ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.175.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 175

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
10. juli 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 606/2010 af 9. juli 2010 om godkendelse af det forenklede værktøj, der er udviklet af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol), med henblik på at anslå brændstofforbruget hos visse luftfartsoperatører med små udledningsmængder ( 1 )

25

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 607/2010 af 9. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1542/2007 om landings- og vejningsprocedurer for sild, makrel og hestemakrel

27

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 608/2010 af 9. juli 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 609/2010 af 9. juli 2010 om ændring af forordning (EU) nr. 576/2010 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. juli 2010

31

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/383/EU

 

*

Rådets afgørelse af 29. juni 2010 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg, til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde inden for særlige områder uden for de fire friheder (budgetposter)

34

 

 

2010/384/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. juli 2010 om den samlede EU-kvotemængde, der skal udstedes i henhold til EU's emissionshandelsordning for 2013 (meddelt under nummer K(2010) 4658)

36

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009)

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010

af 2. juli 2010

om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), særlig artikel 12,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3), særlig artikel 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 11, stk. 1, artikel 14, stk. 4, og artikel 16

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (5), særlig artikel 48, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (6) indeholder bestemmelser om, at der skal opstilles en liste over de tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af mælk eller mælkebaserede produkter, og at sådanne varer skal ledsages af et sundhedscertifikat og opfylde visse krav, herunder varmebehandlingskrav, og garantier.

(2)

Kommissionens beslutning 2004/438/EF af 29. april 2004 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat for varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter og rå mælk til konsum, der føres ind i Fællesskabet (7), blev derfor vedtaget.

(3)

Siden vedtagelsen af denne beslutning er der fastsat en række nye dyre- og folkesundhedsmæssige krav, der udgør en ny lovgivningsmæssig ramme på dette område, som bør tages i betragtning i denne forordning. Derudover blev direktiv 92/47/EF ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum (8).

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (9) er der fastsat overordnede principper for fødevarer og foder i almindelighed og for fødevare- og fodersikkerheden i særdeleshed på EU-plan og på nationalt plan.

(5)

Ved Rådets direktiv 2002/99/EF er der fastsat bestemmelser for indførsel fra tredjelande af animalske produkter bestemt til konsum. Det er i direktivet fastsat, at sådanne produkter ikke må føres ind i Den Europæiske Union, medmindre de opfylder bestemmelserne for alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled for sådanne produkter i Den Europæiske Union, eller hvis der gives tilsvarende dyresundhedsmæssige garantier.

(6)

Ved forordning (EF) nr. 852/2004 er der fastsat generelle hygiejnebestemmelser for fødevarer i alle led i fødevarekæden, herunder i primærproduktionen, gældende for ledere af fødevarevirksomheder.

(7)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder. I henhold til forordningen skal lederen af en fødevarevirksomhed, der fremstiller rå mælk og mejeriprodukter til konsum, overholde de relevante bestemmelser i forordningens bilag III.

(8)

I forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter.

(9)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (10) er fastsat de mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer og de gennemførelsesbestemmelser, som fødevarevirksomhedslederne skal opfylde, når de gennemfører de almindelige og særlige hygiejnebestemmelser, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004. I forordning (EF) nr. 2073/2005 er det endvidere fastsat, at fødevarevirksomhedslederne skal sikre, at fødevarerne opfylder de relevante mikrobiologiske kriterier, der er fastsat i samme forordning.

(10)

I henhold til Rådets direktiv 92/46/EØF kan rå mælk og produkter heraf kun komme fra køer, får, geder eller bøfler. Definitionerne af rå mælk og mejeriprodukter i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 udvider imidlertid anvendelsesområdet for hygiejnebestemmelserne for mælk, således at de omfatter alle pattedyrarter, og definerer rå mælk som mælk, der er produceret ved sekretion fra husdyrs mælkekirtler, og som ikke er blevet opvarmet til over 40 °C eller behandlet på anden måde, som har en ligestillet virkning. Desuden defineres mejeriprodukter som forarbejdede produkter, der fremkommer ved forarbejdning af rå mælk eller ved en videre forarbejdning af sådanne forarbejdede produkter.

(11)

Det er på baggrund af anvendelsen af forordning (EF) nr. 852/2004, 853/2004 og 854/2004 og gennemførelsesbestemmelserne til disse forordninger nødvendigt at ændre og opdatere Den Europæiske Unions folke- og dyresundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater vedrørende indførsel til Den Europæiske Union af rå mælk og mejeriprodukter til konsum.

(12)

Af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen bør nærværende forordning også tage hensyn til reglerne i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (11) og gennemførelsesbestemmelserne hertil, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (12), og Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (13).

(13)

Ved Rådets direktiv 96/93/EF af 17. december 1996 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter (14) er der fastsat bestemmelser, der skal overholdes ved udstedelse af de certifikater, som kræves i henhold til veterinærlovgivningen for at forhindre udstedelse af vildledende eller falske certifikater. Det bør sikres, at de kompetente myndigheder i de eksporterende tredjelande anvender krav for udstedelse af certifikater, der mindst svarer til de krav, der er fastsat i dette direktiv,

(14)

Endvidere er der ved Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet henblik på gennemførelse af det indre marked (15) fastsat bestemmelser om et edb-system for forbindelserne mellem veterinærmyndighederne, som er blevet udviklet i Den Europæiske Union. Formatet på alle standardcertifikater bør ændres for at sikre deres kompatibilitet med eventuelle elektroniske certifikater i Trade Control and Expert System (Traces), som fastsat i direktiv 90/425/EØF. Reglerne i nærværende forordning bør derfor tage hensyn til Traces.

(15)

Ved Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (16), er der fastsat bestemmelser, herunder visse krav for udstedelse af certifikater, vedrørende veterinærkontrollen af animalske produkter, der føres ind i Den Europæiske Union fra tredjelande som import eller til transitforsendelse. Disse regler gælder for de varer, der er omfattet af nærværende forordning.

(16)

På grund af Kaliningrads geografiske beliggenhed, som kun berører Letland, Litauen og Polen, bør der fastsættes særlige betingelser for transit via Den Europæiske Union af sendinger til og fra Rusland.

(17)

Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør Kommissionens beslutning 2004/438/EØF ophæves og afløses af nærværende forordning.

(18)

For at undgå handelsforstyrrelser bør det i en overgangsperiode tillades at anvende sundhedscertifikater udstedt i henhold til beslutning 2004/438/EF.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes:

a)

folke- og dyresundhedsmæssige betingelser og krav for udstedelse af certifikater vedrørende sendinger af rå mælk og mejeriprodukter, der føres ind i Den Europæiske Union

b)

listen over tredjelande, hvorfra indførsel til Den Europæiske Union af sådanne sendinger tillades.

Artikel 2

Import af rå mælk og mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne A i bilag I

Medlemsstaterne tillader import af sendinger af rå mælk og mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne A i bilag I.

Artikel 3

Import af visse mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne B i bilag I

Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder eller bøfler, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der ikke er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne B i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undergået en pasteurisering, der indebærer en enkelt varmebehandling:

a)

med en opvarmningseffekt, som mindst svarer til den, der opnås ved pasteurisering ved en temperatur på mindst 72 °C i 15 sekunder

b)

som i givet fald er tilstrækkelig til at sikre en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen.

Artikel 4

Import af visse mejeriprodukter fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i kolonne C i bilag I

1.   Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra køer, får, geder og bøfler, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undgået en varmebehandling, der indebærer:

a)

en sterilisering, hvorved der er opnået en F0-værdi på mindst tre

b)

en UHT-behandling ved ultrahøj temperatur på mindst 135 °C i et passende tidsrum

c)

i)

en HTST-behandling (pasteurisering i kort tid ved høj temperatur (72 °C i 15 sekunder), der i givet fald medfører en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen) i to omgange af mælk med en pH-værdi på mindst 7,0 eller

ii)

en behandling med en pasteuriseringseffekt, der svarer til den i nr. i), og som i givet fald medfører en negativ reaktion på en alkalisk fosfataseprøve umiddelbart efter varmebehandlingen

d)

en HTST-behandling af mælk med en pH-værdi under 7,0 eller

e)

en HTST-behandling kombineret med en anden fysisk behandling, der består i:

i)

nedsættelse af pH-værdien til < 6 i en time eller

ii)

yderligere opvarmning til mindst 72 °C kombineret med tørring.

2.   Medlemsstaterne tillader import af sendinger af mejeriprodukter, der er fremstillet af rå mælk fra andre dyr end dem, der er nævnt i stk. 1, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der er risiko for mund- og klovesyge, og som er opført på listen i kolonne C i bilag I, forudsat at mejeriprodukterne eller den rå mælk, som de er fremstillet af, har undgået en varmebehandling, der indebærer:

a)

en sterilisering, hvorved der er opnået en F0-værdi på mindst tre eller

b)

en UHT-behandling ved ultrahøj temperatur på mindst 135 °C i et passende tidsrum.

Artikel 5

Certifikater

Sendinger, der er godkendt til import i overensstemmelse med artikel 2, 3 og 4, skal ledsages af et sundhedscertifikat for den pågældende vare, der er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardcertifikat i del 2 i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 1 i samme bilag.

Kravene i denne artikel udelukker dog ikke, at der kan anvendes elektroniske certifikater eller andre godkendte systemer, som er harmoniseret på EU-plan.

Artikel 6

Transit- og oplagringsbetingelser

Sendinger af rå mælk og mejeriprodukter, som ikke er bestemt til import til Den Europæiske Union, men bestemt til et tredjeland enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Den Europæiske Union i henhold til artikel 11, 12 eller 13 i Rådets direktiv 97/78/EF, tillades kun indført i Den Europæiske Union, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

De stammer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk eller mejeriprodukter til Den Europæiske Union, og opfylder de relevante varmebehandlingskrav for sådanne sendinger, jf. artikel 2, 3 og 4.

b)

De overholder de særlige dyresundhedsbetingelser for import til Den Europæiske Union af den pågældende rå mælk eller de pågældende mejeriprodukter, der er fastsat i dyresundhedserklæringen i del II.1 i det relevante standardsundhedscertifikat i del 2 i bilag II.

c)

De ledsages af et sundhedscertifikat for den pågældende sending, der er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardcertifikat i del 3 i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 1 i samme bilag.

d)

Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union, har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (17), attesteret, at de kan godkendes til transit, herunder oplagring, hvis det er relevant.

Artikel 7

Undtagelsesbestemmelser vedrørende transit- og oplagringsbetingelser

1.   Uanset artikel 6 tillades transit ad landevej eller jernbane gennem Den Europæiske Union mellem de grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen, der er opført i bilaget til Kommissionens beslutning 2009/821/EF (18), af sendinger, der kommer fra og er bestemt til Rusland, enten direkte eller via et andet tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Sendingen plomberes med en plombering med løbenummer på det grænsekontrolsted, hvor varerne føres ind i Den Europæiske Union, af den kompetente myndigheds veterinærtjeneste.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, stemples på hver side med »KUN TIL TRANSIT TIL RUSLAND VIA EU« af den kompetente myndigheds embedsdyrlæge på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union, attesterer i det fælles veterinærdokument til brug ved import, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger på Den Europæiske Unions område, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF.

3.   Den kompetente myndighed skal foretage regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Den Europæiske Unions område, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind i Den Europæiske Union.

Artikel 8

Særlig behandling

Indførslen af sendinger af mejeriprodukter, som er godkendt til indførsel i Den Europæiske Union i overensstemmelse med artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvor der har været udbrud af eller er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge inden for 12 måneder forud for datoen for udstedelse af sundhedscertifikatet, tillades kun, hvis produkterne har undergået en af de behandlinger, der er opført i artikel 4.

Artikel 9

Ophævelse

Beslutning 2004/438/EF ophæves.

Henvisninger til beslutning 2004/438/EF betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 10

Overgangsforanstaltninger

I en overgangsperiode indtil den 30. november 2010 kan sendinger af rå mælk og mælkebaserede produkter, jf. definitionen i beslutning 2004/438/EF, for hvilke de relevante sundhedscertifikater er blevet udstedt i overensstemmelse med beslutning 2004/438/EF, fortsat føres ind i Den Europæiske Union.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 206.

(6)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1.

(7)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 72.

(8)  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33.

(9)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(10)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

(11)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(12)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.

(13)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(14)  EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.

(15)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(16)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(17)  EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11.

(18)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.


BILAG I

Liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk eller mejeriprodukter til Den Europæiske Union, med angivelse af, hvilken type varmebehandling der kræves for disse varer

»+«

:

Tredjelandet er godkendt

»0«

:

Tredjelandet er ikke godkendt


Tredjelandets ISO-kode

Tredjeland eller del af tredjeland

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albanien

0

0

+

AN

De Nederlandske Antiller

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australien

+

+

+

BR

Brasilien

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarus

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnien-Hercegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Schweiz (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeriet

0

0

+

ET

Etiopien

0

0

+

GL

Grønland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Kroatien

0

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Indien

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marokko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

0

+

+

MR

Mauretanien

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

New Zealand

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbien

0

+

+

RU

Rusland

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailand

0

0

+

TN

Tunesien

0

0

+

TR

Tyrkiet

0

0

+

UA

Ukraine

0

0

+

US

USA

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sydafrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002. s. 132).

(2)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: den endelige nomenklatur for dette land vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(3)  Ekskl. Kosovo, som i øjeblikket er under international administration i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.


BILAG II

DEL 1

Standardsundhedscertifikater

»Milk-RM«

:

Sundhedscertifikat for rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til videreforarbejdning i Den Europæiske Union før anvendelse til konsum.

»Milk-RMP«

:

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til import til Den Europæiske Union.

»Milk-HTB«

:

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af mælk fra køer, får, geder og bøfler fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne B i bilag I til import til Den Europæiske Union.

»Milk-HTC«

:

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne C i bilag I til import til Den Europæiske Union.

»Milk-T/S«

:

Dyresundhedscertifikat for rå mælk eller mejeriprodukter til konsum, der er bestemt til transit/oplagring i Den Europæiske Union.

Forklarende bemærkninger

a)

De kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet udsteder sundhedscertifikater som vist i del 2 i dette bilag for den pågældende rå mælk og de pågældende mejeriprodukter. Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i standardcertifikatet, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for det pågældende eksporttredjeland.

b)

Originalen af sundhedscertifikatet skal bestå af et enkelt ark med tryk på begge sider, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle siderne udgør et samlet hele, der ikke kan opsplittes.

c)

Der skal forelægges ét særskilt sundhedscertifikat for hver sending af den pågældende vare, der eksporteres til samme bestemmelsessted fra et tredjeland, der er anført i kolonne 2 i skemaet i bilag I, og transporteres med samme jernbanevogn, vejkøretøj, fly eller skib.

d)

Det originale sundhedscertifikat og de etiketter, der er nævnt i standardcertifikatet, skal være udfærdiget på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor grænsekontrollen finder sted, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at det udfærdiges på et andet EU-sprog end deres eget, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

e)

Hvis sundhedscertifikatet vedhæftes yderligere sider med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen, skal disse sider også betragtes som en del af det originale certifikat, forudsat at hver af disse sider er forsynet med den udstedende embedsdyrlæges underskrift og stempel.

f)

Hvis sundhedscertifikatet består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres med sidetal af samlet sidetal (x (sidetal) af y (samlet sidetal) —) og øverst forsynes med det af myndighederne tildelte certifikatreferencenummer.

g)

Originalen af sundhedscertifikatet skal være udfyldt og underskrevet af en repræsentant for de myndigheder, som skal kontrollere og bekræfte, at den rå mælk eller mejeriprodukterne er i overensstemmelse med de sundhedskrav, der er fastsat i afsnit IX, kapitel I, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og i direktiv 2002/99/EC.

h)

Myndighederne i det eksporterende tredjeland sørger for, at der følges samme principper for udfærdigelse af certifikatet som dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF (1).

i)

Farven på embedsdyrlægens underskrift skal afvige fra de øvrige angivelser på sundhedscertifikatet. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

j)

Det originale certifikat skal ledsage sendingen til det grænsekontrolsted, hvor den føres ind i Den Europæiske Union.

k)

Hvis det i standardcertifikatet anføres, at det ikke gældende overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges og forsynes med certifikatudstederens initialer og stempel, alternativt kan erklæringerne helt fjernes fra certifikatet.

DEL 2

Standardcertifikat Milk-RM

Sundhedscertifikat for rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til videreforarbejdning i Den Europæiske Union før anvendelse til konsum

Image

Image

Image

Standardcertifikat Milk-RMP

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af rå mælk fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne A i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

Image

Image

Image

Standardcertifikat Milk-HTB

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fremstillet af mælk fra køer, får, geder og bøfler fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne B i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

Image

Image

Image

Standardcertifikat Milk-HTC

Sundhedscertifikat for mejeriprodukter til konsum fra tredjelande eller dele af tredjelande godkendt jf. kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 til import til Den Europæiske Union

Image

Image

Image

Image

DEL 3

Standardcertifikat Milk-T/S

Dyresundhedscertifikat for rå mælk eller mejeriprodukter til konsum, der er bestemt til [transit]/[oplagring] (1) (2) i Det Europæiske Union

Image

Image

Image


(1)  EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.


10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 606/2010

af 9. juli 2010

om godkendelse af det forenklede værktøj, der er udviklet af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol), med henblik på at anslå brændstofforbruget hos visse luftfartsoperatører med små udledningsmængder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den ved direktiv 2003/87/EF fastsatte ordning for handel med kvoter for drivhusgasudledninger kan kun fungere, hvis udledningerne overvåges og rapporteres på fuldstændig, ensartet, gennemskuelig og nøjagtig måde i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 om retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasudledninger i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (2).

(2)

I henhold til artikel 14, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF bør luftfartøjsoperatører fra 1. januar 2010 for hvert kalenderår overvåge og rapportere mængden af CO2, der udledes i forbindelse med deres flyvninger, i overensstemmelse med retningslinjerne i beslutning 2007/589/EF.

(3)

Hver luftfartøjsoperatør bør udarbejde og forelægge sin administrerende medlemsstat en overvågningsplan med de foranstaltninger, luftfartøjsoperatøren påtænker at gennemføre for at overvåge og rapportere om sine udledninger, og den administrerende medlemsstats kompetente myndigheder bør godkende sådanne overvågningsplaner i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat ved beslutning 2007/589/EF.

(4)

I del 4 i bilag XIV til beslutning 2007/589/EF reduceres den administrative byrde for visse luftfartøjsoperatører, som kun står for et begrænset antal flyvninger på årsbasis, eller som udleder små mængder af CO2, idet der oprettes en forenklet procedure for at anslå det benyttede luftfartøjs brændstofforbrug med værktøjer, som er indført af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) eller andre relevante organisationer, der kan behandle al relevant lufttrafikinformation, der står til Eurocontrols rådighed, hvis disse redskaber er godkendt af Kommissionen.

(5)

Eurocontrol har indført og udarbejdet dokumentation for et forenklet værktøj, hvormed brændstofforbruget og CO2-emissionerne for specifikke flyvninger mellem flyvepladser kan anslås. Dette værktøj bygger på hver flyvnings faktiske rutelængde ud fra den mest detaljerede lufttrafik- og flyveoperationsinformation, som pt. står til rådighed, og der tages højde for brændstofforbruget i alle faser af en nærmere bestemt flyvning, herunder ved afgangsgaten, under taxiing-operationer, ved landing, start og selve flyvningen samt ved lufttrafikstyringsoperationer. Værktøjet benytter sig af statistisk solide brændstofforbrugskoefficienter for de vigtigste luftfartøjstyper og en mere generisk fremgangsmåde for andre luftfartøjer, hvorved brændstofforbrugskoefficienter fastlægges ud fra luftfartøjets højeste tilladte startmasse, hvilket fører til acceptable usikkerhedsniveauer.

(6)

Dette værktøj opfylder kravene til fremgangsmåden i de retningslinjer, der er fastlagt ved beslutning 2007/589/EF, idet den bygger på individuelle flyvninger, faktisk rutelængde og statistisk solide brændstofforbrugsforhold. Dette værktøj bør derfor stilles til rådighed for og godkendes til de relevante luftfartøjsoperatørers anvendelse, således at de kan opfylde deres overvågnings- og rapporteringsforpligtelser på en administrativt mindre byrdefuld måde.

(7)

Grundet forhold, som luftfartøjsoperatøren ikke har indflydelse på, kan denne være ude af stand til at overvåge en nærmere bestemt flyvnings faktiske brændstofforbrug. Under sådanne omstændigheder, og hvis der ikke findes andre måder, hvorpå det faktiske brændstofforbrug kan fastlægges, bør det værktøj til at anslå brændstofforbruget, som benyttes af luftfartøjsoperatører med små udledningsmængder, også stilles til rådighed for andre luftfartøjsoperatører med henblik på at anslå brændstofforbruget for specifikke flyvninger, hvor der ikke findes data over det faktiske brændstofforbrug.

(8)

I del 6 i bilag XIV til beslutning 2007/589/EF pålægges en luftfartøjsoperatør, som anvender et værktøj til at anslå brændstofforbruget, i sin overvågningsplan at dokumentere, at betingelserne for at blive betragtet som en luftfartøjsoperatør med små udledningsmængder er opfyldt, og forelægge en bekræftelse og en beskrivelse af det anvendte værktøj.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsen af værktøjet til at anslå brændstofforbruget, som er udviklet og stillet til rådighed af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) (3), godkendes herved for:

1)

luftfartøjsoperatører med små udledningsmængder med henblik på deres opfyldelse af overvågnings- og rapporteringsforpligtelser i medfør af artikel 14, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF og del 4 i bilag XIV til beslutning 2007/589/EF

2)

alle luftfartøjsoperatører, jf. del 5 i bilag XIV til beslutning 2007/589/EF med henblik på at anslå brændstofforbruget for nærmere bestemte flyvninger, der er omfattet af bilag I til direktiv 2003/87/EF, hvor der ikke findes data, som er nødvendige for at overvåge CO2-emissionerne, på grund af omstændigheder, som luftfartøjsoperatøren ikke har indflydelse på, og når brændstofforbruget ikke kan fastlægges ved en alternativ metode, der er defineret i operatørens overvågningsplan.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 229 af 31.8.2007, s. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 607/2010

af 9. juli 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1542/2007 om landings- og vejningsprocedurer for sild, makrel og hestemakrel

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 5, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har i nært samarbejde med Norge og Færøerne udviklet procedurer for landing og vejning. De er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1542/2007 (2). Disse regler gælder kun for de bestande, som Fællesskabet samarbejder med Norge og Færøerne om. De områder, hvor det sydlige fiskeri efter makrel og hestemakrel finder sted, og andre områder med fangstbegrænsninger er ikke omfattet af reglerne. De pågældende reglers anvendelsesområde bør udvides til at omfatte alle områder, hvor der er fangstbegrænsninger, og hvor bestandenes bevarelsesstatus og behovet for effektiv kontrol kræver det.

(2)

Ifølge artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1542/2007 skal vejeren føre en vejelogbog, men der er ikke fastsat nogen tidsfrist for opfyldelse af forpligtelsen. For at undgå enhver usikkerhed med hensyn til fortolkningen af denne bestemmelse bør der fastsættes en klar frist for, hvornår logbogen skal være ført.

(3)

Hvis der anvendes tankbiler til at transportere fisk fra kaj til forarbejdningsanlæg, skal hver tankbilsladning vejes og registreres særskilt, jf. artikel 9, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1542/2007. For ikke at forsinke losningen unødigt bør der åbnes mulighed for at registrere vægten af alle tankbilsladninger fra samme fartøj under ét, forudsat at de pågældende tankbilsladninger vejes i umiddelbar forlængelse af hinanden og uden afbrydelse.

(4)

Forordning (EF) nr. 1542/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Artikel 60 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (3) fastsætter de almindelige regler for vejning af fiskevarer og giver Kommissionen mulighed for at vedtage detaljerede regler om anvendelsen heraf. Da denne artikel først finder anvendelse fra den 1. januar 2011, og da det er vigtigt, at ændringen af forordning (EF) nr. 1542/2007 anvendes i fangstsæsonen 2010, er det hensigtsmæssigt at gøre brug af artikel 5, litra b), i forordning (EØF) nr. 2847/93 som retsgrundlag for denne ændring.

(6)

Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1542/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for EU- og tredjelandsfiskerfartøjers landinger i Den Europæiske Union (EU) og EU-fiskerfartøjers landinger i tredjelande af mængder, der pr. landing overstiger 10 tons sild (Clupea harengus), makrel (Scomber scombrus) eller hestemakrel (Trachurus spp.) eller en kombination deraf fanget i:

a)

ICES-område/afsnit (4) I, II, III a, IV, V b, VI og VII for silds vedkommende

b)

ICES-område/afsnit II a, III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV og EU-farvande i CECAF for makrels vedkommende (5)

c)

ICES-område/afsnit II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV og EU-farvande i CECAF for hestemakrels vedkommende.

2)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»3.   Vejeren skal føre en indbundet pagineret vejelogbog for hvert vejeanlæg. Den skal føres, så snart vejningen af hver landing er afsluttet og allersenest kl. 23.59 lokal tid den dag, hvor vejningen er afsluttet. I vejelogbogen anføres følgende:

a)

navn og registreringsnummer på det fartøj, som fisken er landet fra

b)

tankbilernes identifikationsnummer, hvis der med tankbil er blevet transporteret fisk fra landingshavnen før vejning, jf. artikel 7. Hver tankbilsladning skal vejes og registreres særskilt. Den samlede vægt af alle tankbilsladninger fra samme fartøj kan registreres under ét, hvis sådanne tankbilsladninger vejes i umiddelbar forlængelse af hinanden og under afbrydelse

c)

fiskeart(er)

d)

hver landings vægt

e)

dato og klokkeslæt for vejningens påbegyndelse og afslutning.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2)  EUT L 337 af 21.12.2007, s. 56.

(3)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(4)  ICES-områder (ICES = Det Internationale Havundersøgelsesråd) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).

(5)  CECAF-områder (det østlige centrale Atlanterhav eller FAO-område 34) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 1).«


10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 608/2010

af 9. juli 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 609/2010

af 9. juli 2010

om ændring af forordning (EU) nr. 576/2010 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. juli 2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn, som gælder fra den 1. juli 2010 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 576/2010 (3).

(2)

Da den beregnede gennemsnitlige importtold afviger fra den fastsatte toldsats med 5 EUR/t, bør der foretages en tilsvarende justering af den importtold, der blev fastsat ved forordning (EU) nr. 576/2010.

(3)

Forordning (EU) nr. 576/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 576/2010 affattes som angivet i bilagene til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 10. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 166 af 1.7.2010, s. 11.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 10. juli 2010

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

29,07

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

5,34

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

5,34

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

29,07


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet eller Sortehavet

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

30.6.2010-8.7.2010

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

170,70

111,08

Pris fob USA

139,88

129,88

109,88

74,05

Præmie for Golfen

14,26

Præmie for The Great Lakes

40,50

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

26,36 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

53,91 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


AFGØRELSER

10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/34


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. juni 2010

om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg, til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde inden for særlige områder uden for de fire friheder (budgetposter)

(2010/383/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 og artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til EØS-aftalen indeholder særlige bestemmelser om samarbejdet mellem Den Europæiske Union og EØS-/EFTA-staterne uden for de fire friheder.

(2)

Samarbejdet mellem de kontraherende parter i aftalen om EU-aktioner, der finansieres over Unionens almindelige budget, vedrørende det indre markeds gennemførelse, funktionsmåde og udvikling bør fortsættes efter den 31. december 2009. Det drejer sig om følgende budgetposter:

12 01 04 01 Gennemførelse og udvikling af det indre marked — udgifter til den administrative forvaltning

12 02 01 Gennemførelse og udvikling af det indre marked

02 03 01 Det indre markeds funktion og udvikling, navnlig med hensyn til forhåndsmeddelelser, certificering og indbyrdes tilnærmelse mellem sektorer

02 01 04 01 Det indre markeds funktion og udvikling, navnlig med hensyn til forhåndsmeddelelser, certificering og indbyrdes tilnærmelse mellem sektorer — udgifter til den administrative forvaltning.

(3)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør ændres i overensstemmelse hermed. Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg til den påtænkte ændring til protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde inden for særlige områder uden for de fire friheder, er at godkende det udkast til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse, der er knyttet til denne afgørelse.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. juni 2010.

På Rådets vegne

E. ESPINOSA

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.


BILAG

UDKAST

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr.

af

ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde inden for særlige områder uden for de fire friheder

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 93/2009 af 3. juli 2009 (1).

(2)

Samarbejdet mellem de kontraherende parter i aftalen om EU-aktioner, der finansieres over Unionens almindelige budget, vedrørende det indre markeds gennemførelse, funktionsmåde og udvikling, bør fortsættes.

(3)

Protokol 31 til aftalen bør ændres for at fortsætte dette udvidede samarbejde efter den 31. december 2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 7 i protokol 31 til aftalen ændres således:

1)

Ordene »år 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009« i stk. 6 erstattes af ordene »år 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010«.

2)

Ordene »år 2006, 2007, 2008 og 2009« i stk. 7 erstattes af ordene »år 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010«.

3)

Ordene »år 2008 og 2009« i stk. 8 erstattes af ordene »år 2008, 2009 og 2010«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter den sidste meddelelse til Det Blandede EØS-udvalg i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Formand

Sekretærer for

Det Blandede EØS-udvalg


(1)  EUT L 277 af 22.10.2009, s. 49.

(2)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.].


10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/36


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 9. juli 2010

om den samlede EU-kvotemængde, der skal udstedes i henhold til EU's emissionshandelsordning for 2013

(meddelt under nummer K(2010) 4658)

(2010/384/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 9 i direktiv 2003/87/EF skal Kommissionen basere den absolutte EU-kvotemængde for 2013 på den samlede mængde kvoter, som medlemsstaterne har udstedt eller vil udstede i henhold til Kommissionens beslutninger om deres nationale tildelingsplaner for perioden 2008-2012.

(2)

EU's uafhængige transaktionsjournal indeholder de relevante oplysninger om de kvotemængder, der er udstedt eller skal udstedes i henhold til artikel 9 i direktiv 2003/87/EF. Yderligere oplysninger om de kvotemængder, der skal bortauktioneres i perioden 2008-2012, findes i de nationale tildelingstabeller, som er nævnt i artikel 44 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 af 21. december 2004 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF (2).

(3)

Kvoter, der er udstedt eller skal udstedes til anlæg som led i EU's emissionshandelsordning, herunder til nytilkomne, og kvoter ifølge de nationale tildelingstabeller og kvoter, der skal udstedes til bortauktionering ifølge den nationale tildelingstabel, bør betragtes som kvoter som omhandlet i artikel 9 i direktiv 2003/87/EF.

(4)

Disse kvoter svarer til kvoter som omhandlet i artikel 9 i direktiv 2003/87/EF, fordi de svarer til den kvotemængde, der skal udstedes første gang ifølge medlemsstaternes relevante nationale tildelingsplan for perioden 2008-2012 og i overensstemmelse med artikel 45 i forordning (EF) nr. 2216/2004.

(5)

Ved anvendelsen af denne afgørelse bør kvoter, der er forbeholdt nytilkomne, og som ikke er blevet tildelt en nytilkommen før den 30. april 2010, kun betragtes som svarende til kvoter som omhandlet i artikel 9 i direktiv 2003/87/EF, hvis de bliver tildelt nytilkomne eller alternativt solgt eller bortauktioneret inden udgangen af perioden 2008-2012, da den tilsvarende mængde kvoter først bliver udstedt på tildelingstidspunktet.

(6)

Da der vil kunne fremkomme yderligere oplysninger, særlig ændringer af de nationale tildelingsplaner, herunder som følge af retssager, vil disse oplysninger stadig kunne medføre fremtidige tilpasninger af den samlede EU-kvotemængde for 2013.

(7)

Derfor har Kommissionen medregnet følgende kvotemængder for at fastsætte den samlede EU-kvotemængde, der skal udstedes for 2013:

kvoter, der er eller vil blive tildelt til anlæg, der har været omfattet af EU's emissionshandelsordning siden 2008

kvoter, der er eller vil blive bortauktioneret eller solgt som led i EU's emissionshandelsordning i perioden 2008-2012, og som er anført i medlemsstaternes relevante nationale tildelingstabeller til det formål

kvoter, der er tildelt nytilkomne fra medlemsstaternes nationale reserve for nytilkomne fra 1. januar 2008 til 30. april 2010

kvoter, der ikke er tildelt nytilkomne fra medlemsstaternes nationale reserve for nytilkomne, hvis den pågældende medlemsstat ved national lovgivning, eller, hvis der endnu ikke findes en sådan national lovgivning, ved behørige tilkendegivelser i sin nationale tildelingsplan har bestemt, at kvoter fra reserven for nytilkomne, der ikke er tildelt nytilkomne inden udgangen af perioden 2008-2012, vil blive bortauktioneret eller solgt.

(8)

Kvoter, der er holdt tilbage i henhold til Kommissionens beslutning 2006/780/EF af 13. november 2006 om undgåelse af dobbelttælling af reduktioner i drivhusgasemissioner som led i Fællesskabets emissionshandelsordning for projektaktiviteter under Kyotoprotokollen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (3) eller af andre grunde, som er angivet i nogle medlemsstaters beslutninger om deres nationale tildelingstabel, bør kun føjes til den samlede EU-kvotemængde for 2013 og de følgende år, hvis de er udstedt og tildelt, eller hvis de er udstedt og bortauktioneret eller solgt senest den 31. december 2012.

(9)

Da medlemsstaterne ifølge artikel 10 i direktiv 2003/87/EF skal tildele mindst 90 % af kvoterne gratis, bør de kvoter, der er forbeholdt nytilkomne, ved fastsættelsen af den samlede EU-kvotemængde for 2013 kun tages i betragtning i det omfang, den samlede mængde af disse kvoter plus mængden af kvoter, der skal bortauktioneres eller sælges, ikke overstiger 10 % af den samlede kvotemængde, som er anført i en medlemsstats nationale tildelingsplan.

(10)

Den kvotemængde, der skal tildeles luftfartsoperatører i henhold til direktiv 2003/87/EF, er ikke medregnet i de mængder, der er fastsat i denne afgørelse, da der ifølge direktivets artikel 3c skal træffes selvstændig afgørelse herom.

(11)

Beregningen af den absolutte EU-kvotemængde for 2013 er baseret på de oplysninger, Kommissionen havde til rådighed pr. 30. april 2010.

(12)

Den gennemsnitlige samlede årlige mængde kvoter, som medlemsstaterne har udstedt eller vil udstede i henhold til Kommissionens beslutninger om deres nationale tildelingsplaner for perioden fra 2008 til 2012, og som er taget i betragtning ved beregningen af den samlede EU-kvotemængde i henhold til artikel 9 i direktiv 2003/87/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF (4), er på 2 032 998 912 kvoter.

(13)

Den samlede kvotemængde, der skal udstedes fra 2013 og fremover, skal hvert år nedsættes med en lineær faktor på 1,74 % svarende til 35 374 181 kvoter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For 2013 er den absolutte EU-kvotemængde, jf. artikel 9 i direktiv 2003/87/EF, på 1 926 876 368.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2010.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 386 af 29.12.2004, s. 1.

(3)  EUT L 316 af 16.11.2006, s. 12.

(4)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63.


Berigtigelser

10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/38


Berigtigelse til Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden

( Den Europæiske Unions Tidende L 325 af 11. december 2009 )

Side 39, bilag »Forretningsorden for Rådet«, artikel 3, stk. 6, andet punktum:

I stedet for:

»(…). Den første del benævnes »lovgivningsmæssige forhandlinger« og den anden »aktiviteter af ikke-lovgivningsmæssig karakter«.«

Læses:

»(…). Den første del benævnes »lovgivningsmæssige forhandlinger« og den anden »ikke-lovgivningsmæssige aktiviteter«.«.

Side 43, bilag »Forretningsorden for Rådet«, artikel 12, stk. 2:

I stedet for:

»2.   Rådet kan på initiativ af formandskabet træffe afgørelse ved en forenklet skriftlig procedure, den såkaldte »stiltiende samtykkeprocedure«:«.

Læses:

»2.   Rådet kan på initiativ af formandskabet træffe afgørelse ved en forenklet skriftlig procedure, den såkaldte stiltiende samtykkeprocedure:«.

Side 44, bilag »Forretningsorden for Rådet«, artikel 17, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»b)

de holdninger ved førstebehandling, som Rådet har fastlagt efter den almindelige lovgivningsprocedure, samt begrundelserne herfor«

Læses:

»b)

de førstebehandlingsholdninger, som Rådet har vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, samt begrundelserne herfor«.

Side 47, bilag »Forretningsorden for Rådet«, artikel 19, stk. 7:

I stedet for:

»7.   I overensstemmelse med de relevante bestemmelser, der er omhandlet nedenfor, kan Coreper træffe følgende procedureafgørelser, …«

Læses:

»7.   I overensstemmelse med de relevante bestemmelser, der er omhandlet nedenfor, kan Coreper vedtage følgende procedureafgørelser, …«.

Side 49, bilag »Forretningsorden for Rådet«, artikel 23, stk. 4:

I stedet for:

»4.   Generalsekretæren forelægger Rådet overslaget over dets udgifter i så god tid, at fristerne i de finansielle bestemmelser kan overholdes.«

Læses:

»4.   Generalsekretæren forelægger Rådet udkastet til overslag over dets udgifter i så god tid, at fristerne i de finansielle bestemmelser kan overholdes.«.

Side 52, bilag II til bilag »Forretningsorden for Rådet«, artikel 3, overskriften:

I stedet for:

»Anmodninger om høring modtaget fraandre institutioner eller medlemsstater«

Læses:

»Anmodninger om høring modtaget fra andre institutioner eller medlemsstater«.

Side 60, bilag VI til bilag »Forretningsorden for Rådet«, afdeling A, punkt 1, litra a):

I stedet for:

»a)

i hovedet betegnelsen »forordning«, et løbenummer, datoen for vedtagelsen samt en angivelse af emnet Når det drejer sig om en gennemførelsesforordning vedtaget af Rådet i overensstemmelse med artikel 291, stk. 2, i TEUF, anføres ordet »gennemførelsesforordning« i forordningens overskrift«

Læses:

»a)

i hovedet betegnelsen »forordning«, et løbenummer, datoen for vedtagelsen samt en angivelse af emnet; når det drejer sig om en gennemførelsesforordning vedtaget af Rådet i overensstemmelse med artikel 291, stk. 2, i TEUF, anføres ordet »gennemførelsesforordning« eller ordene »forordning om gennemførelse af« i forordningens overskrift«.

Side 61, bilag VI til bilag »Forretningsorden for Rådet«, afdeling B, punkt 1, andet afsnit:

I stedet for:

»Når det drejer sig om et gennemførelsesdirektiv eller en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Rådet i overensstemmelse med artikel 291, stk. 2, i TEUF anføres henholdsvis ordet »gennemførelsesdirektiv« eller »direktiv om gennemførelse af« og ordet »gennemførelsesafgørelse« eller »afgørelse om gennemførelse af« i overskriften«

Læses:

»Når det drejer sig om et gennemførelsesdirektiv eller en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Rådet i overensstemmelse med artikel 291, stk. 2, i TEUF anføres henholdsvis ordet »gennemførelsesdirektiv« eller ordene »direktiv om gennemførelse af« og ordet »gennemførelsesafgørelse« eller ordene »afgørelse om gennemførelse af« i overskriften«.