ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.108.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 108

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
29. april 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/224/EU, Euratom

 

*

Rådets og Kommissionens afgørelse af 29. marts 2010 om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side

1

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side

3

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (EUT L 27 af 30.1.2010)

355

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 67/2010 af 30. november 2009 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net (EUT L 27 af 30.1.2010)

355

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/144/EF af 30. november 2009 om visse dele af og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 27 af 30.1.2010)

356

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

29.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/1


RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 29. marts 2010

om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side

(2010/224/EU, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG EUROPA-KOMMISSIONEN HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a, og artikel 218, stk. 8,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 101, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til Rådets godkendelse i overensstemmelse med artikel 101 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side (i det følgende benævnt »aftalen«) blev undertegnet den 15. oktober 2007 med forbehold af dens senere indgåelse.

(2)

Handelsbestemmelserne i denne aftale er af ekstraordinær karakter og er forbundet med den politik, der føres inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen, og udgør ikke for Den Europæiske Union nogen præcedens for Unionens handelspolitik over for andre tredjelande end de vestlige Balkanlande.

(3)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Denne aftale bør godkendes -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side, de dertil knyttede bilag og protokoller, fælleserklæringerne og den til slutakten knyttede erklæring fra Fællesskabet godkendes herved på Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet afgiver på Unionens vegne følgende notifikation:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union«.«

Artikel 3

1.   Den holdning, som Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab indtager i stabiliserings- og associeringsrådet og i stabiliserings- og associeringsudvalget, når sidstnævnte har beføjelse til at optræde på stabiliserings- og associeringsrådets vegne, fastlægges af Rådet på forslag fra Kommissionen eller i givet fald af Kommissionen, hver i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne.

2.   Formanden for Rådet beklæder formandskabet i stabiliserings- og associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 120 i aftalen. En repræsentant for Kommissionen beklæder formandskabet i stabiliserings- og associeringsudvalget i overensstemmelse med dettes forretningsorden.

3.   Rådet eller Kommissionen træffer, hver i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne, fra sag til sag afgørelse om offentliggørelse af stabiliserings- og associeringsrådets og stabiliserings- og associeringsudvalgets afgørelser i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at deponere den i aftalens artikel 138 nævnte godkendelsesakt på Den Europæiske Unions vegne. Formanden for Kommissionen deponerer nævnte godkendelsesakt på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2010.

På Rådets vegne

Formand

E. ESPINOSA

På Kommissionens vegne

Formand

O. REHN


STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALE

mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE ATOMENERGI-FÆLLESSKAB

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN MONTENEGRO, i det følgende benævnt »Montenegro«,

på den anden side,

tilsammen benævnt »parterne«,

SOM TAGER HENSYN TIL de stærke bånd mellem parterne og deres fælles værdier, parternes vilje til at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed og fælles interesse, som vil sætte Montenegro i stand til at styrke og udvide forbindelserne med Fællesskabet og dets medlemsstater,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af denne aftale inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen med landene i det sydøstlige Europa for skabelse og befæstelse af en stabil europæisk orden baseret på samarbejde, i hvilket Den Europæiske Union er en hjørne-sten, såvel som inden for rammerne af stabilitetspagten,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske Union er rede til i videst muligt omfang at integrere Montenegro i de politiske og økonomiske hovedstrømninger i Europa, og landets status som potentiel kandidat til EU-medlemskab på basis af traktaten om Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »EU-traktaten«) og opfyldelse af de kriterier, som Det Europæiske Råd fastlagde i juni 1993, såvel som SAP-betingelserne, forudsat at denne aftale gennemføres til fulde, navnlig hvad angår det regionale samarbejde,

SOM TAGER det europæiske partnerskab I BETRAGTNING, hvori indsatsområder, der bør prioriteres for at støtte landets indsats på at nærme sig Den Europæiske Union, fastlægges,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilsagn om at ville bidrage med alle midler til den politiske, økonomiske og institutionelle stabilisering i Montenegro, samt i regionen gennem udvikling af civilsamfundet og demokratisering, opbygning af institutioner og reform af den offentlige forvaltning, regional handelsintegration og et udvidet økonomisk samarbejde og gennem samarbejde på en lang række områder, særlig inden for retlige anliggender, frihed og sikkerhed og styrkelse af den nationale og regionale sikkerhed,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilsagn om at ville øge de politiske og økonomiske friheder som det virkelige grundlag for denne aftale samt deres tilsagn om at ville respektere menneskerettighederne og retsstaten, herunder rettighederne for personer, der tilhører nationale mindretal, og de demokratiske principper gennem et flerpartisystem med frie og retfærdige valg,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes forpligtelse til fuldt ud at respektere og anvende alle principperne og bestemmelserne i FN-pagten, fra OSCE, navnlig i slutakten fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (i det følgende benævnt »slutakten fra Helsingfors«), slutdokumenterne fra Madrid- og Wien-konferencerne, Paris-chartret for et nyt Europa, og principperne i stabilitetspagten for Sydøsteuropa for dermed at bidrage til den regionale stabilitet og samarbejdet mellem landene i regionen,

SOM BEKRÆFTER alle flygtninges og internt fordrevnes ret til at vende tilbage og til beskyttelse af deres ejendom og andre menneskerettigheder i tilknytning hertil,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til principperne for den frie markedsøkonomi og bæredygtig udvikling såvel som Fællesskabets beredvillighed til at bidrage til den økonomiske reform i Montenegro,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til frihandel i overensstemmelse med de rettigheder og forpligtelser, der følger af WTO-medlemsskabet,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes ønske om yderligere at udvikle den regelmæssige politiske dialog om bilaterale og internationale anliggender af gensidig interesse, herunder de regionale aspekter, under hensyntagen til Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP),

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til at bekæmpe organiseret kriminalitet og til at styrke samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme på basis af erklæringen fra den europæiske konference den 20. oktober 2001,

SOM ER OVERBEVIST OM, at stabiliserings- og associeringsaftalen (i det følgende benævnt »denne aftale«) vil skabe et nyt klima for deres indbyrdes økonomiske forbindelser og i særdeleshed for udviklingen af handel og investeringer, som er en forudsætning for økonomisk omstrukturering og modernisering,

SOM HOLDER SIG Montenegros tilsagn for øje om at ville tilnærme sin lovgivning til Fællesskabets i de relevante sektorer og implementere den effektivt,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet er villigt til at yde en afgørende støtte til gennemførelsen af reformer og hertil at benytte alle til rådighed stående instrumenter inden for samarbejde og faglig, finansiel og økonomisk bistand på et alsidigt vejledende flerårigt grundlag,

SOM BEKRÆFTER, at bestemmelserne i denne aftale, som falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »EF-traktaten«), er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland som særskilte kontraherende parter, og ikke som part i Fællesskabet, indtil Det Forenede Kongerige og Irland (alt efter omstændighederne) meddeler Montenegro, at de er blevet bundet som part i Fællesskabet i overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til EU-traktaten og EF-traktaten. Det samme gælder for Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, som er knyttet til de nævnte traktater,

SOM HENVISER TIL Zagreb-topmødet, hvor der appelleredes til en yderligere befæstelse af forbindelserne mellem landene i stabiliserings- og associeringsprocessen og Den Europæiske Union samt et udvidet regionalt samarbejde,

SOM HENVISER TIL, at Thessaloniki-topmødet underbyggede stabiliserings- og associeringsprocessen som den politiske ramme for Den Europæiske Unions forbindelser med de vestlige Balkanlande og understregede udsigten til deres integration med Den Europæiske Union i takt med deres individuelle reformfremskridt og egen fortjeneste,

SOM HENVISER TIL undertegnelsen af den centraleuropæiske frihandelsaftale i Bukarest den 19. december 2006 som middel til at øge landets evne til at tiltrække investeringer og dets muligheder for at blive integreret i den globale økonomi,

SOM ØNSKER at etablere et kulturelt samarbejde og udvikle informationsudveksling,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side.

2.   Formålene med denne associering er:

a)

at støtte Montenegros bestræbelser på at styrke demokratiet og retsstaten

b)

at bidrage til politisk, økonomisk og institutionel stabilitet i Montenegro og til stabilisering i regionen

c)

at skabe passende rammer for en politisk dialog og således gøre det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

d)

at støtte Montenegros bestræbelser på at udvikle sit økonomiske og internationale samarbejde, også gennem en tilnærmelse af landets lovgivning til Fællesskabets

e)

at støtte Montenegros bestræbelser på at fuldføre omstillingen til en fungerende markedsøkonomi

f)

at fremme harmoniske økonomiske forbindelser og gradvis at oprette et frihandelsområde mellem Fællesskabet og Montenegro

g)

at fremme det regionale samarbejde på alle områder, der er omfattet af denne aftale.

AFSNIT I

GENERELLE PRINCIPPER

Artikel 2

Respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne som stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og som defineret i konventionen om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, i slutakten fra Helsingfors og Paris-chartret om et nyt Europa, og respekten for de folkeretlige principper, herunder fuldt samarbejde med Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien (ICTY), og retsstaten såvel som de markedsøkonomiske principper, som de fremgår af CSCE-dokumentet fra Bonn-konferencen om økonomisk samarbejde, danner grundlaget for parternes interne og eksterne politik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

Artikel 3

Bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler udgør et væsentligt element i denne aftale.

Artikel 4

De kontraherende parter bekræfter den betydning, de tillægger indfrielsen af internationale forpligtelser, særlig et uindskrænket samarbejde med ICTY.

Artikel 5

International og regional fred og stabilitet, udvikling af gode naboskabsforbindelser, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal er af central betydning for stabiliserings- og associeringsprocessen som omhandlet i konklusionerne af samlingen i Rådet for Den Europæiske Union den 21. juni 1999. Denne aftale indgås og gennemføres inden for rammerne af konklusionerne af samlingen i Rådet for Den Europæiske Union den 29. april 1997 på grundlag af Montenegros egen fortjeneste.

Artikel 6

Montenegro er indstillet på at fremme samarbejdet og gode naboskabsforbindelser med de andre lande i regionen, også hvad angår passende gensidige indrømmelser i forbindelse med person-, vare- og kapitalbevægelser og tjenesteydelser samt projekter af fælles interesse, herunder vedrørende grænsekontrol, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption, hvidvaskning af penge, ulovlig migration og handel, navnlig handel med mennesker, håndvåben og lette våben samt ulovlig narkotika. Dette tilsagn er en væsentlig faktor i udviklingen af forbindelserne og samarbejdet mellem parterne og bidrager således til den regionale stabilitet.

Artikel 7

Parterne bekræfter den betydning, de tillægger bekæmpelsen af terrorisme og implementeringen af internationale forpligtelser på dette område.

Artikel 8

Associeringen skal gennemføres gradvis og fuldføres over en overgangsperiode på højst 5 år.

Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger jævnligt, normalt årligt, gennemførelsen af aftalen og Montenegros vedtagelse og gennemførelse af lovmæssige, administrative, institutionelle og økonomiske reformer. Undersøgelsen skal ske på baggrund af præamblens bestemmelser og i overensstemmelse med de generelle principper i den fremtidige aftale. Der skal tages behørigt hensyn til prioriteterne i det europæiske partnerskab, som er relevante for aftalen, og til sammenhængen med de mekanismer, der er oprettet som led i stabiliserings- og associeringsprocessen, navnlig statusrapporten om stabiliserings- og associeringsprocessen.

På basis af denne undersøgelse vil stabiliserings- og associeringsrådet rette henstillinger og eventuelt træffe afgørelser. Hvis der indkredses særlige problemer, henvises de til denne aftales tvistbilæggelsesordning.

Associeringen skal fuldføres gradvis. Senest tre år efter denne aftales ikrafttræden foretager stabiliserings- og associeringsrådet en indgående undersøgelse af denne aftales anvendelse. På baggrund heraf vurderer stabiliserings- og associeringsrådet, hvilke fremskridt Montenegro har gjort, og træffer eventuelt afgørelse om, hvilken retning de efterfølgende stadier i associeringen skal tage.

Den oven for nævnte undersøgelse vedrører ikke frie varebevægelser, for hvilke der fastlægges en særlig tidsplan i afsnit IV.

Artikel 9

Denne aftale skal være fuldt ud forenelig med og gennemføres i overensstemmelse med de relevante WTO-bestemmelser, særlig artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT 1994) og artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

AFSNIT II

POLITISK DIALOG

Artikel 10

1.   Den politiske dialog mellem parterne udvikles yderligere inden for denne aftales rammer. Den skal ledsage og befæste tilnærmelsen mellem Den Europæiske Union og Montenegro og bidrage til at etablere nære solidaritetsforbindelser og nye former for samarbejde mellem parterne.

2.   Den politiske dialog skal især fremme:

a)

Montenegros fuldstændige integration i samfundet af demokratiske nationer og dets gradvise tilnærmelse til Den Europæiske Union

b)

større sammenfald i parternes holdning til internationale spørgsmål, herunder FUSP-anliggender, eventuelt også gennem informationsudveksling, navnlig sådanne, som vil kunne få væsentlige virkninger for parterne

c)

regionalt samarbejde og opbygning af gode naboskabsforbindelser

d)

fælles synspunkter vedrørende sikkerhed og stabilitet i Europa, herunder samarbejde på områder, der er omfattet af Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

3.   Parterne skønner, at spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD) og deres fremføringsmidler, både til statslige og ikke-statslige instanser, udgør en af de alvorligste trusler mod stabiliteten og sikkerheden i verden. Parterne er derfor enige om at samarbejde og bidrage til at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved en fuldstændig overholdelse og indfrielse på nationalt plan af deres eksisterende forpligtelser i henhold til internationale nedrustnings- og ikke-spredningstraktater og -aftaler og andre relevante internationale forpligtelser. Parterne er enige om, at denne bestemmelse vil udgøre et væsentligt element i denne aftale og vil indgå i den politiske dialog, der vil ledsage og befæste disse elementer.

Parterne er desuden enige om at samarbejde og bidrage til at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved:

a)

at tage skridt til alt efter tilfældet at undertegne, ratificere eller tiltræde og til fulde gennemføre alle andre relevante internationale instrumenter

b)

at indføre en effektiv ordning for national eksportkontrol til at overvåge eksport og overførsel af goder med relation til masseødelæggelsesvåben, herunder kontrol med, at teknologi med dobbelt anvendelsesformål ikke anvendes til fremstilling af masseødelæggelsesvåben, samt til at iværksætte effektive sanktioner mod omgåelse af eksportkontrollen

c)

den politiske dialog om dette spørgsmål kan foregå på regional basis.

Artikel 11

1.   Den politiske dialog finder sted i Stabiliserings- og associeringsrådet, som skal have almindelig kompetence til at behandle alle anliggender, som parterne måtte ønske at forelægge det.

2.   På anmodning af parterne kan den politiske dialog også finde sted under følgende former:

a)

i givet fald på møder mellem højtstående tjenestemænd, der repræsenterer Montenegro på den ene side og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, generalsekretæren/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen på den anden side

b)

under fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler mellem parterne, herunder passende kontakter i tredjelande og i De Forenede Nationer, OSCE, Europarådet og andre internationale fora

c)

med alle andre midler, som vil kunne bidrage til at konsolidere, udvikle og uddybe denne dialog, herunder de midler, der er nævnt i Thessaloniki-dagsordenen, som blev vedtaget i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003.

Artikel 12

En politisk dialog på parlamentarikerplan finder sted i det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg, der er nedsat ved artikel 125.

Artikel 13

Den politiske dialog kan finde sted inden for multilaterale rammer og som en regional dialog med inddragelse af andre lande i regionen, herunder inden for rammerne af EU-Vestbalkan-forummet.

AFSNIT III

REGIONALT SAMARBEJDE

Artikel 14

I overensstemmelse med sin tilslutning til international og regional fred og stabilitet og til udvikling af gode naboskabsforbindelser fremmer Montenegro aktivt det regionale samarbejde. Fællesskabets bistandsprogrammer kan via programmer for faglig bistand støtte projekter, der har en regional eller grænseoverskridende dimension.

Når Montenegro påtænker at udvide sit samarbejde med et af de i artikel 15, 16 og 17 omhandlede lande, underretter det Fællesskabet og dets medlemsstater herom og hører dem i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X.

Montenegro gennemfører fuldt ud de gældende bilaterale aftaler, som er indgået i henhold til aftalememorandummet om handelsfremme og liberalisering, der blev undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2001 af Serbien og Montenegro, og den centraleuropæiske frihandelsaftale, der blev undertegnet i Bukarest den 19. december 2006.

Artikel 15

Samarbejde med andre lande, som har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale

Efter undertegnelsen af denne aftale indleder Montenegro forhandlinger med de lande, der allerede har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale, med henblik på at indgå bilaterale konventioner om regionalt samarbejde, der har til formål at udvide samarbejdet mellem de berørte lande.

Hovedelementerne i disse konventioner skal være:

a)

politisk dialog

b)

oprettelse af frihandelsområder, som er forenelige med de relevante WTO-bestemmelser

c)

gensidige indrømmelser vedrørende arbejdstagernes bevægelighed, etablering, udveksling af tjenesteydelser, løbende betalinger og kapitalbevægelser samt anden politik vedrørende personbevægelser på samme niveau som denne aftales

d)

bestemmelser om samarbejde på andre områder, også sådanne som eventuelt ikke er omfattet af denne aftale, navnlig på området retfærdighed, frihed og sikkerhed.

Disse konventioner skal om fornødent indeholde bestemmelser om de nødvendige institutionelle mekanismer.

Konventionerne indgås senest to år efter denne aftales ikrafttræden. Montenegros beredvillighed til at indgå sådanne konventioner er en forudsætning for, at forbindelserne mellem Montenegro og Den Europæiske Union udvikles yderligere.

Montenegro indleder tilsvarende forhandlinger med de resterende lande i regionen, når disse har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale.

Artikel 16

Samarbejde med andre lande, der er berørt af stabiliserings- og associeringsprocessen

Montenegro indgår i et regionalt samarbejde med de andre stater, der berøres af stabiliserings- og associeringsprocessen, på nogle eller alle de områder, der er omfattet af denne aftale, navnlig på områder af fælles interesse. Dette samarbejde skal altid være foreneligt med principperne og målene for denne aftale.

Artikel 17

Samarbejde med andre lande, der er kandidater til at tiltræde EU, og som ikke er berørt af stabiliserings- og associeringsprocessen

1.   Montenegro bør befordre sit samarbejde og indgå en konvention om regionalt samarbejde med ethvert land, der er kandidat til tiltrædelse af EU, på alle de af denne aftale omfattede samarbejdsområder. En sådan konvention bør sigte på gradvis at tilpasse de bilaterale forbindelser mellem Montenegro og det pågældende land til den relevante del af forbindelserne mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og det pågældende land.

2.   Montenegro indleder forhandlinger med Tyrkiet, som har indgået en toldunion med Fællesskabet, med henblik på indgåelse på et gensidigt fordelagtigt grundlag af en aftale om oprettelse af et frihandelsområde i overensstemmelse med artikel XXIV i GATT 1994 og om liberalisering af etablering og udveksling af tjeneste-ydelser mellem dem på et niveau, der svarer til denne aftale, i overensstemmelse med artikel V i GATS.

Disse forhandlinger bør indledes snarest muligt med henblik på indgåelse af nævnte aftale inden udgangen af den i artikel 18, stk. 1, omhandlede overgangsperiode.

AFSNIT IV

FRIE VAREBEVÆGELSER

Artikel 18

1.   Fællesskabet og Montenegro opretter gradvis et frihandelsområde i en periode af en varighed på højst fem år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med aftalens bestemmelser og bestemmelserne i GATT 1994 og WTO. I den sammenhæng tager de hensyn til de herefter fastsatte specifikke krav.

2.   Den kombinerede nomenklatur anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem parterne.

3.   Med henblik på denne aftale omfatter told og afgifter, der har samme virkning som told, enhver form for told eller afgift, der pålægges i forbindelse med indførsel eller udførsel af en vare, herunder enhver form for tillægsafgifter i forbindelse med indførslen eller udførslen, dog ikke:

a)

afgifter, der svarer til en national skat, som pålægges i overensstemmelse med stk. 2 i artikel III i GATT fra 1994

b)

antidumping- eller udligningstold

c)

gebyrer eller afgifter, der står i rimeligt forhold til udgifterne til den tjeneste, der er ydet.

4.   For hver vare, skal den basistold, som de efterfølgende toldreduktioner anvendes på, og som er anført i denne aftale, være:

a)

Fællesskabets fælles toldtarif som er fastsat i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1), som anvendes erga omnes på dagen for undertegnelsen af aftalen,

b)

den montenegrinske toldtarif (2).

5.   Hvis der efter undertegnelsen af denne aftale anvendes toldnedsættelser på et erga omnes-grundlag, navnlig nedsættelser, som skyldes:

a)

toldforhandlinger i WTO eller

b)

Montenegros tiltrædelse af WTO eller

c)

reduktioner efter Montenegros tiltrædelse af WTO

skal den reducerede told erstatte basistolden, der er omhandlet i stk. 4, fra den dato, hvor sådanne nedsættelser anvendes.

6.   Fællesskabet og Montenegro meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser og eventuelle ændringer heraf.

KAPITEL I

Industrivarer

Artikel 19

Definition

1.   Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet eller Montenegro, som henhører under kapitel 25-97 i den kombinerede nomenklatur, med undtagelse af de varer, der er opregnet i bilag 1, stk. 1, nr. ii), til WTO-aftalen om landbrug.

2.   Handelen mellem parterne med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, reguleres i overensstemmelse med denne traktats bestemmelser.

Artikel 20

EF-indrømmelser for industrivarer

1.   Told ved indførsel til Fællesskabet og afgifter med tilsvarende virkning på industrivarer med oprindelse i Montenegro afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2.   Kvantitative restriktioner på indførsler til Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning på industrivarer med oprindelse i Montenegro afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

Artikel 21

Montenegrinske indrømmelser for industrivarer

1.   Told ved indførsel i Montenegro af andre varer med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i bilag I, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2.   Afgifter med samme virkning som told ved indførsel i Montenegro af industrivarer med oprindelse i Fællesskabet afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

3.   Told ved indførsel i Montenegro af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag I, nedsættes gradvis og afskaffes efter tidsplanen i bilaget.

4.   Kvantitative restriktioner ved indførsel i Montenegro af varer med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden.

Artikel 22

Told og restriktioner på eksport

1.   Fællesskabet og Montenegro afskaffer i deres indbyrdes handel al eksporttold og alle afgifter med tilsvarende virkning ved denne aftales ikrafttræden.

2.   Fællesskabet og Montenegro afskaffer indbyrdes alle kvantitative restriktioner på eksport og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved denne aftales ikrafttræden.

Artikel 23

Fremskyndet nedsættelse af told

Montenegro erklærer sig rede til at nedsætte sin told over for Fællesskabet hurtigere end fastsat i artikel 21, hvis den generelle økonomiske situation og forholdene i den berørte erhvervssektor tillader det.

Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger situationen i den henseende og fremsætter relevante henstillinger.

KAPITEL II

Landbrug og fiskeri

Artikel 24

Definition

1.   Bestemmelserne i dette kapitel gælder for handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet eller Montenegro.

2.   Udtrykket »landbrugsprodukter og fiskevarer« betegner de produkter, der er angivet i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur, og de produkter, der er angivet i bilag 1, stk. 1, nr. ii), i WTO-aftalen om landbrug.

3.   Denne definition omfatter fisk og fiskevarer henhørende under kapitel 3, pos. 1604 og 1605 og underpos. 0511 91, 2301 20 og ex 1902 20 (»pastaprodukter med fyld, med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent«).

Artikel 25

Forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 1 fastsætter handelsordningen for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er opført deri.

Artikel 26

EF-indrømmelser på indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Montenegro

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugs-produkter med oprindelse i Montenegro.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet told og afgifter med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Montenegro, med undtagelse af produkter henhørende under pos. 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 og 2204 i den kombinerede nomenklatur.

For produkter henhørende under kapitel 7 og 8 i den kombinerede nomenklatur, og for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditold og en specifik told, gælder afskaffelsen kun værdielementet af tolden.

3.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden fastsætter Fællesskabet den gældende told ved indførsel i Fællesskabet af spædekalveprodukter som defineret i bilag II og med oprindelse i Montenegro til 20 % af værditolden og 20 % af den specifikke told som fastsat i Fællesskabets fælles toldtarif inden for et årligt toldkontingent på 800 tons slagtekrops vægt.

Artikel 27

Montenegrinske indrømmelser for landbrugsprodukter

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Montenegro alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

2.   Ved denne aftales ikrafttræden skal Montenegro:

a)

afskaffe den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIa

b)

gradvis nedsætte den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIb, efter den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag

c)

gradvis nedsætte den gældende told til 50 % ved indførsel af visse landbrugs-produkter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIc, efter den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag.

Artikel 28

Vin- og spiritusprotokol

Protokol 2 fastsætter ordningen for de vin- og spiritusprodukter, der er omhandlet i denne protokol.

Artikel 29

EF-indrømmelser for fisk og fiskevarer

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Montenegro.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet al told og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Montenegro, undtagen dem, der er anført i bilag IV. Bestemmelserne i bilag IV gælder for de deri angivne varer.

Artikel 30

Montenegrinske indrømmelser for fisk og fiskevarer

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Montenegro alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Montenegro al told og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet, undtagen dem, der er anført i bilag V. Bestemmelserne i bilag V gælder for de deri angivne varer.

Artikel 31

Revisionsklausul

Under hensyntagen til omfanget af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer mellem parterne, deres særlige følsomheder, reglerne for Fællesskabets fælles landbrugs- og fiskeripolitik, reglerne for Montenegros landbrugs- og fiskeripolitik, landbrugets og fiskeriets rolle i Montenegros økonomi, følgerne af de multilaterale handelsforhandlinger i WTO's regi og af Montenegros eventuelle tiltrædelse af WTO undersøger Fællesskabet og Montenegro i stabiliserings- og associeringsrådet senest tre år efter denne aftales ikrafttræden produkt for produkt og på et ordnet og egnet gensidigt grundlag mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser med sigte på en større liberalisering af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer.

Artikel 32

Beskyttelsesklausul vedrørende landbrug og fiskeri

Uanset andre bestemmelser i denne aftale, særlig artikel 41, indleder parterne, hvis importen af varer med oprindelse i den ene af de to parter, som er genstand for de i henhold til artikel 25, 26, 27, 28, 29 og 30 indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugs- og fiskerimarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser for den anden parts markeder eller interne reguleringsmekanismer, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne egnede foranstaltninger, som den skønner nødvendige.

Artikel 33

Beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter, fiskevarer og fødevarer undtagen vin og spiritus

1.   Montenegro sørger for at beskytte Fællesskabets geografiske betegnelser, som er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (3), som ændret, i overensstemmelse med betingelserne i denne artikel. Montenegros geografiske betegnelser kan registreres i Fællesskabet på de betingelser, der er anført i denne forordning.

2.   Montenegro forbyder enhver brug på sit territorium af navne, der er beskyttede i Fællesskabet, på lignende produkter, som ikke opfylder specifikationerne i den geografiske betegnelse. Dette gælder selv i tilfælde, hvor produktets rigtige geografiske oprindelse er angivet, hvor den pågældende geografiske betegnelse er anvendt i oversættelse, hvor navnet er ledsaget af udtryk som »art«, »type«, »måde«, »efterligning«, »metode« eller lignende.

3.   Montenegro afviser registrering af et varemærke, hvis anvendelse svarer til de i stk. 2 anførte tilfælde.

4.   De varemærker, hvis anvendelse svarer til de i stk. 2 anførte tilfælde, og som er registrerede i Montenegro eller etableret i kraft af deres brug, anvendes ikke længere efter den 1. januar 2009. Dette gælder dog ikke varemærker, som er registrerede i Montenegro, og varemærker, som er etablerede i kraft af deres brug, og som er ejet af statsborgere i tredjelande, forudsat at de ikke er af en sådan art, at de på nogen måde kan snyde offentligheden med hensyn til produktets kvalitet, specifikation og geografiske oprindelse.

5.   Enhver brug af de geografiske betegnelser, som er beskyttet i overensstemmelse med stk. 1, som det udtryk, der i daglig tale anvendes som det almindelige navn for sådanne varer i Montenegro, skal ophøre senest den 1. januar 2009.

6.   Montenegro sørger for, at produkter, der udføres fra territoriet efter den 1. januar 2009, ikke krænker bestemmelserne i denne artikel.

7.   Montenegro sørger for den i stk. 1-6 omhandlede beskyttelse såvel på eget initiativ som på anmodning af berørte parter.

KAPITEL III

Almindelige bestemmelser

Artikel 34

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på handelen mellem parterne med alle varer, medmindre andet er fastsat i dette kapitel eller i protokol 1.

Artikel 35

Udvidede indrømmelser

Bestemmelserne i dette afsnit forhindrer på ingen måde nogen af parterne i ensidigt at træffe gunstigere foranstaltninger.

Artikel 36

Standstill

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres ny told ved indførsel eller udførsel eller afgifter med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende told eller afgifter forhøjes i samhandelen mellem Fællesskabet og Montenegro.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres nye kvantitative restriktioner ved indførsel eller udførsel eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende foranstaltninger gøres mere restriktive i samhandelen mellem Fællesskabet og Montenegro.

3.   Uden at dette berører lempelserne i henhold til artikel 26, 27, 28, 29 og 30 må bestemmelserne i denne artikels stk. 1 og 2 på ingen måde medføre nogen begrænsning af Montenegros og Fællesskabets respektive landbrugs- og fiskeripolitik eller af vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til disse politikker, for så vidt den i bilag II-V og i protokol 1 vedtagne importordning ikke berøres.

Artikel 37

Forbud mod afgiftsdiskrimination

1.   Fællesskabet og Montenegro afstår fra og afskaffer enhver eksisterende foranstaltning eller praksis af intern fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskels-behandling mellem varer fra den ene part og lignende varer med oprindelse på den anden parts område.

2.   Varer, der udføres til en parts område, må ikke begunstiges med godtgørelse af en intern indirekte afgift, der er højere end den indirekte afgift, de pålægges.

Artikel 38

Finanstold

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 39

Toldunioner, frihandelsområder, grænsehandelsordninger

1.   Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsehandelsordninger, for så vidt som de ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2.   I de i artikel 18 nævnte overgangsperioder berører denne aftale ikke gennemførelsen af den specifikke præferenceordning for varebevægelserne, som enten er nedfældet i grænseaftaler, der tidligere er indgået mellem en eller flere medlemsstater og Serbien og Montenegro, eller som følger af de bilaterale aftaler, der er omhandlet i afsnit III, og som Montenegro har indgået for at fremme den regionale handel.

3.   Der finder konsultationer sted mellem parterne i stabiliserings- og associeringsrådet om de aftaler, der er omtalt i denne artikels stk. 1 og 2, og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Unionen, skal der navnlig afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Montenegros gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 40

Dumping og subsidier

1.   Ingen af denne aftales bestemmelser er til hinder for, at parterne træffer handelsbeskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 og artikel 41.

2.   Hvis en af parterne konstaterer, at der finder dumping og/eller udligningsberettiget subsidiering sted i samhandelen med den anden part, kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med WTO-aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 og WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger og egen relevante interne lovgivning.

Artikel 41

Sikkerhedsklausul

1.   Bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger finder anvendelse mellem parterne.

2.   Uanset denne artikels stk. 1 kan den importerende part, når en vare fra en part indføres på den anden parts område i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

a)

væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på den importerende parts område, eller

b)

alvorlige forstyrrelser i en økonomisk sektor eller vanskeligheder, der kan medføre en alvorlig forringelse af den økonomiske situation i en region i den importerende part,

træffe passende bilaterale foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

3.   Bilaterale beskyttelsesforanstaltninger mod indførsler fra den anden part må ikke være mere vidtrækkende, end hvad der er nødvendigt for at afhjælpe de problemer, som defineret i stk. 2, der er opstået som følge af aftalen. De beskyttelses-foranstaltninger, der vedtages, bør bestå af en suspension i forhøjelsen eller nedsættelsen af de præferencemargener, der indrømmes i henhold til denne aftale for den pågældende vare, op til et maksimumloft svarende til den basistold, der er omhandlet i artikel 18, stk. 4, litra a) og b), og stk. 5 for samme vare. Sådanne foranstaltninger skal omfatte klare elementer, der gradvis fører til, at de afskaffes senest ved udløbet af den fastsatte periode, og de kan ikke træffes for en periode på over to år.

Under meget ekstraordinære omstændigheder kan foranstaltningerne forlænges i yderligere en periode på højst to år. Der må ikke anvendes bilaterale beskyttelses-foranstaltninger ved indførsel af en vare, som tidligere har været genstand for en sådan foranstaltning, i en periode på mindst fire år efter foranstaltningens udløb.

4.   I de i denne artikel omhandlede tilfælde giver Fællesskabet eller Montenegro, før de træffer de heri fastsatte foranstaltninger, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 5, litra b), stabiliserings- og associeringsrådet alle de oplysninger, der er nødvendige for en omhyggelig undersøgelse af situationen, med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

5.   Ved gennemførelsen af ovenstående stk. 1, 2, 3 og 4 gælder følgende bestemmelser:

a)

Problemer, der opstår som følge af den i denne artikel omhandlede situation, indbringes for stabiliserings- og associeringsrådet til undersøgelse, som kan træffe alle nødvendige afgørelser til at afhjælpe dem.

Hvis stabiliserings- og associeringsrådet eller den eksporterende part ikke har truffet nogen afgørelse til at gøre en ende på problemet, eller der ikke er fundet nogen tilfredsstillende løsning inden 30 dage efter, at stabiliserings- og associeringsrådet har fået forelagt sagen, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet i overensstemmelse med denne artikel. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes. Beskyttelsesforanstaltninger efter artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelses-foranstaltninger skal bevare det præferenceniveau/den præferencemargen, der indrømmes i henhold til denne aftale.

b)

Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan den berørte part i de situationer, der er omhandlet i denne artikel, øjeblikkeligt indføre midlertidige foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og den underretter straks den anden part herom.

Beskyttelsesforanstaltningerne meddeles straks stabiliserings- og associeringsrådet og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

6.   Undergiver Fællesskabet eller Montenegro indførslen af varer, som vil kunne medføre de problemer, der henvises til i denne artikel, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i samhandelsmønstret, underretter det den anden part herom.

Artikel 42

Knaphedsklausul

1.   Hvis overholdelse af bestemmelserne i dette afsnit fører til:

a)

alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på levnedsmidler eller andre varer af væsentlig betydning for den eksporterende part, eller

b)

genudførsel til et tredjeland af en vare, for hvilken den eksporterende part anvender kvantitative eksportrestriktioner, eksportafgifter eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller hvis de ovenfor nævnte situationer giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part,

kan denne part træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

2.   Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes. Foranstaltningerne må ikke anvendes på en sådan måde, at de bliver redskab for vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling, hvor samme forhold råder, eller bliver en skjult begrænsning af handelen, og de ophæves, når omstændighederne ikke længere berettiger, at de opretholdes.

3.   Fællesskabet eller Montenegro giver, før de træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 4, stabiliserings- og associeringsrådet alle relevante oplysninger med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for parterne. Parterne kan i stabiliserings- og associeringsrådet enes om andre midler til at bringe vanskelighederne til ophør. Er der ikke opnået enighed senest 30 dage efter, at sagen er indbragt for stabiliserings- og associeringsrådet, kan den eksporterende part anvende foranstaltninger i medfør af denne artikel på udførslen af den pågældende vare.

4.   Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet eller Montenegro, alt efter hvem der er berørt, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

5.   Alle foranstaltninger, der anvendes i medfør af denne artikel, meddeles straks stabiliserings- og associeringsrådet og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

Artikel 43

Statsmonopoler

Montenegro tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved aftalens ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater og Montenegro med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår.

Artikel 44

Oprindelsesregler

Medmindre andet er fastsat i denne aftale, gælder oprindelsesreglerne i protokol 3 ved anvendelsen af denne aftales bestemmelser.

Artikel 45

Tilladte restriktioner

Denne aftale er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller varer i transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Sådanne forbud eller restriktioner må dog ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 46

Mangel på administrativt samarbejde

1.   Parterne er enige om, at administrativt samarbejde er af afgørende betydning for gennemførelsen af og kontrollen med den præferencebehandling, der indrømmes i henhold til dette afsnit, og de understreger, at de er fast besluttet på at bekæmpe uregelmæssigheder og svig i toldspørgsmål og beslægtede anliggender.

2.   Har en part på grundlag af objektive oplysninger konstateret manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med dette afsnit, kan denne part i henhold til denne artikel midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer.

3.   I denne artikel forstås ved manglende administrativt samarbejde bl.a.:

a)

gentagen overtrædelse af forpligtelsen til at kontrollere varens eller varernes oprindelsesstatus

b)

gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at foretage og/eller give meddelelse om resultaterne af efterfølgende kontrol med oprindelsesbeviset

c)

gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at få tilladelse til at udføre opgaver som led i det administrative samarbejde for at kontrollere, om dokumenter eller oplysninger, der har betydning for at indrømme den pågældende præference-behandling, er ægte eller korrekte.

I denne artikels forstand kan der bl.a. være tale om konstatering af uregelmæssigheder eller svig, hvis der sker en hurtig og ikke tilstrækkeligt begrundet stigning i vareimporten til et niveau, der overskrider den anden parts sædvanlige produktions- og eksportkapacitet, og der foreligger objektive oplysninger om uregelmæssigheder eller svig.

4.   Præferencebehandlingen kan midlertidigt suspenderes på følgende betingelser:

a)

Den part, der på grundlag af objektive oplysninger har konstateret, at der foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig, giver uden unødig forsinkelse stabiliserings- og associeringsudvalget meddelelse herom sammen med de objektive oplysninger og indleder på grundlag af alle relevante oplysninger og objektive konstateringer konsultationer i stabiliserings- og associeringsudvalget med henblik på at nå frem til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

b)

Har parterne indledt konsultationer i stabiliserings- og associeringsudvalget, jf. ovenfor, og er de ikke nået frem til en acceptabel løsning senest tre måneder efter meddelelsen, kan den berørte part midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer. En midlertidig suspension skal uden unødig forsinkelse meddeles stabiliserings- og associeringsudvalget.

c)

Midlertidige suspensioner i henhold til denne artikel skal begrænses til, hvad der er nødvendigt for at beskytte den berørte parts finansielle interesser. Suspensionerne må højst vare i seks måneder, dog med mulighed for fornyelse. Stabiliserings- og associeringsudvalget underrettes straks efter vedtagelsen om midlertidige suspensioner. Disse skal med regelmæssige mellemrum behandles i stabiliserings- og associeringsudvalget, navnlig med henblik på at de bringes til ophør, så snart betingelserne for deres anvendelse ikke længere er til stede.

5.   Samtidig med, at der gives meddelelse til stabiliserings- og associeringsudvalget i henhold til denne artikels stk. 4, litra a), bør den pågældende part offentliggøre en meddelelse til importører i sin officielle tidende. Det bør af meddelelsen til importørerne fremgå, at det på grundlag af objektive oplysninger findes godtgjort, at der for den pågældende vare foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig.

Artikel 47

Såfremt de kompetente myndigheder begår fejl i forvaltningen af præferenceordningen for eksport og særlig i anvendelsen af bestemmelserne i den til denne aftale knyttede protokol 3, og den pågældende fejl får følger med hensyn til importafgifter, kan den kontraherende part, der står over for disse følger, anmode stabiliserings- og associeringsrådet om at undersøge mulighederne for indførelse af alle passende foranstaltninger til løsning af problemet.

Artikel 48

Denne aftale berører ikke anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

AFSNIT V

ARBEJDSKRAFTENS BEVÆGELIGHED, ETABLERING, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL

KAPITEL I

Arbejdskraftens bevægelighed

Artikel 49

1.   På de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne:

a)

behandles arbejdstagere, der er statsborgere i Montenegro, og som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, på lige fod med medlemsstatens egne statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet forskelsbehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse

b)

har den lovligt bosiddende ægtefælle og børn af en på en medlemsstats område lovligt beskæftiget arbejdstager, med undtagelse af sæsonarbejdere og arbejdstagere, der er omfattet af bilaterale aftaler som omhandlet i artikel 50, medmindre andet er fastsat ved sådanne aftaler, adgang til denne medlemsstats arbejdsmarked i det tidsrum, hvor denne arbejdstager har arbejdstilladelse.

2.   Montenegro indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat og lovligt beskæftiget på Montenegros område, samt deres ægtefæller og børn, som lovligt er bosiddende på dets område, den i stk. 1 omhandlede behandling på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Montenegro.

Artikel 50

1.   Under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og til deres gældende lovgivning og regler vedrørende arbejdstagernes mobilitet:

a)

bør de bestående muligheder for adgang til beskæftigelse for montenegrinske arbejdstagere, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til bilaterale aftaler, opretholdes og om muligt forbedres

b)

overvejer de øvrige medlemsstater velvilligt muligheden for at indgå lignende aftaler.

2.   Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger efter tre år andre forbedringer, herunder mulighed for adgang til erhvervsuddannelse i overensstemmelse med gældende regler og procedurer i medlemsstaterne og under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og i Fællesskabet.

Artikel 51

1.   Der skal vedtages bestemmelser med henblik på en koordinering af de sociale sikringssystemer for arbejdstagere, der er statsborgere i Montenegro, og som er lovligt beskæftiget i en medlemsstat, og for deres familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende dér. Stabiliserings- og associeringsrådet træffer en afgørelse om indførelse af følgende bestemmelser, som dog ikke må påvirke rettigheder og forpligtelser i henhold til bilaterale aftaler, hvorved der indrømmes en mere favorabel behandling:

a)

alle tidsrum, i hvilke sådanne arbejdstagere har været forsikret eller beskæftiget eller har haft ophold i de forskellige medlemsstater, sammenlægges for så vidt angår pension og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, invaliditet og dødsfald, samt lægehjælp for sådanne arbejdstagere og deres familiemedlemmer

b)

alle pensioner og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, dødsfald, arbejdsulykke eller erhvervssygdom eller invaliditet som følge heraf, undtagen bidragsfri ydelser, skal frit kunne overføres til den sats, der anvendes efter lovgivningen i debitormedlemsstaten eller -medlemsstaterne

c)

de pågældende arbejdstagere modtager familieydelser for deres familie-medlemmer som defineret ovenfor.

2.   Montenegro indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt deres familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende dér, en behandling svarende til den, der er omhandlet i stk. 1, punkt b) og c).

KAPITEL II

Etablering

Artikel 52

Definition

I denne aftale forstås ved:

a)

henholdsvis »fællesskabsvirksomhed« og »montenegrinsk virksomhed«, en virksomhed, som er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Montenegros lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjem-sted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Montenegros område. Har en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Montenegros lovgivning, alene sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Montenegros område, betragtes den dog som henholdsvis en fællesskabs-virksomhed eller en montenegrinsk virksomhed, hvis dens aktiviteter har en faktisk og vedvarende forbindelse til økonomien i henholdsvis en af medlems-staterne eller Montenegro

b)

»datterselskab« af en virksomhed, en virksomhed, som faktisk kontrolleres af en anden virksomhed

c)

»filial« af en virksomhed, et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, således at sidstnævnte vel vidende, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgør underafdelingen

d)

»etablering«,

i)

hvad angår statsborgere, retten til at indlede og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette foretagender, herunder virksomheder, som de faktisk kontrollerer. Statsborgere må i deres selvstændige erhvervsvirksomhed eller forretningsvirksomhed ikke søge eller tage beskæftigelse på den anden parts arbejdsmarked og kan ikke opnå nogen ret til adgang til den anden parts arbejdsmarked. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på dem, der ikke udelukkende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed

ii)

hvad angår fællesskabsvirksomheder eller montenegrinske virksomheder, retten til at indlede og udøve erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Montenegro og Fællesskabet

e)

»drift«, udøvelse af erhvervsvirksomhed

f)

»erhvervsvirksomhed«, i princippet virksomhed inden for industri, handel og liberale erhverv samt håndværk

g)

»fællesskabsstatsborgere« og »montenegrinske statsborgere«, fysiske personer, der er statsborgere i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Montenegro.

For så vidt angår international søtransport, herunder intermodale transport-forløb, der indbefatter en sørejse, finder bestemmelserne i dette kapitel og kapitel III også anvendelse på fællesskabsstatsborgere eller montenegrinske statsborgere, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Montenegro, og rederier, der er etableret uden for Fællesskabet eller Montenegro, og som kontrolleres af henholdsvis fællesskabsstatsborgere eller montenegrinske statsborgere, såfremt deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Montenegro i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger

h)

»finansielle tjenester« de aktiviteter, der er beskrevet i bilag VI. Stabiliserings- og associeringsrådet kan udvide eller ændre nævnte bilags anvendelsesområde.

Artikel 53

1.   Montenegro letter etableringen af virksomheders drift på sit område for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere. Med henblik herpå skal Montenegro ved aftalens ikrafttræden:

a)

i forbindelse med fællesskabsvirksomheders etablering på Montenegros område indrømme disse en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne virksomheder eller tredjelandes virksomheder, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige

b)

hvad angår drift af fællesskabsvirksomheders datterselskaber og filialer på Montenegros område, når de først er etableret, indrømme en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne virksomheder og filialer eller datterselskaber og filialer af tredjelandes virksomheder, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige.

2.   Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer ved denne aftales ikrafttræden:

a)

hvad angår montenegrinske virksomheders etablering, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer egne virksomheder eller tredjelandes virksomheder, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige

b)

hvad angår drift af datterselskaber og filialer af montenegrinske virksomheder etableret på deres område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer egne virksomheder og filialer eller datterselskaber og filialer af tredjelandes virksomheder etableret på deres område, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige.

3.   Parterne må ikke indføre nye forskrifter eller foranstaltninger, som medfører forskelsbehandling, for så vidt angår en anden parts virksomheders etablering på deres område eller deres drift, når de først er etableret, sammenlignet med egne virksomheder.

4.   Fire år efter denne aftales ikrafttræden fastlægger stabiliserings- og associeringsrådet retningslinjerne for en udvidelse af ovennævnte bestemmelser til også at gælde for aftaleparternes statsborgeres etablering med henblik på udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

5.   Uanset denne artikels bestemmelser:

a)

har datterselskaber og filialer af fællesskabsvirksomheder fra denne aftales ikrafttræden ret til at benytte og leje fast ejendom i Montenegro

b)

har datterselskaber og filialer af fællesskabsvirksomheder desuden ret til fra aftalens ikrafttræden at erhverve og udøve ejendomsret til fast ejendom på lige fod med montenegrinske virksomheder, og hvad angår offentlige goder/goder af fælles interesse samme rettigheder som montenegrinske virksomheder, når disse rettigheder er nødvendige af hensyn til udøvelsen af den erhvervsvirksomhed, med henblik på hvilken de er etableret.

Artikel 54

1.   Med forbehold af bestemmelserne i artikel 56 og med undtagelse af de i bilag VI beskrevne finansielle tjenesteydelser kan hver af parterne regulere virksomheders og statsborgeres etablering og aktiviteter på sit område, for så vidt denne regulering ikke medfører nogen forskelsbehandling af den anden parts virksomheder og statsborgere i forhold til egne virksomheder og statsborgere.

2.   Uanset alle andre bestemmelser i denne aftale må en part med hensyn til finansielle tjenesteydelser ikke forhindres i at træffe foranstaltninger af forsigtighedshensyn, herunder til beskyttelse af investorer, indskydere, policeindehavere eller personer, som en leverandør af finansielle tjenesteydelser skylder en »fiduciary duty« (tillidsforpligtelse), eller for at sikre finanssystemets integritet og stabilitet. Sådanne foranstaltninger må af parterne ikke benyttes som et middel til at omgå deres forpligtelser i henhold til denne aftale.

3.   Intet i denne aftale må fortolkes som et krav om, at en part skal videregive oplysninger om enkeltkunders forhold og konti eller fortrolige eller retsbeskyttede oplysninger, som er i offentlige organers besiddelse.

Artikel 55

1.   Med mindre andet er fastsat i den multilaterale aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (4) (i det følgende benævnt »ECAA«), finder bestemmelserne i dette kapitel ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje og søtransport i form af cabotage.

2.   Stabiliserings- og associeringsrådet kan rette henstillinger med henblik på at forbedre betingelserne for etablering og drift af virksomhed på de i stk. 1 nævnte områder.

Artikel 56

1.   Bestemmelserne i artikel 53 og 54 udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer sammenlignet med filialer af virksomheder, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn.

2.   Forskelsbehandlingen må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt som følge af sådanne retlige eller tekniske forskelle, eller, hvad angår finansielle tjeneste-ydelser, af forsigtighedshensyn.

Artikel 57

For at lette fællesskabsstatsborgeres og montenegrinske statsborgeres adgang til at indlede og udøve reguleret erhvervsvirksomhed i henholdsvis Montenegro og Fællesskabet undersøger stabiliserings- og associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages for at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser. Det kan træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

Artikel 58

1.   En fællesskabsvirksomhed, der er etableret i Montenegro, eller en montenegrinsk virksomhed, der er etableret i Fællesskabet, har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning i etableringsværtslandet i henholdsvis Montenegro og Fællesskabet at beskæftige eller at lade sine datterselskaber eller filialer beskæftige ansatte, som er statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne eller Montenegro, forudsat at det drejer sig om nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de pågældende udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer. Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for tidsrummet for sådan beskæftigelse.

2.   Som nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, betragtes »virksomhedsinternt udstationerede«, som defineret i dette stykkes litra c), inden for følgende kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende har været beskæftiget i den eller været partnere i den (på anden måde end som majoritetsaktionærer) i mindst det år, der går umiddelbart forud for en sådan udstationering:

a)

personer i en overordnet stilling i en organisation, som primært forestår ledelsen af foretagendet, og som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først og fremmest sorterer under virksomhedens bestyrelse eller aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

i)

der leder foretagendet eller en afdeling eller underafdeling af det

ii)

der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde

iii)

der personligt har beføjelser til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre personaledispositioner

b)

personer, der er beskæftiget i en organisation, og som besidder en ekspertviden af afgørende betydning for foretagendets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. I bedømmelsen af en sådan viden kan der ud over den for foretagendet specifikke viden indgå et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en anerkendt faggruppe

c)

ved en »virksomhedsinternt udstationeret« forstås en fysisk person, der arbejder i en organisation på en parts område, og som i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed midlertidigt overflyttes til den anden parts område; den pågældende organisation skal have sit hovedsæde på en af parternes område, og udstationeringen skal ske til en afdeling (filial, datterselskab) af denne organisation, som reelt udøver erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3.   Montenegrinske statsborgeres og fællesskabsstatsborgeres indrejse til og midlertidige ophold på henholdsvis Fællesskabets og Montenegros område tillades, når disse virksomhedsrepræsentanter er personer i overordnede stillinger i en virksomhed, jf. stk. 2, litra a), og er ansvarlige for oprettelse af et datterselskab eller en filial af en montenegrinsk virksomhed på Fællesskabets område eller af et datterselskab eller en filial af en fællesskabsvirksomhed på Montenegros område, når:

a)

disse repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg eller levering af tjenesteydelser, når de ikke modtager betaling fra en kilde i etablerings-værtslandet og

b)

virksomheden har sin hovedvirksomhed uden for henholdsvis Fællesskabet eller Montenegro og ikke har andre repræsentanter, kontorer, filialer eller datterselskaber i henholdsvis den pågældende medlemsstat og Montenegro.

KAPITEL III

Levering af tjenesteydelser

Artikel 59

1.   Fællesskabet og Montenegro forpligter sig til i overensstemmelse med følgende bestemmelser gradvis at tillade levering af tjenesteydelser foretaget af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere eller montenegrinske virksomheder eller statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2.   I takt med den i stk. 1 omhandlede liberaliseringsproces tillader parterne midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, som leverer tjenesteydelser, eller som er beskæftiget hos en leverandør af tjenesteydelser som nøglepersonale, som defineret i artikel 58, herunder fysiske personer, som repræsenterer en fællesskabsvirksomhed eller -statsborger eller en montenegrinsk virksomhed eller statsborger, og som søger midlertidig adgang med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgåelse af aftaler om salg af tjenesteydelser for den pågældende leverandør af tjenesteydelser, når sådanne repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg til offentligheden og ikke selv leverer tjenesteydelser.

3.   Fire år efter træffer stabiliserings- og associeringsrådet de fornødne foranstaltninger til gradvis at gennemføre bestemmelserne i stk. 1. Der tages hensyn til, hvilket fremskridt parterne har gjort med lovgivningstilnærmelse.

Artikel 60

1.   Parterne afstår fra foranstaltninger og tiltag, som set i sammenligning med situationen på dagen forud for denne aftales ikrafttræden gør betingelserne for levering af tjenesteydelser betydeligt mere restriktive for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere eller montenegrinske virksomheder og statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2.   Hvis en part skønner, at foranstaltninger truffet af den anden part siden denne aftales ikrafttræden fører til en situation, der er væsentligt mere restriktiv, hvad angår levering af tjenesteydelser, sammenlignet med situationen på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, kan førstnævnte part anmode den anden part om, at der indledes konsultationer.

Artikel 61

Med hensyn til udveksling af transporttjenesteydelser mellem Fællesskabet og Montenegro gælder følgende bestemmelser:

1)

Med hensyn til landtransport fastsætter protokol 4 de gældende regler for forholdet mellem parterne for navnlig at sikre uindskrænket transittrafik ad landevej gennem Montenegro og Fællesskabet som helhed, en effektiv anvendelse af princippet om ikke-forskelsbehandling og en gradvis harmonisering af den montenegrinske transportlovgivning med Fællesskabets.

2)

Med hensyn til international søtransport forpligter parterne sig til effektivt at anvende princippet om uhindret adgang til det internationale marked for søtransport og trafik på et kommercielt grundlag og at overholde internationale og europæiske forpligtelser vedrørende sikkerheds- og miljøstandarder.

Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som et væsentligt træk ved international søtransport.

3)

Ved anvendelsen af principperne i stk. 2:

a)

må parterne ikke indføre lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande

b)

skal parterne ved denne aftales ikrafttræden afskaffe alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, som vil kunne få en restriktiv eller diskriminerende indvirkning på den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport

c)

hver af parterne skal bl.a. indrømme skibe, der drives af statsborgere eller virksomheder fra den anden part, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer egne skibe, hvad angår adgang til havne, der er åbne for international handel, brug af infrastruktur og søfartshjælpetjenester i havnene samt dermed forbundne gebyrer og afgifter, toldfaciliteter og tildeling af liggeplads og laste- og lossefaciliteter.

4)

Med henblik på at sikre en koordineret udvikling og en gradvis liberalisering af transporten mellem parterne, afpasset efter deres gensidige handelsbehov, vil betingelserne for gensidig markedsadgang inden for lufttransport blive behandlet i (ECAA).

5)

Forud for indgåelsen af ECAA træffer parterne ingen foranstaltninger, som er mere restriktive eller diskriminerende set i forhold til situationen før denne aftales ikrafttræden.

6)

Montenegro tilpasser gradvis sin lovgivning, herunder administrative, tekniske og andre regler, til den til enhver tid gældende fællesskabslovgivning på området for lufttransport, søtransport, transport ad indre vandveje og landtransport, for så vidt det tjener liberaliseringen og den gensidige adgang til parternes markeder og letter person- og godstrafikken.

7)

I takt med de fælles fremskridt i virkeliggørelsen af målene i dette kapitel undersøger stabiliserings- og associeringsrådet midler til at skabe de nødvendige betingelser for øget frihed til at levere tjenesteydelser inden for luft- og landtransport og transport ad indre vandveje.

KAPITEL IV

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 62

Parterne forpligter sig til i frit konvertibel valuta i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i overenskomsten om Den Internationale Valutafond at tillade betalinger og overførsler på betalingsbalancens løbende poster mellem Fællesskabet og Montenegro.

Artikel 63

1.   Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer parterne fra denne aftales ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, og investeringer foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit V, kapitel II, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

2.   Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer parterne fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med kreditter med berøring til handelstransaktioner eller levering af tjenesteydelser, i hvilke en valutaindlænding i en af parterne deltager, og med lån og kreditter med en løbetid på over et år.

3.   Montenegro indrømmer ved aftalens ikrafttræden fællesskabsstatsborgere, som køber fast ejendom i landet, samme behandling som landets egne statsborgere.

4.   Fællesskabet og Montenegro sikrer tillige ved denne aftales ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med porteføljeinvesteringer og lån og kreditter med en løbetid på under et år.

5.   Uden at det berører stk. 1, må parterne ikke indføre nye restriktioner for kapitalbevægelser og løbende betalinger mellem valutaindlændinge i Fællesskabet og Montenegro og må ikke gøre de bestående ordninger mere restriktive.

6.   Uden at det berører bestemmelserne i artikel 62 og denne artikel, kan henholdsvis Fællesskabet og Montenegro i særlige tilfælde, hvor kapitalbevægelser mellem Fællesskabet og Montenegro forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurs- eller pengepolitikken i Fællesskabet eller Montenegro, træffe beskyttelsesforanstaltninger over for kapitalbevægelser mellem Fællesskabet og Montenegro i en periode på højst seks måneder, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige.

7.   Intet i ovenstående bestemmelser må fortolkes således, at rettighederne for erhvervsdrivende hos parterne til eventuelt at opnå en gunstigere behandling i henhold til en eksisterende bilateral eller multilateral aftale, der involverer parterne i denne aftale, begrænses.

8.   Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Montenegro for at fremme denne aftales mål.

Artikel 64

1.   I det første tre år efter denne aftales ikrafttræden træffer Fællesskabet og Montenegro foranstaltninger til skabelse af de nødvendige betingelser for en videre gradvis anvendelse af Fællesskabets regler om frie kapitalbevægelser.

2.   Ved udgangen af det andet år efter aftalens ikrafttræden fastlægger stabiliserings- og associeringsrådet retningslinjer for fuldstændig anvendelse af Fællesskabets regler om kapitalbevægelser i Montenegro.

KAPITEL V

Almindelige bestemmelser

Artikel 65

1.   Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med forbehold af begrænsninger begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

2.   De finder ikke anvendelse på virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis på den ene eller den anden parts område er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

Artikel 66

For så vidt angår dette afsnit er intet i denne aftale til hinder for, at parterne anvender deres love og forskrifter vedrørende indrejse og ophold, beskæftigelse, arbejdsvilkår, fysiske personers etablering samt levering af tjenesteydelser, forudsat at de ikke anvender dem på en sådan måde, at fordelene for en af parterne i henhold til en særlig bestemmelse i denne aftale reduceres til nul eller begrænses. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af artikel 65.

Artikel 67

Virksomheder, som kontrolleres og udelukkende ejes i fællesskab af montenegrinske virksomheder eller statsborgere og fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere, er også omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 68

1.   Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit, finder ikke anvendelse på skattefordele, som parterne indrømmer eller vil indrømme i fremtiden på basis af aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning eller andre skatteordninger.

2.   Ingen af bestemmelserne i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at parterne forhindres i at vedtage eller håndhæve foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse på grundlag af skattebestemmelserne i aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller indenlandsk skattelovgivning.

3.   Ingen bestemmelse i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at den hindrer medlemsstaterne eller Montenegro i ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning at sondre mellem skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation, særlig hvad angår bopælssted.

Artikel 69

1.   Parterne bestræber sig så vidt muligt på at undgå at indføre restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, af hensyn til betalingsbalancen. En part, der indfører sådanne foranstaltninger, forelægger snarest muligt den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

2.   Hvis en eller flere af medlemsstaterne eller Montenegro har alvorlige vanskeligheder eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til betalingsbalancen, kan Fællesskabet eller Montenegro, alt efter tilfældet, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til WTO-overenskomsten, for en begrænset periode vedtage restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, som ikke må gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at rette op på betalingsbalancens stilling. Fællesskabet og Montenegro underretter straks den anden part herom.

3.   Der må ikke anvendes restriktive foranstaltninger for overførsler i forbindelse med investeringer, navnlig ikke for hjemtagelse af investerede eller geninvesterede beløb og alle former for indtægter heraf.

Artikel 70

Bestemmelserne i dette afsnit tilpasses gradvis, navnlig i lyset af kravene i henhold til artikel V i GATS.

Artikel 71

Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at hver af parterne anvender alle foranstaltninger, der er nødvendige for at hindre omgåelse af deres foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til deres marked ved hjælp af denne aftales bestemmelser.

AFSNIT VI

TILNÆRMELSE AF LOVGIVNING, LOVHÅNDHÆVELSE OG KONKURRENCEREGLER

Artikel 72

1.   Parterne erkender betydningen af, at Montenegro eksisterende lovgivning tilnærmes til Fællesskabets lovgivning og implementeres effektivt. Montenegro bestræber sig på at sikre, at eksisterende og fremtidig lovgivning gradvis gøres forenelig med gældende fællesskabsret. Montenegro sikrer, at eksisterende og fremtidig lovgivning implementeres og håndhæves behørigt.

2.   Denne tilnærmelse indledes på tidspunktet for denne aftales undertegnelse og udvides gradvis til at gælde alle elementer i gældende fællesskabsret, der er omhandlet i denne aftale, ved udgangen af den overgangsperiode, der er fastlagt i artikel 8 i denne aftale.

3.   Tilnærmelsen vil i første omgang fokusere på grundlæggende elementer i gældende fællesskabsret vedrørende det indre marked, herunder lovgivning om den finansielle sektor, retfærdighed, frihed og sikkerhed og på handelsområdet. I anden etape fokuserer Montenegro på de resterende dele af gældende fællesskabsret.

Tilnærmelsen foretages på basis af et program, som aftales mellem Europa-Kommissionen og Montenegro.

4.   Montenegro fastlægger også i forståelse med Europa-Kommissionen retningslinjerne for tilsyn med gennemførelsen af lovgivnings-tilpasningen og lovhåndhævelsen.

Artikel 73

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

1.   Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion i det omfang, det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Montenegro:

i)

alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii)

en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Montenegros område eller en væsentlig del heraf

iii)

al statsstøtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produkter.

2.   Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af de gældende konkurrenceregler i Fællesskabet, særlig artikel 81, 82, 86 og 87 i EF-traktaten, og de fortolkningsbestemmelser, der er vedtaget af Fællesskabets institutioner.

3.   Parterne sikrer, at en operationel uafhængig offentlig myndighed tillægges de nødvendige beføjelser til fuldt ud at anvende denne artikels stk. 1, nr. i) og ii), på private og offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige rettigheder.

4.   Montenegro opretter inden et år efter denne aftales ikrafttræden en operationel uafhængig myndighed, som tillægges de nødvendige beføjelser til at anvende stk. 1, nr. iii). Denne myndighed skal bl.a. have beføjelse til at godkende statsstøtteordninger og individuel støtte i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 samt beføjelse til at kræve ulovligt ydet statsstøtte tilbagebetalt.

5.   Fællesskabet og Montenegro sikrer hver især gennemsigtighed på statsstøtteområdet bl.a. ved at forelægge den anden part en regelmæssig årsrapport eller tilsvarende efter den metode og præsentationsform, der anvendes i Fællesskabets oversigt over statsstøtte. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

6.   Montenegro foretager en udtømmende opgørelse over støtteordninger, der er gældende forud for oprettelsen af den i stk. 4 nævnte myndighed, og afpasser disse støtteordninger efter kriterierne i stk. 2 senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

7.

a)

For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. iii), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Kroatien i de første fem år efter aftalens ikrafttræden skal vurderes under hensyntagen til, at Montenegro betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 87, stk. 3, litra a), i EF-traktaten.

b)

Inden fire år efter denne aftales ikrafttræden forelægger Montenegro Europa-Kommissionen sine BNP-tal pr. indbygger harmoniseret på NUTS II-niveau. Den i stk. 4 nævnte myndighed og Europa-Kommissionen foretager derefter i fællesskab en vurdering af de montenegrinske regioners støtteberettigelse samt den maksimale støtteintensitet i forhold hertil for at udarbejde et kort over regional støtte på basis af de relevante EF-retningslinjer.

8.   I protokol 5 fastsættes reglerne om statsstøtte i stålindustrien. Protokollen fastsætter, hvilke regler der gælder i tilfælde af, at der ydes støtte til omstruktureringsformål til stålindustrien. Det understreges, at støtten til omstrukturering er ekstraordinær, og at den skal være tidsbegrænset, samt at den skal knyttes til kapacitetsnedskæringer inden for rammerne af gennemførlighedsprogrammer.

9.   Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel IV:

a)

finder bestemmelsen i stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse

b)

vurderes enhver praksis, der er i strid med stk. 1, nr. i), på basis af de kriterier, der er fastlagt af Fællesskabet efter artikel 36 og 37 i EF-traktaten, og specifikke fællesskabsinstrumenter, der er vedtaget på dette grundlag.

10.   Hvis en af parterne skønner, at en given praksis er uforenelig med stk. 1, kan den træffe passende foranstaltninger efter konsultationer i Stabiliserings- og associeringsrådet eller efter tredive arbejdsdage efter indbringelsen af sagen til sådanne konsultationer. Intet i denne artikel er til hinder for eller berører på nogen måde muligheden af, at Fællesskabet eller Montenegro træffer udligningsforanstaltninger i overensstemmelse med GATT 1994 og WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger eller dertil knyttet intern lovgivning.

Artikel 74

Offentlige virksomheder

Ved udgangen af det tredje år efter denne aftales ikrafttræden anvender Montenegro for offentlige virksomheder og virksomheder, som er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, principperne i EF-traktaten, særlig artikel 86.

Særlige rettigheder for offentlige virksomheder i overgangsperioden omfatter ikke muligheden for at indføre kvantitative begrænsninger eller foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel fra Fællesskabet til Montenegro.

Artikel 75

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1.   Parterne bekræfter under henvisning til bestemmelserne i denne artikel og bilag VII den betydning, de tillægger en passende og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

2.   Fra denne aftales ikrafttræden indrømmer parterne, hvad angår anerkendelse og beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, hinandens selskaber og statsborgere en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer tredjelande i henhold til bilaterale aftaler.

3.   Montenegro træffer de nødvendige foranstaltninger til senest fem år efter denne aftales ikrafttræden at sikre et niveau for beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret svarende til det, der gælder i Fællesskabet, herunder effektive midler til at håndhæve sådanne rettigheder.

4.   Montenegro forpligter sig til i ovennævnte periode at tiltræde de multilaterale konventioner om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, der er omhandlet i bilag VII. Stabiliserings- og associeringsrådet kan træffe afgørelse om at tilpligte Montenegro at tiltræde specifikke multilaterale konventioner på området.

5.   Skulle der opstå problemer vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker handelsvilkårene, indbringes de på en af parternes anmodning som hastesag for stabiliserings- og associeringsrådet, for at der kan findes en gensidigt tilfredsstillende løsning på dem.

Artikel 76

Offentlige indkøb

1.   Fællesskabet og Montenegro betragter en åbning med hensyn til tildeling af offentlige kontrakter på grundlag af princippet om ikke-diskriminering og gensidighed, særlig WTO-reglerne, som et ønskeligt mål.

2.   Montenegrinske virksomheder indrømmes, uanset om de er etableret i Fællesskabet eller ej, fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets regler for offentlige indkøb på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes fællesskabs-virksomheder.

Ovennævnte bestemmelser finder også anvendelse på kontrakter vedrørende offentlige forsyningsværker, når Montenegros regering engang har vedtaget lovgivning til at indføre Fællesskabets regler på dette område. Fællesskabet undersøger med mellemrum, om Montenegro faktisk har indført sådan lovgivning.

3.   Fællesskabsvirksomheder etableret i Montenegro i henhold til bestemmelserne i afsnit V, kapitel II, har fra aftalens ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes montenegrinske virksomheder.

4.   Fællesskabsvirksomheder, som ikke er etableret i Montenegro, indrømmes fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Montenegro på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes montenegrinske virksomheder.

5.   Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger fra tid til anden Montenegros mulighed for at give adgang til udbudsprocedurerne i Montenegro for alle fællesskabsvirksomheder. Montenegro aflægger årligt rapport til stabiliserings- og associeringsrådet om de foranstaltninger, de har truffet for at øge gennemsigtigheden og sørge for effektiv juridiske revision af beslutninger, der er truffet på området for offentlig indkøb.

6.   Hvad angår etablering, drift, levering af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og Montenegro samt beskæftigelse og arbejdskraftsbevægelser i forbindelse med opfyldelsen af offentlige kontrakter, finder bestemmelserne i artikel 49-64 anvendelse.

Artikel 77

Standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering

1.   Montenegro træffer de nødvendige foranstaltninger til gradvis at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske procedurer for standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering.

2.   Med henblik herpå bestræber parterne sig på:

a)

at fremme anvendelsen af Fællesskabets tekniske forskrifter, europæiske standarder og procedurer for overensstemmelsesvurdering

b)

at yde støtte til at fremme udviklingen af kvalitetsinfrastruktur: standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering

c)

at fremme Montenegros deltagelse i arbejdet vedrørende standarder, overensstemmelsesvurdering, måling og tilsvarende funktioner i forskellige organisationer (f.eks. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET (5) osv.)

d)

om nødvendigt at indgå en aftale om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer, når først lovgivningsrammen og procedurerne i Montenegro er tilstrækkelig tilnærmet Fællesskabets, og den fornødne ekspertise er til rådighed.

Artikel 78

Forbrugerbeskyttelse

Parterne samarbejder om at afstemme forbrugerbeskyttelsesstandarderne i Montenegro efter Fællesskabets. Der bør opnås en effektiv beskyttelse af forbrugeren for at sikre, at markedsøkonomien fungerer godt, og denne beskyttelse afhænger af, at der opbygges administrative strukturer til markedstilsyn og lovhåndhævelse på området.

Med henblik herpå fremmer og sikrer parterne med deres fælles interesser for øje følgende:

a)

en aktiv forbrugerbeskyttelsespolitik, der er i overensstemmelse med fællesskabsreglerne, herunder større udbredelse af information og udvikling af uafhængige organisationer

b)

harmonisering af lovgivning og afstemning af forbrugerbeskyttelsen i Montenegro med Fællesskabets

c)

en effektiv retsbeskyttelse af forbrugerne for at højne kvalitetsniveauet og garantere passende sikkerhedsstandarder for konsumgoder

d)

de kompetente myndigheders overvågning af reglerne og adgang til domstolene i tilfælde af tvister

e)

udveksling af oplysninger om farlige produkter.

Artikel 79

Arbejdsvilkår og ligestilling

Montenegro harmoniserer gradvis sin lovgivning med Fællesskabets lovgivning på områderne arbejdsvilkår, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og ligestilling.

AFSNIT VII

RETFÆRDIGHED, FRIHED OG SIKKERHED

Artikel 80

Styrkelse af institutioner og retsstaten

Som led i samarbejdet om retfærdighed, frihed og sikkerhed lægger parterne særlig vægt på befæstelse af retsstaten og styrkelse af institutionerne på alle forvaltningsniveauer i almindelighed og i forbindelse med retshåndhævelse og retsvæsenets administration i særdeleshed. Samarbejdet skal navnlig sigte mod at styrke domstolenes uafhængighed og forbedre deres effektivitet, forbedre politiets og andre lovhåndhævende instansers funktionsmåde, bidrage med passende uddannelse og bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet.

Artikel 81

Beskyttelse af personoplysninger

Montenegro harmoniserer fra denne aftales ikrafttræden sin lovgivning om beskyttelse af personoplysninger med fællesskabslovgivningen og anden europæisk og international lovgivning om privatlivets fred. Montenegro opretter en eller flere uafhængige tilsynsorganer, der har tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til effektivt at overvåge og sikre håndhævelsen af den nationale lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Parterne samarbejder om at nå dette mål.

Artikel 82

Visum, grænseforvaltning, asyl og migration

Parterne samarbejder på områderne visum, grænsekontrol, asyl og migration og etablerer en ramme for dette samarbejde, også på regionalt plan, under hensyntagen til og fuld udnyttelse af andre eksisterende initiativer på dette felt.

Samarbejdet om ovennævnte anliggender baseres på gensidige konsultationer og nær koordination mellem parterne og omfatter faglig og administrativ bistand til:

a)

udveksling af information om lovgivning og praksis

b)

udarbejdelse af lovgivning

c)

effektivisering af institutioner

d)

personaleuddannelse

e)

sikkerhed ved rejsedokumenter og afsløring af falske dokumenter

f)

grænseforvaltning.

Samarbejdet skal navnlig fokusere på:

a)

asylområdet: implementering af national lovgivning, der opfylder standarderne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling og protokollen om flygtninges retsstilling indgået i New York den 31. januar 1967, for således at sikre, at »non-refoulement«-princippet respekteres tillige med asylansøgeres og flygtninges andre rettigheder

b)

området lovlig migration: indrejseregler og indrejste personers rettigheder og stilling. I forbindelse med migration er parterne enige om at yde andre landes statsborgere, der er lovligt bosat på deres områder, en rimelig behandling og at føre en integrationspolitik med sigte på at give dem samme rettigheder og forpligtelser som deres egne statsborgere.

Artikel 83

Forhindring og kontrol af ulovlig indvandring, tilbagetagelse

1.   Parterne samarbejder om at forhindre og kontrollere ulovlig indvandring. Til det formål er Montenegro og medlemsstaterne enige om at tilbagetage egne statsborgere, der ulovligt opholder sig på deres områder, og parterne er også enige om [at indgå] og fuldt ud gennemføre en aftale om tilbagetagelse, herunder om forpligtelsen til at tilbagetage tredjelandsstatsborgere og statsløse personer.

Medlemsstaterne og Montenegro udstyrer deres statsborgere med passende identitetspapirer og giver dem adgang til de dertil nødvendige administrative faciliteter.

Særlige procedurer for tilbagetagelse af statsborgere, tredjelandsstatsborgere og statsløse personer fastlægges inden for rammerne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Montenegro om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold.

2.   Montenegro accepterer at indgå tilbagetagelsesaftaler med landene i stabiliserings- og associeringsprocessen.

3.   Montenegro forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre en fleksibel og hurtig implementering af alle i denne artikel omhandlede tilbagetagelsesaftaler.

4.   Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger, hvilken anden fælles indsats der kan gøres for at forebygge og kontrollere ulovlig indvandring, herunder menneskesmugling og illegale migrationsnet.

Artikel 84

Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

1.   Parterne samarbejder om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og narkotikakriminalitet i særdeleshed og til finansiering af terrorisme.

2.   Samarbejdet på dette område kan omfatte administrativ og faglig bistand med henblik på at fremme anvendelsen af forskrifter og egnede standarder og mekanismer til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme svarende til dem, der er vedtaget i Fællesskabet og internationale fora på dette område, navnlig Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 85

Samarbejde om ulovlig narkotika

1.   Parterne samarbejder inden for deres respektive beføjelser og kompetence om at sikre en afbalanceret og integreret tilgang til narkotikaanliggender. Politikken og indsatsen på dette område skal rettes mod at styrke strukturerne til bekæmpelse af ulovlig narkotika, at reducere udbuddet af, den ulovlige handel med og efterspørgslen efter ulovlig narkotika, at afhjælpe de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af stofmisbrug samt mod en mere effektiv kontrol med prækursorer.

2.   Parterne enes om de nødvendige metoder for samarbejde til at realisere disse mål. Aktionerne baseres på i fællesskab vedtagne principper, der er på linje med EU's narkotikakontrolstrategi.

Artikel 86

Modvirkning og bekæmpelse af organiseret kriminalitet og andre ulovlige aktiviteter

Parterne samarbejder om at bekæmpe og modvirke kriminalitet og ulovlige aktiviteter, også organiseret kriminalitet, såsom:

a)

menneskesmugling og -handel

b)

ulovlige aktiviteter på det økonomiske område, særlig falskmøntneri og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, ulovlige transaktioner med produkter, såsom industriaffald, radioaktivt materiale og transaktioner med ulovlige varer eller varemærkeforfalskninger

c)

korruption, både i den private og offentlige sektor, særlig i forbindelse med uigennemsigtig administrativ praksis

d)

skattesvig

e)

identitetstyveri

f)

ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

g)

ulovlig våbenhandel

h)

dokumentfalsk

i)

smugling og ulovlig handel med varer, herunder biler

j)

cyberkriminalitet.

Med hensyn til falskmøntneri samarbejder Montenegro tæt sammen med Det Europæiske Fællesskab for at bekæmpe falskmøntneri og fjerne og straffe enhver form for falskmøntneri på sit område. Med hensyn til forebyggelse sigter Montenegro mod at indføre foranstaltninger, som svarer til dem i fællesskabslovgivningen, og at tilslutte sig internationale aftaler på området. Montenegro kan få støtte fra Fællesskabet til udveksling, bistand og uddannelse i beskyttelse mod falskmøntneri. Regionalt samarbejde og overholdelse af anerkendte internationale standarder for bekæmpelse af organiseret kriminalitet fremmes.

Artikel 87

Bekæmpelse af terrorisme

Parterne skal i overensstemmelse med internationale konventioner, som de er part i, og med deres respektive love og bestemmelser samarbejde om at forhindre og undertrykke terror-handlinger samt finansiering heraf:

a)

inden for rammerne af implementeringen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1373 (2001), andre relevante FN-resolutioner, internationale konventioner og instrumenter

b)

ved udveksling af oplysninger om terroristgrupper og deres støttenetværk i overensstemmelse med folkeretten og indenlandsk lovgivning

c)

ved udveksling af erfaringer vedrørende midler og metoder til bekæmpelse af terrorisme og på tekniske områder og inden for uddannelse og ved udveksling af erfaringer med forhindring af terrorisme.

AFSNIT VIII

SAMARBEJDSPOLITIKKER

Artikel 88

1.   Fællesskabet og Montenegro etablerer et nært samarbejde om at bidrage til Montenegros udvikling og vækstpotentiel. Samarbejdet skal styrke de eksisterende økonomiske bånd på det bredest mulige grundlag til fordel for begge parter.

2.   Der fastlægges politik og andre foranstaltninger til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling i Montenegro. Den pågældende politik bør fra begyndelsen sikre, at miljømæssige hensyn fuldt ud indarbejdes og er tilpasset de krav, der må stilles til en harmonisk social udvikling.

3.   Samarbejdspolitikkerne indpasses i rammer for et regionalt samarbejde. Der skal lægges særlig vægt på foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet mellem Montenegro og dets nabolande, herunder medlemsstater, for således at bidrage til den regionale stabilitet. Stabiliserings- og associeringsrådet kan fastlægge prioriteter mellem og inden for de samarbejdspolitikker, der er beskrevet i det følgende, i overensstemmelse med det europæiske partnerskab.

Artikel 89

Økonomisk politik og handelspolitik

Fællesskabet og Montenegro befordrer den økonomiske reformproces ved at samarbejde om en bedre forståelse af de grundlæggende elementer i deres respektive økonomier og om udformning og gennemførelse af økonomisk politik i en markedsøkonomi.

Med henblik herpå skal Fællesskabet og Montenegro samarbejde om:

a)

at udveksle oplysninger om makroøkonomiske resultater og udsigter og om udviklingsstrategier

b)

i fællesskab at undersøge økonomiske spørgsmål af gensidig interesse, herunder fastlæggelse af rammer for økonomisk politik og midlerne til gennemførelse heraf, og

c)

at fremme et bredere samarbejde med henblik på at fremskynde tilstrømningen af knowhow og adgangen til nye teknologier.

Montenegro bestræber sig på at etablere en funktionsdygtig markedsøkonomi og på gradvis at tilnærme sine politikker til de stabilitetsorienterede politikker i Den Økonomiske og Monetære Union. Fællesskabet kan på anmodning af myndighederne i Montenegro yde bistand til at støtte Montenegros indsats på området.

Samarbejdet skal også sigte mod at styrke retsreglerne på erhvervsområdet gennem en stabil og ikke-diskriminerende handelsrelateret lovramme.

Samarbejdet på dette område omfatter udveksling af oplysninger om principperne for Den Økonomiske og Monetære Union og dens funktion.

Artikel 90

Statistisk samarbejde

Samarbejdet mellem parterne koncentreres i første række om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende statistik. Det rettes navnlig mod at udvikle et effektivt og bæredygtigt statistisk system, der kan levere sammenlignelige, pålidelige, objektive og akkurate data til planlægning og overvågning af omstillings- og reformprocessen i Montenegro. Det bør også sætte Montenegros statistiske institut i stand til bedre at imødekomme nationale brugeres behov (både den offentlige forvaltning og den private sektor). Det statistiske system skal følge de grundlæggende statistiske principper, der er fastlagt af De Forenede Nationer, den europæiske statistiske adfærdskodeks og reglerne i den europæiske lovgivning om statistikker og udvikles i retning af gældende fællesskabsret. Parterne skal samarbejde, navnlig for at sikre, at personoplysninger forbliver fortrolige, for gradvis at øge dataindsamlingen og dataoverførslen til det europæiske statistiske system og for at udveksle oplysninger om metoder, videregivelse af knowhow og uddannelse.

Artikel 91

Bank- og forsikringsvirksomhed samt andre finansielle tjenesteydelser

Samarbejdet mellem Montenegro og Fællesskabet koncentreres om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende bank- og forsikringsvirksomhed og finansielle tjenesteydelser. Parterne samarbejder med henblik på at skabe og udvikle egnede rammer for fremme af bank- og forsikringsvirksomhed og sektoren for finansielle tjenesteydelser i Montenegro baseret på fair konkurrence og på at sikre lige vilkår.

Artikel 92

Samarbejde om intern kontrol og ekstern revision

Samarbejdet mellem parterne koncentreres om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende offentlig intern finanskontrol og ekstern revision. Parterne samarbejder især gennem udarbejdelse og vedtagelse af de fornødne regler om at udvikle gennemsigtige, effektive og økonomiske systemer for offentlig intern finanskontrol (herunder finansforvaltning og finanskontrol og funktionelt uafhængig intern revision), og uafhængige systemer for ekstern kontrol i Montenegro i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder og metoder og bedste praksis i EU. Samarbejdet skal også koncentreres om kapacitetsopbygning af den øverste revisionsinstans i Montenegro. For at kunne udføre de samarbejds- og harmoniseringsopgaver, der følger af ovenstående krav, bør samarbejdet også koncentreres om at få etableret og styrket centrale harmoniseringsenheder for finans-forvaltning og finanskontrol og for intern revision.

Artikel 93

Investeringsfremme og -beskyttelse

Samarbejdet mellem parterne, inden for deres respektive beføjelser, om investeringsfremme og -beskyttelse rettes mod at skabe et gunstigt klima for såvel nationale som udenlandske private investeringer, der er absolut nødvendige for den økonomiske og industrielle revitalisering i Montenegro. De særlige formål med samarbejdet er, at der i Montenegro skabes bedre retlige rammer for fremme og beskyttelse af investeringer.

Artikel 94

Industrisamarbejde

Samarbejdet skal sigte mod at fremme modernisering og omstrukturering af industrien og individuelle sektorer i Montenegro. Det skal også omfatte industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende med det formål at styrke den private sektor på betingelser, der tilgodeser miljøet.

Industrisamarbejdsinitiativerne skal afspejle prioriteter, som parterne fastlægger i fællesskab. De tager hensyn til de regionale aspekter af industriudviklingen og fremmer tværnationale partnerskaber, hvor dette er relevant. De skal særlig omfatte egnede rammebetingelser for virksomhederne, øget knowhow i managementhenseende samt større markedsreklame og gennemsigtighed på markederne og bedre erhvervsbetingelser. Opmærksomheden rettes særlig mod effektive eksportfremmende aktiviteter i Montenegro.

Der vil i samarbejdet blive taget behørigt hensyn til gældende fællesskabsret vedrørende industripolitik.

Artikel 95

Små og mellemstore virksomheder

Parterne søger med samarbejdet at udvikle og styrke den private sektors små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og at etablere nye foretagender på områder, der byder på vækstmuligheder og samarbejde mellem SMV'er i Fællesskabet og Montenegro. Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder i tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende SMV'er, samt til de ti retningslinjer i det europæiske charter om små virksomheder.

Artikel 96

Turisme

Samarbejdet mellem parterne inden for turisme tager navnlig sigte på at styrke strømmen af information om turisme (via internationale netværk, databanker osv.), at fremme udviklingen af infrastruktur, som fører til investering i turistsektoren, og at få Montenegro til at deltage i større europæiske turistorganisationer. Det vil også have til formål at undersøge mulighederne for fælles tiltag og for større samarbejde mellem turisterhvervet, eksperter og regeringer og deres kompetente kontorer på turistområdet, og på at videregive knowhow (gennem uddannelse, udvekslinger og seminarer). Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til gældende fællesskabsret vedrørende denne sektor.

Samarbejdet kan indpasses i rammer for et regionalt samarbejde.

Artikel 97

Landbrug og agroindustri

Samarbejdet mellem parterne vil blive udvidet inden for alle prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende landbrug samt dyre- og plantesundheds-området. Samarbejdet tager navnlig sigte på at modernisere og omstrukturere Montenegros landbrug og agroindustri, navnlig for at opfylde Fællesskabets sundhedskrav, forbedre forvaltningen af vand og udviklingen af landdistrikter og på at udvikle skovbruget i Montenegro og støtte en gradvis tilnærmelse af Montenegros lovgivning og praksis til Fællesskabets regler og standarder.

Artikel 98

Fiskeri

Parterne undersøger muligheden for at identificere gensidigt fordelagtige anliggender af fælles interesse i fiskerisektoren. Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder i tilknytning til gældende fællesskabsret på fiskeriområdet, herunder overholdelse af internationale forpligtelser vedrørende internationale og regionale fiskeriorganisationers regler for forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne.

Artikel 99

Told

Parterne etablerer et samarbejde på dette område for at sikre overholdelse af de bestemmelser, der skal vedtages på handelsområdet, og tilnærmelse af Montenegros toldsystem til Fællesskabets, for dermed at bane vejen for de liberaliseringsforanstaltninger, der er planlagt i henhold til denne aftale, samt for den gradvise tilnærmelse af den montenegrinske toldlovgivning til gældende fællesskabsret.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende told.

Protokol 6 fastsætter regler for gensidig administrativ bistand mellem parterne på toldområdet.

Artikel 100

Beskatning

Parterne indleder et samarbejde på beskatningsområdet, som skal omfatte foranstaltninger til yderligere reform af Montenegros skattesystem og omstrukturering af skatteforvaltningen for at forbedre skatteopkrævningen og bekæmpe skattesvig.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til EU-retten vedrørende beskatning og bekæmpelse af skadelig skattekonkurrence. Eliminering af skadelig skattekonkurrence skal ske på basis af principperne i adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, som Rådet vedtog den 1. december 1997.

Samarbejdet vil også blive lagt an på at øge gennemsigtigheden og bekæmpe korruption og på informationsudveksling med EU-medlemsstaterne for at fremme håndhævelsen af foranstaltninger til forebyggelse af skattesvig, skatteflugt og skatteunddragelse. Montenegro skal også fuldende netværket af bilaterale aftaler med medlemsstaterne i overensstemmelse med den seneste ajourføring af OECD's modeloverenskomst om indkomst og kapital og på grundlag af OECD's modeloverenskomst om udveksling af oplysninger om skatteanliggender, i det omfang den anmodende medlemsstat tiltræder disse.

Artikel 101

Socialt samarbejde

På beskæftigelsesområdet rettes samarbejdet navnlig mod modernisering af arbejdsanvisnings- og erhvervsvejledningstjenesterne, opfølgningsforanstaltninger og fremme af lokaludvikling for at hjælpe til omstrukturering af industri og arbejdsmarked. Det omfatter også f.eks. undersøgelser, udstationering af eksperter og oplysning og uddannelse.

Parterne samarbejder om at lette en reform af den montenegrinske beskæftigelsespolitik gennem udvidet økonomisk reform og integration. Samarbejdet rettes også mod støtte til tilpasning af det montenegrinske sociale sikringssystem til de nye økonomiske og sociale krav og mod tilpasning af den montenegrinske lovgivning om arbejdsvilkår og lige muligheder for mænd og kvinder, for mennesker med handicap og for minoritetsgrupper, samt forbedring af beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed med det eksisterende beskyttelsesniveau i Fællesskabet som reference. Montenegro skal garantere tiltrædelse og effektiv gennemførelse af ILO's grundlæggende konventioner.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret på dette område.

Artikel 102

Uddannelse og erhvervsuddannelse

Parterne samarbejder om at højne niveauet inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse i Montenegro samt om ungdomspolitik og ungdomsarbejde, herunder folkeoplysning. En prioritet inden for de videregående uddannelser skal være at realisere målene i Bologna-erklæringen, der er afgivet som led i den mellemstatslige Bologna-proces.

Parterne samarbejder også om at sikre adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse på alle niveauer i Montenegro uden forskelsbehandling begrundet i køn, hudfarve, etnisk oprindelse eller religion.

De relevante fællesskabsprogrammer og -instrumenter bidrager til en modernisering af uddannelsesinstitutioner og -aktiviteter i Montenegro.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret på dette område.

Artikel 103

Kulturelt samarbejde

Parterne forpligter sig til at fremme det kulturelle samarbejde. Dette samarbejde skal bl.a. tjene til at øge den gensidige forståelse og anseelse mellem enkeltpersoner, samfund og folk. Parterne forpligter sig også til at samarbejde om at fremme kulturel mangfoldighed, bl.a. inden for rammerne af UNESCO's konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Artikel 104

Samarbejde på det audiovisuelle område

Parterne samarbejder om at fremme den audiovisuelle industri i Europa og tilskynde til samproduktion inden for film og fjernsyn.

Samarbejdet kunne bl.a. omfatte programmer og faciliteter til uddannelse af journalister og andre mediearbejdere samt faglig bistand til medierne, offentlige såvel som private, for at styrke deres uafhængighed, professionalisme og forbindelser med de europæiske medier.

Montenegro bringer sin politik vedrørende regulering af indholdet af radio- og tv-spredningsvirksomhed på tværs af grænser på linje med Fællesskabets og harmoniserer sin lovgivning med gældende fællesskabsret. Montenegro er særlig opmærksom på anliggender vedrørende erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til programmer og udsendelser via satellit, kabel og jordbaserede frekvenser.

Artikel 105

Informationssamfundet

Samarbejdet udvides inden for alle områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende informationssamfundet. Der skal især være tale om at støtte Montenegros gradvise tilnærmelse af politik og lovgivning i denne sektor til Fællesskabets.

Parterne samarbejder også med sigte på en yderligere udvikling af informationssamfundet i Montenegro. Det overordnede mål vil være at forberede samfundet som helhed til den digitale tidsalder, at tiltrække investeringer og sikre driftskompatibilitet i net og tjenester.

Artikel 106

Netværk og tjenester inden for elektronisk kommunikation

Samarbejdet koncentreres i første række om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende dette område. Parterne styrker især samarbejdet inden for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med det endelige mål, at Montenegro overtager gældende fællesskabsret i denne sektor tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 107

Information og kommunikation

Fællesskabet og Montenegro træffer de nødvendige foranstaltninger til at fremme den gensidige udveksling af information. Der lægges særlig vægt på programmer, der kan bringe basisinformation om Fællesskabet ud til offentligheden og specialiseret information til erhvervslivet i Montenegro.

Artikel 108

Transport

Samarbejdet mellem parterne koncentreres om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende transport.

Samarbejdet kan navnlig tage sigte på at omstrukturere og modernisere Montenegros transportformer, forbedre passager- og godstrafikken, udvide adgangen til transportmarkeder og -faciliteter, herunder havne og lufthavne. Samarbejdet kan endvidere støtte udviklingen af multimodal infrastruktur i forbindelse med de vigtigste transeuropæiske net, særlig for at styrke de regionale forbindelser i Sydøsteuropa på linje med aftalememorandummet om udvikling af de centrale regionale transportnet. Formålet med samarbejdet er at indføre driftsstandarder svarende til dem, der findes i Fællesskabet og at udvikle et transportsystem i Montenegro, der er foreneligt med og tilpasset Fællesskabets system og forbedre miljøbeskyttelsen inden for transport.

Artikel 109

Energi

Samarbejdet koncentreres navnlig om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret på energiområdet. Det skal tage udgangspunkt i energifællesskabstraktaten og skal uddybes med henblik på Montenegros gradvise integration i de europæiske energimarkeder. Samarbejdet kan navnlig omfatte:

a)

udformning og planlægning af energipolitik, herunder modernisering af infrastruktur, forbedring og diversificering af udbud og forbedring af adgangen til energimarkedet, herunder lettelse af transit, overførsel og distribution og istandsættelse af elforbindelser af regional betydning til nabolande

b)

fremme af energibesparelser, energieffektivitet, vedvarende energikilder og undersøgelse af energiproduktion og -forbrug på miljøet

c)

fastlæggelse af rammebetingelser for omstrukturering af energiselskaber og samarbejde mellem virksomheder i denne sektor.

Artikel 110

Nuklear sikkerhed

Parterne samarbejder på området nuklear sikkerhed og kontrolforanstaltninger. Samarbejdet vil kunne omfatte følgende anliggender:

a)

forbedring af parternes love og bestemmelser om strålingsbeskyttelse, nuklear sikkerhed og regnskab og kontrol med nukleare materialer samt styrkelse af kontrolmyndighederne og deres midler

b)

tilskyndelse til fremme af aftaler mellem EU's medlemsstater eller Det Europæiske Atomenergifællesskab og Montenegro om hurtig varsling og informationsudveksling i tilfælde af nukleare ulykker og om katastrofeberedskab samt om nukleare sikkerheds-spørgsmål generelt, hvis dette er relevant

c)

ansvar over for tredjemand på det nukleare område.

Artikel 111

Miljø

Parterne udvikler og styrker deres samarbejde på miljøområdet om den vitale opgave at bekæmpe yderligere miljøforringelse og begynde at forbedre miljøsituationen med henblik på at opnå en bæredygtig udvikling.

Parterne skal navnlig samarbejde om at styrke de administrative strukturer og procedurer for at sikre en strategisk planlægning af miljøspørgsmål og koordination mellem de relevante aktører, og de skal fokusere på at tilpasse Montenegros lovgivning til gældende fællesskabsret. Samarbejdet bør også fokusere på strategier for en væsentlig nedbringelse af lokal, regional og grænseoverskridende luft- og vandforurening, indførelse af et system for effektiv, ren, bæredygtig produktion og forbrug af vedvarende energi og gennemførelse af vurderinger af virkningerne på miljøet og strategiske miljøvurderinger Der skal specielt sigtes mod ratifikation og gennemførelse af Kyoto-protokollen.

Artikel 112

Samarbejde inden for forskning og teknologisk udvikling

Parterne fremmer samarbejdet inden for civil videnskabelig forskning og teknologisk udvikling (FTU) på basis af gensidig fordel og, under hensyntagen til de til rådighed værende ressourcer, rimelig adgang til hinandens programmer under forudsætning af passende beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende forskning og teknologisk udvikling.

Artikel 113

Regional og lokal udvikling

Parterne bestræber sig på at styrke det regionale og lokale udviklingssamarbejde med henblik på at bidrage til økonomisk udvikling og nedbringe regionale skævheder. Der sættes særlig ind på grænseoverskridende, transnationalt og mellemregionalt samarbejde.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til EU-retten vedrørende regionaludvikling.

Artikel 114

Offentlig administration

Samarbejdet rettes mod at sikre, at der opbygges en effektiv og ansvarlig offentlig forvaltning i Montenegro, navnlig med henblik på at støtte implementering af retsstatsprincipperne, velfungerende statsinstitutioner til gavn for den montenegrinske befolkning som helhed og en gnidningsløs udvikling af forbindelserne mellem EU og Montenegro.

Samarbejdet fokuserer i første række på opbygning af institutioner, herunder udformning og anvendelse af gennemsigtige og upartiske ansættelsesprocedurer, forvaltning af menneskelige ressourcer, karriereudvikling for offentligt ansatte, efteruddannelse og fremme af etikken i den offentlige forvaltning. Samarbejdet dækker alle niveauer af offentlig forvaltning, herunder lokalforvaltning.

AFSNIT IX

FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 115

Montenegro kan med henblik på at virkeliggøre denne aftales mål og i overensstemmelse med artikel 5, 116 og 118 modtage finansiel bistand fra Fællesskabet i form af gavebistand og lån, herunder lån fra Den Europæiske Investeringsbank. Bistand fra Fællesskabet er betinget af, at der sker yderligere fremskridt med opfyldelsen af Københavnskriterierne, særlig hvad angår fremskridt med indfrielse af de specifikke prioriteter i det europæiske partnerskab. Der tages også hensyn til resultaterne af de årlige undersøgelser af landene i stabiliserings- og associeringsprocessen, især til modtagernes arbejde med at gennemføre demokratiske, økonomiske og institutionelle reformer og andre af Rådets konklusioner, navnlig vedrørende tilpasningsprogrammerne. Bistanden til Montenegro afstemmes efter konstaterede behov, valgte prioriteringer, absorptionskapacitet og tilbagebetalingsevne samt gennemførelsen af de økonomiske reformer og omstruktureringen af økonomien.

Artikel 116

Den finansielle bistand i form af gavebistand omfattes af de operative foranstaltninger, der er fastsat i den relevante rådsforordning, inden for flerårige, vejledende rammer og baseret på årlige handlingsprogrammer, der fastlægges af Fællesskabet efter konsultationer med Montenegro.

Den finansielle bistand kan omfatte alle samarbejdsområder, idet der lægges særlig vægt på retfærdighed, frihed og sikkerhed, tilnærmelse af lovgivning, økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse.

Artikel 117

På anmodning af Montenegro kan Fællesskabet, hvis der er særligt behov for det, i koordination med internationale finansielle institutioner undersøge muligheden for ekstra-ordinær makrofinansiel bistand på visse betingelser og under hensyntagen til alle disponible ressourcer. Denne bistand frigives, såfremt de betingelser, som skal fastlægges i et program, der aftales mellem Montenegro og Den Internationale Valutafond, er opfyldt.

Artikel 118

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de disponible ressourcer drager parterne omsorg for, at Fællesskabets bidrag bevilges i nær koordination med bidrag fra andre kilder, såsom medlemsstaterne, andre lande og internationale finansielle institutioner.

Med henblik herpå udveksler parterne med regelmæssige mellemrum oplysninger om alle bistandskilder.

AFSNIT X

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 119

Der oprettes et stabiliserings- og associeringsråd, som skal overvåge anvendelsen og gennemførelsen af denne aftale. Det træder med regelmæssige mellemrum sammen på et passende niveau, samt når omstændighederne kræver det. Det undersøger alle vigtige problemer, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, samt alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af fælles interesse.

Artikel 120

1.   Stabiliserings- og associeringsrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Europa-Kommissionen på den ene side og medlemmer af den montenegrinske regering på den anden side.

2.   Stabiliserings- og associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3.   Medlemmerne af stabiliserings- og associeringsrådet kan lade sig repræsentere i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

4.   Formandskabet i stabiliserings- og associeringsrådet beklædes på skift af en repræsentant for Fællesskabet og en repræsentant for Montenegro i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenen.

5.   Den Europæiske Investeringsbank deltager i stabiliserings- og associeringsrådets arbejde som observatør, for så vidt angår anliggender, der vedrører den.

Artikel 121

Stabiliserings- og associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af denne aftales mål beføjelse til inden for aftalens rammer at træffe afgørelser i de i aftalen anførte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Stabiliserings- og associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger. Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 122

1.   Stabiliserings- og associeringsrådet bistås i udøvelsen af sine hverv af et stabiliserings- og associeringsudvalg, der består af repræsentanter for Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanter for Europa-Kommissionen på den ene side og repræsentanter for Montenegro på den anden side.

2.   Stabiliserings- og associeringsrådet fastlægger i sin forretningsorden, hvilke opgaver stabiliserings- og associeringsudvalget skal tillægges, og som omfatter forberedelse af stabiliserings- og associeringsrådets møder, og det bestemmer, hvorledes stabiliserings- og associeringsudvalget skal fungere.

3.   Stabiliserings- og associeringsrådet kan delegere enhver af sine beføjelser til stabiliserings- og associeringsudvalget. I så fald træffer stabiliserings- og associeringsudvalget sine afgørelser i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 121.

Artikel 123

Stabiliserings- og associeringsudvalget kan nedsætte underudvalg. Inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttrædelsesdato nedsætter stabiliserings- og associeringsudvalget de nødvendige underudvalg til en tilfredsstillende gennemførelse af denne aftale.

Der oprettes et underudvalg, som skal beskæftige sig med migrationsanliggender.

Artikel 124

Stabiliserings- og associeringsrådet kan beslutte at nedsætte andre særlige udvalg eller instanser til at bistå det i udførelsen af dets hverv. Stabiliserings- og associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden de nærmere retningslinjer for sådanne udvalgs og instansers sammensætning og opgaver samt for deres funktionsmåde.

Artikel 125

Der nedsættes et parlamentarisk stabiliserings- og associeringsudvalg. Det skal være forum for medlemmer af det montenegrinske parlament og af Europa-Parlamentet med henblik på møder og udveksling af synspunkter. Det mødes med mellemrum, som det selv fastsætter.

Det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg består af medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af Montenegros parlament.

Det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

Formandskabet i det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg beklædes på skift af et medlem af Europa-Parlamentet og af et medlem af det montenegrinske parlament i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i dets forretningsorden.

Artikel 126

Inden for denne aftales anvendelsesområde forpligter hver af parterne sig til at sikre, at fysiske og juridiske personer fra den anden part uden forskelsbehandling i forhold til deres egne statsborgere gives adgang til parternes kompetente domstole og administrative organer, for at de kan forsvare deres individuelle rettigheder og ejendomsrettigheder.

Artikel 127

Intet i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a)

den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b)

vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendig i forsvarsøjemed, såfremt foranstaltningerne ikke ændrer konkurrencevilkårene for varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c)

den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for indfrielsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 128

1.   Inden for de områder, denne aftale omfatter, og med forbehold af særlige bestemmelser heri:

a)

må de ordninger, der anvendes af Montenegro over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

b)

må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Montenegro, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem montenegrinske statsborgere eller virksomheder.

2.   Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke parternes ret til at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning på skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 129

1.   Parterne træffer de fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De sikrer, at aftalens målsætning virkeliggøres.

2.   Parterne er enige om på anmodning af en af dem straks gennem passende kanaler at konsultere hinanden med henblik på drøftelse af ethvert spørgsmål vedrørende fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale og andre relevante aspekter af forbindelserne mellem dem.

3.   Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for stabiliserings- og associeringsrådet. I så fald anvendes artikel 130 og alt efter omstændighederne protokol 7.

Stabiliserings- og associeringsrådet kan bilægge tvister ved en bindende afgørelse.

4.   Såfremt en part finder, at den anden part har misligholdt en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Forinden skal den, bortset fra i særligt hastende tilfælde, tilsende stabiliserings- og associeringsrådet alle relevante oplysninger, der er nødvendige for en indgående behandling af situationen med henblik på at finde en løsning, der kan accepteres af parterne.

Ved valget af foranstaltninger foretrækkes de, der forstyrrer aftalens gennemførelse mindst muligt. Disse foranstaltninger meddeles straks stabiliserings- og associeringsrådet og gøres, hvis den anden part ønsker det, til genstand for drøftelser i stabiliserings- og associeringsrådet, stabiliserings- og associeringsudvalget eller i et andet organ, der er oprettet på grundlag af artikel 123 eller 124.

5.   Bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 berører på ingen måde artikel 32, 40, 41, 42, 46 og protokol 3 (definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder til administrativt samarbejde).

Artikel 130

1.   Hvis der opstår uenighed mellem parterne om fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale, indbringer den ene eller den part en formel anmodning om, at der findes en løsning på problemet, for den anden part og for stabiliserings- og associeringsrådet.

Hvis en part mener, at den anden part har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne aftale, fordi vedkommende har truffet en foranstaltning eller har undladt at handle, skal begrundelsen for denne opfattelse fremgå af den formelle anmodning om, at problemet løses, og alt efter omstændighederne kan den pågældende part træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 129, stk. 4.

2.   Parterne tilstræber at løse problemet ved i god tro at indgå drøftelser med stabiliserings- og associeringsrådet og andre organer omhandlet i stk. 3 med henblik på hurtigst muligt at nå frem til en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter.

3.   Parterne giver stabiliserings- og associeringsrådet alle oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne behandle spørgsmålet indgående.

Spørgsmålet drøftes på hvert eneste møde i stabiliserings- og associeringsrådet, indtil der er truffet en løsning, medmindre der er indledt en voldgiftssag, jf. protokol 7. En tvist konstateres løst, når stabiliserings- og associeringsrådet har truffet en bindende afgørelse om at løse problemet, jf. artikel 129, stk. 3, eller når det har erklæret tvisten for løst.

Drøftelser af en tvist kan også foregå på ethvert møde i stabiliserings- og assoceringsudvalget eller ethvert andet udvalg eller organ, som er oprettet på grundlag af artikel 123 eller 124, efter aftale mellem parterne eller på anmodning af en af parterne. Drøftelserne kan også foregå skriftligt.

Alle oplysninger, der afgives under konsultationerne, behandles fortroligt.

4.   Med hensyn til spørgsmål, der falder ind under protokol 7's anvendelsesområde, kan parterne hver især indbringe tvisten til at blive afgjort ved voldgift i overensstemmelse med samme protokol, hvis parterne ikke har kunne nå til en løsning inden for to måneder efter, at tvistbilæggelsesproceduren er blevet indledt i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 131

Denne aftale berører, indtil der er opnået lige rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder i henhold til denne aftale, ikke rettigheder, der er dem sikret på grundlag af bestående aftaler mellem en eller flere medlemsstater på den ene side og Montenegro på den anden side.

Artikel 132

Protokol 8 fastlægger de generelle principper for Montenegros deltagelse i fællesskabsprogrammer.

Bilag I-VII og protokol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 133

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne notifikation.

Hver af parterne kan suspendere aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at den anden part ikke overholder et eller flere væsentlige dele af aftalen.

Artikel 134

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Montenegro.

Artikel 135

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i disse traktater, og på den anden side for Montenegros område.

Artikel 136

Denne aftale deponeres hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 137

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og på det officielle sprog i Montenegro, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 138

Parterne godkender denne aftale i overensstemmelse med egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 139

Interimsaftale

Såfremt bestemmelserne i visse dele af denne aftale, særlig bestemmelserne vedrørende frie varebevægelser og de relevante bestemmelser om transport, i afventning af afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for denne aftales ikrafttræden, bringes i anvendelse ved en interimsaftale mellem Fællesskabet og Montenegro, er parterne enige om, at udtrykket »datoen for denne aftales ikrafttræden« med henblik på afsnit IV, artikel 73, 74 og 75 i denne aftale og protokol 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 samt de relevante bestemmelser i protokol 4 hertil betyder datoen for interimsaftalens ikrafttræden i relation til de forpligtelser, der er indeholdt i ovennævnte bestemmelser.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

U ime Republike Crne Gore

Image


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  Montenegros statstidende nr. 17/05.

(3)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2007 (EUT L 210 af 10.8.2007, s. 26).

(4)  Multilateral aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo (1) om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (EUT L 285 af 16.10.2006, s. 3).

(5)  Den Europæiske Standardiseringsorganisation, Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering, Det Europæiske Institut for Telestandarder, den europæiske forening, det europæiske samarbejde om retlig metrologi, den europæiske metrologiorganisation.

BILAG I

BILAG I.A

MONTENEGRINSKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER

(jf. artikel 21)

Toldsatserne nedsættes som følger:

a)

på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 80 % af basistolden

b)

den 1. januar i det første år efter aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 50 % af basistolden

c)

den 1. januar i det andet år efter aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 25 % af basistolden

d)

den 1. januar i det tredje år efter aftalens ikrafttræden afskaffes den resterende importtold.

KN-kode

Varebeskrivelse

2515

Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2 500 kg/m3 eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:

 

Marmor og travertin:

2515 11 00

– –

Rå eller groft tildannet

2515 12

– –

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:

2515 12 20

– – –

Af tykkelse 4 cm og derunder

2515 12 50

– – –

Af tykkelse over 4 cm, men ikke over 25 cm

2515 12 90

– – –

Andet

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825:

2522 20 00

Læsket kalk

2523

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

 

Portlandcement:

2523 29 00

– –

Andet

3602 00 00

Tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt

3603 00

Tændsnore, også detonerende; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer

3603 00 10

Tændsnore, også detonerende

3603 00 90

Andet

3820 00 00

Antifrostpræparater (herunder kølevæsker) og tilberedte væsker til afrimning

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ:

4406 90 00

Andet

4410

Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler:

 

Af træ

4410 12

– –

OSB-plader:

4410 12 10

– – –

Ubearbejdet eller kun slebne

4410 19 00

– –

Andet

4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

4412 10 00

af bambus

 

Andet:

4412 94

– –

Stavlimet eller bloklimet finér:

4412 94 10

– – –

med mindst ét udvendigt lag af andet træ end nåletræ

4412 94 90

– – –

Andet

4412 99

– –

Andet:

4412 99 70

– – –

Andet

6403

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder:

 

Andet fodtøj, med ydersål af læder:

6403 51

– –

Som dækker anklen:

 

– – –

Andet:

 

– – – –

Som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med længste indvendige mål:

 

– – – – –

24 cm og derover:

6403 51 15

– – – – – –

Herrefodtøj

6403 51 19

– – – – – –

Damefodtøj

 

– – – –

Andet, med længste indvendige mål:

 

– – – – –

24 cm og derover:

6403 51 95

– – – – – –

Herrefodtøj

6403 51 99

– – – – – –

Damefodtøj

6405

Andet fodtøj:

6405 10 00

med overdel af læder eller kunstlæder

7604

Stænger og profiler, af aluminium:

7604 10

Af ulegeret aluminium:

7604 10 90

– –

Glasprofiler

 

Af aluminiumlegeringer:

7604 29

– –

Andet:

7604 29 90

– – –

Glasprofiler

7616

Andre varer af aluminium:

 

Andet:

7616 99

– –

Andet:

7616 99 90

– – –

Andet

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

 

Andet:

8415 81 00

– –

Med køleelement og ventil til vending af køle-/varmekredsløbet (reversible varmepumper):

8507

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære)

8507 20

Andre blyakkumulatorer:

 

– –

Andet:

8507 20 98

– – –

Andet

8517

Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net; andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet), undtagen sendere eller modtagere henhørende under pos. 8443, 8525, 8527 eller 8528

 

Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net

8517 12 00

– –

Telefonapparater til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net

8703

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler:

 

Andre automobiler og motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med gnisttænding

8703 22

– –

med slagvolumen over 1 000 cm3, men ikke over 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –

Nye:

ex 8703 22 10

– – – –

motorvogne til personbefordring

8703 22 90

– – –

Brugte

8703 23

– –

med slagvolumen over 1 500 cm3, men ikke over 3 000 cm3:

 

– – –

Nye:

8703 23 19

– – – –

Andet:

ex 8703 23 19

– – – – –

motorvogne til personbefordring

8703 23 90

– – –

Brugte

 

Andre automobiler og motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor):

8703 32

– –

med slagvolumen over 1 500 cm3, men ikke over 2 500 cm3:

 

– – –

Nye:

8703 32 19

– – – –

Andet:

ex 8703 32 19

– – – – –

motorvogne til personbefordring

8703 32 90

– – –

Brugte

8703 33

– –

med slagvolumen over 2 500 cm3:

 

– – –

Nye:

8703 33 11

– – – –

Indrettet til beboelse eller camping

8703 33 90

– – –

Brugte

BILAG I.B

MONTENEGRINSKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER

(jf. artikel 21)

Toldsatserne nedsættes som følger:

a)

på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 85 % af basistolden

b)

den 1. januar i det første år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 70 % af basistolden

c)

den 1. januar i det andet år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 55 % af basistolden

d)

den 1. januar i det tredje år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 40 % af basistolden

e)

den 1. januar i det fjerde år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 20 % af basistolden

f)

den 1. januar i det femte år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende importtold.

KN-kode

Varebeskrivelse

2501

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand:

 

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen;

 

– –

Andet:

 

– – –

Andet:

2501 00 91

– – – –

Salt egnet til menneskeføde

3304

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater:

 

Andet:

3304 99 00

– –

Andet

3305

Hårplejemidler:

3305 10 00

Hårvaskemidler

3305 90

Andet:

3305 90 90

– –

Andet

3306

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg:

3306 10 00

Tandplejemidler

3401

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler:

 

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer og papir, vat, filt, fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler:

3401 11 00

– –

Til toiletbrug (herunder til medicinsk brug)

3402

Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler (herunder hjælpepræparater til vask) og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401:

3402 20

Præparater i pakninger til detailsalg:

3402 20 20

– –

Overfladeaktive præparater

3402 20 90

– –

Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

3402 90

Andet:

3402 90 90

– –

Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

3923

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast:

 

Sække og poser (herunder kræmmerhuse):

3923 21 00

– –

af polymerer af ethylen

3923 29

– –

af anden plast:

3923 29 10

– – –

af polyvinylchlorid

3923 90

Andet:

3923 90 10

– –

Ekstruderede plasttrådnet, rørformede eller flade

3923 90 90

– –

Andet

3926

Andre varer af plast, og varer af andet materiale under pos. 3901-3914:

3926 90

Andet:

 

– –

Andet:

3926 90 97

– – –

Andet

4011

Nye dæk, af gummi:

4011 10 00

Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler)

4202

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir:

 

Kufferter, beautybokse, dokumentmapper, skoletasker o. lign.:

4202 11

– –

Med yderside af læder, kunstlæder eller laklæder:

4202 11 10

– – –

Dokumentmapper, skoletasker og lign.

4202 11 90

– – –

Andet

4203

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder:

4203 10 00

Beklædningsgenstande

 

Handsker og luffer:

4203 29

– –

Andet:

4203 29 10

– – –

Beskyttelseshandsker til erhvervsmæssig brug (arbejdshandsker)

4418

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte parketstaver og tagspån (»shingles« og »shakes«), af træ

4418 10

Vinduer, glasdøre og rammer dertil:

4418 10 50

– –

Af nåletræ

4418 10 90

– –

Andet

4418 20

Døre og rammer dertil, samt dørtærskler:

4418 20 50

– –

Af nåletræ

4418 20 80

– –

I andre tilfælde

4418 40 00

Forskallinger til betonstøbning

4418 90

Andet:

4418 90 10

– –

Laminerede bjælker og lignende lamineret træ (limtræ)

4418 90 80

– –

Andet

4802

Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke-perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803; håndgjort papir og pap:

 

Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemiskmekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

4802 55

– –

I andre tilfælde, af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke over 150 g pr. m2, i ruller

4802 55 15

– – –

I andre tilfælde, af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men under 60 g pr. m2:

ex 4802 55 15

– – – –

undtagen rå tapet

4802 55 25

– – –

af vægt 60 g pr. m2 eller derover, men under 75 g pr. m2:

ex 4802 55 25

– – – –

undtagen rå tapet

4802 55 30

– – –

af vægt 75 g pr. m2 eller derover, men under 80 g pr. m2:

ex 4802 55 30

– – – –

undtagen rå tapet

4802 55 90

– – –

Af vægt 80 g og derover:

ex 4802 55 90

– – – –

undtagen rå tapet

4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug; kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer af papir eller pap, af den art der anvendes i kontorer, butikker og lign.:

4819 10 00

Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap

4819 20 00

Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

4819 30 00

Sække og poser af bredde i bunden 40 cm eller derover

4819 40 00

Andre sække og poser, herunder kræmmerhuse

4820

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer, stilehæfter, skriveunderlag, samlebind og dokumentomslag, blanketsæt, også med karbonark, samt lignende varer af papir eller pap; album til prøver eller samlinger samt bogomslag, af papir eller pap:

4820 10

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer:

4820 10 10

– –

Protokoller, regnskabsbøger, ordrebøger og kvitteringsblokke

4820 20 00

Stilehæfter

4820 90 00

Andet

4821

Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, også med påtryk:

4821 10

Trykt:

4821 10 10

– –

Selvklæbende

4821 90

Andet:

4821 90 10

– –

Selvklæbende

4910 00 00

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier:

4911 10

Reklametryksager, varekataloger og lignende varer:

4911 10 10

– –

Varekataloger

4911 10 90

– –

Andet

 

Andet:

4911 99 00

– –

Andet

5111

Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår:

 

Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover:

5111 19

– –

Andet:

5111 19 10

– – –

Af vægt over 300 g pr. m2, men ikke over 450 g pr. m2

5111 19 90

– – –

Af vægt over 450 g pr. m2

5112

Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår:

 

Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover:

5112 11 00

– –

Af vægt ikke over 200 g pr. m2

5112 19

– –

Andet:

5112 19 10

– – –

Af vægt over 200 g pr. m2, men ikke over 375 g pr. m2

5112 19 90

– – –

Af vægt over 375 g pr. m2

5209

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m2:

 

Bleget:

5209 21 00

– –

Lærredsvævet

5209 22 00

– –

Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

5209 29 00

– –

Andet

 

Farvede:

5209 31 00

– –

Lærredsvævet

5209 32 00

– –

Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

5209 39 00

– –

Andet

 

Fremstillet af garn af forskellige farver:

5209 41 00

– –

Lærredsvævet

5209 43 00

– –

Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

5209 49 00

– –

Andet

6101

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos. 6103:

6101 90

af andre tekstilmaterialer:

6101 90 20

– –

Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer

ex 6101 90 20

– – –

af uld eller fine dyrehår

6101 90 80

– –

Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer

ex 6101 90 80

– – –

af uld eller fine dyrehår

6115

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder graduerede kompressionsstrømper (f.eks. mod åreknuder) og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage:

 

Andet:

6115 95 00

– –

af bomuld

6115 96

– –

af syntetiske fibre:

6115 96 10

– – –

Knæstrømper

 

– – –

Andet:

6115 96 99

– – – –

Andet

6205

Skjorter, til mænd eller drenge:

6205 20 00

af bomuld

6205 30 00

af kemofibre

6205 90

af andre tekstilmaterialer:

6205 90 10

– –

Af hør eller ramie

6205 90 80

– –

Andet

6206

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger:

6206 10 00

Af natursilke eller affald af natursilke

6206 20 00

af uld eller fine dyrehår

6206 30 00

af bomuld

6206 40 00

af kemofibre

6206 90

af andre tekstilmaterialer:

6206 90 10

– –

Af hør eller ramie

6206 90 90

– –

Andet

6207

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, til mænd eller drenge:

 

Trusser og underbenklæder:

6207 11 00

– –

af bomuld

6207 19 00

– –

af andre tekstilmaterialer

 

Natkjoler og pyjamas:

6207 21 00

– –

af bomuld

6207 22 00

– –

af kemofibre

6207 29 00

– –

af andre tekstilmaterialer

 

Andet:

6207 91 00

– –

af bomuld

6207 99

– –

af andre tekstilmaterialer

6207 99 10

– – –

af kemofibre

6207 99 90

– – –

Andet

6208

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, til kvinder eller piger:

 

Underkjoler og underskørter:

6208 11 00

– –

af kemofibre

6208 19 00

– –

af andre tekstilmaterialer

 

Natkjoler og pyjamas:

6208 21 00

– –

af bomuld

6208 22 00

– –

af kemofibre

6208 29 00

– –

af andre tekstilmaterialer

 

Andet:

6208 91 00

– –

af bomuld

6208 92 00

– –

af kemofibre

6208 99 00

– –

af andre tekstilmaterialer

6211

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning, andre beklædningsgenstande:

 

andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge:

6211 32

– –

af bomuld:

6211 32 10

– – –

Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

 

– – –

Forede træningsdragter:

6211 32 31

– – – –

Med yderstof af ét og samme stof

 

– – – –

Andet:

6211 32 41

– – – – –

Øvre del

6211 32 42

– – – – –

Nedre del

 

andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger:

6211 42

– –

af bomuld:

6211 42 10

– – –

Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning

 

– – –

Forede træningsdragter:

6211 42 31

– – – –

Med yderstof af ét og samme stof

 

– – – –

Andet:

6211 42 41

– – – – –

Øvre del

6211 42 42

– – – – –

Nedre del

6211 42 90

– – –

Andet

6211 43

– –

af kemofibre:

6211 43 10

– – –

Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning

 

– – –

Forede træningsdragter:

6211 43 31

– – – –

Med yderstof af ét og samme stof

 

– – – –

Andet:

6211 43 41

– – – – –

Øvre del

6211 43 42

– – – – –

Nedre del

6211 43 90

– – –

Andet

6301

Plaider og lignende tæpper:

6301 20

Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning) af uld eller fine dyrehår

6301 20 10

– –

Af trikotage

6301 20 90

– –

Andet

6301 90

Andre plaider og lignende tæpper:

6301 90 10

– –

Af trikotage

6301 90 90

– –

Andet

6302

Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer:

 

Andet sengelinned, trykt:

6302 21 00

– –

af bomuld

 

Andet sengelinned:

6302 31 00

– –

af bomuld

 

Andet dækketøj:

6302 51 00

– –

af bomuld

6302 53

– –

af kemofibre:

6302 53 90

– – –

Andet

6403

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder:

 

Andet fodtøj, med ydersål af læder:

6403 59

– –

Andet:

 

– – –

Andet:

 

– – – –

Fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer:

 

– – – – –

Andet, med længste indvendige mål:

 

– – – – – –

24 cm og derover:

6403 59 35

– – – – – – –

Herrefodtøj

6403 59 39

– – – – – – –

Damefodtøj

 

– – – –

Andet, med længste indvendige mål:

 

– – – – –

24 cm og derover:

6403 59 95

– – – – – –

Herrefodtøj

6403 59 99

– – – – – –

Damefodtøj

6802

Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten, bortset fra varer henhørende under pos. 6801; terninger og lignende varer til mosaikarbejder, af naturlige stenarter (herunder skifer), også på et underlag; granulater, splinter og pulver af naturlige stenarter (herunder skifer), kunstigt farvet:

 

Monument- og bygningssten og varer deraf, kun tilhuggede eller udsavede, med plan eller jævn overflade:

6802 21 00

– –

Marmor, travertin og alabast

6802 23 00

– –

Granit

6802 29 00

– –

Andre stenarter:

ex 6802 29 00

– – –

Anden kalksten

 

Andet:

6802 91

– –

Marmor, travertin og alabast:

6802 91 10

– – –

Poleret alabast, dekoreret eller på anden måde bearbejdet, men ikke udhugget

6802 91 90

– – –

Andet

6802 93

– –

Granit:

6802 93 10

– – –

Poleret, dekoreret eller på anden måde bearbejdet, men ikke udhugget, af nettovægt 10 kg og derover

6802 93 90

– – –

Andet

6810

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede:

 

tagsten, fliser, mursten og lignende varer:

6810 11

– –

Blokke og mursten til bygningsbrug:

6810 11 10

– – –

Af letbeton (på basis af bimsbeton, granulerede slagger og lign.)

6810 11 90

– – –

Andet

 

Andet:

6810 91

– –

Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder:

6810 91 90

– – –

Andet

6810 99 00

– –

Andet

6904

Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer:

6904 10 00

mursten

6904 90 00

Andet

6905

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug:

6905 10 00

tagsten

7207

Halvfabrikata af jern og ulegeret stål

 

Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7207 11

– –

Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:

7207 11 90

– – –

Smedede

7207 12

– –

Andre varer, med rektangulært tværsnit:

7207 12 90

– – –

Smedede

7207 19

– –

Andet

 

– – –

Med cirkulært eller polygonalt tværsnit:

7207 19 12

– – – –

Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

7207 19 19

– – – –

Smedede

7207 19 80

– – –

Andet

7207 20

Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover

 

– –

Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:

 

– – –

Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:

 

– – – –

Andet, med indhold i vægt:

7207 20 15

– – – – –

Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent

7207 20 17

– – – – –

Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

7207 20 19

– – –

Smedede

 

– –

Andre varer, med rektangulært tværsnit:

7207 20 32

– – –

Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

7207 20 39

– – –

Smedede

 

– –

Med cirkulært eller polygonalt tværsnit:

7207 20 52

– – –

Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

7207 20 59

– – –

Smedede

7207 20 80

– –

Andet

7213

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:

7213 10 00

Med indsnit, riller, ribber o. lign., der er fremkommet under valsningen

 

Andet:

7213 91

– –

med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm:

7213 91 10

– – –

Af den art der anvendes til armering af beton

 

– – –

Andet:

7213 91 49

– – – –

Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men under 0,25 vægtprocent

ex 7213 91 49

– – – – –

Undtagen af diameter 8 mm og derunder

7213 99

– –

Andet:

7213 99 10

– – –

Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

7213 99 90

– – –

Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover

7214

Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:

7214 10 00

Smedede

7214 20 00

Med indsnit, riller, ribber o. lign., der er fremkommet under valsningen, eller snoet efter valsningen

 

Andet:

7214 99

– –

Andet:

 

– – –

Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7214 99 10

– – – –

Af den art der anvendes til armering af beton

 

– – – –

I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter:

7214 99 31

– – – – –

80 mm og derover

7214 99 39

– – – – –

Under 80 mm

7214 99 50

– – – –

Andet

 

– – –

Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover:

 

– – – –

Med cirkelformet tværsnit af diameter:

7214 99 71

– – – – –

80 mm og derover

7214 99 79

– – – – –

Under 80 mm

7214 99 95

– – – –

Andet

7215

Andre stænger af jern og ulegeret stål:

7215 10 00

Af automatstål, kun koldtbehandlede

7215 50

Andet, kun koldtbehandlede:

 

– –

Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7215 50 11

– – –

Med rektangulært tværsnit

7215 50 19

– – –

Andet

7215 50 80

– –

Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover

7215 90 00

Andet

7224

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål:

7224 10

Ingots og andre ubearbejdede former:

7224 10 10

– –

Af værktøjsstål

7224 10 90

– –

Andet

7224 90

Andet:

 

– –

Andet:

 

– – –

Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:

 

– – – –

Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning:

 

– – – – –

Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:

7224 90 05

– – – – – –

Med indhold af kulstof på 0,7 vægtprocent og derunder, af mangan på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2 vægtprocent, af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 2,3 vægtprocent; med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1.f) til dette kapitel

7224 90 07

– – – – – –

Andet

7224 90 14

– – – – –

Andet

7224 90 18

– – – –

Smedede

 

– – –

Andet:

 

– – – –

Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning:

7224 90 31

– – – – –

Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent

7224 90 38

– – – – –

Andet

7224 90 90

– – – –

Smedede

7228

Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål:

7228 20

Stænger af siliciummanganstål:

7228 20 10

– –

Med rektangulært tværsnit, varmtvalset på fire sider

 

– –

Andet:

7228 20 99

– – –

Andet

7228 30

Andre stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:

7228 30 20

– –

Af værktøjsstål

 

– –

Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent:

7228 30 41

– – –

Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover

7228 30 49

– – –

Andet

 

– –

Andet:

 

– – –

Med cirkulært tværsnit, af:

7228 30 61

– – – –

80 mm og derover

7228 30 69

– – – –

Under 80 mm

7228 30 70

– – –

Med rektangulært tværsnit, varmtvalset på fire sider

7228 30 89

– – –

Andet

7228 40

Andre stænger, kun smedede:

7228 40 10

– –

Af værktøjsstål

7228 40 90

– –

Andet

7228 60

Andre stænger:

7228 60 20

– –

Af værktøjsstål

7228 60 80

– –

Andet

7314

Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål:

7314 20

Trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne, af tråd med største tværmål på 3 mm og derover og med maskestørrelse på 100 cm2 og derover:

7314 20 90

– –

Andet

 

Andet trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne:

7314 39 00

– –

Andet

7317 00

Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lignende varer, af jern og stål, også med hoved af andet materiale, undtagen varer med hoved af kobber:

 

Andet:

 

– –

Af tråd:

7317 00 40

– – –

Søm af stål med indhold af kulstof på 0,5 vægtprocent og derover, hærdede

 

– – –

Andet:

7317 00 69

– – – –

Andet

7317 00 90

– –

Andet

7605

Tråd af aluminium:

 

Af ulegeret aluminium:

7605 11 00

– –

Med største tværmål på over 7 mm

7605 19 00

– –

Andet

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm:

 

Af rektangulær eller kvadratisk form:

7606 11

– –

Af ulegeret aluminium:

 

– – –

I andre tilfælde, af tykkelse:

7606 11 91

– – – –

Under 3 mm

7606 11 93

– – – –

3 mm og derover, men under 6 mm

7606 11 99

– – – –

6 mm og derover

7606 12

– –

Af aluminiumlegeringer:

 

– – –

Andet:

 

– – – –

I andre tilfælde, af tykkelse:

7606 12 91

– – – – –

Under 3 mm

7606 12 93

– – – – –

3 mm og derover, men under 6 mm

7606 12 99

– – – – –

6 mm og derover

7607

Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer:

 

Uden underlag:

7607 11

– –

Kun valset:

7607 11 10

– – –

Af tykkelse under 0,021 mm

7607 11 90

– – –

Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm

7607 19

– –

Andet:

7607 19 10

– – –

Af tykkelse under 0,021 mm

 

– – –

Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm

7607 19 99

– – – –

Andet

7607 20

Med underlag:

7607 20 10

– –

Af tykkelse (uden underlag), under 0,021 mm

 

– – –

Af tykkelse (uden underlag) 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm

7607 20 99

– – –

Andet

7610

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør o.lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner:

7610 10 00

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler

7610 90

Andet:

7610 90 90

– –

Andet

7614

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o.lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug:

7614 10 00

med kerne af stål

7614 90 00

Andet

8311

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle metaller eller metalcarbider, overtrukket eller fyldt med flusmidler, af den art der anvendes ved lodning eller svejsning af metaller eller metalcarbider; tråd og stænger af agglomereret pulver, af uædle metaller, til brug ved metallisering ved sprøjtning:

8311 10

Overtrukne elektroder til lysbuesvejsning, af uædle metaller:

8311 10 10

– –

Svejseelektroder med jern- eller stålkerne, overtrukket med ildfast materiale

8311 10 90

– –

Andet

8311 20 00

Fyldt tråd til lysbuesvejsning, af uædle metaller

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditionerings-maskiner henhørende under pos. 8415:

8418 10

Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre:

8418 10 20

– –

Med rumindhold over 340 liter:

ex 8418 10 20

– – –

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 10 80

– –

Andet:

ex 8418 10 80

– – –

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

 

Køleskabe til husholdningsbrug:

8418 21

– –

Med kompressoraggregat:

 

– – –

Andet:

 

– – – –

I andre tilfælde, med rumindhold:

8418 21 91

– – – – –

250 liter og derunder

8418 21 99

– – – – –

Over 250 liter, men ikke over 340 liter

8418 30

Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder:

8418 30 20

– –

Med rumindhold 400 liter og derunder:

ex 8418 30 20

– – –

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 30 80

– –

Med rumindhold over 400 liter, men ikke over 800 liter

ex 8418 30 80

– – –

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 40

Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder:

8418 40 20

– –

Med rumindhold 250 liter og derunder:

ex 8418 40 20

– – –

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 40 80

– –

Med rumindhold over 250 liter, men ikke over 900 liter

ex 8418 40 80

– – –

Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8422

Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer:

 

opvaskemaskiner:

8422 11 00

– –

Til husholdningsbrug

8426

Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucker og krantrucker:

 

Andre maskiner og apparater:

8426 91

– –

Bestemt til montering på vejgående køretøjer:

8426 91 10

– – –

Hydrauliske kraner til lastning eller losning af køretøjer

8426 91 90

– – –

Andet

8450

Vaskemaskiner, også med tørremaskine:

 

Maskiner med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder:

8450 11

– –

Fuldautomatiske:

 

– – –

Med en kapacitet på 6 kg tørt tøj og derunder:

8450 11 11

– – – –

Frontbetjente

8483

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger:

8483 30

Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer:

8483 30 80

– –

Aksellejer

8703

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler:

 

Andre automobiler og motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med gnisttænding

8703 24

– –

med slagvolumen over 3 000 cm3:

8703 24 10

– – –

Nye:

ex 8703 24 10

– – – –

motorvogne til personbefordring

8703 24 90

– – –

Brugte

 

Andre automobiler og motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor):

8703 33

– –

med slagvolumen over 2 500 cm3:

 

– – –

Nye:

8703 33 19

– – – –

Andet:

ex 8703 33 19

– – – – –

motorvogne til personbefordring

9401

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer og lign., samt dele dertil:

9401 40 00

Siddemøbler, undtagen camping- og havemøbler, der kan omdannes til senge

 

Andre siddemøbler, med stel af træ:

9401 61 00

– –

Polstrede

9401 69 00

– –

Andet

 

Andre siddemøbler, med stel af metal:

9401 71 00

– –

Polstrede

9401 79 00

– –

Andet

9401 80 00

Andre siddemøbler

9403

Andre møbler og dele dertil:

9403 40

Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener:

9403 40 90

– –

Andet

9403 50 00

Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser

9403 60

Andre møbler af træ:

9403 60 10

– –

Møbler af træ, af den art der anvendes i spise- og dagligstuer

9403 60 90

– –

Andre møbler af træ

9404

Sengebunde; sengeudstyr og lign. (f.eks. madrasser, vattæpper, dyner og puder), forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi og lign.) eller celleplast, med eller uden overtræk:

 

Madresser:

9404 29

– –

Af andet materiale:

9404 29 10

– – –

Med fjederindlæg (springmadrasser)

9404 90

Andet:

9404 90 90

– –

Andet

9406 00

Præfabrikerede bygninger:

 

Andet:

9406 00 20

– –

Af træ

BILAG II

DEFINITION AF SPÆDKALVEPRODUKTER

(omhandlet i. artikel 26, stk. 3)

Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen i dette bilag afgøres i henhold til koderne i den kombinerede nomenklatur, og berører ikke reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelsen af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.

KN-kode

Taric-under-opdeling

Varebeskrivelse

0102

 

Hornkvæg, levende:

0102 90

 

Andet:

 

 

– –

Tamkvæg:

 

 

– – –

Af vægt over 300 kg:

 

 

– – – –

Kvier (ungdyr, der endnu aldrig har kælvet):

ex 0102 90 51

 

– – – – –

Til slagtning:

 

10

Kvier, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 320 kg og derover, men ikke over 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –

Andet:

 

11

21

31

91

Kvier, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 320 kg og derover, men ikke over 470 kg (1)

 

 

– – – –

Andet:

ex 0102 90 71

 

– – – – –

Til slagtning:

 

10

Tyre og stude, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 350 kg og derover, men ikke over 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –

Andet:

 

21

91

Tyre og stude, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 350 kg og derover, men ikke over 500 kg (1)

0201

 

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet:

ex 0201 10 00

 

Hele og halve kroppe

 

91

Hele kroppe, af vægt 180 kg og derover, men ikke over 300 kg, og halve kroppe af vægt 90 kg og derover, men ikke over 150 kg, med svag forbening af brusken (især ved skambensforbindelsen og ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (1)

0201 20

 

Andre udskæringer, ikke udbenet:

ex 0201 20 20

 

– –

»Quartiers compensés«:

 

91

»Quartiers compensés« af vægt 90 kg og derover, men ikke over 150 kg, med svag forbening af brusken (især ved skambensforbindelsen og ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (1)

ex 0201 20 30

 

– –

Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

91

Forfjerdinger, adskilte, af vægt 45 kg og derover, men ikke over 75 kg, med svag forbening af brusken (især ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (1)

ex 0201 20 50

 

– –

Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

91

Bagfjerdinger, adskilte, af vægt 45 kg og derover, men ikke over 75 kg (for såkaldte »pistoler« dog af vægt 38 kg og derover, men ikke over 68 kg), med svag forbening af brusken (især ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (1)


(1)  Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.

BILAG IIIa

MONTENEGRINSKE TOLDINDRØMMELSER FOR PRIMÆRE LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

(jf. artikel 27, stk. 2, litra a))

Toldfrihed for ubegrænsede mængder fra datoen for denne aftales ikrafttræden

KN-kode

Varebeskrivelse

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende:

0101 90

Andet:

 

– –

Heste:

0101 90 11

– – –

Til slagtning

0101 90 19

– – –

Andre varer

0101 90 30

– –

Æsler

0101 90 90

– –

Æsler og mulæsler

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:

 

Af vægt 185 g og derunder:

0105 12 00

– –

Kalkuner

0105 19

– –

I andre tilfælde

0105 19 20

– – –

Gæs

0105 19 90

– – –

Ænder og perlehøns

0106

Andre dyr, levende:

 

Pattedyr:

0106 19

– –

I andre tilfælde

0106 19 10

– – –

Tamkaniner

0106 19 90

– – –

Andre varer

0106 20 00

Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

 

Fugle:

0106 39

– –

I andre tilfælde

0106 39 10

– – –

Duer

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset:

0205 00 20

Fersk eller kølet

0205 00 80

Frosset

0206

Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

0206 10

Af hornkvæg, fersk eller kølet:

0206 10 10

– –

Til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

– –

I andre tilfælde

0206 10 91

– – –

Lever

0206 10 95

– – –

Nyretappe

0206 10 99

– – –

Andre varer

 

Af hornkvæg, frosset:

0206 21 00

– –

Tunger

0206 22 00

– –

Lever

0206 29

– –

I andre tilfælde

0206 29 10

– – –

Til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

– – –

I andre tilfælde

0206 29 91

– – – –

Nyretappe

0206 29 99

– – – –

Andre varer

0206 30 00

Af svin, fersk eller kølet

 

Af svin, frosset:

0206 41 00

– –

Lever

0206 49

– –

I andre tilfælde

0206 49 20

– – –

Af tamsvin

0206 49 80

– – –

Andre varer

0206 80

Andre varer, fersk eller kølet:

0206 80 10

– –

Til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

– –

I andre tilfælde

0206 80 91

– – –

Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

0206 80 99

– – –

Af får og geder

0206 90

– –

I andre tilfælde, frosset:

0206 90 10

– –

Til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

– –

I andre tilfælde

0206 90 91

– – –

Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

0206 90 99

– – –

Af får og geder

0208

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset:

0208 10

Af kaniner eller harer:

 

– –

Af tamkaniner:

0208 10 11

– – –

Fersk eller kølet

0208 10 19

– – –

Frosset

0208 10 90

– – –

Andre varer

0208 30 00

Af primater

0208 40

Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

0208 40 10

– –

Kød af hvaler

0208 40 90

– –

Andre varer

0208 50 00

Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

0208 90

Andre varer

0208 90 10

– –

Af tamduer

 

– –

Af vildt, undtagen kaniner og harer:

0208 90 20

– – –

Af vagtler

0208 90 40

– – –

Andre varer

0208 90 55

– –

Kød af sæler

0208 90 60

– –

Af rensdyr

0208 90 70

– –

Frølår

0208 90 95

– –

Andre varer

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter:

 

Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald:

0210 91 00

– –

Af primater

0210 92 00

– –

Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

0210 93 00

– –

Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

0210 99

– –

I andre tilfælde

 

– – –

Kød:

0210 99 10

– – – –

Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

 

– – – –

Af får og geder:

0210 99 21

– – – – –

Ikke udbenet

0210 99 29

– – – – –

Udbenet

0210 99 31

– – – –

Af rensdyr

0210 99 39

– – – –

Andre varer

 

– – –

Spiseligt slagteaffald:

 

– – – –

Af tamsvin:

0210 99 41

– – – – –

Lever

0210 99 49

– – – – –

Andre varer

 

– – – –

Af hornkvæg::

0210 99 51

– – – – –

Nyretappe

0210 99 59

– – – – –

Andre varer

0210 99 60

– – – –

Af får og geder

 

– – – –

I andre tilfælde

 

– – – – –

Lever af fjerkræ:

0210 99 71

– – – – – –

Lever af overfedede gæs og ænder (»foie gras«), saltede eller i saltlage

0210 99 79

– – – – – –

Andre varer

0210 99 80

– – – – –

Andre varer

0210 99 90

– – –

Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

Æg af fjerkræ:

 

– –

Til udrugning:

0407 00 11

– – –

Af kalkuner eller gæs

0407 00 19

– – –

Andre varer

0408

Fugleæg, uden skal, samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

Æggeblommer:

0408 11

– –

Tørrede:

0408 11 20

– – –

Uegnet til menneskeføde

0408 19

– –

I andre tilfælde

0408 19 20

– – –

Uegnet til menneskeføde

 

I andre tilfælde

0408 91

– –

Tørrede:

0408 91 20

– – –

Uegnet til menneskeføde

0408 99

– –

I andre tilfælde

0408 99 20

– – –

Uegnet til menneskeføde

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212:

0601 10

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst:

0601 10 10

– –

Hyacinter

0601 10 20

– –

Narcisser

0601 10 30

– –

Tulipaner

0601 10 40

– –

Gladiolus

0601 10 90

– –

Andre varer

0601 20

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst; cikorieplanter og –rødder:

0601 20 10

– –

Cikorieplanter og –rødder

0601 20 30

– –

Orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner

0601 20 90

– –

Andre varer

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

0602 90

I andre tilfælde

0602 90 10

– –

Mycelium

0602 90 20

– –

Ananasplanter

0604

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde: