ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.036.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 36

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
9. februar 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 107/2010 af 8. februar 2010 om godkendelse af Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Kemin Europa N.V.) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 108/2010 af 8. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 109/2010 af 5. februar 2010 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 110/2010 af 5. februar 2010 om 120. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

9

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 111/2010 af 8. februar 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 112/2010 af 8. februar 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

19

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/4/EU af 8. februar 2010 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling ( 1 )

21

 

*

Kommissionens direktiv 2010/5/EU af 8. februar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage acrolein som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

24

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/68/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 2. februar 2010 om afslutning af regnskaberne for Maltas betalingsorgan vedrørende de udgifter i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2008 (meddelt under nummer K(2010) 468)

27

 

 

2010/69/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010 om ændring af beslutning 2008/456/EF om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden (meddelt under nummer K(2010) 694)

30

 

 

2010/70/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010 om ændring af beslutning 2008/458/EF om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden (meddelt under nummer K(2010) 695)

32

 

 

2010/71/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010 om, at diazinon ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2010) 749)  ( 1 )

34

 

 

2010/72/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2010 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2010) 751)  ( 1 )

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 107/2010

af 8. februar 2010

om godkendelse af Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Kemin Europa N.V.)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af mikroorganismen Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 15. september 2009 (2), at Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet, og at dyrenes tilvækst kan forbedres gennem anvendelse af præparatet. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2009, 7(9): 1314.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika:

Sporer af Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Analysemetode (1):

 

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar og termisk forbehandling af foderprøverne

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsfelt-gelelektroforese).

Slagtekyllinger

1 × 107

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Kan anvendes i foder, der indeholder de tilladte coccidiostatika diclazuril, decoquinat, salinomycinnatrium, narasin/nicarbazin og lasalocid A-natrium.

1.3.2020


(1)  1 Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 108/2010

af 8. februar 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 91, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1698/2005 er der opstillet et samlet regelsæt for støtte fra ELFUL til udvikling af landdistrikterne i hele EU. Dette regelsæt blev suppleret i form af gennemførelsesbestemmelser fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (2).

(2)

I henhold til artikel 38, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 skal der fastsættes nærmere regler, herunder om maksimumbeløbet, for støtte, der udbetales i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (3).

(3)

I henhold til artikel 11, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF skal medlemsstaterne senest den 22. december 2009 opstille indsatsprogrammer for hvert vandområdedistrikt. Indsatsprogrammerne skal ifølge direktivets artikel 11, stk. 2, indeholde de grundlæggende foranstaltninger, herunder de foranstaltninger, der allerede er påkrævet for at gennemføre EU-lovgivningen om beskyttelse af vand, jf. artikel 11, stk. 3, i nævnte direktiv, og om nødvendigt supplerende foranstaltninger, jf. artikel 11, stk. 4, som kan bestå af de foranstaltninger, der er anført i del B i bilag VI til nævnte direktiv, eller af andre typer foranstaltninger, som ikke er anført i bilaget. Selvom der allerede kan ydes støtte til frivillige og visse obligatoriske foranstaltninger efter artikel 31 og 39 i forordning (EF) nr. 1698/2005, bør der fastsættes gennemførelsesbestemmelser for nævnte forordnings artikel 38, stk. 2 med henblik på dække andre obligatoriske foranstaltninger.

(4)

For at undgå overlapning med på den ene side den støtte til opfyldelse af normer, der ydes i henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr. 1698/2005, og som tager sigte på at kompensere for midlertidige ulemper som følge af kravet om tilpasning til EU-normerne på visse områder, og på den anden side den støtte, der i henhold til forordningens artikel 38 ydes i forbindelse med direktiv 2000/60/EF med henblik på at kompensere for vedvarende ulemper som følge af forpligtelsen til at opfylde direktivets særlige miljømål, bør der fastsættes bestemmelser, som skelner mellem de forskellige typer foranstaltninger.

(5)

Ved direktiv 2000/60/EF fastlægges der fælles principper og en ramme for EU's vandpolitiske foranstaltninger. Samtlige EU-bestemmelser om vandbeskyttelse er samordnet inden for rammerne af nævnte direktiv, som har ophævet og afløst en række vandbeskyttelsesdirektiver, og hvis indsatsprogrammer omfatter foranstaltninger fra tidligere endnu gældende vandbeskyttelsesdirektiver såvel som yderligere foranstaltninger, der er nødvendige for at nå de mål, der er fastsat i selve direktiv 2000/60/EF. Eftersom en række af de krav, der formelt er forbundet med gennemførelsen af direktiv 2000/60/EF, i alt væsentligt stammer fra andre EU-bestemmelser om vandbeskyttelse og allerede er eller burde være gennemført i medlemsstaterne, bør der ikke kunne ydes kompensation for eventuelle omkostninger og indkomsttab, der på nuværende tidspunkt skyldes gennemførelsen af disse krav. Ifølge artikel 4, stk. 9, i direktiv 2000/60/EF skal anvendelsen af de nye bestemmelser i nævnte direktiv mindst sikre samme beskyttelsesniveau som den eksisterende EU-lovgivning. Det forekommer derfor både ret og rimeligt at udelukke kompensation for omkostninger og indkomsttab, hvis der er tale om krav i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2000/60/EF, som stammer fra andre EU-vandbeskyttelsesbestemmelser, og kun at yde støtte for krav, der går ud over det beskyttelsesniveau, der var fastsat i EU-lovgivningen på det tidspunkt, hvor direktivet blev vedtaget.

(6)

En række af de retsforskrifter, der vedrører gennemførelsen af direktiv 2000/60/EF, er desuden allerede omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne. De landbrugere, der modtager støtte i henhold til artikel 38 i forordning (EF) nr. 1698/2005, er allerede forpligtet til at overholde de lovfæstede forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat i artikel 5 og 6 i og bilag II og III til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (4) om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Der bør derfor ikke ydes kompensation i forbindelse med krav, der vedrører gennemførelsen af direktiv 2000/60/EF, som samtidig er krydsoverensstemmelseskrav.

(7)

Som følge af gennemførelsen af direktiv 2000/60/EF kan der indføres forskellige grader af forpligtelse for landbrugerne. Der bør kun ydes vedvarende kompensation, hvis der er tale om alvorlige ulemper.

(8)

Der bør fastsættes en maksimumsstøtte. Der bør desuden fastsættes et minimumsbeløb for vedvarende støtte for at tage højde for den kendsgerning, at der kun bør ydes kompensation i tilfælde af alvorlige ulemper, og der bør fastsættes mulighed for at overskride maksimumsstøtten for at kunne tage hensyn til særlige omstændigheder, som skal begrundes inden for rammerne af landdistriktsudviklingsprogrammerne.

(9)

Forordning (EF) nr. 1974/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1974/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Efter artikel 26 tilføjes følgende som artikel 26a:

»Artikel 26a

1.   Ved gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (5) kan de typer operationer, som der kan ydes støtte til i henhold til artikel 38 i forordning (EF) nr. 1698/2005, ikke komme i betragtning til støtte i henhold til nævnte forordnings artikel 31.

2.   Støtte, som ydes i henhold til artikel 38, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005 i forbindelse med direktiv 2000/60/EF, kan kun ydes for omkostninger og indkomsttab, der skyldes ulemper som følge af specifikke krav, som:

a)

blev indført ved direktiv 2000/60/EF, er i overensstemmelse med indsatsprogrammerne for vandområdeplanerne med henblik på at nå nævnte direktivs miljømål og går ud over de foranstaltninger, der kræves for at gennemføre andre EU-retsforskrifter om beskyttelse af vand

b)

går ud over de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og de betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand, som er fastsat i artikel 5 og 6 i og bilag II og III til forordning (EF) nr. 73/2009 (6)

c)

går ud over det beskyttelsesniveau, som var fastsat i EU-lovgivningen på det tidspunkt, hvor direktiv 2000/60/EF blev vedtaget, jf. artikel 4, stk. 9, i nævnte direktiv, og

d)

indebærer store ændringer i arealudnyttelsen og/eller omfattende restriktioner i landbrugspraksis, som resulterer i væsentlige indkomsttab.

3.   Der gælder følgende betingelser for det årlige støttebeløb:

a)

Støtten fastsættes til mindst 50 EUR pr. hektar udnyttet landbrugsareal (i det følgende benævnt ULA).

b)

Den maksimale støtte må ikke overstige 200 EUR pr. hektar ULA.

Der gælder følgende undtagelser fra første afsnit, litra b):

a)

Den maksimale indledende støtte må i en periode på højst fem år ikke overstige 500 EUR pr. hektar ULA.

b)

Maksimumstøtten kan forhøjes under hensyntagen til særlige omstændigheder, som skal begrundes i landdistriktsudviklingsprogrammerne.

2)

Bilag II ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15.

(3)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(4)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(5)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(6)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16


BILAG

Punkt 5.3.2.1.3 i bilag II til forordning (EF) nr. 1974/2006 erstattes af følgende:

»5.3.2.1.3   Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF

områder, der er udpeget med henblik på gennemførelse af direktiv 79/409/EØF, 92/43/EØF og 2000/60/EF, og de forpligtelser for landbrugerne, der følger af de tilsvarende nationale/regionale forvaltningsbestemmelser for hver forpligtelse i forbindelse med direktiv 2000/60/EF, en redegørelse for miljømålet (f.eks. beskyttelse af vandløb mod udsivning af pesticider) og dets sammenhæng med krav i direktiv 2000/60/EF (henvisning til det relevante litra eller afsnit i artikel 11, stk. 3 eller 4)

for kompensation i forbindelse med direktiv 2000/60/EF

i)

angivelse af det tilsvarende særkrav, som blev indført ved direktiv 2000/60/EF i overensstemmelse med indsatsprogrammerne for vandområdeplanerne med henblik på at nå miljømålene i direktiv 2000/60/EF, og

ii)

passende dokumentation for, at den planlagte kompensation ikke dækker de omkostninger og det indkomsttab, der er forårsaget af ulemper som følge af andre EU-retsforskrifter om vandbeskyttelse samt de lovfæstede forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat i artikel 5 og 6 i forordning (EF) nr. 73/2009

beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser, der benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde ekstraomkostninger og indkomsttab, som følger af ulemperne i det pågældende område i tilknytning til gennemførelsen af direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF 2000/60/EF

støttebeløb.«


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 109/2010

af 5. februar 2010

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget—

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne (1) i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne (2) i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En vare bestående af:

en cylinderformet stålbeholder af højde ca. 33 cm og med en diameter på ca. 29 cm,

et stållåg med to cirkelrunde åbninger med en diameter på henholdsvis ca. 5 cm og 6 cm,

et cylinderformet stålgitter af højde ca. 8 cm og med en diameter på ca. 12,5 cm,

en bøjelig stålslange og

et sugemundstykke.

Stålgitteret fastgøres på undersiden af låget under en af åbningerne.

Slangen med sugemundstykket fastgøres til den anden åbning.

Varen skal anvendes til rengøring af fx ildsteder, idet den anvendes sammen med en støvsuger, hvor støvsugerslangen fastgøres på oversiden af låget til åbningen med gitteret.

Under støvsugningen forbliver grove partikler på bunden af beholderen, mens luftbårne partikler filtreres ud af luftstrømmen ved hjælp af gitteret.

8421 39 20

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 1 f) til afsnit XV og teksten til KN-kode 8421, 8421 39 og 8421 39 20.

Da det cylinderformede gitter opfanger de luftbårne partikler og kun lader den rensede luft passere, fungerer det som filter. Varen har derfor karakteristika som et apparat til filtrering eller rensning henhørende under pos. 8421.

Tarifering under pos. 7323 som en husholdningsartikel af stål er udelukket, da dette afsnit i henhold til bestemmelse 1 f) til afsnit XV ikke omfatter varer henhørende under afsnit XVI.

Varen skal tariferes under KN-kode 8421 39 20 som et apparat til filtrering eller rensning af luft.


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 110/2010

af 5. februar 2010

om 120. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra (a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 25. januar 2010 besluttede Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd at fjerne fem fysiske personer fra listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer. Den samme dato besluttede den at ændre identifikationsoplysningerne vedrørende adskillige fysiske eller juridiske personer, enheder, organer eller grupper på listen.

(3)

Bilag I bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

João Vale DE ALMEIDA

Generaldirektør for Eksterne Forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

(1)

Følgende punkter under overskriften »Fysiske personer« udgår:

(a)

Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titel: maulavi. Funktion: viceudenrigsminister for Taliban-regimet. Adresse: Spin Kalay-krydset, Khan Mina-distriktet, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1970. Fødested: Maiwand-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Pasnr.: (a) OR 35914 (afghansk pas udstedt den 26.8.2005 og gyldigt indtil 27.3.2008). Nationalt identitetsnr.: 615565. Nationalitet: afghansk.

(b)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titel: (a) maulavi, b) haji. Funktion: viceplanlægningsminister for Taliban-regimet. Adresse: Deh Now-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1954. Fødested: Jelrez-distriktet, Maidan, Wardak-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) medlem af parlamentet valgt for Wardak-provinsen, b) har siden maj 2007 været næstformand for det afghanske parlaments interne sikkerhedsudvalg.

(c)

Shams-us-Safa Aminzai. Funktion: Taliban-styrets pressecenter, udenrigsministeriet. Nationalitet: afghansk.

(d)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for grænsespørgsmål. Adresse: (a) landsbyen Hazarkhel, Zormat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan, (b) Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: 1974. Fødested: landsbyen Hazarkhel, Zormat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 004548 (afghansk pas). Nationalt identitetsnr.: 22273. Andre oplysninger: (a) har forladt Taliban og tilsluttet sig regeringen som repræsentant for Zurmat-distriktet i Loya Jirga, (b) har siden maj 2007 været guvernør for Uruzgan-provinsen, Afghanistan.

(e)

Fazl Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicehandelsminister. Adresse: Khair Kot-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: 1969. Fødested: Khair Kot-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: registreringsnummer på valgkort er 07503858.

(2)

Punktet »Al-Haramain Foundation (Amerikas Forenede Stater). Adresse: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, ELLER 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, ELLER 97520, USA, (c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA under overskriften Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Haramain Foundation (United States of Americ(a). Adresse: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, ELLER 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, ELLER 97520, USA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Andre oplysninger: Den amerikansk baserede gren af Al-Haramain Foundation blev formelt etableret af Suliman Hamd Suleiman al-Buthe og en associeret i 1997. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.9.2004.«

(3)

Punktet »Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel). Andre oplysninger: (a) en gren af GIA (Groupement islamique armé), der blev dannet som følge af bruddet i 1996, hvor den afghanske veteran Kada Benchikha Larbi besluttede at gå imod lederen af GIA, (b) blev i november 2007 anslået til at omfatte ca. 50 medlemmer, (c) holder til i Vestalgeriet.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel, (c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (d) Katibat el Ahouel). Andre oplysninger: (a) en gren af GIA (Groupement islamique armé), der blev dannet som følge af bruddet i 1996, hvor den afghanske veteran Kada Benchikha Larbi besluttede at gå imod lederen af GIA. Gruppen blev efterfølgende en del af Al-Quaida-organisationen i det islamske Magreb, (b) blev i november 2007 anslået til at omfatte ca. 50 medlemmer (c) holder til i Vestalgeriet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.11.2003.«

(4)

Punktet »Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresse: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Det Forenede Kongerige (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Det Forenede Kongerige (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Det Forenede Kongerige (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Det Forenede Kongerige (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: (a) netsted: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) velgørenhedsorganisationens registreringsnummer: 1083469, (d) registreringsnummer: 3713110« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresse: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Det Forenede Kongerige (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Det Forenede Kongerige (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Det Forenede Kongerige (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Det Forenede Kongerige (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: (a) velgørenhedsorganisationens registreringsnummer: 1083469, (b) registreringsnummer: 3713110. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.«

(5)

Punktet: »Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adresse: Via Padova 82, Milano, Italien (tidligere adresse pr. marts 2004). Fødselsdato: 5.2.1962. Fødselssted: Osniers, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Løsladt den 30.1.2006 fra fængsel i Italien; (c) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Moustafa Abbes (alias (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes) Adresse: Via Padova 82, Milano, Italien (tidligere adresse pr. marts 2004). Fødselsdato: 5.2.1962. Fødested: (a) Osniers, Algeriet, (b) Frankrig. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Løsladt den 30.1.2006 fra fængsel i Italien; (b) Bosiddende i Algeriet pr. november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(6)

Punktet »Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Rom(a). Adresse: Via Lungotevere Dante, Rom, Italien (bopæl). Fødselsdato: 7.9.1967. Fødested: Alger, Algeriet. Andre oplysninger: Dømt in absentia til 5 års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. På flugt siden september 2007« affattes således:

»Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said). Adresse: Via Lungotevere Dante, Rom, Italien (bopæl). Fødselsdato: (a) 7.9.1967, (b) 30.10.1958 (c) 30.10.1968. Fødested: Algier, Algeriet. Andre oplysninger: På flugt siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(7)

Punktet »Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia, født den 5. januar 1966, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 11263265, nationalt identitetsnr.: 660105-01-5297« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Zulkifli Abdul Hir (alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan). Adresse: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Fødselsdato: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Fødested: Muar Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 11263265. Nationalt identifikationsnr.: 660105-01-5297. Andre oplysninger: (a) moderens navn er Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) Kørekortsnummer D2161572 udsted i Californien, USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(8)

Punktet »Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Fødselsdato: 24.9.1959. Fødested: Al-Khitan området, Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101423404, (b) 2541451 (kuwaitisk pas, som udløber den 16.2.2017)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Fødselsdato: 24.9.1959. Fødested: Al-Khitan området, Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101423404, (b) 2541451 (kuwaitisk pas, som udløber den 16.2.2017), (c) 002327881. Nationalt identifikationsnr.: 259092401188 (Kuwait). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008«.

(9)

Punktet »Farid Aider (alias Achour Ali). Adresse: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien. Fødselsdato: 12.10.1964. Fødested: Algier, Algeriet. Skatteregistreringsnr.: DRAFRD64R12Z301C« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Farid Aider (alias Achour Ali). Adresse: (a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, (b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italien (bopæl), (c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (N(A), Italien (bopæl). Fødselsdato: 12.10.1964. Fødested: Algier, Algeriet. Andre oplysninger: Skatteregistreringsnr.: DRAFRD64R12Z301. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(10)

Punktet »Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki). Fødselsdato: 19.11.1971. Adresse: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Fødselssted: Medina, Saudi-Arabien. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnummer: 541939 (yemenitisk pas udstedt i Al-Hudaydah, Yemen, udstedt den 31.7.2000 i navnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationalt identitetsnr.: 216040 (yemenitisk identitetskort). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed). Fødselsdato: 19.11.1971. Adresse: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Fødested: Medina, Saudi-Arabien. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnr.: 541939 (yemenitisk pas udstedt i Al-Hudaydah, Yemen, udstedt den 31.7.2000 i navnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationalt identitetsnr.: 216040 (yemenitisk identitetskort). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(11)

Punktet »Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias (a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Fødselsdato: 20.1.1960. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: 1739010 (kuwaitisk pas udstedt den 26.5.2003 i Kuwait, udløbet den 25.5.2008.)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias (a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Fødselsdato: 20.1.1960. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: 1739010 (kuwaitisk pas udstedt den 26.5.2003 i Kuwait, udløbet den 25.5.2008.). Andre oplysninger: Bosiddende i Kuwait (pr. marts 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.«

(12)

Punktet: »Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Ajadi Chafik, (l) Abou El Bara(a). Adresse: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland; (b) 129 Park Road, London NW8, England; (c) 28, Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien; d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (seneste registrerede adresse i Bosnien); e) Dublin, Irland. Fødselsdato: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Fødselssted: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnummer: (a) E423362 (tunesisk pas udstedt i Islamabad den 15.5.1988, udløbet den 14.5.1993), (b) 0841438 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1998, udløbet den 30.12.2003), (c) 0898813 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1999 i Sarajevo, Bosnien-Hercegovin(a), d) 3449252 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.5.2001 af Bosnien-Hercegovinas konsulære repræsentation i London, udløbet den 30.5.2006). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: (a) Den belgiske adresse ovenfor er en postboks. De belgiske myndigheder hævder, at denne person aldrig har været bosat i Belgien; (b) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland; (c) Faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; (d) tilknytning til Al-Haramain Islamic Foundation; (e) Bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab blev trukket tilbage i juli 2006, og han har intet gyldigt bosnisk-hercegovinsk identifikationsdokument. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Bara(a). Adresse: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München,Tyskland; (b) 129 Park Road, London NW8, England; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien; (d) 20 Provare Street Sarajevo, (seneste registrerede adresse i Bosnien-Hercegovin (a)); (e) Dublin, Irland (bopæl siden august 2009). Fødselsdato: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: (a) E423362 (tunesisk pas udstedt i Islamabad den 15.5.1988, udløbet den 14.5.1993), (b) 0841438 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1998, udløbet den 30.12.2003), (c) 0898813 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1999 i Sarajevo, Bosnien-Hercegovin(a), d) 3449252 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.5.2001 af Bosnien-Hercegovinas konsulære repræsentation i London, udløbet den 30.5.2006). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: (a) Den belgiske adresse ovenfor er en postboks. De belgiske myndigheder hævder, at denne person aldrig har været bosat i Belgien; (b) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland; (c) Faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; d) tilknytning til Al-Haramain Islamic Foundation; e) Bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab blev trukket tilbage i juli 2006, og han har intet gyldigt bosnisk-hercegovinsk identifikationsdokument. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(13)

Punktet »Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresse: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (bopæl). Fødselsdato: 28.6.1963. Fødested: Tataouene, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L183017 (Tunesisk pas udstedt den 14.2.1996, udløbet den 13.2.2001). Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnr.: HDDFTH63H28Z352V, (b) idømt 5 års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. Løsladt den 22.3.2007 efter beslutning om suspension af dommen« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan Al Haddad). Adresse: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (bopæl). Fødselsdato: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Fødested: Tataouene, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L183017 (tunesisk pas udstedt den 14.2.1996, udløbet den 13.2.2001). Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnr.: HDDFTH63H28Z352V, (b) Arresteret den 16.12.2006. Løsladt den 22.3.2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(14)

Punktet »Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresse: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødselssted: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: (a) Tunesisk (b) Belgisk (siden 8.11.1993). Pasnummer: E590976 (tunesisk pas udstedt den 19.6.1987, udløbet den 18.6.1992). Andre oplysninger: (a) Arresteret i Belgien den 18.12.2001, (b) Løsladt i begyndelsen af 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresse: (a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgien, (b) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bruxelles, Belgien, (c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødested: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: (a) tunesisk (b) belgisk (siden 8.11.1993). Pasnr.: E590976 (tunesisk pas udstedt den 19.6.1987, udløbet den 18.6.1992). Andre oplysninger: (a) Arresteret i Belgien den 18.12.2001, (b) Løsladt i begyndelsen af 2008, arresteret igen i juni 2009 for manglende overholdelse af den betingede løsladelse. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.«

(15)

Punktet »Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Fødselsdato: 1.1.1965. Nationalitet: qatarsk. Pasnr.: 00685868 (Qatar). Identitetskortnr.: 26563400140 (Qatar). Andre oplysninger: (a) Qatar-baseret finansmand og facilitator, som har ydet finansiel støtte til og ageret på vegne af den øverste ledelse af Al-Qaida, herunder sørget for overførsel af rekrutter til Al-Qaida-træningslejre i Sydasien. (b) Blev i januar 2008 dømt in absentia af Bahrains højeste strafferet for at finansiere terrorisme, gennemføre træning i terrorvirksomhed, hjælpe andre med at få træning i terrorvirksomhed i udlandet og være medlem af en terroristorganisation. (c) Arresteret i Qatar i marts 2008. Afsoner sin dom i Qatar (juni 2008)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Fødselsdato: 1.1.1965. Nationalitet: qatarsk. Pasnr.: 00685868 (udstedt i Doha den 5.2.2006 og udløber den 4.2.2010). Identitetskortnr.: 26563400140 (Qatar). Adresse: Doha, Qatar. Andre oplysninger: Arresteret i Qatar i marts 2008. Afsonede sin dom i Qatar og er løsladt fra fængsel. Moderens navn er Hamdah Ahmad Haidoos. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2008.«

(16)

Punktet »Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovi(c). Fødselsdato: 14.1.1965. Fødested: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk distrikt, Den Socialistiske Sovjetrepublik Tjetjeno-Ingusj, Den Russiske Føderation, (b) Vedensk distrikt, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Nationalitet: russisk. Pas: 623334 (russisk pas, januar 2002). Nationalt identifikationskort nr.: IY-OZH No 623334 (udstedt den 9.6.1989 af vedensk distriktet). Andre oplysninger: international arrestordre udstedt af den russiske regering« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q) Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadul(a). Fødselsdato: 14.1.1965. Fødested: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk distrikt, Den Socialistiske Sovjetrepublik Tjetjeno-Ingusj, Den Russiske Føderation, (b) Vedensk distrikt, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Nationalitet: russisk. Pas: 623334 (russisk pas, januar 2002). Nationalt identifikationskort nr.: IY-OZH No 623334 (udstedt den 9.6.1989 af vedensk distriktet). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.8.2003.«

(17)

Punktet »Mokhtar Belmokhtar (alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Balmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Fødselsdato: 1.6.1972. Fødested: Ghardaia, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: søn af Mohamed og Zohra Chemkha« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mokhtar Belmokhtar (alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Fødselsdato: 1.6.1972. Fødested: Ghardaia, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: søn af Mohamed og Zohra Chemkha, (b) aktiv i Nordmali. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.11.2003.«

(18)

Punktet »Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresse: (a) Via Garibaldi 5, San Zenone al Po (MI), Italien, (tidligere adresse fra marts 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (tidligere adresse pr. oktober 2002). Fødselsdato: 7.6.1954. Fødselssted: Tighennif, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Nationalt identifikationsnr.: italiensk skatteregistreringsnr. DRMTMN54H07Z301T. Andre oplysninger: (a) Løsladt den 30.7.2008 fra fængsel i Italien; (b) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresse: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, (tidligere adresse pr. marts 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (tidligere adresse pr. oktober 2002). Fødselsdato: 7.6.1954. Fødested: Tighennif, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Italiensk skatteregistreringsnr.: DRMTMN54H07Z301T. Andre oplysninger: Bosiddende i Algeriet pr. november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(19)

Punktet »Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Rom(a). Adresse: (a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, (b) Milano, Italien (bopæl). Fødselsdato: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Fødested: Rouiba, Algeriet. Andre oplysninger: Idømt 5 års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. Løsladt den 5.10.2006. Arresteret igen den 11.8.2006 for terrorhandlinger. Tilbageholdt i Italien siden september 2007« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Ali Mohamed El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma (c) Ali Il Barbuto). Fødselsdato: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Fødested: Rouiba, Algeriet. Adresse: (a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, (b) 3 via Ajraghi Milan, Italien (bopæl). Andre oplysninger: Moderens navn er Hamadche Zoulicha. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(20)

Punktet »Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi (c) Saqar Aljawadi). Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødselssted: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnummer: 00385937 (yemenitisk pas). Andre oplysninger: (a) Adresse er en tidligere adresse, (b) Overført fra De Forenede Stater til Yemen i november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødested: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 00385937 (yemenitisk pas). Andre oplysninger: (a) Adresse er en tidligere adresse, (b) Overført fra De Forenede Stater til Yemen i november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(21)

Punktet »Abderrahmane Kifane. Adresse: via S. Biagio 32 eller 35, Sant’Anastasia (N(A), Italien. Fødselsdato: 7.3.1963. Fødested: Casablanca, Marokko. Andre oplysninger: Idømt 20 måneders fængsel i Italien den 22.7.1995 for at hjælpe Den Væbnede Islamiske Gruppe (»GIA«). Idømt 3½ års fængsel ved appelretten i Napoli den 16.3.2004. Højesteret skal træffe afgørelse om en ny retssag« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abderrahmane Kifane. Adresse: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (N(A), Italien. Fødselsdato: 7.3.1963. Fødested: Casablanca, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(22)

Punktet »Uthman Omar Mahmoud (alias (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (h) Abu Ismail). Fødselsdato: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001. Andre oplysninger: Fængslet i Det Forenede Kongerige under afventning af retssagen om udvisning (pr. marts 2009)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Omar Mahmoud Uthman (alias (a) Al-Samman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed, (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar (e) Abu Ismail). Fødselsdato: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Fødested: Bethlehem, Vestbredden, de palæstinenske områder. Nationalitet: jordansk. Adresse: Det Forenede Kongerige (siden 1993). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Det Forenede Kongerige mellem oktober 2002 og marts 2005 og mellem august 2005 og juni 2008. Fængslet i Det Forenede Kongerige siden december 2008 (pr. marts 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(23)

Punktet »Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia, født den 25. maj 1964, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 10326821, nationalt identitetsnr.: 640525-01-5885« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Amran Mansor (alias Henry). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 25.5.1964. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 10326821. Nationalt identitetsnr.: 640525-01-5885. Andre oplysninger: Løsladt fra fængsel og menes at være i Indonesien. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(24)

Punktet »Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 11.8.1969. Fødselssted: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnummer: A 9775183. Nationalt identitetsnr.: 690811-10-5873. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 11.8.1969. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 9775183. Nationalt identitetsnr.: 690811-10-5873. Andre oplysninger: Bekræftet død i september 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(25)

Punktet »Djamel Moustfa (alias (a) Ali Barkani (Fødselsdato: 22.8.1973; fødested: Marokko); (b) Kalad Belkasam (Fødselsdato: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Fødselsdato: 31.12.1979; fødested: Mascara, Algeriet); (d) Mostefa Djamel (Fødselsdato: 26.9.1973; fødested: Mahdia, Algeriet); (e) Mustafa Djamel (Fødselsdato: 31.12.1979; fødested: Mascara, Algeriet); (f) Balkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973; fødested: Algier, Algeriet); (g) Bekasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973; fødested: Algier, Algeriet); (h) Belkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973; fødested: Algier, Algeriet); (i) Damel Mostafa (Fødselsdato: 31.12.1979; fødested: Algier, Algeriet); (j) Djamal Mostafa, Fødselsdato 31.12.1979 i Mascara, Algeriet; (k) Djamal Mostafa (Fødselsdato 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Fødselsdato 31.12.1979; fødested: Maskara, Algeriet); (m) Djamel Mostafa (Fødselsdato 31.12.1979; fødested: Algier, Algeriet); (n) Fjamel Moustfa (Fødselsdato 28.9.1973; fødested: Tiaret, Algeriet); (o) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979; fødested: Mascara, Algeriet); (q) Mustafa). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 28.9.1973. fødested: Tiaret, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) faderens navn: Djelalli Moustafa; (b) moderens navn: Kadeja Mansore; (c) algerisk fødselsattest, udstedt til Djamel Mostefa, fødselsdato 25.9.1973 i Mehdia, Tiaret-provinsen, Algeriet; (d) kørekort nr. 20645897 (forfalsket dansk kørekort udstedt til Ali Barkani, 22.8.1973 i Marokko); (e) har sidet i fængsel i Tyskland siden august 2006; (f) udvist til Algeriet i september 2007« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Djamel Moustfa (alias (a) Ali Barkani (Fødselsdato: 22.8.1973; Fødested: Marokko); (b) Kalad Belkasam (Fødselsdato: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); (d) Mostafa Djamel (fødselsdato: 26.9.1973. Fødested: Mahdia, Algeriet); (e) Mustafa Djamel (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); (f) Balkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); (g) Bekasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); (h) Belkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); (i) Damel Mostafa (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Algier, Algeriet); (j) Djamal Mostafa. Fødselsdato 31.12.1979 i Mascara, Algeriet; (k) Djamal Mostafa (Fødselsdato 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Fødselsdato 31.12.1979; Fødested: Maskara, Algeriet); (m) Djamel Mostafa (Fødselsdato (a) 31.12.1979 (b) 22.12.1973; Fødested: Algier, Algeriet); (n) Fjamel Moustfa (Fødselsdato 28.9.1973; Fødested: Tiaret, Algeriet); (o) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); (q) Mustaf(a). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 28.9.1973. Fødested: Tiaret, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Faderens navn: Djelalli Moustfa; (b) Moderens navn: Kadeja Mansore; (c) Algerisk fødselsattest, udstedt til Djamel Mostefa, fødselsdato 25.9.1973 i Mehdia, Tiaret-provinsen, Algeriet; (d) Kørekort nr. 20645897 (forfalsket dansk kørekort udstedt til Ali Barkani, født den 22.8.1973 i Marokko); (e) Har siddet i fængsel i Tyskland siden august 2006; (f) Udvist til Algeriet i september 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.«

(26)

Punktet »Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adresse: Al-Salibekhat området, Kuwait. Fødselsdato: 1.10.1961. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: 101856740 (kuwaitisk pas udstedt den 12.5.2005, udløbet den 11.5.2007)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adresse: Al-Salibekhat området, Kuwait. Fødselsdato: 1.10.1961. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101856740 (kuwaitisk pas udstedt den 12.5.2005, udløbet den 11.5.2007), (b) 002955916 (kuwaitisk pas). Nationalt identitetsnr.: 261122400761 (Kuwait). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.«

(27)

Punktet »Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annab(a). Fødselsdato: 2.12.1967. Fødested: Annaba, Algeriet. Adresse: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeriet, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italien, (c) via Genova 121, Napoli, Italien (bopæl). Andre oplysninger: Idømt 5 års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. Arresteret i Frankrig den 5.7.2005 og udleveret til Italien den 27.8.2005. Tilbageholdt siden september 2007« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Yacine Ahmed Nacer (alias (a) Yacine Di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano). Fødselsdato: 2.12.1967. Fødested: Annaba, Algeriet. Adresse:(a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeriet, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italien, (c) via Genova 121, Napoli, Italien (bopæl), (d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (V(A), Italien. Andre oplysninger: Faderens navn er Ahmed Nacer Abderrahmane. Moderens navn er Hafsi Mabtouka. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 111/2010

af 8. februar 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. februar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

62,3

TN

118,0

TR

102,1

ZZ

96,8

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

142,0

ZZ

125,4

0709 90 70

MA

142,7

TR

131,2

ZZ

137,0

0709 90 80

EG

97,7

MA

131,9

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,6

MA

51,5

TN

46,6

TR

50,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

164,7

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

103,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,7

EG

61,9

IL

92,0

JM

106,7

MA

131,6

PK

35,2

TR

68,9

ZZ

79,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

67,9

ZZ

81,7

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

82,3

MK

24,7

US

123,5

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

64,8

TR

84,8

US

115,7

ZA

113,8

ZZ

94,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 112/2010

af 8. februar 2010

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 99/2010 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. februar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 34 af 5.2.2010, s. 19.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 9. februar 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


DIREKTIVER

9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/21


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/4/EU

af 8. februar 2010

om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er for øjeblikket to ikke-oxiderende hårfarvestoffer, der er midlertidigt tilladt til anvendelse i kosmetiske midler indtil den 31. december 2010 med de begrænsninger og betingelser, der er fastsat i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (i det følgende benævnt »VFK«) har afgivet endelig udtalelse om sikkerheden ved de pågældende to ikke-oxiderende hårfarvestoffer, HC Orange No. 2 og 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, der er opført under løbenummer 26 og 29 i del 2 i bilag III. VFK anbefalede, at den højest tilladte koncentration i det færdige kosmetiske middel skal være 1,0 % for HC Orange No. 2 og 0,2 % for 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. HC Orange No. 2 og 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole kan derfor reguleres endeligt i del 1 i bilag III.

(3)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Med henblik på en gradvis overgang i markedsføringen af midler, der indeholder HC Orange No. 2, og som ikke opfylder bestemmelserne om mærkning i dette direktiv, bør der indføres passende overgangsperioder.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 76/768/EØF

Bilag III til direktiv 76/768/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. september 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i bilaget til nærværende direktiv, undtagen forpligtelserne vedrørende mærkning i kolonne f under løbenummer 208, fra den 1. december 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kosmetiske midler, som ikke opfylder forpligtelserne vedrørende mærkning i kolonne f under løbenummer 208 i del I i bilag III til direktiv 76/768/EØF som ændret ved nærværende direktiv, ikke bringes i omsætning af EU-producenter eller importører, der er etableret i EU, efter den 1. november 2011.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kosmetiske midler, som ikke opfylder forpligtelserne vedrørende mærkning i kolonne f) under løbenummer 208 i del I i bilag III til direktiv 76/768/EØF som ændret ved nærværende direktiv, ikke sælges eller afsættes til den endelige forbruger i EU efter den 1. november 2012.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.


BILAG

I bilag III til direktiv 76/768/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 indsættes følgende nye stoffer:

Løbenummer

Stof

Begrænsninger

Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på etiketten

Anvendelsesområde

Højest tilladte koncentration i det færdige kosmetiske middel

Yderligere begrænsninger og krav

a

b

c

d

e

f

»208

1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzen og salte heraf

HC Orange No. 2

CAS-nr. 85765-48-6

EINECS 416-410-1

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsmidler

1,0 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Image

Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

209

2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol og salte heraf

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

CAS-nr. 66095-81-6

EINECS 266-138-0

Hårfarvningsingrediens i ikke-oxiderende hårfarvningsmidler

0,2 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

 

2)

I del 2 udgår stofferne under løbenummer 26 og 29.


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/5/EU

af 8. februar 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage acrolein som et aktivt stof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. august 2006 modtog Det Forenede Kongerige en henvendelse fra Baker Petrolite, som i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i direktiv 98/8/EF ansøgte om optagelse af det aktive stof acrolein i direktivets bilag I til anvendelse i produkttype 12, midler mod slim, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF. På datoen i artikel 34, stk. 1, i direktiv 98/8/EF var acrolein ikke på markedet som aktivt stof i et biocidholdigt produkt.

(2)

Efter at have foretaget sin vurdering forelagde Det Forenede Kongerige den 16. marts 2009 en rapport sammen med en henstilling for Kommissionen.

(3)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået rapporten i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 17. september 2009 og resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport.

(4)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes som midler mod slim og indeholder acrolein, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. Det er derfor hensigtsmæssigt at optage acrolein i bilag I.

(5)

Ikke alle potentielle anvendelser er blevet vurderet på EU-plan. Derfor bør medlemsstaterne vurdere de anvendelser eller eksponeringsscenarier og de risici for delmiljøer og befolkningsgrupper, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan, og sikre, at der i forbindelse med udstedelse af produktgodkendelser træffes passende foranstaltninger eller stilles specifikke betingelser, som begrænser de identificerede risici til et acceptabelt omfang.

(6)

I lyset af resultaterne i vurderingsrapporten bør der i forbindelse med produkttilladelsen stilles krav om, at der træffes specifikke risikobegrænsende foranstaltninger for produkter, som indeholder acrolein, og som anvendes som midler mod slim.

(7)

Det bør navnlig kræves, at produkter, som er beregnet til industriel brug eller brug af fagfolk, kun anvendes med passende personlige værnemidler, og at der fastsættes sikre arbejdsprocedurer såsom overvågning af luftkvaliteten og brug af eksklusionszoner, medmindre det godtgøres, at risiciene for industrielle brugere og fagfolk kan begrænses med andre midler.

(8)

Der bør træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til begrænsning af risiciene for havmiljøet, eftersom der i forbindelse med vurderingen er peget på uacceptable risici for dette delmiljø. Med dette for øje bør de kompetente myndigheder ved godkendelsen af det biocidholdige produkt kræve, at visse betingelser opfyldes, såsom overvågning af spildevandet og om nødvendigt behandling af det inden udledning, medmindre det kan godtgøres, at risikoen for miljøet kan begrænses med andre midler.

(9)

Før et aktivt stof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv.

(10)

Direktiv 98/8/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/8/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. august 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.


BILAG

Følgende række for acrolein indsættes i bilag I til direktiv 98/8/EF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Minimumsrenhed af det biocidholdige produkts aktive stof i den form, det markedsføres

Optagelsesdato

Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

(undtagen for produkter, som indeholder mere end ét aktivt stof — her er fristen for overholdelse af artikel 16, stk. 3, den frist, der fastsættes i den sidste af beslutningerne om optagelse angående dets aktive stof)

Udløbsdato for optagelsen

Produkttype

Særlige bestemmelser (1)

»30

acrolein

acrylaldehyde

EF-nr.: 203-453-4

CAS-nr.: 107-02-8

913 g/kg

1. september 2010

Ikke relevant

31. august 2020

12

Under behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et produkt efter artikel 5 og bilag VI skal medlemsstaterne, når det er relevant for det pågældende produkt, vurdere, hvilke befolkningsgrupper der kan blive eksponeret for produktet, og hvilke anvendelses- og eksponeringsscenarier der ikke har fået en repræsentativ behandling i risikovurderingen på EU-plan.

Medlemsstaterne sikrer, at godkendelser udstedes på følgende betingelser:

1)

Spildevand, der indeholder acrolein, skal overvåges inden udledning, medmindre det kan godtgøres, at risikoen for miljøet kan begrænses med andre midler. Hvis der er nogen risiko for havmiljøet, skal spildevand tilbageholdes i egnede tanke eller behandles passende inden udledning.

2)

Produkter, som er godkendt til industriel brug og/eller brug af fagfolk, må kun anvendes med passende personlige værnemidler, og der skal fastsættes sikre arbejdsprocedurer, medmindre det godtgøres i ansøgningen om godkendelse af et produkt, at risiciene for industrielle brugere og/eller fagfolk kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.«


(1)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


AFGØRELSER

9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/27


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 2. februar 2010

om afslutning af regnskaberne for Maltas betalingsorgan vedrørende de udgifter i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2008

(meddelt under nummer K(2010) 468)

(Kun den maltesiske udgave er autentisk)

(2010/68/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 30 og 39,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2009/366/EF (2) har for regnskabsåret 2008 afsluttet regnskaberne for alle betalingsorganer, undtagen regnskaberne for det maltesiske betalingsorgan »MRRA«.

(2)

Efter fremsendelsen af nye oplysninger og efter yderligere kontroller kan Kommissionen nu vedtage en afgørelse vedrørende udgifterne i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne om, hvorvidt de regnskaber, som det maltesiske betalingsorgan »MRRA« har fremsendt, er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige.

(3)

Ifølge artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 foregriber nærværende afgørelse ikke eventuelle senere afgørelser, truffet af Kommissionen, om udelukkelse fra EU-finansiering af udgifter, der ikke er afholdt efter EU-bestemmelserne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Hermed afsluttes regnskaberne for det maltesiske betalingsorgan »MRRA« vedrørende de udgifter i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), for regnskabsåret 2008.

De beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til medlemsstaten i henhold til nærværende afgørelse i forbindelse med foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i Malta, er anført i bilag I og II.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Malta.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2010.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 111 af 5.5.2009, s. 35.


BILAG I

Afslutning af betalingsorganernes regnskaber

Regnskabsår 2008 — EGFL's udgifter til udvikling af landdistrikterne i de nye medlemsstater

Beløb, der skal tilbagebetales af eller udbetales til medlemsstaten

MS

 

2008 — Betalingsorganernes udgifter, for hvilke regnskaberne er

I alt a + b

Nedsættelser

I alt

Mellemliggende betalinger tilbagebetalt til medlemsstaten for regnskabsåret

Beløb, som medlemsstaten skal tilbagebetale (–) eller have udbetalt (+)

afsluttet

udskilte

= udgifter, der er anmeldt i den årlige anmeldelse

= samlede mellemliggende betalinger tilbagebetalt til medlemsstaten for regnskabsåret

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


BILAG II

Udgifter afsluttet af EGFL til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i de nye medlemsstater for regnskabsåret 2008

Forskelle mellem årsregnskaber og anmeldte udgifter

MS

Nr.

Foranstaltninger

Udgifter 2008

Bilag I, kolonne »a«

Nedsættelser

Bilag I, kolonne »d«

Regnskabsafsluttet beløb 2008

Bilag I, kolonne »e«

MT

Nr.

Foranstaltninger

i

ii

iii = i + ii

 

1

Mindre gunstigt stillede områder

975,33

0,00

975,33

 

2

Miljøvenligt landbrug

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Overholdelse af normer

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Producentsammenslutninger

0,00

0,00

0,00

 

5

Teknisk bistand

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Supplerende støtte til statsstøtte

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc-foranstaltninger

9 759,30

0,00

9 759,30

I alt

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/30


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. februar 2010

om ændring af beslutning 2008/456/EF om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden

(meddelt under nummer K(2010) 694)

(Kun den bulgarske, den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2010/69/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (1), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Beslutning nr. 574/2007/EF er blevet gennemført ved Kommissionens beslutning 2008/456/EF (2).

(2)

Af hensyn til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør der fastsættes et loft for de kumulerede forfinansieringsbetalinger til de årlige programmer.

(3)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af beslutning nr. 574/2007/EF, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da beslutning nr. 574/2007/EF imidlertid udbygger Schengenreglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Danmark i henhold til protokollens artikel 4 ved brev af 19. juni 2007 givet meddelelse om, at landet har gennemført beslutning nr. 574/2007/EF i national lovgivning. Danmark er derfor i henhold til folkeretten bundet af denne afgørelse.

(4)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (3). Afgørelsen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(5)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (4). Afgørelsen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland.

(6)

For så vidt angår Island og Norge udgør beslutning nr. 574/2007/EF en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), henhørende under de områder, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (6).

(7)

For så vidt angår Schweiz udgør beslutning nr. 574/2007/EF en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (8).

(8)

For så vidt angår Liechtenstein udgør beslutning nr. 574/2007/EF en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (9).

(9)

Beslutning 2008/456/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2008/456/EF foretages følgende ændringer:

1)

Overskriften til artikel 24 affattes således:

»Statusrapporter og endelige rapporter om gennemførelsen af de årlige programmer og betalingsanmodninger«.

2)

I artikel 24 indsættes følgende som stk. 4:

»4.   De kumulerede forfinansieringsbetalinger til en medlemsstat må ikke overstige 90 % af det samlede beløb, som den pågældende medlemsstat er tildelt i henhold til den finansieringsafgørelse, der godkender det årlige program, jf. artikel 41, stk. 3 og 4, i basisretsakten.

Hvis en medlemsstat nationalt har indgået forpligtelser for mindre end det samlede beløb, der er tildelt i henhold til den finansieringsafgørelse, der godkender det årlige program, må de kumulerede forfinansieringsbetalinger ikke overstige 90 % af det beløb, der nationalt er indgået forpligtelser for.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 144 af 6.6.2007, s. 22.

(2)  EUT L 167 af 27.6.2008, s. 1.

(3)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(4)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(6)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(7)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(8)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3.


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/32


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. februar 2010

om ændring af beslutning 2008/458/EF om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden

(meddelt under nummer K(2010) 695)

(Kun den bulgarske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2010/70/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (1), særlig artikel 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF er blevet gennemført ved Kommissionens beslutning 2008/458/EF (2).

(2)

Af hensyn til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør der fastsættes et loft for de kumulerede forfinansieringsbetalinger til medlemsstaterne til de årlige programmer.

(3)

I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er Det Forenede Kongerige bundet af basisretsakten og følgelig af denne afgørelse.

(4)

I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er Irland bundet af basisretsakten og følgelig af denne afgørelse.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er denne afgørelse ikke bindende for og finder derfor ikke anvendelse i Danmark.

(6)

Beslutning 2008/458/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2008/458/EF foretages følgende ændringer:

1)

Overskriften til artikel 24 affattes således:

»Statusrapporter og endelige rapporter om gennemførelsen af de årlige programmer og betalingsanmodninger«.

2)

I artikel 24 indsættes følgende som stk. 4:

»4.   De kumulerede forfinansieringsbetalinger til en medlemsstat må ikke overstige 90 % af det samlede beløb, som den pågældende medlemsstat er tildelt i henhold til den finansieringsafgørelse, der godkender det årlige program, jf. artikel 39, stk. 3 og 4, i basisretsakten.

Hvis en medlemsstat nationalt har indgået forpligtelser for mindre end det samlede beløb, der er tildelt i henhold til den finansieringsafgørelse, der godkender det årlige program, må de kumulerede forfinansieringsbetalinger ikke overstige 90 % af det beløb, der nationalt er indgået forpligtelser for.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 144 af 6.6.2007, s. 45.

(2)  EUT L 167 af 27.6.2008, s. 135.


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/34


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. februar 2010

om, at diazinon ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2010) 749)

(EØS-relevant tekst)

(2010/71/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Denne liste omfatter diazinon til anvendelse i produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(3)

Fristen for indsendelse af et fuldstændigt dossier for aktive stoffer til anvendelse i produkttype 18 var den 30. april 2006. Der er imidlertid ikke inden fristens udløb modtaget noget fuldstændigt dossier.

(4)

Kommissionen har underrettet medlemsstaterne herom. Kommissionen har den 14. juni 2006 også offentliggjort denne oplysning elektronisk.

(5)

Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af oplysningerne tilkendegav en virksomhed interesse for at indtræde som deltager for diazinon til anvendelse i produkttype 18.

(6)

Ved Kommissionens beslutning 2007/794/EF af 29. november 2007 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF (3), fastsattes den nye frist for indsendelse af et dossier til den 30. april 2008.

(7)

Inden udløbet af denne frist og inden indsendelse af dossieret forespurgte ansøgeren hos Portugal, der er udpeget som referentmedlemsstat for vurderingen af diazinon, om det pågældende produkt, et loppehalsbånd, skulle anses for et biocidholdigt produkt eller et veterinærlægemiddel.

(8)

Efter at have rådført sig med Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelte Portugal ansøgeren, at de fleste medlemsstater ikke ville betragte et loppehalsbånd som det, ansøgeren havde bragt i omsætning, som et biocidholdigt produkt, men som et veterinærlægemiddel som defineret i artikel 1, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (4).

(9)

På baggrund af denne oplysning har ansøgeren ikke indgivet noget dossier med henblik på optagelse af diazinon i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18. I medfør af artikel 12, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 kan hvervet som deltager for diazinon i produkttype 18 ikke længere overtages.

(10)

Da ansøgeren ikke har indsendt noget dossier inden den fastsatte frist, bør diazinon ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18.

(11)

Der er behov for at fastsætte en længere periode til udfasning af loppehalsbånd, der er i omsætning i nogle medlemsstater som biocidholdige produkter, så de kan blive godkendt som veterinærlægemidler i overensstemmelse med direktiv 2001/82/EF.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Diazinon (CAS-nummer 333-41-5, EF-nummer 206-373-8) optages ikke i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18.

Artikel 2

Loppehalsbånd, der er i omsætning som biocidholdige produkter og indeholder diazinon til anvendelse i produkttype 18, må ikke være i omsætning fra den 1. marts 2013.

Andre biocidholdige produkter, der indeholder diazinon til anvendelse i produkttype 18, må ikke være i omsætning fra den 1. marts 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 320 af 6.12.2007, s. 35.

(4)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.


9.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/36


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. februar 2010

om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2010) 751)

(EØS-relevant tekst)

(2010/72/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stof/produkttype på listen, enten at alle deltagerne er trådt ud af undersøgelsesprogrammet, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget fuldstændigt dossier inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9 og artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har derfor i medfør af artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 13. januar 2009, 11. februar 2009 og 11. marts 2009.

(4)

Inden for tre måneder efter offentliggørelsen af oplysningerne har ingen person eller medlemsstat tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for de pågældende stoffer og produkttyper.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de pågældende stoffer og produkttyper derfor ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden bør biocidholdige produkter, der indeholder aktivstofferne i forbindelse med produkttyperne i bilaget, ikke længere bringes i omsætning fra en bestemt dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De i bilaget anførte stoffer optages ikke til anvendelse i de pågældende produkttyper i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

Artikel 2

Med henblik på artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 kan biocidholdige produkter, der indeholder aktivstofferne i forbindelse med produkttyperne i bilaget, ikke længere bringes i omsætning fra den 9. februar 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2010.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Stoffer og produkttyper, der ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

RMS

bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber

 

312600-89-8

11

AT

cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt

 

66603-10-9

11

AT

peroxyoctansyre

 

33734-57-5

11

FR

peroxyoctansyre

 

33734-57-5

12

FR

bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber

 

312600-89-8

12

AT

bronopol

200-143-0

52-51-7

7

ES

bronopol

200-143-0

52-51-7

10

ES

chlorcresol

200-431-6

59-50-7

10

FR

myresyre

200-579-1

64-18-6

9

BE

benzoesyre

200-618-2

65-85-0

11

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

9

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

10

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

11

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

12

DE

ethylenoxid

200-849-9

75-21-8

20

N

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

7

EE

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

9

EE

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

10

EE

2-chloracetamid

201-174-2

79-07-2

11

EE

glycolsyre

201-180-5

79-14-1

12

LT

L-(+)-mælkesyre

201-196-2

79-33-4

20

DE

symclosen

201-782-8

87-90-1

7

UK

symclosen

201-782-8

87-90-1

9

UK

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

7

IE

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

9

IE

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

10

IE

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

11

IE

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

12

IE

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

7

DE

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

9

DE

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

10

DE

glutaral

203-856-5

111-30-8

7

FI

glutaral

203-856-5

111-30-8

9

FI

glutaral

203-856-5

111-30-8

10

FI

glutaral

203-856-5

111-30-8

22

FI

2-phenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

7

UK

2-phenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

10

UK

2-phenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

11

UK

cetylpyridiniumchlorid

204-593-9

123-03-5

6

UK

cetylpyridiniumchlorid

204-593-9

123-03-5

7

UK

cetylpyridiniumchlorid

204-593-9

123-03-5

9

UK

cetylpyridiniumchlorid

204-593-9

123-03-5

20

UK

carbondioxid

204-696-9

124-38-9

15

FR

carbondioxid

204-696-9

124-38-9

20

FR

nitromethylidyntrimethanol

204-769-5

126-11-4

11

UK

nitromethylidyntrimethanol

204-769-5

126-11-4

12

UK

tosylchloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

9

ES

tosylchloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

10

ES

kaliumdimethyldithiocarbamat

204-875-1

128-03-0

10

UK

natriumdimethyldithiocarbamat

204-876-7

128-04-1

10

UK

captan

205-087-0

133-06-2

7

IT

captan

205-087-0

133-06-2

9

IT

captan

205-087-0

133-06-2

10

IT

N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

10

IT

N,N-diethyl-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

22

SE

thiram

205-286-2

137-26-8

7

BE

thiram

205-286-2

137-26-8

10

BE

thiram

205-286-2

137-26-8

11

BE

thiram

205-286-2

137-26-8

12

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

7

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

9

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

10

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

11

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

12

BE

kaliummethyldithiocarbamat

205-292-5

137-41-7

9

CZ

kaliummethyldithiocarbamat

205-292-5

137-41-7

11

CZ

kaliummethyldithiocarbamat

205-292-5

137-41-7

12

CZ

metamnatrium

205-293-0

137-42-8

12

BE

metamnatrium

205-293-0

137-42-8

20

BE

dinatriumcyandithiocarbamat

205-346-8

138-93-2

9

CZ

dinatriumcyandithiocarbamat

205-346-8

138-93-2

11

CZ

dinatriumcyandithiocarbamat

205-346-8

138-93-2

12

CZ

1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof

205-444-0

140-95-4

9

HU

1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof

205-444-0

140-95-4

11

HU

1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof

205-444-0

140-95-4

12

HU

nabam

205-547-0

142-59-6

9

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

10

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

11

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

12

PL

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

11

ES

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

12

ES

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

20

ES

dazomet

208-576-7

533-74-4

7

BE

dazomet

208-576-7

533-74-4

9

BE

dazomet

208-576-7

533-74-4

10

BE

dazomet

208-576-7

533-74-4

11

BE

dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid/tolylfluanid

211-986-9

731-27-1

10

FI

hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

9

FR

hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

10

FR

hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

11

FR

hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

12

FR

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat

212-579-9

828-00-2

11

AT

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat

212-579-9

828-00-2

12

AT

dichlofluanid

214-118-7

1085-98-9

10

UK

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

9

PL

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

11

PL

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

12

PL

zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

7

UK

zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

9

UK

zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

10

UK

dinatriumtetraborat, vandfrit

215-540-4

1330-43-4

7

NL

dinatriumtetraborat, vandfrit

215-540-4

1330-43-4

9

NL

dinatriumtetraborat, vandfrit

215-540-4

1330-43-4

10

NL

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

7

CZ

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

9

CZ

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

10

CZ

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

12

CZ

chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

7

NL

chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

9

NL

chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

10

NL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

7

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

9

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

10

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

11

EL

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

12

EL

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

9

PT

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

10

PT

2,2'-dithiobis[N-methylbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

7

PL

2,2'-dithiobis[N-methylbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

9

PL

2,2'-dithiobis[N-methylbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

12

PL

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

7

ES

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

10

ES

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

22

ES

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

7

SI

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

9

SI

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

10

SI

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

22

SI

natriumdichlorisocyanuratdihydrat

220-767-7

51580-86-0

9

UK

troclosennatrium

220-767-7

2893-78-9

9

UK

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

9

LT

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

10

LT

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

11

LT

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

12

LT

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

22

LT

(ethylendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

9

PL

dipyrithion

223-024-5

3696-28-4

9

SE

natrium-2,4,6-trichlorphenolat

223-246-2

3784-03-0

9

IE

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

11

SE

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

12

SE

methenamin-3-chlorallylochlorid

223-805-0

4080-31-3

9

PL

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

9

PL

tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

9

ES

tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

10

ES

N,N'-methylenbismorpholin

227-062-3

5625-90-1

9

AT

N,N'-methylenbismorpholin

227-062-3

5625-90-1

11

AT

terbuthylazin

227-637-9

5915-41-3

11

UK

terbuthylazin

227-637-9

5915-41-3

12

UK

(R)-p-mentha-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

12

PT

methylendithiocyanat

228-652-3

6317-18-6

7

FR

methylendithiocyanat

228-652-3

6317-18-6

9

FR

methylendithiocyanat

228-652-3

6317-18-6

10

FR

methylendithiocyanat

228-652-3

6317-18-6

11

FR

methylendithiocyanat

228-652-3

6317-18-6

22

FR

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

11

PL

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

12

PL

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen

230-515-8

7166-19-0

11

SK

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen

230-515-8

7166-19-0

12

SK

didecyldimethylammoniumchlorid

230-525-2

7173-51-5

7

IT

didecyldimethylammoniumchlorid

230-525-2

7173-51-5

9

IT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

7

PT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

9

PT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

10

PT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

11

PT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

12

PT

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

9

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

11

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

12

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

20

DE

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

22

DE

calciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

7

DE

calciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

9

DE

calciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

20

DE

iod

231-442-4

7553-56-2

7

SE

iod

231-442-4

7553-56-2

9

SE

iod

231-442-4

7553-56-2

10

SE

iod

231-442-4

7553-56-2

11

SE

siliciumdioxid — amorft

231-545-4

7631-86-9

20

FR

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

9

DE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

11

DE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

12

DE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

20

DE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

22

DE

natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

7

NL

natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

9

NL

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

9

DE

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

11

DE

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

12

DE

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

20

DE

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

22

DE

7a-ethyl-dihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

11

PL

7a-ethyl-dihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

12

PL

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

9

DE

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

11

DE

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

12

DE

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

20

DE

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

22

DE

natriumchlorit

231-836-6

7758-19-2

11

PT

natriumchlorit

231-836-6

7758-19-2

12

PT

natriumchlorit

231-836-6

7758-19-2

20

PT

natriumchlorat

231-887-4

7775-09-9

11

PT

natriumchlorat

231-887-4

7775-09-9

12

PT

lignin

232-682-2

9005-53-2

7

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

9

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

10

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

11

EL

lignin

232-682-2

9005-53-2

12

EL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

7

NL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

9

NL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

10

NL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

11

NL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

12

NL

chlordioxid

233-162-8

10049-04-4

20

PT

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

9

DE

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

11

DE

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

12

DE

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

20

DE

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

22

DE

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

7

LV

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

9

LV

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

10

LV

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

11

LV

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

12

LV

2,2-dibrom-2-cyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

3

DK

2,2-dibrom-2-cyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

7

DK

2,2-dibrom-2-cyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

9

DK

2,2-dibrom-2-cyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

10

DK

carbendazim

234-232-0

10605-21-7

11

DE

carbendazim

234-232-0

10605-21-7

12

DE

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

7

NL

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

9

NL

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

10

NL

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

11

NL

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

12

NL

trimagnesiumdiphosphid

235-023-7

12057-74-8

23

DE

ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

7

SE

ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

9

SE

hexabordizinkundecaoxid/zinkborat

235-804-2

12767-90-7

9

ES

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

7

ES

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

9

ES

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

10

ES

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

12

ES

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

22

ES

bromchlorid

237-601-4

13863-41-7

12

NL

(benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

9

UK

(benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

10

UK

(benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

11

UK

bis(1-hydroxy-1H-pyridin-2-thionato-O,S)kobber

238-984-0

14915-37-8

9

SE

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

7

ES

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

9

ES

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

10

ES

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

11

ES

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

12

ES

natrium-p-chlor-m-cresolat

239-825-8

15733-22-9

10

FR

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

9

DE

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

11

DE

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

12

DE

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

20

DE

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

22

DE

benzoxoniumchlorid

243-008-1

19379-90-9

9

CY

p-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen

243-468-3

20018-09-1

12

UK

(benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat

244-445-0

21564-17-0

7

N

(benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat

244-445-0

21564-17-0

10

N

(benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat

244-445-0

21564-17-0

11

N

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

7

DE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

9

DE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

10

DE

.alpha.,.alpha.',.alpha.″-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol

246-764-0

25254-50-6

9

AT

2-octyl-2H-isothiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

12

UK

dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid

248-595-8

27668-52-6

10

ES

N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

9

NL

bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

9

NL

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

9

DE

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

11

DE

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

12

DE

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

20

DE

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

7

CZ

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

9

CZ

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

10

CZ

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

11

CZ

4,4-dimethyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

11

UK

.alpha.-cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/cypermethrin

257-842-9

52315-07-8

9

BE

m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

22

IE

3-iod-2-propynyl-butylcarbamat

259-627-5

55406-53-6

11

DK

tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat (2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

MT

1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

10

FI

1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

12

FI

1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

20

FI

4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

12

N

3,3'-methylenbis[5-methyloxazolidin]/oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

10

AT

cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

7

ES

cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

9

ES

cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

10

ES

cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

12

ES

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

7

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

9

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

17

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

270-325-2

68424-85-1

7

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

270-325-2

68424-85-1

9

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider

270-331-5

68424-95-3

7

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider

270-331-5

68424-95-3

9

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider

270-331-5

68424-95-3

22

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salte med 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1)

273-545-7

68989-01-5

11

MT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salte med 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1)

273-545-7

68989-01-5

12

MT

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinat

274-357-8

70161-44-3

7

AT

pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

11

SI

pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

12

SI

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

7

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

10

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

11

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

12

CZ

tributyltetradecylphosphoniumchlorid

279-808-2

81741-28-8

9

PL

tributyltetradecylphosphoniumchlorid

279-808-2

81741-28-8

11

PL

tributyltetradecylphosphoniumchlorid

279-808-2

81741-28-8

12

PL

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

7

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

9

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

17

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

9

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

17

IT

urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

11

PL

urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

12

PL

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

7

LT

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

10

LT

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

11

LT

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

12

LT

blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat

404-690-8

68132-19-4

7

PL

blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat

404-690-8

68132-19-4

9

PL

6-(phthalimido)peroxyhexansyre

410-850-8

128275-31-0

11

IT

6-(phthalimido)peroxyhexansyre

410-850-8

128275-31-0

12

IT

tetrachlordecaoxidcomplex

420-970-2

92047-76-2

3

DE

sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat

422-570-3

10

SE

cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchloride

426-020-3

51229-78-8

9

PL

cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchloride

426-020-3

51229-78-8

12

PL

thiamethoxam

428-650-4

153719-23-4

9

ES

5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol

429-290-0

3380-30-1

9

AT

3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

7

PT

3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

10

PT

reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan

432-790-1

11

HU

reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan

432-790-1

12

HU

bis-(3-aminopropyl)-octylamin

433-340-7

86423-37-2

11

CZ

bis-(3-aminopropyl)-octylamin

433-340-7

86423-37-2

12

CZ

aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre

blanding

139734-65-9

7

IE

aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre

blanding

139734-65-9

10

IE

aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre

blanding

139734-65-9

11

IE

aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre

blanding

139734-65-9

12

IE

blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4)

blanding

10

UK

blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4)

blanding

11

UK

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 220-239-6)

blanding

55965-84-9

7

FR

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 220-239-6)

blanding

55965-84-9

9

FR

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 220-239-6)

blanding

55965-84-9

10

FR

kvaternære ammoniumiodider

blanding

308074-50-2

7

ES

kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

7

IT

kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

7

IT

kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

9

IT

kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

9

IT

natriumligninsulfonat

naturlig polymer

8061-51-6

12

HU

[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alpha-cypermethrin

plantebeskyttelsesmiddel

67375-30-8

9

BE

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr

plantebeskyttelsesmiddel

122453-73-0

7

PT

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr

plantebeskyttelsesmiddel

122453-73-0

9

PT

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr

plantebeskyttelsesmiddel

122453-73-0

10

PT

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr

plantebeskyttelsesmiddel

122453-73-0

12

PT

aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit

plantebeskyttelsesmiddel

130328-18-6

7

SE

Monohydrochlorid af polymer af N,N″'-1,6-hexandiylbis[N'-cyanguanidin] (EINECS 240-032-4) og hexamethylendiamin (EINECS 204-679-6)/polyhexamethylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidiniummonohydrochlorid)

polymer

27083-27-8/32289-58-0

12

FR

Monohydrochlorid af polymer af N,N″'-1,6-hexandiylbis[N'-cyanguanidin] (EINECS 240-032-4) og hexamethylendiamin (EINECS 204-679-6)/polyhexamethylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidiniummonohydrochlorid)

polymer

27083-27-8/32289-58-0

22

FR

N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer

polymer

31075-24-8

9

UK

N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer

polymer

31075-24-8

11

UK

N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer

polymer

31075-24-8

12

UK

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

9

EL

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

10

EL

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

11

EL

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat

polymer

214710-34-6

12

EL

polyhexamethylenbiguanid

polymer

91403-50-8

10

FR

poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoat (salt)

polymer

94667-33-1

9

IT

poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoat (salt)

polymer

94667-33-1

11

IT

poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoat (salt)

polymer

94667-33-1

12

IT

polymer af N-methylmethanamin (EINECS 204-697-4) med (chlormethyl)oxiran (EINECS 203-439-8)/polymer kvaternær ammoniumchlorid

polymer

25988-97-0

12

HU

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

7

SE

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

9

SE

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

10

SE

polyvinylpyrrolidon-iod

polymer

25655-41-8

11

SE