ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.049.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 49

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
26. februar 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 157/2010 af 22. februar 2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 158/2010 af 25. februar 2010 om forudfastsættelse for 2010 af støtten til privat oplagring af smør

14

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 159/2010 af 25. februar 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 160/2010 af 25. februar 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

18

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 161/2010 af 25. februar 2010 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009

20

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 162/2010 af 25. februar 2010 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 677/2009

21

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2010/118/FUSP af 25. februar 2010 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo

22

 

*

Rådets afgørelse 2010/119/FUSP af 25. februar 2010 om forlængelse og ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant ved Den Afrikanske Union

26

 

*

Rådets afgørelse 2010/120/FUSP af 25. februar 2010 om forlængelse og ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan og Pakistan

28

 

*

Rådets afgørelse 2010/121/FUSP af 25. februar 2010 om ændring af bilaget til fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

30

 

 

2010/122/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. februar 2010 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF for så vidt angår en undtaget anvendelse af cadmium (meddelt under nummer K(2010) 1034)  ( 1 )

32

 

 

2010/123/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. februar 2010 om tilpasning af justeringskoefficienterne, der fra den 1. februar 2009, 1. marts 2009, 1. april 2009, 1. maj 2009 og 1. juni 2009 anvendes på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber med tjenestested i tredjelande

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 157/2010

af 22. februar 2010

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), som ophæver Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (2) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009,

under henvisning til forslag fremsat af Europa-Kommissionen (i det følgende benævnt »Kommissionen«) efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 119/97 (3) en endelig antidumpingtold på mellem 32,5 % og 39,4 % på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »Kina«). Denne told anvendtes på andre ringmekanismer end dem med 17 eller 23 ringe, mens der på ringmekanismer med 17 og 23 ringe anvendtes en told svarende til forskellen mellem mindsteimportprisen på 325 EUR pr. 1 000 stk. og varens pris, frit EU's grænse, ufortoldet, når sidstnævnte pris var lavere end mindsteimportprisen.

(2)

På grundlag af en fornyet undersøgelse indledt efter grundforordningens artikel 12 ændrede og forhøjede Rådet ved forordning (EF) nr. 2100/2000 (4) den ovennævnte told for visse andre ringmekanismer end dem med 17 eller 23 ringe. Den ændrede told var på mellem 51,2 % og 78,8 %.

(3)

Efter anmodning fra to EU-producenter blev der i januar 2002 (5) indledt en udløbsundersøgelse i medfør af grundforordningens artikel 11, stk. 2, og Rådet udvidede de gældende antidumpingforanstaltninger med fire år ved forordning (EF) nr. 2074/2004 (6).

(4)

Rådet udvidede ved forordning (EF) nr. 1208/2004 (7) efter en undersøgelse af omgåelse af antidumpingforanstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 13 de endelige antidumpingforanstaltninger til at omfatte importen af visse ringmekanismer afsendt fra Vietnam, uanset om de er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej.

(5)

Rådet udvidede ved forordning (EF) nr. 33/2006 (8) efter en undersøgelse af omgåelse af antidumpingforanstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 13 de endelige antidumpingforanstaltninger til at omfatte importen af visse ringmekanismer afsendt fra Den Demokratiske Folkerepublik Laos, uanset om disse er angivet med oprindelse i Den Demokratiske Folkerepublik Laos eller ej.

(6)

Endelig udvidede Rådet i august 2008 ved forordning (EF) nr. 818/2008 (9) omfanget af foranstaltningerne til at omfatte let ændrede ringmekanismer, idet det var blevet fastslået, at disse foranstaltninger var blevet omgået.

2.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

(7)

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb af gyldigheden af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Kina (10) modtog Kommissionen den 4. september 2008 en anmodning om en fornyet undersøgelse af disse foranstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

(8)

Anmodningen blev indgivet af EU-producenten Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (i det følgende benævnt »ansøgeren«) på vegne af en betydelig del, i dette tilfælde over 50 %, af den samlede EU-produktion af ringmekanismer. Anmodningen var begrundet med, at foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil medføre fortsat eller fornyet dumping med deraf følgende skade for EU-erhvervsgrenen.

(9)

Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der forelå tilstrækkelige beviser til at indlede en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, og iværksatte en undersøgelse (11).

3.   Undersøgelse

a)   Procedure

(10)

Kommissionen underrettede officielt de eksporterende producenter, importører og brugere, som den vidste var berørt af sagen, repræsentanterne for eksportlandet, de ansøgende EU-producenter og den anden kendte EU-producent om indledningen af udløbsundersøgelsen. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

(11)

Alle parter, som anmodede om det inden for ovennævnte frist, og som påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, fik lejlighed til at blive hørt.

(12)

Der blev sendt spørgeskemaer til alle de parter, der officielt fik meddelelse om indledningen af den fornyede undersøgelse, og til dem, der anmodede om et spørgeskema inden for den i indledningsmeddelelsen fastsatte frist. Desuden blev en producent i Thailand (det påtænkte referenceland) kontaktet og modtog et spørgeskema.

(13)

Der blev modtaget besvarelser af spørgeskemaerne fra en eksporterende producent i Kina, som ikke eksporterede ringmekanismer til Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »EU«) og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Thailand, den ansøgende EU-producent, tre importører, der ikke var forretningsmæssigt forbundet, og en bruger, der er forretningsmæssigt forbundet med den klagende part. Den anden EU-producent samarbejdede ikke i forbindelse med denne undersøgelse, og en importør, der ikke var forretningsmæssigt forbundet, indsendte kun kommentarer.

(14)

Alle berørte parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indførelsen af en endelig antidumpingtold. De blev indrømmet en periode, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til de offentliggjorte oplysninger. Der blev taget hensyn til parternes bemærkninger, og konklusionerne er i påkommende tilfælde blevet ændret i overensstemmelse hermed.

b)   Interesserede parter og kontrolbesøg

(15)

Kommissionens tjenestegrene indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige, med henblik på at træffe afgørelse om sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping og skade samt om EU's interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomheder:

i)

Ansøgende EU-producent

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wien, Østrig.

ii)

Producent i eksportlandet

Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (»WHS«), Guangzhou, og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (»WHS«) i Hongkong, Kina.

iii)

Ikke-forretningsmæssigt forbundet importør i EU

Giardini S.r.l., Settimo Milanese, Italien.

c)   Undersøgelsesperiode

(16)

Undersøgelsen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping omfattede perioden fra den 1. oktober 2007 til den 30. september 2008 (i det følgende benævnt »den nuværende undersøgelsesperiode« eller »NUP«). Undersøgelsen af tendenser, der er relevante for vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfattede perioden fra den 1. januar 2005 til udløbet af den nuværende undersøgelsesperiode (i det følgende benævnt »den betragtede periode«).

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1.   Den pågældende vare

(17)

Den pågældende vare er den samme som i forordning (EF) nr. 2074/2004 dvs. visse ringmekanismer, der består af to stålplader eller -bånd, hvortil der er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og som holdes sammen af en dækplade af stål. De kan åbnes enten ved at trække i halvringene eller med en lille triggermekanisme af stål, der er fastgjort til ringmekanismen. Ringene kan have forskellige former, hvoraf de mest almindelige er runde eller D-formede (i det følgende benævnt »den pågældende vare«). Ringmekanismer er i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8305 10 00. Bueformede ringmekanismer, der tariferes under samme KN-kode, er ikke omfattet af den pågældende vare.

(18)

Ringmekanismer anvendes ved fremstillingen af ringbind af papir, pap og plast, præsentationsmapper og andre former for sagsmapper.

(19)

Der blev solgt et stort antal forskellige typer ringmekanismer i EU i den nuværende undersøgelsesperiode. Forskellene mellem disse typer blev fastlagt på grundlag af grundpladens bredde, type mekanisme, antal ringe, åbningsmekanisme, nominel indholdskapacitet, ringens diameter, ringenes form, længde og afstand mellem ringene. Da alle typer har samme grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber, og de kan erstatte hinanden inden for visse intervaller, blev det fastslået, at alle ringmekanismer udgør en og samme vare med henblik på denne procedure.

2.   Samme vare

(20)

Det konstateredes også, at der ikke var forskel på de grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål for de ringmekanismer, som fremstilles i Kina, og de af EU-erhvervsgrenen fremstillede ringmekanismer, som sælges på EU-markedet.

(21)

Det blev derfor konkluderet, at ringmekanismer med oprindelse i Kina og ringmekanismer, der fremstilles og sælges af EU-erhvervsgrenen på EU-markedet, alle var samme vare i henhold til grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   SANDSYNLIGHED FOR FORTSAT ELLER FORNYET DUMPING

(22)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, blev det undersøgt, om der var sandsynlighed for, at udløbet af de gældende foranstaltninger ville føre til fortsat eller fornyet dumping.

1.   Indledende bemærkninger

(23)

Ingen kinesisk producent, der eksporterer ringmekanismer til EU, samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. Af de fire kinesiske virksomheder, der er nævnt i anmodningen, samarbejdede kun én og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomhed med hjemsted i Thailand. De tre andre eksporterende virksomheder besvarede ikke spørgeskemaet. Den eneste kinesiske samarbejdsvillige producent eksporterede ikke den pågældende vare til EU, men eksporterede den pågældende vare til andre markeder i tredjelande. Som følge af det manglende samarbejde fra de kinesiske producenter af ringmekanismer, som eksporterede til EU i den nuværende undersøgelsesperiode, måtte konklusionerne med hensyn til dumping baseres på de oplysninger, som Kommissionen havde fra andre kilder i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 18. I dette tilfælde blev de oplysninger, som Eurostat fremkom med i forbindelse med eksporten, anset for at være de mest rimelige og hensigtsmæssige. I det omfang det var praktisk og under behørigt hensyn til tidsfristerne i undersøgelsen blev disse oplysninger kontrolleret i forhold til oplysninger fra den eneste kinesiske producent, som samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse, men som ikke eksporterede ringmekanismer til EU, og i forhold til kinesiske eksportstatistikker. I betragtning af at der ikke findes virksomhedsspecifikke oplysninger om mængde og omfang hos de kinesiske eksporterende producenter, anses Eurostat-statistikkerne imidlertid stadig for at være den eneste tilgængelige indikator for kinesisk eksport til EU, selv om de absolutte priser ifølge Eurostat forekommer ret høje sammenlignet med de importpriser, som de kinesiske eksportstatistikker anfører, og de Eurostat-tal, der oplyses for andre tredjelande.

2.   Fortsat dumping

a)   Referenceland

(24)

Da Kina er et land med overgangsøkonomi og i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), fastsattes den normale værdi på grundlag af prisen eller den beregnede normale værdi i et passende tredjeland med markedsøkonomi (i det følgende benævnt »referenceland«) eller prisen fra et sådant referenceland over for andre lande, herunder EU, eller, hvis dette ikke er muligt, på ethvert andet rimeligt grundlag, herunder den pris, der faktisk er betalt eller skal betales i EU for samme vare, om nødvendigt justeret for at indregne en rimelig fortjenstmargen.

(25)

I den oprindelige undersøgelse blev Indien valgt som referenceland. I den forbindelse skal det bemærkes, at Kommissionen underrettede den eneste indiske producent, som samarbejdede i den foregående undersøgelse, om indledningen af den nuværende procedure, men den relevante part nægtede at samarbejde. I anmodningen om udløbsundersøgelse blev Thailand foreslået som referenceland med henblik på fastsættelsen af den normale værdi. En række parter, der var inddraget i proceduren, gjorde indsigelse herimod og hævdede, at man burde have anvendt Indien som passende referenceland.

(26)

Med hensyn til Thailand indvilligede en thailandsk producent i at samarbejde. Derfor undersøgte Kommissionen muligheden for at anvende oplysninger fra Thailand med henblik på fastsættelsen af den normale værdi for Kina. I den forbindelse skal det bemærkes, at der ikke fandtes noget hjemmemarkedssalg af den pågældende vare i Thailand. Derfor skal fastsættelsen af normal værdi for Thailand finde sted på grundlag af artikel 2, stk. 6, litra c).

(27)

Desuden viste sammenligningen af det gennemsnitlige eksportprisniveau for den pågældende vare ved eksport fra Thailand og det gennemsnitlige eksportprisniveau for den pågældende vare fra Kina som oplyst af Eurostat, at de kinesiske priser var højere end priserne i Thailand. I den forbindelse bør det bemærkes, at der findes et betydeligt udvalg af forskellige varetyper, som er omfattet af den pågældende vare, og priserne kan variere afhængigt af varetypen. Som følge af manglende samarbejde fra de kinesiske eksporterende producenters side kunne den nøjagtige sammensætning af deres eksportsalg til EU ikke fastsættes og sammenlignes med varesammensætningen fra de thailandske eksporterende producenter. Følgelig blev det konkluderet, at der er forskel i varesammensætningen af ringmekanismer, der eksporteres til EU af de kinesiske producenter og de thailandske eksporterende producenter, eftersom der ikke var tegn på, at den betydelige forskel i eksportpriserne kan tillægges en anden faktor. Ud fra forskellene i eksportpriserne fra Thailand og Kina til Den Europæiske Union blev det på grundlag af de bedst egnede oplysninger konkluderet, at eksporten fra Kina omfatter dyrere og mere avancerede varetyper, og at det derfor ikke vil være hensigtsmæssigt at anvende oplysninger fra Thailand til at fastsætte den normale værdi for Kina.

(28)

Endvidere var den thailandske virksomhed forretningsmæssigt forbundet med den eneste samarbejdsvillige kinesiske producent af ringmekanismer. Kommissionen undersøgte, om den omstændighed, at de to virksomheder var forretningsmæssigt forbundet, kunne have indflydelse på fastsættelsen af den normale værdi. I den forbindelse skal det erindres, at tidligere undersøgelser (nemlig to antiomgåelsesundersøgelser) har afsløret, at den thailandske virksomhed blev etableret som en kinesisk producents forretningsmæssige svar på indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for den pågældende vare. Den samme konklusion blev bekræftet af den nuværende undersøgelse som forklaret nærmere i betragtning 38. Som følge af denne veletablerede forbindelse med den kinesiske og thailandske producent blev det anset for hensigtsmæssigt ikke at anvende de oplysninger, som blev forelagt af den eneste virksomhed, der samarbejdede i det foreslåede referenceland. Under hensyn til ovennævnte faktorer og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), blev Thailand derfor ikke anset for at være et passende referenceland med henblik på fastsættelsen af den normale værdi.

(29)

I lyset af ovennævnte forhold i forbindelse med Thailand, det manglende samarbejde fra det tidligere anvendte referenceland (Indien) og det forhold, at ingen kinesisk virksomhed, som eksporterede ringbind til EU, samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, blev det anset for hensigtsmæssigt at basere den normale værdi på et andet rimeligt grundlag, dvs. den pris, der faktisk er betalt eller skal betales i EU for samme vare.

b)   Normal værdi

(30)

På baggrund af ovennævnte forhold blev det besluttet at basere fastsættelsen af den normale værdi på priserne i EU-erhvervsgrenen i tråd med bestemmelserne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), dvs. på basis af de priser, der faktisk er betalt eller skal betales i EU for samme vare. Den normale værdi blev således beregnet ud fra oplysninger, der var blevet kontrolleret på stedet hos den ansøgende EU-producent. Producentens hjemmemarkedssalg af samme vare blev anset for at være repræsentativt sammenlignet med den pågældende vare eksporteret til EU af Kina. Da EU-erhvervsgrenens salgspriser var tabsgivende, måtte de justeres behørigt, så de kom til at omfatte en rimelig fortjenstmargen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a). I den forbindelse blev der anvendt en rimelig fortjenstmargen på 5 %, hvilket anses for rimeligt for denne form for forretningsaktiviteter.

c)   Eksportpris

(31)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 18, og da ingen af de kinesiske eksporterende producenter udviste samarbejdsvilje, blev eksportprisen beregnet ved hjælp af Eurostats oplysninger.

d)   Sammenligning

(32)

Sammenligningen mellem den normale værdi og eksportprisen blev foretaget ud fra prisen ab fabrik. For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der foretaget behørige justeringer for forskelle, der påvirkede priserne og deres sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev i givet fald justeret for forskelle inden for transport og forsikring samt andre transportrelaterede omkostninger.

e)   Dumpingmargen

(33)

I betragtning af ovenstående og manglen på andre pålidelige oplysninger vedrørende Kina blev den landsdækkende dumpingmargen — på grundlag af en sammenligning af de vejede gennemsnit og udtrykt som en procentdel af cif-prisen, EU's grænse, ufortoldet — beregnet til 20,7 %.

f)   Konklusion om dumping

(34)

I undersøgelsen blev det fastslået, at der fandt dumping sted i den nuværende undersøgelsesperiode. Denne konklusion byggede dels på i) eksportpriserne som anført af Eurostat af de årsager, der er forklaret i betragtning 23, dels på ii) den normale værdi, der blev fastsat ud fra EU-erhvervsgrenens priser i tråd med bestemmelserne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), af de årsager, der er nævnt under betragtning 24-29.

3.   Fornyet dumping

(35)

I forlængelse af undersøgelsen af, om der fandt dumping sted i den nuværende undersøgelsesperiode, blev sandsynligheden for fornyet dumping undersøgt. Da ingen af de kinesiske eksporterende producenter samarbejdede bortset fra en virksomhed, som kun havde eksporteret til ikke-EU-lande, og i betragtning af manglen på offentliggjorte oplysninger, bygger nedennævnte konklusioner hovedsageligt på de forhold, der var tilgængelige i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18, nemlig Eurostat-oplysninger fra den eneste samarbejdsvillige virksomhed, kinesiske statistikker og anmodningen om fornyet undersøgelse.

(36)

I den forbindelse blev følgende elementer undersøgt: a) den uudnyttede kapacitet og adfærd med hensyn til mængder og priser i forbindelse med de eksporterende kinesiske producenter og b) hvorvidt EU-markedet er attraktivt for kinesiske eksportører for så vidt angår priser og mængder.

a)   Uudnyttet kapacitet og adfærd i forbindelse med de kinesiske producenter

(37)

Det er værd at minde om, at der som følge af manglende samarbejdsvilje fra andre eksporterende producenter end WHS ikke forelå oplysninger om produktionen i Kina, uudnyttet produktionskapacitet og salg på det kinesiske marked, undtagen for den samarbejdsvillige producent.

(38)

Den eneste kinesiske samarbejdsvillige producent havde reduceret sin egen produktionskapacitet fra 2005 til den nuværende undersøgelsesperiode betydeligt (det nøjagtige tal kan ikke oplyses af fortrolighedshensyn). Den kinesiske producent er imidlertid i stand til igen at øge sin produktionskapacitet. Denne produktionskapacitet kan faktisk genetableres uden forsinkelser og uden yderligere indsats, da producenten stadig ejer et tomt industrianlæg tæt på det anlæg, der er i drift. På dette anlæg kan den kinesiske producent i løbet af kort tid, dvs. seks måneder, genetablere en produktionslinje for ringmekanismer ved at anvende det eksisterende udstyr, som i øjeblikket anvendes til andre produktionsbehov, men som kan tilpasses med henblik på at øge den samlede produktion af ringmekanismer. I den forbindelse bør det også bemærkes, at denne kinesiske producent ikke har noget hjemmemarkedssalg og ikke har nogen åbenlyse planer om at iværksætte hjemmemarkedssalg i den nærmeste fremtid. Denne producent vil følgelig hurtigt kunne øge sin produktion og rette den mod et hvilket som helst eksportmarked (også EU-markedet, hvortil producenten i øjeblikket ikke sælger), hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe. Virksomheden bekræftede også, at hvis antidumpingforanstaltningerne blev ophævet, ville man lukke produktionsanlægget hos den forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Thailand og flytte hele produktionen af ringmekanismer tilbage til Kina. Den samarbejdsvillige virksomhed havde ikke noget højt investeringsniveau, hvilket nemt kan forklares under hensyntagen til eksistensen af den forretningsmæssigt forbundne virksomhed i Thailand, det lave investeringsniveau, der generelt er nødvendigt for den form for fremstillingsaktivitet, og den korte periode, der var nødvendig for at flytte maskiner til produktionen af ringmekanismer.

(39)

Med hensyn til ikke samarbejdsvillige kinesiske producenter konkluderes det, at der stadig er uudnyttet kapacitet i Kina. Det bygger på det forhold, at den kinesiske eksport generelt er faldet, og at der ikke findes nogen oplysninger om, at den kinesiske kapacitet er gået tilbage. Det bemærkes desuden, at den korte tid med hensyn til tilpasningen af maskinerne og udstyrets generelle alsidighed inden for erhvervsgrenen for ringmekanismer betyder, at kapaciteterne nemt vil kunne genetableres for at følge med udviklingen på markedet for ringmekanismer.

(40)

Med hensyn til den eneste kinesiske samarbejdsvillige producents eksportsalg til tredjelande leverede den kun delvist oplysninger, som tydede på, at dens salg var steget med ca. 10 % fra 2006 til den nuværende undersøgelsesperiode. I den samme periode steg virksomhedens gennemsnitlige eksportpris til tredjelande med 0,7 %.

(41)

Med hensyn til udviklingen af den generelle kinesiske eksport til andre lande blev de tilgængelige kinesiske statistikker anvendt til at fastslå mængder og priser for kinesisk eksport. Disse oplysninger bekræfter, at der var et betydeligt fald i antallet af ringmekanismer fra Kina i perioden mellem 2004 og den nuværende undersøgelsesperiode. Ifølge kinesiske statistikker udgjorde den eksporterede mængde i 2004 ca. 198 mio. stk., hvilket faldt til 89 mio. stk. i den nuværende undersøgelsesperiode. Den gennemsnitlige salgspris faldt til gengæld markant i perioden 2004 til 2007 og nåede et niveau, der lå lidt under niveauet for 2004 i den nuværende undersøgelsesperiode. Det forhold, at mængden af kinesisk eksport af ringmekanismer i den nuværende undersøgelsesperiode kun udgjorde 45 % af niveauet for 2004, mens den gennemsnitlige eksportpris i den nuværende undersøgelsesperiode var 7 % lavere end niveauet for 2004, bekræfter, at der er et stærkt incitament for alle kinesiske producenter, uanset om de samarbejder i forbindelse med undersøgelsen, til at vende tilbage til deres hidtidige eksportresultater under hensyntagen til deres kapaciteter og den tendens med stigende eksportpriser, der har gjort sig gældende i de senere år. Hvis foranstaltningerne får lov til at bortfalde, er det under disse omstændigheder rimeligt at antage, at EU-markedet vil blive et meget attraktivt mål for alle kinesiske eksportører, som så vil søge at eksportere til EU-markedet i store mængder.

b)   EU-markedets attraktivitet

(42)

EU var inden indførelsen af antidumpingtolden det næstvigtigste eksportmarked for Kina med hensyn til ringmekanismer, for så vidt angår den samlede mængde. Kinas markedsandel er konstant faldet, efter at antidumpingforanstaltningerne blev indført, udvidet efter to omgåelsesundersøgelser og underkastet en fornyet undersøgelse i 2008 med henblik på at udvide deres omfang. Markedsandelene forblev relativt stabile i den betragtede periode og faldt kun lidt til 3,2 % (– 0,4 %) i den nuværende undersøgelsesperiode. EU-markedets størrelse, der kun overgås af USA, og den dermed forbundne efterspørgsel gør imidlertid EU til et vigtigt mål, når men sammenligner med andre kinesiske eksportmarkeder. Tidligere tiders kinesiske tilstedeværelse på EU-markedet og markedets betydning kan opfattes som et klart tegn på, at kinesiske producenter fremover vil forsøge at genvinde deres markedsandele i EU.

(43)

Desuden er der klare tegn på, at man i Kina følger denne undersøgelse meget nøje og overvejer muligheden for at påbegynde eksporten til EU. I den forbindelse skal det bemærkes, at efter indledningen af proceduren modtog Kommissionen anmodninger fra en kinesisk producent, der ikke er omtalt i anmodningen om udløbsundersøgelsen, hvori det blev anført, at virksomheden var blevet etableret i 2005, at den producerer ringmekanismer og agter at eksportere ringmekanismer til EU fra 2009. Denne virksomhed overvejede oprindeligt muligheden for at samarbejde i forbindelse med proceduren, men indsendte ikke nogen spørgeskemabesvarelse. Ovennævnte bekræfter, at EU stadig er et attraktivt marked for kinesiske producenter selv med de gældende antidumpingforanstaltninger, og hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe, vil deres incitament til at iværksætte, øge eller genoptage eksporten til EU blive betydeligt større.

(44)

EU's historiske betydning og attraktivitet som et marked for ringmekanismer bekræftes også af de gentagne forsøg i tidens løb på omgåelse eller overvæltning af de gældende antidumpingforanstaltninger. Siden antidumpingforanstaltningerne blev indført over for Kina, har der faktisk været fortsatte forsøg fra kinesiske eksportører på omgåelse eller overvæltning for at komme ind på EU-markedet. Der mindes om, at de gældende foranstaltninger blev skærpet i 2000 efter en antiovervæltningsprocedure som følge af den gældende omgåelsespraksis, udvidet til at omfatte Vietnam og Laos i henholdsvis 2004 og 2006 som følge af en omgåelsespraksis, og ændret i 2008 med hensyn til definitionen af den pågældende vare også som følge af en omgåelsespraksis, der bestod i en mindre ændring af varen.

(45)

For så vidt angår priserne er den gennemsnitlige kinesiske eksportpris på tredjelandsmarkederne højere end den gennemsnitlige kinesiske eksportpris over for EU, men stadig betydeligt lavere end den gennemsnitlige pris for indiske og thailandske varer på EU-markedet, dvs. deres potentielle direkte konkurrenter. De kinesiske eksportoplysninger tyder på, at kinesiske producenter allerede er veletableret på de fleste andre markeder i modsætning til deres aktuelle resultater på EU-markedet. Det er således klart, at EU-markedet vil være finansielt attraktivt for de kinesiske eksportører, da de kan sælge til højere priser i EU uden at bringe deres salg til resten af verden i fare og stadig underbyde deres vigtigste konkurrenter i EU ved at sælge til dumpingpriser.

c)   Tredjelandes handelsbeskyttelsesforanstaltninger

(46)

Ingen tredjelande anvender handelsbeskyttelsesforanstaltninger over for importen af ringmekanismer fra Kina.

4.   Konklusion

(47)

Det fremgår af undersøgelsen, at både den samarbejdsvillige eksporterende producent og sandsynligvis også de andre kinesiske eksporterende producenter har en betydelig uudnyttet kapacitet i betragtning af den store nedgang i deres eksport fra 2004 til den nuværende undersøgelsesperiode. Det fremgår også, at de kinesiske parter udviser en konstant interesse for at komme ind på EU-markedet. Desuden kunne den eneste samarbejdsvillige producent nemt flytte sin produktionskapacitet fra Thailand tilbage til Kina, hvis antidumpingforanstaltningerne blev ophævet.

(48)

På baggrund af de kinesiske eksporterende producenters uudnyttede kapacitet og alsidigheden i forbindelse med maskiner og udstyr er det sandsynligt, at importen fra Kina til EU-markedet vil blive genoptaget i betydeligt omfang, hvis antidumpingforanstaltningerne får lov til at udløbe. EU-markedet er i øjeblikket det eneste marked i verden, hvor der findes antidumpingforanstaltninger, og de faktiske forhold viser, at de kinesiske eksportører i hvert fald vil prøve at genvinde deres hidtidige markedsandel så hurtigt som muligt ved at drage fordel af den nødvendige kapacitetstilpasningsevne. Ovennævnte konklusion styrkes af det forhold, at de vil kunne have råd til at sælge til priser, der er lavere end alle konkurrenternes priser på EU-markedet, og at de allerede har gjort det i den nuværende undersøgelsesperiode.

(49)

På grundlag af disse konklusioner og begivenheder er det sandsynligt, at hvis de kinesiske eksportører genoptager eksporten til EU, vil denne eksport ske til priser under den normale værdi. Følgelig fastslås det, at det er sandsynligt, at der vil finde fornyet dumping sted fra Kina, hvis de gældende foranstaltninger ophæves.

D.   DEFINITION AF EU-ERHVERVSGRENEN

(50)

I den nuværende undersøgelsesperiode blev ringmekanismer fremstillet i EU af følgende producenter:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wien, Østrig.

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italien.

(51)

Den første producent er ansøgeren, som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. Den anden (mindre) EU-producent samarbejdede ikke. Undersøgelsen fastslog, at ansøgeren tegnede sig for mere end 50 % af den samlede EU-produktion af ringmekanismer i den nuværende undersøgelsesperiode. Denne producent udgør derfor erhvervsgrenen i EU, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4. Den er i det følgende benævnt »EU-erhvervsgrenen«. Ansøgeren og dennes dattervirksomheder er ikke forretningsmæssigt forbundet med de kinesiske eksporterende producenter.

(52)

Det bør bemærkes, at EU-erhvervsgrenen tidligere var sammensat af to forskellige producenter (Koloman Handler, Østrig, og Robert Krause, Tyskland), som gik konkurs og blev overtaget af en østrigsk koncern. Virksomhederne var genstand for en omfattende omstrukturering, og den nuværende struktur »Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH« blev etableret i 2003, dvs. ca. to år før den betragtede periode. Hovedkontorerne befinder sig i Østrig, mens produktionen finder sted i Ungarn.

E.   SITUATIONEN PÅ EU-MARKEDET

1.   Forbruget på EU-markedet

(53)

Den samarbejdsvillige EU-producents besvarelser af spørgeskemaet blev anvendt til at fastsætte EU-erhvervsgrenens salg af ringmekanismer på EU-markedet. Andre oplysninger, der var til rådighed, blev også anvendt til at beregne salget for den EU-producent, som ikke indgik i definitionen af EU-erhvervsgrenen.

(54)

Oplysninger om importmængder blev indhentet via Eurostat-statistikkerne med undtagelse af oplysningerne om importen fra Thailand, som stammede fra de spørgeskemabesvarelser, der var blev modtaget i forbindelse med den parallelle antidumpingprocedure vedrørende dette land.

(55)

Ifølge dette faldt EU's forbrug af ringmekanismer med 4 % i den betragtede periode fra ca. 170-180 mio. stk. i 2005 til 165-170 mio. stk. i den nuværende undersøgelsesperiode (12).

2.   Import fra det pågældende land

a)   Importens mængde og markedsandel

 

2005

2006

2007

NUP

Importmængde

100

49

41

43

Markedsandel (%)

7,0 %

3,8 %

3,2 %

3,2 %

(56)

For at fastsætte den samlede importmængde af den pågældende vare fra Kina blev det betragtet som hensigtsmæssigt at inkludere importen fra de lande, som de gældende antidumpingforanstaltninger var blevet udvidet til at omfatte i medfør af grundforordningens artikel 13, stk. 3, dvs. Vietnam og Laos (jf. betragtning 4 og 5). Det var rent faktisk opfattelsen, at importen fra disse lande skulle betragtes som varer med oprindelse i Kina. På den baggrund blev det fastslået, at den samlede importmængde af ringmekanismer fra Kina faldt med mere end 50 % i den betragtede periode. Markedsandelen faldt i samme omfang i denne periode. Det bør imidlertid bemærkes, at disse tal omfatter import, der er afsendt fra Laos, men kun i 2005, og den import tegnede sig for halvdelen af det pågældende års import. Bemærk, at antiomgåelsesundersøgelsen vedrørende importen af ringmekanismer afsendt fra Laos blev indledt i april 2005.

(57)

Kinas markedsandel faldt fra 7,0 % til 3,8 % i 2006 og har været stabil siden da (ca. 3 %). Det skal bemærkes, at som led i den tidligere udløbsundersøgelse er Kinas markedsandel faldet fra 14,8 % i 1998 til 1,9 % i 2001, dvs. markedsandelen af kinesiske ringmekanismer er nu højere end ved udgangen af den periode, der blev undersøgt i forbindelse med den tidligere udløbsundersøgelse.

b)   Prisudviklingen for importen af den pågældende vare/underbud

(58)

Af de tre samarbejdsvillige importører var der kun en, som importerede ringmekanismer fra Kina i den nuværende undersøgelsesperiode. Denne import var meget lille sammenlignet med den samlede import fra Kina og bestod af mekanismer med 17 og 23 ringe, der var underlagt en mindsteimportpris. Disse tal kunne derfor ikke være blevet anvendt som et repræsentativt grundlag. Ifølge Eurostat-statistikkerne faldt importpriserne for ringmekanismer med oprindelse i Kina med 5 % i den betragtede periode, og de kinesiske priser underbød EU-erhvervsgrenens priser med ca. 10 % (uden hensyntagen til antidumpingtolden). Det absolutte prisniveau oplyst af Eurostat forekommer imidlertid ret højt sammenlignet med de importpriser, som er anført af de kinesiske eksportstatistikker og Eurostat-tal for andre tredjelande. Som nævnt ovenfor er det sandsynligt, at de kinesiske eksportpriser vil skulle tilpasse sig deres udenlandske konkurrenter (Thailand, Indien), hvis foranstaltningerne bortfalder, og på det grundlag vil graden af underbud være meget større.

c)   Import fra andre tredjelande

 

2005

2006

2007

NUP

Indien

52,9 %

48,3 %

44,9 %

43,3 %

Thailand

11,5 %

12,2 %

7,9 %

13,0 %

Hongkong

0,2 %

0,0 %

5,1 %

4,9 %

Andre

1,2 %

2,7 %

4,4 %

1,7 %

(59)

For så vidt angår importen fra andre tredjelande er importen af ringmekanismer med oprindelse i Indien faldet, hvorimod importen af ringmekanismer med oprindelse i Thailand er steget lidt i den nuværende undersøgelsesperiode, i hvilken den er højere end i de foregående år. Ligesom andre lande eksporterer Hongkong ringmekanismer til EU, men der var ingen bemærkninger i den forbindelse og ingen yderligere oplysninger.

3.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation  (13)

a)   Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

 

2005

2006

2007

NUP

Produktion

100

102

118

119

Produktionskapacitet

100

91

100

103

Kapacitetsudnyttelse (%)

59 %

66 %

70 %

68 %

(60)

I den betragtede periode steg produktionen med næsten 20 %, mens kapaciteten forblev relativt stabil. Som et resultat heraf fulgte kapacitetsudnyttelsen en tendens, der svarede til produktionen, og steg med 9 procentpoint.

(61)

Kapacitetsudnyttelsesgraden i den nuværende undersøgelsesperiode var imidlertid under niveauet for 2001, dvs. den nuværende undersøgelsesperiode for den foregående udløbsundersøgelse. Kapacitetsudnyttelsesgraden var dengang på mellem 70 % og 75 %.

b)   Lagre

 

2005

2006

2007

NUP

Ultimolagre

100

95

119

143

(62)

I den betragtede periode steg EU-erhvervsgrenens lagre generelt med 43 %. En betydelig andel af produktionen af ringmekanismer består af standardvarer, og EU-erhvervsgrenen skal derfor opretholde et vist lagerniveau for hurtigt at kunne efterkomme kundernes efterspørgsel. Enhver stigning i ultimolagrene ud over det gennemsnitlige niveau betyder vanskeligheder med at sælge varerne (såvel på hjemmemarkedet som på eksportmarkedet). Der skal også tages hensyn til, at det er et sæsonbetinget salg, som er større i det sidste kvartal af året og svarer til skoleårets begyndelse.

c)   Salgsmængde, markedsandel og vækst

 

2005

2006

2007

NUP

Salgsmængde

100

113

118

123

Markedsandele

24,4 %

30,2 %

31,5 %

31,1 %

(63)

EU-erhvervsgrenens salg på EU-markedet steg med 23 % i den betragtede periode, og markedsandelen øgedes fra 24,4 % til 31,1 %, dvs. en stigning på næsten 7 procentpoint. Denne stigning i markedsandele viser, at væksten i EU-erhvervsgrenen var større end udviklingen i forbruget.

(64)

Det absolutte niveau for markedsandele forblev imidlertid under niveauet for 2001, hvilket var i den tidligere undersøgelsesperiode, hvor det nåede op på ca. 40 %.

d)   Salgspriser og omkostninger

 

2005

2006

2007

NUP

Salgspriser

100

88

88

88

(65)

EU-erhvervsgrenens gennemsnitlige salgspris faldt med 12 % i den betragtede periode. Det bør bemærkes, at i de seneste år har priserne på råvarer (stål) fulgt en stigende tendens på verdensplan, og stål udgør ca. 40 % af den samlede enhedsomkostning. Salgspriserne har siden 2006 være tabsgivende.

e)   Rentabilitet, investeringsafkast og likviditet

 

2005

2006

2007

NUP

Rentabilitet

100

– 646

–62

– 115

Afkast af nettoaktiverne

100

–72

– 103

–53

Likviditet

100

56

42

– 131

(66)

EU-erhvervsgrenen var stadig rentabel i 2005, men situationen blev alvorligt forværret det efterfølgende år som følge af den omgåelsespraksis, der førte til en udvidelse af foranstaltningerne i 2006 og af varedefinitionen i 2008. Selv om rentabiliteten imidlertid blev bedre i 2007, var EU-erhvervsgrenen stadig ikke i stand til at nå et omsætningsnulpunkt og oplevede tab i den nuværende undersøgelsesperiode. I den nuværende undersøgelsesperiode var tabene små.

(67)

Likviditeten og afkastet af nettoaktiver fulgte stort set den samme tendens. Med en sådan finansiel situation har den ansøger, der repræsenterer EU-erhvervsgrenen, utvivlsom vanskeligt ved at tilvejebringe kapital uden for koncernen.

f)   Investeringer og mulighederne for at tilvejebringe kapital

 

2005

2006

2007

NUP

Investeringer (EUR)

100

190

85

80

(68)

Selv om investeringerne fulgte en nedadgående tendens, dvs. 20 % i den betragtede periode, opretholdt EU-erhvervsgrenen imidlertid et vist investeringsniveau for at forblive konkurrencedygtig. Disse investeringer bestod af nyt maskineri for at forbedre produktionsprocessen og øge konkurrenceevnen.

(69)

Som nævnt i betragtning 66 kan det konkluderes, at EU-erhvervsgrenens evne til at tilvejebringe kapital fra uafhængige kilder var alvorligt påvirket i kraft af dens svage finansielle situation.

g)   Beskæftigelse, produktivitet og lønninger

 

2005

2006

2007

NUP

Beskæftigelse

100

94

105

104

Produktivitet

100

109

113

114

Samlede lønninger

100

102

107

111

Lønninger

100

109

102

106

(70)

I den betragtede periode steg beskæftigelsen (fuldtidsstillinger) med 4 %, og produktiviteten målt i tusind ringmekanismer produceret pr. ansat i perioden, steg med 14 %; de samlede arbejdskraftomkostninger steg med 11 %, hvilket stort set forklares ved stigningen i beskæftigelsestallene; den gennemsnitlige lønstigning pr. ansat var mere begrænset.

h)   Den faktiske dumpingmargens størrelse

(71)

Undersøgelsen har vist på baggrund af de foreliggende omstændigheder, at der fandt dumping sted i den nuværende undersøgelsesperiode på 20,7 %, hvilket er betydeligt.

4.   Konklusion

(72)

EU-erhvervsgrenen har foretaget omstruktureringer og i et vist omfang draget fordel af indførelsen af foranstaltninger rettet mod dumpingimport. Dens økonomiske situation er rent faktisk blevet forbedret over de seneste år: produktion, salg, markedsandel og beskæftigelse udviser positive tendenser.

(73)

Til trods for ovennævnte positive udvikling er erhvervsgrenen imidlertid ikke helt kommet sig over den hidtil lidte skade. Det fremgår især af de finansielle indikatorer, idet f.eks. rentabilitet, likviditet og afkast af nettoaktiver stadig udviser tegn på skade. Erhvervsgrenen kunne heller ikke endnu nå op på det niveau for salg og produktion, som den hidtil har haft. Det skal også ses i lyset af det forhold, at foranstaltningerne i en del af den undersøgte periode også blev undermineret af omgåelsespraksis som beskrevet ovenfor.

(74)

Selv om der blev konstateret en forbedring i EU-erhvervsgrenens økonomiske situation, befandt den sig fortsat i en vanskelig situation i den betragtede periode.

F.   SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT ELLER FORNYET SKADE

(75)

EU-erhvervsgrenen har omstruktureret sine aktiviteter og draget fordel af antidumpingforanstaltningerne. Selv om disse foranstaltninger blev indført første gang i 1997, blev de først helt effektive, da virkningerne af overvæltnings- og omgåelsespraksis blev ophævet. Til trods for en forbedring af situationen for EU-erhvervsgrenen befinder den sig stadig i en skrøbelig og sårbar situation.

(76)

Under sådanne forhold er det hensigtsmæssigt at udføre en analyse af sandsynligheden for, at der igen opstår væsentlig skade for at kunne undersøge, hvorvidt planlagte udviklinger i mængder og priser med hensyn til importen med oprindelse i Kina yderligere ville betyde en forværring af situationen for erhvervsgrenen og forårsage væsentlig skade, såfremt foranstaltningerne ophæves.

1.   Virkningerne af den forventede stigning i dumpingimporten på EU-erhvervsgrenen

(77)

Der mindes om, at der findes en betydelig uudnyttet kapacitet i Kina, og at produktionen af ringmekanismer i vid udstrækning nemt kan øges. Det bygger på ovennævnte konklusioner om, at den eneste samarbejdsvillige kinesiske producent nemt kunne genetablere den produktionskapacitet, der i øjeblikket er reduceret, og endog lukke sit produktionsanlæg i Thailand for at flytte produktionen hjem til Kina. Desuden har andre ikke samarbejdsvillige kinesiske producenter en betydelig uudnyttet kapacitet eller kan nemt genetablere en sådan kapacitet på grund af den korte tid til at tilpasse maskiner og den generelle alsidighed, der gør sig gældende for det udstyr, der er nødvendigt for at kunne producere ringmekanismer.

(78)

Det blev konstateret, at enhver stigning i produktionen af ringmekanismer i Kina med stor sandsynlighed ville blive eksporteret i stort omfang til EU, såfremt foranstaltningerne blev ophævet. Det bygger på det forhold, at EU-markedet har en betydelig størrelse, og at det historisk set er et vigtigt marked for kinesiske eksportører, der med sikkerhed vil prøve at genvinde de tabte markedsandele. EU-markedets tiltrækningskraft på kinesiske eksportører fremgik også klart af de mange forsøg på at undgå de gældende antidumpingforanstaltninger. Foranstaltningerne blev faktisk genstand for overvæltning og omgåelse via tredjelande og endog ved hjælp af en mindre ændring af varerne.

(79)

Endelig blev det fastslået, at en eventuel fremtidig stigning i importen af ringmekanismer i EU vil få alvorlige negative konsekvenser for EU-erhvervsgrenens situation. Som nævnt ovenfor forventes importmængden af ringmekanismer fra Kina at være omfattende, hvis foranstaltningerne ophæves. Desuden vil denne import sandsynligvis udøve et betydeligt pres på prisen på EU-markedet og dermed også på EU-erhvervsgrenen som antydet i analysen af prisniveauet på EU-markedet og tredjelandsmarkederne. Ifølge Eurostat underbyder de nuværende kinesiske priser EU-priserne med ca. 10 % (eksklusive antidumpingtolden), og de er i øjeblikket meget højere end gennemsnitsprisen hos Kinas potentielle konkurrenter (Indien og Thailand) på EU-markedet. Hvis foranstaltningerne blev ophævet, og de kinesiske producenter kunne eksportere alle former for ringmekanismer til EU uden antidumpingtold, er det mere end sandsynligt, at de i hvert fald i et vist omfang ville tilpasse deres priser til konkurrenternes. Dette bekræftes også af det (lave) kinesiske prisniveau på tredjelandsmarkeder, som fremgår af de kinesiske eksportstatistikker. Uden foranstaltninger ville EU-markedet således blive meget attraktivt for kinesiske eksportører.

2.   Konklusion om sandsynligheden for fornyet skade

(80)

På grundlag af ovenstående er det sandsynligt, at udløbet af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af ringmekanismer med oprindelse i Kina ville føre til en kraftig stigning i importen til EU til meget lave priser, og dette ville trykke det generelle prisniveau på EU-markedet. Det bør bemærkes, at langt de fleste varer på markedet for ringmekanismer er meget standardiseret, og priserne er således den mest afgørende faktor.

(81)

EU-erhvervsgrenen befinder sig allerede i en sårbar situation, og den betydelige stigning i importen fra Kina til dumpingpriser kombineret med et stort prisunderbud ville således uden tvivl have alvorlige følger for EU-erhvervsgrenen. Det ville forårsage væsentlig skade og således tilintetgøre de bestræbelser, som erhvervsgrenen har gjort med henblik på omstrukturering.

G.   EU'S INTERESSER

1.   Indledning

(82)

Det blev undersøgt, om der var tvingende grunde til at konkludere, at det ikke er i EU's interesse at forny de gældende antidumpingforanstaltninger. Til dette formål og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 21 blev virkningerne af en fornyelse af foranstaltningerne for alle involverede parter i proceduren og følgerne af foranstaltningernes udløb undersøgt på grundlag af alle forelagte beviser.

(83)

For at vurdere virkningen af en eventuel opretholdelse af foranstaltningerne fik alle interesserede parter lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter i overensstemmelse med grundforordningens artikel 21, stk. 2. Som allerede nævnt besvarede kun de samarbejdsvillige EU-producenter og tre ikke forretningsmæssigt forbundne importører spørgeskemaet. En ikke forretningsmæssigt forbunden importør og en bruger indsendte også bemærkninger, dog uden at besvare spørgeskemaet.

2.   EU-erhvervsgrenens interesser

(84)

EU-erhvervsgrenen bestod af to producenter, da den første antidumpingklage blev indgivet i 1995: Koloman Handler GmbH, en østrigsk virksomhed, og Robert Krause GmbH & Co en tysk virksomhed. Disse to virksomheder havde været på EU-markedet i lang tid, men de havde alvorlige økonomiske vanskeligheder, bl.a. som følge af import på urimelige vilkår.

(85)

Deres økonomiske situation var så dårlig, at de begge var nødt til at indgive konkursbegæring. Robert Krause GmbH indgav konkursbegæring i 1998, og dennes efterfølger var nødt til at gøre det samme i 2002; Koloman Handler blev insolvent i 2001. Begge virksomheder blev overtaget af en anden virksomhed, SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, som til gengæld blev opkøbt af Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, der er klageren i denne fornyede undersøgelse.

(86)

Derefter er aktiviteten blevet omstruktureret for bedre at kunne konkurrere på verdensplan, og især på klagerens kernemarked, dvs. EU-markedet.

(87)

Erhvervelsen af Bensons, der er en veletableret forhandler af ringmekanismer med virksomheder beliggende i Nederlandene, Singapore, Det Forenede Kongerige og USA, viste helt tydeligt, at EU-erhvervsgrenen er indstillet på at øge sin adgang til markederne på verdensplan, og at der er tale om betydelige omstruktureringsbestræbelser.

(88)

Klagerens bestræbelser har været vellykkede i det mindste delvis, som det fremgår af analysen af virksomhedens økonomiske situation. I de seneste år steg både produktionen, salgsmængden og markedsandelen såvel som beskæftigelsen.

(89)

Erhvervsgrenens bestræbelser på at forbedre situationen er imidlertid blevet undermineret, da foranstaltningerne mod import på urimelige vilkår er blevet udvandet af overvæltnings- og omgåelsespraksis. Følgelig er erhvervsgrenens situation trods en betydelig forbedring fortsat sårbar, som det fremgår af udviklingen i de finansielle indikatorer.

(90)

Derfor er erhvervsgrenen stadig sårbar over for virkningerne af øget import fra Kina til lave priser og dumpingpriser. Det er åbenlyst, at erhvervsgrenen igen vil stå over for alvorlige vanskeligheder, hvilket kan føre til, at erhvervsgrenen helt forsvinder, hvis foranstaltningerne ophæves. Gennem EU-erhvervsgrenens omstruktureringsbestræbelser blev det påvist, at det er en levedygtig erhvervsgren, som stadig kan forsyne en vigtig andel af EU-markedet, men den har behov for yderligere og effektiv beskyttelse mod dumpingimport for at kunne nå frem til en solid og sund situation.

(91)

På den baggrund konkluderes det, at det vil være i EU-erhvervsgrenens interesse at opretholde foranstaltningerne i endnu en femårig periode.

3.   Importørernes interesser

(92)

Fire ikke forretningsmæssigt forbundne importører deltog i denne undersøgelse, men kun tre af dem indsendte en spørgeskemabesvarelse. De importerede imidlertid ikke længere ringmekanismer fra Kina, bortset fra en importør, som kun importerede mekanismer med 17 og 23 ringe, der var underlagt en mindsteimportpris. To af dem gjorde indsigelse mod undersøgelsen og de gældende antidumpingforanstaltninger, der havde varet 10 år, men den tredje var ret neutral og anførte, at den ikke var berørt af de gældende foranstaltninger.

(93)

Importørerne klagede hovedsageligt over de begrænsede forsyningskilder på EU-markedet set i lyset af omfanget af antidumpingforanstaltningerne over for importen fra Kina og EU-erhvervsgrenens store markedsandel såvel som den omstændighed, at den også ejer en vigtig distributør af ringmekanismer på EU-markedet, som angiveligt har en vis form for eksklusivaftale vedrørende ringmekanismer med oprindelse i Indien.

(94)

I den forbindelse bør det bemærkes, at der i øjeblikket findes forskellige forsyningskilder på EU-markedet enten fra EU-erhvervsgrenen, den anden EU-producent eller fra kilder ud over Kina, f.eks. Thailand.

(95)

Dertil kommer, at selv om det er sandt, at det nuværende foranstaltningsniveau er relativt højt, bør det erindres, at foranstaltningerne blev forøget som et resultat af en undersøgelse, hvoraf det fremgik, at foranstaltningerne havde været genstand for overvæltning fra kinesiske eksportørers side. Det nuværende niveau er derfor fuldt ud berettiget.

(96)

Siden foranstaltningerne er blevet pålagt og deres niveau forøget, er importen fra Kina faldet betydeligt og tegnede sig kun for en mindre del af EU-markedet i den nuværende undersøgelsesperiode. Importørerne har imidlertid tilpasset sig situationen og har skiftet deres forsyningskilder ud. Selv hvis man anerkender, at uden foranstaltninger ville de have et større udvalg af forsyningskilder, da importørerne i øjeblikket ikke importerer ringmekanismer med oprindelse i Kina, ville opretholdelsen af foranstaltningerne ikke have nogen negativ indflydelse på disse importørers økonomiske situation.

(97)

På det grundlag konkluderes det, at en opretholdelse af de gældende foranstaltninger ikke ville påvirke importørerne væsentligt.

4.   Brugernes interesser

(98)

Den eneste bruger, som besvarede spørgeskemaet, argumenterede for udvidelsen af foranstaltningernes omfang og indvendte, at de af EU fremstillede ringmekanismer er af en meget bedre kvalitet end de ringmekanismer, der importeres fra Kina.

(99)

En anden bruger fremsatte nogle bemærkninger, men fremlagde ingen beviser, der kunne underbygge dem. Det tyder på, at brugerne til trods for eksistensen af foranstaltninger ikke har været særlig berørt af disse. Det er således ikke sandsynligt, at der vil ske en forværring af brugernes situation, hvis antidumpingforanstaltningerne opretholdes.

5.   Leverandørindustriens interesser

(100)

Leverandørerne af stålwirer og -bånd sælger en ganske ubetydelig procentdel af deres produktion til EU-erhvervsgrenen og er som sådan ikke berørt af resultaterne af denne procedure. Ingen af dem gav sig til kende som interesseret part.

6.   Konkurrence og handelsforvridende virkninger

(101)

Hvad angår virkningerne af foranstaltningernes eventuelle bortfald for konkurrencen i EU, skal det bemærkes, at der kun findes få producenter af ringmekanismer i hele verden, og at de fleste er kinesere eller kontrolleres af kinesiske eksporterende producenter. Skulle de få resterende producenter, som ikke kontrolleres af kinesiske virksomheder, forsvinde, vil det få negative følger for konkurrencen i EU.

7.   Konklusion vedrørende EU's interesser

(102)

Under hensyn til ovenstående kendsgerninger og betragtninger konkluderes det, at der ikke er nogen tvingende grund til ikke at opretholde de nuværende antidumpingforanstaltninger.

H.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER OG ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(103)

Alle parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for at anbefale, at de gældende foranstaltninger opretholdes. Parterne fik desuden en frist til at fremsætte bemærkninger til ovennævnte underretning. Alle relevante bemærkninger, der var blevet indgivet, blev analyseret, men ændrede ikke på de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det blev besluttet at opretholde de gældende antidumpingforanstaltninger.

(104)

Det fremgår af ovenstående, at antidumpingforanstaltningerne, der er pålagt importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og som er indført ved forordning (EF) nr. 2074/2004, bør fornyes i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer for øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8305 10 00, med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   I denne artikel forstås ved »ringmekanismer« mekanismer, der består af to stålplader eller -bånd, hvortil der er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og som holdes sammen af en dækplade af stål. De kan åbnes enten ved at trække i halvringene eller med en lille triggermekanisme af stål, der er fastgjort til ringmekanismen.

3.   Den endelige antidumpingtold på nettoprisen, frit EU's grænse, ufortoldet, fastsættes til følgende:

a)

for mekanismer med 17 og 23 ringe (Taric-kode 8305100021, 8305100023, 8305100029 og 8305100035) er tolden lig med forskellen mellem mindsteimportprisen på 325 EUR pr. 1 000 stk. og nettoprisen, frit EU's grænse, ufortoldet

b)

for andre mekanismer end dem med 17 eller 23 ringe (Taric-kode 8305100011, 8305100013 og 8305100019 og 8305100034)

 

Told

Taric-tillægskode

Folkerepublikken Kina:

 

 

World Wide Stationery Mfg, Hongkong, Folke-republikken Kina

51,2 %

8934

alle andre virksomheder

78,8 %

8900

Artikel 2

1.   Der pålægges hermed en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer for øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8305 10 00 afsendt fra Vietnam, uanset om de er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej (Taric-kode 8305100011 og 8305100021).

2.   Der pålægges hermed en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer for øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8305 10 00 afsendt fra Den Demokratiske Folkerepublik Laos, uanset om de er angivet med oprindelse i Den Demokratiske Folkerepublik Laos eller ej (Taric-kode 8305100013 og 8305100023).

3.   I denne artikel forstås ved ringmekanismer, mekanismer, der består af to rektangulære stålplader eller -bånd, hvortil der er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og som holdes sammen af en dækplade af stål. De kan åbnes enten ved at trække i halvringene eller med en lille triggermekanisme af stål, der er fastgjort til ringmekanismen.

4.   Den endelige antidumpingtold på nettoprisen, frit EU's grænse, ufortoldet, fastsættes til følgende:

a)

for mekanismer med 17 og 23 ringe (Taric-kode 8305100021 og 8305100023) er tolden lig med forskellen mellem mindsteimportprisen på 325 EUR pr. 1 000 stk. og nettoprisen, frit EU's grænse, ufortoldet

b)

for andre mekanismer end dem med 17 eller 23 ringe (Taric-kode 8305100011 og 8305100013) er tolden på 78,8 %.

Artikel 3

Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Denne forordning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2010.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(3)  EFT L 22 af 24.1.1997, s. 1.

(4)  EFT L 250 af 5.10.2000, s. 1.

(5)  EFT C 21 af 24.1.2002, s. 25.

(6)  EUT L 359 af 4.12.2004, s. 11.

(7)  EUT L 232 af 1.7.2004, s. 1.

(8)  EUT L 7 af 12.1.2006, s. 1.

(9)  EUT L 221 af 19.8.2008, s. 1.

(10)  EUT C 146 af 12.6.2008, s. 33.

(11)  EUT C 310 af 5.12.2008, s. 15.

(12)  Af fortrolighedshensyn over for den eneste klagende part angives der kun intervaller.

(13)  Oplysningerne er angivet som indekstal (1998 = 100) eller inden for et interval, når dette er nødvendigt af fortrolighedshensyn.


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 158/2010

af 25. februar 2010

om forudfastsættelse for 2010 af støtten til privat oplagring af smør

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra a) og d), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 28 i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan der ydes støtte til privat oplagring af smør.

(2)

Udviklingen i priser for og lagre af smør viser, at der er en markedsuligevægt, som kan fjernes eller begrænses gennem sæsonbestemt oplagring. Under hensyn til den nuværende markedssituation bør der ydes støtte til privat oplagring af smør fra og med den 1. marts 2010.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 826/2008 af 20. august 2008 om fælles bestemmelser for støtte til privat oplagring af bestemte landbrugsprodukter (2) er der fastsat fælles bestemmelser for støtten til privat oplagring.

(4)

Ifølge artikel 6 i forordning (EF) nr. 826/2008 kan der ydes en forudfastsat støtte efter de nærmere regler og på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordnings kapitel III.

(5)

For at lette gennemførelsen af denne foranstaltning og under hensyn til nuværende praksis i medlemsstaterne bør artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 826/2008 kun anvendes for produkter, der er fuldstændigt indlagret. Bestemmelser om fravigelse af nævnte artikel bør derfor vedtages.

(6)

I henhold til artikel 29 i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes støtten under hensyn til oplagringsomkostningerne og den forventede udvikling i priserne for frisk smør og lagersmør.

(7)

Der bør fastsættes støtte til dækning af omkostningerne ved ind- og udlagring af de pågældende produkter og de daglige kølelager- og finansieringsomkostninger.

(8)

Med henblik på administrativ effektivitet og forenkling bør det, hvis de nødvendige oplysninger om oplagringen allerede findes i støtteansøgningen, være muligt at fravige kravet om at meddele de samme oplysninger efter indgåelsen af kontrakten, jf. artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 826/2008.

(9)

Med henblik på administrativ effektivitet og forenkling og under hensyn til den særlige situation for oplagring af smør bør den kontrol, der er fastsat i artikel 36, stk. 6, i forordning (EF) nr. 826/2008, udføres for mindst halvdelen af kontrakterne. En fravigelse af nævnte artikel bør derfor fastsættes. Denne fravigelse bør også finde anvendelse ved udlagring, jf. artikel 4, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1182/2008 af 28. november 2008 om forudfastsættelse for 2009 af støtten til privat oplagring af smør (3).

(10)

Med henblik på forenkling og logistisk effektivitet bør kravet om at mærke kontraktnummeret på hver lagerenhed kunne fraviges, hvis kontraktnummeret er indført i lagerregistret.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Denne forordning fastsætter bestemmelser om støtte til privat oplagring af saltet og usaltet smør, jf. artikel 28, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, for kontrakter indgået fra 1. marts 2010.

Artikel 2

1.   Forordning (EF) nr. 826/2008 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

2.   Uanset artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 826/2008 omfatter ansøgningerne kun produkter, der er fuldstændigt indlagret.

Artikel 3

Den måleenhed, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 826/2008, er det »lagerparti«, der svarer til den af denne forordning omfattede produktmængde, og som vejer mindst 1 ton og har en homogen sammensætning og kvalitet, er produceret på ét og samme mejeri og er indlagret i ét og samme lagerhus på én og samme dag.

Artikel 4

1.   Støtten til produkterne i artikel 1 er på:

18,31 EUR pr. ton lagermængde for de faste oplagringsomkostninger

0,34 EUR pr. ton pr. dag af den kontraktlige oplagringsperiode.

2.   Indlagring ifølge kontrakt finder sted mellem den 1. marts og den 15. august 2010. Udlagring kan tidligst ske den 16. august 2010. Den kontraktlige oplagringsperiode udløber dagen før den dag, hvor mængden udlagres, eller senest den sidste dag i februar året efter det år, hvor mængden indlagres.

3.   Der kan kun ydes støtte, hvis den kontraktlige oplagringsperiode er på mellem 90 og 210 dage.

Artikel 5

Medlemsstaterne underretter senest hver tirsdag kl. 12 (Bruxelles-tid) Kommissionen om de mængder, der er indgået kontrakt om efter artikel 35, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 826/2008, og om de mængder produkter, for hvilke der er indgivet ansøgninger om indgåelse af kontrakter.

Artikel 6

1.   Artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 826/2008 anvendes ikke.

2.   Medlemsstaterne kan fravige kravet i artikel 22, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 826/2008 om at mærke kontraktnummeret, hvis lagerholderen forpligter sig til at anføre kontraktnummeret i det register, der er omhandlet i nævnte forordnings bilag I, kapitel III.

3.   Uanset artikel 36, stk. 6, i forordning (EF) nr. 826/2008 skal den for kontrollen ansvarlige myndighed ved udløbet af den kontraktlige oplagringsperiode og i hele udlagringsperioden fra august 2010 til februar 2011 ved stikprøver kontrollere vægt og identifikation af det oplagrede smør for mindst halvdelen af antallet af kontrakter.

Stk. 1 anvendes for kontroller i udlagringsperioden fra den 16. august 2010, jf. artikel 4, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1182/2008.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 223 af 21.8.2008, s. 3.

(3)  EUT L 319 af 29.11.2008, s. 49.


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 159/2010

af 25. februar 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. februar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

114,6

JO

79,9

MA

92,1

TN

128,5

TR

109,1

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

146,0

ZZ

167,2

0709 90 70

IL

265,5

MA

137,3

TR

125,8

ZZ

176,2

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

58,3

MA

50,3

TN

48,2

TR

60,4

ZZ

53,3

0805 20 10

EG

65,1

IL

140,3

MA

87,5

TR

80,4

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,5

EG

69,6

IL

81,8

JM

97,9

MA

112,6

PK

34,1

TR

60,6

ZZ

73,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

57,9

ZZ

69,8

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,0

MK

24,7

US

110,2

ZZ

68,0

0808 20 50

AR

85,3

CL

75,8

CN

45,8

US

91,8

ZA

101,2

ZZ

80,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 160/2010

af 25. februar 2010

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 155/2010 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. februar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 48 af 25.2.2010, s. 9.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 26. februar 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

43,40

0,00

1701 11 90 (1)

43,40

1,88

1701 12 10 (1)

43,40

0,00

1701 12 90 (1)

43,40

1,59

1701 91 00 (2)

49,77

2,54

1701 99 10 (2)

49,77

0,00

1701 99 90 (2)

49,77

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 161/2010

af 25. februar 2010

om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev indledt en licitation over maksimal nedsættelse af tolden ved import af majs til Spanien fra tredjelande ved Kommissionens forordning (EF) nr. 676/2009 (2).

(2)

I henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2008 af 18. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal (3) kan Kommissionen efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 beslutte at fastsætte en maksimal nedsættelse af importtolden. I den forbindelse skal der tages hensyn til kriterierne i artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1296/2008.

(3)

Der gives accept til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end den maksimale nedsættelse af importtolden.

(4)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de bud, der er meddelt fra 12. februar til 25. februar 2010 som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009, fastsættes den maksimale nedsættelse af importtolden for majs til 19,06 EUR/t for en samlet maksimumsmængde på 1 000 tons.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. februar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 196 af 28.7.2009, s. 6.

(3)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 57.


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 162/2010

af 25. februar 2010

om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 677/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev indledt en licitation over maksimal nedsættelse af tolden ved import af majs til Portugal fra tredjelande ved Kommissionens forordning (EF) nr. 677/2009 (2).

(2)

I henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2008 af 18. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal (3) kan Kommissionen efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 beslutte at fastsætte en maksimal nedsættelse af importtolden. I den forbindelse skal der tages hensyn til kriterierne i artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1296/2008.

(3)

Der gives accept til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end den maksimale nedsættelse af importtolden.

(4)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de bud, der er meddelt fra 12. februar til 25. februar 2010 som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 677/2009, fastsættes den maksimale nedsættelse af importtolden for majs til 19,25 EUR/t for en samlet maksimumsmængde på 20 000 tons.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. februar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 196 af 28.7.2009, s. 7.

(3)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 57.


AFGØRELSER

26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/22


RÅDETS AFGØRELSE 2010/118/FUSP

af 25. februar 2010

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo (1)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. juni 1999 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1244.

(2)

Den 15. september 2006 vedtog Rådet fælles aktion 2006/623/FUSP (2) om oprettelse af en gruppe, som skal medvirke til at forberede et eventuelt internationalt civilt kontor i Kosovo, herunder en særlig EU-repræsentant (ICO/EUSR-forberedelsesgruppe).

(3)

Den 13.-14. december 2007 understregede Det Europæiske Råd, at Den Europæiske Union (EU) er parat til at spille en førende rolle i forbindelse med styrkelsen af stabiliteten i regionen og gennemførelsen af en løsning, der fastlægger Kosovos fremtidige status. Det anførte, at Unionen er parat til at bistå Kosovo på vejen mod bæredygtig stabilitet, bl.a. gennem en mission under den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) og et bidrag til et internationalt civilt kontor som en del af den internationale tilstedeværelse.

(4)

Den 4. februar 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (3), og fælles aktion 2008/123/FUSP (4) om udnævnelse af Pieter FEITH til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) i Kosovo indtil den 28. februar 2009.

(5)

Den 16. februar 2009 vedtog Rådet fælles aktion 2009/137/FUSP om forlængelse af mandatet for EUSR indtil den 28. februar 2010 (5).

(6)

EUSR's mandat bør forlænges indtil den 31. august 2010. EUSR's mandat kan dog afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter henstilling fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) efter ikrafttrædelsen af afgørelsen om oprettelse af Tjenesten for HR's Optræden Udadtil.

(7)

Stabiliserings- og associeringsprocessen er den strategiske ramme for Unionens politik over for den vestlige Balkanregion, og dens instrumenter anvendes på Kosovo, herunder et europæisk partnerskab, politisk og teknisk dialog under SAP-kontrolmekanismen og beslægtede HR-bistandsprogrammer.

(8)

Mandatet for EUSR bør gennemføres i samråd med Kommissionen for at sikre sammenhæng med andre relevante aktiviteter, som falder ind under Unionens kompetence.

(9)

Rådet finder, at EUSR's beføjelser og myndighed og en international civil repræsentants beføjelser og myndighed skal tillægges samme person.

(10)

EUSR skal gennemføre sit mandat under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Mandatet for Pieter FEITH som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) i Kosovo forlænges indtil den 31. august 2010. EUSR's mandat kan afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter henstilling fra HR efter ikrafttrædelsen af afgørelsen om oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Artikel 2

Politikmål

EUSR's mandat bygger på politikmålene for Unionen i Kosovo. Disse mål omfatter Unionens førende rolle i forbindelse med styrkelsen af stabiliteten i regionen og gennemførelsen af en løsning, der fastlægger Kosovos fremtidige status med henblik på et stabilt, levedygtigt, fredeligt, demokratisk og multietnisk Kosovo, der bidrager til regionalt samarbejde og stabilitet på grundlag af gode naboskabsforbindelser; et Kosovo, der går ind for retsstatsprincippet og beskyttelse af mindretal og af den kulturelle og religiøse arv.

Artikel 3

Mandat

For at nå politikmålene har EUSR mandat til:

a)

at tilbyde råd og støtte fra Unionen i den politiske proces

b)

at fremme Unionens overordnede politiske samordning i Kosovo

c)

at vejlede chefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO) om lokale politiske forhold, bl.a. om de politiske aspekter af spørgsmål vedrørende det udøvende ansvar

d)

at sikre overensstemmelse og sammenhæng i EU-aktionen i forhold til offentligheden. EUSR's talsmand skal være det vigtigste EU-kontaktpunkt for medierne i Kosovo i spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik/den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FUSP/FSFP). Alle aktiviteter med hensyn til presse og information af offentligheden gennemføres i tæt og fortsat koordinering med talsmanden for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR)/Rådssekretariatets Pressetjeneste

e)

at bidrage til udviklingen og konsolideringen af respekten for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i Kosovo, bl.a. med hensyn til kvinder og børn, i overensstemmelse med EU's menneskerettighedspolitik og EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheder.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og er EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet med forbehold af HR's beføjelser.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. marts 2010 til den 31. august 2010 udgør 1 660 000 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, kan dækkes fra den 1. marts 2010. Udgifterne forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget. Det er tilladt statsborgere i lande i den vestlige Balkanregion at byde på kontrakter.

3.   Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   Der udpeges et specifikt EU-personale til at bistå EUSR med at gennemføre sit mandat og bidrage til sammenhæng, synlighed og effektivitet i Unionens overordnede indsats i Kosovo. EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte sin medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR holder Rådet og Kommissionen løbende underrettet om sin medarbejderstabs sammensætning.

2.   Medlemsstaterne og EU-institutionerne kan foreslå udstationering af medarbejdere til at arbejde sammen med EUSR. Løn til medarbejdere, som udstationeres af en medlemsstat eller en EU-institution hos EUSR, afholdes af den pågældende medlemsstat eller EU-institution. Eksperter, der er udstationeret af medlemsstaterne ved Generalsekretariatet for Rådet, kan også udstationeres hos EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats eller EU-institutions administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i EUSR's mandats interesse.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for EUSR og dennes medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUSR og dennes medarbejdere kan opfylde og afvikle EUSR's mission uhindret, aftales i relevant omfang med værtsparten/-parterne. Medlemsstaterne og Kommissionen yder den fornødne støtte med henblik herpå.

Artikel 8

EU's klassificerede informationers sikkerhed

1.   EUSR og alle medarbejdere i dennes stab overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (6), navnlig ved behandlingen af EU's klassificerede informationer.

2.   HR er bemyndiget til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE«, som er udarbejdet med henblik på aktionen, til NATO/KFOR.

3.   HR er bemyndiget til under iagttagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter og i overensstemmelse med EUSR's operationelle behov at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på aktionen, til De Forenede Nationer (FN) og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). Der udarbejdes lokale arrangementer med henblik herpå.

4.   HR er bemyndiget til at videregive ikke-klassificerede EU-dokumenter vedrørende Rådets forhandlinger om aktionen, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (7), til tredjeparter, der er tilknyttet denne afgørelse.

Artikel 9

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante oplysninger.

2.   Alt efter tilfældet yder Unionens delegation og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

EUSR skal i overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af traktatens afsnit V, i overensstemmelse med sit mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i sit geografiske ansvarsområde træffe alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler med hensyn til sikkerheden for det personale, der står under dennes direkte myndighed, navnlig ved:

a)

at udarbejde en missionsspecifik sikkerhedsplan på grundlag af retningslinjer fra Generalsekretariatet for Rådet, der bl.a. omfatter missionsspecifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styringen af sikre personalebevægelser til og inden for missionsområdet, styring af sikkerhedshændelser og en beredskabs- og evakueringsplan for missionen

b)

at sørge for, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i missionsområdet

c)

at sikre, at alle medarbejdere i EUSR's stab, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til missionsområdet på grundlag af de risikoratings, som Generalsekretariatet for Rådet har opstillet for missionsområdet

d)

at sørge for, at alle vedtagne henstillinger, som udarbejdes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og afgive skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i midtvejsrapporterne og rapporterne om gennemførelse af mandatet til HR, Rådet og Kommissionen.

Artikel 11

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt mundtlig og skriftlig rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt skriftlige rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan efter henstilling fra HR eller PSC aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender.

Artikel 12

Koordinering

1.   EUSR fremmer Unionens overordnede politiske koordinering. EUSR bidrager til at sikre, at alle EU-instrumenter på området sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR's aktiviteter koordineres med formandskabets og Kommissionens aktiviteter samt, hvor det er hensigtsmæssigt, med de aktiviteter, der udføres af andre EUSR , som er aktive i regionen. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og Unionens delegationer.

2.   Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til cheferne for Unionens delegationer i regionen og medlemsstaternes missionschefer. De skal gøre deres bedste for at bistå EUSR i gennemførelsen af dennes mandat. EUSR vejleder chefen for EULEX KOSOVO om lokale politiske forhold, bl.a. om de politiske aspekter af spørgsmål vedrørende det udøvende ansvar. EUSR og den øverstbefalende for den civile operation konsulterer hinanden i fornødent omfang.

3.   EUSR skal også holde forbindelse med relevante lokale myndigheder og andre internationale og regionale aktører på stedet.

4.   EUSR sikrer sammen med andre EU-aktører på stedet formidling og udveksling af oplysninger blandt EU-aktører i indsatsområdet med henblik på at opnå en høj grad af fælles forståelse og vurdering af situationen.

Artikel 13

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. EUSR forelægger ved mandatets afslutning en rapport om gennemførelsen af mandatet for HR, Rådet og Kommissionen.

Artikel 14

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. marts 2010.

Artikel 15

Offentliggørelse

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

På Rådets vegne

A. PÉREZ RUBALCABA

Formand


(1)  I overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999).

(2)  EUT L 253 af 16.9.2006, s. 29.

(3)  EUT L 42 af 16.2.2008, s. 92.

(4)  EUT L 42 af 16.2.2008, s. 88.

(5)  EUT L 46 af 17.2.2009, s. 69. Ændret ved fælles aktion 2009/605/FUSP (EUT L 206 af 8.8.2009, s. 20).

(6)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.

(7)  Rådets afgørelse 2009/937/EU om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/26


RÅDETS AFGØRELSE 2010/119/FUSP

af 25. februar 2010

om forlængelse og ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant ved Den Afrikanske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. december 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/805/FUSP (1) om udnævnelse af Koen VERVAEKE som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) ved Den Afrikanske Union (AU).

(2)

Den 1. december 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/898/FUSP (2) om forlængelse af EUSR's mandat indtil den 28. februar 2010.

(3)

EUSR's mandat bør forlænges indtil den 31. august 2010. EUSR's mandat kan dog afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter henstilling fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) efter ikrafttrædelsen af afgørelsen om oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

(4)

EUSR skal gennemføre sit mandat under forhold, der muligvis vil blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I fælles aktion 2008/898/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Mandatet for Koen VERVAEKE som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) ved Den Afrikanske Union (AU) forlænges indtil den 31. august 2010. EUSR's mandat kan afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter henstilling fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik efter ikrafttrædelsen af afgørelsen om oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.«

2)

I artikel 3 affattes indledningen samt litra a) og k) således:

»Med henblik på at virkeliggøre den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)-/den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)-aspekterne af målene i artikel 2 har EUSR mandat til at:

a)

styrke EU’s samlede indflydelse på og koordinering af den Addis Abeba-baserede dialog med AU og AU-Kommissionen vedrørende hele det spektrum af FUSP/FSFP-spørgsmål, der hører ind under forbindelserne mellem EU og AU

k)

opretholde nære kontakter og fremme koordinering med AU's centrale internationale partnere, der er repræsenteret i Addis Abeba, navnlig De Forenede Nationer, men også ikke-statslige aktører, vedrørende hele det spektrum af FUSP/FSFP-spørgsmål, der hører ind under forbindelserne mellem EU og AU.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) skal opretholde privilegerede forbindelser med EUSR og være EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet med forbehold af HR's beføjelser.«

4)

Artikel 5, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. august 2010 udgør 1 850 000 EUR.

2.   Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 fastsatte beløb, kan dækkes fra den 1. januar 2009. Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.«

5)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1.   EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte sin medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR holder Rådet og Kommissionen løbende underrettet om sin medarbejderstabs sammensætning.«

6)

Artikel 9, stk. 2, affattes således:

»2.   Alt efter tilfældet yder Unionens delegation og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.«

7)

Artikel 10, litra d), affattes således:

»d)

at sørge for, at alle vedtagne henstillinger, som fremsættes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og afgive skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i midtvejsrapporterne og rapporterne om gennemførelsen af mandatet til HR, Rådet og Kommissionen.«

8)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt mundtlig og skriftlig rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt skriftlige rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan efter henstilling fra HR eller PSC aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender.«

9)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Koordinering

EUSR fremmer Unionens overordnede politiske koordinering. EUSR bidrager til at sikre, at alle EU-instrumenter på området sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR's aktiviteter koordineres med Kommissionens aktiviteter samt med de aktiviteter, der udføres af andre EUSR, som er aktive i regionen, alt efter hvad der er relevant. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og Unionens delegationer.

Under arbejdet på stedet holdes der tæt forbindelse til cheferne for Unionens delegationer i regionen og medlemsstaternes missionschefer, der skal gøre deres bedste for at bistå EUSR i gennemførelsen af dennes mandat. EUSR skal også holde forbindelse med andre internationale og regionale aktører på stedet.«.

Artikel 2

EUSR forelægger ved mandatets afslutning en rapport om gennemførelsen af mandatet for HR, Rådet og Kommissionen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. marts 2010.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

På Rådets vegne

A. PÉREZ RUBALCABA

Formand


(1)  EUT L 323 af 8.12.2007, s. 45.

(2)  EUT L 322 af 2.12.2008, s. 50.


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/28


RÅDETS AFGØRELSE 2010/120/FUSP

af 25. februar 2010

om forlængelse og ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan og Pakistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. juli 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/612/FUSP (1) om udnævnelse af Ettore F. SEQUI som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Afghanistan for perioden fra den 1. september 2008 til den 28. februar 2009.

(2)

Den 16. februar 2009 vedtog Rådet fælles aktion 2009/135/FUSP (2) om forlængelse af mandatet for EUSR for Afghanistan indtil den 28. februar 2010.

(3)

På grundlag af en gennemgang af fælles aktion 2009/135/FUSP vedtog Rådet den 15. juni 2009 fælles aktion 2009/467/FUSP (3) om udvidelse af mandatet for EUSR til at omfatte Pakistan.

(4)

Mandatet for EUSR bør forlænges indtil den 31. marts 2010.

(5)

EUSR for Afghanistan og Pakistan skal gennemføre sit mandat under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I fælles aktion 2009/467/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Ettore F. SEQUI udnævnes som Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for Afghanistan og Pakistan indtil den 31. marts 2010.«

2)

Artikel 2, litra e), affattes således:

»e)

støtte Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks (HR) arbejde i regionen.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) skal opretholde privilegerede forbindelser med EUSR og være EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet med forbehold af HR's beføjelser.«

4)

Artikel 5, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. marts 2009 til den 31. marts 2010 udgør 2 830 000 EUR.«

»2.   Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 fastsatte beløb, kan dækkes fra den 1. marts 2009. Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.«

5)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»1.   EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte sin medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR holder Rådet og Kommissionen løbende underrettet om sin medarbejderstabs sammensætning.«

6)

Artikel 9, stk. 2, affattes således:

»2.   Alt efter tilfældet yder Unionens delegationer og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.«

7)

Artikel 10, litra d), affattes således:

»d)

at sørge for, at alle vedtagne henstillinger, som fremsættes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og afgive skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i midtvejsrapporterne og rapporterne om gennemførelse af mandatet til HR, Rådet og Kommissionen.«

8)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt mundtlig og skriftlig rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt skriftlige rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan efter henstilling fra HR eller PSC aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender.«

9)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Koordinering

1.   EUSR fremmer Unionens overordnede politiske koordinering. Vedkommende hjælper med til at sikre, at alle EU-instrumenter på området sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR's aktiviteter koordineres med Kommissionens aktiviteter samt med de aktiviteter, der udføres af EUSR for Centralasien. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og Unionens delegationer.

2.   Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til cheferne for Unionens delegationer og medlemsstaternes missionschefer. De skal gøre deres bedste for at bistå EUSR i gennemførelsen af dennes mandat. EUSR bistår chefen for EU's politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) med lokal politisk vejledning. EUSR og den civile øverstbefalende for operationen konsulterer om nødvendigt hinanden. EUSR skal også holde forbindelse med andre internationale og regionale aktører på stedet.«

Artikel 2

EUSR forelægger ved mandatets afslutning en rapport om gennemførelsen af mandatet for HR, Rådet og Kommissionen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. marts 2010.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

På Rådets vegne

A. PÉREZ RUBALCABA

Formand


(1)  EUT L 197 af 25.7.2008, s. 60.

(2)  EUT L 46 af 17.2.2009, s. 61.

(3)  EUT L 151 af 16.6.2009, s. 41.


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/30


RÅDETS AFGØRELSE 2010/121/FUSP

af 25. februar 2010

om ændring af bilaget til fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. februar 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (1).

(2)

Rådets afgørelse 2010/92/FUSP (2), der blev vedtaget den 15. februar 2010, forlængede de restriktive foranstaltninger, der er omhandlet i fælles holdning 2004/161/FUSP, indtil den 20. februar 2011.

(3)

Rådet mener, at der bør tilføjes en person til listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i fælles holdning 2004/161/FUSP. Listen i bilaget til fælles holdning 2004/161/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den person, der er nævnt i bilaget til denne afgørelse, tilføjes listen i bilaget til fælles holdning 2004/161/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

På Rådets vegne

M. Á. MORATINOS

Formand


(1)  EUT L 50 af 20.2.2004, s. 66.

(2)  EUT L 41 af 16.2.2010, s. 6.


BILAG

Den i artikel 1 omhandlede person

nr. 57

Jangara (alias Changara), Thomsen


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/32


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. februar 2010

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF for så vidt angår en undtaget anvendelse af cadmium

(meddelt under nummer K(2010) 1034)

(EØS-relevant tekst)

(2010/122/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2002/95/EF pålægger Kommissionen at foretage de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse listen over de anvendelser, der er undtaget fra kravene i direktivets artikel 4, stk. 1, til den videnskabelige og tekniske udvikling.

(2)

Det er endnu ikke teknisk og praktisk muligt at erstatte cadmium i farvekonverterende II-VI-lysdioder, uden at ydelsen bliver stærkt forringet. Disse materialer og komponenter bør derfor undtages fra forbuddet. Der bliver imidlertid forsket i cadmiumfri teknologi, og der skulle senest om fire til fem år være erstatninger til rådighed.

(3)

Direktiv 2002/95/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Kommissionen har i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/95/EF, hørt de berørte parter.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som er nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 2002/95/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, 25. februar 2010.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


BILAG

I bilaget til direktiv 2002/95/EF indsættes følgende punkt 39:

»39.

Cadmium i farvekonverterende II-VI-lysdioder (< 10 μg Cd pr. mm2 lysemitterende areal) til brug i halvlederbaserede belysnings- og displaysystemer indtil den 1. juli 2014.«


26.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/34


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. februar 2010

om tilpasning af justeringskoefficienterne, der fra den 1. februar 2009, 1. marts 2009, 1. april 2009, 1. maj 2009 og 1. juni 2009 anvendes på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved De Europæiske Fællesskaber med tjenestested i tredjelande

(2010/123/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber som fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 13, stk. 2, i bilag X, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 613/2009 (2) fastsattes i henhold til artikel 13, stk. 1, i bilag X til vedtægten de justeringskoefficienter, der med virkning fra den 1. juli 2008 anvendes på de vederlag, der udbetales i tjenestestedets valuta til De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte med tjenestested i tredjelande.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 2, i bilag X til vedtægten skal visse af disse justeringskoefficienter tilpasses med virkning fra den 1. februar 2009, 1. marts 2009, 1. april 2009, 1. maj 2009 og 1. juni 2009, da de statistiske oplysninger, som Kommissionen råder over, har vist, at ændringerne i leveomkostningerne, målt efter justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs, for nogle tredjelandes vedkommende har været over 5 % siden den sidste fastsættelse af koefficienterne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag udbetalt i tjenestestedets valuta til De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte med tjenestested i tredjelande tilpasses for visse landes vedkommende som anført i bilaget. I bilaget findes fem månedstabeller, hvoraf det fremgår, hvilke lande der er berørt, og hvilket ikrafttrædelsestidspunkt der gælder for de enkelte lande (hhv. 1. februar 2009, 1. marts 2009, 1. april 2009, 1. maj 2009 og 1. juni 2009).

De vekselkurser, der anvendes til beregning af disse vederlag, fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen og svarer til de forskellige tidspunkter, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på førstedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Catherine ASHTON

Næstformand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 181 af 14.7.2009, s. 1.


BILAG

FEBRUAR 2009

Tjenestested

Købekraftsparitet Februar 2009

Valutakurs Februar 2009 (1)

Justeringskoefficient Februar 2009 (2)

Aserbajdsjan (3)

0,9962

1,0578

94,2

Belarus (4)

2 192

3 495,42

62,7

Chile

478,2

810,48

59,0

Kina

8,502

8,9653

94,8

Colombia

2 300

2 990,32

76,9

Indien

35,8

64,075

55,9

Indonesien (Jakarta)

10 540

14 913,8

70,7

Kasakhstan (Almaty) (3)

150,2

161,79

92,8

Kenya

78,23

103,009

75,9

Lesotho

6,198

12,9979

47,7

Liberia

84,28

84,6997

99,5

Pakistan

48,48

101,889

47,6

Sierra Leone

3 356

3 998,59

83,9

Trinidad og Tobago

6,291

8,10395

77,6

Zambia (3)

3 331

6 548,29

50,9


MARTS 2009

Tjenestested

Købekraftsparitet Marts 2009

Valutakurs Marts 2009 (5)

Justeringskoefficient Marts 2009 (6)

Kroatien (7)

7,21

7,386

97,6

USA (New York)

1,367

1,2782

106,9

Etiopien

12,93

14,289

90,5

Kasakhstan (Astana)

140,3

191,460

73,3

Papua Ny Guinea (7)

3,265

3,47947

93,8

Syrien

50,24

60,97

82,4

Venezuela (8)

2,496

2,74813

90,8


APRIL 2009

Tjenestested

Købekraftsparitet April 2009

Vekselkurs April 2009 (9)

Justeringskoefficient April 2009 (10)

Sydafrika

6,162

12,8433

48,0

Belize

1,902

2,5947

73,3

Cameroun (11)

678,9

655,957

103,5

Eritrea

10,43

20,8173

50,1

USA (Washington)

1,264

1,3193

95,8

Ghana

1,045

1,859

56,2

Israel

5,915

5,5288

107,0

Marokko (11)

9,319

11,2015

83,2

Nigeria

176,4

196,571

89,7

Den Demokratiske Republik Congo (11)

1 185

1 100,11

107,7


MAJ 2009

Tjenestested

Købekraftsparitet Maj 2009

Vekselkurs Maj 2009 (12)

Justeringskoefficient Maj 2009 (13)

Saudi-Arabien

4,62

4,8515

95,2

Belarus (14)

2 348

3 735,22

62,9

Haiti

66,21

55,0576

120,3

Kirgisistan

53,52

56,48

94,8

Libanon

1 795

1 999,85

89,8

Ny Kaledonien

157

119,332

131,6

Serbien

61,49

94,1782

65,3

Venezuela (15)

2,64

2,85219

92,6


JUNI 2009

Tjenestested

Købekraftsparitet Juni 2009

Valutakurs Juni 2009 (16)

Justeringskoefficient Juni 2009 (17)

Algeriet

80,51

100,892

79,8

Aserbajdsjan (18)

1,048

1,11513

94,0

Bosnien-Hercegovina (Sarajevo)

1,437

1,95583

73,5

Cameroun (19)

644,4

655,957

98,2

Congo (Brazzaville)

794

655,957

121,0

Kroatien (20)

6,843

7,3305

93,3

Georgien

2,06

2,2857

90,1

Guinea-Bissau

712,6

655,957

108,6

Fiji

1,78

2,91971

61,0

Salomonøerne

10,23

10,9681

93,3

Kasakhstan (Almaty) (18)

159,4

209,7

76,0

Marokko (19)

8,821

11,2615

78,3

Mexico

11,97

18,3176

65,3

Nicaragua

15,79

28,0214

56,3

Norge

11,26

8,9615

125,6

Usbekistan

1 053

2 032,12

51,8

Papua Ny Guinea (20)

3,456

3,87597

89,2

Paraguay

4 748

7 003,48

67,8

Den Demokratiske Republik Congo (19)

1 277

1 083,84

117,8

Sydsudan (Juba)

3,108

3,37579

92,1

Schweiz (Genève)

1,692

1,5117

111,9

Tadsjikistan

3,498

6,04787

57,8

Tyrkiet

1,654

2,1775

76,0

Ukraine

8,155

10,6411

76,6

Uruguay

23,59

32,7002

72,1

Yemen

187,9

279,175

67,3

Zambia (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 EURO = enheder i den nationale valuta (ekskl. Cuba, Ecuador og El Salvador, hvor der i stedet anvendes USD).

(2)  Bruxelles = 100 %.

(3)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: februar 2009 og juni 2009.

(4)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: februar 2009 og maj 2009.

(5)  1 EURO = enheder i den nationale valuta (ekskl. Cuba, Ecuador og El Salvador, hvor der i stedet anvendes USD).

(6)  Bruxelles = 100 %.

(7)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: marts 2009 og juni 2009.

(8)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: marts 2009 og maj 2009.

(9)  1 EURO = enheder i den nationale valuta (ekskl. Cuba, Ecuador og El Salvador, hvor der i stedet anvendes USD).

(10)  Bruxelles = 100 %.

(11)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: april 2009 og juni 2009.

(12)  1 EURO = enheder i den nationale valuta (ekskl. Cuba, Ecuador og El Salvador, hvor der i stedet anvendes USD).

(13)  Bruxelles = 100 %.

(14)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: februar 2009 og maj 2009.

(15)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: marts 2009 og maj 2009.

(16)  1 EURO = enheder i den nationale valuta (ekskl. Cuba, Ecuador og El Salvador, hvor der i stedet anvendes USD).

(17)  Bruxelles = 100 %.

(18)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: februar 2009 og juni 2009.

(19)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: april 2009 og juni 2009.

(20)  Koefficienten for dette tjenestested justeres to gange: marts 2009 og juni 2009.