ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.001.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 1

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
5. januar 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1/2010 af 4. januar 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 2/2010 af 4. januar 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

3

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 3/2010 af 4. januar 2010 om ændring af forordning (EU) nr. 1290/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. januar 2010

5

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/1/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. december 2009 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi

8

 

 

2010/2/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 24. december 2009 om opstilling af en liste over, hvilke sektorer og delsektorer der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2009) 10251)  ( 1 )

10

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

5.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1/2010

af 4. januar 2010

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. januar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

45,8

TN

99,9

TR

86,1

ZZ

77,3

0707 00 05

EG

196,3

MA

80,6

TR

133,3

ZZ

136,7

0709 90 70

MA

31,0

TR

98,5

ZZ

64,8

0805 10 20

EG

57,9

MA

55,7

TR

55,5

ZZ

56,4

0805 20 10

MA

74,9

ZZ

74,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

53,3

IL

67,2

TR

76,3

US

75,0

ZZ

68,0

0805 50 10

TR

75,6

ZZ

75,6

0808 10 80

CA

101,1

CN

97,4

US

95,5

ZZ

98,0

0808 20 50

US

103,1

ZZ

103,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


5.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 2/2010

af 4. januar 2010

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1271/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. januar 2010.

For Kommissionens På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 339 af 22.12.2009, s. 32.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 5. januar 2010

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

42,90

0,00

1701 11 90 (1)

42,90

2,03

1701 12 10 (1)

42,90

0,00

1701 12 90 (1)

42,90

1,74

1701 91 00 (2)

49,28

2,69

1701 99 10 (2)

49,28

0,00

1701 99 90 (2)

49,28

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


5.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 3/2010

af 4. januar 2010

om ændring af forordning (EU) nr. 1290/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. januar 2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn, som gælder fra den 1. januar 2010 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1290/2009 (3).

(2)

Da den beregnede gennemsnitlige importtold afviger fra den fastsatte toldsats med 5 EUR/t, bør der foretages en tilsvarende justering af den importtold, der blev fastsat ved forordning (EU) nr. 1290/2009.

(3)

Forordning (EU) nr. 1290/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 1290/2009 affattes som angivet i bilagene til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 5. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. januar 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 347 af 24.12.2009, s. 11.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 5. januar 2010

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

2,44

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

38,56

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

18,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

18,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

38,56


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

31.12.2009

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

150,20

109,83

Pris fob USA

135,93

125,93

105,93

98,22

Præmie for Golfen

8,71

Præmie for The Great Lakes

7,46

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

22,39 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

— EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


AFGØRELSER

5.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/8


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 23. december 2009

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi

(2010/1/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I november 1991 besluttede Europa-Kommissionen at inkorporere etik i beslutningsprocessen i forbindelse med Fællesskabets politik for forskning og teknologisk udvikling ved at nedsætte Gruppen af Rådgivere vedrørende de Etiske Følgevirkninger af Bioteknologi (Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology (GAEIB)).

(2)

Kommissionen besluttede den 16. december 1997 at erstatte GAEIB med Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi (European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)) og at udvide gruppens mandat til at dække alle anvendelsesområder af videnskab og teknologi.

(3)

EGE’s mandat blev forlænget for en fireårig periode ved Kommissionens afgørelse af 26. marts 2001, og dens mandat blev lettere ændret for at forbedre gruppens arbejdsmetoder (K(2001) 691).

(4)

Den nuværende EGE’s mandat blev godkendt den 11. maj 2005 ved Kommissionens afgørelse 2005/383/EF (1) og blev forlænget ved Kommissionens afgørelse 2009/757/EF (2).

(5)

Mandatet bør nu forlænges for en femårig periode, og derfor skal de nye medlemmer vælges. Nærværende afgørelse hindrer dog ikke den nye Kommissions mulighed for at kunne revidere indholdet i mandatet.

(6)

Denne afgørelse erstatter Kommissionens afgørelse 2009/757/EF —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen beslutter hermed at forlænge mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi (EGE) for en femårig periode.

Artikel 2

Opgaver

EGE har til opgave at rådgive Kommissionen om etiske spørgsmål i relation til videnskaber og nye teknologier, enten efter anmodning fra Kommissionen eller på eget initiativ. Parlamentet og Rådet kan henlede Kommissionens opmærksomhed på spørgsmål, som efter deres opfattelse er af stor etisk betydning. Anmoder Kommissionen EGE om en udtalelse, fastsætter den en frist, inden for hvilken udtalelsen skal afgives.

Artikel 3

Sammensætning — Udnævnelse

1.   EGE’s medlemmer udnævnes af formanden for Kommissionen.

2.   Der gælder følgende regler:

Medlemmerne udnævnes »ad personam«. Deres udnævnelse er således personlig, og de anmodes om at rådgive Kommissionen uafhængigt af enhver indflydelse udefra. EGE skal være et uafhængigt, pluralistisk og tværfagligt organ.

EGE skal højst have 15 medlemmer.

Hvert medlem af EGE udnævnes for en periode på fem år. Udnævnelsen kan højst forlænges i yderligere to mandatperioder.

EGE’s medlemmer vil blive udvalgt på grundlag af en åben indkaldelse af interessetilkendegivelser. Ansøgninger, der modtages via andre kanaler, vil også blive taget i betragtning i udvælgelsesproceduren.

Listen over medlemmerne af EGE offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.

Egnede kandidater, som ikke udnævnes til medlemmer, placeres på en reserveliste.

Medlemmer, som ikke længere er i stand til at medvirke effektivt i gruppens arbejde, eller som træder tilbage, kan erstattes af et alternativt medlem valgt fra en reserveliste efter bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, for den resterende del af deres mandatperiode.

Artikel 4

Arbejdsmetode

1.   EGE’s medlemmer vælger af deres midte en formand og en næstformand for hele mandatperioden.

2.   EGE’s arbejdsprogram aftales med formanden for Kommissionen (inklusive etiske statusrapporter, der foreslås udarbejdet af EGE i medfør af dens initiativret — se artikel 2). Kommissionens kontor for Europapolitisk Rådgivning (BEPA) varetager i nært samarbejde med EGE’s formand tilrettelæggelsen af EGE’s arbejde og EGE’s sekretariatsopgaver.

3.   EGE’s arbejdsmøder er lukkede. Uden for disse arbejdsmøder kan EGE drøfte sit arbejde med berørte tjenestegrene i Kommissionen og kan efter behov indbyde repræsentanter for ngo'er eller repræsentative organisationer til en udveksling af synspunkter. Dagsordenen for EGE’s møder rundsendes til de relevante tjenestegrene i Kommissionen.

4.   EGE mødes normalt i Kommissionens hovedsæde på betingelser og efter en tidsplan, der er fastsat af Kommissionen. EGE bør mødes mindst seks gange i løbet af en 12-måneders periode omfattende ca. 12 arbejdsdage pr. år. Medlemmerne forventes at være til stede ved mindst fire møder om året.

5.   Med henblik på udarbejdelsen af dens udtalelser og inden for rammerne af de disponible ressourcer til dette arbejde gælder følgende for EGE:

EGE kan indbyde eksperter med særlig kompetence til at yde vejledning og information i relation til EGE’s arbejde, hvis dette skønnes nyttigt og/eller nødvendigt

EGE kan iværksætte undersøgelser med henblik på at indsamle nødvendig videnskabelig og teknisk information

EGE kan nedsætte arbejdsgrupper for at behandle specifikke emner

EGE skal arrangere offentlige rundbordsdrøftelser med henblik på at fremme dialogen og skabe øget åbenhed omkring hver udtalelse, som den afgiver

EGE skal etablere tætte forbindelser til de tjenestegrene i Kommissionen, der beskæftiger sig med det spørgsmål, EGE på ethvert givet tidspunkt behandler

EGE kan etablere tættere forbindelser med repræsentanter for de forskellige etiske organer i EU og ansøgerlandene.

6.   Alle udtalelser skal offentliggøres umiddelbart efter, at de er blevet vedtaget. Vedtages en udtalelse ikke med enstemmighed, skal den inkludere alle mindretalssynspunkter. Er der et operationelt behov for hurtig rådgivning om et bestemt spørgsmål, udarbejdes korte udtalelser, der om nødvendigt følges op af fyldigere analyser, samtidig med at der sikres den samme åbenhed som i forbindelse med enhver anden udtalelse. EGE’s udtalelser skal altid henvise til den mest moderne teknologi, der findes på det tidspunkt, hvor en udtalelse afgives. EGE kan beslutte at ajourføre udtalelser, hvis den finder det nødvendigt.

7.   EGE fastsætter selv sin forretningsorden.

8.   Der udarbejdes under formandens ansvar en rapport om EGE’s virksomhed inden udløbet af dens mandatperiode. Rapporten offentliggøres.

Artikel 5

Mødeudgifter

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med EGE’s møder afholdes af Kommissionen efter Kommissionens gældende regler.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på dagen for udnævnelsen af de nye medlemmer af EGE. Den erstatter afgørelse 2009/757/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 127 af 20.5.2005, s. 17.

(2)  EUT L 270 af 15.10.2009, s. 18.


5.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/10


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. december 2009

om opstilling af en liste over, hvilke sektorer og delsektorer der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

(meddelt under nummer K(2009) 10251)

(EØS-relevant tekst)

(2010/2/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2003/87EF som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF (2) bestemmes det, at auktionering bør være det grundlæggende princip ved tildeling af drivhusgasemissionskvoter.

(2)

EU støtter en ambitiøs international aftale om klimaændringer, som tager sigte på at begrænse den globale temperaturstigning til 2 °C. Hvis andre industrilande og andre store drivhusgasemittenter ikke deltager i denne internationale aftale, vil det kunne føre til større drivhusgasemissioner i tredjelande, hvor der ikke er tilsvarende begrænsninger for drivhusgasemissioner (»carbon leakage«), og underminere integriteten af og fordelene ved EU's miljøforanstaltninger. For at mindske risikoen for carbon leakage bør EU ifølge direktiv 2003/87/EF — med forbehold af resultaterne af internationale forhandlinger — tildele gratiskvoter på 100 % af den mængde, der er fastlagt i henhold til de i artikel 10a omhandlede foranstaltninger, til sektorer eller delsektorer, som anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(3)

Senest den 31. december 2009 og hvert femte år derefter opstiller Kommissionen en liste over de sektorer eller delsektorer, som anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage — i det følgende benævnt »liste over sektorer og delsektorer« — på grundlag af kriterierne i artikel 10a, stk. 14-17, i direktiv 2003/87/EF.

(4)

Ifølge artikel 10a, stk. 14,i direktiv 2003/87/EF skal Kommissionen med henblik på at fastlægge de sektorer og delsektorer, som anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, vurdere på EU-plan, i hvilket omfang den pågældende sektor eller delsektor på det relevante opdelingsniveau kan overvælte de direkte omkostninger vedrørende de krævede kvoter og de indirekte omkostninger fra de forhøjede elpriser, som bliver en konsekvens af direktiv 2003/87/EF, på produktpriserne, uden at der sker tab af betydelige markedsandele til mindre drivhusgaseffektive anlæg uden for EU. Disse vurderinger skal baseres på en gennemsnitlig kulstofpris i henhold til den konsekvensanalyse fra Kommissionen, som ledsager pakken af foranstaltninger til gennemførelse af EU's mål vedrørende klimaændringer og vedvarende energi for 2020, og, hvis de er tilgængelige, på oplysninger om handel, produktion og merværdi fra de seneste tre år for de enkelte sektorer eller delsektorer.

(5)

Det bestemmes i artikel 10a, stk. 15, i direktiv 2003/87/EF, at en sektor eller delsektor anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, hvis summen af direkte og indirekte ekstraomkostninger som følge af gennemførelsen af direktivet vil medføre en væsentlig stigning i produktionsomkostningerne, beregnet som en andel af bruttoværditilvæksten, på mindst 5 %, og hvis handelsintensiteten med tredjelande, defineret som forholdet mellem den samlede værdi af eksporten til tredjelande plus værdien af importen fra tredjelande og den samlede størrelse af EU's marked (årlig omsætning plus samlet import fra tredjelande), er over 10 %. Det bestemmes i artikel 10a, stk. 16, i direktiv 2003/87/EF, at en sektor eller delsektor også anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, hvis summen af direkte og indirekte ekstraomkostninger som følge af gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF vil medføre en særlig stor stigning i produktionsomkostningerne, beregnet som en andel af bruttoværditilvæksten, på mindst 30 %, eller hvis handelsintensiteten med tredjelande, defineret som forholdet mellem den samlede værdi af eksporten til tredjelande plus værdien af importen fra tredjelande og den samlede størrelse af EU's marked (årlig omsætning plus samlet import fra tredjelande), er over 30 %.

(6)

Ved opstilling af listen over de sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, bør risikoen for carbon leakage som udgangspunkt vurderes på 3-cifret niveau (NACE-3-niveau) eller, hvis det er hensigtsmæssigt og dataene foreligger, på 4-cifret niveau (NACE-4-niveau). Sektorer og delsektorer bør opføres på listen over sektorer og delsektorer med den mest nøjagtige NACE-beskrivelse. Nogle sektorer, der ikke blev anset for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage på NACE-4-niveau, er delt yderligere op, og der er gennemført en vurdering af flere af de delsektorer derunder, som på grund af bestemte kendetegn har en væsentligt anden indvirkning end resten af sektoren.

(7)

De oplysninger, der er nødvendige for opstilling efter kriterierne i artikel 10a, stk. 14-17, i direktiv 2003/87/EF, er indsamlet pr. december 2008 fra medlemsstaterne, Eurostat, offentlige og kommercielle kilder og erhvervssammenslutninger. Oplysninger, der ikke stammer fra medlemsstaterne eller en anden officiel kilde, er kontrolleret. Der er tillige anvendt fortrolige data bearbejdet af Eurostat.

(8)

Dataene i »Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal« (CITL) anses for at levere de mest nøjagtige, pålidelige og gennemsigtige skøn over CO2-udledningerne fra de sektorer, der var opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, inden det blev ændret ved direktiv 2009/29/EF, og er derfor benyttet som den vigtigste kilde ved beregning af disse sektorers direkte omkostninger til kvoter.

(9)

Hvad angår procesudledninger af drivhusgasser fra nye aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF som ændret ved direktiv 2009/29/EF, gælder det for de sektorer, hvor der er et betydeligt antal små anlæg eller anlæg, der i perioden 2005-2007 og 2008-2012 ikke er omfattet af kvotehandelsordningen, eller som der ikke er nogen data for i CITL, eller hvor udledningerne ikke har kunnet tilordnes på NACE-4-niveau, at dataene er indhentet fra medlemsstaterne og fra EU's drivhusgasopgørelse for de pågældende år. Til vurdering af det elforbrug, der skal benyttes til beregning af de indirekte omkostninger fra de forhøjede elpriser, har Eurostat ingen data til rådighed, og de data, der er indhentet direkte hos medlemsstaterne, må anses for de mest pålidelige data, der foreligger. Til vurdering af bruttoværditilvæksten er der benyttet data fra Eurostats statistik over erhvervsstrukturer, da den anses for at være den mest nøjagtige kilde. De data, som Eurostat stiller til rådighed i Comext-databasen vedrørende medlemsstaternes handel indbyrdes og med tredjelande, anses for at være de mest pålidelige data om den samlede værdi af eksporten til tredjelande og importen fra tredjelande og den samlede årlige omsætning i EU.

(10)

Vurderingerne er baseret på en gennemsnitlig kulstofpris i henhold til den konsekvensanalyse fra Kommissionen, som ledsager pakken af foranstaltninger til gennemførelse af EU's mål vedrørende klimaændringer og vedvarende energi for 2020 (3). Ud fra det mest relevante scenarie, hvori tilgodehavender fra fælles gennemførelse (JI) og mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM) også indgår, bliver resultatet en kulstofpris på 30 EUR pr. ton CO2-ækvivalent.

(11)

For at kunne vurdere de direkte ekstraomkostninger ved gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF er det nødvendigt at tage højde for den kvotemængde, den pågældende sektor vil være nødt til at købe for ikke at blive anset for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage. Ifølge artikel 10a, stk. 11, i nævnte direktiv skal den mængde gratiskvoter, der tildeles til sådanne sektorer i 2013, udgøre 80 % af den mængde, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, og derefter skal mængden hvert år nedsættes med lige store mængder, således at den når 30 % i 2020 med henblik på at bringe den ned på nul i 2027. For de benchmarks, der fastsættes efter artikel 10a, stk. 1, tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige præstation for de 10 % mest effektive anlæg i sektoren eller delsektoren i EU i 2007-2008, og der skal tages hensyn til de mest effektive teknikker, substitutter og alternative produktionsprocesser.

(12)

De benchmarks, der skal fastsættes efter artikel 10a, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, bliver først vedtaget ved udgangen af 2010. En vurdering af de direkte omkostninger på grundlag af disse benchmarks kan derfor først tages i betragtning i forbindelse med en revision af listen over sektorer og delsektorer. For at kunne opstille listen over sektorer og delsektorer er det derfor nødvendigt at foretage et skøn over de kvotemængder, der skal tildeles gratis. Disse skøn skal foretages på EU-niveau for årene 2013 og 2014. Det bedste skøn i forbindelse med nærværende afgørelse, som afspejler de strenge krav, der stilles til benchmarks, og opfylder kravet om lineær nedsættelse, er, at de ikkeudsatte sektorer får behov for at købe 75 % af deres kvoter i 2013 og 2014.

(13)

Vurderingen af de indirekte omkostninger er baseret på den emissionsfaktor for elproduktion på 0,465 ton CO2 pr. MWh som gennemsnit for EU, som hidrører fra den modelbaserede analyse af EU's politikpakke vedrørende klimaændringer og vedvarende energi fra 2008 (4), som er benyttet i den konsekvensanalyse fra Kommissionen, som ledsager pakken af foranstaltninger til gennemførelse af EU's mål vedrørende klimaændringer og vedvarende energi for 2020. Det er hensigtsmæssigt at benytte gennemsnittet for EU, da kravet om vurdering af præstationerne på EU-plan derved opfyldes, og da det afspejler de faktiske emissioner i forbindelse med elproduktionen i EU.

(14)

Ifølge artikel 10a, stk. 17, i direktiv 2003/87/EF kan listen suppleres efter gennemførelsen af en kvalitativ vurdering, der, når de relevante oplysninger er tilgængelige, tager højde for: hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte sektor eller delsektor har mulighed for at reducere emissionsniveauerne eller elforbruget — herunder inddrages, hvor det er relevant, den stigning i produktionsomkostningerne, som de dertil hørende investeringer kan medføre, f.eks. ved at anvende de mest effektive teknikker; nuværende og fremtidige markedskendetegn, bl.a. tilfælde, hvor handelsintensiteten eller stigningerne i direkte og indirekte omkostninger ligger tæt på en af tærsklerne; fortjenstmargenerne som en mulig indikator for langsigtede investeringer eller beslutninger om flytning.

(15)

Der er gennemført en kvalitativ vurdering af flere sektorer og delsektorer, som ikke efter de kvantitative kriterier i artikel 10a, stk. 14 og 15, i direktiv 2003/87/EF anses for at være udsat for carbon leakage. Der er hovedsagelig gennemført en kvalitativ vurdering af sektorer, der ikke var tilstrækkelig repræsenteret ved den kvantitative vurdering, og sektorer, som må anses for grænsetilfælde, eller som der kun foreligger dårligt eller slet intet statistisk materiale om, og som medlemsstaterne eller repræsentanter for erhvervslivet har benyttet plausible ræsonnementer og velunderbyggede anmodninger til at ønske kvalitativt analyseret. Ifølge den vurdering må nogle af de undersøgte sektorer anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage. De sektorer og delsektorer, der således er tilføjet på listen, er opført særskilt i del 3 i bilaget til nærværende afgørelse.

(16)

De sektorer og delsektorer, som der inden for de givne tidsrammer ikke har kunnet foretages en komplet analyse af ved denne lejlighed, eller som der kun foreligger utilstrækkelige og ufuldstændige data om, eksempelvis fremstilling af mursten og tagtegl, vil snarest muligt blive vurderet på ny efter direktivets artikel 10a, stk. 13, og, afhængigt af analysens resultat, føjet til listen.

(17)

Der er gennemført en kvalitativ vurdering af sektoren »Færdigbehandling af tekstiler« (NACE-kode 1730), primært fordi der ikke foreligger nogen officielle samhandelsdata på EU-plan at bedømme handelsintensiteten på, og fordi alle andre tekstilsektorer er stærkt handelsintensive. Vurderingen viste, at presset fra den internationale konkurrence er stigende, at produktionen i EU har været stærkt faldende i de seneste år, og at fortjenstmargenen i de analyserede år har været negativ eller meget beskeden, hvilket sætter en grænse for, hvor meget anlæggene kan investere i at reducere emissionerne. Under indtryk af disse faktorers samlede påvirkning må sektoren anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(18)

Der er gennemført en kvalitativ vurdering af sektoren »Fremstilling af finerplader; fremstilling af krydsfiner, møbelplader, spånplader, fiberplader og andre plader« (NACE-kode 2020). Vurderingen viste, at der er begrænsede muligheder for emissionsreduktioner uden betydelige omkostningsstigninger, at markedsforholdene er vanskelige, eksempelvis høj prisfølsomhed og tiltagende import fra lande med lave produktionsomkostninger, og at ekstraomkostningerne som følge af gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF har betydelig indflydelse på fortjenstmargenen, hvilket sætter en grænse for, hvor meget anlæggene kan investere i at reducere emissionerne. Under indtryk af disse faktorers samlede påvirkning må sektoren anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(19)

Der er gennemført en kvalitativ vurdering af sektoren »Fremstilling af basisplast« (NACE-kode 2416). En vurdering ud fra de aktuelle markedsforhold viste, at der er en høj grad af integration med andre dele af den kemiske industri, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, at priserne fastsættes på verdensmarkedet, så ensidige prisforhøjelser er udelukket, og at producenter i nogle tredjelande har forvredet verdensmarkedet og EU-markedet ved deres illoyale handelspraksis. Hvad angår prognoserne for markedsforholdene udviser sektoren, der allerede ligger tæt på handelsintensitetsgrænsen på 30 %, en kraftig importstigning, som vil fortsætte først og fremmest som følge af store nye investeringer i Mellemøsten. Under indtryk af disse faktorers samlede påvirkning må sektoren anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(20)

Der er gennemført en kvalitativ vurdering af sektoren »Støbning af jernprodukter« (NACE-kode 2751), primært fordi der ikke foreligger nogen officielle samhandelsdata på EU-plan at bedømme handelsintensiteten på, da de vigtigste støberivarer henhører under forskellige grupper i Eurostats Comext-database. Vurderingen viste, at bekæmpelsespotentialet er begrænset, hvilket skyldes delvis uundgåelige procesrelaterede emissioner, og at der er begrænsede midler til at investere i bekæmpelsesteknologi, hvilket skyldes, at fortjenstmargenen påvirkes betydeligt af ekstraomkostningerne som følge af gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF. Markedet er kendetegnet ved en lav koncentrationsgrad på udbudssiden, hvorimod koncentrationsgraden er høj i kundesektorerne. Det betyder, at der i sektoren kun er ringe muligheder for at overvælte ekstraomkostninger. Foreliggende samhandelsdata fra alternative kilder tyder også på, at den internationale handel med støberivarer er i stigning. Under indtryk af disse faktorers samlede påvirkning må sektoren anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(21)

Der er gennemført en kvalitativ vurdering af sektoren »Støbning af letmetalprodukter« (NACE-kode 2753), primært fordi der ikke foreligger nogen officielle samhandelsdata på EU-plan at bedømme handelsintensiteten på, da de vigtigste støberivarer henhører under forskellige grupper i Eurostats Comext-database. Vurderingen viste et marked, der er karakteriseret ved en lav koncentrationsgrad og stærk afhængighed af efterspørgslen i én koncentreret kundesektor. Det betyder, at der i sektoren kun er ringe muligheder for at overvælte ekstraomkostninger. Desuden har der i sektoren været tale om tab eller kun meget beskedne fortjenester i de analyserede år, hvilket indskrænker mulighederne for investering i bekæmpelsesteknologi og kan forværres yderligere af ekstraomkostninger. Foreliggende samhandelsdata fra alternative kilder tyder også på, at den internationale handel med støberivarer er i stigning. Under indtryk af disse faktorers samlede påvirkning må sektoren anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(22)

Ved opstilling af listen over sektorer og delsektorer skal der, når de relevante oplysninger er tilgængelige, tages hensyn til, i hvilket omfang tredjelande, som repræsenterer en afgørende andel af den globale produktion i sektorer eller delsektorer, der anses for at være udsat for risiko for carbon leakage, fuldt og fast forpligter sig til at reducere drivhusgasemissionerne i de pågældende sektorer eller delsektorer og inden for samme tidsplan i et omfang, der svarer til EU's. På indeværende tidspunkt har kun Norge, Island og Schweiz indgået sådanne forpligtelser, og de repræsenterer ikke tilsammen en afgørende andel af den globale produktion i de sektorer eller delsektorer, der anses for at være udsat for risiko for carbon leakage. Hvad angår kulstofeffektiviteten, er de nødvendige relevante oplysninger til vurderingen ikke tilgængelige, da de statistiske definitioner ikke er sammenlignelige, og der generelt savnes globale oplysninger med den fornødne opdeling og detaljeringsgrad på sektorniveau. Derfor har kriterierne i artikel 10a, stk. 18, i direktiv 2003/87/EF ikke haft nogen indflydelse på listen over sektorer og delsektorer.

(23)

Den vurdering, listen over sektorer og delsektorer bygger på, har omfattet alle NACE-koder fra 1010 til 3720, dvs. råstofudvinding og fremstillingsvirksomhed. I løbet af 2010 vil Kommissionen foretage en analyse af enkelte andre industrisektorer uden for dette NACE-kodeinterval, som har stationære anlæg, der potentielt er omfattet af bestemmelserne om carbon leakage i EU's kvotehandelsordning. De industrisektorer, som måtte opfylde kriterierne i artikel 10a, stk. 14-17, i direktiv 2003/87/EF, vil blive tilføjet på listen ved den årlige ajourføring.

(24)

Listen finder anvendelse på 2013 og 2014 med forbehold af resultaterne af internationale forhandlinger.

(25)

En række interesserede parter, deriblandt medlemsstaterne, erhvervssammenslutninger, miljø-ngo'er og akademiske kredse, har deltaget i høringen om listen over sektorer og delsektorer, og der er stillet oplysninger om processen til rådighed på Kommissionens websted (5).

(26)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Sektorerne og delsektorerne på listen i bilaget anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

I løbet af 2010 vil Kommissionen foretage en analyse af enkelte andre industrisektorer, der ikke ligger inden for det analyserede NACE-kodeinterval (1010-3720), men som har stationære anlæg, der potentielt er omfattet af bestemmelserne om carbon leakage i EU's kvotehandelsordning. De industrisektorer, som måtte opfylde kriterierne i artikel 10a, stk. 14-17, i direktiv 2003/87/EF, vil blive tilføjet på listen ved den årlige ajourføring.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. december 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63.

(3)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(4)  P. Capros et al. (2008): Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables, Primes Model — E3MLab/NTUA, June 2008:

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis.pdf

(5)  http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm


BILAG

Sektorer og delsektorer, som i medfør af artikel 10a, stk. 13, i direktiv 2003/87/EF anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage

1.   PÅ NACE-4-NIVEAU

1.1.   PÅ GRUNDLAG AF DE KVANTITATIVE KRITERIER I ARTIKEL 10a, STK. 15 OG 16, I DIREKTIV 2003/87/EF

NACE-kode

Beskrivelse

1010

Udvinding og agglomerering af stenkul

1430

Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer

1597

Fremstilling af malt

1711

Forbehandling og spinding af bomuldsfibre

1810

Fremstilling af arbejdsbeklædning

2310

Fremstilling af koks mv.

2413

Fremstilling af andre uorganiske kemiske grundstoffer

2414

Fremstilling af andre organiske kemiske grundstoffer

2415

Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter

2417

Fremstilling af syntetisk rågummi

2710

Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer

2731

Koldtrækning

2742

Fremstilling af aluminium

2744

Fremstilling af kobber

2745

Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller

2931

Fremstilling af landbrugstraktorer

1.2.   PÅ GRUNDLAG AF DE KVANTITATIVE KRITERIER I ARTIKEL 10a, STK. 15, I DIREKTIV 2003/87/EF

NACE-kode

Beskrivelse

1562

Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter

1583

Fremstilling af sukker

1595

Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

1592

Fremstilling af ætylalkohol af gærede råvarer

2112

Fremstilling af papir og pap

2320

Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter

2611

Fremstilling af planglas

2613

Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.

2630

Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser

2721

Fremstilling af støbejernsrør

2743

Fremstilling af bly, zink og tin

1.3.   PÅ GRUNDLAG AF DE KVANTITATIVE KRITERIER I ARTIKEL 10a, STK. 16, LITRA a), I DIREKTIV 2003/87/EF

NACE-kode

Beskrivelse

2651

Fremstilling af cement

2652

Fremstilling af kalk

1.4.   PÅ GRUNDLAG AF DE KVANTITATIVE KRITERIER I ARTIKEL 10a, STK. 16, LITRA b), I DIREKTIV 2003/87/EF

NACE-kode

Beskrivelse

1110

Udvinding af råolie og naturgas

1310

Brydning af jernmalm

1320

Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

1411

Brydning af pyntesten og sten til bygge- og anlægsvirksomhed

1422

Udvinding af ler og kaolin

1450

Anden råstofudvinding i.a.n.

1520

Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter

1541

Fremstilling af rå olier og fedtstoffer

1591

Fremstilling af destillerede alkoholiske drikkevarer

1593

Fremstilling af vin

1712

Forbehandling og spinding af uldfibre

1713

Forbehandling og spinding af kamgarnsfibre

1714

Forbehandling og spinding af hørfibre

1715

Tvinding og forbehandling af silke, herunder også schappesilke, samt tvinding og teksturering af syntetiske og regenererede filamentgarner

1716

Fremstilling af sytråd

1717

Forbehandling og spinding af andre tekstilfibre

1721

Vævning af bomuld

1722

Vævning af uld

1723

Vævning af kamgarn

1724

Vævning af silke

1725

Anden tekstilvævning

1740

Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler

1751

Fremstilling af tæpper

1752

Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

1753

Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler

1754

Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.

1760

Fremstilling af trikotagestoffer

1771

Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer

1772

Fremstilling af strikkede og hæklede pullovere, cardigans og lignende varer

1821

Fremstilling af arbejdsbeklædning

1822

Fremstilling af anden yderbeklædning

1823

Fremstilling af underbeklædning

1824

Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør i.a.n.

1830

Beredning og farvning af pelsskind; fremstilling af varer af pelsskind

1910

Garvning og beredning af læder

1920

Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

1930

Fremstilling af fodtøj

2010

Udsavning og høvling af træ; imprægnering af træ

2052

Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer

2111

Fremstilling af papirmasse

2124

Fremstilling af tapet

2215

Anden udgivervirksomhed

2330

Oparbejdning af nukleart brændsel

2412

Fremstilling af farvestoffer og pigmenter

2420

Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

2441

Fremstilling af farmaceutiske råvarer

2442

Fremstilling af farmaceutiske præparater

2452

Fremstilling af parfume og toiletmidler

2463

Fremstilling af æteriske olier

2464

Fremstilling af fotokemiske produkter

2465

Fremstilling af uindspillede medier

2466

Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.

2470

Fremstilling af kemofibre

2511

Fremstilling af gummidæk og gummislanger

2615

Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)

2621

Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

2622

Fremstilling af keramiske sanitetsartikler

2623

Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele

2624

Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug

2625

Fremstilling af andre keramiske produkter

2626

Fremstilling af ildfaste keramiske produkter

2681

Fremstilling af slibemidler

2722

Fremstilling af stålrør

2741

Fremstilling af ædelmetaller

2861

Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber

2862

Fremstilling af håndværktøj

2874

Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre

2875

Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

2911

Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter

2912

Fremstilling af pumper og kompressorer

2913

Fremstilling af haner og ventiler

2914

Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsludvekslinger og drivelementer

2921

Fremstilling af ovne og fyringsaggregater

2923

Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

2924

Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

2932

Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug

2941

Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj

2942

Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning

2943

Fremstilling af andre værktøjsmaskiner

2951

Fremstilling af maskiner til metalindustrien

2952

Fremstilling af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren

2953

Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien

2954

Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder

2955

Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien

2956

Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n.

2960

Fremstilling af våben og ammunition

2971

Fremstilling af elektriske husholdningsapparater

3001

Fremstilling af kontormaskiner

3002

Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr

3110

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer

3120

Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater

3130

Fremstilling af isolerede ledninger og kabler

3140

Fremstilling af akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier

3150

Fremstilling af belysningsarmaturer og elektriske glødelamper

3162

Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.

3210

Fremstilling af elektronrør og andre elektroniske komponenter

3220

Fremstilling af sendere til fjernsyn og radiofoni samt apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi

3230

Fremstilling af modtagere til fjernsyn og radiofoni samt af apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller videosignaler samt tilhørende varer

3310

Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr samt ortopædiske artikler

3320

Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg

3340

Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr

3350

Fremstilling af ure

3511

Bygning og reparation af skibe

3512

Bygning og reparation af både til lystsejlads og sport

3530

Fremstilling af luft- og rumfartøjer

3541

Fremstilling af motorcykler

3542

Fremstilling af cykler

3543

Fremstilling af invalidekøretøjer

3550

Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.

3621

Prægning af mønter

3622

Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l.

3630

Fremstilling af musikinstrumenter

3640

Fremstilling af sportsrekvisitter

3650

Fremstilling af spil og legetøj

3661

Fremstilling af bijouterivarer

3662

Fremstilling af koste og børster

3663

Fremstilling af øvrige varer i.a.n.

2.   PÅ LAVERE NIVEAU END NACE-4 PÅ GRUNDLAG AF DE KVANTITATIVE KRITERIER I ARTIKEL 10a, STK. 15 OG 16, I DIREKTIV 2003/87/EF

Prodcom-kode

Beskrivelse

15331427

Tomater, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, tørstof ≥ 12 vægt %, undtagen hele eller i stykker

155120

Mælk og fløde i faste former

155153

Casein

155154

Lactose og lactosesirup

15891333

Tørgær, til bagning, levende

24111150

Hydrogen (herunder produktion af hydrogen i kombination med syntesegas)

24111160

Nitrogen

24111170

Oxygen

243021

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glasmetalpræparater og lignende præparater; glasfritte

24621030

Gelatine og gelatinederivater, undtagen caseinlim

261411

Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde, af glas

26821400

Kunstig grafit; kolloid eller semi-kolloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet kul

26821620

Ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger o.l. Ekspanderede mineralske stoffer, også blandet

3.   PÅ NACE-4-NIVEAU PÅ GRUNDLAG AF DE KVALITATIVE KRITERIER I ARTIKEL 10a, STK. 17, I DIREKTIV 2003/87/EF

NACE-kode

Beskrivelse

1730

Færdigbehandling af tekstiler

2020

Fremstilling af finerplader; fremstilling af krydsfiner, møbelplader, spånplader, fiberplader og andre plader

2416

Fremstilling af basisplast

2751

Støbning af jernprodukter

2753

Støbning af letmetalprodukter