ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.191.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 191

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
23. juli 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 648/2010 af 22. juli 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 649/2010 af 22. juli 2010 om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

3

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 650/2010 af 22. juli 2010 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

7

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2010 af 22. juli 2010 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

11

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 652/2010 af 22. juli 2010 om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

12

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 653/2010 af 22. juli 2010 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

13

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 654/2010 af 22. juli 2010 om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

15

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 655/2010 af 22. juli 2010 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

17

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 656/2010 af 22. juli 2010 om ikke at fastsætte en minimumssalgspris i forbindelse med den særlige licitation med henblik på salg af smør som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010

19

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 657/2010 af 22. juli 2010 om ikke at fastsætte en minimumssalgspris i forbindelse med den særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010

20

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 658/2010 af 22. juli 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

21

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 659/2010 af 22. juli 2010 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

23

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 660/2010 af 22. juli 2010 om fastsættelse af restitutionssatserne for mælk og mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

25

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2010/410/EU

 

*

Rådets henstilling af 13. juli 2010 om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker

28

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Den Europæiske Unions Tidende L 163 af 30. juni 2010

35

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 648/2010

af 22. juli 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

42,3

TR

66,8

ZZ

54,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

114,0

ZZ

77,5

0709 90 70

TR

106,3

ZZ

106,3

0805 50 10

AR

94,5

UY

56,9

ZA

114,7

ZZ

88,7

0806 10 10

CL

98,6

EG

147,8

IL

126,4

MA

162,3

TR

142,4

ZA

130,8

ZZ

134,7

0808 10 80

AR

127,7

BR

80,1

CA

114,8

CL

98,4

CN

73,7

NZ

114,2

US

156,7

UY

111,6

ZA

99,3

ZZ

108,5

0808 20 50

AR

110,6

CL

101,0

CN

98,4

NZ

130,0

ZA

95,1

ZZ

107,0

0809 10 00

TR

193,1

ZZ

193,1

0809 20 95

CL

150,0

TR

239,3

US

520,8

ZZ

303,4

0809 30

AR

75,9

TR

184,3

ZZ

130,1

0809 40 05

BA

78,6

BR

123,2

TR

130,0

XS

91,2

ZZ

105,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 649/2010

af 22. juli 2010

om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne i EU for de produkter, der er anført i del XV i bilag I til nævnte forordning, udlignes ved eksportrestitutioner.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for oksekød bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til de bestemmelser og kriterier, der er fastlagt i artikel 162 til 164 og artikel 167 til 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

Artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter, at verdensmarkedssituationen, specifikke krav på visse markeder eller forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionerne efter destination.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for EU, og som bærer et sundhedsmærke anbragt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Disse produkter skal også opfylde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Efter artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 af 21. november 2007 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød (5) nedsættes den særlige restitution, hvis den mængde, der skal udføres, er mindre end 95 % af den samlede vægt af de stykker, der hidrører fra udbeningen, uden dog at være mindre end 85 % af den.

(6)

Kommissionens forordning (EU) nr. 338/2010 (6) bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 ydes for de i bilaget til nærværende forordning anførte produkter og med de anførte beløb på betingelserne i stk. 2 i nærværende artikel.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 og navnlig være tilberedt i en godkendt virksomhed og opfylde kravene om sundhedsmærkning fastsat i afsnit I i kapitel III i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1359/2007, nedsættes restitutionssatsen for produkter henhørende under produktkode 0201 30 00 9100 med 7 EUR/100 kg.

Artikel 3

Forordning (EU) nr. 338/2010 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 304 af 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUT L 102 af 23.4.2010, s. 29.


BILAG

Eksportrestitutioner i oksekødssektoren gældende fra 23. juli 2010

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovægt

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovægt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovægt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovægt

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovægt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovægt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

Koderne for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Unionen).

B02

:

B04 og bestemmelsessted EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 33 og 42 og eventuelt i artikel 41 i Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 (EFT L 186 af 17.7.2009, s. 1)).

B04

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Sao Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Sankt Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(2)  Tarifering i denne underposition er betinget af fremlæggelse af den attest, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2007 (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 3).

(3)  Eksportrestitutioner ydes kun, hvis betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 21) og i givet fald i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 7) er opfyldt.

(4)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 7).

(5)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2008 (EUT L 281 af 24.10.2008, s. 3).

(6)  Restitutionerne ydes kun, hvis betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 overholdes (EUT L 325 af 24.11.2006, s. 12).

(7)  Indholdet af magert oksekød med undtagelse af fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).

Udtrykket »det gennemsnitlige indhold« vedrører mængden af prøven som defineret i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 765/2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 6). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 650/2010

af 22. juli 2010

om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er omhandlet i del XVI i bilag I til nævnte forordning, og priserne for disse produkter i EU udlignes ved hjælp af en eksportrestitution.

(2)

I betragtning af den aktuelle situation på markedet for mælk og mejeriprodukter bør der derfor fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 169 og 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan restitutionen differentieres alt efter bestemmelsesstedet, navnlig når det kræves som følge af situationen på verdensmarkedet, de særlige behov på visse markeder eller de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300.

(4)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og med de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, jf. dog betingelserne i artikel 3, I Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2009 (2).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 318 af 4.12.2009, s. 1.


BILAG

Eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter gældende fra 23. juli 2010

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:

L20

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen:

a)

tredjelande: Andorra, Pavestolen (Vatikanstaten), Liechtenstein og USA

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Unionens toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Unionens toldområde: Gibraltar.

d)

de destinationer, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, artikel 41, stk. 1, og artikel 42, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 (EFT L 186 af 17.7.2009, s. 1).

L04

:

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

L40

:

Alle bestemmelsessteder, undtagen:

a)

tredjelande: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Pavestolen (Vatikanstaten), USA, Kroatien, Tyrkiet, Australien, Canada, New Zealand og Sydafrika

b)

EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Unionens toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af Unionens toldområde: Gibraltar.

d)

de destinationer, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, artikel 41, stk. 1, og artikel 42, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 (EFT L 186 af 17.7.2009, s. 1).


(1)  Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2010

af 22. juli 2010

om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes restitution for den licitationsperiode, der udløber den 20. juli 2010.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008, ydes der ingen eksportrestitution for de produkter og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, litra a) og b), og artikel 2, for den licitationsperiode, der udløber den 20. juli 2010.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 652/2010

af 22. juli 2010

om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes eksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 20. juli 2010.

(3)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev indledt ved forordning (EF) nr. 619/2008, ydes der ingen eksportrestitution for de produkter, der er nævnt i forordningens artikel 1, litra c), og de destinationer, der er nævnt i forordningens artikel 2, for den licitationsperiode, der udløber den 20. juli 2010.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 653/2010

af 22. juli 2010

om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EU og verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført i forordningens bilag I, del XIX, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Under hensyn til den nuværende markedssituation for æg bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 169 og 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, navnlig når situationen for verdensmarkedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EU, og som overholder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3) samt mærkningskravene i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og overholde de mærkningskrav, der er fastsat i bilag II, afsnit 1, til forordning (EF) nr. 853/2004 og i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.


BILAG

Fastsættelse af eksportrestitutioner inden for ægsektoren gældende fra den 23. juli 2010

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 stk.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 stk.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

E09

:

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland, Tyrkiet

E10

:

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filippinerne

E19

:

alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz og grupperne E09 og E10


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 654/2010

af 22. juli 2010

om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i del XVII i bilag I til den pågældende forordning, og priserne for disse produkter i EU udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I lyset af den aktuelle situation på markedet for svinekød bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162-164, 167, 169 og 170 i forordning (EØF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 164, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1234/2007 kan eksportrestitutioner differentieres efter destination, især hvis verdensmarkedssituationen, specifikke behov på visse markeder eller forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør dette nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EU, og som er forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). De pågældende produkter bør også opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De produkter, som der ydes eksportrestitutioner for som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007, og de pågældende restitutionsbeløb er anført i bilaget til nærværende forordning, jf. dog betingelserne i denne artikels stk. 2.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 og navnlig være tilberedt i en godkendt virksomhed og opfylde kravene om sundhedsmærkning fastsat i afsnit I i kapitel III i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.


BILAG

Eksportrestitutioner for svinekød gældende fra den 23. juli 2010

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 655/2010

af 22. juli 2010

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181 af 14.7.2009, s. 8.

(3)  EUT L 145 af 29.6.1995, s. 47.


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juli 2010 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

137,4

0

BR

137,9

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

132,9

0

BR

141,0

0

AR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

217,9

25

BR

257,2

13

AR

316,3

0

CL

0207 14 50

Bryst og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

255,0

0

BR

0207 14 60

Lår og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

147,2

0

BR

0207 25 10

Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner), frosne

184,0

0

BR

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

276,4

6

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Æggeblommer, tørrede

323,9

0

AR

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

341,4

0

AR

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

339,1

0

BR

3502 11 90

Ægalbumin, tørret

566,9

0

AR


(1)  Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« angiver »andre oprindelser«.«


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 656/2010

af 22. juli 2010

om ikke at fastsætte en minimumssalgspris i forbindelse med den særlige licitation med henblik på salg af smør som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra j), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 446/2010 (2) blev der indledt en licitation med henblik på salg af smør i henhold til betingelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (3).

(2)

Ifølge artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009 fastsætter Kommissionen på grundlag af de bud, der modtages ved hver særlig licitation, en minimumssalgspris eller beslutter ikke at fastsætte en minimumssalgspris.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den særlige licitation, bør der ikke fastsættes nogen minimumssalgspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den særlige licitation med henblik på salg af smør som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 20. juli 2010, fastsættes der ingen minimumssalgspris for smør.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126 af 22.5.2010, s. 17.

(3)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 657/2010

af 22. juli 2010

om ikke at fastsætte en minimumssalgspris i forbindelse med den særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra j), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 447/2010 (2) blev der indledt en licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver i henhold til betingelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (3).

(2)

Ifølge artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009 fastsætter Kommissionen på grundlag af de bud, der modtages ved hver særlig licitation, en minimumssalgspris eller beslutter ikke at fastsætte en minimumssalgspris.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den særlige licitation, bør der ikke fastsættes nogen minimumssalgspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 20. juli 2010, fastsættes der ingen minimumssalgspris for skummetmælkspulver.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126 af 22.5.2010, s. 19.

(3)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 658/2010

af 22. juli 2010

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 645/2010 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 26.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 23. juli 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

42,48

0,00

1701 11 90 (1)

42,48

2,16

1701 12 10 (1)

42,48

0,00

1701 12 90 (1)

42,48

1,86

1701 91 00 (2)

42,48

5,07

1701 99 10 (2)

41,32

1,94

1701 99 90 (2)

41,32

1,94

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 659/2010

af 22. juli 2010

om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra s), i og del XIX i bilag I til den nævnte forordning omhandlede og anførte produkter og priserne inden for Unionens udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 578/2010 af 29. juni 2010 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1,i forordning (EU) nr. 578/2010 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter for samme tidsrum som ved fastsættelsen af restitutionerne for de samme produkter udført i uforarbejdet stand.

(4)

I henhold til artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguayrunden, må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EU) nr. 578/2010 og de i artikel 1, stk. 1, litra s), i forordning (EF) nr. 1234/2007 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formanden vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 6.7.2010, s. 1.


BILAG

Restitutionssatser fra 23. juli 2010, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Bestemmelsesland (1)

Restitutionssats

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

 

– Æg af fjerkræ:

 

 

0407 00 30

– – I andre tilfælde:

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

01

0,00

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

 

– Æggeblommer:

 

 

0408 11

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

84,72

0408 19

– – I andre tilfælde:

 

 

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Flydende:

 

 

Usødede

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Frosne:

 

 

Usødede

01

42,53

– Andre varer:

 

 

0408 91

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

53,67

0408 99

– – I andre tilfælde:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

9,00


(1)  Bestemmelseslandene er følgende:

01

tredjelande. For Schweiz og Liechtenstein finder disse satser ikke anvendelse på de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Tyrkiet, Hongkong SAR og Rusland

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne

04

alle bestemmelseslande med undtagelse af Schweiz, og bestemmelseslandene nævnt under 02 og 03.


23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 660/2010

af 22. juli 2010

om fastsættelse af restitutionssatserne for mælk og mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i international handel for de i artikel 1, stk. 1, litra p), omhandlede produkter, der er anført i del XVI i bilag I til forordningen, og priserne i Unionen udlignes ved eksportrestitutioner, hvis disse produkter eksporteres i form af produkter anført i del IV i bilag XX til forordningen.

(2)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 578/2010 af 29. juni 2010 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i del IV i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 578/2010 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af de pågældende basisprodukter for et tidsrum, der er lig med det tidsrum, for hvilket restitutionerne fastsættes for de samme produkter, der udføres i uforarbejdet stand.

(4)

I henhold til artikel 162, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, er der hvis der på forudfastsættes høje restitutionssatser, risiko for, at forpligtelserne i tilknytning til disse restitutioner ikke kan opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe passende forebyggende foranstaltninger, men uden at udelukke indgåelsen af langvarige kontrakter. Fastsættelse af særlige restitutionssatser i forbindelse med forudfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

(6)

Artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 578/2010 bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i givet fald tages hensyn til støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er anført i bilag I til forordning (EU) nr. 578/2010, eller dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i henhold til forordningen om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

(7)

I henhold til artikel 100, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 ydes der støtte til skummetmælk, som er produceret i Unionen og forarbejdet til kasein, hvis mælken og det kasein, som er fremstillet af denne mælk, opfylder bestemte betingelser.

(8)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EU) nr. 578/2010 og de i del XVI i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i del IV i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 6.7.2010, s. 1.


BILAG

Restitutionssatser fra 23. juli 2010 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I  (1)

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Restitutionssatser

I tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

I andre tilfælde

ex 0402 10 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent og derunder (PG 2):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

0,00

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

0,00

0,00


(1)  De i bilaget anførte satser finder ikke anvendelse ved udførsel til

a)

tredjelandene Andorra, Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Liechtenstein og Amerikas Forenede Stater, og de finder ikke anvendelse ved udførsel til Det Schweiziske Forbund af de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz af 22.7.1972

b)

områder i EU's medlemsstater, som ikke er omfattet af Unionens toldområde: Ceuta, Mellilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Færøerne og de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver effektiv kontrol

c)

europæiske områder, hvis udenrigsanliggender varetages af en medlemsstat, og som ikke er omfattet af Unionens toldområde: Gibraltar

d)

de destinationer der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, artikel 41, stk. 1, og artikel 42, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 (EUT L 186 af 17.7.2009, s. 1).


HENSTILLINGER

23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/28


RÅDETS HENSTILLING

af 13. juli 2010

om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker

(2010/410/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 121, stk. 2,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til konklusionerne fra Det Europæiske Råd, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Traktaten foreskriver, at medlemsstaterne skal betragte deres økonomiske politikker som et spørgsmål af fælles interesse og samordne dem i Rådet. I overensstemmelse med traktatens bestemmelser har Den Europæiske Union udarbejdet og anvendt instrumenter til samordning af de foranstaltninger, der føres på det finanspolitiske område (stabilitets- og vækstpagten), og de makrostrukturelle politikker.

(2)

Traktaten foreskriver, at Rådet skal vedtage beskæftigelsesretningslinjer og overordnede retningslinjer for den økonomiske politik, som skal være retningsgivende for medlemsstaternes politik.

(3)

Lissabonstrategien, der blev iværksat i 2000, var baseret på en erkendelse af Den Europæiske Unions behov for at øge beskæftigelsen, produktiviteten og konkurrenceevnen og samtidig styrke den sociale samhørighed i betragtning af den globale konkurrence, teknologiske ændringer, miljømæssige udfordringer og en aldrende befolkning. Lissabonstrategien blev relanceret i 2005 efter en midtvejsrapport, som førte til større fokus på vækst og flere og bedre job.

(4)

Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse bidrog til at skabe konsensus om det overordnede mål for Unionens politikker på det økonomiske og beskæftigelsesmæssige område. Inden for rammerne af denne strategi vedtog Rådet i 2005 både overordnede retningslinjer for den økonomiske politik og beskæftigelsesretningslinjer (1), som blev revideret i 2008 (2). De 24 retningslinjer udgjorde grundlaget for de nationale reformprogrammer og fastlagde de vigtigste makroøkonomiske, mikroøkonomiske og arbejdsmarkedsrelaterede prioriteter for Unionen generelt. Erfaringen viser imidlertid, at retningslinjerne ikke fastsatte tilstrækkelig klare prioriteter, og at forbindelsen mellem dem kunne have været stærkere. Det begrænsede deres virkning på den nationale politikformulering.

(5)

Den finansielle og økonomiske krise, der startede i 2008, førte til et betydeligt fald i antallet af arbejdspladser og potentielt output og har ført til en dramatisk forværring af de offentlige finanser. Den europæiske økonomiske genopretningsplan (3) har imidlertid hjulpet medlemsstaterne med at tackle krisen, navnlig gennem en samordnet finanspolitisk stimulering med euroen som garant for makroøkonomisk stabilitet. Krisen viste således, at samordningen af de økonomiske politikker på EU-niveau kan give væsentlige resultater, hvis den styrkes og gøres effektiv. Krisen understregede også den tætte indbyrdes afhængighed mellem medlemsstaternes økonomier og arbejdsmarkeder.

(6)

Kommissionen foreslog at udarbejde en ny strategi for det næste årti, Europa 2020-strategien (4), for at sætte Unionen i stand til at komme stærkere ud af krisen og vende økonomien mod intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Fem overordnede mål, der er nævnt i de relevante retningslinjer, udgør de fælles målsætninger, der skal være retningsgivende for medlemsstaternes indsats, idet der tages hensyn til deres relative udgangssituationer og nationale forhold, og Unionens indsats. Medlemsstaterne bør anstrenge sig for at opfylde de nationale mål og fjerne de flaskehalse, der hæmmer væksten.

(7)

Som led i en samlet exitstrategi bør medlemsstaterne gennemføre ambitiøse reformprogrammer for at sikre makroøkonomisk stabilitet og holdbare offentlige finanser, forbedre konkurrenceevnen og nedbringe makroøkonomiske ubalancer og styrke arbejdsmarkedets effektivitet. Midlertidige foranstaltninger, der er indført som svar på krisen, bør afvikles på relevant koordineret vis, når opsvinget er fuldt sikret. Afviklingen af de finanspolitiske incitamenter bør gennemføres og samordnes inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8)

Inden for rammerne af Europa 2020-strategien bør medlemsstaterne og Unionen gennemføre reformer, der tager sigte på »intelligent vækst«, dvs. vækst drevet frem af viden og innovation. Reformer bør tage sigte på at forbedre kvaliteten af uddannelse, sikre adgang for alle, styrke forskningens og erhvervslivets konkurrencedygtighed og forbedre rammerne yderligere for at fremme innovation og videnoverførsel i hele Unionen. Medlemsstaterne bør opmuntre iværksættervirksomhed og bidrage til at omsætte kreative idéer til innovative produkter, tjenester og processer, der kan skabe vækst, kvalitetsjob, geografisk, økonomisk og social samhørighed og mere effektivt tackle de europæiske og globale samfundsmæssige udfordringer. I den forbindelse er det vigtigt fuldt ud at udnytte informations- og kommunikationsteknologier.

(9)

Unionens og medlemsstaternes politikker bør, herunder gennem deres reformprogrammer, tage sigte på »bæredygtig vækst«. Bæredygtig vækst indebærer at bryde forbindelsen mellem økonomisk vækst og brugen af ressourcer, opbygge en energi- og ressourceeffektiv, bæredygtig og konkurrencedygtig økonomi, sikre en rimelig fordeling af udgifter og goder og udnytte Europas førende rolle i kapløbet om at udvikle nye processer og teknologier, herunder grønne teknologier. Medlemsstaterne og Unionen bør gennemføre de nødvendige reformer for at nedbringe drivhusgasemissioner og sikre en effektiv ressourceudnyttelse, som også vil medvirke til at undgå miljøforringelse og tab af biodiversitet. De bør også forbedre erhvervslivets rammer, stimulere skabelse af grønne job og hjælpe virksomhederne med at modernisere deres industrigrundlag.

(10)

Endelig bør Unions politikker og medlemsstaternes reformprogrammer også tage sigte på »inklusiv vækst«. Inklusiv vækst indebærer opbygning af et sammenhængende samfund, hvor borgerne har mulighed for at foregribe og håndtere forandringer og dermed deltage aktivt i samfundet og økonomien. Medlemsstaternes reformer bør derfor sikre adgang og muligheder for alle i hele livscyklussen og på den måde nedbringe fattigdom og social udstødelse ved at fjerne hindringer for arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for kvinder, ældre arbejdstagere, unge, handicappede og lovlige migranter.

De bør tage hensyn til kønsperspektivet i alle disse politikker. De bør også sikre, at den økonomiske vækst gavner alle borgere og alle regioner. Kernen i medlemsstaternes reformprogrammer bør derfor være at sikre effektive arbejdsmarkeder ved at investere i vellykkede overgange, udvikle de nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten og bekæmpe segmentering, strukturel arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med at der sikres en passende og holdbar social beskyttelse og aktiv inklusion for at reducere fattigdom og fastholde en vedtaget finanspolitisk konsolidering.

(11)

Medlemsstaterne og Unionen bør som et væsentligt element fortsætte og øge deres bestræbelser på at forbedre rammerne yderligere, særlig for europæiske virksomheder. Medlemsstaterne og Unionen bør ved at styrke deres intelligente reguleringsinstrumenter garantere, at lovgivningen er velgennemtænkt, står i rimeligt forhold til målet, tages op til regelmæssig revision og ikke medfører unødvendige byrder. Det er fortsat en prioritet at nå målene for mindskelse af de administrative byrder.

(12)

Unionens og medlemsstaternes strukturreformer kan bidrage effektivt til vækst og beskæftigelse, hvis de fremmer Unionens konkurrenceevne i den globale økonomi, åbner nye muligheder for Europas eksportindustri og giver konkurrencedygtig adgang til vital import. Der bør derfor tages højde for, hvordan reformerne påvirker den eksterne konkurrenceevne, så det sikres, at de fremmer europæisk vækst og deltagelse på åbne og fair markeder i hele verden.

(13)

Europa 2020-strategien skal understøttes af en række integrerede europæiske og nationale politikker, som medlemsstaterne og Unionen bør gennemføre fuldt ud og i samme tempo, for at opnå positive afsmittende virkninger af samordnede strukturreformer og et mere konsekvent bidrag fra de europæiske politikker til strategiens mål, under hensyntagen til de nationale udgangssituationer.

(14)

Disse retningslinjer er rettet til medlemsstaterne og Den Europæiske Union, men Europa 2020-strategien bør gennemføres i partnerskab med alle nationale, regionale og lokale myndigheder i tæt samarbejde med parlamenter, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet, både hvad angår udarbejdelsen af nationale reformprogrammer, gennemførelsen af dem og den overordnede kommunikation om strategien.

(15)

Europa 2020-strategien er baseret på et mindre sæt retningslinjer, der erstatter de tidligere 24 retningslinjer og omhandler beskæftigelse og overordnede økonomiske politikker på sammenhængende vis. Retningslinjerne for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker, der er vedlagt som bilag til denne henstilling, hænger nøje sammen med de relevante beskæftigelsesretningslinjer. Sammen udgør de »De integrerede retningslinjer for Europa 2020«.

(16)

Disse nye integrerede retningslinjer er i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd. De giver præcis vejledning til medlemsstaterne om fastsættelse af deres nationale reformprogrammer og gennemførelse af reformer under hensyntagen til den indbyrdes afhængighed og er i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten. Retningslinjerne vil danne grundlag for alle landespecifikke henstillinger, som Rådet måtte rette til medlemsstaterne, eller hvad angår de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker, for advarsler, som Kommissionen måtte udstede, hvis de respektive landespecifikke henstillinger ikke i tilstrækkelig grad følges.

(17)

Disse retningslinjer bør være stabile indtil 2014, således at der kan fokuseres på gennemførelsen —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1)

Medlemsstaterne og, hvor det er relevant, Den Europæiske Union bør i deres økonomiske politikker tage hensyn til de retningslinjer, der er fastsat i bilaget.

2)

Medlemsstaterne bør udarbejde nationale reformprogrammer, der er i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i »De integrerede retningslinjer for Europa 2020«.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2010.

På Rådets vegne

D. REYNDERS

Formand


(1)  KOM(2005) 141.

(2)  KOM(2007) 803.

(3)  KOM(2009) 615 af 19.11.2009.

(4)  KOM(2010) 2020 af 3.3.2010.


BILAG

Overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker

Retningslinje 1:   Sikre de offentlige finansers kvalitet og holdbarhed

Medlemsstaterne bør resolut gennemføre strategier for budgetkonsolidering ifølge stabilitets- og vækstpagten (SVP), navnlig de henstillinger, der rettes til medlemsstater, som er omfattet af proceduren i forbindelse med et uforholdsmæssigt stort underskud, og/eller i aftalememoranda i forbindelse med betalingsbalancestøtte. Medlemsstaterne bør bl.a. sikre en konsolidering i overensstemmelse med Rådets henstillinger og opfylde deres mellemsigtede mål i overensstemmelse med SVP. Uden at det berører den retlige ramme, som SVP udgør, indebærer dette for de fleste medlemsstater en konsolidering, der ligger væsentligt over benchmarken på 0,5 % af bruttonationalproduktet (BNP) pr. år på det strukturelle niveau, indtil gældskvoterne er støt på vej nedad. Den finanspolitiske konsolidering skal starte senest i 2011, tidligere i nogle medlemsstater, hvor den økonomiske situation gør det nødvendigt, forudsat at Kommissionens prognoser fortsat viser, at opsvinget forstærkes og bliver selvbærende.

Strategierne bør ved udformningen og gennemførelsen af budgetkonsolideringen fokusere på udgiftsbegrænsninger og prioritere vækstfremmende udgiftsposter på områder som f.eks. uddannelse, færdigheder og beskæftigelsesegnethed, forskning og udvikling (FoU) og innovation og investering i netværk med positive virkninger for produktiviteten, hvis det er relevant, f.eks. højhastighedsinternet, energi- og transportforbindelser og infrastruktur. Hvis det er nødvendigt at sætte skatterne op, bør det om muligt kombineres med mere beskæftigelses-, miljø- og vækstvenlige skattesystemer, f.eks. ved at flytte skattebyrden mod miljøskadelige aktiviteter. Skatte- og overførselssystemerne skal udformes, så det bedre kan betale sig at arbejde.

Endvidere bør medlemsstaterne styrke de nationale budgetrammer, forstærke kvaliteten af de offentlige udgifter og forbedre de offentlige finansers holdbarhed, særlig gennem beslutsom nedbringelse af gælden, reform af de aldersrelaterede offentlige udgifter, f.eks. pensioner og sundhedsudgifter, og politikker, der bidrager til at øge beskæftigelsen og hæve den reelle pensionsalder, for at sikre, at de aldersrelaterede offentlige udgifter og de sociale velfærdssystemer er finansielt bæredygtige.

Budgeteffektiviteten og de offentlige finansers kvalitet er også vigtige på EU-niveau.

Retningslinje 2:   Rette op på makroøkonomiske ubalancer

Medlemsstaterne bør undgå uholdbare makroøkonomiske ubalancer, som især stammer fra udviklingen på de løbende poster, aktiemarkeder og husholdningernes og virksomhedernes regnskaber. Medlemsstater med store ubalancer på de løbende poster på grund af vedvarende manglende konkurrenceevne eller af andre årsager bør tackle problemets rod gennem f.eks. finanspolitikken, lønudviklingen, strukturreformer for markederne for varer og finansielle tjenesteydelser (herunder bevægelserne i produktivitetsfremmende kapital), arbejdsmarkedet i overensstemmelse med beskæftigelsesretningslinjerne og ethvert andet relevant politikområde. I den forbindelse bør medlemsstaterne skabe de rette rammebetingelser for lønforhandlingssystemer og udviklingen i lønomkostningerne, der er i overensstemmelse med prisstabilitet, produktivitetstendenser på mellemlang sigt og behovet for at nedbringe de makroøkonomiske ubalancer. Når det er hensigtsmæssigt, bør en hensigtsmæssig lønfastsættelse i den offentlige sektor betragtes som et vigtigt signal til at sikre løntilbageholdenhed i den private sektor i overensstemmelse med behovet for at forbedre konkurrenceevnen. Rammerne for lønfastsættelse, herunder mindstelønninger, bør åbne mulighed for løndannelsesprocesser, der tager hensyn til forskelle i færdigheder og lokale arbejdsmarkedsforhold og de betydelige forskelle i de økonomiske resultater mellem regioner, sektorer og virksomheder i samme land. Arbejdsmarkedets parter har en betydningsfuld rolle i den forbindelse. Medlemsstater med store overskud på de løbende poster bør videreføre foranstaltninger, der tager sigte på at gennemføre strukturreformer, som kan bidrage til at styrke den potentielle vækst og dermed også understøtte den indenlandske efterspørgsel. Rettes der op på de makroøkonomiske ubalancer, herunder mellem medlemsstaterne, vil det også bidrage til at opnå økonomisk samhørighed.

Retningslinje 3:   Reducere ubalancerne i euroområdet

Medlemsstater, der har euroen som valuta, bør betragte store og vedvarende forskelle på de løbende poster og andre makroøkonomiske ubalancer som et spørgsmål af fælles interesse og hurtigst muligt træffe foranstaltninger for at reducere ubalancerne, når det er nødvendigt. Der kræves en indsats i samtlige medlemsstater i euroområdet, men politikudfordringernes art, vigtighed og hastende karakter varierer betydeligt mellem de pågældende lande. I betragtning af sårbarheden og omfanget af de nødvendige tilpasninger er behovet for politiktiltag særlig presserende i medlemsstater med vedvarende store underskud på de løbende poster og store tab af konkurrenceevne. De bør opnå en betydelig vedvarende reduktion af underskuddet på de løbende poster. Disse medlemsstater i euroområdet bør også forsøge at nedbringe enhedslønomkostningerne under hensyntagen til produktivitetsudviklingen på regionalt niveau, sektorniveau og virksomhedsniveau og øge konkurrencen på produktmarkederne. Medlemsstater i euroområdet med store overskud på de løbende poster bør videreføre foranstaltninger, der tager sigte på at gennemføre strukturreformer, som kan bidrage til at styrke den potentielle vækst og dermed også understøtte den indenlandske efterspørgsel. Medlemsstaterne i euroområdet bør ligeledes tackle andre makroøkonomiske ubalancer som f.eks. overdreven privat gældsakkumulering og inflationsforskelle. Institutionelle hindringer for en fleksibel tilpasning af priser og lønninger til markedsvilkårene bør fjernes. De makroøkonomiske ubalancer bør overvåges nøje inden for rammerne af eurogruppen, som bør foreslå eventuelle afhjælpende foranstaltninger.

Retningslinje 4:   Optimere støtten til FoU og innovation, styrke videntrekanten og udnytte den digitale økonomis potentiale

Medlemsstaterne bør revurdere deres nationale (og regionale) FoU- og innovationssystemer, sikre effektive og passende rammebetingelser for offentlige investeringer som led i strategierne for budgetkonsolidering under stabilitets- og vækstpagten (retningslinje 1) og rette dem mod højere vækst, samtidig med at de, hvis det er hensigtsmæssigt, tager fat på store samfundsmæssige udfordringer (herunder energi, ressourceeffektivitet, klimaforandringer, biodiversitet, social og territorial samhørighed, aldring, sundhed og sikkerhed) på en omkostningseffektiv måde. De offentlige investeringer bør navnlig fungere som en løftestang for privat FoU-finansiering. Reformerne bør fremme ekspertise og intelligent specialisering, fremme videnskabelig integritet, styrke samarbejdet mellem universiteter, forskningsinstitutioner, aktører i den offentlige og private sektor og i den tredje sektor både nationalt og internationalt og sikre udvikling af infrastruktur og netværk, der giver mulighed for spredning af viden. Styringen af forskningsinstitutioner bør forbedres for at gøre nationale forskningssystemer mere omkostningseffektive og produktive. Med henblik herpå bør den universitetsbaserede forskning moderniseres, infrastrukturer i verdensklasse udvikles og gøres tilgængelige, attraktive karrierer og forsker- og studentermobiliteten fremmes. Finansierings- og udbudssystemer bør tilpasses og forenkles for om nødvendigt at bidrage til at fremme tværnationalt samarbejde, videnoverførsel og meritbaseret konkurrence og tage udgangspunkt i synergier og opnå mere værdi.

Medlemsstaternes politikker for FoU og innovation bør tage nationale muligheder og udfordringer direkte op og tage hensyn til EU-konteksten for at fremme mulighederne for at samle offentlige og private ressourcer på områder, hvor Unionen tilfører merværdi, udnytte synergier med EU-midler og derved sikre en tilstrækkelig størrelsesorden og undgå opsplitning. Medlemsstaterne og Unionen bør integrere innovation i alle relevante politikker og fremme innovation generelt (herunder ikke-teknologisk innovation). For at fremme private investeringer i forskning og innovation bør medlemsstaterne og Unionen forbedre rammebetingelserne — navnlig hvad angår erhvervsklimaet, konkurrencedygtige og åbne markeder og de kulturelle og kreative industriers store økonomiske potentiale — om nødvendigt kombinere omkostningseffektive skatteincitamenter, afhængigt af den enkelte medlemsstats finanspolitiske manøvremargen, og andre finansielle instrumenter med foranstaltninger, der fremmer adgangen til privat finansiering (herunder risikokapital) og forenkle adgangen for SMV’er, styrke efterspørgslen, navnlig efter økoinnovation (om nødvendigt gennem grønne offentlige indkøb og interoperable standarder), fremme innovationsvenlige markeder og reguleringer og sikre en effektiv og økonomisk overkommelig beskyttelse og forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder. Trekantens tre sider (uddannelse, forskning og innovation) bør gensidigt støtte og give input til hinanden. I overensstemmelse med retningslinje 8 og 9 bør medlemsstaterne udstyre borgerne med en bred række færdigheder med henblik på innovation i alle dens former, herunder økoinnovation, og de bør søge at sikre et tilstrækkeligt antal kandidater inden for videnskab, matematik og ingeniørvidenskab.

Medlemsstaterne og Unionen bør indføre de nødvendige rammebetingelser for en hurtig udvikling af et digitalt indre marked, der giver bred adgang til onlineindhold og -tjenester. Medlemsstaterne bør fremme udbredelsen og indførelsen af højhastighedsinternet som et vigtigt middel til at få adgang til viden og deltage i videndannelse. Offentlig finansiering bør være omkostningseffektiv og tage sigte på at afhjælpe markedssvigt. Politikkerne bør være i overensstemmelse med princippet om teknologineutralitet. Medlemsstaterne bør forsøge at nedbringe omkostningerne ved netudbygning, særlig ved at øge samordningen af offentlige arbejder. Medlemsstaterne og Unionen bør fremme udbredelsen og brugen af moderne tilgængelige onlinetjenester, herunder gennem videreudvikling af e-forvaltning, e-underskrift, e-identitet og e-betaling, støtte aktiv deltagelse i det digitale samfund, særlig ved at fremme adgangen til kulturelt indhold og kulturelle tjenesteydelser, herunder gennem mediekendskab og digitale færdigheder, og fremme betingelser, der skaber sikkerhed og tillid.

Den Europæiske Unions overordnede mål, som vil danne grundlag for medlemsstaternes fastsættelse af deres nationale mål, er at forbedre betingelserne for forskning og udvikling, navnlig med det formål at øge de kombinerede offentlige og private investeringer i denne sektor til 3 % af BNP senest i 2020. Kommissionen vil udarbejde en indikator for FoU- og innovationsintensitet.

Retningslinje 5:   Forbedre ressourceeffektiviteten og reducere drivhusgasserne

Medlemsstaterne og Unionen bør træffe foranstaltninger for at fremme en adskillelse af økonomisk vækst fra ressourceforbrug og gøre miljømæssige udfordringer til vækstmuligheder og sikre en mere effektiv anvendelse af deres naturressourcer, som også bidrager til at undgå miljøforringelse og sikre biodiversitet. De bør gennemføre de strukturreformer, der er nødvendige for at klare sig i en international situation med øget pres på kulstofemissioner og ressourcer og skabe nye erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder. Unionen og medlemsstaterne bør gøre en yderligere indsats for at fremskynde etableringen af et integreret og fuldt fungerende indre energimarked med henblik på at sikre gas- og elektricitetsstrømme uden flaskehalse. For at reducere emissionerne og forbedre energieffektiviteten bør medlemsstaterne gøre omfattende brug af markedsbaserede instrumenter, der støtter princippet om internalisering af eksterne omkostninger, herunder skatter og afgifter, og andre effektive støtteinstrumenter til at reducere emissionerne og tilpasse sig bedre til klimaforandringerne, støtte bæredygtig vækst og beskæftigelse og ressourceeffektivitet på en omkostningseffektiv måde, tilskynde til brug af vedvarende energi og lav-CO2-teknologier, der er modstandsdygtige over for klimaændringer, til en overgang til mere miljøvenlige og indbyrdes forbundne transportformer og til fremme af energibesparelser og økoinnovation. Medlemsstaterne bør udfase miljøskadelig støtte og sikre en rimelig fordeling af udgifter og goder.

Medlemsstaterne og Unionen bør bruge lovgivningsmæssige, ikke-lovgivningsmæssige og fiskale instrumenter, f.eks. EU-standarder for produkters og bygningers energiforbrug, mærkning og »grønne indkøb«, for at tilskynde til en omkostningseffektiv omlægning af produktions- og forbrugsmønstre, fremme genanvendelse, lette overgangen til energi- og ressourceeffektivitet og en sikker og bæredygtig lavemissionsøkonomi og sikre fremskridt mod mere bæredygtig transport og en sikker og ren energiproduktion, samtidig med at synergierne på europæiske plan optimeres i denne henseende, og der tages hensyn til bidraget fra bæredygtigt landbrug. Medlemsstaterne bør resolut arbejde mod intelligent, opgraderet og fuldt ud sammenkoblede transport- og energiinfrastrukturer, bruge informations- og kommunikationsteknologier i overensstemmelse med retningslinje 4 for at sikre produktivitetsgevinster, sikre en samordnet gennemførelse af infrastrukturprojekter og støtte udviklingen af åbne, konkurrencedygtige og integrerede netværksmarkeder.

Den Europæiske Unions overordnede mål, som vil danne grundlag for medlemsstaternes fastsættelse af deres nationale mål, er at reducere drivhusgasemissionerne med 20 % i forhold til 1990-niveauet, øge de vedvarende energikilders andel af vores endelige energiforbrug til 20 % og bevæge sig i retning af en stigning på 20 % i energieffektivitet; Unionen forpligter sig til at træffe afgørelse om at øge reduktionen til 30 % senest i 2020 i forhold til 1990-niveauet som sit betingede tilbud med henblik på en global og samlet aftale for perioden efter 2012, forudsat af at andre udviklede lande forpligter sig til tilsvarende emissionsreduktioner, og at udviklingslandene bidrager i tilstrækkeligt omfang i overensstemmelse med deres ansvar og respektive kapaciteter.

Retningslinje 6:   Forbedre erhvervsklimaet og forbrugernes situation og modernisere industrigrundlaget for at sikre et fuldt fungerende indre marked

Medlemsstaterne bør sikre, at markederne arbejder for borgerne, forbrugerne og virksomhederne. Samtidig med at beskyttelsen af forbrugerne sikres, bør medlemsstaterne og Unionen indføre forudsigelige rammebetingelser og sikre velfungerende, åbne og konkurrencedygtige vare- og tjenestemarkeder. Disse foranstaltninger bør navnlig tage sigte på uddybelse af det indre marked og reguleringssystemet, særlig i finanssektoren, samt fremme af lige vilkår på finansielle markeder globalt, en effektiv gennemførelse og håndhævelse af det indre markeds konkurrenceregler og udvikling af den nødvendige fysiske infrastruktur, også med henblik på at mindske regionale forskelle.

Det indre markeds eksterne dimension bør udvikles yderligere med henblik på at styrke handel og investering. I forbindelse med det indre marked skal der tages behørigt hensyn til sikringen af en passende levering af tjenesteydelser af almen interesse. Medlemsstaterne bør fortsat forbedre erhvervsklimaet ved at modernisere den offentlige administration, forbedre selskabsstyringen, afskaffe de resterende hindringer på det indre marked, fjerne unødige administrative byrder og undgå unødvendige nye byrder ved at anvende intelligente reguleringsinstrumenter, herunder ved at udvikle yderligere interoperable e-forvaltningstjenester, fjerne skattehindringer, støtte små og mellemstore virksomheder (SMV), forbedre deres adgang til det indre marked i overensstemmelse med »Small Business Act for Europe« og »Think Small First«-princippet, sikre stabile og integrerede markeder for finansielle tjenesteydelser, fremme adgangen til finansiering, forbedre betingelserne for at fremme adgangen til og beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder, støtte internationalisering af SMV’er og fremme iværksætteri, herunder kvindelige iværksættere. Offentlige indkøb bør fremme innovation, navnlig for SMV’er, og støtte overgangen til en ressource- og energieffektiv økonomi (i overensstemmelse med retningslinje 5), samtidig med at principperne om åbne, gennemsigtige og konkurrenceprægede markeder overholdes.

Medlemsstaterne bør støtte et moderne, innovativt, diversificeret, konkurrencedygtigt, kulstoffattigt, ressource- og energieffektivt industrigrundlag, bl.a. ved at fremme de nødvendige omstruktureringer på en omkostningseffektiv måde og i fuld overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler og andre relevante regler. Medlemsstaterne bør i den forbindelse omprioritere EU-midlerne. Medlemsstaterne bør samarbejde tæt med industrien og implicerede aktører for at bidrage til Unionens lederskab og konkurrencedygtighed i en global bæredygtig og inklusiv udvikling, bl.a. ved at fremme virksomhedernes sociale ansvar, identificere flaskehalse og muliggøre forandringer.


Berigtigelser

23.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/35


Berigtigelse til Den Europæiske Unions Tidende L 163 af 30. juni 2010

I indholdsfortegnelsen på omslaget og på side 1:

I stedet for:

»INTERNATIONALE AFTALER«

læses:

»FORORDNINGER«.

I indholdsfortegnelsen og på side 2 udgår afsnitsoverskriften »FORORDNINGER«.