ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.097.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 97

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
17. april 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 316/2010 af 16. april 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pommes des Alpes de Haute Durance (BGB))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 317/2010 af 16. april 2010 om specifikation af ad hoc-modulet for 2011 om beskæftigelse af handicappede til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 318/2010 af 16. april 2010 om 124. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

10

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 319/2010 af 16. april 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/218/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. april 2010 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Rumænien (meddelt under nummer K(2010) 2348)  ( 1 )

14

 

 

2010/219/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. april 2010 om ophævelse af beslutning 2006/236/EF om særlige betingelser for fiskevarer importeret fra Indonesien og bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2010) 2354)  ( 1 )

16

 

 

2010/220/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. april 2010 om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indonesien og bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2010) 2358)  ( 1 )

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

17.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 316/2010

af 16. april 2010

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pommes des Alpes de Haute Durance (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, og i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen »Pommes des Alpes de Haute Durance« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres hermed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 199 af 25.8.2009, s. 19.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FRANKRIG

Pommes des Alpes de Haute Durance (BGB)


17.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 317/2010

af 16. april 2010

om specifikation af ad hoc-modulet for 2011 om beskæftigelse af handicappede til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (herefter benævnt »FN-konventionen«), som er undertegnet af Det Europæiske Fællesskab og alle dets medlemsstater, foreskriver i artikel 31 om statistik og indsamling af data, at deltagerstaterne forpligter sig til at indsamle relevante oplysninger, herunder også statistiske og forskningsmæssige data, således at de kan formulere og gennemføre politikker, som udmønter konventionen i praksis, bl.a. bestemmelserne i artikel 27 om arbejde og beskæftigelse.

(2)

I Rådets resolution af 17. marts 2008 om handicappedes forhold i Den Europæiske Union (2) understreges det, at der er behov for handicapstatistikker for at give et billede af handicappedes generelle forhold i Europa, og at sådanne statistikker og forskningsdata gør det muligt at udforme kvalificerede handicappolitikker og gennemføre dem på de forskellige forvaltningsniveauer. Rådet opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til inden for deres respektive kompetenceområder at sikre, at der påbegyndes en europæisk handicapstrategi som efterfølger for den nuværende EU-handlingsplan vedrørende handicap for 2004-2010, bl.a. ved at vurdere, hvordan nationale bestræbelser afspejler Det Europæiske Fællesskabs og medlemsstaternes tilsagn om fuldstændig gennemførelse af FN-konventionen på EU-plan, og overveje at fastsætte sammenhængende og sammenlignelige nationale mål med henblik herpå.

(3)

Der er således behov for omfattende og sammenlignelige data om beskæftigelse af handicappede for at kunne overvåge arbejdet med gennemførelsen af artikel 27 i FN-konventionen og opfyldelsen af målsætningerne for Fællesskabets beskæftigelsesstrategi og den europæiske handicapstrategi samt for at kunne måle udviklingen i de handicappedes deltagelse på arbejdsmarkedet.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2008 af 23. april 2008 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2010, 2011 og 2012 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (3), indeholder et ad hoc-modul om beskæftigelse af handicappede. Listen over variabler til dette modul bør fastlægges.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den detaljerede liste over de variabler, der skal indsamles i 2011 til ad hoc-modulet om beskæftigelse af handicappede, er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

(2)  EUT C 75 af 26.3.2008, s. 1.

(3)  EUT L 112 af 24.4.2008, s. 22.


BILAG

STIKPRØVEUNDERSØGELSE AF ARBEJDSSTYRKEN

Specifikation af ad hoc-modulet for 2011 om beskæftigelse af handicappede

1.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.

2.

Variablerne kodes som følger:

Koderne for variablerne i stikprøveundersøgelsen af arbejdsstyrken i kolonnen »Filter« refererer til bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne (1).

Navn

Kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

HEALTHMA

197-198

 

Typen af længerevarende helbredsproblemer eller sygdomme (angiv kode for 1. hovedtype)

Alle personer i alderen 15-64 år

01

Problemer med arme eller hænder (inkl. ledbetændelse og gigt)

02

Problemer med ben eller fødder (inkl. ledbetændelse og gigt)

03

Problemer med ryg eller nakke (inkl. ledbetændelse og gigt)

04

Kræft

05

Hudlidelser, herunder allergireaktioner og alvorlig vansiring

06

Problemer med hjerte, blodtryk eller kredsløb

07

Lunge- eller åndedrætsproblemer, herunder astma og bronkitis

08

Problemer med mave, lever eller fordøjelse

09

Diabetes

10

Epilepsi (herunder anfald)

11

Svær hovedpine som f.eks. migræne

12

Indlæringsvanskeligheder (svært ved at læse, stave eller regne)

13

Kronisk angst

14

Depression

15

Andre psykiske, nervøse eller emotionelle problemer

16

Andre fremadskridende sygdomme (multipel sklerose, hiv, Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom, mv.)

17

Andre længerevarende helbredsproblemer

18

Ingen længerevarende helbredsproblemer eller sygdomme

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

HEALTHSE

199-200

 

Typen af længerevarende helbredsproblemer eller sygdomme (angiv kode for 2. hovedtype)

Alle personer i alderen 15-64 år og HEALTHMA = 1-17

01

Problemer med arme eller hænder (inkl. ledbetændelse og gigt)

02

Problemer med ben eller fødder (inkl. ledbetændelse og gigt)

03

Problemer med ryg eller nakke (inkl. ledbetændelse og gigt)

04

Kræft

05

Hudlidelser, herunder allergireaktioner og alvorlig vansiring

06

Problemer med hjerte, blodtryk eller kredsløb

07

Lunge- eller åndedrætsproblemer, herunder astma og bronkitis

08

Problemer med mave, lever eller fordøjelse

09

Diabetes

10

Epilepsi (herunder anfald)

11

Svær hovedpine som f.eks. migræne

12

Indlæringsvanskeligheder (svært ved at læse, stave eller regne)

13

Kronisk angst

14

Depression

15

Andre psykiske, nervøse eller emotionelle problemer

16

Andre fremadskridende sygdomme (multipel sklerose, hiv, Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom mv.)

17

Andre længerevarende helbredsproblemer

18

Ingen andre længerevarende helbredsproblemer eller sygdomme

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

DIFFICMA

201-202

 

1. vanskelighed ved basale aktiviteter (angiv kode for den største vanskelighed)

Alle personer i alderen 15-64 år

01

At se, også med briller

02

At høre, også med høreapparat

03

At gå, gå op ad trapper

04

At sidde eller stå

05

At huske, koncentrere sig

06

At kommunikere, f.eks. at forstå eller blive forstået

07

At række efter noget eller strække sig

08

At løfte og bære

09

At bukke sig

10

At holde, gribe eller dreje

11

Ingen

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

DIFFICSE

203-204

 

2. vanskelighed ved basale aktiviteter (angiv kode for den næststørste vanskelighed)

Alle personer i alderen 15-64 år og DIFFICMA = 1-10

01

At se, også med briller

02

At høre, også med høreapparat

03

At gå, gå op ad trapper

04

At sidde eller stå

05

At huske, koncentrere sig

06

At kommunikere, f.eks. at forstå eller blive forstået

07

At række efter noget eller strække sig

08

At løfte og bære

09

At bøje

10

At holde, gribe eller dreje

11

Ingen

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

LIMHOURS

205

 

Helbredsproblemer eller sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter begrænser det antal timer, personen kan arbejde pr. uge

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1–17 eller DIFFICMA = 1–10)

1

Ja, helbredsproblemer eller sygdomme

2

Ja, vanskeligheder ved aktiviteter

3

Ja begge, helbredsproblemer/sygdomme og vanskeligheder ved aktiviteter

4

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

LIMTYPEW

206

 

Helbredsproblemer eller sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter begrænser, hvilke typer arbejde personen kan udføre (f.eks. har svært ved at bære tunge byrder, arbejde udendørs, sidde i længere tid)

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja, helbredsproblemer eller sygdomme

2

Ja, vanskeligheder ved aktiviteter

3

Ja begge, helbredsproblemer/sygdomme og vanskeligheder ved aktiviteter

4

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

LIMTRANS

207

 

Helbredsproblemer eller sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter begrænser personens muligheder for transport til og fra arbejde

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja, helbredsproblemer eller sygdomme

2

Ja, vanskeligheder ved aktiviteter

3

Ja begge, helbredsproblemer/sygdomme og vanskeligheder ved aktiviteter

4

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

NEEDHELP

208

 

Helbredsproblemer/sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter er årsag til, at personen har behov for (ikke-beskæftigede)/benytter (beskæftigede) personlig assistance for at kunne arbejde

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

NEEDADAP

209

 

Helbredsproblemer/sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter er årsag til, at personen har behov for (ikke-beskæftigede)/benytter (beskæftigede) specialudstyr eller har behov for (ikke-beskæftigede)/har fået foretaget (beskæftigede) arbejdspladstilpasninger for at kunne arbejde

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

NEEDORGA

210

 

Helbredsproblemer/sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter er årsag til, at personen har behov for (ikke-beskæftigede)/har (beskæftigede) særlige arbejdsvilkår (f.eks. arbejdet udføres siddende, telearbejde, flekstid eller mindre anstrengende arbejde) for at kunne arbejde

Alle personer i alderen 15-64 år og (HEALTHMA = 1-17 eller DIFFICMA = 1-10)

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar

LIMREAS

211-212

 

Hovedbegrundelse for begrænsninger i arbejdet (antal arbejdstimer, arbejdets art, transport til og fra arbejde), som ikke skyldes længerevarende helbredsproblemer/sygdomme eller vanskeligheder ved aktiviteter

Alle personer i alderen 15-64 år

01

Manglende kvalifikationer/erfaring

02

Ingen passende jobmuligheder

03

Manglende eller dårlige transportmuligheder til og fra arbejde

04

Arbejdsgivernes manglende fleksibilitet

05

Har indflydelse på modtagelse af ydelser

06

Familiemæssige forpligtelser/omsorgsansvar

07

Personlige grunde

08

Anden grund

09

Ingen begrænsninger i arbejdet

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filtret)

Blank

Intet svar


Navn

Kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

 

213/218

 

Vægtningsfaktor for ad hoc-modulet for 2010 (fakultativ)

Alle personer i alderen 15-64 år

0000-9999

Kolonne 213-216 indeholder hele tal

00-99

Kolonne 217-218 indeholder decimaler


(1)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57.


17.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 318/2010

af 16. april 2010

om 124. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra (a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 29. marts 2010 at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde.

(3)

Bilag I bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

João VALE DE ALMEIDA

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

Følgende punkt under overskriften »Fysiske personer« udgår:

»Azahari Husin. Titel: Dr. Adresse: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 14.9.1957. Fødselssted: Negeri Sembilan, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 11512285. Nationalt identitetsnr.: 570914-05-5411. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«


17.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 318/2010

af 16. april 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

87,5

MA

80,1

TN

109,3

TR

111,1

ZZ

97,0

0707 00 05

MA

93,5

TR

124,4

ZZ

109,0

0709 90 70

MA

49,0

TR

99,2

ZZ

74,1

0805 10 20

EG

51,1

IL

52,2

MA

52,7

TN

56,0

TR

64,0

ZZ

55,2

0805 50 10

EG

66,0

TR

60,3

ZA

64,4

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

90,3

BR

85,3

CA

111,7

CL

85,8

CN

86,7

MK

22,1

NZ

105,3

US

135,1

UY

72,5

ZA

81,8

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

86,3

CN

50,4

ZA

105,4

ZZ

82,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

17.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/14


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. april 2010

om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Rumænien

(meddelt under nummer K(2010) 2348)

(EØS-relevant tekst)

(2010/218/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (3), særlig artikel 18, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (4), særlig artikel 63, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (5) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes for at hindre sygdommen i at sprede sig, herunder oprettelse af et område A og et område B efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen. De pågældende områder er opført i bilaget til beslutning 2006/415/EF.

(2)

Efter et bekræftet udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Rumænien traf Rumænien beskyttelsesforanstaltninger i henhold til beslutning 2006/415/EF, herunder oprettelse af et område A og et område B, jf. artikel 4 i nævnte beslutning.

(3)

Kommissionens afgørelse 2010/158/EU af 16. marts 2010 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Rumænien (6) blev vedtaget efter et udbrud af sygdommen i Rumænien. Ved afgørelse 2010/158/EU afgrænses de områder, hvor de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger foreskrevet i beslutning 2006/415/EF skal anvendes, og foranstaltningernes anvendelsesperiode fastsættes.

(4)

De midlertidige beskyttelsesforanstaltninger er nu blevet behandlet af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(5)

Siden afgørelse 2010/158/EU blev vedtaget, er endnu et udbrud blevet bekræftet i et område, der allerede er omfattet af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for sygdommen. Dette nye udbrud bør derfor tages i betragtning ved afgrænsningen af område A og af beskyttelsesforanstaltningernes anvendelsesperiode, som nu bør stadfæstes.

(6)

Bilaget til beslutning 2006/415/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør afgørelse 2010/158/EU udtrykkeligt ophæves.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/415/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Afgørelse 2010/158/EU ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(4)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51.

(6)  EUT L 67 af 17.3.2010, s. 10.


BILAG

»BILAG

DEL A

Område A oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område A

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

RO

Rumænien

00038

Område:

17.4.2010

Beskyttelseszone:

Letea

Overvågningszone:

C.A. Rosetti

Sfiștofca

Cardon

RO

Rumænien

00038

Beskyttelseszone:

Plauru

27.4.2010

DEL B

Område B oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område B

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

RO

Rumænien

00038

Alle områder i Tulcea amt, bortset fra dem, der er opført under område A.

27.4.2010«


17.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/16


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. april 2010

om ophævelse af beslutning 2006/236/EF om særlige betingelser for fiskevarer importeret fra Indonesien og bestemt til konsum

(meddelt under nummer K(2010) 2354)

(EØS-relevant tekst)

(2010/219/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 6,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2006/236/EF af 21. marts 2006 om særlige betingelser for fiskevarer importeret fra Indonesien og bestemt til konsum (3) blev vedtaget, fordi resultaterne af Europa-Kommissionens inspektioner i det pågældende tredjeland havde vist alvorlige hygiejnemangler i forbindelse med håndteringen af fiskevarer.

(2)

Beslutning 2006/236/EF blev ændret ved Kommissionens beslutning 2008/660/EF (4), som ophævede kravet om at teste fiskevarer, der har oprindelse i Indonesien, for forekomst af histamin og akvakulturprodukter for forekomst af tungmetaller.

(3)

I henhold til beslutning 2006/236/EF skal medlemsstaterne sikre, at alle sendinger af fiskevarer, bortset fra akvakulturprodukter, som importeres fra Indonesien, underkastes de fornødne test for at sikre, at de pågældende produkter ikke overskrider bestemte grænseværdier for tungmetaller.

(4)

I henhold til beslutning 2006/236/EF skal denne tages op til revision på grundlag af de indonesiske kompetente myndigheders garantier og resultaterne af de test, som medlemsstaterne har foretaget.

(5)

Resultaterne af de test, medlemsstaterne har foretaget af fiskevarer, der importeres fra Indonesien, er tilfredsstillende med hensyn til tungmetaller. Desuden har Indonesien nu givet Kommissionen de relevante garantier. Det er derfor ikke længere nødvendigt at teste alle sendinger af fiskevarer for tungmetaller.

(6)

Beslutning 2006/236/EF bør derfor ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beslutning 2006/236/EF ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUT L 83 af 22.3.2006, s. 16.

(4)  EUT L 215 af 12.8.2008, s. 6.


17.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/17


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. april 2010

om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indonesien og bestemt til konsum

(meddelt under nummer K(2010) 2358)

(EØS-relevant tekst)

(2010/220/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Resultaterne af et kontrolbesøg i Indonesien i november 2009 viser mangler i systemet for kontrol med restkoncentrationer i akvakulturdyr og akvakulturprodukter og manglende passende laboratoriekapacitet til at teste restkoncentrationer af visse farmakologisk virksomme stoffer i akvakulturdyr og akvakulturprodukter, jf. Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (2) og Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 14. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater (3).

(2)

Der er derfor risiko for, at akvakulturprodukter bestemt til konsum, der er importeret fra Indonesien, indeholder restkoncentrationer af visse farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes til at bekæmpe sygdomme hos eller øge produktionen af akvakulturdyr, og som er sundhedsskadelige for mennesker. Det drejer sig navnlig om følgende stoffer: chloramphenicol, nitrofuraner og tetracykliner. Der bør derfor træffes foranstaltninger til at begrænse denne risiko. Foranstaltningerne bør stå i forhold til denne risiko og ikke begrænse handelen mere, end hvad der er nødvendigt for at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(3)

Hvis en betydelig del af de akvakulturprodukter, der importeres fra Indonesien, obligatorisk kontrolleres for relevante restkoncentrationer inden markedsføring, vil dette mindske risikoen for, at sendinger, der indeholder restkoncentrationer, markedsføres, give mere præcise informationer om indonesiske fiskevarers faktiske forurening med restkoncentrationer og afholde de indonesiske producenter fra at misbruge stoffer.

(4)

Det er nødvendigt at fastsætte ensartede mindstekrav til testning af importen af sendinger af akvakulturprodukter fra Indonesien, fordi produkterne kan importeres via flere medlemsstater.

(5)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 (4) skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om forekomsten af farmakologisk virksomme stoffer, som ikke er godkendt til anvendelse på dyr bestemt til fødevareproduktion, eller om restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer på et niveau, der overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 470/2009, gennem det hurtige varslingssystem, der er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002, og de skal regelmæssigt forelægge en rapport om alle test, således at Kommissionen har de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om disse midlertidige foranstaltninger på baggrund af de forelagte oplysninger skal opretholdes eller ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på import af sendinger af akvakulturprodukter fra Indonesien bestemt til konsum.

Artikel 2

1.   Ved anvendelse af passende prøveudtagningsplaner sikrer medlemsstaterne, at der udtages prøver fra mindst 20 % af de i artikel 1 omhandlede sendinger, som forevises ved grænsekontrolsteder på deres område med henblik på import.

2.   De prøver, der udtages i henhold til stk. 1, underkastes analytiske test for forekomst af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, jf. artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 470/2009, og navnlig chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner og tetracykliner (som minimum tetracyklin, oxytetracyklin og chlortetracyklin).

Artikel 3

Den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat foretager officiel tilbageholdelse af de sendinger, som der er udtaget prøver fra i henhold til artikel 2, stk. 1, indtil de analytiske test er afsluttet. Disse sendinger må kun markedsføres, hvis resultaterne af de analytiske test bekræfter, at sendingerne er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis resultaterne af de analytiske test viser:

a)

forekomst af farmakologisk virksomme stoffer, der er klassificeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra a), b) eller c), i forordning (EF) nr. 470/2009, på et niveau, som overstiger den maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, der er fastlagt i medfør af denne forordning, eller

b)

forekomst af farmakologisk virksomme stoffer, der er ikke er klassificeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra a), b) eller c), i forordning (EF) nr. 470/2009, undtagen når der er fastlagt et referencegrundlag for tiltag for dette stof i medfør af denne forordning eller Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 12. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater (5), og restkoncentrationsniveauet ikke er lig med eller overstiger dette referencegrundlag for tiltag.

Resultaterne af disse test sendes til Kommissionen gennem det hurtige varslingssystem, der er er oprettet ved forordning (EF) nr. 178/2002.

2.   Medlemsstaterne udarbejder hver tredje måned en rapport, hvori der redegøres for alle resultater af alle analytiske test, der er gennemført i de seneste tre måneder, på sendinger af akvakulturprodukter fra Indonesien bestemt til konsum.

Rapporterne indsendes til Kommissionen i måneden efter hvert kvartal (april, juli, oktober og januar).

Artikel 5

Alle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af denne afgørelse afholdes af afsenderen, modtageren eller disses repræsentanter.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(3)  EFT L 221 af 17.8.2002, s. 8.

(4)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(5)  EFT L 221 af 17.8.2002, s. 8.