ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.336.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 336

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
18. december 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1244/2009 af 30. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

1

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/974/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

4

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

5

 

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1245/2009 af 17. december 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1246/2009 af 17. december 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1247/2009 af 17. december 2009 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina

16

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1248/2009 af 17. december 2009 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009

27

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1249/2009 af 17. december 2009 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 677/2009

28

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

 

*

Kommissionens direktiv 2009/159/EU af 16. december 2009 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling ( 1 )

29

 

 

2009/975/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. december 2009 om ændring af beslutning 2009/177/EF for så vidt angår udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse medlemsstater, zoner og segmenter med hensyn til visse sygdomme hos vanddyr (meddelt under nummer K(2009) 9888)  ( 1 )

31

 

 

2009/976/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 15. december 2009 om ændring af bilag D til Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår diagnostiske test for enzootisk kvægleukose (meddelt under nummer K(2009) 9951)  ( 1 )

36

 

 

2009/977/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. december 2009 om EF-tilskud for 2009 til medlemsstaternes udgifter til visse projekter inden for fiskerikontrol, -inspektion og -overvågning (meddelt under nummer K(2009) 9935)

42

 

 

2009/978/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. december 2009 om ændring af afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe ( 1 )

50

 

 

2009/979/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om godkendelse af Bulgariens program for kontrol med og overvågning af transportbetingelser for levende kvæg, der eksporteres fra EU via Bourgas' havn, og EU-tilskuddet for 2010 (meddelt under nummer K(2009) 10004)

52

 

 

2009/980/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. december 2009 om godkendelse af en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af vandopløseligt tomatkoncentrat på trombocytaggregation og om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 (meddelt under nummer K(2009) 10113)  ( 1 )

55

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (EUT L 168 af 30.6.2009)

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1244/2009

af 30. november 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2, litra b), nr. i),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Sammensætningen af listerne over tredjelande i bilag I og II til forordning (EF) nr. 539/2001 (2) bør være i overensstemmelse med kriterierne i forordningens betragtning 5. Nogle tredjelande, hvis situation har ændret sig med hensyn til disse kriterier, bør overføres fra det ene bilag til det andet.

(2)

Den 1. januar 2008 trådte aftaler om lempelse af visumreglerne med fem lande — Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien — i kraft som et første konkret skridt hen imod det mål om en visumfri rejseordning for statsborgere fra landene i det vestlige Balkan, som blev fastsat i Thessalonikidagsordenen. I 2008 blev der indledt en dialog om visumliberalisering med hvert af disse lande, og der er udarbejdet køreplaner for visumliberalisering. Kommissionen udtalte i sin evaluering af gennemførelsen af køreplanerne fra maj 2009, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien havde opfyldt alle de benchmarks, som er fastsat i landets køreplan og, i sin evaluering af november 2009, at Montenegro og Serbien også opfylder alle de benchmarks, som er fastsat i deres respektive køreplaner.

(3)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien bør derfor overføres til bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001. Visumfritagelsen bør kun gælde for indehavere af biometriske pas, som er udstedt af hvert af de pågældende tre lande.

(4)

For personer med bopæl i Kosovo, som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999 (i det følgende benævnt »Kosovo (UNSCR 1244)«), og personer, hvis attester for statsborgerskab er udstedt for Kosovoområdet (UNSCR 1244), vil et særligt koordinationsdirektorat i Beograd være ansvarligt for modtagelse af ansøgninger om og udstedelse af pas. I betragtning af sikkerhedsproblemerne, især vedrørende muligheden for ulovlig migration, bør indehavere af serbiske pas, som er udstedt af dette specifikke koordinationsdirektorat, udelukkes fra den visumfri ordning for Serbien.

(5)

For at skabe retlig klarhed og sikkerhed bør Kosovo (UNSCR 1244) tilføjes til bilag I til forordning (EF) nr. 539/2001 i overensstemmelse med forordningens artikel 1, stk. 3. Dette berører ikke Kosovos status (UNSCR 1244).

(6)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (3), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale (4).

(7)

For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i afgørelse 2008/146/EF (6).

(8)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i afgørelse 2008/261/EF (7).

(9)

Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (8). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(10)

Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (9). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(11)

Denne forordning er en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003

(12)

Denne forordning er en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 539/2001 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I del 1 udgår henvisningerne til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien.

b)

I del 2 indsættes følgende henvisning:

»Kosovo, som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999«.

2)

I bilag II, del 1, indsættes følgende henvisninger:

»Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (10)

Montenegro (10)

Serbien (med undtagelse af indehavere af serbiske pas, som er udstedt af det serbiske koordinationsdirektorat (på serbisk: Koordinaciona uprava)) (10)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offen0tliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 19. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  Udtalelse af 12.11.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(4)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(5)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(6)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(7)  Rådets afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3).

(8)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(9)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(10)  Visumfritagelsen gælder kun for indehavere af biometriske pas.«


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. november 2009

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

(2009/974/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skal træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

På Fællesskabets vegne har Kommissionen forhandlet sig frem til en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik (aftalen) i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der blev fastsat i bilaget til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(3)

Aftalen blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 3. april 2009 med forbehold for senere indgåelse.

(4)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 7.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  Udtalelse af 15.9.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

på den ene side, og

REGERINGEN FOR MONGOLIET

på den anden side

(i det følgende benævnt »parterne«),

SOM KONSTATERER, at der er indgået bilaterale lufttrafikaftaler mellem flere af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Mongoliet med bestemmelser, der strider mod fællesskabsretten,

SOM KONSTATERER, at Det Europæiske Fællesskab har enekompetence med hensyn til flere aspekter, der kan være omfattet af bilaterale lufttrafikaftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og tredjelande,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber, der er etableret i en medlemsstat, i henhold til EF's lovgivning har ret til uden forskelsbehandling at få adgang til luftruter mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og tredjelande,

SOM HENVISER til de aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og visse tredjelande, der giver statsborgere i de pågældende tredjelande mulighed for at erhverve ejendomsrettigheder i luftfartsselskaber, som der er udstedt licens til i overensstemmelse med fællesskabsretten,

SOM ERKENDER, at visse bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Mongoliet, som strider mod fællesskabsretten, skal bringes i fuld overensstemmelse hermed for at tilvejebringe et forsvarligt retsgrundlag for lufttrafikken mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliet og for at sikre kontinuiteten i denne lufttrafik,

SOM ERKENDER, at når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder myndighedskontrol med, gælder Mongoliets rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Mongoliet også for den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og for det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber i henhold til EF's lovgivning principielt ikke må indgå aftaler, der kan påvirke handelen mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, og som tilstræber eller bevirker, at konkurrencen forhindres, begrænses eller forvrides,

SOM KONSTATERER, at Det Europæiske Fællesskabs hensigt med disse forhandlinger ikke er at øge det samlede omfang af lufttrafikken mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliet, at påvirke balancen mellem luftfartsselskaber fra Det Europæiske Fællesskab og luftfartsselskaber fra Mongoliet eller at forhandle om ændringer af de eksisterende bilaterale lufttrafikaftalers bestemmelser om trafikrettigheder,

SOM ERKENDER på baggrund af ovenstående, at visse bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og Mongoliet kan sætte konkurrencereglerne for virksomheder ud af spillet, nemlig bestemmelser, der: i) kræver eller tilskynder til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter hindres, forvrides eller begrænses, eller ii) forstærker virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis, eller iii) uddelegerer ansvaret for tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter til luftfartsselskaberne eller andre private erhvervsdrivende —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.   I denne aftale forstås ved »medlemsstater« Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

2.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til statsborgere i den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til statsborgere i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

3.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til luftfartsselskaber, som udpeges af den pågældende medlemsstat.

4.   Med denne aftale skabes der ingen yderligere trafikrettigheder ud over de trafikrettigheder, som er fastsat i bilaterale aftaler mellem de respektive medlemsstater og Mongoliet. Tildeling af trafikrettigheder sker fortsat gennem bilaterale aftaler mellem de respektive medlemsstater og Mongoliet.

Artikel 2

Medlemsstaters udpegning af luftfartsselskaber

1.   Bestemmelserne i stk. 2 og 3 går forud for de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, punkt a), henholdsvis punkt b), med hensyn til den pågældende medlemsstats udpegning af et luftfartsselskab og Mongoliets udstedelse af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet henholdsvis afvisning, tilbagekaldelse, suspendering og begrænsning af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet.

2.   Når Mongoliet modtager en udpegning fra en medlemsstat, udsteder den de relevante godkendelser og tilladelser med det mindst mulige tidsforbrug til procedurer, forudsat:

i)

at luftfartsselskabet er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens,

ii)

at den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og at den relevante luftfartsmyndighed er entydigt identificeret i udpegningen, og

iii)

at luftfartsselskabet ejes og direkte eller i kraft af en ejermajoritet kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag III og/eller statsborgere i disse stater.

3.   Mongoliet kan afvise, tilbagekalde, suspendere eller begrænse godkendelserne eller tilladelserne til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget:

i)

hvis luftfartsselskabet ikke er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab eller ikke er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens,

ii)

hvis den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, ikke udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, eller den relevante luftfartsmyndighed ikke er entydigt identificeret i udpegningen,

iii)

luftfartsselskabet ikke ejes eller ikke direkte eller i kraft af en ejermajoritet kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag III og/eller statsborgere i disse stater,

iv)

hvis luftfartsselskabet i forvejen har en driftstilladelse under en bilateral aftale mellem Mongoliet og en anden medlemsstat, og Mongoliet kan påvise, at det ved at udøve trafikrettigheder under denne aftale på en rute, som omfatter et punkt i denne anden medlemsstat, ville overtræde restriktioner i trafikrettighederne, som pålægges ved den bilaterale aftale mellem Mongoliet og den anden medlemsstat, eller

v)

hvis det udpegede luftfartsselskab har et »Air Operator's Certificate«, som er udstedt af en medlemsstat, og der ikke findes nogen ikraftværende bilateral lufttrafikaftale mellem Mongoliet og denne medlemsstat, og denne medlemsstat har nægtet at tildele trafikrettigheder til luftfartsselskaber udpeget af Mongoliet.

Mongoliet udøver sine rettigheder i henhold til dette stykke uden at forskelsbehandle luftfartsselskaber fra Fællesskabet på grundlag af nationalitet.

Artikel 3

Sikkerhed

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, punkt c).

2.   Når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder myndighedskontrol med, gælder Mongoliets rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Mongoliet også for den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og for det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse.

Artikel 4

Forenelighed med konkurrencereglerne

1.   Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte må intet i de i bilag I anførte aftaler: i) tilskynde til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen hindres eller forvrides, ii) forstærke virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis, eller iii) uddelegere ansvaret for tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen til private erhvervsdrivende.

2.   Bestemmelserne i de i bilag I opførte aftaler anvendes ikke, hvis de er i modstrid med denne artikels stk. 1.

Artikel 5

Bilag til aftalen

Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 6

Revision eller ændring

Parterne kan til enhver tid revidere eller ændre denne aftale efter fælles overenskomst.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft på dagen efter dagen for modtagelsen af den sidste notifikation, hvormed parterne gennem diplomatiske kanaler skriftligt meddeler hinanden, at de har afsluttet deres respektive interne procedurer.

Artikel 8

Ophør

1.   En af parterne kan til enhver tid opsige denne aftale ved gennem diplomatiske kanaler at give den anden part skriftlig underretning herom. Opsigelsen træder i kraft seks (6) måneder efter datoen for den anden parts modtagelse af en sådan underretning.

2.   Hvis en aftale, der er anført i bilag I, ophører, ophører samtidig alle nærværende aftales bestemmelser vedrørende den pågældende aftale.

3.   Hvis alle de aftaler, der er anført i bilag I, ophører, ophører nærværende aftale samtidig.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Ulan Bator den tredje april to tusind og ni i to eksemplarer på, bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og mongolsk.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Правителството на Монголия

Por el Gobierno de Mongolia

Za vládu Mongolska

For Mongoliets regering

Für die Regierung der Mongolei

Mongoolia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας

For the Government of Mongolia

Pour le gouvernement de la Mongolie

Per il governo della Mongolia

Mongolijas valdības vārdā

Mongolijos Vyriausybės vardu

Mongólia kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Mongolja

Voor de Regering van Mongolië

W imieniu Rządu Mongolii

Pelo Governo da Mongólia

Pentru Guvernul Mongoliei

Za vládu Mongolska

Za vlado Mongolije

Mongolian hallituksen puolesta

För Mongoliets regering

Image

Image

BILAG I

Liste over aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 1

Lufttrafikaftaler mellem Mongoliet og medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab, som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse er indgået, undertegnet og/eller paraferet, som ændret:

Luftfartsaftale mellem den østrigske forbundsregering og Mongoliets regering undertegnet i Wien den 2. oktober 2007, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Østrig«.

Overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Mongoliets regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Beijing den 19. juni 1997, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Danmark«.

Lufttrafikaftale mellem Republikken Finlands regering og Mongoliets regering udfærdiget i Helsinki den 10. februar 2000, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Finland«.

Lufttrafikaftale mellem Forbundsrepublikken Tysklands regering og Mongoliets regering udfærdiget i Bonn den 29. maj 1998, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Tyskland«.

Lufttrafikaftale mellem Republikken Ungarns regering og Mongoliets regering udfærdiget i Ulaanbaatar den 13. september 1994, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Finland«.

Aftale mellem regeringen for Storhertugdømmet Luxembourg og Mongoliets regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Luxembourg den 18. marts 1995, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Luxembourg«.

Overenskomst mellem Kongeriget Nederlandenes regering og Mongoliets regering om lufttrafik udfærdiget i Beijing den 9. marts 1995, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Nederlandene«.

Aftale mellem Folkerepublikken Polens regering og Folkerepublikken Mongoliets regering om lufttrafik udfærdiget i Ulan Bator den 26. maj 1989, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Polen«.

Aftale mellem Rumæniens regering og Mongoliets regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Ulan Bator den 10. juli 1990, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Rumænien«.

Overenskomst mellem Kongeriget Sveriges regering og Mongoliets regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Beijing den 19. juni 1997, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Sverige«.

Aftale mellem regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Mongoliets regering om lufttrafik, udfærdiget i London den 1. marts 2000, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-UK«.

BILAG II

Liste over artikler i de i bilag I anførte aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 2-3

a)

En medlemsstats udpegning af luftfartsselskaber:

Artikel 3, stk. 5, i aftalen Mongoliet-Østrig

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Danmark

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Tyskland

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Ungarn

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Luxembourg

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Nederlandene

Artikel 3, stk. 2, i aftalen Mongoliet-Polen

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Sverige

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Mongoliet-UK.

b)

Afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser:

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Østrig

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Danmark

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Finland

Artikel 4 i aftalen Mongoliet-Tyskland

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Ungarn

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Luxembourg

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Nederlandene

Artikel 3, stk. 3, i aftalen Mongoliet-Polen

Artikel 3, stk. 4, litra a), i aftalen Mongoliet-Rumænien

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Sverige

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-UK.

c)

Sikkerhed:

Artikel 6 i aftalen Mongoliet-Østrig

Artikel 13 i aftalen Mongoliet-Finland

Artikel 12 i aftalen Mongoliet-Tyskland

Artikel 11 i aftalen Mongoliet-Ungarn

Artikel 7 i aftalen Mongoliet-Luxembourg

Artikel 8 i aftalen Mongoliet-Nederlandene

Artikel 7 i aftalen Mongoliet-Rumænien.

BILAG III

Liste over andre stater, som der henvises til i denne aftales artikel 2

a)

Republikken Island (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

b)

Fyrstendømmet Liechtenstein (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

c)

Kongeriget Norge (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

d)

Det Schweiziske Forbund (i medfør af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart).


V Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1245/2009

af 17. december 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2009.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

44,1

MA

76,0

TN

125,1

TR

69,3

ZZ

78,6

0707 00 05

MA

59,4

TR

102,6

ZZ

81,0

0709 90 70

MA

44,2

TR

98,1

ZZ

71,2

0709 90 80

EG

175,4

ZZ

175,4

0805 10 20

MA

56,0

TR

67,7

ZA

81,6

ZZ

68,4

0805 20 10

MA

78,3

TR

58,0

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

52,1

IL

76,1

TR

71,9

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

67,7

ZZ

67,7

0808 10 80

CA

99,8

CN

88,3

MK

22,6

US

91,1

ZZ

75,5

0808 20 50

CN

47,6

TR

97,0

US

168,6

ZZ

104,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1246/2009

af 17. december 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2009.

For Kommissionens På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 330 af 16.12.2009, s. 63.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 18. december 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

41,66

0,00

1701 11 90 (1)

41,66

2,41

1701 12 10 (1)

41,66

0,00

1701 12 90 (1)

41,66

2,11

1701 91 00 (2)

45,73

3,75

1701 99 10 (2)

45,73

0,62

1701 99 90 (2)

45,73

0,62

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1247/2009

af 17. december 2009

om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 7,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   PROCEDURE

1.1.   Indledning

(1)

Den 23. februar 2009 modtog Europa-Kommissionen (Kommissionen) en klage vedrørende import af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«).

(2)

Klagen blev indgivet i overensstemmelse med grundforordningens artikel 5 af European Association of Metals (EUROMETAUX) (klageren) på vegne af en producent, der tegner sig for en betydelig del, i dette tilfælde over 25 %, af den samlede produktion af molybdæntråd i Fællesskabet.

(3)

Klagen indeholdt umiddelbare beviser for, at der fandt dumping sted, og at der forvoldtes væsentlig skade på grund af dumpingimporten, hvilket blev anset for at være tilstrækkeligt til at berettige indledningen af en procedure.

(4)

Proceduren blev indledt den 8. april 2009 efter offentliggørelse af en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

1.2.   Parter, som er berørt af proceduren

(5)

Kommissionen underrettede officielt de eksporterende producenter i Kina, de importører, forhandlere, brugere og sammenslutninger i Fællesskabet, som den vidste, var berørt af sagen, myndighederne i Kina samt den klagende EF-producent og andre EF-producenter, som var berørt af sagen, om indledningen af proceduren. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen. Alle interesserede parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt.

(6)

For at give de eksporterende producenter, der måtte ønske det, mulighed for at anmode om markedsøkonomisk behandling eller individuel behandling, sendte Kommissionen ansøgningsskemaer herom til de eksporterende kinesiske producenter, som den vidste var berørt af sagen, og til myndighederne i Kina. Kun en virksomhedsgruppe, bestående af Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. og dens forretningsmæssigt forbundne virksomhed Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd. (»Jinduichenggruppen«) gav sig til kende og anmodede om individuel behandling.

(7)

I betragtning af det store antal eksporterende producenter i Kina samt importører i Fællesskabet anførte Kommissionen i indledningsmeddelelsen, at man påtænkte at anvende stikprøver, jf. grundforordningens artikel 17.

(8)

For at gøre det muligt for Kommissionen at fastslå, om det var nødvendigt at anvende stikprøver, og i givet fald at udtage en stikprøve, blev alle kendte kinesiske eksporterende producenter og importører i Fællesskabet anmodet om at give sig til kende over for Kommissionen, og, som angivet i indledningsmeddelelsen, fremlægge grundlæggende oplysninger om deres aktiviteter vedrørende den pågældende vare.

(9)

I betragtning af det begrænsede antal besvarelser af spørgeskemaet vedrørende stikprøven, blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt at anvende stikprøver af de kinesiske eksporterende producenter eller af importører i Fællesskabet.

(10)

Særlige spørgeskemaer blev sendt til alle parter, der vides at være berørt af sagen, nemlig de kendte kinesiske eksporterende producenter, EF-producenterne, importører, forhandlere og brugere i Fællesskabet. Der blev modtaget besvarelser fra en gruppe af kinesiske eksporterende producenter, den klagende EF-producent, en importør/forhandler og en bruger.

(11)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for en foreløbig fastslåelse af dumping, skade som følge heraf og Fællesskabets interesser, og aflagde kontrolbesøg hos følgende virksomheder:

a)

Eksporterende producenter i Kina

Jinduichenggruppen:

Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd., Xi'an

Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd., Zibo

b)

Producent i Fællesskabet

Plansee Metall GmbH, Reutte, Østrig

c)

Bruger i Fællesskabet

Praxair Surface Technologies Srl, Fornovo Taro, Italien.

(12)

Da det var nødvendigt at fastsætte en normal værdi for eksporterende producenter i Kina, hvoraf ingen havde anmodet om markedsøkonomisk behandling, blev der aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomhed med henblik på fastsættelse af en normal værdi på grundlag af oplysningerne fra et referenceland, i dette tilfælde USA:

Global Tungsten & Powders Corp, Towanda.

1.3.   Undersøgelsesperiode

(13)

Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 (»undersøgelsesperioden« eller »UP«). Undersøgelsen af udviklingstendenser, der var relevante for vurderingen af skaden, omfattede perioden fra marts 2005 til udgangen af undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

2.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

2.1.   Den pågældende vare

(14)

Den pågældende vare er tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 99,95 % molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm dog ikke over 4,0 mm, med oprindelse i Kina (»den pågældende vare« eller »molybdæntråd«), som for øjeblikket tariferes under KN-kode ex 8102 96 00.

(15)

Molybdæntråd bruges hovedsageligt i motorkøretøjssektoren til metalbelægning ved hjælp af termisk sprøjtning af motordele, som udsættes for kraftigt slid, så som stempelringe, synkroniseringsringe eller kraftoverføringsanordninger, for at øge deres modstandsdygtighed.

2.2.   Samme vare

(16)

Der blev ikke konstateret forskelle mellem den pågældende vare og molybdæntråd produceret af EF-erhvervsgrenen og solgt på fællesskabsmarkedet. Eftersom Kina har overgangsøkonomi og ingen eksportører anmodede om markedsøkonomisk behandling, som nævnt i betragtning 6, skulle den normale værdi derfor fastsættes på grundlag af oplysninger fra et tredjeland med markedsøkonomi, i dette tilfælde USA. I henhold til de foreliggende oplysninger har molybdæntråd, der produceres og sælges på det amerikanske hjemmemarked, såvel som molybdæntråd, der eksporteres fra USA til andre markeder, samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber som den molybdæntråd, der produceres i Kina og eksporteres til Fællesskabet.

(17)

Det konkluderes derfor foreløbigt, at alle typer af molybdæntråd anses for at være identiske, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

3.   DUMPING

3.1.   Markedsøkonomisk behandling

(18)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), skal den normale værdi i antidumpingundersøgelser vedrørende import fra Kina fastsættes i overensstemmelse med samme artikels stk. 1 til 6 for de eksporterende producenter, som viste sig at opfylde kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c).

(19)

Som nævnt i ovenstående betragtning 6 anmodede Jinduichenggruppen kun om individuel behandling. Disse kriterier blev derfor ikke undersøgt.

3.2.   Individuel behandling

(20)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), fastsættes der som regel en landsdækkende told, hvis en sådan findes, for lande henhørende under nævnte artikel undtagen i tilfælde, hvor virksomheder kan påvise, at de opfylder alle kriterierne i grundforordningens artikel 9, stk. 5, og således kan indrømmes individuel behandling.

(21)

Til orientering er disse kriterier kort beskrevet herunder:

a)

Eksportører, som er helt eller delvist udenlandsk ejede selskaber eller joint ventures, kan frit tilbageføre kapital og fortjeneste.

b)

Eksportpriser og -mængder og salgsbetingelser fastsættes frit.

c)

Størstedelen af aktierne tilhører private. Statslige tjenestemænd i bestyrelsen eller i ledende managementstillinger skal være i klart mindretal, eller det skal påvises, at selskabet er tilstrækkelig uafhængigt af statslig indgriben.

d)

Valutakursomregninger fsatlægges til markedskursen.

e)

Statens indgriben er ikke af sådan art, at der er mulighed for omgåelse af foranstaltningerne, hvis der fastsættes forskellige toldsatser for individuelle eksportører.

(22)

Hvad angår kriterium c), fandt man ud af, at moderselskabet, Jingduicheng Molybdenum Co., Ltd., var statsejet. Under UP kom det faktisk frem, at kun 20 % af selskabets aktier tilhørte private, og at disse kun udgjorde 2,4 % af stemmerettighederne. De resterende 80 % af aktierne, der udgjorde 97,6 % af stemmerettighederne, ejedes af statsejede virksomheder.

(23)

På baggrund af ovenstående blev det foreløbigt fastslået, at Jingduichengkoncernen ikke kunne indrømmes individuel behandling, jf. grundforordningens artikel 9, stk. 5.

3.3.   Normal værdi

(24)

I indledningsmeddelelsen påtænktes det at benytte USA som referenceland. En amerikansk producent, Global Tungsten & Powders Corp (»Global Tungsten«) indvilgede i at samarbejde og afgav al fornøden oplysning, for at den normale værdi for Kina kunne fastsættes. Jinduichenggruppen gjorde indsigelse herimod og foreslog producenter i Mexico og Indien. Men virksomhederne i de pågældende lande, der blev kontaktet, enten afviste at samarbejde, som i tilfældet med Indien, eller tilkendegav, at de ikke producerede samme vare. Derfor blev det bekræftet, at USA var et passende referenceland i forbindelse med fastsættelsen af den normale værdi for Kina.

(25)

Det bør bemærkes, at eftersom referencelandets producent kun havde marginalt salg på hjemmemarkedet i USA, fandt man, at det var urimeligt at benytte sådanne salgsdata som grundlag for at fastsætte eller beregne den normale værdi, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a). Derfor blev den normale værdi for Kina midlertidigt fastsat på baggrund af eksportpriser fra USA til andre tredjelande, herunder Fællesskabet.

3.4.   Eksportpris

(26)

Som det fremgår af betragtning 9, var der kun en virksomhedsgruppe, nemlig Jinduichenggruppen, som står for mellem 60 til 75 % (3) af importen fra Kina til Fællesskabet, som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. På grundlag heraf blev samarbejdsniveauet anset for at være lavt. Derfor blev eksportpriser for alle kinesiske eksportører midlertidigt fastsat på baggrund de tal, som den samarbejdende gruppe havde indgivet, suppleret med Eurostats importdata, der var blevet behørigt justeret som beskrevet i nedenstående betragtning 34.

3.5.   Sammenligning

(27)

Sammenligningen mellem den normale værdi og eksportprisen blev foretaget ab fabrik. For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. På den baggrund blev der foretaget justeringer for transportomkostninger, søtransport og forsikring, håndtering og lastning samt dermed forbundne omkostninger og indirekte skatter, når dette var relevant og berettiget.

3.6.   Dumpingmargen

(28)

Som beskrevet i ovenstående betragtning 23 opfyldte Jinduichenggruppen ikke kriterierne for indrømmelse af individuel behandling, jf. grundforordningens artikel 9, stk. 5. Som følge heraf blev der fastsat en landsdækkende dumpingmargen for Kina.

(29)

Den landsdækkende dumpingsats for Kina blev midlertidigt fastsat til 68,4 % af cif-prisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet.

4.   SKADE

4.1.   Produktionen i Fællesskabet

(30)

Undersøgelsen fastslog, at der var to producenter i Fællesskabet, der producerer samme vare til det ikke-bundne marked. En producent gav udtryk for en neutral holdning vedrørende denne procedure og afgav generelle oplysninger om sin produktion og sit salg. Den anden producent, på hvis vegne klagen var indgivet, samarbejdede fuldt ud i forbindelse med undersøgelsen og indgav en fuldstændig besvarelse af spørgeskemaet. Af fortrolighedshensyn over for virksomheden opgives alle nedenstående tal vedrørende følsomme oplysninger derfor i indeks- eller intervalform. Tal i parentes henviser til negative tal.

(31)

På baggrund af ovenstående blev den samlede produktions mængde i Fællesskabet med henblik på grundforordningens artikel 4, stk. 1, beregnet ved en sammenlægning af den fuldt ud samarbejdsvillige EF-producents produktion og den anden fællesskabsproducents produktion.

4.2.   Definition af EF-erhvervsgrenen

(32)

Undersøgelsen viste, at den fuldt ud samarbejdsvillige EF-producents produktion udgjorde mere end 80 % af Fællesskabets produktion af molybdæntråd i UP. Det blev derfor konkluderet, at dette selskab kunne godkendes til at udgøre EF-erhvervsgrenen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4.

(33)

Da EF-producentens regnskabsår går fra den 1. marts til den 28. februar i det efterfølgende år, henviser alle oplysningerne nedenfor til regnskabsår (RÅ) og ikke kalenderår (RÅ2005 omfatter f.eks. perioden fra den 1. marts 2004 til den 28. februar 2005). Som det fremgår af betragtning 13, henviser oplysningerne for UP dog til perioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2009. Oplysningerne om import er angivet på samme grundlag.

4.3.   Forbruget i Fællesskabet

(34)

Forbruget i Fællesskabet blev fastsat ved at lægge de kendte EF-producenters salg i Fællesskabet sammen med den samlede import fra tredjelande, som den fremgår af Eurostat-tallene. Som bekendt inkluderer den KN-kode, hvorunder den pågældende vare angives, også andre varer end den pågældende. I mangel af specifikke importstatistikker for den pågældende vare blev Eurostats data justeret i overensstemmelse med den metode, der blev foreslået i klagen. Det fandtes, at denne metode var pålidelig til indhentning af oplysninger vedrørende den pågældende vare.

(35)

Oplysningerne i tabel 1 viser, at efterspørgslen efter den pågældende vare i Fællesskabet faldt med 10 % i den betragtede periode. Den steg med 4 % indtil 2008, hvorefter den, som en følge af den økonomiske krise, faldt, hvilket særligt påvirkede motorkøretøjssektoren.

Tabel 1

Forbruget i Fællesskabet

2005

2006

2007

2008

UP

Tons

397

405

412

411

358

Indeks

100

102

104

104

90

Kilde: Eurostat, oplysninger i klagen og besvarelser af spørgeskemaet

4.4.   Import til Fællesskabet fra Kina

4.4.1.   Mængde og markedsandel for importen fra Kina

(36)

I betragtning af de grunde, der er anført i ovenstående betragtning 34, blev mængden af den kinesiske import af den pågældende vare i den betragtede periode baseret på oplysninger fra Eurostat, som blev justeret i overensstemmelse metoden foreslået i klagen. På den baggrund har importen fra Kina udviklet sig således:

Tabel 2

 

2005

2006

2007

2008

UP

Mængde

(ton)

36

65

69

116

97

Indeks

100

181

192

322

269

Markedsandel

 

 

 

 

 

Indeks

100

176

184

310

297

Priser

(EUR/ton)

46 712

62 644

56 236

53 019

50 892

Indeks

100

134

120

114

109

Kilde:: Eurostat, oplysninger i klagen

(37)

Dumpingimporten fra Kina steg betydeligt fra 36 tons i 2005 til 116 tons i 2008, dvs. importen mere end tredobledes. Efter at importen nåede sit højeste niveau i 2008, faldt den i UP lige som udviklingen i EF-forbruget. Dog næsten tredobledes markedsandelen for dumpingimport til Fællesskabet mellem 2005 og UP.

(38)

Den gennemsnitlige importpris fra Kina var på sit laveste i 2005. Prisen toppede i 2006 og faldt derefter gradvist med 19 % mellem 2006 og UP.

4.4.2.   Prisunderbud

(39)

For at kunne undersøge prisunderbuddet blev EF-erhvervsgrenens vejede gennemsnitspriser for ikke-forretningsmæssigt forbundne kunder på markedet i Fællesskabet, justeret til ab fabrik, sammenlignet med de vejede gennemsnitspriser på import fra Kina ved salg til den første uafhængige kunde, fastsat på cif-basis med en passende justering for omkostninger efter importen.

(40)

Af sammenligningen fremgik det, at de pågældende importerede varer i UP blev solgt i Fællesskabet til priser, der lå mellem 30 til 35 % under EF-erhvervsgrenens.

4.5.   EF-erhvervsgrenens økonomiske situation

4.5.1.   Indledende bemærkninger

(41)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 5, omfattede undersøgelsen af dumpingimportens virkninger for EF-erhvervsgrenen en vurdering af alle økonomiske indikatorer, der havde indflydelse på EF-erhvervsgrenens situation fra 2005 til undersøgelsesperiodens afslutning.

4.5.2.   Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

Tabel 3

 

2005

2006

2007

2008

UP

Produktion Indeks

100

98

96

73

67

Kapacitet Indeks

100

100

100

100

100

Kapacitetsudnyttelse Indeks

100

98

96

73

67

Kilde: Spørgeskemabesvarelse

(42)

Som det fremgår af ovenstående tabel, faldt EF-erhvervsgrenens produktion gradvist med 33 % i den betragtede periode, samtidig med at den kinesiske import steg betydeligt og mere end tredobledes i samme periode. Til at begynde med faldt EF-erhvervsgrenens produktion med 27 % mellem 2005 og 2008. Derefter bekræftedes denne nedadgående tendens mellem 2008 og UP, da produktionen faldt med yderligere 8 %.

(43)

Eftersom produktionskapaciteten forblev stabil, fulgte kapacitetsudnyttelsen den samme nedadgående tendens som produktionen i den betragtede periode.

4.5.3.   Salgsmængde, markedsandel, vækst og gennemsnitlige enhedspriser i Fællesskabet

(44)

Nedenstående tal viser EF-erhvervsgrenens salg til uafhængige kunder i Fællesskabet i indeksform.

Tabel 4

 

2005

2006

2007

2008

UP

Salgsmængde på EF-markedet Indeks

100

99

92

75

68

Markedsandel Indeks

100

97

89

72

76

Gennemsnitlige salgspriser Indeks

100

86

96

95

92

Kilde: Spørgeskemabesvarelse

(45)

EF-erhvervsgrenens salgsmængde solgt til uafhængige kunder på fællesskabsmarkedet faldt betydeligt med 32 % i den betragtede periode. Dette fald var langt større end faldet i forbruget (– 10 %) i den samme periode. Som en konsekvens heraf mistede EF-erhvervsgrenen også en betydelig markedsandel i den samme periode.

(46)

EF-erhvervsgrenens gennemsnitspriser, ab fabrik, ved salg til ikke-forretningsmæssigt forbundne kunder på markedet i Fællesskabet var nedadgående i den betragtede periode. I denne periode sås en lille stigning i 2007 i forhold til 2006, samtidig med at prisen på råmateriale steg netop det år, hvorefter salgspriserne igen faldt. Over hele linjen var EF-erhvervsgrenen nødt til at sænke de gennemsnitlige salgspriser på markedet i Fællesskabet med 8 %.

4.5.4.   Lagre

(47)

Nedenstående tal viser lagrenes størrelse ved udgangen af hver periode.

Tabel 5

 

2005

2006

2007

2008

UP

Lagre Indeks

100

179

72

253

233

Kilde: Spørgeskemabesvarelse

(48)

Lagerbeholdningerne steg betydeligt med 133 % i den betragtede periode, hvilket afspejler erhvervsgrenens voksende problemer med at sælge sine produkter på fællesskabsmarkedet. Det observerede fald i lagrene mellem 2006 og 2007 fulgte samme tendens som Fællesskabets forbrug i den samme periode.

4.5.5.   Beskæftigelse, lønninger og produktivitet

(49)

EF-erhvervsgrenens beskæftigelse, arbejdskraftomkostninger og produktivitet udviklede sig således:

Tabel 6

 

2005

2006

2007

2008

UP

Beskæftigelse – fuldtidsækvivalenter (FTÆ) Indeks

100

109

100

73

68

Arbejdskraftomkostninger (EUR/FTÆ) Indeks

100

106

109

106

106

Produktivitet Indeks

100

90

96

100

98

Kilde:Spørgeskemabesvarelse

(50)

EF-erhvervsgrenen reducerede drastigt antallet af ansatte mellem 2005 og UP. Dette var både et resultat af en faldende produktion og EF-erhvervsgrenens bestræbelser på at rationalisere denne og sætte skub i produktiviteten. Resultaterne af denne rationaliseringsproces i EF-erhvervsgrenen afspejledes efterfølgende i produktiviteten, som var temmelig stabil i den betragtede periode.

(51)

I begyndelsen af den betragtede periode sås en stigning i de gennemsnitlige lønninger, men disse faldt efterfølgende mellem 2007 og UP.

4.5.6.   Rentabilitet og likviditet

(52)

Rentabilitet- og likviditetsniveauerne for EF-erhvervsgrenens salg af molybdæntråd viste en negativ tendens i den betragtede periode, dog med undtagelse af 2007.

Tabel 7

 

2005

2006

2007

2008

UP

Rentabilitet Indeks

(100)

(214)

190

(117)

(151)

Likviditet Indeks

(100)

(344)

838

(41)

(97)

Kilde: Spørgeskemabesvarelse

(53)

Rentabiliteten forværredes betydeligt i den betragtede periode, særligt mellem 2007 og UP, hvor den nåede sit laveste niveau. Undersøgelsen viste, at den forbedrede rentabilitet i 2007 skyldtes den positive udvikling i Fællesskabets forbrug, EF-erhvervsgrenens rationaliseringsindsats, og at det lykkedes EF-erhvervsgrenen at øge salgspriserne det år.

(54)

Tendensen for likviditeten, som er erhvervsgrenens evne til at selvfinansiere sine aktiviteter, afspejlede i stort omfang udviklingen i rentabiliteten. Samlet set viste undersøgelsen, at likviditeten forværredes i den betragtede periode.

4.5.7.   Investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital

(55)

I begyndelsen af den betragtede periode investerede EF-erhvervsgrenen betydeligt i den pågældende vares sektor. Men fra 2006 måtte investeringerne reduceres.

(56)

Undersøgelsen viste, at EF-erhvervsgrenens evne til at rejse kapital fulgte samme tendens som rentabiliteten.

Tabel 8

 

2005

2006

2007

2008

UP

Investeringer Indeks

100

41

6

5

6

Investeringsafkast Indeks

(100)

(102)

158

(87)

(106)

Kilde: Spørgeskemabesvarelse

4.5.8.   Den faktiske dumpingmargens størrelse

(57)

Den fundne dumpingmargen, som fremgår af ovenstående betragtning 32, var betydeligt over minimumsgrænsen. Hvis man tager mængden af og priserne på dumpingimporten, særligt i UP, i betragtning, kan virkningerne af den faktiske dumpingmargen på markedet i Fællesskabet desuden ikke anses for ubetydelige.

4.6.   Konklusion vedrørende spørgsmålet om skade

(58)

Mellem 2005 og UP steg dumpingimporten, udtrykt i mængder, af den pågældende vare fra Kina med over 150 %, og dens markedsandel nåede op på 27,0 % ved udgangen af den betragtede periode. I UP underbød den billige dumpingimport fra Kina Fællesskabets salgspriser væsentligt. Det vejede gennemsnitlige prisunderbud var tilsvarende stort og varierede mellem 30 og 35 % i UP.

(59)

I samme periode, hvor forbruget i Fællesskabet faldt med 10 %, faldt EF-erhvervsgrenens salgsmængde med 32 %. Erhvervsgrenens markedsandel faldt med 17 procentpoint og dens salgspriser måtte reduceres med 8 % for at begrænse udhulingen af salgs- og markedsandelen.

(60)

Derfor blev EF-erhvervsgrenens situation i løbet af den betragtede periode betydeligt forværret. Produktionen faldt med 33 %, kapacitetsudnyttelsen faldt ligeledes og nåede et meget lavt niveau i UP, og lagrene mere end fordobledes. EF-erhvervsgrenens forværrede situation i den betragtede periode bekræftedes også af den negative udvikling i rentabiliteten, likviditeten, beskæftigelsen og investeringerne.

(61)

På baggrund af ovenstående blev det derfor foreløbigt konkluderet, at EF-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3.

5.   ÅRSAGSSAMMENHÆNG

5.1.   Indledning

(62)

I henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 6 og 7, blev det undersøgt, om dumpingimporten af den pågældende vare med oprindelse i Kina forvoldte EF-erhvervsgrenen skade i et omfang, der kunne betegnes som væsentligt. Andre kendte faktorer end dumpingimporten, som samtidig kan have skadet EF-erhvervsgrenen, blev også undersøgt for at sikre, at en eventuel skade forårsaget af disse andre faktorer ikke blev tilskrevet dumpingimporten.

5.2.   Virkningerne af dumpingimporten

(63)

Forværringen i EF-erhvervsgrenens økonomiske situation faldt sammen med den voldsomme stigning i dumpingimporten fra Kina. Dumpingmængden steg med over 150 % mellem 2005 og UP, og dens markedsandel næsten tredobledes i den betragtede periode. I den periode faldt EF-erhvervsgrenens salgsmængder væsentligt med 32 %. Samtidig gik en betydelig del af markedsandelen tabt, og næsten alle andre skadesindikatorer, så som produktion, kapacitetsudnyttelse, investeringer, rentabilitet, likviditet og beskæftigelse, viste en betydelig nedadgående tendens i den betragtede periode.

(64)

Selv om priserne på dumpingimporten steg i begyndelsen af den betragtede periode, faldt de fortsat og betydeligt med 19 % i den resterende del af perioden. Til trods for at EF-erhvervsgrenen sænkede sine priser med 8 %, holdt dumpingimporten fra Kina sig konstant under EF-erhvervsgrenens priser ved at prisunderbyde med 30 til 35 % i UP.

(65)

Særligt i UP og i forbindelse med den dårlige økonomiske situation, der er forbundet med den økonomiske krise, som særligt påvirkede motorkøretøjssektoren, faldt EF-erhvervsgrenens salgsmængde med hele tre gange så meget som forbruget i Fællesskabet. Dette resulterede i et betydeligt fald i markedsandelen, som fuldstændig blev overtaget af den kinesiske import. Samtidig faldt også produktionen og kapacitetsudnyttelsen drastisk, og lagerbeholdningerne steg voldsomt med over 100 %.

(66)

Det konkluderedes derfor, at den omfattende billige dumpingimport fra Kina, der fandt sted i den dårlige økonomiske situation, havde en betydelig negativ indvirkning på EF-erhvervsgrenens økonomiske situation i UP.

5.3.   Andre faktorers indvirkning

(67)

De andre faktorer, der blev undersøgt i årsagssammenhængsanalysen, var udviklingen i Fællesskabets forbrug samt udviklingen i Fællesskabets udgifter, og særligt priser på råmateriale (molybdænoxid), dets eksportresultater og importen fra andre tredjelande i hele den betragtede periode.

5.3.1.   Udvikling i efterspørgslen

(68)

Undersøgelsen viste, at efterspørgslen på fællesskabsmarkedet faldt med 10 % i den betragtede periode. I første omgang steg forbruget med 4 % mellem 2005 og 2008, og derefter, i forbindelse med den økonomiske krise og dens indvirkning på motorkøretøjssektoren, faldt det med 14 % mellem 2008 og UP.

(69)

Som det fremgår af ovenstående betragtning 65, steg importmængderne fra Kina drastisk i den betragtede periode, samtidig med at EF-erhvervsgrenens salgsmængder faldt væsentlige mere (– 32 %) end Fællesskabets forbrug (– 10 %). Hele den markedsandel, som EF-erhvervsgrenen mistede, blev overtaget af den kinesiske import. Derfor kan forbrugets negative udvikling ikke forklare den voldsomme forværring af den økonomiske situation for EF-erhvervsgrenen i UP.

5.3.2.   Råmaterialepriser på fællesskabsmarkedet

(70)

I den betragtede periode lykkedes det EF-erhvervsgrenen at nedsætte enhedsomkostningerne med 6 %. Det bør bemærkes, at prisen på molybdænoxid, det vigtigste råmateriale, der bruges til fremstilling af den pågældende vare, viste sig at være faldende i den betragtede periode. Derfor kan den negative økonomiske situation og de økonomiske tab i UP ikke tilskrives forhøjede omkostninger, men snarere faldet i salgspriserne (– 8 %) i perioden.

5.3.3.   EF-erhvervsgrenens eksportresultater

(71)

Skadesundersøgelsen fokuserede på en analyse af EF-erhvervsgrenens situation på fællesskabsmarkedet, der er erhvervsgrenens centrale marked. Analysen af eksportresultaterne som en faktor, der kunne have forårsaget skade, viste, at EF-erhvervsgrenens eksportsalg forblev relativt beskedent i den betragtede periode. Dette salg udgjorde mindre end 10 % af det samlede salg i UP.

Tabel 9

 

2005

2006

2007

2008

UP

Eksportsalgsmængder Indeks

100

88

105

50

45

Gennemsnitlige eksportsalgspriser Indeks

100

89

86

93

91

Kilde: Spørgeskemabesvarelse

(72)

Selvom eksportsalget var faldende i den betragtede periode, i tråd med motorkøretøjssektorens negative situation verden over siden 2008, har fællesskabsmarkedet altid været det centrale marked for EF-erhvervsgrenen. Således kan enhver negativ virkning af eksportnedgangen på EF-erhvervsgrenens økonomiske situation kun være af ubetydelig karakter.

5.3.4.   Import fra andre tredjelande

(73)

Antallet af producenter af molybdæntråd i verden er meget begrænset. Bortset fra Kina er fællesskabsmarkedets primære importkilde USA. Herudover var der ubetydelige import fra Indien og Japan i den betragtede periode.

(74)

Ud fra eksportoplysninger, som blev indgivet af den eneste amerikanske samarbejdende producent af samme vare, udgjorde importen af den pågældende vare fra USA mellem 15 og 20 % i UP på fællesskabsmarkedet, men samlet set faldt denne import med 21 % i den betragtede periode. Det største fald, der var på hele 17 %, indtraf mellem 2008 og UP. Af fortrolighedshensyn er oplysningerne i nedenstående tabel 10 gengivet i indekseret form.

Tabel 10

USA

2005

2006

2007

2008

UP

Import (ton) Indeks

100

67

81

96

79

Markedsandel Indeks

100

66

78

92

88

Gennemsnitlig importpris Indeks

100

91

81

87

84

Kilde: Oplysninger fra eneste amerikanske eksportør

(75)

Undersøgelsen viste ligeledes, at ikke alene var de amerikanske importpriser i UP ikke blot var betydeligt højere end de kinesiske dumpingpriser, men de var også på det samme niveau som EF-erhvervsgrenens salgspriser, hvilket tyder på, at de amerikanske importpriser ligeledes kan have været påvirket af den kinesiske dumpingimport. Eventuelle negative virkninger af den amerikanske import på fællesskabsmarkedet er derfor ikke af en sådan karakter, at de bryder årsagssammenhængen mellem dumpingimporten fra Kina og den skade, som EF-erhvervsgrenen har lidt.

5.3.5.   Anden EF-producent

(76)

Af de tilgængelige oplysninger fremgik det, at den anden fællesskabsproducent havde begrænset salg på fællesskabsmarkedet. Således kunne dennes tilstedeværelse på fællesskabsmarkedet ikke være årsag til den skade, der blev påført EF-erhvervsgrenen.

5.4.   Konklusion på årsagssammenhæng

(77)

Den skade, der blev påført EF-erhvervsgrenen, gav sig hovedsageligt udslag i tab af produktion, salgsmængder og markedsandele. Tabet af stordriftsfordele på grund af den lave kapacitetsudnyttelse førte samlet set til EF-erhvervsgrenens negative økonomiske situation. Undersøgelsen viste ligeledes, at prispresset fra dumpingimporten tvang EF-erhvervsgrenen til at reducere sine priser med 8 %, hvilket således svækkede erhvervsgrenens økonomiske situation særligt i UP.

(78)

Forværringen i EF-erhvervsgrenens situation faldt sammen med en kraftig stigning i importmængderne fra Kina, der konstant underbød EF-erhvervsgrenens priser. Dette forklarer, hvorfor den kinesiske import opnåede betragtelige markedsandele på fællesskabsmarkedet.

(79)

Undersøgelsen af de andre kendte faktorer, der kunne have forårsaget EF-erhvervsgrenen skade, viste, at ingen af disse kunne have haft betydelige negative virkninger for erhvervsgrenen, og de kunne derfor ikke bryde årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den skade, der er påført EF-erhvervsgrenen, særligt i UP.

(80)

På baggrund af ovenstående analyse, hvor der blev behørigt skelnet mellem alle kendte faktorer, der har betydning for EF-erhvervsgrenens situation, og de skadevoldende virkninger af dumpingimport, konkluderedes det foreløbigt, at dumpingimporten fra Kina har forvoldt EF-erhvervsgrenen væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 6.

6.   FÆLLESSKABETS INTERESSE

6.1.   Indledende bemærkning

(81)

I henhold til grundforordningens artikel 21 blev det undersøgt, om der var tvingende årsager til at konkludere, at det ikke ville være i Fællesskabets interesse at indføre antidumpingforanstaltninger på importen fra det pågældende land. Kommissionen sendte spørgeskemaer til alle importører, forhandlere og brugere, som var nævnt i klagen. Der blev modtaget besvarede spørgeskemaer fra en forhandler og en bruger.

(82)

På grundlag af oplysninger fra de samarbejdsvillige parter blev der draget følgende foreløbige konklusioner.

6.2.   EF-erhvervsgrenens interesser

(83)

Molybdæntråd er et altafgørende produkt for den klagende producents aktiviteter, der hovedsageligt er volumenaktiviteter, hvor visse mængder er nødvendige for at opretholde produktionen af værdiforøgede varetyper i samme produktionskæde, som for eksempel benyttes i belysningssektoren. Grundlæggende er volumenaktiviteter nødvendige for at holde de faste enhedsomkostninger nede.

(84)

På baggrund af ovenstående ville manglen på indførelse af en antidumpingtold have en yderligere negativ indvirken på molybdæntrådsaktiviteterne samt eventuelt føre til, at den kinesiske import skubber EF-erhvervsgrenen ud af markedet for så vidt angår molybdæntråd.

(85)

Det fastslås derfor, at indførelsen af de foreslåede foranstaltninger ville gøre det muligt for EF-erhvervsgrenen at øge produktionsmængden, generhverve den markedsandel, der blev tabt på grund af dumpingimporten, samt at overvinde virkningerne af den skadevoldende dumping.

(86)

Som konklusion kan det anføres, at indførelsen af de midlertidige antidumpingforanstaltninger ville gøre det muligt for EF-erhvervsgrenen at sikre molybdæntrådens overlevelse og som følge deraf hele sektoren, som er afhængig af dette kerneprodukts eksistens.

6.3.   EF-importørers, -forhandleres og -forbrugeres interesser

(87)

Til trods for at adskillige parter blev kontaktet, herunder importør- og brugersammenslutninger samt individuelle virksomheder, har interessen for at samarbejde været meget lavt.

(88)

Undersøgelsen viste, at der er forhandlere, der køber molybdæntråd enten fra EF-erhvervsgrenen eller de kinesiske producenter og videresælger den direkte til motorkøretøjssektoren. Andre erhvervsdrivende udbyder tjenesteydelser til motorkøretøjssektoren. Det er bemærkelsesværdigt, at ikke en eneste bruger i motorkøretøjssektoren gav sig til kende i forbindelse med undersøgelsen. Dette støttede tilsyneladende EF-erhvervsgrenens påstand om, at udgifterne vedrørende den pågældende vare, udgør en meget lille andel af motorkøretøjssektorens samlede udgifter.

(89)

Spørgeskemaer blev sendt til de tre kendte importører, som er nævnt i klagen. Mens en importør eksplicit gav udtryk for, at han ikke ønskede at deltage i undersøgelsen, reagerede en anden importør ikke på vores anmodning. Kun en forhandler i Tyskland gav sig til kende og indvilgede i at samarbejde.

(90)

Der blev også sendt spørgeskemaer til de 18 brugere, som er nævnt i klagen. Dog var der kun en bruger i Italien, som stod for mellem 35 til 50 % af importen af molybdæntråd fra Kina i UP, som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen.

(91)

Hvad angår importører og forhandleres interesser, købte den samarbejdende forhandler, i følge egne oplysninger, udelukkende molybdæntråd fra fællesskabsproducenter. Derfor burde indførelsen af de foreslåede foranstaltninger ikke påvirke hans aktiviteter.

(92)

Den ringe interesse, der blev udvist for denne undersøgelse, fra Fællesskabets importører og forhandlere af den pågældende vare kunne tyde på, at indførelsen af de foreslåede midlertidige antidumpingforanstaltninger ikke vil have nogen særlig betydning for deres aktiviteter.

(93)

Hvad angår den italienske samarbejdende bruger, viste undersøgelsen, at han importerede store mængder af molybdæntråd fra Kina. Virksomheden udfører coating hovedsageligt for motorkøretøjssektoren. Handlen med den pågældende vare udgør mellem 15 og 25 % af virksomhedens samlede omsætning.

(94)

Indførelsen af den foreslåede antidumpingtold vil derfor højst sandsynligt øge brugerens udgifter til virksomhedens coatingafdeling. Dog vil dette ikke få nogen videre betydning for virksomhedens samlede fortjeneste. I den værst tænkelige situation og forudsat, at denne bruger ikke ville kunne overføre nogle af de øgede omkostninger til kunderne, ville afdelingens fortjeneste i UP blive svagt negativ, og på virksomhedsniveau ville fortjenesten i UP gå ned med få procentpoint.

(95)

På baggrund af ovenstående fremstår det klart, at indførelsen af antidumpingforanstaltningerne vil have en negativ indvirkning for coatingafdelingen hos særligt denne bruger, der udelukkende køber sine produkter fra Kina. Men hvis man tager i betragtning, at denne bruger står stærkt i denne nichebranche, hvad angår pålidelighed og forsyningssikkerhed i forhold til sine kunder, burde det være muligt at overføre minimum en del af de øgede omkostninger til kunderne og/eller at fremskaffe molybdæntråd fra andre kilder. Dette ville delvist reducere de foreslåede foranstaltningers negative indvirken.

(96)

Under disse omstændigheder blev det foreløbigt konkluderet, at virkningerne af antidumpingforanstaltningerne samlet set ikke ville få en væsentlig negativ indvirken på situationen for fællesskabsbrugerne af den pågældende vare.

6.4.   Konkurrence og handelsforvridende virkninger

(97)

Undersøgelsen viste, at der er et begrænset antal erhvervsdrivende, der producerer og sælger den pågældende vare på verdensplan. Derfor blev det undersøgt, om der er risiko for, at indførelsen af antidumpingforanstaltninger kan føre til handelsforvridende virkninger på fællesskabsmarkedet og særligt til forsyningsproblemer. Selv om det er sandsynligt, at den kinesiske import af molybdæntråd vil falde med indførelsen af antidumpingforanstaltninger, fremstår det ikke som om, der er risiko for mangelproblemer på fællesskabsmarkedet, eftersom undersøgelsen viste, at EF-erhvervsgrenen har kapacitet til at imødekomme markedets efterspørgsel. Herudover findes der alternative forsyningskilder så som import fra USA.

(98)

Hvis det antages, at den foreslåede antidumpingtold vil genskabe lige konkurrencevilkår, kan det forventes, at de kinesiske eksporterende producenter vil kunne fortsætte med at sælge molybdæntråd i Fællesskabet, om end til priser, som ikke forvolder skade.

(99)

Hvis der på den anden side ikke indføres antidumpingforanstaltninger, som beskrevet i ovenstående betragtning 86, vil EF-erhvervsgrenen ikke kunne overleve flere tab, hvad angår produktion og salgsmængder på dens centrale marked. Erhvervsgrenens overlevelse inden for en sektor, der omfatter andre varer end samme vare, vil derfor være på spil. Eftersom EF-erhvervsgrenen leverer til over 50 % af fællesskabsmarkedet, vil dens forsvinden højst sandsynligt føre til mangel af molybdæntråd på fællesskabsmarkedet, i hvert fald indtil importen har erstattet EF-erhvervsgrenens salg.

6.5.   Konklusion vedrørende Fællesskabets interesse

(100)

I lyset af ovenstående blev det på baggrund af de tilgængelige oplysninger om Fællesskabets interesser foreløbigt konkluderet, at der overordnet set ikke er nogle tvingende grunde til ikke at indføre midlertidige foranstaltninger over for importen af molybdæntråd med oprindelse i Kina.

7.   MIDLERTIDIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

7.1.   Skadestærskel

(101)

I betragtning af konklusionerne om dumping, deraf følgende skade, årsagssammenhæng og Fællesskabets interesse bør der indføres midlertidige foranstaltninger for at hindre, at dumpingimporten fra Kina forårsager yderligere skade for EF-erhvervsgrenen.

(102)

Kommissionen har fastsat toldsatsen under hensyntagen til de fastlagte dumpingmargener og den told, der kræves for at bringe den skadevoldende situation, som EF-erhvervsgrenen har befundet sig i, til ophør.

(103)

Ved beregningen af den told, som er nødvendig for at afhjælpe virkningerne af skadevoldende dumping, blev det fastslået, at enhver foranstaltning bør give EF-erhvervsgrenen mulighed for at dække produktionsomkostningerne og samlet opnå en fortjeneste før skat på salget af samme vare i Fællesskabet, som det med rimelighed kan forventes for en erhvervsgren af denne type i sektoren under normale konkurrencevilkår, dvs. en situation uden dumpingimport. Som bekendt var 2007 et år i den betragtede periode, hvori EF-erhvervsgrenen havde fortjeneste. Ved denne beregning anvendtes derfor en fortjenstmargen før skat på 0-5 %, hvilket er beregnet ud fra fortjenesten i ovennævnte år. På dette grundlag blev der beregnet en ikke-skadevoldende pris for EF-erhvervsgrenen på samme vare.

(104)

Den nødvendige prisforhøjelse blev derefter fastsat på grundlag af en sammenligning mellem den vejede gennemsnitlige importpris, som var justeret for omkostninger efter import og told, som fastsat med henblik på beregningen af underbud og den ikke-skadevoldende pris for de varer, som EF-erhvervsgrenen solgte på markedet i Fællesskabet. Alle forskelle, der fulgte af denne sammenligning, udtryktes derefter i procent af den samlede importværdi.

7.2.   Midlertidig told

(105)

På baggrund af ovenstående bør der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 7, stk. 2, indføres en midlertidig antidumpingtold på importen med oprindelse i Kina, svarende til enten dumpingmargenen eller skadestærsklen, afhængigt af hvad der er lavest, i henhold til reglen om den lavest mulige told. I det foreliggende tilfælde bør toldsatsen derfor fastsættes på samme niveau som den konstaterede skadesmargenen.

(106)

Der foreslås følgende antidumpingtold:

Kina

Skadestærskel

Dumpingmargen

Antidumpingtoldsats

Alle virksomheder

64,3 %

68,4 %

64,3 %

8.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(107)

Ovennævnte foreløbige resultater vil blive fremlagt for alle interesserede parter, og disse vil blive opfordret til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt mundtligt. Deres bemærkninger vil blive analyseret og taget i betragtning, når der er grundlag for dette, før der træffes endelig afgørelse. Desuden bør det fremføres, at de konklusioner, der ligger til grund for indførelse af antidumpingtold i denne forordning, er foreløbige og kan tages op til fornyet overvejelse med henblik på indførelse af en endelig foranstaltning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en midlertidig antidumpingtold på import af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt minimum indeholder 99,95 % molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm dog ikke over 4,0 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8102 96 00 (Taric-kode 8102960010).

2.   Den midlertidige antidumpingtold fastsættes til 64,3 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, for de i stk. 1 omhandlede varer.

3.   Den i stk. 1 omhandlede vares overgang til fri omsætning i Fællesskabet er betinget af, at der stilles sikkerhed svarende til den midlertidige told.

4.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Berørte parter kan anmode om fremlæggelse af de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der ligger til grund for vedtagelsen af denne forordning, fremføre deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt af Kommissionen inden for en måned fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, jf. dog artikel 20 i forordning (EF) nr. 384/96.

I medfør af artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 kan de berørte parter inden for en frist på en måned fra datoen for denne forordnings ikrafttræden fremsætte bemærkninger til dens anvendelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 i denne forordning anvendes i en periode på seks måneder.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3 1996, s. 1.

(2)  EUT C 84 af 8.4.2009, s. 5.

(3)  På baggrund af en sammenligning mellem Jinduichenggruppens samlede eksport og de justerede data fra Eurostat, der har relevant Taric-kode. Af fortrolighedshensyn er gruppens eksportandel af den samlede import fra Kina givet inden for et interval.


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1248/2009

af 17. december 2009

om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev indledt en licitation over maksimal nedsættelse af tolden ved import af majs til Spanien fra tredjelande ved Kommissionens forordning (EF) nr. 676/2009 (2).

(2)

I henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2008 af 18. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal (3) kan Kommissionen efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 beslutte at fastsætte en maksimal nedsættelse af importtolden. I den forbindelse skal der tages hensyn til kriterierne i artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1296/2008.

(3)

Der gives accept til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end den maksimale nedsættelse af importtolden.

(4)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de bud, der er meddelt fra 4. december til 17. december 2009 som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009, fastsættes den maksimale nedsættelse af importtolden for majs til 16,60 EUR/t for en samlet maksimumsmængde på 91 450 tons.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2009.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 196 af 28.7.2009, s. 6.

(3)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 57.


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1249/2009

af 17. december 2009

om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 677/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev indledt en licitation over maksimal nedsættelse af tolden ved import af majs til Portugal fra tredjelande ved Kommissionens forordning (EF) nr. 677/2009 (2).

(2)

I henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2008 af 18. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal (3) kan Kommissionen efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 beslutte at fastsætte en maksimal nedsættelse af importtolden. I den forbindelse skal der tages hensyn til kriterierne i artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1296/2008.

(3)

Der gives accept til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end den maksimale nedsættelse af importtolden.

(4)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de bud, der er meddelt fra 4. december 2009 til 17. december 2009 som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 677/2009, fastsættes den maksimale nedsættelse af importtolden for majs til 15,60 EUR/t for en samlet maksimumsmængde på 31 000 tons.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2009.

For Kommissionens På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 196 af 28.7.2009, s. 7.

(3)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 57.


RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/29


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/159/EU

af 16. december 2009

om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med strategien for vurdering af sikkerheden ved stoffer, der anvendes i hårfarvningsmidler, blev det med medlemsstaterne og de berørte parter aftalt, at den 31. december 2007 ville være et passende tidspunkt for indgivelse til Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (i det følgende benævnt »komitéen«) af videnskabelige data om de reaktionsprodukter, som oxiderende stoffer, der anvendes til hårfarvning, danner på hårbunden, og om forbrugersikkerheden.

(2)

På indeværende tidspunkt er der givet tilladelse til midlertidig anvendelse i kosmetiske midler indtil den 31. december 2009 af 31 stoffer, der anvendes til hårfarvning, med de begrænsninger og betingelser, der er fastsat i del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF. Kosmetikindustrien indgav de krævede videnskabelige data om sikkerheden ved de reaktionsprodukter, som oxiderende stoffer, der anvendes til hårfarvning, danner, til komitéen inden den aftalte frist den 31. december 2007.

(3)

Komitéen vurderede de indgivne sikkerhedsdata. I januar 2009 konkluderede komitéen i sin udtalelse, at den ikke er i stand til at foretage en endelig vurdering af risikoen ved de reaktionsprodukter, som oxiderende stoffer, der anvendes til hårfarvning, danner, på grund af mangler ved det dossier, som industrien havde indgivet. Kosmetikindustrien indgav de manglende data inden udgangen af september 2009.

(4)

I betragtning af ovenstående vil det stadig vare en vis tid efter udløbet af den midlertidige frist den 31. december 2009 for stofferne i del 2 i bilag III, inden risikovurderingen af de forelagte supplerende data og den endelige udtalelse fra komitéen om sikkerheden ved reaktionsprodukterne foreligger.

(5)

Derfor vil den endelige regulering af 31 stoffer, der anvendes til hårfarvning, i del 2 i bilag III på grundlag af en risikovurdering af deres reaktionsprodukter og gennemførelsen i medlemsstaternes lovgivning ikke finde sted, inden den midlertidige frist udløber. Derfor bør deres midlertidige anvendelse i kosmetiske midler med de nuværende begrænsninger og betingelser, der er fastsat i del 2 i bilag III, forlænges. Den nye forlængede frist, dvs. den 31. december 2010, anses for tilstrækkelig til den endelige regulering af nævnte stoffer.

(6)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 76/768/EØF

I del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF ændres datoen »31.12.2009« i kolonne »g« ud for løbenummer 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 og 56 til »31.12.2010«.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

De anvender nævnte bestemmelser fra den 1. januar 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/31


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. december 2009

om ændring af beslutning 2009/177/EF for så vidt angår udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse medlemsstater, zoner og segmenter med hensyn til visse sygdomme hos vanddyr

(meddelt under nummer K(2009) 9888)

(EØS-relevant tekst)

(2009/975/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 44, stk. 2, første afsnit, og artikel 49, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2009/177/EF af 31. oktober 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår overvågnings- og udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for medlemsstater, zoner og segmenter (2) indeholder modeller til de blanketter, som medlemsstaterne skal forelægge med henblik på godkendelse af deres udryddelsesprogrammer i henhold til direktiv 2006/88/EF, og som de skal anvende, når de forelægger dokumentation med henblik på godkendelse af status som sygdomsfri i henhold til direktiv 2006/88/EF.

(2)

Del B i bilag I til beslutning 2009/177/EF indeholder lister over medlemsstater, zoner og segmenter, der er omfattet af godkendte udryddelsesprogrammer i henhold til direktiv 2006/88/EF. Del C i bilag I indeholder lister over medlemsstater, zoner og segmenter, der er erklæret sygdomsfrie i henhold til direktiv 2006/88/EF.

(3)

Danmark har forelagt Kommissionen et flerårigt program for udryddelse af egtvedsyge (i det følgende benævnt »VHS«) i henhold til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (3) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013. Det pågældende program blev godkendt ved Kommissionens beslutning 2008/897/EF af 28. november 2008 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2009 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EF-tilskuddet hertil (4). Programmet opfylder kravene til godkendelse i beslutning 2009/177/EF og bør derfor godkendes i overensstemmelse med artikel 44, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF. De zoner, der er omfattet af programmet, bør derfor indsættes i del B i listen i bilag I til beslutning 2009/177/EF.

(4)

Ved artikel 12 i beslutning 2009/177/EF fastsættes der en undtagelse fra direktiv 2006/88/EF, så medlemsstaterne på visse betingelser ikke er forpligtet til at forelægge deres udryddelsesprogrammer til godkendelse, hvis de er blevet godkendt med henblik på indrømmelse af status som godkendte zoner med hensyn til VHS ved Kommissionens beslutning 2003/634/EF af 28. august 2003 om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (5).

(5)

Ved beslutning 2003/634/EF blev der godkendt et program, som Finland havde forelagt med henblik på at opnå status som godkendt zone med hensyn til VHS. Finland har nu forelagt en rapport om det pågældende program i overensstemmelse med beslutning 2009/177/EF. De zoner, der er omfattet af programmet, bør derfor indsættes i listen i del B i bilag I til beslutning 2009/177/EF.

(6)

Tyskland har forelagt Kommissionen et flerårigt program for udryddelse af Koi-herpesvirus-sygdom (KHV) i henhold til beslutning 90/424/EØF. Det pågældende program blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013. Programmet opfylder kravene til godkendelse i beslutning 2009/177/EF og bør derfor godkendes i overensstemmelse med artikel 44, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF. De zoner, der er omfattet af programmet, bør derfor indsættes i del B i listen i bilag I til direktiv 2006/88/EF.

(7)

Hele Det Forenede Kongerige er opført på listen i del C i bilag I til beslutning 2009/177/EF som erklæret sygdomsfrit i henhold til direktiv 2006/88/EF for så vidt angår infektiøs lakseanæmi (i det følgende benævnt »ISA«). Det Forenede Kongerige har indberettet forekomst af ISA i et segment, der tidligere var erklæret frit for den pågældende sygdom. Oplysningerne vedrørende ISA for så vidt angår Det Forenede Kongerige bør derfor ændres i listen i del C i bilag I til beslutning 2009/177/EF.

(8)

Det Forenede Kongerige har nu med henblik på godkendelse forelagt et program for udryddelse af ISA, der skal iværksættes på den sydvestlige del af Shetlandsøerne. Programmet opfylder kravene i beslutning 2009/177/EF. Det bør derfor godkendes, og den sydvestlige del af Shetlandsøerne bør indsættes i del B i listen i bilag I til beslutning 2009/177/EF.

(9)

Ved beslutning 2003/634/EF blev der godkendt et program forelagt af Det Forenede Kongerige med henblik på at opnå status som godkendt zone med hensyn til VHS. Det Forenede Kongerige har nu forelagt en rapport om det pågældende program i overensstemmelse med beslutning 2009/177/EF med henblik på at opnå en erklæring om status som sygdomsfri for de pågældende zoner. Rapporten opfylder kravene i beslutning 2009/177/EF. De pågældende zoner bør derfor indsættes i listen i del C i bilag I til beslutning 2009/177/EF.

(10)

Derudover er hele Nordirlands kystlinje, bortset fra Lough Foyle, opført i listen i del C i bilag I til beslutning 2009/177/EF som erklæret sygdomsfri for så vidt angår infektion med Bonamia ostreae. Det Forenede Kongerige har nu indberettet forekomst af infektion med Bonamia ostreae i Strangford Lough på den pågældende kystlinje. Strangford Lough bør derfor ikke være omfattet af det område, der er erklæret sygdomsfrit i listen i del C i bilag I til beslutning 2009/177/EF.

(11)

Beslutning 2009/177/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2009/177/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 63 af 7.3.2009, s. 15.

(3)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(4)  EUT L 322 af 2.12.2008, s. 39.

(5)  EUT L 220 af 3.9.2003, s. 8.


BILAG

Del B og C i bilag I til beslutning 2009/177/EF affattes således:

»DEL B

Medlemsstater, zoner og segmenter, der er omfattet af godkendte udryddelsesprogrammer

Sygdom

Medlemsstat

ISO-kode

Områdets geografiske afgrænsning under et udryddelsesprogram (medlemsstat, zoner eller segmenter)

Egtvedsyge (VHS)

Danmark

DK

Følgende afvandingsområder: Tim Å, Hover Å, Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å og Holmsland Klit

 

Finland

FI

Åland

Kommunerne Nystad, Pyhäranta og Raumo

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

 

 

 

Koi-herpesvirus-sygdom (KHV)

Tyskland

DE

Delstaten Sachsen

Infektiøs lakseanæmi (ISA)

Det Forenede Kongerige

UK

Den sydvestlige del af Shetlandsøerne

Infektion med Marteilia refringens

 

 

 

Infektion med Bonamia ostreae

 

 

 

Fiskedræber

 

 

 


DEL C

Medlemsstater, zoner og segmenter, der er erklæret sygdomsfri

Sygdom

Medlemsstat

ISO-kode

Det sygdomsfrie områdes geografiske afgrænsning (medlemsstat, zoner eller segmenter)

Egtvedsyge (VHS)

Danmark

DK

Afvandingsområderne og kystområderne for:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irland

IE

Alle indlands- og kystområder i Irland undtagen:

1.

Cape Clear Island

Cypern

CY

Alle indlandsområder i Cypern

Finland

FI

Alle indlands- og kystområder i Finland undtagen:

1.

Åland

2.

Kommunerne Nystad, Pyhäranta og Raumo

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Alle indlands- og kystområder i Storbritannien og Nordirland samt på Guernsey, Isle of Man og Jersey

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

Danmark

DK

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Cypern

CY

Alle indlandsområder i Cypern

Finland

FI

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Alle indlands- og kystområder i Storbritannien og Nordirland samt på Guernsey, Isle of Man og Jersey

Koi-herpesvirus-sygdom (KHV)

 

 

 

Infektiøs lakseanæmi (ISA)

Belgien

BE

Hele landet

Bulgarien

BG

Hele landet

Tjekkiet

CZ

Hele landet

Danmark

DK

Hele landet

Tyskland

DE

Hele landet

Estland

EE

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Grækenland

EL

Hele landet

Spanien

ES

Hele landet

Frankrig

FR

Hele landet

Italien

IT

Hele landet

Cypern

CY

Hele landet

Letland

LV

Hele landet

Litauen

LT

Hele landet

Luxembourg

LU

Hele landet

Ungarn

HU

Hele landet

Malta

MT

Hele landet

Nederlandene

NL

Hele landet

Østrig

AT

Hele landet

Polen

PL

Hele landet

Portugal

PT

Hele landet

Rumænien

RO

Hele landet

Slovenien

SI

Hele landet

Slovakiet

SK

Hele landet

Finland

FI

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Alle indlands- og kystområder i Storbritannien og Nordirland samt på Guernsey, Isle of Man og Jersey, dog ikke den sydvestlige del af Shetlandsøerne

Infektion med Marteilia refringens

Irland

IE

Hele landet

Det Forenede Kongerige

UK

Hele Storbritanniens kystlinje

Hele Nordirlands kystlinje

Hele Guernseys og Herms kystlinje

Jerseys kystområde: Området består af tidevandszonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Området ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside.

Hele Isle of Mans kystlinje

Infektion med Bonamia ostreae

Irland

IE

Hele Irlands kystlinje undtagen:

1.

Cork Harbour

2.

Galway Bay

3.

Ballinakill Harbour

4.

Clew Bay

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod Bay

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly.

Det Forenede Kongerige

UK

Hele Storbritanniens kystlinje undtagen:

1.

Cornwalls sydkyst fra Lizard til Start Point

2.

Kysten ved Dorset, Hampshire og Sussex fra Portland Bill til Selsey Bill

3.

Området langs North Kents og Essex' kyst fra North Foreland til Felixstowe

4.

Området langs Sydvestwales' kyst fra Wooltack Point til St. Govan’s Head, inkl. Milford Haven og Eastern og Western Cleddaus tidevandsområder

5.

Området, hvori Loch Sunart ligger, øst for en linje trukket sydsydøst fra Maclean's Noses nordligste punkt til Auliston Point

6.

Området, der omfatter West Loch Tarbert nordøst for en linje trukket østsydøst ved Ardpatrick Point NR 734 578 til North Dunskeig Bay ved NR 752 568

Hele Nordirlands kystlinje undtagen:

1.

Lough Foyle

2.

Strangford Lough

Hele Guernseys, Herms og Isle of Mans kystlinje

Jerseys kystområde: Området består af tidevandszonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Området ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside.

Fiskedræber«

 

 

 


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/36


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 15. december 2009

om ændring af bilag D til Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår diagnostiske test for enzootisk kvægleukose

(meddelt under nummer K(2009) 9951)

(EØS-relevant tekst)

(2009/976/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF finder anvendelse på handel inden for EU med kvæg, og i direktivets bilag D, kapitel II, foreskrives de test til diagnosticering af enzootisk kvægleukose, der skal anvendes i forbindelse med bekæmpelse og udryddelse af sygdommen og i forbindelse med overvågning samt med henblik på etablering og bevarelse af en besætningsstatus som officielt fri for enzootisk kvægleukose og certifikatudstedelse ved handel inden for EU med kvæg.

(2)

I henhold til kapitel II i bilag D til direktiv 64/432/EØF skal enzootisk kvægleukose påvises enten ved en agar-gel-immunodiffusionsprøve (AGID-prøve), hvor der anvendes et antigen, der er standardiseret i forhold til det officielle EF-standardserum (E.I. serum), eller ved en ELISA-prøve (enzyme-linked immunosorbent assay), der er standardiseret i forhold til E4-serum. Begge standarder leveres af Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

(3)

Der er for nylig blevet udviklet et nyt standardserum til enzootisk kvægleukose (E05-serum) af Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) referencelaboratorium for enzootisk kvægleukose i Tyskland (Friedrich-Loeffler-Institut) i samarbejde med OIE's referencelaboratorier i Det Forenede Kongerige (Veterinary Laboratories Agency) og Polen (National Veterinary Research Institute), efter at det er blevet testet ved en ringtest blandt de pågældende laboratorier. E05-serummet er blevet valideret i forhold til E.I.- og E4-sera ved forskellige AGID- og ELISA-prøver og følgelig blevet optaget som et akkrediteret OIE-standardserum i afsnit B(2) i kapitel 2.4.11 i OIE's Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6. udgave, 2008. Serummet kan leveres fra OIE's referencelaboratorium for enzootisk kvægleukose i Tyskland.

(4)

Dertil kommer, at Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, har meddelt Kommissionen, at det ikke længere er i stand til at opfyldes sine forpligtelser vedrørende levering af de standardsera, der for øjeblikket er omhandlet i kapitel II i bilag D til direktiv 64/432/EØF.

(5)

De tyske kompetente myndigheder og Friedrich-Loeffler-Institut har indvilget i at blive leverandør af E05-serummet, som derfor bliver det nye officielle EU-standardserum til påvisning af enzootisk kvægleukose.

(6)

Direktiv 64/432/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kapitel II i bilag D til direktiv 64/432/EØF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.


BILAG

Kapitel II i bilag D til direktiv 64/432/EØF affattes således:

»KAPITEL II

PRØVER TIL PÅVISNING AF ENZOOTISK KVÆGLEUKOSE

Enzootisk kvægleukose påvises ved en agar-gel-immunodiffusionsprøve (AGID-prøve) som beskrevet i del A og B eller ved en ELISA-prøve (enzyme-linked immunosorbent assay) som beskrevet i del C. Agar-gel-immunodiffusionsprøve er forbeholdt enkeltdyrsprøver. Gøres der behørigt begrundet indsigelse mod prøveresultaterne, benyttes en backuptest i form af en agar-gel-immunodiffusionsprøve.

AGID-prøven og ELISA-prøven standardiseres i forhold til E05-serummet, som er det officielle EU-standardserum, der leveres af:

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

OIE Reference Laboratory for Enzootic Bovine Leukosis (EBL)

Südufer 10

17493 Greifswald — Insel Riems

Tyskland.

A.   Agar-gel-immunodiffusionsprøven for enzootisk kvægleukose

1.

Til prøven anvendes et antigen, der indeholder glycoprotein fra kvægleukosevirus. Antigenet standardiseres i forhold til E05-serum.

2.

Statsinstitutterne, de nationale referencelaboratorier eller de officielle institutter, der i overensstemmelse med artikel 6a er udpeget til at være ansvarlige for at koordinere standarder og diagnosticeringsmetoder for prøver til påvisning af enzootisk kvægleukose, skal være ansvarlige for at standardantigenet til laboratoriebrug kalibreres i forhold til E05-serum.

3.

Standardantigener til laboratoriebrug sendes mindst en gang om året til statsinstitutterne, de nationale referencelaboratorier eller de officielle institutter, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 6a, for at blive prøvet over for E05-serum. Ud over en sådan standardisering kan det anvendte antigen kalibreres som angivet i del B.

4.

Reagenserne til prøven omfatter:

a)

antigen: Antigenet skal indeholde specifikt glycoprotein fra enzootisk kvægleukosevirus, som er standardiseret efter E05-serum

b)

det serum, der skal prøves

c)

kendt positivt kontrolserum

d)

agar-gel

0,8 % agar

8,5 % NaCl

0,05 M Tris-buffer, pH 7,2

15 ml af denne agar hældes i en petriskål med en diameter på 85 mm, hvilket giver et 2,6 mm tykt agarlag.

5.

I agaren udskæres syv fugtfrie huller helt til skålens bund; hullerne skal danne et mønster med et hul i midten og de øvrige seks huller som en cirkel rundt om.

Midterhullets diameter: 4 mm

Periferihullernes diameter: 6 mm

Afstand mellem midterhul og periferihuller: 3 mm.

6.

Midterhullet fyldes med standardantigenet. Periferihul 1 og 4 (jf. B.3) fyldes med kendt positivt serum, og hul 2, 3, 5 og 6 fyldes med de sera, der skal prøves. Hullerne fyldes, indtil menisken forsvinder.

7.

Dette giver følgende reagensmængder:

Antigen: 32 μl

Kontrolserum: 73 μl

Sera, der skal prøves: 73 μl.

8.

Herefter henstår det 72 timer ved stuetemperatur (20-27 °C) i et lukket fugtighedskammer.

9.

Prøven kan aflæses efter 24 og 48 timer, men aflæsning af det endelige resultat må først ske efter 72 timer:

a)

Det serum, der skal prøves, er positivt, hvis det danner en specifik præcipitinlinje med BLV-antigenet og en helt identisk linje med kontrolserummet.

b)

Det serum, der skal prøves, er negativt, hvis det ikke danner en specifik højde med BLV-antigenet, og hvis det ikke afbøjer kontrolserummets linje.

c)

Reaktionen anses for usikker, hvis den:

i)

afbøjer kontrolserummets linje mod hullet med BLV-antigen uden at danne en synlig præcipitinlinje med antigenet, eller

ii)

hvis den hverken kan aflæses som positiv eller negativ.

I tilfælde af inkonklusiv reaktion kan prøven gentages med koncentreret serum.

10.

Hullerne kan danne et andet mønster, hvis E05-serum fortyndet i forholdet 1:10 i negativt serum kan påvises som positivt.

B.   Metode til standardisering af antigener

1.

Opløsninger og materialer:

a)

40 ml 1,6 % agarose i 0,05 M Tris/MCl-buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl

b)

15 ml kvægleukoseserum, der kun indeholder antistoffer mod glycoproteiner af kvægleukosevirus; fortynding: 1:10 i 0,05 M Tris/HCl-buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl

c)

15 ml kvægleukoseserum, der kun indeholder antistoffer mod glycoproteiner af kvægleukosevirus; fortynding: 1:5 i 0,05 M Tris/HCl-buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl

d)

fire petriskåle af plast med en diameter på 85 mm

e)

en dorn med en diameter på 4 til 6 mm

f)

referenceantigen

g)

det antigen, der skal standardiseres

h)

vandbad (56 °C).

2.

Fremgangsmåde:

Agarosen (1,6 %) opløses i Tris/HCl-buffer ved forsigtig opvarmning til 100 °C. Den hensættes derefter i vandbad på 56 °C i ca. 1 time. Også kvægleukoseserumfortyndingerne hensættes i vandbad på 56 °C.

Nu blandes 15 ml af den 56 °C varme agaroseopløsning med 15 ml kvægleukoseserum (1:10) og omrystes hurtigt; derefter hældes det i to petriskåle, 15 ml i hver. Det samme gøres med kvægleukoseserummet i fortyndingen 1:5.

Når agarosen er størknet, laves der huller på følgende måde:

Image

Image

Image

Image

3.

Tilsætning af antigen:

a)

Petriskål 1 og 3:

i)

hul A — ufortyndet referenceantigen

ii)

hul B — referenceantigen, fortynding 1:2

iii)

hul C og E — referenceantigen

iv)

hul D — ufortyndet antigen, der skal prøves.

b)

Petriskål 2 og 4:

i)

hul A — ufortyndet antigen, der skal prøves

ii)

hul B — antigen, der skal prøves, fortynding 1:2

iii)

hul C — antigen, der skal prøves, fortynding 1:4

iv)

hul D — antigen, der skal prøves, fortynding 1:8.

4.

Bemærkninger:

a)

For at få optimal udfældning bør forsøget foretages med to serumfortyndinger (1:5 og 1:10).

b)

Hvis udfældningsdiameteren er for lille med begge fortyndinger, fortyndes serummet yderligere.

c)

Hvis udfældningsdiameteren med begge fortyndinger er for stor og udviskes, vælges et mindre fortyndet serum.

d)

Agarosens endelige koncentration skal være 0,8 %; serumkoncentrationernes henholdsvis 5 % og 10 %.

e)

De målte diametre indsættes i følgende koordinatsystem. Den fortynding af det antigen, der skal prøves, som har samme diameter som referenceantigenet, er den fortynding, der skal anvendes.

Image

C.   ELISA-prøve (enzyme-linked immunosorbent assay) til påvisning af enzootisk kvægleukose

1.

Der anvendes følgende materialer og reagenser:

a)

mikroplader, skåle eller enhver anden form for fast fase

b)

antigenet bindes til den faste fase med eller uden brug af polyklonale eller monoklonale antistoffer. Hvis antigenet påføres den faste fase direkte, må alle testprøver med positiv reaktion gentestes med kontrolantigenet. Kontrolantigenet bør være identisk med antigenet, bortset fra at det ikke indeholder BLV-antigener. Hvis den faste fase påføres capture-antistoffer, må antistofferne ikke reagere med andre antigener end BLV-antigener

c)

den biologiske prøve

d)

en tilsvarende positiv og negativ kontrol

e)

konjugat

f)

et substrat, der svarer til det anvendte enzym

g)

eventuelt en stopopløsning

h)

opløsninger til fortynding af prøverne, til fremstilling af reagenserne og til vask

i)

et aflæsningssystem, der passer til det anvendte substrat.

2.

Teststandardisering og -følsomhed

ELISA-prøven skal være så følsom, at E05-serum reagerer positivt, når det fortyndes ti gange (serumprøver) eller 250 gange (mælkeprøver) mere end den opløsning, der fås ved pooling af prøver. Hvis prøver (serum og mælk) testes separat, skal E05-serum, der fortyndes i forholdet 1:10 (i negativt serum) eller 1:250 (i negativ mælk), reagere positivt, når det testes i samme prøveopløsning som den, der anvendes til enkeltdyrsprøver. De institutter, der er omhandlet i del A, punkt 2, er ansvarlige for kvalitetskontrollen med ELISA-prøven og skal navnlig for hvert parti fastsætte, hvor mange prøver der skal indgå i en pulje på basis af den titer, der er opnået med E05-serum.

3.

Betingelser for anvendelse af ELISA-prøven til påvisning af enzootisk kvægleukose

a)

ELISA-prøver kan anvendes på prøver af serum og mælk.

b)

Anvendes der ELISA'er med henblik på udstedelse af certifikat i henhold til artikel 6, stk. 2, litra c), eller med henblik på etablering og bevarelse af en besætningsstatus i henhold til bilag D, kapitel I, skal serum- eller mælkeprøverne puljes på en sådan måde, at de udtagne prøver med sikkerhed kan henføres til det individuelle dyr i puljen. Eventuelle verifikationstest skal udføres på prøver fra individuelle dyr.

c)

Hvis der anvendes ELISA'er på en prøve af mælk i tank, skal prøven tages fra mælk, der er indsamlet fra en bedrift med mindst 30 % lakterende malkekøer. Eventuelle verifikationstest skal udføres på serum- eller mælkeprøver fra individuelle dyr.«


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/42


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. december 2009

om EF-tilskud for 2009 til medlemsstaternes udgifter til visse projekter inden for fiskerikontrol, -inspektion og -overvågning

(meddelt under nummer K(2009) 9935)

(kun den danske, den engelske, den græske, den italienske, den lettiske, den nederlandske, den portugisiske, den rumænske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

(2009/977/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (1), særlig artikel 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grundlag af de anmodninger om EF-medfinansiering, som medlemsstaterne har indsendt i deres kontrolprogrammer for 2009, har Kommissionen vedtaget beslutning 2009/746/EF (2), men ikke alle bevillinger på 2009-budgettet til fiskerikontrol er blevet opbrugt.

(2)

De uudnyttede bevillinger på 2009-budgettet bør nu tildeles ved en ny afgørelse.

(3)

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 861/2006 er medlemsstaterne blevet anmodet om at indsende anmodninger om yderligere finansiering på de indsatsområder, som Kommissionen har prioriteret, dvs. automatisering og forvaltning af data, ny teknologi og seminarer om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).

(4)

På basis heraf og som følge af de budgetmæssige begrænsninger er anmodninger om EF-tilskud til foranstaltninger såsom pilotprojekter og bygning af skibe og luftfartøjer til fiskerikontrol blevet afvist, fordi de ikke vedrørte de ovenfor omhandlede prioriterede indsatsområder.

(5)

Der kan ansøges om EF-tilskud til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006.

(6)

Ansøgninger om EF-tilskud skal være i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2007 (3).

(7)

Der bør fastsættes maksimumsbeløb og satser for EF-tilskuddet inden for grænserne i artikel 15 i forordning (EF) nr. 861/2006 og betingelser for ydelse af et sådant tilskud.

(8)

For at fremme investeringer inden for Kommissionens prioriterede indsatsområder og på grund af den økonomiske krises negative indvirkning på medlemsstaternes budgetter bør der inden for grænserne i artikel 15 i forordning (EF) nr. 861/2006 fastsættes en høj medfinansieringssats for udgifter til ovennævnte prioriterede indsatsområder.

(9)

Automatiske lokaliseringsanordninger skal for at være tilskudsberettigede opfylde kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (4).

(10)

Elektroniske registrerings- og indberetningsanordninger om bord på fiskerfartøjer skal for at være tilskudsberettigede opfylde kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2008 af 3. november 2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007 (5).

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes det, at der for 2009 kan ydes EF-tilskud til medlemsstaternes udgifter i 2009 til gennemførelse af visse projekter vedrørende overvågnings- og kontrolordninger under den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 861/2006. I afgørelsen fastsættes det også, hvor stort et EF-tilskud der kan ydes til hver medlemsstat, hvilken EF-tilskudssats der skal gælde, og hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at der kan ydes et sådant tilskud.

Artikel 2

Afvikling af uindfriede forpligtelser

Medlemsstaterne foretager alle betalinger, som de anmoder om refusion af, inden den 30. juni 2013. Betalinger, som medlemsstater har foretaget efter denne dato, er ikke refusionsberettigede. Uudnyttede budgetbevillinger i forbindelse med denne aftgørelse vil blive frigjort senest den 31. december 2014.

Artikel 3

Ny teknologi og it-net

1.   For projekter omhandlet i bilag I kan der ydes et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i samme bilag, til anskaffelse og installation af samt teknisk bistand til computerteknologi og etablering af it-net, så dataudvekslingen i forbindelse med fiskeriovervågning og -kontrol bliver effektiv og sikker.

2.   For bilag I-udgifter i forbindelse med fartøjsovervågningssystemet (FOS), det elektroniske registrerings- og indberetningssystem (ERIS) og ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri fastsættes medfinansieringssatsen omhandlet i stk. 1 til 95 %.

Artikel 4

Automatiske fartøjslokaliseringsanordninger

1.   For projekter omhandlet i bilag II kan der ydes et tilskud på 95 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i samme bilag, til anskaffelse og installation om bord på fiskerfartøjer af automatiske lokaliseringsanordninger, der gør det muligt for fartøjsovervågningscentre at fjernovervåge fiskeriet ved hjælp af et fartøjsovervågningssystem (FOS).

2.   Tilskuddet omhandlet i stk. 1 kan højst udgøre 1 500 EUR pr. fartøj.

3.   Automatiske fartøjslokaliseringsanordninger skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 2244/2003 for at være berettiget til tilskud efter stk. 1.

Artikel 5

Elektroniske registrerings- og indberetningssystemer

For projekter omhandlet i bilag III ydes der et tilskud på 95 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i samme bilag, til udvikling, anskaffelse og installation af og teknisk bistand til de anordninger, der er nødvendige for ERIS, så dataudvekslingen i forbindelse med overvågning og kontrol af fiskeri bliver effektiv og sikker.

Artikel 6

Elektroniske registrerings- og indberetningsanordninger

1.   For projekter omhandlet i bilag IV ydes der et tilskud på højst 95 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i samme bilag, til anskaffelse og installation om bord på fiskerfartøjer af ERIS-anordninger, der muliggør elektronisk registrering og indberetning af fiskeridata til et fiskeriovervågningscenter.

2.   Tilskuddet omhandlet i stk. 1 kan højst udgøre 3 000 EUR pr. fartøj, jf. dog stk. 4.

3.   ERIS-anordninger skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1077/2008 for at være tilskudsberettigede.

4.   For anordninger, der kombinerer ERIS- og FOS-funktioner, og som opfylder kravene i forordning (EF) nr. 2244/2003 og (EF) nr. 1077/2008, kan tilskuddet omhandlet i denne artikels stk. 1 højst udgøre 4 500 EUR.

Artikel 7

Uddannelses- og udvekslingsprogrammer

1.   For projekter omhandlet i bilag V kan der ydes et tilskud på 50 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der er fastsat i samme bilag, til uddannelses- og udvekslingsprogrammer for embedsmænd med ansvar for fiskeriovervågnings- og fiskerikontrolopgaver.

2.   For udgifter under bilag V til seminarer om IUU-fiskeri fastsættes medfinansieringssatsen omhandlet i stk. 1 til 95 %.

Artikel 8

Maksimalt EF-tilskud i alt pr. medlemsstat

De forventede udgifter i alt pr. medlemsstat, de samlede udgifter i alt til projekter udvalgt efter denne afgørelse og det maksimale EF-tilskud pr. medlemsstat, der tildeles efter denne afgørelse, er som følger:

(EUR)

Medlemsstat

Udgifter planlagt i det nationale fiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter denne afgørelse

EF-tilskud

Danmark

3 638 843

1 143 733

1 057 867

Tyskland

2 426 282

1 017 000

828 400

Irland

1 143 000

800 000

300 000

Grækenland

2 500 000

907 895

525 000

Spanien

10 695 000

3 783 000

2 526 000

Italien

4 990 000

3 140 000

2 897 500

Letland

15 652

15 652

14 869

Nederlandene

1 910 000

450 000

427 500

Portugal

7 439 055

4 171 655

2 635 194

Rumænien

15 600

15 600

7 800

Sverige

1 550 000

700 000

600 000

Det Forenede Kongerige

1 153 763

911 161

779 870

I alt

37 477 195

17 055 696

12 600 000

Artikel 9

Adressater

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Italienske Republik, Republikken Letland, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2009.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 160 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 267 af 10.10.2009, s. 20.

(3)  EUT L 97 af 12.4.2007, s. 30.

(4)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(5)  EUT L 295 af 4.11.2008, s. 3.


BILAG I

NY TEKNOLOGI OG IT-NET

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Udgifter planlagt i det nationale fiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter denne afgørelse

EF-tilskud

Danmark

DK/09/08

44 000

0

0

DK/09/09

1 333 333

0

0

Subtotal

1 377 333

0

0

Tyskland

DE/09/12

3 782

0

0

DE/09/15

20 000

0

0

DE/09/16

9 000

0

0

DE/09/25

12 000

0

0

DE/09/26

112 500

0

0

DE/09/27

465 000

0

0

Subtotal

622 282

0

0

Irland

IE/09/03

63 000

0

0

Subtotal

63 000

0

0

Grækenland

EL/09/06

1 500 000

750 000

375 000

EL/09/07

1 000 000

157 895

150 000

Subtotal

2 500 000

907 895

525 000

Nederlandene

NL/09/18

585 000

0

0

NL/09/19

875 000

0

0

Subtotal

1 460 000

0

0

Portugal

PT/09/07

1 500 000

0

0

PT/09/08

1 500 800

0

0

PT/09/09

46 600

0

0

PT/09/10

220 000

0

0

Subtotal

3 267 400

0

0

Rumænien

RO/09/04

15 600

15 600

7 800

Subtotal

15 600

15 600

7 800

Sverige

SE/09/15

100 000

0

0

SE/09/16

500 000

0

0

SE/09/18

250 000

0

0

Subtotal

850 000

0

0

Det Forenede Kongerige

UK/09/69

9 879

0

0

UK/09/71

1 395

0

0

UK/09/73

5 811

0

0

UK/09/74

6 973

0

0

UK/09/75

51 578

0

0

UK/09/76

5 811

0

0

UK/09/77

814

0

0

UK/09/78

2 529

0

0

UK/09/79

465

0

0

UK/09/80

5 113

0

0

UK/09/81

5 100

0

0

UK/09/83

7 670

0

0

UK/09/86

11 622

0

0

Subtotal

114 760

0

0

I alt

10 270 375

923 495

532 800


BILAG II

AUTOMATISKE FARTØJSLOKALISERINGSANORDNINGER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Udgifter planlagt i det nationale fiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter denne afgørelse

EF-tilskud

Tyskland

DE/09/17

48 000

48 000

24 000

DE/09/18

12 000

0

0

DE/09/19

45 000

0

0

DE/09/20

20 000

0

0

DE/09/28

258 000

258 000

129 000

Subtotal

383 000

306 000

153 000

Det Forenede Kongerige

UK/09/72

197 573

197 573

102 000

Subtotal

197 573

197 573

102 000

I alt

580 573

503 573

255 000


BILAG III

ELEKTRONISKE REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSSYSTEMER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Udgifter planlagt i det nationale fiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter denne afgørelse

EF-tilskud

Danmark

DK/09/11

100 000

0

0

DK/09/12

100 000

0

0

DK/09/13

133 333

0

0

DK/09/14

200 000

0

0

DK/09/15

166 667

0

0

DK/09/16

133 333

0

0

DK/09/17

284 444

0

0

Subtotal

1 117 777

0

0

Tyskland

DE/09/06

350 000

0

0

DE/09/07

50 000

0

0

DE/09/08

60 000

0

0

DE/09/09

30 000

0

0

DE/09/10

100 000

0

0

DE/09/11

120 000

0

0

Subtotal

710 000

0

0

Irland

IE/09/04

80 000

0

0

IE/09/05

200 000

0

0

Subtotal

280 000

0

0

Letland

LV/09/01

15 652

15 652

14 869

Subtotal

15 652

15 652

14 869

Nederlandene

NL/09/20

450 000

450 000

427 500

Subtotal

450 000

450 000

427 500

Det Forenede Kongerige

UK/09/68

116 220

0

0

UK/09/84

11 622

0

0

Subtotal

127 842

0

0

I alt

2 701 271

465 652

442 369


BILAG IV

ELEKTRONISKE REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSANORDNINGER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Udgifter planlagt i det nationale fiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter denne afgørelse

EF-tilskud

Danmark

DK/09/10

1 080 000

1 080 000

1 026 000

Subtotal

1 080 000

1 080 000

1 026 000

Tyskland

DE/09/13

84 000

84 000

79 800

DE/09/21

105 000

105 000

99 700

DE/09/29

522 000

522 000

495 900

Subtotal

711 000

711 000

675 400

Irland

IE/09/06

800 000

800 000

300 000

Subtotal

800 000

800 000

300 000

Spanien

ES/09/36

3 753 000

3 753 000

2 502 000

ES/09/37

6 912 000

0

0

Subtotal

10 665 000

3 753 000

2 502 000

Italien

ITA/09/14

4 800 000

2 950 000

2 802 500

Subtotal

4 800 000

2 950 000

2 802 500

Portugal

PT/09/11

2 091 635

2 091 635

1 224 000

PT/09/12

1 993 500

1 993 500

1 329 000

Subtotal

4 085 135

4 085 135

2 553 000

Sverige

SWE/09/17

700 000

700 000

600 000

Subtotal

700 000

700 000

600 000

Det Forenede Kongerige

UK/09/70

232 439

232 439

220 800

UK/09/82

453 256

453 256

430 572

UK/09/85

27 893

27 893

26 498

Subtotal

713 588

713 588

677 870

I alt

23 554 723

14 792 723

11 136 770


BILAG V

UDDANNELSES- OG UDVEKSLINGSPROGRAMMER

(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Udgifter planlagt i det nationale fiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter denne afgørelse

EF-tilskud

Danmark

DK/09/19

63 733

63 733

31 867

Subtotal

63 733

63 733

31 867

Spanien

ES/09/38

10 000

10 000

5 000

ES/09/39

20 000

20 000

19 000

Subtotal

30 000

30 000

24 000

Italien

IT/09/16

100 000

100 000

50 000

IT/09/17

90 000

90 000

45 000

Subtotal

190 000

190 000

95 000

Portugal

PT/09/13

86 520

86 520

82 194

Subtotal

86 520

86 520

82 194

I alt

370 253

370 253

233 061


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/50


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. december 2009

om ændring af afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe

(EØS-relevant tekst)

(2009/978/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1) er der etableret et frekvenspolitisk EU-regelsæt for at sikre samordning af politikkerne og, hvor det er relevant, den harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, der er nødvendig for det indre markeds oprettelse og funktion inden for EU-politikområder som elektronisk kommunikation, transport og forskning og udvikling. Det anføres i beslutningen, at Kommissionen kan afholde høringer at tage hensyn til holdninger hos medlemsstaterne, EU-institutionerne, branchen, alle berørte brugere af radiofrekvenser, både kommercielle og ikke-kommercielle, samt hos andre interessegrupper med hensyn til den teknologiske samt markeds- og reguleringsmæssige udvikling, hvis den kan få konsekvenser for radiofrekvensanvendelsen. Med hjemmel i disse bestemmelser har Kommissionen den 26. juli 2002 vedtaget afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (2) (i det følgende benævnt »gruppen«).

(2)

I forbindelse med revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (3) har det vist sig påkrævet at ændre afgørelse 2002/622/EF, så gruppens opgaver tilpasses til den ændrede lovgivning.

(3)

Afgørelse 2002/622/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2002/622/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Opgaver

Gruppen bistår Kommissionen og rådgiver den om frekvenspolitiske spørgsmål, behovet for samordning af politiske tiltag, udarbejdelse af flerårige radiofrekvenspolitikprogrammer og, hvor det er relevant, harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af de frekvensressourcer, der er nødvendige for det indre markeds oprettelse og funktion.

Gruppen bistår endvidere Kommissionen med at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag til fælles politikmål, når det er nødvendigt for at sikre effektiv koordinering af EU's interesser i internationale organisationer, der er kompetente i radiofrekvensanliggender.«

2)

I artikel 4 indsættes følgende som nyt stk. 2:

»Bliver Europa-Kommissionen af Europa-Parlamentet og/eller Rådet anmodet om en udtalelse eller en rapport fra gruppen i spørgsmål vedrørende radiofrekvenspolitiken inden for elektronisk kommunikation, vedtager gruppen en sådan udtalelse eller rapport efter samme regler som i stk. 1. Sådanne udtalelser og rapporter sendes af Kommissionen til den institution, der har anmodet om dem. De kan, hvis det er hensigtsmæssigt, tage form af en mundtlig redegørelse, som gruppens formand eller et medlem, gruppen har udpeget, giver Europa-Parlamentet og/eller Rådet.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49.

(3)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/52


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. december 2009

om godkendelse af Bulgariens program for kontrol med og overvågning af transportbetingelser for levende kvæg, der eksporteres fra EU via Bourgas' havn, og EU-tilskuddet for 2010

(meddelt under nummer K(2009) 10004)

(Kun den bulgarske udgave er autentisk)

(2009/979/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 37,

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2) (i det følgende benævnt »finansforordningen«), særlig artikel 75,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3) (i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelserne«), særlig artikel 90, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2009/470/EF fastsættes der bestemmelser om EF-tilskud til udgifter på veterinærområdet.

(2)

Navnlig artikel 37, stk. 1, i beslutning 2009/470/EF foreskriver, at hvis en medlemsstat af strukturelle eller geografiske årsager skulle få problemer med personale eller infrastruktur ved iværksættelse af kontrolstrategien på grund af den måde, hvorpå det indre marked for levende dyr fungerer, kan den i en overgangsperiode få EF-støtte. Endvidere fastsættes det i artikel 37, stk. 2, i beslutning 2009/470/EF, at den pågældende medlemsstat skal forelægge Kommissionen et nationalt program for forbedring af sit kontrolsystem ledsaget af de fornødne finansielle oplysninger.

(3)

For at det indre marked kan fungere, kræves et harmoniseret kontrolsystem for levende dyr, herunder for dem, der eksporteres til tredjelande. Det forekommer hensigtsmæssigt at lette gennemførelsen af denne strategi, ved at EU yder tilskud til dens gennemførelse.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 639/2003 af 9. april 2003 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser efter Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår kravene for ydelse af eksportrestitutioner i forbindelse med levende kvægs velfærd under transport (4) indeholder bestemmelser om, at udførsel af dyr fra EU's toldområde kan finde sted via et udgangssted, hvor embedsdyrlægen med hensyn til de dyr, der er antaget en udførselsangivelse for, undersøger, om kravene i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (5) er opfyldt fra afgangsstedet indtil udgangsstedet, og at transportbetingelserne for resten af transporten opfylder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005.

(5)

Forordning (EF) nr. 1/2005 indeholder bestemmelser om, at når dyr befinder sig på udgangssteder, skal embedsdyrlæger i medlemsstaterne kontrollere, at dyrene transporteres i overensstemmelse med denne forordning. Mener den kompetente myndighed, at dyr ikke er egnede til at fuldføre rejsen, skal de aflæsses, vandes, fodres og have hvile på et kontrolsted.

(6)

I Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for kontrolsteder og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF (6), fastsættes de kriterier for kontrolsteder, som gælder i hele Fællesskabet, således at der opnås optimale velfærdsbetingelser for de dyr, der gør ophold her; der fastsættes også regler i tilfælde af dyresundhedsproblemer.

(7)

Bulgarien har på udgangsstedet i Bourgas' havn oplevet problemer med personale og infrastruktur ved iværksættelsen af den veterinærkontrol, der i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 1/2005 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 kræves inden for Fællesskabet for levende kvæg, der eksporteres via denne havn. Navnlig findes der hverken faciliteter for embedsdyrlæger, der skal kontrollere levende kvæg, eller et godkendt kontrolsted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1255/97 i umiddelbar nærhed af havnen, hvor dyrene kan aflæsses, vandes, fodres og have hvile, hvis de ikke tåler videre transport, eller hvis de ikke kan transporteres inden for de transporttider, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1/2005.

(8)

Den 17. september 2009 forelagde Bulgarien Kommissionen et program for 2010 for kontrol med og overvågning af transportbetingelser for levende kvæg, der eksporteres fra EU via Bourgas' havn, hvortil Bulgarien ønsker at modtage EU-tilskud

(9)

Kommissionen har vurderet det program, som Bulgarien har forelagt for 2010, fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at dette program opfylder de relevante EU-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1/2005 og i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/97.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det nationale program for 2010 for kontrol med og overvågning af transportbetingelser for levende kvæg, der eksporteres fra EU via Bourgas' havn, som Bulgarien forelagde den 17. september 2009, godkendes for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Nærværende afgørelse er en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75 i finansforordningen.

Artikel 2

EU-tilskuddet fastsættes til 80 % af Bulgariens konstruktions- og byggeomkostninger ved opførelse af kontrolfaciliteter og et kontrolsted med kapacitet til 120-140 kreaturer i Bourgas' havn.

Tilskuddet må ikke overstige 152 000 EUR og finansieres over følgende budgetpost i Den Europæiske Unions almindelige budget for 2010, under forudsætning af at budgettet vedtages:

Budgetpost 17 04 02.

Artikel 3

1.   De udgifter, Bulgarien forelægger med henblik på EU-tilskud, angives i euro eksklusive moms og andre skatter og afgifter.

2.   Hvis Bulgariens udgifter er i en anden valuta end euro, skal Bulgarien omregne udgifterne til euro på basis af den sidste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat inden den første dag i den måned, i hvilken betalingsanmodningen indgives af Bulgarien.

Artikel 4

1.   EU-tilskuddet til det i artikel 1 omhandlede nationale program ydes, forudsat at Bulgarien:

a)

gennemfører programmet i overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser, herunder konkurrencereglerne og bestemmelserne om offentlige udbud

b)

senest den 31. juli 2010 sender Kommissionen de foreløbige tekniske og økonomiske rapporter vedrørende det i artikel 1 omhandlede program, jf. artikel 27, stk. 7, litra a), i beslutning 2009/470/EF

c)

senest den 30. april 2011 sender Kommissionen en endelig detaljeret teknisk rapport med en vurdering af de opnåede resultater og et detaljeret regnskab over udgifterne fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010, jf. artikel 27, stk. 7, litra b), i beslutning 2009/470/EF

d)

senest den 30. april 2011 sender Kommissionen betalingsanmodningen vedrørende udgifter afholdt til det program, der blev forelagt den 17. september 2009, jf. artikel 27, stk. 8, i beslutning 2009/470/EF

e)

ikke for det program, der er omhandlet i artikel 1, indsender yderligere anmodninger om andre EU-tilskud til foranstaltningerne og ikke tidligere har indsendt sådanne anmodninger.

2.   Hvis fristen for indsendelse af betalingsanmodninger overskrides, nedsættes EF-tilskuddet som fastsat i artikel 27, stk. 8, i beslutning 2009/470/EF.

Artikel 5

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2010.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til Republikken Bulgarien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(4)  EUT L 93 af 10.4.2003, s. 10.

(5)  EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.

(6)  EFT L 174 af 2.7.1997, s. 1.


18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/55


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. december 2009

om godkendelse af en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af vandopløseligt tomatkoncentrat på trombocytaggregation og om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006

(meddelt under nummer K(2009) 10113)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2009/980/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«.

(3)

Efter at have modtaget en ansøgning skal autoriteten straks underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen og desuden afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Med henblik på at fremme innovation er sundhedsanprisninger, der er baseret på nyligt udviklet videnskabelig evidens, og/eller for hvilke der anmodes om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, omfattet af en fremskyndet godkendelsesprocedure. Hvis Kommissionen efter anmodning fra ansøgeren om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, agter at begrænse anvendelsen af sådanne data til fordel for ansøgeren, skal denne begrænsning udløbe efter fem år, jf. artikel 21 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

(6)

Som opfølgning på en ansøgning, som Provexis Natural Products Ltd indgav den 7. januar 2009 i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af vandopløseligt tomatkoncentrat (WSTC) I og II på trombocytaktiviteten hos sunde personer (spørgsmål nr. EFSA-Q-2009-00229) (2). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Hjælper til at opretholde en sund blodgennemstrømning og fremmer cirkulationen«.

(7)

Den 28. maj 2009 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af WSTC I og II og bidrag til opretholdelse af en normal trombocytaggregation. Anprisningen bør, med en ændret formulering, under hensyntagen til især kravet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1924/2006 anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør optages på EU-listen over tilladte anprisninger.

(8)

Et af målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er at sikre, at sundhedsanprisninger er sandfærdige, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, og i den forbindelse at formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning. Anprisninger, der anvendes af ansøgeren, og som i kraft af deres formulering har samme betydning for forbrugerne som en godkendt sundhedsanprisning, idet de viser den samme sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed, bør derfor også være omfattet af de samme anvendelsesbetingelser, jf. bilaget til denne afgørelse.

(9)

Autoriteten bemærkede i sin udtalelse, at den ikke ville have kunnet drage sin konklusion uden at have taget de ni undersøgelser, som ansøgeren havde angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder, i betragtning.

(10)

Efter at have modtaget autoritetens udtalelse henvendte Kommissionen sig til ansøgeren igen for at få uddybet den begrundelse, der var givet vedrørende de ni undersøgelser, som var angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder, navnlig vedrørende den »eneret på at kunne henvise«, der henvises til i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006. Alle oplysninger, der er fremlagt af ansøgeren til begrundelse af anmodningen, er blevet gennemgået. Hvad angår de syv ikke offentliggjorte undersøgelser anses kravene i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 for at være opfyldt. De videnskabelige data og andre oplysninger i disse syv undersøgelser må derfor i fem år efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, jf. betingelserne i forordningens artikel 21, stk. 1. For de to undersøgelser, som var blevet offentliggjort forud for indgivelsen af ansøgningen om godkendelse af sundhedsanprisningen (3), vurderes det, at eftersom undersøgelserne er blevet offentliggjort og gjort tilgængelige i det offentlige domæne, er der ikke grundlag for at anmode om beskyttelse af dem i henhold til målene med forordning (EF) nr. 1924/2006, som blandt andet er at beskytte den investering, som produktudviklere foretager ved indsamling af oplysninger og data til støtte for en ansøgning, der indgives i henhold til samme forordning, og anmodningen bør derfor ikke imødekommes.

(11)

De bemærkninger fra ansøgeren, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i denne afgørelse.

(12)

Medlemsstaterne er blevet hørt —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den i bilaget til nærværende afgørelse angivne sundhedsanprisning optages på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

Artikel 2

De videnskabelige data og andre oplysninger i de i bilaget til denne afgørelse angivne undersøgelser må i fem år efter godkendelsesdatoen kun anvendes til fordel for ansøgeren, jf. betingelserne i artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Provexis Natural Products Ltd, Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1YB, Det Forenede Kongerige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal (2009) 1101, s. 1.

(3)  O’Kennedy, N., Crosbie, L., Whelam, S., Luther, V., Horgan, G., Broom, J.I., Webb, D.J., og Duttaroy, A.K.: Effects of tomato extract on platelet function: a double-blinded crossover study in healthy humans, American Journal of Clinical Nutrition, 2006 vol. 84, s. 561, og O’Kennedy, N., Crosbie, L., van Lieshout, M., Broom, J.I., Webb, D.J., og Duttaroy, A.K.: Effects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in vitro and ex vivo: a time-course cannulation study in healthy humans. American Journal of Clinical Nutrition, 2006, vol. 84, s. 570.


BILAG

Ansøger — adresse

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

Betingelser for anvendelsen af anprisningen

Betingelser og/eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler

Data, som er omfattet af ejendomsrettigheder og kun må anvendes til fordel for ansøgeren

EFSA-udtalelse

Provexis Natural Products Ltd, Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1YB, Det Forenede Kongerige

Vandopløseligt tomatkoncentrat (WSTC) I og II

Vandopløseligt tomatkoncentrat (WSTC) I og II hjælper til at opretholde en normal trombocytaggregation, hvilket bidrager til en sund blodgennemstrømning

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved en daglig indtagelse af 3 g WSTC I eller 150 mg WSTC II i op til 250 ml frugtsaft, aromatiserede drikkevarer eller yoghurtdrikke (dog ikke højpasteuriserede produkter)

 

1.

O’Kennedy, N., Crosbie, L., van Lieshout, M., Broom, J.I., Webb, D.J., og Duttaroy, A.K., 2003a. Persistence of the antiplatelet effect of a single dose of WSTC equivalent to 2 fresh tomatoes over a 24-hour timecourse. Dok. nr. 02/0269

2.

O’Kennedy et al., 2003b: A 42-day randomised, controlled and double-blinded crossover study to evaluate effects of daily WSTC consumption on platelet function, coagulation and some baseline CVD risk markers. Dok. nr. 03/0177.

3.

O’Kennedy et al., 2005: Effects of overconsuming Sirco®, a one-a-day fruit juice drink containing 12g/L WSTC, on platelet function in healthy subjects. Dok. nr. 05/S0802/77.

4.

O’Kennedy et al., 2006c: A pilot study to compare the antiplatelet effects of WSTC in healthy subjects, after consumption in two different food matrices. Dok. nr. 06/S0802/60.

5.

O’Kennedy et al., 2007: A randomised, controlled and double-blinded crossover study to compare the antiplatelet effects of three different formats of WSTC in healthy humans. Dok. nr. 07/S0801/13.

6.

Song, V., Sheddon, A., Horgan, G., og O’Kennedy, N.: Anticoagulatory and antiinflammatory activities of WSTC in platelets and endothelial cells. Manuskript til fremlæggelse; 2008

7.

Zhang, F., Song, V., Neascu, M., Crosbie, L., Duncan, G., Horgan, G., de Roos, B., og O’Kennedy, N.: Flow cytometric and proteomic studies examining the effects of WSTC on platelet function in vitro. Ikke offentliggjort, 2007/08.

Q-2009-00229


Berigtigelser

18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/58


Berigtigelse til Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer

( Den Europæiske Unions Tidende L 168 af 30. juni 2009 )

På omslaget og side 41, titlen:

I stedet for:

»… Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer«

læses:

»… Den Europæiske Unions Publikationskontor«.

Side 42, artikel 1, stk. 1, første afsnit:

I stedet for:

»1.   Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer …«

læses:

»1.   Den Europæiske Unions Publikationskontor …«.