ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.028.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 28

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
30. januar 2010


Indhold

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

Side

 

 

2010/36/EF

 

*

Rådets afgørelse af 29. april 2008 om undertegnelse og indgåelse af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Serbien på den anden side

1

Interimsaftale om handel og handelsrelaterede anliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Serbien på den anden side

2

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


IV Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

30.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 29. april 2008

om undertegnelse og indgåelse af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Serbien på den anden side

(2010/36/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I afventning af ikrafttrædelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, undertegnet i Luxembourg den 29. april 2008, er det nødvendigt at godkende interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, i det følgende benævnt »aftalen«.

(2)

Handelsbestemmelserne i aftalen er af ekstraordinær karakter og forbundet med den politik, der føres inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen, og danner ikke for Den Europæiske Union nogen præcedens for Fællesskabets handelspolitik over for andre tredjelande end de vestlige Balkanlande.

(3)

Aftalen bør undertegnes og godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, de dertil knyttede bilag og protokoller, samt fælleserklæringer og Fællesskabets erklæring, der er knyttet til slutakten, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

2.   De tekster, der er nævnt i stk. 1, er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen og deponere det i artikel 59 i aftalen omhandlede godkendelsesinstrument på Fællesskabets vegne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


INTERIMSAFTALE

om handel og handelsrelaterede anliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Serbien på den anden side

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN SERBIEN,

i det følgende benævnt »Serbien«

på den anden side,

tilsammen benævnt »parterne«

SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING:

(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Serbien, i det følgende benævnt »stabiliserings- og associeringsaftalen« eller »SAA«, blev undertegnet i Luxembourg den 29. april 2008

(2)

Stabiliserings- og associeringsaftalen har til formål at knytte nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed og fælles interesse, som bør sætte Serbien i stand til yderligere at styrke og udvide de allerede etablerede forbindelser med Den Europæiske Union.

(3)

Det er nødvendigt at sikre en udvikling af handelsforbindelserne ved at styrke og øge de allerede eksisterende forbindelser.

(4)

Med henblik herpå er det nødvendigt så hurtigt som muligt ved hjælp af en interimsaftale, i det følgende benævnt »denne aftale«, at sætte stabiliserings- og associeringsaftalens bestemmelser om handel og handelsanliggender i kraft.

(5)

Nogle af bestemmelserne i stabiliserings- og associeringsaftalens protokol 4 om landtransport, som vedrører transittrafik ad landevej, har direkte relation til frie varebevægelser og medtages derfor i denne aftale.

(6)

Da der ikke allerede findes aftaleorganer, oprettes der ved denne aftale et interimsudvalg til at gennemføre denne aftale,

(7)

Da handel med visse tekstilvarer reguleres af aftalen af 31. marts 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Serbien, anerkendes det, at den vil bortfalde, når stabiliserings- og associeringsaftalen træder i kraft,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB:

Dr Dimitrij RUPEL,

Republikken Sloveniens udenrigsminister,

Formand for Rådet for Den Europæiske Union

Olli REHN,

Medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »Europa-Kommissionen«) med ansvar for udvidelse

SERBIEN

Božidar ĐELIĆ,

Republikken Serbiens vicepremierminister

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFSNIT I

GENERELLE PRINCIPPER

Artikel 1

(SAA artikel 2)

Respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne som stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og som defineret i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, i slutakten fra Helsingfors og Paris-chartret om et nyt Europa, og respekten for de folkeretlige principper, herunder fuldt samarbejde med Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien (ICTY), og retsstaten såvel som de markedsøkonomiske principper, som de fremgår af CSCE-dokumentet fra Bonn-konferencen om økonomisk samarbejde, danner grundlaget for parternes interne og eksterne politik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

Artikel 2

(SAA artikel 9)

Denne aftale skal være fuldt ud forenelig med og gennemføres i overensstemmelse med de relevante WTO-bestemmelser, særlig artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT 1994) og artikel V i den almindelige overenskomst om handel og tjenesteydelser (GATS).

AFSNIT II

FRIE VAREBEVÆGELSER

Artikel 3

(SAA artikel 18)

Fællesskabet og Serbien opretter gradvis et frihandelsområde i en periode af en varighed på højst seks år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med aftalens bestemmelser og bestemmelserne i GATT 1994 og WTO. I den sammenhæng tager de hensyn til de i det følgende fastsatte specifikke krav.

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem parterne.

Med henblik på denne aftale omfatter told og afgifter, der har samme virkning som told, enhver form for told eller afgift, der pålægges i forbindelse med indførsel eller udførsel af en vare, herunder enhver form for tillægsafgifter i forbindelse med indførslen eller udførslen, dog ikke:

a)

afgifter, der svarer til en national skat, som pålægges i overensstemmelse med stk. 2 i artikel III i GATT fra 1994

b)

antidumping- eller udligningstold

c)

gebyrer eller afgifter, der står i rimeligt forhold til udgifterne til den tjeneste, der er ydet.

For hver vare, skal den basistold, som de efterfølgende toldreduktioner anvendes på, og som er anført i denne aftale, være:

a)

Fællesskabets fælles toldtarif som er fastsat i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1), som anvendes erga omnes på dagen for undertegnelsen af denne aftale,

b)

den serbiske toldtarif (2)

Hvis der efter undertegnelsen af denne aftale anvendes toldnedsættelser på et erga omnes-grundlag, navnlig nedsættelser, som skyldes:

a)

toldforhandlinger i WTO eller

b)

Serbien tiltrædelse af WTO eller

c)

reduktioner efter Serbiens tiltrædelse af WTO,

skal den reducerede told erstatte basistolden, der er omhandlet i stk. 4, fra den dato, hvor reduktioner anvendes.

Fællesskabet og Serbien meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser og eventuelle ændringer heraf.

KAPITEL I

Industrivarer

Artikel 4

(SAA artikel 19)

Definition

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet eller Serbien, som henhører under kapitel 25-97 i den kombinerede nomenklatur, med undtagelse af de varer, der er opregnet i bilag 1, stk. 1, nr. ii), til WTO-aftalen om landbrug.

Handelen mellem parterne med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, reguleres i overensstemmelse med denne traktats bestemmelser.

Bestemmelserne i denne aftale anvendes på tekstilvarer, der er omfattet af aftalen af 31. marts 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Serbien om handel med tekstilvarer.

Artikel 5

(SAA artikel 20)

EF-indrømmelser for industrivarer

1.   Told ved indførsel til Fællesskabet og afgifter med tilsvarende virkning på industrivarer med oprindelse i Serbien afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2.   Kvantitative restriktioner på indførsler til Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning på industrivarer med oprindelse i Serbien afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

Artikel 6

(SAA artikel 21)

Serbiske indrømmelser for industrivarer

1.   Told ved indførsel i Serbien af andre industrivarer med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i bilag I, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2.   Afgifter med samme virkning som told ved indførsel i Serbien af industrivarer med oprindelse i Fællesskabet afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

3.   Told ved indførsel i Serbien af industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag I, nedsættes gradvis og afskaffes efter tidsplanen i bilaget.

4.   Kvantitative restriktioner ved indførsel i Serbien af industrivarer med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden.

Artikel 7

(SAA artikel 22)

Told og restriktioner på eksport

1.   Fællesskabet og Serbien afskaffer i deres indbyrdes handel al eksporttold og alle afgifter med tilsvarende virkning ved denne aftales ikrafttræden.

2.   Fællesskabet og Serbien afskaffer indbyrdes alle kvantitative restriktioner på eksport og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved denne aftales ikrafttræden.

Artikel 8

(SAA artikel 23)

Fremskyndet nedsættelse af told

Serbien erklærer sig rede til at nedsætte sin told over for Fællesskabet hurtigere end fastsat i artikel 6, hvis den generelle økonomiske situation og forholdene i den berørte erhvervssektor tillader det.

Interimsudvalget undersøger situationen i den henseende og fremsætter relevante henstillinger.

KAPITEL II

Landbrug og fiskeri

Artikel 9

(SAA artikel 24)

Definition

1.   Bestemmelserne i dette kapitel gælder for handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet eller Serbien.

2.   Udtrykket »landbrugsprodukter og fiskevarer« betegner de produkter, der er angivet i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur, og de produkter, der er angivet i bilag 1, stk. 1, nr. ii), i WTO-aftalen om landbrug.

3.   Denne definition omfatter fisk og fiskevarer henhørende under kapitel 3, pos. 1604 og 1605 og under pos. 0511 91, 2301 20 og ex 1902 20 (»pastaprodukter med fyld, med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent«).

Artikel 10

(SAA artikel 25)

Forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 1 fastsætter handelsordningen for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er opført deri.

Artikel 11

(SAA artikel 26)

EF-indrømmelser på indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Serbien

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Serbien.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet told og afgifter med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Serbien, med undtagelse af produkter henhørende under pos. 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 og 2204 i den kombinerede nomenklatur.

For produkter henhørende under kapitel 7 og 8 i den kombinerede nomenklatur, og for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditold og en specifik told, gælder afskaffelsen kun værdielementet af tolden.

3.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden fastsætter Fællesskabet den gældende told ved indførsel i Fællesskabet af spædekalveprodukter som defineret i bilag II og med oprindelse i Serbien til 20 % af værditolden og 20 % af den specifikke told som fastsat i den fælles toldtarif inden for et årligt toldkontingent på 8 700 tons slagtekrops vægt.

4.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden indrømmer Fællesskabet toldfri adgang på indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Serbien henhørende under position 1701 og 1702 i den kombinerede nomenklatur inden for et årligt toldkontingent på 180 000 tons (nettovægt).

Artikel 12

(SAA artikel 27)

Serbiske indrømmelser for landbrugsprodukter

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Serbien alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

2.   Ved denne aftales ikrafttræden skal Serbien:

a)

afskaffe den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIa

b)

gradvis afskaffe den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIb, efter den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag

c)

gradvis nedsætte den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIc og IIId, efter den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag.

Artikel 13

(SAA artikel 28)

Vin- og spiritusprotokol

Protokol 2 fastsætter ordningen for de vin- og spiritusprodukter, der er omhandlet i denne protokol.

Artikel 14

(SAA artikel 29)

EF-indrømmelser for fisk og fiskevarer

1.   Ved denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Serbien.

2.   Fra denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet al told ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Serbien, undtagen dem, der er anført i bilag IV. Bestemmelserne i bilag IV gælder for de deri angivne varer.

Artikel 15

(SAA artikel 30)

Serbiske indrømmelser for fisk og fiskevarer

1.   Ved denne aftales ikrafttræden afskaffer Serbien alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet.

2.   Fra denne aftales ikrafttræden afskaffer Serbien al told ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet, undtagen dem, der er anført i bilag V. Bestemmelserne i bilag V gælder for de deri angivne varer.

Artikel 16

(SAA artikel 31)

Revisionsklausul

Under hensyntagen til omfanget af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer mellem parterne, deres særlige følsomheder, reglerne for Fællesskabets fælles landbrugs- og fiskeripolitik, reglerne for Serbiens landbrugs- og fiskeripolitik, landbrugets og fiskeriets rolle i Serbiens økonomi, følgerne af de multilaterale handelsforhandlinger inden for rammerne af WTO og Serbiens eventuelle tiltrædelse af WTO, undersøger Fællesskabet og Serbien i interimsudvalget senest tre år efter denne aftales ikrafttræden produkt for produkt og på et ordnet og egnet gensidigt grundlag mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser med sigte på en større liberalisering af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer.

Artikel 17

(SAA artikel 32)

Sikkerhedsklausul vedrørende landbrug og fiskeri

1.   Uanset andre bestemmelser i denne aftale, særlig artikel 26, indleder parterne, hvis importen af varer med oprindelse i den ene af de to parter, som er genstand for de i henhold til artikel 10, 11, 12, 13, 14 og 15 indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugs- og fiskerimarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser for den anden parts markeder eller interne reguleringsmekanismer, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne egnede foranstaltninger, som den skønner nødvendige.

2.   Hvis import med oprindelse i Serbien af de varer, der er opført i bilag V i protokol 3, kumulativt når op på 115 % udtrykt i mængde af gennemsnittet af de tre foregående kalenderår, indleder Serbien og Fællesskabet inden for fem arbejdsdage konsultationer for at analysere og vurdere handelsmønstret for disse varer i Fællesskabet, og finder om nødvendigt hensigtsmæssige løsninger for at undgå handelsfordrejninger i importen af disse varer til Fællesskabet.

Hvis import med oprindelse i Serbien af de varer, der er opført i bilag V i protokol 3 kumulativt stiger mere end 30 % udtrykt i mængde i løbet af et kalenderår sammenlignet med gennemsnittet for de tre foregående kalenderår, kan Fællesskabet suspendere præferencebehandlingen af de varer, der forårsager stigningen, jf. dog stk. 1.

Hvis det besluttes at suspendere en præferencebehandling, meddeler Fællesskabet inden for fem arbejdsdage denne foranstaltning til stabiliserings- og associeringsrådet og indleder konsultationer med Serbien for at nå til enighed om foranstaltninger, som har til formål at forhindre handelsfordrejninger i handelen med varer opført i bilag V i protokol 3.

Fællesskabet genindfører præferencebehandlingen, så snart der er fundet en løsning på handelsfordrejningen ved en effektiv gennemførelse af de aftalte foranstaltninger eller ved enhver anden form for hensigtsmæssig foranstaltning, som parterne har vedtaget.

Bestemmelserne i artikel 26, stk. 3-6, finder tilsvarende anvendelse på initiativer i medfør af dette stykke.

3.   Parterne revidere mekanismen i stk. 2 senest tre år efter denne aftales ikrafttræden. Interimsudvalget kan træffe afgørelse om hensigtsmæssige tilpasninger til mekanismen i stk. 2.

Artikel 18

(SAA artikel 33)

Beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter, fiskevarer og fødevarer undtagen vin og spiritus

1.   Serbien sørger for at beskytte Fællesskabets geografiske betegnelser, som er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (3), som ændret, i overensstemmelse med betingelserne i denne artikel. Serbiens geografiske betegnelser kan registreres i Fællesskabet på de betingelser, der er anført i nævnte forordning.

2.   Serbien forbyder enhver brug på sit territorium af navne, der er beskyttede i Fællesskabet, på lignende produkter, som ikke opfylder specifikationerne i den geografiske betegnelse. Dette gælder selv i tilfælde, hvor produktets rigtige geografiske oprindelse er angivet, hvor den pågældende geografiske betegnelse er anvendt i oversættelse, hvor navnet er ledsaget af udtryk som »art«, »type«, »måde«, »efterligning«, »metode« eller lignende.

3.   Serbien afviser registrering af et varemærke, hvis anvendelse svarer til de i stk. 2 anførte tilfælde.

4.   De varemærker, hvis anvendelse svarer til de i stk. 2 anførte tilfælde, og som er registrerede i Serbien eller etableret i kraft af deres brug, anvendes ikke længere efter fem år efter denne aftales ikrafttræden. Dette gælder dog ikke varemærker, som er registrerede i Serbien, og varemærker, som er etablerede i kraft af deres brug, og som er ejet af statsborgere i tredjelande, forudsat at de ikke er af en sådan art, at de på nogen måde kan snyde offentligheden med hensyn til produktets kvalitet, specifikation og geografiske oprindelse.

5.   Enhver brug af de geografiske betegnelser, som er beskyttet i overensstemmelse med stk. 1, som det udtryk, der i daglig tale anvendes som det almindelige navn for sådanne varer i Serbien, skal ophøre senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

6.   Serbien sørger for, at produkter, der udføres fra territoriet fem år efter denne aftales ikrafttræden, ikke krænker bestemmelserne i denne artikel.

7.   Serbien sørger for den i stk. 1-6 omhandlede beskyttelse såvel på eget initiativ som på anmodning af berørte parter.

KAPITEL III

Almindelige bestemmelser

Artikel 19

(SAA artikel 34)

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på handelen mellem parterne med alle varer, medmindre andet er fastsat i dette kapitel eller i protokol 1.

Artikel 20

(SAA artikel 35)

Udvidede indrømmelser

Bestemmelserne i dette afsnit forhindrer på ingen måde nogen af parterne i ensidigt at træffe gunstigere foranstaltninger.

Artikel 21

(SAA artikel 36)

Standstill

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres ny told ved indførsel eller udførsel eller afgifter med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende told eller afgifter forhøjes i samhandelen mellem Fællesskabet og Serbien.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres nye kvantitative restriktioner ved indførsel eller udførsel eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende foranstaltninger gøres mere restriktive i samhandelen mellem Fællesskabet og Serbien.

3.   Uden at dette berører lempelserne i henhold til artikel 11, 12, 13, 14 og 15 må bestemmelserne i denne artikels stk. 1 og 2 på ingen måde medføre nogen begrænsning af Serbiens og Fællesskabets respektive landbrugs- og fiskeripolitik eller af vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til disse politikker, for så vidt den i bilag II-V og i protokol 1 vedtagne importordning ikke berøres.

Artikel 22

(SAA artikel 37)

Forbud mod afgiftsdiskrimination

1.   Fællesskabet og Serbien afstår fra og afskaffer enhver eksisterende foranstaltning eller praksis af intern fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra den ene part og lignende varer med oprindelse på den anden parts område.

2.   Varer, der udføres til en parts område, må ikke begunstiges med godtgørelse af en intern indirekte afgift, der er højere end den indirekte afgift, de pålægges.

Artikel 23

(SAA artikel 38)

Finanstold

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 24

(SAA artikel 39)

Toldunioner, frihandelsområder, grænsehandelsordninger

1.   Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsehandelsordninger, for så vidt som de ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2.   I de i artikel 3 nævnte overgangsperioder berører denne aftale ikke gennemførelsen af den specifikke præferenceordning for varebevægelserne, som enten er nedfældet i grænseaftaler, der tidligere er indgået mellem en eller flere medlemsstater og Serbien, eller som følger af de bilaterale aftaler, der er omhandlet i afsnit III, og som Serbien har indgået for at fremme den regionale handel.

3.   Der finder konsultationer sted mellem parterne i interimsudvalget om de aftaler, der er omtalt i denne artikels stk. 1 og 2, og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Unionen, skal der navnlig afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Serbiens gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 25

(SAA artikel 40)

Dumping og subsidier

1.   Ingen af denne aftales bestemmelser er til hinder for, at parterne træffer handelsbeskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 og artikel 26.

2.   Hvis en af parterne konstaterer, at der finder dumping og/eller udligningsberettiget subsidiering sted i samhandelen med den anden part, kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med WTO-aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 og WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger og egen relevante interne lovgivning.

Artikel 26

(SAA artikel 41)

Sikkerhedsklausul

1.   Bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger finder anvendelse mellem parterne.

2.   Uanset stk. 1 kan den importerende part, når en vare fra en part indføres på den anden parts område i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

a)

væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på den importerende parts område, eller

b)

alvorlige forstyrrelser i en økonomisk sektor eller vanskeligheder, der kan medføre en alvorlig forringelse af den økonomiske situation i en region i den importerende part,

træffe passende bilaterale foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

3.   Bilaterale beskyttelsesforanstaltninger mod indførsler fra den anden part må ikke være mere vidtrækkende, end hvad der er nødvendigt for at afhjælpe de problemer, som defineret i stk. 2, der er opstået som følge af aftalen. De beskyttelsesforanstaltninger, der vedtages, bør bestå af en suspension i forhøjelsen eller nedsættelsen af de præferencemargener, der indrømmes i henhold til denne aftale for den pågældende vare, op til et maksimumloft svarende til den basistold, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra a) og b), og stk. 5 for samme vare. Sådanne foranstaltninger skal omfatte klare elementer, der gradvis fører til, at de afskaffes senest ved udløbet af den fastsatte periode, og de kan ikke træffes for en periode på over to år.

Under meget ekstraordinære omstændigheder kan foranstaltningerne forlænges i yderligere en periode på højst to år. Der må ikke anvendes bilaterale beskyttelsesforanstaltninger ved indførsel af en vare, som tidligere har været genstand for en sådan foranstaltning, i en periode svarende til den, i hvilken den pågældende foranstaltning tidligere har været anvendt, hvis den periode, hvori den ikke har været anvendt, er på mindst to år regnet fra foranstaltningens udløb.

4.   I de i denne artikel omhandlede tilfælde giver Fællesskabet eller Serbien, før de træffer de heri fastsatte foranstaltninger, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 5, litra b), interimsudvalget alle de oplysninger, der er nødvendige for en omhyggelig undersøgelse af situationen, med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

5.   Ved gennemførelsen af stk. 1, 2, 3 og 4 gælder følgende bestemmelser:

a)

Vanskeligheder, der opstår som følge af den i denne artikel nævnte situation, indbringes straks for interimsudvalget til undersøgelse, og dette kan træffe alle nødvendige afgørelser til at afhjælpe dem.

Hvis interimsudvalget eller den eksporterende part ikke har truffet nogen afgørelse til at gøre en ende på problemet, eller der ikke er fundet nogen tilfredsstillende løsning inden 30 dage efter, at interimsudvalget har fået forelagt sagen, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet i overensstemmelse med denne artikel. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes. Beskyttelsesforanstaltninger efter artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger skal bevare det præferenceniveau/den præferencemargen, der indrømmes i henhold til denne aftale.

b)

Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan den berørte part i de situationer, der er omhandlet i denne artikel, øjeblikkeligt indføre midlertidige foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og den underretter straks den anden part herom.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles interimsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

6.   Undergiver Fællesskabet eller Serbien indførslen af varer, som vil kunne medføre de problemer, der henvises til i denne artikel, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i samhandelsmønstret, underretter det den anden part herom.

Artikel 27

(SAA artikel 42)

Knaphedsklausul

1.   Hvis overholdelse af bestemmelserne i dette afsnit fører til:

a)

alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på levnedsmidler eller andre varer af væsentlig betydning for den eksporterende part, eller

b)

genudførsel til et tredjeland af en vare, for hvilken den eksporterende part anvender kvantitative eksportrestriktioner, eksportafgifter eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller hvis de ovenfor nævnte situationer giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne part træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

2.   Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes. Foranstaltningerne må ikke anvendes på en sådan måde, at de bliver redskab for vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling, hvor samme forhold råder, eller bliver en skjult begrænsning af handelen, og de ophæves, når omstændighederne ikke længere berettiger, at de opretholdes.

3.   Fællesskabet eller Serbien giver, før de træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 4, interimsudvalget alle relevante oplysninger med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for parterne. Parterne kan i interimsudvalget enes om andre midler til at bringe vanskelighederne til ophør. Er der ikke nået til enighed inden 30 dage efter, at sagen er indbragt for interimsudvalget, kan den eksporterende part anvende foranstaltninger i medfør af denne artikel på udførslen af den pågældende vare.

4.   Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet eller Serbien, alt efter hvem der er berørt, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

5.   Alle foranstaltninger, der anvendes i medfør af denne artikel, skal straks meddeles interimsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

Artikel 28

(SAA artikel 43)

Statsmonopoler

Serbien tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der tre år efter aftalens ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater og Serbien med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår.

Artikel 29

(SAA artikel 44)

Oprindelsesregler

Medmindre andet er fastsat i denne aftale, gælder oprindelsesreglerne i protokol 3 ved anvendelsen af denne aftales bestemmelser.

Artikel 30

(SAA artikel 45)

Tilladte restriktioner

Denne aftale er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller varer i transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Sådanne forbud eller restriktioner må dog ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 31

(SAA artikel 46)

Mangel på administrativt samarbejde

1.   Parterne er enige om, at administrativt samarbejde er af afgørende betydning for gennemførelsen af og kontrollen med den præferencebehandling, der indrømmes i henhold til dette afsnit, og de understreger, at de er fast besluttet på at bekæmpe uregelmæssigheder og svig i toldspørgsmål og beslægtede anliggender.

2.   Har en part på grundlag af objektive oplysninger konstateret manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med dette afsnit, kan denne part i henhold til denne artikel midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer.

3.   I denne artikel forstås ved manglende administrativt samarbejde bl.a.:

a)

gentagen overtrædelse af forpligtelsen til at kontrollere varens eller varernes oprindelsesstatus

b)

gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at foretage og/eller give meddelelse om resultaterne af efterfølgende kontrol med oprindelsesbeviset

c)

gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at få tilladelse til at udføre opgaver som led i det administrative samarbejde for at kontrollere, om dokumenter eller oplysninger, der har betydning for at indrømme den pågældende præferencebehandling, er ægte eller korrekte.

I denne artikels forstand kan der bl.a. være tale om konstatering af uregelmæssigheder eller svig, hvis der sker en hurtig og ikke tilstrækkeligt begrundet stigning i vareimporten til et niveau, der overskrider den anden parts sædvanlige produktions- og eksportkapacitet, og der foreligger objektive oplysninger om uregelmæssigheder eller svig.

4.   Præferencebehandlingen kan midlertidigt suspenderes på følgende betingelser:

a)

Den part, der på grundlag af objektive oplysninger har konstateret, at der foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig, giver uden unødig forsinkelse interimsudvalget meddelelse herom sammen med de objektive oplysninger og indleder på grundlag af alle relevante oplysninger og objektive konstateringer konsultationer i interimsudvalget med henblik på at nå frem til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

b)

Har parterne indledt konsultationer i interimsudvalget som ovenfor nævnt og er de ikke nået frem til en acceptabel løsning senest tre måneder efter meddelelsen, kan den berørte part midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer. En midlertidig suspension skal uden unødig forsinkelse meddeles interimsudvalget.

c)

Midlertidige suspensioner i henhold til denne artikel skal begrænses til, hvad der er nødvendigt for at beskytte den berørte parts finansielle interesser. Suspensionerne må højst vare i seks måneder, dog med mulighed for fornyelse. Interimsudvalget underrettes straks efter vedtagelsen om midlertidige suspensioner. Disse skal med regelmæssige mellemrum behandles i interimsudvalget, navnlig med henblik på at de bringes til ophør, så snart betingelserne for deres anvendelse ikke længere er til stede.

5.   Samtidig med at der gives meddelelse til interimsudvalget i henhold til stk. 4, litra a), bør den pågældende part offentliggøre en meddelelse til importører i sin officielle tidende. Det bør af meddelelsen til importørerne fremgå, at det på grundlag af objektive oplysninger findes godtgjort, at der for den pågældende vare foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig.

Artikel 32

(SAA artikel 47)

Såfremt de kompetente myndigheder begår fejl i forvaltningen af præferenceordningen for eksport og særlig i anvendelsen af bestemmelserne i den til denne aftale knyttede protokol 3, og den pågældende fejl får følger med hensyn til importafgifter, kan den kontraherende part, der står over for disse følger, anmode interimsudvalget om at undersøge mulighederne for indførelse af alle passende foranstaltninger til løsning af problemet.

Artikel 33

(SAA artikel 48)

Denne aftale berører ikke anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

AFSNIT III

ANDRE BESTEMMELSER OM HANDEL OG HANDELSANLIGGENDER

Artikel 34

(SAA artikel 61, stk. 1)

I denne aftale forstås ved:

a)   fællesskabstransittrafik: en i Fællesskabet etableret transportvirksomheds transport af gods i transit gennem Serbiens område til eller fra en af Fællesskabets medlemsstater

b)   serbisk transittrafik: en i Serbien etableret transportvirksomheds transport af gods i transit fra Serbien gennem Fællesskabets område til et tredjeland eller af gods fra et tredjeland til Serbien.

1.   Parterne er hermed enige om at give Fællesskabets transittrafik uindskrænket adgang gennem Serbien og Serbiens transittrafik uindskrænket adgang gennem Fællesskabet med virkning fra den dato, hvor denne aftale træder i kraft.

2.   Hvis Fællesskabets vejtransportvirksomheders transittrafik som følge af de i stk. 1 indrømmede rettigheder øges i en sådan grad, at den forvolder eller truer med at forvolde alvorlig skade på vejinfrastrukturen og/eller den glidende afvikling af trafikken på de hovedforbindelser, der blev defineret i et aftalememorandum om udvikling af et basalt transportinfrastrukturnet for Sydøsteuropa, som blev undertegnet af ministrene fra regionen og Europa-Kommissionen i juni 2004, og hvis der under tilsvarende omstændigheder opstår problemer på Fællesskabets område i nærheden af Serbiens grænser, forelægges sagen for interimsudvalget i overensstemmelse med denne aftales artikel 44. Parterne kan foreslå de ekstraordinære midlertidige ikke-diskriminerende foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at begrænse eller afbøde en sådan skade.

3.   Parterne afholder sig fra alle ensidige foranstaltninger, som indebærer forskelsbehandling mellem Fællesskabets og serbiske transportvirksomheder eller køretøjer. Hver kontraherende part træffer alle nødvendige foranstaltninger for at lette vejtransporten til eller igennem den anden kontraherende parts område.

1.   Parterne er enige om at forenkle formaliteterne i forbindelse med godsstrømmen for både bilateral transport og transport i transit ad jernbane og vej.

2.   Parterne er enige om, at de, i det omfang det er nødvendigt, sammen søger at fremme vedtagelsen af yderligere forenklingsforanstaltninger.

Samarbejdet mellem parterne skal gennemføres inden for rammerne af et særligt underudvalg til interimsudvalget, der nedsættes i overensstemmelse med denne aftales artikel 45. Det omfatter navnlig koordinering af tilsyn, udarbejdelse af prognoser og andet statistisk arbejde vedrørende international transport, herunder særlig transittrafik.

Artikel 35

(SAA artikel 62)

Parterne forpligter sig til i frit konvertibel valuta i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i overenskomsten om Den Internationale Valutafond at tillade betalinger og overførsler på betalingsbalancens løbende poster mellem Fællesskabet og Serbien.

Artikel 36

(SAA artikel 69)

1.   Parterne bestræber sig så vidt muligt på at undgå at indføre restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, af hensyn til betalingsbalancen. En part, der indfører sådanne foranstaltninger, forelægger snarest muligt den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

2.   Hvis en eller flere af medlemsstaterne eller Serbien har alvorlige vanskeligheder eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til betalingsbalancen, kan Fællesskabet eller Serbien, alt efter tilfældet, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til WTO-overenskomsten, for en begrænset periode vedtage restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, som ikke må gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at rette op på betalingsbalancens stilling. Fællesskabet eller Serbien underretter alt efter tilfældet straks den anden part herom.

3.   Der må ikke anvendes restriktive foranstaltninger for overførsler i forbindelse med investeringer, navnlig ikke for hjemtagelse af investerede eller geninvesterede beløb og alle former for indtægter heraf.

Artikel 37

(SAA artikel 71)

Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at hver af parterne anvender alle foranstaltninger, der er nødvendige for at hindre omgåelse af deres foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til deres marked ved hjælp af denne aftales bestemmelser.

Artikel 38

(SAA artikel 73)

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

1.   Følgende er uforeneligt med denne aftales rette funktion i det omfang, det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Serbien:

i)

alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii)

en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Serbiens område eller en væsentlig del heraf

iii)

al statsstøtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produkter.

2.   Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af de gældende konkurrenceregler i Fællesskabet, særlig artikel 81, 82, 86 og 87 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt »EF-traktaten«, og de fortolkningsbestemmelser, der er vedtaget af Fællesskabets institutioner.

3.   Parterne sikrer, at en operationel uafhængig myndighed tillægges de nødvendige beføjelser til fuldt ud at anvende denne artikels stk. 1, nr. i) og ii), på private og offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige rettigheder.

4.   Serbien opretter inden et år efter denne aftales ikrafttræden en operationel uafhængig myndighed, som tillægges de nødvendige beføjelser til at anvende stk. 1, nr. iii). Denne myndighed skal bl.a. have beføjelse til at godkende statsstøtteordninger og individuel støtte i overensstemmelse med stk. 2 samt beføjelse til at kræve ulovligt ydet statsstøtte tilbagebetalt.

5.   Fællesskabet og Serbien sikrer hver især gennemsigtighed på statsstøtteområdet bl.a. ved at forelægge den anden part en regelmæssig årsrapport eller tilsvarende efter den metode og præsentationsform, der anvendes i Fællesskabets oversigt over statsstøtte. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

6.   Serbien foretager en udtømmende opgørelse over støtteordninger, der er gældende forud for oprettelsen af den i stk. 4 nævnte myndighed, og afpasser disse støtteordninger efter kriterierne i stk. 2 senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

7.

a)

For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. iii), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Serbien i de første fem år efter aftalens ikrafttræden skal vurderes under hensyntagen til, at Serbien betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 87, stk. 3, litra a), i EF-traktaten.

b)

Inden fire år efter denne aftales ikrafttræden forelægger Serbien Europa-Kommissionen sine BNP-tal pr. indbygger harmoniseret på NUTS II-niveau. Den i stk. 4 nævnte myndighed og Europa-Kommissionen foretager derefter i fællesskab en vurdering af de serbiske regioners støtteberettigelse samt den maksimale støtteintensitet i forhold hertil for at udarbejde et kort over regional støtte på basis af de relevante EF-retningslinjer.

8.   I protokol 4 fastsættes reglerne om statsstøtte i stålindustrien. Protokollen fastsætter, hvilke regler der gælder i tilfælde af, at der ydes støtte til omstruktureringsformål til stålindustrien. Det understreges, at støtten til omstrukturering er ekstraordinær, og at den skal være tidsbegrænset, samt at den skal knyttes til kapacitetsnedskæringer inden for rammerne af gennemførlighedsprogrammer.

9.   Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel II:

a)

finder bestemmelsen i stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse

b)

vurderes enhver praksis, der er i strid med stk. 1, nr. i), på basis af de kriterier, der er fastlagt af Fællesskabet efter artikel 36 og 37 i EF-traktaten, og specifikke fællesskabsinstrumenter, der er vedtaget på dette grundlag.

10.   Hvis en af parterne skønner, at en given praksis er uforenelig med denne artikels stk. 1, kan den træffe passende foranstaltninger efter konsultationer i interimsudvalget eller efter 30 arbejdsdage efter indbringelsen af sagen til sådanne konsultationer. Intet i denne artikel er til hinder for eller berører på nogen måde muligheden af, at Fællesskabet eller Serbien træffer udligningsforanstaltninger i overensstemmelse med GATT 1994 og WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger eller dertil knyttet intern lovgivning.

Artikel 39

(SAA artikel 74)

Offentlige virksomheder

Ved udgangen af det tredje år efter denne aftales ikrafttræden anvender Serbien for offentlige virksomheder og virksomheder, som er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, principperne i EF-traktaten, særlig artikel 86.

Særlige rettigheder for offentlige virksomheder i overgangsperioden omfatter ikke muligheden for at indføre kvantitative begrænsninger eller foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel fra Fællesskabet til Serbien.

Artikel 40

(SAA artikel 75)

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1.   Parterne bekræfter under henvisning til bestemmelserne i denne artikel og bilag VI den betydning, de tillægger en passende og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

2.   Fra denne aftales ikrafttræden indrømmer parterne, hvad angår anerkendelse og beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, hinandens selskaber og statsborgere en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer tredjelande i henhold til bilaterale aftaler.

3.   Serbien træffer de nødvendige foranstaltninger til senest fem år efter denne aftales ikrafttræden at sikre et niveau for beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret svarende til det, der gælder i Fællesskabet, herunder effektive midler til at håndhæve sådanne rettigheder.

4.   Serbien forpligter sig til i ovennævnte periode at tiltræde de multilaterale konventioner om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, der er omhandlet i bilag VI. Interimsudvalget kan træffe afgørelse om at tilpligte Serbien at tiltræde specifikke multilaterale konventioner på området.

5.   Skulle der opstå problemer vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker handelsvilkårene, indbringes de på en af parternes anmodning som hastesag for interimsudvalget, for at der kan findes en gensidigt tilfredsstillende løsning på dem.

Artikel 41

(SAA artikel 99)

Told

Parterne etablerer et samarbejde på dette område for at sikre overholdelse af de bestemmelser, der skal vedtages på handelsområdet, og tilnærmelse af Serbiens toldsystem til Fællesskabets, for dermed at bane vejen for de liberaliseringsforanstaltninger, der er planlagt i henhold til denne aftale, samt for den gradvise tilnærmelse af den serbiske toldlovgivning til gældende fællesskabsret.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende told.

Protokol 5 fastsætter regler for gensidig administrativ bistand mellem parterne på toldområdet.

AFSNIT IV

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 42

(SAA artikel 119)

Der oprettes et interimsudvalg, som skal overvåge anvendelsen og gennemførelsen af denne aftale. Det træder med regelmæssige mellemrum sammen på et passende niveau, samt når omstændighederne kræver det. Det undersøger alle vigtige problemer, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, samt alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af fælles interesse.

Artikel 43

(SAA artikel 120)

1.   Interimsudvalget består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Europa-Kommissionen på den ene side og medlemmer af den serbiske regering på den anden side.

2.   Interimsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

3.   Medlemmerne af interimsudvalget kan lade sig repræsentere i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i dets forretningsorden.

4.   Formandskabet i interimsudvalget beklædes på skift af en repræsentant for Det Europæiske Fællesskab og en repræsentant for Serbien i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenen.

5.   Den Europæiske Investeringsbank deltager med hensyn til spørgsmål, der henhører under dens kompetence, som observatør i arbejdet i interimsudvalget.

Artikel 44

(SAA artikel 121)

Interimsudvalget har med henblik på virkeliggørelsen af denne aftales mål beføjelse til inden for aftalens rammer at træffe afgørelser i de i denne aftale anførte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Interimsudvalget kan også rette passende henstillinger. Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 45

(SAA artikel 123)

Interimsudvalget kan nedsætte underudvalg.

Artikel 46

(SAA artikel 126)

Inden for denne aftales anvendelsesområde forpligter hver af parterne sig til at sikre, at fysiske og juridiske personer fra den anden part uden forskelsbehandling i forhold til deres egne statsborgere gives adgang til parternes kompetente domstole og administrative organer, for at de kan forsvare deres individuelle rettigheder og ejendomsrettigheder.

Artikel 47

(SAA artikel 127)

Intet i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a)

den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b)

vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendig i forsvarsøjemed, såfremt foranstaltningerne ikke ændrer konkurrencevilkårene for varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c)

den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for indfrielsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 48

(SAA artikel 128)

1.   Inden for de områder, denne aftale omfatter, og med forbehold af særlige bestemmelser heri:

a)

må de ordninger, der anvendes af Serbien over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

b)

må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Serbien, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem serbiske statsborgere eller virksomheder.

2.   Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke parternes ret til at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning på skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 49

(SAA artikel 129)

1.   Parterne træffer de fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at aftalens målsætning virkeliggøres.

2.   Parterne er enige om på anmodning af en af dem straks gennem passende kanaler at konsultere hinanden med henblik på drøftelse af ethvert spørgsmål vedrørende fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale og andre relevante aspekter af forbindelserne mellem dem.

3.   Hver af parterne indbringer alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for interimsudvalget. I så fald anvendes artikel 50 og alt efter omstændighederne protokol 6.

Interimsudvalget kan bilægge tvister ved en bindende afgørelse.

4.   Såfremt en part finder, at den anden part har misligholdt en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Forinden skal den, bortset fra tilfælde af særlig hastende karakter, tilsende interimsudvalget alle relevante oplysninger, der er nødvendige for en indgående behandling af situationen med henblik på at finde en løsning, der kan accepteres af parterne.

Ved valget af foranstaltninger foretrækkes de, der forstyrrer aftalens gennemførelse mindst muligt. Foranstaltningerne meddeles straks interimsudvalget og er dér eller i et andet organ, der er oprettet på grundlag af artikel 46, genstand for konsultationer, hvis den anden part anmoder derom.

5.   Bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 berører på ingen måde artikel 17, 25, 26, 27, 31 og protokol 3 (definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder til administrativt samarbejde).

Artikel 50

(SAA artikel 130)

1.   Hvis der opstår uenighed mellem parterne om fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale, indbringer den ene eller den part en formel anmodning om, at der findes en løsning på problemet, for den anden part og for interimsudvalget.

Hvis en part mener, at den anden part har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne aftale, fordi vedkommende har truffet en foranstaltning eller har undladt at handle, skal begrundelsen for denne opfattelse fremgå af den formelle anmodning om, at problemet løses, og alt efter omstændighederne kan den pågældende part træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 49, stk. 4.

2.   Parterne tilstræber at løse problemet ved i god tro at indgå drøftelser med interimsudvalget og andre organer omhandlet i stk. 3 med henblik på hurtigst muligt at nå frem til en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter.

3.   Parterne giver interimsudvalget alle oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne behandle spørgsmålet indgående.

Spørgsmålet drøftes på hvert eneste møde i interimsudvalget, indtil der er truffet en løsning, medmindre der er indledt en voldgiftssag, jf. protokol 6. En tvist konstateres løst, når interimsudvalget har truffet en bindende afgørelse om at løse problemet, jf. artikel 49, stk. 3, eller når det har erklæret tvisten for løst.

Drøftelser af en tvist kan også foregå på ethvert møde i interimsudvalget eller ethvert andet udvalg eller organ, som er oprettet på grundlag af artikel 45, efter aftale mellem parterne eller på anmodning af en af parterne. Drøftelserne kan også foregå skriftligt.

Alle oplysninger, der afgives under konsultationerne, behandles fortroligt.

4.   Med hensyn til spørgsmål, der falder ind under protokol 6's anvendelsesområde, kan parterne hver især indbringe tvisten til at blive afgjort ved voldgift i overensstemmelse med samme protokol, hvis parterne ikke har kunne nå til en løsning inden for to måneder efter, at tvistbilæggelsesproceduren er blevet indledt i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 51

(SAA artikel 131)

Denne aftale berører, indtil der er opnået lige rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder i henhold til denne aftale, ikke rettigheder, der er dem sikret på grundlag af bestående aftaler mellem en eller flere medlemsstater på den ene side og Serbien på den anden side.

Artikel 52

(SAA artikel 17)

Samarbejde med andre lande, der er kandidater til at tiltræde EU, og som ikke er berørt af stabiliserings- og associeringsprocessen

1.   Serbien bør befordre sit samarbejde og indgå en konvention om regionalt samarbejde med ethvert land, der er kandidat til tiltrædelse af Den Europæiske Union på alle de af denne aftale omfattede samarbejdsområder. En sådan konvention skal gradvis tilpasse forbindelserne mellem Serbien og dette land til den relevante del af forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og nævnte land.

2.   Serbien indleder forhandlinger med Tyrkiet, som har oprettet en toldunion med Fællesskabet med henblik på indgåelse på et gensidigt fordelagtigt grundlag af en aftale om oprettelse af et frihandelsområde mellem de to parter i overensstemmelse med artikel XXIV i GATT 1994.

Disse forhandlinger bør indledes snarest muligt med henblik på indgåelse af en sådan aftale inden udgangen af den i artikel 3, stk. 1, omhandlede overgangsperiode.

Artikel 53

(SAA artikel 132)

Protokol 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og bilag I-V og VI udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 54

Denne aftale anvendes indtil ikrafttrædelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen undertegnet i Luxembourg den 29. april 2008.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne notifikation.

Hver af parterne kan suspendere aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at den anden part ikke overholder et eller flere væsentlige dele af aftalen.

Artikel 55

(SAA artikel 134)

Med henblik på denne aftale forstås ved udtrykket »parterne« Fællesskabet på den ene side og Serbien på den anden side.

Artikel 56

(SAA artikel 135)

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor EF-traktaten finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser, og på den anden side for Serbiens område.

Denne aftale gælder ikke i Kosovo, som i øjeblikket er under international administration i henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. Dette berører ikke Kosovos nuværende status eller fastlæggelsen af dens endelige status i medfør af nævnte resolution.

Artikel 57

(SAA artikel 136)

Denne aftale deponeres hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 58

(SAA artikel 137)

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og serbisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 59

(SAA artikel 138)

Parterne godkender denne aftale i overensstemmelse med egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1. I tilfælde af, at de i stk. 1 nævnte procedurer for indgåelsen af aftalen ikke er afsluttet i tide til, at den kan træde i kraft den 1. juli 2008, anvendes denne aftale på et midlertidigt grundlag fra nævnte dato.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den niogtyvende april to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümme üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the twenty-ninth day of April in the year tow thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste april tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde april tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens

За Република Сърбия

Image

Image

За Европску заједницу

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbiej

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Републику Србију

Image


(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 1352/2007 (EUT L 303 af 21.12.2007, s. 3).

(2)  Serbiens statstidende nr. 62/2005 og 61/2007.

(3)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

OVERSIGT OVER BILAG OG PROTOKOLLER

BILAG

 

Bilag I (artikel 6) – Serbiske toldindrømmelser for EF-industrivarer

 

Bilag II (artikel 11) – EF-definition af spædkalveprodukter

 

Bilag III (artikel 12) – Serbiske toldindrømmelser for EF-landbrugsprodukter

 

Bilag IV (artikel 14) – EF-indrømmelser for serbiske fiskevarer

 

Bilag V (artikel 15) – Serbiske indrømmelser for EF-fiskevarer

 

Bilag VI (artikel 40) – Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

PROTOKOLLER

 

Protokol 1 (artikel 10) – Handel med forarbejdede landbrugsprodukter mellem Serbien og Fællesskabet

 

Protokol 2 (artikel 13) – Vin og spiritus

 

Protokol 3 (artikel 29) – Definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder til administrativt samarbejde

 

Protokol 4 (artikel 38) – Statsstøtte til stålindustrien

 

Protokol 5 (artikel 41) – Gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål

 

Protokol 6 (artikel 50) – Tvistbilæggelse

BILAG I

 

BILAG Ia

SERBISKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER

Jf. artikel 6

Toldsatserne nedsættes som følger:

a)

på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 70 % af basistolden

b)

den 1. januar i det første år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 40 % af basistolden

c)

den 1. januar i det tredje år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende importtold.

KN-kode

Varebeskrivelse

2501 00

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand:

– Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen;

– – andet:

– – – andet:

2501 00 91

– – – – Salt egnet til menneskeføde

ex 2501 00 91

– – – – – Tilsat jod

ex 2501 00 91

– – – – – Ikke tilsat jod, færdigbehandlet

2501 00 99

– – – – andet:

2515

Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2 500 kg/m3 eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:

2517

Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i første del af teksten; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede:

2521 00 00

Kalksten af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825:

2522 20 00

– Læsket kalk

2522 30 00

– Hydraulisk kalk

2523

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker:

2529

Feldspat; leucit; nephelin og nephelinsyenit; flusspat;

2529 10 00

– Feldspat

2702

Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet:

2703 00 00

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret

2711

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider:

– I flydende tilstand:

2711 12

– – Propan:

– – – Propan af en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover:

2711 12 11

– – – – Til anvendelse som brændstof

– – – andet:

– – – – Til anden brug:

2711 12 94

– – – – – Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent men under 99 vægtprocent

2711 12 97

– – – – – andet:

2711 14 00

– – Ethylen, propylen, butylen og butadien

2801

Fluor, chlor, brom og jod:

2801 10 00

– Chlor

2802 00 00

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

2804

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller:

– Inaktive gasser:

2804 21 00

– – Argon

2804 29

– – andet:

2804 30 00

– Nitrogen

2804 40 00

– Oxygen

2806

Hydrogenchlorid (saltsyre); chlorsvovlsyre:

2806 10 00

– Hydrogenchlorid (saltsyre)

2807 00

Svovlsyre; oleum

2808 00 00

Salpetersyre; nitrersyrer

2809

Diphosphorpentaoxid; phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede:

2809 10 00

– Diphosphorpentaoxid

2811

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller:

– Andre uorganiske syrer:

2811 19

– – andet:

2811 19 10

– – – Hydrogenbromid (brombrintesyre)

– Andre uorganiske oxider af ikke-metaller:

2811 21 00

– – Carbondioxid

2811 29

– – andet:

2812

Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller:

2812 90 00

– andet:

2814

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning:

2816

Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium:

2816 10 00

– Hydroxid og peroxid af magnesium

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

2818

Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid:

2818 30 00

– Aluminiumhydroxid

2820

Oxider af mangan:

2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller:

2825 50 00

– Kobberoxider og kobberhydroxider

2825 80 00

– Antimonoxider

2826

Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte:

2826 90

– andet:

2826 90 80

– – andet:

ex 2826 90 80

– – – Fluorosilicater af natrium eller kalium

2827

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider:

2827 10 00

– Ammoniumchlorid

2827 20 00

– Calciumchlorid

– Andre chlorider:

2827 35 00

– – Af nikkel

2827 39

– – andet:

2827 39 10

– – – Af tin

2827 39 20

– – – Af jern

2827 39 30

– – – Af cobalt

2827 39 85

– – – andet:

ex 2827 39 85

– – – – Af zink

– Oxychlorider og hydroxychlorider:

2827 41 00

– – Af kobber

2827 49

– – andet:

2827 60 00

– Jodider og oxyjodider

2828

Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter:

2828 90 00

– andet:

2829

Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater:

– Chlorater:

2829 19 00

– – andet:

2829 90

– andet:

2829 90 10

– – Perchlorater

2829 90 80

– – andet:

2830

Sulfider; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede:

2830 90

– andet:

2830 90 11

– – Sulfider af calcium, af antimon eller af jern

2830 90 85

– – andet:

ex 2830 90 85

– – – Undtagen zinksulfid eller cadmiumsulfid

2831

Dithioniter og sulfoxylater:

2831 90 00

– andet:

2832

Sulfitter; thiosulfater:

2832 10 00

– Sulfitter af natrium

2832 20 00

– Andre sulfitter

2833

Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater):

– Sulfater af natrium:

2833 19 00

– – andet:

– Andre sulfater:

2833 21 00

– – Af magnesium

2833 25 00

– – Af kobber

2833 29

– – andet:

2833 29 20

– – – Af cadmium Af chrom Af zink

2833 29 60

– – – Af bly

2833 29 90

– – – andet:

2833 30 00

– Aluner

2833 40 00

– Peroxosulfater (persulfater) Nitriter;

2834

nitrit: nitrater:

2834 10 00

– Nitrit:

– Nitrater:

2834 29

– – andet:

2835

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter) og phosphater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede

– Phosphater:

2835 22 00

– – Af mono- eller dinatrium

2835 24 00

– – Af kalium

2835 25

– – Calciumhydrogenorthophosphat (dicalciumphosphat):

2835 26

– – Andre calciumphosphater:

2835 29

– – andet:

– Polyphosphater:

2835 31 00

– – Natriumtriphosphat (natriumtripolyphosphat)

2835 39 00

– – andet:

2836

kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat (hjortetaksalt):

2836 40 00

– Kaliumcarbonater

2836 50 00

– Calciumcarbonat

– andet:

2836 99

– – andet:

– – – Carbonater:

2836 99 17

– – – – andet:

ex 2836 99 17

– – – – – Ammoniumcarbonater, herunder kommercielt ammoniumcarbonat

ex 2836 99 17

– – – – – Blycarbonater

2839

Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller:

– Af natrium:

2839 11 00

– – Natriummetasilicater

2839 19 00

– – andet:

2841

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer:

– Manganiter, manganater og permanganater:

2841 61 00

– – Kaliumpermanganat

2841 69 00

– – andet:

2842

Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider):

2842 10 00

– Dobbelte eller komplekse silicater (herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede)

2842 90

– andet:

2842 90 10

– – Enkelte, dobbelte eller komplekse salte af selens syrer og tellurs syrer

2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller:

2849

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede:

2849 90

– andet:

2849 90 30

– – Af tungsten

2853 00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller:

2853 00 10

– Destilleret vand og andet vand af tilsvarende eller højere renhedsgrad

2853 00 30

– Flydende atmosfærisk luft (også selv om de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft

2903

Halogenderivater af carbonhydrider:

– Mættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider:

2903 13 00

– – Chloroform (trichlormethan)

2909

Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

2909 50

– Etherphenoler og etheralkoholphenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

2909 50 90

– – andet:

2910

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:

2910 40 00

– Dieldrin (ISO, INN)

2910 90 00

– andet:

2912

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymere af aldehyder; paraformaldehyd:

– Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper:

2912 11 00

– – Methanal (formaldehyd)

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:

– Eddikesyre og salte deraf; eddikesyreanhydrid:

2915 29 00

– – andet:

2917

Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:

2917 20 00

– Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

2918

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:

– Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf:

2918 14 00

– – Citronsyre

2930

Organiske svovlforbindelser:

2930 30 00

– Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram

3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand (herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg:

3004 90

– andet:

– – I former eller pakninger, af den art der anvendes til detailsalg:

3004 90 19

– – – andet:

3102

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske:

3102 10

– Urinstof, også i vandig opløsning:

– Ammoniumsulfat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat:

3102 29 00

– – andet:

3102 30

– Ammoniumnitrat, også i vandig opløsning:

3102 40

– Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi:

3102 90 00

– Andre varer, herunder blandinger, der ikke er nævnt i ovenstående underpositioner

ex 3102 90 00

– – undtagen calciumcyanamid

3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder:

3105 20

– Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer nitrogen, phosphor og kalium:

3202

Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug:

3202 90 00

– andet:

3205 00 00

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter

3206

Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, undtagen varer henhørende under pos. 3203, 3204 eller 3205; uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede:

– Pigmenter og præparater på basis af titandioxid:

3206 19 00

– – andet:

3206 20 00

– Pigmenter og præparater på basis af chromforbindelser

– Andre farvestoffer og andre præparater:

3206 49

– – andet:

3206 49 30

– – – Pigmenter og præparater på basis af cadmiumforbindelser

3208

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel;

3208 90

– andet:

– – Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel:

3208 90 13

– – – Copolymerer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på 48 vægtprocent og derover

3210 00

Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte koldtvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder:

3212

Pigmenter (herunder metalpulver og -skæl) dispergerede i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling; prægefolie; farvestoffer formet eller pakket til detailsalg:

3212 90

– andet:

– – Pigmenter (herunder metalpulver og -skæl) dispergerede i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling:

3212 90 31

– – – På basis af aluminiumpulver

3212 90 38

– – – andet:

3212 90 90

– – Farvestoffer formet eller pakket til detailsalg

3214

Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter oign.:

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.:

– andet:

3506 91 00

– – Klæbemidler på basis af polymerer henhørende under pos. 3901-3913 eller gummi

3601 00 00

Krudt

3602 00 00

Tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt

3603 00

Tændsnore, også detonerende; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer

3605 00 00

Tændstikker, undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604

3606

Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form; varer af brændbare materialer som nævnt i bestemmelse 2 til dette kapitel:

3606 90

– andet:

3606 90 10

– – Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form

3802

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt:

3802 10 00

– Aktiveret kul

3806

Colophonium og harpikssyrer samt derivater deraf; harpiksessens (pinolin) og harpiksolier; naturharpikser modificeret ved smeltning:

3806 20 00

– Salte af colophonium, af harpikssyrer eller af derivater af colophonium eller harpikssyrer, undtagen salte af additionsprodukter af colophonium

3807 00

Trætjære; trætjæreolier; træcreosot; rå methanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende præparater på basis af colophonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg:

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd:

3810 90

– andet:

3810 90 90

– – andet:

3817 00

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, undtagen produkter henhørende under pos. 2707 eller 2902:

3817 00 50

– Lineært alkylbenzen

3819 00 00

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

3820 00 00

Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og tilberedninger fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

3824 30 00

– Ikke-agglomererede metalcarbider, blandede indbyrdes eller med metalliske bindemidler

3824 40 00

– Tilberedte additiver til cement, mørtel eller beton

3824 50

– Ikke-ildfast mørtel og beton:

3824 90

– andet:

3824 90 40

– – Uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak og lign.

– – andet:

– – – Produkter og præparater til pharmaceutisk eller kirurgisk brug:

3824 90 61

– – – – Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af Streptomyces tenebrarius, også tørrede, bestemt til fremstilling af lægemidler til humanmedicinsk brug henhørende under pos. 3004

3824 90 64

– – – – andet:

3901

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form:

3901 10

– Polyethylen med densitet under 0,94:

3901 10 90

– – andet:

3916

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast:

3916 20

– Af polymerer af vinylchlorid:

3916 20 10

– – poly(vinylchlorid)

3916 90

– Af anden plast:

3916 90 90

– – andet:

3917

Rør og slanger samt fittings dertil (f. eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast:

3917 10

– Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast:

3917 10 10

– – Af hærdede proteiner

– Andre rør og slanger:

3917 31 00

– – Bøjelige rør og slanger med et sprængningstryk på mindst 27,6 MPa:

ex 3917 31 00

– – – også forsynet med fittings, undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 32

– – Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings:

– – – andet:

3917 32 91

– – – – Kunsttarme

3917 40 00

– Fittings:

ex 3917 40 00

– – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

3919

Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller:

3920

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer:

3920 10

– Af polymerer af ethylen:

– – Af tykkelse 0,125 mm og derunder:

– – – Af polyethylen med densitet:

– – – – under 0,94:

3920 10 23

– – – – – Polyethylenfolier af tykkelse 20 mikrometer og derover, men ikke over 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb

– – – – – andet:

– – – – – – Uden påtryk:

3920 10 24

– – – – – – – Strækfolier

3920 10 26

– – – – – – – andet:

3920 10 27

– – – – – – Med påtryk

3920 10 28

– – – – 0,94 eller derover

3920 10 40

– – – andet:

– – Af tykkelse over 0,125 mm:

3920 10 89

– – – andet:

3920 20

– Af polymerer af propylen

3920 30 00

– Af polymerer af styren

– Af polymerer af vinylchlorid:

3920 43

– – Med indhold af blødgøringsmidler på 6 vægtprocent eller derover:

3920 49

– – andet:

– Af polymerer af acryl:

3920 51 00

– – Af poly(methylmethacrylat)

3920 59

– – andet:

– Af polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere:

3920 61 00

– – Af polycarbonater

3920 62

– – Af poly(ethylenterephthalat):

3920 63 00

– – Af umættede polyestere

3920 69 00

– – Af andre polyestere

– Af cellulose eller kemiske derivater deraf:

3920 71

– – Varer af regenerater af cellulose:

3920 71 10

– – – Folier og bånd, også i ruller, af tykkelse under 0,75 mm

ex 3920 71 10

– – – – undtagen til dialysator

3920 71 90

– – – andet:

3920 73

– – Af celluloseacetat:

3920 73 50

– – – Folier og bånd, også i ruller, af tykkelse under 0,75 mm

3920 73 90

– – – andet:

3920 79

– – Af andre cellulosederivater

3920 79 90

– – – Andet

– Af anden plast:

3920 92 00

– – Af polyamider

3920 93 00

– – Af aminoplast

3920 94 00

– – Af phenolplast

3920 99

– – Af anden plast:

– – – Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede:

3920 99 21

– – – – Folier og strimler af polyimid, ikke belagt eller udelukkende overtrukket eller belagt med plast

3920 99 28

– – – – andet:

– – – Af additionspolymerisationsprodukter:

3920 99 55

– – – – Biaksialt orienterede folier af poly(vinylalkohol), af tykkelse ikke over 1 mm, med indhold af poly(vinylalkohol) på 97 vægtprocent og derover, uden belægning

3920 99 59

– – – – andet:

3920 99 90

– – – andet:

3921

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast:

3921 90

– andet:

4002

Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd; blandinger af produkter henhørende under pos. 4001 med produkter henhørende under denne position, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd:

– Styrenbutadiengummi (SBR); styrenbutadiencarboxylgummi (XSBR):

4002 19

– – andet:

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd:

– andet:

4005 99 00

– – andet:

4007 00 00

Tråde og snore af blødgummi

4008

Plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi:

– Af cellegummi (skumgummi oign.):

4008 11 00

– – Plader, bånd og strimler

4008 19 00

– – andet:

– Af anden gummi:

4008 29 00

– – andet:

ex 4008 29 00

– – – Undtagen skåret i profiler til anvendelse i civile luftfartøjer

4010

Driv- og transportremme af blødgummi:

– Transportremme:

4010 11 00

– – Forstærket udelukkende med metal

4011

Nye dæk, af gummi:

4011 20

– Af den art der anvendes til busser og lastautomobiler:

4011 20 10

– – Med belastningsevne 121 eller derunder

ex 4011 20 10

– – – med fælgstørrelse ikke over 61 cm

– I andre tilfælde, med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster:

4011 61 00

– – Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og –maskiner

4011 62 00

– – Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner og som har en fælgstørrelse på ikke over 61 cm

4011 63 00

– – Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner og som har en fælgstørrelse på over 61 cm

– andet:

4011 92 00

– – Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og –maskiner

4011 93 00

– – Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner og som har en fælgstørrelse på ikke over 61 cm

4011 94 00

– – Af den art, der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner og som har en fælgstørrelse på over 61 cm

4205 00

Andre varer af læder eller kunstlæder

– Af den art, der anvendes i maskiner eller apparater eller til anden teknisk brug

4205 00 11

– – Driv- og transportremme

4205 00 19

– – andet:

4206 00 00

Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer eller sener:

ex 4206 00 00

– Undtagen catgut

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler:

– andet:

4411 94

– – Af tykkelse 0,5 g og derunder:

4411 94 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen:

ex 4411 94 10

– – – – Af tykkelse 0,35 g og derunder:

4411 94 90

– – – andet:

ex 4411 94 90

– – – – Af tykkelse 0,35 g og derunder:

4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter:

– Krydsfinér udelukkende bestående af træplader (undtagen bambus), hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse:

4412 31

– – Med mindst et udvendigt lag af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel:

4412 31 10

– – – Af afrikansk mahogni, hvid lauan, limba, lyserød meranti, mahogni (Swietenia-arter), mørkerød meranti, obeche, okoumé, para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander, sapelli, sipo og virola

– andet:

4412 94

– – Stavlimet eller bloklimet finér

4412 94 10

– – – Med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ

еx 4412 94 10

– – – – undtagen indeholdende mindst et lag spånplader

4412 99

– – andet:

4412 99 70

– – – andet:

4413 00 00

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

4416 00 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver

4419 00

Bordservice og køkkenudstyr af træ

4420

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94:

4602

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer eller af de under pos. 4601 hørende varer; varer af luffa:

– Af vegetabilske materialer:

4602 11 00

– – Af bambus

ex 4602 11 00

– – – Undtagen stråhylstre til flasker eller kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4602 12 00

– – spanskrør

ex 4602 12 00

– – – Undtagen stråhylstre til flasker eller kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4602 19

– – andet:

– – – andet:

4602 19 99

– – – – andet:

4602 90 00

– andet:

4802

Papir og pap, ikke belagt, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke-perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark af enhver størrelse, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803; Håndgjort papir og pap

– Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

4802 55

– – Af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke over 150 g pr. m2, i ruller

– Andet papir og pap, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på over 10 vægtprocent af den samlede fiber-mængde:

4802 61

– – I ruller

4802 61 15

– – – Af vægt under 72 g pr. m2 og med indhold af mekanisk træmasse på over 50 vægtprocentaf den samlede fibermængde

ex 4802 61 15

– – – – undtagen karbonråpapir

4802 61 80

– – – I andre tilfælde

4802 62 00

– – 435 mm og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand:

ex 4802 62 00

– – – undtagen karbonråpapir

4802 69 00

– – I andre tilfælde

еx 4802 69 00

– – – undtagen karbonråpapir

4804

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark, undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803:

– Andet kraftpapir og kraftpap af vægt 225 g pr. m2 eller derover:

4804 59

– – andet:

4805

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere bearbejdet eller behandlet end nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel:

– Papir til indlæg i bølgepap (fluting):

4805 11 00

– – Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

4805 12 00

– – Af masse af halm

4805 19

– – andet:

– Testliner (af genbrugsmasse):

4805 24 00

– – Af vægt ikke over 150 g pr. m2

4805 25 00

– – Af vægt over 150 g pr. m2

4805 30

– Sulfitpapir til indpakning:

– andet:

4805 91 00

– – Af vægt ikke over 150 g pr. m2

4810

Papir og pap belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, også med bindemiddel, uden anden belægning, også med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse:

– Papir og pap, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

4810 29

– – andet:

– Kraftpapir og kraftpap, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug:

4810 31 00

– – Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt ikke over 150 g pr. m2

4810 32

– – Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt over 150 g pr. m2:

4810 39 00

– – andet:

– Andet papir og pap:

4810 92

– – Flerlaget:

4810 99

– – andet:

4811

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen varer henhørende under pos. 4803, 4809 og 4810:

4811 10 00

– Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller asfalt

– Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med plast (undtagen klæbestof):

4811 51 00

– – Bleget, af vægt over 150 g pr. m2

еx 4811 51 00

– – – Gulvbelægningsmaterialer, på basis af papir eller pap, også tilskåret

4811 59 00

– – Andet

еx 4811 59 00

– – – Gulvbelægningsmaterialer, på basis af papir eller pap, også tilskåret

4811 90 00

– Andet papir og pap samt cellulosevat og cellulosefiberdug

4818

Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskåret form; lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, bleer, hygiejnebind og -tamponer, lagner og lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

4818 10

– Toiletpapir:

4818 10 10

– – Af vægt pr. lag ikke over 25 g pr. m2

4818 10 90

– – Af vægt pr. lag over 25 g pr. m2

4818 40

– Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer til hygiejnebrug:

– – Hygiejnebind og -tamponer og lignende varer:

4818 40 19

– – – andet:

4818 50 00

– Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret; andre varer af papirmasse,papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

4823 90

– Andre varer:

4823 90 85

– – Andre varer

еx 4823 90 85

– – – Gulvbelægningsmaterialer på basis af papir eller pap, også tilskåret

4908

Overføringsbilleder

6501 00 00

Hattestumper af filt, hverken formpressede eller med udformede skygger; plane og cylindriske hatteemner, af filt

6502 00 00

Hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, hverken formpressede, med udformede skygger, forede eller garnerede

6504 00 00

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, også forede eller garnerede

6505

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede

6506

Anden hovedbeklædning, også foret eller garneret:

6506 10

– Sikkerhedshovedbeklædning:

6506 10 80

– – Af andre materialer

– andet:

6506 91 00

– – Af gummi eller plast

6506 99

– – Af andre materialer

6507 00 00

Svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

6601

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller o.lign.):

6603

Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos. 6601 og 6602:

6603 20 00

– Stel til paraplyer og parasoller, herunder stel monteret på skaft

6603 90

– andet:

6603 90 10

– – Håndtag, greb og knopper

6703 00 00

Menneskehår, der er sorteret med rodenderne i samme retning, bleget eller bearbejdet på anden måde; uld og andre dyrehår eller andre tekstilmaterialer, bearbejdet til fremstilling af parykker og lign.

6704

Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger og lign., af menneske- eller dyrehår eller af tekstilmaterialer; varer af menneskehår, ikke andetsteds tariferet:

6804

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling, defibrering, slibning, polering, afretning eller skæring, hvæssesten og polersten til brug i hånden, samt dele deraf, af naturlige stenarter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler eller af keramisk materiale, også med dele af andre materialer:

– Andre møllesten, slibesten og lignende varer:

6804 22

– – Af andre agglomererede slibemidler eller af keramiske materialer:

6805

Slibemidler, naturlige eller kunstige, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir, pap eller andre materialer, også tilskåret, syet eller samlet på anden måde:

6807

Varer af asfalt eller af lignende materialer (f. eks. af kunstig asfaltbitumen eller stenkulstjærebeg):

6808 00 00

Tavler, plader, fliser, blokke og lignende varer, af vegetabilske fibre, af halm eller af flis, spåner, savsmuld eller andet affald af træ, agglomereret med cement, gips eller andre mineralske bindemidler

6809

Varer af gips eller af blandinger på basis af gips:

6811

Varer af asbestcement, cellulosecement o. lign.:

6812

Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat; varer af sådanne blandinger eller af asbest (f. eks. garn, vævet stof, beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, pakninger), også forstærkede, undtagen varer henhørende under pos. 6811 eller 6813:

6812 80

– Af crocidolit:

6812 80 10

– – Bearbejdede fibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat.

ex 6812 80 10

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6812 80 90

– – andet:

ex 6812 80 90

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– andet:

6812 91 00

– – Beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning

6812 92 00

– – Papir, pap og filt

6812 93 00

– – Sammenpressede asbestfibre til pakninger, i ruller eller ark

6812 99

– – andet:

6812 99 10

– – – Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat;

ex 6812 99 10

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6812 99 90

– – – andet:

ex 6812 99 90

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6813

Friktionsmateriale og varer deraf (f. eks. plader, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringe, puder), ikke monterede, til bremser, koblinger oign., fremstillet på basis af asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstil eller andre materialer:

– Uden indhold af asbest:

6813 89 00

– – andet:

ex 6813 89 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6814

Bearbejdet glimmer og varer af glimmer, herunder agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer:

6814 90 00

– andet:

6815

Varer af sten eller andre mineralske stoffer (herunder kulfibre, varer af kulfibre samt varer af tørv), ikke andetsteds tariferet:

6815 20 00

– Varer af tørv

6902

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter:

6902 10 00

– Indeholdende over 50 vægtprocent Mg, Ca eller Cr (enkeltvis eller samlet), udtrykt som MgO, CaO eller Cr2O3

ex 6902 10 00

– – Blokke til glasovne

6902 20

– Indeholdende over 50 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3), silica (SiO2) eller af en blanding eller forbindelse af disse produkter:

– – andet:

6902 20 99

– – – andet:

ex 6902 20 99

– – – – Blokke til glasovne

6903

Andre ildfaste keramiske varer (f. eks. retorter, digler, mufler, dyser, propper, rør og stænger), bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter:

6903 10 00

– Indeholdende over 50 vægtprocent grafit eller andet kul eller af en blanding af disse produkter

7002

Glas i form af kugler (undtagen mikrokugler henhørende under pos. 7018), stænger eller rør, ubearbejdet:

7002 20

– Stænger

– Rør:

7002 32 00

– – Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C

7004

Planglas, trukket eller blæst, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet:

7004 90

– Andet planglas:

7004 90 70

– – Gartnerglas

7006 00

Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer:

7006 00 90

– andet:

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle:

– andet:

7009 91 00

– – Ikke indrammede

7009 92 00

– – Indrammede

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas:

7010 20 00

– Propper, låg og andre lukkeanordninger

7016

Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset eller støbt glas, også armeret, af den art der anvendes til bygnings- eller konstruktionsbrug; glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, fliser, plader, skaller eller lignende former:

7016 90

– andet:

7017

Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og pharmaceutiske artikler, af glas, også graderede eller justerede:

7018

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas samt varer deraf, undtagen bijouterivarer; glasøjne, undtagen proteser; statuetter og andre dekorationsgenstande forarbejdet ved anvendelse af glasblæselampe, undtagen bijouterivarer; mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder:

7018 90

– andet:

7018 90 10

– – Glasøjne; varer fremstillet af glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas

7019

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f. eksarn og vævet stof):

– Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde:

7019 12 00

– – Rovings

7019 19

– – andet:

7019 19 90

– – – Af korte fibre

– Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende ikke-vævede varer:

7019 32 00

– – Glasulddug (vlies)

ex 7019 32 00

– – – Af bredde 200 cm og derunder

– Andre vævede bånd:

7019 51 00

– – Af bredde 30 cm og derunder

7019 90

– andet:

7101

Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket på snor af hensyn til forsendelsen:

7102

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede:

7102 10 00

– Usorterede

– Til anden anvendelse:

7102 31 00

– – Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

7102 39 00

– – andet:

7103

Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen:

7104

Syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen:

7104 20 00

– Andre varer, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

7104 90 00

– andet:

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver:

7107 00 00

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver:

– Ikke-monetært:

7108 11 00

– – Pulver

7108 13

– – I andre former, halvfabrikata

7108 20 00

– Monetært

7109 00 00

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

7111 00 00

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller:

7115

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé:

7115 90

– andet:

7116

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede):

7117

Bijouterivarer:

– Af uædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede:

7117 11 00

– – Manchetknapper og kraveknapper

7117 19

– – andet:

– – – Uden bestanddele af glas:

7117 19 91

– – – – Forgyldte, forsølvede eller platinerede

7118

Mønter

7213

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:

– andet:

7213 91

– – Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm:

7213 91 10

– – – Af den art der anvendes til armering af beton (EKSF)

7307

Rørfittings af jern og stål (f. eks. samleled, rørknæ, muffer):

– Støbte fittings:

7307 11

– – Af støbejern, hårdstøbt:

7307 11 90

– – – andet:

7307 19

– – andet:

– Andre varer, af rustfrit stål:

7307 21 00

– – Flanger

7307 22

– – Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind:

7307 22 90

– – – Rørknæ og rørbøjninger

7307 23

– – Fittings til stuksvejsning:

7307 29

– – andet:

7307 29 10

– – – Med gevind

7307 29 90

– – – I andre tilfælde

– andet:

7307 91 00

– – Flanger

7307 92

– – Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind:

7307 92 90

– – – Rørknæ og rørbøjninger

7307 93

– – Fittings til stuksvejsning:

– – – Med største udvendige diameter på 609,6 mm og derunder:

7307 93 11

– – – – Rørknæ og rørbøjninger

7307 93 19

– – – – andet:

– – – Med største udvendige diameter på over 609,6 mm:

7307 93 91

– – – – Rørknæ og rørbøjninger

7307 99

– – andet:

7308

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f. eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør oign., af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner:

7308 30 00

– Døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler

7308 90

– andet:

7308 90 10

– – Moler, dæmninger, sluseporte, stationære dokke, landingsbroer og lignende konstruktioner til vandbygningsarbejder

– – andet:

– – – Udelukkende eller hovedsagelig af plader:

7308 90 59

– – – – andet:

7309 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling:

– Til væsker:

7309 00 30

– – Varmeisolerede eller med indvendig beklædning

– – Andre modeller, med rumindhold:

7309 00 51

– – – Over 100 000 liter

7309 00 59

– – – 100 000 liter og derunder

7309 00 90

– Til faste stoffer

7314

Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål:

– Andet tråddug, trådnet og trådgitter:

7314 41

– – Forzinket:

7314 41 90

– – – andet:

7315

Kæder og dele dertil, af jern og stål:

– Ledboltkæder og dele dertil:

7315 11

– – Rullekæder:

7315 11 90

– – – andet:

7315 12 00

– – Andre kæder

7315 19 00

– – Dele

7315 20 00

– Snekæder

– Andre kæder:

7315 82

– – Andre kæder, med svejsede led:

7315 82 10

– – – Med største tværmål i godset på 16 mm og derunder

7315 89 00

– – andet:

7315 90 00

– Andre dele

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

– »raffineret kobber«:

7403 12 00

– – Trådemner (wirebars)

7403 13 00

– – Billets

7403 19 00

– – andet:

– »kobberlegeringer«:

7403 22 00

– – Kobber-tinlegeringer (bronze)

7403 29 00

– – Andre kobberlegeringer (undtagen kobberforlegeringer henhørende under pos. 7405)

7405 00 00

Kobberforlegeringer

7408

Tråd af kobber:

– Af raffineret kobber:

7408 11 00

– – Med største tværmål over 6 mm

7410

Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer:

– Uden underlag:

7410 12 00

– – Af kobberlegeringer

7413 00

Snoet tråd, kabler, flettede bånd oign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug:

7413 00 20

– Af raffineret kobber:

ex 7413 00 20

– – også forsynet med fittings, undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

7413 00 80

– Af kobberlegeringer:

ex 7413 00 80

– – også forsynet med fittings, undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

7415

Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lign., af kobber eller af jern og stål med hoved af kobber; skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer, nitter, kiler, splitter samt underlagsskiver (også fjedrende) og lignende varer, af kobber:

7418

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering: Sanitetsartikler og dele dertil, af kobber:

– Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering:

7418 11 00

– – Gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering

7418 19

– – andet:

7419

Andre varer af kobber:

7419 10 00

– Kæder og dele dertil

– andet:

7419 91 00

– – Støbte eller smedede, men ikke yderligere bearbejdet

7419 99

– – andet:

7419 99 10

– – – Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter, af tråd med et største tværmål på 6 mm eller derunder; strækmetal

7419 99 30

– – – Fjedre

7607

Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer:

– Uden underlag:

7607 11

– – Kun valset:

7607 19

– – andet:

7607 19 10

– – – Af tykkelse under 0,021 mm

– – – Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm:

7607 19 99

– – – – andet:

7607 20

– Med underlag:

7607 20 10

– – Af tykkelse (uden underlag), under 0,021 mm

– – Af tykkelse (uden underlag) 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm:

7607 20 99

– – – andet:

7610

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406) og dele til konstruktioner (f. eks. broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør og lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner:

7610 90

– andet:

7610 90 90

– – andet:

8202

Håndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden tænder):

8202 20 00

– Båndsavblade

– Rundsavblade (herunder slidse- og notningssavblade):

8202 31 00

– – Med virksom del af stål

8202 39 00

– – Andre varer, herunder dele

– Andre savblade:

8202 91 00

– – Lige savblade, til savning af metal

8202 99

– – andet:

– – – Med virksom del af stål:

8202 99 19

– – – – Til savning af andre materialer

8203

File, raspe, knibtænger, bidetænger, niptænger og lign. samt pincetter, bliksakse, rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj, til brug i hånden:

8203 10 00

– File, raspe og lignende værktøj

8203 20

– Knibtænger, bidetænger, niptænger, pincetter og lignende værktøj:

8203 20 90

– – andet:

8203 30 00

– Bliksakse og lignende værktøj

8203 40 00

– Rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj

8204

Skruenøgler til brug i hånden (herunder momentnøgler); topnøglehoveder, også med håndtag:

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (f. eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring:

8207 20

– Matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal:

8207 20 90

– – Med virksom del af andre materialer

8210 00 00

Mekaniske redskaber, hånddrevne, af vægt ikke over 10 kg, til tilberedning, behandling eller servering af næringsmidler eller drikkevarer

8301

Hængelåse og andre låse (nøglelåse, kombinationslåse eller elektriske låse), af uædle metaller; spænder og taskebøjler med indbygget lås, af uædle metaller; nøgler til de nævnte låse, af uædle metaller:

8301 20 00

– Låse, af den art der anvendes til automobiler

8302

Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til møbler, døre, trapper, vinduer, rullegardiner, persienner, karrosserier, sadelmagerarbejder, kufferter, kister og lign.; knager og knagerækker, hyldeknægte og lign., af uædle metaller; møbelruller med beslag, af uædle metaller; automatiske dørlukkere, af uædle metaller:

8302 10 00

– Hængsler:

ex 8302 10 00

– – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8302 20 00

– Møbelruller:

ex 8302 20 00

– – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– Andre beslag, tilbehør og lignende varer:

8302 42 00

– – Til møbler:

ex 8302 42 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8302 49 00

– – andet:

ex 8302 49 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8302 50 00

– Knager, knagerækker, hyldeknægte og lign.

8302 60 00

– Automatiske dørlukkere:

ex 8302 60 00

– – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8303 00

Pengeskabe, pansrede eller på anden måde forstærkede, boksdøre og bokse, til brand- og tyverisikre rum, sikrede pengekasser, dokumentkasser og lignende, af uædle metaller

8303 00 10

– Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe

8303 00 90

– Sikrede pengekasser, dokumentkasser og lign.

8305

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, brevholdere, brevhjørner, clips, faner til kartotekskort og lignende kontorartikler, af uædle metaller: hæfteklammer i stænger (f. eks. til kontorbrug, møbelpolstring, emballering), af uædle metaller:

8305 10 00

– Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere

8306

Klokker, gongonger og lign. (ikke-elektriske), af uædle metaller; statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller; rammer til fotografier, billeder og lign., af uædle metaller; spejle af uædle metaller:

– Statuetter og andre dekorationsgenstande:

8306 29

– – andet:

8306 30 00

– Rammer til fotografier, billeder og lign.; spejle

8307

Rørslanger af uædle metaller, også med fittings:

8307 90 00

– Af andre uædle metaller

8308

Lukketøjer, taskebøjler, ringe, spænder, hægter og maller, snøreringe og lignende varer, af uædle metaller, af den art der anvendes til beklædningsgenstande, fodtøj, presenninger, håndtasker, rejseartikler og lign.; perler og pailletter, af uædle metaller:

8309

Propper, hætter og låg (herunder crown corks, skruepropper og skænkepropper), kapsler til flasker, spunse med gevind, spunsdæksler, plomber og andet emballagetilbehør, af uædle metaller:

8309 90

– andet:

8309 90 10

– – Kapsler og flaskehætter af bly; kapsler og flaskehætter af aluminium, med diameter over 21 mm

8309 90 90

– – andet:

ex 8309 90 90

– – – Undtagen aluminiumlåg til dåser til fødevarer og drikkevarer

8310 00 00

Skilte, navneplader, adresseplader og lignende plader, samt tal, bogstaver og andre symboler, af uædle metaller, undtagen varer henhørende under pos. 9405

8311

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle metaller eller metalcarbider, overtrukket eller fyldt med flusmidler, af den art der anvendes ved lodning eller svejsning af metaller eller metalcarbider; tråd og stænger af agglomereret pulver, af uædle metaller, til brug ved metallisering ved sprøjtning:

8311 30 00

– Overtrukne stænger og fyldt tråd til lodning og flammesvejsning, af uædle metaller

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden:

8415 10

– Til montering på vægge eller i vinduer, sammenbygget til en enhed eller som »split-system«:

8415 10 90

– – split-system

– andet:

8415 82 00

– – I andre tilfælde, med køleelement:

ex 8415 82 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8415 83 00

– – Uden køleelement:

ex 8415 83 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8415 90 00

– Dele:

ex 8415 90 00

– – Undtagen del til luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415 81, 8415 82 eller 8415 83, til anvendelse i civile luftfartøjer

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415:

8418 10

– Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre:

8418 10 20

– – Med rumindhold over 340 liter

ex 8418 10 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 10 80

– – andet:

ex 8418 10 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– Dele:

8418 99

– – andet:

8419

Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede (undtagen ovne og andre apparater henhørende under pos. 8514), til behandling af materialer ved en proces, der indbefatter temperaturændringer, såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, rektifikation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning, kondensering eller afkøling (undtagen maskiner og apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug); gennemstrømnings- eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske:

– Maskiner, apparater og anlæg til tørring:

8419 32 00

– – Til træ, papirmasse, papir eller pap

8419 40 00

– Apparater til destillation eller rektifikation

8419 50 00

– Varmeudvekslere:

ex 8419 50 00

– – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– Andre maskiner, materiel og redskaber:

8419 89

– – andet:

8419 89 10

– – – Køletårne og lignende apparater og anlæg til genafkøling af recirkulerende vand, i hvilke varmeudvekslingen ikke foregår gennem vægge

8419 89 98

– – – andet:

8421

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser:

– Dele:

8421 91 00

– – Til centrifuger, herunder tørrecentrifuger:

ex 8421 91 00

– – – Undtagen apparater henhørende under pos. 8421 19 94 og undtagen centrifuger til påføring af fotografiske emulsioner på substrater til flydende krystaller (LCD) henhørende under pos. 8421 19 99

8421 99 00

– – andet:

8424

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner:

8424 30

– Dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner:

– Andre haner, ventiler oign.:

8424 81

– – Til land- eller havebrug:

8425

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«); spil og ankerspil; donkrafte:

– Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«) eller apparater, af den art der anvendes til løftning af køretøjer:

8425 19

– – andet:

8425 19 20

– – – Kædetaljer, hånddrevne:

ex 8425 19 20

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8425 19 80

– – – andet:

ex 8425 19 80

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8426

Svingkraner; andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks

– Løbekraner, krantransportører, brokraner, mobile portalkraner (undtagen af svingtypen) og portalløftetrucker:

8426 11 00

– – Løbekraner på skinner

8426 20 00

– Tårnkraner

8427

Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning og flytning:

8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (f. eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner):

8428 10

– Person- og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande (»skips«):

8428 10 20

– – Elektrisk drevne:

ex 8428 10 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8428 10 80

– – andet:

ex 8428 10 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (f. eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

– Andre maskiner og apparater til boring:

8430 49 00

– – andet:

8430 50 00

– Andre maskiner og apparater, selvkørende

8450

Vaskemaskiner, også med tørremaskine:

8450 20 00

– Maskiner med en kapacitet på over 10 kg tørt tøj.

8450 90 00

– Dele

8465

Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer:

8465 10

– Maskiner, som kan udføre forskellige arbejdsfunktioner uden værktøjsskift:

– andet:

8465 91

– – Maskinsave

8465 92 00

– – Høvle- og fræsemaskiner

8465 93 00

– – Slibe- og poleremaskiner

8465 94 00

– – Maskiner til bøjning og samling

8465 95 00

– – Bore- og stemmemaskiner

8465 96 00

– – Kløve, skrælle- og skæremaskiner

8465 99

– – andet:

8465 99 90

– – – andet:

8470

Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater:

8470 50 00

– Kasseapparater

8474

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform; maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af støbeforme af sand:

8474 20

– Maskiner til knusning og formaling:

– Blande- og æltemaskiner:

8474 31 00

– – Beton- og mørtelblandemaskiner

8474 90

– Dele

8476

Salgsautomater (f. eks. frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareautomater), herunder vekselautomater:

– Drikkevareautomater:

8476 21 00

– – Med køle- eller varmeanordning

8476 90 00

– Dele

8479

Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel:

8479 50 00

– Industrirobotter, ikke andetsteds tariferet

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalcarbider, glas, mineralske materialer, gummi og plast:

8480 30

– Støbeformsmodeller:

8480 30 90

– – andet:

8480 60

– Støbeforme til mineralske materialer:

– Støbeforme til gummi og plast:

8480 71 00

– – Til sprøjtestøbning eller presning

8480 79 00

– – andet:

8481

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere, herunder trykreguleringsventiler og termostatregulerede ventiler:

8481 10

– Trykreguleringsventiler:

8481 20

– Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner:

8481 30

– Kontraventiler:

8481 40

– Sikkerheds- og aflastningsventiler:

8481 80

– Andre haner, ventiler oign.:

– – andet:

– – – Procesreguleringsventiler:

8481 80 51

– – – – Temperaturregulatorer

– – – andet:

8481 80 81

– – – – Kugleventiler og haner med told

8482

Kugle- og rullelejer:

8482 30 00

– Sfæriske rullelejer

8482 50 00

– Andre cylindriske rullelejer

8483

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger:

8483 10

– Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe:

8483 10 95

– – andet:

ex 8483 10 95

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 20

– Lejehuse med kugle- og rullelejer:

8483 20 90

– – andet:

8483 30

– Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer:

– – Lejehuse:

8483 30 32

– – – Til kugle- og rullelejer

ex 8483 30 32

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 30 38

– – – andet:

ex 8483 30 38

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40

– Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear, undtagen enkelte tandhjul og andre enkeltkomponenter til kraftoverførsel; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere:

– – Tandhjulsudvekslinger, undtagen friktionsgear:

8483 40 21

– – – Med cylindriske tandhjul:

ex 8483 40 21

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40 23

– – – Med koniske eller cylinderkoniske tandhjul:

ex 8483 40 23

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40 25

– – – Snekkegear:

ex 8483 40 25

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40 29

– – – andet:

ex 8483 40 29

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – Gearkasser og andre regulerbare gear:

8483 40 51

– – – Gearkasser:

ex 8483 40 51

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 40 59

– – – andet:

ex 8483 40 59

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 50

– Svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke:

8483 50 20

– – Af støbejern eller af støbestål

ex 8483 50 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 50 80

– – andet:

ex 8483 50 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 90

– Tandhjul og andre komponenter til kraftoverførsel som foreligger særskilt; dele

– – andet:

8483 90 81

– – – Af støbejern eller af støbestål

ex 8483 90 81

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8483 90 89

– – – andet:

ex 8483 90 89

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8484

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger:

8484 90 00

– andet:

ex 8484 90 00

– – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8504

Elektriske transformatorer, statiske omformere (f. eks. ensrettere) og induktionsspoler:

8504 40

– Statiske omformere:

8504 40 30

– – Af den art der anvendes sammen med telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil

ex 8504 40 30

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8505

Elektromagneter; permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, spændebakker, skruestikker og lignende emneholdere; elektromagnetiske koblinger og bremser; elektromagnetiske bæremagneter:

8505 90

– Andre varer, herunder dele:

8505 90 10

– – Elektromagneter

8510

Barbermaskiner, hårklippemaskiner og apparater til fjernelse af hår, med indbygget elektrisk motor:

8510 10 00

– Barbermaskiner

8510 20 00

– Hårklippemaskiner

8510 30 00

– Apparater til fjernelse af hår

8512

Elektrisk lys- og signaludstyr (undtagen varer henhørende under pos. 8539), vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere, af den art der anvendes til cykler og motorkøretøjer:

8512 20 00

– Andet lys- og visuelt signaludstyr

8512 30

– Lydsignaludstyr

8512 30 10

– – Tyverialarmer, af den art der anvendes til motorkøretøjer

8512 90

– Dele

8513

Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske lygter med egen strømkilde (f. eks. tørbatterier, akkumulatorer, dynamoer) undtagen lygter henhørende under pos. 8512:

8516

Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere; elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning; elektrotermiske hårbehandlingsapparater (f.eks. tørre- og krølleapparater, krøllejernsvarmere) og håndtørreapparater; elektriske strygejern; andre elektrotermiske apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug; elektriske varmelegemer (undtagen varer henhørende under pos. 8545):

8516 29

– Elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning:

8516 29 10

– – andet:

8517

Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net; andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet), undtagen sendere eller modtagere henhørende under pos. 8443, 8525, 8527 eller 8528:

– Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net;

8517 11 00

– – Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør

8517 12 00

– – Telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net:

ex 8517 12 00

– – – Til celleopdelt radiotelefoni (mobiltelefoner)

8517 18 00

– – andet:

– Andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet)

8517 61

– – Basisstationer

8517 61 00

– – Andet

еx 8517 61 00

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8517 62 00

– – Apparater til modtagelse, konvertering, overførsel og gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning

еx 8517 62 00

– – – Undtagen koblingsapparater til telefoni og telegrafi

8517 70

– Dele:

– – Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele til anvendelse i forbindelse med disse varer:

8517 70 11

– – – Antenner til radiotelegrafi- og radiotelefoniapparater

ex 8517 70 11

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8521

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner:

8521 10

– Til magnetbånd:

8521 10 95

– – andet:

ex 8521 10 95

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8523

Plader, bånd, ikke flygtige halvlederhukommelser, »smart cards« og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, også indspillede, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37:

– Magnetiske medier:

8523 21 00

– – Kort indeholdende en magnetstribe

8523 29

– – andet:

– – – Magnetbånd: Magnetplader:

– – – – andet:

8523 29 33

– – – – – Til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæsbar, binær form, og som kan manipuleres - eventuelt interaktivt - af brugeren ved hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine

ex 8523 29 33

– – – – – – Af bredde over 6,5 mm

8523 29 39

– – – – – andet:

ex 8523 29 39

– – – – – – Af bredde over 6,5 mm

8523 40

– Optiske medier:

– – andet:

– – – Plader til laserbaserede læsesystemer:

8523 40 25

– – – – Til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

– – – – Udelukkende til gengivelse af lyd:

8523 40 39

– – – – – Af diameter over 6,5 cm

– – – – andet:

– – – – – andet:

8523 40 51

– – – – – – »Digital versatile discs (dvd)«

8523 40 59

– – – – – – andet:

8525

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer:

8525 80

– Fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer:

– – Fjernsynskameraer:

8525 80 19

– – – andet:

– – Videokameraer:

8525 80 99

– – – andet:

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528:

8529 10

– Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele til anvendelse i forbindelse meddisse varer:

– – Antenner:

– – – Udendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere:

8529 10 39

– – – – I andre tilfælde

8531

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f. eks. ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer), bortset fra varer henhørende under pos. 8512 og 8530:

8531 10

– Tyverialarmer, brandalarmer oign.:

8531 10 30

– – Af den art der anvendes til bygninger

8531 10 95

– – andet:

ex 8531 10 95

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8531 90

– Dele:

8531 90 85

– – andet:

8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb (f. eks. afbrydere, relæer, sikringer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og -dåser, lampefatninger og forgreningsdåser), til driftsspænding 1 000 volt og derunder: konnektorer til lysledere, lyslederbundter eller –kabler:

8536 90

– Andre apparater:

8536 90 10

– – Forbindelsesmateriel til ledninger og kabler

8543

Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel:

8543 70

– Andre maskiner og apparater:

8543 70 30

– – Antenneforstærkere

– – Solarier og lignende apparater til frembringelse af solbrændthed:

– – – Til lysstofrør med ultraviolet stråling A:

8543 70 55

– – – – andet:

8543 70 90

– – andet:

ex 8543 70 90

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele:

– Andre elektriske ledere, til spænding 1 000 volt og derunder:

8544 42

– – Med forbindelsesdele:

8544 42 10

– – – Af den art der anvendes til telekommunikation:

ex 8544 42 10

– – – – Til driftsspænding 80 volt og derunder:

8544 49

– – andet:

8544 49 20

– – – Af den art der anvendes til telekommunikation, til spænding 80 volt og derunder

8703

Automobiler og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen automobiler henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler:

8703 10

– Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne; motorkøretøjer specielt konstrueret til persontransport på golfbaner og lignende motorkøretøjer;

8703 90

– andet:

8707

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705:

8707 10

– Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8703:

8707 10 90

– – andet:

8709

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer:

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne:

8711 20

– Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 50 cm3, men ikke over 250 cm3

8711 30

– Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 250 cm3, men ikke over 500 cm3

8711 40 00

– Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 500 cm3, men ikke over 800 cm3

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil:

– Andre påhængsvogne og sættevogne til godstransport:

8716 39

– – andet:

– – – andet:

– – – – Nye:

– – – – – andet:

8716 39 59

– – – – – – andet:

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport:

8901 90

– Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport:

– – andet:

8901 90 91

– – – Ikke maskindrevne

8901 90 99

– – – Maskindrevne

8903

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer:

– andet:

8903 99

– – andet:

8903 99 10

– – – Af vægt 100 kg og derunder

– – – andet:

8903 99 99

– – – – Af længde over 7,5 m

9001

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 8544; folier og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet:

9001 10

– Optiske fibre, samt bundter og kabler af optiske fibre:

9001 10 90

– – andet:

9003

Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller oign. samt dele dertil:

– Stel og indfatninger:

9003 11 00

– – Af plast

9003 19

– – Af andre materialer:

9003 19 30

– – – Af uædle metaller

9003 19 90

– – – Af andre materialer

9028

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere:

9028 90

– Dele og tilbehør:

9028 90 90

– – andet:

9107 00 00

Tidsafbrydere med urværk eller synkronmotor

9401

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402), herunder sovesofaer og lign., samt dele dertil:

9401 10 00

– Siddemøbler, af den art der anvendes i luftfartøjer:

ex 9401 10 00

– Uden læderbetræk, til anvendelse i civile luftfartøjer

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet:

9405 60

– Lysskilte, navneplader med lys og lignende varer:

9405 60 80

– – Af andre materialer:

ex 9405 60 80

– – – Undtagen af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer

– Dele:

9405 99 00

– – andet:

ex 9405 99 00

– – – Undtagen dele af varer henhørende under pos. 9405 10 eller 9405 60 af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer

9406 00

Præfabrikerede bygninger:

– andet:

– – Af jern og stål:

9406 00 31

– – – Drivhuse

9506

Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik, atletik og andre sportsgrene (herunder bordtennis) eller til udendørsleg og -spil, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; svømmebassiner og soppebassiner:

– Ski og andet skiudstyr til vintersport:

9506 11

– – Ski

9506 12 00

– – Skibindinger

9506 19 00

– – andet:

– Vandski, surfbrætter, sejlbrætter og andet udstyr til vandsport:

9506 21 00

– – Sejlbrætter

9506 29 00

– – andet:

– Golfkøller og andet golfudstyr:

9506 31 00

– – Komplette golfkøller

9506 32 00

– – Golfbolde

9506 39

– – andet:

9506 40

– Artikler og udstyr til bordtennis

– Ketsjere til tennis, badminton oign., også uden strenge:

9506 51 00

– – Tennisketsjere, også uden strenge

9506 59 00

– – andet:

– Bolde, undtagen bolde til golf eller bordtennis:

9506 61 00

– – Tennisbolde

9506 62

– – Oppustelige bolde:

9506 62 10

– – – Af læder

9506 69

– – andet:

9506 70

– Isskøjter og rulleskøjter, herunder fodtøj med påsatte skøjter:

9506 70 10

– – Isskøjter

9506 70 90

– – Dele og tilbehør

– andet:

9506 91

– – Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik eller atletik

9506 99

– – andet:

9507

Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til fiskeri med snøre; fangstketsjere til enhver brug; lokkefugle (undtagen varer henhørende under pos. 9208 eller 9705) og lignende jagtartikler:

9507 30 00

– Hjul til fiskeri med snøre

9606

Knapper, trykknapper, tryklåse o. lign. samt knapforme og andre dele til disse varer; knapemner

9607

Lynlåse og dele dertil:

9607 20

– Dele

BILAG Ib

SERBISKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER

Jf. artikel 6

Toldsatserne nedsættes som følger:

a)

på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 80 % af basistolden

b)

den 1. januar i det første år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 60 % af basistolden

c)

den 1. januar i det andet år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 40 % af basistolden

d)

den 1. januar i det tredje år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 20 % af basistolden

e)

den 1. januar i det fjerde år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende importtold.

KN-kode

Varebeskrivelse

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf:

– Eddikesyre og salte deraf; eddikesyreanhydrid:

2915 21 00

– – Eddikesyre

2930

Organiske svovlforbindelser:

2930 90

– andet:

2930 90 85

– – andet:

ex 2930 90 85

– – – Dithiocarbonater (xanthater)

3006

Pharmaceutiske produkter som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel:

3006 10

– Steril catgut, lignende sterile suturmaterialer (herunder sterile resorberbare kirurgiske og dentale tråd), samt steril vævslim til sårlukning efter kirurgiske indgreb; sterile laminaria; sterile resorberbare blodstillende midler til kirurgisk eller dental brug; sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare:

3006 10 30

– – Sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare:

ex 3006 10 30

– – – Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler af plast, celleplast, undtagen polymerer af styren eller polymer af polymerer af vinylchlorid

3208

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et ikkevandigt medium; opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel;

3208 20

– På basis af acryl- eller vinylpolymerer

3208 90

– andet:

– – Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel:

3208 90 11

– – – Polyurethan af 2,2′-(tert-butylimino)diethanol og 4,4′-methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på 48 vægtprocent og derover

3208 90 19

– – – andet:

ex 3208 90 19

– – – – Undtagen:

lakker til elektrisk isolering baseret på polyurethan (PU) af 2,2′-(tert-butylimino)diethanol og af 4,4′-methylendicyclohexyl diisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af tørstof på 20 vægtprocent (højst 36 vægtprocent);

lakker til elektrisk isolering baseret på polyesterimider (PEI): copolymer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af tørstof på 20 vægtprocent og derover (højst 40 vægtprocent);

lakker til elektrisk isolering baseret på polyamidimid (PAI): anhydrid af trimethyl-di-isocianatsyreanhydrid i form af opløsning i N-methylpyrrolidon med tørstofindhold på 25 vægtprocent og derover (højst 40 vægtprocent);

– – andet:

3208 90 91

– – – På basis af syntetiske polymerer

3208 90 99

– – – På basis af kemisk modificerede naturlige polymerer

3209

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløste i et vandigt medium

3304

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparate:

– andet:

3304 99 00

– – andet:

3305

Hårplejemidler:

3305 10 00

– Hårvaskemidler

3306

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg:

3306 10 00

– Tandplejemidler

3306 90 00

– andet:

3307

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, ikke andetsteds tariferet; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber:

– Præparater til parfumering eller desodorisering af rum, herunder duftpræparater til religiøse ceremonier:

3307 41 00

– – »Agarbatti« og andre duftpræparater, der virker ved forbrænding

3401

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler:

3401 20

– Sæbe i anden form

3401 30 00

– Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe

3402

Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler (herunder hjælpepræparater til vask) og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401:

3402 20

– Præparater i pakninger til detailsalg

3402 90

– andet:

3402 90 90

– – Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

3405

Pudse- og polermidler (til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer), skurepasta og skurepulver og lignende varer (herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater), undtagen voks henhørende under pos. 3404:

3406 00

Stearin-, parafin- og vokslys samt lignende varer

3407 00 00

Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, pakninger til detailsalg, i plader, hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre præparater til dentalbrug, på basis af gips (af brændt gips eller calciumsulfat):

ex 3407 00 00

– Undtagen præparater til dentalbrug

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.:

3506 10 00

– Varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

– andet:

3506 99 00

– – andet:

3604

Fyrværkeriartikler, signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler:

3604 90 00

– andet:

3606

Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form; varer af brændbare materialer som nævnt i bestemmelse 2 til dette kapitel:

3606 10 00

– Flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form, af den art der anvendes til cigarettændere og lignende tændere, i beholdere med et rumindhold på 300 cm3 eller derunder

3606 90

– andet:

3606 90 90

– – andet:

3808

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (f. eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir)

3825

Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som nævnt i bestemmelse 6 til dette kapitel:

3825 90

– andet:

3825 90 10

– – Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

3915

Affald, afklip og skrot, af plast

3916

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast:

3916 10 00

– Af polymerer af ethylen

3916 20

– Af polymerer af vinylchlorid:

3916 20 90

– – andet:

3916 90

– Af anden plast:

– – Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede:

3916 90 11

– – – Af polyestere

3916 90 13

– – – Af polyamider

3916 90 15

– – – Af epoxyharpikser

3916 90 19

– – – andet:

– – Af additionspolymerisationsprodukter:

3916 90 51

– – – Af polymerer af propylen

3916 90 59

– – – andet:

3917

Rør og slanger samt fittings dertil (f. eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast:

– Stive rør og slanger:

3917 21

– – Af polymerer af ethylen:

3917 21 10

– – – Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet

3917 21 90

– – – andet:

ex 3917 21 90

– – – – Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 22

– – Af polymerer af propylen:

3917 22 10

– – – Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet

3917 22 90

– – – andet:

ex 3917 22 90

– – – – Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 23

– – Af polymerer af vinylchlorid:

3917 23 10

– – – Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet

3917 23 90

– – – andet:

ex 3917 23 90

– – – – Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 29

– – Af anden plast

– Andre rør og slanger:

3917 32

– – Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings:

– – – Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet:

3917 32 10

– – – – Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede

– – – – Af additionspolymerisationsprodukter:

3917 32 31

– – – – – Af polymerer af ethylen

3917 32 35

– – – – – Af polymerer af vinylchlorid:

ex 3917 32 35

– – – – – – undtagen til dialysator

3917 32 39

– – – – – andet:

3917 32 51

– – – – andet:

– – – andet:

3917 32 99

– – – – andet:

3917 33 00

– – Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings:

ex 3917 33 00

– – – Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

3917 39

– – andet:

3918

Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse 9 til dette kapitel

3921

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast:

– Celleplast:

3921 13

– – Af polyurethaner

3921 14 00

– – Af regenereret cellulose

3921 19 00

– – Af anden plast

3923

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast:

– Sække og poser (herunder kræmmerhuse):

3923 29

– – Af anden plast

3923 30

– Balloner, flasker, kolber og lignende varer

3923 40

– Spoler, bobiner og lignende varer

3923 50

– Propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger:

3923 50 10

– – Kapsler

3923 90

– andet:

3924

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt hygiejniske artikler og toiletartikler, af plast:

3924 90

– andet:

3925

Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet:

3925 10 00

– Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter

3925 90

– andet:

3926

Andre varer af plast:

3926 30 00

– Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lign.

3926 40 00

– Statuetter og andre dekorationsgenstande

3926 90

– andet:

3926 90 50

– – Spande og lignende varer, forsynet med huller, til filtrering af vand i kloakafløb (opsamling af slam mv.)

– – andet:

3926 90 92

– – – Fremstillet af folie

3926 90 97

– – – andet:

ex 3926 90 97

– – – – Undtagen:

hygiejniske og farmaceutiske produkter (herunder sutter til spædbørn);

dele til kontaktlinser

4003 00 00

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

4004 00 00

Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hårdgummi) samt pulver eller granulater deraf

4009

Rør og slanger af blødgummi, også med fittings (f. eksuffer, rørknæ, forbindelsesstykker):

– Ikke forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer:

4009 11 00

– – Uden fittings

4009 12 00

– – Med fittings:

ex 4009 12 00

– – – Undtagen til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

– Forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med metal:

4009 21 00

– – Uden fittings

4009 22 00

– – Med fittings:

ex 4009 22 00

– – – Undtagen til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

– Forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med tekstilmaterialer:

4009 31 00

– – Uden fittings

4009 32 00

– – Med fittings:

ex 4009 32 00

– – – Undtagen til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

– Forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer:

4009 41 00

– – Uden fittings

4009 42 00

– – Med fittings:

ex 4009 42 00

– – – Undtagen til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

4010

Driv- og transportremme af blødgummi:

– Transportremme:

4010 12 00

– – Forstærket udelukkende med tekstilmaterialer

4010 19 00

– – andet:

– Drivremme:

4010 31 00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgående riller, med omkreds på over 60 cm, men ikke over 180 cm

4010 32 00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langsgående riller, med omkreds på over 60 cm, men ikke over 180 cm

4010 33 00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgående riller, med omkreds på over 180 cm, men ikke over 240 cm

4010 34 00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langsgående riller, med omkreds på over 180 cm, men ikke over 240 cm

4010 35 00

– – Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på over 60 cm, men ikke over 150 cm

4010 36 00

– – Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på over 150 cm, men ikke over 198 cm

4010 39 00

– – andet:

4011

Nye dæk, af gummi:

4011 10 00

– Af den art der anvendes til personautomobiler (herunder stationcars og racerbiler)

4011 20

– Af den art der anvendes til busser og lastautomobiler:

4011 20 90

– – Med belastningsevne over 121

ex 4011 20 90

– – – med fælgstørrelse ikke over 61 cm

4011 40

– Af den art der anvendes til motorcykler

4011 50 00

– Af den art der anvendes til cykler

– I andre tilfælde, med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster:

4011 69 00

– – andet:

– andet:

4011 99 00

– – andet:

4013

Slanger af gummi:

4013 10

– Af den art der anvendes til personautomobiler (herunder stationcars og racerbiler) busser eller lastautomobiler:

4013 10 90

– – Af den art der anvendes til busser og lastautomobiler

4013 20 00

– Af den art der anvendes til cykler

4013 90 00

– andet:

4015

Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbehør dertil, af blødgummi:

– Handsker og luffer:

4015 19

– – andet:

4015 90 00

– andet:

4016

Andre varer af blødgummi:

– andet:

4016 91 00

– – Gulvbelægningsmaterialer og måtter

4016 92 00

– – Viskelæder

4016 93 00

– – Pakninger, underlagskiver og lignende varer:

ex 4016 93 00

– – – Undtagen til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer

4016 95 00

– – Andre oppustelige varer

4016 99

– – andet:

4016 99 20

– – – Dilatationsmuffer:

ex 4016 99 20

– – – – Undtagen til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – andet:

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705:

4016 99 52

– – – – – Bestående af sammenklæbet metal og gummi

4016 99 58

– – – – – andet:

– – – – andet:

4016 99 91

– – – – – Bestående af sammenklæbet metal og gummi

ex 4016 99 91

– – – – – – Undtagen til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer

4016 99 99

– – – – – andet:

ex 4016 99 99

– – – – – – Undtagen til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer

4017 00

Hårdgummi (f. eks. ebonit) i enhver form, herunder affald og skrot; varer af hårdgummi

4201 00 00

Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore, benbeskyttere, mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende varer), af ethvert materiale

4203

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder

4302

Garvede eller beredte pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip), også sammensatte (uden tilføjelse af andre materialer), undtagen varer henhørende under pos. 4303

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

4304 00 00

Kunstigt pelsskind og varer deraf:

ex 4304 00 00

– Varer af kunstigt pelsskind

4410

Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler:

– Af træ:

4410 11

– – Spånplader:

4410 11 10

– – – Ubearbejdet eller kun slebne

4410 11 30

– – – Belagt med papir imprægneret med melaminplast

4410 11 50

– – – Belagt med dekorative plastplader

4410 11 90

– – – andet:

4410 19 00

– – andet:

ex 4410 19 00

– – – Undtagen waferboard

4410 90 00

– andet:

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler:

– Halvhårde fiberplader (MDF):

4411 12

– – Af tykkelse 5 mm og derunder:

4411 12 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen:

ex 4411 12 10

– – – – Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 12 90

– – – andet:

ex 4411 12 90

– – – – Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 13

– – Af tykkelse over 5 mm, men ikke over 9 mm:

4411 13 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen:

ex 4411 13 10

– – – – Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 13 90

– – – andet:

ex 4411 13 90

– – – – Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 14

– – Af tykkelse over 9 mm:

4411 14 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen:

ex 4411 14 10

– – – – Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4411 14 90

– – – andet:

ex 4411 14 90

– – – – Af tykkelse over 0,8 g/cm3

– andet:

4411 92

– – Af tykkelse over 0,8 g/cm3

4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter:

4412 10 00

– Af bambus

ex 4412 10 00

– – Krydsfinér udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse

– Krydsfinér udelukkende bestående af træplader (undtagen bambus), hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse:

4412 32 00

– – Andre varer med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræs

4412 39 00

– – andet:

4414 00

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande:

4414 00 10

– Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel

4418

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte gulvbrædder og tagspån (»shingles« og »shakes«), af træ:

4418 40 00

– Forskallinger til betonstøbning

4418 60 00

– Stolper og bjælker

4418 90

– andet:

4418 90 10

– – Laminerede bjælker og lignende lamineret træ (limtræ)

4418 90 80

– – andet:

4421

Andre varer af træ:

4421 10 00

– Bøjler til tøj

4421 90

– andet:

4421 90 91

– – Af træfiberplader og lign.

4602

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer eller af de under pos. 4601 hørende varer; varer af luffa:

– Af vegetabilske materialer:

4602 11 00

– – Af bambus

ex 4602 11 00

– – – Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4602 12 00

– – spanskrør

ex 4602 12 00

– – – Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4602 19

– – andet:

– – – andet:

4602 19 91

– – – – Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettematerialer

4808

Bølgepapir og bølgepap, også med påklæbede plane flader, samt kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget og perforeret papir, i ruller eller ark, undtagen varer henhørende under pos. 4803:

4808 10 00

– Bølgepapir og bølgepap, også perforeret

4814

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir

4818

Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskåret form; lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, bleer, hygiejnebind og -tamponer, lagner og lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

4818 30 00

– Duge og servietter

4818 90

– andet:

4821

Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, også med påtryk:

4821 90

– andet:

4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret; andre varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug:

4823 70

– Formstøbte eller formpressede varer af papirmasse

4907 00

Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende mærker, der er gangbare eller bliver gangbare i det land, hvor de har eller vil få en godkendt pålydende værdi; stempelpapir; pengesedler; checks; aktier, obligationer og lignende værdipapirer

4909 00

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr:

4909 00 10

– Postkort, trykte eller illustrerede

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier:

– andet:

4911 91 00

– – Billeder, tegninger og fotografier

6401

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning oign.:

6401 10

– Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal

– Andet fodtøj:

6401 92

– – Som dækker anklen, men ikke knæet

6401 99 00

– – andet:

ex 6401 99 00

– – – Som ikke dækker knæet

6402

Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast:

– Sportsfodtøj:

6402 12

– – Skistøvler, fodtøj til langrend og snowboardstøvler

6402 19 00

– – andet:

6403

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder:

– Sportsfodtøj:

6403 12 00

– – Skistøvler, fodtøj til langrend og snowboardstøvler

6403 19 00

– – andet:

6403 20 00

– Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen

– Andet fodtøj, med ydersål af læder:

6403 59

– – andet:

– – – andet:

– – – – Fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer:

6403 59 11

– – – – – Med samlet højde af hæl og sål på over 3 cm

– – – – – Andet fodtøj, med længste indvendige mål:

6403 59 31

– – – – – – Under 24 cm

– – – – – – 24 cm og derover

6403 59 35

– – – – – – – Herrefodtøj

6403 59 39

– – – – – – – Damefodtøj

6403 59 50

– – – – Hjemmefodtøj

– – – – Andet fodtøj, med længste indvendige mål:

6403 59 91

– – – – – Under 24 cm

– – – – – 24 cm og derover

6403 59 95

– – – – – – Herrefodtøj

6403 59 99

– – – – – – Damefodtøj

6404

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

6506

Anden hovedbeklædning, også foret eller garneret:

6506 10

– Sikkerhedshovedbeklædning:

6506 10 10

– – Af plast

6602 00 00

Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.

6603

Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos. 6601 og 6602:

6603 90

– andet:

6603 90 90

– – andet:

6701 00 00

Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer, dele af fjer, dun og varer af disse materialer (bortset fra varer henhørende under pos. 0505, og forarbejdede fjerposer og fjerskafter)

6801 00 00

Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)

6802

Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten, bortset fra varer henhørende under pos. 6801; terninger og lignende varer til mosaikarbejder, af naturlige stenarter (herunder skifer), også på et underlag; granulater, splinter og pulver af naturlige stenarter (herunder skifer), kunstigt farvet

6803 00

Bearbejdet skifer og varer af skifer (herunder varer af agglomereret skifer)

6806

Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer; blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer (undtagen varer henhørende under pos. 6811, 6812 og kapitel 69):

6806 20

– Ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer (herunder indbyrdes blandinger af disse varer)

6806 90 00

– andet:

6810

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede

6813

Friktionsmateriale og varer deraf (f. eks. plader, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringe, puder), ikke monterede, til bremser, koblinger oign., fremstillet på basis af asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstil eller andre materialer:

6813 20 00

– Med indhold af asbest:

ex 6813 20 00

– – Bremsebelægninger, til anden anvendelse end i civile luftfartøjer

– Uden indhold af asbest:

6813 81 00

– – Bremsebelægninger:

ex 6813 81 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

6815

Varer af sten eller andre mineralske stoffer (herunder kulfibre, varer af kulfibre samt varer af tørv), ikke andetsteds tariferet:

– Andre varer:

6815 91 00

– – Med indhold af magnesit, dolomit eller chromit

6815 99

– – andet:

6815 99 10

– – – Ildfaste varer, kemisk agglomererede

6815 99 90

– – – andet:

6902

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter:

6902 90 00

– andet:

ex 6902 90 00

– – Undtagen af kulstof eller circon

6904

Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer

6905

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug

6906 00 00

Keramiske rør, tagrender og rørfittings

6908

Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer og lign., af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag:

6908 90

– andet:

– – andet:

– – – andet:

– – – – andet:

6908 90 99

– – – – – andet:

6909

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug; trug, kar og lignende beholdere, af den art der anvendes i landbruget, af keramisk materiale; krukker, dunke og lignende beholdere, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage, af keramisk materiale:

– Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug:

6909 12 00

– – Varer med en hårdhed svarende til 9 eller derover på Mohs skala

6909 19 00

– – andet:

6909 90 00

– andet:

6911

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn:

6911 90 00

– andet:

6912 00

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af keramisk materiale, undtagen af porcelæn

6913

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af keramisk materiale

6914

Andre varer af keramisk materiale:

6914 90

– andet:

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas:

– Hærdet sikkerhedsglas:

7007 11

– – Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer

7007 19

– – andet:

7007 19 20

– – – Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende eller reflekterende lag

7007 19 80

– – – andet:

– Lamineret sikkerhedsglas:

7007 21

– – Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer:

7007 21 20

– – – Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i automobiler og traktorer

7007 21 80

– – – andet:

ex 7007 21 80

– – – – Undtagen sikkerhedsglas, uden ramme, til anvendelse i civile luftfartøjer

7007 29 00

– – andet:

7008 00

Isolationsruder bestående af flere lag glas

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle:

7009 10 00

– Bakspejle til køretøjer

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas:

7010 90

– andet:

– – andet:

– – – Andre beholdere, med nominelt rumindhold:

– – – – under 2,5 liter:

– – – – – Til næringsmidler og drikkevarer:

– – – – – – Flasker:

– – – – – – – Af ikke farvet glas, med nominelt rumindhold:

7010 90 45

– – – – – – – – 0,15 liter eller derover, men under 0,33 liter:

– – – – – – – Af farvet glas, med nominelt rumindhold:

7010 90 53

– – – – – – – – Over 0,33 liter, men under 1 liter

7010 90 55

– – – – – – – – 0,15 liter eller derover, men under 0,33 liter:

7011

Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende:

7011 90 00

– andet:

7014 00 00

Refleksglas og optiske artikler af glas (bortset fra varer henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet

7015

Urglas og lignende glas samt korrigerende og ikke korrigerende brilleglas, hvælvede, bøjede eller lignende, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte varer:

7015 90 00

– andet:

7016

Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset eller støbt glas, også armeret, af den art der anvendes til bygnings- eller konstruktionsbrug; glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, fliser, plader, skaller eller lignende former:

7016 10 00

– Glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål

7018

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas samt varer deraf, undtagen bijouterivarer; glasøjne, undtagen proteser; statuetter og andre dekorationsgenstande forarbejdet ved anvendelse af glasblæselampe, undtagen bijouterivarer; mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder:

7018 10

– Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas

7018 20 00

– Mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder

7018 90

– andet:

7018 90 90

– – andet:

7019

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f. eksarn og vævet stof):

– Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde:

7019 11 00

– – Afhuggede tråde, af længde 50 mm og derunder

– Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende ikke-vævede varer:

7019 39 00

– – andet:

7019 40 00

– Vævede stoffer af rovings

– Andre vævede bånd:

7019 52 00

– – Lærredsvævet, af bredde over 30 cm, af vægt under 250 g pr. m2, af filamenter af finhed pr. garn på 136 tex og derunder

7019 59 00

– – andet:

7020 00

Andre varer af glas:

7020 00 05

– Reaktorrør og holdere af kvartsglas bestemt til indsætning i diffusions- og iltningsovne til fremstilling af halvledermaterialer

– andet:

7020 00 10

– – Af kvartsglas

7020 00 30

– – Af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C

7020 00 80

– – andet:

7117

Bijouterivarer:

– Af uædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede:

7117 19

– – andet:

7117 19 10

– – – Med bestanddele af glas

– – – Uden bestanddele af glas:

7117 19 99

– – – – andet:

7117 90 00

– andet:

7208

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:

7208 39 00

– – I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede:

7216

Profiler af jern og ulegeret stål:

– andet:

7216 91

– – Koldtbehandlede, fremstillet af fladvalsede produkter

7216 99 00

– – andet:

7217

Tråd af jern og ulegeret stål:

7217 10

– Ikke belagt eller overtrukket, også poleret:

– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

– – – Med største tværmål 0,8 mm og derover:

7217 20

– Forzinket:

– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7217 20 50

– – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner:

7302 40 00

– Skinnelasker og underlagsplader

7302 90 00

– andet:

7310

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling:

7312

Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug):

7312 10

– Snoet tråd, kabler og tovværk:

7312 10 20

– – Af rustfrit stål:

ex 7312 10 20

– – – Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

– – I andre tilfælde, med største tværmål:

– – – 3 mm og derunder:

7312 10 49

– – – – andet:

ex 7312 10 49

– – – – – Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – Over 3 mm:

– – – – Snoet tråd:

7312 10 61

– – – – – Ikke overtrukket:

ex 7312 10 61

– – – – – – Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – – – Overtrukket:

7312 10 65

– – – – – – Forzinket:

ex 7312 10 65

– – – – – – – Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

7312 10 69

– – – – – – andet:

ex 7312 10 69

– – – – – – – Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

7312 90 00

– andet:

ex 7312 90 00

– – Undtagen forsynet med kroge eller andet tilbehør, til anvendelse i civile luftfartøjer

7314

Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål:

7314 20

– Trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne, af tråd med største tværmål på 3 mm og derover og med maskestørrelse på 100 cm2 og derover

– Andet trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne:

7314 39 00

– – andet:

7317 00

Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305) og lignende varer, af jern og stål, også med hoved af andet materiale, undtagen varer med hoved af kobber

7318

Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter, splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og lignende varer, af jern og stål

7320

Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål

7321

Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder sådanne, der tillige kan anvendes til centralopvarmning), stegeriste, fyrfade, gasapparater, varmeplader med brænder og lignende ikke-elektrisk udstyr til husholdningsbrug, samt dele dertil, af jern og stål:

– Andre haner, ventiler oign.:

7321 89 00

– – Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel

ex 7321 89 00

– – – Til fast brændstof

7322

Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt dele dertil, af jern og stål; varmluftgeneratorer og varmluftfordelere (herunder apparater, der også kan fordele frisk eller konditioneret luft), ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventilator eller blæser, samt dele dertil, af jern og stål

– radiatorer og dele dertil

7322 11 00

– – Af støbejern

7322 19 00

– – I andre tilfælde

7323

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern og stål; jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af jern og stål:

– andet:

7323 91 00

– – Af støbejern, ikke emaljeret

7323 93

– – Af rustfrit stål

7323 94

– – Af jern (undtagen af støbejern) og stål, emaljeret:

7323 94 10

– – – Til borddækning

7323 99

– – andet:

7323 99 10

– – – Til borddækning

– – – andet:

7323 99 99

– – – – andet:

7324

Sanitetsartikler samt dele dertil, af jern og stål:

– Badekar:

7324 21 00

– – Af støbejern, også emaljerede

7324 90 00

– Andre varer, herunder dele:

ex 7324 90 00

– – Undtagen sanitetsartikler, bortset fra dele dertil, til anvendelse i civile luftfartøjer

7325

Andre støbte varer, af jern og stål

7326

Andre varer af jern og stål

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

– »kobberlegeringer«:

7403 21 00

– – Kobber-zinklegeringer (messing)

7407

Stænger og profiler, af kobber:

– Af kobberlegeringer:

7407 29

– – andet:

7408

Tråd af kobber:

– Af raffineret kobber:

7408 19

– – andet:

– Af kobberlegeringer:

7408 22 00

– – Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)

7410

Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer:

– Uden underlag:

7410 11 00

– – Af raffineret kobber

7418

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering: Sanitetsartikler og dele dertil, af kobber:

7418 20 00

– Sanitetsartikler og dele dertil

7419

Andre varer af kobber:

– andet:

7419 99

– – andet:

7419 99 90

– – – andet:

7604

Stænger og profiler, af aluminium:

– Af aluminiumlegeringer:

7604 29

– – andet:

7604 29 10

– – – Stænger

7605

Tråd af aluminium:

– Af ulegeret aluminium:

7605 19 00

– – andet:

– Af aluminiumlegeringer:

7605 21 00

– – Med største tværmål over 7 mm

7605 29 00

– – andet:

7608

Rør af aluminium:

7608 20

– Af aluminiumlegeringer:

– – andet:

7608 20 81

– – – Kun strengpressede:

ex 7608 20 81

– – – – Undtagen forsynet med fittings til rørledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer

7609 00 00

Rørfittings (f. eks. samleled, rørknæ, muffer), af aluminium

7611 00 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling

7612

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning eller afkøling

7613 00 00

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser

7614

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug

7615

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af aluminium; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering, af aluminium; sanitetsartikler og dele dertil, af aluminium:

7616

Andre varer af aluminium

8201

Spader, skovle, ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern, forke, grebe og river; økser og lignende huggeværktøj; beskæresakse af enhver art; leer, segl, hø og halmknive, hækkesakse, kiler og andre redskaber, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug — alt til brug i hånden

8202

Håndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notningssavblade samt savblade uden tænder):

8202 10 00

– Håndsave

8205

Håndværktøj og håndredskaber (herunder monterede glarmesterdiamanter), ikke andetsteds tariferet; blæselamper; skruestikker, skruetvinger og lign. (undtagen tilbehør eller dele til værktøjsmaskiner); ambolte; feltesser; hånd- eller foddrevne slibesten med stativ

8206 00 00

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205, i sæt til detailsalg

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (f. eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring:

– Værktøj til bjerg- eller jordboring:

8207 13 00

– – Med virksom del af cermets

8207 19

– – Andre varer, herunder dele:

8207 19 90

– – – andet:

8207 30

– Værktøj til presning, stansning eller lokning

8207 40

– Værktøj til gevindskæring

8207 50

– Værktøj til boring

8207 60

– Værktøj til udboring

8207 70

– Værktøj til fræsning

8207 80

– Værktøj til drejning

8207 90

– Andet udskifteligt værktøj:

– – Med virksom del af andre materialer:

8207 90 30

– – – Skær og klinger til skruetrækkere

8207 90 50

– – – Fortandingsværktøj

– – – Andet værktøj, med virksom del:

– – – – Af cermets:

8207 90 71

– – – – – Til bearbejdning af metal

8207 90 78

– – – – – andet:

– – – – Af andre materialer:

8207 90 91

– – – – – Til bearbejdning af metal

8207 90 99

– – – – – andet:

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

8209 00

Plader, stænger, spidser og lignende umonterede dele til værktøj, af cermets

8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade dertil:

8211 10 00

– Sæt

– andet:

8211 91

– – Bordknive med fast blad

8211 92 00

– – Andre knive med fast blad

8211 93 00

– – Andre knive

8211 94 00

– – Knivblade

8212

Barberknive og barbermaskiner, samt klinger og blade dertil (herunder emner til barberblade i båndform)

8213 00 00

Sakse og blade dertil

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt:

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug:

8215 10

– Sæt, der indeholder mindst én forsølvet, forgyldt eller platineret genstand

8215 20

– Andre sæt

– andet:

8215 99

– – andet:

8301

Hængelåse og andre låse (nøglelåse, kombinationslåse eller elektriske låse), af uædle metaller; spænder og taskebøjler med indbygget lås, af uædle metaller; nøgler til de nævnte låse, af uædle metaller:

8301 10 00

– Hængelåse

8301 30 00

– Låse, af den art der anvendes til møbler

8301 40

– Andre dørlåse

8301 50 00

– Spænder og taskebøjler med indbygget lås

8301 60 00

– Dele

8301 70 00

– Løse nøgler

8302

Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til møbler, døre, trapper, vinduer, rullegardiner, persienner, karrosserier, sadelmagerarbejder, kufferter, kister og lign.; knager og knagerækker, hyldeknægte og lign., af uædle metaller; møbelruller med beslag, af uædle metaller; automatiske dørlukkere, af uædle metaller:

8302 30 00

– Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til automobiler

– Andre beslag, tilbehør og lignende varer:

8302 41 00

– – Til bygninger

8305

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, brevholdere, brevhjørner, clips, faner til kartotekskort og lignende kontorartikler, af uædle metaller: hæfteklammer i stænger (f. eks. til kontorbrug, møbelpolstring, emballering), af uædle metaller:

8305 20 00

– Hæfteklammer i stænger

8305 90 00

– Andre varer, herunder dele

8307

Rørslanger af uædle metaller, også med fittings:

8307 10 00

– Af jern og stål:

ex 8307 10 00

– – Undtagen forsynet med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer

8309

Propper, hætter og låg (herunder crown corks, skruepropper og skænkepropper), kapsler til flasker, spunse med gevind, spunsdæksler, plomber og andet emballagetilbehør, af uædle metaller:

8309 10 00

– Crown corks

8311

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle metaller eller metalcarbider, overtrukket eller fyldt med flusmidler, af den art der anvendes ved lodning eller svejsning af metaller eller metalcarbider; tråd og stænger af agglomereret pulver, af uædle metaller, til brug ved metallisering ved sprøjtning:

8311 10

– Overtrukne elektroder til lysbuesvejsning, af uædle metaller:

8311 20 00

– Fyldt tråd til lysbuesvejsning, af uædle metaller

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning:

– Dampkedler:

8402 11 00

– – Vandrørskedler med dampproduktion over 45 tons pr. time

8402 12 00

– – Vandrørskedler med dampproduktion 45 tons pr. time eller derunder

8402 19

– – Andre dampkedler, herunder hybridkedler:

8402 20 00

– Kedler med overhedning

8403

Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402:

8404

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403 (f.eks. economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer); kondensatorer til dampmaskiner:

8404 10 00

– Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller 8403

8404 20 00

– Kondensatorer til dampmaskiner

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel:

– Motorer med frem- og tilbagegående stempel, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87:

8407 31 00

– – Med slagvolumen 50 cm3 og derunder

8407 32

– – Med slagvolumen over 50 cm3, men ikke over 250 cm3:

8407 33

– – Med slagvolumen over 250 cm3, men ikke over 1 000 cm3:

8407 33 90

– – – andet:

8407 34

– – Med slagvolumen over 1 000 cm3:

8407 34 10

– – – Til industriel samling af:

Enakslede have- og landbrugstraktorer henhørende under pos. 8701 10;

Motorkøretøjer henhørende under pos. 8703;

Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende under pos. 8704 med motor med slagvolumen under 2 800 cm3;

Motorkøretøjer henhørende under pos. 8705

ex 8407 34 10

– – – – Undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8703

– – – andet:

– – – – Nye, med slagvolumen:

8407 34 91

– – – – – 1 500 cm3 og derunder

8407 34 99

– – – – – Over 1 500 cm3

8407 90

– Andre motorer

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer):

8408 20

– Motorer, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87:

– – andet:

– – – Til landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul, med effekt:

8408 20 31

– – – – 50 kW og derunder

8408 20 35

– – – – Over 50 kW, men ikke over 100 kW

– – – Til andre køretøjer henhørende under kapitel 87, med effekt:

8408 20 51

– – – – 50 kW og derunder

8408 20 55

– – – – Over 50 kW, men ikke over 100 kW:

ex 8408 20 55

– – – – – undtagen til industriel samling

8408 90

– Andre motorer:

– – andet:

– – – Nye, med effekt:

8408 90 41

– – – – 15 kW og derunder:

ex 8408 90 41

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8408 90 43

– – – – Over 15 kW, men ikke over 30 kW:

ex 8408 90 43

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8408 90 45

– – – – Over 30 kW, men ikke over 50 kW:

ex 8408 90 45

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8408 90 47

– – – – Over 50 kW, men ikke over 100 kW:

ex 8408 90 47

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412

Andre kraftmaskiner og motorer:

– Hydrauliske kraftmaskiner og motorer:

8412 21

– – Med lineær bevægelse (cylindre):

8412 21 20

– – – Hydrauliske systemer:

ex 8412 21 20

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 21 80

– – – andet:

ex 8412 21 80

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 29

– – andet:

8412 29 20

– – – Hydrauliske systemer:

ex 8412 29 20

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – andet:

8412 29 81

– – – – Hydrauliske motorer:

ex 8412 29 81

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 29 89

– – – – andet:

ex 8412 29 89

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– Pneumatiske kraftmaskiner og motorer:

8412 31 00

– – Med lineær bevægelse (cylindre):

ex 8412 31 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 39 00

– – andet:

ex 8412 39 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 80

– andet:

8412 80 10

– – Dampkraftmaskiner

8412 80 80

– – andet:

ex 8412 80 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 90

– Dele:

8412 90 20

– – Til reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer:

ex 8412 90 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 90 40

– – Til hydrauliske kraftmaskiner og motorer:

ex 8412 90 40

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8412 90 80

– – andet:

ex 8412 90 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413

Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer:

– Pumper med måleanordning eller konstrueret til indbygning af en måleanordning:

8413 11 00

– – Pumper til fordeling af brændstof eller smøremidler, af den art der anvendes på tankstationer eller i automobilværksteder

8413 19 00

– – andet:

ex 8413 19 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 20 00

– Håndpumper, undtagen håndpumper henhørende under pos. 8413 11 eller 8413 19:

ex 8413 20 00

– – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 30

– Brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempeldrevne forbrændingsmotorer:

8413 30 80

– – andet:

ex 8413 30 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 40 00

– Betonpumper

8413 50

– Andre fortrængningspumper med stempel eller membran:

8413 50 20

– – Hydrauliske aggregater:

ex 8413 50 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 50 40

– – Doseringspumper:

ex 8413 50 40

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – andet:

– – – Stempelpumper:

8413 50 61

– – – – Hydrauliske pumper:

ex 8413 50 61

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 50 69

– – – – andet:

ex 8413 50 69

– – – – – Undtagen stempelmembran med kapacitet på over 15 l/s og undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 50 80

– – – andet:

ex 8413 50 80

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 60

– Andre roterende fortrængningspumper:

8413 60 20

– – Hydrauliske aggregater:

ex 8413 60 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – andet:

– – – Tandhjulspumper:

8413 60 31

– – – – Hydrauliske pumper:

ex 8413 60 31

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 60 39

– – – – andet:

ex 8413 60 39

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – Vingepumper:

8413 60 61

– – – – Hydrauliske pumper:

ex 8413 60 61

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 60 69

– – – – andet:

ex 8413 60 69

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 60 70

– – – Skruespindelpumper:

ex 8413 60 70

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 60 80

– – – andet:

ex 8413 60 80

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 70

– Andre centrifugalpumper:

– – Dykpumper:

8413 70 21

– – – Et-trins

8413 70 29

– – – Fler-trins

8413 70 30

– – Cirkulationspumper uden akseltætning, til centralvarme- og varmtvandsanlæg

– – Andre centrifugalpumper, med trykstudsdiameter:

8413 70 35

– – – 15 mm og derunder:

ex 8413 70 35

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – Over 15 mm:

8413 70 45

– – – – Kanalhjulspumper og sidekanalpumper:

ex 8413 70 45

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – – Radialstrømningspumper:

– – – – – Et-trins:

– – – – – – Enkeltsugende pumper:

8413 70 51

– – – – – – – I sammenbygget stand (monoblok):

ex 8413 70 51

– – – – – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 70 59

– – – – – – – andet:

ex 8413 70 59

– – – – – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 70 65

– – – – – – Dobbeltsugende pumper:

ex 8413 70 65

– – – – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 70 75

– – – – – Fler-trins:

ex 8413 70 75

– – – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – – Andre centrifugalpumper:

8413 70 81

– – – – – Et-trins:

ex 8413 70 81

– – – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 70 89

– – – – – Fler-trins:

ex 8413 70 89

– – – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– Andre pumper; væskeelevatorer:

8413 81 00

– – Pumper:

ex 8413 81 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 82 00

– – Væskeelevatorer

– Dele:

8413 91 00

– – Til pumper:

ex 8413 91 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8413 92 00

– – Til væskeelevatorer

8414

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, også med filter:

8414 30

– Kompressorer, af den art der anvendes til kølemaskiner oign.:

8414 30 20

– – Med effekt 0,4 kW og derunder:

ex 8414 30 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – Over 0,4 kW:

8414 30 89

– – – andet:

ex 8414 30 89

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 40

– Luftkompressorer monteret på et chassis med hjul, til bugsering

– Ventilatorer:

8414 51 00

– – Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder:

ex 8414 51 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 59

– – andet:

8414 59 20

– – – Aksialventilatorer:

ex 8414 59 20

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 59 40

– – – Centrifugalventilatorer:

ex 8414 59 40

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 59 80

– – – andet:

ex 8414 59 80

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 60 00

– Emhætter med største vandrette side 120 cm og derunder

8414 80

– andet:

– – Turbokompressorer:

8414 80 11

– – – Et-trins:

ex 8414 80 11

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 80 19

– – – Fler-trins:

ex 8414 80 19

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – Oscillerende fortrængningskompressorer, med overtryk på:

– – – 15 bar og derunder, med kapacitet pr. time:

8414 80 22

– – – – 60 cm3 og derunder

ex 8414 80 22

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 80 28

– – – – Over 60 m3

ex 8414 80 28

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – Over 15 bar, med kapacitet pr. time:

8414 80 51

– – – – 120 cm3 og derunder

ex 8414 80 51

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 80 59

– – – – Over 120 m3

ex 8414 80 59

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – Roterende fortrængningskompressorer:

8414 80 73

– – – Med en aksel:

ex 8414 80 73

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – Med flere aksler:

8414 80 75

– – – – Skruekompressorer:

ex 8414 80 75

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 80 78

– – – – andet:

ex 8414 80 78

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8414 80 80

– – andet:

ex 8414 80 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8416

Fyringsaggregater til flydende brændstof, pulveriseret fast brændsel eller gas; mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil:

8416 10

– Fyringsaggregater til flydende brændstof

8416 30 00

– Mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil

8417

Industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne (undtagen elektriske ovne henhørende under pos. 8514):

8417 20

– Bageriovne, herunder ovne til bagning af biscuits

8417 80

– andet:

8417 80 20

– – Tunnel- og muffelovne, til brænding af keramiske produkter

8417 80 80

– – andet:

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415:

– Køleskabe til husholdningsbrug:

8418 21

– – Med kompressoraggregat:

8418 21 10

– – – Med rumindhold over 340 liter

– – – andet:

– – – – Andre modeller, med rumindhold:

8418 21 91

– – – – – Ikke over 250 liter

8418 21 99

– – – – – Over 250 liter, men ikke over 340 liter

8418 29 00

– – andet:

ex 8418 29 00

– – – Undtagen med absorptionsaggregat, elektriske

8418 30

– Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder:

8418 30 20

– – Med rumindhold 400 liter og derunder:

ex 8418 30 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 30 80

– – Med rumindhold over 400 liter, men ikke over 800 liter:

ex 8418 30 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 40

– Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder:

8418 40 20

– – Med rumindhold 250 liter og derunder:

ex 8418 40 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 40 80

– – Med rumindhold over 250 liter, men ikke over 900 liter:

ex 8418 40 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 50

– Andre møbler (bokse, skabe, diske, reoler og lign.) til opbevaring og udstilling, med indbygget køle- eller fryseudstyr:

– – Køle- og frysediske samt køle- og frysereoler, med indbygget køleaggregat eller fordamper:

– – Andre køle- og frysemøbler:

8418 50 91

– – – Til dybfrysning (undtagen varer henhørende under pos. 8418 30 og 8418 40)

8418 50 99

– – – andet:

– Andre maskiner og apparater til køling og frysning; varmepumper:

8418 61 00

– – varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415:

ex 8418 61 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 69 00

– – andet:

ex 8418 69 00

– – – Undtagen absorptionsvarmepumper og undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– Dele:

8418 91 00

– – Møbler bestemt til indbygning af køle- og fryseudstyr

8419

Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede (undtagen ovne og andre apparater henhørende under pos. 8514), til behandling af materialer ved en proces, der indbefatter temperaturændringer, såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation, rektifikation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring, inddampning, fordampning, kondensering eller afkøling (undtagen maskiner og apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug); gennemstrømnings- eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elektriske:

– Vandvarmere, ikke-elektriske:

8419 11 00

– – Gasvandvarmere af gennemstrømningstypen

8419 19 00

– – andet:

– Maskiner, apparater og anlæg til tørring:

8419 31 00

– – Til landbrugsprodukter

8419 39

– – andet:

– Andre maskiner, materiel og redskaber:

8419 81

– – Til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til opvarmning af næringsmidler:

8419 81 20

– – – Kaffemaskiner (perkolatorer) og andre apparater til tilberedning af kaffe og andre varme drikke:

ex 8419 81 20

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8419 81 80

– – – andet:

ex 8419 81 80

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8421

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker eller gasser:

– Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser:

8421 39

– – andet:

8421 39 20

– – – Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af luft:

ex 8421 39 20

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– – – Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af andre gasser:

8421 39 40

– – – – Ved hjælp af væsker:

ex 8421 39 40

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8421 39 90

– – – – andet:

ex 8421 39 90

– – – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8422

Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer:

– Opvaskemaskiner:

8422 11 00

– – Til husholdningsbrug

8422 19 00

– – andet:

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art:

8423 10

– Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte

8423 30 00

– Vægte til afvejning af konstante vægtmængder, vægte til afvejning af en forud bestemt vægtmængde i sække eller andre beholdere, herunder doseringsvægte

– Andre vægte:

8423 81

– – Med kapacitet 30 kg og derunder

8423 82

– – Med kapacitet over 30 kg, men ikke over 5 000 kg

8423 89 00

– – andet:

8424

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner:

8424 10

– Ildslukningsapparater, også med ladning:

8424 10 20

– – Af vægt 21 kg og derunder:

ex 8424 10 20

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8424 10 80

– – andet:

ex 8424 10 80

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8425

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«); spil og ankerspil; donkrafte:

– Andre spil; ankerspil:

8425 31 00

– – Med elektromotor:

ex 8425 31 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8425 39

– – andet:

8425 39 30

– – – Med forbrændingsmotor':

ex 8425 39 30

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8425 39 90

– – – andet:

ex 8425 39 90

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– Donkrafte; Donkrafte; apparater, af den art der anvendes til løftning af køretøjer:

8425 41 00

– – Stationære autoløftere, af den art der anvendes i værksteder

8425 42 00

– – Andre donkrafte, hydrauliske:

ex 8425 42 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8425 49 00

– – andet:

ex 8425 49 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8426

Svingkraner; andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks

– Andre maskiner og apparater, selvbevægende:

8426 41 00

– – På gummihjul

8426 49 00

– – andet:

– Andre maskiner og apparater:

8426 91

– – Bestemt til montering på vejgående køretøjer

8426 99 00

– – andet:

ex 8426 99 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (f. eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner):

8428 20

– Pneumatiske elevatorer og transportører:

8428 20 30

– – Specielt konstrueret til brug i landbruget

– – I andre tilfælde:

8428 20 91

– – – Til varer i løs afladning

8428 20 98

– – – I andre tilfælde

ex 8428 20 98

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

– Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer:

8428 33 00

– – I andre tilfælde, med bånd eller remme:

ex 8428 33 00

– – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8428 39

– – andet:

8428 39 20

– – – Rullebaner og hjulbaner (»castors«):

ex 8428 39 20

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8428 39 90

– – – andet:

ex 8428 39 90

– – – – Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8428 90

– Andre maskiner og apparater:

8428 90 30

– – Følgende maskiner til valseværker: valseborde til fremføring og transport af produkter; tippeapparater og manipulatorer til ingots, blokke, stænger og plader

– – andet:

– – – Læsseapparater, specielt konstrueret til brug i landbruget:

8428 90 71

– – – – Konstrueret til montering på landbrugstraktorer

8428 90 79

– – – – andet:

– – – andet:

8428 90 91

– – – – Mekaniske læsseapparater til løse materialer

8428 90 95

– – – – andet:

ex 8428 90 95

– – – – – Undtagen vognskubbere, skydebroer til lokomotiver og jernbanevogne, vogntippere og lignende udstyr til manøvrering af skinnebefordret materiel

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle »graders og levellers«, scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende:

– Bulldozere og angledozere: