ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.218.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 218

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
19. august 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010 af 18. august 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår kritiske anvendelser af haloner ( 1 )

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 745/2010 af 18. august 2010 om fastsættelse for 2010 af budgetlofterne for visse ordninger for direkte støtte, jf. Rådets forordning (EF) nr. 73/2009

9

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 746/2010 af 18. august 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

19

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 747/2010 af 18. august 2010 om udstedelse af importlicenser for ansøgninger indgivet i de første syv dage af august 2010 under det toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet, der forvaltes ved forordning (EF) nr. 620/2009

21

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/456/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. august 2010 om fravigelse af forordning (EF) nr. 687/2008 for så vidt angår fristen for levering af korn og overtagelse heraf til intervention i Finland i høståret 2009/2010 (meddelt under nummer K(2010) 5659)

22

 

 

2010/457/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. august 2010 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af de nye aktivstoffer Candida oleophila stamme O, kaliumiodid og kaliumthiocyanat (meddelt under nummer K(2010) 5662)  ( 1 )

24

 

 

2010/458/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 18. august 2010 om tilladelse til at udføre fysisk kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009 ved foderstof- og fødevarevirksomhedslederes godkendte lokaler i Malta (meddelt under nummer K(2010) 5684)  ( 1 )

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

19.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold trådte i kraft den 1. maj 2010, idet proceduren i aftalens artikel 8 blev afsluttet den 22. marts 2010.


FORORDNINGER

19.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 744/2010

af 18. august 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår kritiske anvendelser af haloner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Halon 1301, halon 1211 og halon 2402 (i det følgende benævnt »haloner«) er ozonnedbrydende stoffer, som er opført på listen over kontrollerede stoffer i gruppe III i bilag I til forordning (EF) nr. 1005/2009. Produktion af dem i medlemsstaterne har i overensstemmelse med Montrealprotokollen været forbudt siden 1994. Imidlertid er de fortsat tilladt til kritiske anvendelser som anført i bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009.

(2)

Som krævet i artikel 4, stk. 4, nr. iv), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (2), har Kommissionen gennemgået forordningens bilag VII. Kommissionen har i den forbindelse vurderet de aktuelle anvendelser af haloner og set på, om der findes og indføres teknisk og økonomisk gennemførlige alternativer eller teknologier, der er acceptable ud fra et miljø- og sundhedssynspunkt (i det følgende benævnt »alternativer«). I mellemtiden er forordning (EF) nr. 2037/2000 blevet erstattet af forordning (EF) nr. 1005/2009, idet bilag VII til forordning (EF) nr. 2037/2000 uændret er blevet til bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009.

(3)

Gennemgangen har afdækket nogle uoverensstemmelser mellem medlemsstaternes fortolkninger af, hvilke anvendelser af haloner der er kritiske som beskrevet i bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009. De enkelte anvendelser af haloner bør derfor beskrives mere udførligt med nøje angivelse af udstyrets eller anlæggets kategori, formålet med anvendelsen, typen af halonbrandslukningsudstyr eller -anlæg og halontypen.

(4)

Gennemgangen har også vist, at haloner med få undtagelser ikke længere er nødvendige for at opfylde behovene for brandsikring i nye konstruktioner af udstyr og nye anlæg, og at der nu rutinemæssigt installeres alternativer. Der vil dog fortsat være behov for halonbrandslukkere og -brandslukningsanlæg i visse former for udstyr, som er eller vil blive produceret til eksisterende konstruktioner.

(5)

Gennemgangen har tillige vist, at haloner er under udskiftning eller med tiden vil kunne udskiftes med alternativer til rimelige omkostninger til de fleste brandsikringsformål, uanset om de er indbygget i eksisterende udstyr og anlæg eller i udstyr, der produceres til eksisterende konstruktioner.

(6)

På baggrund af den øgede disponibilitet og indførelse af alternativer er det derfor hensigtsmæssigt for hver anvendelse at fastsætte udløbsdatoer, hvorefter anvendelse af haloner i nyt udstyr og nye anlæg ikke længere udgør en kritisk anvendelse, og installationen af halonbrandslukkere og -brandslukningsanlæg derfor ikke længere er tilladt. I forbindelse med definitionen af »nyt udstyr« og »nye anlæg« bør der tages behørigt hensyn til, i hvilken fase af udstyrets og anlæggets livscyklus konstruktionen af det rum, hvor der er behov for brandbeskyttelse, reelt fastlægges.

(7)

For hver anvendelse er det også hensigtsmæssigt at fastsætte slutdatoer, hvorefter anvendelsen af haloner i brandslukkere og brandslukningsanlæg i alt udstyr og alle anlæg ikke længere udgør en kritisk anvendelse, uanset om de findes i eksisterende udstyr og eksisterende anlæg eller i udstyr, der produceres eller vil blive produceret til eksisterende konstruktioner. Anvendelse af haloner vil derefter ikke længere være tilladt, og alle halonbrandslukkere og -brandslukningsanlæg bør udskiftes, omstilles eller tages ud af brug inden slutdatoen, jf. artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1005/2009.

(8)

Udløbsdatoerne bør afpasses efter, om alternativer står til rådighed for nyt udstyr og nye anlæg, og hindringerne for disses indførelse. Om fornødent bør der også afsættes tilstrækkelig tid til at udvikle alternativer, samtidig med at der tilskyndes til at udvikle disse. For luftfartøjer gælder det, at da civil luftfart reguleres på internationalt niveau, bør der tages behørigt hensyn til initiativerne i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) vedrørende installation og anvendelse af haloner i brandslukkere om bord på luftfartøjer.

(9)

Slutdatoerne bør desuden give tilstrækkelig tid til, at aktiviteterne til erstatning eller omstilling af halonudstyr eller -anlæg kan afsluttes som led i rutinemæssige eller planlagte vedligeholdelses- eller opgraderingsprogrammer uden unødigt at påvirke driften af udstyret eller anlægget og uden at medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger. Der bør desuden tages hensyn til det nødvendige tidsrum for at opnå en eventuel certificering, tilladelse eller godkendelse, som kan være påkrævet med henblik på at installere alternativer i det pågældende udstyr eller anlæg.

(10)

For de fleste anvendelser af nyt udstyr og nye anlæg, hvor halonbrandslukkere og -brandslukningsanlæg ikke længere er påkrævet eller ikke længere installeres, bør 2010 fastsættes som udløbsdato. 2011 bør dog fastsættes som udløbsdato for nogle anvendelser i militære køretøjer og luftfartøjer, hvor alternativer nu anses for at være til rådighed, men som ikke er indført i forbindelse med udviklingsprogrammer, der nærmer sig afslutningen, og for hvilke tilpasninger muligvis ikke længere er teknisk og økonomisk gennemførlige. 2014 bør fastsættes som udløbsdato for luftfartøjsmotornaceller og bærbare brandslukningsanvendelser i kabiner, hvilke vil være i overensstemmelse med tidsrammen for ICAO's forventede gennemførelse af en tilsvarende begrænsning. 2018 bør fastsættes som udløbsdato for anvendelser i luftfartøjers lastrum, hvor der endnu ikke er udpeget alternativer, men hvor det med rimelighed kan forventes, at den videre forskning og udvikling vil frembringe alternativer inden denne dato med henblik på installation i nye luftfartøjer, for hvilke der ansøges om typecertificering.

(11)

For mange anvendelser bør der fastsættes slutdatoer mellem 2013 og 2025 alt efter, hvor stor en teknisk og økonomisk udfordring det er at erstatte haloner eller omstille udstyr og anlæg. Disse slutdatoer bør give tilstrækkelig tid til at erstatte halon i forbindelse med rutinemæssige vedligeholdelsesprogrammer for hovedparten af udstyr og anlæg, hvor der nu står alternativer til rådighed. 2030 eller 2035 bør fastsættes som slutdato for nogle anvendelser i militære køretøjer og militære skibe, hvor erstatningen af halon sandsynligvis kun er teknisk og økonomisk gennemførlig som led i en planlagt opgradering af udstyr eller ombygningsprogrammer, og for hvilke yderligere forskning og udvikling kan være påkrævet i nogle medlemsstater med henblik på at verificere alternativernes egnethed.

(12)

For nogle anvendelser i eksisterende militære køretøjer, eksisterende militære overfladeskibe, eksisterende militære ubåde, eksisterende militære luftfartøjer og anvendelser, der er eller vil blive produceret til eksisterende konstruktioner, er der endnu ikke udpeget alternativer. Det kan dog med rimelighed forventes, at en stor del af det pågældende udstyr har nået afslutningen på dets levetid i 2040, eller at der ved yderligere forskning og udvikling er fundet alternativer på det tidspunkt. Derfor bør 2040 fastsættes som en rimelig slutdato for disse anvendelser.

(13)

For brandslukningsanlæg i lastrum, motornaceller og hjælpekraftaggregater om bord på eksisterende civile luftfartøjer eller på dem, der produceres i overensstemmelse med en eksisterende typecertificering, er der endnu heller ikke udpeget alternativer. Derudover vil et betydeligt antal civile luftfartøjer fortsat blive produceret med og være afhængige af haloner til disse anvendelser i en overskuelig fremtid. Selv om det accepteres, at betydelige tekniske, økonomiske og forskriftsmæssige bindinger har indflydelse på erstatningen af haloner til disse anvendelser, er det også hensigtsmæssigt — i lyset af usikkerheden vedrørende disponibiliteten på lang sigt af genvundne haloner og behovet for yderligere forskning og udvikling med henblik på at udpege og udvikle holdbare alternativer — at fastsætte 2040 som en rimelig slutdato.

(14)

Bilag VI, herunder tidsfristerne for udfasning af de kritiske anvendelser, vil blive taget op til overvejelse for at tage højde for den løbende forskning og udvikling af alternativer og nye oplysninger om deres disponibilitet. Endvidere kan der indrømmes fritagelser fra slutdatoer og udløbsdatoer i specifikke tilfælde, hvor det dokumenteres, at der ikke står alternativer til rådighed.

(15)

Forordning (EF) nr. 1005/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

(2)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1.


BILAG

»BILAG VI

KRITISKE ANVENDELSER AF HALONER

I dette bilag forstås ved:

1)

»udløbsdato«: den dato, efter hvilken haloner ikke længere må benyttes i brandslukkere og brandslukningsanlæg i nyt udstyr og nye anlæg til den pågældende anvendelse

2)

»nyt udstyr«: udstyr, for hvilket der på udløbsdatoen hverken er:

a)

underskrevet en kontrakt om levering eller udvikling, eller

b)

indgivet ansøgning om typegodkendelse eller -certificering til den pågældende myndighed

3)

»nye anlæg«: anlæg, for hvilke der på udløbsdatoen hverken er:

a)

underskrevet en kontrakt om udvikling, eller

b)

indgivet ansøgning om byggetilladelse til den pågældende myndighed

4)

»slutdato«: den dato, efter hvilken haloner ikke længere må benyttes til den pågældende anvendelse, og efter hvilken halonbrandslukkere og -brandslukningsanlæg skal være taget ud af brug

5)

»inertisering«: forebyggelse af antænding af en brændbar eller eksplosiv atmosfære ved, at der tilsættes et hæmmende eller fortyndende materiale

6)

»lastskib«: ethvert skib, som ikke er et passagerskib, har en bruttotonnage på over 500 og er i international fart, jf. Solaskonventionens (konventionen om sikkerhed for menneskeliv på søen) definitioner af disse udtryk. I Solaskonventionen forstås ved et »passagerskib« et »skib, der befordrer flere end tolv passagerer«, og ved »international fart«»en rejse fra et land, der er omfattet af denne konvention, til en havn uden for det pågældende land eller omvendt«

7)

et rum, der »normalt er bemandet«, et beskyttet rum, hvor det er nødvendigt, at en eller flere personer er til stede hele tiden eller det meste af tiden for, at udstyret eller anlægget reelt kan fungere. Ved militære anvendelser er det beskyttede rums bemandingsstatus den, der gælder i en kampsituation

8)

et rum, der »normalt ikke er bemandet«, et beskyttet rum, som kun er bemandet en del af tiden, f.eks. med henblik på vedligeholdsarbejde, og hvori stadig tilstedeværelse af personer ikke er nødvendig for, at udstyret eller anlægget reelt kan fungere.

KRITISKE ANVENDELSER AF HALONER

Anvendelse

Udløbsdato

(31. december det pågældende år)

Slutdato

(31. december det pågældende år)

Udstyrs- eller anlægskategori

Formål

Type

Halon

1.

I militære køretøjer

1.1.

Beskyttelse af motorrum

Fast anlæg

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Beskyttelse af personalerum

Fast anlæg

1301

2402

2011

2040

1.3.

Beskyttelse af personalerum

Transportabel brandslukker

1301

1211

2011

2020

2.

I militære overfladeskibe

2.1.

Beskyttelse af maskinrum, der normalt er bemandet

Fast anlæg

1301

2402

2010

2040

2.2.

Beskyttelse af maskinrum, der normalt ikke er bemandet

Fast anlæg

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Beskyttelse af rum med elektrisk udstyr, som normalt ikke er bemandet

Fast anlæg

1301

1211

2010

2030

2.4.

Beskyttelse af kommandocentraler

Fast anlæg

1301

2010

2030

2.5.

Beskyttelse af brændstofpumperum

Fast anlæg

1301

2010

2030

2.6.

Beskyttelse af lagerrum til brandfarlige væsker

Fast anlæg

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Beskyttelse af fly i hangarer og værkstedsområder

Transportabel brandslukker

1301

1211

2010

2016

3.

I militære ubåde

3.1.

Beskyttelse af maskinrum

Fast anlæg

1301

2010

2040

3.2.

Beskyttelse af kommandocentraler

Fast anlæg

1301

2010

2040

3.3.

Beskyttelse af dieselgeneratorrum

Fast anlæg

1301

2010

2040

3.4.

Beskyttelse af rum med elektrisk udstyr

Fast anlæg

1301

2010

2040

4.

I fly

4.1.

Beskyttelse af lastrum, der normalt ikke er bemandet

Fast anlæg

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Beskyttelse af kabine og personalerum

Transportabel brandslukker

1211

2402

2014

2025

4.3.

Beskyttelse af motornaceller og hjælpekraftaggregater (APU)

Fast anlæg

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Inertisering af brændstoftanke

Fast anlæg

1301

2402

2011

2040

4.5.

Beskyttelse af affaldsbeholdere på toiletter

Fast anlæg

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Beskyttelse af »dry bays«

Fast anlæg

1301

1211

2402

2011

2040

5.

I olie- og gasanlæg samt petrokemiske anlæg

5.1.

Beskyttelse af rum, hvor der kan ske udslip af brandfarlige væsker eller gasser

Fast anlæg

1301

2402

2010

2020

6.

I lastskibe i handelsflåden

6.1.

Inertisering af rum, der normalt er bemandet, og hvor der kan ske udslip af brandfarlige væsker eller gasser

Fast anlæg

1301

2402

1994

2016

7.

I landbaserede kommando- og kommunikationscentraler, der er nødvendige for landets sikkerhed

7.1.

Beskyttelse af rum, der normalt er bemandet

Fast anlæg

1301

2402

2010

2025

7.2.

Beskyttelse af rum, der normalt er bemandet

Transportabel brandslukker

1211

2010

2013

7.3.

Beskyttelse af rum, der normalt ikke er bemandet

Fast anlæg

1301

2402

2010

2020

8.

På flyvepladser og i lufthavne

8.1.

I redningskøretøjer

Transportabel brandslukker

1211

2010

2016

8.2.

Beskyttelse af fly i hangarer og værkstedsområder

Transportabel brandslukker

1211

2010

2016

9.

I nukleare kraftværker og forskningsfaciliteter

9.1.

Beskyttelse af rum, hvor det er påkrævet af hensyn til minimering af risikoen for spredning af radioaktivt materiale

Fast anlæg

1301

2010

2020

10.

I tunnelen under Den Engelske Kanal

10.1.

Beskyttelse af tekniske faciliteter

Fast anlæg

1301

2010

2016

10.2.

Beskyttelse af motorvogne og biltogsvogne i kanaltunneltog

Fast anlæg

1301

2010

2020

11.

Andet

11.1.

Brandvæsenets indledende brandslukning, når nødvendigt for den personlige sikkerhed

Transportabel brandslukker

1211

2010

2013

11.2.

Beskyttelse af mennesker ved militærets og politiets personel

Transportabel brandslukker

1211

2010

2013«


19.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 745/2010

af 18. august 2010

om fastsættelse for 2010 af budgetlofterne for visse ordninger for direkte støtte, jf. Rådets forordning (EF) nr. 73/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006 og (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (1), særlig artikel 51, stk. 2, første afsnit, artikel 69, stk. 3, artikel 87, stk. 3, artikel 123, stk. 1, artikel 128, stk. 1, andet afsnit, artikel 128, stk. 2, andet afsnit, og artikel 131, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For de medlemsstater, der i 2010 gennemfører enkeltbetalingsordningen som fastsat i afsnit III i forordning (EF) nr. 1782/2003, bør budgetlofterne for hver af de betalinger, der er omhandlet i artikel 52, 53 og 54 i nævnte forordning, fastsættes for 2010.

(2)

For de medlemsstater, der i 2010 gør brug af valgmuligheden i artikel 87 i forordning (EF) nr. 73/2009, bør budgetlofterne for de direkte betalinger, der er udelukket fra enkeltbetalingsordningen, fastsættes for 2010.

(3)

For de medlemsstater, der i 2010 gør brug af valgmulighederne i artikel 69, stk. 1, eller artikel 131, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009, bør budgetlofterne for den særlige støtte, der er omhandlet i afsnit III, kapitel 5, i forordning (EF) nr. 73/2009 fastsættes for 2010.

(4)

I henhold til artikel 69, stk. 4, i forordning (EF) nr. 73/2009 er de midler, der kan anvendes til koblede foranstaltninger som omhandlet i artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i), ii), iii) og iv), og i artikel 68, stk. 1, litra b) og e), begrænset til 3,5 % af det nationale loft, der henvises til i artikel 40 i samme forordning. Af klarhedshensyn bør Kommissionen offentliggøre de lofter, der følger af de beløb, der anmeldes af medlemsstaterne for de pågældende foranstaltninger.

(5)

I medfør af artikel 69, stk. 6, litra a), i forordning (EF) nr. 73/2009 er de beløb, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 69, stk. 7, i samme forordning, fastsat i bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (2). Af klarhedshensyn bør Kommissionen offentliggøre de af medlemsstaterne anmeldte beløb, som de agter at anvende i overensstemmelse med artikel 69, stk. 6, litra a), i forordning (EF) nr. 73/2009.

(6)

Af klarhedshensyn bør budgetlofterne for 2010 for enkeltbetalingsordningen, efter at de lofter, der er fastsat for de betalinger, der er nævnt i artikel 52, 53, 54, 68 og 87 i forordning (EF) nr. 73/2009, er fratrukket lofterne i bilag VIII til samme forordning, offentliggøres. Det beløb, der skal fratrækkes nævnte bilag VIII for at finansiere den særlige støtte som omhandlet i artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009, svarer til forskellen mellem det samlede beløb for den særlige støtte, som medlemsstaterne har anmeldt, og de beløb, der er anmeldt til finansiering af den særlige støtte i overensstemmelse med artikel 69, stk. 6, litra a), i samme forordning. Hvis en medlemsstat, der gennemfører enkeltbetalingsordningen, beslutter at yde den i artikel 68, stk. 1, litra c), nævnte støtte, skal det beløb, der anmeldes til Kommissionen, medregnes under loftet for enkeltbetalingsordningen, da denne støtte udgør en forhøjelse af enhedsværdien og/eller antallet af betalingsrettigheder for landbrugeren.

(7)

For de medlemsstater, der i 2010 gennemfører den generelle arealbetalingsordning, der er omhandlet i afsnit V, kapitel 2, i forordning (EF) nr. 73/2009, bør de årlige rammebeløb fastsættes i overensstemmelse med forordningens artikel 123, stk. 1.

(8)

Af klarhedshensyn bør maksimumsbeløbet offentliggøres for de midler, der er fastsat på grundlag af medlemsstaternes anmeldelse, og som stilles til rådighed for de medlemsstater, der under den generelle arealbetalingsordning yder særskilte sukkerbetalinger i 2010 i henhold til artikel 126 i forordning (EF) nr. 73/2009.

(9)

Af klarhedshensyn bør maksimumsbeløbet offentliggøres for de midler, der er fastsat på grundlag af medlemsstaternes anmeldelse, og som stilles til rådighed for de medlemsstater, der under den generelle arealbetalingsordning yder særskilte frugt- og grøntsagsbetalinger i 2010 i henhold til artikel 127 i forordning (EF) nr. 73/2009.

(10)

For de medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning, bør de i 2010 gældende budgetlofter for overgangsbetalinger for frugt og grøntsager, jf. artikel 128, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 73/2009, offentliggøres på grundlag af deres anmeldelse.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Budgetlofterne for 2010 som omhandlet i artikel 51, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

2.   Budgetlofterne for 2010 som omhandlet i artikel 87, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 er fastsat i bilag II til nærværende forordning.

3.   Budgetlofterne for 2010 som omhandlet i artikel 69, stk. 3, og artikel 131, stk. 4, i forordning (EF) nr. 73/2009 er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

4.   Budgetlofterne for 2010 for den støtte, der er omhandlet i artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i), ii), iii) og iv), og i artikel 68, stk. 1, litra b) og e), i forordning (EF) nr. 73/2009 er fastsat i bilag IV til nærværende forordning.

5.   De beløb, som medlemsstaterne i henhold til artikel 69, stk. 6, litra a), i forordning (EF) nr. 73/2009 kan anvende til dækning af den særlige støtte, der er omhandlet i artikel 68, stk. 1, i samme forordning, er fastsat i bilag V til nærværende forordning.

6.   Budgetlofterne for 2010 for enkeltbetalingsordningen, jf. afsnit III i forordning (EF) nr. 73/2009, er fastsat i bilag VI til nærværende forordning.

7.   De årlige rammebeløb for 2010 som omhandlet i artikel 123, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 er fastsat i bilag VII til nærværende forordning.

8.   Maksimumsbeløbene for de midler, som Tjekkiet, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet får stillet til rådighed til den særskilte sukkerbetaling i 2010, jf. artikel 126 i forordning (EF) nr. 73/2009, er fastsat i bilag VIII til nærværende forordning.

9.   Maksimumsbeløbene for de midler, som Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet får stillet til rådighed til den særskilte frugt- og grøntsagsbetaling i 2010, jf. artikel 127 i forordning (EF) nr. 73/2009, er fastsat i bilag IX til nærværende forordning.

10.   Budgetlofterne for 2010 som omhandlet i artikel 128, stk. 1, andet afsnit, og artikel 128, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 73/2009 er fastsat i bilag X til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 1.


BILAG I

BUDGETLOFTER FOR DIREKTE BETALINGER, JF. ARTIKEL 52, 53 OG 54 I FORORDNING (EF) Nr. 73/2009

Kalenderåret 2010

(1000 EUR)

 

BE

DK

EL

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Fåre- og gedepræmie

 

855

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Supplerende fåre- og gedepræmie

 

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Ammekopræmie

77 565

 

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Supplement til ammekopræmien

19 389

 

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Særlig oksekødspræmie

 

33 085

 

 

 

 

 

 

8 817

 

37 446

Slagtepræmie, voksent kvæg

 

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Slagtepræmie, kalve

6 384

 

 

560

 

 

 

946

 

 

 

Tomater — artikel 54, stk. 1

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

16 667

 

 

 

Frugt og grøntsager, ekskl. tomater — artikel 54, stk. 2

 

 

 

 

43 152

9 700

 

 

 

 

 


BILAG II

BUDGETLOFTER FOR DIREKTE BETALINGER, JF. ARTIKEL 87 I FORORDNING (EF) Nr. 73/2009

Kalenderåret 2010

(1000 EUR)

 

Spanien

Frankrig

Italien

Nederlandene

Portugal

Finland

Støtte til frø

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


BILAG III

BUDGETLOFTER FOR SÆRLIG STØTTE, JF. ARTIKEL 68, STK. 1, I FORORDNING (EF) Nr. 73/2009

Kalenderåret 2010

Medlemsstat

(1 000 EUR)

Belgien

6 389

Bulgarien

11 761

Tjekkiet

31 826

Danmark

15 800

Tyskland

2 000

Estland

1 253

Irland

25 000

Grækenland

107 600

Spanien

247 865

Frankrig

472 600

Italien

316 250

Letland

5 130

Ungarn

77 290

Nederlandene

22 020

Østrig

11 900

Polen

40 800

Portugal

32 411

Rumænien

25 545

Slovenien

10 237

Slovakiet

8 700

Finland

45 140

Sverige

3 434

Det Forenede Kongerige

29 800

(*)

Beløb, som medlemsstaterne har anmeldt med henblik på tildeling af den støtte, der er nævnt i artikel 68, stk. 1, litra c), og som er omfattet af loftet for enkeltbetalingsordningen.

Grækenland: 30 000 000 EUR

Slovenien: 4 200 000 EUR


BILAG IV

BUDGETLOFTER FOR DEN STØTTE, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 68, STK. 1, LITRA a), Nr. i), ii), iii) OG iv), OG I ARTIKEL 68, STK. 1, LITRA b) OG e), I FORORDNING (EF) Nr. 73/2009

Kalenderåret 2010

Medlemsstat

(1 000 EUR)

Belgien

6 389

Bulgarien

11 761

Tjekkiet

31 826

Danmark

4 300

Tyskland

2 000

Estland

1 253

Irland

25 000

Grækenland

77 600

Spanien

178 265

Frankrig

232 600

Italien

147 250

Letland

5 130

Ungarn

46 164

Nederlandene

15 000

Østrig

11 900

Polen

40 800

Portugal

19 510

Rumænien

25 545

Slovenien

6 037

Slovakiet

8 700

Finland

45 140

Sverige

3 434

Det Forenede Kongerige

29 800


BILAG V

BELØB, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL ANVENDE I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 69, STK. 6, LITRA a), I FORORDNING (EF) Nr. 73/2009 TIL DÆKNING AF DEN SÆRLIGE STØTTE I HENHOLD TIL ARTIKEL 68, STK. 1, I SAMME FORORDNING

Kalenderåret 2010

Medlemsstat

(1 000 EUR)

Belgien

6 389

Danmark

15 800

Irland

23 900

Grækenland

70 000

Spanien

144 200

Frankrig

90 000

Italien

144 900

Nederlandene

22 020

Østrig

11 900

Portugal

21 700

Slovenien

4 200

Finland

4 762


BILAG VI

BUDGETLOFTER FOR ENKELTBETALINGSORDNINGEN

Kalenderåret 2010

Medlemsstat

(1 000 EUR)

Belgien

508 479

Danmark

997 381

Tyskland

5 769 981

Irland

1 339 421

Grækenland

2 210 268

Spanien

4 642 028

Frankrig

7 465 495

Italien

3 924 520

Luxembourg

37 569

Malta

4 231

Nederlandene

852 443

Østrig

676 667

Portugal

435 325

Slovenien

92 740

Finland

523 192

Sverige

724 349

Det Forenede Kongerige

3 946 625


BILAG VII

ÅRLIGE RAMMEBELØB FOR DEN GENERELLE AREALBETALINGSORDNING

Kalenderåret 2010

Medlemsstat

(1 000 EUR)

Bulgarien

326 671

Tjekkiet

581 177

Estland

70 531

Cypern

34 898

Letland

95 653

Litauen

262 311

Ungarn

831 578

Polen

1 994 196

Rumænien

700 424

Slovakiet

268 304


BILAG VIII

MAKSIMUMSBELØB FOR DE MIDLER, MEDLEMSSTATERNE FÅR STILLET TIL RÅDIGHED TIL DEN SÆRSKILTE SUKKERBETALING, JF. ARTIKEL 126 I FORORDNING (EF) Nr. 73/2009

Kalenderåret 2010

Medlemsstat

(1 000 EUR)

Tjekkiet

44 245

Letland

4 962

Litauen

10 260

Ungarn

41 010

Polen

159 392

Rumænien

4 041

Slovakiet

8 856


BILAG IX

MAKSIMUMSBELØB FOR DE MIDLER, MEDLEMSSTATERNE FÅR STILLET TIL RÅDIGHED TIL DEN SÆRSKILTE FRUGT- OG GRØNTSAGSBETALING, JF. ARTIKEL 127 I FORORDNING (EF) Nr. 73/2009

Kalenderåret 2010

Medlemsstat

(1 000 EUR)

Tjekkiet

414

Ungarn

4 756

Polen

6 715

Slovakiet

690


BILAG X

BUDGETLOGFTER FOR OVERGANGSBETALINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER, JF. ARTIKEL 128 I FORORDNING (EF) Nr. 73/2009

Kalenderåret 2010

(1000 EUR)

Medlemsstat

Cypern

Rumænien

Slovakiet

Tomater — artikel 128, stk. 1

 

869

335

Frugt og grøntsager, ekskl. tomater — artikel 128, stk. 2

4 478

 

 


19.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 746/2010

af 18. august 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. august 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

50,2

TR

85,0

ZZ

67,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

133,3

ZZ

87,2

0709 90 70

TR

98,8

ZZ

98,8

0805 50 10

AR

151,1

CL

92,0

TR

151,4

UY

138,0

ZA

119,8

ZZ

130,5

0806 10 10

EG

153,0

IL

202,2

TR

121,8

ZZ

159,0

0808 10 80

AR

87,2

BR

74,9

CL

91,0

CN

65,6

NZ

104,9

US

87,8

UY

100,6

ZA

90,8

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

92,7

CL

150,5

TR

149,8

ZA

92,4

ZZ

121,4

0809 30

TR

139,8

ZZ

139,8

0809 40 05

BA

61,5

IL

154,7

XS

64,6

ZA

172,8

ZZ

113,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


19.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 747/2010

af 18. august 2010

om udstedelse af importlicenser for ansøgninger indgivet i de første syv dage af august 2010 under det toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet, der forvaltes ved forordning (EF) nr. 620/2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 620/2009 af 13. juli 2009 om forvaltning af et toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet (3) fastsætter nærmere regler for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser.

(2)

Ifølge artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 bør der i tilfælde, hvor de mængder, licensansøgningerne gælder, er større end de mængder, der står til rådighed i den pågældende kontingentperiode, fastsættes en fordelingskoefficient, som skal benyttes på de mængder, de enkelte licensansøgninger gælder. De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 620/2009 mellem 1. og 7. august 2010, er større end de mængder, der står til rådighed. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en fordelingskoefficient —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicensansøgninger for kontingentet med løbenummer 09.4449, der er indgivet mellem 1. og 7. august 2010 i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 620/2009, multipliceres med en fordelingskoefficient på 79,54388 %.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 182 af 15.7.2009, s. 25.


AFGØRELSER

19.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. august 2010

om fravigelse af forordning (EF) nr. 687/2008 for så vidt angår fristen for levering af korn og overtagelse heraf til intervention i Finland i høståret 2009/2010

(meddelt under nummer K(2010) 5659)

(Kun den finske og den svenske udgave er autentiske)

(2010/456/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra a), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 687/2008 af 18. juli 2008 om fastsættelse af procedurer for betalings- og interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten (2) er det fastsat, at hvis tilbuddet antages, underrettes de erhvervsdrivende hurtigst muligt om tidsplanen for leveringen. Til dette formål fastsætter artikel 2, stk. 4, i nævnte forordning, at for andre kornsorter end majs skal den sidste levering til interventionscentret, som tilbuddet gælder for, finde sted senest ved udgangen af den fjerde måned efter den måned, hvor tilbuddet antages, dog ikke senere end den 31. juli i Finland.

(2)

Forordning nr. 687/2008 fastsætter i artikel 6, stk. 6, at den sidste overtagelse, når der er tale om andre kornsorter end majs, skal finde sted senest ved udgangen af den anden måned efter den sidste levering, jf. artikel 2, stk. 4, første afsnit, dog senest den 31. august i Finland.

(3)

Forordning nr. 687/2008 fastsætter i artikel 7, stk. 1, at interventionsorganet lader en analyse foretage af de fysiske og tekniske egenskaber af kornet i de udtagne prøver senest 20 arbejdsdage efter den dato, hvor den repræsentative prøve blev fremstillet.

(4)

Høsten af korn nåede i Finland i høståret 2009/2010 op på et rekordstort niveau på 4,3 millioner tons heraf 2,2 millioner tons byg. Da markedssituationen for korn i Finland er karakteriseret af forholdsvist lave produktionspriser, der er lavere end interventionspriserne, er der tilbudt store mængder til intervention i Finland i løbet af høståret 2009/2010: omkring 823 000 tons heraf 796 000 tons byg og 27 000 tons blød hvede. Siden starten på interventionsperioden viser de seneste tilgængelige statistikker, der er opgjort den 1. juli 2010, en total mængde af korn, der er overtaget til intervention, på omkring 573 000 tons heraf 566 000 tons byg og 7 000 tons blød hvede. Der er derfor stadig en betydelig mængde, der er udbudt til intervention, og som skal leveres og analyseres til interventionsovertagelse.

(5)

Finland informerede den 24. juni 2010 Kommissionens tjenestegrene om, at søgningen efter yderligere lagringskapaciteter for at imødegå de mange tilbud vedrørende korn til intervention, har taget tid og er forsinket. De finske myndigheder anmoder derfor for høståret 2009/2010 om en udsættelse af fristen til den 30. september 2010 for levering af korn og til den 31. oktober 2010 for overtagelsen samt om en forlængelse af fristen for kvalitetsanalyserne.

(6)

I betragtning af de nævnte forhold og for at muliggøre en hensigtsmæssig overtagelse af korn, der tilbydes for høståret 2009/2010, er det passende at acceptere Finlands anmodning og fravige forordning nr. 687/2008 ved at forlænge perioden for levering, kvalitetsanalyser og overtagelse vedrørende produkter fra høståret 2009/2010, der tilbydes til intervention.

(7)

For tilbud fremsendt til Finland vedrørende høståret 2009/2010 gælder foranstaltningerne i denne afgørelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset artikel 2, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 687/2008 gælder for høståret 2009/2010, at den seneste levering af korn til intervention i Finland skal finde sted senest den 30. september 2010.

Artikel 2

Uanset artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 687/2008 gælder for høståret 2009/2010, at den seneste overtagelse af korn til intervention i Finland skal finde sted senest den 31. oktober 2010.

Artikel 3

Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) 687/2008 gælder for høståret 2009/2010, at fristen for en analyse af de fysiske og tekniske egenskaber af kornet i de udtagne prøver er 30 arbejdsdage i Finland.

Artikel 4

Denne afgørelse finder anvendelse på tilbud til intervention vedrørende høståret 2009/2010.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Republikken Finland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. august 2010.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 192 af 19.7.2008, s. 20.


19.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/24


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. august 2010

om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af de nye aktivstoffer Candida oleophila stamme O, kaliumiodid og kaliumthiocyanat

(meddelt under nummer K(2010) 5662)

(EØS-relevant tekst)

(2010/457/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Forenede Kongerige modtog i juli 2006 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Bionext sprl om optagelse af aktivstoffet Candida oleophila stamme O i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2007/380/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Nederlandene modtog i september 2004 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Koppert Beheer BV om optagelse af aktivstoffet kaliumiodid i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2005/751/EF (3) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)

Nederlandene modtog i september 2004 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Koppert Beheer BV om optagelse af aktivstoffet kaliumthiocyanat i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved beslutning 2005/751/EF blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(4)

Bekræftelsen af, at dossiererne er fuldstændige, er en forudsætning for, at der kan foretages en grundig behandling af dem, og for at medlemsstaterne foreløbigt kan godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktivstoffer, for en periode på højst tre år, samtidig med at betingelserne i artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF, navnlig kravet om, at der skal foretages en grundig vurdering af aktivstofferne og plantebeskyttelsesmidlet ud fra direktivets krav, opfyldes.

(5)

Disse aktivstoffers virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgerne har foreslået. De rapporterende medlemsstater forelagde udkastene til vurderingsrapport for Kommissionen den 5. februar 2008 (Candida oleophila stamme O) og den 27. juli 2007 (kaliumiodid og kaliumthiocyanat).

(6)

Efter at de rapporterende medlemsstater forelagde udkastene til vurderingsrapporter, har det været nødvendigt at anmode ansøgerne om yderligere oplysninger og at lade de rapporterende medlemsstater undersøge disse oplysninger og forelægge deres vurderinger. Gennemgangen af dossiererne fortsætter derfor, og det vil ikke være muligt at afslutte evalueringen af dossiererne inden for den periode, der er fastsat i Rådets direktiv 91/414/EØF.

(7)

Da den hidtidige evaluering ikke umiddelbart giver anledning til bekymring, bør medlemsstaterne kunne forlænge de midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktivstoffer, med en periode på 24 måneder i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 91/414/EØF, så undersøgelsen af dossiererne kan fortsætte. Det forventes, at evalueringen kan afsluttes, og der kan træffes beslutning om eventuel optagelse af Candida oleophila stamme O, kaliumiodid og kaliumthiocyanat i bilag I til direktiv 91/414/EØF inden for 24 måneder.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne kan forlænge midlertidige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder Candida oleophila stamme O, kaliumiodid og kaliumthiocyanat for en periode, der udløber senest den 31. august 2012.

Artikel 2

Denne afgørelse udløber den 31. august 2012.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. august 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 141 af 2.6.2007, s. 78.

(3)  EUT L 282 af 26.10.2005, s. 18.


19.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/26


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 18. august 2010

om tilladelse til at udføre fysisk kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009 ved foderstof- og fødevarevirksomhedslederes godkendte lokaler i Malta

(meddelt under nummer K(2010) 5684)

(Kun den engelske og den maltesiske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2010/458/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 669/2009 fastsættes der bestemmelser om en mere intensiv offentlig kontrol af visse importerede foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, herunder den fysiske kontrol, der skal udføres på udpegede indgangssteder i Den Europæiske Union. Der er også fastsat minimumskrav til sådanne indgangssteder, ligesom det foreskrives, at medlemsstaterne skal offentliggøre en liste over de pågældende indgangssteder på internettet.

(2)

Det foreskrives i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 669/2009, at Kommissionen på en medlemsstats anmodning kan give de kompetente myndigheder på visse udpegede indgangssteder med særlige geografiske forhold tilladelse til at udføre fysisk kontrol ved en foderstof- og fødevarevirksomhedsleders lokaler, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

(3)

Ved brev af 18. december 2009 henviste Malta til de særlige geografiske forhold ved det udpegede indgangssted ved Floriana havn, til den forholdsvis ringe mængde produkter af ikke-animalsk oprindelse, der importeres fra tredjelande, og til de tæt på hinanden beliggende små øer, som udgør landets område, og anmodede Kommissionen om at give de kompetente myndigheder på det pågældende indgangssted tilladelse til at udføre den foreskrevne fysiske kontrol ved visse foderstof- og fødevarevirksomhedslederes lokaler.

(4)

Ved brev af 28. februar 2010 og i senere korrespondance har Malta givet Kommissionen garantier for, at: kun de foderstof- og fødevarevirksomhedslederes lokaler, der opfylder minimumskravene til udpegede indgangssteder, jf. forordning (EF) nr. 669/2009, bliver godkendt til udførelse af fysisk kontrol; de ressourcer, der tildeles de kompetente myndigheder ved Floriana havn, bliver af et sådant omfang, at den kontrol, der udføres på det pågældende udpegede indgangssted ikke forstyrres eller påvirkes i negativ retning af, at den fysiske kontrol eventuelt udføres i en vis afstand fra lokalerne; og sendinger, der udvælges til fysisk kontrol ved en foderstof- eller fødevarevirksomhedsleders lokaler, forbliver under konstant opsyn fra de kompetente myndigheder ved Floriana havn fra det øjeblik, de ankommer til indgangsstedet, og på ingen måde kan ændres under hele kontrolforløbet.

(5)

Under hensyntagen til de særlige geografiske forhold, der gør sig gældende for det udpegede indgangssted ved Floriana havn, og Maltas bekræftelse af, at betingelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 669/2009 er opfyldt, bør det derfor tillades, at der kan udføres fysisk kontrol ved visse foderstof- og fødevarevirksomhedslederes lokaler, som Malta har godkendt til sådan kontrol.

(6)

For at sikre tilstrækkelig offentlighed om den tilladelse, der gives ved denne afgørelse, bør en liste over de foderstof- og fødevarevirksomhedslederes lokaler, der er godkendt til fysisk kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009, gøres offentligt tilgængelig på internettet via det nationale link, der foreskrives i forordningens artikel 5 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   De kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted ved Floriana havn i Malta gives tilladelse til i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 669/2009 at udføre fysisk kontrol, jf. forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), af importerede foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som opført i forordningens bilag I, ved en foderstof- eller fødevarevirksomhedsleders lokaler, som Malta har godkendt til sådan kontrol, forudsat at betingelserne i forordningens artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), er opfyldt.

2.   Listen over foderstof- og fødevarevirksomhedsledere, hvis lokaler er godkendt af Malta, jf. stk. 1, gøres offentligt tilgængelig på internettet via det nationale link, der er foreskrevet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 669/2009.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Malta.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.