ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.174.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 174

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
9. juli 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 599/2010 af 8. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1077/2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2010 af 8. juli 2010 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår tilføjelser og ændringer af eksemplerne på beslægtede sorter eller andre produkter, for hvilke den samme maksimalgrænseværdi gælder ( 1 )

18

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2010 af 8. juli 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 602/2010 af 8. juli 2010 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den tredje særlige licitation som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010

42

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 603/2010 af 8. juli 2010 om ikke at fastsætte en minimumssalgspris i forbindelse med den tredje særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010

43

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 604/2010 af 8. juli 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

44

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/380/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. juli 2010 om ændring af beslutning 2008/840/EF for så vidt angår hasteforanstaltninger mod indslæbning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster) (meddelt under nummer K(2010) 4546)

46

 

 

2010/381/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. juli 2010 om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indien og bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2010) 4563)  ( 1 )

51

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2009 af 22. juni 2009 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 164 af 26.6.2009)

54

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

9.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 599/2010

af 8. juli 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1077/2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 af 21. december 2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 fastsættes der nærmere bestemmelser for de formater, som de kompetente nationale myndigheder skal anvende ved udveksling af oplysninger med henblik på kontrol og inspektion.

(2)

Anvendelsen af det format, der er fastlagt i bilaget til den nugældende version af Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2008 af 3. november 2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007 (2), og den seneste udvikling i medlemsstaterne har vist, at dette format bør forbedres yderligere for at sikre gensidigt kompatibel dataudveksling efter det fastlagte XML-format. Det er derfor nødvendigt at erstatte bilaget med et nyt bilag.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1077/2008

I forordning (EF) nr. 1077/2008 foretages følgende ændringer:

Bilaget erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 409 af 30.12.2006, s. 1, som ændret ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 3.

(2)  EUT L 340 af 22.12.2007, s. 46.


BILAG

»BILAG (1)

FORMAT TIL UDVEKSLING AF ELEKTRONISKE OPLYSNINGER

1.

Definitioner af tegnsæt findes på http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. For ERS: Western character set (UTF-8).

2.

Alle koder (eller relevante henvisninger) vil blive anført på EU's fiskeriwebsted (adressen angives senere): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (herunder koder for rettelser, havne, fiskeriområder, hensigter ved udsejling fra havn, grunde til at vende tilbage til havn, fiskeritype/målarter, koder for indsejling i bevarelses- og indsatszoner og andre koder eller henvisninger).

3.

Alle trebogstavskoder er XML-elementer og alle tobogstavskoder er XML-attributter.

4.

XML-prøvefiler og referencedefinitioner for XSD til ovenstående bilag vil blive lagt ud på EU's websted (adresse angives senere).

5.

Alle vægtangivelser i tabellen oplyses i kilogram, om nødvendigt med en nøjagtighed på op til to decimaler.«

Tabeloversigt over de forskellige former for meddelelser

Nr.

Navn på element eller attribut

Kode

Beskrivelse og indhold

Obligatorisk (C) / Betinget obligatorisk (CIF) (2) / Valgfrit (O) (3)

1

OPS-ELEMENT

OPS

Meddelelseselement: Dette er det overordnede niveau for alle meddelelser, der sendes til webtjenesten. OPS-elementer skal omfatte et af underelementerne DAT, RET, DEL, COR, QUE eller RSP.

 

2

Bestemmelsesland

AD

Meddelelsens bestemmelsesland (alfa-3-ISO-landekode)

C

3

Afsenderland

FR

Land, der fremsender data (alfa-3-ISO-landekode)

C

4

Meddelelsesnummer

ON

Entydigt identifikationsnummer, som afsenderen sammensætter efter følgende format: (AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

5

Meddelelsesdato

OD

Dato for fremsendelse af meddelelsen (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

6

Meddelelsestidspunkt

OT

Klokkeslæt for fremsendelse af meddelelsen (TT:MM (UTC))

C

7

Test flag

TS

Angiv »1«, hvis meddelelsen skal betragtes som en test

O

8

Datatransmission

DAT

(Se oplysninger om underelementer og attributter til DAT)

CIF

9

Kvittering

RET

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RET)

CIF

10

Sletning

DEL

(Se oplysninger om underelementer og attributter til DEL)

CIF

11

Rettelse

COR

(Se oplysninger om underelementer og attributter til COR)

CIF

12

Forespørgsel

QUE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til QUE)

CIF

13

Svar

RSP

(Se oplysninger om underelementer og attributter til RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Datatransmission

DAT

Transmission af logbog eller salgsnota til en anden medlemsstat

 

16

ERS-meddelelse

ERS

Omfatter alle relevante ERS-data, dvs. hele meddelelsen

C

17

 

 

 

 

18

Sletning

DEL

Meddelelse, hvori modtagermedlemsstaten anmodes om at slette tidligere sendte data

 

19

Recordnummer

RN

Recordnummer på den meddelelse, som skal slettes (AAAÅÅÅÅMMDD99999999)

C

20

Grund til afvisning

RE

Forklaring på afvisning i fri tekst

O

21

 

 

 

 

22

Rettelse

COR

Meddelelse, hvori modtagermedlemsstaten anmodes om at rette tidligere sendte data

 

23

Nummer på oprindelig meddelelse

RN

Recordnummer på den meddelelse, der rettes (format: AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

24

Grund til rettelse

RE

Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm.Fritekstfelt

O

25

Nye rettede data

ERS

Omfatter alle relevante ERS-data, dvs. hele meddelelsen

C

26

 

 

 

 

27

Kvittering

RET

Kvittering for modtagelse af en DAT-, DEL- eller COR-meddelelse

 

28

Nummer på sendt meddelelse

ON

Nummer på den meddelelse, der kvitteres for (format: AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

29

Kvitteringsstatus

RS

Viser status for den modtagne meddelelse/indberetning. Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

30

Grund til afvisning

RE

Forklaring på afvisning i fri tekst

O

31

 

 

 

 

32

Forespørgsel

QUE

Anmodning om logbogsoplysninger fra en anden medlemsstat

 

33

Ordrer, der skal efterkommes

CD

Kan være en af følgende: get_vessel_data/get_historical_data/get_all_vessel_data

C

34

Fartøjsidentifikation — type

ID

Mindst et af følgende: RC/IR/XR/NA

O

35

Fartøjsidentifikation — værdi

IV

Eksempel:

O

36

Startdato

SD

Startdato for den periode, som der anmodes om data for (ÅÅÅÅ-MM-DD)

CIF get_all_vessel_data

37

Slutdato

ED

Startdato for den periode, som der anmodes om data for (ÅÅÅÅ-MM-DD)

O

38

 

 

 

 

39

Svar

RSP

Svar på en QUE-meddelelse

 

40

ERS-meddelelse

ERS

Omfatter alle relevante ERS-data, dvs. hele meddelelsen

O

41

Returmeddelelsesstatus

RS

Viser status for den modtagne meddelelse/indberetning. Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

42

Meddelelsesnummer

ON

Nummer på den meddelelse, som besvares (format: AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

43

Grund til afvisning

RE

Hvis svaret er negativt, angives grunden hertil. Forklaring på afvisning i fri tekst

O

44

 

 

 

 


Tabeloversigt over logbogs- og salgsnotaoplysninger

Nr.

Navn på element eller attribut

Kode

Beskrivelse og indhold

Obligatorisk (C) / Betinget obligatorisk (CIF) (2) / Valgfrit (O) (3)

45

ERS-meddelelse

 

 

 

46

Start på meddelelse

ERS

Tag, der angiver, at her starter en meddelelse i det elektroniske indberetningssystem (ERS-meddelelse)

C

47

Meddelelsesnummer (recordnummer)

RN

Meddelelsens løbenummer (format: AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

48

Meddelelsesdato (recorddato)

RD

Dato for fremsendelse af meddelelsen (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

49

Meddelelsesklokkeslæt (recordklokkeslæt)

RT

Klokkeslæt for fremsendelse af meddelelsen (TT:MM (UTC))

C

50

 

 

 

 

51

Logbogsmeddelelse:LOG

 

LOG er en logbogsmeddelelse

 

52

Følgende attributter specificeres

 

En LOG-meddelelse indeholder en eller flere af følgende meddelelser: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

 

53

Logbogsrecord starter

LOG

Tag, der angiver, at her starter en logbogsmeddelelse

C

54

Fartøjets EU-flåderegisternummer (CFR-nummer)

IR

Meddelelsen har formatet AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland i EU, og X står for et bogstav eller et tal

C

55

Fartøjets hovedidentifikation

RC

Internationalt radiokaldesignal

CIF, når CFR ikke er ajourført

56

Fartøjets havnekendingsnummer

XR

Registreringsnummer på fartøjets side (skrog)

O

57

Fartøjets navn

NA

Fartøjets navn

O

58

Fartøjsførerens navn

MA

Fartøjsførerens navn (en eventuel ændring under fangstrejsen sendes i næste LOG-meddelelse)

C

59

Fartøjsførerens adresse

MD

Fartøjsførerens adresse (en eventuel ændring under fangstrejsen sendes i næste LOG-meddelelse)

C

60

Registreringsland

FS

Flagstat, hvor fartøjet er registreret. Alfa-3-ISO-landekode

C

61

 

 

 

 

62

DEP: meddelelseselement

 

Obligatorisk ved hver afsejling fra havn, sendes i næste meddelelse

 

63

Start på afsejlingsmeddelelse

DEP

Tag, der angiver, at her starter en meddelelse om afsejling fra havn

C

64

Dato

DA

Afsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

65

Klokkeslæt

TI

Afsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

66

Havn

PO

Havnekode (alfa-2-ISO-landekode + trebogstavshavnekode).

Der er en liste over havnekoder (LLHHH) på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

67

Forventet fiskeri

AA

Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF — der skal aflægges indsatsrapport for det planlagte fiskeri

68

Redskaber om bord

GEA

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GEA)

C

69

Undermeddelelse om ombordværende fangst (liste over SPE-undermeddelelser om arter)

SPE

(Se underelementer og attributter til SPE)

CIF ved fangst ombord på fartøjet

70

 

 

 

 

71

FAR: fiskeriindberetningsmeddelelse

 

Skal indgives senest ved midnat hvert døgn på havet eller på forlangende af en flagstat

 

72

Start på fiskeriindberetningsmeddelelse

FAR

Tag, der angiver, at her starter en fiskeriindberetningsmeddelelse

C

73

Markør for sidste indberetning

LR

Markør, der angiver, at dette er den sidste FAR-meddelelse, der vil blive sendt (LR=1)

CIF for sidste meddelelse

74

Markør for inspektion

IS

Markør, der angiver, at denne fiskeriindberetning blev modtaget, efter at der var foretaget inspektion om bord på fartøjet (IS=1)

CIF, hvis der er foretaget inspektion

75

Dato

DA

Den dato, for hvilken fiskeri indberettes, mens fartøjet befinder sig på havet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

76

Klokkeslæt

TI

Klokkeslæt for fiskeriets start (TT:MM (UTC))

O

77

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Angives ved nulfangst (af hensyn til indsatsbegrænsning). Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm(se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF, hvis der ikke er sendt en SPE-meddelelse

78

Fiskedræt

FO

Antal fiskedræt

O

79

Fisketid

DU

Fiskeriets varighed i minutter, idet fisketid = antal timer på havet minus tid brugt undervejs til, mellem og fra fiskebanker, på undvigemanøvrer, uden aktivitet eller på afventning af reparation

CIF (3)

80

Undermeddelelse om redskaber

GEA

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GEA)

CIF ved brug af redskaber

81

Undermeddelelse om tab af redskaber

GLS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GLS)

CIF, hvis foreskrevet  (3)

82

Undermeddelelse om fangst (liste over SPE-undermeddelelser om art)

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

CIF ved fangst

83

 

 

 

 

84

RLC: omflytningsmeddelelse

 

Benyttes, når (en del af eller hele) fangsten overføres eller flyttes fra fælles fiskeredskaber til et fartøj eller fra et fartøjs lastrum eller dets fiskeredskaber til et opbevaringsnet, en beholder eller et bur (uden for fartøjet), hvor den levende fangst opbevares indtil landing

 

85

Start på omflytningsmeddelelse

RLC

Tag, der angiver, at her starter en omflytningsmeddelelse

C

86

Dato

DA

Dato for omflytning af fangst, mens fartøjet befinder sig på havet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

87

Klokkeslæt

TI

Omflytningsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

88

Modtagerfartøjets CFR-nummer

IR

Meddelelse, der har formatet AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland i EU, og X står for et bogstav eller et tal

CIF ved fælles fiskeri, når fartøjet er et EU-fartøj

89

Modtagerfartøjets radiokaldesignal

TT

Modtagerfartøjets internationale radiokaldesignal

CIF ved fælles fiskeri

90

Modtagerfartøjets flagstat

TC

Modtagerfartøjets flagstat (alfa-3-ISO-landekode)

CIF ved fælles fiskeri

91

Det eller de andre deltagende fartøjers CFR-nummer

RF

Meddelelse, der har formatet AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland i EU, og X står for et bogstav eller et tal

CIF ved fælles fiskeri sammen med et EU-fartøj

92

Det eller de andre deltagende fartøjers radiokaldesignal

TF

Det eller de andre deltagende fartøjers internationale radiokaldesignal

CIF ved fælles fiskeri, når der er andre deltagende fartøjer

93

Det eller de andre deltagende fartøjers flagstat

FC

Det eller de deltagende fartøjers flagstat (alfa-3-ISO-landekode)

CIF ved fælles fiskeri, når der er andre deltagende fartøjer

94

Omflyttet til

RT

Trebogstavskode for omflytningsmål (opbevaringsnet:KNE, bur: CGE osv.). Koderne kan ses her: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

95

POS-undermeddelelse

POS

Position, hvor overførslen har fundet sted (se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

96

Undermeddelelse om fangst (liste over SPE-undermeddelelser om arter)

SPE

Mængden af omflyttet fisk (se oplysninger om underelementer og attributter til SPE).

C

97

 

 

 

 

98

TRA:omladningserklæring

 

For hver omladning af fangst skal både donor og modtager indsende en erklæring

 

99

Start på omladningserklæring

TRA

Tag, der angiver, at her starter en omladningserklæring

C

100

Dato

DA

Omladning (TRA) påbegyndt (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

101

Klokkeslæt

TI

Omladning (TRA) påbegyndt (TT:MM (UTC))

C

102

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Det geografiske område, hvor omladning fandt sted.

Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF, når omladning har fundet sted på havet

103

Havn

PO

Havnekode (alfa-2-ISO-landekode + trebogstavshavnekode).

Der er en liste over havnekoder (LLHHH) på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF, når omladning har fundet sted i havn

104

Modtagerfartøjets CFR-nummer

IR

Meddelelsen har formen AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for registreringslandet i EU, og X står for et bogstav eller et tal

CIF for EU-fiskerfartøjer

105

Omladning: modtagerfartøj

TT

Donorfartøjet angiver modtagerfartøjets internationale radiokaldesignal

C

106

Omladning: modtagerfartøjets flagstat

TC

Donorfartøjet angiver flagstaten for det fartøj, der omlades til (alfa-3 ISO-landekode)

C

107

Donorfartøjets CFR-nummer

RF

Meddelelse, der har formatet AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland i EU, og X står for et bogstav eller et tal

CIF for EU-fiskerfartøjer

108

Omladning: (donor)fartøj

TF

Modtagerfartøjet angiver donorfartøjets internationale radiokaldesignal

C

109

Omladning: donorfartøjets flagstat

FC

Modtagerfartøjet angiver donorfartøjets flagstat (alfa-3-ISO-landekode)

C

110

POS-undermeddelelse

POS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF (3) (NEAFC- og NAFO-farvande eller fiskeri efter almindelig, tun)

111

Omladet fangst (liste over SPE-undermeddelelser om arter)

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

112

 

 

 

 

113

COE: Meddelelse om indsejling i område

 

Hvis der fiskes i et område, hvor bestanden skal genoprettes, eller i de vestlige farvande

 

114

Start på indsatsmeddelelse Indsejling i område

COE

Tag, der angiver, at her starter en meddelelse om indsejling i indsatsområde

C

115

Dato

DA

Indsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

116

Klokkeslæt

TI

Indsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

117

Målart(er)

TS

Arter, som der vil blive fisket efter i området (demersale, pelagiske, kammuslinger, krabber).

Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

118

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Fartøjets geografiske position.

Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm(se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

C

119

Undermeddelelse om ombordværende fangst (liste over SPE-undermeddelelser om arter)

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

O

120

 

 

 

 

121

COX: Meddelelse om udsejling af område

 

Hvis der fiskes i et område, hvor bestanden skal genoprettes, eller i de vestlige farvande

 

122

Start på indsatsmeddelelse Udsejling af område

COX

Tag, der angiver, at her starter en meddelelse om udsejling af indsatsområde

C

123

Dato

DA

Udsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

124

Klokkeslæt

TI

Udsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

125

Målart(er)

TS

Arter, som der vil blive fisket efter i området (demersale, pelagiske, kammuslinger, krabber). Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF, hvis der ikke udøves andet fiskeri

126

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Fartøjets geografiske position. Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF, hvis der ikke udøves andet fiskeri

127

Undermeddelelse om position

POS

Position ved udsejling (se underelementer og attributter til POS)

C

128

Undermeddelelse om fangst

SPE

Fangst i området (se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

O

129

 

 

 

 

130

CRO: Meddelelse om gennemsejling af område

 

Ved gennemsejling af områder, hvor bestanden skal genoprettes, eller de vestlige farvande

 

131

Start på indsatsmeddelelse Gennemsejling af en område

CRO

Tag, der angiver, at her starter en meddelelse om gennemsejling af indsatsområdet (uden at der fiskes). I COE- og COX-meddelelser skal kun DA, TI og POS specificeres

C

132

Meddelelse om indsejling i område

COE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til COE)

C

133

Meddelelse om udsejling af område

COX

(Se oplysninger om underelementer og attributter til COX)

C

134

 

 

 

 

135

TRZ: Meddelelse om fiskeri på tværs af områder

 

Benyttes, når der fiskes på tværs af områder

 

136

Start på indsatsmeddelelse Fiskeri på tværs af områder

TRZ

Tag, der angiver, at her starter en meddelelse om fiskeri på tværs af områder

C

137

Meddelelse om indsejling

COE

Første indsejling (se underelementer og attributter til COE)

C

138

Meddelelse om udsejling

COX

Sidste udsejling (se underelementer og attributter til COX)

C

139

 

 

 

 

140

INS: Meddelelse om inspektion

 

Indsendes af myndighederne, ikke af fartøjsføreren

 

141

Start på inspektionsmeddelelse

INS

Tag, der angiver, at her starter en undermeddelelse om inspektion

O

142

Inspektionsland

IC

Alfa-3-ISO-landekode

C

143

Udpeget kontrollør

IA

Hver stat meddeler en firecifret kode til identifikation af deres kontrollør

C

144

Dato

DA

Inspektionsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

145

Klokkeslæt

TI

Inspektionsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

146

Undermeddelelse om position

POS

Position ved inspektion (se underelementer og attributter til POS)

C

147

 

 

 

 

148

DIS: Meddelelse om udsmid

 

 

CIF (3) (NEAFC, NAFO)

149

Start på meddelelse om udsmid

DIS

Tag med oplysninger om udsmid

C

150

Dato

DA

Udsmidsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

151

Klokkeslæt

TI

Udsmidsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

152

Undermeddelelse om position

POS

Position på udsmidstidspunktet (se underelementer og attributter til POS)

C

153

Undermeddelelse om udsmid

SPE

Udsmid (se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

154

 

 

 

 

155

PNO: Forudgående underretning om hjemkomst

 

Skal fremsendes inden hjemkomst til havn eller hvis foreskrevet i EU's regler

CIF (3)

156

Start på forudgående underretning

PNO

Tag, der angiver, at her starter en forudgående underretning

C

157

Forventet dato for ankomst i havn

PD

Forventet ankomst- eller gennemsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

158

Forventet klokkeslæt for ankomst i havn

PT

Forventet klokkeslæt for ankomst eller gennemsejling (TT:MM (UTC))

C

159

Havn

PO

Havnekode (tobogstavslandekode (alfa-2-ISO-landekode) + trebogstavshavnekode. Der er en liste over havnekoder (LLHHH) på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

160

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Fiskeriområde for forudgående underretning om torsk. Der er en liste over koder for fiskeriområder og indsats-/bevaringsområder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

CIF i Østersøen

161

Forventet dato

DA

Forventet landingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD) i Østersøen (udsejlingsområde)

CIF i Østersøen

162

Forventet klokkeslæt

TI

Forventet landingsklokkeslæt (TT:MM (UTC)) i Østersøen (udsejlingsområde)

CIF i Østersøen

163

Undermeddelelse om ombordværende fangst (liste over SPE-undermeddelelser om arter)

SPE

Ombordværende fangst (ved pelagiske arter er ICES-område påkrævet) (se oplysninger om SPE-undermeddelelse)

C

164

Undermeddelelse om position

POS

Position ved indsejling i/udsejling af område (se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF

165

 

 

 

 

166

EOF: Meddelelse om afsluttet fiskeri

 

Fremsendes, så snart det sidste fiskedræt er afsluttet, og inden hjemkomst til havn og landing af fisk

 

167

Start på meddelelse om afsluttet fiskeri

EOF

Tag, der angiver fiskeriets afslutning inden hjemkomst til havn

C

168

Dato

DA

Afslutningsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

169

Klokkeslæt

TI

Afslutningsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

170

 

 

 

 

171

RTP: Hjemkomstmeddelelse

 

Fremsendes på tidspunktet for anløb af havn efter en eventuel PNO-meddelelse og før landing

 

172

Start på hjemkomstmeddelelse

RTP

Tag, der angiver hjemkomst til havn ved fangstrejsens afslutning

C

173

Dato

DA

Hjemkomstdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

174

Klokkeslæt

TI

Hjemkomstklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

175

Havn

PO

Havnekode (alfa-2-ISO-landekode + trebogstavshavnekode). Der er en liste over havnekoder (LLHHH) på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

176

Grund til hjemkomst

RE

Årsagen til, at fartøjet vender tilbage til havn (fx for at søge nødhavn, proviantere eller lande fisk). Der er en liste over årsagskoder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

177

Redskaber om bord

GEA

(Se oplysninger om underelementer og attributter til GEA)

O

178

 

 

 

 

179

LAN: Landingsopgørelse

 

Fremsendes efter landing

 

180

Start på landingsopgørelse

LAN

Tag, der angiver, at her starter en landingsopgørelse

C

181

Dato

DA

ÅÅÅÅ-MM-DD — landingsdato

C

182

Klokkeslæt

TI

TT:MM (UTC) — landingsklokkeslæt

C

183

Afsendertype

TS

Trebogstavskode (MAS: fartøjsfører;REP: hans repræsentant, AGE: agent)

C

184

Havn

PO

Havnekode (tobogstavslandekode (alfa-2-ISO-landekode) + trebogstavshavnekode. Der er en liste over havnekoder (LLHHH) på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

185

Undermeddelelse om landet fangst (liste over SPE med PRO-undermeddelelser)

SPE

Arter, fiskeriområder, landet vægt, relevante redskaber samt præsentationsformer (se underelementer og attributter til SPE)

C

186

 

 

 

 

187

POS: Undermeddelelse om position

 

 

 

188

Start på undermeddelelse om position

POS

Tag, der indeholder den geografiske positions koordinater

C

189

Bredde (decimalgrader)

LT

Breddegrad udtrykt i WGS84-formatet, som anvendes i FOS

C

190

Længde (decimalgrader)

LG

Længdegrad udtrykt i WGS84-formatet, som anvendes i FOS

C

191

 

 

 

 

192

GEA: Undermeddelelse om anvendte redskaber

 

 

 

193

Start på undermeddelelse om anvendte redskaber

GEA

Tag, der indeholder den geografiske positions koordinater

C

194

Redskabstype

GE

Redskabskode i henhold til FAO's »International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear«

C

195

Maskestørrelse

ME

Maskernes størrelse (i millimeter)

CIF, når redskabet har masker, for hvilke der gælder visse størrelseskrav

196

Redskabskapacitet

GC

Redskabernes størrelse og antal

CIF for anvendt redskabstype

197

Fiskedræt

FO

Antal fiskedræt (træk/sæt) pr. døgn

CIF, hvis fartøjet har licens til at fiske efter dybhavsbestande

198

Fisketid

DU

Antal timer, som redskaberne var i vandet

CIF, hvis fartøjet har licens til at fiske efter dybhavsbestande

199

Undermeddelelse om udsætning af redskaber

GES

Undermeddelelse om udsætning af redskaber (se underelementer og attributter til GES)

CIF (3) (hvis fartøjer benytter passive eller faststående redskaber)

200

Undermeddelelse om indhaling af redskaber

GER

Undermeddelelse om indhaling af redskaber (se underelementer og attributter til GER)

CIF (3) (hvis fartøjer benytter passive eller faststående redskaber)

201

Undermeddelelse om anvendelse af garn

GIL

Undermeddelelse om anvendelse af garn (se underelementer og attributter til GIL)

CIF, hvis fartøjet har tilladelser til ICES III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k og XII

202

Fiskedybder

FD

Afstanden fra havoverfladen til den dybeste del af fiskeredskaberne (i meter).Gælder for fartøjer, der anvender slæberedskaber, langliner og faststående redskaber

CIF ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

203

Gennemsnitligt antal kroge på langliner

NH

Det gennemsnitlige antal kroge på langlinerne

CIF ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

204

Nettenes gennemsnitlige længde

GL

Nettenes gennemsnitlige længde, når der anvendes faststående redskaber (i meter)

CIF ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

205

Nettenes gennemsnitlige højde

GD

Nettenes gennemsnitlige højde, når der anvendes faststående redskaber (i meter)

CIF ved dybhavsfiskeri og i norske farvande

206

 

 

 

 

207

GES: Undermeddelelse om udsætning af redskaber

 

 

CIF, hvis foreskrevet i reglerne (3)

208

Start på undermeddelelse om position

GES

Mærke, der indeholder oplysninger om udsætning af redskaber

C

209

Dato

DA

Udsætningsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

210

Klokkeslæt

TI

Udsætningsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

211

POS-undermeddelelse

POS

Position for udsætning af redskaber (se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

C

212

 

 

 

 

213

GER: Undermeddelelse om indhaling af redskaber

 

 

CIF, hvis foreskrevet i reglerne (3)

214

Start på undermeddelelse om position

GER

Tag, der indeholder oplysninger om indhaling af redskaber

C

215

Dato

DA

Indhalingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

216

Klokkeslæt

TI

Indhalingsklokkeslæt (TT:MM (UTC))

C

217

POS-undermeddelelse

POS

Position for indhaling af redskaber (se underelementer og attributter til POS)

C

218

 

 

 

 

219

GIL: Undermeddelelse om udsætning af garn

 

 

CIF, hvis fartøjet har tilladelser til ICES III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k og XII

220

Start på undermeddelelse om udsætning af garn

GIL

Tag, der viser, at her følger oplysninger om udsætning af garn

 

221

Nominel længde af ét garn

NL

Oplysningerne skal registreres under hver fangstrejse (i meter)

C

222

Antal garn

NN

Antal garn i en lænke

C

223

Antal lænker

FL

Antal udsatte lænker

C

224

Undermeddelelse om position

POS

Position for hver udsætning af lænke (se underelementer og attributter til POS)

C

225

Dybde for hver udsat lænke

FD

Dybde for hver udsat lænke (afstanden fra havoverfladen til den dybeste del af fiskeredskaberne)

C

226

Sættetid for hver udsat lænke

ST

Sættetid for hver udsat lænke (timer)

C

227

 

 

 

 

228

GLS: Undermeddelelse om tab af redskaber

 

Tab af faststående redskaber

CIF, hvis foreskrevet i reglerne (3)

229

Start på undermeddelelse om tab af redskaber

GLS

Oplysninger om faststående redskaber, der er gået tabt

 

230

Dato for tab af redskaber

DA

Dato for tab af redskaber (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

231

Antal enheder

NN

Antal tabte redskaber

CIF

232

POS-undermeddelelse

POS

Redskabernes sidste kendte position (se oplysninger om underelementer og attributter til POS)

CIF

233

 

 

 

 

234

RAS: Undermeddelelse om relevant område

RAS

Der indberettes oplysninger om det relevante område afhængigt af, hvilke indberetningskrav der gælder.Der skal anføres mindst ét område.Der vil blive lagt en liste over koder på EU's websted, hvis adresse angives senere.

CIF

235

FAO-område

FA

FAO-område (fx 27)

CIF

236

FAO/ICES-underområde

SA

FAO/ICES-underområde (fx 3)

CIF

237

FAO/ICES-afsnit

ID

FAO/ICES-afsnit (fx d)

CIF

238

FAO/ICES-underafsnit

SD

FAO/ICES-underafsnit (fx 24). (Kombineret med ovenstående eksempler giver det 27.3.d.24.)

CIF

239

Økonomisk zone

EZ

Økonomisk zone

CIF

240

Statistisk ICES-rektangel

SR

Statistisk ICES-rektangel (fx 49E6)

CIF

241

Fiskeriindsatsområde

FE

Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

CIF

242

 

 

 

 

243

SPE: Undermeddelelse om arter

 

Samlet mængde pr. art

 

244

Start på undermeddelelse om arter

SPE

Oplysninger om fiskefangsten pr. art

C

245

Artsnavn

SN

Artsnavn (FAO-kode alfa-3)

C

246

Fiskens vægt

WT

Afhængigt af sammenhængen anføres her enten:

1.

fiskens samlede vægt (i kilogram) i fangstperioden

2.

den samlede vægt (i kilogram) af den ombordværende fisk (i alt) eller

3.

den samlede vægt (i kilogram) af den landede fisk

4.

den samlede vægt af udsmid eller af fisk, der er anvendt som levende agn

CIF, hvis arterne ikke tælles,fiskeri efter almindelig tun

247

Antal fisk

NF

Antallet af fisk (når fangsten skal registreres i antal fisk, dvs. for laks og tun)

CIF ved lakse- og tunfiskeri

248

Mængde i net

NQ

Anslået mængde i net, dvs. ikke i lasten

CIF i forbindelse med levende tun

249

Antal i net

NB

Anslået antal fisk i net, dvs. ikke i lasten

CIF ved levende tun

250

Undermeddelelse om relevant område

RAS

Geografisk område, hvor størstedelen af fangsten blev taget.

Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm (se oplysninger om underelementer og attributter til RAS)

C

251

Redskabstype

GE

Bogstavkode i henhold til FAO's »International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear«

CIF, hvis der kun er indgivet landingsopgørelse for visse arter og fangstområder

252

Undermeddelelse om forarbejdning

PRO

(Se oplysninger om underelementer og attributter til PRO)

CIF for landingsopgørelse (omladningserklæring)

253

 

 

 

 

254

PRO: Undermeddelelse om forarbejdning

 

Forarbejdning/præsentationsform for hver landet art

 

255

Start på undermeddelelse om forarbejdning

PRO

Tag, der indeholder oplysninger om forarbejdning

C

256

Fiskens friskhedsklasse

FF

Fiskens friskhedsklasse (A, B, E, V, SO)

CIF ved salgsnotaer

257

Opbevaringsmåde

PS

Bogstavkode for fiskens tilstand som for eksempel levende, frossen eller saltet. Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

258

Fiskens præsentationsform

PR

Bogstavkode for varens præsentationsform (afspejler fiskens forarbejdning): Der anvendes de koder, der ligger på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

259

Emballagetype anvendt til den forarbejdede vare

TY

Trebogstavskode (CRT = kartoner, BOX = kasser, BGS = sække, BLC = blokke)

CIF for TRA, O for LAN

260

Antal emballageenheder

NN

Antal emballageenheder: kartoner, kasser, sække, blokke osv.CIF:

CIF for TRA, O for LAN

261

Gennemsnitsvægt pr. emballageenhed

AW

Produktvægt (kg)

CIF for TRA, O for LAN

262

Omregningsfaktor

CF

En numerisk faktor for omregning af forarbejdet fisks vægt til levende vægt

O

263

 

 

 

 

264

Salgsnotameddelelse: SAL

 

En SAL-meddelelse er en salgsmeddelelse

 

265

Følgende attributter specificeres

 

En salgsmeddelelse kan enten være en salgsnotalinje eller en overtagelseslinje

 

266

Start på salgsmeddelelse

SAL

Tag, der angiver, at her starter en salgsmeddelelse

C

267

Fartøjets EU-flåderegisternummer (CFR-nummer)

IR

Meddelelsen har formatet AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland i EU, og X står for et bogstav eller et tal

C

268

Fartøjets radiokaldesignal

RC

Internationalt radiokaldesignal

CIF, når CFR ikke er ajourført

269

Fartøjets havnekendingsnummer

XR

Registreringsnummer på siden (skroget) af det fartøj, som landede fisken

O

270

Registreringsland

FS

Alfa-3-ISO-landekode

C

271

Fartøjets navn

NA

Navnet på det fartøj, der landede fisken

O

272

SLI-meddelelse

SLI

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SLI)

CIF ved salg

273

TLI-meddelelse

TLI

(Se oplysninger om underelementer og attributter til TLI)

CIF ved overtagelse

274

 

 

 

 

275

SLI: Salgslinjemeddelelse

 

 

 

276

Start på salgslinjemeddelelse

SLI

Tag, der indeholder oplysninger om salg af et parti

C

277

Dato

DA

Salgsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

278

Salgsland

SC

Det land, hvor salget fandt sted (alfa-3-ISO-landekode)

C

279

Salgssted

SL

Der er en liste over havnekoder (LLHHH) på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

280

Sælgers navn

NS

Navnet på den auktion, det organ eller den person, der sælger fisken

C

281

Købers navn

NB

Navnet på det organ eller den person, der køber fisken

C

282

Salgsaftalens referencenummer

CN

Salgsaftalens referencenummer

O

283

Undermeddelelse om kildedokument

SRC

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SRC)

C

284

Undererklæring om det solgte parti

CSS

(Se oplysninger om underelementer og attributter til CSS)

C

285

 

 

 

 

286

SRC-undermeddelelse

 

Flagstatens myndigheder skal spore kildedokumentets oprindelse på grundlag af fartøjets logbogs- og landingsoplysninger

 

287

Start på undermeddelelse om kildedokument

SRC

Tag, der indeholder oplysninger om kildedokumentet for det solgte parti

C

288

Landingsdato

DL

Landingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

289

Land og havn

PO

Identifikation af landingsstedet ved landets og havnens navn. Der er en liste over lande- og havnekoder (LLHHH) på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

C

290

 

 

 

 

291

CSS-undermeddelelse

 

 

 

292

Start på undererklæring om det solgte parti

CSS

Tag, der indeholder oplysninger om den solgte vare

C

293

Fiskens pris

FP

Pris pr. kg

C

294

Handelsvaluta

CR

Den valuta, der blev anvendt ved salget. Der vil blive lagt en liste over valutasymboler og -koder ud på EU's websted (adresse angives senere)

C

295

Fiskens størrelsesklasse

SF

Fiskestørrelse (1-8, alle samme størrelse eller kg, g, cm, mm eller antal fisk pr. kg alt efter tilfældet)

CIF

296

Varens bestemmelse (anvendelsesformål)

PP

Koder for konsum, prolongation og industriformål

CIF

297

Trukket tilbage

WD

Trukket tilbage af en producentorganisation (Y: ja, N: nej, T: midlertidigt)

C

298

Kode for producentorganisations anvendelse af tilbagetrukket fangst

OP

En liste over koder vil blive lagt ud på EU's websted (adresse angives senere)

O

299

Arter i partiet

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C

300

TLI: Overtagelsesmeddelelse

 

 

 

301

Start på overtagelseserklæring

TLI

Tag, der viser, at her starter oplysninger om en overtagelseshandling

C

302

Dato

DA

Overtagelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

303

Overtagelsesland

SC

Det land, hvor overtagelse fandt sted (alfa-3-ISO-landekode)

C

304

Overtagelsessted

SL

Kode for den havn eller navn på det sted (hvis overtagelsen ikke fandt sted i en havn), hvor overtagelsen fandt sted. Der vil blive offentliggjort en liste på EU-webstedet http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_da.htm (adresse angives senere)

C

305

Navn på den overtagende organisation

NT

Navnet på den organisation, der overtog fisken

C

306

Overtagelsesaftalens referencenummer

CN

Overtagelsesaftalens referencenummer

O

307

SRC-undermeddelelse

SRC

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SRC)

C

308

Undermeddelelse om overtagelse af parti

CST

(Se oplysninger om underelementer og attributter til CST)

C

309

 

 

 

 

310

CST-undermeddelelse

 

 

 

311

Start på linje for hvert overtaget parti

CST

Tag, der indeholder linje med oplysninger for hver overtaget art

C

312

Fiskens størrelsesklasse

SF

Fiskestørrelse (1-8, alle samme størrelse eller kg, g, cm, mm eller antal fisk pr. kg alt efter tilfældet)

O

313

Arter i partiet

SPE

(Se oplysninger om underelementer og attributter til SPE)

C


(1)  Dette bilag erstatter bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/2007 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder.

(2)  Obligatorisk, hvis det er foreskrevet i EU-regler, internationale aftaler eller bilaterale aftaler.

(3)  Når CIF ikke finder anvendelse, er attributtet valgfrit.

1.

Definitioner af tegnsæt findes på http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. For ERS: Western character set (UTF-8).

2.

Alle koder (eller relevante henvisninger) vil blive anført på EU's fiskeriwebsted (adressen angives senere): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (herunder koder for rettelser, havne, fiskeriområder, hensigter ved udsejling fra havn, grunde til at vende tilbage til havn, fiskeritype/målarter, koder for indsejling i bevarelses- og indsatszoner og andre koder eller henvisninger).

3.

Alle trebogstavskoder er XML-elementer og alle tobogstavskoder er XML-attributter.

4.

XML-prøvefiler og referencedefinitioner for XSD til ovenstående bilag vil blive lagt ud på EU's websted (adresse angives senere).

5.

Alle vægtangivelser i tabellen oplyses i kilogram, om nødvendigt med en nøjagtighed på op til to decimaler.«


9.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 600/2010

af 8. juli 2010

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår tilføjelser og ændringer af eksemplerne på beslægtede sorter eller andre produkter, for hvilke den samme maksimalgrænseværdi gælder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater har anmodet om, at der foretages mindre ændringer af og tilføjelser til bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 i kolonnen »Eksempler på beslægtede sorter eller andre produkter, for hvilke den samme maksimalgrænseværdi gælder«.

(2)

Disse ændringer og tilføjelser er nødvendige for at optage nye frugter, grøntsager og kornsorter, der er kommet på markedet i medlemsstaterne, i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005.

(3)

Der bør indsættes følgende frugter, grøntsager, korn og animalske produkter: mineola, slåen, agerbær, blærebæger, limequat, mangostan, dragefrugt (rød pitahaya), jordmandel (chufa), stikkelsbærkiwi, løvstikkerod, angelikrod, ensianrod, trætomat, gojibær, bukketorn, choi sum, portugisisk grønkål, portugisisk kål, ærteblade og radiseblade, amarantspinat og -frø, agretti, frø af andre frugter af græskarfamilien, quinoa, hyldeblomst, ginkgoblade, spiselige blomster, mynte og vildt. Tyttebær flyttes fra kategorien amerikansk blåbær til kategorien tranebær. Den latinske betegnelse for druer ændres i overensstemmelse med den internationale nomenklatur.

(4)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 70 af 16.3.2005, s. 1.


BILAG

»BILAG I

Vegetabilske og animalske produkter, jf. artikel 2, stk. 1

Kodenummer (1)

Grupper af produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for

Videnskabeligt navn (2)

Eksempler på beslægtede sorter eller andre produkter, for hvilke den samme maksimalgrænseværdi gælder

De dele af produkterne, som maksimalgrænseværdierne gælder for

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrugter

 

 

 

Hele produktet

0110010

 

Grapefrugter

Citrus paradisi

Pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger

 

0110020

 

Appelsiner

Citrus sinensis

Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger

 

0110030

 

Citroner

Citrus limon

Cedrat, citron

 

0110040

 

Limefrugter

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandariner

Citrus reticulata

Klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger

 

0110990

 

Andet (3)

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af skallen (undtagen kastanjer)

0120010

 

Mandler

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Paranødder

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Cashewnødder

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kastanjer

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosnødder

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Hasselnødder

Corylus avellana

Lambertsnød

 

0120070

 

Macadamia

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekannødder

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinjekerner

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacienødder

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Valnødder

Juglans regia

 

 

0120990

 

Andet (3)

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0130010

 

Æbler

Malus domesticus

Vildæble

 

0130020

 

Pærer

Pyrus communis

Kinesisk pære

 

0130030

 

Kvæder

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mispel (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Japanmispel (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Andet (3)

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk

0140010

 

Abrikoser

Prunus armenica

 

 

0140020

 

Kirsebær

Prunus cerasus, prunus avium

Sødkirsebær, surkirsebær

 

0140030

 

Ferskner

Prunus persica

Nektarin og lignende krydsninger

 

0140040

 

Blommer

Prunus domestica

Kræge, reineclaude, mirabelle, slåen

 

0140990

 

Andet (3)

 

 

 

0150000

v)

Bær og små frugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af top/blomst og stilk (undtagen solbær og ribs: frugt med stilk)

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

 

 

 

0151010

 

Spisedruer

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Druer til vinfremstilling

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

 

0153010

 

Brombær

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Korbær

Rubus ceasius

Loganbær, boysenbær og multebær

 

0153030

 

Hindbær

Rubus idaeus

Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Andet (3)

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

0154010

 

Amerikansk blåbær

Vaccinium spp, dog ikke V. macrocarpon og V. vitis-idaea

Almindelig blåbær, bølle

 

0154020

 

Tranebær

Vaccinium macrocarpon og V.vitis-idaea

Tyttebær

 

0154030

 

Solbær og ribs (røde, sorte og hvide)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Stikkelsbær

Ribes uva-crispa

Krydsninger med andre Ribes-arter

 

0154050

 

Hyben

Rosa canina

 

 

0154060

 

Morbær (4)

Morus spp

Bær fra jordbærtræ

 

0154070

 

Azarolhvidtjørn (4) (mediterranean medlar)

Crataegus azarolus

Stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Hyldebær (4)

Sambucus nigra

Sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer

 

0154990

 

Andet (3)

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stængel eller krone (ananas)

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

 

 

0161010

 

Dadler

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figner

Ficus carica

 

 

0161030

 

Spiseoliven

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumquat (4)

Fortunella species

Marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambol (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Almindelig kaki (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambola (4) (javablomme)

Syzygium cumini

Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær (grumichama Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Andet (3)

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

0162010

 

Kiwifrugter

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litchi

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan (håret litchi), mangostan

 

0162030

 

Passionsfrugter

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Ægte figenkaktus (4) (kaktusfigen)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Stjerneæbler (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Amerikansk kaki (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey)

 

0162990

 

Andet (3)

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0163010

 

Avocadoer

Persea americana

 

 

0163020

 

Bananer

Musa x paradisica

Dværgbanan, melbanan, æblebanan

 

0163030

 

Mangofrugter

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granatæbler

Punica granatum

 

 

0163060

 

Cherimoya (4)

Annona cherimola

Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

Rød pitahaya eller dragefrugt (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Brødfrugt (4)

Artocarpus altilis

Jackfrugt

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Pigget annona (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Andet (3)

 

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af evt. top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning

0211000

a)

Kartofler

 

Tuber form Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

0212010

 

Maniok

Manihot esculenta

Taro, tarorod, tannia

 

0212020

 

Batater, søde kartofler

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Yams

Dioscorea sp.

Yamsbønne, mexicansk yamsbønne

 

0212040

 

Salepmaranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Andet (3)  (4)

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

 

0213010

 

Rødbeder

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Gulerødder

Daucus carota

 

 

0213030

 

Knoldselleri

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Peberrod

Armoracia rusticana

Angelikrod, løvstikkerod, ensianrod

 

0213050

 

Jordskokker

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinakker

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Persillerod

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Radiser

Raphanus sativus var. sativus

Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Havrerod

Tragopogon porrifolius

Skorzoner, haveskorzoner (vegetabilsk østersplante)

 

0213100

 

Kålroer

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Majroer

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Andet (3)

 

 

 

0220000

ii)

Løg

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af letaftagelig hinde og jord (tørre) eller rod og jord (friske)

0220010

 

Hvidløg

Allium sativum

 

 

0220020

 

Kepaløg

Allium cepa

Perleløg

 

0220030

 

Skalotteløg

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Forårsløg

Allium cepa

Pibeløg og lignende sorter

 

0220990

 

Andet (3)

 

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af stilk (sukkermajs: uden svøb, og blærebæger: uden bægerblade)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

Tomater

Lycopersicum esculentum

Kirsebærtomat, trætomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)

 

0231020

 

Peberfrugter

Capsicum annuum, var grossum og var. longum

Chilipeber

 

0231030

 

Auberginer (ægplanter)

Solanum melongena

Melonpære

 

0231040

 

Okra, lady's fingers

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Andet (3)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

 

 

 

0232010

 

Agurker

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Drueagurker, asieagurker

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Courgetter

Cucurbita pepo var. melopepo

Sommersquash, mandelgræskar (patisson)

 

0232990

 

Andet (3)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

 

 

 

 

0233010

 

Meloner

Cucumis melo

Hornmelon

 

0233020

 

Græskar

Cucurbita maxima

Vintersquash

 

0233030

 

Vandmeloner

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Andet (3)

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

Zea mays var. sacharata

 

Kerner og kolbe uden svøb

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

 

 

0240000

iv)

Kål

 

 

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

Kun hovedet

0241010

 

Broccoli

Brassica oleracea

Calabrese, kailankål, cime di rapa

 

0241020

 

Blomkål

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Andet (3)

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

 

Hele planten efter fjernelse af rod og ødelagte blade

0242010

 

Rosenkål

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Kun kålknopperne

0242020

 

Hovedkål

Brassica oleracea convar capitata

Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål

 

0242990

 

Andet (3)

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

Hele planten efter fjernelse af rod og ødelagte blade

0243010

 

Kinakål

Brassica rapa spp. pekinensis-gruppen

Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai

 

0243020

 

Grønkål

Brassica oleracea convar. Acephalea

Foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål

 

0243990

 

Andet (3)

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Hele produktet efter fjernelse af rod, top og evt. vedhængende jord

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af rod og evt. ødelagte ydre dækblade og jord

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Vårsalat

Valerianella locusta

Feldsalat

 

0251020

 

Havesalat

Lactuca sativa

Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romersk salat (cossalat)

 

0251030

 

Endivie, bredbladet

Cichorium endiva

Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf

 

0251040

 

Havekarse (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Langskulpet vinterkarse (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Salatsennep (4) (rucola)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Vild sennep, sandsennep

 

0251070

 

Rød sennep (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Blade og skud af Brassica spp. (4) (herunder majroetoppe)

Brassica spp

Mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8)

 

0251990

 

Andet (3)

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

 

 

 

0252010

 

Spinat

Spinacia oleracea

Newzealandsk spinat, amarantspinat

 

0252020

 

Portulak (4)

Portulaca oleracea

Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda)

 

0252030

 

Bladbeder

Beta vulgaris

Blade af rødbeder

 

0252990

 

Andet (3)

 

 

 

0253000

c)

Vinblade (4) (vindrueblade)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

d)

Brøndkarse

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Julesalat

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 

 

0256000

f)

Urter

 

 

 

 

0256010

 

Kørvel

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Purløg

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Blade af selleri

Apium graveolens var. seccalinum

Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea

 

0256040

 

Persille

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvie (4)

Salvia officinalis

Vintersar, almindelig sar

 

0256060

 

Rosmarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timian (4)

Thymus spp.

Merian, oregano

 

0256080

 

Basilikum (4)

Ocimum basilicum

Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte

 

0256090

 

Laurbærblade (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Isop

 

0256990

 

Andet (3)

 

Spiselige blomster

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

 

 

Hele produktet

0260010

 

Bønner (med bælg)

Phaseolus vulgaris

Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne

 

0260020

 

Bønner (uden bælg)

Phaseolus vulgaris

Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne

 

0260030

 

Ærter (med bælg)

Pisum sativum

Mangetout (sukkerært)

 

0260040

 

Ærter (uden bælg)

Pisum sativum

Haveært/grønært, kikært

 

0260050

 

Linser (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Andet (3)

 

 

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod

0270010

 

Asparges

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardoner

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Bladselleri

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fennikel

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artiskokker

Cynara scolymus

 

Hele hovedet inklusive blomsterbund

0270060

 

Porrer

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarber

Rheum x hybridum

 

Stilke efter fjernelse af rod og blade

0270080

 

Bambusskud (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmehjerter (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Andet (3)

 

 

 

0280000

viii)

Svampe

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af jord eller vækstmedium

0280010

 

Dyrkede

 

Havechampignon (4), østershat, shitake (4)

 

0280020

 

Vilde  (4)

 

Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat

 

0280990

 

Andet (3)

 

 

 

0290000

ix)

Tang  (4)

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagte blade

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

 

 

 

Tørrede frø

0300010

 

Bønner

Phaseolus vulgaris

Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne

 

0300020

 

Linser

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Ærter

Pisum sativum

Kikært, markært, fladbælg

 

0300040

 

Lupiner (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Andet (3)

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af skal, sten/kerner og svøb/skind, hvis det er muligt

0401000

i)

Olieholdige frø

 

 

 

 

0401010

 

Hørfrø

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Jordnødder

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Valmuefrø

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sesamfrø

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Solsikkefrø

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapsfrø

Brassica napus

Frø af agerkål, rybs

 

0401070

 

Sojabønner

Glycine max

 

 

0401080

 

Sennepsfrø

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Bomuldsfrø

Gossypium spp.

 

Fibrene ikke fjernet fra frøene

0401100

 

Græskarfrø (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Frø af andre frugter af græskarfamilien

 

0401110

 

Safflor (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Hjulkrone (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Sæddodder (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Hampfrø (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Kristpalmefrø

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Andet (3)

 

 

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

 

 

 

 

0402010

 

Oliven til oliefremstilling (4)

Olea europaea

 

Hele frugten efter fjernelse af evt. stilke efter fjernelse af evt. jord

0402020

 

Palmenødder (4) (oliepalmekerner)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Frugt fra oliepalmer (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Andet (3)

 

 

 

0500000

5.

KORN

 

 

 

Hele korn

0500010

 

Byg

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Boghvede

Fagopyrum esculentum

Amarant, quinoa

 

0500030

 

Majs

Zea mays

 

 

0500040

 

Hirse (4)

Panicum spp.

Kolbehirse, teff

 

0500050

 

Havre

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ris

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Rug

Secale cereale

 

 

050080

 

Durra (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Hvede

Triticum aestivum, T. durum

Spelt, triticale

 

0500990

 

Andet (3)

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

Te

Camellia sinensis

 

Hele produktet

0620000

ii)

Kaffebønner  (4)

 

 

 

Grønne bønner

0630000

iii)

Urteudtræk  (4) (tørrede)

 

 

 

 

0631000

a)

Blomster

 

 

 

Hele blomsten efter fjernelse af stilk og ødelagte blade

0631010

 

Blomster af kamille

Matricaria recutita

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Blomster af hibiscus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Kronblade af roser

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Blomster af jasmin

Jasminum officinal

Hyldeblomst (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Blomster af lind

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Andet (3)

 

 

 

0632000

b)

Blade

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af rod og ødelagte blade

0632010

 

Jordbærblade

Fragaria spp,

 

 

0632020

 

Rooibosblade

Aspalathus spec.

Ginkgoblade

 

0632030

 

Maté

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Andet (3)

 

 

 

0633000

c)

Rødder

 

 

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning

0633010

 

Baldrianrod

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ginsengrod

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Andet (3)

 

 

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakaobønner  (4) (gærede eller tørrede)

 

Theobroma cacao

 

Bønnen efter fjernelse af skallen

0650000

v)

Karob (4) (johannesbrød)

 

Ceratonia siliqua

 

Hele produktet efter fjernelse af stængel eller krone

0700000

7.

HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

 

Humulus lupulus

 

Tørrede humlekopper

0800000

8.

KRYDDERIER (4)

 

 

 

Hele produktet, tørt

0810000

i)

Frø

 

 

 

 

0810010

 

Anis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Sortkommen

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Sellerifrø

Apium graveolens

Løvstikkefrø

 

0810040

 

Korianderfrø

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Spidskommenfrø

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Dildfrø

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Fennikelfrø

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Bukkehornsfrø

Trigonella foenumgraecum

 

 

0810090

 

Muskatnød

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Andet (3)

 

 

 

0820000

ii)

Frugter og bær

 

 

 

 

0820010

 

Allehånde

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Anispeber (kinesisk peber)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Kommen

Carum carvi

 

 

0820050

 

Kardemomme

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Enebær

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Peber, hvid og sort

Piper nigrum

Lang peber, rosapeber

 

0820130

 

Vanillestænger

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Tamarinde

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Andet (3)

 

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

 

 

0830010

 

Kanel

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Cassia

 

0830990

 

Andet (3)

 

 

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

 

 

 

0840010

 

Lakrids

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ingefær

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Gurkemeje (kurkuma)

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Peberrod

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Andet (3)

 

 

 

0850000

v)

Knopper

 

 

 

 

0850010

 

Kryddernellike

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapers

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Andet (3)

 

 

 

0860000

vi)

Støvfang

 

 

 

 

0860010

 

Safrankrokus

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Andet (3)

 

 

 

0870000

vii)

Frøkapper

 

 

 

 

0870010

 

Muskatblomme

Myristica fragans

 

 

0870990

 

Andet (3)

 

 

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER (4)

 

 

 

 

0900010

 

Sukkerroer (roden)

Beta vulgaris

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning

0900020

 

Sukkerrør

Saccharum officinarum

 

Hele produktet efter fjernelse af ødelagt plantevæv, jord og rod

0900030

 

Cikorierødder (4)

Cichorium intybus

 

Hele produktet efter fjernelse af top og vedhængende jord ved rensning eller afbørstning

0900990

 

Andet (3)

 

 

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel; andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

 

 

 

Hele produktet eller kun fedtfraktionen (5)

1011000

a)

Svin

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Kød

 

 

 

1011020

 

Fedt, uden kødindhold

 

 

 

1011030

 

Lever

 

 

 

1011040

 

Nyre

 

 

 

1011050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1011990

 

Andet (3)

 

 

 

1012000

b)

Kvæg

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Kød

 

 

 

1012020

 

Fedt

 

 

 

1012030

 

Lever

 

 

 

1012040

 

Nyre

 

 

 

1012050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1012990

 

Andet (3)

 

 

 

1013000

c)

Får

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Kød

 

 

 

1013020

 

Fedt

 

 

 

1013030

 

Lever

 

 

 

1013040

 

Nyre

 

 

 

1013050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1013990

 

Andet (3)

 

 

 

1014000

d)

Geder

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Kød

 

 

 

1014020

 

Fedt

 

 

 

1014030

 

Lever

 

 

 

1014040

 

Nyre

 

 

 

1014050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1014990

 

Andet (3)

 

 

 

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Kød

 

 

 

1015020

 

Fedt

 

 

 

1015030

 

Lever

 

 

 

1015040

 

Nyre

 

 

 

1015050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1015990

 

Andet (3)

 

 

 

1016000

f)

Fjerkræ — høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Kød

 

 

 

1016020

 

Fedt

 

 

 

1016030

 

Lever

 

 

 

1016040

 

Nyre

 

 

 

1016050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1016990

 

Andet (3)

 

 

 

1017000

g)

Andre husdyr

 

 

Kaniner, kænguruer, vildt

 

1017010

 

Kød

 

 

 

1017020

 

Fedt

 

 

 

1017030

 

Lever

 

 

 

1017040

 

Nyre

 

 

 

1017050

 

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

1017990

 

Andet (3)

 

 

 

1020000

ii)

Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse

 

 

 

Hele produktet eller kun fedtfraktionen (6)

1020010

 

Kvæg

 

 

 

1020020

 

Får

 

 

 

1020030

 

Geder

 

 

 

1020040

 

Heste

 

 

 

1020990

 

Andet (3)

 

 

 

1030000

iii)

Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler

 

 

 

Hele produktet eller kun fedtfraktionen (7)

1030010

 

Kyllinger

 

 

 

1030020

 

Ænder

 

 

 

1030030

 

Gæs

 

 

 

1030040

 

Vagtler

 

 

 

1030990

 

Andet (3)

 

 

 

1040000

iv)

Honning

 

Apis melifera, Melipona spec.

Gelée royale, pollen

 

1050000

v)

Padder og krybdyr

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Frølår, krokodiller

 

1060000

vi)

Snegle

 

Helix spec.

 

Hele produktet, efter at sneglehuset er fjernet

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr

 

 

 

 

1100000

11.

FISK, FISKEVARER, SKALDYR, BLØDDYR OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSK VANDSDYR (8)

 

 

 

 

1200000

12.

AFGRØDER ELLER DELE AF AFGRØDER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 


(1)  Kodenummeret, som fastsættes ved dette bilag, tjener som klassifikation i dette og tilsvarende bilag til forordning (EF) nr. 396/2005.

(2)  Det videnskabelige navn på produkterne i kolonnen »Eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for«, er angivet, hvor det er kendt og relevant. Det internationale nomenklatursystem er fulgt så vidt muligt.

(3)  »Andet« omfatter alle andre produkter, der ikke udtrykkeligt er nævnt under resten af koderne inden for »Grupper af produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for«.

(4)  Maksimalgrænseværdierne i bilag II og III gælder kun for produktet, når det anvendes til konsum. Dele af produktet, der udelukkende anvendes som ingredienser i foder, vil være omfattet af særskilte maksimalgrænseværdier.

(5)  Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er vandopløseligt/vandopløselige (log Pow er mindre end 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg kød (inklusive fedt), tilberedt kød, slagtebiprodukter og animalsk fedt. Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er fedtopløseligt/fedtopløselige (log Pow er større end eller lig med 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedt indeholdt i kødet, det tilberedte kød, slagtebiprodukterne og det animalske fedt. For fødevarer med et fedtindhold på 10 vægtprocent eller derunder refererer restmængden til den udbenede fødevares samlede vægt. I så fald er maksimalgrænseværdien 1/10 af den værdi, der er udregnet på grundlag af fedtandelen, dog mindst 0,01 mg/kg. Sidstnævnte gælder ikke, når maksimalgrænseværdien er fastsat til bestemmelsesgrænsen.

(6)  Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er vandopløseligt/vandopløselige (log Pow er mindre end 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg mælk og mejeriprodukter. Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er fedtopløseligt/fedtopløselige (log Pow er større end eller lig med 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg komælk og sødmælk af køer. Ved bestemmelse af restmængden skal beregningen for rå komælk og sødmælk fra køer foretages på grundlag af en vægtprocent på 4 %. For rå mælk og sødmælk af anden animalsk oprindelse bestemmes restmængden på grundlag af fedtstoffet. For de andre fødevarer på listen med et fedtindhold på under 2 vægtprocent er maksimalgrænseværdien halvdelen af den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi; ved et fedtindhold på 2 vægtprocent eller derover udtrykkes grænseværdien i mg/kg fedt. I så fald er maksimalgrænseværdien 25 gange den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi. Sidstnævnte gælder ikke, når maksimalgrænseværdien er fastsat til bestemmelsesgrænsen.

(7)  Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er vandopløseligt/vandopløselige (log Pow er mindre end 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg friske æg uden skal, fugleæg og æggeblomme. Hvis pesticidet og/eller metabolitterne (omfattet af definitionen på restkoncentration) er fedtopløseligt/fedtopløselige (log Pow er større end eller lig med 3), udtrykkes maksimalgrænseværdien også i mg/kg friske æg uden skal, fugleæg og æggeblomme. For æg og ægprodukter med et fedtindhold på over 10 % udtrykkes maksimalgrænseværdien dog i mg/kg fedtstof. I så fald er maksimalgrænseværdien 10 gange højere end maksimalgrænseværdien for friske æg. Sidstnævnte gælder ikke, når maksimalgrænseværdien er fastsat til bestemmelsesgrænsen.

(8)  Maksimalgrænseværdierne finder ikke anvendelse, før de enkelte produkter er blevet opført på listen.«


9.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 601/2010

af 8. juli 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,9

0707 00 05

MK

41,0

TR

120,5

ZZ

80,8

0709 90 70

TR

102,1

ZZ

102,1

0805 50 10

AR

104,4

TR

111,6

UY

91,0

ZA

87,2

ZZ

98,6

0808 10 80

AR

118,8

BR

91,1

CA

119,1

CL

104,9

CN

66,0

NZ

115,0

US

110,3

UY

116,3

ZA

98,9

ZZ

104,5

0808 20 50

AR

99,3

CL

110,3

CN

98,4

NZ

148,7

ZA

101,1

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

218,9

ZZ

218,9

0809 20 95

TR

287,7

US

511,3

ZZ

399,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


9.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 602/2010

af 8. juli 2010

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den tredje særlige licitation som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra j), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 446/2010 (2) blev der indledt en licitation med henblik på salg af smør i henhold til betingelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (3).

(2)

Ifølge artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009 fastsætter Kommissionen på grundlag af de bud, der modtages ved hver særlig licitation, en minimumssalgspris eller beslutter ikke at fastsætte en minimumssalgspris.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den tredje særlige licitation, bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den tredje særlige licitation med henblik på salg af smør som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 6. juli 2010, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 361,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126 af 22.5.2010, s. 17.

(3)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.


9.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 603/2010

af 8. juli 2010

om ikke at fastsætte en minimumssalgspris i forbindelse med den tredje særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra j), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 447/2010 (2) blev der indledt en licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver i henhold til betingelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (3).

(2)

Ifølge artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009 fastsætter Kommissionen på grundlag af de bud, der modtages ved hver særlig licitation, en minimumssalgspris eller beslutter ikke at fastsætte en minimumssalgspris.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den tredje særlige licitation, bør der ikke fastsættes nogen minimumssalgspris.

(4)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den tredje særlige licitation med henblik på salg af skummetmælkspulver som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 447/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 6. juli 2010, fastsættes der ingen minimumssalgspris for skummetmælkspulver.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126 af 22.5.2010, s. 19.

(3)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.


9.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 604/2010

af 8. juli 2010

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 592/2010 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. juli 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 170 af 6.7.2010, s. 33.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 9. juli 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,03

3,36

1701 99 10 (2)

47,03

0,23

1701 99 90 (2)

47,03

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

9.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/46


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 7. juli 2010

om ændring af beslutning 2008/840/EF for så vidt angår hasteforanstaltninger mod indslæbning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster)

(meddelt under nummer K(2010) 4546)

(2010/380/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens beslutning 2008/840/EF af 7. november 2008 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Anoplophora chinensis (Forster) (2) skal medlemsstaterne vedtage foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster).

(2)

Et kontrolbesøg, som Kommissionen foretog i Kina fra den 9.-20. februar 2009, viste, at anvendelsen af de hasteforanstaltninger, som er fastsat i beslutning 2008/840/EF, ikke var fuldt tilfredsstillende for så vidt angår produktion af og tilsyn med planter, der er omfattet af nævnte beslutning, i det følgende benævnt »planter«.

(3)

Kommissionen kontaktede den 3. juli 2009 Kina og redegjorde for de konklusioner, man havde draget på grundlag af dette kontrolbesøg.

(4)

Kina forelagde den 29. september 2009 en række foranstaltninger, som kunne forbedre kontrollen med Anoplophora chinensis (Forster) for så vidt angår produktionen af planter, der er bestemt til eksport til Unionen. Kina har navnlig indført en procedure for registrering af de steder, hvor der produceres planter til eksport til Unionen. Man har begrænset antallet af produktionssteder, hvorfra planter kan eksporteres til Unionen, til de produktionssteder, som er registreret af den nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med kapitel I, del B, punkt 1, litra b), i bilag I til beslutning 2008/840/EF som ændret. Dette register blev meddelt Kommissionen samme dag. Kina bebudede endvidere, at man ville vedtage foranstaltninger, hvis Anoplophora chinensis (Forster) blev fundet på et af de registrerede produktionssteder, herunder fjerne det berørte produktionssted fra registret under visse omstændigheder. Kommissionen forelagde oplysningerne fra Kina for medlemsstaterne.

(5)

Den 23. december 2009 meddelte Kommissionen Kina, at den forventer, at fundet af Anoplophora chinensis (Forster) fører til en automatisk fjernelse af det berørte produktionssted fra registret.

(6)

Indtil slutningen af februar 2010 blev der ikke rapporteret om flere fund vedrørende planter importeret fra Kina. Den 1. og 3. marts 2010 rapporterede Nederlandene imidlertid, at der var fundet Anoplophora chinensis (Forster) på planter med oprindelse i to produktionssteder, der er omfattet af registret.

(7)

Kina meddelte den 25. marts 2010 Kommissionen, at man ville ajourføre det register, som man havde givet Kommissionen meddelelse om den 29. september 2009, ved bl.a. straks at fjerne de to nævnte produktionssteder fra registret og stille de ajourførte udgaver af registret til rådighed for Kommissionen.

(8)

Det er nødvendigt at tilpasse de foranstaltninger, der er fastsat i beslutning 2008/840/EF for så vidt angår import af planter fra Kina, for at tage hensyn til denne udvikling.

(9)

Da de fleste tilbageholdelser af planter, der importeres fra Kina, har drejet sig om planter af arten Acer spp., bør importen heraf forbydes i to år under hensyntagen til insektets livscyklus.

(10)

Ud over de krav, der gælder for planter, der importeres fra tredjelande, hvor Anoplophora chinensis (Forster) forekommer, må planter med oprindelse i Kina kun importeres, hvis de kommer fra et produktionssted, som er opført i det register over produktionssteder i Kina, som den kinesiske nationale plantesundhedsmyndighed har oprettet. Medlemsstaterne bør holdes underrettet af Kommissionen om de kinesiske myndigheders ajourføring af dette register. Hvis de kinesiske myndigheder fjerner et produktionssted fra registret, bør planter, der dyrkes på det pågældende produktionssted, ikke importeres til Unionen i to år fra den dato, hvor Kommissionen informerer medlemsstaterne om ajourføringen.

(11)

Hvis Kommissionen har dokumentation for, at et produktionssted, der er opført i registret, ikke længere overholder kravene i kapitel I, del B, punkt 1, litra b), i bilag I til beslutning 2008/840/EF, eller at Anoplophora chinensis (Forster) er konstateret på planter, der importeres fra et sådant produktionssted, bør disse oplysninger meddeles medlemsstaterne. Efter denne meddelelse bør planter med oprindelse i dette produktionssted ikke importeres til Unionen i to år fra den dato, hvor Kommissionen oplyser medlemsstaterne om den manglende overholdelse, uden hensyn til de foranstaltninger, Kina har truffet for at ajourføre registret.

(12)

Det er nødvendigt, at et produktionssted i et skadegørerfrit område i et tredjeland, jf. kapitel I, punkt 1, litra a), i bilag I til beslutning 2008/840/EF i sin nuværende form, er registreret og under tilsyn af landets nationale plantesundhedsmyndighed.

(13)

Under hensyntagen til resultaterne af den nylige kontrol af planterne, der er gennemført på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, jf. kapitel 1, punkt 2, i bilag I til beslutning 2008/840/EF i sin nuværende form, er det ligeledes nødvendigt, at prøveudtagning ved den destruktive metode indgår i kontrollen i tredjelande umiddelbart inden eksport og i kontrollen i henhold til ovennævnte bestemmelser.

(14)

Beslutning 2008/840/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Artikel 2 i beslutning 2008/840/EF affattes således:

»Artikel 2

Import af planter fra tredjelande undtagen Kina

Planter, som importeres fra tredjelande, hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme, med undtagelse af Kina, må kun indføres til Unionen, hvis:

a)

de opfylder de særlige importkrav, der er fastsat i kapitel I, del A, punkt 1, i bilag I

b)

de, uanset artikel 13a, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF, ved indførslen til Unionen kontrolleres af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med kapitel I, del A, punkt 2, i bilag I til nærværende afgørelse for tilstedeværelse af Anoplophora chinensis (Forster), og der ikke er fundet tegn på skadegøreren.

Artikel 2a

Import af planter fra Kina

1.1.   Planter, som importeres fra Kina, må kun indføres til Unionen, hvis:

a)

de opfylder de særlige importkrav, der er fastsat i kapitel I, del B, punkt 1, i bilag I

b)

de, uanset artikel 13a, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF, ved indførslen til Unionen kontrolleres af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med kapitel I, del B, punkt 2, i bilag I til nærværende afgørelse for tilstedeværelse af Anoplophora chinensis (Forster), og der ikke er fundet tegn på skadegøreren

c)

disse planters produktionssted:

i)

har et entydigt registreringsnummer, som er tildelt af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina

ii)

er opført i den nyeste udgave af det register, som Kommissionen har givet medlemsstaterne meddelelse om, jf. stk. 3

iii)

ikke inden for de sidste to år har været omfattet af en meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om, at det er fjernet fra registret, jf. stk. 3

iv)

ikke inden for de sidste to år har været omfattet af en meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne som omhandlet i stk. 4 eller 5.

2.   Planter af Acer spp. må dog ikke indføres til Unionen før den 30. april 2012.

Fra den 1. maj 2012 finder stk. 1 anvendelse på planter af Acer spp.

3.   Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om det register over produktionssteder i Kina, som den kinesiske plantesundhedsmyndighed har oprettet i overensstemmelse med kapitel I, del B, punkt 1, litra b), i bilag I.

Hvis denne myndighed ajourfører registret ved at fjerne et produktionssted, enten fordi den pågældende myndighed finder, at produktionsstedet ikke længere opfylder kravene i kapitel I, del B, punkt 1, litra b), i bilag I, eller fordi Kommissionen har informeret Kina om, at der er tegn på, at Anoplophora chinensis (Forster) forekommer på planter, der importeres fra et af disse produktionssteder, og Kina gør den ajourførte udgave af registret tilgængelig for Kommissionen, giver Kommissionen medlemsstaterne meddelelse om den ajourførte udgave af registret via internetbaserede informationssider.

Hvis denne myndighed ajourfører registret ved at tilføje et produktionssted, fordi myndigheden finder, at produktionsstedet opfylder kravene i kapitel I, del B, punkt 1, litra b), i bilag I, og Kina gør den ajourførte udgave af registret tilgængelig for Kommissionen sammen med de nødvendige forklarende oplysninger, giver Kommissionen medlemsstaterne meddelelse om den ajourførte udgave og, hvis det er relevant, de forklarende oplysninger, via internetbaserede informationssider.

Via internetbaserede informationssider gør Kommissionen registret og ajourføringerne heraf tilgængelige for offentligheden.

4.   Hvis den kinesiske plantesundhedsmyndighed under en inspektion af det registrerede produktionssted, jf. kapitel I, del B, punkt 1, litra b), nr. ii), iii) og iv), i bilag I, finder tegn på forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), og Kina underretter Kommissionen om dette fund, giver Kommissionen straks medlemsstaterne meddelelse herom via internetbaserede informationssider.

Via internetbaserede informationssider gør Kommissionen også disse oplysninger tilgængelige for offentligheden.

5.   Hvis Kommissionen fra andre kilder end dem, der er omhandlet i stk. 3 og 4, har modtaget dokumentation for, at et produktionssted, der er opført i registret, ikke opfylder kravene i kapitel I, del B, punkt 1, litra b), i bilag I, eller at Anoplophora chinensis (Forster) er konstateret på planter, der importeres fra et sådant produktionssted, bør oplysningerne vedrørende dette produktionssted meddeles medlemsstaterne via internetbaserede informationssider.

Via internetbaserede informationssider gør Kommissionen også disse oplysninger tilgængelige for offentligheden.«

2.   Bilag I til beslutning 2008/840/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 300 af 11.11.2008, s. 36.


BILAG

Kapitel I i bilag I til beslutning 2008/840/EF affattes således:

»I.   Særlige importkrav

A —   Import fra tredjelande undtagen Kina

1)

Uden at bestemmelserne i bilag III, del A (9, 16 og 18), og bilag IV, del A, kapitel I (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 og 46), til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i tredjelande, hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme, med undtagelse af Kina, af et i direktivets artikel 13, stk. 1, foreskrevet certifikat, hvor det i rubrikken »Supplerende erklæring« angives, at:

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område angives i rubrikken »Oprindelsessted«, eller

b)

planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og

ii)

som årligt er blevet underkastet mindst to officielle kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og

iii)

hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages officielle undersøgelser af forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og

iv)

hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol for forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler. Denne kontrol bør omfatte prøveudtagning ved den destruktive metode. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.

2)

Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (1). De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Denne kontrol bør omfatte prøveudtagning ved den destruktive metode. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.

B —   Import fra Kina

1)

Uden at bestemmelserne i bilag III, del A (9, 16 og 18), og bilag IV, del A, kapitel I (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 og 46), til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i Kina af et i direktivets artikel 13, stk. 1, foreskrevet certifikat, hvor det i rubrikken »Supplerende erklæring« angives, at:

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område angives i rubrikken »Oprindelsessted«, eller

b)

planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed, og

ii)

som årligt er blevet underkastet mindst to officielle kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og

iii)

hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages officielle undersøgelser af forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og

iv)

hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol, herunder målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti, for forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler.

Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.

c)

produktionsstedets registreringsnummer.

2)

Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 2004/103/EF. De anvendte kontrolmetoder, herunder målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti, skal sikre, at ethvert tegn på Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.

Prøveudtagning ved den destruktive metode, jf. stk. 1, skal foretages i overensstemmelse med følgende skema:

Antal planter i partiet

Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal gennemskæres)

1-4 500

10 % af det samlede parti

> 4 500

450


(1)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16


9.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/51


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. juli 2010

om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indien og bestemt til konsum

(meddelt under nummer K(2010) 4563)

(EØS-relevant tekst)

(2010/381/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Unionen og på nationalt plan skal finde anvendelse på fødevarer og foder generelt og på fødevare- og fodersikkerhed i særdeleshed. Forordningen indeholder bestemmelser om beredskabsforanstaltninger for tilfælde, hvor det er åbenbart, at fødevarer eller foder importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller de berørte medlemsstater.

(2)

Ved Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf (2), er det fastsat, at produktionskæden for dyr og primærprodukter af animalsk oprindelse skal overvåges med henblik på påvisning af visse restkoncentrationer og stoffer i levende dyr og disses ekskrementer og biologiske væsker samt væv og animalske produkter, foder og drikkevand.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 12. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater (3) er der fastsat bestemmelser om de analysemetoder, der skal anvendes ved analyse af officielle prøver, der udtages i henhold til direktiv 96/23/EF, samt fælles kriterier vedrørende fortolkning af de officielle kontrollaboratoriers analyseresultater for sådanne prøver.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer (4) indeholder bestemmelser og procedurer for klassifikation af farmakologisk virksomme stoffer og for fastlæggelse af den maksimale restkoncentration af sådanne stoffer, som kan tillades i animalske fødevarer.

(5)

Der er ved forordning (EF) nr. 470/2009 desuden fastsat bestemmelser og procedurer for fastlæggelse af den restkoncentration af et farmakologisk virksomt stof, der fastlægges af kontrolhensyn for visse stoffer, for hvilke der ikke er fastsat en maksimalgrænseværdi i overensstemmelse med samme forordning.

(6)

Et kontrolbesøg, som Kommissionen gennemførte i Indien i september 2009, afslørede mangler ved systemet for kontrol med restkoncentrationer i akvakulturprodukter samt en manglende passende laboratoriekapacitet, som ellers er påkrævet i henhold til direktiv 96/23/EF og beslutning 2002/657/EF, til påvisning af visse farmakologisk virksomme stoffer i sådanne produkter.

(7)

Efter dette kontrolbesøg har Indien fremlagt en handlingsplan og garantier vedrørende efterkommelse af henstillingerne i kontrolrapporten. Indtil handlingsplanen er gennemført fuldstændig, og garantierne er opfyldt til fulde, vil der fortsat være en risiko for, at akvakulturprodukter med oprindelse i Indien indeholder restkoncentrationer af visse farmakologisk virksomme stoffer. Der er derfor behov for yderligere foranstaltninger i EU-regi for at begrænse denne risiko til et minimum.

(8)

Kommissionens beslutning 2009/727/EF af 30. september 2009 om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum eller foderbrug importeret fra Indien (5) foreskriver allerede, at sendinger af akvakulturkrebsdyr, der importeres fra Indien og er bestemt til konsum eller foderbrug, skal testes for forekomst af nitrofuraner eller metabolitter heraf, inden de importeres til Unionen. Det vides i øvrigt, at der i Indien også anvendes chloramphenicol og tetracycliner i andre akvakulturprodukter end krebsdyr.

(9)

Antallet af positive fund af nitrofuraner eller deres metabolitter i krebsdyr, der indberettes af medlemsstaterne, er faldet siden vedtagelsen af beslutning 2009/727/EF. Der bør af samme grund vedtages foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat ved nævnte beslutning, for alle akvakulturprodukter, der importeres fra Indien og er bestemt til konsum.

(10)

Dertil kommer, at en væsentlig del af de akvakulturprodukter, der importeres fra Indien, bør underkastes obligatorisk testning i medlemsstaterne til påvisning af farmakologisk virksomme stoffer som defineret i forordning (EF) nr. 470/2009, inden de pågældende produkter markedsføres. Resultaterne af disse obligatoriske test skulle sikre mere nøjagtige oplysninger om den faktiske forurening af akvakulturprodukter med oprindelse i Indien med de pågældende stoffer. Testene skulle desuden afskrække producenter i Indien fra at misbruge stofferne.

(11)

Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen resultaterne af de gennemførte test, når der påvises forekomst af de farmakologisk virksomme stoffer, som det ikke er tilladt at anvende til dyr bestemt til fødevareproduktion, eller når der konstateres overskridelser af de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, der er fastsat i EU-lovgivningen. Medlemsstaterne bør ligeledes regelmæssigt fremlægge rapporter om alle de test, de udfører.

(12)

Anvendelsesområdet for denne afgørelse omfatter også akvakulturkrebsdyr, som i dag er omfattet af beslutning 2009/727/EF. Af hensyn til klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen bør nævnte beslutning derfor ophæves.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på import af sendinger af akvakulturdyr fra Indien, som er bestemt til konsum (i det følgende benævnt »sendinger«).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne tillader import af sendinger til Unionen, forudsat at de ledsages af resultaterne af en analytisk test, der er foretaget på oprindelsesstedet for at sikre, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed.

Den analytiske test skal være blevet udført på en officiel prøve med særligt henblik på at påvise forekomst af chloramphenicol, tetracyclin, oxytetracyclin, chlortetracyclin og metabolitter af nitrofuraner.

De pågældende prøver skal være blevet analyseret under anvendelse af analysemetoder, der er i overensstemmelse med artikel 3 og 4 i beslutning 2002/657/EF.

2.   Uanset artikel 1 tillader medlemsstaterne import af sendinger, der ikke er ledsaget af resultaterne af en analytisk test, forudsat at den importerende medlemsstat sørger for, at hver sending underkastes sådanne analytiske test til påvisning af chloramphenicol, tetracyclin, oxytetracyclin, chlortetracyclin og metabolitter af nitrofuraner ved ankomsten.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne påser, ved hjælp af passende prøveudtagningsplaner, at der udtages officielle prøver fra mindst 20 % af de sendinger, der frembydes til import på grænsekontrolsteder på deres område.

2.   De officielle prøver, der udtages i henhold til stk. 1, underkastes analytiske test til påvisning af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 470/2009, navnlig af chloramphenicol, tetracyclin, oxytetracyclin, chlortetracyclin og metabolitter af nitrofuraner.

Artikel 4

Den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat foretager officiel tilbageholdelse af de sendinger, der er udtaget officielle prøver fra i henhold til artikel 2, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, indtil de analytiske test er afsluttet.

De pågældende sendinger kan kun markedsføres, hvis resultaterne af de analytiske test bekræfter, at sendingerne er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om resultaterne af de analytiske test, hvis de pågældende test viser forekomst af restkoncentrationer af et eller flere farmakologisk virksomme stoffer:

a)

der er klassificeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra a), b) eller c), i forordning (EF) nr. 470/2009 på et niveau, som overstiger den maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, der er fastlagt i medfør af samme forordning, eller

b)

som ikke er klassificeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra a), b) eller c), i forordning (EF) nr. 470/2009; den berørte medlemsstat er dog ikke forpligtet til omgående at underrette Kommissionen om resultaterne af de pågældende test, hvis restkoncentrationsniveauet ligger under:

i)

det referencegrundlag for tiltag, der er fastsat for det pågældende stof i medfør af forordning (EF) nr. 470/2009, eller

ii)

den minimumsgrænse for metodens ydeevne, der er fastsat for det pågældende stof i medfør af beslutning 2002/657/EF.

Resultaterne af de analytiske test meddeles til Kommissionen via systemet for hurtig varsling, som er etableret i henhold til artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002.

2.   Hver tredje måned sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport med alle resultater af de analytiske test, der er udført på sendingerne i de foregående tre måneder.

Den første rapport sendes til Kommissionen senest den 1. oktober 2010.

Artikel 6

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse afholdes af afsenderen eller modtageren eller af afsenderens eller modtagerens repræsentant.

Artikel 7

Beslutning 2009/727/EF ophæves.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(3)  EFT L 221 af 17.8.2002, s. 8.

(4)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(5)  EUT L 258 af 1.10.2009, s. 31.


Berigtigelser

9.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/54


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2009 af 22. juni 2009 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

( Den Europæiske Unions Tidende L 164 af 26. juni 2009 )

Side 13, bilaget, nr. 2), tabellen, kolonne 1:

1)

Punkt 11, litra d):

I stedet for:

»CAS-nr. 35223-80-4«

læses:

»Butylbromacetat«.

2)

Punkt 12:

I stedet for:

»EF-nr. 202-080-4 EF-nr. 202- 080-4«

læses:

»EF-nr. 202-080-4

samt salte heraf«.

3)

Punkt 16, litra a):

I stedet for:

»CAS-nr. 598-63-0

CAS-nr. 598-63-0«

læses:

»CAS-nr. 598-63-0

EF-nr. 209-943-4«.