ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.325.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 325

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
11. december 2009


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2009/931/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 25. november 2009 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

1

 

 

Rådet

 

 

2009/932/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. november 2009 om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget

3

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/933/FUSP af 30. november 2009 om udvidelse på Den Europæiske Unions vegne af det geografiske anvendelsesområde for aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering

4

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer

6

 

*

Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

12

 

*

Rådets afgørelse 2009/936/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Europols analysedatabase

14

 

 

V   Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1205/2009 af 10. december 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1206/2009 af 10. december 2009 om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

25

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1207/2009 af 10. december 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

26

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1208/2009 af 10. december 2009 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

28

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2009 af 10. december 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1159/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. december 2009

30

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1210/2009 af 10. december 2009 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

33

 

 

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

 

 

2009/937/EU

 

*

Rådets afgørelse af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden

35

 

 

2009/938/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 7. december 2009 om bemyndigelse af Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 167 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

62

 

 

2009/939/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 7. december 2009 om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 167 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

64

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Europa-Parlamentet og Rådet

11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 25. november 2009

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(2009/931/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til afskedigede arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Anvendelsesområdet for fonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)

Belgien fremsendte den 5. maj 2009 to ansøgninger om anvendelse af fonden i forbindelse med afskedigelser inden for tekstilbranchen. Ansøgningerne opfylder kravene til fastsættelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, og Kommissionen foreslår derfor, at der ydes 9 198 874 EUR i støtte.

(5)

Irland fremsendte den 29. juni 2009 en ansøgning om anvendelse af fonden i forbindelse med afskedigelser inden for computerfremstillingsindustrien. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, og Kommissionen foreslår derfor, at der ydes 14 831 050 EUR i støtte.

(6)

Der bør derfor som følge af ansøgningerne fra Belgien og Irland ydes støtte fra fonden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 anvendes Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen således, at et beløb på 24 029 924 EUR kan stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. november 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

Å. TORSTENSSON

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


Rådet

11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. november 2009

om beskikkelse af et italiensk medlem af Regionsudvalget

(2009/932/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Piero MARRAZZO's, mandat er udløbet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes som medlem for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010:

Massimo PINESCHI, Consigliere regionale, Regione Lazio.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/4


RÅDETS AFGØRELSE 2009/933/FUSP

af 30. november 2009

om udvidelse på Den Europæiske Unions vegne af det geografiske anvendelsesområde for aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 38, og

under henvisning til artikel 3 i Rådets afgørelse 2003/516/EF af 6. juni 2003 om undertegnelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forlængelse af Rådets bemyndigelse af formandskabet den 26. april 2002 til, bistået af Kommissionen, at indlede forhandlinger med Amerikas Forenede Stater er to aftaler om internationalt samarbejde i straffesager, en om udlevering og en om gensidig retshjælp, blevet forhandlet med Amerikas Forenede Stater.

(2)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2003/516/EF af 6. juni 2003 (1) blev aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater (2) om udlevering og aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater (3) om gensidig retshjælp undertegnet på Den Europæiske Unions vegne den 25. juni 2003.

(3)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2009/820/FUSP af 23. oktober 2009 (4) blev aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp indgået. I overensstemmelse med denne afgørelse udvekslede formanden for Rådet den 28. oktober 2009 godkendelsesinstrumenterne med USA's justitsminister i Washington DC.

(4)

Begge aftalerne træder i kraft den 1. februar 2010.

(5)

Nederlandene har meddelt formandskabet, at det, jf. aftalens artikel 20, stk. 1, litra b), ønsker at udvide det geografiske anvendelsesområde for aftalen om udlevering til at omfatte De Nederlandske Antiller og Aruba. En sådan udvidelse fandt sted ved udveksling af en diplomatisk note fra Generalsekretariatet for Rådet med Amerikas Forenede Staters Mission ved Den Europæiske Union den 9. juni 2009 og blev bekræftet i den diplomatiske note fra Amerikas Forenede Staters Mission ved Den Europæiske Union den 16. juni 2009.

(6)

Med henblik på den nært forestående ikrafttræden af aftalen om udlevering mellem EU og USA bør udvidelsen af det geografiske anvendelsesområde godkendes af Rådet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, litra b), i aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering godkendes udvidelsen af det geografiske anvendelsesområde for aftalen til at omfatte De Nederlandske Antiller og Aruba herved på Den Europæiske Unions vegne.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  EUT L 181 af 19.7.2003, s. 25.

(2)  EUT L 181 af 19.7.2003, s. 27.

(3)  EUT L 181 af 19.7.2003, s. 34.

(4)  EUT L 291 af 7.11.2009, s. 40.


RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/6


RÅDETS AFGØRELSE 2009/934/RIA

af 30. november 2009

om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (1) (i det følgende benævnt »Europolafgørelsen«), særlig artikel 26, stk. 1, litra b), og artikel 59, stk. 1, litra c),

under henvisning til det udkast til bestemmelser, som Styrelsesrådet har forelagt, og som Den Fælles Kontrolinstans har afgivet udtalelse om,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtning:

I henhold til Europolafgørelsen skal Rådet med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet vedtage gennemførelsesbestemmelser vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer (i det følgende benævnt »bestemmelserne«) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I forbindelse med disse bestemmelser forstås ved:

a)   »tredjelande« som omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra a), i Europolafgørelsen: lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union

b)   »organisationer« som omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra b), i Europolafgørelsen: organisationer såsom internationale organisationer og de offentligretlige instanser, der henhører under dem, eller andre offentligretlige instanser, der er oprettet ved eller på grundlag af en aftale mellem to eller flere lande

c)   »tredjeparter«: tredjelande og organisationer

d)   »EU-organer«: institutioner, organer, kontorer og agenturer, der er oprettet ved eller på grundlag af traktaten om Den Europæiske Union og traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, jf. artikel 22, stk. 1, i Europolafgørelserne

e)   »personoplysninger«: alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person; ved identificerbar person forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

f)   »klassificerede informationer«: alle informationer samt materiale i enhver form, som i tilfælde af uautoriseret videregivelse i forskellig grad vil kunne forvolde Europols, en eller flere medlemsstaters eller Europols samarbejdspartneres væsentlige interesser skade, og som kræver anvendelse af passende sikkerhedsforanstaltninger

g)   »strategisk aftale«: en aftale, der muliggør udveksling af informationer bortset fra personoplysninger

h)   »operationel aftale«: en aftale, der muliggør udveksling af informationer, herunder personoplysninger

i)   »samarbejdsaftale«: enten en strategisk eller en operationel aftale

j)   »samarbejdsordning«: en ordning mellem Europol og et EU-organ om deres samarbejde, som muliggør udveksling af informationer, herunder personoplysninger

k)   »behandling af personoplysninger« eller »behandling«: enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som personoplysninger gøres til genstand for, såsom indsamling, registrering, organisering, lagring, bearbejdning eller ændring, fremfinding, søgning, anvendelse, videregivelse, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse af informationerne, matching eller samkøring samt blokering, sletning eller tilintetgørelse

l)   »kompetente myndigheder«: alle offentlige organer i medlemsstaterne eller i tredjelande, der i henhold til national ret er ansvarlige for forebyggelse og bekæmpelse af strafbare handlinger.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Disse bestemmelser vedrører Europols forbindelser med EU-organer og tredjeparter, herunder udvekslingen af personoplysninger og klassificerede informationer, og fastsætter procedurerne for forhandling og indgåelse af samarbejdsaftaler og samarbejdsordninger.

AFSNIT II

INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER OG SAMARBEJDSORDNINGER

Artikel 3

Etablering af forbindelser med EU-organer

Europol kan i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, i Europolafgørelsen oprette og vedligeholde samarbejdsforbindelser med EU-organer, hvis det er relevant for udførelsen af dens opgaver.

Europol indhenter udtalelse fra Styrelsesrådet, hvis den agter at indlede forhandlinger om en aftale eller samarbejdsordning med et EU-organ, der ikke udtrykkeligt er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a) til f), i Europolafgørelsen.

Artikel 4

Procedure for indgåelse af samarbejdsaftaler eller samarbejdsordninger med EU-organer

1.   I overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i Europolafgørelsen indgår Europol samarbejdsaftaler eller samarbejdsordninger med EU-organer med henblik på at oprette samarbejdsforbindelser. Sådanne aftaler eller samarbejdsordninger kan vedrøre udveksling af operationelle, strategiske eller tekniske informationer, herunder personoplysninger og klassificerede informationer.

2.   Videregivelse af klassificerede informationer kan kun tillades, hvis der findes en fortrolighedsaftale mellem Europol og EU-organet. Sikkerhedsudvalget underrettes om en sådan aftale, der efterfølgende formaliseres i samarbejdsaftalen eller samarbejdsordningen.

3.   En sådan samarbejdsaftale eller samarbejdsordning kan kun indgås efter Styrelsesrådets godkendelse.

4.   Hvis samarbejdsaftalen eller samarbejdsordningen vedrører udveksling af personoplysninger, indhenter Styrelsesrådet udtalelse fra Den Fælles Kontrolinstans inden den i stk. 3 omhandlede godkendelse.

Artikel 5

Oprettelse af forbindelser med tredjeparter

1.   Europol kan i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, i Europolafgørelsen oprette og vedligeholde samarbejdsforbindelser med tredjeparter, hvis det er relevant for udførelsen af dens opgaver.

2.   I overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, i Europolafgørelsen indgår Europol aftaler med tredjeparter, der er opført på den liste over tredjelande og organisationer, som er omhandlet i artikel 26, stk. 1, litra a), i Europolafgørelsen. Sådanne aftaler kan vedrøre udveksling af operationelle, strategiske eller tekniske informationer, herunder personoplysninger og klassificerede informationer. I tilfælde af en aftale med et tredjeland videregives sådanne informationer gennem et udpeget kontaktled, som er fastlagt i aftalen.

3.   Europol kan indlede proceduren med indgåelse af en aftale med en tredjepart, så snart denne tredjepart er opført på den i stk. 2 omhandlede liste.

4.   Hvis det overvejes at indgå en operationel aftale med en tredjepart, skal Europol foretage en vurdering af, om denne tredjepart kan garantere et passende databeskyttelsesniveau. Denne vurdering sendes til Styrelsesrådet, der forudgående skal have indhentet udtalelse fra Den Fælles Kontrolinstans. Ved denne vurdering tages der hensyn til den pågældende tredjeparts lovgivning og administrative praksis på databeskyttelsesområdet, herunder eventuelle uafhængige myndigheder med ansvar for tilsyn med databeskyttelsesspørgsmål.

Artikel 6

Procedure for indgåelse af samarbejdsaftaler med tredjeparter

1.   Styrelsesrådet beslutter på grundlag af den i artikel 5, stk. 4, omhandlede vurdering og under hensyntagen til udtalelsen fra Den Fælles Kontrolinstans, om direktøren skal indlede forhandlinger med tredjeparten om indgåelse af en operationel aftale. Efter forudgående at have indhentet positiv afgørelse fra Styrelsesrådet indleder direktøren forhandlinger med tredjeparten om indgåelse af en sådan aftale. Hvis afgørelsen er negativ, kan Styrelsesrådet overveje at indgå en strategisk aftale med den berørte tredjepart.

2.   Europols videregivelse af klassificerede informationer kan kun tillades, hvis der findes en fortrolighedsaftale mellem Europol og tredjeparten. Sikkerhedsudvalget underrettes om en sådan aftale, der efterfølgende formaliseres i samarbejdsaftalen.

3.   Efter afslutningen af forhandlingerne om en aftale forelægger direktøren udkastet til aftale for Styrelsesrådet. I tilfælde af indgåelse af en operationel aftale indhenter Styrelsesrådet udtalelse fra Den Fælles Kontrolinstans. Styrelsesrådet godkender udkastet til aftale, inden det forelægger det for Rådet til godkendelse.

I tilfælde af godkendelse af en operationel aftale forelægges dette udkast til aftale og udtalelsen fra Den Fælles Kontrolinstans for Rådet.

4.   I overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, i Europolafgørelsen kan sådanne aftaler kun indgås efter godkendelse af Rådet, der forudgående skal have hørt Styrelsesrådet og, for så vidt sådanne aftaler vedrører udveksling af personoplysninger, efter udtalelse fra Den Fælles Kontrolinstans via Styrelsesrådet.

Artikel 7

Orientering af Styrelsesrådet

Direktøren orienterer regelmæssigt Styrelsesrådet om forløbet af igangværende forhandlinger med EU-organer og tredjeparter.

AFSNIT III

UDVEKSLING AF INFORMATIONER

KAPITEL I

Modtagelse af informationer

Artikel 8

Modtagelse af informationer inden en aftales ikrafttræden

Inden ikrafttrædelsen af en aftale eller en samarbejdsordning med et EU-organ eller en tredjepart kan Europol i overensstemmelse med artikel 22, stk. 3, og artikel 23, stk. 3, i Europolafgørelsen direkte modtage og anvende informationer, herunder personoplysninger og klassificerede informationer, hvis det er nødvendigt for den retmæssige udførelse af dens opgaver, jf. artikel 5 i Europolafgørelsen.

KAPITEL II

Videregivelse af informationer

Artikel 9

Betingelser for videregivelse af informationer til EU-organer og tredjeparter

Europol kan kun videregive informationer til et EU-organ eller en tredjepart på følgende betingelser:

1)

Uanset artikel 11 til 14, kan informationer kun videregives, efter at der er indgået en aftale eller en samarbejdsordning med EU-organet eller tredjeparten i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II.

2)

Hvor de pågældende informationer blev videregivet til Europol af en medlemsstat, videregiver Europol dem kun til EU-organer eller tredjeparter med denne medlemsstats samtykke. Den pågældende medlemsstat kan med henblik på en sådan videregivelse forudgående give sit samtykke, som enten kan være generelt eller betinget. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

3)

Hvis informationerne ikke blev videregivet af en medlemsstat, skal Europol sikre sig, at videregivelsen af de pågældende informationer:

a)

ikke vil kunne forhindre en medlemsstats forskriftsmæssige udførelse af de opgaver, der henhører under dens kompetence

b)

ikke bringer en medlemsstats sikkerhed eller offentlige orden i fare eller på anden måde risikerer at skade den.

4)

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter kan kun tillades, hvis:

a)

det er nødvendigt i de enkelte tilfælde for at forebygge eller bekæmpe strafbare handlinger, der henhører under Europols kompetence, og

b)

Europol har indgået en operationel aftale med de pågældende tredjeparter, der gør det muligt at videregive sådanne oplysninger på grundlag af en vurdering, der bekræfter, at disse tredjeparter sikrer et passende databeskyttelsesniveau i henhold til artikel 5, stk. 4.

5)

Europols videregivelse af klassificerede informationer kan kun tillades, hvis:

a)

der findes en fortrolighedsaftale mellem Europol og EU-organet eller tredjeparten i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, og

b)

det i tilfælde af videregivelse af informationer til tredjeparter er nødvendigt i de enkelte tilfælde for at forebygge eller bekæmpe strafbare handlinger, der henhører under Europols kompetence.

Artikel 10

Ansvar i forbindelse med videregivelse af informationer

Europol er ansvarlig for, at videregivelsen af informationer er lovlig. Europol skal registrere videregivelsen af alle informationer i henhold til disse bestemmelser og begrundelsen for videregivelsen. Der gives kun tilladelse til videregivelse af informationer, hvis modtageren giver tilsagn om, at informationerne kun vil blive anvendt til de formål, hvortil de er blevet videregivet.

Artikel 11

Videregivelse af informationer til EU-organer forud for ikrafttrædelsen af en samarbejdsaftale eller en samarbejdsordning

1.   Inden ikrafttrædelsen af en operationel aftale eller en samarbejdsordning med et EU-organ kan Europol i overensstemmelse med artikel 22, stk. 3, i Europolafgørelsen og på betingelserne i artikel 9, nr. 2) og 3), i nærværende bestemmelser videregive informationer, herunder personoplysninger, direkte til et sådant EU-organ, hvis det er nødvendigt for den retmæssige udførelse af modtagerens opgaver.

2.   Europols videregivelse af klassificerede informationer kan kun tillades, hvis der findes en klassificeringsaftale mellem Europol og EU-organet, jf. artikel 4, stk. 2.

Artikel 12

Videregivelse af informationer til tredjeparter inden en aftales ikrafttræden

Inden ikrafttrædelsen af en aftale med en tredjepart kan Europol i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4, i Europolafgørelsen og på betingelserne i artikel 9, nr. 2) og 3), i nærværende bestemmelser videregive informationer, bortset fra personoplysninger og klassificerede informationer, direkte til denne tredjepart, hvis det er nødvendigt for den retmæssige udførelse af modtagerens opgaver.

Artikel 13

Videregivelse af informationer til tredjeparter, der ikke er opført på Rådets liste

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 5, i Europolafgørelsen og på betingelserne i artikel 9, nr. 2) og 3), i nærværende bestemmelser kan Europol videregive informationer, bortset fra personoplysninger og klassificerede informationer, direkte til tredjeparter, der ikke er opført på den liste, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, litra a), i Europolafgørelsen, hvis det er absolut nødvendigt i de enkelte tilfælde for at forebygge eller bekæmpe strafbare handlinger, der henhører under Europols kompetence.

KAPITEL III

Videregivelse af informationer i særlige tilfælde

Artikel 14

Videregivelse af personoplysninger og klassificerede informationer i særlige tilfælde

1.   I overensstemmelse med artikel 23, stk. 8 og 9, i Europolafgørelsen op på betingelserne i artikel 9, nr. 2) og 3), i nærværende bestemmelser kan Europol videregive personoplysninger og klassificerede informationer til tredjeparter, hvis direktøren mener, at videregivelse af dem er absolut nødvendig for at beskytte de pågældende medlemsstaters væsentlige interesser inden for rammerne af Europols målsætninger eller af hensyn til at forebygge en nært forestående fare forbundet med kriminalitet eller terrorhandlinger.

2.   I tilfælde af videregivelse af klassificerede informationer underretter direktøren snarest muligt Styrelsesrådet og Sikkerhedsudvalget om sin afgørelse.

3.   I tilfælde af videregivelse af personoplysninger, skal direktøren under alle omstændigheder vurdere det databeskyttelsesniveau, der gælder for den pågældende tredjepart, med henblik på at opveje dette databeskyttelsesniveau mod disse interesser. I den forbindelse tager direktøren alle relevante forhold i betragtning såsom den fare, der kan opstå, hvis Europol ikke videregiver de pågældende personoplysninger. Direktøren underretter snarest muligt Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrolkontrolinstans om sin afgørelse og om grundlaget for vurderingen af, om den pågældende tredjepart sikrer et tilstrækkeligt højt databeskyttelsesniveau.

4.   Før der videregives personoplysninger i medfør af stk. 1, skal direktøren vurdere spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende tredjeparter sikrer et tilstrækkeligt højt databeskyttelsesniveau, på grundlag af alle de forhold, som er relevante ved videregivelsen af personoplysninger, herunder:

a)

oplysningernes art

b)

formålet med oplysningerne

c)

varigheden af den planlagte behandling

d)

de generelle eller specifikke bestemmelser om databeskyttelse, der gælder for tredjeparterne

e)

hvorvidt tredjeparterne har aftalt særlige betingelser, som kræves af Europol vedrørende sådanne oplysninger.

KAPITEL IV

Særlige betingelser for videregivelse af personoplysninger

Artikel 15

Formål, hvortil personoplysninger videregives

1.   Personoplysninger, som der anmodes om uden angivelse af formålet med og begrundelsen for anmodningen, videregives ikke.

2.   Videregivelse af personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt videregivelse af oplysninger om en persons helbred eller seksualliv er forbudt, medmindre det er strengt nødvendigt.

Artikel 16

Rettelse og sletning af personoplysninger

1.   Når Europol videregiver personoplysninger til et EU-organ eller en tredjepart, skal den sikre, at det modtagende EU-organ eller den modtagende tredjepart forpligter sig til at lade personoplysningerne rette eller slette, hvis det viser sig, at de er ukorrekte, unøjagtige, ikke længere er aktuelle eller ikke burde have været videregivet. Såfremt Europol konstaterer, at personoplysningerne er ukorrekte, unøjagtige, ikke længere er aktuelle eller ikke burde have været videregivet, skal det modtagende EU-organ eller den modtagende tredjepart straks underrettes herom og anmodes om at meddele Europol, at oplysningerne vil blive rettet eller slettet. Direktøren underretter Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrolinstans om Europols aktiviteter på dette område.

2.   Det skal af enhver aftale fremgå, at der er pligt til at foretage rettelse eller sletning af oplysninger efter proceduren i stk. 1.

3.   Når Europol videregiver personoplysninger, skal den sikre, at det modtagende EU-organ eller den modtagende tredjepart forpligter sig til at lade oplysningerne slette, når de ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil de blev videregivet.

KAPITEL V

Yderligere videregivelse af oplysninger til EU-organer og tredjeparter

Artikel 17

Kompetente myndigheder og yderligere videregivelse

1.   Europols videregivelse af personoplysninger til et tredjeland og yderligere videregivelse inden for dette land er begrænset til de kompetente myndigheder, der er udtrykkeligt nævnt i en indgået aftale.

2.   Ved forhandlingen af aftaler udfolder Europol alle bestræbelser på at sikre, at et tredjeland, når det er muligt, udpeger en kompetent myndighed til at fungere som nationalt kontaktled mellem Europol og de andre kompetente myndigheder i dette tredjeland.

3.   Ved videregivelsen af personoplysninger sikrer Europol, at det modtagende EU-organ eller den modtagende tredjepart forpligter sig til, at yderligere videregivelse af sådanne oplysninger er begrænset til de kompetente myndigheder, og at den finder sted på samme betingelser som den oprindelige videregivelse.

4.   Hvis det ikke er muligt for et tredjeland at udpege én kompetent myndighed til at fungere som nationalt kontaktled, kan aftalerne undtagelsesvis fastsætte, at Europol skal videregive oplysninger direkte til en eller flere kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland.

Artikel 18

Betingelser for yderligere videregivelse

1.   Europol videregiver kun personoplysninger til en kompetent myndighed i et tredjeland eller til en organisation eller et EU-organ, hvis denne myndighed, denne organisation eller dette organ indvilliger i ikke at meddele disse personoplysninger til andre EU-organer eller tredjeparter, undtagen på betingelserne i stk. 2.

2.   Yderligere videregivelse af personoplysninger fra en kompetent myndighed i et tredjeland, en organisation eller et EU-organ, som Europol har indgået en operationel aftale med, må kun finde sted:

a)

med Europols forudgående samtykke i tilfælde, hvor det EU-organ eller den tredjepart, der modtager personoplysningerne, har indgået en operationel aftale med Europol, eller

b)

undtagelsesvis efter tilladelse fra direktøren, der tager hensyn til det databeskyttelsesniveau, der gælder for EU-organet eller tredjeparten, hvis han finder, at yderligere videregivelse af personoplysninger fra EU-organet eller tredjeparten er absolut nødvendig:

i)

for at beskytte de pågældende medlemsstaters væsentlige interesser inden for rammerne af Europols målsætninger, eller

ii)

af hensyn til forebyggelsen af en nært forestående fare forbundet med kriminalitet eller terrorhandlinger.

3.   Yderligere videregivelse af oplysninger, som Europol har meddelt en medlemsstat, er ikke tilladt uden den pågældende medlemsstats forudgående samtykke. Direktøren underretter den pågældende medlemsstat om grundene til videregivelse gennem et EU-organ eller en tredjepart i stedet for direkte videregivelse af sådanne oplysninger.

KAPITEL VI

Særlige betingelser for Europols modtagelse af informationer fra tredjeparter

Artikel 19

Vurdering af kilden og af informationerne

1.   For at fastslå pålideligheden af informationer modtaget af Europol samt deres kilde anmoder Europol EU-organet eller tredjeparten om så vidt muligt at vurdere informationerne og kilden til informationerne efter kriterierne i artikel 12 i Rådets afgørelse 2009/936/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne for Europols analysedatabaser (2) (i det følgende benævnt »bestemmelserne for Europols analysedatabaser«).

2.   Hvis denne vurdering ikke gives, søger Europol så vidt muligt at vurdere pålideligheden af kilden eller af informationerne på grundlag af de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, efter kriterierne i artikel 12 i bestemmelserne for Europols analysedatabaser.

3.   Europol og et EU-organ eller en tredjepart kan indgå en generel aftale om vurdering af bestemte typer informationer og bestemte kilder efter kriterierne i artikel 12 i bestemmelserne for Europols analysedatabaser.

Artikel 20

Rettelse og sletning af informationer modtaget af Europol

1.   Det skal fremgå af aftalerne, at EU-organet eller tredjeparten skal underrette Europol, når den/det retter eller sletter de informationer, der er videregivet til Europol.

2.   Når et EU-organ eller en tredjepart underretter Europol om, at det/den har rettet eller slettet informationer, der er videregivet til Europol, skal Europol tilsvarende rette eller slette disse informationer. Europol skal ikke slette informationerne, hvis den fortsat har behov for at behandle informationerne med henblik på den pågældende analysedatabase, eller hvis den, såfremt informationerne er lagret i en anden Europoldatabase, fortsat har interesse i dem på grundlag af efterretninger, som er mere omfattende end dem, som det videregivende EU-organ eller den videregivende tredjepart er i besiddelse af. Europol skal underrette det pågældende EU-organ eller den pågældende tredjepart om den fortsatte lagring af sådanne informationer.

3.   Hvis Europol har grund til at formode, at de leverede informationer er ukorrekte eller ikke længere er aktuelle, underretter Europol det EU-organ eller den tredjepart, der har leveret informationerne, og anmoder om, at EU-organet eller tredjeparten underretter Europol om sin holdning til spørgsmålet. Hvis informationer rettes eller slettes af Europol i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, i Europolafgørelsen, underretter Europol det EU-organ eller den tredjepart, der har leveret informationerne, om rettelsen eller sletningen.

4.   Med forbehold af artikel 31 i Europolafgørelsen skal informationer, der klart er opnået af et tredjeland ved åbenbar krænkelse af menneskerettighederne, ikke behandles.

5.   Det skal fremgå af aftalerne, at EU-organet eller tredjeparten så vidt muligt skal underrette Europol i tilfælde, hvor dette EU-organ eller denne tredjepart har grund til at formode, at de leverede informationer er ukorrekte eller ikke længere er aktuelle.

AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Ikrafttræden

Disse bestemmelser træder i kraft den 1. januar 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)  Se side 14 i denne EUT.


11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/12


RÅDETS AFGØRELSE 2009/935/RIA

af 30. november 2009

om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (1) (i det følgende benævnt »Europolafgørelsen«), særlig artikel 26, stk. 1, litra a),

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne for Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer (2), særlig artikel 5 og 6,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er Rådet, der med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet træffer afgørelse om en liste over de tredjelande og organisationer, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i Europolafgørelsen, og hvormed Europol skal indgå aftaler.

(2)

Listen udarbejdes af Styrelsesrådet.

(3)

Der er behov for at fastsætte en procedure for tilføjelse af tredjelande og organisationer til den liste over tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, i Europolafgørelsen indgår Europol aftaler med de tredjelande og organisationer, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse. Europol kan indlede proceduren for indgåelse af en aftale, så snart tredjelandet eller organisationen er opført på listen. Europol bestræber sig på at indgå en samarbejdsaftale med disse tredjelande og organisationer, der giver mulighed for udveksling af personoplysninger, medmindre Styrelsesrådet træffer anden afgørelse.

2.   Europol prioriterer indgåelsen af samarbejdsaftaler med tredjelande og organisationer på listen under hensyntagen til sine operative behov og de menneskelige ressourcer og finansielle midler, der er til rådighed. Styrelsesrådet kan give Europols direktør sådanne yderligere instrukser vedrørende forhandlingerne om en bestemt aftale, som det finder nødvendigt.

3.   Direktøren holder Styrelsesrådet løbende underrettet om de igangværende forhandlinger med tredjeparter og forelægger en statusrapport hvert halve år.

Artikel 2

1.   Et medlem af Styrelsesrådet eller Europol kan foreslå et nyt tredjeland eller en ny organisation tilføjet på listen. I forbindelse hermed redegør de for den operative nødvendighed af at indgå en samarbejdsaftale med det pågældende tredjeland eller den pågældende organisation.

2.   Styrelsesrådet træffer afgørelse om, hvorvidt det skal foreslås, at Rådet tilføjer det pågældende tredjeland eller den pågældende organisation på listen.

3.   Rådet træffer afgørelse om, hvorvidt tredjelandet eller organisationen skal tilføjes på listen ved en ændring af bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2010.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)  Se side 6 i denne EUT.


BILAG

Liste over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler:

1.

Tredjelande (i alfabetisk rækkefølge):

Albanien

Amerikas Forenede Stater

Australien

Bolivia

Bosnien-Hercegovina

Canada

Colombia

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Indien

Island

Israel

Kina

Kroatien

Liechtenstein

Moldova

Monaco

Montenegro

Marokko

Norge

Peru

Rusland

Schweiz

Serbien

Tyrkiet

Ukraine

2.

Organisationer (i alfabetisk rækkefølge):

Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (Interpol)

FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

Verdenstoldorganisationen.


11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/14


RÅDETS AFGØRELSE 2009/936/RIA

af 30. november 2009

om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Europols analysedatabase

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (1) (i det følgende benævnt »Europolafgørelsen«), særlig artikel 14, stk. 1, og artikel 59, stk. 1, litra b),

under hensyn til konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, vedtaget af Europarådet den 28. januar 1981,

under hensyn til Ministerudvalgets anbefaling R(87)15 om politiets brug af personoplysninger, vedtaget af Europarådet den 17. september 1987,

under henvisning til det af Styrelsesrådet forelagte udkast til bestemmelser for Europols analysedatabaser,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtning: Det er Rådet, der med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet fastsætter gennemførelsesbestemmelser for analysedatabaser (i det følgende benævnt »bestemmelserne«) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

KAPITEL I

ALMINDELIGE PRINCIPPER

Artikel 1

Definitioner

I disse bestemmelser forstås ved:

a)   »personoplysninger«: enhver oplysning vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person; ved en »identificerbar« person forstås en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere specifikke kendetegn med hensyn til den pågældendes fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

b)   »analysedatabase«: en database, der er oprettet med henblik på analyse som nævnt i artikel 14, stk. 1, i Europolafgørelsen

c)   »analyse«: indsamling, behandling eller anvendelse af oplysninger med det formål at bistå ved politimæssig efterforskning, jf. Europolafgørelsens artikel 14, stk. 2

d)   »deltagere i en analysegruppe«: analytikere og andet Europolpersonale, der er udpeget af direktøren, samt forbindelsesofficerer og/eller eksperter fra de medlemsstater, der har videregivet oplysningerne, eller som berøres af analysen, jf. artikel 14, stk. 4, i Europolafgørelsen

e)   »behandling af personoplysninger« eller »behandling«: enhver operation eller række af operationer — med eller uden brug af elektronisk databehandling — som personoplysninger gøres til genstand for, såsom indsamling, registrering, organisering, lagring, bearbejdning eller ændring, fremfinding, søgning, anvendelse, videregivelse, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse af dataene, matchning eller samkøring, samt blokering, sletning eller tilintetgørelse.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i denne afgørelse finder anvendelse på behandlingen af oplysninger i analyseøjemed, jf. Europolafgørelsens artikel 14, stk. 1.

Artikel 3

Oplysninger, der videregives i analyseøjemed

1.   I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, og artikel 14, stk. 3, i Europolafgørelsen meddeles oplysninger, der videregives i analyseøjemed, enten i struktureret og ustruktureret form af de nationale enheder, eller de kan, afhængigt af hvor meget de haster, sendes direkte fra de udpegede kompetente myndigheder til Europol med henblik på indlæsning i en analysedatabase. Den medlemsstat, der videregiver oplysningerne, skal underrette Europol om det formål, de er videregivet til og om eventuelle begrænsninger for deres anvendelse, sletning eller tilintetgørelse af oplysningerne, herunder også eventuelle generelle eller specifikke begrænsninger for adgang. Den pågældende medlemsstat kan også underrette Europol om sådanne begrænsninger på et senere tidspunkt.

Europol skal sikre sig, at tredjeparter, som videregiver sådanne oplysninger, underretter Europol om det formål, de er videregivet til, og om der gælder eventuelle begrænsninger for anvendelsen deraf.

Efter modtagelsen af sådanne oplysninger skal det så hurtigt som muligt afgøres, i hvilket omfang de skal indlæses i en specifik database.

2.   I henhold til Europolafgørelsens artikel 29, stk. 1, påhviler ansvaret for de i stk. 1 omhandlede oplysninger den medlemsstat, der har videregivet dem, ligesom de er underlagt den pågældende medlemsstats lovgivning, indtil de er indlæst i en analysedatabase. Dette berører ikke Europols ansvar for oplysningerne efter andet og tredje afsnit.

Europol er ansvarlig for at sikre, at kun de medlemsstater, der har videregivet oplysningerne, eller analytikere og andet Europolpersonale, der er udpeget af direktøren i overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 14, stk. 2, litra a), kan få adgang til dem med det formål at afgøre, om oplysningen skal indlæses i en analysedatabase.

Hvis Europol efter en vurdering af de leverede oplysninger har grund til at antage, at de er unøjagtige eller ikke længere er aktuelle, underretter Europol den medlemsstat, som har videregivet dem, herom.

3.   Ansvaret for oplysninger, som det efter en vurdering besluttes ikke at indlæse i en analysedatabase, samt for sagsakter og dokumenter, der indeholder indlæste oplysninger, påhviler den medlemsstat, der har videregivet oplysningerne, jf. Europolafgørelsens artikel 29, stk. 1, ligesom de er underlagt denne medlemsstats lovgivning. Dette berører ikke Europols ansvar, jf. Europolafgørelsen.

Europol er ansvarlig for at sikre, at de i første afsnit omhandlede oplysninger, sagsakter og dokumenter lagres adskilt fra analysedatabasen, og at kun de medlemsstater, der har videregivet oplysningerne, eller analytikere og andet Europolpersonale, der er udpeget af direktøren i overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 14, stk. 2, litra a), får adgang hertil, med det formål:

a)

at indlæse dem i en analysedatabase på et senere tidspunkt

b)

at kontrollere, om de oplysninger, som allerede er indlæst i analysedatabasen, er korrekte og relevante, eller

c)

at kontrollere, om kravene i disse bestemmelser eller Europolafgørelsen er blevet overholdt.

Der må også gives adgang til sådanne oplysninger, hvis det tjener den registreredes interesser, og denne skal beskyttes. I så fald må oplysningerne kun anvendes med den pågældendes samtykke.

Sådanne oplysninger, sagsakter og dokumenter skal sendes tilbage til den medlemsstat, der har videregivet dem, eller slettes eller tilintetgøres, hvis de ikke længere er nødvendige til de formål, der er omhandlet i denne artikel. De skal under alle omstændigheder slettes eller tilintetgøres, når analysedatabasen nedlægges.

4.   Hvis de i stk. 1 omhandlede oplysninger er videregivet af en tredjepart, er Europol ansvarlig for at sikre, at principperne i denne artikel anvendes på sådanne oplysninger under overholdelse af de regler, der er fastsat i medfør af Europolafgørelsens artikel 26.

Artikel 4

Behandling af oplysninger

1.   Personoplysninger som omhandlet i artikel 5 og 6 i nærværende bestemmelser må kun behandles af Europol, hvis det er nødvendigt for at opfylde målsætningen i Europolafgørelsens artikel 3, og såfremt oplysningerne er hensigtsmæssige, korrekte, relevante og ikke mere omfattende, end at de opfylder formålet med den analysedatabase, de er indlæst i, og forudsat at de ikke lagres i længere tid end nødvendigt til dette formål. Det undersøges med jævne mellemrum, om oplysningerne stadig er nødvendige til de formål, de er lagret til i analysedatabasen, jf. artikel 7 i nærværende bestemmelser og Europolafgørelsens artikel 20.

2.   Hver medlemsstat, der er involveret i et analyseprojekt, afgør efter national ret, jf. Europolafgørelsens artikel 14, stk. 3, i hvilket omfang den kan videregive sådanne oplysninger.

Artikel 5

Oprettelsesbestemmelser for analysedatabaser

1.   Europols direktør skal i oprettelsesbestemmelserne for hver enkelt analysedatabase, jf. Europolafgørelsens artikel 16, klart angive, hvilke af de i artikel 6 i nærværende bestemmelser nævnte kategorier af oplysninger der skønnes at være nødvendige for formålet med den pågældende analysedatabase.

2.   Europols direktør skal i de i stk. 1 omhandlede oprettelsesbestemmelser også angive, om oplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt oplysninger om helbredsforhold eller seksuelle forhold kan indlæses i analysedatabasen under de i artikel 6 nævnte kategorier, og begrunde, hvorfor sådanne oplysninger anses for at være strengt nødvendige for formålet med den pågældende analysedatabase. Sådanne oplysninger må kun behandles, når de supplerer andre personoplysninger, der allerede er indlæst i den pågældende database.

Når oplysningerne i første afsnit vedrører de i artikel 6, stk. 3-6, omhandlede personkategorier, skal der anføres særlige grunde herfor i oprettelsesbestemmelserne til databasen, og sådanne oplysninger behandles kun efter udtrykkelig anmodning fra to eller flere af de medlemsstater, der deltager i analyseprojektet. De pågældende oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev lagret til.

3.   Oprettelsesbestemmelser til analysedatabasen, herunder senere ændringer dertil, fastsættes efter fremgangsmåden i Europolafgørelsens artikel 16.

Artikel 6

Personoplysninger i analysedatabaser

1.   Når personoplysninger lagres i en analysedatabase, tilføjes der en note, som angiver, hvilken personkategori oplysningerne lagres under.

2.   Følgende kategorier af personoplysninger, herunder også tilknyttede administrative oplysninger, kan behandles i forbindelse med de kategorier af personer, der er omhandlet i Europolafgørelsens artikel 14, stk. 1, litra a):

a)

personlige oplysninger:

1)

nuværende og tidligere efternavne

2)

nuværende og tidligere fornavne

3)

pigenavn

4)

faderens navn (hvis nødvendigt for identificeringen)

5)

moderens navn (hvis nødvendigt for identificeringen)

6)

køn

7)

fødselsdato

8)

fødested

9)

nationalitet

10)

civilstand

11)

kaldenavn

12)

øgenavn

13)

påtaget eller falsk navn

14)

nuværende og tidligere opholdssted og/eller bopæl

b)

fysiske kendetegn:

1)

signalement

2)

særlige kendetegn (modermærker/ar/tatoveringer mv.)

c)

midler til identificering

1)

identitetsdokumenter/kørekort

2)

nationalt id-kortnummer/pasnummer

3)

nationalt personnummer/socialsikringsnummer, hvis de findes

4)

billeder og anden information om udseendet

5)

kriminaltekniske oplysninger til identificering såsom fingeraftryk, dna-profil (fastlagt på grundlag af den ikke-kodende del af dna), stemmeprofil, blodtype, tandstatus

d)

erhverv og kvalifikationer:

1)

nuværende beskæftigelse og erhverv

2)

tidligere beskæftigelse og erhverv

3)

uddannelse (skole, universitet, erhvervsuddannelse)

4)

kvalifikationsbeviser

5)

kompetencer og anden specialviden (sprog mv.)

e)

oplysninger om økonomiske og finansielle forhold:

1)

økonomiske forhold (bankkonti og -koder, kreditkort mv.)

2)

likvide midler

3)

besiddelse af kapitalandele, andre aktiver

4)

oplysninger om fast ejendom

5)

forbindelser til virksomheder

6)

kontakter til bank- og kreditinstitutter

7)

skattemæssige forhold

8)

andre oplysninger vedrørende den pågældendes omgang med finansielle midler

f)

oplysninger om adfærd:

1)

livsstil (som f.eks. at leve over evne) og vaner

2)

færden

3)

frekventerede steder

4)

våben og andre farlige genstande

5)

farlighed

6)

andre specifikke risici såsom sandsynligheden for flugtforsøg, brug af dobbeltagenter, forbindelser til retshåndhævende personale

7)

karaktertræk og profiler forbundet med kriminel adfærd

8)

narkotikamisbrug

g)

kontakt- og ledsagepersoner, herunder forbindelsernes art og karakter

h)

anvendte kommunikationsmidler såsom telefon (fastnet eller mobil), telefax, personsøger, elektronisk post, postadresser, internetforbindelse(r)

i)

anvendte transportmidler såsom motorkøretøjer, både, fly, herunder også oplysninger til identificering af disse transportmidler (registreringsnumre)

j)

oplysninger om kriminelle aktiviteter, som hører under Europols kompetence, jf. Europolafgørelsens artikel 4:

1)

tidligere domfældelser

2)

formodet indblanding i kriminelle aktiviteter

3)

modus operandi

4)

metoder, der har været eller kan bruges til at forberede og/eller begå strafbare handlinger

5)

tilhørsforhold til en kriminel gruppe/organisation og placering inden for gruppen/organisationen

6)

rolle i den kriminelle organisation

7)

det geografiske område for de kriminelle aktiviteter

8)

materiale indsamlet under efterforskning, såsom videooptagelser og fotos

k)

henvisning til andre databaser, som indeholder oplysninger om den pågældende person:

1)

Europol

2)

politi-/toldmyndigheder

3)

andre retshåndhævende myndigheder

4)

internationale organisationer

5)

offentlige enheder

6)

private enheder

l)

oplysninger om juridiske personer med relevans for oplysningerne i litra e) og j):

1)

den juridiske persons navn

2)

adresse

3)

dato og sted for oprettelsen

4)

administrativt registreringsnummer

5)

juridisk form

6)

kapital

7)

aktivitetsområde

8)

nationale og internationale datterselskaber

9)

direktører

10)

bankforbindelser.

3.   »Kontakt- og ledsagepersoner«, jf. Europolafgørelsens artikel 14, stk. 1, litra d), er personer, gennem hvilke der er tilstrækkelig grund til at antage, at det er muligt at få oplysninger vedrørende de i stk. 2 i denne artikel omhandlede personer, som er relevante for analysen, forudsat at de ikke hører ind under en af de i stk. 2, 4, 5 eller 6 omhandlede personkategorier. »Kontaktpersoner« er personer, der har sporadisk kontakt med de i stk. 2 omhandlede personer. »Ledsagepersoner« er personer, der har regelmæssig kontakt med de i stk. 2 omhandlede personer.

For så vidt angår kontakt- og ledsagepersoner er det tilladt at lagre de i stk. 2 omhandlede oplysninger i fornødent omfang, forudsat der er grund til at antage, at disse oplysninger er nødvendige for analysen af sådanne personers rolle som kontakt- eller ledsageperson.

I den forbindelse skal følgende overholdes:

a)

disse personers forhold til de i Europolafgørelsens artikel 14, stk. 1, litra a), omhandlede personer skal afklares hurtigst muligt

b)

hvis antagelsen om, at der er en forbindelse mellem disse personer og de personer, der er omhandlet i Europolafgørelsens artikel 14, stk. 1, litra a), viser sig at være ubegrundet, slettes oplysningerne omgående

c)

hvis sådanne personer er mistænkt for at have begået en strafbar handling, for hvilken Europol i henhold til Europolafgørelsens artikel 4 er kompetent, eller er blevet dømt for en sådan strafbar handling, eller hvis der i henhold til den berørte medlemsstats nationale lovgivning er konkrete indicier for eller en rimelig formodning om, at de vil begå en sådan strafbar handling, er det tilladt at lagre alle oplysninger, der er omhandlet i stk. 2

d)

oplysninger om kontaktpersoners kontakt- og ledsagepersoner samt om ledsagepersoners kontakt- og ledsagepersoner må ikke lagres, bortset fra oplysninger om arten og karakteren af kontakten med eller ledsagelsen af de i stk. 2 omhandlede personer

e)

hvis det ikke er muligt at nå til nogen afklaring efter ovenstående litraer, tages der hensyn hertil, når det besluttes, om det er nødvendigt at lagre oplysningerne med henblik på videre analyse, og i hvilket omfang det skal ske.

4.   Oplysningerne i denne artikels stk. 2, litra a), nr. 1, til stk. 2, litra c), nr. 3, om personer, der som omhandlet i Europolafgørelsens artikel 14 har været ofre for en af de pågældende strafbare handlinger, eller om hvem det på grund af omstændighederne må formodes, at de kan blive ofre for en sådan strafbar handling, kan lagres ligesom følgende kategorier af oplysninger:

a)

oplysninger til identificering af offeret

b)

årsagen til personens rolle som offer eller potentielt offer

c)

skade (fysisk, økonomisk, psykologisk, mv.)

d)

angivelse af, om der skal sikres anonymitet

e)

mulighed for deltagelse i retsmøder

f)

oplysninger om strafbare handlinger meddelt af eller gennem de personer, der er omhandlet i Europolafgørelsens artikel 14, stk. 1, litra c), herunder også om deres forbindelse med andre personer, hvis det er nødvendigt for at identificere de i Europolafgørelsens artikel 12, stk. 1, omhandlede personer.

Andre af de i stk. 2 omhandlede oplysninger kan lagres i fornødent omfang, forudsat der er grund til at antage, at de er nødvendige for analysen af sådanne personers rolle som ofre eller potentielle ofre.

Oplysninger, der ikke er nødvendige for den videre analyse, slettes.

5.   Oplysningerne i denne artikels stk. 2, litra a), nr. 1), til stk. 2, litra c), nr. 3, om personer, der som omhandlet i Europolafgørelsens artikel 14, stk. 1, litra b), kan tænkes at blive indkaldt som vidner i forbindelse med undersøgelser af de pågældende strafbare handlinger eller ved en efterfølgende straffesag, kan lagres ligesom følgende kategorier af oplysninger:

a)

oplysninger om strafbare handlinger meddelt af sådanne personer, herunder også om deres forbindelse med andre personer, der er registreret i analysedatabasen

b)

angivelse af, om der skal sikres anonymitet

c)

angivelse af, om der skal sikres beskyttelse, og hvem der skal yde den

d)

ny identitet

e)

angivelse af om der er mulighed for deltagelse i retsmøder.

Andre af de i stk. 2 omhandlede oplysninger kan lagres i fornødent omfang, forudsat der er grund til at antage, at de er nødvendige for analysen af sådanne personers rolle som vidner.

Oplysninger, som ikke er nødvendige for den videre analyse, slettes.

6.   Oplysningerne i denne artikels stk. 2, litra a), nr. 1), til stk. 2, litra c), nr. 3, om personer, der som omhandlet i Europolafgørelsens artikel 14, stk. 1, litra e), kan give oplysninger om de pågældende strafbare handlinger, kan lagres ligesom følgende kategorier af oplysninger:

a)

kodede personoplysninger

b)

arten af de givne oplysninger

c)

angivelse af, om der skal sikres anonymitet

d)

angivelse af, om der skal sikres beskyttelse, og hvem der skal yde den

e)

ny identitet

f)

angivelse af om der er mulighed for deltagelse i retsmøder

g)

negative erfaringer

h)

belønning (økonomisk/begunstigelser).

Andre af de i stk. 2 omhandlede oplysninger kan lagres i fornødent omfang, forudsat der er grund til at antage, at de er nødvendige for analysen af sådanne personers rolle som meddelere.

Oplysninger, der ikke er nødvendige for den videre analyse, slettes.

7.   Hvis det på et tidspunkt under analysen på grundlag af velbegrundede og underbyggede oplysninger bliver klart, at en person, som er registreret i en analysedatabase, bør placeres i en anden af de personkategorier, der er fastlagt i denne artikel, end den, som vedkommende først blev indplaceret i, må Europol kun behandle de oplysninger om denne person, som det er tilladt at behandle i forbindelse med denne nye kategori, og alle andre oplysninger slettes.

Hvis det på grundlag af ovennævnte oplysninger bliver klart, at en person bør indplaceres i to eller flere af de kategorier, der er defineret i denne artikel, må Europol behandle alle de oplysninger, som det er tilladt at behandle i forbindelse med disse kategorier.

Artikel 7

Tidsfrister for behandlingen og lagringens varighed

1.   Når der træffes afgørelse om, hvorvidt personoplysninger fortsat bør lagres i henhold til disse bestemmelsers artikel 6, jf. Europolafgørelsens artikel 20, er det nødvendigt at afveje Europols interesser i at udføre sine opgaver mod den registrerede persons legitime interesser i beskyttelse af oplysningerne.

Behovet for fortsat lagring af alle personoplysninger i en analysedatabase tages op til revision senest tre år efter indlæsningen eller den seneste revision af oplysningerne i overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 20. Uanset denne revision skal behovet for fortsat lagring tages op til fornyet overvejelse, hvis der opstår omstændigheder, der lader formode, at oplysningerne bør slettes eller rettes.

Der tages under revisionen hensyn til behovet for at bevare oplysninger i lyset af afslutningen af en efterforskning i en bestemt sag, en endelig dom, især en frikendelse, en rehabiliteringskendelse, en udstået straf og et amnesti samt den registreredes alder og de særlige kategorier af oplysninger.

2.   Europol revurderer behovet for fortsat lagring af oplysninger i en analysedatabase i overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 16, stk. 3. På baggrund af denne revision træffer direktøren beslutning om at opretholde eller nedlægge databasen. Styrelsesrådet og den fælles kontrolinstans skal straks underrettes af direktøren om de forhold i databasen, der gør dens opretholdelse strengt nødvendig.

3.   Hvis en straffesag mod personer, der er omfattet af artikel 6, stk. 2, afsluttes ved afgørelse truffet af en ret eller af en anden instans uden mulighed for appel, og Europol underrettes om denne afgørelse af den pågældende medlemsstat eller tredjepart, skal Europol kontrollere, om de oplysninger, der er berørt af denne afgørelse, fortsat må lagres, ændres eller anvendes. Hvis det på baggrund af begrundelsen for afgørelsen eller andre efterretninger må formodes, at den pågældende ikke, eller ikke i strid med loven, har begået den strafbare handling, eller hvis dette spørgsmål ikke afgøres endeligt i begrundelsen for afgørelsen, skal de oplysninger, der er berørt af afgørelsen, slettes, medmindre der er vægtige grunde til at antage, at de stadig er relevante for analysedatabasens formål. I så fald skal der tilføjes en oplysning om rettens afgørelse til de oplysninger, der allerede findes i databasen. Endvidere må disse oplysninger kun behandles og opbevares under behørig hensyntagen til den kontekst, den nævnte afgørelse er truffet i, og de rettigheder, den giver den pågældende person.

4.   Personoplysninger må ikke opbevares længere end den frist, der er fastsat i artikel 20, stk. 1, i Europolafgørelsen. Hvis personoplysninger, som omhandlet i artikel 6, stk. 3-6, lagres i en database i mere end fem år på grund af opretholdelse af analysedatabasen, underrettes den fælles kontrolinstans, jf. Europolafgørelsens artikel 34, stk. 1, herom.

5.   Hvis det i forbindelse med den vurdering af Europols virksomhed, som Den Fælles Kontrolinstans foretager, konstateres, at personoplysninger opbevares i strid med disse bestemmelser, underretter Den Fælles Kontrolinstans Europols direktør herom i det fornødne omfang i overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 34, stk. 4.

Når Den Fælles Kontrolinstans i overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 34, stk. 4, har forelagt en sag om lagring, behandling eller anvendelse af personoplysninger for Styrelsesrådet, er det ikke tilladt at videregive de pågældende oplysninger uden forudgående tilladelse fra Styrelsesrådet. I ekstraordinære tilfælde kan direktøren godkende, at oplysningerne videregives, inden Styrelsesrådet har givet sin godkendelse, hvis dette anses for at være absolut nødvendigt for at beskytte de pågældende medlemsstaters væsentlige interesser inden for rammerne af Europols målsætninger eller af hensyn til forebyggelsen af en nært forestående fare forbundet med kriminalitet eller terrorhandlinger. I sådanne tilfælde giver direktøren en skriftlig tilladelse, der fremsendes til Styrelsesrådet og Den Fælles Kontrolinstans.

Artikel 8

Deltagelse af tredjeparter

Europol kan knytte eksperter fra institutioner, organer, kontorer og agenturer, jf. Europolafgørelsens artikel 22, stk. 1, og eksperter fra tredjelande og organisationer, jf. Europolafgørelsens artikel 23, stk. 1, til en analysegruppes aktiviteter på betingelserne i afgørelsens artikel 14, stk. 8.

Direktøren indgår en aftale med de enkelte enheder, der er nævnt i første afsnit, efter de bestemmelser om sådanne aftaler, som Styrelsesrådet har fastsat. De nærmere enkeltheder for disse aftaler sendes til Styrelsesrådet og til Den Fælles Kontrolinstans. Den Fælles Kontrolinstans kan fremsætte de bemærkninger, den måtte finde nødvendige, over for Styrelsesrådet.

Artikel 9

Indsamling og registrering af oplysninger

Der sondres mellem oplysningerne i analysedatabasen ud fra en vurdering af kilden og oplysningernes pålidelighed eller rigtighed, jf. artikel 11. Der sondres mellem oplysninger, der er baseret på faktiske forhold, og oplysninger, der er baseret på meninger eller personlige vurderinger.

Artikel 10

Intern databeskyttelse

Europols direktør træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelsen af disse bestemmelser og andre bestemmelser om databeskyttelse. Direktøren rådfører sig med henblik herpå med den databeskyttelsesansvarlige, jf. Europolafgørelsens artikel 28.

KAPITEL II

KLASSIFICERING

Artikel 11

Kategorier af analysedatabaser

Analysedatabaserne kan være:

a)

af generel eller strategisk karakter, når formålet er at behandle relevante oplysninger om et særligt problem eller at udbygge eller forbedre de initiativer, som tages af de kompetente myndigheder, jf. Europolafgørelsens artikel 3.

b)

af operationel karakter, når formålet er at indsamle oplysninger om en eller flere af de kriminelle aktiviteter, som er omhandlet i Europolafgørelsens artikel 3, vedrørende en sag, person eller organisation, med henblik på at indlede, bistå eller afslutte bilaterale eller multilaterale efterforskninger af international karakter, jf. Europolafgørelsens artikel 14, stk. 2, under forudsætning af, at to eller flere medlemsstater er blandt de berørte parter.

Artikel 12

Vurdering af kilden og oplysningerne

1.   Kilden til oplysninger, der hidrører fra en medlemsstat, vurderes så vidt muligt af den medlemsstat, der videregiver oplysningerne, med anvendelse af følgende kildevurderingskoder:

A)

:

Hvor der ikke hersker tvivl om kildens ægthed, pålidelighed og kompetence, eller hvor kildens oplysninger har vist sig at være pålidelige i alle tilfælde.

B)

:

Hvor information er videregivet af en kilde, der i de fleste tilfælde har vist sig at være pålidelig.

C)

:

Hvor information er videregivet af en kilde, der i de fleste tilfælde har vist sig at være upålidelig.

X)

:

Hvor kildens pålidelighed ikke kan vurderes.

2.   Oplysninger, der hidrører fra en medlemsstat, vurderes så vidt muligt af den medlemsstat, der videregiver oplysningerne, efter deres pålidelighed med anvendelse af følgende vurderingskoder:

1)

:

Oplysninger, hvis rigtighed der ikke er tvivl om.

2)

:

Oplysninger, som kilden har personligt kendskab til, men som den rapporterende tjenestemand ikke har personligt kendskab til.

3)

:

Oplysninger, som kilden ikke har personligt kendskab til, men som underbygges af allerede registrerede oplysninger.

4)

:

Oplysninger, som kilden ikke har personligt kendskab til, og som ikke kan underbygges.

3.   Hvis Europol på grundlag af allerede foreliggende oplysninger kommer til den konklusion, at der er behov for at korrigere vurderingen, underretter Europol den pågældende medlemsstat herom og søger at nå til enighed om en ændring af vurderingen. Europol ændrer ikke vurderingen, medmindre der foreligger en sådan enighed.

4.   Hvis Europol modtager data eller oplysninger fra en medlemsstat uden en vurdering, forsøger Europol på grundlag af allerede foreliggende oplysninger så vidt muligt at vurdere, hvor pålidelig kilden er. Vurderingen af specifikke data og oplysninger skal ske efter aftale med den medlemsstat, der videregiver oplysningerne. En medlemsstat og Europol kan også indgå en generel aftale om vurdering af bestemte typer oplysninger og bestemte kilder. Styrelsesrådet skal underrettes om sådanne generelle aftaler. Hvis oplysninger er videregivet til Europol på grundlag af sådanne generelle aftaler, skal dette noteres sammen med oplysningerne.

Hvis det i et bestemt tilfælde ikke er muligt at nå til en aftale, eller hvis der ikke er indgået en generel aftale, vurderer Europol oplysningerne eller dataene og tildeler disse oplysninger eller data kildevurderingskoderne X) og 4) som omhandlet i henholdsvis stk. 1 og 2.

5.   Hvis Europol modtager data eller oplysninger fra en tredjepart, finder denne artikel tilsvarende anvendelse.

6.   Hvis oplysninger i en analysedatabase er resultatet af en analyse, vurderer Europol de pågældende oplysninger i overensstemmelse med denne artikel og efter aftale med de medlemsstater, der deltager i analysen.

KAPITEL III

REGLER FOR ANVENDELSE AF ANALYSEDATABASER OG OPLYSNINGERNE HERI

Artikel 13

Oprettelse af analysedatabaser

1.   Analysedatabaser oprettes på Europols initiativ eller på anmodning af de medlemsstater, der videregiver oplysningerne, efter proceduren i Europolafgørelsens artikel 16.

2.   Styrelsesrådet kan indbyde repræsentanter for kontrolinstansen til at deltage i drøftelserne om oprettelsesbestemmelserne for analysedatabaser.

3.   Analyseaktiviteter og videregivelse af analyseresultater kan i overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 16, stk. 2, påbegyndes umiddelbart efter oprettelse af analysedatabasen. Hvis Styrelsesrådet pålægger Europols direktør at ændre en oprettelsesbestemmelse eller nedlægge databasen i overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 16, stk. 4, slettes de oplysninger, som ikke skal indlæses i databasen, eller, i tilfælde af nedlæggelse af databasen, samtlige oplysninger indeholdt i databasen med det samme.

4.   Hvis det under analysearbejdet bliver nødvendigt at ændre oprettelsesbestemmelserne til analysedatabasen, finder procedurerne i Europolafgørelsens artikel 16 og nærværende artikel tilsvarende anvendelse.

Artikel 14

Indhentning af oplysninger

1.   I overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 14, stk. 2, litra b), tillades analyseprojektdeltageres indhentning af oplysninger først, når deltagerne er godkendt af Europol og er blevet undervist i deres særlige forpligtelser i henhold til Europols retsgrundlag.

2.   I overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 14, stk. 2, andet afsnit, kan alle deltagerne i analysegruppen indhente oplysninger i databasen. Analysegruppen træffer med enstemmighed afgørelse om, i hvor stort omfang der kan indhentes oplysninger, og hvilke betingelser og begrænsninger der skal finde anvendelse.

Artikel 15

Videregivelse af oplysninger i analysedatabaser

1.   Videregivelse af personoplysninger i analysedatabaser til en medlemsstat eller tredjepart registreres i den pågældende database.

Europol kontrollerer om nødvendigt og senest på videregivelsestidspunktet og i samarbejde med den medlemsstat eller tredjepart, der leverer oplysningerne, om disse er korrekte og i overensstemmelse med Europolafgørelsen.

I forbindelse med enhver videregivelse bør der så vidt muligt anføres retsafgørelser og beslutninger om ikke at retsforfølge. Inden oplysninger, der er baseret på meninger eller personlige vurderinger videregives, og det angives, hvor korrekte eller pålidelige de er, bør de kontrolleres i samarbejde med den medlemsstat eller tredjepart, der har leveret dem.

Den modtagende medlemsstat oplyser over for den medlemsstat, som har videregivet oplysningerne, og på dennes anmodning, hvorledes disse er anvendt, og hvilke resultater der efterfølgende er opnået, for så vidt dette er tilladt ifølge den modtagende medlemsstats nationale lovgivning.

Eventuelle begrænsninger i anvendelsen af oplysninger efter Europolafgørelsens artikel 19 anføres sammen med oplysningerne og meddeles modtagerne af analyseresultater.

2.   Europol skal, hvis det efter tidspunktet for registrering af oplysninger i en analysedatabase konstateres, at disse oplysninger vedrører en person eller en genstand, om hvilke en anden medlemsstat eller tredjepart har indsendt oplysninger, der allerede findes i databasen, straks underrette den berørte medlemsstat og tredjepart om den konstaterede forbindelse, jf. Europolafgørelsens artikel 14, stk. 7.

Artikel 16

Kontrolprocedurer

For at opfylde kravene om datasikkerhed i Europolafgørelsens artikel 35 og sikre beskyttelsen af databehandling som omhandlet i disse bestemmelser godkender Styrelsesrådet analysesystemet i overensstemmelse med artikel 8 i bestemmelserne om sikkerhedsbeskyttelse af Europoloplysninger vedtaget ved Rådets afgørelse 2009/…/RIA af 30. november 2009 (2) efter forudgående høring af Sikkerhedsudvalget, jf. bestemmelsernes artikel 4, stk. 2. Godkendelsen gives på grundlag af de systemspecifikke sikkerhedskrav og anden sikkerhedsdokumentation, som Styrelsesrådet skønner er nødvendig.

Artikel 17

Anvendelse og lagring af oplysninger og analyseresultater

1.   Alle personoplysninger og analyseresultater, der videregives fra en analysedatabase, må kun anvendes i overensstemmelse med databasens formål eller til at forebygge og bekæmpe andre former for grov kriminalitet samt i overensstemmelse med de begrænsninger i anvendelsen, som en medlemsstat har fastsat på grundlag af Europolafgørelsens artikel 19, stk. 2. De i artikel 5, stk. 2, i nærværende bestemmelser omhandlede oplysninger må kun videregives i forståelse med den medlemsstat, der har leveret oplysningerne.

2.   Når en analysedatabase nedlægges, lagrer Europol alle de heri indeholdte oplysninger i en særskilt database, som kun er tilgængelig med henblik på intern eller ekstern kontrol. Med forbehold af Europolafgørelsens artikel 20, stk. 4, må sådanne oplysninger ikke lagres i mere end atten måneder efter nedlæggelsen af analysedatabasen.

3.   Europol må lagre resultaterne fra en analysedatabase i elektronisk form i højst tre år fra datoen for nedlæggelsen af den pågældende database, forudsat at de lagres i en særskilt database, og at der ikke tilføjes nye oplysninger. Efter dette tidsrum må resultaterne kun lagres i form af et papirdokument.

Artikel 18

Samkøring af databaser og meddelelse fra en database til en anden

1.   Hvis det bliver åbenbart, at oplysninger i en analysedatabase også kan være relevante for andre analysedatabaser, følges følgende procedurer:

a)

hvis der foreslås en fuldstændig samkøring af oplysningerne i to databaser, oprettes der i overensstemmelse med Europolafgørelsens artikel 16 en ny database, der indeholder alle oplysningerne i de to databaser. Beslutningen om samkøring af de to databaser træffes af alle deltagerne i de to oprindelige databaser. I så fald nedlægges de oprindelige databaser

b)

hvis nogle af oplysningerne i en database er relevante for en anden database, beslutter afsenderne af disse oplysninger, om oplysningerne kan meddeles sidstnævnte database.

2.   Under de i stk. 1 nævnte omstændigheder berøres tidsfristerne for revision af oplysninger, der overføres fra en analysedatabase til en anden, ikke af en sådan overførsel.

Artikel 19

Nye tekniske hjælpemidler

Der kan kun indføres nye tekniske hjælpemidler til behandling af oplysninger i analyseøjemed, hvis der er truffet alle rimelige forholdsregler med henblik på at sikre, at de anvendes i overensstemmelse med Europols regler for beskyttelse af personoplysninger. Europols direktør skal, når indførelsen af sådanne tekniske hjælpemidler volder problemer for anvendelsen af disse databeskyttelsesregler, forinden rådføre sig med Den Fælles Kontrolinstans.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Revision af bestemmelserne

Senest den 1. januar 2013 tages disse bestemmelser op til ny vurdering i Styrelsesrådets regi.

Styrelsesrådet drøfter eventuelle ændringsforslag til disse bestemmelser, med henblik på deres vedtagelse af Rådet i overensstemmelse med proceduren i Europolafgørelsens artikel 14, stk. 1, tredje afsnit.

Artikel 21

Ikrafttræden

Disse bestemmelser træder i kraft den 1. januar 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


V Retsakter vedtaget fra og med den 1. december 2009 i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten

RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE ER OBLIGATORISK

11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1205/2009

af 10. december 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2009.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

50,4

MA

51,8

TN

90,9

TR

64,0

ZZ

64,3

0707 00 05

EG

155,5

MA

49,3

TR

72,7

ZZ

92,5

0709 90 70

MA

51,4

TR

121,0

ZZ

86,2

0805 10 20

AR

70,4

MA

48,8

TR

60,1

ZA

61,3

ZZ

60,2

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

54,0

IL

75,3

TR

75,1

ZZ

68,1

0805 50 10

TR

76,0

ZZ

76,0

0808 10 80

CA

65,1

CN

131,4

MK

23,6

US

88,2

ZZ

77,1

0808 20 50

CN

47,8

US

129,6

ZZ

88,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1206/2009

af 10. december 2009

om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 619/2008 af 27. juni 2008 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse mejeriprodukter (2) er der fastsat bestemmelser om åbning af en løbende licitation.

(2)

I henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/2007 af 10. december 2007 om fælles regler for indførelse af en licitationsprocedure for fastsættelse af eksportrestitutioner for visse landbrugsprodukter (3) og på grundlag af en gennemgang af de indgivne bud bør der ikke ydes eksportrestitution for den licitationsperiode, der udløber den 8. december 2009.

(3)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den løbende licitation, der blev indledt ved forordning (EF) nr. 619/2008, ydes der ingen eksportrestitution for de produkter, der er nævnt i forordningens artikel 1, litra c), og de destinationer, der er nævnt i forordningens artikel 2, for den licitationsperiode, der udløber den 8. december 2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2009.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 69.


11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1207/2009

af 10. december 2009

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2009.

For Kommissionen

På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181 af 14.7.2009, s. 8.

(3)  EUT L 145 af 29.6.1995, s. 47.


BILAG

til Kommissionens forordning af 10. december 2009 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

77,0

4

AR

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

115,1

1

BR

104,8

4

AR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

194,8

33

BR

185,9

37

AR

280,9

6

CL

0207 14 50

Bryst og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

195,0

5

BR

0207 14 60

Lår og stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

107,4

11

BR

94,5

15

AR

0207 25 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-høns), frosne

157,1

1

BR

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

248,4

15

BR

283,3

4

CL

0408 11 80

Ægalbumin, tørret

341,4

0

AR

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

349,9

0

AR

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

225,7

18

BR


(1)  Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« angiver »andre oprindelser«.«


11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1208/2009

af 10. december 2009

om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (1), særlig artikel 164, stk. 2, sidste afsnit, og artikel 170, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EF og verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført i forordningens bilag I, del XIX, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Under hensyn til den nuværende markedssituation for æg bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 169 og 170 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, navnlig når situationen for verdensmarkedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EF, og som overholder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3) samt mærkningskravene i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og overholde de mærkningskrav, der er fastsat i bilag II, afsnit 1, til forordning (EF) nr. 853/2004 og i punkt A i bilag XIV i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2009.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.


BILAG

Fastsættelse af eksportrestitutioner inden for ægsektoren gældende fra den 11. december 2009

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 stk.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 stk.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

18,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

E09

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland, Tyrkiet

E10

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filippinerne

E19

alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz og grupperne E09 og E10


11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1209/2009

af 10. december 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1159/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. december 2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn, som gælder fra den 1. december 2009 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2009 (3).

(2)

Da den beregnede gennemsnitlige importtold afviger fra den fastsatte toldsats med 5 EUR/t, bør der foretages en tilsvarende justering af den importtold, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1159/2009.

(3)

Forordning (EF) nr. 1159/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1159/2009 affattes som angivet i bilagene til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 11. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2009.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 314 af 1.12.2009, s. 3.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 11. december 2009

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

8,78

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

32,76

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

17,53

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

17,53

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

32,76


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

30.11.2009-9.12.2009

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

152,42

103,68

Pris fob USA

131,77

121,77

101,77

78,87

Præmie for Golfen

14,49

Præmie for The Great Lakes

13,89

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

22,95 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

46,83 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1210/2009

af 10. december 2009

om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra s), i og del XIX i bilag I til den nævnte forordning omhandlede og anførte produkter og priserne inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution, når disse produkter udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (2), præciseres det, for hvilke af disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I henhold til artikel 14, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1043/2005 fastsættes restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter for samme tidsrum som ved fastsættelsen af restitutionerne for de samme produkter udført i uforarbejdet stand.

(4)

I henhold til artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguayrunden, må eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke være større end restitutionen for dette produkt, når det udføres i uændret stand.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Restitutionssatserne for de i bilag I til forordning (EF) nr. 1043/2005 og de i artikel 1, stk. 1, litra s), i forordning (EF) nr. 1234/2007 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er anført i del V i bilag XX til forordning (EF) nr. 1234/2007, fastsættes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2009.

For Kommissionens På formanden vegne

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for erhvervspolitik


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24.


BILAG

Restitutionssatser fra 11. december 2009, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

(EUR/100 kg)

KN-kode

Varebeskrivelse

Bestemmelsesland (1)

Restitutionssats

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

 

– Æg af fjerkræ:

 

 

0407 00 30

– – I andre tilfælde:

 

 

a)

for så vidt angår udførsel af ægalbumin henhørende under KN-kode 3502 11 90 og 3502 19 90

02

0,00

03

18,00

04

0,00

b)

for så vidt angår udførsel af andre varer

01

0,00

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

 

– Æggeblommer:

 

 

0408 11

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

84,72

0408 19

– – I andre tilfælde:

 

 

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Flydende:

 

 

Usødede

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Frosne:

 

 

Usødede

01

42,53

– Andre varer:

 

 

0408 91

– – Tørrede:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

53,67

0408 99

– – I andre tilfælde:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Egnet til menneskeføde:

 

 

Usødede

01

9,00


(1)  Bestemmelseslandene er følgende:

01

tredjelande. For Schweiz og Liechtenstein finder disse satser ikke anvendelse på de varer, der er anført i tabel I og II i protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Tyrkiet, Hongkong SAR og Rusland

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan og Filippinerne

04

alle bestemmelseslande med undtagelse af Schweiz, og bestemmelseslandene nævnt under 02 og 03.


RETSAKTER, HVIS OFFENTLIGGØRELSE IKKE ER OBLIGATORISK

11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/35


RÅDETS AFGØRELSE

af 1. december 2009

om vedtagelse af Rådets forretningsorden

(2009/937/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 240, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Lissabontraktaten medfører flere ændringer af Rådets funktionsmåde og dets formandskab, af Rådets struktur samt af typologien af Unionens retsakter og forløbet af vedtagelsesproceduren for retsakterne, hvorved der navnlig skelnes mellem lovgivningsmæssige retsakter og ikke-lovgivningsmæssige retsakter.

(2)

Forretningsordenen vedtaget den 15. september 2006 (1) bør derfor erstattes af en forretningsorden, der omfatter de ændringer, der er nødvendige til gennemførelse af Lissabontraktaten —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets forretningsorden af 15. september 2006 erstattes af bestemmelserne i bilaget.

Uanset artikel 2, stk. 2, i bilag III til Rådets forretningsorden finder de befolkningstal, der ved denne afgørelse indsættes i artikel 1 i det nævnte bilag, anvendelse i perioden fra den 1. december 2009 til den 31. december 2010.

Artikel 2

I overensstemmelse med protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union finder artikel 3, stk. 3, i Rådets forretningsorden som vedtaget ved denne afgørelse anvendelse på udkast til lovgivningsmæssige retsakter, der vedtages og fremsendes fra datoen for ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten.

Artikel 3

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2006/683/EF, Euratom af 15. september 2006 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 285 af 16.10.2006, s. 47).


BILAG

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET

Artikel 1

Almindelige bestemmelser, indkaldelse og arbejdssted

1.   Rådet træder sammen efter indkaldelse fra formanden på initiativ af denne, af et medlem af Rådet eller af Kommissionen (1).

2.   Formandskabet giver syv måneder inden starten af det pågældende halvår for hver rådssammensætning og efter passende samråd meddelelse om de påtænkte datoer for de samlinger, Rådet holder med henblik på at foretage lovgivende arbejde eller træffe konkrete afgørelser. Disse datoer anføres i ét dokument, der gælder for alle rådssammensætninger.

3.   Rådet har hjemsted i Bruxelles. I april, juni og oktober holder Rådet sine samlinger i Luxembourg (2).

Under ekstraordinære omstændigheder og i behørigt begrundede tilfælde kan Rådet eller komitéen af faste repræsentanter for medlemsstaternes regeringer (i det følgende benævnt »Coreper«) med enstemmighed beslutte, at en samling i Rådet skal holdes et andet sted.

4 (3).   Formandskabet for Rådet, undtagen i sammensætningen udenrigsanliggender, varetages af på forhånd sammensatte grupper på tre medlemsstater i en periode på 18 måneder. Disse grupper sammensættes ved ligelig rotation mellem medlemsstaterne under hensyn til deres forskelligartethed og den geografiske balance i Unionen.

Hvert medlem af gruppen varetager på skift i en periode på seks måneder formandskabet for alle rådssammensætninger, undtagen sammensætningen udenrigsanliggender. De øvrige medlemmer af gruppen bistår formandskabet på alle dets ansvarsområder på grundlag af et fælles program. Medlemmerne af gruppen kan indbyrdes træffe afgørelse om alternative ordninger.

5.   De afgørelser, der vedtages af Rådet eller Coreper i henhold til denne forretningsorden, vedtages ved simpelt flertal, medmindre forretningsordenen foreskriver en anden stemmeregel.

Medmindre der specifikt er bestemmelser herom, finder henvisninger til formandskabet eller formanden i denne forretningsorden anvendelse på enhver, der varetager formandskabet for en af Rådets sammensætninger eller eventuelt for et af dets forberedende organer.

Artikel 2

Rådssammensætninger, den rolle, der tillægges sammensætningen almindelige anliggender og sammensætningen udenrigsanliggender, og planlægning af arbejdet

1.   Rådet samles i forskellige sammensætninger afhængigt af de behandlede emner. Listen over andre rådssammensætninger end sammensætningerne almindelige anliggender og udenrigsanliggender vedtages af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal (4). Listen over Rådets sammensætninger findes i bilag I.

2.   Rådet for Almindelige Anliggender sikrer sammenhæng i de forskellige rådssammensætningers arbejde. Det forbereder Det Europæiske Råds møder og sørger for opfølgningen heraf sammen med formanden for Det Europæiske Råd og Kommissionen (5). Det har ansvaret for den overordnede samordning af politikkerne, institutionelle og administrative spørgsmål, horisontale sager med betydning for flere af Den Europæiske Unions politikker, såsom den flerårige finansielle ramme og udvidelsen, samt ethvert spørgsmål, der er fremsendt af Det Europæiske Råd, under hensyntagen til reglerne for Den Økonomiske og Monetære Union.

3.   De nærmere bestemmelser om forberedelsen af Det Europæiske Råds møder er fastsat i artikel 3 i Det Europæiske Råds forretningsorden som følger:

a)

Med henblik på den i Det Europæiske Råds forretningsordens artikel 2, stk. 2, nævnte forberedelse forelægger formanden mindst fire uger før hvert ordinært møde i Det Europæiske Råd, jf. artikel 1, stk. 1, i Det Europæiske Råds forretningsorden, i tæt samarbejde med det medlem af Det Europæiske Råd, der repræsenterer den medlemsstat, som varetager det halvårlige formandskab for Rådet, og med formanden for Kommissionen et forslag til kommenteret dagsorden for Rådet for Almindelige Anliggender.

Bidrag fra de øvrige rådssammensætninger til Det Europæiske Råds drøftelser fremsendes til Rådet for Almindelige Anliggender senest to uger før Det Europæiske Råds møde.

Formanden for Det Europæiske Råd forbereder i tæt samarbejde som omhandlet i første afsnit et udkast til retningslinjer for Det Europæiske Råds konklusioner og eventuelt udkast til konklusioner og udkast til afgørelser truffet af Det Europæiske Råd, som drøftes i Rådet for Almindelige Anliggender.

En sidste samling i Rådet for Almindelige Anliggender afholdes inden for fem dage før Det Europæiske Råds møde. På baggrund af denne sidste debat udarbejder formanden for Det Europæiske Råd den foreløbige dagsorden.

b)

Medmindre der foreligger tvingende og uforudsete forhold i forbindelse med f.eks. den internationale situation, kan Rådet i anden sammensætning eller et af de forberedende organer ikke drøfte et emne, der forelægges for Det Europæiske Råd, i tiden mellem den samling i Rådet for Almindelige Anliggender, efter hvilken den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råd udarbejdes, og Det Europæiske Råds møde.

c)

Det Europæiske Råd vedtager sin dagsorden ved begyndelsen af hvert møde.

Som hovedregel bør emner, der er optaget på dagsordenen, have været drøftet forudgående i overensstemmelse med bestemmelserne i dette stykke.

4.   Rådet for Almindelige Anliggender sikrer i samarbejde med Kommissionen sammenhæng og kontinuitet i de forskellige rådssammensætningers arbejde inden for rammerne af en flerårig planlægning i overensstemmelse med stk. 6 (6).

5.   Rådet for Udenrigsanliggender fastlægger Unionens optræden udadtil på grundlag af strategiske retningslinjer fastlagt af Det Europæiske Råd og sikrer sammenhæng i Unionens indsats (7). Det har ansvaret for Den Europæiske Unions optræden udadtil, dvs. den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, den fælles handelspolitik samt udviklingssamarbejde og humanitær bistand.

Rådet for Udenrigsanliggender har Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik som formand, som efter behov kan lade sig erstatte af det medlem af denne rådssammensætning, der repræsenterer den medlemsstat, som varetager det halvårlige formandskab for Rådet (8).

6.   For hver periode på 18 måneder udarbejder den på forhånd sammensatte gruppe på tre medlemsstater, der varetager formandskabet for Rådet i den pågældende periode, jf. artikel 1, stk. 4, et udkast til Rådets arbejdsprogram for denne periode. Dette udkast udarbejdes sammen med formanden for Rådet for Udenrigsanliggender for så vidt angår denne rådssammensætnings aktiviteter i denne periode. Udkastet til arbejdsprogram udarbejdes i tæt samarbejde med Kommissionen og formanden for Det Europæiske Råd og efter passende samråd. Det forelægges som ét dokument senest én måned inden den relevante periode, for at det kan blive godkendt af Rådet for Udenrigsanliggender (9).

7.   Det formandskab, der varetager formandskabet i den pågældende periode, udarbejder for hver rådssammensætning og efter passende samråd forslag til dagsorden for de rådssamlinger, der er berammet i det næste halvår med en foreløbig oversigt over det lovgivningsarbejde og de konkrete afgørelser, der påtænkes. Disse forslag udarbejdes senest en uge før starten af det pågældende halvår på grundlag af Rådets attenmånedersprogram og i samråd med Kommissionen. De anføres i ét dokument, der gælder for alle rådssammensætninger. Der kan efter behov føjes yderligere rådssamlinger til de oprindeligt påtænkte.

Viser det sig i løbet af en halvårsperiode, at en samling, der oprindelig er berammet til at holdes i det pågældende halvår, ikke længere er begrundet, indkalder formandskabet ikke til den pågældende samling.

Artikel 3 (10)

Dagsorden

1.   Formanden udarbejder på baggrund af Rådets attenmånedersprogram den foreløbige dagsorden for hver samling. Den sendes til Rådets øvrige medlemmer og til Kommissionen senest fjorten dage før samlingens begyndelse. Den fremsendes samtidig til medlemsstaternes nationale parlamenter.

2.   På den foreløbige dagsorden optages de punkter, for hvilke en begæring om optagelse fremsat af et af Rådets medlemmer eller af Kommissionen samt eventuelle dertil hørende bilag er modtaget i generalsekretariatet senest seksten dage før den pågældende samlings begyndelse. I den foreløbige dagsorden skal det angives ved en asterisk, hvis formandskabet, et medlem af Rådet eller Kommissionen kan begære afstemning om et punkt. Denne angivelse må først ske, når alle procedurekravene i traktaterne er blevet opfyldt.

3.   I de tilfælde, hvor den frist på otte uger, der er fastsat i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union og protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, finder anvendelse, kan punkter, der vedrører vedtagelsen af en lovgivningsmæssig retsakt eller en holdning ved førstebehandling som led i en almindelig lovgivningsprocedure først optages på den foreløbige dagsorden med henblik på afgørelse efter udløbet af fristen på otte uger.

Rådet kan fravige fristen på otte uger, jf. første afsnit, hvis optagelsen af et punkt falder ind under undtagelsesbestemmelsen om sager af hastende karakter i artikel 4 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union. Rådet træffer afgørelse i overensstemmelse med den stemmeregel, der gælder for vedtagelsen af den pågældende retsakt eller holdning.

Bortset fra i behørigt begrundede hastetilfælde skal der gå ti dage mellem det tidspunkt, hvor et udkast til lovgivningsmæssig retsakt optages på Rådets foreløbige dagsorden, og Rådets vedtagelse af en holdning (11).

4.   På den foreløbige dagsorden kan der kun optages punkter, hvortil bilagene er fremsendt til Rådets medlemmer og til Kommissionen senest samme dag, som denne dagsorden blev afsendt.

5.   Generalsekretariatet giver Rådets medlemmer og Kommissionen meddelelse om begæringer om optagelse og dertil hørende bilag, for hvilke de ovenfor fastsatte frister ikke er overholdt.

Medmindre hensynet til sagens hastende karakter tilsiger andet og med forbehold af stk. 3, fjerner formandskabet de punkter vedrørende udkast til lovgivningsmæssige retsakter fra den foreløbige dagsorden, som Coreper ikke har afsluttet behandlingen af senest ved udgangen af den uge, der går forud for ugen før den pågældende rådssamling.

6.   Den foreløbige dagsorden er opdelt i to dele, der vedrører henholdsvis forhandlinger om lovgivningsmæssige retsakter og aktiviteter af ikke-lovgivningsmæssig karakter. Den første del benævnes »lovgivningsmæssige forhandlinger« og den anden »aktiviteter af ikke-lovgivningsmæssig karakter«.

De punkter, der er anført i hver af disse to dele af den foreløbige dagsorden, opdeles i A-punkter og B-punkter. Som A-punkter optages de punkter, som vil kunne godkendes af Rådet uden debat; Rådets medlemmer og Kommissionen kan dog tilkendegive deres opfattelse i forbindelse med godkendelsen af sådanne punkter og få erklæringer optaget i protokollen.

7.   Dagsordenen vedtages af Rådet ved begyndelsen af hver samling. Der kræves enstemmighed i Rådet for at optage andre punkter på dagsordenen end dem, der er optaget på den foreløbige dagsorden. Punkter optaget på denne måde kan sættes under afstemning, hvis alle procedurekravene i traktaterne er opfyldt.

8.   Hvis stillingtagen til et punkt på listen over A-punkter kan påregnes at medføre fornyet debat, eller hvis et af Rådets medlemmer eller Kommissionen anmoder herom, udgår det pågældende A-punkt af dagsordenen, medmindre Rådet træffer anden bestemmelse.

9.   Anmodninger om optagelse af et punkt under »eventuelt« skal ledsages af en skriftlig redegørelse.

Artikel 4

Repræsentation af et medlem af Rådet

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 11 om afstemningsfuldmagt kan et medlem af Rådet, der er forhindret i at deltage i en samling, lade sig repræsentere.

Artikel 5

Samlinger

1.   Rådets samlinger er offentlige, når det forhandler og stemmer om udkast til lovgivningsmæssige retsakter (12). I andre tilfælde er Rådets samlinger ikke offentlige, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 8.

2.   Kommissionen indbydes til at deltage i Rådets samlinger. Det samme gælder Den Europæiske Centralbank i de tilfælde, hvor den udøver sin initiativret. Rådet kan dog vedtage at forhandle, uden at repræsentanter for Kommissionen eller Den Europæiske Centralbank er til stede i salen.

3.   Rådets og Kommissionens medlemmer kan være ledsaget af embedsmænd, som bistår dem. Disse embedsmænds navn og stilling skal på forhånd meddeles generalsekretariatet. Rådet kan bestemme, hvor mange personer pr. delegation, inkl. Rådets medlemmer, der samtidig må være til stede i Rådets mødesal.

4.   Adgang til Rådets samlinger er betinget af forevisning af et adgangskort (laissez-passer) udstedt af generalsekretariatet.

Artikel 6

Tavshedspligt og fremlæggelse af dokumenter i en retssag

1.   Med forbehold af artikel 7, 8 og 9 samt bestemmelserne om aktindsigt gælder der tavshedspligt om Rådets forhandlinger, medmindre Rådet træffer anden bestemmelse.

2.   Rådet eller Coreper kan tillade, at der under retssager fremlægges genparter eller uddrag af rådsdokumenter, der ikke allerede er gjort offentligt tilgængelige i henhold til bestemmelserne om aktindsigt.

Artikel 7

Lovgivningsprocedure og offentliggørelse

1.   Rådets samlinger er offentlige, når det forhandler og stemmer om udkast til lovgivningsmæssige retsakter. Med henblik herpå indeholder dagsordenen en del, der benævnes »lovgivningsmæssige forhandlinger«.

2.   Dokumenter forelagt for Rådet, der er opført under et punkt på dets dagsorden i den del, der er benævnt »lovgivningsmæssige forhandlinger«, offentliggøres sammen med de elementer af Rådets protokol, der vedrører denne del af dagsordenen.

3.   Rådets samlinger vedrørende delen »lovgivningsmæssige forhandlinger« på dagsordenen gøres tilgængelige for offentligheden i form af offentlig audiovisuel transmission, fortrinsvis til et tilhørerrum og ved transmission på alle EU-institutionernes officielle sprog ved hjælp af videostreaming. En optagelse af forhandlingerne skal være tilgængelig på Rådets internetsted i mindst en måned. Afstemningsresultatet gengives visuelt.

Generalsekretariatet orienterer på forhånd offentligheden om datoer og omtrentligt tidspunkt for sådanne audiovisuelle transmissioner og træffer alle praktiske foranstaltninger til at sikre en korrekt gennemførelse af denne artikel.

4.   Afstemningsresultater og stemmeforklaringer fra Rådets medlemmer eller deres repræsentanter i Forligsudvalget, jf. den almindelige lovgivningsprocedure, samt erklæringer til Rådets protokol og punkter i denne protokol, der vedrører mødet i Forligsudvalget, offentliggøres.

5.   Når Rådet får forelagt lovgivningsforslag eller -initiativer, afstår det fra at vedtage retsakter, der ikke er omhandlet i traktaterne, såsom resolutioner, konklusioner eller erklæringer, bortset fra sådanne, som ledsagede vedtagelsen af akten, og som skal optages i Rådets protokol.

Artikel 8

Andre tilfælde af forhandlinger i Rådet, der er tilgængelige for offentligheden, og offentlige debatter

1.   Når Rådet får forelagt et ikke-lovgivningsmæssigt forslag om vedtagelse af regler, der er juridisk bindende i eller for medlemsstaterne, gennem forordninger, direktiver eller afgørelser, på grundlag af de relevante bestemmelser i traktaterne, undtagen interne foranstaltninger, administrative eller budgetmæssige retsakter, retsakter, der vedrører forbindelserne mellem institutionerne eller de internationale forbindelser, eller ikke-bindende retsakter (såsom konklusioner, henstillinger eller resolutioner), gøres Rådets første forhandlinger om nye vigtige forslag tilgængelige for offentligheden. Formandskabet fastslår, hvilke nye forslag der er vigtige, og Rådet eller Coreper kan træffe anden afgørelse, når det er passende.

Formandskabet kan i det enkelte tilfælde beslutte, at Rådets efterfølgende forhandlinger om ét af de forslag, der er omhandlet i første afsnit, skal gøres tilgængelige for offentligheden, medmindre Rådet eller Coreper træffer anden afgørelse.

2.   Rådet eller Coreper kan med kvalificeret flertal træffe afgørelse om, at Rådet skal holde offentlige debatter om vigtige spørgsmål, der vedrører Den Europæiske Unions og dens borgeres interesser.

Formandskabet, Rådets medlemmer eller Kommissionen kan foreslå spørgsmål eller specifikke emner for sådanne debatter, idet de tager hensyn til spørgsmålets betydning og dets interesse for borgerne.

3.   Rådet for Almindelige Anliggender holder en offentlig orienterende debat om Rådets attenmånedersprogram. Orienterende debatter i andre rådssammensætninger om deres respektive prioriteter skal også være tilgængelige for offentligheden. Kommissionens fremlæggelse af sit femårsprogram, sit årlige arbejdsprogram og sin årlige politikstrategi samt de efterfølgende debatter i Rådet skal være tilgængelige for offentligheden.

4.   Ved udsendelsen af den foreløbige dagsorden i henhold til artikel 3

a)

skal de punkter på Rådets dagsorden, der er tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med stk. 1, markeres med ordene »offentlig forhandling«

b)

skal de punkter på Rådets dagsorden, der er tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med stk. 2 og 3, markeres med ordene »offentlig debat«.

Rådets forhandlinger og offentlige debatter gøres tilgængelige for offentligheden i henhold til denne artikel i form af offentlig transmission som omhandlet i artikel 7, stk. 3.

Artikel 9

Afstemningsresultaternes, stemmeforklaringernes og protokollernes tilgængelighed for offentligheden i andre tilfælde

1.   Når Rådet vedtager ikke-lovgivningsmæssige retsakter som omhandlet i artikel 8, stk. 1, offentliggøres afstemningsresultaterne og stemmeforklaringerne fra Rådets medlemmer samt erklæringerne til Rådets protokol og de punkter i denne protokol, der vedrører vedtagelsen af sådanne retsakter.

2.   Afstemningsresultatet offentliggøres herudover,

a)

når Rådet optræder inden for rammerne af afsnit V i TEU, og Rådet eller Coreper enstemmigt træffer beslutning om offentliggørelse på begæring af et af deres medlemmer

b)

hvis Rådet eller Coreper i øvrigt træffer beslutning om offentliggørelse på begæring af et af deres medlemmer.

Når resultatet af afstemninger i Rådet offentliggøres i henhold til første afsnit, litra a) og b), skal de stemmeforklaringer, der er afgivet i forbindelse med afstemningen, på begæring af de berørte medlemmer af Rådet ligeledes offentliggøres under overholdelse af denne forretningsorden og under hensyntagen til retssikkerheden og Rådets interesser.

Erklæringerne til optagelse i Rådets protokol og de punkter i denne protokol, der vedrører vedtagelsen af de i første afsnit, litra a) og b) omhandlede retsakter, offentliggøres, når Rådet eller Coreper træffer beslutning om offentliggørelse på begæring af et af deres medlemmer.

3.   Bortset fra de tilfælde, hvor Rådets forhandlinger er tilgængelige for offentligheden i henhold til artikel 7 og 8, offentliggøres afstemningsresultatet ikke i forbindelse med forhandlinger, der fører til enten vejledende afstemninger eller vedtagelse af forberedende retsakter.

Artikel 10

Aktindsigt i Rådets dokumenter

De særlige bestemmelser vedrørende aktindsigt i Rådets dokumenter findes i bilag II.

Artikel 11

Afstemningsregler og quorum

1.   Rådet foretager afstemning på initiativ af sin formand.

Formanden skal endvidere indlede en afstemningsprocedure på initiativ af et medlem af Rådet eller af Kommissionen, såfremt et flertal af Rådets medlemmer udtaler sig herfor.

2.   Rådets medlemmer stemmer i den medlemsstatsrækkefølge, der er fastsat i henhold til listen over de successive formandskaber, idet der begyndes med det medlem, som ifølge denne rækkefølge følger efter det medlem, som varetager formandskabet.

3.   Hvert medlem af Rådet kan kun fra ét af de øvrige medlemmer modtage fuldmagt til at stemme (13).

4.   Rådet kan kun foretage en afstemning, hvis et flertal af de medlemmer af Rådet, der ifølge traktaterne kan deltage i afstemningen, er til stede. Ved afstemningen sikrer formanden sig, bistået af generalsekretariatet, at Rådet er beslutningsdygtigt.

5.   Indtil den 31. oktober 2014 skal det, når Rådet træffer en afgørelse, i forbindelse med hvilken der skal være kvalificeret flertal, hvis et medlem af Rådet kræver det, kontrolleres, at de medlemsstater, der udgør det kvalificerede flertal, repræsenterer mindst 62 % af Den Europæiske Unions samlede befolkning beregnet i overensstemmelse med befolkningstallene i artikel 1 i bilag III. Dette stykke finder også anvendelse mellem den 1. november 2014 og den 31. marts 2017, når et medlem af Rådet kræver det i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i protokollen om overgangsbestemmelser.

Artikel 12

Almindelig skriftlig procedure og stiltiende samtykkeprocedure

1.   Rådets retsakter kan, hvis de haster, vedtages ved skriftlig procedure, såfremt Rådet eller Coreper enstemmigt træffer beslutning herom. Formanden kan ligeledes under særlige omstændigheder foreslå, at der anvendes skriftlig procedure; i så fald anvendes proceduren kun, hvis alle Rådets medlemmer giver deres tilslutning hertil.

Vedrører den skriftlige procedure en sag, som Kommissionen har forelagt for Rådet, kræves endvidere Kommissionens samtykke.

Generalsekretariatet udarbejder hver måned en oversigt over de retsakter, der er vedtaget ved skriftlig procedure. Denne oversigt indeholder eventuelle erklæringer til optagelse i Rådets protokol. De dele af oversigten, der vedrører vedtagelsen af lovgivningsmæssige retsakter, offentliggøres.

2.   Rådet kan på initiativ af formandskabet træffe afgørelse ved en forenklet skriftlig procedure, den såkaldte »stiltiende samtykkeprocedure«:

a)

med henblik på at vedtage teksten til et svar på en skriftlig forespørgsel eller eventuelt en mundtlig forespørgsel til Rådet fra et medlem af Europa-Parlamentet, efter at Coreper har behandlet udkastet til svar (14)

b)

med henblik på at beskikke medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget, efter at Coreper har behandlet udkastet til afgørelse

c)

med henblik på at træffe afgørelse om at høre andre institutioner, organer, kontorer eller agenturer, når en sådan høring er påkrævet ifølge traktaterne

d)

med henblik på at iværksætte den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik gennem Coreunettet (stiltiende Coreusamtykkeprocedure) (15).

I så fald anses den relevante tekst for vedtaget efter udløbet af den frist, som formandskabet har fastsat under hensyn til, hvor meget sagen haster, medmindre et medlem af Rådet fremsætter indvendinger.

3.   Generalsekretariatet fastslår, at skriftlige procedurer er afsluttet.

Artikel 13

Protokol

1.   Der udfærdiges for hver samling en protokol, der efter godkendelse undertegnes af generalsekretæren. Generalsekretæren kan delegere sin undertegnelsesbeføjelse til generaldirektører i generalsekretariatet.

Protokollen skal i almindelighed for hvert punkt på dagsordenen indeholde:

en angivelse af de dokumenter, der er blevet forelagt for Rådet

de afgørelser, der er truffet, eller de konklusioner, som Rådet er nået frem til

de erklæringer, som Rådet har fremsat, og dem, som medlemmer af Rådet eller Kommissionen har begæret optaget.

2.   Udkastet til protokol udarbejdes af generalsekretariatet inden for en frist på femten dage og forelægges Rådet eller Coreper til godkendelse.

3.   Hvert af Rådets medlemmer samt Kommissionen kan inden godkendelsen af protokollen anmode om en mere udførlig affattelse for så vidt angår et punkt på dagsordenen. Disse anmodninger kan fremsættes i Coreper.

4.   Protokollen for delen »lovgivningsmæssige forhandlinger« på samlingerne i Rådet sendes efter godkendelsen direkte til de nationale parlamenter samtidig med fremsendelsen til medlemsstaternes regeringer.

Artikel 14

Forhandlinger og afgørelser på grundlag af dokumenter og udkast udfærdiget på de sprog, der er omhandlet i den gældende ordning på det sproglige område

1.   Medmindre andet vedtages enstemmigt af Rådet på grund af sagens hastende karakter, kan Rådet kun forhandle og træffe afgørelse på grundlag af dokumenter og udkast, der er udfærdiget på de sprog, der er omhandlet i den gældende ordning på det sproglige område.

2.   Ethvert medlem af Rådet kan modsætte sig forhandling, såfremt teksten til eventuelle ændringsforslag ikke er udarbejdet på de af de i stk. 1 omhandlede sprog, som medlemmet angiver.

Artikel 15

Undertegnelse af retsakter

Teksten til retsakter, som vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure, samt teksten til retsakter, som vedtages af Rådet, undertegnes af den person, der er formand på tidspunktet for vedtagelsen, samt af generalsekretæren. Generalsekretæren kan delegere sin undertegnelsesbeføjelse til generaldirektører i generalsekretariatet.

Artikel 16 (16)

Manglende mulighed for at deltage i en afstemning

Ved anvendelsen af denne forretningsorden tages der behørigt hensyn til de tilfælde, hvor et eller flere medlemmer af Rådet i henhold til traktaterne ikke kan deltage i afstemningen, jf. bilag IV.

Artikel 17

Offentliggørelse af retsakter i EU-Tidende

1.   Følgende offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (i det følgende benævnt »EU-Tidende«) på generalsekretærens foranledning:

a)

de retsakter, der er omhandlet i artikel 297, stk. 1 og 2, andet afsnit, i TEUF

b)

de holdninger ved førstebehandling, som Rådet har fastlagt efter den almindelige lovgivningsprocedure, samt begrundelserne herfor

c)

de initiativer, som er forelagt for Rådet i overensstemmelse med artikel 76 i TEUF med henblik på vedtagelsen af en lovgivningsmæssig retsakt

d)

de internationale aftaler, som Unionen har indgået.

Det meddeles i EU-Tidende, hvornår sådanne aftaler træder i kraft

e)

de internationale aftaler, som er indgået af Unionen inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medmindre Rådet træffer anden afgørelse på grundlag af artikel 4 og 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (17).

Det meddeles i EU-Tidende, hvornår aftaler, der er offentliggjort i EU-Tidende, træder i kraft.

2.   Medmindre Rådet eller Coreper træffer anden afgørelse, offentliggøres følgende i EU-Tidende på generalsekretærens foranledning:

a)

de initiativer, som er forelagt for Rådet i overensstemmelse med artikel 76 i TEUF i andre tilfælde end dem, der er omhandlet i stk. 1, litra c)

b)

de direktiver og afgørelser, der er omhandlet i artikel 297, stk. 2, tredje afsnit, i TEUF, og henstillinger og udtalelser undtagen de afgørelser, der er omhandlet i stk. 3 i nærværende artikel.

3.   Rådet eller Coreper beslutter i hvert enkelt tilfælde med enstemmighed, om afgørelser som omhandlet i artikel 25 i TEU skal offentliggøres i EU-Tidende på generalsekretærens foranledning.

4.   Rådet eller Coreper beslutter i hvert enkelt tilfælde og under hensyntagen til den eventuelle offentliggørelse af basisretsakten, om følgende skal offentliggøres i EU-Tidende på generalsekretærens foranledning:

a)

afgørelser om gennemførelsen af de afgørelser, der er omhandlet i artikel 25 i TEU

b)

afgørelser vedtaget i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, første og andet led, i TEU

c)

andre rådsretsakter som f.eks. konklusioner eller resolutioner.

5.   Når der ved en aftale indgået mellem Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab og en eller flere stater eller internationale organisationer nedsættes et organ med beføjelse til at træffe afgørelser, beslutter Rådet ved aftalens indgåelse, om dette organs afgørelser skal offentliggøres i EU-Tidende.

Artikel 18

Meddelelse af retsakter

1.   Generalsekretæren eller en generaldirektør, som handler på dennes vegne, giver dem, som de pågældende retsakter er rettet til, meddelelse om de direktiver og afgørelser, der er omhandlet i artikel 297, stk. 2, tredje afsnit, i TEUF.

2.   I det omfang følgende retsakter ikke offentliggøres i EU-Tidende, giver generalsekretæren eller en generaldirektør, der handler på dennes vegne, meddelelse herom til dem, som de er rettet til:

a)

henstillinger

b)

afgørelser som omhandlet i artikel 25 i TEU.

3.   Generalsekretæren eller en generaldirektør, der handler på dennes vegne, udleverer bekræftede genparter af Rådets direktiver og afgørelser som omhandlet i artikel 297, stk. 2, tredje afsnit, i TEUF samt af Rådets henstillinger til medlemsstaternes regeringer og til Kommissionen.

Artikel 19 (18)

Coreper, komitéer, udvalg og arbejdsgrupper

1.   Coreper har til opgave at forberede arbejdet i alle samlinger i Rådet og at udføre de hverv, der tildeles Coreper af Rådet. Coreper skal under alle omstændigheder (19) drage omsorg for sammenhængen i Den Europæiske Unions politikker og aktiviteter samt for overholdelse af følgende principper og regler:

a)

principperne om legalitet, subsidiaritet, proportionalitet og begrundelse af retsakterne

b)

reglerne om Unionens institutioners, organers, kontorers og agenturers beføjelser

c)

budgetbestemmelserne

d)

reglerne om procedure, åbenhed og kvalitet i retsakternes affattelse.

2.   Samtlige punkter på dagsordenen for en samling i Rådet behandles først af Coreper, medmindre denne træffer anden bestemmelse. Coreper søger på sit eget niveau at tilvejebringe en løsning, som forelægges Rådet til vedtagelse. Coreper sørger for, at sagerne forelægges Rådet i en passende form, og forelægger det eventuelt indstillinger, løsningsmuligheder eller løsningsforslag. I hastesager kan Rådet med enstemmighed beslutte at behandle et spørgsmål, uden at en sådan forudgående behandling har fundet sted.

3.   Komitéer, udvalg eller arbejdsgrupper kan nedsættes af Coreper eller med Corepers billigelse med henblik på udførelse af bestemte, på forhånd fastlagte forberedende opgaver eller undersøgelser.

Generalsekretariatet ajourfører og offentliggør regelmæssigt listen over de forberedende organer. Kun de komitéer, udvalg og arbejdsgrupper, der er opført på listen, kan holde møder som Rådets forberedende organer.

4.   Møderne i Coreper har afhængigt af dagsordenens punkter den faste repræsentant eller den stedfortrædende faste repræsentant fra den medlemsstat, der har formandskabet i Rådet for Almindelige Anliggender, som formand.

Formandskabet for Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité varetages af en repræsentant for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formandskabet for de øvrige organer, der forbereder arbejdet i de forskellige rådssammensætninger, undtagen udenrigsanliggender, påhviler en delegeret fra den medlemsstat, der varetager formandskabet for den pågældende rådssammensætning, medmindre Rådet træffer anden afgørelse med kvalificeret flertal. Den liste, der er omhandlet i stk. 3, andet afsnit, opregner også de forberedende organer, for hvilke Rådet har truffet afgørelse om en anden type formandskab i overensstemmelse med artikel 4 i Det Europæiske Råds afgørelse om udøvelsen af formandskabet for Rådet.

5.   Møder i udvalg og komitéer, bortset fra Coreper, samt i arbejdsgrupper, der forbereder samlinger i Rådet i de sammensætninger, der kun træder sammen én gang hvert halvår, har, når samlingerne holdes i dette halvårs første tre måneder, og møderne finder sted før det pågældende halvår, som formand en delegeret fra den medlemsstat, der har formandskabet på de pågældende samlinger i Rådet.

6.   Med forbehold af de tilfælde, hvor der anvendes en anden type formandskab, når en sag fortrinsvis vil blive behandlet i løbet af et bestemt halvår, kan en delegeret fra den medlemsstat, der har formandskabet i det pågældende halvår, i det foregående halvår påtage sig formandskabet for komitéerne/udvalgene, bortset fra Coreper, samt for arbejdsgrupperne, når disse behandler den pågældende sag. Den praktiske gennemførelse af dette afsnit aftales mellem de to berørte formandskaber.

Ved behandlingen af Unionens budget for et givet regnskabsår varetages formandskabet for møderne i Rådets forberedende organer, bortset fra Coreper, når disse forbereder punkter på Rådets dagsorden vedrørende behandlingen af budgettet, af en delegeret fra den medlemsstat, der har formandskabet i Rådet i sidste halvdel af det kalenderår, der går forud for det givne regnskabsår. Det samme gælder, under forudsætning af det andet formandskabs accept, formandskabet for samlinger i Rådet på det tidspunkt, hvor de pågældende budgetspørgsmål drøftes. De berørte formandskaber konsulterer hinanden om de praktiske arrangementer.

7.   I overensstemmelse med de relevante bestemmelser, der er omhandlet nedenfor, kan Coreper træffe følgende procedureafgørelser, hvis de spørgsmål, som vedrører disse afgørelser, er optaget på den foreløbige dagsorden mindst tre arbejdsdage før mødet. Der kræves enstemmighed i Coreper for at fravige denne frist (20):

a)

beslutning om, at en samling i Rådet skal holdes et andet sted end i Bruxelles eller Luxembourg (artikel 1, stk. 3)

b)

tilladelse til, at der under retssager fremlægges en genpart eller et uddrag af et rådsdokument (artikel 6, stk. 2)

c)

beslutning om at holde en offentlig rådsdebat eller om ikke at gøre en given forhandling i Rådet tilgængelig for offentligheden (artikel 8, stk. 1, 2 og 3)

d)

beslutning om, at afstemningsresultater og erklæringer optaget i Rådets protokol i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, skal offentliggøres

e)

beslutning om, at der skal anvendes skriftlig procedure (artikel 12, stk. 1)

f)

godkendelse eller ændring af Rådets protokol (artikel 13, stk. 2 og 3)

g)

beslutning om, hvorvidt en tekst eller en retsakt skal offentliggøres i EU-Tidende (artikel 17, stk. 2, 3 og 4)

h)

beslutning om, at en institution eller et organ skal høres, når sådanne høringer ikke er obligatoriske i henhold til traktaterne

i)

beslutning om, at der skal fastsættes en frist for høring af en institution eller et organ, eller at denne frist skal forlænges

j)

beslutning om, at fristerne i artikel 294, stk. 14, i TEUF skal forlænges

k)

godkendelse af teksten til en skrivelse til en institution eller et organ.

Artikel 20

Formandskabet og afvikling af arbejdet i god ro og orden

1.   Formandskabet sørger for anvendelsen af denne forretningsorden og drager omsorg for, at debatterne afvikles i god ro og orden. Formandskabet sørger navnlig for selv at overholde og sørge for overholdelsen af bestemmelserne i bilag V vedrørende Rådets arbejdsmetoder.

For at sikre, at debatterne afvikles i god ro og orden, kan formandskabet endvidere, medmindre Rådet træffer anden afgørelse, træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at fremme en optimal udnyttelse af den tid, der er til rådighed på samlingerne, og navnlig:

a)

med henblik på behandlingen af et bestemt punkt begrænse antallet af personer fra hver enkelt delegation, der kan være til stede i mødelokalet under samlingen, og beslutte, om der skal åbnes et tilhørerrum

b)

fastsætte rækkefølgen for behandlingen af de enkelte punkter samt den tid, der skal afsættes til drøftelse af dem

c)

bestemme, hvor lang tid der skal afsættes til drøftelse af et bestemt punkt, især ved at begrænse taletiden og fastlægge rækkefølgen af indlæg

d)

anmode delegationerne om at fremlægge deres forslag til ændring af en foreliggende tekst skriftligt inden en nærmere angivet dato, om nødvendigt ledsaget af en kortfattet forklaring

e)

anmode de delegationer, der på et givet punkt eller med hensyn til en given tekst eller en del heraf måtte have sammenfaldende eller lignende opfattelser, om at vælge en talsmand, som på samlingen eller skriftligt forud herfor kan fremlægge disse delegationers holdning.

2.   Det halvårlige formandskab bistås, uden at dette berører bestemmelserne i artikel 19, stk. 4-6, og dets beføjelser og overordnede politiske ansvar, på alle dets ansvarsområder og på grundlag af attenmånedersprogrammet eller andre aftalte ordninger af de øvrige medlemmer af den på forhånd sammensatte gruppe på tre medlemsstater, jf. artikel 1, stk. 4. Det bistås ligeledes, hvor det er nødvendigt, af repræsentanten fra den medlemsstat, der varetager det efterfølgende formandskab. Repræsentanten eller et medlem af den omhandlede gruppe skal på formandskabets anmodning og i overensstemmelse med formandskabets instrukser afløse dette, når der er behov for det, aflaste formandskabet med hensyn til nogle af dets opgaver, når det er nødvendigt, og sikre kontinuiteten i Rådets arbejde.

Artikel 21 (21)  (22)

Rapporter fra komitéer, udvalg og arbejdsgrupper

Uanset de øvrige bestemmelser i denne forretningsorden tilrettelægger formandskabet møderne i de forskellige komitéer, udvalg og arbejdsgrupper på en sådan måde, at deres rapporter kan være til rådighed inden det møde i Coreper, hvor rapporterne skal behandles.

Medmindre hensynet til sagens hastende karakter tilsiger andet, udsætter formandskabet behandlingen af de punkter vedrørende lovgivningsmæssige retsakter, som Coreper, komitéen, udvalget eller arbejdsgruppen ikke har færdigbehandlet mindst fem arbejdsdage inden mødet, til et senere møde i Coreper.

Artikel 22

Kvaliteten af affattelsen (23)

Med henblik på at bistå Rådet med at overvåge kvaliteten af affattelsen af de retsakter, det vedtager, skal Den Juridiske Tjeneste på et passende tidspunkt kontrollere kvaliteten af affattelsen af forslag og udkast til retsakter og fremsætte forslag til affattelse for Rådet og dets organer i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse (24).

De, der forelægger tekster som led i Rådets arbejde, skal under hele lovgivningsprocessen drage særlig omsorg for kvaliteten af affattelsen af teksterne.

Artikel 23

Generalsekretæren og generalsekretariatet

1.   Rådet bistås af et generalsekretariat, der ledes af en generalsekretær udnævnt af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

2.   Rådet træffer afgørelse om generalsekretariatets organisation (25).

Under Rådets myndighed træffer generalsekretæren alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at generalsekretariatet fungerer tilfredsstillende.

3.   Generalsekretariatet inddrages nært og kontinuerligt i planlægningen, samordningen og sikringen af sammenhængen i Rådets arbejde og gennemførelsen af dets attenmånedersprogram. Under formandskabets ansvar og ledelse bistår generalsekretariatet formandskabet med at nå frem til mulige løsninger.

4.   Generalsekretæren forelægger Rådet overslaget over dets udgifter i så god tid, at fristerne i de finansielle bestemmelser kan overholdes.

5.   Generalsekretæren har det fulde ansvar for forvaltningen af de bevillinger, der er opført på budgettet, sektion II, Det Europæiske Råd og Rådet, og træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre en forsvarlig forvaltning. Generalsekretæren anvender disse bevillinger i overensstemmelse med finansforordningen vedrørende Unionens budget.

Artikel 24

Sikkerhed

Rådet vedtager med kvalificeret flertal Rådets sikkerhedsforskrifter.

Artikel 25

Opgaver som depositar for aftaler

Når generalsekretæren udpeges som depositar for en aftale indgået mellem Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab og en eller flere stater eller internationale organisationer deponeres dokumenterne vedrørende ratifikation, accept eller godkendelse af disse aftaler i Rådet.

I sådanne tilfælde fungerer generalsekretæren som depositar og sørger også for, at ikrafttrædelsesdatoen for de pågældende aftaler offentliggøres i EU-Tidende.

Artikel 26

Repræsentation i Europa-Parlamentet

Rådets repræsentation i Europa-Parlamentet og dettes udvalg varetages af formandskabet eller med dettes samtykke af et medlem af den på forhånd sammensatte gruppe på tre medlemsstater, jf. artikel 1, stk. 4, af det efterfølgende formandskab eller af generalsekretæren. Efter mandat fra formandskabet kan Rådet også lade sig repræsentere i Europa-Parlamentets udvalg af højtstående embedsmænd fra generalsekretariatet.

For så vidt angår Rådet for Udenrigsanliggender varetages Rådets repræsentation i Europa-Parlamentet og dets udvalg af formanden. Formanden kan efter behov lade sig erstatte af det medlem af denne rådssammensætning, der repræsenterer den medlemsstat, som varetager det halvårlige formandskab for Rådet. Efter mandat fra formanden kan Rådet for Udenrigsanliggender også lade sig repræsentere i Europa-Parlamentets udvalg af højtstående embedsmænd fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil eller eventuelt fra generalsekretariatet.

Rådet kan desuden gøre Europa-Parlamentet bekendt med sine synspunkter ved skriftlig meddelelse.

Artikel 27

Bestemmelser om retsakternes udformning

Bestemmelserne om retsakternes udformning findes i bilag VI.

Artikel 28

Postforsendelser til Rådet

Postforsendelser til Rådet sendes til formanden på følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

rue de la Loi, 175

B - 1048 Bruxelles

BILAG I

Liste over rådssammensætninger

1.

Almindelige anliggender (26)

2.

Udenrigsanliggender (27)

3.

Økonomi og finans (28)

4.

Retlige og indre anliggender (29)

5.

Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik

6.

Konkurrenceevne (det indre marked, industri og forskning) (30)

7.

Transport, telekommunikation og energi

8.

Landbrug og fiskeri

9.

Miljø

10.

Uddannelse, ungdom og kultur (31).

Det er op til hver enkelt medlemsstat at bestemme, hvordan den repræsenteres i Rådet, jf. artikel 16, stk. 2, i TEU.

Flere ministre kan deltage som fagministre i en og samme rådssammensætning, idet dagsordenen og tilrettelæggelsen af arbejdet tilpasses i overensstemmelse hermed (32).

BILAG II

Særlige bestemmelser vedrørende aktindsigt i Rådets dokumenter

Artikel 1

Anvendelsesområde

Enhver fysisk eller juridisk person har ret til aktindsigt i Rådets dokumenter med forbehold af de principper, betingelser og begrænsninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001, og de særlige bestemmelser, der er fastsat i dette bilag.

Artikel 2

Høring i forbindelse med dokumenter fra tredjemand

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 4, stk. 5, og artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001 skal den pågældende tredjemand, medmindre det efter gennemgang af dokumentet i lyset af artikel 4, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001 er klart, at det ikke skal offentliggøres, høres, såfremt

a)

dokumentet er følsomt som defineret i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001

b)

dokumentet hidrører fra en medlemsstat og

er blevet forelagt Rådet inden den 3. december 2001, eller

den pågældende medlemsstat har anmodet om, at det ikke udleveres uden dens forudgående samtykke.

2.   I alle andre tilfælde, hvor Rådet fra tredjemand modtager en begæring vedrørende et dokument, som det er i besiddelse af, hører generalsekretariatet med henblik på anvendelsen af artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1049/2001 vedkommende tredjemand, medmindre det efter gennemgang af dokumentet i lyset af artikel 4, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001 er klart, om det skal eller ikke skal offentliggøres.

3.   Tredjemand skal høres skriftligt (herunder ved e-post) og have en rimelig frist til at svare under hensyn til den frist, der er fastsat i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1049/2001. I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal tredjemand anmodes om at udtale sig skriftligt.

4.   Såfremt dokumentet ikke falder ind under stk. 1, litra a) eller b), og generalsekretariatet ikke på baggrund af tredjemands negative udtalelse er overbevist om, at artikel 4, stk. 1 eller 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse, skal sagen forelægges Rådet.

Såfremt Rådet påtænker at offentliggøre dokumentet, underrettes vedkommende tredjemand straks skriftligt om, at Rådet vil offentliggøre dokumentet efter en periode på mindst 10 hverdage. Samtidig gøres vedkommende tredjemand opmærksom på artikel 279 i TEUF.

Artikel 3

Anmodninger om høring modtaget fraandre institutioner eller medlemsstater

Når en anden institution eller en medlemsstat hører Rådet om en begæring vedrørende et rådsdokument, skal henvendelsen ske pr. e-post til access@consilium.europa.eu eller pr. fax til nr. +32(0)2 281 63 61.

Generalsekretariatet afgiver omgående udtalelse på Rådets vegne under hensyn til den tid, den pågældende institution eller medlemsstat har brug for til at træffe afgørelse, og senest inden fem arbejdsdage.

Artikel 4

Dokumenter, som hidrører fra medlemsstaterne

Enhver anmodning, som en medlemsstat fremsætter i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1049/2001, skal indgives skriftligt til generalsekretariatet.

Artikel 5

Anmodninger fremsat af medlemsstaterne

Hvis en medlemsstat fremsætter en anmodning til Rådet, behandles denne i overensstemmelse med artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001 og de relevante bestemmelser i dette bilag. Hvis den, der har fremsat begæringen om aktindsigt, får helt eller delvist afslag, underrettes vedkommende om, at begæringen, hvis den genfremsættes, skal sendes direkte til Rådet.

Artikel 6

Den adresse, begæringerne skal sendes til

Begæringer om aktindsigt indgives skriftligt til generalsekretæren for Rådet, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, eller sendes med e-post til access@consilium.europa.eu eller med fax til nr. +32(0)2 281 63 61.

Artikel 7

Behandling af oprindelige begæringer

Begæringer om aktindsigt i Rådets dokumenter behandles af generalsekretariatet, jf. dog artikel 9, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Artikel 8

Behandling af genfremsatte begæringer

Afgørelse om genfremsatte begæringer træffes af Rådet, jf. dog artikel 9, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Artikel 9

Gebyrer

Gebyrer for kopiering og fremsendelse af genparter af rådsdokumenter fastsættes af generalsekretæren.

Artikel 10

Offentligt register over rådsdokumenter

1.   Generalsekretariatet er ansvarligt for at give offentligheden adgang til registret over rådsdokumenter.

2.   Foruden henvisninger til dokumenterne angives det i registret, hvilke dokumenter udarbejdet efter den 1. juli 2000 der allerede er gjort offentligt tilgængelige. Deres indhold gøres tilgængeligt på internettet, jf. dog Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (33) samt artikel 16 i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Artikel 11

Direkte adgang til dokumenter for offentligheden

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle ikke-klassificerede rådsdokumenter og berører ikke muligheden for at fremsætte en skriftlig begæring i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 1049/2001.

2.   I denne artikel forstås ved

—   »rundsendelse«: distribution af den endelige udgave af et dokument til Rådets medlemmer, deres repræsentanter eller delegerede

—   »lovgivningsdokument«: ethvert dokument vedrørende behandlingen og vedtagelsen af lovgivningsmæssige retsakter.

3.   Generalsekretariatet gør følgende dokumenter tilgængelige for offentligheden, så snart de er rundsendt:

a)

dokumenter, der ikke er affattet af Rådet eller en medlemsstat, og som er offentliggjort af deres ophavsmand eller med dennes samtykke

b)

foreløbige dagsordener for samlinger i Rådet i dets forskellige sammensætninger

c)

enhver tekst, der er vedtaget af Rådet, og som er bestemt til at offentliggøres i EU-Tidende

4.   For så vidt følgende dokumenter klart ikke er omfattet af en af de undtagelser, der er fastsat i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan generalsekretariatet også gøre dem tilgængelige for offentligheden, så snart de er rundsendt:

a)

foreløbige dagsordener for komitéer, udvalg og arbejdsgrupper

b)

andre dokumenter såsom orienterende noter, rapporter, situationsrapporter og statusrapporter fra Rådet eller et af dets forberedende organer, når der heri ikke gives udtryk for delegationernes individuelle holdninger, bortset fra udtalelser og bidrag fra Den Juridiske Tjeneste.

5.   Ud over de dokumenter, der er omhandlet i stk. 3 og 4, gør generalsekretariatet følgende lovgivningsdokumenter og andre dokumenter tilgængelige for offentligheden, så snart de er rundsendt:

a)

følgeskrivelser og oversættelser/kopier af skrivelser vedrørende lovgivningsmæssige retsakter og afgørelser som omhandlet i forretningsordenens artikel 8, stk. 1, som andre EU-institutioner og -organer eller, jf. dog artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1049/2001, en medlemsstat har sendt til Rådet

b)

dokumenter forelagt for Rådet, der er opført under et punkt på dets dagsorden under delen »lovgivningsmæssige forhandlinger« eller markeret med ordene »offentlig forhandling« eller »offentlig debat« i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 8

c)

noter fremsendt til Coreper og/eller Rådet til godkendelse (I/A-punkts-noter og A-punkts-noter) vedrørende udkast til lovgivningsmæssige retsakter og afgørelser som omhandlet i forretningsordenens artikel 8, stk. 1, samt de udkast til lovgivningsmæssige retsakter og afgørelser som omhandlet i forretningsordenens artikel 8, stk. 1, de vedrører

d)

retsakter vedtaget af Rådet efter en almindelig eller en særlig lovgivningsprocedure og fælles udkast godkendt af Forligsudvalget som led i en almindelig lovgivningsprocedure.

6.   Efter vedtagelse af en af de retsakter, der er omhandlet i stk. 5, litra d), eller endelig vedtagelse af den pågældende retsakt gør generalsekretariatet ethvert dokument vedrørende denne retsakt, der er udarbejdet inden en sådan retsakt og ikke er omfattet af en af undtagelserne i artikel 4, stk. 1 og 2, samt stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1049/2001, såsom orienterende noter, rapporter, situationsrapporter og statusrapporter fra Rådet eller et af dets forberedende organer (referater), bortset fra udtalelser og bidrag fra Den Juridiske Tjeneste, offentligt tilgængeligt.

På anmodning af en medlemsstat gøres dokumenter, der er omfattet af første afsnit, og som afspejler denne medlemsstats delegations individuelle holdning i Rådet, ikke tilgængelige for offentligheden.

BILAG III

Gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne vedrørende stemmevægtningen i Rådet

Artikel 1

Med henblik på anvendelsen af artikel 16, stk. 5, i TEU og artikel 3, stk. 3 og 4, i protokollen om overgangsbestemmelser fastsættes det samlede befolkningstal for hver medlemsstat for perioden fra 1. december 2009 til 31. december 2010 således:

Medlemsstat

Befolkning

(x 1 000)

Tyskland

82 002,4

Frankrig

64 350,8

Det Forenede Kongerige

61 576,1

Italien

60 045,1

Spanien

45 828,2

Polen

38 135,9

Rumænien

21 498,6

Nederlandene

16 485,8

Grækenland

11 260,4

Belgien

10 750,0

Portugal

10 627,3

Den Tjekkiske Republik

10 467,5

Ungarn

10 031,0

Sverige

9 256,3

Østrig

8 355,3

Bulgarien

7 606,6

Danmark

5 511,5

Slovakiet

5 412,3

Finland

5 326,3

Irland

4 450,0

Litauen

3 349,9

Letland

2 261,3

Slovenien

2 032,4

Estland

1 340,4

Cypern

796,9

Luxembourg

493,5

Malta

413,6

I alt

499 665,1

Tærskel (62 %)

309 792,4

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne giver inden den 1. september hvert år Den Europæiske Unions statistiske kontor oplysninger om deres samlede befolkning pr. 1. januar samme år.

2.   Med virkning fra den 1. januar hvert år tilpasser Rådet de tal, der er nævnt i artikel 1, i overensstemmelse med de oplysninger, Den Europæiske Unions statistiske kontor har til rådighed pr. 30. september det foregående år. Denne afgørelse offentliggøres i EU-Tidende.

BILAG IV

Ad artikel 16

1.

Ved anvendelsen af følgende bestemmelser i forretningsordenen og for så vidt angår afgørelser, hvor et eller flere af Rådets eller Corepers medlemmer ifølge traktaterne ikke kan deltage i afstemningen, tages der ikke hensyn til dette eller disse medlemmers stemmer:

a)

artikel 1, stk. 3, andet afsnit (beslutning om at holde en samling et andet sted end i Bruxelles eller Luxembourg)

b)

artikel 3, stk. 7 (beslutning om at optage et andet punkt på dagsordenen end dem, der er optaget på den foreløbige dagsorden)

c)

artikel 3, stk. 8 (beslutning om, at et A-punkt, der ellers skulle have været taget af dagsordenen, bibeholdes som B-punkt på dagsordenen)

d)

artikel 5, stk. 2, kun for så vidt angår Den Europæiske Centralbank (Rådet kan vedtage at forhandle, uden at Den Europæiske Centralbank er til stede)

e)

artikel 9, stk. 2, første afsnit, litra b), samt andet og tredje afsnit (offentliggørelse af afstemningsresultaterne, stemmeforklaringerne, erklæringerne til optagelse i Rådets protokol og de punkter i denne protokol, der vedrører andre tilfælde end de i stk. 1 omhandlede)

f)

artikel 11, stk. 1, andet afsnit (indledning af en afstemningsprocedure)

g)

artikel 12, stk. 1 (anvendelse af skriftlig procedure)

h)

artikel 14, stk. 1 (beslutning om undtagelsesvis at forhandle og træffe afgørelse på grundlag af dokumenter og udkast, der ikke er udfærdiget på alle sprog) (34).

i)

artikel 17, stk. 2, litra a) (beslutning om ikke at offentliggøre de initiativer, som en medlemsstat forelægger Rådet i medfør af artikel 76 i TEUF )

j)

artikel 17, stk. 2, litra b) (beslutning om ikke at offentliggøre visse direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser i EU-Tidende)

k)

artikel 17, stk. 5 (når der ved en international aftale er nedsat et organ med beføjelse til at træffe afgørelser, beslutter Rådet, om dette organs afgørelser skal offentliggøres i EU-Tidende).

2.

Et medlem af Rådet eller Coreper kan ikke påberåbe sig følgende bestemmelser i denne forretningsorden i forbindelse med afgørelser, hvor det i henhold til traktaterne ikke kan deltage i afstemningen:

a)

artikel 3, stk. 8 (mulighed for, at et medlem af Rådet kan anmode om, at et A-punkt tages af dagsordenen)

b)

artikel 11, stk. 1, andet afsnit (mulighed for, at et medlem af Rådet kan anmode om indledning af en afstemningsprocedure)

c)

artikel 11, stk. 3 (mulighed for, at et medlem af Rådet kan få fuldmagt til at stemme)

d)

artikel 14, stk. 2 (mulighed for, at ethvert medlem af Rådet kan modsætte sig forhandling, såfremt teksten til eventuelle ændringsforslag ikke er udarbejdet på det sprog, som vedkommende angiver).

BILAG V

Rådets arbejdsmetoder

Mødeforberedelse

1.

Formandskabet sikrer, at en arbejdsgruppe eller en komité/et udvalg først forelægger en sag for Coreper, når det med rimelighed kan forventes, at der kan gøres fremskridt, eller at holdningerne kan afklares i Coreper. Omvendt sendes sager kun tilbage til en arbejdsgruppe, en komité eller et udvalg, hvis det er nødvendigt, og i så fald kun med mandat til at behandle præcise, veldefinerede problemer.

2.

Formandskabet tager de nødvendige skridt til at fremme arbejdet mellem møderne. Det kan f.eks. med arbejdsgruppens, komitéens eller udvalgets samtykke på den mest effektive måde iværksætte nødvendige konsultationer om specifikke problemer med henblik på at rapportere tilbage til den pågældende arbejdsgruppe eller den pågældende komité/det pågældende udvalg om mulige løsninger. Det kan også føre skriftlige konsultationer ved at anmode delegationerne om at svare skriftligt på et forslag inden næste møde i arbejdsgruppen, komitéen eller udvalget.

3.

Delegationerne kan, når det er hensigtsmæssigt, skriftligt på forhånd redegøre for de holdninger, de forventer at indtage på et kommende møde. Hvis de ønsker at foreslå tekstændringer, skal de foreslå en præcis affattelse. Skriftlige indlæg forelægges i fællesskab af delegationer, der indtager samme holdning, hvor dette er muligt.

4.

Coreper skal undgå at behandle emner, der allerede er dækket inden for rammerne af forberedelsen af Corepers drøftelser. Dette gælder navnlig I-punkter, oplysninger om tilrettelæggelsen og rækkefølgen af dens arbejde og oplysninger om dagsordenen og tilrettelæggelsen af kommende rådsmøder. Delegationerne bringer så vidt muligt spørgsmål under eventuelt op i forbindelse med forberedelserne af Corepers drøftelser snarere end på et møde i Coreper.

5.

Formandskabet skal så hurtigt som muligt inden for rammerne af forberedelserne af Corepers drøftelser forelægge delegationerne alle nødvendige oplysninger for at give mulighed for en grundig forberedelse af Corepers møder, herunder oplysninger om, hvad formandskabet forventer at opnå ved drøftelsen af hvert enkelt punkt på dagsordenen. Omvendt tilskynder formandskabet, når det er relevant, delegationerne til inden for rammerne af forberedelsen af drøftelserne i Coreper at underrette de øvrige delegationer om de holdninger, de vil indtage i Coreper. I den forbindelse foretager formandskabet den endelige udformning af Corepers dagsorden. Formandskabet kan indkalde arbejdsgrupper, der forbereder Corepers drøftelser, hyppigere, når omstændighederne kræver det.

Afholdelse af møder

6.

Der optages ikke punkter på dagsordenen, blot for at Kommissionen eller rådsmedlemmer kan præsentere dem, undtagen når der er planlagt en debat om nye større initiativer.

7.

Formandskabet afholder sig fra at optage punkter på Corepers dagsorden, der kun er til orientering. De pågældende oplysninger, f.eks. om resultater af møder i et andet forum, med et tredjeland eller en anden institution, procedurespørgsmål og organisatoriske spørgsmål, meddeles i stedet delegationerne inden for rammerne af forberedelsen af drøftelserne i Coreper, om muligt skriftligt, og gentages ikke i Coreper.

8.

Ved et mødes start giver formandskabet eventuelle nødvendige yderligere oplysninger vedrørende håndteringen af mødet, og det oplyser navnlig, hvor lang tid det forventer afsat til hvert punkt. Det afholder sig fra lange indledninger samt gentagelse af oplysninger, som allerede er delegationerne bekendt.

9.

Ved indledningen af drøftelserne om et substantielt punkt meddeler formandskabet, afhængigt af hvilken type drøftelser der er behov for, delegationerne, hvor lang tid de maksimalt har til deres indlæg vedrørende det pågældende punkt. I de fleste tilfælde bør indlæg ikke vare mere end to minutter.

10.

Det bør principielt undgås at give samtlige delegationer ordet efter tur, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, eller det drejer sig om specifikke spørgsmål, og da kun med begrænset taletid efter formandskabets anvisninger.

11.

Formandskabet styrer drøftelserne mest muligt, navnlig ved at anmode delegationerne om at reagere på kompromistekster eller specifikke forslag.

12.

Under mødet og ved dets afslutning afholder formandskabet sig fra at foretage lange sammenfatninger af drøftelserne og begrænser sig til kort at drage konklusioner om de opnåede resultater for så vidt angår substansen og/eller proceduren.

13.

Delegationerne undgår at gentage aspekter, som tidligere talere har kommenteret. Deres indlæg skal være korte og koncise og vedrøre substansen i et spørgsmål.

14.

Delegationer, der har samme opfattelse i en sag, opfordres til at aftale at lade en fælles talsmand forelægge deres holdning til et specifikt punkt.

15.

Når delegationerne drøfter tekster, skal de komme med konkrete forslag til affattelse, der fremsættes skriftligt, i stedet for blot at udtrykke deres uenighed med hensyn til et givet forslag.

16.

Medmindre formandskabet har oplyst andet, afholder delegationerne sig fra at tage ordet, når de er enige i et givet forslag, idet det ikke at tage ordet er udtryk for principiel enighed.

BILAG VI

Bestemmelser om retsakternes udformning

A.   Forordningers udformning

1.

Forordninger, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, samt Rådets forordninger skal indeholde følgende:

a)

i hovedet betegnelsen »forordning«, et løbenummer, datoen for vedtagelsen samt en angivelse af emnet Når det drejer sig om en gennemførelsesforordning vedtaget af Rådet i overensstemmelse med artikel 291, stk. 2, i TEUF, anføres ordet »gennemførelsesforordning« i forordningens overskrift

b)

enten formlen: »Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union har« eller formlen: »Rådet for Den Europæiske Union har«

c)

en angivelse af de bestemmelser, i henhold til hvilke forordningen er vedtaget; angivelsen indledes med ordene »under henvisning til«

d)

en henvisning til de forslag, der er forelagt, og de udtalelser, der er indhentet

e)

begrundelsen for forordningen, der indledes med formlen »ud fra følgende betragtning(er) «, idet betragtningerne nummereres

f)

formlen: »vedtaget denne forordning«; herefter anføres forordningens dispositive bestemmelser.

2.

Forordningerne opdeles i artikler, der kan være grupperet i kapitler og afdelinger.

3.

I den sidste artikel i en forordning fastsættes datoen for ikrafttrædelsen, når denne indtræder før eller efter den 20. dag efter offentliggørelsen.

4.

Den sidste artikel i en forordning efterfølges:

a)

i)

af formlen: »Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat«

eller

ii)

af formlen: »Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne« i tilfælde, hvor retsakten ikke gælder for eller i alle medlemsstaterne (35)

b)

af formlen: »Udfærdiget i …, den …«, idet datoen er den, på hvilken forordningen blev vedtaget

og

c)

når det drejer sig om:

i)

en forordning vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, af formlen:

»På Europa-Parlamentets vegne

Formand«

»På Rådets vegne

Formand«

Navnet på henholdsvis formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Rådet på tidspunktet for forordningens vedtagelse indsættes over ordet »Formand«

ii)

en forordning udstedt af Rådet, af formlen:

»På Rådets vegne

Formand«

Navnet på formanden for Rådet på tidspunktet for forordningens vedtagelse indsættes over ordet »Formand«.

B.   Direktivers, afgørelsers, henstillingers og udtalelsers udformning

1.

I direktiver og afgørelser, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, samt i Rådets direktiver og afgørelser anføres henholdsvis ordet: »direktiv«, og »afgørelse« i overskriften.

Når det drejer sig om et gennemførelsesdirektiv eller en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Rådet i overensstemmelse med artikel 291, stk. 2, i TEUF anføres henholdsvis ordet »gennemførelsesdirektiv« eller »direktiv om gennemførelse af« og ordet »gennemførelsesafgørelse« eller »afgørelse om gennemførelse af« i overskriften

2.

I Rådets henstillinger og udtalelser anføres henholdsvis ordet »henstilling« og ordet »udtalelse« i overskriften.

3.

De bestemmelser, der efter ovennævnte afdeling A gælder for forordninger, finder tilsvarende anvendelse på direktiver og afgørelser, jf. dog traktaternes bestemmelser.

C.   De i artikel 25 i TEU omhandlede afgørelsers udformning

I disse afgørelser anføres følgende i overskriften »Rådets afgørelse«, et løbenummer (år/nummer/FUSP), datoen for vedtagelsen og en angivelse af emnet.


(1)  Dette stykke gengiver artikel 237 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt »TEUF«).

(2)  Dette stykke gengiver litra b) i den eneste artikel i protokollen om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner og for visse af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester.

(3)  Dette stykke gengiver artikel 1 i Det Europæiske Råds afgørelse af 1. december 2009 om udøvelsen af formandskabet for Rådet (EUT L 315 af 2.12.2009, s. 50).

(4)  Disse to punktummer gengiver med tilpasninger artikel 16, stk. 6, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »TEU«) og artikel 236, litra a), i TEUF.

(5)  Disse to punktummer gengiver artikel 16, stk. 6, andet afsnit, i TEU.

(6)  Dette stykke gengiver artikel 3, første punktum, i Det Europæiske Råds afgørelse af 1. december 2009 om udøvelsen af formandskabet for Rådet.

(7)  Dette punktum gengiver artikel 16, stk. 6, tredje afsnit, i TEU.

(8)  Jf. følgende erklæring a):

a)

Ad artikel 2, stk. 5, andet afsnit:

»Når Rådet for Udenrigsanliggender indkaldes for at behandle spørgsmål, der vedrører den fælles handelspolitik, lader formanden for Rådet for Udenrigsanliggender sig erstatte af det halvårlige formandskab, jf. artikel 2, stk. 5, andet afsnit.«

(9)  Jf. følgende erklæring b):

b)

Ad artikel 2, stk. 6:

»Attenmånedersprogrammet skal omfatte en generel indledning, der placerer programmet inden for rammerne af Unionens langsigtede strategiske retningslinjer. De tre formandskaber, der skal udarbejde udkastet til attenmånedersprogram, holder samråd med de tre efterfølgende formandskaber som led i de »passende samråd«, der er omhandlet i stk. 6, tredje punktum. Udkastet til attenmånedersprogram skal bl.a. også tage hensyn til de elementer, der må tillægges relevans i lyset af den dialog om de årlige politiske prioriteter, der er blevet ført på Kommissionens initiativ.«.

(10)  Jf. følgende erklæring c) og d):

c)

Ad artikel 3, stk. 1 og 2:

»Formanden bestræber sig for, at Rådets medlemmer som hovedregel modtager den foreløbige dagsorden for de samlinger i Rådet, hvor man skal drøfte gennemførelsen af bestemmelserne i afsnittet i TEUF om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed samt bilagene til de punkter, der er opført herpå, senest 21 dage før samlingens begyndelse.«

d)

Ad artikel 1 og 3:

»Uden at det berører artikel 30, stk. 2, i TEU, hvoraf det fremgår, at der i tilfælde, hvor der hurtigt skal træffes en afgørelse, kan indkaldes til en ekstraordinær samling i Rådet inden for en meget kort frist, er Rådet opmærksomt på kravet om, at spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik behandles hurtigt og effektivt. Bestemmelserne i artikel 3 forhindrer ikke, at dette krav opfyldes.«.

(11)  Dette afsnit gengiver artikel 4, sidste punktum, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union.

(12)  Dette punktum gengiver artikel 16, stk. 8, første punktum, i TEU.

(13)  Dette stykke gengiver artikel 239 i TEUF.

(14)  Jf. følgende erklæring e):

e)

Ad artikel 12, stk. 2, litra a), b) og c)

»I overensstemmelse med Rådets sædvanlige praksis bliver den frist, der skal fastsættes, normalt på tre arbejdsdage.«.

(15)  Jf. følgende erklæring f):

f)

Ad artikel 12, stk. 2, litra d)

»Rådet minder om, at Coreunettet skal anvendes i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 12. juni 1995 (dok. 7896/95) om Rådets arbejdsmetoder.«.

(16)  Jf. følgende erklæring g):

g)

Ad artikel 16 og bilag IV

»Rådet er enigt om, at bestemmelserne i artikel 16 og bilag IV gælder for vedtagelse af retsakter, hvor visse medlemmer af Rådet ifølge traktaterne ikke kan deltage i afstemningen. Anvendelse af artikel 7 i TEU er dog ikke omfattet af disse bestemmelser. I forbindelse med det første tilfælde af anvendelse af bestemmelserne om det forstærkede samarbejde vil Rådet på baggrund af erfaringerne fra andre områder drøfte den nødvendige justering af artikel 16 og bilag IV i denne forretningsorden.«.

(17)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(18)  Disse bestemmelser anfægter ikke Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs rolle som fastlagt i artikel 134 i TEUF og i de afgørelser, Rådet har truffet herom (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 109, og EFT L 5 af 9.1.1999, s. 71).

(19)  Jf. følgende erklæring h):

h)

Ad artikel 19, stk. 1

»Coreper drager omsorg for sammenhængen og overholdelse af principperne i stk. 1, navnlig i forbindelse med sager, der med hensyn til substansen forberedes i andre fora.«.

(20)  Jf. følgende erklæring i):

i)

Ad artikel 19, stk. 7

»Hvis et medlem af Rådet mener, at et udkast til procedureafgørelse, der forelægges Coreper til vedtagelse i overensstemmelse med artikel 19, stk. 7, rejser et substansspørgsmål, skal udkastet til afgørelse forelægges Rådet.«.

(21)  Disse bestemmelser anfægter ikke Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs rolle som fastlagt i artikel 134 i TEUF og i de afgørelser, Rådet har truffet herom (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 109, og EFT L 5 af 1.1.1999, s. 71).

(22)  Jf. følgende erklæring j):

j)

Ad artikel 21

»Rapporterne fra arbejdsgrupperne og de øvrige dokumenter, der ligger til grund for Corepers drøftelser, skal stilles til rådighed for delegationerne inden for en frist, der giver dem mulighed for at gennemgå dem.«.

(23)  Jf. følgende erklæring k):

k)

Ad artikel 22

»Rådets Juridiske Tjeneste skal ligeledes yde bistand til medlemsstater, der tager et initiativ i henhold til artikel 76, litra b), i TEUF med henblik navnlig på at kontrollere kvaliteten af affattelsen af disse initiativer, hvis den pågældende medlemsstat ønsker en sådan bistand.«

Jf. følgende erklæring l):

l)

Ad artikel 22

»Medlemmerne af Rådet kommenterer forslagene til officiel kodifikation af retsakter inden for en frist på 30 arbejdsdage, efter at generalsekretariatet har udsendt forslagene. Medlemmerne af Rådet drager omsorg for, at behandlingen af de bestemmelser i et forslag til omarbejdning af retsakter, der er indeholdt i den foregående retsakt uden substansændringer, finder sted i overensstemmelse med de principper, der gælder for behandlingen af forslag til kodifikation.«.

(24)  EFT C 73 af 17.3.1999, s. 1.

(25)  Stk. 1 og stk. 2, første afsnit, gengiver artikel 240, stk. 2, i TEUF.

(26)  Denne sammensætning er nedsat ved artikel 16, stk. 6, andet afsnit, i TEU.

(27)  Denne sammensætning er nedsat ved artikel 16, stk. 6, tredje afsnit, i TEU.

(28)  Herunder budgettet.

(29)  Herunder civilbeskyttelse.

(30)  Herunder turisme.

(31)  Herunder audiovisuelle spørgsmål.

(32)  Jf. følgende erklæring m):

m)

Ad bilag I, andet afsnit

»Formandskabet tilrettelægger Rådets dagsordener ved at samle beslægtede dagsordenspunkter for at gøre det lettere for de relevante nationale repræsentanter at være til stede, navnlig når en bestemt rådssammensætning skal behandle klart forskellige emner.«.

(33)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(34)  Jf. følgende erklæring n):

n)

Ad bilag IV, stk. 1, litra h):

»Rådet bekræfter, at den nuværende praksis, hvor de tekster, der er grundlag for drøftelserne, foreligger på samtlige sprog, fortsat gælder.«

(35)  Jf. følgende erklæring o):

o)

Ad bilag VI, afdeling A, punkt 4, litra a), nr. ii):

»Rådet minder om, at i de tilfælde efter traktaterne, hvor en retsakt ikke gælder for eller i alle medlemsstaterne, må det geografiske anvendelsesområde klart fremgå af begrundelsen for og indholdet af den pågældende retsakt.«.


11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/62


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 7. december 2009

om bemyndigelse af Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 167 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2009/938/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til direktiv 2006/112/EF (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kongeriget Sverige (i det følgende benævnt »Sverige«) og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (i det følgende benævnt »Det Forenede Kongerige«) har ved Rådets beslutning 2007/133/EF (2) fået bemyndigelse til som en fravigelse af artikel 167 i direktiv 2006/112/EF at udskyde fradragsretten for moms indtil det tidspunkt, hvor momsen er betalt til leverandøren af varer eller tjenester, når det angår afgiftspligtige, der anvender en valgfri ordning, der i overensstemmelse med artikel 66, litra b) i nævnte direktiv bevirker, at udgående moms på varer og tjenester forfalder, når der er modtaget betaling fra kunderne (herefter benævnt »kasseregnskabsordningen«). For at kunne benytte denne ordning må deres årsomsætning ikke overstige 3 000 000 SEK for Sverige og 1 350 000 GBP for Det Forenede Kongerige.

(2)

Sverige og Det Forenede Kongerige har ved breve, der er registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 3. marts 2009 for Sverige og den 15. januar 2009 for Det Forenede Kongerige, anmodet om at forlænge denne særlige fravigelsesforanstaltning. Det Forenede Kongerige har ligeledes anmodet om, at ordningens grænse for årsomsætning forhøjes til 1 500 000 GBP.

(3)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF har Kommissionen ved skrivelse af 9. juli 2009 fremsendt anmodningerne fra Sverige og Det Forenede Kongerige til de øvrige medlemsstater. Ved skrivelser af 13. juli 2009 har Kommissionen underrettet Sverige og Det Forenede Kongerige om, at den er i besiddelse af alle de oplysninger, som den skønner nødvendig.

(4)

Den såkaldte kasseregnskabsordning er en forenklet og valgfri ordning, der er beregnet på små virksomheder, der ikke er afgiftsfritaget. Den gør det muligt for disse afgiftspligtige at anvende en forenklet regel, der er baseret på betalingsdatoen for de udgifter, der er afholdt forudgående, og på datoen for betaling af deres udgående leverancer, så de kan bestemme, hvornår retten til momsfradrag indtræder, og hvornår momsen skal betales til statskassen. Denne ordning er derfor for de afgiftspligtige en forenklingsforanstaltning, og den kan desuden give dem bedre likviditet.

(5)

Kommissionen har den 28. januar 2009 fremlagt et forslag til direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til faktureringsregler, hvormed medlemsstaterne kan udskyde fradragsretten indtil det tidspunkt, hvor der er betalt moms til leverandøren af varer eller tjenester, når det angår afgiftspligtige, hvis årsomsætning ikke overskrider en grænse, der kan fastsættes af medlemsstaterne på op til 2 000 000 EUR, og som er omfattet af en valgfri ordning, under hvilken den udgående moms først forfalder, når de har modtaget betaling fra deres kunder.

(6)

Den anmodede særlige fravigelsesforanstaltning berører ikke størrelsen af Sveriges og Det Forenede Kongeriges afgiftsprovenu ved det endelige forbrug og vil ikke berøre Unionens egne indtægter hidrørende fra moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset artikel 167 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Sverige og Det Forenede Kongerige til at udskyde fradragsretten for moms indtil det tidspunkt, hvor momsen er betalt til leverandøren af varer eller tjenester, når det angår de i stk. 2 omhandlede afgiftspligtige.

De berørte afgiftspligtige skal have tilvalgt en ordning, hvorved momsen af deres leverancer af varer eller tjenester forfalder, når de modtager betaling fra deres kunder. I henhold til denne ordning må deres årsomsætning ikke overstige 3 000 000 SEK for Sverige og 1 500 000 GBP for Det Forenede Kongerige.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2010 og indtil datoen for ikrafttrædelsen af et direktiv, der tillader medlemsstaterne at udskyde fradragsretten for moms indtil det tidspunkt, hvor momsen betales til leverandøren af varer eller tjenester, når det angår afgiftspligtige, hvis årsomsætning ikke overskrider en vis grænse, og som er omfattet af en valgfri ordning, hvorved momsen af deres leverancer af varer eller tjenester forfalder, når de modtager betaling fra deres kunder. I alle tilfælde anvendes denne afgørelse senest indtil den 31. december 2012.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2009.

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 57 af 24.2.2007, s. 12.


11.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/64


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 7. december 2009

om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 167 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2009/939/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til direktiv 2006/112/EF (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Republikken Slovenien (i det følgende benævnt »Slovenien«) har ved Rådets beslutning 2007/133/EF (2) fået bemyndigelse til som en fravigelse af artikel 167 i direktiv 2006/112/EF at udskyde fradragsretten for moms indtil det tidspunkt, hvor momsen er betalt til leverandøren af varer eller tjenester, når det angår afgiftspligtige, der anvender en valgfri ordning, der i overensstemmelse med artikel 66, litra b), i nævnte direktiv bevirker, at udgående moms på varer og tjenester forfalder, når der er modtaget betaling fra kunderne (herefter benævnt »kasseregnskabsordningen«). For at kunne benytte denne ordning må deres årsomsætning ikke overstige 208 646 EUR.

(2)

Slovenien har ved breve registreret i Kommissionens Generalsekretariat henholdsvis den 23. og 31. juli 2009 anmodet om tilladelse til at forlænge denne særlige fravigelsesforanstaltning. Slovenien har ligeledes anmodet om tilladelse til at forhøje omsætningsgrænsen for denne ordning til 400 000 EUR om året.

(3)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF har Kommissionen ved brev af 25. september 2009 fremsendt Sloveniens anmodning til de øvrige medlemsstater. Kommissionen har ved brev af 29. september 2009 underrettet Slovenien om, at den er i besiddelse af alle de oplysninger, som den skønner nødvendige.

(4)

Den såkaldte kasseregnskabsordning er en forenklet og valgfri ordning, der er beregnet på små virksomheder, der ikke er afgiftsfritaget. Den gør det muligt for disse afgiftspligtige at anvende en forenklet regel, der er baseret på betalingsdatoen for de udgifter, der er afholdt forudgående, og på datoen for betaling af deres udgående leverancer, så de kan bestemme, hvornår retten til momsfradrag indtræder, og hvornår momsen skal betales til statskassen. Denne ordning er derfor for de afgiftspligtige en forenklingsforanstaltning, og den kan desuden give dem en bedre likviditet.

(5)

Kommissionen har den 28. januar 2009 fremlagt forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til faktureringsregler, som tager sigte på at give medlemsstaterne mulighed for at udskyde fradragsretten indtil det tidspunkt, hvor der er betalt moms til leverandøren af varer eller tjenester, når det angår afgiftspligtige, hvis årsomsætning ikke overskrider en bestemt grænse, der kan fastsættes af medlemsstaterne, og som højst må være på 2 000 000 EUR, og som er omfattet af en valgfri ordning, der bevirker, at den udgående moms først forfalder, når de har modtaget betaling fra deres kunder.

(6)

Den anmodede særlige fravigelsesforanstaltning berører ikke størrelsen af Sloveniens afgiftsprovenu ved det endelige forbrug og vil ikke berøre Unionens egne indtægter fra moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset artikel 167 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Slovenien til at udskyde fradragsretten for moms indtil det tidspunkt, hvor momsen er betalt til leverandøren af varer eller tjenester, når det angår de i andet afsnit omhandlede afgiftspligtige.

De berørte afgiftspligtige skal have tilvalgt en ordning, som bevirker, at momsen af deres leverancer af varer eller tjenester forfalder, når de modtager betaling fra deres kunder. I henhold til denne ordning må deres årsomsætning ikke overstige 400 000 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2010 og indtil datoen for ikrafttrædelsen af et direktiv, der tillader medlemsstaterne at udskyde fradragsretten for moms indtil det tidspunkt, hvor momsen er betalt til leverandøren af varer eller tjenester, når det angår afgiftspligtige, hvis årsomsætning ikke overskrider en vis grænse, og som er omfattet af en valgfri ordning, der bevirker, at momsen af deres leverancer af varer eller tjenester forfalder, når de modtager betaling fra deres kunder. I alle tilfælde anvendes denne afgørelse senest indtil den 31. december 2012.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Slovenien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2009.

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 57 af 24.2.2007, s. 12.