ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.349.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 349

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
29. december 2009


Indhold

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

Side

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


V Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 1272/2009

af 11. december 2009

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra a), aa), c), d), f), j), k) og l), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 10 i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan der anvendes offentlig intervention for hvede, hård hvede, byg, majs, sorghum, uafskallet ris, hvidt sukker eller råsukker produceret under kvoter, fersk eller kølet oksekød, smør og skummetmælkspulver.

(2)

Ifølge artikel 11 i forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 72/2009 (2), er der kun adgang til offentlig intervention for sukker i produktionsåret 2008/09 og 2009/10. For at denne ordning fortsat kan fungere effektivt for sukker og for at mindske den administrative byrde for de erhvervsdrivende og de nationale myndigheder, bør de gældende gennemførelsesbestemmelser for sukker ikke medtages i nærværende gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret 2009/10.

(3)

Der kan anvendes offentlig intervention for de produkter, der er nævnt i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1234/2007, når betingelserne i nærværende forordning er opfyldt.

(4)

For at forenkle og effektivisere forvaltningen og kontrollen af den offentlige intervention bør der fastsættes fælles bestemmelser for alle de produkter, der er nævnt i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1234/2007, undtagen sukker.

(5)

Ifølge artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved forordning (EF) nr. 72/2009, begrænses offentlig intervention til fast pris for hård hvede, byg, majs og sorghum til 0 t for perioden 1. november til 31. maj og for uafskallet ris til 0 t for perioden 1. april til 31. juli.

(6)

Ifølge artikel 13, stk. 1, litra c) og d), og artikel 18, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved forordning (EF) nr. 72/2009, begrænses offentlig intervention til fast pris for smør til 30 000 t, for skummetmælkspulver til 109 000 t for perioden 1. marts til 31. august og for blød hvede til 3 mio. t for perioden 1. november til 31. maj.

(7)

Ifølge artikel 13, stk. 3, og artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved forordning (EF) nr. 72/2009, kan Kommissionen beslutte at fortsætte med offentlig intervention ved at afholde licitation for mænger ud over de mængder, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved forordning (EF) nr. 72/2009, hvis udviklingen i markedspriserne kræver det.

(8)

Der bør fastsættes bestemmelser for de myndigheder, der er ansvarlige for offentlig intervention i medlemsstaterne, i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers bogføring af operationer vedrørende offentlig oplagring (3). Med henblik på anvendelsen af nærværende forordning bør disse myndigheder kaldes »interventionsorganer«.

(9)

Det bør fastlægges, hvilke betingelser oplagringsstederne skal opfylde, for at den offentlige interventionsordning kan fungere så enkelt og effektivt som muligt i hele EU både hvad angår opkøb af produkter og videresalg af de produkter, som interventionsorganerne har overtaget. For at overholde bestemmelserne i artikel 41 i forordning (EF) nr. 1234/2007 bør der fastlægges regler om medlemsstaternes forhåndsgodkendelse af interventionscentrene for korn og ris, før Kommissionen udpeger dem. For at rationalisere og strømline den måde, interventionen fungerer på, bør det opgives at anvende små lagerbygninger, der kan ligge spredt over et område, og der bør fastsættes en minimumslagerkapacitet for interventionscentret og de oplagringssteder, som interventionscentret består af, men denne bør ikke gælde, hvis et oplagringssted har let adgang til en flod, havet eller en jernbaneforbindelse.

(10)

For at lette forvaltningen og kontrollen bør der generelt kun være adgang til at deltage i offentlig intervention for erhvervsdrivende, der er etableret og momsregistreret i en medlemsstat.

(11)

Hvis det i nogle medlemsstater forekommer, at erhvervsdrivende, der ville kunne deltage i ordningen for opkøb af korn og ris, ikke har et momsnummer, bør de kunne deltage i offentlig intervention, hvis blot de er registreret i et landbrugsbedriftsregister.

(12)

Da de produkter, der kan komme i betragtning til intervention, er forskellige både med hensyn til produktion og høsttidspunkt og oplagringskrav, bør der fastsættes særlige betingelser.

(13)

For at der kan føres effektiv kontrol med oksekødsproduktionen, navnlig udbeningsbetingelserne og lagerfaciliteterne, bør de erhvervsdrivende, som har adgang til at deltage i offentlig intervention på grundlag af en licitation, opfylde yderligere betingelser.

(14)

Korn og uafskallet ris, der er af en sådan kvalitet, at produktet ikke er egnet til senere anvendelse eller oplagring, bør ikke accepteres til intervention. Derfor bør der for korn og ris fastsættes metoder til bestemmelse af kvaliteten.

(15)

Betalingsorganerne og interventionsorganerne kan fastslå, om der er fare for, at det maksimalt tilladte indhold af forurenende stoffer ikke er overholdt, på grundlag af oplysninger fra tilbudsgiverne og de bydende og deres egne analysekriterier. For at begrænse de finansielle omkostninger og samtidig opnå garanti for produkternes kvalitet på opkøbstidspunktet bør der før overtagelsen af produkter derfor kun kræves foretaget analyser under organernes ansvar på grundlag af en risikoanalyse.

(16)

For oksekødsprodukters vedkommende bør interventionsbetingelserne udelukke produkter, der ikke er repræsentative for medlemsstatens egen produktion, og som ikke overholder gældende sundheds- og veterinærregler, og produkter, hvis vægt overstiger den vægt, der normalt efterspørges på markedet.

(17)

Smør bør for at være berettiget til intervention opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1234/2007 og de krav til kvalitet og præsentation, som skal fastlægges. Desuden bør der fastlægges analysemetoder og nærmere regler for kvalitetskontrol af smør og skummetmælkspulver, og hvis omstændighederne kræver det, bør der foretages kontrol af radioaktiviteten i smør og skummetmælkspulver, idet det maksimalt tilladte indhold heraf bør fastsættes, eventuelt ved EU-bestemmelser. Medlemsstaterne bør dog på visse betingelser kunne tillade en egenkontrolordning.

(18)

For at interventionsforanstaltningerne for smør og skummetmælkspulver kan fungere korrekt, bør der fastsættes betingelser for godkendelse af fremstillingsvirksomheder og kontrol af, at betingelserne herfor overholdes. Der bør træffes forholdsregler, hvis betingelserne ikke overholdes. Da smør og skummetmælkspulver kan opkøbes af et organ, der hører under en anden medlemsstat end den, på hvis område produkterne er produceret, bør det opkøbende organ i givet fald kunne kontrollere, at betingelserne for kvalitet og præsentation er overholdt.

(19)

For at ordningen kan blive ordentligt forvaltet, bør der fastsættes en minimumsmængde, som tilbud eller bud mindst skal være på både i forbindelse med opkøb og salg, for at interventionsorganet kan antage dem. Hvis forhold og sædvaner inden for engroshandelen eller de gældende miljøregler i en medlemsstat begrunder anvendelsen af større minimumsmængder end dem, der er fastsat, bør den pågældende medlemsstat være berettiget til at foreskrive sådanne større minimumsmængder i forbindelse med opkøb til fast pris.

(20)

Tilbud og bud bør indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan vurderes, og der bør fastsættes bestemmelser om udveksling af meddelelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(21)

For ikke at overskride maksimumsmængderne på 3 000 000 t, 30 000 t og 109 000 t for henholdsvis hvede, smør og skummetmælkspulver bør der, før der træffes afgørelse om tilbuddene, fastsættes en frist, inden for hvilken der kan træffes særlige foranstaltninger, især for de tilbud, der er ved at blive behandlet. Disse foranstaltninger kan indebære, at interventionen suspenderes, at der fastsættes en nedsættelseskoefficient, eller at tilbuddene afvises. Der skal handles hurtigt, så derfor bør Kommissionen bemyndiges til omgående at træffe alle de nødvendige foranstaltninger.

(22)

På grundlag af de bud, der modtages, kan der fastsættes en maksimumspris. Der kan dog opstå situationer på markedet, hvor økonomiske forhold eller andre aspekter gør det nødvendigt at afvise alle bud.

(23)

Både i forbindelse med intervention til fast pris og offentlig intervention på grundlag af licitation kræves der sikkerhedsstillelse for at garantere, at der afgives seriøse tilbud og bud, og for at sikre, at foranstaltningen får den ønskede virkning på markedet. Derfor bør der vedtages bestemmelser om frigivelse og fortabelse af den sikkerhed, der stilles i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (4).

(24)

For at den offentlige intervention kan komme til fungere effektivt, bør der fastsættes almindelige bestemmelser om levering af produkter til det oplagringssted, som interventionsorganet har udpeget. Desuden bør der for korn, ris og mejeriprodukter ud over de almindelige bestemmelser fastsættes særlige bestemmelser på grund af de særlige forhold, der kendetegner disse sektorer.

(25)

Med henblik på korrekt forvaltning af lagerbeholdningerne bør det fastsættes, hvilke forpligtelser medlemsstaterne har, hvad angår maksimumsafstanden til oplagringsstedet og de omkostninger, der skal afholdes, hvis denne afstand overskrides. På grund af forskellene mellem produkterne bør der dog fastsættes andre maksimumsafstande for korn og ris end for mejeriprodukter.

(26)

For at indføre fælles regler bør kontrollen af oplagrede produkter foregå i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 884/2006.

(27)

For at harmonisere de regler, der gælder i de forskellige sektorer, bør det fastsættes, at interventionsorganets overtagelse af de produkter, der er leveret til oplagringsstederne, er betinget af resultatet af de relevante kontroller og analyser af, om de er i overensstemmelse med opkøbskravene. På grundlag af disse kontroller og analyser bør der udstedes en overtagelsesattest senest tres dage efter sidste leveringsfrist. Opfylder produkterne ikke de gældende krav, bør tilbudsgiveren eller den bydende tage dem tilbage og afholde alle omkostningerne i forbindelse med den betingede overtagelse i den periode, hvor produkterne har været oplagret på interventionsoplagringsstederne.

(28)

For at undgå spekulation på grund af den meget store prisuro i korn- og rissektoren bør tilbudsgiveren eller den bydende rent faktisk ligge inde med det korn eller den ris, der tilbydes til intervention, på det tidspunkt, hvor tilbuddet eller buddet afgives. Dette bør være et af de primære krav, der skal opfyldes for at få adgang til offentlig intervention. Det bør over for interventionsorganerne godtgøres, at de mængder, der tilbydes, rent faktisk findes på det oplagringssted, som er angivet i tilbuddet eller buddet. Tilbudsgiverne og de bydende bør derfor skulle vedlægge deres tilbud eller bud en erklæring herom.

(29)

For at forenkle og effektivisere forvaltningen af interventionsordningen bør det fastsættes, at et parti korn, der tilbydes til intervention, skal være homogent, og at et parti ris skal bestå af samme sort.

(30)

Der bør ikke accepteres korn og ris til intervention, hvis produkterne ikke er egnet til senere anvendelse eller oplagring. Der bør derfor fastsættes metoder til bestemmelse af kvaliteten af korn og ris.

(31)

Ifølge artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved forordning (EF) nr. 72/2009, fastsætter Kommissionen interventionsprisen for korn ved licitation, idet der dog tages hensyn til tillæg eller fradrag af kvalitetsmæssige årsager. Det bør anføres, hvordan priserne kan variere baseret på de vigtigste kvalitetskriterier for korn.

(32)

Ifølge artikel 18, stk. 4, litra b), i forordning 1234/2007 fastsættes interventionsprisen for ris for en standardkvalitet, og afviger kvaliteten af den ris, der tilbydes til intervention, fra standardkvaliteten, justeres interventionsprisen med fradrags- eller tillægskoefficienter. Anvendelsen af disse koefficienter bør afspejle prisforskelle på rismarkedet, som skyldes kvalitetsforskelle. Med henblik herpå bør der tages hensyn til de vigtigste kendetegn ved ris, på grundlag af hvilke der kan foretages en objektiv vurdering af kvaliteten.

(33)

De produkter, som interventionsorganerne opkøber i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1234/2007, bør afsættes på en sådan måde, at det ikke forstyrrer markedet, og således at køberne har lige adgang til produkterne og behandles ens. Dette mål kan nås, hvis der anvendes licitation.

(34)

Interventionsorganet, der har interventionslagre, som kan udbydes til salg, bør udarbejde en licitationsbekendtgørelse og offentliggøre den for at give de nødvendige oplysninger om, hvilke egenskaber produkterne har, og hvor de er oplagret. Derfor bør der være et vist tidsrum fra datoen for offentliggørelsen til udløbet af den første frist for afgivelse af bud.

(35)

En hensigtsmæssig forvaltning af interventionslagrene forudsætter, at produkterne videresælges, så snart der viser sig afsætningsmuligheder. For at give alle interesserede parter lige adgang til de udbudte produkter, bør de for egen regning have mulighed for at undersøge prøver af de produkter, som er til salg.

(36)

Der bør afgives bud for en bestemt kvalitet korn eller ris, for at buddene kan sammenlignes. Salgsprisen bør kunne justeres, hvis kornet eller risen afviger fra denne kvalitet.

(37)

Der bør fastsættes almindelige bestemmelser for afhentning af produkterne fra lager. For smør og skummetmælkspulver bør der ud over de almindelige bestemmelser fastsættes særlige bestemmelser som følge af disse produkters særlige karakter.

(38)

En licitation kan kun afvikles korrekt, hvis der afgives seriøse bud. Dette mål kan nås, ved at der kræves stillet en sikkerhed, som frigives, hvis salgsprisen er betalt inden for den fastsatte frist.

(39)

Interventionsorganerne bør give Kommissionen meddelelse om de bud, der kan antages. På grundlag af buddene og markedssituationen i EF bør Kommissionen beslutte, hvorvidt der skal fastsættes en minimumssalgspris. Afhængigt af hvilken beslutning der træffes, antager eller afviser interventionsorganerne de bud, der vedrører produkter udbudt til salg.

(40)

For at lette salget af små mængder, der resterer på oplagringsstederne i en medlemsstat, og for at sikre en sund forvaltning af ordningen bør det fastsættes, at interventionsorganet på eget ansvar kan indlede licitation med henblik på videresalg i henhold til reglerne for licitationer indledt af EU, som finder tilsvarende anvendelse, for at sikre alle interesserede parter lige adgang. Af samme årsager bør interventionsorganet bemyndiges til at udbyde produkter til direkte salg, der efter besigtigelse som led i den årlige beholdningsopgørelse eller i forbindelse med kontrol efter overtagelsen til intervention ikke længere kan ompakkes eller er forringet.

(41)

Endvidere bør medlemsstaterne med regelmæssige mellemrum underrette Kommissionen om lagerbeholdningerne og de produkter, der ind- og udlagres. Disse oplysninger bør medlemsstaternes myndigheder sende Kommissionen elektronisk ved hjælp af den blanket, som Kommissionen har udarbejdet til brug for dem.

(42)

Denne forordning indeholder nogle bestemmelser om interventionsforanstaltninger, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2005 af 5. april 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår meddelelser, der udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mælk og mejeriprodukter (5). Nævnte forordning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(43)

Da formålet med nærværende forordning er at harmonisere de bestemmelser, der gælder for produkter, som er omfattet af offentlig intervention, bør den afløse bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 75/91 af 11. januar 1991 om procedurer og betingelser for salg af uafskallet ris fra interventionsorganerne (6), (EF) nr. 214/2001 af 12. januar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver (7), (EF) nr. 1669/2006 af 8. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød (8), (EF) nr. 105/2008 af 5. februar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør (9), (EF) nr. 687/2008 af 18. juli 2008 om fastsættelse af procedurer for betalings- og interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten (10), (EF) nr. 127/2009 af 12. februar 2009 om procedurer og betingelser for salg af korn fra betalingsorganerne eller interventionsorganerne (11) og (EF) nr. 670/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår offentlig intervention ved licitation med henblik på opkøb af hård hvede eller uafskallet ris og om ændring af forordning (EF) nr. 428/2008 og (EF) nr. 687/2008 (12). Disse forordninger bør derfor ophæves.

(44)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

FÆLLES BESTEMMELSER OG BETINGELSER FOR OFFENTLIG INTERVENTION

KAPITEL I

Anvendelsesområde, definition og godkendelse af interventionscentre og oplagringssteder

Artikel 1

Anvendelsesområde og definition

1.   Ved denne forordning fastsættes der fælles gennemførelsesbestemmelser for interventionsopkøb og -salg af de produkter, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra a), b), d), e) og f), i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Den gælder, medmindre andet gælder ifølge de særlige bestemmelser, der er fastsat i Kommissionens forordninger om indledning af licitation med henblik på opkøb af produkter eller i Kommissionens forordninger om interventionssalg af produkter.

2.   I denne forordning forstås ved »interventionsorgan« det betalingsorgan eller det organ, som betalingsorganet har delegeret sine beføjelser til, jf. artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 884/2006.

Artikel 2

Udpegning og godkendelse af interventionscentre og oplagringssteder

1.   Interventionscentre og oplagringssteder, hvor opkøbte produkter oplagres, sorterer under interventionsorganerne i henhold til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 884/2006, især når det gælder spørgsmål og ansvar og kontrol, jf. artikel 2 i nævnte forordning.

2.   De interventionscentre, som Kommissionen skal udpege for korn og ris i henhold til artikel 41 i forordning (EF) nr. 1234/2007, forhåndsgodkendes af interventionsorganerne. Et interventionscenter kan bestå af et eller flere oplagringssteder, som ligger i et område af en medlemsstat.

3.   Et interventionscenters oplagringssteder skal godkendes af interventionsorganerne. Interventionsorganerne sørger for, at interventionscentrene og oplagringsstederne mindst opfylder betingelserne i artikel 3.

4.   Oplysningerne om interventionscentrene og deres oplagringssteder holdes ajour og gøres tilgængelige for medlemsstaterne og offentligheden i overensstemmelse med artikel 55 i nærværende forordning.

Artikel 3

Krav til interventionscentre og oplagringssteder

1.   For ris og korn gælder følgende:

a)

hvert interventionscenter skal have en minimumslagerkapacitet på:

i)

20 000 t korn for alle oplagringssteder tilsammen

ii)

10 000 t ris for alle oplagringssteder tilsammen

b)

hvert oplagringssted skal:

i)

have en minimumslagerkapacitet på 5 000 t til opkøb fra interventionsperioden, der starter i 2012/13

ii)

være opført eller egnet til oplagring af korn og ris og til at holde produkterne i god stand, jf. stk. 3

iii)

have det nødvendige tekniske udstyr til at overtage korn og ris

iv)

være i stand til at udlagre de nødvendige mængder i overensstemmelse med den udlagringsperiode, der er fastsat i artikel 51, stk. 2.

I dette stykke forstås ved et interventionscenters »minimumslagerkapacitet« en minimumskapacitet, der ikke nødvendigvis er permanent til rådighed, men som let kan skaffes i den periode, hvor der kan foretages opkøb. Minimumslagerkapaciteten gælder for alle kornarter og rissorter, der kan opkøbes.

Har oplagringsstederne let adgang til en flod, havet eller en jernbaneforbindelse, gælder den minimumslagerkapacitet, der er fastsat i første afsnit, litra b), nr. i), ikke.

2.   For smør og skummetmælkspulver skal hvert oplagringssted have en minimumskapacitet på 400 t. Kravet om minimumslagerkapacitet gælder ikke, hvis oplagringsstedet har let adgang til en flod, havet eller en jernbaneforbindelse.

3.   For steder til oplagring af skummetmælkspulver, smør, korn eller ris gælder følgende:

a)

de skal være tørre, velholdte og fri for utøj

b)

de må ikke have fremmed lugt

c)

de skal have gode ventilationsmuligheder, undtagen når det drejer sig om fryselagre.

4.   Interventionsorganerne opstiller tekniske normer for oplagring af smør og fastsætter bl.a. oplagringstemperaturen til - 15 oC eller derunder og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at smørret opbevares korrekt.

5.   Stederne til oplagring af produkter fra oksekødssektoren, i det følgende benævnt »oksekød«, udpeges af medlemsstaterne på en sådan måde, at det sikres, at interventionsforanstaltningerne er effektive. Oplagringsstedernes anlæg skal være indrettet således, at:

a)

der kan overtages ikke-udbenet kød

b)

at alt kød, der skal opbevares uden yderligere forarbejdning, kan indfryses

c)

at kødet kan oplagres i mindst tre måneder på teknisk tilfredsstillende betingelser.

Som oplagringssteder for ikke-udbenet kød, der skal udbenes, kan kun accepteres steder, hvis opskæringsvirksomheder og køleanlæg ikke tilhører slagteriet og/eller tilslagsmodtageren, og hvis drift, ledelse og medarbejdere er uafhængige af slagteriet og/eller tilslagsmodtageren. Er der praktiske vanskeligheder forbundet med at opfylde disse krav i forarbejdningskæden, kan medlemsstaterne fravige dem, forudsat at de på accepteringstidspunktet skærper kontrollen i henhold til del III, punkt 5, i bilag III.

Medmindre der fastsættes særlige undtagelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, skal de frysehuse, der ligger i den medlemsstat, under hvis jurisdiktion interventionsorganet hører, kunne opbevare alt det udbenede oksekød, som interventionsorganet tildeler, i mindst tre måneder på teknisk tilfredsstillende betingelser.

KAPITEL II

Adgang til offentlig intervention

Artikel 4

Erhvervsdrivende, der kan komme i betragtning

1.   Erhvervsdrivende, der er etableret og momsregistreret i EF, kan afgive tilbud eller bud i forbindelse med offentlig intervention.

Med henblik på opkøb af korn og ris er det dog tilstrækkeligt, at den erhvervsdrivende er optaget i et landbrugsbedriftsregister, hvis vedkommende ikke er momsregistreret.

2.   I forbindelse med opkøb af oksekød må kun følgende afgive bud:

a)

registrerede eller autoriserede kreaturslagterier som omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (13) uanset deres retlige status og

b)

kvæg- eller kødhandlere, der på slagterierne får foretaget slagtning for egen regning.

3.   For så vidt angår smør og skummetmælkspulver, kan de autoriserede virksomheder, som er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EF) nr. 1234/2007, kun komme i betragtning, hvis de opfylder betingelserne i del III i bilag IV og del III i bilag V.

Artikel 5

Procedure for afgivelse af tilbud eller bud

1.   Ved afgivelse af tilbud eller bud i henhold til nærværende forordning følges den metode, som den pågældende medlemsstat har opstillet til brug for de erhvervsdrivende.

2.   Interventionsorganerne kan kræve, at elektroniske tilbud eller bud ledsages af en avanceret elektronisk signatur som omhandlet i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (14) eller af en elektronisk signatur, der giver de samme garantier med hensyn til de funktioner, der tilskrives en signatur, i og med at de samme regler og betingelser for elektroniske og digitaliserede dokumenter, der er fastsat i Kommissionens afgørelse 2004/563/EF, Euratom (15) og i gennemførelsesbestemmelserne hertil, finder anvendelse.

AFSNIT II

OPKØBSPROCEDURE

Artikel 6

Opkøb

1.   De produkter, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra a), b), d), e) og f), i forordning (EF) nr. 1234/2007, opkøbes enten til fast pris eller ved licitation i henhold til artikel 12, 13 og 18 i nævnte forordning.

2.   Der kan afgives tilbud og bud for blød hvede, smør og skummetmælkspulver i henhold til dette afsnit i de interventionsperioder, som er fastsat i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Afdeling I

Fælles opkøbsbetingelser

Artikel 7

Produkter, der kan komme i betragtning

1.   Produkterne skal for at kunne opkøbes ved offentlig intervention ud over at opfylde de krav, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007, være af sund og sædvanlig handelskvalitet.

De skal især opfylde de krav, der i nærværende forordning er fastsat:

for korn: i bilag I, del I, II og III

for ris: i bilag II, del I og III

for oksekød: i bilag III, del I, III, V og VI

for smør: i artikel 28 og bilag IV, del I og IV

for skummetmælkspulver: i artikel 28 og bilag V, del I, IV og V.

2.   For at fastslå, om produkterne kan komme i betragtning, foretages der test efter de metoder, som er fastsat i:

bilag I, del IV til VIII og del XII, for korn

bilag II, del VI, for ris

bilag III, del III, for oksekød

bilag IV, del IV, for smør

bilag V, del IV, for skummetmælkspulver.

Artikel 8

Minimumsmængder, der tilbydes

1.   Den mængde, der tilbydes til intervention, skal mindst være på:

a)

80 t for blød hvede, byg, majs og sorghum

b)

10 t for hård hvede

c)

20 t for ris

d)

10 t for oksekød

e)

20 t for smør

f)

20 t for skummetmælkspulver.

2.   Ved opkøb af produkter til fast pris kan en medlemsstat kræve større minimumsmængder, end dem, der er fastsat i stk. 1, hvis forhold og sædvaner inden for engroshandelen eller de gældende miljøregler i medlemsstaten begrunder dette.

Artikel 9

Sikkerhedsstillelse

Når der afgives tilbud eller bud med henblik på opkøb, stilles følgende sikkerhed over for det interventionsorgan, som tilbuddet eller buddet afgives til, i henhold til forordning (EØF) nr. 2220/85:

a)

for korn: 20 EUR/t

b)

for uafskallet ris: 30 EUR/t

c)

for oksekød: 300 EUR/t

d)

for smør: 50 EUR/t

e)

for skummetmælkspulver: 50 EUR/t.

Artikel 10

Betingelser for afgivelse og antagelse af tilbud og bud

1.   Tilbud og bud skal for at kunne blive antaget af interventionsorganet fremlægges på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor de afgives, og skal omfatte:

a)

en blanket, som medlemsstaten har udarbejdet forlæg til, og som mindst indeholder oplysning om følgende:

i)

tilbudsgiverens eller den bydendes navn, adresse og momsregistreringsnummer i den medlemsstat, hvor vedkommende har sin hovedbeskæftigelse, eller i mangel af dette vedkommendes nummer i landbrugsbedriftsregistret

ii)

det produkt, der tilbydes, med angivelse af KN-kode for korn og ris og med angivelse af type og sort for ris

iii)

det sted, produktet opbevares ved tilbuddets eller buddets afgivelse, undtagen for oksekød

iv)

for korn og ris det af et interventionscenters godkendte oplagringssteder, som tilbuddet eller buddet med de laveste omkostninger afgives for, jf. artikel 29; dette oplagringssted må ikke være det sted, hvor produktet opbevares ved tilbuddets eller buddets afgivelse

v)

høståret og produktionsområdet eller -områderne i EU for korn og ris

vi)

fremstillingsdatoen for smør og skummetmælkspulver

vii)

den mængde, der tilbydes under overholdelse af minimumsmængderne i artikel 8

viii)

for korn og ris det tilbudte produkts vigtigste kendetegn

ix)

for smør og skummetmælkspulver virksomhedens navn og godkendelsesnummer

b)

følgende bilag:

i)

bevis for, at tilbudsgiveren eller den bydende har stillet den sikkerhed, der er nævnt i artikel 9

ii)

for korn og ris en erklæring fra tilbudsgiveren eller den bydende om, at den tilbudte mængde rent faktisk er til stede på det oplagringssted, der er nævnt i nærværende stykkes litra a), nr. iii)

iii)

for korn og ris en erklæring fra tilbudsgiveren eller den bydende om, at produkterne er af EU-oprindelse, og at tilbuddet eller buddet gælder for et homogent parti, der, når det drejer sig om ris, skal bestå af uafskallet ris af samme sort, og

iv)

for korn og ris en erklæring, hvori der gives oplysning om, hvorvidt der er foretaget en behandling efter høst, det anvendte produkts navn, at det er blevet anvendt i overensstemmelse med anvendelsesbetingelserne, og om produktet er godkendt i henhold til Rådets direktiv 91/414/EØF (16).

2.   Uanset nærværende artikels stk. 1, litra a), nr. iv), kan tilbudsgiveren eller den bydende på den blanket, der er nævnt i nærværende artikels stk. 1, litra a), anmode om, at produktet overtages på det oplagringssted, hvor det befinder sig på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet eller buddet, forudsat at oplagringsstedet opfylder kravene i artikel 3, og at det for så vidt angår korn og ris er godkendt i henhold til artikel 2, stk. 3.

3.   Hvis fristen for at afgive tilbud eller bud falder på en helligdag, afgives tilbuddene eller buddene senest den sidste arbejdsdag før helligdagen.

4.   Tilbud og bud, der afgives på en lørdag, søndag eller helligdag, anses for at være modtaget af interventionsorganet den første arbejdsdag efter den dag, de blev afgivet.

5.   Tilbud eller bud, der er afgivet, kan ikke trækkes tilbage eller ændres.

6.   Interventionsorganet registrerer de tilbud og bud, der kan antages, den dag, de modtages, og hvor store mængder det drejer sig om.

7.   Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med antagelsen af tilbuddet eller buddet må ikke overdrages.

Artikel 11

Interventionsorganets kontrol af tilbuddene og buddene

1.   Interventionsorganerne kontrollerer, om tilbuddene og buddene kan antages, på grundlag af de oplysninger, der kræves, jf. artikel 10, stk. 1.

Kan et tilbud eller et bud ikke antages, underretter interventionsorganet inden for tre arbejdsdage tilbudsgiveren eller den bydende herom. Modtager tilbudsgiveren ikke en sådan meddelelse, anses buddet for at kunne antages.

2.   De dokumenter, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra b), nr. ii), iii) og iv), kan kontrolleres for, om de er i overensstemmelse med reglerne, når interventionsorganet har kontrolleret, at tilbuddene eller buddene kan antages, eventuelt med bistand fra det interventionsorgan, der er ansvarligt for det oplagringssted, som tilbudsgiveren eller den bydende har angivet i henhold til artikel 32, stk. 3.

Afdeling II

Særlige betingelser for opkøb til fast pris

Artikel 12

Procedure for opkøb af produkter til fast pris

1.   Opkøb af blød hvede, smør og skummetmælkspulver til fast pris, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, foregår i henhold til afdeling I og nærværende afdeling.

2.   Der kan afgives tilbud til interventionsorganet fra begyndelsen af de perioder, der er fastsat i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 13

Meddelelser til Kommissionen

1.   Interventionsorganerne giver Kommissionen meddelelse om de mængder blød hvede, smør og skummetmælkspulver, som der i den foregående uge er blevet afgivet tilbud for, og de dermed forbundne oplysninger.

2.   Meddelelserne sendes:

a)

for smør og skummetmælkspulver: senest hver mandag kl. 14.00 (belgisk tid)

b)

for blød hvede: senest hver onsdag kl. 12.00 (belgisk tid) som led i den meddelelse, der er nævnt i artikel 56, stk. 1.

3.   Når de tilbudte mængder blød hvede, smør og skummetmælkspulver nærmer sig de maksimumsmængder, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, litra a), c) eller d), eller artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, underretter Kommissionen medlemsstaterne om, fra hvornår de hver arbejdsdag senest kl. 14.00 (belgisk tid) skal give Kommissionen meddelelse om de mængder blød hvede, smør og skummetmælkspulver, jf. nærværende artikels stk. 1, der er tilbudt til intervention den foregående arbejdsdag.

4.   Meddelelserne skal ikke indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), nr. i), og artikel 10, stk. 1, litra a), nr. ix).

5.   Meddelelserne gives i henhold til artikel 58.

Artikel 14

Foranstaltninger til sikring af, at interventionslofterne overholdes

1.   For at de maksimumsmængder, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, litra a), c) og d), og artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, ikke overskrides, kan Kommissionen uden bistand fra den komité, der er nævnt i samme forordnings artikel 195, stk. 1, beslutte:

a)

at afslutte interventionsopkøb til fast pris

b)

at fastsætte en tildelingskoefficient for den samlede mængde i de tilbud, som er modtaget, og som Kommissionen har fået meddelelse om fra tilbudsgiverne den pågældende dag, hvis antagelsen af hele den mængde, som er tilbudt på en bestemt dag, ville føre til, at maksimumsmængden overskrides

c)

eventuelt at afvise tilbud, der er afgivet til medlemsstaternes interventionsorganer, og som der endnu ikke er truffet afgørelse om.

Kommissionen træffer afgørelse senest to arbejdsdage efter den meddelelse, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, og senest fem arbejdsdage efter den meddelelse, der er nævnt i artikel 13, stk. 3.

2.   For blød hvede, smør og skummetmælkspulver, kan en tilbudsgiver, som der gælder en tildelingskoefficient for, stk. 1, litra b), beslutte at trække sit tilbud tilbage senest fem arbejdsdage, efter at forordningen om fastsættelse af tildelingskoefficienten er trådt i kraft.

Afdeling III

Særlige betingelser for opkøb ved licitation

Artikel 15

Procedure for opkøb af produkter ved licitation

Opkøb af de produkter, der er nævnt i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, foregår i henhold til afdeling I og nærværende afdeling.

Artikel 16

Licitation

1.   Der kan indledes licitation med henblik på opkøb af produkter efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 ved en forordning, i det følgende benævnt »forordningen om indledning af licitationen«.

2.   Kommissionen indleder uden bistand fra den komité, der er nævnt i artikel 195, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007:

a)

licitation med henblik på opkøb af blød hvede, der tilbydes ud over maksimumsmængden på 3 mio. t

b)

licitation med henblik på opkøb af oksekød pr. kategori og medlemsstat eller område i en medlemsstat på grundlag af de to seneste ugentlige noteringer af markedspriserne, jf. artikel 12, stk. 1, litra c), og artikel 18, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007.

3.   Forordningen om indledning af licitationen skal især indeholde oplysninger om følgende:

a)

hvilke produkter licitationen gælder for, med angivelse af KN-kode for korn og ris og for ris med angivelse af type og sort

b)

den periode, licitationen gælder for (»licitationsperiode«), og eventuelt de delperioder, hvor der kan afgives bud.

4.   Ifølge artikel 18, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan der under særlige omstændigheder indledes en begrænset licitation efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007. I så fald skal der i forordningen henvises til den bestemte medlemsstat eller det område i en medlemsstat, som licitationen gælder for.

5.   For ris kan licitationen begrænses til en eller flere typer ris som defineret i del I, punkt I.2, i bilag III til forordning (EF) nr. 1234/2007 (»rundkornet ris«, »middelkornet ris«, »langkornet ris af kategori A« eller »langkornet ris af kategori B«).

6.   Ved anvendelsen af artikel 12, stk. 1, litra c), og artikel 18, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 gælder følgende bestemmelser:

a)

Ved beregningen af den gennemsnitlige markedspris pr. støtteberettiget kategori i en medlemsstat eller i et område af en medlemsstat tages der hensyn til priserne på kvaliteterne U, R og O, udtrykt i kvalitet R3 ved hjælp af de koefficienter, der er fastsat i del II i bilag III til nærværende forordning, i den pågældende medlemsstat eller det pågældende område

b)

De gennemsnitlige markedspriser noteres på de betingelser og for de kvaliteter, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 (17)

c)

Den gennemsnitlige markedspris pr. interventionsberettiget kategori i en medlemsstat eller i et område af en medlemsstat svarer til gennemsnittet af markedspriserne for alle de kvaliteter, der er nævnt i litra b), vægtet indbyrdes på grundlag af deres relative andel af medlemsstatens eller områdets slagtninger.

Det Forenede Kongeriges område består af følgende to interventionsområder

område I: Storbritannien

område II: Nordirland.

7.   Ved anvendelsen af nærværende artikels stk. 2 og 6 giver medlemsstatens ansvarlige myndighed Kommissionen meddelelse om de gennemsnitlige markedspriser i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1249/2008 og artikel 58 i nærværende forordning.

Artikel 17

Betingelser for afgivelse og antagelse af bud

1.   Ud over at de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 10, skal overholdes, skal et bud for at kunne antages indeholde den tilbudte pris pr. måleenhed angivet med højst to decimaler, ekskl. moms.

For korn og ris svarer den tilbudte pris pr. ton til prisen for en vare af minimumskvalitet for korn eller af standardkvalitet for ris, leveret uaflæsset til det oplagringssted, den bydende har angivet.

For smør og skummetmælkspulver svarer den tilbudte pris til prisen pr. 100 kg produkter leveret til læsserampen på det oplagringssted, som interventionsorganet skal udpege i henhold til artikel 25 og artikel 30, stk. 1.

For oksekød skal buddene indeholde den tilbudte pris, der fastsættes i henhold til artikel 16, stk. 5, litra a), og artikel 19, stk. 2, andet afsnit, udtrykt pr. 100 kg produkter af kvalitet R3.

2.   Den budte pris må højst være lig med den referencepris, der i artikel 8 i forordning (EF) nr. 1234/2007 er fastsat for korn, ris, oksekød og skummetmælkspulver, eller 90 % af referenceprisen for smør, der er nævnt i artikel 18, stk. 3, i samme forordning, jf. dog artikel 20, stk. 1, nærværende forordning.

Artikel 18

Meddelelse af buddene til Kommissionen

1.   Interventionsorganerne giver Kommissionen meddelelse om alle bud, der kan antages, og de dermed forbundne oplysninger inden for de frister, der er fastsat i forordningen om indledning af licitationen.

2.   Meddelelserne skal ikke indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), nr. i), og artikel 10, stk. 1, litra a), nr. ix).

3.   Hvis der ikke er modtaget nogen bud, underretter interventionsorganerne Kommissionen herom inden for de frister, der er nævnt i stk. 1.

4.   Meddelelserne gives i henhold til artikel 58.

Artikel 19

Beslutninger på grundlag af buddene

1.   På grundlag af de bud, der er givet meddelelse om i henhold til artikel 18, beslutter Kommissionen efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 enten at fastsætte en maksimumsopkøbspris eller ikke at fastsætte en maksimumsopkøbspris.

2.   Når der er tale om oksekød:

a)

fastsættes maksimumsopkøbsprisen for kvalitet R3 pr. kategori

b)

kan der fastsættes en anden opkøbspris pr. medlemsstat eller område i en medlemsstat for at afspejle de gennemsnitlige markedspriser, jf. artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Overtages der andre kvaliteter end kvalitet R3, justeres den pris, tilslagsmodtageren får betalt, ved hjælp af den koefficient, der er fastsat for den opkøbte kvalitet, jf. bilag III, del II.

3.   Beslutninger om offentlig intervention, jf. stk. 1 og 2, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 20

Individuelle beslutninger om buddene

1.   Er der fastsat en maksimumsopkøbspris i henhold til artikel 19, stk. 1, giver interventionsorganerne tilslag for bud, der svarer til eller er lavere end maksimumsbeløbet. Alle de øvrige bud afvises.

2.   Er der ikke fastsat nogen maksimumsopkøbspris, afvises alle bud.

Interventionsorganerne antager ikke bud, der ikke er givet meddelelse om i henhold til artikel 18.

3.   Interventionsorganerne træffer de beslutninger, der er nævnt i stk. 1 og 2 i nærværende artikel, efter offentliggørelsen af Kommissionen beslutning om offentlig intervention, jf. artikel 19, stk. 3, og giver de bydende meddelelse om resultatet af deres deltagelse senest tre arbejdsdage efter ikrafttrædelsen.

Artikel 21

Særlige kriterier for oksekød

1.   For oksekød tages der ikke hensyn til bud, der overstiger den gennemsnitlige markedspris, der i en medlemsstat eller et område af en medlemsstat er noteret pr. kategori, omregnet til kvalitet R3 ved hjælp af koefficienterne i bilag III, del II, og forhøjet med 10 EUR/100 kg slagtet vægt.

2.   Buddene afvises, hvis den budte pris er højere end den maksimumsopkøbspris, der i henhold til artikel 19, stk. 2, første afsnit, er fastsat for den pågældende delperiode, jf. dog stk. 1.

3.   Er den opkøbspris, en bydende får tilslag for, højere end den gennemsnitlige markedspris, jf. stk. 1, justeres den pris, der er givet tilslag for, ved at den multipliceres med den koefficient, der følger af anvendelsen af formel A i bilag III, del VII. Denne koefficient må dog ikke:

a)

være højere end 1

b)

medføre at tilslagsprisen nedsættes med et beløb, der er større end forskellen mellem tilslagsprisen og den gennemsnitlige markedspris.

Har medlemsstaten pålidelige data og passende kontrolmidler, kan den beslutte at beregne koefficienten pr. bydende efter formel B i bilag III, del VII.

Artikel 22

Begrænsning af opkøb af oksekød

Får interventionsorganerne tilbudt større mængder oksekød, end de er i stand til straks at overtage, kan de begrænse opkøbene til de mængder, de kan overtage på deres område eller i et af deres interventionsområder, jf. artikel 16, stk. 5, andet afsnit.

Medlemsstaterne drager omsorg for, at alle parter får lige adgang til intervention, hvis der indføres en sådan begrænsning.

KAPITEL II

Primære krav og frigivelse eller fortabelse af sikkerhedsstillelsen

Artikel 23

Primære krav

Følgende betragtes som primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85:

a)

at tilbuddet eller buddet opretholdes

b)

at produkterne leveres til det oplagringssted, som interventionsorganerne har udpeget, inden for den frist, der er fastsat i leveringsbeviset, jf. artikel 25

c)

at kravene i artikel 7 overholdes

d)

for korn og ris at produkterne befinder sig på det angivne oplagringssted ved afgivelsen af tilbuddet eller buddet.

Artikel 24

Frigivelse og fortabelse af sikkerhedsstillelsen

1.   Den sikkerhedsstillelse, der er nævnt i artikel 9, frigives, så snart tilbudsgiveren eller den bydende har leveret den mængde, som er anført på leveringsbeviset, jf. artikel 25, inden for den fastsatte frist, og det er fastslået, at kravene i artikel 7 er opfyldt.

2.   Opfylder produkterne ikke kravene i artikel 7, afvises de, og sikkerhedsstillelsen fortabes for den afviste mængde.

3.   Hvis tilbudsgiveren eller den bydende ikke har leveret produkterne inden for den frist, der er fastsat på leveringsbeviset, og der ikke foreligger force majeure, inddrages sikkerhedsstillelsen i forhold til den ikke leverede mængde, og opkøbet annulleres for den mængde, der endnu ikke er leveret.

4.   Kan tilbuddene eller buddene ikke antages, eller er de ikke blevet antaget, frigives sikkerhedsstillelsen.

5.   Har interventionsorganet ikke modtaget behørig dokumentation for, at de mængder korn og ris, der blev afgivet tilbud eller bud for, befandt sig på oplagringsstedet, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), nr. ii), fortabes sikkerhedsstillelsen.

Med henblik på anvendelsen af første afsnit kontrollerer interventionsorganet de oplagrede mængder efter de regler og på de betingelser, der ifølge forordning (EF) nr. 884/2006 gælder for kontrol af den fysiske tilstedeværelse af produkter, der er oplagret som led i offentlig oplagring, og navnlig de bestemmelser, der er fastsat i del B, punkt III, i bilag I til nævnte forordning. Kontrollen skal omfatte mindst 5 % af buddene og 5 % af de tilbudte mængder, som udvælges på grundlag af en risikoanalyse.

6.   Hvis den mængde korn eller ris, der rent faktisk leveres og accepteres, er mindre end den mængde, der er givet tilslag for, frigives sikkerhedsstillelsen helt, hvis forskellen ikke overstiger 5 %.

7.   Hvis den mængde oksekød, der rent faktisk leveres og accepteres, er mindre end den mængde, der er givet tilslag for, gælder følgende:

a)

sikkerhedsstillelsen frigives helt, hvis forskellen ikke overstiger 5 % eller 175 kg

b)

undtagen i tilfælde af force majeure fortabes sikkerhedsstillelsen:

i)

i forhold til den mængde, der ikke er leveret eller ikke er accepteret, hvis forskellen ikke overstiger 15 %

ii)

helt i de øvrige tilfælde i henhold til artikel 29 i forordning (EØF) nr. 2220/85.

8.   Sikkerhedsstillelsen frigives, hvis artikel 14, stk. 2, finder anvendelse.

KAPITEL III

Fælles leveringsbestemmelser

Afdeling I

Leverancer

Artikel 25

Leverancer og leveringsbeviser

Når det er kontrolleret, om tilbuddet kan antages, jf. artikel 11, stk. 1, og efter den meddelelse, der er nævnt i artikel 20, stk. 3, udsteder interventionsorganet et leveringsbevis, jf. dog de foranstaltninger, som vedtages i henhold til artikel 14, stk. 1, og artikel 19, stk. 1. Leveringsbeviset dateres og nummereres og skal indeholde oplysning om:

a)

den mængde, der skal leveres

b)

fristen for produkternes levering

c)

det oplagringssted, produkterne skal leveres til

d)

den pris, som tilbuddet eller buddet er accepteret til.

Der udstedes ikke leveringsbeviser for mængder, som Kommissionen ikke har fået meddelelse om i henhold til artikel 13, stk. 1, eller artikel 18, stk. 1.

Artikel 26

Særlige bestemmelser for levering af korn og ris

1.   Kan kornet eller risen ikke leveres til det af interventionscentrets oplagringssteder, som tilbudsgiveren eller den bydende har udpeget, jf. artikel 10, stk. 1, litra a), nr. iv, udpeger interventionsorganet et andet oplagringssted, som tilhører det samme interventionscenter, eller et oplagringssted, som tilhører et andet godkendt interventionscenter, hvortil leveringen forbundet med de laveste omkostninger skal finde sted.

2.   Leveringen til oplagringsstedet skal ske senest ved udgangen af den tredje måned, efter at det leveringsbevis, der er nævnt i artikel 25, er udstedt, dog ikke senere end den 30. juni for korn og ikke senere end den 31. august for ris.

I de tilfælde, der er nævnt i artikel 35, stk. 2, skal leveringen dog ske senest den 31. august for korn og senest den 31. oktober for ris.

3.   Den leverede mængde skal vejes under tilstedeværelse af tilbudsgiveren eller den bydende og en repræsentant for interventionsorganet, der skal være uafhængig af tilbudsgiveren og den bydende.

Interventionsorganets repræsentant kan dog også være lagerholderen. I så fald foretager interventionsorganet selv senest 30 dage efter den betingede overtagelse, der er nævnt i artikel 31, stk. 1, en kontrol, der mindst omfatter en volumenkontrol; en eventuel difference mellem den vejede mængde og den mængde, der er anslået efter volumenmetoden, må ikke overstige 5 %.

Hvis tolerancen ikke er overskredet, bærer lagerholderen alle omkostninger ved eventuelle mankoer, der konstateres ved en senere kontrolvejning i forhold til den vægt, der blev indført i regnskabet ved overtagelsen af kornet eller risen.

Hvis tolerancen er overskredet, vejes kornet eller risen straks. Vejningsomkostningerne påhviler lagerholderen, hvis den konstaterede vægt er lavere end den bogførte vægt, og i modsat fald medlemsstaten.

Artikel 27

Særlige bestemmelser for levering af oksekød

1.   Aflæsningsomkostningerne bæres af tilslagsmodtageren.

2.   Tilslagsmodtageren leverer produkterne senest 17 dage efter den første arbejdsdag efter offentliggørelsen af forordningen om fastsættelsen af maksimumsopkøbsprisen.

Afhængigt af hvor store mængder der er givet tilslag for, kan interventionsorganet dog forlænge fristen med en uge. Leveringen kan deles op i partier.

3.   I bilag III, del III, er der fastsat særlige krav til levering af oksekød.

Artikel 28

Særlige bestemmelser for levering af smør og skummetmælkspulver

1.   Smør pakkes og leveres i blokke på mindst 25 kg netto i overensstemmelse med kravene i bilag IV, del IV. Smørrets emballage skal være ny, af et modstandsdygtigt materiale og udformet således, at smørret er beskyttet under hele transporten, indlagringen, oplagringen og udlagringen. På emballagen skal der mindst være anført følgende oplysninger, eventuelt omsat til kode:

a)

det godkendelsesnummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten

b)

fremstillingsdato

c)

indlagringsdato

d)

varepartiets produktionsnummer og kolliets nummer; i stedet for kollinummer kan der anføres et pallenummer, når pallen er forsynet med et sådant nummer

e)

påskriften »usyrnet smør«, såfremt pH-værdien i smørrets vandige fase svarer hertil.

Medlemsstaterne kan se bort fra kravet om, at indlagringsdatoen skal anføres på emballagen, hvis den lageransvarlige forpligter sig til at føre et register, hvori de oplysninger, som er nævnt i første afsnit, indføres på indlagringsdatoen.

2.   Skummetmælkspulveret emballeres i sække med en nettovægt på 25 kg, der opfylder betingelserne i bilag V, del II og III, og som bærer følgende angivelser, eventuelt omsat til kode:

a)

det godkendelsesnummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten

b)

fremstillingsdato eller eventuelt fremstillingsuge

c)

fremstillingspartiets nummer

d)

betegnelsen »Spraytørret skummetmælkspulver«.

3.   Sælgeren leverer smørret eller skummetmælkspulveret til oplagringsstedets læsserampe senest 28 dage efter leveringsbevisets udstedelsesdato. Leveringen kan deles op i partier.

Skummetmælkspulveret og smørret leveres på paller af en kvalitet, der er egnet til langtidsoplagring, og som skal ombyttes med tilsvarende paller.

Eventuelle omkostninger ved aflæsning af smørret eller skummetmælkspulveret på oplagringsstedets rampe påhviler den valgte tilbudsgiver eller tilslagsmodtageren.

Afdeling II

Transportomkostninger

Artikel 29

Omkostninger ved transport af korn og ris

1.   Omkostningerne ved transport af korn eller ris til det oplagringssted, som tilbudsgiveren eller den bydende har udpeget som forbundet med de laveste omkostninger, jf. artikel 10, stk. 1, litra a), nr. iv), afholdes af tilbudsgiveren eller den bydende for de første 100 km. Ud over 100 km afholdes transportomkostningerne af interventionsorganet.

2.   Udpeger interventionsorganet et andet oplagringssted end det, som tilbudsgiveren eller den bydende har udpeget, jf. artikel 26, stk. 1, afholdes de yderligere transportomkostninger af interventionsorganet, dog ikke for de første 20 km. Alle transportomkostninger ud over 100 km afholdes dog af interventionsorganet. Dette stykke anvendes ikke, hvis artikel 31, stk. 2, finder anvendelse.

3.   Kommissionen refunderer de omkostninger, som interventionsorganet skal afholde, jf. stk. 1 og 2, på grundlag af ikke-faste beløb, jf. artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 884/2006.

4.   Transportomkostningerne i forbindelse med erstatning af produkter, jf. artikel 35, stk. 2, påhviler udelukkende tilbudsgiveren eller den bydende.

Artikel 30

Omkostninger ved transport af smør og skummetmælkspulver

1.   Interventionsorganet vælger det lager, som ligger nærmest det sted, hvor smørret eller skummetmælkspulveret opbevares.

Interventionsorganet kan dog vælge et andet oplagringssted, som ligger inden for en afstand på højst 350 km, forudsat at valget af dette oplagringssted ikke resulterer i yderligere lageromkostninger.

Interventionsorganet kan vælge et oplagringssted, der ligger længere væk, hvis dette medfører en besparelse, når der tages hensyn til de pågældende lager- og transportomkostninger. I så fald underretter interventionsorganet straks Kommissionen om sit valg.

2.   Hvis det interventionsorgan, der opkøber smørret eller skummetmælkspulveret, henhører under en anden medlemsstat end den, hvor det tilbudte smør eller skummetmælkspulver er oplagret, tages der ved beregningen af maksimumsafstanden i stk. 1 ikke hensyn til afstanden mellem tilbudsgiverens eller den bydendes lager og grænsen til den medlemsstat, hvor det opkøbende organ er beliggende.

3.   Er afstanden større end maksimumsafstanden i stk. 1, afholder interventionsorganet de supplerende transportomkostninger, som fastsættes til 0,05 EUR/t/km for skummetmælkspulver og 0,065 EUR/t/km for smør. De supplerende omkostninger afholdes kun af interventionsorganet, hvis smørrets temperatur ved ankomsten til fryselageret ikke overstiger 6 oC.

KAPITEL IV

Overtagelse, indledende kontrol og prøveudtagning

Artikel 31

Betinget overtagelse

1.   Den betingede overtagelse sker:

a)

for korn, ris, smør og skummetmælkspulver den dag, hvor hele mængden er indlagret på det udpegede oplagringssted, men tidligst dagen efter udstedelsen af leveringsbeviset

b)

for hvert parti oksekød, jf. artikel 27, den dag, det ankommer til indvejningsstedet på interventionsoplagringsstedets opskæringsvirksomhed.

2.   Interventionsorganet kan dog beslutte, at korn, ris, smør eller skummetmælkspulver kan overtages på det oplagringssted, hvor produkterne befinder sig på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet eller buddet, forudsat at oplagringsstedet opfylder kravene i artikel 3, og at det for så vidt angår korn og ris er godkendt i henhold til artikel 2, stk. 3. I så fald finder den betingede overtagelse sted dagen efter, at leveringsbeviset er udstedt.

3.   Produkterne overtages af interventionsorganet eller dettes repræsentant, der skal være uafhængig af tilbudsgiveren og den bydende.

Artikel 32

Kontrolforanstaltninger

1.   Ud over den kontrol, der i henhold til nærværende forordning skal foretages med henblik på overtagelse af produkter, foretages der kontrol af interventionslagrene i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 884/2006.

2.   Når kontrollen af korn skal foretages på basis af den risikoanalyse, der er nævnt i del I, tredje afsnit, i bilag I til nærværende forordning, er medlemsstaterne ansvarlige for de finansielle konsekvenser af, at det maksimalt tilladte indhold af forurenende stoffer ikke er overholdt, efter reglerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 884/2006.

Med hensyn til ochratoksin A og aflatoksin bærer EU-budgettet dog det finansielle ansvar, hvis den pågældende medlemsstat over for Kommissionen kan dokumentere, at normerne er overholdt ved indlagringen, at de normale oplagringsvilkår er overholdt, og at oplagringsvirksomheden har overholdt sine øvrige forpligtelser.

3.   Ligger det sted, som i henhold til artikel 10, stk. 1, litra a), nr. iii), er udpeget til oplagring af korn og ris, i en anden medlemsstat end den, hvor tilbuddet eller buddet er afgivet, og beslutter det interventionsorgan, der har modtaget tilbuddet eller buddet, at det skal kontrolleres på stedet, om produkterne reelt er til stede, sender interventionsorganet det interventionsorgan, der er ansvarligt for oplagringsstedet, en kontrolanmodning, som er vedlagt kopi af tilbuddet eller buddet. Kontrollen på stedet foretages inden for den frist, som det interventionsorgan, der har modtaget tilbuddet eller buddet, har fastsat.

4.   Kontrolbestemmelserne i bilagene til nærværende forordning kan ændres efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, navnlig hvis markedssituationen bliver alvorligt forstyrret af forurenende stoffer, eller hvis der til kontrollen af omfanget af den radioaktive kontamination af produkterne kræves særlig overvågning.

5.   Den bydende eller tilbudsgiveren afholder omkostningerne ved de undersøgelser af korn, der gennemføres efter metoderne i bilag I, del XII:

i)

bestemmelse af tanninindholdet i sorghum

ii)

test for amylaseaktivitet (Hagberg)

iii)

bestemmelse af proteinindholdet i hård hvede og blød hvede

iv)

Zélény-test

v)

test af maskinbearbejdelighed

vi)

analyser for forurenende stoffer.

6.   I tilfælde af tvist om resultaterne afholder den bydende eller tilbudsgiveren kun omkostningerne ved de undersøgelser, det er nødvendigt igen at gennemføre, hvis vedkommende er den tabende part.

Artikel 33

Særlige bestemmelser for overtagelse af korn og ris på lagerholderens oplagringssted

1.   Hvis kornet eller risen overtages på det oplagringssted, hvor produkterne befinder sig på tidspunktet for tilbuddets eller buddets afgivelse, fastslås den overtagne mængde på grundlag af lagerregnskabet, der skal opfylde faglige standarder, som garanterer, at EF-reglerne overholdes, særlig bilag II til forordning (EF) nr. 884/2006, og:

a)

følgende skal fremgå af lagerregnskabet:

i)

vægten ved vejningen, som ikke må have fundet sted mere end ti måneder før overtagelsen

ii)

de fysiske kvalitetsegenskaber på vejningstidspunktet, særlig vandindholdet

iii)

eventuelle flytninger og foretagne behandlinger

b)

lagerholderen erklærer, at det tilbudte parti i alle henseender svarer til de oplysninger, der er anført i lagerregnskabet

c)

de kvalitetsegenskaber, der konstateres på vejningstidspunktet, stemmer overens med egenskaberne i den repræsentative prøve, som er fremstillet af prøver, der er udtaget af interventionsorganet eller dets repræsentant med én hyppighed på en prøve for hver 60 t.

2.   Anvendes stk. 1, er den vægt, der i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 884/2006 skal tages i betragtning, den vægt, der er indført i lagerregnskabet, eventuelt justeret for at tage hensyn til en forskel mellem det indhold af vand og/eller andre urenheder (Schwarzbesatz), der blev konstateret ved vejningen, og det indhold, der blev konstateret på grundlag af den repræsentative prøve. Der kan kun tages hensyn til en forskel i indholdet af andre urenheder for at justere den vægt, der er indført i lagerregnskabet, i nedadgående retning.

Interventionsorganet foretager en yderligere volumenkontrol senest 45 dage efter overtagelsen. Differencen mellem den vejede mængde og den mængde, der er anslået efter volumenmetoden, må ikke overstige 5 %.

Hvis tolerancen ikke er overskredet, bærer lagerholderen alle omkostninger ved eventuelle mankoer, der konstateres ved en senere vejning i forhold til den vægt, der blev indført i regnskabet ved overtagelsen.

Hvis tolerancen er overskredet, vejes kornet eller risen straks. Vejningsomkostningerne påhviler lagerholderen, hvis den konstaterede vægt er lavere end den vægt, der blev indført i regnskabet, eller i modsat fald Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) under anvendelse af tolerancerne i punkt 1 i bilag XI til forordning (EF) nr. 884/2006.

Artikel 34

Overtagelsesattest

1.   Interventionsorganet udsteder overtagelsesattesten, når det ved kontrollen og analyserne er fastslået, at kravene i artikel 7 er overholdt, senest 60 dage efter sidste frist for levering af produkterne, jf. artikel 25, litra b). Overtagelsesattesten indeholder mindst oplysning om:

a)

datoen for kontrol af mængden og minimumsegenskaberne

b)

den leverede vægt og sorten, når det drejer sig om ris

c)

antallet af prøver, der er udtaget af korn og ris, for at sammensætte den repræsentative prøve

d)

produktets egenskaber, således som de fremgår af analyserne

e)

det organ, der er ansvarligt for analyserne og resultaterne

f)

datoen for den betingede overtagelse, jf. artikel 31, stk. 1

g)

de mængder korn eller ris, der eventuelt ikke er overtaget. I dette tilfælde underrettes tilbudsgiveren eller den bydende herom.

2.   Attesten dateres og sendes til tilbudsgiveren eller den bydende og til lagerholderen.

Attesten kan dog registreres i interventionsorganets regnskabssystem og sendes elektronisk.

Artikel 35

Tilbudsgiverens og den bydendes forpligtelser

1.   Hvis det ved kontrollen fremgår, at produkterne ikke overholder kravene i artikel 7, skal tilbudsgiveren eller den bydende:

a)

tage de pågældende produkter tilbage for egen regning

b)

betale de dermed forbundne omkostninger fra produkternes indlagring til deres udlagring.

De omkostninger, tilbudsgiveren eller den bydende skal betale, beregnes på grundlag af de faste indlagrings-, udlagrings- og lageromkostninger, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 884/2006.

2.   Hvis det tilbudte korn eller den tilbudte ris som følge af analyserne og kontrollen ikke kan accepteres til intervention, kan tilbudsgiveren eller den bydende erstatte den mængde, som ikke opfylder kravene. I så fald kan interventionsorganet ændre leveringsdatoen, uden at sidste leveringsfrist i artikel 26, stk. 2, dog overskrides.

Artikel 36

Særlige betingelser for udbening af oksekød

Interventionsorganet lader alt det opkøbte oksekød udbene i henhold til bilag III, del IV.

KAPITEL V

Interventionspris, opkøbspris og betalinger

Artikel 37

Opkøbspris for oksekød

Ved opkøbsprisen for oksekød forstås prisen franko indvejningsstedet på oplagringsstedets opskæringsanlæg.

Artikel 38

Interventionspriser og opkøbspriser for korn og ris

1.   Ved anvendelsen af artikel 13, stk. 3, artikel 18, stk. 1, og artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 i forbindelse med kornsektoren er den interventionspris, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen af den faste opkøbspris, referenceprisen, jf. artikel 8, stk. 1, litra a), i nævnte forordning.

2.   For korn og ris betales følgende pris:

a)

til tilbudsgiveren ved opkøb til fast pris, den pris, der er nævnt i stk. 1

b)

til tilslagsmodtageren i forbindelse med licitation, den pris, som interventionsorganet har beregnet på grundlag af den budte pris.

I begge tilfælde justeres prisen for at tage hensyn til produkternes kvalitet, jf. bilag I, del IX, X og XI for så vidt angår korn og bilag II, del II og III, for så vidt angår ris.

3.   Hvis interventionsorganet i henhold til artikel 31, stk. 2, overtager og oplagrer korn og ris på det oplagringssted, hvor produkterne befinder sig på det tidspunkt, hvor tilbuddet eller buddet afgives, nedsættes opkøbsprisen. Nedsættelsen sker ved fradrag af:

a)

omkostningerne ved transport mellem det faktiske overtagelsessted, som interventionsorganet har udpeget, og det oplagringssted, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra a), nr. iv), hvortil produkterne skulle have været leveret med de laveste omkostninger, og

b)

omkostningerne ved udlagring fra interventionsoplagringsstedet.

De omkostninger, der er nævnt i første afsnit, litra a) og b), beregnes på grundlag af de faktiske omkostninger i den pågældende medlemsstat.

Artikel 39

Betalinger

1.   Der betales for de mængder, der er overtaget i henhold til artikel 34, senest den 65. dag efter den betingede overtagelse, jf. artikel 31.

2.   Der betales kun for den mængde, der faktisk er leveret og accepteret. Hvis den mængde, der faktisk er leveret og accepteret, er større end den mængde, der er givet tilslag for, betales der kun for den mængde, der er givet tilslag for.

AFSNIT III

PROCEDURE FOR SALG AF PRODUKTER FRA INTERVENTION

KAPITEL I

Licitation

Artikel 40

Indledning af licitationen

1.   De produkter, der er overtaget, og som kan udbydes til salg, sælges ved licitation.

2.   Licitationen indledes efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 ved en forordning, i det følgende benævnt »forordningen om indledning af salget«.

Første frist for afgivelse af bud fastsættes til tidligst seks dage efter offentliggørelsen af forordningen om indledning af salget.

3.   Der kan indledes licitation med henblik på videresalg af produkter, som er oplagret i et eller flere af EF's eller medlemsstatens områder.

4.   Forordningen om indledning af salget skal især indeholde oplysninger om følgende:

a)

hvilke produkter licitationen gælder for, med angivelse af KN-kode for korn og ris, med angivelse af type og sort for ris og med den relevante beskrivelse for oksekød

b)

den periode, licitationen gælder for (»licitationsperiode«), og de delperioder, hvor der kan afgives bud.

Derudover kan forordningen indeholde oplysninger om følgende:

a)

de samlede mængder, der er omfattet af licitationen

b)

eventuelt bestemmelser om transportomkostninger for korn og ris.

5.   Licitationerne kan begrænses til bestemte anvendelsesformål og/eller bestemmelser, især forarbejdning af korn til ethanol (bioethanol), som skal anvendes til fremstilling af brændstoffer i EU.

Artikel 41

Licitationsbekendtgørelse og foranstaltninger i forbindelse med licitationsbekendtgørelsen

1.   Interventionsorganer, der har interventionslagre, som kan udbydes til salg, udarbejder en licitationsbekendtgørelse og offentliggør den mindst fire dage før den første frist for afgivelse af bud.

2.   Bekendtgørelsen skal bl.a. indeholde oplysning om:

a)

navn og adresse på det interventionsorgan, der udsteder licitationsbekendtgørelsen

b)

henvisning til forordningen om indledning af salget

c)

sidste frist for afgivelse af bud i forbindelse med hver dellicitation

d)

oplagringssteder, navn og adresse på lagerholdere, disponible mængder og

i)

for så vidt angår korn og ris, de partier, der udbydes til salg, og som er fastsat således, at de bydende har lige adgang til dem, samt kvaliteten af hvert parti

ii)

for så vidt angår oksekød, opdelt efter produkt og frysehus, og den dato, oksekødet blev opkøbt

e)

leveringstrin, jf. artikel 42, stk. 1, litra e), og eventuelt emballagens art

f)

eventuelle muligheder for lastning af et transportmiddel på oplagringsstedet

g)

i forbindelse med licitation med henblik på eksport af korn og ris, den havn eller det udgangssted, der kan nås med de laveste transportomkostninger, og som har det fornødne tekniske anlæg til eksport af de udliciterede produkter

h)

for smør anføres det eventuelt i licitationsbekendtgørelsen, hvilken type smør buddet afgives for, jf. artikel 28, stk. 1, litra e).

3.   Interventionsorganet sørger for, at licitationsbekendtgørelserne offentliggøres på passende måde, bl.a. ved opslag på interventionsorganets hjemsted og på dets netsted eller på ressortministeriets netsted.

4.   Interventionsorganet træffer de fornødne foranstaltninger for at give interesserede mulighed for:

a)

for egen regning at kontrollere og undtagen for oksekød at udtage og undersøge prøver af det udbudte produkt, inden de afgiver bud

b)

at verificere de analyseresultater, der er nævnt i bilag I, del XII, bilag II, del VI, bilag IV, del V, og bilag V, del VI.

5.   Ved anvendelsen af stk. 2, litra g), kan havnene Rijeka og Split betragtes som udgangssteder.

Artikel 42

Betingelser for afgivelse og antagelse af bud

1.   Et bud kan kun antages, hvis:

a)

det indeholder en henvisning til forordningen om indledning af salget og udløbsdatoen for delperioden for afgivelse af bud

b)

det indeholder følgende oplysninger om den bydende: navn, adresse og momsregistreringsnummer

c)

det indeholder oplysning om produkterne, eventuelt med angivelse af den relevante KN-kode for korn og ris og med den relevante beskrivelse for oksekød

d)

det indeholder oplysning om den mængde, der afgives bud for, og for korn og ris det pågældende parti

e)

det indeholder oplysning om den budte pris i euro pr. måleenhed med højst to decimaler, ekskl. moms, for produktet læsset på transportmiddel, når det drejer sig om korn og ris, eller leveret til oplagringsstedets læsserampe, når det drejer sig om andre produkter

f)

det for så vidt angår oksekød, smør og skummetmælkspulver mindst vedrører den minimumsmængde, der er nævnt i artikel 43, stk. 2

g)

det oplyses, på hvilket oplagringssted produktet befinder sig, og for mejeriprodukter eventuelt et alternativt oplagringssted

h)

det dokumenteres, at den bydende har stillet den sikkerhed, der er nævnt i artikel 44

i)

det ikke omfatter yderligere betingelser stillet af den bydende end dem, der er nævnt i nærværende forordning og i forordningen om indledning af salget

j)

det er affattet på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor buddet afgives.

2.   For korn og ris skal den budte pris vedrøre den minimums- eller standardkvalitet, der er defineret henholdsvis i del II i bilag I til nærværende forordning og i del A i bilag IV til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Ved licitation med henblik på eksport af de kornarter, der er nævnt i del II i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (18), kan bud kun antages, hvis de er vedlagt en eksportlicensansøgning.

Det kan fastsættes, at bud, der afgives i henhold til artikel 47 i forordning (EF) nr. 376/2008 ikke kan antages.

Uanset artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 376/2008 anses eksportlicenser, der udstedes i henhold til nærværende forordning, med henblik på bestemmelsen af gyldighedsperioden for at være udstedt den dag, fristen for afgivelse af bud udløber.

3.   For oksekød, smør og skummetmælkspulver gælder den budte pris for nettovægten. For oksekød betragtes nettovægten som forskellen mellem den bruttovægt, der fastslås ved fryselagrets læsserampe, og emballagens gennemsnitlige vægt fastslået før brug.

For smør oplyses det eventuelt i buddet, hvilken type smør, jf. artikel 41, stk. 2, litra h), buddet afgives for.

4.   Bud, der afgives på en lørdag, søndag eller helligdag, anses for at være modtaget af det ansvarlige organ den første arbejdsdag efter den dag, de blev afgivet.

5.   Hvis fristen for at afgive bud falder på en helligdag, afgives buddene senest den sidste arbejdsdag før helligdagen.

6.   Et bud, der er afgivet, kan ikke trækkes tilbage eller ændres.

Artikel 43

Mængde pr. bud

1.   For korn og ris afgives buddet for hele det parti, der er til salg, således som det fremgår af licitationsbekendtgørelsen.

2.   Buddet afgives for en minimumsmængde på:

a)

2 t for oksekød

b)

10 t for smør og skummetmælkspulver.

Er den mængde, der resterer på oplagringsstedet, mindre end minimumsmængden, betragtes den disponible mængde som minimumsmængden.

Artikel 44

Sikkerhedsstillelse

Når der afgives bud ved salg af produkter, stilles følgende sikkerhed over for det interventionsorgan, som buddet afgives til, i henhold til forordning (EØF) nr. 2220/85:

a)

for ris og korn: 10 EUR/t

b)

for oksekød, smør og skummetmælkspulver: 60 EUR/t.

Artikel 45

Meddelelse af buddene til Kommissionen

1.   Interventionsorganerne giver Kommissionen meddelelse om alle bud, der kan antages, inden for de frister, der er fastsat i forordningen om indledning af salget.

2.   Meddelelserne skal ikke indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra b).

3.   Hvis der ikke er modtaget nogen bud, underretter interventionsorganerne Kommissionen herom inden for de frister, der er nævnt i stk. 1.

4.   Meddelelserne gives i henhold til artikel 58.

Artikel 46

Beslutning på grundlag af buddene

1.   På grundlag af de bud, der er givet meddelelse om i henhold til artikel 45, stk. 1, beslutter Kommissionen efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 enten at fastsætte en minimumssalgspris eller ikke at fastsætte en minimumssalgspris.

For smør og skummetmælkspulver kan minimumssalgsprisen variere alt efter, hvor de produkter, der udbydes til salg, er oplagret.

2.   De beslutninger, der er nævnt i stk. 1, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 47

Individuelle beslutninger om buddene

1.   Fastsættes der ikke nogen minimumssalgspris, afvises alle bud.

2.   Er der fastsat en minimumssalgspris, afviser interventionsorganerne bud, der er lavere end minimumssalgsprisen.

Interventionsorganerne antager ikke bud, der ikke er givet meddelelse om i henhold til artikel 45.

3.   Interventionsorganerne vedtager den beslutning, der er omhandlet i stk. 1 og 2, efter offentliggørelsen af Kommissionens beslutning, jf. artikel 46, stk. 2. De underretter de bydende om resultatet af deres deltagelse i licitationen senest tre arbejdsdage efter, at Kommissionens beslutning er trådt i kraft. De underretter tilslagsmodtagerne om de mængder, der er accepteret, og den pris, der skal betales, justeret med de tillæg og fradrag for korn og ris, der er fastsat i henhold til bilag I, del IX, X og XI, og bilag II, del II, og del III, punkt 2, hvis produktets kvalitet afviger fra minimumskvaliteten eller standardkvaliteten.

4.   Hvis den ansøgning om eksportlicens, som tilslagsmodtageren i forbindelse med eksport af korn har indsendt i henhold til artikel 42, stk. 2, er baseret på artikel 47 i forordning (EF) nr. 376/2008, annullerer interventionsorganet salget for de mængder, som licensen ikke er blevet udstedt for i henhold til nævnte artikel.

5.   Tilslagsmodtagernes rettigheder og forpligtelser kan ikke overdrages.

Artikel 48

Særlige regler for tildeling af mejeriprodukter og oksekød

1.   For smør og skummetmælkspulver udpeges den, der har afgivet det højeste bud, som tilslagsmodtager. Hvis ikke hele den disponible mængde omfattes af tilslaget, gives der tilslag for den resterende mængde til andre bydende på grundlag af de tilbudte priser begyndende med den højeste.

2.   Hvis antagelsen af et bud fører til, at den disponible mængde på det pågældende oplagringssted overskrides, antages buddet kun med hensyn til den disponible mængde. Interventionsorganet kan dog i samråd med den bydende udpege andre oplagringssteder for at nå op på den mængde, der er anført i buddet.

3.   Hvis antagelsen af to eller flere bud med samme tilbudte pris for et produkt på samme oplagringssted medfører, at den disponible mængde overskrides, gives der tilslag ved fordeling af den disponible mængde i forhold til mængderne i de pågældende bud. Hvis en sådan fordeling medfører, at der tildeles mængder, der er mindre end den minimumsmængde, som er fastsat i artikel 43, stk. 2, foretages tildelingen dog ved lodtrækning.

4.   Hvis den mængde, der er tilbage på oplagringsstedet, når alle tilslagsmodtagere har fået deres andel, er på under den minimumsmængde, som er fastsat i artikel 43, stk. 2, tilbyder interventionsorganet tilslagsmodtagerne den resterende mængde ved først at henvende sig til den, der har budt den højeste pris. Tilslagsmodtageren tilbydes mulighed for at købe den resterende mængde til minimumssalgsprisen.

5.   Interventionsorganet tildeler smørret eller skummetmælkspulveret på grundlag af dets indlagringsdato, idet der begyndes med det ældste produkt af den samlede mængde på det oplagringssted, den bydende har udpeget, eller i givet fald det ældste af det usyrnede smør eller syrnede smør på det fryselager, den bydende har udpeget.

6.   De pågældende interventionsorganer sælger først det oksekød, der har været oplagret længst.

Artikel 49

Betalinger

Tilslagsmodtagerne betaler inden afhentningen af produktet og inden udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 51, stk. 2, interventionsorganet det beløb, der svarer til deres bud, for hver mængde, der afhentes, således som det er fastsat og meddelt af interventionsorganet, jf. artikel 47, stk. 3.

Artikel 50

Salg gennemført af medlemsstaterne

1.   En medlemsstat, hvori der ikke er indledt licitation i henhold til artikel 40, kan selv indlede licitation med henblik på salg, når den samlede mængde, der resterer på dens oplagringssteder, er på under:

a)

5 000 t for hver kornart

b)

1 000 t for ris

c)

100 t for oksekød, smør eller skummetmælkspulver.

2.   I forbindelse med en licitation, der indledes af en medlemsstat i henhold til stk. 1, anvendes dette afsnit, bortset fra artikel 40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, litra b), artikel 42, stk. 1, litra a) og f), artikel 43 og 45, artikel 46, stk. 2, og afsnit IV. Artikel 46, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, idet det er medlemsstaten, der vedtager beslutningen.

3.   Medlemsstaterne kan udbyde produkter til direkte salg, der efter interventionsorganernes besigtigelse som led i den årlige beholdningsopgørelse eller i forbindelse med kontrol ikke længere kan ompakkes eller er forringet, jf. artikel 5, stk. 1, litra d) og f), i forordning (EF) nr. 884/2006.

Nærværende stykke anvendes inden for de mængder, der er fastsat i nærværende artikels stk. 1.

4.   Interventionsorganerne sørger for, at alle parter har lige adgang til at deltage.

KAPITEL II

Udlagring

Artikel 51

Udlagringsanvisning

1.   Når det beløb, der er nævnt i artikel 49, er betalt, udsteder interventionsorganet en udlagringsanvisning med angivelse af:

a)

den mængde, som det tilsvarende beløb er betalt for

b)

det sted, hvor produktet er oplagret

c)

sidste frist for afhentning af produktet.

2.   Tilslagsmodtageren afhenter det produkt, vedkommende har fået tilslag for, senest 30 dage efter den meddelelse, der er nævnt i artikel 47, stk. 3.

3.   På tilslagsmodtagerens begæring kan interventionsorganet gå med til en længere frist for afhentning fra oplagringsstedet. Afhentes produktet ikke inden for fristen i stk. 2, oplagres det dog for tilslagsmodtagerens regning fra den første dag efter afhentningsfristens udløb, bortset fra tilfælde af force majeure. Produktet oplagres desuden på tilslagsmodtagerens egen risiko.

Artikel 52

Afhentning af smør og skummetmælkspulver

1.   Ved udlagringen stiller interventionsorganet smørret og skummetmælkspulveret til rådighed på paller på oplagringsstedets læsserampe.

2.   Køberen returnerer paller af tilsvarende kvalitet til interventionsorganet ved udlagringen

3.   Omkostninger ved læsning og eventuel aflæsning fra paller afholdes af køberen af smørret eller skummetmælkspulveret. Medlemsstaterne fastsætter disse omkostninger på grundlag af faste beløb og giver på begæring de berørte parter meddelelse herom.

KAPITEL III

Primære krav og frigivelse eller fortabelse af sikkerhedsstillelsen

Artikel 53

Primære krav

Det betragtes som primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85, at buddet opretholdes, efter at den frist, der er nævnt i artikel 40, stk. 4, litra b), er udløbet, og at prisen betales i henhold til artikel 49.

Artikel 54

Frigivelse og fortabelse af sikkerhedsstillelsen

1.   For bydende, hvis bud ikke er blevet antaget, frigives den sikkerhed, der er stillet i henhold til artikel 44, straks efter den beslutning som er nævnt i artikel 46, stk. 2, og artikel 50, stk. 2.

2.   For tilslagsmodtagere frigives sikkerhedsstillelsen for de mængder, som salgsprisen er betalt for i henhold til artikel 49.

3.   Bortset fra tilfælde af force majeure inddrages sikkerhedsstillelsen for de mængder, som ikke er betalt i henhold til artikel 49, og salget annulleres for de mængder, der ikke er betalt.

AFSNIT IV

BESTEMMELSER OM MEDDELELSER

Artikel 55

Interventionsorganer og -centre for korn og ris

1.   For korn og ris giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om:

a)

de godkendte interventionsorganer

b)

de godkendte interventionscentre

c)

interventionscentrenes godkendte oplagringssteder og

d)

den minimumsmængde, der kræves ved opkøb af produkter til fast pris, hvis den afviger fra de mængder, som er fastsat i artikel 8, stk. 1.

2.   Meddelelserne gives i henhold til artikel 58.

3.   Listen over interventionsorganer, listen over interventionscentre og deres oplagringssteder og ajourføringer heraf gøres tilgængelige for medlemsstaterne og offentligheden på passende måde via de informationssystemer, Kommissionen har indført, herunder ved at de offentliggøres på internettet.

Artikel 56

Ugentlige meddelelser for korn og ris

1.   Når der er indledt intervention, og indtil opkøbene er afsluttet, giver medlemsstaterne for hver kornart, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, og for ris senest hver onsdag kl. 12.00 (belgisk tid) Kommissionen meddelelse om følgende for den foregående uge:

a)

de mængder blød hvede, der er tilbudt i henhold til artikel 13

b)

de mængder, der er givet tilslag for i henhold til artikel 20, stk. 1

c)

de mængder, som artikel 24, stk. 5, gælder for

d)

de mængder, der er betinget overtaget, jf. artikel 31, stk. 1, litra a).

2.   For hver kornart, der er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, og for ris giver medlemsstaterne senest hver onsdag kl. 12.00 (belgisk tid) Kommissionen følgende oplysninger om lagersituationen for den foregående uge:

a)

de oplagrede mængder ved produktionsårets begyndelse

b)

de samlede mængder, der er overtaget siden produktionsårets begyndelse

c)

de samlede mængder, der er udlagret siden produktionsårets begyndelse, opdelt efter anvendelsesformål eller bestemmelse, og samlet svind

d)

samlede øremærkede (»kontraherede«) mængder opdelt efter anvendelsesformål eller bestemmelse

e)

de mængder, der er afgivet tilbud for ved udgangen af den ugentlige indberetningsperiode.

3.   For hver af de kornarter og kornkvaliteter, der betragtes som relevante for EU's marked, giver medlemsstaterne senest hver onsdag kl. 12.00 (belgisk tid) Kommissionen meddelelse om de repræsentative markedspriser udtrykt i national valuta pr. ton for den foregående uge. Disse priser beregnes regelmæssigt, uafhængigt og åbent på grundlag af kvalitetsegenskaberne, de enkelte produkters noteringssted og afsætningsleddet.

4.   For hver af de rissorter, der betragtes som relevante for EU's marked, giver medlemsstaterne senest hver onsdag kl. 12.00 (belgisk tid) Kommissionen meddelelse om de repræsentative markedspriser udtrykt i national valuta pr. ton for den foregående uge. Disse priser beregnes regelmæssigt, uafhængigt og åbent på grundlag af forarbejdningsleddet, de enkelte produkters noteringssted og afsætningsleddet.

5.   Meddelelserne gives i henhold til artikel 58.

Artikel 57

Månedlige meddelelser

1.   Interventionsorganer, der har interventionslagre, giver senest den 15. i hver måned Kommissionen meddelelse om følgende for den foregående måned:

a)

for korn de vejede gennemsnitsresultater for egenvægt, vandindhold, andel af knækkede kerner og proteinindhold, som for de kornpartier, der er overtaget, er konstateret for de regionale niveauer, der er anført i bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 (19)

b)

for smør og skummetmælkspulver:

i)

de mængder, der er på lager af hvert produkt ved den pågældende måneds udgang og de mængder, der er ind- og udlagret i løbet af den måned

ii)

de mængder af hvert produkt, der er blevet udlagret i løbet af den pågældende måned, opdelt efter de forordninger, som de er omfattet af

iii)

de mængder, der er på lager af hvert produkt ved den pågældende måneds udgang, opdelt efter alder

c)

for oksekød:

i)

de mængder, der er på lager af hvert produkt ved den pågældende måneds udgang og de mængder, der er ind- og udlagret i løbet af den måned

ii)

de mængder af hvert produkt, der er blevet udlagret i løbet af den pågældende måned, opdelt efter de forordninger, som de er omfattet af

iii)

de mængder af hvert udbenet produkt, for hvilke der er indgået kontrakt om salg i den pågældende måned

iv)

de mængder af hvert udbenet produkt, der er udstedt udlagringsanvisning eller et lignende dokument for i den pågældende måned.

v)

de mængder af hvert udbenet produkt, der er fremstillet af ikke-udbenet oksekød, som er opkøbt ved intervention i den pågældende måned

vi)

ikke-kontraherede lagre og fysiske lagre af hvert udbenet produkt ved udgangen af den pågældende måned med angivelse af aldersstrukturen for de ikke-kontraherede lagre.

d)

for alle produkter oplysning om, at der er indledt licitation, de mængder, der er givet tilslag for, og de minimumssalgspriser, der er fastsat, hvis artikel 50 finder anvendelse.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), forstås ved:

a)

»indlagrede mængder«: de mængder, der faktisk er blevet indlagret og eventuelt overtaget af interventionsorganet

b)

»udlagrede mængder«: de mængder, der er blevet udlagret, eller, hvis køberen overtager de pågældende produkter inden udlagringen, de overtagne mængder.

3.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra c), forstås ved:

a)

»ikke-kontraherede lagre«: de lagre, for hvilke der endnu ikke er indgået en kontrakt om salg

b)

»fysiske lagre«: summen af de ikke-kontraherede lagre og de lagre, for hvilke der er indgået en kontrakt om salg, men som endnu ikke er blevet overtaget.

4.   I forbindelse med de meddelelser, der skal gives i henhold til denne artikel, giver interventionsorganerne også Kommissionen meddelelse om, at der ikke er modtaget nogen meddelelser.

5.   Meddelelserne gives i henhold til artikel 58.

Artikel 58

Metode til fremsendelse af meddelelser

1.   Når der henvises til denne artikel, giver medlemsstaterne Kommissionen elektronisk meddelelse ved hjælp af den blanket, som Kommissionen har udarbejdet til brug for dem.

2.   Meddelelsernes form og indhold defineres på grundlag af standardforlæg eller metoder, som Kommissionen har udarbejdet til brug for myndighederne. Disse forlæg og metoder tilpasses og ajourføres, efter at den forvaltningskomité, der er nævnt i artikel 195, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, og eventuelt de berørte myndigheder er blevet underrettet.

3.   Meddelelserne gives under ansvar af de myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget.

AFSNIT V

ÆNDRINGER, OPHÆVELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 59

Ændring af forordning (EF) nr. 562/2005

Kapitel I i forordning (EF) nr. 562/2005 udgår.

Artikel 60

Ophævelse

Følgende forordninger ophæves

a)

forordning (EF) nr. 1669/2006 med virkning fra nærværende forordnings ikrafttrædelse

b)

forordning (EF) nr. 214/2001 og (EF) nr. 105/2008 med virkning fra den 1. marts 2010

c)

forordning (EF) nr. 687/2008, (EF) nr. 127/2009 og (EF) nr. 670/2009 med virkning fra den 1. juli 2010 for korn

d)

forordning (EØF) nr. 75/91 og (EF) nr. 670/2009 med virkning fra den 1. september 2010 for ris.

De ophævede forordninger gælder fortsat for tilbud og bud, der er afgivet i henhold til disse forordninger. Nærværende forordning gælder dog for oplagring og salg af produkter i alle tilfælde.

Artikel 61

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes dog fra:

a)

den 1. marts 2010 for smør og skummetmælkspulver

b)

den 1. juli 2010 for korn og

c)

den 1. september 2010 for ris.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 1.

(3)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 35.

(4)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(5)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 11.

(6)  EFT L 9 af 12.1.1991, s. 15.

(7)  EFT L 37 af 7.2.2001, s. 100.

(8)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 6.

(9)  EUT L 32 af 6.2.2008, s. 3.

(10)  EUT L 192 af 19.7.2008, s. 20.

(11)  EUT L 42 af 13.2.2009, s. 3.

(12)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 22.

(13)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(14)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(15)  EUT L 251 af 27.7.2004, s. 9.

(16)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(17)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 3.

(18)  EUT  114 af 26.4.2008, s. 3.

(19)  EFT L 88 af 3.4.1990, s. 1.


BILAG I

KORN

DEL I

Betingelser for, at korn kan komme i betragtning

De krav, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, er som følger for korn:

a)

kornet har den for den pågældende kornart karakteristiske farve

b)

kornet har en sund lugt og er frit for levende skadedyr (herunder mider) på alle udviklingsstadier

c)

kornet opfylder minimumskvalitetskravene i del II i dette bilag, og

d)

indholdet af forurenende stoffer, herunder radioaktivitet, overskrider ikke de tilladte maksimumsværdier, der er fastsat i EF-bestemmelserne.

I denne forbindelse er de tilladte maksimumsværdier for forurenende stoffer, der ikke må overskrides, følgende:

a)

for blød hvede og hård hvede: dem, der er fastsat i henhold til forordning (EØF) nr. 315/93 (1), inkl. kravene vedrørende det indhold af fusariumtoksiner for blød hvede og hård hvede, der er fastsat i punkt 2.4 til 2.7 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2)

b)

for byg, majs og sorghum: dem, der er fastsat i direktiv 2002/32/EF.

Medlemsstaterne kontrollerer indholdet af forurenende stoffer, herunder radioaktivitet, på basis af en målrettet risikoanalyse under hensyn til især oplysningerne fra tilbudsgiveren eller den bydende og deres forpligtelser med hensyn til overholdelsen af normerne, navnlig på baggrund af analyseresultaterne.

Desuden skal den dej, der opnås af blød hvede, hvis analyserne viser, at Zélény-tallet for et parti af denne hvede ligger mellem 22 og 30, anses for ikke-klæbrig og maskinbearbejdelig, for at denne hvede kan betragtes som værende af sund, sædvanlig handelskvalitet.

DEL II

Minimumskvalitetskriterier, jf. del I

 

Hård hvede

Blød hvede

Byg

Majs

Sorghum

A.

Maksimalt vandindhold

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Maksimal andel af bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn, heraf højst:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Knækkede kerner

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Kornbesats (urenheder) (andet end i punkt 3)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

heraf:

 

 

 

 

 

a)

uudviklede kerner

b)

andre kornarter

3 %

5 %

c)

kerner angrebet af skadedyr

d)

kerner med misfarvede kim

e)

varmebeskadigede kerner

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Plettede og/eller skimmelangrebne kerner, heraf:

5 %

skimmelangrebne kerner

1,5 %

4.

Spirede kerner

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Andre urenheder (Schwarzbesatz), heraf:

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

a)

fremmede frø

skadelige

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

andre

b)

fordærvede kerner, heraf:

 

 

 

 

 

kerner, der er fordærvet ved en spontan opvarmning eller ved en for brutal tørring

0,05 %

0,05 %

andre

c)

egentlige urenheder

d)

avner

e)

meldrøje

0,05 %

0,05 %

f)

kerner angrebet af brand og rust

g)

døde insekter og dele af insekter

C.

Maksimal andel af melede kerner, også delvist melede

27 %

D.

Maksimalt tanninindhold (3)

1 %

E.

Mindste egenvægt (kg/hl)

78

73

62

F.

Minimumsproteinindhold (3)

11,5 %

10,5 %

G.

Minimumsfaldtal i sekunder (Hagberg)

220

220

H.

Minimumszélény-tal (ml)

22

»—«

Ingen særlig bestemmelse.

Bestanddele, der ikke er mangelfrit basiskorn, er defineret i del III i dette bilag.

Kerner af basiskorn og andet korn, der er fordærvet, angrebet af meldrøje eller brand og rust, klassificeres i kategorien »andre urenheder«, selv om de har beskadigelser, der henhører under andre kategorier.

DEL III

1.   DEFINITION AF BESTANDDELE, SOM IKKE ER MANGELFRIT BASISKORN

1.1.   Knækkede kerner

Alle kerner, på hvilke endospermen ligger delvis udækket, betragtes som knækkede kerner. Kerner beskadiget ved tærskning og kerner, hvis kim er slået af, henregnes ligeledes til denne gruppe.

For majs forstås ved »knækkede kerner« dele af kerner eller kerner, der falder gennem en rundthulssigte med en huldiameter på 4,5 mm.

For sorghum forstås ved »knækkede kerner« dele af kerner eller kerner, der falder gennem en rundthulssigte med en huldiameter på 1,8 mm.

1.2.   Kornbesats (urenheder)

a)   Uudviklede kerner

Kerner, der, efter at samtlige andre i dette bilag nævnte bestanddele af kornprøven er fjernet, falder gennem slidssigter med følgende slidsbredder: blød hvede 2,0 mm, hård hvede 1,9 mm og byg 2,2 mm.

Uanset denne definition forstås dog ved »uudviklede kerner«

for byg i Estland, Letland, Finland og Sverige, der har en egenvægt på 64 kg/hl eller derover, og som tilbydes til intervention i disse medlemsstater, eller

for byg med et vandindhold på højst 12,5 % kerner, der, efter at samtlige andre i nærværende bilag nævnte bestanddele af kornprøven er fjernet, falder gennem slidssigter med en slidsbredde på 2,0 mm.

Endvidere henregnes også frostskadede kerner og alle umodne (grønne) kerner til uudviklede kerner.

b)   Andre kornarter

Alle kerner, som ikke tilhører den slags kerner, som prøven er udtaget af.

c)   Kerner angrebet af skadedyr

Kerner, der kan fremvise spor af afgnavning. Væggelusinficerede kerner hører ligeledes til denne gruppe.

d)   Kerner, der fremviser misfarvning af kimen, plettede kerner og skimmelangrebne kerner

Kerner med misfarvede kim er kerner med brune til sortbrune misfarvninger i skallen omkring ubeskadigede ikke-spirede kim. For blød hvede lades indtil 8 % kerner med misfarvede kim ude af betragtning.

For hård hvede forstås ved

»plettede kerner«: de kerner, der på andre steder end selve kimen udviser brune til brunsorte pletter

»skimmelangrebne kerner«: kerner, hvis frøhinde er angrebet af skimmelsvampens mycelium. Disse kerner er lettere uudviklede, krusede og har lyserøde eller hvide diffuse pletter med svagt afgrænsede konturer.

e)

Varmebeskadigede kerner: kerner, der fremviser ydre tegn på ristning, men som ikke er fordærvede kerner.

1.3.   Spirede kerner

Ved »spirede kerner« forstås kerner, hvor rod eller bladkimen kan ses med det blotte øje. Ved bedømmelse af prøvens indhold af spirede kerner skal der dog tages hensyn til dens almindelige udseende. Ved nogle kornarter, fx hård hvede, træder kimen stærkt frem, således at den skal, der dækker kimen, brister, når kornpartiet bringes i bevægelse. Disse kerner ligner spirede kerner, men skal ikke henregnes til denne gruppe. Spirede kerner foreligger kun, når kimen har undergået tydelige forandringer, hvorved en spiret kerne let lader sig skelne fra en normal kerne.

1.4.   Andre urenheder (Schwarzbesatz)

a)   Fremmede frø

»Fremmede frø« er frø af andre planter end korn, hvad enten disse planter er dyrket eller ej. Fremmede frø er frø uden udnyttelsesværdi, frø, der kan anvendes til kvægfoder, og skadelige frø.

Ved »skadelige frø« forstås frø, der er giftige for mennesker og dyr, frø, der generer eller komplicerer rensningen og formalingen af korn, samt frø, der ændrer kvaliteten af de forarbejdede kornprodukter.

b)   Fordærvede kerner

»Fordærvede kerner« er kerner, som ved forrådnelse, skimmel- eller bakterieangreb eller ved anden påvirkning er blevet uanvendelige til menneskeføde og for foderkorns vedkommende til foder.

Kerner, der er fordærvet ved en spontan opvarmning eller ved en for brutal tørring, tilhører også denne gruppe. Disse varmebeskadigede kerner er fuldt udvoksede kerner, hvis skal har en gråbrun til sort farve, og hvis indre ved gennemskæring viser en gullig-grå og sortbrun farvning.

Kerner, der er beskadigede af hvedegalmyg, regnes kun som fordærvede kerner, hvis mere end halvdelen af kernens overflade udviser en grå til sort farve som følge af et sekundært svampeangreb. Hvis misfarvningen dækker mindre end halvdelen af kernens overflade, regnes kernen som angrebet af skadedyr.

c)   Egentlige urenheder

Alle de bestanddele i en kornprøve, som bliver tilbage ved sigtning gennem en sigte med en slidsbredde på 3,5 mm (undtagen kerner af andre kornarter og meget tykke kerner af basiskornarten), samt de bestanddele, der passerer gennem en sigte med en slidsbredde på 1,0 mm, anses for egentlige urenheder. Sten, sand, dele af halmstrå og andre urenheder, som findes i prøverne, og som passerer gennem en sigte med en slidsbredde på 3,5 mm, men tilbageholdes af en sigte med en slidsbredde på 1,0 mm, tilhører også denne gruppe.

Denne definition gælder ikke for majs. For denne kornart skal alle de bestanddele i en prøve, der passerer gennem en sigte med en slidsbredde på 1 mm, samt alle de i første afsnit nævnte urenheder anses for egentlige urenheder.

d)

Avner (for majs brudstykker af kolber)

e)

Meldrøje

f)

Kerner angrebet af brand og rust

g)

Døde insekter og dele af insekter.

1.5.

Levende skadedyr

1.6.   Melede kerner

Ved »melede kerner« af hård hvede forstås kerner, hvis indre ikke kan anses for at være helt glasagtigt.

2.   BESTANDDELE, SOM SKAL TAGES I BETRAGTNING FOR HVER KORNART VED DEFINITION AF URENHEDER

2.1.   Hård hvede

Ved »kornbesats (urenheder)« forstås uudviklede kerner, kerner af andre kornarter, kerner angrebet af skadedyr, kerner med misfarvede kim, plettede eller skimmelangrebne kerner og varmebeskadigede kerner.

Ved »andre urenheder« forstås fremmede frø, fordærvede kerner, egentlige urenheder, avner, meldrøje, kerner angrebet af brand og rust, døde insekter og dele af insekter.

2.2.   Blød hvede

Ved »kornbesats (urenheder)« forstås uudviklede kerner, kerner af andre kornarter, kerner angrebet af skadedyr, kerner med misfarvede kim og varmebeskadigede kerner.

Ved »andre urenheder« forstås fremmede frø, fordærvede kerner, egentlige urenheder, avner, meldrøje, kerner angrebet af brand og rust, døde insekter og dele af insekter.

2.3.   Byg

Ved »kornbesats (urenheder)« forstås uudviklede kerner, kerner af andre kornarter, kerner angrebet af skadedyr og varmebeskadigede kerner.

Ved »andre urenheder« forstås fremmede frø, fordærvede kerner, egentlige urenheder, avner, døde insekter og dele af insekter.

2.4.   Majs

Ved »kornbesats (urenheder)« forstås kerner af andre kornarter, kerner angrebet af skadedyr og varmebeskadigede kerner.

For denne kornart skal alle de bestanddele i en prøve, der passerer gennem en sigte med en slidsbredde på 1,0 mm, anses for egentlige urenheder.

Ved »andre urenheder« forstås fremmede frø, fordærvede kerner, egentlige urenheder, avner, døde insekter og dele af insekter.

2.5.   Sorghum

Ved »kornbesats (urenheder)« forstås kerner af andre kornarter, kerner angrebet af skadedyr og varmebeskadigede kerner.

Ved »andre urenheder« forstås fremmede frø, fordærvede kerner, egentlige urenheder, avner, døde insekter og dele af insekter.

DEL IV

Metoder til bestemmelse af kvaliteten af korn, der tilbydes til intervention

Ved bestemmelsen af kvaliteten af korn, der tilbydes til intervention, anvendes følgende metoder:

a)

referencemetoden til bestemmelse af de bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn, er anført i del V i dette bilag

b)

referencemetoden til bestemmelse af vandindholdet er anført i del VI i dette bilag. Medlemsstaterne kan dog endvidere benytte andre metoder, der er baseret på princippet i bilag V, ISO-metode 712:1998 eller en metode, der er baseret på infrarød teknologi. I tilfælde af tvist har kun metoden i del V i dette bilag gyldighed

c)

referencemetoden til bestemmelse af tanninindholdet i sorghum er ISO-metoden 9648:1988

d)

referencemetoden til bestemmelse af, om dej af blød hvede er ikke-klæbrig og maskinbearbejdelig, er anført i del VII i dette bilag

e)

referencemetoden til bestemmelse af proteinindholdet i formalet blød hvede er den metode, der er anerkendt af International Association for Cereal Chemistry (ICC), og hvis normer er fastsat under nr. 105/2: »metode til bestemmelse af proteinindholdet i korn og kornprodukter«.

Medlemsstaterne kan dog benytte enhver anden metode. I så fald skal de over for Kommissionen i forvejen godtgøre, at ICC godkender de ved denne anden metode opnåede resultater som ligestillede

f)

Zélény-tallet for formalet blød hvede bestemmes efter ISO-metode 5529:1992

g)

Hagberg-faldtallet (test for amylaseaktivitet) bestemmes efter ISO-metode 3093:2004

h)

referencemetoden til bestemmelse af indholdet af melede kerner i hård hvede er anført i del VIII i dette bilag

i)

referencemetoden til bestemmelse af egenvægten er ISO-metode 7971/2:1995

j)

prøveudtagningsmetoderne og referenceanalysemetoderne til bestemmelse af mykotoksinindholdet er dem, der er nævnt i bilag I til forordning (EF) nr. 1881/2006 og fastsat i bilag I og II til Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 (4).

DEL V

Referencemetode til bestemmelse af de bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn

1.

For blød hvede, hård hvede og byg sigtes en gennemsnitsprøve på 250 g gennem to slidssigter, den ene med en slidsbredde på 3,5 mm og den anden med en slidsbredde på 1,0 mm, i begge tilfælde i et halvt minut.

For at sikre en konstant sigtning anbefales en mekanisk sigte, fx et vibrationsbord med påmonterede sigter.

De bestanddele, der holdes tilbage af sigten med en slidsbredde på 3,5 mm, og de bestanddele, der passerer gennem sigten med en slidsbredde på 1,0 mm, vejes sammen og betragtes som egentlige urenheder. Omfatter de bestanddele, der holdes tilbage af sigten med en slidsbredde på 3,5 mm, dele af gruppen »andre kornarter« eller meget tykke kerner af basiskornet, skal disse dele eller kerner føres tilbage til den sigtede prøve. Ved sigtning gennem sigten med en slidsbredde på 1,0 mm skal det undersøges, om der i prøven findes levende skadedyr.

Af den sigtede prøve tages der ved hjælp af en prøvedeler en prøve på 50 til 100 g. Denne delprøve vejes.

Derefter spredes denne delprøve ved hjælp af en pincet eller en hornspatel ud på en bordflade, og knækkede kerner, andre kornarter, spirede kerner, kerner angrebet af skadedyr, frostskadede kerner, kerner med misfarvede kim, plettede kerner, fremmede frø, meldrøje, fordærvede kerner, kerner angrebet af brand og rust, avner, levende skadedyr og døde insekter fjernes.

Såfremt delprøven indeholder kerner, som endnu sidder i avnerne, afskalles disse kerner med hånden, idet avnerne betragtes som dele af avner. Sten, sand og dele af halmstrå betragtes som egentlige urenheder.

Delprøven sigtes i et halvt minut gennem en sigte med en slidsbredde på 2,0 mm for blød hvede, 1,9 mm for hård hvede og 2,2 mm for byg. De bestanddele, der passerer gennem denne sigte, betragtes som uudviklede kerner. Frostskadede samt umodne grønne kerner henhører under gruppen »uudviklede kerner«.

2.

En gennemsnitsprøve på 500 g for majs og på 250 g for sorghum rystes i et halvt minut i en sigte med en slidsbredde på 1,0 mm. Det konstateres, om der forekommer levende skadedyr og døde insekter.

I de bestanddele, der bliver tilbage efter sigtning med en sigte med en slidsbredde på 1,0 mm, frasorteres sten, sand, dele af halmstrå og andre egentlige urenheder ved hjælp af en pincet eller en hornspatel.

De således fjernede egentlige urenheder føjes til de bestanddele, der er passeret gennem sigten med en slidsbredde på 1,0 mm, og vejes sammen med disse.

Ved hjælp af en prøvedeler tages en prøve på 100 til 200 g for majs og på 25 g til 50 g for sorghum af den sigtede prøve. Denne delprøve vejes. Derefter spredes den i et tyndt lag ud på en bordplade. Ved hjælp af en pincet eller en hornspatel fjernes dele af andre kornarter, kerner angrebet af skadedyr, frostskadede kerner, spirede kerner, fremmede frø, fordærvede kerner, avner, levende skadedyr og døde insekter.

Derefter sigtes denne delprøve gennem en rundthulssigte med en huldiameter på 4,5 mm for majs og med en huldiameter på 1,8 mm for sorghum. De bestanddele, der passerer gennem denne sigte, betragtes som knækkede kerner.

3.

De grupper bestanddele, der ikke er mangelfrit basiskorn, og som er bestemt i henhold til de i punkt 1 og 2 nævnte metoder, skal vejes så akkurat som muligt med en nøjagtighed på 0,01 g og beregnes i procentvise andele af gennemsnitsprøven. Oplysningerne i analyserapporten angives med en nøjagtighed på 0,1 %. Det konstateres, om der er levende skadedyr til stede.

Principielt skal der ved hver prøve foretages to analyser. De må med hensyn til de samlede ovenfor nævnte bestanddele ikke afvige fra hinanden med mere end 10 %.

4.

Ved de i punkt 1, 2 og 3 nævnte metoder skal følgende apparatur anvendes:

a)

prøvedeler, fx en konisk eller en riflet prøvedeler

b)

præcisions- og finvægt

c)

slidssigter med en slidsbredde på 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm og 3,5 mm og rundthulssigter med en huldiameter på 1,8 mm og 4,5 mm. Sigterne monteres eventuelt på et vibrationsbord.

DEL VI

Referencemetode til bestemmelse af vandindholdet

1.   Princip

Produktet tørres ved en temperatur på 130-133 oC og ved normalt atmosfærisk lufttryk i et i forhold til partiklernes størrelse passende tidsrum.

2.   Anvendelsesområde

Denne tørringsmetode gælder for knust korn, hvoraf mindst 50 % passerer gennem en sigte med en maskestørrelse på 0,5 mm, og højst 10 % holdes tilbage af en sigte med runde masker på 1,0 mm. Metoden gælder også for mel.

3.   Apparatur

Præcisionsvægt.

Findelingsapparat af et materiale, som ikke absorberer fugtighed, er let at rense, giver en hurtig og ensartet formaling uden at fremkalde en mærkbar opvarmning, hvor kontakt med den omgivende luft så vidt muligt undgås, og som svarer til de i punkt 2 stillede krav (fx en keglemølle, der kan skilles ad).

Beholder af korrosionsbestandigt metal eller af glas med slebet låg; nyttefladen må muliggøre en fordeling af prøven med 0,3 gram pr. cm2.

Elektrisk opvarmet, termostatstyret tørreskab, som er indstillet på en temperatur mellem 130 og 133 oC (5) og med tilstrækkelig ventilation (6).

Eksikkator med en tyk, perforeret plade af metal eller eventuelt porcelæn, indeholdende et effektivt tørringsmiddel.

4.   Fremgangsmåde

Tørring

I den på forhånd tarerede beholder afvejes med en nøjagtighed på ± 1 mg ca. 5 g af den formalede substans af småkernet korn eller ca. 8 g i tilfælde af majs. Beholderen anbringes i et tørreskab, der er opvarmet til 130-133 oC. Anbringelsen foregår så hurtigt som muligt for at undgå, at tørreskabets temperatur falder for meget. Man lader tørringen vare 2 timer for småkernet korn og 4 timer for majs fra det tidspunkt, hvor tørreskabet på ny har nået en temperatur på 130-133 oC. Derefter tages beholderen ud af tørreskabet, låget lægges hurtigt på, og den afkøles i 30 til 45 minutter i en eksikkator, hvorefter den vejes (med en nøjagtighed på ± 1 mg).

5.   Beregningsmetode og formler

E

=

prøvens oprindelige vægt i gram

M

=

prøvens vægt i gram efter konditionering

=

prøvens vægt i gram efter formaling

m

=

prøvens vægt i gram efter tørring.

Produktets vandindhold, udtrykt i procent, er lig med:

uden forudgående konditionering (E - m) × 100/E,

med forudgående konditionering ((M« - m)M/M« + E - M) × 100/E = 100 (1 - Mm/EM«)

Der foretages mindst to forsøg.

6.   Bestemmelsens nøjagtighed

Forskellen mellem de værdier, der opnås ved to bestemmelser foretaget samtidigt eller hurtigt efter hinanden af den samme analytiker, må ikke overstige 0,15 g vand pr. 100 g prøvemateriale. Hvis denne værdi er overskredet, skal bestemmelserne gentages.

DEL VII

Metode til bestemmelse af, om dej af blød hvede er ikke-klæbrig og maskinbearbejdelig

1.   Foranstaltningens betegnelse

Metode til prøvebagning af hvedemel.

2.   Anvendelsesområde

Metoden anvendes på hvedemel, som er fremstillet på en laboratoriemølle, til fremstilling af gærbrød.

3.   Princip

I en nærmere angivet æltemaskine fremstilles en dej af mel, vand, gær, salt og sukker. Efter afvejning og rundvirkning hviler dejstykkerne i 30 minutter. De rundvirkes så anden gang, anbringes på bageplader, raskes en bestemt tid og bages. Dejens teknologiske egenskaber noteres. Brødene vurderes ud fra deres volumen og højde.

4.   Ingredienser

4.1.   Gær

Aktivt tørgær Saccharomyces cerevisiae, type DHW-Hamburg-Wansbeck, eller ingrediens med samme egenskaber.

4.2.

Ledningsvand

4.3.   Sukker-salt-ascorbinsyreopløsning

Opløs 30,0 ±0,5 g natriumklorid (handelskvalitet), 30,0 ±0,5 g sukker (handelskvalitet) og 0,040 ±0,001 g ascorbinsyre i 800 ± 5 g vand. Opløsningen fremstilles frisk hver dag.

4.4.   Sukkeropløsning

Opløs 5 ±0,1 g sukker (handelskvalitet) i 95 ± 1 g vand. Opløsningen fremstilles frisk hver dag.

4.5.   Maltmel (med enzymaktivitet)

Handelskvalitet.

5.   Udstyr og apparater

5.1.   Prøvebageri

hvor temperaturen kan holdes mellem 22 og 25 oC.

5.2.   Køleskab

som kan holde en temperatur på 4 ± 2 oC.

5.3.   Vægt

Maksimal belastning 2 kg, nøjagtighed 2 g.

5.4.   Vægt

Maksimal belastning 0,5 kg, nøjagtighed 0,1 g.

5.5.   Analysevægt

Nøjagtighed 0,1 × 10-3 g.

5.6.   Æltemaskine

Stephen UMTA 10 med æltearm model »Detmold« (A. Stephan Söhne GmbH) eller tilsvarende maskine med samme egenskaber.

5.7.   Raskeskab

som kan holde en temperatur på 30 ± 1 oC.

5.8.   Åbne plastkasser

fremstillet af polymethylmethacrylat (plexiglas, perspex). Indvendige mål 25 × 25 cm, højde 15 cm, godstykkelse 0,50 ±0,05 cm.

5.9.   Kvadratiske plastplader

fremstillet af polymethylmethacrylat (plexiglas, perspex). Mindst 30 × 30 cm, tykkelse 0,50 ±0,05 cm.

5.10.   Rundvirker

Brabender rundvirker (Brabender OHG) eller tilsvarende maskine med samme egenskaber.

6.   Prøveudtagning

Efter ICC-standard nr. 101.

7.   Fremgangsmåde

7.1.   Bestemmelse af vandbindingsevne

Vandbindingsevnen bestemmes efter ICC-standard nr. 115/1.

7.2.   Bestemmelse af tilsætning af maltmel

Bestem melets faldtal efter ISO 3093/1982. Hvis faldtallet er højere end 250, bestemmes ud fra en række blandinger af mel med stigende mængder maltmel den mængde maltmel, som kræves for at få et faldtal på 200-250 (4.5). Hvis faldtallet er under 250, skal maltmel ikke tilsættes.

7.3.   Reaktivering af tørgær

Opvarm sukkeropløsning (punkt 4.4) til 35 ± 1 oC. Hæld en vægtdel tørgær i fire dele af den tempererede sukkeropløsning. Der omrøres ikke. Om nødvendigt roteres glasset.

Lad opløsningen hvile i 10 ± 1 minut. Derefter omrøres der, indtil der fås en homogen suspension. Denne suspension anvendes inden for de næste 10 minutter.

7.4.   Temperering af mel og dejvæske

Temperaturen af mel og vand skal være sådan, at dejens temperatur umiddelbart efter æltningen er 27 ± 1 oC.

7.5.   Dejens sammensætning

Afvej med en nøjagtighed på 2 g 10 y/3 g mel »as is«, svarende til 1 kg med 14 % vandindhold, hvor »y« er den melmængde, der er anvendt i farinografundersøgelsen (se ICC-standard nr. 115/1).

Afvej med en nøjagtighed på 0,2 g den mængde maltmel, som er nødvendig for at bringe faldtallet inden for området 200 - 250 (7.2).

Afvej 430 ± 5 g sukker-salt-ascorbinsyreopløsning (punkt 4.3) og tilsæt vand til en samlet masse (på (x - 9) 10 y/3 g (se punkt 10.2), hvor »x« er den mængde vand, der er anvendt i farinografundersøgelsen (se ICC-standard nr. 115/1). Den totale masse af væsken (normalt mellem 450 og 650 g) skal bestemmes med en nøjagtighed på 1,5 g.

Afvej 90 ± 1 g gærsuspension (punkt 7.3).

Noter den samlede masse af dejen (P), som er summen af masserne af mel, sukker-salt-ascorbinsyreopløsning plus vand, gærsuspension og maltmel.

7.6.   Æltning

Først tempereres æltemaskinen (punkt 5.6) ved hjælp af lunkent vand til 27 ± 1 oC.

Hæld så de flydende ingredienser i maskinen, dernæst maltmelet og melet.

Start æltemaskinen (hastighed 1, 1 400 omdr./min.), og lad den køre i 60 sekunder. 20 sekunder efter æltningens start drejes skraberen, som sidder i låget af æltemaskinen, to omgange.

Mål dejens temperatur. Hvis den ligger uden for intervallet 26-28 oC, kasseres dejen, og en ny æltes, efter at ingrediensernes temperatur er justeret.

Bedøm dejens beskaffenhed og karakteriser den ved et af følgende udtryk:

ikke-klæbrig og maskinbearbejdelig, eller

klæbrig og ikke-maskinbearbejdelig.

For at kunne bedømmes som »ikke-klæbrig og maskinbearbejdelig« umiddelbart efter æltningen skal dejen danne en sammenhængende masse, som knap nok hænger i æltekedlens sider og æltearm. Dejen skal kunne samles og fjernes fra æltemaskinen med hånden på én gang og uden væsentlige tab.

7.7.   Afvejning og rundvirkning

Afvej med en relativ nøjagtighed på 2 g tre dejstykker efter formlen:

p

=

0,25 P, hvor:

p

=

det afvejede stykke dejs masse

P

=

dejens samlede masse.

Rundvirk straks dejstykkerne i 15 sekunder i rundvirkeren (punkt 5.10) og anbring dem dernæst på plastpladerne (punkt 5.9). Dæk dem med de omvendte plastkasser (punkt 5.8) og anbring dem i raskeskabet (punkt 5.7) i 30 ± 2 minutter.

Der må ikke drysses med mel.

7.8.   Formning

Bring dejstykkerne på plastpladerne, stadigvæk dækket af de omvendte plastkasser, hen til rundvirkeren (punkt 5.10) og giv igen hvert dejstykke en rundvirkning på 15 sekunder. Plastkassen, der dækker dejstykket, må først fjernes umiddelbart inden rundvirkningen. Bedøm dejens beskaffenhed og karakteriser den ved et af følgende udtryk:

ikke-klæbrig og maskinbearbejdelig, eller

klæbrig og ikke-maskinbearbejdelig.

For at kunne bedømmes som »ikke-klæbrig og maskinbearbejdelig« må dejen kun i ringe grad eller slet ikke hæfte til siderne i rundvirkerens kammer, så den, mens maskinen arbejder, frit kan rotere om sig selv og danne en kugle. Efter rundvirkningen må dejen ikke klæbe til siderne i rundvirkerens kammer, når låget tages af, eller kammeret svinges op.

8.   Prøvningsrapport

Prøvningsrapporten skal indeholde oplysning om:

dejens beskaffenhed efter æltning og formning (anden rundvirkning)

faldtal af melet uden tilsætning af maltmel

afvigelser fra det normale.

Den skal endvidere oplyse om:

hvilken metode der er brugt

alle referencer, der er nødvendige for at identificere prøven.

9.   Generelle bemærkninger

9.1.

Formlen til beregning af mængden af dejvæske er baseret på følgende:

Tilsætning af x ml vand til en melmængde, der svarer til 300 g mel med 14 % vandindhold, giver den ønskede dejkonsistens. Da der bruges 1 kg mel (14 % vandindhold), og x refererer til 300 g mel, skal der til bagetesten bruges x g vand, divideret med 3, ganget med 10, derfor 10 x/3 g.

De 430 g sukker-salt-ascorbinsyreopløsning indeholder 15 g salt og 15 g sukker. De 430 g opløsning indgår i dejvæsken. Hvis man altså vil tilsætte 10 x/3 g vand til dejen, må der tilsættes (10 x/3 + 30) g dejvæske bestående af 430 g sukker-salt-ascorbinsyreopløsning og noget ekstra vand.

Skønt noget af det vand, der tilsættes sammen med gærsuspensionen, absorberes af gærcellerne, indeholder suspensionen også frit vand. Det skønnes, at 90 g gærsuspension indeholder 60 g frit vand. For at foretage en korrektion på 60 g for dejvæsken, hvor det frie vand i gærsuspensionen medregnes, skal der tilsættes (10 x/3 + 30) - 60 g vand. Dette giver følgende: (10 x/3 + 30) - 60 = 10 x/3 - 30 = (x/3 - 3) 10 = (x - 9) 10/3, hvilket svarer til formlen i punkt 7.5. Hvis fx vandmængden i farinografundersøgelsen bestemmes til 165 ml, indsættes denne værdi i formlen, så at de 430 g sukker-salt-ascorbinsyreopløsning skal forhøjes til en samlet masse på:

(165 - 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Denne metode er ikke direkte anvendelig på hvede. Fremgangsmåden, som må anvendes for at kunne karakterisere hvedes bageegenskab, er følgende:

Rens hvedeprøven og bestem vandindholdet i den rensede hvede. Undlad at konditionere hveden, hvis vandindholdet ligger inden for området 15,0 til 16,0 %. I andre tilfælde reguleres hvedens vandindhold til 15,5 ±0,5 % mindst tre timer før formalingen.

Heraf fremstilles melet, idet man anvender en laboratiemølle Bühler MLU 202 eller en Brabender Quadrumat Senior eller et apparat med samme karakteristika.

Vælg en sådan fremgangsmåde ved formalingen, at der fremstilles et mel med en udmalingsgrad på mindst 72 % og med et askeindhold på mellem 0,50 og 0,60 % på tørstofbasis.

Bestem askeindholdet i melet i henhold til bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 og vandindholdet i henhold til nærværende forordning. Beregn udmalingsgraden efter følgende ligning:

E = (((100 - f) F)/(100 - w) W) × 100 %

hvor

E

=

udmalingsgrad

f

=

vandindhold i melet

w

=

vandindhold i hveden

F

=

fremstillet melmængde med vandindhold f

W

=

formalet hvedemængde med vandindhold w.

Bemærk

:

Nærmere oplysning om ingredienser og apparater fremgår af dokument T/77 300 af 31. marts 1977 publiceret af Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen, Nederlandene.

DEL VIII

Bestemmelse af indholdet af melede kerner

1.   Princip

Der bruges kun en del af prøven til bestemmelse af indholdet af melede kerner. Kernerne snittes på Pohls kernesnitter eller et tilsvarende instrument.

2.   Udstyr og apparater

Pohls kernesnitter eller et tilsvarende instrument

pincet, skalpel

skål eller kar.

3.   Fremgangsmåde

a)

Undersøgelsen foretages af en prøve på 100 g, efter at bestanddele, der ikke er mangelfrit basiskorn, er frasorteret.

b)

Prøven spredes i en skål og rystes godt sammen.

c)

Efter at en plade er indsat i kernesnitteren, spredes en håndfuld kerner på gitteret. Der bankes kraftigt, således at der kun er én kerne pr. hul. Den bevægelige del sænkes for at holde på kernerne, der derefter snittes.

d)

Der tilberedes plader, så mindst 600 kerner bliver snittet.

e)

Antallet af melede kerner tælles, hvorved også delvist melede kerner tælles med.

f)

Procentdelen af melede kerner, inklusive delvist melede kerner, beregnes.

4.   Angivelse af resultater

I

=

masse i gram af bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn.

M

=

procentdel melede kerner, inklusive delvist melede kerner, i de undersøgte kerner.

5.   Resultat

Melede kerner, inklusive delvist melede kerner, i procentdel af prøven:

(M × (100 - I))/100 = …

DEL IX

Tillæg og fradrag

Tabel I

Tillæg for vandindhold

Majs og sorghum

Andre kornarter

Vandindhold

(%)

Tillæg

(EUR/t)

Vandindhold

(%)

Tillæg

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1,0

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


Tabel II

Fradrag for vandindhold

Majs og sorghum

Andre kornarter

Vandindhold

(%)

Fradrag

(EUR/t)

Vandindhold

(%)

Fradrag

(EUR/t)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


Tabel III

Fradrag for egenvægt

Kornart

Egenvægt

(kg/hl)

Fradrag

(EUR/t)

Blød hvede

under 76 til 75

0,5

 

under 75 til 74

1,0

 

under 74 til 73

1,5

Byg

under 64 til 62

1,0


Tabel IV

Fradrag for proteinindhold

Proteinindhold (7)

(N × 5,7)

Fradrag

(EUR/t)

under 11,5 til 11,0

2,5

under 11,0 til 10,5

5

DEL X

Praktisk metode til bestemmelse af det fradrag, der af interventionsorganerne skal anvendes på sorghumprisen

1.   Basisoplysninger

P =

=

procent tannin i tørstoffet

0,4 %

=

procent tannin, fra hvilken der anvendes fradrag, 11 % (8) = fradrag svarende til 1 % tannin i tørstoffet.

2.   Beregning af fradraget

Fradraget, der udtrykt i euro skal anvendes på referenceprisen, beregnes efter følgende formel:

11 (P - 0,40)

Image

Image

DEL XI

Beregning af tillæg og fradrag

De tillæg og fradrag, der er omhandlet i artikel 38, udtrykkes i euro pr. ton og anvendes på interventionsprisen for det korn, der tilbydes til intervention, idet interventionsprisen ganges med summen af de procentvise tillæg og fradrag, der fastlægges således:

a)

når vandindholdet i korn, der tilbydes til intervention, er lavere end 13 % for majs og sorghum og 14 % for andre kornarter, fremgår de tillæg, der skal anvendes, af tabel I i del IX i dette bilag. Når vandindholdet i disse kornarter, der tilbydes til intervention, er højere end henholdsvis 13 % og 14 %, fremgår de fradrag, der skal foretages, af tabel II i del IX i dette bilag

b)

når egenvægten af korn, der tilbydes til intervention, afviger fra vægt/volumen-forholdet på 76 kg/hl for blød hvede og på 64 kg/hl for byg, fremgår de fradrag, der skal foretages, af tabel III i del IX i dette bilag

c)

når andelen af knækkede kerner overstiger 3 % for hård hvede, blød hvede og byg og 4 % for majs og sorghum, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %

d)

når andelen af kornbesats (urenheder) overstiger 2 % for hård hvede, 4 % for majs og sorghum og 5 % for blød hvede og byg, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %

e)

når andelen af spirede kerner overstiger 2,5 %, foretages der et fradrag på 0,05 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %

f)

når andelen af andre urenheder (Schwarzbesatz) overstiger 0,5 % for hård hvede og 1 % for blød hvede, byg, majs og sorghum, foretages der et fradrag på 0,1 EUR for hver yderligere afvigelse på 0,1 %

g)

når andelen af melede kerner for hård hvede overstiger 20 %, foretages der et fradrag på 0,2 EUR for hver yderligere afvigelse på 1 % eller del af 1 %

h)

når proteinindholdet i blød hvede er lavere end 11,5 %, fremgår de fradrag, der skal foretages, af tabel IV i del IX i dette bilag

i)

når indholdet af tannin i sorghum, der tilbydes til intervention, er højere end 0,4 % af tørstoffet, beregnes det fradrag, der skal foretages, efter den praktiske metode i del X i dette bilag.

DEL XII

Prøveudtagnings- og analysemetoder for korn

1.

For hvert parti korn konstateres kvalitetsegenskaberne på grundlag af en repræsentativ prøve, der fremstilles af prøver, der udtages af hver levering, dog mindst én prøve for hver 60 t.

2.

Interventionsorganet lader under sit ansvar foretage en analyse af de udtagne prøvers egenskaber senest 20 arbejdsdage efter den dato, hvor den repræsentative prøve blev fremstillet.

3.

De referencemetoder, der anvendes til at bestemme kvaliteten af det korn, der tilbydes til intervention, er fastsat i del IV, V, VI og VII i dette bilag.

4.

Den bydende eller tilbudsgiveren bliver informeret om analyseresultaterne via den overtagelsesattest, der er nævnt i artikel 34.

5.

I tilfælde af tvist underkaster interventionsorganet på ny den pågældende vare den fornødne kontrol.


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(3)  I % af tørstof.

(4)  EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12.

(5)  Lufttemperaturen i tørreskabets indre.

(6)  Tørreskabet skal have en sådan varmekapacitet, at det med en forhåndsindstilling på 130 til 133 oC når op på denne temperatur senest 45 minutter efter, at det højeste antal prøver, der tørres samtidig, er sat ind. Ventilationen skal være af en sådan beskaffenhed, at forskellen mellem de resultater, der opnås efter to timers tørring af småkernet korn (blød hvede, hård hvede, byg og sorghum) eller fire timers tørring af majs, for alle de prøver af fine gryn, henholdsvis majs, som skabet kan rumme, og de resultater, der opnås efter tre timers tørring af småkernet korn og fem timers tørring af majs, er mindre end 0,15 %.

(7)  % af tørstof.

(8)  Fradrag i sorghumprisen, der foretages på basis af tanninindholdet beregnet pr. 1 000 g tørstof:

a)

fjerkræfordøjelig energi i 1 000 g tørstof af sorghum med et teoretisk tanninindhold på 0 %: 3 917 Kcal

b)

nedsættelse af den fjerkræfordøjelige energi i 1 000 g tørstof af sorghum for hvert yderligere procentpoint tannin: 419 Kcal

c)

forskel udtrykt i procentpoint mellem det fastsatte maksimumsindhold af tannin i sorghum, der overtages af interventionsorganerne, og det fastsatte tanninindhold for standardkvaliteten: 1,0 - 0,30 = 0,70

d)

forskel udtrykt i procentpoint mellem den fjerkræfordøjelige energi i sorghum med et tanninindhold på 1,0 % og i sorghum med samme tanninindhold som standardkvaliteten (0,30 %).

e)

fradrag svarende til et tanninindhold på 1 % i tørstoffet ud over 0,30 %.


BILAG II

RIS

DEL I

Betingelser for, at uafskallet ris kan komme i betragtning

De krav, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, er som følger for ris:

a)

den uafskallede ris er fri for lugt og levende insekter

b)

den har et vandindhold på højst 14,5 %

c)

den giver et forarbejdningsudbytte, der højst er 5 procentpoint mindre end de grundudbytter, der er anført i del III i dette bilag

d)

den procentvise andel af forskellige urenheder, af korn af andre rissorter og af defekte korn, som defineret i bilag IV til forordning (EF) nr. 1234/2007, overstiger ikke den maksimale procentsats, der er anført for hver type ris i del IV i dette bilag

e)

dens radioaktivitetsniveau overskrider ikke de tilladte maksimumsværdier, der er fastsat i EF-bestemmelserne.

I dette bilag forstås der ved »forskellige urenheder«: alle fremmedlegemer.

DEL II

Tillæg og fradrag

1.

De tillæg og fradrag, der er omhandlet i artikel 38, udtrykkes i euro pr. ton og anvendes på interventionsprisen for den uafskallede ris, der tilbydes til intervention, idet interventionsprisen ganges med summen af de procentvise tillæg og fradrag, der fastlægges således:

a)

når vandindholdet i den uafskallede ris overstiger 13 %, er fradraget i interventionsprisen lig med forskellen mellem vandindholdet i den ris, der tilbydes til intervention, angivet i procent med en nøjagtighed på en decimal, og 13 %

b)

når udbyttet ved forarbejdning af risen afviger fra det grundudbytte for den pågældende sort, der er fastsat i del III, punkt 1, i dette bilag, fastlægges tillæg og fradrag for hver sort efter del III, punkt 2, i dette bilag

c)

når andelen af defekte korn i den uafskallede ris overskrider de tolerancer, der gælder for standardkvaliteten af uafskallet ris, fastlægges det procentvise fradrag i interventionsprisen for hver type ris efter del V i dette bilag

d)

når andelen af forskellige urenheder i den uafskallede ris overstiger 0,1 %, opkøbes partiet til intervention med et fradrag i interventionsprisen på 0,02 % for hver yderligere afvigelse på 0,01 %

e)

når der tilbydes et parti uafskallet ris af en given sort til intervention, og andelen af korn af andre rissorter overstiger 3 %, opkøbes partiet med et fradrag i interventionsprisen på 0,1 % for hver yderligere afvigelse på 0,1 %.

2.

De tillæg og fradrag, der er omhandlet i punkt 1, fastlægges på grundlag af det vejede gennemsnit af resultaterne af analyserne af de repræsentative prøver, jf. del VI i dette bilag.

DEL III

Kriterier for beregning af forarbejdningsudbytte

1.   Grundudbytte ved forarbejdning

Sortsbetegnelse

Udbytte i helt korn

( %)

Samlet udbytte

( %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Ikke benævnte sorter

64

72

2.   Tillæg og fradrag på grundlag af forarbejdningsudbyttet

Udbytte ved forarbejdning af uafskallet ris til sleben ris i helt korn

Tillæg og fradrag pr. procentpoint udbytte

Højere end grundudbyttet

Tillæg på 0,75 %

Lavere end grundudbyttet

Fradrag på 1 %

Samlet udbytte ved forarbejdning af uafskallet ris til sleben ris

Tillæg og fradrag pr. procentpoint udbytte

Højere end grundudbyttet

Tillæg på 0,60 %

Lavere end grundudbyttet

Fradrag på 0,80 %

DEL IV

Maksimalt tilladte procentdele

Korndefekter

Rundkornet ris KN-kode

1006 10 92

Middelkornet og langkornet A-ris KN kode

1006 10 94 og 1006 10 96

Langkornet B-ris KN-kode

1006 10 98

Kridtagtige korn

6

4

4

Korn med røde riller

10

5

5

Plettede og skjoldede korn

4

2,75

2,75

Ravfarvede korn

1

0,50

0,50

Gule korn

0,175

0,175

0,175

Forskellige urenheder

1

1

1

Korn af andre rissorter

5

5

5

DEL V

Fradrag for defekte korn

 

Procentdelen af defekte korn, der medfører fradrag i interventionsprisen

Procentuelt fradrag (1), der anvendes på yderligere afvigelser i forhold til minimumskravet

Korndefekter

Rundkornet ris KN-kode

1006 10 92

Middelkornet og langkornet A-ris KN-kode

1006 10 94 og 1006 10 96

Langkornet B-ris KN-kode

1006 10 98

Kridtagtige korn

2-6 %

2-4 %

1,5-4 %

1 % for hver yderligere afvigelse på 0,5 %

Korn med røde riller

1-10 %

1-5 %

1-5 %

1 % for hver yderligere afvigelse på 1 %

Plettede og skjoldede korn

0,50-4 %

0,50-2,75 %

0,50-2,75 %

0,8 % for hver yderligere afvigelse på 0,25 %

Ravfarvede korn

0,05-1 %

0,05-0,50 %

0,05-0,50 %

1,25 % for hver yderligere afvigelse på 0,25 %

Gule korn

0,02-0,175 %

0,02-0,175 %

0,02-0,175 %

6 % for hver yderligere afvigelse på 0,125 %

DEL VI

Prøveudtagnings- og analysemetoder for uafskallet ris

1.

Med henblik på kontrol af de kvalitetsegenskaber, som varen i henhold til del I i dette bilag skal opfylde, udtager interventionsorganet prøver under tilstedeværelse af tilbudsgiveren eller den bydende eller dennes befuldmægtigede repræsentant.

Der sammensættes tre lige store repræsentative prøver på mindst 1 kilo. De er beregnet til:

a)

tilbudsgiveren eller den bydende

b)

det oplagringssted, hvor overtagelsen skal finde sted

c)

interventionsorganet.

Det antal stikprøver, der skal udtages til sammensætning af de repræsentative prøver, beregnes ved at dividere det tilbudte partis mængde med 10 tons. Hver stikprøve skal have samme vægt. De repræsentative prøver sammensættes, ved at stikprøverne lægges sammen og deles i tre.

Kontrollen af de krævede kvalitetsegenskaber foretages ud fra den repræsentative prøve til det lager, hvor overtagelsen skal finde sted.

2.

Der sammensættes repræsentative prøver for hver dellevering (lastvogn, flodpram, godsvogn) på de betingelser, der er fastsat i punkt 1.

Undersøgelsen af hver dellevering inden indlagringen på interventionslageret kan begrænses til kontrol af vandindhold, indhold af urenheder og verifikation af, at varen ikke indeholder levende insekter. Fører det endelige resultat af undersøgelsen senere til konstatering af, at en delleverance ikke opfylder minimumskvalitetskravene, afvises det dog at overtage den pågældende mængde. Hvis interventionsorganet i en medlemsstat er i stand til inden indlagringen at kontrollere, om hver delleverance opfylder alle minimumskvalitetskravene, skal det afvise at overtage en delleverance, der ikke opfylder disse krav.

3.

Der foretages kun kontrol af radioaktivitetsniveauet, hvis situationen kræver det, og i den nødvendige periode.

4.

Tilbudsgiveren eller den bydende bliver informeret om analyseresultaterne via den overtagelsesattest, der er nævnt i artikel 34.

5.

I tilfælde af tvist underkaster interventionsorganet på ny den pågældende vare den fornødne kontrol, og omkostningerne herved afholdes af den tabende part.

Der foretages en ny analyse af et laboratorium, som er godkendt af interventionsorganet, på grundlag af en ny repræsentativ prøve, der sammensættes af lige store dele af de repræsentative prøver, som tilbudsgiveren eller den bydende og interventionsorganet opbevarer. Ved delleveringer af det tilbudte parti opnås resultatet ved beregning af det vejede gennemsnit af resultaterne af analyserne af de nye repræsentative prøver af hver dellevering.


(1)  For defekte korn beregnes hver afvigelse i procent angivet med to decimaler.


BILAG III

OKSEKØD

DEL I

Betingelser for, at oksekød kan komme i betragtning

1.

Produkter, der er anført i del V i dette bilag, og som henhører under følgende kategorier, der er defineret i del A, afsnit II, i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007, kan opkøbes ved intervention:

a)

kød fra unge ikke-kastrerede handyr på under to år (kategori A)

b)

kød fra kastrerede handyr (kategori C).

2.

Der kan kun opkøbes hele eller halve slagtekroppe, der:

a)

er påført sundhedsmærkningen som fastsat i kapitel III, afsnit I, i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (1)

b)

ikke udviser kendetegn, der gør produkter heraf uegnede til oplagring eller senere anvendelse

c)

ikke stammer fra nedslagtede dyr

d)

har oprindelse i Fællesskabet efter artikel 39 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2)

e)

stammer fra dyr, der er opdrættet efter gældende veterinærkrav

f)

ikke overskrider de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet, der gælder ifølge EF-bestemmelserne.

g)

stammer fra slagtekroppe, hvis vægt ikke overstiger 340 kg.

Der foretages kun kontrol af radioaktivitetsniveauet, hvis situationen kræver det, og i den nødvendige periode.

3.

Der kan kun opkøbes hele eller halve slagtekroppe, der:

a)

eventuelt præsenteres efter opskæring i fjerdinger for den pågældendes regning i overensstemmelse med del V i dette bilag. Det skal især fastslås ved en kontrol, der omfatter hver del af slagtekroppen, om kravene i punkt 2 i nævnte del er opfyldt. Manglende overholdelse af blot et af disse krav medfører afvisning; afvises en fjerding, fordi den ikke opfylder præsentationskravene, og navnlig når en præsentationsmangel ikke kan afhjælpes under antagelsesproceduren, afvises også den tilsvarende fjerding af samme halve slagtekrop

b)

er klassificeret i henhold til EF-handelsklasseskemaet, der er omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007. Interventionsorganerne afviser produkter, som de efter en indgående kontrol af hver del af slagtekroppen ikke finder er klassificeret efter nævnte skema

c)

identificeres dels ved mærkning med såvel kategori som kropsbygnings- og fedningsklasse, dels ved påføring af identificerings- eller slagtenummeret. Den mærkning, der angiver kategori samt kropsbygnings- og fedningsklasse, skal være letlæselig og være foretaget ved stempling med giftfri stempelfarve, der ikke kan fjernes eller ændres, efter en metode, der er godkendt af de nationale myndigheder. Bogstaverne og tallene skal være mindst 2 cm høje. Mærkningen foretages på bagfjerdingerne ud for højrebet ved den fjerde lændehvirvel og på forfjerdingerne ud for spidsbrystet ca. 10 til 30 cm fra brystbenflækningen. Identificerings- eller slagtenummeret skal være påført på højde med midten af indersiden på hver fjerding, enten ved påstempling eller ved anvendelse af et skriveredskab, hvis skrift ikke kan udviskes, og som er godkendt af interventionsorganet

d)

er mærket efter den ordning, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (3).

DEL II

Omregningskoefficienter

Kvalitet

Koefficient

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

DEL III

Betingelser for overtagelse og kontrol i forbindelse hermed

1.

Produkterne leveres i partier på mellem 10 og 20 t. Denne mængde kan dog være på under 10 t, når den udgør restmængden af det oprindelige bud, eller når buddet er reduceret til under 10 t.

Leverede produkter accepteres og overtages kun, hvis interventionsorganets kontrol viser, at produkterne opfylder kravene i denne forordning. Det kontrolleres, om kravene i del I, punkt 2, litra e), i dette bilag er opfyldt, og især, om der forekommer stoffer, der er forbudt efter artikel 3 og artikel 4, nr. 1, i Rådets direktiv 96/22/EF (4), ved analyse af en prøve, hvis størrelse og bestemmelser svarer til, hvad der er fastsat i veterinærlovgivningen på området.

2.

Foretages der ingen forudgående inspektion umiddelbart før læsning ved slagteriets læsserampe og før transporten til interventionslagret, skal de halve slagtekroppe identificeres således:

a)

hvis de kun er mærket ved stempling, skal mærkningen være i overensstemmelse med del I, punkt 3, litra c), i dette bilag, og der skal udfærdiges et dokument, hvori den halve slagtekrops identificerings- eller slagtenummer er anført tillige med slagtedatoen

b)

hvis de også er mærket med en etiket, skal etiketterne være i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, 5 og 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008.

Opskæres de halve slagtekroppe i fjerdinger, skal opskæringen foregå i henhold til del VI i dette bilag. Fjerdingerne grupperes, så de kan accepteres for hver enkelt hel eller halv slagtekrop ved overtagelsen. Er de halve slagtekroppe ikke blevet opskåret i fjerdinger, før de transporteres til interventionslagret, skal de ved ankomsten opskæres i overensstemmelse med del VI i dette bilag.

På det sted, hvor fjerdingerne accepteres, identificeres hver fjerding med en etiket, som er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, 5 og 6, i forordning (EF) nr. 1249/2008. På etiketten anføres også fjerdingens vægt og licitationskontraktens nummer. Etiketterne fastgøres direkte enten til for- og baghasesenerne eller til halssenen på forfjerdingen og til slaget på bagfjerdingen, og der må ikke anvendes fastgørelsesmidler af metal eller plast.

Accepteringsproceduren omfatter en systematisk undersøgelse af hver leveret fjerdings præsentation, klassifikation, vægt og mærkning. Temperaturen kontrolleres også på en af bagfjerdingerne fra hver slagtekrop. Slagtekroppe, hvis vægt overstiger den maksimumsvægt, der er fastsat i del I, punkt 2, litra g), i dette bilag, accepteres ikke.

3.

Der kan foretages en forudgående inspektion umiddelbart før læsning ved slagteriets læsserampe af de halve slagtekroppes vægt, klassifikation, præsentation og temperatur. Slagtekroppe, hvis vægt overstiger den maksimumsvægt, der er fastsat i del I, punkt 2, litra g), i dette bilag, accepteres ikke. Afviste produkter mærkes som sådanne, og de kan ikke længere tilbydes til forudgående inspektion eller til proceduren for accept.

Inspektionen omfatter partier på højst 20 t halve slagtekroppe som defineret af interventionsorganet. Hvis tilbuddet omfatter fjerdinger, kan interventionsorganet imidlertid godkende et parti på over 20 t halve slagtekroppe. Hvis antallet af afviste halve kroppe overstiger 20 % af det samlede antal i partiet, afvises hele partiet i henhold til punkt 6.

Inden den senere transport til interventionslagret udskæres de halve slagtekroppe i fjerdinger efter forskrifterne i del VI i dette bilag. Hver fjerding vejes og identificeres systematisk med en etiket, som er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, 5 og 6, i forordning (EF) nr. 1249/2008. På etiketten anføres også fjerdingens vægt og licitationskontraktens nummer. Etiketterne fastgøres direkte enten til for- og baghasesenerne eller til halssenen på forfjerdingen og til slaget på bagfjerdingen, og der må ikke anvendes fastgørelsesmidler af metal eller plast.

Derefter grupperes de fjerdinger, som svarer til de enkelte slagtekroppe, så proceduren for accept kan gennemføres for hver enkelt hel eller halv slagtekrop, når overtagelsen sker.

Hvert parti ledsages til det sted, hvor accepten finder sted, af en kontrolliste, som indeholder alle oplysninger om de halve kroppe eller fjerdingerne, herunder antallet af frembudte halve kroppe eller fjerdinger, og om de er accepteret eller afvist. Kontrollisten udleveres til den person, der accepterer produkterne.

Transportmidlet forsegles, før det forlader slagteriet. Seglets nummer skal fremgå af hygiejnecertifikatet eller kontrollisten.

Under accepteringsproceduren kontrolleres de leverede fjerdingers præsentation, klassifikation, vægt, mærkning og temperatur.

4.

Den forudgående inspektion og proceduren for accept af de frembudte produkter udføres af en repræsentant for interventionsorganet eller en person, som organet har bemyndiget hertil, som er uddannet klassifikatør, og som ikke deltager i slagteriets klassifikation og er fuldstændig uafhængig af tilslagsmodtageren. Uafhængigheden sikres navnlig ved, at de pågældende regelmæssigt skifter mellem flere interventionslagre.

Interventionsorganet registrerer hvert parti fjerdingers samlede vægt ved overtagelsen og opbevarer oplysningen.

Den person, der accepter produkterne, udfylder et dokument med fuldstændige oplysninger om antallet af de frembudte produkter og deres vægt, og om de er accepteret eller afvist.

5.

Ved overtagelse af ikke-udbenet kød, der skal udbenes, på interventionscentre, der ikke opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 5, andet afsnit, gælder følgende bestemmelser om identifikation, levering og kontrol:

a)

ved den i punkt 1 omhandlede overtagelse skal for- og bagfjerdinger til udbening mærkes med bogstaverne »INT« på indersiden og ydersiden efter de samme regler, som i del I, punkt 3, litra c), i dette bilag er fastsat for mærkning af kategori, påføring af slagtenummer og anbringelse af mærker; bogstaverne »INT« anbringes dog på indersiden af hver fjerding ud for tredje eller fjerde ribben på forfjerdingen og ud for syvende eller ottende ribben på bagfjerdingen

b)

testikeltalget skal blive siddende på, indtil overtagelsen har fundet sted, og fjernes før vejningen

c)

de leverede produkter opdeles i partier som defineret i punkt 1 i denne del.

Hvis der opdages slagtekroppe eller fjerdinger, der er mærket med bogstaverne »INT« uden for de områder, som er forbeholdt sådanne slagtekroppe eller fjerdinger, foretager medlemsstaten en undersøgelse, træffer passende foranstaltninger og underretter Kommissionen herom.

6.

Hvis andelen af afviste produkter på grundlag af antallet af frembudte halve slagtekroppe eller fjerdinger overstiger 20 % af det frembudte parti, afvises og mærkes alle produkter i partiet som sådanne, og de kan ikke længere tilbydes til forudgående inspektion eller til proceduren for accept.

DEL IV

Udbening

I.   Almindelige betingelser for udbening

1.

Udbening kan kun ske i opskæringsvirksomheder, der er registreret eller godkendt efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, og som råder over en eller flere frysetunneler på stedet.

Efter anmodning fra en medlemsstat kan Kommissionen give en tidsbegrænset dispensation fra de i første afsnit omhandlede forpligtelser. Når Kommissionen træffer afgørelse, tager den hensyn til udviklingen inden for anlæg og udstyr, sundheds- og kontrolbestemmelserne samt det forhold, at der skal ske en gradvis harmonisering på området.

2.

De udbenede udskæringer skal opfylde betingelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 og kravene i del VIII i dette bilag.

3.

Udbeningen må ikke påbegyndes, inden overtagelsen af det enkelte leverede parti er afsluttet.

4.

Der må ikke forefindes andet kød i opskæringshallen, mens oksekødet til intervention udbenes, afpudses og pakkes. Der kan dog samtidig med oksekødet forefindes svinekød i opskæringshallen, hvis svinekødet behandles ved en anden arbejdslinje.

5.

Udbeningen foretages mellem kl. 7 og 18 undtagen på lørdage og søndage og helligdage. Dette tidsrum kan forlænges med indtil to timer på betingelse af, at kontrolmyndighederne er til stede.

Hvis udbeningen ikke kan afsluttes den dag, hvor kødet overtages, forsegler interventionsorganet det kølerum, hvor produkterne er oplagret, og samme myndighed fjerner seglet, når udbeningen genoptages.

II.   Kontrakter og forretningsbetingelser

1.

Udbening sker i henhold til kontrakter, hvis bestemmelser fastsættes af interventionsorganerne i overensstemmelse med deres forretningsbetingelser.

2.

I interventionsorganernes forretningsbetingelser fastsættes de krav, der stilles til opskæringsvirksomhederne, og hvilke anlæg og hvilket udstyr der skal forefindes, og kravene skal sikre, at udskæringerne foretages efter fællesskabsreglerne.

Forretningsbetingelserne skal navnlig omfatte detaljerede betingelser for udbeningen, med præcisering af betingelserne for tilberedning, afpudsning, pakning, frysning og opbevaring af udskæringerne med henblik på interventionsorganets overtagelse af produkterne.

III.   Kontrol af udbeningen

1.

Interventionsorganerne fører løbende fysisk kontrol med hele udbeningsprocessen.

Kontrollen kan overdrages organer, som er fuldstændig uafhængige af de berørte forhandlere, slagtere og lagerholdere. I så fald lader interventionsorganet sit personale foretage uanmeldt inspektion af udbeningen for hvert bud. Ved denne inspektion foretages der en stikprøveundersøgelse af kartonerne med udskæringer før og efter indfrysning og en sammenligning af de anvendte mængder med de fremstillede mængder på den ene side og ben, fedt og andet afpuds på den anden side. Undersøgelsen skal omfatte mindst 5 % af de kartoner, der pr. dag er fremstillet for hver enkelt udskæring, og hvis der er kartoner nok, mindst fem kartoner pr. udskæring.

2.

For- og bagfjerdinger skal udbenes særskilt. For hver daglig udbeningsproces udfærdiges:

a)

en sammenligning af antallet af udskæringer og opnåede kartoner

b)

et datablad, der viser udbyttet, og som særskilt angiver udbyttet af udbeningen af henholdsvis forfjerdinger og bagfjerdinger.

IV.   Særlige betingelser for udbening

1.

Under udbening, afpudsning og pakning forud for indfrysning må kødets indre temperatur ikke på noget tidspunkt overstige + 7 oC.

Udskæringerne må ikke transporteres før hurtigindfrysningen, medmindre der er givet dispensation som omhandlet i afsnit I, punkt 1, i denne del.

2.

Alle etiketter og fremmedlegemer skal fjernes fuldstændig umiddelbart inden udbeningen.

3.

Samtlige ben og sener samt al brusk, »ligamentum nuche« og alt kraftigt bindevæv skal omhyggelig fjernes. Udskæringernes afpudsning skal begrænses til, at fedt, brusk, sener, ledkapsler og andet særligt afpuds fjernes. Alt synligt nerve- og lymfevæv skal fjernes.

4.

Større blodkar og koaguleret blod samt urene overfladepartier fjernes omhyggeligt med mindst mulig afpudsning.

V.   Pakning af udskæringerne

1.

Udskæringerne pakkes straks direkte efter udbening og således, at ingen del af kødet kommer i direkte berøring med kartonerne, jf. kravene i del VIII i dette bilag.

2.

Polyethylen, der anvendes indvendigt i kartonerne, og polyethylen, der anvendes som folie eller poser til indpakning af udskæringerne, skal have en tykkelse på mindst 0,05 mm og være af en kvalitet, der er egnet til levnedsmidler.

3.

Kartonerne, pallerne og stolpepallerne skal opfylde kravene i del IX i dette bilag.

VI.   Oplagring af udskæringerne

Interventionsorganerne sikrer sig, at alt opkøbt udbenet kød oplagres særskilt og let kan identificeres pr. licitation, udskæring og oplagringsmåned.

Udskæringerne oplagres i kølehuse, der ligger i den medlemsstat, som interventionsorganet hører under.

VII.   Udbeningsomkostninger

De kontrakter, der er nævnt i afsnit II i denne del, og den tilhørende betaling omfatter de transaktioner og de omkostninger, der følger af denne forordnings anvendelse, særlig:

a)

de eventuelle omkostninger ved transport til opskæringsvirksomheden af det ikke-udbenede produkt, efter at det er accepteret

b)

udbening, afpudsning, pakning og hurtigindfrysning

c)

oplagring, lastning og transport af de frosne udskæringer og interventionsorganets overtagelse af dem i de kølehuse, som det har anvist

d)

udgifter til materiale, navnlig til pakning

e)

værdien af ben, fedt og andet afpuds, som interventionsorganet efterlader på opskæringsvirksomhederne.

VIII.   Frister

Udbening, afpudsning og pakning skal være afsluttet senest ti kalenderdage efter slagtning. Medlemsstaterne kan dog fastsætte kortere frister.

Den hurtige indfrysning skal ske umiddelbart efter pakningen og under alle omstændigheder påbegyndes samme dag som pakningen; der må ikke udbenes mere kød end den mængde, der svarer til frysetunnelernes kapacitet.

Det udbenede køds indfrysningstemperatur skal gøre det muligt at nå en indre temperatur på mindst - 7 oC i løbet af højst 36 timer.

IX.   Afvisning af produkter

1.

Hvis det ved den kontrol, der er nævnt i afsnit III, punkt 1, i denne del, viser sig, at udbeningsvirksomheden har overtrådt bestemmelserne i punkt 1 til 8 i denne del for en bestemt udskæring, udvides kontrollen til at omfatte yderligere 5 % af de kartoner, der er fremstillet i løbet af den pågældende dag. Opdages der yderligere overtrædelser, kontrolleres yderligere 5 % af det samlede antal kartoner med den pågældende udskæring. Hvis det ved den fjerde 5 %-kontrol fastslås, at mindst 50 % af kartonerne ikke er i overensstemmelse med nævnte artikler, kontrolleres hele dagsproduktionen af den pågældende udskæring. Der kræves dog ikke kontrol af hele dagsproduktionen, når det er konstateret, at mindst 20 % af kartonerne med en bestemt udskæring ikke er i overensstemmelse med reglerne.

2.

Hvis under 20 % af kartonerne med en bestemt udskæring på grundlag af punkt 1 viser sig ikke at være i overensstemmelse med reglerne, afvises hele indholdet af disse kartoner, og der erlægges ingen betaling for dem. Udbeningsvirksomheden skal betale interventionsorganet et beløb svarende til den pris, der er vist i del X i dette bilag, for de afviste udskæringer.

Hvis mindst 20 % af kartonerne med en bestemt udskæring viser sig ikke at være i overensstemmelse med reglerne, afviser interventionsorganet hele dagsproduktionen af den bestemte udskæring, og der erlægges ingen betaling for den. Udbeningsvirksomheden skal betale interventionsorganet et beløb svarende til den pris, der er vist i del X i dette bilag, for de afviste udskæringer.

Hvis mindst 20 % af kartonerne med dagsproduktionens forskellige udskæringer viser sig ikke at være i overensstemmelse med reglerne, afviser interventionsorganet hele dagsproduktionen, og der erlægges ingen betaling for dem. Udbeningsvirksomheden skal betale interventionsorganet et beløb svarende til den pris, som organet skal betale tilslagsmodtageren i henhold til artikel 19, stk. 2, og artikel 27, 37 og 39 for de oprindelige ikke-udbenede produkter, som er opkøbt ved intervention, og som efter udbeningen er blevet afvist, forhøjet med 20 %.

Anvendes tredje afsnit, anvendes første og andet afsnit ikke.

3.

Uanset punkt 1 og 2 gælder følgende, hvis udbeningsvirksomheden som følge af grov forsømmelighed eller svig ikke overholder bestemmelserne i afsnit I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII og IX i denne del:

a)

alle produkter, der er fremstillet efter udbening i løbet af dagen, og som viser sig ikke at være i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, afvises af interventionsorganet, og der erlægges ingen betaling

b)

udbeningsvirksomheden skal betale interventionsorganet et beløb svarende til den pris, som organet skal betale tilslagsmodtageren i henhold til artikel 19, stk. 2, og artikel 27, 37 og 39 for de oprindelige ikke-udbenede produkter, som er opkøbt ved intervention, og som efter udbeningen er blevet afvist som omhandlet i litra a), forhøjet med 20 %.

DEL V

Klassificering af produkter

 

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

 

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

 

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

 

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

 

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

 

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

 

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

 

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

 

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

 

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

 

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

 

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

 

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

 

MALTA

Karkassi u nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

 

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

 

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

 

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

categoria A, clasa R2

categoria A, clasa R3

 

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

 

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

kategória A, akostná trieda R2

kategória A, akostná trieda R3

 

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

 

UNITED KINGDOM

I.

Great Britain

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.

Northern Ireland

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

DEL VI

Bestemmelser for hele og halve slagtekroppe samt fjerdinger

1.

Hele eller halve kroppe, ferske eller kølede (KN-kode 0201), som hidrører fra dyr, der er slagtet højst seks dage og mindst to dage tidligere.

2.

I denne forordning forstås ved:

a)

»slagtekroppe«: hele kroppe af dyr, der er slagtet og ophængt på krog i hasesenen på slagteriet efter afblødning, udtagning af organer og afhudning:

uden hoved og uden underben; hovedet skal være afskåret fra kroppen i nakkeleddet, underbenene skåret mellem carpus og metacarpus eller mellem tarsus og metatarsus

uden de organer, der sidder placeret i bryst- og bughulen, uden nyrer, nyretalg og bækkentalg

uden kønsorganer med dermed forbundne muskler

uden nyretappe og uden den tykke del af mellemgulvsmusklen

uden hale og uden første halebenshvirvel

uden rygmarv

uden testikeltalg og uden vedhængende talg på indersiden af slaget

uden bugmuskulaturens hvide linje

uden inderlårstalg

uden halsfedt og halsvener, halsen afskåret efter veterinærforskrifterne uden fjernelse af halsmusklen

fedtlaget ved spidsbrystet må højst have en tykkelse på 1 cm

b)

»halve slagtekroppe«: de ved symmetrisk midtflækning af de i litra a) omhandlede slagtekroppe gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer. Under bearbejdningen af slagtekroppen må bryst- og lændehvirvlerne ikke forvrides væsentligt. Der må ikke ske væsentlige indsnit i muskler og sener ved anvendelsen af sav eller knive

c)

forfjerdinger:

udskæring af slagtekroppen efter afkøling

lige udskæring med fem ribben

d)

bagfjerdinger:

udskæring af slagtekroppen efter afkøling

lige udskæring med otte ribben.

3.

De i punkt 1 og 2 omhandlede produkter skal hidrøre fra godt afblødte dyr, hvis hud er afslagtet korrekt, og som ikke udviser beskadigede hinder, blodunderløbne steder, blodstørkninger eller i betydelig grad løsrivning eller fjernelse af overfladefedtet. Brysthinden skal være ubeskadiget undtagen for at lette ophængningen af forfjerdingen på krog. Slagtekroppene må ikke være forurenet på nogen måde, især ikke med fækalier eller større blodpletter.

4.

De i punkt 2, litra c) og d), omhandlede produkter skal hidrøre fra hele og halve kroppe, som opfylder de i punkt 2, litra a) og b), opstillede krav.

5.

De i punkt 1 og 2 omhandlede produkter skal nedkøles straks efter slagtningen i mindst 48 timer, således at den indre temperatur efter denne periode ikke overstiger + 7 oC. Denne temperatur skal opretholdes indtil det øjeblik, hvor overtagelsen sker.

DEL VII

Koefficienter som omhandlet i artikel 21, stk. 3

Formel A

Koefficient n = (a/b)

hvor

a

=

gennemsnittet af de gennemsnitlige markedspriser i den pågældende medlemsstat eller i det pågældende område af medlemsstaten i to og tre uger efter ugen for licitationsbeslutningen.

b

=

den gennemsnitlige markedspris i den pågældende medlemsstat eller i det pågældende område af medlemsstaten, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og som gælder for den pågældende licitation.

Formel B

Koefficient n′ = (a’/b′)

hvor

a′

=

gennemsnittet af de opkøbspriser, som den bydende har betalt for dyr af samme kvalitet og samme kategori som dem, der kommer i betragtning ved beregningen af den gennemsnitlige markedspris i to og tre uger efter licitationsbeslutningen.

b′

=

gennemsnittet af de opkøbspriser, som den bydende har betalt for dyr, der kommer i betragtning ved beregningen af den gennemsnitlige markedspris i de to uger, der tages i betragtning ved konstateringen af den gennemsnitlige markedspris for den pågældende licitation.

DEL VIII

Specifikationer for udbening af interventionskød

1.   UDSKÆRINGER AF BAGFJERDINGER

1.1.   Beskrivelse af udskæringer

1.1.1.   Interventionsskank af bagfjerding (kode INT 11)

Udskæring og udbening: Skanken skæres af ved et snit igennem knæleddet og skilles fra inderlåret og yderlåret langs de naturlige hinder, idet hælmusklen bliver siddende på skanken. Benene fjernes fra skanken (skinneben og has).

Afpudsning: Senespidserne afskæres tæt ved kødet.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

1.1.2.   Interventionsklump (kode INT 12)

Udskæring og udbening: Klumpen skilles fra låret ved et længdesnit fra lårbenet langs de naturlige hinder. Kappen skal blive naturligt siddende.

Afpudsning: Knæskal, ledkapsel og sener fjernes. Det ydre fedtlag må intetsteds være over 1 cm tykt.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

1.1.3.   Interventionsinderlår (kode INT 13)

Udskæring og udbening: Inderlåret adskilles fra yderlåret og skanken ved et snit langs de naturlige hinder og løsnes fra lårbenet. Skambenet fjernes.

Afpudsning: Penisroden, den vedhængende brusk og den overfladiske lyskelymfekirtel afskæres. Brusken og bindevævet på sædebenet (ischium) afskæres. Det ydre fedtlag må intetsteds være over 1 cm tykt.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

1.1.4.   Interventionsyderlår (kode INT 14)

Udskæring og udbening: Yderlåret adskilles fra inderlåret og skanken ved et snit langs den naturlige skillelinje. Lårbenet fjernes.

Afpudsning: Det kraftige bindevæv omkring knæleddet fjernes. Lymfekirtlen i knæhasen og det vedhængende fedt afskæres. Det ydre fedtlag må intetsteds være over 1 cm tykt.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

1.1.5.   Interventionsmørbrad (kode INT 15)

Udskæring: Den hele mørbrad afskæres ved, at mørbradhovedet løsnes fra hoftebenet (ilium) og der lægges et snit ned langs hvirvlerne, hvorved mørbraden løsnes fra tyndstegen.

Afpudsning: Kirtler fjernes, og mørbraden afpudses. Sølvhinde og bimørbrad forbliver intakt på mørbraden. Der skal udvises særlig omhu ved afskæringen, afpudsningen og emballeringen af denne værdifulde udskæring.

Indpakning og emballering: Mørbraderne pakkes forsigtigt på langs med de tynde ender og de tykke ender skiftevis mod hinanden, sølvhinderne opad, og uden at mørbraderne foldes.

Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

1.1.6.   Interventionstyksteg (kode INT 16)

Udskæring og udbening: Denne udskæring adskilles fra »yderlåret/klumpen« ved et lige snit fra et punkt ca. 5 cm efter korsbenet og videre til ca. 5 cm før skambenet (pubis) og således, at klumpen ikke beskadiges.

Tykstegen adskilles fra tyndstegen ved et snit i leddet mellem ryg- og halehvirvler og langs den forreste kant af hoftebenet (ilium). Ben og brusk fjernes.

Afpudsning: Fedtlommen på den indvendige side under musklens midte fjernes. Det ydre fedtlag må intetsteds være over 1 cm tykt. Der skal udvises særlig omhu ved afskæringen, afpudsningen og emballeringen af denne værdifulde udskæring.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

1.1.7.   Interventionsstriploin (kode INT 17)

Udskæring og udbening: Denne udskæring adskilles fra tykstegen ved et lige snit i leddet mellem den sidste lændehvirvel og korsbenet. Den afskæres fra entrecoten ved et lige snit mellem ellevte og tiende ribben. Ryghvirvlerne afskæres omhyggeligt. Ribbenene og fjerbenene afskæres i et stykke.

Afpudsning: Eventuelle bruskstykker, der sidder tilbage efter udbeningen, afskæres. Senen afskæres. Det ydre fedtlag må intetsteds være over 1 cm tykt. Der skal udvises særlig omhu ved afskæringen, afpudsningen og emballeringen af denne værdifulde udskæring.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

1.1.8.   Interventionsslag (kode INT 18)

Udskæring og udbening: Hele slaget afskæres fra bagfjerdingen ved et lige snit med otte ribben ved et snit fra det punkt, hvor slaget er blevet løsnet, og ned langs den naturlige hinde rundt om lårets muskler ned til et punkt, som er vandret på midten af den sidste lændehvirvel.

Snittet fortsættes derefter nedad i en lige linje parallel med mørbraden og ned gennem det trettende ribben til og med det sjette ribben i en linje, der løber parallel med rygfinnernes kant, sådan at hele det lodrette snit ligger højst 5 cm fra filetens kant.

Ben og brusk afskæres. Slaget skal forblive helt.

Afpudsning: Den kraftige bindevævshinde, der dækker slaget, fjernes, uden at slaget beskadiges. Fedtet afpudses, så den samlede procentdel af synligt fedt (udvendigt og intramuskulært) højst er 30 %.

Indpakning og emballering: Hele slaget må kun foldes én gang, når det emballeres. Det må ikke gennemskæres eller rulles. Det skal emballeres, så indersiden af slaget og slaget er tydeligt synligt. Kartonerne skal være foret med polyethylen, så udskæringerne er fuldstændigt indpakket.

1.1.9.   Interventionsentrecote (med fem ribben) (kode INT 19)

Udskæring og udbening: Entrecoten skilles fra striploin-udskæringen ved et lige snit mellem ellevte og tiende ribben og skal omfatte sjette til tiende ribben. De mellemsiddende muskler og brysthinden afskæres sammen med ribbenene. Ryghvirvler og brusk samt spidsen af bovbladet fjernes.

Afpudsning: Rygsenen afskæres. Det ydre fedtlag må intetsteds være over 1 cm tykt. Kappen skal blive siddende på.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

2.   UDSKÆRINGER AF FORFJERDINGER

2.1.   Beskrivelse af udskæringer

2.1.1.   Interventionsskank af forfjerding (kode INT 21)

Udskæring og udbening: Skanken skæres af ved et snit langs leddet mellem underarmsbenet (radius) og overarmsbenet (humerus). Underarmsbenet fjernes.

Afpudsning: Senespidserne afskæres tæt ved kødet.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

Skanke af forfjerdinger må ikke emballeres sammen med skanke af bagfjerdinger.

2.1.2.   Interventionsbov (kode INT 22)

Udskæring og udbening: Boven adskilles fra forfjerdingen ved et snit i en linje, der følger den naturlige hinde rundt om boven og brusken på spidsen af bovbladet og fortsætter rundt i hinden, så boven løftes ud af sin naturlige lomme. Bovbladet fjernes. Musklen under bovbladet løsnes (men skal blive siddende på), således at bovbladet omhyggeligt kan fjernes. Overarmsbenet (humerus) fjernes.

Afpudsning: Afpudsning: Brusk, ledkapsel og sener afskæres. Fedtet afpudses, så den samlede procentdel af synligt fedt (udvendigt og intramuskulært) højst er 10 %.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

2.1.3.   Interventionsbryst (kode INT 23)

Udskæring og udbening: Brystet afskæres fra forfjerdingen ved et snit i en lige linje vinkelret på midten af det første ribben. Musklerne mellem ribbenene og brysthinden afskæres sammen med ribben, brystben og brusk. Overflademusklen skal blive siddende på. Fedtet under overflademusklen samt fedtet under brystbenet fjernes.

Afpudsning: Fedtet afpudses, så den samlede procentdel af synligt fedt (udvendigt og intramuskulært) højst er 30 %.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, og emballeres i kartoner foret med polyethylen.

2.1.4.   Interventionsforfjerding (kode INT 24)

Udskæring og udbening: Den udskæring, der bliver tilbage, når bryst, bov og skank er afskåret, betegnes forfjerding.

Ribbenene afskæres. Halshvirvlerne afskæres omhyggeligt.

Musklen (longus colli) skal blive siddende på denne udskæring.

Afpudsning: Sener, ledkapsler og brusk afskæres. Fedtet afpudses, så den samlede procentdel af synligt fedt (udvendigt og intramuskulært) højst er 10 %.

Indpakning og emballering: Udskæringerne indpakkes enkeltvis i polyethylen, før de emballeres i kartoner foret med polyethylen.

3.   VAKUUMPAKNING AF VISSE ENKELTUDSKÆRINGER

Medlemsstaterne kan tillade vakuumpakning i stedet for individuel emballage, som omhandlet i punkt 1 for udskæringer med koderne INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 19.

DEL IX

Bestemmelser for kartoner, paller og stolpepaller

I.   Kartoner

1.

Kartonerne skal opfylde forretningsmæssige standarder og vægtkrav og være stærke nok til at kunne stables på paller.

2.

Kartonerne må ikke være påført navnet på den slagteri- eller opskæringsvirksomhed, som produkterne kommer fra.

3.

Hver karton skal vejes enkeltvis efter påfyldning. Det er ikke tilladt, at kartoner fyldes ifølge forudfastsat vægt.

4.

Nettovægten af kødet pr. karton må højst være 30 kg.

5.

Der må i samme karton kun anbringes udskæringer, der er identificeret ved deres fulde navn eller EU-kode, og som stammer fra samme dyrekategori. Kartonerne må ikke indeholde fedtstykker eller andet afpuds.

6.

Hver karton skal forsegles:

ved hver af enderne med en etiket fra interventionsorganet

midt på forside og bagside, men kun på forsiden af kartoner med fasthængende låg, med en officiel etiket fra veterinærinspektionen.

Etiketterne skal være forsynet med et løbenummer i en uafbrudt serie, og de skal påsættes på en sådan måde, at de brydes, når kartonen åbnes.

7.

Etiketterne fra interventionsorganet skal vise licitationskontraktens nummer, udskæringernes art og antal, nettovægten og emballeringsdatoen. Etiketterne skal mindst måle 20 × 20 cm. Etiketterne fra veterinærinspektionen skal vise opskæringsvirksomhedens autorisationsnummer.

8.

De i punkt 6 nævnte løbenumre på etiketterne skal være registreret for hver kontrakt, og det skal være muligt at sammenholde antallet af anvendte kartoner med antallet af udleverede etiketter.

9.

Kartonerne skal være ombundet fire gange, to gange i længden og to gange i bredden, og spændbåndene skal være anbragt ca. 10 cm fra hvert hjørne.

10.

Når etiketterne brydes ved kontrol, skal de erstattes af etiketter med løbenumre i en uafbrudt serie, som interventionsorganet har udleveret til de berørte myndigheder, med to etiketter på hver karton.

II.   Paller og stolpepaller

1.

Kartonerne oplagres på paller, og de oplagres særskilt pr. licitation eller pr. måned samt pr. udskæring. Pallerne identificeres ved hjælp af en etiket med oplysning om licitationsnummer, udskæringens art, produktets nettovægt, taraen og antallet af kartoner pr. udskæring.

2.

Pallernes og stolpepallernes placering skal være anført på en lagerplan.

DEL X

Individuelle priser på afviste interventionsudskæringer, jf. del IV, afsnit IX, punkt 2, første og andet afsnit, i dette bilag

(EUR/t)

Interventionsmørbrad

22 000

Interventionsstriploin

14 000

Interventionsinderlår Interventionstyksteg

10 000

Interventionsyderlår Interventionsklump Interventionsentrecote (med fem ribben)

8 000

Interventionsbov Interventionsforfjerding

6 000

Interventionsbryst Interventionsskank af bagfjerding Interventionsskank af forfjerding

5 000

Interventionsslag

4 000

DEL XI

Kontrol af produkterne

1.

Interventionsorganerne sikrer sig, at det i denne forordning omhandlede kød indlagres og oplagres på en sådan måde, at det er lettilgængeligt og i overensstemmelse med del IV, afsnit VI, første afsnit, i denne forordning.

2.

Oplagringstemperaturen skal være på - 17 oC eller derunder.

3.

Medlemsstaterne træffer alle foranstaltninger for at sikre de oplagrede produkters kvalitet og mængde og sikrer, at beskadigede emballager straks udskiftes. De dækker den dermed forbundne risiko gennem en forsikring, som enten har form af en kontraktmæssig forpligtelse for lagerholderen eller en globalforsikring tegnet af interventionsorganet. Medlemsstaten kan også være selvforsikrende.

4.

I oplagringsperioden foretager myndighederne regelmæssig kontrol, som skal omfatte en betydelig del af de produkter, der oplagres efter hver måneds licitationer.

De produkter, der ved kontrollen afsløres ikke at opfylde kravene i nærværende forordning, afvises og mærkes som sådanne. Myndighederne inddriver om nødvendigt, og uden at anvendelsen af sanktioner herved indskrænkes, de udbetalte beløb hos de ansvarlige berørte parter.

De personer, der udfører kontrollen, må ikke modtage instrukser herom fra den tjeneste, som har foretaget opkøbene.

5.

Den ansvarlige myndighed skal træffe de nødvendige foranstaltninger for sporing og oplagring af produkterne, så de oplagrede produkter kan udlagres og senere afsættes på den mest effektive måde, bl.a. under hensyntagen til eventuelle krav, der er knyttet til veterinærsituationen for de pågældende dyr.


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(3)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

(4)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3.


BILAG IV

SMØR

DEL I

Betingelser for, at smør kan komme i betragtning

1.

Interventionsorganet opkøber kun smør, der opfylder kravene i artikel 10, stk. 1, litra e), første afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007, punkt 3, 4, 5 og 6, i denne del og artikel 28, stk. 1, i nærværende forordning.

2.

Kriterierne for at godkende de virksomheder, som er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1234/2007, er anført i del III i dette bilag.

3.

Interventionsorganet kontrollerer smørrets kvalitet ved hjælp af de metoder, der er omhandlet i del IV i dette bilag, og på basis af prøver, der er udtaget efter reglerne i del V i dette bilag. Dog kan medlemsstaterne med Kommissionens skriftlige samtykke etablere en ordning med egenkontrol under deres eget tilsyn for så vidt angår visse kvalitetskrav og visse godkendte virksomheder.

4.

Radioaktiviteten i smør må ikke overstige det maksimalt tilladte indhold, der måtte være fastsat ved EF-bestemmelser.

Den radioaktive kontamination af smørret kontrolleres kun, hvis situationen kræver det, og kun i den nødvendige periode.

5.

Smørret skal være fremstillet inden for de sidste 31 dage før den dag, hvor det ansvarlige organ modtog tilbuddet om salg til fast pris, eller i forbindelse med licitation inden for de sidste 31 dage før sidste frist for at afgive bud i forbindelse med en dellicitation.

6.

Hvis smørret tilbydes til intervention i en anden medlemsstat end produktionsmedlemsstaten, er opkøbet betinget af, at der forelægges en attest fra produktionsmedlemsstatens ansvarlige organ.

Attesten skal forelægges for den opkøbende medlemsstats ansvarlige organ senest 35 dage efter modtagelsen af tilbuddet eller efter udløbet af sidste frist for at afgive bud og skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i artikel 28, stk. 1, litra a), b) og d), i nærværende forordning, og en bekræftelse på, at der er tale om smør, der på en autoriseret virksomhed i EF direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

7.

Hvis produktionsmedlemsstaten har foretaget den kontrol, der er omhandlet i punkt 3 i denne del, skal attesten også indeholde resultaterne af denne kontrol og en bekræftelse på, at der er tale om smør, som opfylder kravene i artikel 10, stk. 1, litra e), første afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007. I så fald skal den emballage, der er nævnt i del VI, punkt 6, i dette bilag, være forseglet med en nummereret etiket udstedt af produktionsmedlemsstatens ansvarlige organ. Etikettens nummer skal være anført i attesten.

DEL II

Overtagelse og indledende kontrol af smørret

1.

Smørret oplagres i en prøveperiode. Denne periode fastsættes til 30 dage fra dagen for overtagelsen.

2.

Interventionsorganerne kræver, at smørret indlagres og oplagres på paller på en sådan måde, at partierne let kan identificeres, og at der er let adgang til dem.

DEL III

Kriterier for godkendelse af virksomheder, som er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EF) nr. 1234/2007 (fælles del for smør og skummetmælkspulver)

1.

Virksomheder som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EF) nr. 1234/2007 godkendes kun, hvis de:

a)

er autoriseret efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 og råder over egnet teknisk udstyr

b)

forpligter sig til løbende at føre de registre, der foreskrives af det ansvarlige organ i hver medlemsstat, og som angiver råvarernes leverandør og oprindelse, de fremstillede mængder smør eller de fremstillede mængder skummetmælkspulver, kærnemælk og valle, emballage, identifikation og afleveringsdato for hvert vareparti til offentlig intervention

c)

accepterer at lade deres produktion af smør eller skummetmælkspulver, der kan tilbydes til offentlig intervention, underkaste særlig officiel kontrol

d)

forpligter sig til mindst to arbejdsdage i forvejen at give det det ansvarlige organ meddelelse om, at de agter at fremstille smør eller skummetmælkspulver til offentlig intervention; medlemsstaten kan dog fastsætte en kortere frist.

2.

For at sikre, at denne forordning overholdes, foretager det ansvarlige organ uanmeldt kontrol på stedet på grundlag af de pågældende virksomheders programmer for produktion af interventionssmør og -skummetmælkspulver.

Denne kontrol skal mindst omfatte:

a)

et kontrolbesøg for hver periode på 28 dage, hvor der er blevet produceret til intervention, dog mindst en gang om året, for at verificere de oplysninger, som er omhandlet i punkt 1, litra b)

b)

et kontrolbesøg om året for at kontrollere, at de øvrige godkendelsesbetingelser i punkt 1 er opfyldt.

3.

Godkendelsen trækkes tilbage, hvis betingelserne i punkt 1, litra a), ikke længere er opfyldt. På anmodning af den pågældende virksomhed kan godkendelsen gives igen efter en periode på mindst seks måneder og efter grundig kontrol.

Hvis det konstateres, at en virksomhed ikke har opfyldt en af sine forpligtelser, jf. punkt 1, litra b), c) og d), suspenderes godkendelsen, medmindre der er tale om force majeure, for en periode på mellem en og tolv måneder afhængigt af, hvor alvorlig den pågældende uregelmæssighed er.

En sådan suspension foretages ikke, hvis medlemsstaten konstaterer, at uregelmæssigheden ikke er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og at den er af minimal betydning for effektiviteten af de i punkt 2 fastsatte kontrolbesøg.

4.

Der skal udfærdiges en rapport om de kontrolbesøg, der foretages i henhold til punkt 2 og 3, og rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

datoen for kontrollen

b)

kontrollens varighed

c)

hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den ansvarlige medarbejder.

DEL IV

Krav til sammensætning, kvalitetsegenskaber og analysemetoder

Smør er en fast emulsion, som hovedsagelig er af typen vanddråber i fedt, med nedenstående sammensætning og kvalitetsegenskaber:

Parameter

Indhold og kvalitetsegenskaber

Fedt

Mindst 82 %

Vand

Højst 16 %

Fedtfrit tørstof

Højst 2 %

Frie fedtsyrer

Højst 1,2 mmol/100 g fedt

Peroxidtal

Højst 0,3 meq oxygen/1 000 g fedt

Coliforme bakterier

Ikke påviselige i 1 g

Fremmed fedtstof

Ikke påviseligt ved triglyceridanalyse

Organoleptiske egenskaber

Mindst 4 ud af 5 point for udseende, smag, lugt og konsistens

Vandfordeling

Mindst 4 point

Som referencemetoder anvendes de metoder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 213/2001 (EFT L 37 af 7.2.2001, s. 1) og (EF) nr. 273/2008 (EUT L 88 af 29.3.2008, s. 1).

DEL V

Udtagning af prøver til kemisk og mikrobiologisk analyse samt til organoleptisk vurdering

1.   Kemisk og mikrobiologisk analyse

Smørmængde

(kg)

Mindste antal prøver, der skal udtages

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 pr. 25 000 kg eller del heraf

Udtagning af prøver til mikrobiologisk analyse skal ske aseptisk.

Indtil fem prøver a 100 g kan kombineres til en samleprøve, der analyseres efter grundig blanding.

Prøverne udtages vilkårligt fra forskellige steder i den tilbudte mængde inden eller på tidspunktet for indlagring på det fryselager, det ansvarlige organ har udpeget.

Forbehandling af en sammensat smørprøve (kemisk analyse)

a)

Med en ren, tør smørstikker eller lignende egnet instrument udtages en smørprop på mindst 30 g, som anbringes i en prøvebeholder. Den sammensatte prøve forsegles derefter og indsendes til laboratoriet til analyse.

b)

På laboratoriet opvarmes den sammensatte prøve i den oprindelige, uåbnede beholder til 30 oC, indtil der ved hyppig rystning opnås en homogen flydende emulsion, som er fri for uopblødte dele. Beholderen skal være halvt eller to tredjedele fyldt.

Der skal for hver producent, der tilbyder smør til intervention, analyseres to prøver pr. år for fremmed fedtstof.

2.   Organoleptisk vurdering

Smørmængde

(kg)

Mindste antal prøver, der skal udtages

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 pr. 25 000 kg eller del heraf

Prøverne udtages vilkårligt fra forskellige steder i den tilbudte mængde mellem den 30. og den 45. dag efter den betingede overtagelse af smørret, og klassificeres derefter.

Hver prøve bedømmes enkeltvis i overensstemmelse med bilag IV til forordning (EF) nr. 278/2008. Det er ikke tilladt at foretage genudtagning af prøver eller gentagen vurdering.

3.   Retningslinjer, der skal følges, såfremt en prøve er fejlbehæftet:

a)

Kemisk og mikrobiologisk analyse

Ved analyse af enkeltprøver kan en prøve med en enkelt fejl pr. 5-10 prøver eller to prøver med en enkelt fejl pr. 11-15 prøver accepteres. Hvis der er en fejlbehæftet prøve, skal der på hver side af den udtages to nye prøver, som skal kontrolleres for den parameter, der ikke er opfyldt. Hvis ingen af de to nye prøver opfylder specifikationen, skal den mængde smør, der befinder sig mellem de to prøver, der oprindeligt er udtaget på hver sin side af den fejlbehæftede prøve, afvises fra den tilbudte mængde.

Mængde der skal afvises, hvis en ny prøve er fejlbehæftet

Image

Ved analyse af sammensatte prøver, hvor en sammensat prøve ikke opfylder en af parametrene, skal den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer, fjernes fra den tilbudte mængde. Den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer, kan bestemmes ved at opdele den tilbudte mængde og derefter udtage en stikprøve af hver enkelt del.

b)

Organoleptisk vurdering:

Hvis en prøve ikke består den organoleptiske vurdering, afvises den mængde smør, der befinder sig mellem de to tilstødende prøver på hver side af den fejlbehæftede prøve, fra den tilbudte mængde.

c)

Hvis en kemisk eller mikrobiologisk analyse og en organoleptisk vurdering ikke bestås, afvises hele mængden.


BILAG V

SKUMMETMÆLKSPULVER

DEL I

Betingelser for, at skummetmælkspulver kan komme i betragtning

1.

Interventionsorganerne opkøber kun skummetmælkspulver, der opfylder kravene i artikel 10, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1234/2007, i punkt 2 til 5 i dette bilag og i artikel 28, stk. 2.

2.

Kriterierne for at godkende de virksomheder, som er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1234/2007, er anført i del III i bilag IV.

3.

Interventionsorganerne kontrollerer skummetmælkspulverets kvalitet efter de analysemetoder, der er omhandlet i del IV i dette bilag, på grundlag af prøver, der er udtaget efter bestemmelserne i del VI i dette bilag. Kontrollen skal vise, at skummetmælkspulveret bortset fra de råmaterialer, der i henhold til punkt 4, litra b), i bilag I til Rådets direktiv 2001/114/EF (1) må anvendes til justering af proteinindholdet, ikke indeholder andre produkter, navnlig kærnemælk eller valle som defineret i del IV i dette bilag.

Justeringen af proteinindholdet skal i givet fald foregå i væskefasen. Det materiale, der anvendes til justering af proteinindholdet, skal være af EF-oprindelse.

Medlemsstaterne kan dog med Kommissionens samtykke fastsætte, at der under deres tilsyn etableres en ordning med egenkontrol, når det gælder visse kvalitetskrav og visse godkendte virksomheder.

4.

Radioaktiviteten i skummetmælkspulveret må ikke overstige de maksimalt tilladte niveauer, der eventuelt er fastsat i EF-bestemmelserne. Radioaktiviteten i produktet kontrolleres kun, hvis situationen kræver det, og kun i den nødvendige periode.

5.

Skummetmælkspulveret skal være fremstillet inden for de sidste 31 dage før den dag, hvor interventionsorganet modtog tilbuddet om salg til fast pris, eller i forbindelse med licitation inden for de sidste 31 dage før sidste frist for at afgive bud i forbindelse med en dellicitation. Er skummetmælkspulveret oplagret i siloer, der indeholder mere end en dagsproduktion, skal det være fremstillet i løbet af de sidste tre uger før den uge, hvor tilbuddet om salg til fast pris blev modtaget, eller i forbindelse med licitation i løbet af de sidste fire uger før sidste frist for at afgive bud i forbindelse med en dellicitation.

6.

Tilbydes skummetmælkspulveret til intervention i en anden medlemsstat end produktionsmedlemsstaten, er opkøbet betinget af, at der senest 35 dage efter modtagelsen af tilbuddet eller efter udløbet af fristen for at afgive bud forelægges en attest fra produktionsmedlemsstatens ansvarlige organ.

Attesten skal indeholde de angivelser, der er nævnt i artikel 28, stk. 2, litra a), b) og c), og en bekræftelse på, at der er tale om skummetmælkspulver fremstillet af mælk i en autoriseret virksomhed i EF, jf. artikel 10, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1234/2007, og at en eventuel proteinjustering foregik i væskefasen.

Har produktionsmedlemsstaten foretaget den i punkt 2 omhandlede kontrol, skal attesten også indeholde resultaterne af kontrollen samt en bekræftelse på, at der er tale om skummetmælkspulver som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1234/2007. I så fald skal de i artikel 28 omhandlede sække være forseglet med en nummereret etiket udstedt af interventionsorganet i produktionsmedlemsstaten. Nummeret skal anføres i den attest, der er nævnt i første afsnit i dette punkt.

DEL II

Overtagelse og indledende kontrol af skummetmælkspulveret

Interventionsorganerne kræver, at skummetmælkspulveret indlagres og oplagres på paller på en sådan måde, at partierne let kan identificeres, og at der er let adgang til dem.

DEL III

Kriterier for godkendelse af virksomheder, som er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EF) nr. 1234/2007

Del III i bilag IV til nærværende forordning finder anvendelse.

DEL IV

Krav til sammensætning, kvalitetsegenskaber og analysemetoder

Parameter

Indhold og kvalitetsegenskaber

Proteinindhold

Mindst 34,0 % i det fedtfrie tørstof

Fedtindhold

Højst 1,00 %

Vandindhold

Højst 3,5 %

Surhedsgrad udtrykt i ml 0,1 normal natriumhydroxidopløsning

Højst 19,5 ml

Indhold af laktat

Højst 150 mg/100 g

Tilsætningsstoffer

Ingen

Phosphatasetest

Negativ, dvs. højst 350 mU phosphataseaktivitet pr. liter rekonstitueret mælk

Indhold af uopløselige stoffer

Højst 0,5 ml (24 oC)

Antal brændte partikler

Højst 15,0 mg, dvs. mindst skive B

Indhold af mikroorganismer

Højst 40 000 pr. g

Påvisning af coliforme bakterier

Negativ i 0,1 g

Påvisning af kærnemælk (2)

Negativ (3)

Påvisning af løbevalle (4)

Negativ

Påvisning af survalle (5)

Negativ

Smag og lugt

Ren

Udseende

Hvid til let gullig farve, ingen urenheder eller brændte partikler

Stoffer med antimikrobiel virkning

Negativ (6)

Som referencemetoder anvendes de metoder, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 273/2008 (EUT L 88 af 29.3.2008, s. 1).

DEL V

Emballering

1.

Skummetmælkspulveret emballeres i nye, rene, tørre og hele papirsække med en vægt på 25 kg.

2.

Sækkene består af mindst tre lag papir, der tilsammen svarer til mindst 420 J/m2 TEA Average.

Det andet papirlag dækkes af et lag polyethylen af en vægt på mindst 15 g/m2.

I papirsækkene findes der en polyethylen-inderpose af en tykkelse på mindst 0,08 mm, der er svejset i bunden.

3.

Sækkene er i overensstemmelse med standarden EN 770.

4.

Ved påfyldning skal sækkens indhold rystes godt sammen. Det må absolut forhindres, at pulveret kommer ind mellem sækkens forskellige lag.

DEL VI

Stikprøvekontrol og analyse af det skummetmælkspulver, der tilbydes til intervention

1.

Prøveudtagningen sker efter metoden i den internationale standard ISO 707. Medlemsstaterne kan dog anvende en anden metode til prøveudtagning, hvis den følger principperne i ovennævnte standard.

2.

Antal emballager, der skal udvælges ved stikprøvekontrol:

a)

tilbud, der indeholder indtil 800 sække a 25 kg: mindst 8

b)

tilbud, der indeholder over 800 sække a 25 kg: mindst 8 + 1 pr. yderligere 800 sække eller derunder.

3.

Prøvens vægt: der udtages mindst 200 g af hver emballage.

4.

Prøvernes gruppering: højst 9 prøver forenes i én samlet prøve.

5.

Analyse af prøverne: hver samlet prøve underkastes en analyse, hvorved alle de egenskaber, der er fastsat i del III i dette bilag, kan kontrolleres.

6.

I tilfælde af fejl ved en prøve gælder følgende:

a)

hvis en sammensat prøve ikke består et af parametrene, afvises den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer.

b)

hvis en sammensat prøve ikke består flere parametre, skal den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer, afvises, og fra resten af de tilbudte mængder fra den samme virksomhed udtages der en ny og afgørende prøve til analyse. I så fald gælder følgende:

antallet af stikprøver ifølge punkt 2 fordobles

hvis en sammensat prøve ikke består et eller flere af parametrene, afvises den mængde, som den sammensatte prøve repræsenterer.


(1)  EFT L 15 af 17.1.2002, s. 19.

(2)  Ved »kærnemælk« forstås det biprodukt, der fremkommer ved fremstilling af smør efter kærning eller smørfremstilling af fløde og udskillelse af den faste fedtfase.

(3)  Fravær af kærnemælk påvises ved uanmeldt kontrol mindst én gang om ugen på fabriksanlægget eller ved laboratorieanalyse af slutproduktet, som påviser højst 69,31 mg PEDP pr. 100 g.

(4)  Ved »valle« forstås det biprodukt, der fremkommer ved fremstilling af ost eller kasein som følge af indvirkningen fra syre, osteløbe og/eller kemisk-fysiske processer.

(5)  Ved »valle« forstås det biprodukt, der fremkommer ved fremstilling af ost eller kasein som følge af indvirkningen fra syre, osteløbe og/eller kemisk-fysiske processer. Den metode, der skal anvendes, skal godkendes af interventionsorganet.

(6)  Rå mælk, der anvendes til fremstilling af skummetmælkspulveret, skal opfylde kravene i afsnit IX i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.


Liste over bilag

BILAG I

KORN

Del I

Betingelser for, at korn kan komme i betragtning

Del II

Minimumskvalitetskriterier, jf. del I

Del III

Definition af de bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn

Del IV

Metoder til bestemmelse af kvaliteten af korn, der tilbydes til intervention

Del V

Referencemetode til bestemmelse af de bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn

Del VI

Referencemetode til bestemmelse af vandindholdet

Del VII

Metode til bestemmelse af, om dej af blød hvede er ikke-klæbrig og maskinbearbejdelig

Del VIII

Bestemmelse af indholdet af melede kerner

Del IX

Tillæg og fradrag

Del X

Praktisk metode til bestemmelse af det fradrag, der af interventionsorganerne skal anvendes på sorghumprisen

Del XI

Beregning af tillæg og fradrag

Del XII

Prøveudtagnings- og analysemetoder for korn

BILAG II

RIS

Del I

Betingelser for, at uafskallet ris kan komme i betragtning

Del II

Tillæg og fradrag

Del III

Kriterier for beregning af forarbejdningsudbytte

Del IV

Maksimalt tilladte procentdele

Del V

Fradrag for defekte korn

Del VI

Prøveudtagnings- og analysemetoder for uafskallet ris

BILAG III

OKSEKØD

Del I

Betingelser for, at oksekød kan komme i betragtning

Del II

Omregningskoefficienter

Del III

Betingelser for overtagelse og kontrol i forbindelse hermed

Del IV

Udbening

Del V

Klassificering af produkter

Del VI

Bestemmelser for hele og halve slagtekroppe samt fjerdinger

Del VII

Koefficienter som omhandlet i artikel 21, stk. 3

Del VIII

Specifikationer for udbening af interventionskød

Del IX

Bestemmelser for kartoner, paller og stolpepaller

Del X

Individuelle priser på afviste interventionsudskæringer, jf. del IV, afsnit IX, punkt 2, første og andet afsnit, i dette bilag

Del XI

Kontrol af produkterne

BILAG IV

SMØR

Del I

Betingelser for, at smør kan komme i betragtning

Del II

Overtagelse og indledende kontrol af smørret

Del III

Kriterier for godkendelse af virksomheder, som er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EF) nr. 1234/2007 (fælles del for smør og skummetmælkspulver)

Del IV

Krav til sammensætning, kvalitetsegenskaber og analysemetoder

Del V

Udtagning af prøver til kemisk og mikrobiologisk analyse samt til organoleptisk vurdering

BILAG V

SKUMMETMÆLKSPULVER

Del I

Betingelser for, at skummetmælkspulver kan komme i betragtning

Del II

Overtagelse og indledende kontrol af skummetmælkspulveret

Del III

Kriterier for godkendelse af virksomheder, som er nævnt i artikel 10, stk. 1, litra e) og f), i forordning (EF) nr. 1234/2007

Del IV

Krav til sammensætning, kvalitetsegenskaber og analysemetoder

Del V

Emballering

Del VI

Stikprøvekontrol og analyse af det skummetmælkspulver, der tilbydes til intervention