ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.123.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 123

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
19. maj 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 425/2010 af 18. maj 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/278/EU

 

*

Rådets afgørelse af 10. maj 2010 om beskikkelse af et tysk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

3

 

*

Rådets afgørelse 2010/279/FUSP af 18. maj 2010 om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

4

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

19.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 425/2010

af 18. maj 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. maj 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

65,9

MK

66,4

TN

111,8

TR

96,5

ZZ

85,2

0707 00 05

MA

46,5

MK

48,7

TR

117,1

ZZ

70,8

0709 90 70

TR

114,2

ZZ

114,2

0805 10 20

EG

59,0

IL

55,9

MA

57,6

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

74,5

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

97,0

TR

83,7

ZA

103,0

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

79,1

BR

78,6

CA

69,6

CL

82,2

CN

74,8

CR

59,1

MK

24,7

NZ

117,5

US

123,6

UY

77,5

ZA

85,5

ZZ

79,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

19.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 10. maj 2010

om beskikkelse af et tysk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2010/278/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 302,

under henvisning til Rådets afgørelse 2006/524/EF, Euratom (1),

under henvisning til indstilling fra den tyske regering, og

under henvisning til Kommissionens udtalelse, og ud fra følgende betragtning:

En plads som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet ledig, efter at Wilfried WOLLER er trådt tilbage —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Egbert BIERMANN, Hauptvorstand IG BCE [Main Executive Board of the Industrial Union of Mining, Chemical and Energy Workers], beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 20. september 2010.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2010.

På Rådets vegne

M. Á. MORATINOS

Formand


(1)  EUT L 207 af 28.7.2006, s. 30.


19.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/4


RÅDETS AFGØRELSE 2010/279/FUSP

af 18. maj 2010

om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28 og artikel 43, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. maj 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/369/FUSP (1) om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Den fælles aktion udløber den 30. maj 2010.

(2)

Den 8. marts 2010 anbefalede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) at forlænge EUPOL AFGHANISTAN med tre år.

(3)

EUPOL AFGHANISTAN's kommando- og kontrolstruktur bør ikke berøre missionschefens kontraktmæssige ansvar over for Europa-Kommissionen for så vidt angår gennemførelsen af budgettet.

(4)

Vagtkapaciteten bør aktiveres i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN.

(5)

EUPOL AFGHANISTAN gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Missionen

1.   Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (»EUPOL AFGHANISTAN« eller »missionen«), som blev oprettet ved fælles aktion 2007/369/FUSP, forlænges fra den 31. maj 2010 indtil den 31. maj 2013.

2.   EUPOL AFGHANISTAN skal fungere i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i artikel 2, og udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 3.

Artikel 2

Mål

EUPOL AFGHANISTAN bidrager i væsentligt omfang til, at der etableres holdbare og effektive civile politiforhold under afghansk ejerskab, der vil sikre et passende samspil med det strafferetlige system i bred forstand og i tråd med Unionens, medlemsstaternes og andre internationale aktørers arbejde med policyrådgivning og institutionsopbygning. Missionen vil desuden støtte en reformproces, der tager sigte på et tillidsvækkende og effektivt politi, der i overensstemmelse med internationale standarder arbejder inden for rammerne af retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne.

Artikel 3

Opgaver

1.   Med henblik på at nå de i artikel 2 fastsatte mål skal EUPOL AFGHANISTAN:

a)

bistå den afghanske regering med en sammenhængende gennemførelse af dennes strategi i retning af holdbare og effektive civile politiforhold, særlig for så vidt angår det afghanske uniformerede (civile) politi og det afghanske kriminalpoliti, som fastsat i den nationale politistrategi

b)

forbedre sammenhæng og koordination mellem de internationale aktører

c)

arbejde med strategiudvikling og samtidig lægge vægt på arbejde hen imod, at det internationale samfund får en fælles, overordnet strategi med hensyn til politireform, og øge samarbejdet med nøglepartnere inden for politireform og uddannelse, herunder med den NATO-ledede ISAF-mission og NATO's uddannelsesmission og andre bidragydere

d)

støtte sammenkædninger mellem politiet og retsstaten i almindelighed.

Disse opgaver vil blive videreudviklet i operationsplanen (OPLAN). Missionen udfører sine opgaver gennem bl.a. overvågning, mentorordninger, rådgivning og uddannelse.

2.   EUPOL AFGHANISTAN er en mission uden udøvende beføjelser.

3.   EUPOL AFGHANISTAN skal have en projektcelle, der fastlægger og gennemfører projekter. EUPOL AFGHANISTAN skal i det fornødne omfang koordinere, understøtte og rådgive vedrørende projekter, der gennemføres af medlemsstater og tredjelande under deres eget ansvar på områder, der berører missionen og støtter dens mål.

Artikel 4

Missionens struktur

1.   Missionen har hovedkvarter i Kabul. Missionen består af:

i)

missionschefen og dennes kontor, herunder en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed

ii)

en politikomponent

iii)

en retsstatskomponent

iv)

uddannelseskapacitet

v)

missionsstøtte

vi)

regionale kontorer uden for Kabul

vii)

et støtteelement i Bruxelles.

2.   Der deployeres missionspersonale på centralt og regionalt niveau og provinsniveau, som om nødvendigt kan arbejde på distriktsniveau med henblik på gennemførelsen af mandatet i lyset af sikkerhedsvurderingen, og når der er fremmende faktorer såsom passende logistisk og sikkerhedsmæssig støtte til stede. Tekniske ordninger vil blive søgt opnået med ISAF og de ledende stater i regionalkommandoer/provinsbaserede genopbygningshold (PRT'er) med henblik på udveksling af oplysninger og medicinsk, sikkerhedsmæssig og logistisk støtte, herunder indkvartering hos regionalkommandoerne og PRT'er.

3.   Derudover bliver en del af missionens personale deployeret for at forbedre den strategiske koordinering af politireformen i Afghanistan i fornødent omfang og navnlig i sekretariatet for International Police Coordination Board (IPCB) i Kabul. IPCB's sekretariat vil i givet fald være beliggende i hovedkvarteret for EUPOL AFGHANISTAN.

Artikel 5

Den øverstbefalende for den civile operation

1.   Direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse (CPCC) er den øverstbefalende for den civile operation for EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Den øverstbefalende for den civile operation udøver under politisk kontrol og strategisk ledelse af PSC og under overordnet myndighed af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (den højtstående repræsentant) kommandoen og kontrollen på strategisk niveau i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Den øverstbefalende for den civile operation sikrer korrekt og effektiv gennemførelse af Rådets afgørelser samt PSC's afgørelser, herunder ved om nødvendigt at give missionschefen instrukser på strategisk niveau.

4.   Alt udstationeret personale forbliver fuldt ud underlagt den udsendende stats nationale myndigheders eller den udsendende EU-institutions kommando. De nationale myndigheder overfører den operative kontrol med deres personale, hold og enheder til den øverstbefalende for den civile operation.

5.   Den øverstbefalende for den civile operation bærer det overordnede ansvar med henblik på at sikre, at Unionen opfylder sin pligt til at udvise rettidig omhu.

6.   Den øverstbefalende for den civile operation og Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) konsulterer om nødvendigt hinanden.

Artikel 6

Missionschef

1.   Missionschefen påtager sig ansvaret for og har kommando over og kontrol med missionen i indsatsområdet.

2.   Missionschefen har kommando over og kontrol med personale, hold og enheder fra de bidragende stater, som udpeget af den øverstbefalende for den civile operation, tillige med det administrative og logistiske ansvar, herunder for aktiver, ressourcer og oplysninger, som missionen har til rådighed.

3.   Missionschefen giver instrukser til hele missionens personale, herunder i dette tilfælde støtteelementet i Bruxelles, med henblik på en effektiv gennemførelse af EUPOL AFGHANISTAN i indsatsområdet, idet vedkommende varetager koordinationen og den daglige ledelse i overensstemmelse med instrukserne fra den øverstbefalende for den civile operation.

4.   Missionschefen har ansvaret for gennemførelsen af missionens budget. Missionschefen undertegner med henblik herpå en kontrakt med Kommissionen.

5.   Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale iværksættes disciplinære sanktioner af den berørte nationale myndighed eller EU-myndighed.

6.   Missionschefen repræsenterer EUPOL AFGHANISTAN i indsatsområdet og sikrer, at missionen er tilstrækkelig synlig.

7.   Missionschefen koordinerer om nødvendigt med andre EU-aktører på stedet. Missionschefen modtager med forbehold af kommandovejen lokal politisk vejledning fra EUSR.

8.   Missionschefen sikrer, at EUPOL AFGHANISTAN i det fornødne omfang arbejder tæt sammen, koordinerer og samarbejder med Afghanistans regering og relevante internationale aktører, bl.a. den NATO-ledede ISAF-mission og NATO's uddannelsesmission, de ledende stater i PRT, De Forenede Nationers bistandsmission i Afghanistan (UNAMA) og tredjelande, der for øjeblikket er involveret i politireformen i Afghanistan.

Artikel 7

Personale

1.   Antallet af medarbejdere i EUPOL AFGHANISTAN og deres kompetence skal være i overensstemmelse med de i artikel 2 fastsatte mål, de i artikel 3 fastsatte opgaver og den i artikel 4 fastsatte missionsstruktur.

2.   EUPOL AFGHANISTAN skal primært bestå af personale udstationeret af medlemsstaterne eller EU-institutionerne.

3.   Den enkelte medlemsstat eller EU-institution afholder omkostningerne i forbindelse med det personale, den har udstationeret, herunder rejseudgifter til og fra deployeringsstedet, løn, sygesikring og tillæg, bortset fra gældende dagpenge samt afsavns- og faretillæg.

4.   Internationalt civilt personale og lokalt personale kan også efter behov kontraktansættes af EUPOL AFGHANISTAN, for så vidt de funktioner, der er behov for, ikke varetages af personale udstationeret af medlemsstaterne. Undtagelsesvis kan statsborgere fra deltagende tredjelande i særlig begrundede tilfælde, hvor der ikke er kvalificerede ansøgninger fra medlemsstaterne, ansættes på kontrakt, hvis det er hensigtsmæssigt.

5.   Personalet udfører deres arbejdsopgaver og handler i missionens interesse. Personalet overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (2).

Artikel 8

EUPOL AFGHANISTAN's personales status

1.   EUPOL AFGHANISTAN's personales status i Afghanistan, herunder eventuelt privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der måtte være nødvendige for, at EUPOL AFGHANISTAN kan gennemføres og fungere korrekt, fastlægges i en aftale, der indgås i overensstemmelse med traktatens artikel 37.

2.   Den stat eller EU-institution, der har udstationeret en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Den pågældende stat eller EU-institution har ansvaret for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

3.   Ansættelsesvilkårene og det internationale og det lokale civile personales rettigheder og pligter fastlægges i kontrakter mellem missionschefen og medarbejderne.

Artikel 9

Kommandovej

1.   EUPOL AFGHANISTAN skal som krisestyringsoperation have én fælles kommandovej.

2.   PSC udøver med referat til Rådet og den højtstående repræsentant den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Den øverstbefalende for den civile operation er under politisk kontrol og strategisk ledelse af PSC og under den højtstående repræsentants overordnede myndighed den øverstbefalende for EUPOL AFGHANISTAN på strategisk niveau og giver som sådan instrukser til missionschefen og yder vedkommende rådgivning og teknisk støtte.

4.   Den øverstbefalende for den civile operation aflægger rapport til Rådet via den højtstående repræsentant.

5.   Missionschefen har kommando over og kontrol med EUPOL AFGHANISTAN i indsatsområdet og er direkte ansvarlig over for den øverstbefalende for den civile operation.

Artikel 10

Politisk kontrol og strategisk ledelse

1.   Med referat til Rådet og den højtstående repræsentant udøver PSC den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af missionen. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser med henblik herpå i overensstemmelse med traktatens artikel 38, stk. 3. Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til efter forslag fra den højtstående repræsentant at udnævne en missionschef og at ændre operationskonceptet (CONOPS) og OPLAN. Beslutningskompetencen med hensyn til missionens mål og afslutning forbliver hos Rådet.

2.   PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

3.   PSC får regelmæssigt og i det omfang, det er nødvendigt, rapporter fra den øverstbefalende for den civile operation og missionschefen om spørgsmål inden for deres ansvarsområder.

Artikel 11

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 5 og 9, i samråd med Rådets Sikkerhedskontor.

2.   Missionschefen er ansvarlig for operationens sikkerhed og for at sikre, at de minimumssikkerhedskrav, der gælder for operationen, overholdes, i overensstemmelse med Unionens politik vedrørende sikkerhed for personale, der er deployeret uden for Unionen i en operativ funktion i medfør af traktatens afsnit V, og dokumenter i tilknytning hertil.

3.   Missionschefen bistås af en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed (SMSO), der refererer til missionschefen, og som også har et tæt samarbejde med Rådets Sikkerhedskontor.

4.   Missionschefen udpeger sikkerhedsansvarlige for missionens provinsniveauer og regionale niveauer, der med referat til SMSO har ansvaret for den daglige forvaltning af samtlige sikkerhedsaspekter af de respektive elementer i missionen.

5.   EUPOL AFGHANISTAN's personale skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling, i overensstemmelse med OPLAN. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i selve indsatsområdet, som organiseres af SMSO.

Artikel 12

Tredjelandes deltagelse

1.   Uden at dette berører Unionens selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme, kan kandidatlande og andre tredjelande opfordres til at bidrage til EUPOL AFGHANISTAN på den betingelse, at de dækker udgifterne til udsendelse af de politieksperter og/eller det civile personale, de udstationerer, inkl. lønninger, tillæg, sygesikring, højrisikoforsikring og rejseudgifter til og fra Afghanistan, og bidrager til EUPOL AFGHANISTAN's løbende udgifter i passende omfang.

2.   Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag.

3.   Tredjelande, der yder bidrag til EUPOL AFGHANISTAN, skal have samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af operationen som de medlemsstater, der deltager heri.

4.   PSC foretager det nødvendige med hensyn til ordninger om deltagelse og forelægger om nødvendigt forslag for Rådet, herunder om mulig finansiel deltagelse eller bidrag i form af naturalier fra tredjelande.

5.   Detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i aftaler i henhold til traktatens artikel 37 og i supplerende tekniske ordninger i nødvendigt omfang. Har Unionen og et tredjeland indgået en aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i EU's krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med denne operation.

Artikel 13

Finansielle ordninger

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN indtil den 31. maj 2011 er på 54 600 000 EUR.

2.   Det finansielle referencegrundlag for de efterfølgende perioder for EUPOL AFGHANISTAN fastsættes af Rådet.

3.   Alle udgifter forvaltes efter de regler og procedurer, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.

4.   Missionschefen refererer fuldt ud til og er underlagt tilsyn fra Kommissionen for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af vedkommendes kontrakt.

5.   Statsborgere fra tredjelande kan byde på kontrakter. Hvis Kommissionen godkender det, kan missionschefen indgå tekniske aftaler med de ledende stater i regionalkommandoer/PRT'er og internationale aktører, der er deployeret i Afghanistan, for så vidt angår levering af udstyr, tjenesteydelser og lokaler til missionen, især når sikkerhedssituationen kræver det.

6.   De finansielle ordninger skal respektere EUPOL AFGHANISTAN's operative krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes interoperabilitet, og skal tage hensyn til deployeringen af personale i regionale kommandoer og PRT'er.

7.   Udgifterne er finansieringsberettigede fra den dato, hvor denne afgørelse vedtages.

Artikel 14

Videregivelse af klassificerede informationer

1.   Den højtstående repræsentant har bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter, der er udarbejdet med henblik på missionen, til NATO/ISAF. Der udarbejdes lokale tekniske ordninger for at lette dette.

2.   Den højtstående repræsentant har om nødvendigt samt i overensstemmelse med missionens behov og Rådets sikkerhedsforskrifter bemyndigelse til at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

3.   Den højtstående repræsentant har om nødvendigt samt i overensstemmelse med missionens operative behov og Rådets sikkerhedsforskrifter bemyndigelse til at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til UNAMA. Der udarbejdes lokale ordninger med henblik herpå.

4.   Den højtstående repræsentant har, hvis der er et specifikt og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til værtsstaten. I alle andre tilfælde videregives sådanne informationer og dokumenter til værtsstaten efter procedurerne for værtsstatens samarbejde med EU.

5.   Den højtstående repræsentant har bemyndigelse til at videregive EU's ikke-klassificerede dokumenter vedrørende Rådets forhandlinger om missionen, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (3), til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

Artikel 15

Vagt

Vagtkapaciteten aktiveres i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN.

Artikel 16

Revision

1.   Denne afgørelse revurderes hver sjette måned med henblik på en tilpasning af missionens omfang og anvendelsesområde alt efter behov.

2.   Denne afgørelse revurderes senest tre måneder før dens udløb for at fastslå, om missionen skal videreføres.

Artikel 17

Ikrafttræden og varighed

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 31. maj 2010 til den 31. maj 2013.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2010 ad.

På Rådets vegne

E. SALGADO

Formand


(1)  EUT L 139 af 31.5.2007, s. 33.

(2)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.

(3)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).