ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.021.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 21

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
26. januar 2010


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Rådet

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 23/2010 af 14. januar 2010 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, og om ændring af forordning (EF) nr. 1359/2008, (EF) nr. 754/2009, (EF) nr. 1226/2009 og (EF) nr. 1287/2009

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

Rådet

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 23/2010

af 14. januar 2010

om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, og om ændring af forordning (EF) nr. 1359/2008, (EF) nr. 754/2009, (EF) nr. 1226/2009 og (EF) nr. 1287/2009

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (1), særlig artikel 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 43, stk. 3, vedtager Rådet på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder.

(2)

Ifølge forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2) træffer Rådet foranstaltninger for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, herunder især rapporter fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF).

(3)

Rådet skal fastsætte samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) for de enkelte fiskerier eller fiskerigrupper. Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på en sådan måde, at hver medlemsstat sikres en relativ stabilitet i fiskeriet efter hver bestand eller for hvert fiskeri, og med behørig hensyntagen til den fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i forordning (EF) nr. 2371/2002. Herudover bør der fastsættes visse betingelser, der er afgørende for, og som funktionelt er knyttet til fiskerimulighederne, så de bliver optimale og kan udnyttes på en effektiv måde.

(4)

TAC'erne bør fastlægges på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning og under hensyntagen til biologiske og samfundsøkonomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer. Det er i denne forbindelse nødvendigt at inddrage de holdninger, som kom til udtryk under høringen af interesseparter, herunder navnlig på mødet den 23. juli 2009 med Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur, de berørte regionale rådgivende råd og medlemsstaterne og mødet den 29. september 2009 med Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur og de berørte regionale rådgivende råd.

(5)

For bestande, som er underlagt specifikke flerårige planer, bør TAC'erne fastsættes i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i disse planer. Følgelig bør TAC'erne for bestande af kulmule, jomfruhummer, tunge i Biscayabugten, den vestlige del af Den Engelske Kanal og Nordsøen, rødspætte i Nordsøen, sild vest for Skotland og torsk i Kattegat, Nordsøen, Skagerrak, den østlige del af Den Engelske Kanal, vest for Skotland og i Det Irske Hav fastsættes i overensstemmelse med reglerne i henholdsvis Rådets forordning (EF) nr. 811/2004 af 21. april 2004 om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (3), Rådets forordning (EF) nr. 2166/2005 af 20. december 2005 om foranstaltninger til genopretning af bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø (4),

Rådets forordning (EF) nr. 388/2006 af 23. februar 2006 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten (5), Rådets forordning (EF) nr. 509/2007 af 7. maj 2007 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal (6), Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 af 11. juni 2007 om en flerårig plan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen (7), Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (8), forordning (EF) nr. 1342/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 af 6. april 2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (9).

(6)

I overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96 bør det fastslås, hvilke bestande der omfattes af de forskellige foranstaltninger, der er fastsat i nævnte forordning.

(7)

Fiskeri, som udelukkende drives med henblik på videnskabelige undersøgelser, bør ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, bortset fra fiskeri fra fartøjer, der deltager i initiativer vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri.

(8)

For visse arter, såsom visse hajarter, vil selv begrænset fiskeri kunne udgøre en alvorlig risiko for deres bevarelse. Fiskerimulighederne for sådanne arter bør derfor underlægges maksimale restriktioner gennem et generelt forbud mod fiskeri af sådanne arter.

(9)

Det er nødvendigt at fastlægge den maksimale tilladte fiskeriindsats for 2010 i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 2166/2005, artikel 5 i forordning (EF) nr. 509/2007, artikel 9 i forordning (EF) nr. 676/2007, artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 1342/2008 og artikel 5 og 9 i forordning (EF) nr. 302/2009, under samtidig hensyntagen til Rådets forordning (EF) nr. 754/2009 af 27. juli 2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper fra fiskeriindsatsordningen i kapitel III i forordning (EF) nr. 1342/2008 (10).

(10)

I henhold til rådgivning fra ICES er det nødvendigt at bevare og revidere en ordning for forvaltning af fiskeriindsatsen for tobis i EU-farvande i ICES-område IIa, IIIa og IV.

(11)

I lyset af den seneste videnskabelige rådgivning fra ICES og i overensstemmelse med de internationale tilsagn inden for rammerne af konventionen om fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) er det nødvendigt at begrænse fiskeriet efter visse dybhavsarter.

(12)

Fiskerimulighederne bør udnyttes i overensstemmelse med den gældende EU-lovgivning på området, navnlig Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (11), Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika (12), Kommissionens forordning (EØF) nr. 1381/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskerfartøjer (13), artikel 21 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (14), Rådets forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (15), Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (16),

Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (17), Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 af 4. november 2003 om forvaltning af fiskeriindsatsen for så vidt angår visse fiskerizoner og visse fiskeressourcer i EF (18), Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (19), Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (20), Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005 af 20. december 2005 om en genopretningsplan for hellefisk inden for rammerne af Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav (21),

forordning (EF) nr. 2166/2005, forordning (EF) nr. 388/2006, Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 af 21. december 2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder (22), Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (23), forordning (EF), nr. 509/2007, Rådets forordning (EF) nr. 520/2007 af 7. maj 2007 om tekniske bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt vandrende fiskearter (24), forordning (EF) nr. 676/2007, Rådets forordning (EF) nr. 1386/2007 af 22. oktober 2007 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (25), Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (26), Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (27),

Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2008 af 3. november 2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder (28), forordning (EF) nr. 1300/2008, forordning (EF) nr. 1342/2008, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster, taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning) (29), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 217/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) (30), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning) (31), forordning (EF) nr. 302/2009 og Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (32).

(13)

I overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i fiskeriaftalerne eller -protokollerne med Norge (33), Færøerne (34) og Grønland (35) har EU drøftet fiskerirettigheder med disse partnere. Konsultationerne med Grønland afsluttedes den 25. november 2009 med fastsættelsen af de fiskerimuligheder, der er til rådighed i 2010 for EU-fartøjer i grønlandske farvande. Konsultationerne med Færøerne og Norge er ikke tilendebragt, men ordningerne for 2010 med de pågældende partnere forventes afsluttet i begyndelsen af 2010. For at undgå afbrydelser i EU's fiskeri og samtidig sikre den nødvendige fleksibilitet med henblik på indgåelsen af disse ordninger i begyndelsen af 2010 vil det være hensigtsmæssigt, at EU foreløbigt, indtil de pågældende ordninger er indgået, fastsætter fiskerimulighederne for de bestande, der er omfattet af ordningerne.

(14)

EU er kontraherende part i en række fiskeriorganisationer og deltager i andre organisationer som samarbejdspartner, men ikke som part. I medfør af tiltrædelsesakten af 2003 forvaltes fiskeriaftaler, der tidligere er indgået af Republikken Polen, såsom konventionen til bevarelse og forvaltning af sejbestandene i det centrale Beringshav, af EU fra datoen for Polens tiltrædelse af Den Europæiske Union. Disse fiskeriorganisationer har for 2010 anbefalet indførelsen af en række foranstaltninger, herunder vedrørende EU-fartøjers fiskerimuligheder. Disse fiskerimuligheder bør gennemføres af EU.

(15)

Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC) nåede ikke til enighed om fangstbegrænsninger for gulfinnet tun, storøjet tun og bugstribet bonit på sit årsmøde i 2009, og selv om EU ikke er medlem af IATTC, bør fiskerimulighederne for ressourcerne under denne organisations jurisdiktion reguleres, således at der sikres en bæredygtig forvaltning af disse ressourcer.

(16)

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) vedtog på sit årsmøde i 2009 tabeller, der viser de kontraherende parters under- eller overudnyttelse af deres fiskerimuligheder. I den forbindelse vedtog ICCAT en afgørelse, hvoraf det fremgår, at EU i 2008 underudnyttede sine kvoter for nordlig og sydlig sværdfisk, storøjet tun og nordlig hvid tun. For at overholde de justeringer af EU's kvoter, som ICCAT har fastsat, er det nødvendigt at fordele de fiskerimuligheder, der skyldes denne underudnyttelse, på grundlag af de enkelte medlemsstaters respektive andele i underudnyttelsen uden at ændre den i denne forordning fastsatte fordelingsnøgle for den årlige fordeling af TAC'er. På det samme møde blev genopretningsplanen for almindelig tun ændret. ICCAT vedtog endvidere en henstilling vedrørende bevarelsen af storøjet rævehaj. For at bidrage til bevarelsen af fiskebestandene er det nødvendigt at gennemføre disse foranstaltninger.

(17)

På det tredje internationale møde med henblik på at oprette en Regional Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO), som fandt sted i maj 2007, enedes deltagerne om at vedtage foreløbige foranstaltninger, herunder fiskerimuligheder, til regulering af pelagisk fiskeri og bundfiskeri i nævnte område indtil oprettelsen af en sådan regional fiskeriforvaltningsorganisation. De nævnte foranstaltninger blev revideret under ottende internationale møde for oprettelsen af SPRFMO, som fandt sted i november 2009. Ifølge den enighed, som deltagerne nåede frem til, er disse foreløbige foranstaltninger frivillige og ikke retligt bindende efter international ret. Det er dog i lyset af de beslægtede bestemmelser i FN-aftalen om fiskebestande tilrådeligt at indarbejde nævnte foranstaltninger i EU-retten.

(18)

Organisationen for Fiskeriet i Det Sydøstlige Atlanterhav (SEAFO) vedtog på sit årsmøde i 2009 fangstbegrænsninger for yderligere to fiskebestande inden for SEAFO-konventionsområdet. Disse fangstbegrænsninger bør gennemføres i EU-retten.

(19)

Af hensyn til kontinuiteten bør visse tredjelandsfartøjer have tilladelse til at fiske i EU-farvande på særlige vilkår og i henhold til forordning (EF) nr. 1006/2008 og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

(20)

I forbindelse med fastsættelse af fiskerimuligheder og i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 1342/2008 kan Rådet, baseret på information fra medlemsstaterne vurderet af STECF, udelukke visse grupper af fartøjer fra anvendelsen af den i nævnte forordning etablerede indsatsordning, forudsat at relevante data om de relevante fartøjers torskefangster og udsmid er tilgængelige, at procentdelen af torskefangsten ikke overstiger 1,5 % af de samlede fangster for gruppen af fartøjer, og at medtagelsen af gruppen i indsatsordningen ville udgøre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde i forhold til dens samlede indvirkninger på torskebestandene. Polen forelagde oplysninger om torskefangsterne fra en gruppe af fartøjer, hvori indgår et fartøj, der fisker efter sej i Nordsøen med bomtrawl med en maskestørrelse på mindst 100 mm. UK forelagde oplysninger om torskefangsterne fra to grupper af fartøjer, der anvender bomtrawl vest for Skotland. På grundlag af disse oplysninger, som STECF har vurderet, kan det fastslås, at de pågældende fartøjsgruppers torskefangster, herunder udsmid, ikke overstiger 1,5 % af deres samlede fangster. Idet der desuden tages hensyn til de eksisterende kontrol- og overvågningsforanstaltninger, som sikrer overvågning og kontrol af det fiskeri, der foretages af disse grupper af fartøjer, og idet medtagelsen af disse grupper ville udgøre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde i forhold til de samlede indvirkninger af medtagelsen på torskebestandene, er det passende at udelukke disse grupper af fartøjer fra anvendelsen af kapitel III i forordning (EF) nr. 1342/2008, således at indsatsbegrænsningerne for de pågældende medlemsstater kan fastsættes i overensstemmelse hermed.

(21)

I overensstemmelse med traktatens artikel 291 bør de nødvendige foranstaltninger til fastsættelse af fangstbegrænsninger for visse bestande med kort livscyklus på grund af deres hastende karakter vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (36)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning fastsættes der følgende fiskerimuligheder og de betingelser, som er funktionelt knyttet til udnyttelsen af disse fiskerimuligheder:

for 2010 fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, og

for 2011 visse fiskeriindsatsbegrænsninger, og for de perioder, der er anført i afsnit 2 i kapitel III i afsnit II og i bilag IE og V, fiskerimulighederne for visse antarktiske bestande.

2.   Denne forordning fastsætter også foreløbige fiskerimuligheder for visse fiskebestande eller grupper af fiskebestande, der er omfattet af de bilaterale fiskeriaftaler med Norge og Færøerne, indtil konsultationerne om ordningerne for 2010 har fundet sted.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Medmindre andet er fastsat, gælder denne forordning for:

a)

EU-fartøjer og

b)

fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland (i det følgende benævnt »tredjelandsfartøjer«) i EU-farvande.

2.   Uanset stk. 1 gælder denne forordning, bortset fra fodnote 1 til tabellen i bilag V, del B, ikke for fiskeri, som udelukkende drives med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres med tilladelse fra den medlemsstat, hvis flag det berørte fartøj fører, og under dennes myndighed, og som Kommissionen og de medlemsstater, i hvis farvande undersøgelserne foregår, på forhånd er blevet underrettet om. Medlemsstater, der driver fiskeri med henblik på videnskabelige undersøgelser, skal underrette Kommissionen, de medlemsstater, i hvis farvande undersøgelserne foregår, ICES og STECF om alle fangster fra sådant fiskeri.

3.   Stk. 2 gælder ikke for fiskeri fra fartøjer, der deltager i initiativer vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, hvis der er fastsat supplerende kvoter til dette fiskeri.

Artikel 3

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner ud over definitionerne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002:

a)

»EU-fartøjer«: fiskerfartøjer som defineret i artikel 3, litra d), i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

»EU-farvande«: farvande som defineret i artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2371/2002

c)

»samlet tilladt fangstmængde« (TAC): den mængde, der hvert år kan fanges og landes af hver bestand

d)

»kvote«: en andel af TAC'en, som er tildelt Unionen, medlemsstaterne eller tredjelande

e)

»internationale farvande«: farvande, der ikke omfattes af nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion

f)

»maskestørrelse«: maskestørrelsen som målt i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2008 af 10. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår bestemmelse af maskestørrelse og vurdering af trådtykkelse i fiskenet (37).

g)

»EU-fiskerfartøjsregister«: det register, der er etableret af Kommissionen i medfør af artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2371/2002

h)

»fiskerilogbog«: den i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009 omhandlede logbog.

Artikel 4

Fiskeriområder

I denne forordning forstås ved:

a)

»ICES-områder« (Det Internationale Havundersøgelsesråd): de ICES-inddelinger, der er defineret i forordning (EF) nr. 218/2009

b)

»Skagerrak«: farvandet, der afgrænses mod vest af en ret linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes fyr og mod syd af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og herfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst

c)

»Kattegat«: farvandet, der afgrænses mod nord af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod syd af en ret linje fra Hasenøre til Gnibens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen

d)

»Cadizbugten«: den del af ICES-område IXa, der ligger øst for 7o 23'48″ V

e)

»CECAF-områder« (det østlige centrale Atlanterhav eller FAO-område 34): områder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009

f)

»NAFO-områder« (Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav): områder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 217/2009

g)

»SEAFO-konventionsområdet« (Organisationen for Fiskeriet i det Sydøstlige Atlanterhav): området som defineret i konventionen om bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i det sydøstlige Atlanterhav (38)

h)

»ICCAT-konventionsområdet« (Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet): området som defineret i den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (39)

i)

»CCAMLR-konventionsområdet« (konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis): området som defineret i forordning (EF) nr. 601/2004

j)

»IATTC-konventionsområdet« (Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk): området som defineret i konventionen om styrkelse af Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, der blev oprettet ved konventionen af 1949 mellem Amerikas Forenede Stater og Republikken Costa Rica (40)

k)

»IOTC-området« (Tunkommissionen for Det Indiske Ocean): området som defineret i aftalen om oprettelse af Tunkommissionen for Det Indiske Ocean (41)

l)

»SPRFMO-konventionsområdet« (Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav): havet syd for 10°, nord for CCAMLR-konventionsområdet, øst for SIOFA-konventionsområdet som defineret i fiskeriaftalen for det sydlige Indiske Ocean (42) og vest for de sydamerikanske staters fiskerijurisdiktionsområder

m)

»WCPFC-konventionsområdet« (Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav): området som defineret i konventionen om bevarelse og forvaltning af stærkt vandrende fiskebestande i det vestlige og centrale Stillehav (43)

n)

»Beringshavets højsøområde«: det højsøområde i Beringshavet, der ligger uden for 200 sømil fra de basislinjer, som det ydre territorialfarvands bredde måles fra for kyststaterne ved Beringshavet.

AFSNIT II

FISKERIMULIGHEDER FOR EU-FARTØJER

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 5

Fangstbegrænsninger og fordeling heraf

1.   I bilag I fastsættes fangstbegrænsningerne for EU-fartøjer i EU-farvande og visse andre farvande og fordelingen heraf mellem medlemsstaterne samt yderligere betingelser, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96.

2.   EU-fartøjer bemyndiges under overholdelse af de kvoter, der er fastsat i bilag I, til at tage fangster i farvande under Færøernes, Grønlands, Islands og Norges fiskerijurisdiktion og i fiskeriområdet omkring Jan Mayen på de betingelser, der er fastsat i denne forordnings artikel 12 og bilag III og i forordning (EF) nr. 1006/2008 og gennemførelsesbestemmelserne dertil.

3.   Kommissionen fastsætter fangstbegrænsninger for fiskeriet efter tobis i EU-farvande i ICES-område IIa, IIIa og IV og i henhold til bestemmelserne i bilag IID, punkt 6.

4.   Kommissionen fastsætter Unionens fangstbegrænsninger for lodde i grønlandske farvande i ICES-område V og XIV til 7,7 % af TAC'en for lodde, så snart TAC'en er fastsat.

5.   Fangstbegrænsninger for bestanden af sperling i EU-farvande i ICES-område IIa, IIIa og IV og for bestanden af brisling i EU-farvande i ICES-område IIa og IV revurderes eventuelt af Kommissionen efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 på baggrund af videnskabelige oplysninger, som indsamles i første halvdel af 2010.

6.   Som følge af en revurdering af bestanden af sperling i henhold til stk. 5 revurderer Kommissionen eventuelt fangstbegrænsningerne for bestandene af hvilling i EU-farvande i ICES-område IIa, IIIa og IV og for bestandene af kuller i EU-farvande i ICES-område IIa, III og IV efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 for at tage hensyn til industribifangster i forbindelse med sperlingfiskeriet.

7.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 fastsætte fangstbegrænsningerne for ansjosbestanden i ICES-område VIII på baggrund af videnskabelige oplysninger, som indsamles i første halvdel af 2010.

Artikel 6

Forbudte arter

Det er forbudt for EU-fartøjer at fiske efter, opbevare om bord, omlade og lande følgende arter:

a)

brugde (Cetorhinus maximus) og stor hvid haj (Carcharodon carcharias) i alle EU-farvande og andre farvande

b)

havengel (Squatina squatina) i alle EU-farvande

c)

skade (Dipturus batis) i EU-farvande i ICES-område IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX og X

d)

broget rokke (Raja undulata) og spidsrokke (Rostroraja alba) i EU-farvande i ICES-område VI, VII, VIII, IX og X, og

(e)

sildehaj (Lamna nasus) i internationale farvande.

Artikel 7

Særlige fordelingsbestemmelser

1.   Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat i bilag I, er ikke til hinder for:

a)

udveksling, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordeling efter artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93 eller efter artikel 10, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1006/2008

c)

supplerende landing, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

tilbageholdelse af mængder, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser, jf. artikel 105, 106 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2.   Medmindre andet er anført i bilag I til denne forordning, finder artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendelse på bestande, der er underlagt en præventiv TAC, og artikel 3, stk. 2 og 3, samt artikel 4 i den pågældende forordning på bestande, der er underlagt en analytisk TAC.

Artikel 8

Fiskeriindsatsbegrænsninger

Fra den 1. februar 2010 til den 31. januar 2011 gælder de fiskeriindsatsbegrænsninger, der er fastsat i:

a)

bilag IIA for forvaltningen af visse bestande i Kattegat, Skagerrak, den del af ICES-område IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat, ICES-område IV, VIa, VIIa, VIId og EU-farvande i ICES-område IIa og Vb

b)

bilag IIB for genopretningen af kulmule- og jomfruhummerbestandene i ICES-område VIIIc og IXa med undtagelse af Cadizbugten

c)

bilag IIC for forvaltningen af tungebestandene i ICES-område VIIe

d)

bilag IID for forvaltningen af tobisbestandene i EU-farvande i ICES-område IIa, IIIa og IV.

Artikel 9

Fangst- og indsatsbegrænsninger for dybhavsfiskeri

1.   Ud over de fangstbegrænsninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1359/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2009 og 2010 (44), er det forbudt at fange og beholde om bord, omlade eller lande enhver mængde dybhavsarter og hellefisk på tilsammen over 100 kg pr. fangstrejse, medmindre det pågældende fartøj har fået udstedt en tilladelse til dybhavsfiskeri i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 2347/2002.

2.   Medlemsstaterne sikrer sig, at fartøjer, som fører deres flag og er registreret på deres område, og som hvert kalenderår fanger og om bord opbevarer over 10 tons dybhavsarter og hellefisk, har tilladelse til dybhavsfiskeri.

3.   Medlemsstaterne sørger for, at fiskeriindsatsen i 2010, målt i kW-dage til havs, for fartøjer med dybhavsfiskeritilladelse ikke overstiger 65 % af den gennemsnitlige årlige fiskeriindsats, som fiskerfartøjerne i den pågældende medlemsstat udøvede i 2003 på fangstrejser, hvortil der var givet dybhavsfiskeritilladelse, og/eller hvor der blev fanget dybhavsarter, jf. bilag I og II til forordning (EF) 2347/2002. Dette stykke gælder kun for fangstrejser, hvor der er fanget over 100 kg dybhavsarter, med undtagelse af guldlaks.

Artikel 10

Betingelser for landing af fangster og bifangster

1.   Fisk fra bestande, for hvilke der er fastsat fangstbegrænsninger, må kun opbevares om bord eller landes, hvis:

a)

fangsterne er taget af fartøjer fra en medlemsstat, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt, eller

b)

fangsterne udgør del af en EU-kvote, der ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, og denne EU-kvote ikke er opbrugt.

2.   Uanset stk. 1 kan følgende fisk opbevares om bord og landes, selv om en medlemsstat ikke har nogen kvoter eller kvoterne eller andelene er opbrugt:

a)

andre arter end sild og makrel, hvis

i)

de er fanget blandet med andre arter med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 850/98, og

ii)

fangsterne hverken sorteres om bord eller ved landing,

eller

b)

makrel, hvis

i)

den fanges blandet med hestemakrel eller sardin

ii)

makrelmængden ikke overstiger 10 % af den samlede vægt af mængden af makrel, hestemakrel og sardin om bord, og

iii)

fangsterne hverken sorteres om bord eller ved landing.

3.   Samtlige landinger afskrives på kvoten eller, såfremt EU-kvoten ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, på EU-kvoten, medmindre det drejer sig om fangster taget i overensstemmelse med stk. 2.

4.   Den procentvise andel af bifangster og anvendelsen af dem beregnes i overensstemmelse med artikel 4 og 11 i forordning (EF) nr. 850/98.

Artikel 11

Restriktioner for udnyttelsen af visse fiskerimuligheder

I perioden fra den 1. maj til den 31. juli 2010 er det forbudt at fiske efter andre marine organismer end sild, makrel, sardin, hestemakrel, brisling, blåhvilling og guldlaks, og beholde andre marine organismer end disse om bord inden for det område, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende positioner:

Punkt

Længdegrad

Breddegrad

1

52o 27' N

12o 19' V

2

52o 40' N

12o 30' V

3

52o 47' N

12o 39,600' V

4

52o 47' N

12o 56' V

5

52o 13,5' N

13o 53,830' V

6

51o 22' N

14o 24' V

7

51o 22' N

14o 03' V

8

52o 10' N

13o 25' V

9

52o 32' N

13o 07,500' V

10

52o 43' N

12o 55' V

11

52o 43' N

12o 43' V

12

52o 38,800' N

12o 37' V

13

52o 27' N

12o 23' V

14

52o 27' N

12o 19' V

Artikel 12

Usorterede landinger i ICES-område IIIa, IV og VIId og EU-farvande i ICES-område IIa

1.   Når en medlemsstat har nået fangstbegrænsningerne for fiskeri efter sild i ICES-område IIIa, IV og VIId og EU-farvande i ICES-område IIa, er det forbudt for fartøjer, der fører dens flag, og som er registreret i Unionen og udøver de fiskerier, som sådanne fangstbegrænsninger gælder for, at lande usorterede fangster, der indeholder sild.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at der indføres en passende stikprøveordning, så der kan foretages effektiv kontrol af usorterede landinger pr. art fanget i ICES-område IIIa, IV og VIId og EU-farvande i ICES-område IIa.

3.   Usorterede fangster taget i ICES-område IIIa, IV og VIId og EU-farvande i ICES-område IIa må kun landes i havne og på landingssteder, hvor der findes en stikprøveordning som omhandlet i stk. 2.

Artikel 13

Dataoverførsel

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, skal de anvende de bestandskoder, som er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

KAPITEL II

Tilladelser til fiskeri i tredjelandes farvande

Artikel 14

Fiskeritilladelser

1.   Det maksimale antal fiskeritilladelser for EU-fartøjer, der fisker i tredjelandsfarvande, er fastsat i bilag III.

2.   Hvis en medlemsstat på basis af artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002 overfører kvoter til en anden medlemsstat som led i en bytteaftale (swap) i de fiskeriområder, der er nævnt i bilag III, skal overførslen ledsages af den relevante overdragelse af fiskeritilladelser og meddeles Kommissionen. Det samlede antal fiskeritilladelser for hvert fiskeriområde, jf. bilag III, må dog ikke overskrides.

KAPITEL III

Fiskerimuligheder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationers farvande

Afsnit 1

ICCAT-konventionsområdet

Artikel 15

Begrænsning af antallet af fartøjer med tilladelse til at fiske efter almindelig tun

Det maksimale antal af følgende fartøjer begrænses som anført i bilag IV:

EU-stangfartøjer og -dørgefartøjer med tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun, (Thunnus thynnus) på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115 cm i det østlige Atlanterhav

EU-fartøjer til kystnært fiskeri efter fersk fisk med tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115 cm i Middelhavet

EU-fartøjer, der fisker efter almindelig tun i Adriaterhavet til opdræt, med tilladelse til at fiske aktivt efter almindelig tun på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115.

Artikel 16

Supplerende betingelser i tilknytning til den tildelte kvote for almindelig tun i bilag ID

Som en tilføjelse til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 302/2009 forbydes notfiskeri efter almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet i perioden fra den 15. april til den 15. maj 2010.

Artikel 17

Fritids- og sportsfiskeri

Medlemsstaterne tildeler en særlig kvote for almindelig tun til fritids- og sportsfiskeri fra deres tildelte kvoter i bilag ID.

Artikel 18

Hajer

1.   Opbevaring om bord, omladning eller landing af dele af eller hele kroppe af arten storøjet rævehaj (Alopias superciliosus) i enhver form for fiskeri er forbudt.

2.   Det er forbudt at drive direkte fiskeri efter rævehajarter af slægten Alopias.

Afsnit 2

CCAMLR-konventionsområdet

Artikel 19

Forbud og fangstbegrænsninger

1.   Direkte fiskeri efter de arter, der er anført i bilag V, del A, er forbudt i de områder og perioder, der er anført i samme bilag.

2.   For nyt fiskeri og forsøgsfiskeri gælder de fangst- og bifangstbegrænsninger, der er fastsat i bilag V, del B, i de underområder, som er anført i samme del.

Artikel 20

Forsøgsfiskeri

1.   Fiskerfartøjer, der fører en medlemsstats flag og er registreret i en medlemsstat, og som der er givet meddelelse om til CCAMLR i henhold til artikel 7 og 7a i forordning (EF) nr. 601/2004, kan deltage i forsøgsfiskeri med langline efter Dissostichus spp. i FAO-underområde 88.1 og 88.2 og i afsnit 58.4.1 og 58.4.2 uden for områder under national jurisdiktion.

2.   Hvad angår FAO-underområde 88.1 og 88.2 og afsnit 58.4.1 og 58.4.2, er de samlede fangst- og bifangstbegrænsninger pr. underområde og afsnit og deres fordeling på små forskningsfelter (SSRU) i hver af dem fastsat i bilag V, del B. Fiskeriet i et givet SSRU skal ophøre, når den rapporterede fangst når op på den mængde, der højst må fanges, og det pågældende SSRU lukkes derefter for fiskeri i resten af fangstperioden.

3.   Fiskeriet skal foregå over så stort et geografisk og batymetrisk område som muligt for at få de nødvendige oplysninger til bestemmelse af fiskeripotentialet og for at undgå overkoncentration af fangst og fiskeriindsats. I FAO-underområde 88.1 og 88.2 og i afsnit 58.4.1 og 58.4.2 er det dog forbudt at fiske på mindre end 550 meters dybde.

Artikel 21

Fiskeri efter antarktisk lyskrebs i fangstperioden 2010/2011

1.   Kun de medlemsstater, der er medlemmer af CCAMLR-Kommissionen, må fiske efter lyskrebs (Euphausia superba) i CCAMLR-konventionsområdet i fangstperioden 2010/2011. Hvis sådanne medlemsstater agter at fiske efter antarktisk lyskrebs i CCAMLR-konventionens område, underretter de CCAMLR's sekretariat og Kommissionen, jf. artikel 5a i forordning (EF) nr. 601/2004, og under alle omstændigheder senest den 1. juni 2010:

a)

om deres hensigt om at fiske efter antarktisk lyskrebs; hertil anvendes formularen i bilag V, del C

b)

om deres netkonfiguration; hertil anvendes formularen i bilag V, del D.

2.   Den i stk. 1 omhandlede hensigtserklæring skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 601/2004, for hvert fartøj, som medlemsstaten giver tilladelse til at deltage i lyskrebsfiskeriet.

3.   Medlemsstater, der har til hensigt at fiske efter lyskrebs i CCAMLR-konventionens område, må kun anmelde fartøjer med tilladelse, som fører deres flag på det tidspunkt, hvor de fremsender hensigtserklæringen.

4.   Medlemsstaterne kan tillade, at et andet fartøj end det, der er anmeldt til CCAMLR, deltager i lyskrebsfiskeri i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, hvis det anmeldte fartøj er forhindret i at deltage af legitime driftsmæssige årsager eller på grund af force majeure. I sådanne tilfælde skal den berørte medlemsstat straks underrette CCAMLR's sekretariat og Kommissionen herom, og fremsende:

a)

alle oplysninger om det (de) påtænkte erstatningsfartøj(er), jf. stk. 2, herunder de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 601/2004

b)

en udførlig redegørelse for årsagerne til udskiftningen, herunder eventuel relevant dokumentation eller relevante henvisninger.

5.   Medlemsstaterne må ikke give et fartøj, der står på CCAMLR's IUU-fartøjslister, tilladelse til at deltage i lyskrebsfiskeri.

Artikel 22

Lukning af alt fiskeri

1.   Når CCAMLR's sekretariat har givet meddelelse om lukning af et fiskeri, fordi TAC'en i bilag IE er opbrugt, sørger medlemsstaterne for, at alle fartøjer, der fører deres flag og fisker i et område, forvaltningsområde, underområde, afsnit, SSRU eller anden forvaltningsenhed, der er omfattet af lukningsmeddelelsen, fjerner alle fiskeredskaber fra farvandet senest på den dato og det tidspunkt, der er anført i lukningsmeddelelsen.

2.   Når fartøjet modtager en sådan meddelelse, må der ikke udsættes yderligere langliner i de sidste 24 timer forud for den dato og det tidspunkt, der er meddelt. Hvis en sådan meddelelse modtages mindre end 24 timer inden datoen og tidspunktet for lukning, må der ikke udlægges yderligere langliner efter modtagelse af den omhandlede meddelelse.

3.   I tilfælde af fiskerilukning efter stk. 1 skal alle fartøjer forlade fiskeriområdet, så snart alle fiskeredskaber er bjærget.

4.   Hvis et fartøj ikke er i stand til at bjærge alle sine fiskeredskaber senest på den dato og det tidspunkt, hvor lukningen træder i kraft, af årsager, som vedrører:

a)

fartøjets og besætningens sikkerhed

b)

begrænsninger som følge af ugunstige vejrforhold

c)

havisdække, eller

d)

behovet for at beskytte havmiljøet i Antarktis,

underretter fartøjet sin flagmedlemsstat om situationen. Medlemsstaten underretter straks CCAMLR's sekretariat og Kommissionen. Fartøjet skal dog gøre alt, hvad der med rimelighed kan forventes, for at bjærge alle sine fiskeredskaber så hurtigt som muligt.

5.   Hvis stk. 4 anvendes, foretager medlemsstaten en undersøgelse af fartøjets aktiviteter og aflægger efter sine nationale procedurer rapport til CCAMLR's sekretariat og Kommissionen om resultaterne, senest forud for næste møde i CCAMLR. I den endelige rapport skal det vurderes, om fartøjet har gjort alt, hvad der med rimelighed kan forventes, for at bjærge alle fiskeredskaber:

a)

senest på den dato og det tidspunkt, der er meddelt for fiskerilukningen, og

b)

hurtigst muligt efter den underretning, der er omhandlet i stk. 4.

6.   Hvis et fartøj ikke forlader det lukkede område, så snart alle fiskeredskaber er blevet bjærget, sikrer flagmedlemsstaten, at CCAMLR's sekretariat og Kommissionen underrettes.

Afsnit 3

IOTC-området

Artikel 23

Begrænsning af fiskerikapaciteten for fartøjer, der fisker i IOTC-området

1.   Det maksimale antal EU-fartøjer, der må fiske efter tropisk tunfisk i IOTC-området, og den dertil svarende bruttotonnage (GT)-kapacitet fastsættes som i bilag VI, punkt 1.

2.   Det maksimale antal EU-fartøjer, der må fiske efter sværdfisk (Xiphias gladius) og hvid tun (Thunnus alalunga) i IOTC-området, og den dertil svarende GT-kapacitet fastsættes som i bilag VI, punkt 2.

3.   Medlemsstaterne kan ændre antallet af de i stk. 1 og 2 omhandlede fartøjer pr. redskabstype, forudsat at de over for Kommissionen godtgør, at ændringen ikke fører til øget fiskeriindsats for de berørte fiskebestande.

4.   Medlemsstaterne sørger for, når der foreslås overførsel af kapacitet til deres flåde, at fartøjer, der skal overføres, er opført i IOTC's fartøjsregister eller i andre regionale tunfiskeriorganisationers fartøjsregister. Fartøjer, der er opført på en regional fiskeriorganisations liste over fartøjer, der har udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fartøjer) kan ikke overføres.

5.   For at tage hensyn til gennemførelsen af de udviklingsplaner, der er forelagt IOCT, må medlemsstaterne kun øge begrænsningerne af fiskerikapaciteten, som nævnt i denne artikel, inden for de grænser, der er fastsat i disse udviklingsplaner.

Afsnit 4

SPRFMO-konventionsområdet

Artikel 24

Pelagisk fiskeri - kapacitetsbegrænsning

De medlemsstater, der aktivt har udøvet pelagisk fiskeri i SPRFMO-konventionsområdet i 2007, 2008 eller 2009, begrænser i 2010 den samlede GT for fartøjer, der sejler under deres flag og fisker efter pelagiske bestande, til i alt 78 610 GT i SPRFMO-konventionsområdet, så der sikres en bæredygtig udnyttelse af de pelagiske fiskeressourcer i det sydlige Stillehav.

Artikel 25

Pelagisk fiskeri - fangstbegrænsninger

1.   Kun de medlemsstater, der aktivt har udøvet pelagisk fiskeri i SPRFMO-konventionsområdet i årene 2007, 2008 eller 2009, som omhandlet i artikel 24, må fiske efter pelagiske bestande i det pågældende område i overensstemmelse med de fangstbegrænsninger, der er fastsat i bilag IJ.

2.   Medlemsstaterne underretter hver måned Kommissionen om navne og kendetegn, herunder GT, for deres fartøjer, der deltager i fiskeriet som omhandlet i denne artikel.

3.   Med henblik på overvågning af fiskeriet som omhandlet i denne artikel sender medlemsstaterne senest den femtende dag i den følgende måned oplysninger fra fartøjsovervågningssystemer (FOS), månedlige fangstrapporter, og, hvor det er muligt, oplysninger om havneanløb til Kommissionen med henblik på videresendelse til det midlertidige sekretariat for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav.

Artikel 26

Bundfiskeri

Medlemsstaterne skal begrænse bundfiskeriindsats og -fangster i SPRFMO-konventionsområdet til det gennemsnitlige årlige niveau i perioden fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2006 for så vidt angår antal fiskerfartøjer og andre parametre, som afspejler fangstniveau, fiskeriindsats og fiskerikapacitet, og til de dele af SPRFMO-konventionsområdet, hvor bundfiskeri har fundet sted i den foregående fangstperiode.

Afsnit 5

IATTC-konventionsområdet

Artikel 27

Fiskeri med notfartøjer

1.   Fiskeri med notfartøjer efter gulfinnet tun (Thunnus albacares), storøjet tun (Thunnus obesus) og bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis) er forbudt:

a)

enten fra den 29. juli til den 28. september 2010 eller fra den 10. november 2010 til den 18. januar 2011 i det område, der afgrænses af en linje gennem følgende skæringspunkter:

de amerikanske Stillehavskystlinjer

længdegrad 150° V

breddegrad 40° N

breddegrad 40° S;

b)

fra den 29. september til den 29. oktober 2010 i det område, der afgrænses af en linje gennem følgende skæringspunkter:

længdegrad 94° V

længdegrad 110° V

breddegrad 3° N

breddegrad 5° S.

2.   De berørte medlemsstater skal inden den 1. april 2010 meddele Kommissionen, hvilken af de i stk. 1, litra a), omhandlede lukningsperioder de vælger. Alle notfartøjer fra de berørte medlemsstater indstiller notfiskeriet i det afgrænsede område i den valgte periode.

3.   Notfartøjer, der fisker efter tun i det IATTC-regulerede område, skal beholde om bord og lande hele fangsten af gulfinnet tun, storøjet tun, bugstribet bonit, bortset fra fisk, der af andre årsager end størrelsesmæssige årsager anses for uegnet til konsum. Den eneste undtagelse vil være det sidste sæt på en fangstrejse, hvor der måske ikke er nok plads til at beholde al tun, der fanges i det pågældende sæt, om bord.

Afsnit 6

SEAFO-konventionsområdet

Artikel 28

Foranstaltninger til beskyttelse af dybvandshajer

Direkte fiskeri efter følgende dybvandshajer i SEAFO-konventionsområdet er forbudt: rokker (Rajidae), almindelig pighaj (Squalus acanthias), større glat lanternehaj (Etmopterus bigelowi), korthalet lanternehaj (Etmopterus brachyurus), lyshaj (Etmopterus princeps), glat lanternehaj (Etmopterus pusillus), spøgelseskattehaj (Apristurus manis), fløjlshaj (Scymnodon squamulosus) og dybvandshajer af superordenen Selachimorpha.

Afsnit 7

WCPFC-konventionsområdet

Artikel 29

Fiskeribegrænsninger for storøjet tun, gulfinnet tun, bugstribet bonit og sydlig hvid tun

Medlemsstaterne sikrer, at den samlede fiskeriindsats for storøjet tun (Thunnus obesus), gulfinnet tun (Thunnus albacares), bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis) og sydlig hvid tun (Thunnus alalunga) i WCPFC-konventionsområdet begrænses til den fiskeriindsats, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalerne mellem Unionen og regionens kyststater.

Artikel 30

Lukket område for FAD-fiskeri

1.   I den del af WCPFC-konventionsområdet, der ligger mellem 20° N og 20° S, er det forbudt for notfartøjer at fiske med indretninger, der tiltrækker fisk (FAD), mellem kl. 00.00 den 1. juli 2010 og kl. 24.00 den 30. september 2010. I denne periode må et notfartøj kun fiske i nævnte del af WCPFC-konventionsområdet, hvis det har en observatør om bord, som kan overvåge, at fartøjet ikke på noget tidspunkt:

a)

benytter eller betjener FAD eller dertil knyttet elektronisk udstyr

b)

fisker efter stimer i forbindelse med FAD.

2.   Alle notfartøjer, der fisker i den del af WCPFC-konventionsområdet, der er omhandlet i stk. 1, skal beholde hele fangsten af storøjet tun, gulfinnet tun og bugstribet bonit om bord og lande eller omlade den.

3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a)

i det sidste sæt på en fangstrejse, hvis fartøjet ikke har plads nok tilbage til at opbevare alle fiskene

b)

hvis fiskene af andre årsager end størrelsesmæssige årsager er uegnet til konsum, eller

c)

hvis der opstår en alvorlig driftsforstyrrelse i fryseanlægget.

Artikel 31

Begrænsning af antallet af fartøjer med tilladelse til at fiske efter sværdfisk

Det maksimale antal EU-fartøjer, der må fiske efter sværdfisk (Xiphias gladius) i områder syd for 20° S i WCPFC-konventionsområdet, er anført i bilag VII.

Afsnit 8

Beringshavet

Artikel 32

Forbud mod fiskeri i Beringshavets højsøområde

Fiskeri efter sej (Theragra chalcogramma) er forbudt i Beringshavets højsøområde.

AFSNIT III

FISKERIMULIGHEDER FOR TREDJELANDSFARTØJER I EU-FARVANDE

Artikel 33

Fangstbegrænsninger

Fiskerfartøjer, der sejler under norsk flag, og fiskerfartøjer, der er registreret på Færøerne, kan tage fangster i EU-farvande inden for de i bilag I fastsatte fangstbegrænsninger og under overholdelse af betingelserne i afsnit III i forordning (EF) nr. 1006/2008 og i dette afsnit.

Artikel 34

Fiskeritilladelser

1.   Det maksimale antal fiskeritilladelser for tredjelandsfartøjer, der fisker i EU-farvande, er fastsat i bilag VIII.

2.   Fisk fra bestande, som der er fastsat fangstbegrænsninger for, må ikke opbevares om bord eller landes, medmindre fangsterne er taget af tredjelandsfartøjer, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt.

Artikel 35

Forbudte arter

Det er forbudt for tredjelandsfartøjer at fiske efter, opbevare om bord, omlade og lande følgende arter:

a)

brugde (Cetorhinus maximus) og stor hvid haj (Carcharodon carcharias) i alle EU-farvande

b)

havengel (Squatina squatina) i alle EU-farvande

c)

skade (Dipturus batis) i EU-farvande i ICES-område IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX og X, og

d)

broget rokke (Raja undulata) og spidsrokke (Rostroraja alba) i EU-farvande i ICES-område VI, VII, VIII, IX og X.

AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Ændring af forordning (EF) nr. 1359/2008

I del 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1359/2008 affattes punktet vedrørende skolæst i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i ICES-underområde III, således:

»Art:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område:

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III (45)

(RNG/03-)

År

2009

2010

 

Danmark

804

804

Tyskland

5

5

Sverige

41

41

EF

850

850

Artikel 37

Ændring af forordning (EF) nr. 754/2009

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 754/2009 tilføjes følgende litraer:

»c)

den gruppe fartøjer under Det Forenede Kongeriges flag, der deltager i det fiskeri, der er omhandlet i anmodningen fra Det Forenede Kongerige af 18. juni 2009, og som fisker efter jomfruhummer og anvender bundtrawl og vod med en maskestørrelse på mindst 70 mm og under 100 mm vest for Skotland, navnlig i the Minch (statistiske ICES-rektangler 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3)

d)

den gruppe fartøjer under Det Forenede Kongeriges flag, der deltager i det fiskeri, der er omhandlet i anmodningen fra Det Forenede Kongerige af 18. juni 2009, og som fisker efter jomfruhummer og anvender bundtrawl og vod med en maskestørrelse på mindst 70 mm og under 100 mm vest for Skotland, navnlig i Firth of Clyde (statistiske ICES-rektangler 39 E5 og 40 E5)

e)

den gruppe fartøjer under Polens flag, der deltager i det fiskeri, der er omhandlet i anmodningen fra Polen af 24. april 2009 med tilhørende korrespondance af 11. juli 2009, og som fisker efter sej og anvender bundtrawl med en maskestørrelse på mindst 100 mm i Nordsøen og EU-farvandene i ICES-område IIa med observatørdækning på fuld tid.«.

Artikel 38

Ændring af forordning (EF) nr. 1226/2009

Artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1226/2009 af 20. november 2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Østersøen (46) affattes således:

»Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for EF-fiskerfartøjer (»EF-fartøjer«), der fisker i Østersøen.

2.   Uanset stk. 1 gælder denne forordning ikke for fiskeri, som udelukkende drives med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres med tilladelse fra den medlemsstat, hvis flag det berørte fartøj fører, og under dennes myndighed, og som Kommissionen og de medlemsstater, i hvis farvande undersøgelserne foregår, på forhånd er blevet underrettet om. Medlemsstater, der fisker med henblik på videnskabelige undersøgelser, skal underrette Kommissionen, de medlemsstater, i hvis farvande undersøgelserne foregår, ICES og STECF om alle fangster ved sådant fiskeri.

3.   Stk. 2 gælder ikke for fiskeri fra fartøjer, der deltager i initiativer vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, hvis der er fastsat supplerende kvoter til dette fiskeri.«

Artikel 39

Ændring af forordning (EF) nr. 1287/2009

Artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1287/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande for Sortehavet (47) affattes således:

»Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for EF-fiskerfartøjer (»EF-fartøjer«), der fisker i Sortehavet.

2.   Uanset stk. 1 gælder denne forordning ikke for fiskeri, som udelukkende drives med henblik på videnskabelige undersøgelser, der udføres med tilladelse fra den medlemsstat, hvis flag det berørte fartøj fører, og under dennes myndighed, og som Kommissionen og de medlemsstater, i hvis farvande undersøgelserne foregår, på forhånd er blevet underrettet om. Medlemsstater, der fisker med henblik på videnskabelige undersøgelser, skal underrette Kommissionen, de medlemsstater, i hvis farvande undersøgelserne foregår, ICES og STECF om alle fangster ved sådant fiskeri.

3.   Stk. 2 gælder ikke for fiskeri fra fartøjer, der deltager i initiativer vedrørende fuldt dokumenteret fiskeri, hvis der er fastsat supplerende kvoter til dette fiskeri.«

Artikel 40

ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Hvis der er fastsat fiskerimuligheder for CCAMLR-konventionsområdet for perioder, der begynder inden den 1. januar 2010, finder afsnit 2 i kapitel III i afsnit II og bilag IE og V anvendelse fra begyndelsen af de respektive perioder for udnyttelse af fiskerimulighederne.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2010

På Rådets vegne

Formand

M. A. MORATINOS


(1)  EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20.

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3)  EUT L 150 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 345 af 28.12.2005, s. 5.

(5)  EUT L 65 af 7.3.2006, s. 1.

(6)  EUT L 122 af 11.5.2007, s. 7.

(7)  EUT L 157 af 19.6.2007, s. 1.

(8)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 6.

(9)  EUT L 96 af 15.4.2009, s. 1.

(10)  EUT L 214 af 19.8.2009, s. 16.

(11)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1.

(12)  EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1.

(13)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 9.

(14)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(15)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(16)  EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1.

(17)  EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6.

(18)  EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1.

(19)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(20)  EUT L 97 af 1.4.2004, s. 16.

(21)  EUT L 340 af 23.12.2005, s. 3.

(22)  EUT L 409 af 30.12.2006, s. 1.

(23)  EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(24)  EUT L 123 af 12.5.2007, s. 3.

(25)  EUT L 318 af 5.12.2007, s. 1.

(26)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.

(27)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33.

(28)  EUT L 295 af 4.11.2008, s. 3.

(29)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 1.

(30)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 42.

(31)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70.

(32)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(33)  Fiskeriaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (EFT L 226 af 29.8.1980, s. 48).

(34)  Fiskeriaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det færøske landsstyre på den anden side (EFT L 226 af 29.8.1980, s. 12).

(35)  Fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 1) og protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og finansielle modydelser som omhandlet i nævnte aftale (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 9).

(36)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(37)  EUT L 151 af 11.6.2008, s. 5.

(38)  Indgået ved Rådets afgørelse 202/738/EF (EFT L 234 af 31.8.2002, s. 39).

(39)  Det Europæiske Fællesskab tiltrådte ved Rådets afgørelse 86/238/EØF (EFT L 162 af 18.6.1986, s. 33).

(40)  Indgået ved Rådets afgørelse 2006/539/EF (EUT L 224 af 16.8.2006, s. 22).

(41)  Det Europæiske Fællesskab tiltrådte ved Rådets afgørelse 95/399/EF (EFT L 236 af 5.10.1995, s. 24).

(42)  Indgået ved Rådets afgørelse 2008/780/EF (EUT L 268 af 9.10.2008, s. 27).

(43)  Det Europæiske Fællesskab tiltrådte ved Rådets afgørelse 2005/75/EF (EUT L 32 af 4.2.2005, s. 1).

(44)  EUT L 352, 31.12.2008, s. 1.

(45)  Der må ikke fiskes direkte efter skolæst i ICES-område IIIa, før konsultationerne mellem Den Europæiske Union og Norge er afsluttet.«

(46)  EUT L 330 af 16.12.2009, s. 1.

(47)  EUT L 347 af 24.12.2009, s. 1.


BILAG I

FANGSTBEGRÆNSNINGER FOR EU-FARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER GÆLDER FANGSTBEGRÆNSNINGER, OG FOR TREDJELANDSFARTØJER I EU-FARVANDE, ANGIVET PR. ART OG PR. OMRÅDE (I TONS LEVENDE VÆGT, MEDMINDRE ANDET ER ANFØRT)

Alle fangstbegrænsninger i dette bilag betragtes som kvoter efter artikel 5 i denne forordning og er derfor undergivet bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1224/2009, særlig artikel 33 og 34.

Medmindre andet er angivet, er henvisningerne til fiskeriområder henvisninger til ICES-områder.

Fiskebestandene er for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navn. Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning.

Videnskabeligt navn

3-alfa-kode

Almindeligt anvendt navn

Amblyraja radiata

RJR

Tærbe

Ammodytes spp.

SAN

Tobisarter

Argentina silus

ARU

Guldlaks

Beryx spp.

ALF

Beryxarter

Brosme brosme

USK

Brosme

Centrophorus squamosus

GUQ

Mørk pighaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugisisk pighaj

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Røde dybvandskrabber

Champsocephalus gunnari

ANI

Båndet isfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Arktiske krabber (Chionoecetesarter)

Clupea harengus

HER

Sild

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skolæst

Dalatias licha

SCK

Chokoladehaj

Deania calcea

DCA

Næbhaj

Dipturus batis

RJB

Sortbuget rokke

Dissostichus eleginoides

TOP

Sort patagonisk isfisk

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjos

Etmopterus princeps

ETR

Lyshaj

Etmopterus pusillus

ETP

Glat lanternehaj

Euphausia superba

KRI

Antarktisk lyskrebs

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Almindelig gråhaj

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Skærising

Hippoglossoides platessoides

PLA

Håising

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Helleflynder

Hoplostethus atlanticus

ORY

Orange savbug

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig blæksprutte

Lamna nasus

POR

Sildehaj

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grå isfisk

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glashvarrearter

Leucoraja circularis

RJI

Sandrokke

Leucoraja fullonica

RJF

Gøgerokke

Leucoraja naevus

RJN

Pletrokke

Limanda ferruginea

YEL

Gulhalet ising

Limanda limanda

DAB

Ising

Lophiidae

ANF

Havtaske

Macrourus spp.

GRV

Langhalearter

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodde

Martialia hyadesi

SQS

Blæksprutte

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kuller

Merlangius merlangus

WHG

Hvilling

Merluccius merluccius

HKE

Kulmule

Micromesistius poutassou

WHB

Blåhvilling

Microstomus kitt

LEM

Rødtunge

Molva dypterygia

BLI

Byrkelange

Molva molva

LIN

Lange

Nephrops norvegicus

NEP

Jomfruhummer

Pandalus borealis

PRA

Dybvandsreje

Paralomis spp.

PAI

Troldkrabber (Paralomisarter)

Penaeus spp.

PEN

Rejer (Penaeusarter)

Platichthys flesus

FLE

Skrubbe

Pleuronectes platessa

PLE

Rødspætte

Pleuronectiformes

FLX

Fladfisk

Pollachius pollachius

POL

Lubbe

Pollachius virens

POK

Sej

Psetta maxima

TUR

Pighvar

Raja brachyura

RJH

Blond rokke

Raja clavata

RJC

Sømrokke

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Sortbuget rokke

Raja microocellata

RJE

Småøjet rokke

Raja montagui

RJM

Storplettet rokke

Raja undulata

RJA

Broget rokke

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Rokker

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Hellefisk

Rostroraja alba

RJA

Spidsrokke

Scomber scombrus

MAC

Makrel

Scophthalmus rhombus

BLL

Slethvar

Sebastes spp.

RED

Rødfiskarter

Solea solea

SOL

Almindelig tunge

Soleidae

SOX

Tunger

Sprattus sprattus

SPR

Brisling

Squalus acanthias

DGS

Almindelig pighaj

Tetrapturus albidus

WHM

Hvid marlin

Thunnus maccoyii

SBF

Sydlig tun

Thunnus obesus

BET

Storøjet tun

Thunnus thynnus

BFT

Atlantisk tun

Trachurus spp.

JAX

Hestemakrelarter

Trisopterus esmarkii

NOP

Sperling

Urophycis tenuis

HKW

Hvid skægbrosme

Xiphias gladius

SWO

Sværdfisk

Nedenstående oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne gives udelukkende til orientering.

Almindelig gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Almindelig pighaj

DGS

Squalus acanthias

Almindelig tunge

SOL

Solea solea

Ansjos

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarktisk lyskrebs

KRI

Euphausia superba

Arktiske krabber (Chionoecetesarter)

PCR

Chionoecetes spp.

Atlantisk tun

BFT

Thunnus thynnus

Båndet isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Beryxarter

ALF

Beryx spp.

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blæksprutte

SQS

Martialia hyadesi

Blåhvilling

WHB

Micromesistius poutassou

Blond rokke

RJH

Raja brachyura

Brisling

SPR

Sprattus sprattus

Broget rokke

RJA

Raja undulata

Brosme

USK

Brosme brosme

Byrkelange

BLI

Molva dypterygia

Chokoladehaj

SCK

Dalatias licha

Dybvandsreje

PRA

Pandalus borealis

Fladfisk

FLX

Pleuronectiformes

Glashvarrearter

LEZ

Lepidorhombus spp.

Glat lanternehaj

ETP

Etmopterus pusillus

Gøgerokke

RJF

Leucoraja fullonica

Grå isfisk

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Guldlaks

ARU

Argentina silus

Gulhalet ising

YEL

Limanda ferruginea

Håising

PLA

Hippoglossoides platessoides

Havtaske

ANF

Lophiidae

Hellefisk

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Helleflynder

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Hestemakrelarter

JAX

Trachurus spp.

Hvid marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Hvid skægbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Hvilling

WHG

Merlangius merlangus

Ising

DAB

Limanda limanda

Jomfruhummer

NEP

Nephrops norvegicus

Kuller

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Kulmule

HKE

Merluccius merluccius

Lange

LIN

Molva molva

Langhalearter

GRV

Macrourus spp.

Lodde

CAP

Mallotus villosus

Lubbe

POL

Pollachius pollachius

Lyshaj

ETR

Etmopterus princeps

Makrel

MAC

Scomber scombrus

Mørk pighaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Næbhaj

DCA

Deania calcea

Nordlig blæksprutte

SQI

Illex illecebrosus

Orange savbug

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pighvar

TUR

Psetta maxima

Pletrokke

RJN

Leucoraja naevus

Portugisisk pighaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Rejer (Penaeusarter)

PEN

Penaeus spp.

Rødfiskarter

RED

Sebastes spp.

Røde dybvandskrabber

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens.

Rødspætte

PLE

Pleuronectes platessa

Rødtunge

LEM

Microstomus kitt

Rokker

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Sandrokke

RJI

Leucoraja circularis

Sej

POK

Pollachius virens

Sild

HER

Clupea harengus

Sildehaj

POR

Lamna nasus

Skærising

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Skolæst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Skrubbe

FLE

Platichthys flesus

Slethvar

BLL

Scophthalmus rhombus

Småøjet rokke

RJE

Raja microocellata

Sømrokke

RJC

Raja clavata

Sort patagonisk isfisk

TOP

Dissostichus eleginoides

Sortbuget rokke

RJB

Dipturus batis

Sortbuget rokke

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Sperling

NOP

Trisopterus esmarkii

Spidsrokke

RJA

Rostroraja alba

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Storplettet rokke

RJM

Raja montagui

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Sydlig tun

SBF

Thunnus maccoyii

Tobisarter

SAN

Ammodytes spp.

Torsk

COD

Gadus morhua

Troldkrabber (Paralomisarter)

PAI

Paralomis spp.

Tunger

SOX

Soleidae

Tærbe

RJR

Amblyraja radiata

BILAG I A

Skagerrak, Kattegat, ICES-område I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV, EU-farvande i CECAF og Fransk Guyanas farvande

Art:

Tobisarter

Ammodytes spp.

Område:

Norske farvande i IV

(SAN/04-N.)

Danmark

0

 (1)

 

 

UK

0

 (1)

 

 

EU

0

 (1)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Tobisarter

Ammodytes spp.

Område:

EU-farvande i IIa, IIIa og IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Danmark

108 834

 (2)

 

 

UK

2 379

 (2)

 

 

Tyskland

166

 (2)

 

 

Sverige

3 996

 (2)

 

 

EU

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i I og II

(ARU/1/2.)

Tyskland

30

 

 

 

Frankrig

10

 

 

 

Nederlandene

24

 

 

 

UK

48

 

 

 

EU

112

 

 

 

TAC

112

 

 


Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande i III og IV

(ARU/3/4.)

Danmark

1 134

 

 

 

Tyskland

11

 

 

 

Frankrig

8

 

 

 

Irland

8

 

 

 

Nederlandene

53

 

 

 

Sverige

44

 

 

 

UK

20

 

 

 

EU

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

(ARU/567.)

Tyskland

389

 

 

 

Frankrig

8

 

 

 

Irland

360

 

 

 

Nederlandene

4 057

 

 

 

UK

285

 

 

 

EU

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV

(USK/1214EI.)

Tyskland

6

 (3)

 

 

Frankrig

6

 (3)

 

 

UK

6

 (3)

 

 

Andre

3

 (3)

 

 

EU

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande i III

(USK/03-C.)

Danmark

12

 

 

 

Sverige

6

 

 

 

Tyskland

6

 

 

 

EU

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande i IV

(USK/04-C.)

Danmark

53

 

 

 

Tyskland

16

 

 

 

Frankrig

37

 

 

 

Sverige

5

 

 

 

UK

80

 

 

 

Andre

5

 (4)

 

 

EU

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

(USK/567EI.)

Tyskland

4

 (6)

 

 

Spanien

14

 (6)

 

 

Frankrig

165

 (6)

 

 

Irland

16

 (6)

 

 

UK

80

 (6)

 

 

Andre

4

 (5)  (6)

 

 

EU

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

Norske farvande i IV

(USK/04-N.)

Belgien

0

 (7)

 

 

Danmark

0

 (7)

 

 

Tyskland

0

 (7)

 

 

Frankrig

0

 (7)

 

 

Nederlandene

0

 (7)

 

 

UK

0

 (7)

 

 

EU

0

 (7)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Sild (8)

Clupea harengus

Område:

IIIa

(HER/03A.)

Danmark

10 147

 (9)

 

 

Tyskland

163

 (9)

 

 

Sverige

10 614

 (9)

 

 

EU

20 924

 (9)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Sild (10)

Clupea harengus

Område:

EU-farvande i IV nord for 53° 30' N

(HER/04A.), (HER/04B.)

Danmark

15 259

 (11)

 

 

Tyskland

9 595

 (11)

 

 

Frankrig

6 547

 (11)

 

 

Nederlandene

14 637

 (11)

 

 

Sverige

1 131

 (11)

 

 

UK

16 429

 (11)

 

 

EU

63 598

 (11)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

Norske farvande syd for 62° N

(HER/04-N.)

Sverige

0

 (12)  (13)

 

 

EU

0

 (13)

 

 

TAC

Ikke relevant

 (13)

 


Art:

Sild (14)

Clupea harengus

Område:

Bifangster i IIIa

(HER/03A-BC)

Danmark

4 652

 (15)

 

 

Tyskland

42

 (15)

 

 

Sverige

748

 (15)

 

 

EU

5 442

 (15)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Sild (16)

Clupea harengus

Område:

Bifangster i EU-farvande i IIa og IV; VIId

(HER/2A47DX)

Belgien

51

 (17)

 

 

Danmark

9 948

 (17)

 

 

Tyskland

51

 (17)

 

 

Frankrig

51

 (17)

 

 

Nederlandene

51

 (17)

 

 

Sverige

49

 (17)

 

 

UK

189

 (17)

 

 

EU

10 390

 (17)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Sild (18)

Clupea harengus

Område:

VIId, IVc (19)

(HER/4CXB7D)

Belgien

4 615

 (20)  (21)

 

 

Danmark

218

 (20)  (21)

 

 

Tyskland

137

 (20)  (21)

 

 

Frankrig

3 550

 (20)  (21)

 

 

Nederlandene

5 557

 (20)  (21)

 

 

UK

1 242

 (20)  (21)

 

 

EU

15 319

 (21)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

1 533

 (23)

 

 

Frankrig

290

 (23)

 

 

Irland

2 072

 (23)

 

 

Nederlandene

1 533

 (23)

 

 

UK

8 287

 (23)

 

 

EU

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VIIb, VIIc, VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Irland

6 774

 

 

 

Nederlandene

677

 

 

 

EU

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

UK

720

 

 

 

EU

720

 

 

 

TAC

720

 

 

.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Irland

1 250

 

 

 

UK

3 550

 

 

 

EU

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VIIe og VIIf

(HER/7EF.)

Frankrig

500

 

 

 

UK

500

 

 

 

EU

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)og VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Tyskland

113

 

 

 

Frankrig

627

 

 

 

Irland

8 770

 

 

 

Nederlandene

627

 

 

 

UK

13

 

 

 

EU

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Art:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område:

VIII

(ANE/08.)

Spanien

6 300

 

 

 

Frankrig

700

 

 

 

EU

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Art:

Ansjos

Engraulis encrasicolus

Område:

IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanien

3 826

 

 

 

Portugal

4 174

 

 

 

EU

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgien

7

 (28)  (29)

 

 

Danmark

2 140

 (28)  (29)

 

 

Tyskland

54

 (28)  (29)

 

 

Nederlandene

13

 (28)  (29)

 

 

Sverige

374

 (28)  (29)

 

 

EU

2 588

 (29)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danmark

234

 

 

 

Tyskland

5

 

 

 

Sverige

140

 

 

 

EU

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

EU-farvande i IIa og IV og den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgien

553

 (30)  (31)

 

 

Danmark

3 178

 (30)  (31)

 

 

Tyskland

2 015

 (30)  (31)

 

 

Frankrig

683

 (30)  (31)

 

 

Nederlandene

1 796

 (30)  (31)

 

 

Sverige

21

 (30)  (31)

 

 

UK

7 290

 (30)  (31)

 

 

EU

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Norske farvande syd for 62° N

(COD/04-N.)

Sverige

0

 (32)  (33)

 

 

EU

0

 (33)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

VIb, EU-farvande og internationale farvande i Vb vest for 12° 00 V og for XII og XIV

(COD/561214)

Belgien

0

 

 

 

Tyskland

1

 

 

 

Frankrig

13

 

 

 

Irland

18

 

 

 

UK

48

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

VIa, EU-farvande og internationale farvande i Vb øst for 12° 00 V

(COD/5B6A-C)

Belgien

0

 

 

 

Tyskland

4

 

 

 

Frankrig

38

 

 

 

Irland

53

 

 

 

UK

145

 

 

 

EU

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

VIIa

(COD/07A.)

Belgien

9

 

 

 

Frankrig

25

 

 

 

Irland

444

 

 

 

Nederlandene

2

 

 

 

UK

194

 

 

 

EU

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

COD/7XAD34)

Belgien

167

 

 

 

Frankrig

2 735

 

 

 

Irland

825

 

 

 

Nederlandene

1

 

 

 

UK

295

 

 

 

EU

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

VIId

(COD/07D.)

Belgien

47

 (34)  (35)

 

 

Frankrig

916

 (34)  (35)

 

 

Nederlandene

27

 (34)  (35)

 

 

UK

101

 (34)  (35)

 

 

EU

1 091

 (35)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Sildehaj

Lamna nasus

Område:

EU-farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X og XII

(POR/3-12)

Danmark

0

 

 

 

Frankrig

0

 

 

 

Tyskland

0

 

 

 

Irland

0

 

 

 

Spanien

0

 

 

 

UK

0

 

 

 

EU

0

 

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

5

 

 

 

Danmark

5

 

 

 

Tyskland

5

 

 

 

Frankrig

29

 

 

 

Nederlandene

23

 

 

 

UK

1 690

 

 

 

EU

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb og internationale farvande i XII og XIV

(LEZ/561 214)

Spanien

350

 

 

 

Frankrig

1 364

 

 

 

Irland

399

 

 

 

UK

966

 

 

 

EU

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

VII

(LEZ/07.)

Belgien

494

 

 

 

Spanien

5 490

 

 

 

Frankrig

6 663

 

 

 

Irland

3 029

 

 

 

UK

2 624

 

 

 

EU

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

1 176

 

 

 

Frankrig

949

 

 

 

EU

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

VIIIc, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanien

1 188

 

 

 

Frankrig

59

 

 

 

Portugal

40

 

 

 

EU

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Art:

Ising og skrubbe

Limanda limanda og Platichthys flesus

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(D/F/2AC4-C)

Belgien

513

 

 

 

Danmark

1 927

 

 

 

Tyskland

2 890

 

 

 

Frankrig

200

 

 

 

Nederlandene

11 654

 

 

 

Sverige

6

 

 

 

UK

1 620

 

 

 

EU

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(ANF/2AC4-C)

Belgien

401

 (36)

 

 

Danmark

884

 (36)

 

 

Tyskland

432

 (36)

 

 

Frankrig

82

 (36)

 

 

Nederlandene

303

 (36)

 

 

Sverige

10

 (36)

 

 

UK

9 233

 (36)

 

 

EU

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

Norske farvande i IV

(ANF/04-N.)

Belgien

0

 (37)

 

 

Danmark

0

 (37)

 

 

Tyskland

0

 (37)

 

 

Nederlandene

0

 (37)

 

 

UK

0

 (37)

 

 

EU

0

 (37)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb og internationale farvande i XII og XIV

(ANF/561214)

Belgien

200

 

 

 

Tyskland

228

 

 

 

Spanien

214

 

 

 

Frankrig

2 462

 

 

 

Irland

557

 

 

 

Nederlandene

193

 

 

 

UK

1 713

 

 

 

EU

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

VII

(ANF/07.)

Belgien

2 984

 (38)

 

 

Tyskland

333

 (38)

 

 

Spanien

1 186

 (38)

 

 

Frankrig

19 149

 (38)

 

 

Irland

2 447

 (38)

 

 

Nederlandene

386

 (38)

 

 

UK

5 807

 (38)

 

 

EU

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanien

1 387

 

 

 

Frankrig

7 721

 

 

 

EU

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Art:

Havtaske

Lophiidae

Område:

VIIIc, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanien

1 247

 

 

 

Frankrig

1

 

 

 

Portugal

248

 

 

 

EU

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

IIIa og EU-farvande i IIIb, IIIc og IIId

(HAD/3A/BCD)

Belgien

7

 (40)

 

 

Danmark

1 213

 (40)

 

 

Tyskland

77

 (40)

 

 

Nederlandene

1

 (40)

 

 

Sverige

143

 (40)

 

 

EU

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(HAD/2AC4.)

Belgien

225

 (42)

 

 

Danmark

1 549

 (42)

 

 

Tyskland

986

 (42)

 

 

Frankrig

1 718

 (42)

 

 

Nederlandene

169

 (42)

 

 

Sverige

109

 (42)

 

 

UK

16 485

 (42)

 

 

EU

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

Norske farvande syd for 62° N

(HAD/04-N.)

Sverige

0

 (43)  (44)

 

 

EU

0

 (44)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i VIb, XII og XIV

(HAD/6B1214)

Belgien

11

 

 

 

Tyskland

13

 

 

 

Frankrig

551

 

 

 

Irland

393

 

 

 

UK

4 029

 

 

 

EU

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgien

3

 

 

 

Tyskland

4

 

 

 

Frankrig

147

 

 

 

Irland

438

 

 

 

UK

2 081

 

 

 

EU

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

VIIb-k, VIII, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgien

129

 

 

 

Frankrig

7 719

 

 

 

Irland

2 573

 

 

 

UK

1 158

 

 

 

EU

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgien

23

 

 

 

Frankrig

103

 

 

 

Irland

617

 

 

 

UK

681

 

 

 

EU

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

IIIa

(WHG/03A.)

Danmark

151

 (46)

 

 

Nederlandene

1

 (46)

 

 

Sverige

16

 (46)

 

 

EU

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(WHG/2AC4.)

Belgien

250

 (48)  (49)

 

 

Danmark

1 082

 (48)  (49)

 

 

Tyskland

282

 (48)  (49)

 

 

Frankrig

1 627

 (48)  (49)

 

 

Nederlandene

626

 (48)  (49)

 

 

Sverige

1

 (48)  (49)

 

 

UK

4 317

 (48)  (49)

 

 

EU

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb og internationale farvande i XII og XIV

(WHG/561 214)

Tyskland

3

 

 

 

Frankrig

53

 

 

 

Irland

129

 

 

 

UK

246

 

 

 

EU

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgien

0

 

 

 

Frankrig

5

 

 

 

Irland

91

 

 

 

Nederlandene

0

 

 

 

UK

61

 

 

 

EU

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh og VIIk

(WHG/7X7A.)

Belgien

133

 

 

 

Frankrig

8 180

 

 

 

Irland

4 565

 

 

 

Nederlandene

66

 

 

 

UK

1 463

 

 

 

EU

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

VIII

(WHG/08.)

Spanien

1 296

 

 

 

Frankrig

1 944

 

 

 

EU

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

588

 

 

 

EU

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Art:

Hvilling og lubbe

Merlangius merlangus og Pollachius pollachius

Område:

Norske farvande syd for 62° N

(W/P/04-N.)

Sverige

0

 (50)  (51)

 

 

EU

0

 (51)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

IIIa, EU-farvande i IIIb, IIIc og IIId

(HKE/3A/BCD)

Danmark

1 531

 

 

 

Sverige

130

 

 

 

EU

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(HKE/2AC4-C)

Belgien

28

 

 

 

Danmark

1 119

 

 

 

Tyskland

128

 

 

 

Frankrig

248

 

 

 

Nederlandene

64

 

 

 

UK

348

 

 

 

EU

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

VI og VII, EU-farvande og internationale farvande i Vb og internationale farvande i XII og XIV

(HKE/571214)

Belgien

284

 (54)

 

 

Spanien

9 109

 

 

 

Frankrig

14 067

 (54)

 

 

Irland

1 704

 

 

 

Nederlandene

183

 (54)

 

 

UK

5 553

 (54)

 

 

EU

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages følgende mængder i de angivne områder:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgien

37

Spanien

1 469

Frankrig

1 469

Irland

184

Nederlandene

18

UK

827

EU

4 004


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgien

9

 (56)

 

 

Spanien

6 341

 

 

 

Frankrig

14 241

 

 

 

Nederlandene

18

 (56)

 

 

EU

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages følgende mængder i de angivne områder:

 

VI og VII, EU-farvande og internationale farvande i Vb og internationale farvande i XII og XIV

(HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 837

Frankrig

3 305

Nederlandene

6

EU

5 150


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

VIIIc, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanien

5 952

 

 

 

Frankrig

571

 

 

 

Portugal

2 777

 

 

 

EU

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

Norske farvande i II og IV

(WHB/4AB-N.)

Danmark

0

 (58)

 

 

UK

0

 (58)

 

 

EU

0

 (58)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

(WHB/1X14)

Danmark

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Tyskland

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Spanien

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Frankrig

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Irland

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Nederlandene

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugal

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Sverige

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

UK

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

EU

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

VIIIc, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanien

7 881

 (62)

 

 

Portugal

1 970

 (62)

 

 

EU

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

EU-farvande i II, IVa, V, VI nord for 56° 30' N og VII vest for 12° V

(WHB/24A567)

Norge

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Art:

Rødtunge og skærising

Microstomus kitt og Glyptocephalus cynoglossus

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(L/W/2AC4-C)

Belgien

353

 

 

 

Danmark

973

 

 

 

Tyskland

125

 

 

 

Frankrig

266

 

 

 

Nederlandene

810

 

 

 

Sverige

11

 

 

 

UK

3 983

 

 

 

EU

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

EU-farvande og internationale farvande i VI og VII

(BLI/67-)

Tyskland

21

 (68)

 

 

Estland

3

 (68)

 

 

Spanien

67

 (68)

 

 

Frankrig

1 536

 (68)

 

 

Irland

6

 (68)

 

 

Litauen

1

 (68)

 

 

Polen

1

 (68)

 

 

UK

391

 (68)

 

 

Andre

6

 (67)  (68)

 

 

EU

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i I og II

(LIN/1/2.)

Danmark

8

 

 

 

Tyskland

8

 

 

 

Frankrig

8

 

 

 

UK

8

 

 

 

Andre

4

 (69)

 

 

EU

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

IIIa, EU-farvande i IIIb, IIIc og IIId

(LIN/03.)

Belgien

7

 (70)

 

 

Danmark

51

 

 

 

Tyskland

7

 (70)

 

 

Sverige

20

 

 

 

UK

7

 (70)

 

 

EU

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande i IV

(LIN/04.)

Belgien

16

 

 

 

Danmark

243

 

 

 

Tyskland

150

 

 

 

Frankrig

135

 

 

 

Nederlandene

5

 

 

 

Sverige

10

 

 

 

UK

1 869

 

 

 

EU

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i V

(LIN/05.)

Belgien

10

 

 

 

Danmark

6

 

 

 

Tyskland

6

 

 

 

Frankrig

6

 

 

 

UK

6

 

 

 

EU

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

(LIN/6X14.)

Belgien

26

 (71)

 

 

Danmark

5

 (71)

 

 

Tyskland

95

 (71)

 

 

Spanien

1 930

 (71)

 

 

Frankrig

2 057

 (71)

 

 

Irland

516

 (71)

 

 

Portugal

5

 (71)

 

 

UK

2 369

 (71)

 

 

EU

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

Norske farvande i IV

(LIN/04-N.)

Belgien

0

 (72)

 

 

Danmark

0

 (72)

 

 

Tyskland

0

 (72)

 

 

Frankrig

0

 (72)

 

 

Nederlandene

0

 (72)

 

 

UK

0

 (72)

 

 

EU

0

 (72)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

IIIa, EU-farvande i IIIb, IIIc og IIId

(NEP/3A/BCD)

Danmark

3 800

 

 

 

Tyskland

11

 (73)

 

 

Sverige

1 359

 

 

 

EU

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(NEP/2AC4-C)

Belgien

1 291

 

 

 

Danmark

1 291

 

 

 

Tyskland

19

 

 

 

Frankrig

38

 

 

 

Nederlandene

665

 

 

 

UK

21 384

 

 

 

EU

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

Norske farvande i IV

(NEP/04-N.)

Danmark

0

 (74)

 

 

Tyskland

0

 (74)

 

 

UK

0

 (74)

 

 

EU

0

 (74)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb

(NEP/5BC6.)

Spanien

33

 

 

 

Frankrig

130

 

 

 

Irland

217

 

 

 

UK

15 677

 

 

 

EU

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

VII

(NEP/07.)

Spanien

1 346

 

 

 

Frankrig

5 455

 

 

 

Irland

8 273

 

 

 

UK

7 358

 

 

 

EU

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanien

234

 

 

 

Frankrig

3 665

 

 

 

EU

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spanien

97

 

 

 

Frankrig

4

 

 

 

EU

101

 

 

 

TAC

101

 

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanien

84

 

 

 

Portugal

253

 

 

 

EU

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

IIIa

(PRA/03A.)

Danmark

2 621

 (75)

 

 

Sverige

1 412

 (75)

 

 

EU

4 033

 (75)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(PRA/2AC4-C)

Danmark

3 145

 

 

 

Nederlandene

29

 

 

 

Sverige

127

 

 

 

UK

932

 

 

 

EU

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

Norske farvande syd for 62° N

(PRA/04-N.)

Danmark

0

 (77)

 

 

Sverige

0

 (76)  (77)

 

 

EU

0

 (77)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Rejer (Penaeusarter)

Penaeus spp.

Område:

Fransk Guyanas farvande

(PEN/FGU.)

Frankrig

4 108

 (78)

 

 

EU

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgien

36

 (79)

 

 

Danmark

4 733

 (79)

 

 

Tyskland

24

 (79)

 

 

Nederlandene

910

 (79)

 

 

Sverige

253

 (79)

 

 

EU

5 956

 (79)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danmark

1 353

 (80)

 

 

Tyskland

15

 (80)

 

 

Sverige

152

 (80)

 

 

EU

1 520

 (80)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

EU-farvande i IIa og IV og den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgien

2 100

 (81)

 

 

Danmark

6 824

 (81)

 

 

Tyskland

1 968

 (81)

 

 

Frankrig

394

 (81)

 

 

Nederlandene

13 123

 (81)

 

 

UK

9 711

 (81)

 

 

EU

34 120

 (81)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb og internationale farvande i XII og XIV

(PLE/561214)

Frankrig

10

 

 

 

Irland

280

 

 

 

UK

417

 

 

 

EU

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgien

42

 

 

 

Frankrig

18

 

 

 

Irland

1 063

 

 

 

Nederlandene

13

 

 

 

UK

491

 

 

 

EU

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIIb og VIIc

(PLE/7BC.)

Frankrig

16

 

 

 

Irland

64

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIId og VIIe

(PLE/7DE.)

Belgien

699

 

 

 

Frankrig

2 332

 

 

 

UK

1 243

 

 

 

EU

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIIf og VIIg

(PLE/7FG.)

Belgien

67

 

 

 

Frankrig

120

 

 

 

Irland

201

 

 

 

UK

63

 

 

 

EU

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIIh, VIIj og VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgien

7

 

 

 

Frankrig

14

 

 

 

Irland

156

 

 

 

Nederlandene

27

 

 

 

UK

14

 

 

 

EU

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

VIII, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanien

67

 

 

 

Frankrig

269

 

 

 

Portugal

67

 

 

 

EU

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb og internationale farvande i XII og XIV

(POL/561214)

Spanien

6

 

 

 

Frankrig

194

 

 

 

Irland

57

 

 

 

UK

148

 

 

 

EU

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

VII

(POL/07.)

Belgien

428

 

 

 

Spanien

26

 

 

 

Frankrig

9 864

 

 

 

Irland

1 051

 

 

 

UK

2 401

 

 

 

EU

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spanien

257

 

 

 

Frankrig

1 255

 

 

 

EU

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

VIIIc

(POL/08C.)

Spanien

212

 

 

 

Frankrig

24

 

 

 

EU

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanien

278

 

 

 

Portugal

10

 

 

 

EU

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

IIIa, EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc, IIId og IV

(POK/2A34.)

Belgien

29

 (82)

 

 

Danmark

3 394

 (82)

 

 

Tyskland

8 572

 (82)

 

 

Frankrig

20 172

 (82)

 

 

Nederlandene

86

 (82)

 

 

Sverige

466

 (82)

 

 

UK

6 572

 (82)

 

 

EU

39 291

 (82)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb og EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV

(POK/561214)

Tyskland

621

 (83)

 

 

Frankrig

6 163

 (83)

 

 

Irland

206

 (83)

 

 

UK

1 503

 (83)

 

 

EU

8 493

 (83)

 

 

TAC

Ikke fastsat

 

 


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

Norske farvande syd for 62° N

(POK/04-N.)

Sverige

0

 (84)  (85)

 

 

EU

0

 (85)

 

 

TAC

Ikke relevant

 

 


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

VII, VIII, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgien

6

 

 

 

Frankrig

1 428

 

 

 

Irland

1 525

 

 

 

UK

452

 

 

 

EU

3 411

 

 

 

TAC

3 411

 

 


Art:

Pighvar og slethvar

Psetta maxima og Scopthalmus rhombus

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(T/B/2AC4-C)

Belgien

347

 

 

 

Danmark

742

 

 

 

Tyskland

189

 

 

 

Frankrig

89

 

 

 

Nederlandene

2 633

 

 

 

Sverige

5

 

 

 

UK

732

 

 

 

EU

4 737

 

 

 

TAC

4 737

 

 


Art:

Rokker

Rajidae

Område:

EU-farvande i IIa og IV

(SRX/2AC4-C)

Belgien

235

 (86)  (87)  (88)

 

 

Danmark

9

 (86)  (87)  (88)

 

 

Tyskland

12

 (86)  (87)  (88)