ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.102.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 102

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
23. april 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 af 20. april 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 331/2010 af 22. april 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1580/2007 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for agurker og kirsebær, undtagen surkirsebær

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 332/2010 af 22. april 2010 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Israel på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter ( 1 )

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 333/2010 af 22. april 2010 om godkendelse af en ny anvendelse af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af tilladelsen er Calpis Co. Ltd. Japan, der i Den Europæiske Union er repræsenteret ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 334/2010 af 22. april 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 721/2008 for så vidt angår fodertilsætningsstoffets sammensætning ( 1 )

21

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 335/2010 af 22. april 2010 om godkendelse af zinkchelat af hydroxyanalog af methionin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 336/2010 af 21. april 2010 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

25

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 337/2010 af 22. april 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 338/2010 af 22. april 2010 om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

29

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 339/2010 af 22. april 2010 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

33

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 340/2010 af 22. april 2010 om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

34

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 341/2010 af 22. april 2010 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

35

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 342/2010 af 22. april 2010 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

37

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 343/2010 af 22. april 2010 om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

39

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 344/2010 af 22. april 2010 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

41

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 345/2010 af 22. april 2010 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

43

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/227/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 19. april 2010 om den europæiske database for medicinsk udstyr (Eudamed) (meddelt under nummer K(2010) 2363)  ( 1 )

45

 

 

2010/228/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 21. april 2010 om tilladelse til markedsføring af puré og koncentrat af frugten Morinda citrifolia som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 22. april 2010 om udkastet til ministerielt dekret fra Italien vedrørende fastsættelse af normerne for mærkning af langtidsholdbar mælk, UHT-mælk, mikrofiltreret pasteuriseret mælk og mælk pasteuriseret ved høj temperatur samt mejeriprodukter (meddelt under nummer K(2010) 2436)  ( 1 )

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 330/2010

af 20. april 2010

om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis (1), særlig artikel 1,

efter offentliggørelse af et udkast til denne forordning,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning nr. 19/65/EØF har Kommissionen beføjelse til ved forordning at anvende artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2) på visse kategorier af vertikale aftaler og tilsvarende samordnet praksis, der falder ind under traktatens artikel 101, stk. 1.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (3) definerer en kategori af vertikale aftaler, som af Kommissionen anses for normalt at opfylde betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3. I betragtning af de globalt positive erfaringer med anvendelsen af nævnte forordning, som udløber den 31. maj 2010, samt under henvisning til de erfaringer, der er indhøstet siden dens udstedelse, bør der vedtages en ny gruppefritagelsesforordning.

(3)

Den kategori aftaler, som kan anses for normalt at opfylde betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3, omfatter vertikale aftaler om køb eller salg af varer eller tjenesteydelser, der indgås mellem ikke-konkurrerende virksomheder, mellem visse konkurrenter eller af visse sammenslutninger af detailhandlere, der sælger varer. Den omfatter tillige vertikale aftaler, der indeholder accessoriske bestemmelser om overdragelse eller udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Begrebet vertikale aftaler bør omfatte tilsvarende samordnet praksis.

(4)

For anvendelse af traktatens artikel 101, stk. 3, ved forordning er det ikke nødvendigt at definere, hvilke vertikale aftaler der kan falde ind under traktatens artikel 101, stk. 1. Ved en individuel bedømmelse af aftaler i henhold til traktatens artikel 101, stk. 1, skal der tages hensyn til en række faktorer, navnlig markedsstrukturen på køberside og sælgerside.

(5)

Fordelen ved gruppefritagelsen, der fastsættes i denne forordning, bør være begrænset til vertikale aftaler, der med tilstrækkelig sikkerhed kan antages at opfylde betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3.

(6)

Visse typer af vertikale aftaler kan forbedre den økonomiske effektivitet inden for en produktions- eller distributionskæde ved at muliggøre bedre koordinering mellem de deltagende virksomheder. De kan navnlig medføre en reduktion af parternes transaktions- og distributionsomkostninger og optimere deres afsætnings- og investeringsniveau.

(7)

Sandsynligheden for, at sådanne effektivitetsfremmende virkninger opvejer eventuelle virkninger til skade for konkurrencen, som skyldes begrænsninger indeholdt i vertikale aftaler, afhænger af den grad af markedsstyrke, som parterne i aftalen besidder, og dermed i hvilket omfang disse virksomheder er udsat for konkurrence fra andre leverandører af varer eller tjenester, som deres kunder anser for indbyrdes ombyttelige eller substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål.

(8)

Det må formodes, at hvor andelen af det relevante marked for hver af de virksomheder, der er part i aftalen, ikke overstiger 30 %, medfører vertikale aftaler, der ikke indeholder visse typer af alvorlige konkurrencebegrænsninger, generelt en forbedring af produktionen eller distributionen og sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved.

(9)

Over markedsandelstærsklen på 30 % er der ikke nogen formodning for, at vertikale aftaler, der falder ind under traktatens artikel 101, stk. 1, normalt medfører objektive fordele af en sådan karakter og et sådant omfang, at disse opvejer de ulemper, de har for konkurrencen. Der er heller ikke nogen formodning om, at disse vertikale aftaler enten falder ind under traktatens artikel 101, stk. 1, eller ikke opfylder betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3.

(10)

Denne forordning bør ikke fritage vertikale aftaler, som indeholder begrænsninger, som kan begrænse konkurrencen og skade forbrugerne, eller som ikke er nødvendige til at opnå de effektivitetsfremmende virkninger. Navnlig bør vertikale aftaler, som indeholder visse former for alvorlige konkurrencebegrænsninger, såsom mindste og faste videresalgspriser samt visse former for områdebeskyttelse, ikke være omfattet af den gruppefritagelse, der indføres ved denne forordning, uanset de deltagende virksomheders markedsandel.

(11)

Med henblik på at sikre konkurrerende virksomheders adgang til eller at forhindre ulovlig samordning på det relevante marked bør der knyttes visse betingelser til gruppefritagelsen. I denne forbindelse bør fritagelsen af konkurrenceklausuler begrænses til klausuler, der ikke overskrider en defineret varighed. Af samme grund bør bestemmelser, der direkte eller indirekte forpligter medlemmerne af et selektivt distributionssystem til at undlade at sælge bestemte konkurrerende leverandørers mærker, ikke kunne drage fordel af nærværende forordning.

(12)

Markedsandelstærsklen, undtagelsen fra fritagelsen af visse vertikale aftaler og de betingelser, der fastsættes i forordningen, sikrer normalt, at aftaler, som er omfattet af gruppefritagelsen, ikke giver de deltagende virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer.

(13)

Kommissionen kan i medfør af artikel 29, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (4) undlade at anvende denne forordning, hvis den i et konkret tilfælde konstaterer, at en aftale, der er omfattet af fritagelsen i denne forordning, alligevel har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i traktatens artikel 101, stk. 3.

(14)

Medlemsstaternes konkurrencemyndigheder kan i medfør af artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003 inddrage denne forordnings gruppefritagelse på deres område eller en del heraf, når en aftale, som fritagelsen i denne forordning finder anvendelse på, i et konkret tilfælde alligevel har virkninger, som er uforenelige med traktatens artikel 101, stk. 3, på den pågældende medlemsstats område eller en del deraf , og dette område frembyder alle et særskilt geografisk markeds karakteristika.

(15)

Ved afgørelsen af, om denne forordning bør erklæres uanvendelig i overensstemmelse med artikel 29 i forordning (EF) nr. 1/2003, er de virkninger til skade for konkurrencen, der kan opstå som følge af eksistensen af parallelle net af vertikale aftaler, som har ensartede virkninger, der i væsentlig grad hindrer adgangen til eller konkurrencen på et relevant marked, af særlig betydning. Sådanne kumulative virkninger kan eksempelvis opstå i tilfælde af selektiv distribution eller konkurrenceklausuler.

(16)

For at styrke tilsynet med parallelle net af vertikale aftaler, som har lignende virkninger til skade for konkurrencen, og som omfatter mere end 50 % af et givet marked, kan Kommissionen ved forordning erklære denne forordning uanvendelig på vertikale aftaler, der indeholder bestemte begrænsninger, der vedrører det pågældende marked, hvorved traktatens artikel 101 i sin helhed igen finder anvendelse på sådanne aftaler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»vertikal aftale«: aftaler eller samordnet praksis mellem to eller flere virksomheder, der i relation til denne aftale eller denne praksis virker inden for forskellige produktions- eller distributionsled, når denne aftale eller denne praksis vedrører de betingelser, hvorpå parterne kan købe, sælge eller videresælge visse varer eller tjenester

b)

»vertikale begrænsninger«: konkurrencebegrænsninger, der falder ind under traktatens artikel 101, stk. 1

c)

»konkurrerende virksomhed«: en faktisk eller potentiel konkurrent; »faktisk konkurrent«: en virksomhed, som er aktiv på det samme relevante marked; »potentiel konkurrent«: en virksomhed, som fraset den vertikale aftale på et realistisk grundlag og ikke blot som en teoretisk mulighed i tilfælde af en lille men varig stigning i de relative priser på kort tid vil kunne foretage de nødvendige ekstra investeringer eller afholde andre nødvendige omstillingsomkostninger og dermed indtræde på det relevante marked

d)

»konkurrenceklausul« enhver direkte eller indirekte forpligtelse, som foranlediger køberen til ikke at fremstille, købe, sælge eller videresælge varer eller tjenesteydelser, der konkurrerer med aftalevarerne eller -tjenesterne, eller som direkte eller indirekte forpligter køberen til fra leverandøren eller en anden virksomhed, udpeget af leverandøren, at købe mere end 80 % af køberens samlede indkøb af aftalevarerne eller -tjenesterne og af varer eller tjenester, der på det relevante marked er substituerbare hermed, beregnet på grundlag af værdien, eller hvor det er standardpraksis for branchen, mængden af køberens indkøb det foregående kalenderår

e)

»selektivt distributionssystem« et salgssystem, hvor leverandøren forpligter sig til, enten direkte eller indirekte, at sælge aftalevarerne eller -tjenesterne udelukkende til forhandlere, der er udvalgt på grundlag af bestemte kriterier, og hvor disse forhandlere forpligter sig til ikke at sælge sådanne varer eller tjenester til forhandlere, der ikke er godkendt på det område, som leverandøren har afsat til at drive systemet

f)

»intellektuelle ejendomsrettigheder« også industrielle ejendomsrettigheder, knowhow, ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder

g)

»knowhow« en mængde upatenteret praktisk viden, som leverandøren har opnået gennem erfaringer og afprøvning, og som er hemmelig, væsentlig og identificeret. Ved »hemmelig« forstås i denne forbindelse, at den pågældende knowhow ikke er almindeligt kendt eller let tilgængelig. Ved »væsentlig« forstås, at den pågældende knowhow er vigtig og nyttig for køberens brug, salg eller videresalg af de kontraktmæssige varer eller tjenesteydelser. Ved »identificeret« forstås, at den er beskrevet på en sådan måde, at det kan afgøres, om den opfylder hemmeligheds- og væsentlighedskriterierne

h)

»køber« en virksomhed, som i henhold til en aftale, der falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 101, stk. 1, sælger varer eller tjenester på en anden virksomheds vegne

i)

»købers kunde« en virksomhed, som ikke er part i aftalen, og som køber aftalevarerne eller -tjenesterne fra en køber, som er part i aftalen.

2.   I denne forordning omfatter udtrykkene »virksomhed«, »leverandør« og »køber« tillige disses respektive forbundne virksomheder.

Ved »forbundne virksomheder« forstås:

a)

virksomheder, i hvilke en deltagende virksomhed direkte eller indirekte:

i)

kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne, eller

ii)

kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen, direktionen eller andre organer, som repræsenterer virksomheden retligt, eller

iii)

har ret til at lede virksomhedens forretninger

b)

virksomheder, som direkte eller indirekte har de under litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser over en deltagende virksomhed

c)

virksomheder, hvori en af de i litra b) omhandlede virksomheder direkte eller indirekte har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser

d)

virksomheder, hvori en deltagende virksomhed sammen med en eller flere af de under litra a), b) eller c), nævnte virksomheder, eller hvori to eller flere af sidstnævnte virksomheder i fællesskab, har de i litra a) nævnte rettigheder eller beføjelser

e)

virksomheder, hvori de i litra a) omhandlede rettigheder eller beføjelser indehaves i fællesskab af:

i)

parter i aftalen eller deres respektive forbundne virksomheder, som omhandlet i litra a) - d), eller

ii)

en eller flere af de deltagende virksomheder eller en eller flere af deres forbundne virksomheder, som omhandlet i litra a) til d), og en eller flere tredjemænd.

Artikel 2

Fritagelse

1.   I henhold til traktatens artikel 101, stk. 3, og med forbehold af denne forordnings bestemmelser erklæres traktatens artikel 101, stk. 1, herved uanvendelig på vertikale aftaler.

Denne fritagelse finder anvendelse for så vidt som disse aftaler indeholder vertikale begrænsninger.

2.   Fritagelsen efter stk. 1 gælder kun for vertikale aftaler, der indgås mellem en sammenslutning af virksomheder og dens medlemmer, eller mellem en sådan sammenslutning og dens leverandører, såfremt samtlige medlemmer er detailhandlere af varer, og såfremt intet individuelt medlem af sammenslutningen og dets forbundne virksomheder har en samlet årsomsætning, der overstiger 50 mio. EUR. Det forhold, at vertikale aftaler indgået af sådanne sammenslutninger er omfattet af denne forordning er ikke til hinder for anvendelsen af traktatens artikel 101 på horisontale aftaler, indgået mellem medlemmerne af sammenslutningen, eller på beslutninger truffet af sammenslutningen.

3.   Fritagelsen efter stk. 1 gælder for vertikale aftaler, der indeholder bestemmelser, som vedrører overdragelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til køberen eller dennes udnyttelse heraf, forudsat at disse bestemmelser ikke udgør hovedformålet med sådanne aftaler, og at de er direkte forbundet med køberens eller dennes kunders anvendelse, salg eller videresalg af varer eller tjenester. Fritagelsen er betinget af, at bestemmelserne i forhold til aftalevarerne og -tjenesterne ikke indeholder konkurrencebegrænsninger, der har samme formål som vertikale begrænsninger, der ikke er fritaget efter denne forordning.

4.   Fritagelsen efter stk. 1 gælder ikke for vertikale aftaler mellem konkurrerende virksomheder. Fritagelsen finder dog anvendelse i tilfælde, hvor konkurrerende virksomheder indgår en ikke-gensidig vertikal aftale, og:

a)

leverandøren er producent og forhandler af varer, mens køberen er forhandler og ikke en konkurrerende virksomhed inden for fremstillingsvirksomhed; eller

b)

leverandøren er udbyder af tjenesteydelser i flere omsætningsled, mens køberen leverer varer og tjenesteydelser i detailsalgsleddet og ikke er en konkurrerende virksomhed i det omsætningsled, hvor han køber aftaletjenesteydelserne.

5.   Denne forordning gælder ikke for vertikale aftaler, hvis genstand er omfattet af anvendelsesområdet for andre gruppefritagelsesforordninger, medmindre andet er fastsat i sådanne forordninger.

Artikel 3

Markedsandelstærskel

1.   Fritagelsen efter artikel 2 gælder under forudsætning af, at leverandørens markedsandel ikke overstiger 30 % af det relevante marked, hvor han sælger aftalevarerne eller –tjenesterne, og at køberens markedsandel ikke overstiger 30 % af det relevante marked, hvor han køber aftalevarerne eller –tjenesterne.

2.   Til brug for stk. 1 gælder, at hvis en virksomhed i forbindelse med en aftale, som involverer flere parter, køber aftalevarerne eller –tjenesterne fra én virksomhed, som er part i aftalen, og sælger aftalevarerne eller –tjenesterne til en anden virksomhed, som er part i aftalen, må den førstnævnte virksomheds markedsandel ikke overstige tærsklen på 30 %, der er fastsat i stk. 1, både som køber og leverandør, for at fritagelsen i artikel 2 skal finde anvendelse.

Artikel 4

Begrænsninger, som fjerner fordelen ved gruppefritagelse (alvorlige konkurrencebegrænsninger)

Fritagelsen efter artikel 2 gælder ikke for vertikale aftaler, der, direkte eller indirekte, alene eller kombineret med andre faktorer, som parterne har afgørende indflydelse på, har følgende formål:

a)

at begrænse køberens adgang til at fastsætte sin salgspris, uden at dette indskrænker leverandørens mulighed for at fastsætte maksimumssalgspriser eller vejledende salgspriser, forudsat at disse ikke som følge af pres eller incitamenter fra nogen af parterne får karakter af faste priser eller minimumssalgspriser

b)

begrænsning af det område eller den kundegruppe, hvortil køberen, som er part i aftalen, med forbehold af en begrænsning med hensyn til forretningssted må sælge kontraktsvarerne og -tjenesterne, undtagen:

i)

begrænsning af aktivt salg ind i det eksklusivområde eller til den eksklusive kundegruppe, som er reserveret leverandøren, eller som leverandøren har tildelt en anden køber, forudsat at begrænsningen ikke begrænser køberens kunders salg

ii)

begrænsning af køberens salg til slutbrugere, hvis køberen driver virksomhed i engrosleddet

iii)

begrænsning af de i et selektivt distributionssystem deltagende virksomheders salg til uautoriserede forhandlere på det område, som leverandøren har afsat til at drive systemet, og

iv)

begrænsning af køberens mulighed for at sælge komponenter, der leveres med henblik på montering, til kunder, som vil anvende dem til produktion af samme type varer som de af leverandøren producerede

c)

begrænsningen af aktivt eller passivt salg til slutbrugere for medlemmer af et selektivt distributionssystem, der opererer i detailleddet, med forbehold af adgangen til at forbyde et medlem af systemet at drive virksomhed fra et uautoriseret etableringssted

d)

begrænsningen af krydsleverancer mellem forhandlere inden for et selektivt distributionssystem, herunder mellem forhandlere, der virker på forskellige niveauer i omsætningen

e)

at aftale en begrænsning mellem en leverandør af komponenter og en køber, der indarbejder disse komponenter, som hindrer leverandøren i at sælge de pågældende komponenter som reservedele til slutbrugere, eller til reparatører eller andre tjenesteydere, som ikke er udpeget af køberen til at reparere eller yde service på køberens varer.

Artikel 5

Begrænsninger, der falder uden for fritagelsen

1.   Fritagelsen efter artikel 2 gælder ikke for følgende forpligtelser indeholdt i vertikale aftaler:

a)

enhver direkte eller indirekte konkurrenceklausul med ubegrænset varighed eller en varighed på over fem år

b)

enhver direkte eller indirekte forpligtelse, som foranlediger køberen til efter aftalens ophør ikke at fremstille, købe, sælge eller videresælge varer eller tjenester

c)

enhver direkte eller indirekte forpligtelse, der foranlediger medlemmerne af et selektivt distributionssystem til at undlade at sælge bestemte konkurrerende leverandørers mærker.

En konkurrenceklausul som omhandlet i stk. 1, litra a), som stiltiende fornys ud over en periode på fem år, betragtes som indgået på ubestemt tid.

2.   Som en undtagelse til stk. 1, litra a), gælder tidsbegrænsningen på fem år dog ikke såfremt kontraktsvarerne eller -tjenesterne sælges af køberen fra grunde og lokaler, der ejes af leverandøren, eller som leverandøren lejer af en tredjemand, der ikke er forbundet med køberen, forudsat at konkurrenceklausulens varighed ikke overstiger den periode, hvori køberen benytter grundene og lokalerne.

3.   Som en undtagelse til stk. 1, litra b), gælder, at fritagelsen, der er fastsat i artikel 2, skal omfatte enhver direkte eller indirekte forpligtelse, som foranlediger køberen til efter aftalens ophør ikke at fremstille, købe, sælge eller videresælge varer eller tjenester, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)

forpligtelsen vedrører varer eller tjenester, som konkurrerer med aftalevarerne eller -tjenesterne

b)

forpligtelsen er begrænset til den grund og det lokale, hvorfra køberen drev virksomhed i kontraktperioden

c)

forpligtelsen er uomgængelig nødvendig for at beskytte knowhow, som leverandøren har overført til køberen

d)

varigheden af en sådan forpligtelse er begrænset til en periode på et år efter aftalens ophør.

Stk. 1, litra b), er ikke til hinder for at pålægge en tidsubegrænset begrænsning i udnyttelsen og videregivelsen af knowhow, der ikke er almindelig kendt.

Artikel 6

Ikke-anvendelse af denne forordning

I henhold til artikel 1a i forordning nr. 19/65/EØF kan Kommissionen ved forordning erklære, at nærværende forordning i tilfælde, hvor parallelle net af ensartede vertikale begrænsninger dækker mere end 50 % af et relevant marked, ikke finder anvendelse på vertikale aftaler, som indeholder bestemte begrænsninger vedrørende det pågældende marked.

Artikel 7

Anvendelse af markedsandelstærskel

Ved anvendelsen af de i artikel 3 fastsatte markedsandelstærskler gælder følgende:

a)

leverandørens markedsandel beregnes på grundlag af oplysninger om omsætningen på markedet, og køberens markedsandel beregnes på grundlag af oplysninger om indkøbsværdien på markedet. Foreligger der ingen oplysninger om omsætning af indkøb på markedet, kan de pågældende virksomheders markedsandele fastlægges skønsmæssigt på grundlag af andre pålidelige markedsoplysninger, herunder de afsatte og indkøbte mængder

b)

markedsandelene beregnes på grundlag af oplysninger vedrørende det foregående kalenderår

c)

leverandørens markedsandel omfatter varer og tjenester leveret til vertikalt integrerede forhandlere med henblik på videresalg

d)

hvis en markedsandel indledningsvis ikke overstiger 30 %, men efterfølgende overskrider denne tærskel, uden dog at overstige 35 %, gælder fritagelsen efter artikel 2 fortsat i en periode på to på hinanden følgende kalenderår efter det år, hvori tærsklen på 30 % første gang blev overskredet

e)

hvis en markedsandel indledningsvis ikke overstiger 30 %, men efterfølgende overstiger 35 %, gælder fritagelsen efter artikel 2 fortsat i et kalenderår efter det år, hvori niveauet på 35 % første gang blev overskredet

f)

anvendelsen af litra d) og e) må ikke kombineres med det resultat, at en periode på to kalenderår overskrides

g)

for de i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, litra e), nævnte virksomheder fordeles markedsandelen ligeligt mellem hver af de virksomheder, der besidder de i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, litra a), nævnte rettigheder eller beføjelser.

Artikel 8

Anvendelse af omsætningstærskel

1.   Med henblik på beregningen af den samlede årsomsætning i den i artikel 2, stk. 2, omhandlede forstand sammenlægges den omsætning, som den pågældende aftalepart og de med denne forbundne virksomheder har haft for alle varer og tjenester i det foregående regnskabsår, eksklusive alle former for skatter og afgifter. I denne forbindelse skal handelen mellem den virksomhed, der er part i den vertikale aftale, og de med denne forbundne virksomheder eller mellem dens forbundne virksomheder ikke medregnes.

2.   Fritagelsen efter artikel 2 gælder fortsat i tilfælde, hvor den samlede årsomsætningstærskel i en hvilken som helst periode på to på hinanden følgende regnskabsår overskrides med højst 10 %.

Artikel 9

Overgangsperiode

I perioden fra 1. juni 2010 til 31. maj 2011 finder forbuddet i traktatens artikel 101, stk. 1, ikke anvendelse på aftaler, der allerede var i kraft den 31. maj 2010, og som ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter denne forordning, men som den 31. maj 2010 opfyldte betingelserne for fritagelse efter forordning (EF) nr. 2790/1999.

Artikel 10

Gyldighedsperiode

Denne forordning træder i kraft 1. juni 2010.

Denne forordning skal anvendes indtil den 31. maj 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT 36 af 6.3.1965, s. 533.

(2)  Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 81 blevet til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. De to bestemmelser er indholdsmæssigt identiske. I denne forordning skal henvisninger til artikel 101 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde efter omstændighederne forstås som henvisninger til EF-traktatens artikel 81.

(3)  EFT L 336 af 29.12.1999, s. 21.

(4)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 331/2010

af 22. april 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1580/2007 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for agurker og kirsebær, undtagen surkirsebær

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, litra b), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2) er det fastsat, at der skal udføres tilsyn med importen af de i bilag XVII anførte produkter. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale (4), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden, bør der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for 2007, 2008 og 2009 foretages ændringer af de mængder, som udløser tillægstold for agurker og kirsebær, undtagen surkirsebær.

(3)

Forordning (EF) nr. 1580/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1580/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG

»BILAG XVII

TILLÆGSIMPORTTOLD: AFSNIT IV, KAPITEL II, AFDELING 2

Med forbehold af bestemmelserne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur anses beskrivelsen af produkterne for udelukkende at være vejledende. Anvendelsesområdet for tillægstolden i dette bilag er bestemt ved anvendelsesområdet for KN-koderne, som de forelå på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

Udløsningsmængde (tons)

78.0015

0702 00 00

Tomater

1. oktober til 31. maj

415 907

78.0020

1. juni til 30. september

40 107

78.0065

0707 00 05

Agurker

1. maj til 31. oktober

11 879

78.0075

1. november til 30. april

18 611

78.0085

0709 90 80

Artiskokker

1. november til 30. juni

8 866

78.0100

0709 90 70

Courgetter

1. januar til 31. december

55 369

78.0110

0805 10 20

Appelsiner

1. december til 31. maj

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementiner

1. november til slutningen af februar

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

1. november til slutningen af februar

96 377

78.0155

0805 50 10

Citroner

1. juni til 31. december

334 680

78.0160

1. januar til 31. maj

62 311

78.0170

0806 10 10

Spisedruer

21. juli til 20. november

89 140

78.0175

0808 10 80

Æbler

1. januar til 31. august

829 840

78.0180

1. september til 31. december

884 648

78.0220

0808 20 50

Pærer

1. januar til 30. april

224 927

78.0235

1. juli til 31. december

38 957

78.0250

0809 10 00

Abrikoser

1. juni til 31. juli

5 785

78.0265

0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

21. maj til 10. august

90 511

78.0270

0809 30

Ferskner (herunder blodferskner og nektariner)

11. juni til 30. september

131 459

78.0280

0809 40 05

Blommer

11. juni til 30. september

129 925«


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 332/2010

af 22. april 2010

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Israel på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (2), særlig artikel 24, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2002/99/EF fastlægger generelle dyresundhedsbestemmelser for alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled inden for EU og for indførsel fra tredjelande af animalske produkter og produkter fremstillet heraf bestemt til konsum. I direktivet fastsættes der særlige importbetingelser for hvert tredjeland eller gruppe af tredjelande under hensyntagen til deres dyresundhedsforhold.

(2)

Direktiv 2009/158/EØF fastsætter dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for EU med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande Ifølge direktivet skal fjerkræ komme fra tredjelande, der er frie for aviær influenza, eller som, skønt de ikke er frie for disse sygdomme, anvender bekæmpelsesforanstaltninger, som mindst svarer til foranstaltningerne i den relevante EU-lovgivning.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (3) foreskriver, at varer, der er omfattet af forordningen, kun må importeres til og føres i transit gennem EU fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter, der er opført i del 1 i bilag I til samme forordning.

(4)

Konstateres der et udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) i et tredjeland, et område, en zone eller et segment, der tidligere har været fri(t) for denne sygdom, vil tredjelandet, området, zonen eller segmentet i henhold til ovennævnte forordning på ny blive betragtet som fri(t) for HPAI, når visse betingelser er opfyldt; disse betingelser vedrører gennemførelse af sanering med henblik på bekæmpelse af sygdommen, hvilket skal have omfattet behørig rengøring og desinfektion af alle virksomheder, der har været inficeret. Der skal endvidere være gennemført overvågning for aviær influenza, jf. del II i bilag IV til nævnte forordning, i tre måneder efter endt sanering, rengøring og desinfektion.

(5)

Israel er i øjeblikket opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, der er frit for højpatogen aviær influenza. Det er derfor tilladt at importere fjerkræprodukter, som er omfattet af nævnte forordning, fra hele dette lands område.

(6)

Israel har underrettet Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 på dets område.

(7)

På grund af det bekræftede udbrud af HPAI kan Israels område ikke længere betragtes som frit for denne sygdom, og de veterinære myndigheder i Israel har suspenderet udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af visse fjerkræprodukter i overensstemmelse hermed. Israel har også gennemført sanering med henblik på at bekæmpe sygdommen og begrænse dens spredning.

(8)

Oplysningerne om de trufne bekæmpelsesforanstaltninger er blevet sendt til Kommissionen. Kommissionen har evalueret disse oplysninger og den epidemiologiske situation i Israel.

(9)

Israels hurtige og resolutte indsats for at begrænse sygdommen og det positive resultat af evalueringen af den epidemiologiske situation gør det muligt at begrænse restriktionerne for import til EU af visse fjerkræprodukter til de zoner, der er berørt af sygdommen, og for hvilke de israelske veterinære myndigheder har indført restriktioner på grund af udbruddet af højpatogen aviær influenza.

(10)

Israel gennemfører desuden overvågningsaktiviteter for aviær influenza, som synes at opfylde de krav, der er fastsat i del II i bilag IV til forordning (EF) nr. 798/2008.

(11)

Under hensyntagen til den gunstige udvikling i den epidemiologiske situation og de overvågningsaktiviteter for aviær influenza, der gennemføres for at bekæmpe udbruddet, bør suspensionen af tilladelsen til import til EU kun gælde indtil den 1. maj 2010.

(12)

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

For at gennemføre kravene vedrørende zoneopdeling, således at handelen kan genoptages så hurtigt som muligt, bør nærværende forordning træde i kraft dagen efter dens offentliggørelse.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 26. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.


BILAG

Del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes således:

»DEL 1

Liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australien

AU-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brasilien

BR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Staterne

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Staterne

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal og Staterne

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Belarus

BY-0

Hele landet

EP og E (begge »kun til transit gennem EU«)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Chile

CL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Kina

CN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provinsen Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele Det Særlige Administrative Område Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Kroatien

HR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Israel

IL-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Hele landet undtagen IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Område i Israel inden for følgende afgrænsning:

mod vest:

vej nr. 4

mod syd:

vej nr. 5812, der er forbundet med vej nr. 5815

mod øst:

sikkerhedshegnet indtil vej nr. 6513

mod nord:

vej nr. 6513 til den krydser vej nr. 65.

Fra dette punkt i en lige linje til indkørslen til Givat Nili og derfra i en lige linje til krydset mellem vej nr. 652 og vej nr. 4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

S4

IN — Indien

IN-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — Republikken Korea

KR-0

Hele landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Montenegro

ME-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Vestmalaysia (Malaccahalvøen)

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK —

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

MK-0 (4)

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Hele området

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbien (5)

RS-0 (5)

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Rusland

RU-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapore

SG-0

Hele landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US — USA

US-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Varer, herunder varer, der transporteres på åbent hav, som er fremstillet inden denne dato, kan importeres til EU i 90 dage fra denne dato.

(2)  Kun varer, der er produceret efter denne dato, må importeres til EU.

(3)  I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(4)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 333/2010

af 22. april 2010

om godkendelse af en ny anvendelse af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af tilladelsen er Calpis Co. Ltd. Japan, der i Den Europæiske Union er repræsenteret ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise.

(4)

Præparatet af den pågældende mikroorganisme blev tilladt anvendt til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1444/2006 (2).

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om tilladelse til at anvende præparatet til fravænnede smågrise. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 9. december 2009 (3), at Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet, og at dyrenes tilvækst kan forbedres gennem anvendelse af præparatet. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af præparatet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 271 af 30.9.2006, s. 19.

(3)  EFSA Journal 2010, 8(1):1426.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, repræsenteret i EU ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Frankrig

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) med mindst 1,0 × 1010 CFU/g

 

Aktivstoffets karakteristika:

Levedygtige sporer (CFU) af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Analysemetode (1):

 

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar i alle relevante matrixer (EN 15874:2009)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Smågrise (fravænnede)

3 × 108

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet, forblandingen og foderblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til fravænnede smågrise på op til ca. 35 kg.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

13. maj 2020


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 334/2010

af 22. april 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 721/2008 for så vidt angår fodertilsætningsstoffets sammensætning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 721/2008 (2) tillades et præparat af bakterien Paracoccus carotinifaciens, der er rig på røde carotenoider, anvendt som tilsætningsstof til foder til laks og ørreder indtil den 15. august 2018. Det pågældende fodertilsætningsstof tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »a ii) farvestoffer; stoffer, der, når dyr fodres hermed, giver animalske fødevarer en farve«.

(2)

Kommissionen har modtaget en ansøgning om at få ændret godkendelsesbetingelserne for så vidt angår fodertilsætningsstoffets sammensætning. Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation. Kommissionen sendte ansøgningen videre til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(3)

EFSA konkluderede i sin udtalelse af januar 2010, at den ønskede ændring ikke ville indvirke på produktets sikkerhed og effektivitet (3).

(4)

Vurderingen af det ændrede præparat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt.

(5)

Forordning (EF) nr. 721/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 721/2008, tredje kolonne (»Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode«),

 

ændres:

»—

10-15 g/kg adonirubin

3-5 g/kg canthaxanthin«

 

til:

»—

7-15 g/kg adonirubin

1-5 g/kg canthaxanthin«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 198 af 26.7.2008, s. 23.

(3)  EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 335/2010

af 22. april 2010

om godkendelse af zinkchelat af hydroxyanalog af methionin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af zinkchelat af hydroxyanalog af methionin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Af udtalelsen fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgivet den 11. november 2009 (2) sammenholdt med udtalelserne af 16. april 2008 (3) og 2. april 2009 (4) fremgår det, at zinkchelat af hydroxyanalog af methionin ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Ifølge udtalelsen af 16. april 2008 kan anvendelse af præparatet betragtes som en kilde til tilgængelig zink, og det opfylder kriterierne for tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber til alle dyrearter. EFSA anbefaler, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af præparatet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 888/2009 af 25. september 2009 om godkendelse af zinkchelat af hydroxysubstitueret methionin som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (5) blev præparatet tilladt anvendt som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger. Nævnte forordning bør ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 888/2009 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2009) 7(11):1316. 1381.

(3)  EFSA Journal (2008) 694, 1.

(4)  EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  EUT L 254 af 26.9.2009, s. 71.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Indhold af grundstoffet (Zn) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer

3b6.10

Zinkchelat af hydroxyanalog af methionin

 

Tilsætningsstoffets karakteristika:

 

Zinkchelat af hydroxyanalog af methionin med et indhold af mindst 17,5 %-18 % zink og 81 % (2-hydroxy-4-methylthio)butansyre

 

Mineralolie: ≤ 1 %

 

Analysemetode (1):

Induktivt koblet plasma-atomemissions-spektrometri (ICP-AES) i henhold til EN 15510:2007

Alle arter

 

Selskabsdyr: 250 (i alt)

Fisk: 200 (i alt)

Andre arter: 150 (i alt)

Mælkeerstatninger som fuldfoder eller som tilskudsfoder: 200 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Brugersikkerhed: Der bør anvendes åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker under håndteringen.

13. maj 2020


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 336/2010

af 21. april 2010

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2010.

For Kommissionen På formanden vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

En skive af diameter ca. 580 mm og tykkelse ca. 3 mm, bestående af 2 lag polyuretan, hvoraf det ene har maskinslebne riller, og det andet et klæbestof beskyttet af et aftageligt plastark (såkaldt »polymerpude«).

Varen anvendes sammen med maskiner til fremstilling af silicium- og halvlederskiver. Den fastgøres på bærerhovedet af et udskifteligt værktøj på sådanne maskiner og anvendes til at fjerne ujævnheder og polere skiver.

3919 90 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3919 og 3919 90 00.

Tarifering under pos. 8486 som en del af eller tilbehør til en maskine, af den art der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederskiver, er udelukket, da varen ikke har kendetegn til at blive betragtet som en del af eller tilbehør til en sådan maskine.

Da varen udgør en forbrugsvare, skal den tariferes efter materialets beskaffenhed under KN-kode 3919 90 00 som selvklæbende plade eller ark af plast.

2.

En skive af diameter ca. 580 mm og tykkelse ca. 2 mm, bestående af 2 lag syntetisk filt, hvoraf det ene er imprægneret med et polymerbindemiddel (polyuretan) (såkaldt »polymerpude«). Det andet lag er forsynet med et klæbestof, der beskyttes af et aftageligt plastark.

Varen anvendes sammen med maskiner til fremstilling af silicium- og halvlederskiver. Den fastgøres på bærerhovedet af et udskifteligt værktøj på sådanne maskiner og anvendes til at fjerne ujævnheder og polere skiver.

5911 90 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 7 a) til afsnit XI, bestemmelse 1 e) til afsnit XVI, bestemmelse 7 b) til kapitel 59 og teksten til KN-kode 5911, 5911 90 og 5911 90 90.

Tarifering under pos. 8486 som en del af eller tilbehør til en maskine, af den art der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederskiver, er udelukket, da varen ikke har kendetegn til at blive betragtet som en del af eller tilbehør til en sådan maskine.

Produktet udgør en vare til teknisk brug som omhandlet i bestemmelse 1 e) til afsnit XVI, da det anvendes sammen med maskiner til fremstilling af silicium- og halvlederskiver til at fjerne ujævnheder og polere skiver.

Det skal derfor tariferes under KN-kode 5911 90 90 som en tekstilvare (materialets beskaffenhed), der anvendes til tekniske formål (se bestemmelse 7 b) til kapitel 59).


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 337/2010

af 22. april 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 338/2010

af 22. april 2010

om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne i Fællesskabet for de produkter, der er anført i del XV i bilag I til nævnte forordning, udlignes ved eksportrestitutioner.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for oksekød bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til de bestemmelser og kriterier, der er fastlagt i artikel 162 til 164 og artikel 167 til 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

Artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter, at verdensmarkedssituationen, specifikke krav på visse markeder eller forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, kan gøre det nødvendigt at differentiere eksportrestitutionerne efter destination.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som bærer et sundhedsmærke anbragt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Disse produkter skal også opfylde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Efter artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 af 21. november 2007 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød (5) nedsættes den særlige restitution, hvis den mængde, der skal udføres, er mindre end 95 % af den samlede vægt af de stykker, der hidrører fra udbeningen, uden dog at være mindre end 85 % af den.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2010 (6) bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 ydes for de i bilaget til nærværende forordning anførte produkter og med de anførte beløb på betingelserne i stk. 2 i nærværende artikel.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 og navnlig være tilberedt i en godkendt virksomhed og opfylde kravene om sundhedsmærkning fastsat i afsnit I i kapitel III i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1359/2007, nedsættes restitutionssatsen for produkter henhørende under produktkode 0201 30 00 9100 med 7 EUR/100 kg.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 62/2010 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 23. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 304 af 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUT L 17 af 22.1.2010, s. 33.


BILAG

Eksportrestitutioner i oksekødssektoren gældende fra 23. april 2010

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovægt

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovægt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovægt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovægt

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovægt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovægt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovægt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovægt

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovægt

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

20,7

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

Koderne for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Fællesskabet).

B02

:

B04 og bestemmelsessted EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 33 og 42 og eventuelt i artikel 41 i Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 (EFT L 186 af 17.7.2009, s. 1)).

B04

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Sao Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Sankt Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(2)  Tarifering i denne underposition er betinget af fremlæggelse af den attest, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2007 (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 3).

(3)  Eksportrestitutioner ydes kun, hvis betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 21) og i givet fald i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 7) er opfyldt.

(4)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 7).

(5)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2008 (EUT L 281 af 24.10.2008, s. 3).

(6)  Restitutionerne ydes kun, hvis betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 overholdes (EUT L 325 af 24.11.2006, s. 12).

(7)  Indholdet af magert oksekød med undtagelse af fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).

Udtrykket »det gennemsnitlige indhold« vedrører mængden af prøven som defineret i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 765/2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 6). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 339/2010

af 22. april 2010

om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes restitution for den licitationsperiode, der udløber den 20. april 2010.

(3)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008, ydes der ingen eksportrestitution for de produkter og de destinationer, der er nævnt i samme forordnings artikel 1, litra a) og b), og artikel 2, for den licitationsperiode, der udløber den 20. april 2010.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 340/2010

af 22. april 2010

om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes eksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 20. april 2010.

(3)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev indledt ved forordning (EF) nr. 619/2008, ydes der ingen eksportrestitution for de produkter, der er nævnt i forordningens artikel 1, litra c), og de destinationer, der er nævnt i forordningens artikel 2, for den licitationsperiode, der udløber den 20. april 2010.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 341/2010

af 22. april 2010

om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EF og verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført i forordningens bilag I, del XIX, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Under hensyn til den nuværende markedssituation for æg bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 169 og 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, navnlig når situationen for verdensmarkedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EF, og som overholder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3) samt mærkningskravene i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og overholde de mærkningskrav, der er fastsat i bilag II, afsnit 1, til forordning (EF) nr. 853/2004 og i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.


BILAG

Fastsættelse af eksportrestitutioner inden for ægsektoren gældende fra den 23. april 2010

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 stk.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 stk.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

E09

:

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland, Tyrkiet

E10

:

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filippinerne

E19

:

alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz og grupperne E09 og E10


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 342/2010

af 22. april 2010

om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EF og verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført i forordningens bilag I, del XIX, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Under hensyn til den nuværende markedssituation for fjerkrækød bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 169 og 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, navnlig når situationen på verdensmarkedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EF, og som er forsynet med et identifikationsmærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Produkterne skal ligeledes overholde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og overholde de krav om identifikationsmærkning, der er fastsat i bilag II, afsnit I, til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

Eksportrestitutioner for fjerkrækød gældende fra den 23. april 2010

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

V03:

A24, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon, Irak, Iran.


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 343/2010

af 22. april 2010

om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i del XVII i bilag I til den pågældende forordning, og priserne for disse produkter i Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I lyset af den aktuelle situation på markedet for svinekød bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162-164, 167, 169 og 170 i forordning (EØF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 164, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1234/2007 kan eksportrestitutioner differentieres efter destination, især hvis verdensmarkedssituationen, specifikke behov på visse markeder eller forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør dette nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i Fællesskabet, og som er forsynet med et sundhedsmærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). De pågældende produkter bør også opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De produkter, som der ydes eksportrestitutioner for som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007, og de pågældende restitutionsbeløb er anført i bilaget til nærværende forordning, jf. dog betingelserne i denne artikels stk. 2.

2.   De produkter, som der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 og navnlig være tilberedt i en godkendt virksomhed og opfylde kravene om sundhedsmærkning fastsat i afsnit I i kapitel III i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.


BILAG

Eksportrestitutioner for svinekød gældende fra den 23. april 2010

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 344/2010

af 22. april 2010

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181 af 14.7.2009, s. 8.

(3)  EUT L 145 af 29.6.1995, s. 47.


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. april 2010 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

114,5

0

AR

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Bryst og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

190,1

7

BR

0207 14 60

Lår og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

110,3

10

BR

0207 25 10

Kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner), frosne

146,0

4

BR

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Æggeblommer, tørrede

318,2

0

AR

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

325,9

0

AR

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Ægalbumin, tørret

531,4

0

AR


(1)  Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« angiver »andre oprindelser«.«


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 345/2010

af 22. april 2010

om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra s), i og del XIX i bilag I til den nævnte forordning omhandlede og anførte produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter for samme tidsrum som ved fastsættelsen af restitutionerne for de samme produkter udført i uforarbejdet stand.

(4)

I henhold til artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguayrunden, må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1, litra s), i forordning (EF) nr. 1234/2007 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

For Kommissionen På formanden vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.


BILAG

Restitutionssatser fra 23. april 2010, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Bestemmelsesland (1)

Restitutionssats

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

 

– Æg af fjerkræ:

 

 

0407 00 30

– – I andre tilfælde:

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

01

0,00

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

 

– Æggeblommer:

 

 

0408 11

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

84,72

0408 19

– – I andre tilfælde:

 

 

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Flydende:

 

 

Usødede

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Frosne:

 

 

Usødede

01

42,53

– Andre varer:

 

 

0408 91

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

53,67

0408 99

– – I andre tilfælde:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

9,00


(1)  Bestemmelseslandene er følgende:

01

tredjelande. For Schweiz og Liechtenstein finder disse satser ikke anvendelse på de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Tyrkiet, Hongkong SAR og Rusland

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne

04

alle bestemmelseslande med undtagelse af Schweiz, og bestemmelseslandene nævnt under 02 og 03.


AFGØRELSER

23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/45


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. april 2010

om den europæiske database for medicinsk udstyr (Eudamed)

(meddelt under nummer K(2010) 2363)

(EØS-relevant tekst)

(2010/227/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr (1), særlig artikel 10b, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr (2), særlig artikel 14a, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (3), særlig artikel 12, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF indeholder bestemmelser om en europæisk database for medicinsk udstyr, som foreskriver oprettelse af en sådan database.

(2)

Formålet med den europæiske database for medicinsk udstyr er at styrke markedsovervågningen ved at give de kompetente myndigheder hurtig adgang til oplysninger om fabrikanter og disses repræsentanter, udstyr og attester samt til data om overvågning og at udveksle data vedrørende kliniske afprøvninger samt bidrage til en ensartet anvendelse af disse direktiver, navnlig i forbindelse med registreringskrav.

(3)

Databasen bør derfor indeholde de data, der kræves i henhold til direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF, navnlig data om registrering af fabrikanter og udstyr, data vedrørende attester, der er udstedt, ændret, udvidet, suspenderet, tilbagekaldt eller afslået, data, der er indsamlet efter overvågningsproceduren, og data vedrørende kliniske afprøvninger.

(4)

En sådan database er blevet udviklet af Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne under navnet europæisk database for medicinsk udstyr (Eudamed), og den anvendes af lang række medlemsstater på frivillig basis.

(5)

Data bør indføres i databasen ved hjælp af foreskrevne dataoverførselsmetoder.

(6)

Det er hensigtsmæssigt at anvende en internationalt anerkendt nomenklatur for medicinsk udstyr ved indførelsen af data i Eudamed for at ensarte beskrivelsen af det pågældende udstyr og sikre en effektiv udnyttelse af databasen. Da data kan indføres på alle de officielle fællesskabssprog, bør der anvendes en numerisk kode, således at der let kan søges på udstyr.

(7)

Global Medical Device Nomenclature, som er udarbejdet på grundlag af EN ISO 15225:2000 Nomenklatur — Specifikation af et nomenklatursystem for medicinsk udstyr til udveksling af regulatoriske data, er en sådan internationalt anerkendt nomenklatur. Behovet for at oprette og vedligeholde Eudamed og til som grundlag for denne database at indlede implementeringen af Global Medical Device Nomenclature blev fastslået i Rådets konklusioner af 2. december 2003 om medicinsk udstyr (4).

(8)

Det er nødvendigt med en passende overgangsperiode for at give medlemsstaterne mulighed for at forberede den obligatoriske anvendelse af Eudamed og tage hensyn til de ændringer, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/47/EF af 5. september 2007 om ændring af Rådets direktiv 90/385/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, 93/42/EØF om medicinsk udstyr og direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (5).

(9)

Medlemsstaterne forpligtes kun til at indføre data, der foreligger før den 1. maj 2011, i det omfang, det er nødvendigt for den fremtidige funktion af Eudamed. Det er af hensyn til Eudameds fuldstændighed nødvendigt at indføre de data, der foreligger før den 1. maj 2011, og som omhandler fabrikanten, dennes repræsentant og registrering af udstyr, jf. direktiv 93/42/EØF og 98/79/EF, i den form, som disse data er tilgængelige i på nationalt plan.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Medicinsk Udstyr —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ved denne afgørelse oprettes den europæiske database for medicinsk udstyr (Eudamed) som database i henhold til artikel 10b, stk. 3, i direktiv 90/385/EØF, artikel 14a, stk. 3, i direktiv 93/42/EØF og artikel 12, stk. 3, i direktiv 98/79/EF.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at de data, der er omhandlet i artikel 10b, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 90/385/EØF, artikel 14a, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 93/42/EØF og artikel 12, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 98/79/EF, indføres i Eudamed i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

For så vidt angår kliniske afprøvninger sikrer medlemsstaterne, at et uddrag af de underretninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i direktiv 90/385/EØF og artikel 15, stk. 1, i direktiv 93/42/EØF, samt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3 og 4, i direktiv 90/385/EØF og artikel 15, stk. 6 og 7, i direktiv 93/42/EØF indføres i Eudamed i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Eudamed anvender Securized Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) og Extensible Mark-up Language (XML).

Artikel 4

Ved indførelse af data i Eudamed kan medlemsstaterne vælge mellem onlineindførelse af data og uploading af XML-filer.

Medlemsstaterne sikrer, at det medicinske udstyr beskrives ved hjælp af en kode fra en internationalt anerkendt nomenklatur for medicinsk udstyr, når de indfører data i Eudamed.

Artikel 5

Med hensyn til data, der foreligger før den i artikel 6 nævnte dato, sikrer medlemsstaterne, at data om registrering af fabrikanter, disses repræsentanter og udstyr indføres i Eudamed i overensstemmelse med artikel 14a, stk. 1, litra a), i direktiv 93/42/EØF og artikel 12, stk. 1, litra a), i direktiv 98/79/EF.

Dataene skal senest være indført den 30. april 2012.

Artikel 6

Medlemsstaterne anvender denne afgørelse fra den 1. maj 2011.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17.

(2)  EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1.

(3)  EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1.

(4)  EUT C 20 af 24.1.2004, s. 1.

(5)  EUT L 247 af 21.9.2007, s. 21.


BILAG

Skema, der viser de obligatoriske datafelter i de respektive moduler i Eudamed-databasen i overensstemmelse med kravene i direktiv 93/42/EØF, 90/385/EØF og 98/79/EF

Direktiv 93/42/EØF

Data, der som minimum er nødvendige for indførsel af data i Eudamed

Artikel 14a, stk. 1, litra a), og artikel 14, stk. 1 og 2

1.

Aktør (fabrikant/dennes repræsentant):

a)

Navn

b)

Gade

c)

By

d)

Postnummer

e)

Land

f)

Telefon eller e-mail

g)

Funktion

2.

Udstyr:

a)

Internationalt anerkendt nomenklaturkode (For data genereret efter den 1. maj 2011)

b)

Udstyrets navn/mærke, eller hvis navn/mærke ikke foreligger, generisk navn.

Artikel 14a, stk. 1, litra b)

3.

Certifikat:

a)

Certifikatnummer

b)

Certifikattype

c)

Udstedelsesdato

d)

Udløbsdato

e)

Fabrikant og dennes eventuelle repræsentant (se felter under punkt 1. Aktør)

f)

Bemyndiget organ (udvalgt fra systemet)

g)

Beskrivelse af det generelle anvendelsesområde og, hvis det er relevant, nærmere oplysninger om udstyret (se felter under punkt 2. Udstyr)

h)

Status og, hvis det er relevant, årsagerne til det bemyndigede organs afgørelse

Artikel 14a, stk. 1, litra c), og artikel 10, stk. 3

4.

Hændelse (rapport fra de nationale kompetente myndigheder):

a)

De kompetente myndigheders reference

b)

Fabrikanten og, hvis det er relevant, dennes repræsentant (se felter under punkt 1. Aktør)

c)

Kontaktperson hos fabrikanten

d)

Fabrikantreference/FSCA-nr. (Field Safety Corrective Action — sikkerhedsrelateret korrigerende handling)

e)

Udstyr (se felter under punkt 2. Udstyr) og, hvis det er relevant, partiets nummer, serienummer, softwareversion

f)

Bemyndiget organ (udvalgt fra systemet)

g)

Udstyr, der vides at være på markedet i

h)

Fortrolig

i)

Fuldstændig undersøgelse

j)

Baggrundsoplysninger (beskrivelse)

k)

Konklusion

l)

Anbefaling

m)

Aktion og beskrivelse af aktion

Artikel 14a, stk. 1, litra d), og artikel 15, stk. 1, 6 og 7

5.

Klinisk afprøvning:

a)

Fabrikant og dennes eventuelle repræsentant (se felter under 1. Aktør)

b)

Udstyr (se felter under punkt 2. Udstyr)

c)

Afprøvningens titel

d)

Protokolnummer

e)

Primært formål

f)

Kontaktperson hos den kompetente myndighed for denne kliniske afprøvning

g)

Afgørelser truffet af den kompetente myndighed i henhold til artikel 15, stk. 6, dato og begrundelse for afgørelsen

h)

Tidlig afslutning af sikkerhedsgrunde i henhold til artikel 15, stk. 7, dato og begrundelse for afgørelsen

Direktiv 90/385/EØF

Data, der som minimum er nødvendige for indførsel af data i Eudamed

Artikel 10b, stk. 1, litra a)

6.

Certifikat (se felter under punkt 3. Certifikat)

Artikel 10b, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 3

7.

Hændelse (se felter under punkt 4. Hændelse)

Artikel 10b, stk. 1, litra c), og artikel 10, stk. 1, 3 og 4

8.

Klinisk afprøvning (se felter under punkt 5. Klinisk afprøvning, litra a) til f))

a)

Afgørelser truffet af den kompetente myndighed i henhold til artikel 10, stk. 3, dato og begrundelse for afgørelsen

b)

Tidlig afslutning af sikkerhedsgrunde i henhold til artikel 10, stk. 4, dato og begrundelse for afgørelsen

Direktiv 98/79/EF

Data, der som minimum er nødvendige for indførsel af data i Eudamed

Artikel 12, stk. 1, litra a), og artikel 10, stk. 1, 3 og 4, og bilag VIII, punkt 4

9.

Aktør (for alt medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik):

Fabrikantens henholdsvis repræsentantens adresse (se felter under punkt 1. Aktør)

10.

Udstyr:

For alt udstyr til in vitro-diagnostik

a)

Udstyr (se felter under punkt 2. Udstyr)

b)

Oplysninger om, hvorvidt udstyret er »nyt«

c)

Afbrydelse af markedsføringen

For så vidt angår bilag II og selvtestning desuden

d)

Resultat af ydeevneevalueringen, hvis det er relevant

e)

Certifikater (se felter under punkt 3. Certifikat)

f)

Overensstemmelse med de fælles tekniske specifikationer, hvis det er relevant

g)

Identifikation af udstyret

Artikel 12, stk. 1, litra b)

11.

Certifikat (se felter under punkt 3. Certifikat)

Artikel 12, stk. 1, litra c), og artikel 11, stk. 3

12.

Hændelse (se felter under punkt 4. Hændelse)


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/49


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 21. april 2010

om tilladelse til markedsføring af puré og koncentrat af frugten Morinda citrifolia som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2010) 2397)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2010/228/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tahitian Noni International Inc. indgav den 20. april 2006 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Belgien om tilladelse til at markedsføre puré og koncentrat af frugten Morinda citrifolia som en ny levnedsmiddelingrediens.

(2)

Belgiens kompetente fødevarevurderingsorgan afgav den 28. februar 2007 den første vurderingsrapport. I rapporten konkluderedes det, at det var acceptabelt at anvende puré og koncentrat af frugten Morinda citrifolia som fødevareingrediens.

(3)

Kommissionen fremsendte denne første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 28. marts 2007.

(4)

Inden for det i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte tidsrum på 60 dage blev der fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet i henhold til denne bestemmelse.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev derfor hørt den 7. november 2007.

(6)

Den 13. marts 2009 konkluderede EFSA i udtalelsen »Scientific opinion of the Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies on a request from the European Commission on the safety of »Morinda citrifolia (Noni) fruit puree and concentrate« as a novel food ingredient«, at nonifrugtpuré og -koncentrat ikke udgjorde nogen sundhedsrisiko for den brede befolkning.

(7)

På grundlag af den videnskabelige vurdering er det godtgjort, at puré og koncentrat af frugten Morinda citrifolia (noni) opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Puré og koncentrat af frugten Morinda citrifolia (noni), jf. bilag I, kan markedsføres i EU som en ny levnedsmiddelingrediens til de i bilag II angivne anvendelser.

Artikel 2

Puré af frugten Morinda citrifolia, som godkendes ved denne afgørelse, betegnes »puré af frugten Morinda citrifolia« eller »nonifrugtpuré« på mærkningen af den fødevare, der indeholder den.

Koncentrat af frugten Morinda citrifolia, som godkendes ved denne afgørelse, betegnes »koncentrat af frugten Morinda citrifolia« eller »nonifrugtkoncentrat« på mærkningen af den fødevare, der indeholder den.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.


BILAG I

Specifikationer for puré og koncentrat af frugten Morinda citrifolia

Beskrivelse:

Morinda citrifolia-frugterne håndplukkes. Kerner og skal fjernes mekanisk fra de purerede frugter. Efter pasteurisering pakkes puréen i antiseptiske beholdere og opbevares koldt.

Koncentrat af Morinda citrifolia fremstilles af M. citrifolia-puré ved behandling med pektolytiske enzymer (1-2 timer ved 50-60 °C). Efterfølgende opvarmes puréen, så pektinaserne inaktiveres, hvorefter den straks nedkøles. Saften skilles fra i en dekanteringscentrifuge. Derefter opsamles og pasteuriseres saften, som koncentreres i en vakuumfordamper fra 6-8 brix til 49-51 brix i slutkoncentratet.

Sammensætningen af puré og koncentrat af frugten Morinda citrifolia

Vandindhold

89-93 %

48-53 %

Protein

< 0,6 g/100 g

3-3,5 g/100 g

Fedt

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Aske

< 1 g/100 g

4,5-5 g/100 g

Kulhydrater i alt

5-10 g/100 g

37-45 g/100 g

Fructose

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Glucose

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Kostfibre

1,5-3 g/100 g

1,5-5 g/100 g

5,15-dimethylmorindol (1)

0,19-0,20 μg/ml

0,11-0,77 μg/ml

Lucidin (1)

Ikke påviseligt

Ikke påviseligt

Alizarin (1)

Ikke påviseligt

Ikke påviseligt

Rubiadin (1)

Ikke påviseligt

Ikke påviseligt


(1)  Med en HPLC-UV-metode udviklet og valideret af ansøgeren til analyse af anthraquinoner i puré og koncentrat af Morinda citrifolia.

Detektionsgrænser: 2,5 ng/ml (5,15-dimethylmorindol), 50,0 ng/ml (lucidin), 6,3 ng/ml (alizarin) og 62,5 ng/ml (rubiadin).


BILAG II

Anvendelser af puré og koncentrat af frugten Morinda citrifolia

Fødevaregruppe

Maksimumsindhold af frugt af Morinda citrifolia

Puré

Koncentrat

Slik/sukkervarer

45 g/100 g

10 g/100 g

Kornbaserede snackstænger

53 g/100 g

12 g/100 g

Drikkepulvere med særlig ernæringsmæssig værdi (tørvægt)

53 g/100 g

12 g/100 g

Kulsyreholdige drikke

11 g/100 g

3 g/100 g

Konsumis/sorbet

31 g/100 g

7 g/100 g

Yoghurt

12 g/100 g

3 g/100 g

Kiks

53 g/100 g

12 g/100 g

Boller, kager og wienerbrød

53 g/100 g

12 g/100 g

Morgenmadscerealier (hele korn)

88 g/100 g

20 g/100 g

Syltetøj og gelé (frugtkonserves)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Sødt smørepålæg, fyld og glasur

31 g/100 g

7 g/100 g

Kryddersaucer, pickles, skysovs og smagspræparater

88 g/100 g

20 g/100 g

Kosttilskud (jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (2))

26 g pr. daglig dosis som anbefalet af producenten

6 g pr. daglig dosis som anbefalet af producenten


(1)  Af den (forbehandlings)mængde, der kræves for at fremstille 100 g slutprodukt.

(2)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.


23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/52


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 22. april 2010

om udkastet til ministerielt dekret fra Italien vedrørende fastsættelse af normerne for mærkning af langtidsholdbar mælk, UHT-mælk, mikrofiltreret pasteuriseret mælk og mælk pasteuriseret ved høj temperatur samt mejeriprodukter

(meddelt under nummer K(2010) 2436)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2010/229/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til proceduren i artikel 19, stk. 2, i direktiv 2000/13/EF underrettede de italienske myndigheder den 25. august 2009 Kommissionen om udkastet til ministerielt dekret, hvori der fastsættes normer for mærkning af langtidsholdbar mælk, UHT-mælk, mikrofiltreret pasteuriseret mælk og mælk pasteuriseret ved høj temperatur samt mejeriprodukter.

(2)

Ifølge artikel 1 i det anmeldte dekret finder dette anvendelse på langtidsholdbar mælk, UHT-mælk, mikrofiltreret pasteuriseret mælk og mælk pasteuriseret ved høj temperatur samt mejeriprodukter

(3)

På mærkningen af steriliseret langtidsholdbar mælk, UHT-mælk, mikrofiltreret pasteuriseret mælk og mælk pasteuriseret ved høj temperatur angives i henhold til artikel 2 i det anmeldte dekret oprindelsesstedet for den mælk, der har været underkastet de pågældende behandlinger.

(4)

Det fastsættes i artikel 3, stk. 1, i det anmeldte dekret, at der på mærkningen af mejeriprodukter skal angives oprindelsessted for mælk, der anvendes ved tilberedning af sådanne produkter.

(5)

Det fastsættes i artikel 3, stk. 3, i det anmeldte dekret, at det af listen over ingredienser i mærkningen af oste, herunder hytteoste, som indeholder bestanddele, der er fremkommet ved forarbejdning af mælk eller mejeriprodukter, skal fremgå, hvilke bestanddele der er tale om, ligesom der skal være en angivelse af oprindelsesstedet for den mælk, der er brugt i den indledende forarbejdningsfase.

(6)

Det fastsættes i artikel 4 i det anmeldte dekret, at der i mærkningen af oste, der er fremstillet af ostemasse, skal være en angivelse af oprindelsesstedet for den mælk, der er anvendt i ostemassen.

(7)

Direktiv 2000/13/EF indebærer harmonisering af bestemmelserne om mærkning af fødevarer ved at foreskrive dels en harmonisering af visse nationale bestemmelser dels en ordning for ikke-harmoniserede nationale bestemmelser. Omfanget af harmoniseringen fremgår af direktivets artikel 3, stk. 1, hvori der opstilles en liste over, hvilke obligatoriske oplysninger mærkningen skal omfatte »på de betingelser og med forbehold af de undtagelser, der er fastsat i artikel 4-17«.

(8)

Det fastsættes i artikel 3, stk. 1, nr. 8, i direktiv 2000/13/EF, at det navnlig er obligatorisk at angive det sted, hvor fødevaren har oprindelse eller kommer fra, i de tilfælde, hvor undladelse heraf ville kunne vildlede forbrugeren med hensyn til fødevarens virkelige oprindelsessted eller det sted, hvor fødevaren egentlig kommer fra. Med denne bestemmelse er der indført en passende mekanisme til imødegåelse af risikoen for, at forbrugere vildledes i tilfælde, hvor visse elementer kunne antyde, at en given fødevare har en anden oprindelse eller herkomst end den faktiske.

(9)

Artikel 4, stk. 2, i direktiv 2000/13/EF giver endvidere mulighed for, at der kan foreskrives flere obligatoriske oplysninger end dem, der er opregnet i artikel 3, stk. 1, for bestemte fødevarer i form af EU-bestemmelser eller, såfremt der ikke foreligger sådanne bestemmelser, i form af nationale bestemmelser.

(10)

For så vidt angår vedtagelse af ikke-harmoniserede nationale bestemmelser, skaber direktivets artikel 18, stk. 2, mulighed herfor, bl.a. hvis de er begrundet i hensyn til bekæmpelse af bedrageri og beskyttelse af folkesundheden, under forudsætning af at de ikke er til hinder for anvendelsen af de definitioner og regler, der er fastsat i direktiv 2000/13/EF. Når en medlemsstat påtænker at udarbejde et udkast til nationale bestemmelser om mærkning, bør det derfor undersøges, om udkastet er i overensstemmelse med ovennævnte krav og bestemmelserne i traktaten.

(11)

De italienske myndigheder fastholder, at det anmeldte dekret er nødvendigt, så man kan udvikle og lovgive om sporingssystemet for steriliseret langtidsholdbar mælk, UHT-mælk, mikrofiltreret pasteuriseret mælk og mælk pasteuriseret ved høj temperatur samt mejeriprodukter. De anfører også, at det anmeldte dekret er nødvendigt, da der bør lovgives om mærkning af de fødevarer, der er omhandlet i dekretets artikel 1, for at sikre, at forbrugernes interesser beskyttes bedst muligt.

(12)

Med hensyn til sporbarheden af de produkter, der er omhandlet i det anmeldte dekrets artikel 1, skal det i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2) sikres, at fødevarevirksomhederne i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled indfører et omfattende sporingssystem, således at der kan iværksættes målrettet og præcis tilbagetrækning fra markedet, eller således at forbrugerne eller de offentlige tilsynsførende kan informeres. I henhold til forordningens artikel 18 skal ledere af fødevarevirksomheder navnlig være i stand til at identificere, dels hvorfra de har fået leveret en fødevare, dels de øvrige virksomheder, hvortil deres produkter er leveret. Der fastsættes endvidere i forordningens artikel 19 særlige forpligtelser for ledere af fødevarevirksomheder. Den obligatoriske angivelse af oprindelse i mærkningen af de pågældende færdigprodukter er ikke en oplysning, der er nødvendig, for at kravene om sporbarhed er opfyldt.

(13)

Bortset fra en generel henvisning til behovet for at beskytte forbrugernes interesser har de italienske myndigheder i øvrigt ikke givet nogen begrundelse, der kan føre til den konklusion, at det er nødvendigt at have en obligatorisk angivelse af oprindelse for de produkter, der er omhandlet i det anmeldte dekrets artikel 1, ud over den forpligtelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, nr. 8, i direktiv 2000/13/EF.

(14)

De italienske myndigheder har derfor ikke dokumenteret, at angivelsen af oprindelse som foreskrevet i det anmeldte dekret er nødvendig for at opfylde et af de formål, der er anført i artikel 18, stk. 2, i direktiv 2000/13/EF.

(15)

På dette grundlag gør Kommissionen indsigelse mod ovennævnte bestemmelser i det anmeldte dekret i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i direktiv 2000/13/EF.

(16)

De italienske myndigheder bør derfor anmodes om ikke at vedtage de pågældende bestemmelser i det anmeldte dekret.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Italien vedtager ikke artikel 2, artikel 3, stk. 1 og 3, og artikel 4 (for så vidt angår forpligtelsen til at angive oprindelsesstedet for den mælk, der anvendes i ostemasse) i det anmeldte ministerielle dekret om fastsættelse af normerne for mærkning af langtidsholdbar mælk, UHT-mælk, mikrofiltreret pasteuriseret mælk og mælk pasteuriseret ved høj temperatur samt mejeriprodukter.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Italien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.