilkårene for indsendelse og evaluering af forslag og for tildeling og indgåelse af tilskudsaftaler og/eller kontrakter under Unionens programmer er de samme for færøske forskningsenheder som for forskningsenheder etableret i Unionen, idet der tages hensyn til Unionens og Færøernes gensidige interesser.

Retlige enheder fra Unionen deltager i Færøernes forskningsprogrammer og -projekter inden for temaer, der modsvarer temaerne for rammeprogrammet på samme vilkår som retlige enheder fra Færøerne, hvis de betingelser, der er fastsat eller henvist til i bilag I og II, er opfyldt. En retlig enhed, der er etableret i et andet land, som er associeret til rammeprogrammet, nyder de samme rettigheder og pligter under denne aftale som retlige enheder, der er etableret i en medlemsstat, forudsat at det nævnte associerede land, hvor enheden er etableret, har samtykket i at give retlige enheder fra Færøerne de samme rettigheder og pligter.

2.   Fra anvendelsesdatoen for denne aftale betaler Færøerne for hvert af rammeprogrammets løbeår et finansieringsbidrag til Unionens årlige budget. Færøernes finansieringsbidrag lægges til det beløb, der hvert år afsættes i Unionens årlige budget til forpligtelsesbevillinger til dækning af økonomiske forpligtelser, der opstår som følge af forskellige former for foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelse, forvaltning og drift af rammeprogrammet. Reglerne for beregning og betaling af Færøernes finansieringsbidrag er fastlagt i bilag III.

3.   Repræsentanter for Færøerne deltager som observatører i de udvalg vedrørende rammeprogrammet, der er nedsat i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (8). Disse udvalg træder sammen uden de færøske repræsentanter, når der stemmes. Færøerne underrettes om udfaldet. Der gælder samme regler, herunder procedurer for modtagelse af information og dokumentation, for færøsk deltagelse som omhandlet i dette stykke som for deltagelse af repræsentanter for medlemsstater.

4.   Repræsentanter for Færøerne deltager som observatører i Det Fælles Forskningscenters Styrelsesråd. Der gælder samme regler, herunder procedurer for modtagelse af information og dokumentation, for færøsk deltagelse som omhandlet i dette stykke som for deltagelse af repræsentanter for medlemsstater.

5.   Rejse- og opholdsudgifter for færøske repræsentanter, der deltager i møder i udvalg og organer som omhandlet i denne artikel eller i møder, der er arrangeret af Unionen som led i gennemførelsen af rammeprogrammet, godtgøres af Unionen på samme grundlag og efter samme procedurer som dem, der gælder for repræsentanter for medlemsstaterne.

Artikel 3

Styrkelse af samarbejdet

1.   Parterne gør inden for rammerne af deres respektive lovgivning alt for at lette fri bevægelighed og ophold for forskningsmedarbejdere, der deltager i aktiviteter i medfør af denne aftale, samt for at lette grænseoverskridende transport af varer, der skal anvendes som led i sådanne aktiviteter.

2.   Parterne sikrer, at overførsel af midler mellem Unionen og Færøerne, der er nødvendige for gennemførelsen af aktiviteter, som er omfattet af denne aftale, ikke pålægges skatter eller afgifter.

Artikel 4

Forskningsudvalget EU-Færøerne

1.   Der nedsættes et fælles udvalg med betegnelsen »Forskningsudvalget EU-Færøerne«, som bl.a. har til opgave:

a)

at varetage, evaluere og overvåge gennemførelsen af denne aftale

b)

at undersøge enhver foranstaltning, der kan tænkes at forbedre og udbygge samarbejdet

c)

at føre jævnlige drøftelser om tendenser og prioriteter inden for forskningspolitik og -planlægning på Færøerne og i Unionen samt om fremtidsudsigterne for samarbejdet

d)

at foretage tekniske ændringer af denne aftale ved behov med forbehold af hver parts egne godkendelsesprocesser.

2.   Forskningsudvalget EU-Færøerne kan på Færøernes anmodning identificere de regioner på Færøerne, der opfylder kriterierne i artikel 5, stk. 1 i Rådets forordning (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (9), og som derfor vil kunne deltage i forskningsinitiativer under arbejdsprogrammet »Forskningspotentiale« under særprogrammet »Kapacitet«.

3.   Forskningsudvalget EU-Færøerne, der består af repræsentanter for Kommissionen og Færøerne, fastsætter selv sin forretningsorden.

4.   Forskningsudvalget EU-Færøerne mødes mindst hvert andet år. Der afholdes ekstraordinære møder, hvis en af parterne anmoder om det.

Artikel 5

Afsluttende bestemmelser

1.   Bilag I, II, III og IV udgør en integrerende del af denne aftale.

2.   Denne aftale indgås for den resterende løbetid for rammeprogrammet. Den træder i kraft den dag, hvor begge parterne har meddelt hinanden, at procedurerne herfor er gennemført. Den anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2010.

Aftalen kan kun ændres skriftligt efter fælles overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft efter samme procedure som aftalen selv gennem diplomatiske kanaler. Hver part kan når som helst opsige aftalen med seks måneders skriftligt varsel gennem diplomatiske kanaler. Projekter og aktiviteter, der er i gang på tidspunktet for opsigelsen og/eller ved udløbet af aftalen, fortsætter, indtil de er fuldført i henhold til vilkårene i aftalen. Parterne træffer efter fælles overenskomst afgørelse om eventuelle andre følger af aftalens opsigelse.

3.   Det aftales hermed, at følgende gælder, hvis den ene part meddeler den anden, at den ikke indgår denne aftale:

Unionen tilbagebetaler Færøerne deres bidrag til Den Europæiske Unions årlige budget, jf. artikel 2, stk. 2.

Fra nævnte tilbagebetaling fradrager Unionen dog midler, som Unionen har bevilget med henblik på færøske retlige enheders deltagelse i indirekte aktioner, herunder de i artikel 2, stk. 5, omhandlede godtgørelser.

Projekter og aktiviteter, der er iværksat under den midlertidige anvendelse af aftalen, og som stadig løber, når den i stik. 2 nævnte meddelelse indtræffer, videreføres på denne aftales vilkår, indtil de er fuldført.

4.   Beslutter Unionen at ændre rammeprogrammet, meddeler det Færøerne det nøjagtige indhold af ændringerne senest en uge efter, at Unionen har vedtaget dem. I tilfælde af revision eller udvidelse af forskningsprogrammerne kan Færøerne opsige denne aftale med seks måneders varsel. Har parterne til hensigt at opsige eller udvide aftalen, giver de varsel herom senest tre måneder efter vedtagelsen af Unionens afgørelse.

5.   Når Unionen vedtager et nyt flerårigt rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, kan en ny aftale efter anmodning fra en af parterne genforhandles eller forlænges på indbyrdes aftalte vilkår.

6.   Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor TEUF finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Færøernes område.

7.   Aftalen er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og færøsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на трети юни две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el tres de junio de dos mil diez.

V Bruselu dne třetího června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juni to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the third day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le trois juin deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì tre giugno duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada trešajā jūnijā

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-tielet jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de derde juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku.

Feito em Bruxelas, em três de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la trei iunie două mii zece.

V Bruseli tretieho júna dvetisícdesať.

V Bruslju, dne tretjega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tredje juni tjugohundratio.

Gjørdur í Brússel triðja juni tvey túsund og tíggju.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savieníbas vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyri Evropeiska Somveldið

Image

Image

За правителството на Фарьорските острови

Por el Gobierno de las Islas Feroe

Za vládu Faerských ostrovů

For Færøernes landsstyre

Für die Regierung der Färöer

Fääri saarte valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Φερόες

For the Government of the Faroes

Pour le gouvernement des îles Féroé

Per il governo delle isole Færøer

Fēru salu valdības vārdā

Farerų Vyriausybės vardu

A Feröer szigetek kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Gżejjer Faeroe.

Voor de regering van de Faeröer

W imieniu rządu Wysp Owczych

Pelo Governo das IIhas Faroé

Pentru Guvernul Insulelor Feroe

Za vládu Faerských ostrovov

Za Vlado Ferskih otokov

Färsaarten hallituksen puolesta

För Färöarnas landsstyre

Fyri Føroya landsslýri

Image


(1)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86.

(4)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 243.

(5)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 272.

(6)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 299.

(7)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 368.

(8)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

BILAG I

DELTAGELSESVILKÅR FOR RETLIGE ENHEDER FRA UNIONENS MEDLEMSSTATER OG FÆRØERNE

Ved »retlig enhed« forstås i denne aftale enhver fysisk person eller enhver juridisk person, der er oprettet i overensstemmelse med den for dens etableringssted gældende nationale ret eller EU-retten, og som har status som retssubjekt og i eget navn kan påtage sig forpligtelser og erhverve rettigheder.

I.   Vilkår for færøske retlige enheders deltagelse i indirekte aktioner under rammeprogrammet

1.

Retlige enheder fra Færøerne deltager i indirekte aktioner under rammeprogrammet og får tilskud hertil på de vilkår, der er fastlagt for associerede lande i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006. Træffer Unionen foranstaltninger til gennemførelse af artikel 185 og 187 i TEUF, kan Færøerne deltage i de retlige strukturer, der oprettes efter de nævnte artikler, under hensyntagen til reglerne om etablering af disse strukturer.

Retlige enheder etableret på Færøerne kan deltage i indirekte aktioner i medfør af artikel 185 og 187 i TEUF på de samme vilkår som retlige enheder med etableret i medlemsstaterne.

Retlige enheder etableret på Færøerne har på samme vilkår som retlige enheder etableret i medlemsstaterne adgang til lån fra Den Europæiske Investeringsbank til fremme af forskningsmål, der er opstillet i rammeprogrammet (finansieringsfaciliteten for risikodeling).

2.

Færøske retlige enheder kommer i betragtning på lige fod med retlige enheder fra Unionen ved udvælgelsen af et passende antal uafhængige eksperter til de opgaver og på de vilkår, der er fastsat i artikel 17 og 27 i forordning (EF) nr. 1906/2006, og med henblik på deltagelse i forskellige grupper og rådgivende udvalg under rammeprogrammet, under hensyntagen til de færdigheder og kundskaber, der kræves til de tildelte opgaver.

3.

I overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1) (i det følgende benævnt »finansforordningen«) skal tilskudsaftaler og/eller kontrakter, som Unionen indgår med færøske retlige enheder med henblik på gennemførelse af en indirekte aktion, indeholde bestemmelser om kontrol- og revisionsforanstaltninger, der gennemføres af Kommissionen eller Den Europæiske Unions Revisionsret eller under disses ansvar. Af hensyn til samarbejdet og den gensidige interesse yder de relevante færøske myndigheder enhver rimelig og gennemførlig bistand, der måtte være nødvendig eller hensigtsmæssig under de givne omstændigheder, ved gennemførelsen af sådanne kontrol- og revisionsforanstaltninger.

II.   Vilkår for deltagelse i færøske forskningsprogrammer og -projekter for retlige enheder fra Unionens medlemsstater

1.

For retlige enheder, der er etableret i Unionen og er oprettet i henhold til national ret i en af Unionens medlemsstater eller i henhold til EU-retten, kan deltagelse i færøske forsknings- og udviklingsprogrammer forudsætte, at også mindst én færøsk retlig enhed deltager. Forslag om en sådan deltagelse indsendes i givet fald i fællesskab med den eller de færøske retlige enheder.

2.

Med forbehold af punkt 1 og bilag II gælder færøske love, forordninger og myndighedsdirektiver vedrørende gennemførelse af forsknings- og udviklingsprogrammer samt i givet fald restriktioner begrundet i nationale sikkerhedshensyn for retlige enheder, der er etableret i Unionen og deltager i Færøske projekter, som indgår i forsknings- og udviklingsprogrammer, på samme måde som de gælder for færøske retlige enheder, for så vidt angår enhedernes rettigheder og forpligtelser, samt hvad angår vilkårene for indsendelse og evaluering af forslag og for tildeling og indgåelse af tilskudsaftaler og/eller kontrakter om sådanne projekter, idet de retlige enheder sikres ligebehandling under hensyntagen til karakteren af samarbejdet mellem Færøerne og Unionen på dette område.

For så vidt angår finansiering af retlige enheder, der er etableret i Unionen og deltager i forskningsprojekter, som indgår i færøske forsknings- og udviklingsprogrammer, gælder færøske love, forordninger og myndighedsdirektiver vedrørende gennemførelse af forsknings- og udviklingsprogrammer samt i givet fald restriktioner begrundet i nationale sikkerhedshensyn på samme måde som for ikke-færøske retlige enheder, der deltager i færøske forskningsprojekter, som indgår i forsknings- og udviklingsprogrammer. Ydes der ikke tilskud til ikke-færøske retlige enheder, afholder retlige enheder fra Unionen deres egne omkostninger, herunder deres forholdsmæssige andel af projektets generelle omkostninger til ledelse og administration.

3.

Forslag til forskning på alle områder forelægges for det færøske forskningsråd (Granskingarráðið).

4.

Færøerne underretter jævnligt Unionen om igangværende færøske programmer og om mulighederne for deltagelse fra retlige enheder etableret i Unionen.


(1)  EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

BILAG II

PRINCIPPER FOR TILDELING AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

I.   Anvendelse

I denne aftale forstås ved »intellektuel ejendomsret«: det samme som i artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, undertegnet i Stockholm den 14. juli 1967; ved »viden« forstås: resultater, herunder informationer, uanset om de kan beskyttes, samt ophavsrettigheder eller de til sådanne informationer knyttede rettigheder, der følger af ansøgning om eller udstedelse af patenter, design, plantemateriale, supplerende beskyttelsescertifikater eller tilsvarende former for beskyttelse.

II.   Intellektuel ejendom tilhørende parternes retlige enheder

1.

Hver part sikrer, at retlige enheder, der fra den anden part og deltager i aktiviteter i medfør af denne aftale, får intellektuelle ejendomsrettigheder og beslægtede rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af en sådan deltagelse, i overensstemmelse med de relevante internationale konventioner, der gælder for parterne, herunder TRIPS-aftalen (aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der forvaltes af Verdenshandelsorganisationen) samt Bernerkonventionen (Parisakten 1971) og Pariskonventionen (Stockholmakten 1967).

2.

Færøske retlige enheder, der deltager i en indirekte aktion under rammeprogrammet, får i overensstemmelse med punkt 1 rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendomsret på de vilkår, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1906/2006 og i de tilskudsaftaler og/eller kontrakter, der indgås med Unionen på dette grundlag. Når færøske retlige enheder deltager i en indirekte aktion under rammeprogrammet, som gennemføres i medfør af artikel 185 i TEUF, får de i overensstemmelse med punkt 1 de samme rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendomsret som de deltagende medlemsstater som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets relevante beslutning og i den på dette grundlag indgåede tilskudsaftale og/eller kontrakt med Unionen.

3.

Retlige enheder fra Unionen, der deltager i færøske forskningsprogrammer eller -projekter, får i overensstemmelse med punkt 1 samme rettigheder og forpligtelser vedrørende intellektuel ejendomsret som retlige enheder, der er etableret på Færøerne og deltager i sådanne forskningsprogrammer eller -projekter.

III.   Parternes intellektuelle ejendomsret

1.

Medmindre parterne udtrykkelig enes om andet, gælder følgende regler for viden, som parterne frembringer som led i aktiviteter, der gennemføres i henhold til denne aftales artikel 1, stk. 3:

a)

Ejendomsretten til viden tilfalder den part, der frembringer den pågældende viden. Når hver parts andel af arbejdet ikke kan fastslås, tilfalder ejendomsretten parterne i fællesskab.

b)

Den part, der har ejendomsretten til viden, tildeler den anden part adgangsret til denne viden med henblik på gennemførelse af aktiviteter som anført i denne aftales artikel 1, stk. 3. Denne adgangsret gives royaltyfrit.

2.

Medmindre parterne udtrykkeligt enes om andet, gælder følgende regler for videnskabelig litteratur, som parterne har frembragt:

a)

I tilfælde, hvor en af parterne udgiver videnskabelige og tekniske data, informationer og resultater i tidsskrifter, artikler, rapporter eller bøger, herunder videoer og edb-programmer på grundlag af og i relation til aktiviteter, der er udført i henhold til denne aftale, tildeles den anden part en verdensomspændende, ikkeeksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri ret til at oversætte, reproducere, tilpasse, formidle og offentligt distribuere sådanne værker.

b)

Alle eksemplarer af ophavsretligt beskyttede data og informationer, der er omfattet af dette afsnit og skal distribueres offentligt, skal være forsynet med ophavsmandens (-mændenes) navn (navne), medmindre en ophavsmand udtrykkeligt anmoder om ikke at blive nævnt ved navn. Desuden skal der klart og tydeligt henvises til parternes fælles medvirken.

3.

Medmindre parterne udtrykkeligt enes om andet, gælder følgende regler for ikkefrigivne informationer, som parterne råder over:

a)

Når en part meddeler den anden part informationer vedrørende aktiviteter, der gennemføres som led i denne aftale, udpeger den de informationer, den ikke ønsker frigivet.

b)

Den modtagende part kan på eget ansvar videregive ikkefrigivne informationer til organer eller personer, som denne part har tilsyn med, men kun med det udtrykkelige formål at gennemføre denne aftale.

c)

Med forudgående skriftligt samtykke fra den part, der stiller ikkefrigivet viden til rådighed, kan den modtagende part give sådan viden større udbredelse end tilladt efter litra b). Parterne samarbejder om at fastlægge procedurer for anmodning om og opnåelse af forudgående skriftligt samtykke til en sådan større udbredelse, og hver part giver sit samtykke i den udstrækning, det er muligt efter denne parts nationale politikker, love og bestemmelser.

d)

Ikkefrigivne informationer eller andre fortrolige informationer, der ikke forelægges i skriftlig form, men som stilles til rådighed på seminarer eller møder, der afholdes mellem repræsentanter for parterne i medfør af denne aftale, eller informationer, der fremkommer ved tilknytning af personale, brug af faciliteter eller gennem indirekte aktioner, behandles fortsat fortroligt, hvis modtageren af sådanne ikkefrigivne eller andre fortrolige eller beskyttede informationer blev gjort opmærksom på denne videns fortrolige karakter på det tidspunkt, hvor den pågældende viden blev meddelt, jf. litra a).

e)

Parterne bestræber sig på at sikre, at ikkefrigivet viden, som de får stillet til rådighed i henhold til litra a) og c), forvaltes på den heri fastlagte måde. Hvis en af parterne bliver opmærksom på, at den vil blive eller med rimelighed kan forventes at blive ude af stand til at opfylde fortrolighedsbestemmelserne i litra a) og c), giver den omgående den anden part meddelelse herom. Parterne rådfører sig derefter med hinanden om, hvilke skridt der skal tages.

BILAG III

REGLER FOR FÆRØERNES FINANSIERINGSBIDRAG TIL RAMMEPROGRAMMET

I.   Beregning af Færøernes finansieringsbidrag

1.

Færøernes finansieringsbidrag til rammeprogrammet fastlægges årligt i forhold til og som tillæg til det beløb, der hvert år er afsat på Unionens årlige budget til forpligtelsesbevillinger til gennemførelse og forvaltning af rammeprogrammet i overensstemmelse med finansforordningen og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1).

2.

Den faktor, Færøernes bidrag beregnes efter, fremkommer som forholdet mellem Færøernes bruttonationalprodukt i markedspriser og summen af bruttonationalprodukterne i markedspriser for medlemsstaterne i Unionen. Dette forhold udregnes, for medlemsstaternes vedkommende, på grundlag af de seneste statistiske oplysninger fra Kommissionen (Eurostat), der er til rådighed på det tidspunkt, hvor det foreløbige forslag til Unionens budget for samme år offentliggøres, og, for Færøernes vedkommende, på grundlag af de seneste statistiske oplysninger for samme år fra Færøernes statistiske kontor (Hagstova Føroya), der er til rådighed på det tidspunkt, hvor det foreløbige forslag til Unionens budget.

3.

Tidligst muligt og senest den 1. september året før hvert regnskabsår meddeler Kommissionen Færøerne følgende oplysninger sammen med relevant baggrundsmateriale:

forpligtelsesbevillingerne til rammeprogrammet, som opført i oversigten over udgifter i Unionens foreløbige budgetforslag

den anslåede størrelse af Færøernes bidrag med henblik på dets deltagelse i rammeprogrammet, som opført i Unionens foreløbige budgetforslag, jf. punkt 1, 2 og 3.

Når Unionens årlige budget er endeligt vedtaget, underretter Kommissionen Færøerne om den fastlagte størrelse af Færøernes bidrag, jf. stk. 1, som det er opført i oversigten over udgifter med henblik på Færøernes deltagelse.

II.   Beregning af Færøernes finansieringsbidrag

1.

Kommissionen sender senest i januar og juni i hvert regnskabsår Færøerne en indkaldelse af midler på et beløb svarende til Færøernes bidrag i henhold til denne aftale. I indkaldelserne opfordres Færøerne til at indbetale:

seks tolvtedele af deres bidrag 30 dage efter modtagelsen af en indkaldelse. Imidlertid udregnes de seks tolvtedele, der skal betales 30 dage efter modtagelsen af indkaldelsen fremsendt i januar, på grundlag af beløbet i oversigten over indtægter i det foreløbige budgetforslag: Det således indbetalte beløb reguleres ved indbetalingen af de resterende seks tolvtedele 30 dage efter modtagelsen af indkaldelsen fremsendt senest i juni.

Den første indkaldelse af midler for denne aftales første løbeår sender Kommissionen senest 30 dage efter begyndelsen af aftalens midlertidige anvendelse. Sendes denne indkaldelse efter den 15. juni, anmoder den Færøerne om at indbetale tolv tolvtedele af deres bidrag, beregnet på grundlag af beløbet i budgettets indtægtsoversigt, inden for 30 dage.

2.

Færøernes bidrag udtrykkes og betales i euro. Færøernes indbetalinger krediteres EU-programmerne som budgetindtægter, der opføres på den relevante konto i oversigten over indtægter i Unionens årlige budget. Finansforordningen gælder for forvaltningen af bevillingerne.

3.

Færøerne indbetaler deres bidrag under denne aftale inden for fristerne i punkt 1. Ved enhver forsinkelse af indbetalingen af bidraget betaler Færøerne morarenter af det udestående beløb fra forfaldsdagen. Rentesatsen for fordringer, der ikke er betalt på forfaldsdagen, er den sats, som Den Europæiske Centralbank pr. den første kalenderdag i forfaldsmåneden anvender på sine væsentligste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, serie C, forhøjet med halvandet procentpoint.

Forsinkes indbetalingen af bidraget så meget, at det alvorligt hæmmer programmets gennemførelse og forvaltning, suspenderer Kommissionen Færøernes deltagelse i programmet for det pågældende regnskabsår, hvis indbetaling stadig ikke er sket 20 arbejdsdage, efter at der er sendt en formel rykkerskrivelse til Færøerne, dog med forbehold af Unionens forpligtelser efter indgåede tilskudsaftaler og/eller kontrakter om gennemførelse af udvalgte indirekte aktioner.

4.

Senest den 31. maj året efter et regnskabsår udfærdiges oversigten over dette regnskabsårs bevillinger til rammeprogrammet, opstillet på samme måde som Kommissionens forvaltningsregnskab, og sendes til Færøerne til orientering.

5.

Som led i opgørelsen af indtægter og udgifter ved afslutningen af hvert regnskabsår foretager Kommissionen en regulering af regnskaberne for Færøernes deltagelse. Ved reguleringen tages der hensyn til ændringer, der har fundet sted enten ved overførsler, annulleringer, fremførsler eller frigørelser eller ved tillægs- og ændringsbudgetter i løbet af regnskabsåret. Reguleringen finder sted i forbindelse med indbetalingen af anden rate for regnskabsåret efter og, for det sidste regnskabsår, i juli 2014. Der foretages yderligere reguleringer hvert år indtil juli 2016.


(1)  EUT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

BILAG IV

FINANSKONTROL VEDRØRENDE DE FÆRØSKE DELTAGERE I UNIONENS PROGRAMMER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE

I.   Direkte kommunikation

Kommissionen kommunikerer direkte med de deltagere i programmet, der er etableret på Færøerne, og med deres underleverandører. De kan direkte forelægge Kommissionen al relevant information og dokumentation, som de er forpligtet til at indgive i medfør af de i denne aftale omhandlede instrumenter og de tilskudsaftaler og/eller kontrakter, de har indgået til gennemførelse heraf.

II.   Revision

1.

I overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 og andre bestemmelser, der henvises til i denne aftale, kan tilskudsaftaler og/eller kontrakter, der indgås med deltagere i programmet, der er etableret på Færøerne, fastsætte, at Kommissionens ansatte eller andre, som Kommissionen har givet beføjelse dertil, herunder OLAF, når som helst kan foretage videnskabelig, finansiel, teknologisk og anden revision hos deltagerne og deres underleverandører.

2.

Med henblik på gennemførelse af denne revision skal Kommissionens ansatte, Revisionsretten eller andre af Kommissionen hertil bemyndigede personer, herunder OLAF, have uhindret adgang til arbejdssteder, arbejder og dokumenter samt alle nødvendige informationer, herunder også i elektronisk form, forudsat at denne adgangsret er medtaget og udtrykkeligt nedfældet i de tilskudsaftaler og/eller kontrakter, der indgås med deltagere fra Færøerne til gennemførelse af de instrumenter, der henvises til i denne aftale.

3.

Revision kan foretages efter udløbet af rammeprogrammet eller denne aftale på de vilkår, der er fastsat i de pågældende tilskudsaftaler og/eller kontrakter.

4.

Den af det færøske landsstyre udpegede kompetente færøske myndighed underrettes på forhånd om revision. der gennemføres på Færøernes område. Denne underretning er ikke en retlig forudsætning for gennemførelsen af revision.

III.   Kontrol på stedet

1.

Kommissionen, herunder OLAF, bemyndiges inden for rammerne af denne aftale til at foretage kontrol og inspektion på stedet hos færøske deltagere og disses underleverandører på de vilkår, der er fastlagt i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (1).

2.

Kommissionen forbereder og gennemfører kontrol og inspektion på stedet i nært samarbejde med det færøske revisionskontor (Landsgrannskoðanin). Sidstnævnte underrettes i god tid om kontrollens og inspektionens indhold, formål og retsgrundlag, således at det kan yde den fornødne bistand. Med henblik herpå kan de kompetente færøske myndigheder deltage i kontrollen og inspektionen på stedet.

3.

Hvis de berørte færøske myndigheder ønsker det, gennemføres den pågældende kontrol og inspektion på stedet af Kommissionen og disse i fællesskab.

4.

Hvis deltagerne i rammeprogrammet modsætter sig kontrol eller inspektion på stedet, yder de færøske myndigheder i overensstemmelse med de nationale love og bestemmelser Kommissionens inspektører den i rimelig grad fornødne bistand til, at de kan udføre den kontrol og inspektion på stedet, som de er blevet pålagt.

5.

Kommissionen meddeler hurtigst muligt den kompetente færøske myndighed alle oplysninger om uregelmæssigheder eller mistanke om uregelmæssigheder, som den har fået kendskab til under gennemførelsen af kontrollen eller inspektionen på stedet. Kommissionen skal under alle omstændigheder underrette ovennævnte myndighed om resultatet af kontrollen eller inspektionen.

IV.   Information og høring

1.

For at sikre, at dette bilag gennemføres korrekt, udveksler Færøernes og Unionens kompetente myndigheder jævnligt oplysninger, medmindre dette ikke er tilladt i henhold til nationale regler og bestemmelser, og de iværksætter høringer, når en af parterne anmoder herom.

2.

De kompetente færøske myndigheder underretter inden for en rimelig frist Kommissionen om alle elementer, de får kendskab til, som kan give formodning om eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med indgåelsen og gennemførelsen af tilskudsaftaler og/eller kontrakter, der indgås i henhold til de instrumenter, som denne aftale henviser til.

V.   Tavshedspligt

Alle oplysninger, der er meddelt eller modtaget i medfør af dette bilag, er, uanset formen, omfattet af tavshedspligt og nyder den samme beskyttelse som den, lignende oplysninger har efter færøsk lovgivning og efter de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Unionens institutioner. Sådanne oplysninger må ikke meddeles til andre end dem, der i EU-institutionerne, medlemsstaterne eller Færøerne i kraft af deres hverv skal have kendskab til dem, eller anvendes til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse af parternes finansielle interesser.

VI.   Administrative foranstaltninger og sanktioner

Uden at det berører anvendelsen af den færøske strafferet, kan Kommissionen pålægge administrative foranstaltninger og sanktioner i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og (EF, Euratom) nr. 2342/2002 samt Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (2).

VII.   Inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse

Beslutninger, der træffes af Kommissionen under rammeprogrammet som led i anvendelsen af denne aftale, og som indebærer en forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes på Færøerne ved en civilretlig procedure for en færøsk domstol. De relevante bestemmelser om tvangsfuldbyrdelse indføjes i tilskudsaftalerne med deltagere fra Færøerne. Fuldbyrdelsesgrundlaget skal efter en prøvelse, der kun omfatter ægtheden af det pågældende fuldbyrdelsesgrundlag, forelægges den færøske domstol af de af det færøske landsstyre udpegede myndigheder, som underretter Kommissionen herom. Tvangsfuldbyrdelsen finder sted efter de færøske retsplejeregler. Lovligheden af den beslutning, der udgør fuldbyrdelsesgrundlaget, er underlagt EU-Domstolens kontrol. Afgørelser, der træffes af Domstolen i medfør af en voldgiftsbestemmelse i en tilskudsaftale og/eller kontrakt under rammeprogrammet, har fuldbyrdelseskraft på samme betingelser.


(1)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(2)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.


FORORDNINGER

17.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 816/2010

af 16. september 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1580/2007 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for tomater

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, litra b), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2) er det fastsat, at der skal føres tilsyn med importen af de i bilag XVII anførte produkter. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale (4), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden, bør der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for 2007, 2008 og 2009 foretages ændringer af de mængder, som udløser tillægstold for tomater.

(3)

Forordning (EF) nr. 1580/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1580/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG

»BILAG XVII

TILLÆGSIMPORTTOLD: AFSNIT IV, KAPITEL II, AFDELING 2

Med forbehold af bestemmelserne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur anses beskrivelsen af produkterne for udelukkende at være vejledende. Anvendelsesområdet for tillægstolden i dette bilag er bestemt ved anvendelsesområdet for KN-koderne, som de forelå på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

Udløsningsmængde (tons)

78.0015

0702 00 00

Tomater

Fra 1. oktober til 31. maj

1 215 717

78.0020

Fra 1. juni til 30. september

966 474

78.0065

0707 00 05

Agurker

Fra 1. maj til 31. oktober

11 879

78.0075

Fra 1. november til 30. april

18 611

78.0085

0709 90 80

Artiskokker

Fra 1. november til 30. juni

8 866

78.0100

0709 90 70

Courgetter

Fra 1. januar til 31. december

55 369

78.0110

0805 10 20

Appelsiner

Fra 1. december til 31. maj

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementiner

Fra 1. november til slutningen af februar

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

Fra 1. november til slutningen af februar

96 377

78.0155

0805 50 10

Citroner

Fra 1. juni til 31. december

329 903

78.0160

Fra 1. januar til 31. maj

92 638

78.0170

0806 10 10

Spisedruer

Fra 21. juli til 20. november

146 510

78.0175

0808 10 80

Æbler

Fra 1. januar til 31. august

1 262 435

78.0180

Fra 1. september til 31. december

95 357

78.0220

0808 20 50

Pærer

Fra 1. januar til 30. april

280 764

78.0235

Fra 1. juli til 31. december

83 435

78.0250

0809 10 00

Abrikoser

Fra 1. juni til 31. juli

49 314

78.0265

0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

Fra 21. maj til 10. august

90 511

78.0270

0809 30

Ferskner (herunder blodferskner og nektariner)

Fra 11. juni til 30. september

6 867

78.0280

0809 40 05

Blommer

Fra 11. juni til 30. september

57 764«


17.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2010

af 16. september 2010

om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser efter Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår kravene for ydelse af eksportrestitutioner i forbindelse med levende kvægs velfærd under transport

(omarbejdning)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1) særlig artikel 170 sammenholdt med artikel 4 og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 639/2003 af 9. april 2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser efter Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår kravene for ydelse af eksportrestitutioner i forbindelse med levende kvægs velfærd under transport (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

I henhold til artikel 168 i forordning (EF) nr. 1234/2007 er ydelse af restitutioner for eksport af levende kvæg betinget af, at EU-lovgivningen om dyrevelfærd overholdes, især Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter (4).

(3)

For at sikre, at dyrevelfærdsstandarderne opretholdes, bør der indføres en overvågningsordning, der omfatter obligatorisk kontrol af dyrene på udgangsstedet i Fællesskabets toldområde og efter at dyrene har forladt Fællesskabets toldområde, hvis der skiftes transportmiddel, og også på stedet for den første aflæsning i det endelige bestemmelsestredjeland.

(4)

For at gøre det lettere at foretage korrekt kontrol ved udførsel fra Fællesskabets toldområde er det nødvendigt at udpege udgangssteder.

(5)

Vurderingen af dyrenes fysiske tilstand og sundhedstilstand kræver særlig ekspertise og erfaring. Kontrollen bør derfor foretages af en dyrlæge. Desuden bør omfanget af kontrollen klarlægges og en model for standardrapport udarbejdes for at gøre kontrollen nøjagtig og ensartet.

(6)

Med henblik på anvendelse af nærværende forordning bør kontrollen i tredjelande være obligatorisk og bør udføres af medlemsstaternes egne overvågningskontorer eller af internationale overvågningsselskaber (i det følgende benævnt »OS«), som medlemsstaterne godkender og kontrollerer efter Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 af 7. juli 2009 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (5). For at foretage kontrol med henblik på anvendelse af nærværende forordning bør OS især opfylde kravene for godkendelse og kontrol som fastsat i bilag VIII til forordning (EF) nr. 612/2009.

(7)

I artikel 168 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og i denne forordning fastsættes det, at udbetaling af eksportrestitutioner er betinget af, at Unionens regler om dyrevelfærd overholdes. Det bør derfor præciseres, at en overtrædelse af disse dyrevelfærdsregler ikke medfører en reduktion, men fortabelse af eksportrestitutionen i forhold til det antal dyr, for hvilke velfærdskravene ikke er overholdt, dog med forbehold af tilfælde af force majeure, som er anerkendt i henhold til Domstolens retspraksis. Det følger ligeledes af disse bestemmelser samt af dyrevelfærdsreglerne i artikel 3-9 i forordning (EF) nr. 1/2005 og de deri nævnte bilag, at restitutionen fortabes for de dyr, for hvilke disse velfærdsregler ikke er overholdt, uanset dyrenes konkrete fysiske tilstand.

(8)

Ud over afslag på udbetaling af eksportrestitutioner bør der pålægges passende sanktioner, når der er bevis for, at forordning (EF) nr. 1/2005 ikke er overholdt for et stort antal dyr. Hvis den manglende overholdelse skyldes en fuldstændig tilsidesættelse af kravene til dyrevelfærd, bør de samlede eksportrestitutioner ydermere fortabes helt.

(9)

På grund af uoverensstemmelser mellem forskellige sprogversioner er det nødvendigt at tydeliggøre, at der afslås udbetaling af eksportrestitutioner for alle dyr, der er anført i udførselsangivelsen, hvis antallet af dyr, som der ikke er udbetalt eksportrestitutioner for, andrager over 5 % af det antal, der er påtegnet i den antagne udførselsangivelse, men mindst tre dyr, eller ti dyr eller flere, men mindst 2 % af det antal dyr, der er påtegnet i den antagne udførselsangivelse. Artikel 6, stk. 2, litra b), bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Medlemsstaterne bør give Kommissionen de nødvendige oplysninger med henblik på dennes kontrol af og rapportering om anvendelsen af nærværende forordning.

(11)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Efter artikel 168 i forordning (EF) nr. 1234/2007 udbetales der kun eksportrestitutioner for levende hornkvæg henhørende under KN-kode 0102 (i det følgende benævnt »dyr«), hvis artikel 3-9 i forordning (EF) nr. 1/2005 og de deri nævnte bilag nærværende forordning overholdes under dyrenes transport til det første aflæsningssted i det endelige bestemmelsestredjeland.

I forbindelse med vejtransport forstås der i denne forordning ved »stedet for den første aflæsning i det endelige bestemmelsestredjeland« det sted, hvor det første dyr læsses endeligt af vejkøretøjet, dvs. ikke steder, hvor rejsen afbrydes for at lade dyrene hvile og blive fodret og vandet.

Artikel 2

Kontrol inden for Fællesskabets toldområde

1.   Udførsel af dyrene fra Fællesskabets toldområde kan kun finde sted via følgende udgangssteder:

a)

et grænsekontrolsted, der i henhold til en kommissionsbeslutning er godkendt til at foretage veterinærkontrol af levende hovdyr fra tredjelande,

eller

b)

et udgangssted, der er udpeget af medlemsstaten.

2.   Embedsdyrlægen på udgangsstedet undersøger efter Rådets direktiv 96/93/EF (6) med hensyn til de dyr, som der er antaget en udførselsangivelse for, om:

a)

kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 er opfyldt fra afgangsstedet, som defineret i artikel 2, litra r), i nævnte forordning indtil udgangsstedet,

og

b)

transportbetingelserne for resten af transporten opfylder forordning (EF) nr. 1/2005, og om der er truffet nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse af den indtil den første aflæsning i det endelige bestemmelsestredjeland.

Den embedsdyrlæge, der har foretaget kontrollen, udarbejder en rapport efter modellen i bilag I til nærværende forordning, hvor det attesteres, om resultaterne af kontrollen efter første afsnit er tilfredsstillende eller utilfredsstillende.

De veterinærmyndigheder, der er ansvarlige for udgangsstedet, opbevarer denne rapport i mindst tre år. En kopi af rapporten sendes til betalingsorganet.

3.   Finder embedsdyrlægen på udgangsstedet det godtgjort, at kravene i stk. 2 er opfyldt, attesterer han dette ved en af de påtegninger, der er vist i bilag II, og ved at stemple og underskrive det dokument, der udgør beviset for udførsel fra Fællesskabets toldområde, enten i rubrik J på kontroleksemplar T5 eller på det bedst egnede sted i det nationale dokument.

4.   Embedsdyrlægen på udgangsstedet påtegner i det i stk. 3 omhandlede dokument det samlede antal dyr, som der er antaget en udførselsangivelse for, minus antallet af dyr, der fødte eller aborterede under transporten eller døde, eller for hvilke kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 ikke blev opfyldt.

5.   Medlemsstaterne kan kræve, at eksportøren giver embedsdyrlægen på udgangsstedet varsel om sendingens ankomst.

6.   Anvendes ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller i container som omhandlet i artikel 11 i Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009, foretager embedsdyrlægen uanset stk. 1 kontrol på det toldsted, hvor dyrene er anbragt under denne ordning.

Den i stk. 3 og 4 nævnte attestering og påtegning foretages i det dokument, der tjener som grundlag for udbetaling af restitutionerne, eller på kontroleksemplar T5 i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 612/2009.

Artikel 3

Kontrol i tredjelande

1.   Når dyrene har forladt Fællesskabets toldområde, sørger eksportøren for, at de kontrolleres på:

a)

alle de steder, hvor der skiftes transportmiddel, undtagen hvor en sådan ændring ikke var planlagt og skyldes usædvanlige og uforudsete forhold

b)

stedet for den første aflæsning i det endelige bestemmelsestredjeland.

2.   Et internationalt overvågningsselskab, der godkendes og kontrolleres med henblik herpå af medlemsstaten efter artikel 18 til 23 i forordning (EF) nr. 612/2009 eller en medlemsstats officielle overvågningskontor har ansvaret for gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede kontrol.

Den i stk. 1 fastsatte kontrol foretages af en dyrlæge, der er i besiddelse af et eksamensbevis, certifikat eller andet bevis på sine kvalifikationer inden for veterinærmedicin, som omhandlet i artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF (7). De medlemsstater, der har godkendt de i stk. 1 omhandlede internationale overvågningsselskaber, skal imidlertid sikre sig, at disse selskaber kontrollerer, at dyrlæger med kvalifikationsbeviser, der ikke er omfattet af direktivet, er i besiddelse af den viden, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005. Denne kontrol skal gennemføres på en rimelig, objektiv og upartisk måde efter hensigtsmæssige procedurer.

Den dyrlæge, der foretog kontrollen, udarbejder en rapport om hver kontrol, der foretages efter stk. 1, efter modellerne i bilag III og IV til indeværende forordning.

Artikel 4

Procedure for udbetaling af eksportrestitutioner

1.   Eksportøren giver senest ved indgivelsen af udførselsangivelsen myndighederne i den medlemsstat, hvor udførselsangivelsen antages, alle de nødvendige oplysninger om transporten.

Eksportøren skal samtidig eller senest, når han bliver klar over det, underrette myndighederne om et eventuelt skifte af transportmiddel.

2.   Anmodninger om udbetaling af eksportrestitutioner, der er udfærdiget efter artikel 46 i forordning (EF) nr. 612/2009, skal inden for den i nævnte artikel fastsatte frist suppleres med:

a)

det i artikel 2, stk. 3, nævnte behørigt udfyldte dokument,

og

b)

de i artikel 3, stk. 2, tredje afsnit omhandlede rapporter.

3.   Kunne den i artikel 3, stk. 1, omhandlede kontrol af årsager, som ikke kan tilskrives eksportøren, ikke foretages, kan myndighederne efter en begrundet anmodning herom fra eksportøren acceptere andre dokumenter, som på en for dem tilfredsstillende måde godtgør, at forordning (EF) nr. 1/2005 er overholdt.

Artikel 5

Afslag på udbetaling af eksportrestitutioner

1.   Det samlede beløb for eksportrestitutionen pr. dyr beregnet i overensstemmelse med andet afsnit udbetales ikke for:

a)

dyr, som er døde under transport, undtagen som fastsat i stk. 2

b)

dyr, som har født eller aborteret under transport før den første aflæsning i det endelige bestemmelsestredjeland

c)

dyr, for hvilke myndighederne på grundlag af de i artikel 4, stk. 2, omhandlede dokumenter og/eller alle andre disponible oplysninger om overholdelse af nærværende forordning ikke mener, at artikel 3-9 i forordning (EF) nr. 1/2005 og de deri nævnte bilag er opfyldt.

Vægten af et dyr, som der ikke udbetales restitutioner for, bestemmes ved en standardberegning, idet den samlede vægt i kg, som er anført i udførselsangivelsen, divideres med det samlede antal dyr, der er anført i nævnte udførselsangivelse.

2.   Er dyr døde under transport som følge af force majeure, efter at de har forladt Fællesskabets toldområde, udbetales:

a)

ved ikke-differentierede restitutioner, det samlede restitutionsbeløb

b)

ved differentierede restitutioner, den del af restitutionsbeløbet, der er beregnet efter artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 612/2009.

Artikel 6

Sanktioner

1.   Eksportrestitutionerne nedsættes yderligere med et beløb lig med det restitutionsbeløb, der ikke er udbetalt efter artikel 5, stk. 1, hvis det antal dyr, som der ikke er udbetalt eksportrestitutioner for, andrager:

a)

over 1 % af det antal, der er påtegnet i den antagne udførselsangivelse, men mindst to dyr,

eller

b)

over fem dyr.

2.   Der afslås udbetaling af eksportrestitutioner for alle dyr, der er anført i udførselsangivelsen, hvis antallet af dyr, som der ikke er udbetalt eksportrestitutioner for efter artikel 5, stk. 1, andrager:

a)

over 5 % af det antal, der er påtegnet i den antagne udførselsangivelse, men mindst tre dyr,

eller

b)

ti dyr eller flere, men mindst 2 % af det antal dyr, der er påtegnet i den antagne udførselsangivelse.

3.   Ved anvendelse af stk. 1 og 2 medregnes ikke de dyr, der døde under transport, og de dyr, der fødte eller aborterede før deres første aflæsning i det endelige bestemmelsestredjeland, hvis eksportøren på en for myndighederne tilfredsstillende måde godtgør, at deres død eller fødsel eller abortering ikke skyldtes manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1/2005.

4.   Den sanktion, der er nævnt i artikel 48 i forordning (EF) nr. 612/2009, gælder ikke for det ikke udbetalte beløb og heller ikke for nedsættelsen efter artikel 5 i nærværende forordning og stk. 1 og 2 i nærværende artikel.

Artikel 7

Inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

Konstateres det efter restitutionernes udbetaling, at forordning (EF) nr. 1/2005 ikke er overholdt, anses den relevante del af restitutionerne, herunder i givet fald sanktionen efter artikel 6, for uretmæssigt udbetalt og inddrives efter artikel 49 i forordning (EF) nr. 612/2009.

Artikel 8

Fremsendelse af oplysninger

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen senest den 31. marts hvert år følgende oplysninger om anvendelsen af nærværende forordning i det foregående kalenderår:

a)

antallet af udførselsangivelser for dyr, som restitutionerne blev udbetalt for, og antallet af dyr, som restitutionerne blev udbetalt for

b)

antallet af udførselsangivelser, som restitutionerne slet ikke eller kun delvist blev udbetalt for, og antallet af dyr, som restitutionerne ikke blev udbetalt for

c)

antallet af udførselsangivelser, som restitutionerne helt eller delvist blev inddrevet for, og antallet af dyr, som restitutionerne blev inddrevet for, inkl. de dyr, for hvilke inddrivelsen af restitutionerne vedrører eksportforretninger før den pågældende periode

d)

årsagerne til afslag på udbetaling og inddrivelse af restitutionerne for dyr som omhandlet i litra b) og c) samt antallet af dyr, der er opført under kategori B, C og D i bilag I, III og IV

e)

antallet af sanktioner for hver kategori som fastsat i artikel 6, stk. 1 og 2, sammen med det tilsvarende antal dyr og de restitutionsbeløb, der ikke blev udbetalt

f)

de restitutionsbeløb i euro, der ikke blev udbetalt, og de beløb, der blev inddrevet, inkl. de inddrevne beløb for eksportforretninger, der blev foretaget før den pågældende periode

g)

antallet af de udførselsangivelser og de beløb, som inddrivelsesproceduren stadig er i gang for

h)

alle andre oplysninger, som medlemsstaterne finder relevante for nærværende forordning.

Artikel 9

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 639/2003 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 10.4.2003, s. 10.

(3)  Se bilag V.

(4)  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.

(5)  EUT L 186 af 17.7.2009, s. 1.

(6)  EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.

(7)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.


BILAG I

MODEL

Kontrolrapport på udgangsstedet (artikel 2, stk. 2, i forordning EU nr. 817/2010)

Image


BILAG II

Påtegninger omhandlet i artikel 2, stk. 3:

:

Bulgarsk

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (EC) № 817/2010 са удовлетворителни

:

Spansk

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE) no 817/2010 satisfactorios

:

Tjekkisk

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (EU) č. 817/2010 jsou uspokojivé

:

Dansk

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EU) nr. 817/2010 er tilfredsstillende

:

Tysk

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 817/2010 zufriedenstellend

:

Estisk

:

Määruse (EL) nr 817/2010 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

Græsk

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EE) αριθ. 817/2010 ικανοποιητικά

:

Engelsk

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EU) No 817/2010 satisfactory

:

Fransk

:

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 817/2010 satisfaisants

:

Italiensk

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 817/2010

:

Lettisk

:

Regulas (ES) Nr. 817/2010 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

Litauisk

:

Reglamento (ES) Nr. 817/2010 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

Ungarsk

:

A 817/2010/EU rendelet 2. cikké szerinti ellenőrzesek eredményei kielégitőek

:

Maltesisk

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’ l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 817/2010 sodisfaċenti

:

Nederlandsk

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. 817/2010 bevredigend

:

Polsk

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 817/2010, zadowalające

:

Portugisisk

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (UE) n.o 817/2010

:

Rumænsk

:

Rezultatele controalelor menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 817/2010 – satisfăcătoare

:

Slovakisk

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (EÚ) č. 817/2010 uspokojivé

:

Slovensk

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (EU) št. 817/2010 so zadovoljivi

:

Finsk

:

Asetuksen (EU) N:o 817/2010 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

Svensk

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 817/2010 är tillfredsställande


BILAG III

MODEL

Kontrolrapport på omladningssteder i et tredjeland (artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 817/2010)

Image


BILAG IV

MODEL

Kontrolrapport på stedet for den første aflæsning i det endelige bestemmelsestredjeland (artikel 3, stk. 2, forordning (EU) nr. 817/2010)

Image


BILAG V

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 639/2003

(EUT L 93 af 10.4.2003, s. 10)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2187/2003

(EUT L 327 af 16.12.2003, s. 15)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 687/2004

(EUT L 106 af 15.4.2004, s. 13)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1979/2004

(EUT L 342 af 18.11.2004, s. 23)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 354/2006

(EUT L 59 af 1.3.2006, s. 10)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1847/2006

(EUT L 355 af 15.12.2006, s. 21)

Udelukkende Artikel 7 og Bilag VII

Kommissionens forordning (EF) nr. 498/2009

(EUT L 150 af 13.6.2009, s. 3)

 


BILAG VI

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 639/2003

Nærværende forordning

Artikel 1 til 7

Artikel 1 til 7

Artikel 8, indledende sætning

Artikel 8, indledende sætning

Artikel 8, litra a) til d)

Artikel 8, litra a) til d)

Artikel 8, litra da)

Artikel 8, litra e)

Artikel 8, litra e)

Artikel 8, litra f)

Artikel 8, litra f)

Artikel 8, litra g)

Artikel 8, litra g)

Artikel 8, litra h)

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10

Artikel 10, stk. 2 og 3

Bilag I

Bilag I

Bilag Ia

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V

Bilag VI


17.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 818/2010

af 16. september 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. september 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

93,9

MK

62,5

XS

59,4

ZZ

71,9

0707 00 05

MK

57,0

TR

141,6

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

141,5

CL

130,3

IL

128,2

TR

146,9

UY

134,0

ZA

117,6

ZZ

133,1

0806 10 10

EG

148,1

IL

122,3

TR

117,8

ZA

92,1

ZZ

120,1

0808 10 80

AR

66,6

BR

71,2

CL

124,6

CN

55,0

NZ

98,9

ZA

89,6

ZZ

84,3

0808 20 50

AR

157,0

CN

86,4

ZA

81,9

ZZ

108,4

0809 30

TR

148,2

ZZ

148,2

0809 40 05

BA

57,1

IL

178,8

ZZ

118,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


17.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 819/2010

af 16. september 2010

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 815/2010 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. september 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 243 af 16.9.2010, s. 64.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 17. september 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

56,73

0,00

1701 11 90 (1)

56,73

0,00

1701 12 10 (1)

56,73

0,00

1701 12 90 (1)

56,73

0,00

1701 91 00 (2)

45,88

3,71

1701 99 10 (2)

45,88

0,57

1701 99 90 (2)

45,88

0,57

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


17.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 820/2010

af 16. september 2010

om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for sorghum som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 464/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev indledt en licitation over maksimal nedsættelse af tolden ved import af sorghum til Spanien fra tredjelande ved Kommissionens forordning (EU) nr. 464/2010 (2).

(2)

I henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2008 af 18. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal (3) kan Kommissionen efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 beslutte at fastsætte en maksimal nedsættelse af importtolden. I den forbindelse skal der tages hensyn til kriterierne i artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1296/2008.

(3)

Der gives tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end den maksimale nedsættelse af importtolden.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de bud, der er meddelt fra 27. august til 16. september 2010 som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 464/2010, fastsættes den maksimale nedsættelse af importtolden for sorghum til 6,49 EUR/t for en samlet maksimumsmængde på 44 000 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. september 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2010.

For formanden På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 129 af 28.5.2010, s. 62.

(3)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 57.


AFGØRELSER

17.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/34


RÅDETS AFGØRELSE

af 13. september 2010

om elektronisk udveksling med Finland af oplysninger fra køretøjsregistre

(2010/559/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til artikel 25 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (1),

under henvisning til artikel 20 og kapitel 4 i bilaget til Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, bevares retsvirkningerne af retsakter, der er vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, så længe disse retsakter ikke er ophævet, annulleret eller ændret i medfør af traktaterne.

(2)

Artikel 25 i afgørelse 2008/615/RIA finder derfor anvendelse, og Rådet afgør med enstemmighed, om medlemsstaterne har gennemført bestemmelserne i nævnte afgørelses kapitel 6.

(3)

Artikel 20 i afgørelse 2008/616/RIA bestemmer, at afgørelser som omhandlet i artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA træffes på grundlag af en evalueringsrapport, der baseres på et spørgeskema. For så vidt angår elektronisk dataudveksling i henhold til kapitel 2 i afgørelse 2008/615/RIA skal evalueringsrapporten baseres på et evalueringsbesøg og en forsøgsfase.

(4)

I henhold til kapitel 4, punkt 1.1, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA vedrører det spørgeskema, der udarbejdes af den relevante gruppe i Rådet, hver af de elektroniske dataudvekslinger, og det skal besvares af en medlemsstat, så snart den mener, at den opfylder forudsætningerne for dataudveksling i den relevante datakategori.

(5)

Finland har besvaret spørgeskemaet om databeskyttelse og spørgeskemaet om oplysninger fra køretøjsregistre.

(6)

Finland har gennemført en forsøgsfase med Nederlandene med henblik på evaluering af resultaterne af spørgeskemaet om oplysninger fra køretøjsregistre.

(7)

Der er blevet gennemført et evalueringsbesøg i Finland, og evalueringsgruppen har udarbejdet en rapport om evalueringsbesøget, som er blevet sendt til den relevante gruppe i Rådet med henblik på evaluering af spørgeskemaet om oplysninger fra køretøjsregistre.

(8)

Rådet har fået forelagt en samlet evalueringsrapport, som opsummerer resultaterne af spørgeskemaerne, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende oplysninger fra køretøjsregistre —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på elektronisk søgning af oplysninger i køretøjsregistre har Finland fuldt ud gennemført de generelle bestemmelser om databeskyttelse i kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 12 i nævnte afgørelse fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2010.

På Rådets vegne

S. VANACKERE

Formand


(1)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.


17.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/35


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. september 2010

om ændring af beslutning 2008/603/EF, 2008/691/EF og 2008/751/EF for så vidt angår videreførelse af de midlertidige undtagelser fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til den særlige situation for Mauritius, Seychellerne og Madagaskar vedrørende tun og tunfilet

(meddelt under nummer K(2010) 6259)

(2010/560/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (1), særlig artikel 36, stk. 4, i bilag II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. juli 2008 vedtog Kommissionen ved beslutning 2008/603/EF (2) bestemmelser om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til den særlige situation for Mauritius, hvad angår konserveret tunfisk og tunfiskefileter. Den 15. juni 2009 blev der ved Kommissionens beslutning 2009/471/EF (3) vedtaget en videreførelse af den midlertidige undtagelse. Den 21. december 2009 anmodede Mauritius i henhold til artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 om en ny undtagelse fra oprindelsesreglerne i nævnte bilag. Ifølge oplysningerne fra Mauritius er tunfangsterne fortsat usædvanligt små, selv sammenholdt med de normale sæsonbestemte udsving. Da den unormale situation i 2009 ikke har ændret sig i 2010, bør der indrømmes en ny undtagelse med virkning fra den 1. januar 2010.

(2)

Den 14. august 2008 vedtog Kommissionen ved beslutning 2008/691/EF (4) bestemmelser om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Seychellernes særlige situation vedrørende tunkonserves. Ved beslutning 2009/471/EF blev der vedtaget en videreførelse af den midlertidige undtagelse. Den 25. januar 2010 anmodede Seychellerne i henhold til artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 om en ny undtagelse fra oprindelsesreglerne i nævnte bilag. Ifølge oplysningerne fra Seychellerne er tunfangsterne fortsat usædvanligt små, selv sammenholdt med de normale sæsonbestemte udsving. Da den unormale situation i 2009 ikke har ændret sig i 2010, bør der indrømmes en ny undtagelse med virkning fra den 1. januar 2010.

(3)

Den 18. september 2008 vedtog Kommissionen ved beslutning 2008/751/EF (5) bestemmelser om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Madagaskars særlige situation vedrørende tunkonserves og tunfilet. Ved beslutning 2009/471/EF blev der vedtaget en videreførelse af den midlertidige undtagelse. Den 22. maj 2010 anmodede Madagaskar i henhold til artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 om en ny undtagelse fra oprindelsesreglerne i nævnte bilag. Ifølge oplysningerne fra Madagaskar er fangstsituationen for tun med oprindelsesstatus fortsat vanskelig, fordi der ingen tun er at fange. Da den unormale situation i 2009 ikke har ændret sig i 2010, bør der indrømmes en ny undtagelse med virkning fra den 1. januar 2010.

(4)

Beslutning 2008/603/EF, 2008/691/EF og 2008/751/EF blev anvendt til den 31. december 2009, fordi interimspartnerskabsaftalen mellem staterne i Øst- og Sydafrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen) ikke trådte i kraft eller ikke blev anvendt midlertidigt før nævnte dato.

(5)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1528/2007 skal oprindelsesreglerne i bilag II til nævnte forordning og undtagelserne fra dem afløses af reglerne i den ESA-EU-interimspartnerskabsaftale, som forventes at træde i kraft eller blive anvendt midlertidigt i 2010.

(6)

Det er nødvendigt at sikre den fortsatte import fra AVS-landene til EF og en smidig overgang til interimspartnerskabsaftalerne. Beslutning 2008/603/EF, 2008/691/EF og 2008/751/EF bør derfor videreføres med virkning fra den 1. januar 2010.

(7)

Mauritius, Seychellerne og Madagaskar vil nyde godt af en automatisk undtagelse fra oprindelsesreglerne for tun under HS-pos. 1604 i henhold til de relevante bestemmelser i den oprindelsesprotokol, der er knyttet til den af disse lande undertegnede ESA-EU-interimspartnerskabsaftale, når denne aftale træder i kraft eller anvendes midlertidigt. Det ville ikke være hensigtsmæssigt gennem denne afgørelse at yde undtagelser i henhold til artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007, der overskrider det årlige kontingent, som tildeles ESA-regionen under ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen. ESA-signatarerne af aftalen har derfor underskrevet en ensidig politisk erklæring om undtagelserne for tun i 2010, der indebærer, at disse lande giver afkald på den samlede årlige mængde af den automatiske undtagelse for 2010, hvis aftalen anvendes midlertidigt eller træder i kraft i 2010. Kontingentmængderne for 2010 bør derfor fastsættes på samme niveau som i 2009.

(8)

Beslutning 2008/603/EF, 2008/691/EF og 2008/751/EF bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2008/603/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for de produkter og de mængder, der er anført i bilaget, og som er erklæret for overgået til fri omsætning i Fællesskabet fra Mauritius i perioderne fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008, fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2009 og fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010.«

2)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes til den 31. december 2010.«

3)

Bilaget affattes som anført i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2

I beslutning 2008/691/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for de produkter og de mængder, der er anført i bilaget, og som er erklæret for overgået til fri omsætning i Fællesskabet fra Seychellerne i perioderne fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008, fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2009 og fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010.«

2)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes til den 31. december 2010.«

3)

Bilaget affattes som anført i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

I beslutning 2008/751/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for de produkter og de mængder, der er anført i bilaget, og som er erklæret for overgået til fri omsætning i Fællesskabet fra Madagaskar i perioderne fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008, fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2009 og fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010.«

2)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes til den 31. december 2010.«

3)

Bilaget affattes som anført i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2010.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2010.

På Kommissionens vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 23.7.2008, s. 9.

(3)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 46.

(4)  EUT L 225 af 23.8.2008, s. 17.

(5)  EUT L 255 af 23.9.2008, s. 31.


BILAG I

»BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængde

09.1668

1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70

Tunkonserves (1)

1.1.2008 til 31.12.2008

3 000 tons

1.1.2009 til 31.12.2009

3 000 tons

1.1.2010 til 31.12.2010

3 000 tons

09.1669

1604 14 16

Tunfilet

1.1.2008 til 31.12.2008

600 tons

1.1.2009 til 31.12.2009

600 tons

1.1.2010 til 31.12.2010

600 tons


(1)  I enhver form for emballage, der gør, at produktet skal betragtes som konserves, jf. HS-pos. 1604.«


BILAG II

»BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængde

09.1666

1604 14 11,

Tunkonserves (1)

1.1.2008 til 31.12.2008

3 000 tons

1604 14 18,

1.1.2009 til 31.12.2009

3 000 tons

1604 20 70

1.1.2010 til 31.12.2010

3 000 tons


(1)  I enhver form for emballage, der gør, at produktet skal betragtes som konserves, jf. HS-pos. 1604.«


BILAG III

»BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængde

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Tunkonserves (1)

1.1.2008 til 31.12.2008

2 000 tons

1.1.2009 til 31.12.2009

2 000 tons

1.1.2010 til 31.12.2010

2 000 tons

09.1646

1604 14 16

Tunfilet

1.1.2008 til 31.12.2008

500 tons

1.1.2009 til 31.12.2009

500 tons

1.1.2010 til 31.12.2010

500 tons


(1)  I enhver form for emballage, der gør, at produktet skal betragtes som konserves, jf. HS-pos. ex ex 1604.«