ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.348.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 348

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
29. december 2009


Indhold

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

Side

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

 

2009/1010/RIA

 

*

Europols Styrelsesråds afgørelse af 4. juni 2009 om betingelser for databehandling på grundlag af Europol-afgørelsens artikel 10, stk. 4

1

 

 

2009/1011/RIA

 

*

Europols Styrelsesråds afgørelse om bestemmelser af 4. juni 2009 for udvælgelse af, forlængelse af embedsperioden for og afskedigelse af direktøren og vicedirektørerne for Europol

3

 

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

*

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1295/2009 af 22. december 2009 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2009 af Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes bidrag til pensionsordningen

9

 

*

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2009 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

10

 

*

Rådets afgørelse 2009/1012/FUSP af 22. december 2009 om støtte til EU's aktiviteter til fremme af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i fælles holdning 2008/944/FUSP blandt tredjelande

16

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

 

 

2009/1013/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 22. december 2009 om bemyndigelse af Republikken Østrig til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

21

 

 

2009/1014/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2009 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015

22

 

 

2009/1015/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2009 om ændring af bilag 3, del I, i de fælles konsulære instrukser om statsborgere fra tredjelande, som er underlagt kravet om lufthavnstransitvisum

51

 

 

2009/1016/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2009 om ophævelse af afgørelse 2009/473/EF om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea

53

 

 

2009/1017/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. december 2009 om Republikken Ungarns myndigheders ydelse af statsstøtte til køb af landbrugsjord mellem den 1. januar 2010 og den 31. december 2013

55

 

 

2009/1018/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 14 december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EU

 

*

Rådets henstilling af 22. december 2009 om vaccination mod sæsoninfluenza ( 1 )

71

 

 

2009/1020/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 21. december 2009 om sikker iværksættelse af anvendelsen af svovlfattige brændstoffer i skibe ved kaj i fællesskabshavne ( 1 )

73

 

 

2009/1021/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 14. december 2009 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2009/28)

75

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2009/886/EF af 27. november 2009 om ændring af beslutning 2002/364/EF om fælles tekniske specifikationer for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (EUT L 318 of 4.12.2009)

94

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/1


EUROPOLS STYRELSESRÅDS AFGØRELSE

af 4. juni 2009

om betingelser for databehandling på grundlag af Europol-afgørelsens artikel 10, stk. 4

(2009/1010/RIA)

STYRELSESRÅDET HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol) (1) (i det følgende benævnt »Europol-afgørelsen«), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Styrelsesrådet fastlægger efter forslag fra direktøren og efter høring af Den Fælles Kontrolinstans betingelserne for databehandling med henblik på at afgøre, hvorvidt sådanne data er relevante for Europols opgaver og kan indgå i et af organisationens informationsbehandlingssystemer, navnlig hvad angår adgang til og anvendelse af dataene samt tidsfrister for opbevaring og sletning af dataene.

(2)

I forbindelse med vedtagelsen af denne afgørelse tager Styrelsesrådet hensyn til principperne i Europarådets konvention om beskyttelse af individet i forbindelse med automatisk behandling af personlige data af 28. januar 1981 og til anbefaling R(87)15, vedtaget den 17. september 1987 af Europarådets ministerudvalg, om anvendelse af personoplysninger inden for politisektoren.

(3)

Styrelsesrådets afgørelse forelægges Rådet til godkendelse —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »personoplysninger«: alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar person. Ved identificerbar person forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere forhold, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

b)   »behandling af personoplysninger«: enhver operation eller række af operationer — med eller uden brug af elektronisk databehandling — som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udlæsning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring samt blokering, sletning eller tilintetgørelse

c)   »informationsbehandlingssystemer«: Europols informationssystem, analyseregistre og andre systemer til behandling af personoplysninger, jf. Europol-afgørelsens artikel 10, stk. 1

d)   »Europols informationssystem«: det system, som beskrives i Europol-afgørelsens artikel 11, stk. 1

e)   »analyseregister«: et register, der oprettes med henblik på analyse, jf. Europol-afgørelsens artikel 14

f)   »EU-organer«: institutioner, organer, kontorer og agenturer, der er oprettet ved eller på grundlag af traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, jf. Europol-afgørelsens artikel 22, stk. 1

g)   »tredjeparter«: tredjelande og organisationer som nævnt i Europol-afgørelsens artikel 23, stk. 1

h)   »behørigt bemyndigede medlemmer af Europols personale«: ansatte ved Europol, der udpeges af Europols direktør til at behandle personoplysninger opbevaret i overensstemmelse med denne afgørelse.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse på personoplysninger, der er videregivet til Europol, med henblik på at fastslå, om oplysningerne er relevante for organisationens opgaver og kan indgå i organisationens informationsbehandlingssystemer, med undtagelse af:

a)

personoplysninger, der er indlæst i Europols informationssystem i henhold til Europol-afgørelsens artikel 13, stk. 1

b)

personoplysninger, der er stillet til rådighed af en medlemsstat, et EU-organ eller en tredjepart til indlæsning i et specifikt analyseregister samt personoplysninger indlæst i et analyseregister i medfør af Europol-afgørelsens artikel 14

c)

personoplysninger, der er stillet til rådighed for Europol med henblik på indlæsning i et andet specifikt system til behandling af personoplysninger i medfør af Europol-afgørelsens artikel 10, stk. 1, sidste punktum.

Artikel 3

Adgang og anvendelse

1.   Adgang til personoplysninger, som Europol behandler i henhold til denne afgørelse, begrænses til behørigt bemyndigede medlemmer af Europols personale.

2.   Uanset artikel 17 i Europol-afgørelsen skal personoplysninger, som Europol behandler i henhold til denne afgørelse, kun anvendes til at afgøre, hvorvidt sådanne oplysninger er relevante for Europols opgaver og kan indgå i organisationens informationsbehandlingssystemer.

3.   Afgør Europol, at disse data er relevante for organisationens opgaver og kan indgå i Europols informationssystem, foreslår Europol, at den medlemsstat, der har stillet de pågældende data til rådighed, indlæser disse i Europols informationssystem, jf. Europol-afgørelsens artikel 13, stk. 1. Hvis medlemsstaten ikke følger Europols forslag, finder Europol-afgørelsens artikel 5 anvendelse.

Artikel 4

Regler for beskyttelse af personoplysninger og om datasikkerhed

1.   Når Europol behandler personoplysninger i henhold til denne afgørelse, skal den overholde de regler om beskyttelse af personoplysninger og om datasikkerhed, der er fastlagt i Europol-afgørelsen, navnlig artikel 18, artikel 27 og artikel 35 samt gennemførelsesbestemmelserne hertil.

2.   Såfremt Europol beslutter at indlæse sådanne oplysninger i informationsbehandlingssystemerne eller at slette eller tilintetgøre dem, meddeler Europol dette til den pågældende medlemsstat, EU-organ eller tredjepart.

Artikel 5

Tidsfrister for opbevaring af personoplysninger

1.   En afgørelse om anvendelsen af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, træffes snarest muligt og under alle omstændigheder senest seks måneder efter, at Europol har modtaget sådanne oplysninger.

2.   Træffes der ikke en sådan afgørelse inden udløbet af denne seksmåneders periode, slettes eller tilintetgøres de pågældende personoplysninger, meddeles dette til den pågældende medlemsstat, EU-organ eller tredjepart.

Artikel 6

Ansvar

Europol er ansvarlig for at sikre iagttagelsen af artikel 3, 4 og 5 i denne afgørelse.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på samme dag som den, hvor Europol-afgørelsen tages i anvendelse.

Haag, den 4. juni 2009.

Godkendt af Rådet den 30. november 2009.

S. CLERTON

Formand


(1)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.


29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/3


EUROPOLS STYRELSESRÅDS AFGØRELSE OM BESTEMMELSER

af 4. juni 2009

for udvælgelse af, forlængelse af embedsperioden for og afskedigelse af direktøren og vicedirektørerne for Europol

(2009/1011/RIA)

STYRELSESRÅDET FOR EUROPOL HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (1) (i det følgende benævnt »Europol-afgørelsen«), særlig artikel 37, stk. 9, litra g), artikel 38, stk. 1, artikel 38, stk. 2, artikel 38 stk. 3, artikel 38, stk. 7, og artikel 39,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »vedtægten«) og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (i det følgende benævnt »ansættelsesvilkårene«) i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (2),

under henvisning til artikel 12 i ansættelsesvilkårene om betingelserne for udvælgelse af midlertidigt ansatte og til kapitel 9 i afsnit II i ansættelsesvilkårene om ansættelsesforholdets ophør for midlertidigt ansatte,

under henvisning til Kommissionens afgørelse SEK(2009) 27/2 af 12. januar 2009 med retningslinjer for udvælgelse og udnævnelse af direktører for kontrolorganer, forvaltningsorganer og fællesforetagender,

under henvisning til Styrelsesrådets forretningsorden, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det påhviler Styrelsesrådet at fastsætte bestemmelserne for udvælgelse og afskedigelse af Europols direktør og vicedirektører samt for forlængelse af deres embedsperiode. Rådet godkender disse regler med kvalificeret flertal, før de træder i kraft.

(2)

Direktøren og vicedirektørerne udvælges gennem en objektiv og gennemsigtig procedure med forbehold for fortrolighed i sagsbehandlingen og beskyttelse af de personoplysninger, der behandles under udvælgelsesprocedurerne.

(3)

Det er ønskeligt, at de procedurer, der vedtages, svarer til procedurerne i Kommissionens afgørelse SEK(2009) 27/2 af 12. januar 2009.

(4)

Formålet med udvælgelsesprocedurer er at finde frem til de bedst kvalificerede ansøgere til den stilling, der skal besættes.

(5)

Europol går i sin personalepolitik ind for lige muligheder —

FASTSAT FØLGENDE BESTEMMELSER:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

1.   Disse bestemmelser gælder for udvælgelse og afskedigelse af samt forlængelse af embedsperioden for direktøren og vicedirektørerne, jf. artikel 38 i Europol-afgørelsen.

2.   Såfremt direktøren midlertidigt er ude af stand til at udøve sit hverv i en periode på over én måned, eller hvis stillingen som direktør er ledig, varetages hans opgaver af en vicedirektør. Med henblik herpå oplyser Styrelsesrådet afløsningsrækkefølgen.

3.   Enhver henvisning i disse regler til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn og omvendt, medmindre det klart fremgår af sammenhængen, at dette ikke er tilfældet.

KAPTIEL 2

UDVÆLGELSESPROCEDURER

Artikel 2

Udvælgelsesproceduren skal overholde principperne i artikel 12, stk. 1, i ansættelsesvilkårene.

Artikel 3

1.   Stillingen som direktør eller vicedirektør anses for at være ledig:

a)

fra ni måneder før udløbet af deres respektive embedsperioder

b)

ved Rådets modtagelse af en afskedsbegæring

c)

ved Rådets beslutning om at afskedige direktøren eller en vicedirektør eller på anden vis lade den pågældende udtræde af tjenesten i overensstemmelse med kapitel 4 i disse bestemmelser

d)

fra ni måneder før den dato, hvor direktøren eller en vicedirektør fylder 65 år, eller

e)

ved direktørens eller en vicedirektørs død.

2.   For hver ledig stilling udarbejder Styrelsesrådet et stillingsopslag. For stillingen som vicedirektør udarbejdes stillingsopslaget af Styrelsesrådet efter høring af direktøren.

Stillingsopslaget skal indeholde følgende oplysninger i en klar og detaljeret form:

a)

en almen beskrivelse af Europols opgaver og mission i henhold til Europol-afgørelsen

b)

en beskrivelse af direktørens eller vicedirektørens vigtigste funktioner og pligter med passende henvisninger til de gældende bestemmelser i Europol-afgørelsen

c)

de udvælgelseskriterier, hver ansøger skal opfylde

d)

stillingsprofilen, bl.a. eventuelle egenskaber, der anses for relevante for funktionen og siden anvendes som udvælgelseskriterier

e)

en oversigt over udvælgelses- og udnævnelsesproceduren

f)

ansættelsesvilkår og -betingelser, bl.a. lønklasse ved ansættelsen, stillingens art samt embedsperiodens varighed

g)

de nærmere betingelser og sidste frist for indsendelse af ansøgninger.

3.   Udvælgelsesprocessen omfatter en vurdering, så ansøgernes specifikke kompetencer og kvalifikationer kan afprøves.

Styrelsesrådet fastsætter for hver ledig stilling de særlige karakteristika og nærmere betingelser for vurderingen og kan beslutte at benytte et eksternt evalueringscenter.

4.   Det fremgår endvidere af stillingsopslaget, at ansøgerne skal indsende deres ansøgninger skriftligt vedlagt et detaljeret cv, en begrundelse samt dokumentation for opfyldelse af de vandelskrav, der stilles for at bestride den ledige stilling, til formanden for Styrelsesrådet senest seks uger efter offentliggørelse af stillingsopslaget i Den Europæiske Unions Tidende.

Stillingsopslaget skal også indeholde oplysninger om den sikkerhedsgodkendelse, som den udvalgte ansøger skal gennemgå i overensstemmelse med bestemmelserne, der er vedtaget i medfør af artikel 40 i Europol-afgørelsen.

Artikel 4

1.   Styrelsesrådet sikrer, at stillingsopslaget, jf. artikel 3, stk. 2, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og i andre medier, bl.a. nationale aviser og fagtidsskrifter, således at det når ud til et så bredt et publikum som muligt i alle medlemsstater.

2.   Europol underretter de nationale Europol-enheder om ledige stillinger som direktør eller vicedirektør. De nationale enheder underretter de relevante myndigheder i deres medlemsstat om den ledige stilling. De kompetente myndigheder er ansvarlige for, at deres ministerier og alt relevant personale får kendskab til den ledige stilling.

3.   Europol sender ansøgerne en bekræftelse af modtagelsen.

Artikel 5

1.   Styrelsesrådet sammensætter en udvælgelseskomité (i det følgende benævnt »komitéen«), der vurderer de indkomne ansøgninger og udarbejder en begrundet rapport til Styrelsesrådet i overensstemmelse med artikel 6 i disse bestemmelser.

2.   Til stillingen som direktør består komitéen af Kommissionens repræsentant i Styrelsesrådet og seks medlemmer af Styrelsesrådet, der repræsenterer medlemsstaterne og udtages af Styrelsesrådet ved lodtrækning.

3.   Til en stilling som vicedirektør består komitéen af direktøren eller en vicedirektør med bemyndigelse fra direktøren, af Kommissionens repræsentant i Styrelsesrådet og af fem medlemmer af Styrelsesrådet, der repræsenterer medlemsstaterne og udtages af Styrelsesrådet ved lodtrækning.

4.   Hvis et medlem af Styrelsesrådet, der er udpeget i henhold til stk. 2 og 3, ikke kan deltage i komitéens arbejde, skal den pågældende erstattes af en suppleant i Styrelsesrådet, der repræsenterer Kommissionen eller den pågældende medlemsstat, alt efter hvad der er relevant.

5.   Hvis der er grund til at tro, at et medlem af komitéen har et personligt forhold til en af ansøgerne, eller hvis der kan tænkes at opstå en anden interessekonflikt, deltager den pågældende ikke i komitéens arbejde og erstattes af suppleanten i overensstemmelse med stk. 4.

6.   Komitéens sekretariatsfunktion varetages af Styrelsesrådets sekretariat.

Artikel 6

1.   Komitéen vælger en formand blandt sine medlemmer på sit første møde.

2.   Komitéen kan få bistand af en ekstern HR-konsulent til at løse sine opgaver, såfremt Styrelsesrådet beslutter dette på eget initiativ eller på anmodning af komitéen. Den eksterne HR-konsulent har ikke status af medlem af komitéen.

3.   Komitéens opgaver omfatter:

a)

identificering af alle ansøgere, der på grundlag af de i stillingsopslaget opstillede kriterier opfylder kravene til stillingen

b)

indledende vurdering af de egnede ansøgeres ansøgninger på baggrund af faglige kvalifikationer, kompetencer, erfaringer og opfyldelse af vandelskrav med henblik på at beslutte, hvem der skal vurderes yderligere af komitéen

c)

vurdering af ansøgerne i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i disse bestemmelser

d)

samtale med ansøgerne med henblik på at vurdere deres kvalifikationer og kompetencer i forhold til de i stillingsopslaget opstillede kriterier og

e)

udarbejdelse af en behørigt begrundet rapport om de indkomne ansøgninger og den procedure, den har fulgt, herunder

i)

en liste over egnede ansøgere med angivelse af, hvem af disse komitéen har haft til samtale

ii)

en liste over de ansøgere, opstillet i rækkefølge efter fortjeneste, der opfylder alle udvælgelseskriterierne og anses for bedst at svare til de udvælgelseskriterier, som er anført i stillingsopslaget.

4.   Der skal være fuldstændig dokumentation for komitéens arbejde, navnlig ved brug af evalueringsskemaer, som udarbejdes i overensstemmelse med de i stillingsopslaget anførte kriterier og eventuelt supplerende retningslinjer fra Styrelsesrådet. Evalueringsskemaer og et resumé af komitéens samlede konklusioner for hver kandidat vedlægges ansøgningsdossiererne.

5.   Resultaterne af det arbejde, sekretariatet eller et eller flere medlemmer heraf eller en ekstern HR-konsulent eventuelt har udført for komitéen, forelægges hele komitéen til gennemgang og godkendelse.

6.   Komitéens beslutning om rapporten underskrives af formanden og et andet medlem af komitéen.

7.   Snarest muligt efter samtalerne sender formanden for komitéen komitéens rapport og de fuldstændige ansøgningsdossierer for de interviewede ansøgere til Styrelsesrådet.

Artikel 7

Efter hvert trin i udvælgelsen underretter komitéens sekretariat skriftligt de ansøgere, komitéen ikke har udvalgt, om resultatet af proceduren.

Artikel 8

1.   Komitéens arbejde foregår i Haag, medmindre Styrelsesrådet beslutter noget andet.

2.   Rejse- og opholdsudgifter, herunder indkvartering på hotel, godtgøres for medlemmerne af komitéen og de ansøgere, der indkaldes til prøver og samtaler, i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

Artikel 9

1.   Styrelsesrådet indkalder formanden for komitéen til at gøre rede for den fulgte procedure og fremlægge komitéens rapport.

2.   Styrelsesrådet kan beslutte at afholde samtaler med ansøgerne på komitéens prioriterede liste og med enhver anden egnet ansøger, som komitéen har haft til samtale.

3.   På grundlag af komitéens rapport og, hvor det er relevant, resultaterne af de afholdte samtaler, jf. stk. 2, vedtager Styrelsesrådet en begrundet udtalelse, der indeholder:

a)

listen over egnede ansøgere

b)

en shortliste over mindst tre egnede ansøgere i prioriteret rækkefølge efter fortjeneste og

c)

en bekræftelse af, at ansøgerne på shortlisten opfylder betingelserne for ansættelse, jf. artikel 12, stk. 2, i ansættelsesvilkårene og alle de i stillingsopslaget anførte udvælgelseskriterier.

4.   Hvis et medlem af Styrelsesrådet også er opført på ansøgerlisten, eller hvis der kan opstå en anden potentiel interessekonflikt, må den pågældende ikke være til stede, når Styrelsesrådet udarbejder sin udtalelse.

5.   Styrelsesrådets formand sender Styrelsesrådets udtalelse og det fuldstændige ansøgningsdossier for hver af ansøgerne på shortlisten til Rådet, så dette kan træffe afgørelse på grundlag af alle relevante oplysninger, jf. artikel 38 i Europol-afgørelsen.

6.   Ansøgere, der ikke udvælges af Styrelsesrådet, informeres skriftligt om udfaldet af proceduren af Styrelsesrådets sekretariat.

Artikel 10

Når Rådet har foretaget udnævnelsen, modtager hver ansøger til stillingen en officiel meddelelse om udfaldet af proceduren fra Styrelsesrådets sekretariat. Tremånedersfristen for indbringelse af en klage i medfør af artikel 90 i vedtægten løber fra datoen for modtagelsen af dette brev.

Artikel 11

1.   Komitéens og Styrelsesrådets arbejde er fortroligt.

2.   Komitéens medlemmer samt medlemmerne af Styrelsesrådet og alle Europol-medarbejdere, medarbejdere på eksterne evalueringscentre eller eksterne HR-konsulenter, der inddrages i udvælgelsesprocessen, pålægges udtrykkelig tavshedspligt med hensyn til det udførte arbejde.

KAPITEL 3

FORLÆNGELSE AF EMBEDSPERIODEN

Artikel 12

1.   Såfremt direktøren eller en vicedirektør, der er ansat i henhold til artikel 38 i Europol-afgørelsen, kan få forlænget sin embedsperiode i henhold til artikel 38, stk. 1, eller 38, stk. 2, i Europol-afgørelsen, kan Styrelsesrådet beslutte at fravige proceduren i kapitel 2. I sådanne tilfælde udarbejder Styrelsesrådet senest 12 måneder inden embedsperiodens udløb en udtalelse, hvori det henstiller til Rådet at forlænge mandatet. Styrelsesrådet tager i sin udtalelse navnlig hensyn til direktørens eller vicedirektørens resultater i løbet af den første periode, de årlige resultatevalueringsrapporter, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i ansættelsesvilkårene, og Europols mission og behov i de kommende år.

Styrelsesrådets udtalelse om at forlænge en vicedirektørs embedsperiode fremsættes efter samråd med direktøren.

2.   Proceduren i kapitel 2 følges, når Styrelsesrådet beslutter ikke at fravige den, når Rådet beslutter ikke at forlænge den pågældende direktørs eller vicedirektørs embedsperiode, eller når Rådet ikke træffer afgørelse herom senest tre måneder efter modtagelse af Styrelsesrådets udtalelse.

KAPITEL 4

UDTRÆDEN AF TJENESTEN

Artikel 13

1.   Bortset fra ved dødsfald ophører direktørens eller en vicedirektørs ansættelsesforhold i overensstemmelse med artikel 47, litra a), i ansættelsesvilkårene ved udgangen af den måned, hvor den pågældende fylder 65 år.

2.   Rådet træffer med kvalificeret flertal beslutning om direktørens eller en vicedirektørs udtræden af tjenesten efter at have indhentet en udtalelse fra Styrelsesrådet i overensstemmelse med artikel 15 og 17 i disse bestemmelser.

3.   Styrelsesrådets udtalelse om en vicedirektørs udtræden af tjenesten udarbejdes efter samråd med direktøren.

Artikel 14

1.   En direktør eller vicedirektør, der ønsker at udtræde af tjenesten, inden hans embedsperiode udløber, skal skriftligt tilkendegive sin utvetydige vilje til at ville udtræde af Europols tjeneste og foreslå en dato for sin udtræden af tjenesten i overensstemmelse med artikel 47, litra b), nr. ii), i ansættelsesvilkårene.

2.   Afskedsbegæringen sendes til formanden for Rådet med kopi til formanden for Styrelsesrådet og til direktøren, såfremt der er tale om en vicedirektørs afsked.

Artikel 15

1.   Direktøren eller en vicedirektør kan opsiges af Rådet på begæring af Styrelsesrådet i henhold til artikel 47, litra b), i ansættelsesvilkårene under overholdelse af opsigelsesvarslet og andre betingelser, jf. nr. ii) eller nr. iii) i nævnte artikel.

2.   Direktøren eller en vicedirektør kan opsiges uden varsel af Rådet på begæring af Styrelsesrådet, når betingelserne i artikel 48, litra a) eller b), i ansættelsesvilkårene er opfyldt.

3.   Direktøren eller en vicedirektør opsiges uden varsel af Rådet, når betingelserne i artikel 50 i ansættelsesvilkårene er opfyldt. I sådanne tilfælde erklærer Rådet efter at have hørt den pågældende og efter at have gennemført disciplinærproceduren, jf. artikel 16, stk. 2, i disse bestemmelser, at hans ansættelsesforhold er bragt til ophør.

Inden ansættelsesforholdet opsiges, kan direktøren eller vicedirektøren suspenderes, førstnævnte af Styrelsesrådet og sidstnævnte af direktøren, i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i ansættelsesvilkårene og artikel 23 og 24 i bilag IX til vedtægten.

Artikel 16

1.   Såfremt direktøren eller en vicedirektør forsætligt eller uagtsomt tilsidesætter sine pligter i henhold til Europol-afgørelsen eller ansættelsesvilkårene, kan der iværksættes en disciplinær sanktion i overensstemmelse med artikel 50a i ansættelsesvilkårene, afsnit VI i vedtægten og i givet fald i bilag IX til vedtægten.

En sådan tilsidesættelse omfatter bl.a., at den pågældende bevisligt og forsætligt har afgivet urigtige oplysninger om sine faglige kvalifikationer eller de i ansættelsesvilkårenes artikel 12, stk. 2, nævnte forhold, hvis de urigtige oplysninger har været afgørende for vedkommendes ansættelse.

2.   Disciplinære sanktioner iværksættes og finder sted i overensstemmelse med bilag IX til vedtægten.

Artikel 17

1.   Efter gennemførelse af den i bilag IX til vedtægten fastsatte disciplinærsag kan direktørens eller en vicedirektørs ansættelsesforhold opsiges af Rådet af disciplinære grunde uden varsel, i overensstemmelse med artikel 49 i ansættelsesvilkårene, hvis direktøren eller en vicedirektør forsætligt eller uagtsomt groft har tilsidesat sine pligter.

Inden ansættelsesforholdet opsiges, kan direktøren eller vicedirektøren suspenderes, førstnævnte af Styrelsesrådet og sidstnævnte af direktøren, i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i ansættelsesvilkårene og artikel 23 og 24 i bilag IX til vedtægten.

2.   Når Styrelsesrådet har modtaget disciplinærrådets rapport, jf. artikel 18 i bilag IX til vedtægten, beslutter det, om Rådet skal forelægges en udtalelse med henblik på at afskedige direktøren i overensstemmelse med artikel 38, stk. 7, i Europol-afgørelsen. I sådanne tilfælde fremsætter Styrelsesrådet senest en måned efter modtagelsen af disciplinærrådets rapport en behørigt begrundet udtalelse om, hvilken sanktion de påklagede forhold bør give anledning til eller enhver anden foranstaltning, Rådet bør træffe i overensstemmelse med disse bestemmelser. Før Styrelsesrådet udarbejder sin rapport, giver det direktøren mulighed for at blive hørt. Styrelsesrådets formand sender Styrelsesrådets udtalelse til Rådet som fastsat i artikel 38, stk. 7, i Europol-afgørelsen samt en kopi heraf til den indberettede direktør.

Skulle Styrelsesrådet beslutte, at der ikke skal sendes en udtalelse til Rådet i overensstemmelse med artikel 38, stk. 7, i Europol-afgørelsen, har det ret til at pålægge en anden af de i artikel 9, stk. 1, i bilag IX til vedtægten anførte sanktioner end fjernelse af direktøren fra tjenesten. Efter at have hørt direktøren træffer Styrelsesrådet sin beslutning, jf. artikel 9 og 10 i bilag IX til vedtægten, senest to måneder efter modtagelsen af disciplinærrådets udtalelse. Beslutningen skal være begrundet.

3.   Når direktøren har modtaget rapporten fra disciplinærrådet, jf. artikel 18 i bilag IX til vedtægten, forelægger han uden unødig forsinkelse Styrelsesrådet et behørigt begrundet udkast til udtalelse om, hvilken sanktion de påklagede forhold bør give anledning til eller enhver anden foranstaltning, Rådet bør træffe over for en vicedirektør i overensstemmelse med disse bestemmelser.

Styrelsesrådet beslutter, om der skal sendes en udtalelse til Rådet med henblik på at afskedige den pågældende vicedirektør i overensstemmelse med artikel 38, stk. 7, i Europol-afgørelsen. Før Styrelsesrådet udarbejder sin udtalelse, giver det vicedirektøren mulighed for at blive hørt. Styrelsesrådets udtalelse skal fremsættes senest en måned efter direktørens modtagelse af disciplinærrådets rapport. Styrelsesrådets formand sender Styrelsesrådets udtalelse til Rådet som fastsat i artikel 38, stk. 7, i Europol-afgørelsen samt en kopi heraf til den indberettede vicedirektør.

Skulle Styrelsesrådet beslutte, at der ikke skal sendes en udtalelse til Rådet i overensstemmelse med artikel 38, stk. 7, i Europol-afgørelsen, har direktøren ret til at pålægge en anden af de i artikel 9, stk. 1, i bilag IX til vedtægten anførte sanktioner end fjernelse af vicedirektøren fra tjenesten. Efter at have hørt vicedirektøren træffer direktøren sin beslutning, jf. artikel 9 og 10 i bilag IX til vedtægten, senest to måneder efter modtagelse af disciplinærrådets udtalelse. Beslutningen skal være begrundet.

4.   Når Rådet har modtaget en udtalelse fra Styrelsesrådet, jf. stk. 2 eller 3, i denne artikel, beslutter det efter at have hørt direktøren eller vicedirektøren, om direktøren eller vicedirektøren skal fjernes fra tjenesten i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra h), i bilag IX til vedtægten eller på anden vis skal udtræde af tjenesten hos Europol.

Skulle Rådet beslutte at fjerne direktøren eller en vicedirektør fra tjenesten eller på anden vis bringe ansættelsesforholdet til ophør, anfører den i sin beslutning, hvilken sanktion der skal anvendes, og fra hvilken dato. Beslutningen skal være behørigt begrundet og meddeles den pågældende og Europol.

Rådets beslutning om at fjerne direktøren eller en vicedirektør fra tjenesten i medfør af artikel 9 i bilag IX til vedtægten træffes senest to måneder efter modtagelse af disciplinærrådets udtalelse, jf. artikel 18 i bilag IX til vedtægten.

5.   Skulle Rådet beslutte ikke at fjerne direktøren eller den pågældende vicedirektør fra tjenesten i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra h), i bilag IX til vedtægten eller på anden vis bringe hans tjeneste hos Europol til ophør, henvises sagen til fornyet behandling i Styrelsesrådet, hvis det drejer sig om direktøren, eller til Styrelsesrådet og direktøren, hvis det drejer sig om en vicedirektør.

Hvis direktørens sag henvises til fornyet behandling i Styrelsesrådet, har det ret til at pålægge en anden af de sanktioner, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i bilag IX til vedtægten, end fjernelse af direktøren fra tjenesten. Efter at have hørt direktøren træffer Styrelsesrådet sin beslutning uden unødig forsinkelse. Beslutningen skal være begrundet.

Hvis en vicedirektørs sag henvises til fornyet behandling i Styrelsesrådet og hos direktøren, har sidstnævnte ret til at pålægge en anden af de sanktioner, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i bilag IX til vedtægten, end fjernelse af vicedirektøren fra tjeneste. Efter at have hørt vicedirektøren træffer direktøren sin beslutning uden unødig forsinkelse. Beslutningen skal være begrundet.

KAPITEL 5

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

1.   Disse bestemmelser træder i kraft på anvendelsesdatoen for Europol-afgørelsen.

2.   Senest tre år efter disse bestemmelser ikrafttræden skal de evalueres af Styrelsesrådet.

3.   Forslag til ændringer af disse bestemmelser behandles af Styrelsesrådet med henblik på Rådets vedtagelse heraf i overensstemmelse med proceduren i artikel 38, stk. 3, og artikel 38, stk. 7, i Europol-afgørelsen.

Haag, den 4. juni 2009.

Godkendt af Rådet den 30. november 2009.

S. CLERTON

Formand


(1)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.


V Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/9


RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1295/2009

af 22. december 2009

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2009 af Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes bidrag til pensionsordningen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, der er fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 83a og bilag XII til vedtægten,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i bilag XII til vedtægten fremlagde Eurostat den 1. september 2009 en rapport om den aktuarmæssige vurdering for 2009 af pensionsordningen, hvorved parametrene i nævnte bilag ajourføres. Det fremgår af denne vurdering, at bidraget af hensyn til den aktuarmæssige balance i pensionsordningen bør være på 11,3 % af grundlønnen.

(2)

For at sikre den aktuarmæssige balance i pensionsordningen for tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union bør der derfor ske en tilpasning af bidraget, så det udgør 11,3 % af grundlønnen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det bidrag, der er omhandlet i artikel 83, stk. 2, i vedtægten, fastsættes med virkning fra den 1. juli 2009 til 11,3 %.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009.

På Rådets vegne

A. CARLGREN

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.


29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/10


RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 1296/2009

af 23. december 2009

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2009 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 63, 64, 65 og 82 og bilag VII, XI og XIII til vedtægten og artikel 20, stk. 1, og artikel 64, 92 og 132 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre tjenestemændene og de øvrige ansatte ved Den Europæiske Union en købekraftsudvikling, der er parallel med udviklingen for de nationale tjenestemænd i medlemsstaterne, bør der foretages en tilpasning af vederlag og pensioner for tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union på grundlag af den årlige undersøgelse i 2009.

(2)

Den tilpasning af vederlag og pensioner, der er foreslået af Kommissionen, bør ændres i lyset af den finansielle og økonomiske krise og som en del af Unionens økonomiske politik og socialpolitik. Situationen bør på et passende tidspunkt tages op til fornyet vurdering —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 1. juli 2009 ændres datoen »den 1. juli 2008« til »den 1. juli 2009« i vedtægtens artikel 63, stk. 2.

Artikel 2

Med virkning fra den 1. juli 2009 udskiftes i vedtægtens artikel 66 den tabel over den månedlige grundløn, som danner grundlag for beregningen af vederlag og pensioner, med følgende tabel:

1.7.2009

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Artikel 3

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 2 i følgende tabel.

Med virkning fra den 1. januar 2010 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens bilag VII, artikel 17, stk. 3, anvendes på overførsler for tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 3 i følgende tabel.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens bilag XIII, artikel 20, stk. 1, anvendes på pensioner, som anført i kolonne 4 i følgende tabel.

Med virkning fra den 16. maj 2009 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 5 i følgende tabel. De årlige tilpasninger for disse tjenestesteder træder i kraft den 16. maj 2009.

Med virkning fra den 1. maj 2009 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 6 i følgende tabel. De årlige tilpasninger for disse tjenestesteder træder i kraft den 1. maj 2009.

1

2

3

4

5

6

Land/Tjenestested

Vederlag

1.7.2009

Overførsel

1.1.2010

Pension

1.7.2009

Vederlag

16.5.2009

Vederlag

1.5.2009

Bulgarien

 

62,0

100,0

69,2

 

Tjekkiet

88,3

80,4

100,0

 

 

Danmark

138,7

133,9

133,9

 

 

Tyskland

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

München

106,1

 

 

 

 

Estland

82,1

79,6

100,0

 

 

Irland

114,7

110,6

110,6

 

 

Grækenland

94,2

93,5

100,0

 

 

Spanien

99,4

93,5

100,0

 

 

Frankrig

115,8

108,5

108,5

 

 

Italien

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Cypern

88,7

91,5

100,0

 

 

Letland

84,5

77,1

100,0

 

 

Litauen

76,5

71,0

100,0

 

 

Ungarn

81,8

70,9

100,0

 

 

Malta

85,5

86,2

100,0

 

 

Nederlandene

109,3

101,1

101,1

 

 

Østrig

106,9

105,9

105,9

 

 

Polen

 

64,0

100,0

72,2

 

Portugal

87,8

87,2

100,0

 

 

Rumænien

 

59,1

100,0

 

69,3

Slovenien

90,8

86,3

100,0

 

 

Slovakiet

84,3

79,0

100,0

 

 

Finland

121,3

116,6

116,6

 

 

Sverige

 

98,0

100,0

102,8

 

Det Forenede Kongerige

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Artikel 4

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes den godtgørelse under forældreorlov, der er omhandlet i vedtægtens artikel 42a, stk. 2 og 3, til 894,57 EUR og 1 192,76 EUR for enlige forsørgere.

Artikel 5

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes grundbeløbet for husstandstillægget i vedtægtens bilag VII, artikel 1, stk. 1, til 167,31 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes børnetilskuddet i vedtægtens bilag VII, artikel 2, stk. 1, til 365,60 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes uddannelsestillægget i vedtægtens bilag VII, artikel 3, stk. 1, til 248,06 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes uddannelsestillægget i vedtægtens bilag VII, artikel 3, stk. 2, til 89,31 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes det minimumsbeløb for udlandstillægget, der er omhandlet i vedtægtens artikel 69 og i bilag VII, artikel 4, stk. 1, andet afsnit, til 495,89 EUR.

Med virkning fra den 14. juli 2009 fastsættes udlandstillægget i artikel 134 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte til 356,48 EUR.

Artikel 6

Med virkning fra den 1. januar 2010 tilpasses den kilometergodtgørelse, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 8, stk. 2, således:

0 EUR pr. km for strækningen mellem:

0 og 200 km

0,3719 EUR pr. km for strækningen mellem:

201 og 1 000 km

0,6198 EUR pr. km for strækningen mellem:

1 001 og 2 000 km

0,3719 EUR pr. km for strækningen mellem:

2 001 og 3 000 km

0,1238 EUR pr. km for strækningen mellem:

3 001 og 4 000 km

0,0597 EUR pr. km for strækningen mellem:

4 001 og 10 000 km

0 EUR pr. km for en strækning ud over:

10 000 km.

Ovennævnte kilometergodtgørelse forhøjes med et fast tillæg på:

185,92 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på mellem 725 km og 1 450 km,

371,79 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på mere end 1 450 km.

Artikel 7

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes det dagpengebeløb, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 10, stk. 1, til:

38,43 EUR for en tjenestemand, der har ret til husstandstillæg

30,98 EUR for en tjenestemand, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 8

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 24, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

1 094,01 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

650,50 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 9

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes i forbindelse med den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, minimumsbeløbet til 1 312,02 EUR og maksimumsbeløbet til 2 624,05 EUR, og det faste fradrag fastsættes til 1 192,76 EUR.

Artikel 10

Med virkning fra den 1. juli 2009 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 93 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

ANSÆTTELSESGRUPPE

1.7.2009

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Artikel 11

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 94 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

822,88 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

487,86 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 12

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes i forbindelse med den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 96, stk. 3, andet afsnit, i vilkårene for øvrige ansatte, minimumsbeløbet til 984,02 EUR og maksimumsbeløbet til 1 968,04 EUR, og det faste fradrag fastsættes til 894,57 EUR.

Med virkning fra den 14. juli 2009 fastsættes arbejdsløshedsunderstøttelsen i artikel 136 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte til mindst 865,73 EUR og højst 2 037,00 EUR.

Artikel 13

Med virkning fra den 1. juli 2009 fastsættes de i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 (2) fastsatte tillæg for skifteholdsarbejde til henholdsvis 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR og 843,65 EUR.

Artikel 14

Med virkning fra den 1. juli 2009 multipliceres beløbene i artikel 4 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 (3) med en koefficient på 5,412934.

Artikel 15

Med virkning fra den 1. juli 2009 udskiftes tabellen i vedtægtens bilag XIII, artikel 8, stk. 2, med følgende tabel:

1.7.2009

LØNTRIN

LØNKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Artikel 16

Med virkning fra den 1. juli 2009 og med henblik på anvendelse af vedtægtens bilag XIII, artikel 18, stk. 1, fastsættes den faste godtgørelse, omhandlet i artikel 4a i bilag VII til vedtægten i dennes affattelse inden den 1. maj 2004, til:

129,36 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 4 og C 5

198,33 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C 1, C 2 og C 3.

Artikel 17

Med virkning fra den 14. juli 2009 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 133 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

Grundløn på fuldtid

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Lønklasse

8

9

10

11

12

13

14

Grundløn på fuldtid

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Lønklasse

15

16

17

18

19

 

 

Grundløn på fuldtid

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Artikel 18

Denne forordning skal om nødvendigt tages op til fornyet vurdering, og Kommissionen skal med henblik herpå fremsætte et forslag til ændring af denne forordning, hvorom Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38 af 13.2.1976, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).


29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/16


RÅDETS AFGØRELSE 2009/1012/FUSP

af 22. december 2009

om støtte til EU's aktiviteter til fremme af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i fælles holdning 2008/944/FUSP blandt tredjelande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 26, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. juni 1997 vedtog Rådet EU-programmet vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig handel med konventionelle våben, der forpligter EU og dets medlemsstater til at gøre en fælles indsats for at bistå andre lande med at forebygge og bekæmpe ulovlig våbenhandel.

(2)

Den 8. december 2008 vedtog Rådet fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr, der opstiller otte kriterier for eksport af konventionelle våben (1), indfører en meddelelses- og konsultationsmekanisme for afslag og omfatter en gennemsigtighedsprocedure gennem offentliggørelse af EU's årsrapporter om våbeneksport. Den nævnte fælles holdning bidrager betydeligt til harmoniseringen af politikkerne for national våbeneksportkontrol, og flere tredjelande har officielt tilsluttet sig dens principper og kriterier.

(3)

Det fremgår af artikel 11 i fælles holdning 2008/944/FUSP, at medlemsstaterne skal bestræbe sig på at tilskynde andre våbeneksporterende stater til at anvende kriterierne i den nævnte fælles holdning.

(4)

Den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev vedtaget af stats- og regeringscheferne den 12. december 2003, opregner fem hovedudfordringer, som EU står over for i tiden efter den kolde krig: terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, regionale konflikter, staters sammenbrud og organiseret kriminalitet. Følgerne af den ukontrollerede trafik med konventionelle våben er af afgørende betydning for fire af disse fem udfordringer. Den ukontrollerede overførsel af våben bidrager nemlig til en forværring af terrorismen og den organiserede kriminalitet, og er en vigtig faktor i forbindelse med udløsning og spredning af konflikter samt sammenbrud af statslige strukturer. Derudover fremhæver strategien vigtigheden af, at eksportkontrollen omfatter spredning.

(5)

Det internationale instrument, der skal sætte staterne i stand til i tide og på pålidelig vis at identificere og spore ulovlige håndskydevåben og lette våben, og som FN's Generalforsamling vedtog den 8. december 2005, sigter mod at forbedre effektiviteten af og supplere de eksisterende bilaterale, regionale og internationale aftaler med sigte på at forebygge, bekæmpe og standse alle former for ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben.

(6)

Det fremgår af EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med håndvåben og lette våben (SALW) samt ammunition hertil, som Det Europæiske Råd vedtog den 15. og 16. december 2005, at EU på regionalt og internationalt plan skal støtte styrkelsen af eksportkontrollen og fremme kriterierne i adfærdskodeksen for våbeneksport, der efterfølgende er blevet erstattet af fælles holdning 2008/944/FUSP, bl.a. gennem bistand til tredjelande med udformning af den nationale lovgivning på området og fremme af foranstaltninger for at forbedre gennemsigtigheden.

(7)

Den 6. december 2006 vedtog FN's Generalforsamling med støtte fra alle Den Europæiske Unions medlemsstater resolution 61/89 »På vej mod en traktat om våbenhandel: fastlæggelse af fælles internationale standarder for import, eksport og overførsel af konventionelle våben«. I december 2006 og i juni og december 2007 vedtog Rådet konklusioner, der understregede, at det er vigtigt, at EU og medlemsstaterne spiller en vigtig rolle og samarbejder med andre stater og regionale organisationer i FN-processen med henblik på at fastlægge fælles internationale standarder for import, eksport og overførsel af konventionelle våben, der vil være et væsentligt bidrag til tackling af den uønskede og uansvarlige spredning af konventionelle våben, som underminerer fred, sikkerhed, udvikling og fuld respekt for menneskerettighederne.

(8)

Den 17. marts 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/230/FUSP om støtte til EU's aktiviteter til fremme af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i EU's adfærdskodeks for våbeneksport blandt tredjelande (2); den sidste aktivitet under denne fælles aktion fandt sted den 27. og 28. oktober 2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på den praktiske gennemførelse af:

den europæiske sikkerhedsstrategi,

EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med SALW samt ammunition hertil,

artikel 11 i fælles holdning 2008/944/FUSP

EU-programmet vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig handel med konventionelle våben,

det internationale instrument til i tide og på pålidelig vis at identificere og spore ulovlige håndvåben og lette våben og

Rådets konklusioner om en international traktat om våbenhandel,

støtter Den Europæiske Union aktiviteter for at fremme følgende mål:

a)

blandt tredjelande at fremme kriterier og principper i fælles holdning 2008/944/FUSP

b)

at bistå tredjelande med at udarbejde og gennemføre lovgivning til sikring af effektiv kontrol med våbeneksport

c)

at bistå tredjelande med uddannelse af embedsmænd, der beskæftiger sig med eksporttilladelser, for at sikre passende gennemførelse og håndhævelse af våbeneksportkontrollen

d)

at bistå tredjelande og regioner med udarbejdelse af nationale og regionale rapporter om våbeneksport og fremme af andre former for undersøgelser for at fremme gennemsigtighed og klare ansvarsforhold i forbindelse med våbeneksport

e)

at tilskynde tredjelande til at støtte FN-processen med henblik på vedtagelse af en juridisk bindende international traktat, der fastlægger fælles standarder for verdenshandelen med konventionelle våben, og medvirke til at sikre, at de kan overholde sådanne eventuelle fælles standarder.

2.   En beskrivelse af projekter til fremme af de i stk. 1 omhandlede mål findes i bilaget.

Artikel 2

1.   Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) er ansvarlig for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af de projekter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, foretages af følgende gennemførelsesinstans:

Den tyske økonomi- og eksportkontrolstyrelse, BAFA.

3.   Gennemførelsesinstansen udfører sine opgaver under HR's ansvar. Med henblik herpå indgår HR de nødvendige arrangementer med gennemførelsesinstansen.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, nævnte projekter er på 787 000 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres over det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens budget.

3.   Kommissionen overvåger den korrekte gennemførelse af EU's bidrag, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel. Med henblik herpå indgår den en finansieringsaftale med den i artikel 2, stk. 2, omhandlede gennemførelsesinstans. I finansieringsaftalen fastsættes det, at gennemførelsesinstansen skal sørge for, at EU's bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af aftalen.

Artikel 4

1.   En faktuel redegørelse for fremskridtene i hvert af modtagerlandene udarbejdes efter afslutningen af den sidste workshop og personaleudveksling i henhold til denne afgørelse af EU's missionschefer i hvert af modtagerlandene.

2.   HR aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter fra den i artikel 2, stk. 2, omhandlede gennemførelsesinstans og de i stk. 1, i denne artikel nævnte missionschefer. Disse rapporter danner grundlag for Rådets evaluering. Kommissionen forelægger oplysninger om projekternes finansielle gennemførelse jf. artikel 3, stk. 3.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den udløber 24 måneder efter dagen for indgåelsen af den i artikel 3, stk. 3, omhandlede finansieringsaftale eller, hvis ingen finansieringsaftale er indgået inden for den nævnte periode, seks måneder efter dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 22. december 2009

På Rådets vegne

A. CARLGREN

Formand


(1)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

(2)  EUT L 75 af 18.3.2008, s. 81.


BILAG

Støtte til EU's aktiviteter til fremme af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i fælles holdning 2008/944/FUSP blandt tredjelande

I.   Mål

De overordnede mål med denne afgørelse er:

a)

blandt tredjelande at fremme kriterierne og principperne i fælles holdning 2008/944/FUSP

b)

at bistå tredjelande med at udarbejde og gennemføre lovgivning til sikring af effektiv kontrol med våbeneksport

c)

at bistå landene med uddannelse af embedsmænd, der beskæftiger sig med eksporttilladelser, for at sikre passende gennemførelse og håndhævelse af våbeneksportkontrollen

d)

at bistå landene og regionerne med udarbejdelse af nationale og regionale rapporter om våbeneksport og fremme af andre former for undersøgelser for at fremme gennemsigtighed og klare ansvarsforhold i forbindelse med våbeneksport

e)

at tilskynde tredjelande til at støtte FN-processen med henblik på vedtagelse af en juridisk bindende international traktat, der fastlægger fælles standarder for verdenshandelen med konventionelle våben, og medvirke til at sikre, at de kan overholde sådanne eventuelle fælles standarder.

II.   Projekter

 

Formål:

At yde teknisk bistand til interesserede tredjelande, der har vist vilje til at forbedre deres standarder og praksis inden for kontrol med eksporten af militærteknologi og militært udstyr, og tilpasse deres standarder og praksis til dem, der er aftalt med og anvendes af Den Europæiske Unions medlemsstater og fastsat i fælles holdning 2008/944/FUSP.

 

Beskrivelser og udgiftsoverslag:

i)

Workshops med grupper af lande

Projektet vil få form af fem workshops af to dages varighed, hvortil statslige embedsmænd, toldembedsmænd og embedsmænd, der beskæftiger sig med eksporttilladelser, fra den udvalgte gruppe af lande vil blive indbudt. Repræsentanter for våbenindustrien kan også blive indbudt. Workshopperne kan finde sted i et modtagerland eller et andet sted, som HR fastsætter. Uddannelse på relevante områder vil blive formidlet af eksperter fra EU-medlemsstaternes nationale administrationer, fra lande, der har tilsluttet sig fælles holdning 2008/944/FUSP, fra Rådssekretariatet og/eller fra den private sektor (herunder ngo'er).

ii)

Personaleudvekslinger

Projektet vil tage form af maksimalt fire arbejds- eller studiebesøg af op til en måneds varighed for statslige embedsmænd og/eller embedsmænd, der beskæftiger sig med eksporttilladelser, fra de modtagerlande, der er EU-kandidatlande, hos de relevante myndigheder i EU-medlemsstaterne eller maksimalt fire arbejds- eller studiebesøg af op til en måneds varighed for statslige embedsmænd og/eller embedsmænd, der beskæftiger sig med eksporttilladelser fra EU-medlemsstaterne hos de relevante myndigheder i modtagerlandene (1).

III.   Varighed

Den samlede anslåede varighed af projekternes gennemførelse er 24 måneder.

IV.   Modtagerlande

 

Første halvår 2010

i)

Landene på det vestlige Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien)

ii)

De nordafrikanske Middelhavspartnere i den europæiske naboskabspolitik (Algeriet, Egypten, Libyen, Marokko og Tunesien)

 

Andet halvår 2010

De østeuropæiske og kaukasiske partnere i den europæiske naboskabspolitik (Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine)

 

Første halvår 2011

Landene på det vestlige Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien)

 

Andet halvår 2011

De østeuropæiske og kaukasiske partnere i den europæiske naboskabspolitik (Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine)

Hvis uforudsete omstændigheder gør det nødvendigt at ændre listen over modtagerlande eller planlægningen af workshopperne, kan Gruppen vedrørende Eksport af Konventionelle Våben (COARM) på forslag fra HR beslutte at gøre det.

Hvis et af ovennævnte lande ikke ønsker at deltage i workshoppen, kan der blive udvalgt andre lande (2) blandt følgende andre partnere i den europæiske naboskabspolitik: Israel, Jordan, Libanon, Den Palæstinensiske Myndighed og Syrien.

V.   Konsekvensanalyse

Virkningerne af denne afgørelse og af fælles aktion 2008/230/FUSP bør vurderes teknisk efter afslutningen af den sidste workshop og personaleudveksling i henhold til denne afgørelse. Dette vil ske i form af en faktuel redegørelse om vedtagelsen af relevant lovgivning, oprettelse af eksportkontrolmyndigheder og effektiv eksportkontrol i modtagerlandene. Rapporterne vil blive udarbejdet af EU's missionschefer i hvert af modtagerlandene.


(1)  Udvælgelsen af deltagerne i personaleudvekslingen skal aftales i den relevante rådsgruppe på forslag af HR.

(2)  Skal aftales i den relevante rådsgruppe på forslag af HR.


RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/21


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 22. december 2009

om bemyndigelse af Republikken Østrig til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2009/1013/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

under henvisning til direktiv 2006/112/EF (1), særlig artikel 395, stk. 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 2. juni 2009 anmodede Republikken Østrig (i det følgende benævnt »Østrig«) om bemyndigelse til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger de bestemmelser i direktiv 2006/112/EF, der regulerer fradragsretten, og som tidligere er godkendt ved beslutning 2004/866/EF (2) i henhold til det dagældende sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (3).

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF underrettede Kommissionen ved brev af 10. september 2009 de øvrige medlemsstater om Østrigs anmodning. Ved brev af 21. september 2009 meddelte Kommissionen Østrig, at den rådede over alle de oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(3)

Med henblik på en forenkling af momsopkrævningen er hensigten med undtagelsen at ophæve retten til at fradrage moms af varer og tjenesteydelser fuldstændigt, når den afgiftspligtige persons eller dennes ansattes private eller ikke-erhvervsmæssige brug af varerne eller tjenesteydelserne udgør over 90 % af den samlede brug.

(4)

Undtagelsen fraviger artikel 168 i direktiv 2006/112/EF, hvori er fastsat det generelle princip om fradragsret, og har til formål at forenkle momsopkrævningen. Den har kun minimal indflydelse på det afgiftsbeløb, der skal betales i det endelige forbrugsled.

(5)

De retlige og faktuelle forhold, der berettigede den nuværende anvendelse af den pågældende forenklingsforanstaltning, har ikke forandret sig og er fortsat til stede. Østrig bør derfor bemyndiges til at anvende den pågældende foranstaltning i endnu en periode, som dog bør begrænses tidsmæssigt for at muliggøre en evaluering af foranstaltningen.

(6)

Undtagelsen vil ikke få negativ indvirkning på Unionens egne indtægter hidrørende fra moms –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som en undtagelse fra artikel 168 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Østrig til at udelukke fradragsret for moms af varer og tjenesteydelser, når den afgiftspligtige persons eller dennes ansattes privatforbrug og mere generelt en ikke-erhvervsmæssige brug af varerne eller tjenesteydelserne udgør over 90 % af den samlede brug.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2010 indtil den 31. december 2012.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Østrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009.

På Rådets vegne

Formand

A. CARLGREN


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 371 af 18.12.2004, s. 47.

(3)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1.


29.12.2009   

DA XM XM

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/22


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2009

om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015

(2009/1014/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 300, stk. 3, og artikel 305, sammenholdt med artikel 8 i protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til indstillingerne fra hver enkelt medlemsstat, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 300, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde hedder det, at det er en betingelse for at blive medlem af eller suppleant til Regionsudvalget, at vedkommende ud over at være repræsentant for en regional eller lokal myndighed»enten skal være valgt til en regional eller lokal myndighed eller være politisk ansvarlig over for en valgt forsamling«.

(2)

I artikel 305 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde hedder det, at udvalgets medlemmer samt et tilsvarende antal suppleanter beskikkes af Rådet for fem år efter indstilling fra hver enkelt medlemsstat.

(3)

I artikel 8 i protokollen om overgangsbestemmelser fastsættes fordelingen af Regionsudvalgets medlemmer.

(4)

Eftersom mandatet for medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget udløber den 25. januar 2010, bør der beskikkes nye medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget.

(5)

Denne beskikkelse vil på et senere tidspunkt blive fulgt op af en beskikkelse af de øvrige medlemmer og suppleanter, hvis kandidatur ikke er blevet meddelt Rådet før den 14. december 2009 –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende medlemmer og suppleanter beskikkes til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015:

som medlemmer beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag I

som suppleanter beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag II.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Den træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009.

På Rådets vegne

A. CARLGREN

Formand


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Geert BOURGEOIS

Vlaams minister

 

De heer Jos CHABERT

Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Monsieur Xavier DESGAIN

Membre du Parlement wallon

 

Mevrouw Mia DE VITS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Paul FICHEROULLE

Echevin de la Ville de Charleroi

 

Monsieur Jean-François ISTASSE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ

Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Monsieur Michel LEBRUN

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Monsieur Charles PICQUE

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

De heer Jan ROEGIERS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Johan SAUWENS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Hasan AZIS

Mayor, Municipality of Karjali

 

Ms. Katya DOYCHEVA

Mayor, Municipality of Tvarditza

 

Ms. Dora IANKOVA

Mayor, Municipality of Smolyan

 

Mr. Vladimir KISSIOV

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Krasimir MIREV

Mayor, Municipality of Targovishte

 

Mr. Vladimir MOSKOV

Mayor, Municipality of Gotze Delchev

 

Mr. Orhan MUMUN

Mayor, Municipality of Mineralni Bani

 

Ms. Detelina NIKOLOVA

Mayor, Municipality of Dobrich

 

Ms. Penka PENKOVA

Mayor, Municipality of Lom

 

Mr. Georgi SLAVOV

Mayor, Municipality of Yambol

 

Mr. Bozhidar YOTOV

Mayor, Municipality of Ruse

 

Mr. Zlatko ZHIVKOV

Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Pavel BÉM

Primátor hlavního města Prahy

 

RNDr. Jiří BYTEL

Starosta obce Velká Hleďsebe

 

Pan Stanislav EICHLER

Hejtman Libereckého kraje

 

Mgr. Jan KUBATA

Primátor města Ústí nad Labem

 

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ

Místostarostka města Černošce

 

Pan Roman LÍNEK

Náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

Pan Josef NOVOTNÝ

Hejtman Karlovarského kraje

 

Ing. Petr OSVALD

Zastupitel města Plzeň

 

Pan Jaroslav PALAS

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Juraj THOMA

Primátor města České Budějovice

 

Paní Jana VAŇHOVÁ

Hejtmanka Ústeckého kraje

 

Pan Jiří ZIMOLA

Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

 

Hr. Knud Elmer ANDERSEN

Regionsrådsmedlem

 

Hr. Per BØDKER ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jens Christian GJESING

Borgmester

 

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Henning JENSEN

Borgmester

 

Fru Tove LARSEN

Borgmester

 

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN

Regionrådsmedlem

 

Hr. Jens Jørgen NYGAARD

Byrådsmedlem

 

Hr. Karsten Uno PETERSEN

Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

 

Frau Nicola BEER

Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

 

Herr Ralf CHRISTOFFERS

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 

Herr Wolfgang GIBOWSKI

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

 

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Frau Monika HELBIG

Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

 

Herr Niclas HERBST MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Helmut M. JAHN

Landrat des Hohenlohekreises

 

Herr Werner JOSTMEIER MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Norbert KARTMANN MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Dr. Kerstin KIESSLER

Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

 

Dr. Karl-Heinz KLÄR

Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

 

Herr Dieter KLÖCKNER MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Uta-Maria KUDER

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Heinz LEHMANN MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Jürgen MARTENS

Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

 

Herr Heinz MAURUS

Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

 

Frau Martina MICHELS MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Frau Emilia MÜLLER

Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

 

Herr Peter MÜLLER MdL

Ministerpräsident des Saarlandes

 

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER

Justizminister des Freistaates Thüringen

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. hc. Petra ROTH

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

EESTI

 

Mr. Väino HALLIKMÄGI

Member of Pärnu City Council

 

Mr. Kaido KAASIK

Mayor of Valjala Rural Municipality Government

 

Mr. Teet KALLASVEE

Member of Haapsalu City Council

 

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr. Jüri PIHL

Vice- Mayor of Tallinn City Government

 

Mr. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr. Toomas VITSUT

Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

 

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

 

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δήμαρχος Αθηναίων

 

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Νομάρχης Πιερίας

 

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νομάρχης Αθηνών

 

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος Καβάλας

 

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ

Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

 

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

 

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ

Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

 

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ

Δήμαρχος Πατρέων

 

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

 

D.a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES

Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

 

D. Francesc ANTICH OLIVER

Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

 

D.a Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

D. José María BARREDA FONTES

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

D. Francisco CAMPS ORTIZ

Presidente de la Comunitat Valenciana.

 

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ

Alcalde de Getafe

 

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D.a Dolores GOROSTIAGA SAIZ

Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

 

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

 

D. Jordi HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

 

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Marcelino IGLESIAS RICOU

Presidente del Gobierno de Aragón

 

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ

Lehendakari del Gobierno Vasco

 

D. José MONTILLA AGUILERA

Presidente de la Generalitat de Catalunya

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Mandato: Alcalde de Madrid

 

D. Pedro María SANZ ALONSO

Presidente del Gobierno de La Rioja

 

D. Miguel SANZ SESMA

Presidente del Gobierno de Navarra

 

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

 

M. Jean-Paul BORE

Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Bruno BOURG-BROC

Maire de Châlons en Champagne

 

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

 

M. François COMMEINHES

Maire de Sète

 

M. Michel DELEBARRE

Maire de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Claude du GRANRUT

Conseillère régionale de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Maire de la Bastidonne

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de Gironde

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

 

M. Alain LE VERN

Président du Conseil régional de Haute-Normandie

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Ile-de-France

 

M. Jean PRORIOL

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'Assemblée de Corse

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. Alain ROUSSET

Président du Conseil régional d'Aquitaine

 

M. Ange SANTINI

Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

 

Sig. Antonio BASSOLINO

Presidente della Regione Campania

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

 

Sig. Ugo CAPPELLACCI

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE

Presidente della Provincia di Catania

 

Sig. Luciano CAVERI

Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

 

Sig. Sergio CHIAMPARINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Giovanni CHIODI

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA

Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

 

Sig. Luis DURNWALDER

Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

 

Sig. Giorgio GRANELLO

Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

 

Sig. Claudio MARTINI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Sonia MASINI

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

 

Sig. Graziano MILIA

Presidente della Provincia di Cagliari

 

Sig. Francesco MUSOTTO

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

 

Sig. Roberto PELLA

Consigliere del Comune di Valdengo

 

Sig. Massimo PINESCHI

Consigliere della Regione Lazio

 

Sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco del Comune di Candela

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Sindaco del Comune di Potenza

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

 

Sig. Riccardo VENTRE

Consigliere del Comune di Caserta

 

Sig.ra Marta VINCENZI

Sindaco del Comune di Genova

ΚYΠΡΟΣ

 

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

 

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δήμαρχος Στροβόλου

 

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

 

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

 

Χρίστος ΜΕΣΗΣ

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

 

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

 

Andris JAUNSLEINIS

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

 

Guntars KRIEVIŅŠ

Liepājas pilsētas domes deputāts

 

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis NEIMANIS

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Indra RASSA

Saldus novada domes priekšsēdētāja

 

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Ainārs ŠLESERS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Vytas APUTIS

Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

 

Andrius KUPČINSKAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Virginijus KOMSKIS

Pagėgių savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Ričardas MALINAUSKAS

Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Daiva MATONIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Gediminas PAVIRŽIS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

 

Povilas ŽAGUNIS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

 

Mme Simone BEISSEL

Echevin de la Ville de Luxembourg

 

Mme Agnès DURDU

Membre du conseil communal de Wincrange

 

M. Dan KERSCH

Bourgmestre de la commune de Mondercange

 

M. Albert LENTZ

Echevin de la commune de Mersch

 

M. Paul-Henri MEYERS

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Marc SCHAEFER

Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Ferenc BENKŐ

Tiszaladány község polgármestere

 

Gábor BIHARY

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

György GÉMESI dr.

Gödöllő város polgármestere

 

György IPKOVICH dr.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

Attila JÓSZAI

Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

 

Csaba MOLNÁR dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

 

Sándor NAGY

Kistelek város polgármestere

 

József RIBÁNYI

Tamási város polgármestere

 

István SÉRTŐ-RADICS dr.

Uszka község polgármestere

 

Gyula SZABÓ

Heves Megyei Közgyűlés tagja

 

András SZALAY dr.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

Zoltán VARGA

Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

 

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor of Qrendi

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Victoria, Gozo

 

Mr. Michael COHEN

Mayor of Kalkara

 

Mr. Joseph CORDINA

Mayor of Xagħra, Gozo

 

Dr. Malcolm MIFSUD

Mayor of Pietà

NEDERLAND

 

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB

Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

 

Dhr J.H. (Rob) BATS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

 

Dhr D. (Dick) BUURSINK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

 

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

 

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

 

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK

Burgemeester (mayor) of the city of Almere

 

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

 

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS

Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

 

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

 

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS

Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

 

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK

Burgemeester (mayor) of the city of Delft

 

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

 

Herr Gerhard DÖRFLER

Landeshauptmann von Kärnten

 

Dr. Michael HÄUPL

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 

Herr Erwin MOHR

Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

 

Herr Hans NIESSL

Landeshauptmann von Burgenland

 

Herr Johannes PEINSTEINER

Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

 

Dr. Erwin PRÖLL

Landeshauptmann von Niederösterreich

 

Dr. Josef PÜHRINGER

Landeshauptmann von Oberösterreich

 

Dr. Herbert SAUSGRUBER

Landeshauptmann von Vorarlberg

 

Dr. Heinz SCHADEN

Bürgermeister der Stadt Salzburg

 

Dr. Franz SCHAUSBERGER

Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

 

DDr. Herwig VAN STAA

Präsident des Landtags von Tirol

 

Mag. Franz VOVES

Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

 

Jacek CZERNIAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Konstanty DOMBROWICZ

Prezydent Miasta Bydgoszcz

 

Marcin JABŁOŃSKI

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Adam JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

Radny m.st. Warszawy

 

Maciej KOBYLIŃSKI

Prezydent Miasta Słupsk

 

Jan KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Witold KROCHMAL

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

Jerzy KROPIWNICKI

Prezydent Miasta Łodzi

 

Marek NAWARA

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Jacek PROTAS

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Józef SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Adam STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Bogusław ŚMIGIELSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Stanisław SZWABSKI

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

 

Leszek ŚWIĘTALSKI

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

 

Marek TRAMŚ

Starosta Polkowicki

 

Ludwik WĘGRZYN

Radny Powiatu Bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Tadeusz WRONA

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

 

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO

Presidente da Câmara Municipal do Porto

 

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO

Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

 

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO

Presidente da Câmara Municipal da Amadora

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

 

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

 

Dl Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

 

Dl Decebal ARNĂUTU

Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

 

Dl Mircea COSMA

Președintele Consiliului Județean Prahova

 

Dl Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

 

Dl Gheorghe FALCĂ

Primarul municipiului Arad, județul Arad

 

Dl Răducu George FILIPESCU

Președintele Consiliului Județean Călărași

 

Dna Veronica IONIȚĂ

Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

 

Dna Edita Emöke LOKODI

Președintele Consiliului Județean Mureș

 

Dl Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

 

Dl Constantin OSTAFICIUC

Președintele Consiliului Județean Timiș

 

Dl Tudor PENDIUC

Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

 

Dl Ion PRIOTEASA

Președintele Consiliului Județean Dolj

 

Dl Emil PROȘCAN

Primarul orașului Mizil, județul Prahova

 

Dl Vasile SAVA

Primarul orașului Țăndărei, județul Ialomița

 

Dl Gheorghe Bunea STANCU

Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

 

Mr Aleš ČERIN

Podžupan Mestne občine Ljubljana

 

Ms Irena MAJCEN

Županja Občine Slovenska Bistrica

 

Mr Franci ROKAVEC

Župan Občine Litija

 

Mr Anton Tone SMOLNIKAR

Župan Občine Kamnik

 

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

 

Ms Jasmina VIDMAR

Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

Mr Franci VOVK

Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

 

Pán Milan BELICA

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Juraj BLANÁR

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hl. mesta Bratislava

 

Pán Peter CHUDÍK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Pán František KNAPÍK

Primátor mesta Košice

 

Pán Ján ORAVEC

Primátor mesta Štúrovo

 

Pán Pavol SEDLÁČEK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Zdenko TREBUĽA

Predseda Košického samosprávneho kraja

 

Pán István ZACHARIÁŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

 

Pauliina HAIJANEN

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Sirpa HERTELL

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Anne KARJALAINEN

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Veikko KUMPUMÄKI

Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Antti LIIKKANEN

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Markku MARKKULA

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ossi MARTIKAINEN

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

 

Folke SJÖLUND

Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

 

Satu TIETARI

Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Uno ALDEGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Ms Kristina ALVENDAL

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Mr Kent JOHANSSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Mr Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Mr Paul LINDQUIST

Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

 

Ms Monalisa NORRMAN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Mr Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

 

Ms Yoomi RENSTRÖM

Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

 

Ms Annelie STARK

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Cllr Doris ANSARI

Member of Cornwall Council

 

Cllr Jonathan BELL

Member of Ards Borough Council

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert BRIGHT

Member of Newport City Council

 

Cllr Amanda BYRNE

Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

 

Christine CHAPMAN AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Flo CLUCAS

Member of Liverpool City Council

 

Sir Simon DAY

Member of Devon County Council

 

Cllr Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Linda GILLHAM

Member of Runneymede Borough Council

 

Cllr Gordon KEYMER CBE

Member of Tandridge District Council

 

Cllr Roger KNOX

Member of East Lothian Council

 

Cllr Iain MALCOLM

Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

 

Mr Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Corrie MCCHORD

Member of Stirling

 

Francie MOLLOY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Irene OLDFATHER MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr David PARSONS

Member of Leicestershire County Council

 

Cllr Judith PEARCE

Member of Wychavon District Council

 

Cllr David SIMMONDS

Member of London Borough of Hillingdon

 

Cllr Neil SWANNICK

Member of Manchester City Council

 

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE

Member of the London Borough of Sutton

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Dave WILCOX

Member of Derbyshire County Council


ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Ludwig CALUWÉ

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Emmanuel DISABATO

Membre du Parlement wallon

 

De heer Marc HENDRICKX

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Alain HUTCHINSON

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Monsieur Michel de LAMOTTE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Mevrouw Fientje MOERMAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Mevrouw Fatma PEHLIVAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Yaron PESZTAT

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Mevrouw Sabine POLEYN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luckas VAN DER TAELEN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Madame Olga ZRIHEN

Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Ahmed AHMEDOV

Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

 

Mr. Ivo ANDONOV

Mayor, Municipality of Silistra

 

Mr. Ivan ASPARUHOV

Mayor, Municipality of Mezdra

 

Mr. Stanislav BLAGOV

Mayor, Municipality of Svishtov

 

Ms. Shukran IDRIZ

Mayor, Municipality of Kirkovo

 

Mr. Krasimir KOSTOV

Mayor, Municipality of Shumen

 

Ms. Malina LAZAROVA

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Veselin LICHEV

Mayor, Municipality of Sopot

 

Mr. Rumen RASHEV

Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

 

Mr. Emil NAYDENOV

Mayor, Municipality of Gorna Malina

 

Mr. Svetlin TANCHEV

Mayor, Municipality of Stara Zagora

 

Mr. Nayden ZELENOGORSKI

Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Jiří BĚHOUNEK

Hejtman kraje Vysočina

 

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ

Místostarostka obce Proboštov

 

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ

Starostka města Kostelec n. Orlicí

 

Mgr. Tomáš CHALUPA

Starosta městské části Praha 6

 

Paní Milada EMMEROVÁ

Hejtmanka Plzeňského kraje

 

Pan Lubomír FRANC

Hejtman Královéhradeckého kraje

 

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ

Starostka města Bílovec

 

Pan Radko MARTÍNEK

Hejtman Pardubického kraje

 

Pan Stanislav MIŠÁK

Hejtman Zlínského kraje

 

Pan David RATH

Hejtman Středočeského kraje

 

Pan Martin TESAŘÍK

Hejtman Olomouckého kraje

 

Mgr. Tomáš ÚLEHLA

Radní města Zlín

DANMARK

 

Hr. Bo ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jan BOYE

Byrådsmedlem

 

Hr. Bent HANSEN

Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

 

Hr. Carl HOLST

Regionsrådsformand

 

Hr. Bent LARSEN

Regionrådsmedlem

 

Fru Jane Findahl LINDSKOV

Byrådsmedlem

 

Hr. Erik Bent NIELSEN

Borgmester

 

Hr. Simon Mønsted STRANGE

Byrådsmedlem

 

Hr. Johnny SØTRUP

Borgmester

DEUTSCHLAND

 

Herr Dietmar BROCKES MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

 

Herr Rolf FISCHER MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Michael GWOSDZ MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Herr Wilhelm HOGREFE MdL

Mitglied des Landtages von Niedersachsen

 

Herr Dr. Ekkehard KLUG

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 

Dr. Hermann KUHN MdBB

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Prof. Ursula MÄNNLE MdL

Mitglied des Bayerischen Landtags

 

Frau Nicole MORSBLECH MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER MdL

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Manfred RICHTER MdL

Mitglied des Landtags von Brandenburg

 

Dr. Michael REUTER MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Herr Peter SCHOWTKA MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Herr Peter STRAUB MdL

Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

 

Herr Tilman TÖGEL MdL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Stephan TOSCANI MdL

Mitglied des Landtages des Saarlandes

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Herr Roland WERNER

Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

 

Herr Frank ZIMMERMANN MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

 

Ms. Urve ERIKSON

Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr. Juri GOTMANS

Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

 

Mr. Andres JAADLA

Vice- Chairman of Rakvere City Council

 

Ms. Saima KALEV

Member of Jõgeva Rural Municipality Council

 

Ms. Kersti KÕOSAAR

Member of Võru City Council

 

Mrs. Kersti SARAPUU

Mayor of Paide City Government

 

Ms. Kadri TILLEMANN

Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος

Νομάρχης Μεσσηνίας

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

 

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης

Δήμαρχος Πρέβεζας

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Νομάρχης Ευρυτανίας

 

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος

Νομάρχης Χίου

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης

Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης

Δήμαρχος Άρτας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

 

D. Gabriel AMER AMER

Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

 

Da María Luisa ARAÚJO CHAMORRO

Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

 

D.a Elsa María CASAS CABELLO

Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS

Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

 

Da María DE DIEGO DURÁNTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Francisco DE LA TORRE PRADO

Alcalde de Málaga

 

D. Emilio DEL RÍO SANZ

Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

 

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ

Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

 

Da. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO

Alcaldesa de Gijón

 

D. Jesús María GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

 

D. Alberto GARCIA CERVIÑO

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO

Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

 

D.a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ

Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

 

D.a Esther MONTERRUBIO VILLAR

Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

 

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ

Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

 

D. Andrés OCAÑA RABADÁN

Alcalde de Córdoba

 

D. Rafael RIPOLL NAVARRO

Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

 

D.a Anna TERRÓN CUSÍ

Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

 

D. Javier VELASCO MANCEBO

Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Jean-Paul BACHY

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

M. Philippe BODARD

Maire de Mûrs-Erigné

 

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ

Conseillère régionale d’Alsace

 

Mme Anne-Marie COMPARINI

Conseillère régionale de Rhône-Alpes

 

M. Jean-Michel DACLIN

Adjoint au maire de Lyon

 

Mme Nassimah DINDAR

Président du Conseil général de l’Ile de La Réunion

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d’Azerailles

 

M. Jean-Jacques FRITZ

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

Mme Arlette GROSSKOST

Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace

 

M. Antoine KARAM

Président du Conseil régional de Guyane

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Claudine LEDOUX

Maire de Charleville-Mézières

 

M. Martin MALVY

Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Didier MARIE

Président du Conseil général de Seine-Maritime

 

M. Michel NEUGNOT

Conseiller régional de Bourgogne

 

M. Yves PAGES

Maire de Saint-Georges

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

Mme Gisèle STIEVENARD

Vice présidente du Conseil général de Paris

 

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN

Conseillère régionale d’Auvergne

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere del Comune di Ravenna

 

Sig. Roberto BOMBARDA

Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

 

Sig.ra Barbara BONINO

Consigliere della Provincia di Torino

 

Sig.ra Carmela CASILE

Consigliere del Comune di Giaveno

 

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO

Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

 

Sig. Francesco DE MICHELI

Consigliere del Comune di Roma

 

Sig. Mario Sisto FERRANTE

Consigliere della Provincia di Roma

 

Sig. Vincenzo LODOVISI

Consigliere della Provincia di Rieti

 

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Salvatore MANGIAFICO

Assessore della Provincia di Siracusa

 

Sig. Matteo MAURI

Consigliere della Provincia di Milano

 

Sig. Luigi MONTANARO

Sindaco del Comune di Ginosa

 

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI

Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Umberto OPPUS

Sindaco del Comune di Mandas

 

Sig. Aristide PELI

Assessore della Provincia di Brescia

 

Sig.ra Alessia ROSOLEN

Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig.ra Federica SEGANTI

Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Fiorenzo SILVESTRI

Consigliere della Provincia di Treviso

 

Sig. Sergio SOAVE

Sindaco del Comune di Savigliano

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Consigliere del Comune di Gerace

 

Sig. Gianfranco VITAGLIANO

Assessore della Regione Molise

 

Sig. Angelo ZUBBANI

Sindaco del Comune di Carrara

 

Sig. Sante ZUFFADA

Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚYΠΡΟΣ

 

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

 

Δήμος ΓΙΑΓΚΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

 

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ

Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

 

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ

Δήμαρχος Μόρφου

 

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

 

Edvīns BARTKEVIČS k-gs

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Inesis BOĶIS k-gs

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

 

Ligita GINTERE k-dze

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

 

Nellija KLEINBERGA k-dze

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

 

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs

Balvu novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

 

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

 

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

 

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

 

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

 

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

 

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

 

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

 

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

 

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

 

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

 

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

 

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

 

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

 

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

 

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

 

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

 

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

 

Szilárd SZÉKELY

Sásd város polgármestere

 

Kata Zsuzsanna TÜTTŐ

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

László József VÉCSEY

Szada község polgármestere

MALTA

 

Ms. Doris BORG

Deputy Mayor of Birkirkara

 

Mr. Ian BORG

Mayor of Dingli

 

Mr. Fredrick CUTAJAR

Mayor of Santa Luċija

 

Mr. Paul FARRUGIA

Mayor of Tarxien

 

Mr. Noel FORMOSA

Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

 

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

 

Dhr M.J. (Job) COHEN

Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

 

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

 

Dhr H. (Harry) DIJKSMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

 

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

 

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

 

Dhr M.J. (Martin) JAGER

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

 

Dhr H. (Hans) KOK

Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

 

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

 

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

 

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

 

Dhr J.C. (Co) VERDAAS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

 

Mag. Renate BRAUNER

Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

 

Mag. Gabriele BURGSTALLER

Landeshauptfrau von Salzburg

 

Frau Marianne FÜGL

Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

 

Herr Markus LINHART

Bürgermeister von Bregenz

 

Dr. Josef MARTINZ

Mitglied der Kärntner Landesregierung

 

Mag. Johanna MIKL-LEITNER

Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

 

Herr Günther PLATTER

Landeshauptmann von Tirol

 

Herr Walter PRIOR

Präsident des Burgenländischen Landtags

 

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER

Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

 

Herr Viktor SIGL

Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

 

Frau Elisabeth VITOUCH

Mitglied des Gemeinderates von Wien

 

Mag. Markus WALLNER

Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

 

Adam BANASZAK

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jan BRONŚ

Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Lech DYMARSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Jan DZIUBIŃSKI

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Robert GODEK

Starosta Strzyżowski

 

Władysław HUSEJKO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Michał KARALUS

Starosta Pleszewski

 

Marzena KEMPIŃSKA

Starosta Świecki

 

Józef KOTYŚ

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Tadeusz KOWALCZYK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Andrzej KUNT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Mirosław LECH

Wójt Gminy Korycin

 

Andrzej MATUSIEWICZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Marek OLSZEWSKI

Wójt Gminy Lubicz

 

Ewa PANASIUK

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Elżbieta RUSIELEWICZ

Radna Miasta Bydgoszcz

 

Czesław SOBIERAJSKI

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Robert SOSZYŃSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Dariusz WRÓBEL

Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

 

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD

Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

 

Exma. Sr.a Da Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES

Presidente da Câmara Municipal de Resende

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Tondela

 

Exmo. Sr. António Jorge NUNES

Presidente da Câmara Municipal de Bragança

 

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

 

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

 

Dl Silvian CIUPERCĂ

Președintele Consiliului Județean Ialomița

 

Dl Árpád Szabolcs CSEHI

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

 

Dl Alexandru DRĂGAN

Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA

Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Dl Dumitru ENACHE

Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

 

Dl Péter FERENC

Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

 

Dl Gheorghe FLUTUR

Președintele Consiliului Județean Suceava

 

Dna Mariana MIRCEA

Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

 

Dl Mircea Ioan MOLOȚ

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Dl Mircia MUNTEAN

Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

 

Dl Gheorghe NICHITA

Primarul municipiului Iași, Județul Iași

 

Dl Marian OPRIȘAN

Președintele Consiliului Județean Vrancea

 

Dl George SCRIPCARU

Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

 

Dl Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir, Județul Alba

 

Dna Ioana TRIFOI

Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

 

Dr. Štefan ČELAN

Župan Mestne Občine Ptuj

 

Ga. Darja DELAČ FELDA

Podžupanja Občine Kočevje

 

G. Siniša GERMOVŠEK

Član občinskega sveta Občine Bovec

 

G. Branko LEDINEK

Župan Občine Rače-Fram

 

Mag. Jure MEGLIČ

Podžupan Občine Tržič

 

G. Blaž MILAVEC

Župan Občine Sodražica

 

G. Anton ŠTIHEC

Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

 

Pán Ján BLCHÁČ

Primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Pán Remo CICUTTO

Primátor mesta Piešťany

 

Pán Pavol FREŠO

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pán Milan FTÁČNIK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

Pán Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov

 

Pán Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin

 

Pani Božena KOVÁČOVÁ

Starostka obce Janova Lehota

 

Pán Tibor MIKUŠ

Predseda Trnavského samosprávneho kraja

 

Pán Jozef PETUŠÍK

Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

 

Markus AALTONEN

Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ilpo HAALISTO

Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

 

Mårten JOHANSSON

Raaseporin kaupunginjohtaja

 

Petri KALMI

Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

 

Britt LUNDBERG

Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

 

Hannele LUUKKAINEN

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Riitta MYLLER

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

 

Miikka SEPPÄLÄ

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Katja SORRI

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Susanna HABY

Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

 

Mr Tore HULT

Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Mr Bernth JOHNSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

 

Ms Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

 

Mr Jens NILSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

 

Ms Ingela NYLUND WATZ

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Mr Carl-Johan SONESSON

Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Paula BAKER

Member of Basingstoke and Deane Council

 

Cllr Sandra BARNES

Member of South Northamptonshire

 

Mr Ted BROCKLEBANK MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Nilgun CANVER

Member of London Borough of Haringey

 

John DALLAT MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Graham GARVIE

Member of Scottish Borders Council

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Martin HEATLEY

Member of Warwickshire County Council

 

Cllr Chris HOLLEY

Member of the City and County of Swansea

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Herbert MANLEY

Member of Cheshire West and Chester Council

 

Cllr Alan MELTON

Member of Cambridgeshire County Council

 

Cllr Peter MOORE

Member of Sheffield City Council

 

Cllr Sandy PARK

Member of the Highland Council

 

Cllr Kathy POLLARD

Member of Suffolk County Council

 

Cllr Mary ROBINSON

Member of Eden District Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Buckinghamshire County Council

 

Mr Nicol STEPHEN MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Roger STONE

Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

 

Cllr Ann STRIBLEY

Member of Poole Borough Council

 

Cllr Sharon TAYLOR

Member of Stevenage Borough Council

 

Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Peter THOMPSON

Member of the London Borough of Hounslow


29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/51


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2009

om ændring af bilag 3, del I, i de fælles konsulære instrukser om statsborgere fra tredjelande, som er underlagt kravet om lufthavnstransitvisum

(2009/1015/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 789/2001 af 24. april 2001 om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i forbindelse med behandling af visumansøgninger (1),

under henvisning til initiativ fra Forbundsrepublikken Tyskland, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag 3, del I, i de fælles konsulære instrukser indeholder en fælles liste over tredjelande, hvis statsborgere er underlagt kravet om lufthavnstransitvisum (ATV) i alle medlemsstater.

(2)

Tyskland og Nederlandene ønsker at begrænse kravet om ATV til kun at gælde for etiopiske statsborgere, som ikke er i besiddelse af et gyldigt visum til en medlemsstat eller en stat, der er part i EØS-aftalen af 2. maj 1992, Canada, Japan eller USA. Bilag 3, del I, i de fælles konsulære instrukser bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter at der er truffet afgørelse om denne afgørelse til udbygning af Schengenreglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne afgørelse i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling.

(4)

For så vidt angår Island og Norge er denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (2), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale (3).

(5)

For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (4), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3, i Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse af nævnte aftale på Det Europæiske Fællesskabs vegne (5).

(6)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse af nævnte protokol på Det Europæiske Fællesskabs vegne (6).

(7)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (7). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(8)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (8). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(9)

For så vidt angår Cypern er denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(10)

Denne afgørelse er en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag 3, del I, i de fælles konsulære instrukser foretages følgende ændringer:

1)

I angivelsen vedrørende Etiopien indsættes følgende fodnote:

»For Tyskland og Nederlandene:

gælder, at følgende personer er fritaget for kravet om lufthavnstransitvisum:

Statsborgere i besiddelse af et visum, som er gyldigt i en medlemsstat eller en stat, der er part i EØS-aftalen af 2. maj 1992, Canada, Japan eller USA, eller når de vender tilbage fra disse lande efter anvendelse af visummet.«

2)

Efter listen over tredjelande i den forklarende del i tredje afsnit tilføjes følgende nye afsnit:

»Undtagelserne fra kravet om lufthavnstransitvisum gælder også for lufthavnstransit for en tredjelandsstatsborger, som er i besiddelse af et gyldigt visum til en medlemsstat eller en stat, der er part i EØS-aftalen af 2. maj 1992, Canada, Japan eller USA, og som rejser til ethvert andet tredjeland. De gælder ikke for lufthavnstransit for en tredjelandsstatsborger, som vender tilbage fra ethvert andet tredjeland efter at visummet er udløbet.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009

På Rådets vegne

A. CARLGREN

Formand


(1)  EFT L 116 af 26.4.2001, s. 2.

(2)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(4)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(5)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.

(6)  EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3.

(7)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(8)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.


29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/53


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2009

om ophævelse af afgørelse 2009/473/EF om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea

(2009/1016/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5 og 8,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea, som blev paraferet den 20. december 2008, har været anvendt midlertidigt siden den 1. januar 2009 som aftalt af parterne ved brevveksling godkendt ved afgørelse 2009/473/EF (1), med forbehold af indgåelsen af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea.

(2)

Kommissionen besluttede at trække sit forslag til Rådets forordning om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen tilbage efter de tragiske begivenheder den 28. september 2009, da regeringsstyrker åbnede ild mod protesterende, hvorved over 150 blev dræbt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at ophæve afgørelse 2009/473/EF og snarest muligt på vegne af Den Europæiske Union at underrette Republikken Guinea om ophævelsen af denne midlertidige anvendelse, jf. artikel 25, stk. 2, i Wienerkonventionen om traktatretten –

TRUFFET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets afgørelse 2009/473/EF om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea ophæves.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i Wienerkonventionen om traktatretten at underrette Republikken Guinea om, at Den Europæiske Union ikke længere har til hensigt at blive part i den fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea, der blev paraferet den 20. december 2008. Nævnte underretning sker i form af en skrivelse.

Teksten til skrivelsen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 22. december 2009.

På Rådets vegne

Formand

A. CARLGREN


(1)  EUT L 156 af 19.6.2009, s. 31.


BILAG

Hr.

Under henvisning til protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea, som blev paraferet den 20. december 2008, om midlertidig anvendelse af aftalen som aftalt af Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea ved brevveksling den 28. maj 2009:

underretter Den Europæiske Union herved i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i Wienerkonventionen om traktatretten Republikken Guinea, at det ikke længere har til hensigt at blive part i ovennævnte fiskeripartnerskabsaftale.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På Den Europæiske Unions vegne


29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/55


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2009

om Republikken Ungarns myndigheders ydelse af statsstøtte til køb af landbrugsjord mellem den 1. januar 2010 og den 31. december 2013

(2009/1017/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 108, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til begæring indgivet af Republikken Ungarns regering den 27. november 2009, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. november 2009 fremsatte Republikken Ungarn (i det følgende benævnt »Ungarn«) en begæring til Rådet om i overensstemmelse med artikel 88, stk. 2, tredje afsnit, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab at træffe beslutning om Ungarns plan om at yde statsstøtte til ungarske landmænd til køb af landbrugsjord.

(2)

Den jordprivatiseringsproces, som Ungarn har været i gang med siden begyndelsen af 1990'erne, har i mange tilfælde ført til fragmentarisk eller udelt fælles ejerskab til landbrugsjord, hvilket har medført en ugunstig arealudnyttelsesstruktur og ringe økonomisk levedygtighed for landbrugsbedrifterne.

(3)

I betragtning af landmænds mangel på kapital, de høje renter på erhvervslån til køb af landbrugsjord og stramningen af bankernes betingelser for ydelse af lån til landmænd i den aktuelle krise har landmænd og især landmænd med små bedrifter ringe udsigt til at kunne optage erhvervslån til investeringer som f.eks. køb af jord. Som følge af den finansielle og økonomiske krise steg de årlige renter på erhvervslån til køb af landbrugsjord således fra et gennemsnit på 9,5 % i juli 2008 til 15,5 % i maj 2009 og gennemsnitsværdien af den sikkerhed, der kræves for sådanne lån, blev næsten fordoblet i samme periode.

(4)

I denne situation er det sandsynligt, at der vil ske en stigning i spekulationskøb af jord foretaget af økonomiske aktører, der ikke driver landbrugsaktivitet, men som har lettere adgang til kapital.

(5)

Statsstøtte til køb af landbrugsjord skulle kunne bidrage til at sikre mange landbofamiliers indkomstmuligheder i den nuværende krise ved at skabe betingelser, der sætter dem i stand til at reducere produktionsomkostningerne og forbedre landbrugsproduktionens rentabilitet, og således standse stigningen i fattigdom og arbejdsløshed i landområderne. Som følge af krisen steg arbejdsløsheden i Ungarn fra 7,7 % i perioden fra august til oktober 2008 til 10,4 % i samme periode i 2009, mens Ungarns bruttonationalprodukt (BNP) faldt med 7,2 % mellem tredje kvartal af 2008 og tredje kvartal af 2009. Desuden faldt Ungarns BNP i løbende priser i landbrugs-, skovbrugs- og fiskerisektoren med ca. 33 % mellem første halvdel af 2008 og første halvdel af 2009 (fra 410 828 mio. ungarske forinter (HUF) til 275 079 mio. HUF).

(6)

Den statsstøtte, der skal ydes, beløber sig til i alt 4 000 mio. HUF og skulle være til gavn for ca. 5 000 landbrugsproducenter. Den skulle tage form af:

rentetilskud på op til i alt 2 000 mio. HUF til lån til private landbrugere, der opfylder visse kriterier vedrørende registrering, erhvervskvalifikationer, god landbrugspraksis og en levedygtig bedrift, som tillader dem at optage lån på gunstige vilkår til at købe landbrugsjord op til en samlet bedriftsstørrelse på 300 hektar. Rentetilskuddet fungerer som et pantesikret udlån af et beløb på maksimalt 75 mio. HUF for en periode på maksimalt 20 år, herunder en afdragsfri periode på to år og vil svare til 50 % af det gennemsnitlige afkast af ungarske statsobligationer med en løbetid på 5 eller 10 år, plus 1,75 %

direkte tilskud op til i alt 2 000 mio. HUF til køb af landbrugsjord, der beløber sig til højst 20 % af den købspris, der er fastsat i købekontrakten, med et beløb på højst 3 mio. HUF pr. ansøgning og højst to ansøgninger årligt pr. modtager. Tilskuddet kan gives til en privatperson, der på købsdatoen driver landbrugsaktivitet som ejer af mindst 5 hektar plantage eller 1 hektar landbrugsjord til andre formål i en periode på mindst et år på en parcel, der støder direkte op til den købte jord, og som forpligter sig til ikke at sælge den købte jord og til faktisk at anvende den udelukkende til landbrugsproduktion i en periode på mindst fem år fra datoen for støttens udbetaling. Støtten kan kun ydes, hvis den eksisterende og købte jords samlede areal er på over 210 »guldkroner« (1) eller 2 hektar for landbrugsjord, der anvendes som vinbrug eller frugtplantage, og hvis den ikke er registreret som jord, der anvendes til skovbrug.

(7)

Det er ikke tilladt at kombinere statsstøtte i form af rentetilskud og direkte tilskud til køb af samme landbrugsareal.

(8)

Kommissionen har ikke på dette stadium indledt nogen procedure eller tilkendegivet nogen holdning angående støttens art og forenelighed.

(9)

Der foreligger derfor ganske særlige omstændigheder, som gør det muligt, som en undtagelse og i det omfang, støtten er strengt nødvendig for at begrænse omfanget af fattigdom i landdistrikterne i Ungarn, at anse en sådan støtte for at være forenelig med det indre marked —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De ungarske myndigheders undtagelsesvise statsstøtte i form af rentetilskud og direkte tilskud til køb af landbrugsjord på maksimalt 4 000 mio. HUF, der tildeles mellem den 1. januar 2010 og den 31. december 2013, betragtes som forenelig med det indre marked.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009.

På Rådets vegne

A. CARLGREN

Formand


(1)  Måleenhed for kvaliteten af landbrugsjord i Ungarn.


29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/57


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 14 december 2009

om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab

(ECB/2009/29)

(2009/1018/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 26.2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Beslutning ECB/2009/16 af 2. juli 2009 om indførelse af programmet vedrørende køb af dækkede obligationer (1) giver grundlag for oprettelse af et program for køb af dækkede obligationer. Gennemførelse af dette program kræver yderligere ændringer af afgørelse ECB/2006/17 af 10. november 2006 om om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (2).

(2)

Der er behov for at præcisere den bogføringsmæssige behandling af udestående tilgodehavender, der opstår som følge af misligholdelse fra Eurosystemets modparter i forbindelse med kreditoperationer i Eurosystemet og hermed forbundne aktiver, samt den bogføringsmæssige behandling af hensættelser til risiko på modparter, der opstår som følge af sådanne operationer.

(3)

Nogle yderligere tekniske ændringer af afgørelse ECB/2006/17 er påkrævede.

(4)

Afgørelse ECB/2006/17 skal ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse ECB/2006/17 ændres som følger:

1.

Artikel 7 erstattes af følgende:

»Artikel 7

Hensættelse for valutakurs-, rente, kredit- og guldprisrisiko

Med behørig hensyntagen til beskaffenheden af ECB’s opgaver kan Styrelsesrådet oprette en hensættelse for valutakurs-, rente-, kredit- og guldprisrisiko i ECB’s balance. Styrelsesrådet træffer afgørelse om størrelsen og anvendelsen af hensættelsen på grundlag af et begrundet skøn over ECB’s risikoeksponering.«

2.

Artikel 8 affattes således:

a)

Stk. 3 erstattes af følgende:

»3.   Der skelnes ikke mellem forskel i pris- og valutakursregulering for guld, men en enkel forskel i guldrevalueringsbeløb begrundes, baseret på europrisen pr. defineret vægtenhed guld som afledt af EUR/USD-kursen på den kvartalsvise revalueringsdato. Beholdninger i fremmed valuta revalueres pr. valuta (såvel balanceførte som ikke-balanceførte transaktioner), og revalueringen af værdipapirer foretages pr. fondskode dvs. samme ISIN-nummer/type), undtagen for de værdipapirer, der indgår i posten »Andre finansielle aktiver«, i posten »Øvrige poster« eller værdipapirer, der besiddes til pengepolitiske formål, som behandles som særskilte beholdninger.«

b)

Stk. 4 erstattes af følgende:

»4.   Værdipapirer, som er klassificeret som holdt-til-udløb, behandles som særskilte beholdninger, værdiansættes til det amortiserede anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse. Samme behandling gælder for ikke-omsættelige værdipapirer. Værdipapirer, der er klassificeret som holdt-til-udløb, kan sælges før udløbsdatoen:

i)

hvis den solgte mængde anses ubetydelig i sammenligning med den samlede mængde i beholdningen af værdipapirer holdt-til-udløb, eller

ii)

hvis værdipapirerne er solgt i løbet af den måned, hvor udløbsdatoen falder, eller

iii)

under særlige omstændigheder, såsom en betydeligt forringelse af udstederens kreditværdighed eller efter en udtrykkelig pengepolitisk beslutning i ECB's Styrelsesråd.«

3.

Bilag I og III til afgørelse ECB/2006/17 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Afsluttende bestemmelse

Denne afgørelse træder i kraft den 31. december 2009.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. december 2009.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 175 af 4.7.2009, s. 18.

(2)  EUT L 348 af 11.12.2006, s. 38.


BILAG

1.

Tabellerne indeholdt i bilag I og III til afgørelse ECB/2006/17 erstattes af følgende:

»AKTIVER

Balancepost

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

1.

Guld og tilgodehavender i guld

Fysisk guld, dvs. barrer, mønter, plader, klumper, i depot eller »undervejs«. Ikke-fysisk guld, såsom tilgodehavender på anfordringskonti i guld (kollektive konti), tidsindskud og tilgodehavender i guld fra følgende forretninger: i) op- og nedklassificeringstransaktioner og ii) guldplacerings- og purity swaps, hvor der er en forskel på mere end én bankdag mellem frigørelse og modtagelse

Kursværdi

2.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

Tilgodehavender i fremmed valuta hos modparter uden for euroområdet, herunder internationale og supranationale institutioner og centralbanker uden for euroområdet

 

2.1.

Tilgodehavender hos Den Internationale Valutafond (IMF)

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nationale kvoter fratrukket tilgodehavender i euro til rådighed for IMF. IMF-konto nr. 2 (eurokonto til administrationsomkostninger) kan enten indregnes i denne post eller opføres under posten »Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet«

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

b)

Særlige trækningsrettigheder

Beholdninger af særlige trækningsrettigheder (brutto)

b)

Særlige trækningsrettigheder

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

c)

Andre tilgodehavender

Generelle lånearrangementer, lån under særlige låneaftaler, lån inden for rammerne af Lånefacilitet til fattigdomsbegrænsning og vækst (Poverty Reduction and Growth Facility).

c)

Andre tilgodehavender

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

2.2.

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

a)

Saldi i forhold til banker uden for euroområdet undtagen dem under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag til dag-indskud, omvendte genkøbsforretninger.

a)

Saldi i forhold til banker uden for euroområdet

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b(iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og markedskurs

c)

Eksterne udlån (indskud) til residenter uden for euroområdet ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

c)

Eksterne lån

Udlån til nominel værdi, omregnet til valutakurs

d)

Andre eksterne aktiver

Sedler og mønter fra lande uden for euroområdet

d)

Andre eksterne aktiver

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

3.

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

a)

Værdipapirinvesteringer inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer og pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter inden for euroområdet

a)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

a)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

a)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og markedskurs

b)

Andre tilgodehavender hos residenter inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Udlån, indskud, omvendte genkøbsforretninger, udlån i øvrigt

b)

Andre tilgodehavender

Udlån og andre indskud til nominel værdi, omregnet til valutakurs

4.

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

 

 

4.1.

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

a)

Saldi i forhold til banker uden for euroområdet undtagen dem under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag til dag-indskud, omvendte genkøbsforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirer i euro

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Kapitalandele, gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

c)

Eksterne lån til residenter uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

c)

Udlån uden for euroområdet

Udlån til nominel værdi

d)

Værdipapirer udstedt af enheder uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Værdipapirer udstedt af supranationale og internationale organisationer, f.eks. Den Europæiske Investeringsbank, uanset geografisk placering

d)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Overkurser/underkurser amortiseres

d)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udlø

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

(d)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

4.2.

Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Udlån i overensstemmelse med ERM II-betingelserne

Nominel værdi

5.

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

Post 5.1 til 5.5: Forretninger i overensstemmelse med de pengepolitiske instrumenter, der er beskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1)

 

5.1.

Primære markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ved ugentlige auktioner, som regel med en løbetid på en uge

Nominel værdi eller repopris

5.2.

Langfristede markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ved månedlige auktioner, som regel med en løbetid på tre måneder

Nominel værdi eller repopris

5.3.

Finjusterende tilbageførselsforretninger

Tilbageførselsforretninger, der udføres ad hoc til finjusteringsformål

Nominel værdi eller repopris

5.4.

Strukturelle tilbageførselsforretninger

Tilbageførselsforretninger, der justerer Eurosystemets strukturelle stilling i forhold til den finansielle sektor

Nominel værdi eller repopris

5.5.

Marginal udlånsfacilitet

Facilitet, som modparter kan anvende til at opnå dag-til-dag likviditet til en forud fastsat rente mod godkendt sikkerhed (stående facilitet)

Nominel værdi eller repopris

5.6.

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

Supplerende udlån til kreditinstitutter i forbindelse med værdistigninger i underliggende aktiver, stillet til rådighed mod lån til disse kreditinstitutter

Nominel værdi eller anskaffelsespris

6.

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Anfordringskonti, tidsindskud, dag til dag-indskud, omvendte genkøbsforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under aktivposten »værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet«, herunder forretninger i forbindelse med omdannelsen af euroområdets tidligere reserver i fremmed valuta, og andre tilgodehavender. Korrespondentkonti i ikke-indenlandske kreditinstitutter i euroområdet. Andre tilgodehavender og operationer, som ikke angår Eurosystemets pengepolitiske operationer.

Nominel værdi eller anskaffelsespris

7.

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

 

 

7.1.

Værdipapirer til pengepolitiske formål

Værdipapirer udstedt i euroområdet til pengepolitiske formål. ECB-gældsbeviser købt til finjusteringsformål

i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

7.2.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer end under post 7.1 »Værdipapirer til pengepolitiske formål« og under post 11.3 »Andre finansielle aktiver«: gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer holdt direkte, herunder offentlige gældsbeviser fra tiden før ØMU, denomineret i euro. Kapitalandele

i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

8.

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Tilgodehavender hos den offentlige sektor, opstået i tiden før ØMU (ikke-omsættelige værdipapirer, lån)

Indskud/lån til nominel værdi, ikke-omsættelige værdipapirer til anskaffelsespris

9.

Eurosystem-interne tilgodehavender

 

 

9.1.

Tilgodehavender i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser

Kun en ECB-balancepost.

Egenveksler udstedt af de nationale centralbanker i henhold til back-to-back-aftalen i forbindelse med ECB-gældsbeviser

Nominel værdi

9.2.

Tilgodehavender i forbindelse med fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet

Tilgodehavender i forbindelse med ECB’s udstedelse af sedler i henhold til afgørelse ECB/2001/15 af 6. december 2001 om udstedelse af eurosedler (2)

Nominel værdi

9.3.

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)

Nettoposition for følgende delposter:

a)

Nettotilgodehavender opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos de nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser — jf. også passivposten »Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

b)

Andre intra-Eurosystem-tilgodehavender denomineret i euro, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling af ECB’s møntningsgevinst til de nationale centralbanker

b)

Nominel værdi

10.

Poster under afviklin

Afviklingskonti (tilgodehavender), herunder checks under inkasso

Nominel værdi

11.

Andre aktiver

 

 

11.1.

Mønter fra euroområdet

Euromønter

Nominel værdi

11.2.

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, møbler og udstyr, herunder computere og relateret hardware, software.

Anskaffelsespris minus afskrivninger

Afskrivning er den systematiske allokering af et aktivs afskrivningsberettigede beløb over dets brugstid. Brugstiden er den periode, i hvilken et anlægsaktiv forventes at være disponibelt til enhedens brug. Der kan foretages systematisk revision af individuelle materielle anlægsaktivers brugstid, hvis forventningerne afviger fra tidligere skøn. Større aktiver kan indeholde komponenter med forskellige brugstider. Disse komponenters brugstid bør vurderes individuelt.

Anskaffelsesprisen for immaterielle aktiver omfatter prisen for erhvervelsen af det immaterielle aktiv. Andre direkte eller indirekte omkostninger bogføres som udgift

Kapitalisering af omkostninger: Grænse (under EUR 10 000 ekskl. moms: ingen kapitalisering)

11.3.

Andre finansielle aktiver

Kapitalinteresser og investeringer i datterselskaber, værdipapirer holdt af strategiske/politiske grunde

Værdipapirer inkl. kapitalandele, og andre finansielle instrumenter og saldi, inkl. tidsindskud og løbende konti holdt som øremærket portefølje

Omvendte genkøbsforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under denne post

a)

Omsættelige kapitalandele

Markedsværdi

b)

Kapitalinteresser og illikvid aktiekapital og andre kapitalandele holdt som varige investeringer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

c)

Investering i datterselskaber eller betydelige interesser

Bogført værdi

d)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Overkurser/underkurser amortiseres

e)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb eller holdt som en varig investering

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

f)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

g)

Saldi overfor for banker og udlån

Nominel værdi omregnet til valutakurs, hvis saldi/indlån er denomineret i udenlandsk valuta

11.4.

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps, FRA’er, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettoposition mellem termin og spot, til valutakursen

11.5.

Periodeafgræns-ningsposter

Indtægter, som ikke er modtaget, men som vedrører indberetningsperioden. Forudbetalte omkostninger og betalte påløbne renter (dvs. renter købt sammen med et værdipapir)

Nominel værdi, valuta omregnet til markedskurs

11.6.

Øvrige poster

a)

Forskud, lån og andre mindre poster. Lån på forvaltningsbasis.

a)

Nominel værdi eller anskaffelsespris

b)

Investeringer i forbindelse med kunders deponering af guld

b)

Markedsværdi

c)

Nettopensionsaktiver

c)

Ifølge artikel 22, stk. 3

d)

Udestående tilgodehavender opstået pga. Eurosystemets modparters misligholdelse i forbindelse med kreditoperationer i Eurosystemet

d)

Nominel/erholdelig værdi (før/efter afskrivning af tab)

e)

Aktiver eller tilgodehavender (over for tredjemand), tilegnet og/eller erhvervet i forbindelse med realisation af sikkerhed, stillet af Eurosystemets modparter i misligholdelse

e)

Omkostninger (omregnet til markedsværdien på tidspunktet for erhvervelsen, hvis finansielle aktiver er denomineret i udenlandske valutaer

12.

Årets tab

 

Nominel værdi


PASSIVER

Balancepost

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

1.

Seddelomløb

Eurosedler udstedt af ECB i henhold til afgørelse ECB/2001/15

Nominel værdi

2.

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

Post 2.1, 2.2, 2.3, og 2.5: indskud i euro som beskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2000/7

 

2.1.

Anfordringskonti (herunder reservekravsordningen)

Konti i euro, som indehaves af kreditinstitutter, der er opført på listen over finansielle institutioner, som er omfattet af reservekravsordningen i henhold til statutten. Denne post viser primært konti til reservekrav

Nominel værdi

2.2.

Indlånsfaciliteten

Dag til dag-indskud til en forud fastsat rente (stående facilitet)

Nominel værdi

2.3.

Tidsindskud

Indskud med henblik på opsugning af likviditet som led i finjusterende markedsoperationer

Nominel værdi

2.4.

Finjusterende genkøbsforretninger

Pengepolitiske operationer, der har til formål at opsuge likviditet

Nominel værdi eller repopris

2.5.

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

Indlån fra kreditinstitutter, opstået i forbindelse med værditab i underliggende aktiver stillet til rådighed mod lån til disse kreditinstitutter

Nominel værdi

3.

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

Genkøbsforretninger i tilknytning til samtidige omvendte genkøbsforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivposten: »Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet«. Andre transaktioner, som ikke er relateret til Eurosystemets pengepolitik. Ingen anfordringskonti fra kreditinstitutter.

Nominel værdi eller repopris

4.

Udstedte ECB-gældsbeviser

Kun en ECB-balancepost.

Gældsbeviser som beskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2000/7. Ikke-rentebærende værdipapirer, der udstedes med henblik på at opsuge likviditet

Nominel værdi

5.

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

 

 

5.1.

Offentlig forvaltning og service

Løbende konti, tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

5.2.

Andre forpligtelser

Løbende konti, som indehaves af personale, virksomheder og kunder, herunder finansielle institutioner, som er opført som værende fritaget for forpligtelsen til at holde mindstereserver, jf. passivpost 2,1, m.m.; tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

6.

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

Løbende konti, tidsindskud, anfordringskonti, herunder konti til betalingsformål og konti til forvaltning af valutareserver, som indehaves af andre banker, centralbanker, internationale/supranationale institutioner, herunder Kommissionen, løbende konti, som indehaves af andre indlånere. Genkøbsforretninger i tilknytning til samtidige omvendte genkøbsforretninger som led i forvaltningen af værdipapirer i euro. Saldi på TARGET2-konti, der tilhører centralbanker i medlemsstater, der ikke har indført euro

Nominel værdi eller repopris

7.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til genkøbsforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregning til markedskurs ultimo året

8.

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

 

 

8.1.

Indlån og andre forpligtelser

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til genkøbsforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregning til markedskurs ultimo året

8.2.

Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Lånoptagelse i henhold til ERM II-betingelserne

Nominel værdi, omregning til markedskurs ultimo året

9.

Modregning af tildelte særlige trækningsrettigheder (SDR) i IMF)

SDR-denomineret post, som viser det SDR-beløb, der oprindeligt blev tildelt det pågældende land/den pågældende nationale centralbank

Nominel værdi, omregning til markedskurs ultimo året

10.

Eurosystem-interne forpligtelser

 

 

10.1.

Forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver

Kun en ECB-balancepost, denomineret i euro

Nominel værdi

10.2.

Andre forpligtelser i Eurosystemet (netto)

Nettoposition for følgende delposter:

a)

Nettoforpligtelser opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser — jf. også. aktivposten »Andre tilgodehavender inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

b)

Andre intra-Eurosystem forpligtelser denomineret i euro, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling til de nationale centralbanker af ECB’s indtægt fra eurosedler*

b)

Nominel værdi

11.

Poster under afvikling

Saldi på afviklingskonti (forpligtelser), herunder girotransaktioner under afvikling

Nominel værdi

12.

Andre forpligtelser

 

 

12.1.

Revalueringsdifferencer på Ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps, FRA’er, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettoposition mellem termin og spot, til valutakursen

12.2.

Periodeafgrænsningsposter

Udgifter, som forfalder i fremtiden, men som vedrører rapporteringsperioden. Indtægter modtaget i rapporteringsperioden, men som vedrører fremtiden

Nominel værdi, valuta omregnet til markedskurs

12.3.

Øvrige poster

a)

Skatterelaterede interimskonti. Sikringskonti i fremmed valuta til sikkerhed for en kredit eller en garanti. Genkøbsforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til samtidige omvendte genkøbsforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivpost »Andre finansielle aktiver«. Andre obligatoriske indskud end reservekrav. Andre mindre poster. Forpligtelser på forvaltningsbasis.

a)

Nominel værdi eller (repo)pris

b)

Kunders deponering af guld..

b)

Kursværdi

c)

Netto pensionsforpligtelser.

c)

I henhold til artikel 22, stk. 3

13.

Hensættelser

a)

Til kurs-, rente-, kredit- og guldprisrisici og andre formål, f.eks. forventede fremtidige udgifter og bidrag i henhold til artikel 49.2 i statutten for så vidt angår centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er blevet ophævet

a)

Anskaffelsespris/nominel værdi

b)

For modspartsrisiko opstået som følge af pengepolitiske operationer

b)

Markedsværdi

14.

Revalueringskonti

a)

Revalueringskonti vedrørende prisbevægelser for guld, de forskellige typer euro-denominerede værdipapirer og typer af værdipapirer i fremmed valuta, optioner, værdireguleringsdifferencer i tilknytning til renterisikoderivater; revalueringskonti vedrørende valutakursbevægelser for hver nettovalutaposition, herunder valutaswaps/terminsforretninger og SDR

b)

Særlige revalueringskonti hidrørende fra bidrag i medfør af statuttens artikel 49.2 for så vidt angår centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er blevet ophævet — f. artikel 11.2.

Revalueringsdifference mellem gennemsnitlig anskaffelsespris og markedsværdi, valuta omregnet til markedskurs.

15.

Kapital og reserver

 

 

15.1.

Kapital

Indbetalt kapital

Nominel værdi

15.2.

Reserver

Lovpligtige reserver i henhold til artikel 33 i statutten og bidrag i henhold til artikel 49.2 i statutten for så vidt angår centralbanker i medlemsstater, hvis dispensation er ophævet

Nominel værdi

16.

Årets overskud

 

Nominel værdi«

2.

Bilag III erstattes af følgende:

»BILAG III

ECB’s OFFENTLIGGJORTE RESULTATOPGØRELSE

(mio. EUR)

Resultatopgørelse for året, som slutter den 31. december …

Indberetning år

Foregående år

1.1.1.

Renteindtægter fra valutareserveaktiver

 

 

1.1.2.

Renteindtægter fra fordelingen af eurosedler inden for eurosystemet

 

 

1.1.3.

Andre renteindtægter

 

 

1.1.

Renteindtægter

 

 

1.2.1.

Forrentning af de nationale centralbankers tilgodehavender vedrørende overførte valutareserver

 

 

1.2.2.

Andre renteudgifter

 

 

1.2.

Renteudgifter

 

 

1.

Nettorenteindtægter

 

 

2.1.

Realiserede gevinster/tab på finansielle operationer

 

 

2.2.

Nedskrivninger af finansielle aktiver og positioner

 

 

2.3.

Overførsler til/fra hensættelser for valutakurs-, rente, kredit og guldprisrisiko

 

 

2.

Nettoresultat af finansielle operationer, nedskrivninger og risikohensættelser

 

 

3.1.

Indtægter fra gebyrer og provisioner

 

 

3.2.

Udgifter til gebyrer og provisioner

 

 

3.

Nettoindtægter/-udgifter vedrørende gebyrer og provisioner (4)

 

 

4.

Indtægter fra aktier og kapitalindskud

 

 

5.

Andre indtægter

 

 

Nettoindtægter i alt

 

 

6.

Personaleomkostninger (5)

 

 

7.

Administrationsomkostninger (5)

 

 

8.

Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver

 

 

9.

Tjenesteydelser i forbindelse med seddelproduktion (6)

 

 

10.

Øvrige omkostninger

 

 

Årets overskud/(tab)

 

 


(1)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1.

(2)  EFT L 337 af 20.12.2001, s. 52.

(3)  Opdelingen i indtægter og udgifter kan i stedet fremgå af de forklarende noter til årsregnskabet.

(4)  ECB kan angive enten nøjagtige eurobeløb eller beløb afrundet på anden måde.

(5)  Herunder administrative hensættelser.

(6)  Denne post anvendes i forbindelse med udlicitering af seddelproduktion (omkostninger i forbindelse med tjenesteydelser leveret af eksterne virksomheder, der har fået til opgave at producere pengesedler på centralbankernes vegne). Det anbefales, at omkostninger i forbindelse med udstedelse af eurosedler opføres i resultatopgørelsen, når de er faktureret eller i øvrigt pådraget, jf. retningslinje ECB/2006/16.«


29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/71


RÅDETS HENSTILLING

af 22. december 2009

om vaccination mod sæsoninfluenza

(EØS-relevant tekst)

(2009/1019/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 168, stk. 6,

som henviser til forslag fra Europa-Kommissionen, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Sæsoninfluenza er en smitsom virusinfektion, der forekommer som en epidemi i vintermånederne i Europa. Den er en af de vigtigste og mest almindeligt forekommende overførbare sygdomme og er en væsentlig årsag til sygelighed og dødelighed i alle medlemsstater.

(2)

I nogle tilfælde giver sygdommen komplikationer ud over en luftvejsinfektion med blind smittevej og fører til alvorlig lungebetændelse eller andre sekundære komplikationer, undertiden med døden til følge. Sådanne komplikationer er langt mest almindelige hos den ældre del af befolkningen og hos personer med kroniske lidelser.

(3)

Konsekvenserne af sæsoninfluenza kan mindskes med vaccination, men virussets antigensammensætning ændrer sig hyppigt, og ekspertgrupper under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) tager derfor løbende vaccinernes sammensætning op til revision.

(4)

Verdenssundhedsforsamlingen vedtog i 2003 resolution nr. 56.19 for at øge vaccinationsdækningen mod influenza for alle højrisikogrupper med det mål at nå op på en vaccinationsdækning for den ældre del af befolkningen på mindst 50 % senest i 2006 og 75 % senest i 2010.

(5)

Europa-Parlamentet vedtog den 26. oktober 2005 og den 14. juni 2006 to beslutninger med titlerne »Strategien mod en influenzapandemi« henholdsvis »Planlægning af beredskab og indsats over for pandemisk influenza i Det Europæiske Fællesskab«, hvori det opfordrede medlemsstaterne til at udvide influenzavaccinationen i overensstemmelse med WHO's anbefalinger. I disse beslutninger opfordrede Europa-Parlamentet endvidere medlemsstaterne til at øge deres vaccinationsdækning i den interpandemiske periode i overensstemmelse med WHO's anbefalinger.

(6)

Der bør derfor gennemføres samordnede foranstaltninger på EU-plan for at mindske virkningen af sæsoninfluenza ved at tilskynde til vaccination i risikogrupperne og af sundhedspersonale. Nærværende henstilling har til formål at sikre, at det af WHO anbefalede mål om en vaccinationsdækning for ældre på 75 % nås så tidligt som muligt og helst senest i vintersæsonen 2014/2015. Dette mål på 75 % bør om muligt og under hensyntagen til retningslinjerne fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) udvides til også at omfatte den risikogruppe, der består af personer med kroniske lidelser.

(7)

Et større antal vaccinationer i risikogrupperne ville også medvirke til at sikre flere vaccinationer generelt, herunder af sundhedspersonale.

(8)

For at virkeliggøre disse ændringer er det som et første skridt nødvendigt, at alle aktører i sundhedssektoren, risikogrupper, sundhedspersonale, læger, sundhedssektorens ledere og de politiske beslutningstagere informeres om problemet med sæsoninfluenza via offentlige oplysningskampagner og kampagner målrettet sundhedsprofessionelle. Sundhedspersonalet bør gøres opmærksom på den særlige fare, som deres mere sårbare patienter er udsat for. Sundhedspersonalet bør også gøres opmærksom på, at det er deres ansvar at rådgive deres patienter om vaccination på hensigtsmæssig vis.

(9)

Det er navnlig af største betydning at indsamle specifikke og sammenlignelige data på nationalt plan om vaccinationsniveauet i risikogrupperne med henblik på at foretage en realistisk vurdering af situationen i alle medlemsstaterne. Disse data har indtil nu ikke altid været tilgængelige. Kommissionen og medlemsstaterne vil på grundlag af disse data kunne udveksle oplysninger og bedste praksis med tredjelande via de eksisterende kanaler for internationalt samarbejde på sundhedsområdet.

(10)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (1) (ECDC) pålægges ECDC navnlig at yde teknisk og videnskabelig ekspertbistand til Kommissionen og medlemsstaterne. ECDC forvalter desuden det særlige netværk til overvågning af sæsoninfluenza, der er etableret ved Kommissionens beslutning 2000/96/EF af 22. december 1999 om, hvilke overførbare sygdomme EF-nettet gradvis skal dække i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (2). ECDC bør derfor bistå medlemsstaterne med videnskabelig ekspertise om vaccination mod sæsoninfluenza.

(11)

For så vidt angår vaccination mod sæsoninfluenza vil målet om at nå en vaccinationsdækning på 75 % af den ældre del af befolkningen som anbefalet af WHO blive klart lettere at gennemføre ved samordnede foranstaltninger på EU-plan —

HAR VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING:

1)

Medlemsstaterne tilskyndes til efter omstændighederne at vedtage og implementere nationale, regionale eller lokale handlingsplaner eller -politikker, der har til formål at forbedre vaccinationsdækningen mod sæsoninfluenza, med henblik på så tidligt som muligt og helst senest i vintersæsonen 2014/2015 at nå op på en vaccinationsdækningsgrad på 75 % for ældre og om muligt for andre risikogrupper, der er omhandlet i punkt 2, litra a), hvis den ikke allerede er nået. Medlemsstaterne tilskyndes også til at forbedre vaccinationsdækningen blandt sundhedspersonale.

Der bør med handlingsplanerne eller politikkerne tages hensyn til de lakuner, der er afdækket på nationalt plan, ligesom planen bør omfatte tilrettelæggelse af de i punkt 2, litra b) og c), omhandlede aktiviteter.

2)

Inden for rammerne af de i punkt 1 omhandlede handlingsplaner eller -politikker tilskyndes medlemsstaterne til:

a)

at tage hensyn til definitionen af »ældre« og »risikogrupper«, jf. retningslinjerne fra ECDC

b)

at registrere vaccinationsniveauet i alle risikogrupper og analysere årsagerne til, at nogle personer ikke ønsker at blive vaccineret

c)

fremme undervisning, uddannelse og udveksling af oplysninger om sæsoninfluenza og vaccination via tilrettelæggelse af:

i)

informationskampagner for sundhedspersonale

ii)

informationskampagner for personer i risikogrupperne samt deres familier om risiciene forbundet med, og forebyggelsen af, influenza

iii)

effektive informationskampagner for at fjerne faktorer, der hæmmer vaccinationsniveauet.

3)

Medlemsstaterne tilskyndes til på frivilligt grundlag at aflægge rapport til Kommissionen om gennemførelsen af denne henstilling, navnlig om den vaccinationsdækning, der er opnået for risikogrupper.

4)

Kommissionen opfordres til regelmæssigt på grundlag af de data, medlemsstaterne stiller til rådighed, at udarbejde en rapport til Rådet om gennemførelsen af denne henstilling.

5)

Kommissionen opfordres til fortsat at støtte forskning i influenza gennem forskningsrammeprogrammerne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009.

På Rådets vegne

A. CARLGREN

Formand


(1)  EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 28 af 3.2.2000, s. 50.


29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/73


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 21. december 2009

om sikker iværksættelse af anvendelsen af svovlfattige brændstoffer i skibe ved kaj i fællesskabshavne

(EØS-relevant tekst)

(2009/1020/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 4b i Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (1) er der fastsat bestemmelser om det maksimale svovlindhold i marine brændstoffer, der anvendes af skibe, som ligger ved kaj i fællesskabshavne, samt forpligtelser fra den 1. januar 2010 for medlemsstaterne til at sikre, at fartøjer ikke anvender marine brændstoffer med et svovlindhold, der overstiger 0,1 % vægtprocent, og at marine gasolier ikke markedsføres på deres område, hvis svovlindholdet i sådanne marine gasolier overstiger 0,1 vægtprocent.

(2)

I nævnte direktivs artikel 6 er det fastsat, at medlemsstaterne ved stikprøver kontrollerer, at svovlindholdet i marine brændstoffer er i overensstemmelse med artikel 4b, og at stikprøvekontrollen begynder fra den dato, hvor kravet træder i kraft.

(3)

Som oplyst i meddelelsen fra Kommissionen om meddelelse af udsættelse af frister for opfyldelse af og undtagelse fra forpligtelsen til at anvende visse grænseværdier i medfør af artikel 22 i direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa (2) overstiger koncentrationer i mere end 40 % af by- og andre områder i EF for tiden den daglige PM10-grænseværdi. Gennemførelsen af den lave grænse for svovlindholdet i brændstoffer, som anvendes af skibe, mens de ligger ved kaj i fællesskabshavne, udgør et vigtigt bidrag til at forbedre luftkvaliteten, som det fremgår af meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en EU-strategi for reduktion af søgående skibes emissioner til luften (3) og den temastrategi for luftforurening, der blev vedtaget i 2005 (4).

(4)

Kravene blev i oktober 2008 vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) i forbindelse med revisionen af den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (Marpol-konventionen), som skal gennemføres fra den 1. januar 2015 for skibe, der sejler i emissionskontrolområder som defineret i artikel 2, nr. 3e), i direktiv 1999/32/EF.

(5)

Under hensyn til de foreliggende sikkerhedsrisici mener Kommissionen, at det er nødvendigt at opstille passende retningslinjer for medlemsstaterne for at sikre et højt niveau af sikkerhed og en effektiv forebyggelse af forurening fra skibe under håndhævelsen af nævnte direktivs bestemmelser i hele EF.

(6)

Fra den 1. januar 2010 skal skibe, der anvender svær fuelolie under sejlad