ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.314.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 314

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
1. december 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1158/2009 af 30. november 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2009 af 30. november 2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. december 2009

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1160/2009 af 30. november 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1161/2009 af 30. november 2009 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår de oplysninger om fødevarekæder, som fødevarevirksomhedsledere, der driver slagterier, skal modtage ( 1 )

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2009 af 30. november 2009 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 ( 1 )

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1163/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1164/2009 af 27. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRIC's fortolkningsbidrag 18 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1165/2009 af 27. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 4 og IFRS 7 ( 1 )

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1166/2009 af 30. november 2009 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 606/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1167/2009 af 30. november 2009 om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1168/2009 af 30. november 2009 om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der ikke henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1169/2009 af 30. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 353/2008 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 ( 1 )

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår listerne over vitaminer og mineraler og former heraf, der kan tilsættes til fødevarer, herunder kosttilskud ( 1 )

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1171/2009 af 30. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRIC's fortolkningsbidrag 9 og IAS 39 ( 1 )

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1172/2009 af 30. november 2009 om fordeling for produktionsåret 2009/10 af 5000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder mellem Danmark, Irland, Grækenland, Italien og Luxembourg

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1173/2009 af 30. november 2009 om udpegning af interventionscentrene for hård hvede og ris

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 34a og 37 i Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 for så vidt angår tilbagebetaling af merværdiafgift i henhold til Rådets direktiv 2008/9/EF

50

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1175/2009 af 30. november 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Aglio Bianco Polesano (BOB))

60

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1176/2009 af 30. november 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Redykołka (BOB))

62

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

64

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2009/152/EF af 30. november 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoen for optagelse af aktivstoffet carbendazim i bilag I ( 1 )

66

 

*

Kommissionens direktiv 2009/153/EF af 30. november 2009 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår det almindeligt anvendte navn for og renheden af aktivstoffet hydrolyserede proteiner ( 1 )

67

 

*

Kommissionens direktiv 2009/154/EF af 30. november 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cyflufenamid som aktivstof ( 1 )

69

 

*

Kommissionens direktiv 2009/155/EF af 30. november 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår den renhed, der kræves for aktivstoffet metazachlor ( 1 )

72

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/857/EF

 

*

Rådets afgørelse af 13. december 2007 om gennemførelse af artikel 9C, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 205, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde dels mellem den 1. november 2014 og den 31. marts 2017 og dels fra den 1. april 2017

73

 

 

Kommissionen

 

 

2009/858/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. november 2009 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2009 og om ændring af beslutning 2008/897/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer, der blev godkendt ved nævnte beslutning og ved beslutning 2009/560/EF (meddelt under nummer K(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om afvisning af at optage diphenylamin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2009) 9262)  ( 1 )

79

 

 

2009/860/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om afvisning af at optage triazoxid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (meddelt under nummer K(2009) 9271)  ( 1 )

81

 

 

2009/861/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien (meddelt under nummer K(2009) 9282)  ( 1 )

83

 

 

2009/862/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om ændring af beslutning 2008/866/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer K(2009) 9326)  ( 1 )

90

 

 

2009/863/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om EF-tilskud i 2010 til visse EF-referencelaboratorier for kontrol af foder og fødevarer (meddelt under nummer K(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår import til Fællesskabet af biltong fra visse dele af Sydafrika og fra Uruguay (meddelt under nummer K(2009) 9362)  ( 1 )

97

 

 

2009/865/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af de nye aktivstoffer metaflumizon og gamma-cyhalothrin (meddelt under nummer K(2009) 9366)  ( 1 )

100

 

 

2009/866/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MIR604-majs (SYN-IR6Ø4-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer K(2009) 9399)  ( 1 )

102

 

 

2009/867/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 2009 om indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, senest opretholdt og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005, og om ophævelse af den suspension, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (meddelt under nummer K(2009) 9406)

106

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1158/2009

af 30. november 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

LA

36,8

MA

36,7

MK

52,7

TR

63,0

ZZ

47,3

0707 00 05

MA

59,4

TR

80,0

ZZ

69,7

0709 90 70

MA

34,1

TR

128,4

ZZ

81,3

0805 20 10

MA

72,6

ZZ

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

39,1

MA

63,0

TR

78,0

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

70,7

ZZ

65,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

22,6

US

100,5

ZA

125,2

ZZ

94,9

0808 20 50

CN

39,2

TR

91,0

US

258,9

ZZ

129,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1159/2009

af 30. november 2009

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. december 2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 4.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. december 2009 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. december 2009 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 1. december 2009

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

14,17

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

37,85

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

17,53

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

17,53

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

37,85


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

13.11.2009-27.11.2009

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

152,42

103,68

Pris fob USA

128,00

118,00

98,00

75,75

Præmie for Golfen

14,49

Præmie for The Great Lakes

13,89

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

22,76 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

44,86 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1160/2009

af 30. november 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1146/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 312 af 27.11.2009, s. 40.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 1. december 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

35,70

0,58

1701 11 90 (1)

35,70

4,19

1701 12 10 (1)

35,70

0,44

1701 12 90 (1)

35,70

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1161/2009

af 30. november 2009

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår de oplysninger om fødevarekæder, som fødevarevirksomhedsledere, der driver slagterier, skal modtage

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige bestemmelser om hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. I henhold til afsnit III i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 skal fødevarevirksomhedsledere, der driver slagterier, anmode om, modtage, kontrollere og skride ind på grundlag af oplysninger om fødevarekæden med hensyn til alle dyr, bortset fra vildtlevende vildt, der er sendt eller er bestemt til at blive sendt til slagteriet.

(2)

I henhold til punkt 2 i nævnte afsnit skal de pågældende ledere modtage oplysningerne om fødevarekæden, mindst 24 timer inden dyrene ankommer til slagteriet, undtagen i de tilfælde, der er nævnt i afsnittets punkt 7. I punkt 7 er det fastsat, at hvis den kompetente myndighed giver tilladelse hertil, kan oplysningerne ledsage bestemte dyr, som er angivet i nævnte punkt, til slagteriet i stedet for at skulle foreligge mindst 24 timer forinden.

(3)

Da bestemmelsen om tilvejebringelse af information om fødevarekæden er et nyt krav til fødevarevirksomhedslederne, der blev indført ved forordning (EF) nr. 853/2004, er der fastsat en overgangsperiode til fuld gennemførelse af kravet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 (2).

(4)

Den uhindrede strøm af information om fødevarekæden fra bedriften til slagteriet lettes navnlig ved artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2076/2005, hvor der er fastsat en undtagelse fra kravet i afsnit III, punkt 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 om, at informationen om fødevarekæden skal tilvejebringes mindst 24 timer inden dyrenes ankomst til slagteriet, hvis den kompetente myndighed tillader det, og forudsat at det ikke bringer målene for forordning (EF) nr. 853/2004 i fare.

(5)

Erfaringerne har vist, at det har medført en gnidningsfri gennemførelse af kravene om information om fødevarekæden at give de kompetente myndigheder beføjelse til i konkrete tilfælde at skabe mulighed for flere situationer, hvor informationen om fødevarekæden kan sendes til slagteriet sammen de dyr, den vedrører, i stedet for 24 timer i forvejen. Denne overgangsordning bør derfor gøres permanent.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83.


BILAG

Afsnit III, punkt 7, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 affattes således:

»7.

Hvis den kompetente myndighed tillader det, og forudsat at det ikke bringer målene for denne forordning i fare, kan informationen om fødevarekæden, uanset dyrenes art, modtages, mindre end 24 timer inden de dyr, informationen vedrører, ankommer til slagteriet eller ledsage dyrene til slagteriet.

Oplysninger om fødevarekæden, der kan medføre alvorlige forstyrrelser af slagteriets aktivitet, meddeles imidlertid den fødevarevirksomhedsleder, der driver slagteriet, i god tid inden dyrene ankommer til slagteriet, så fødevarevirksomhedslederen kan tilrettelægge slagteriets aktiviteter under hensyntagen hertil.

Den fødevarevirksomhedsleder, der driver slagteriet, skal foretage en vurdering af den relevante information og forelægge den modtagne information om fødevarekæden for embedsdyrlægen. Slagtning eller slagtemæssig behandling af dyrene må ikke finde sted, før embedsdyrlægen har givet tilladelse dertil.«


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1162/2009

af 30. november 2009

om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 16, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (3), særlig artikel 63, stk. 1, første afsnit, og andet afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (4), (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 medfører betydelige ændringer af de regler og procedurer, der skal følges af fødevarevirksomhedsledere og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Forordningerne fandt anvendelse fra den 1. januar 2006. Det ville imidlertid i visse tilfælde bevirke praktiske problemer, hvis nogle af foranstaltningerne fandt anvendelse med øjeblikkelig virkning fra den 1. januar 2006.

(2)

Derfor blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 (5) fastsat visse overgangsordninger i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2009 for at muliggøre en gnidningsfri overgang til en komplet gennemførelse af de nye regler og procedurer. Overgangsperiodens varighed blev fastsat under hensyntagen til revisionen af hygiejneforskrifterne.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 skal Kommissionen senest den 20. maj 2009 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af de nye hygiejneforskrifter.

(4)

Rapporten blev forelagt i juli 2009. Rapporten indeholder imidlertid ikke forslag til detaljerede løsninger af de rapporterede problemer og er derfor ikke ledsaget af forslag. Kommissionen vil på grundlag af de konstaterede problemer overveje behovet for forslag til forbedring af fødevarehygiejneforskrifterne.

(5)

På baggrund af oplysninger fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, medlemsstaternes kompetente myndigheder og relevante europæiske sektorer inden for fødevareerhvervet bør visse af overgangsordningerne fastsat i forordning (EF) nr. 2076/2005 videreføres, så længe revisionsarbejdet ikke er færdigt.

(6)

Der bør derfor fastsættes bestemmelser om en supplerende overgangsperiode, hvor visse af overgangsordningerne fastsat i forordning (EF) nr. 2076/2005 fortsat finder anvendelse. For at få en harmoniseret fremgangsmåde bør overgangsperioden i princippet vare i fire år, idet den dog bør kunne være kortere, når det er berettiget.

(7)

Direkte levering fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer kød direkte til den endelige forbruger som fersk kød af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer, der er slagtet på bedriften, falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 853/2004. Det ville imidlertid være en supplerende byrde for små producenter at begrænse denne bestemmelse til kun at omfatte fersk kød, indtil revisionsarbejdet er færdigt. Forordning (EF) nr. 2076/2005 omfatter derfor en undtagelse fra de generelle krav i forordning (EF) nr. 853/2004 vedrørende direkte levering af sådanne varer på visse betingelser, uden at det begrænses til fersk kød. Denne mulighed bør bibeholdes i den supplerende overgangsperiode, der fastsættes ved nærværende forordning.

(8)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er der fastsat visse bestemmelser om import til Fællesskabet af animalske produkter og fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter. Ved forordning (EF) nr. 2076/2005 er der fastsat overgangsordninger, der omfatter undtagelser fra visse af disse bestemmelser med hensyn til bestemte importvarer, for hvilke de folkesundhedsmæssige betingelser for import til Fællesskabet endnu ikke er blevet harmoniseret på fællesskabsplan. De pågældende betingelser bliver ikke fuldt harmoniserede før den 31. december 2009. Indtil den kommende harmonisering af fællesskabslovgivningen er det derfor nødvendigt at fastsætte undtagelser i den supplerende overgangsperiode, der fastsættes ved nærværende forordning.

(9)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat visse krav til råvarer, der bruges til hakket kød, og mærkningskrav. Ved forordning (EF) nr. 2076/2005 er der dog fastsat overgangsordninger med undtagelser fra visse af kravene i en overgangsperiode, hvor kriterierne for sammensætningen af hakket kød, navnlig vedrørende fedtindholdet og forholdet mellem bindevæv og kødprotein, skulle tages op til vurdering. På grundlag af vurderingen blev disse kriterier indarbejdet i Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne (6). Kommissionen vedtog forslaget den 30. januar 2008, og forslaget blev fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet. Indtil der foreligger et resultat af forslaget, bør sådanne undtagelser fra visse krav til hakket kød bibeholdes i den supplerende overgangsperiode, der fastsættes ved nærværende forordning.

(10)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratorier, der analyserer prøver, som er udtaget i forbindelse med offentlig kontrol, akkrediteres. Ved forordning (EF) nr. 2076/2005 er der fastsat en overgangsordning med undtagelse fra dette krav for visse laboratorier, der ifølge de tidligere fællesskabsbestemmelser ikke var omfattet af et krav om akkreditering. Erfaringerne har vist, at laboratorier, der foretager officielle trikinundersøgelser, og som befinder sig på slagterier eller vildthåndteringsvirksomheder, har behov for ekstra tid til at opnå fuld akkreditering, idet akkreditering er en kompleks og omstændelig proces. Nærværende forordning bør derfor på visse betingelser foreskrive yderligere overgangsforanstaltninger for sådanne laboratorier.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Overgangsperioden

Ved denne forordning fastsættes overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 gældende i en overgangsperiode fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2013 (i det følgende benævnt »overgangsperioden«).

KAPITEL II

OVERGANGSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF FORORDNING (EF) Nr. 853/2004

Artikel 2

Direkte levering af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer

Uanset artikel 1, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004, og uden at artikel 1, stk. 4, i samme forordning derved tilsidesættes, finder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 ikke anvendelse på direkte levering fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer.

Artikel 3

Sundhedsbetingelser for import

1.   Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004 finder ikke anvendelse på import af animalske fødevarer, for hvilke der ikke er fastlagt harmoniserede folkesundhedsbetingelser for import, herunder lister over tredjelande og dele af tredjelande samt over virksomheder, hvorfra import er tilladt.

Import af sådanne produkter skal opfylde de pågældende medlemsstaters folkesundhedsbetingelser for import.

2.   Uanset artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 853/2004 fritages ledere af fødevarevirksomheder, der importerer fødevarer indeholdende både produkter af vegetabilsk oprindelse og forarbejdede produkter af animalsk oprindelse, fra den i samme artikel fastsatte forpligtelse.

Import af sådanne produkter skal ske i overensstemmelse med de harmoniserede fællesskabsbestemmelser, i det omfang sådanne findes, og hvis ikke, da i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, medlemsstaterne har gennemført.

Artikel 4

Kriterier for sammensætningen af hakket kød og krav til mærkning heraf

1.   Uanset afsnit V, kapitel II, punkt 1, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal fødevarevirksomhedslederen kontrollere de råvarer, der anvendes i virksomheden, for at sikre, at kriterierne angivet ud for produktets navn i nedenstående skema er overholdt i slutproduktet.

Skema

Kriterier for sammensætningen i dagsproduktionen som gennemsnit

 

Fedtindhold

Bindevæv/kødproteinforhold

hakket magert kød

≤ 7 %

≤ 12

hakket rent oksekød

≤ 20 %

≤ 15

hakket kød med svinekød

≤ 30 %

≤ 18

hakket kød af andre dyrearter

≤ 25 %

≤ 15

2.   Uanset afsnit V, kapitel IV, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal mærkningen desuden indeholde følgende angivelse:

»Fedtindhold mindre end…«

»Bindevæv/kødprotein-forhold mindre end …«.

3.   Medlemsstaterne kan tillade, at hakket kød, der ikke overholder disse kriterier, markedsføres på det nationale marked med et nationalt mærke, som ikke kan forveksles med de mærker, der er foreskrevet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004.

KAPITEL III

OVERGANGSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF FORORDNING (EF) Nr. 854/2004

Artikel 5

Sundhedsbetingelser for import

Kapitel III i forordning (EF) nr. 854/2004 finder ikke anvendelse på import af animalske fødevarer, for hvilke der ikke er fastlagt harmoniserede folkesundhedsbetingelser for import, herunder lister over tredjelande og dele af tredjelande samt over virksomheder, hvorfra import er tilladt.

Import af sådanne produkter skal opfylde de pågældende medlemsstaters folkesundhedsbetingelser for import.

KAPITEL IV

OVERGANGSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF FORORDNING (EF) Nr. 882/2004

Artikel 6

Akkreditering af officielle laboratorier, der foretager trikinundersøgelser

Uanset artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 kan den kompetente myndighed udpege et laboratorium, der foretager officielle trikinundersøgelser, og som befinder sig på slagterier eller vildthåndteringsvirksomheder, forudsat at laboratoriet, selv om det ikke er akkrediteret:

a)

dokumenterer, at det har iværksat og er i gang med de fornødne akkrediteringsprocedurer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004

b)

giver den kompetente myndighed tilfredsstillende garantier for, at der er etableret kvalitetskontrolordninger for de analyser, laboratoriet gennemfører i forbindelse med offentlig kontrol.

Medlemsstater, der anvender denne overgangsforanstaltning, forelægger i slutningen af hvert år Kommissionen en rapport om, hvordan det skrider frem med hensyn til akkrediteringen af således udpegede laboratorier.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 7

Rådets forordning (EF) nr. 2076/2005 ophæves.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(3)  EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(4)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83.

(6)  KOM(2008) 40 endelig.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1163/2009

af 30. november 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (1), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 417/2002 indeholder henvisninger til definitioner og forskrifter i bilag I til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (i det følgende benævnt »MARPOL-konventionen«).

(2)

Den 15. oktober 2004 foretog IMO's Komité til Beskyttelse af Havmiljøet (MEPC) en fuldstændig revision af bilag I til MARPOL-konventionen, dog uden at der skete substansændringer. Det reviderede bilag trådte i kraft den 1. januar 2007.

(3)

Den 24. marts 2006 ændrede IMO's Komité til Beskyttelse af Havmiljøet (MEPC) definitionen af svære olier i regel 21.2 i bilag I til MARPOL-konventionen. Ændringen trådte i kraft den 1. august 2007.

(4)

Forordning (EF) nr. 417/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 417/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1.   »MARPOL 73/78«: den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe som ændret ved protokollen af 1978, i den gældende affattelse

2.   »olietankskib«: et olietankskib som defineret i regel 1.5 i bilag I til MARPOL 73/78

3.   »dødvægt«: dødvægt som defineret i regel 1.23 i bilag I til MARPOL 73/78

4.   »olietankskibe af kategori 1«: olietankskibe på 20 000 tons dødvægt og derover, som fører råolie, brændselsolie, svær dieselolie eller smøreolie i lasten, og olietankskibe på 30 000 tons dødvægt og derover, som fører anden olie end ovennævnte, og som ikke opfylder kravene i regel 18.1-18.9, 18.12-18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 og 35.3 i bilag I til MARPOL 73/78

5.   »olietankskibe af kategori 2«: olietankskibe på 20 000 tons dødvægt og derover, som fører råolie, brændselsolie, svær dieselolie eller smøreolie i lasten, og olietankskibe på 30 000 tons dødvægt og derover, som fører anden olie end ovennævnte, og som opfylder kravene i regel 18.1-18.9, 18.12-18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 og 35.3 i bilag I til MARPOL 73/78. Olietankskibe af kategori 2 skal være forsynet med separate ballasttanke med beskyttende placering (SBT/PL)

6.   »olietankskibe af kategori 3«: olietankskibe på 5 000 tons dødvægt og derover, men mindre end anført i definition 4 og 5

7.   »enkeltskroget olietankskib«: et olietankskib, der ikke opfylder kravene om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design i regel 19 og 28.6 i bilag I til MARPOL 73/78

8.   »dobbeltskroget olietankskib«:

a)

et olietankskib på 5 000 t dødvægt eller derover, som opfylder kravene om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design i regel 19 og 28.6 i bilag I til MARPOL 73/78 eller opfylder kravene i regel 20.1.3 i bilag I til MARPOL 73/78, eller

b)

et olietankskib på 600 t dødvægt eller derover, men under 5 000 t dødvægt, som er forsynet med dobbelte bundtanke eller rum, der opfylder bestemmelserne i regel 19.6.1 i bilag I til MARPOL 73/78, og sidetanke eller rum, der er anbragt i overensstemmelse med regel 19.3.1 og opfylder afstandskravene i regel 19.6.2 i bilag I til MARPOL 73/78

9.   »alder«: et skibs alder, udtrykt i antal år efter dets leveringsdato

10.   »svær dieselolie«: dieselolie som defineret i regel 20 i bilag I til MARPOL 73/78

11.   »brændselsolie«: tunge destillater eller restprodukter fra råolie eller blandinger af sådanne materialer som defineret i regel 20 i bilag I til MARPOL 73/78

12.   »svære olier«:

a)

råolier med en massefylde ved 15 °C på over 900 kg/m3  (2)

b)

brændselsolier med en massefylde ved 15 °C på over 900 kg/m3 eller en kinematisk viskositet ved 50 °C på over 180 mm2/s (3)

c)

bitumen og tjære og emulsioner heraf.

2)

I artikel 4, stk. 2, ændres henvisningen til »stk. 1, litra c), i den ændrede regel 13G i bilag I til MARPOL 73/78« til »regel 20.1.3 i bilag I til MARPOL 73/78«.

3)

I artikel 7 ændres henvisningen til »stk. 5 i den reviderede regel 13G i bilag I til MARPOL 73/78« til »regel 20.5 i bilag I til MARPOL 73/78«.

4)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Henvisningen til »stk. 5 i den reviderede regel 13G i bilag I til MARPOL 73/78« ændres til »regel 20.5 i bilag I til MARPOL 73/78«.

ii)

Henvisningen til »stk. 8b i den reviderede regel 13G i bilag I til MARPOL 73/78« ændres til »regel 20.8.2 i bilag I til MARPOL 73/78«.

b)

I stk. 3 ændres henvisningen til »stk. 8a i den reviderede regel 13G i bilag I til MARPOL 73/78« til »regel 20.8.1 i bilag I til MARPOL 73/78«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 1.

(2)  Dette svarer til en API/gravitet, der er lavere end 25,7.

(3)  Dette svarer til en kinematisk viskositet på over 180 cSt.”


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1164/2009

af 27. november 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRIC's fortolkningsbidrag 18

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 29. januar 2009 offentliggjorde IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) fortolkningsbidrag 18, Overdragelse af aktiver fra kunder (i det følgende benævnt »IFRIC 18«). IFRIC 18 er et fortolkningsbidrag, der præciserer og giver vejledning om den regnskabsmæssige behandling af overdragelser af materielle anlægsaktiver fra kunder eller af kontante beløb til anskaffelse eller opførelse af materielle anlægsaktiver.

(3)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at IFRIC 18 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse nr. 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4)

Vedtagelsen af IFRIC 18 indebærer konsekvensændringer af IFRS 1 for at fremme førstegangsanvendelsen af IFRS.

(5)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

1)

International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) fortolkningsbidrag 18, Overdragelse af aktiver fra kunder, indsættes som anført i bilaget til denne forordning.

2)

IFRS 1 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender IFRIC 18 og ændringerne til IFRS 1 som beskrevet i bilaget til denne forordning senest fra den dato, der indleder deres første regnskabsår efter den 31. oktober 2009.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 33.


BILAG

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER

IFRIC 18

IFRIC-fortolkningsbidrag 18, Overdragelse af aktiver fra kunder

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«

IFRIC 18

Overdragelse af aktiver fra kunder

HENVISNINGER

Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber

IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS (ajourført 2008)

IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl

IAS 16 Materielle anlægsaktiver

IAS 18 Omsætning

IAS 20 Regnskabsmæssig behandling af offentlige tilskud og oplysning om andre former for offentlig støtte

IFRIC 12 Koncessionsaftaler

BAGGRUND

1

I forsyningsindustrien kan det forekomme, at en virksomhed fra sine kunder modtager materielle anlægsaktiver, som skal bruges til at tilslutte disse kunder til et netværk og give dem løbende adgang til forsyning af eksempelvis el, gas eller vand. Alternativt kan det forekomme, at virksomheden modtager et beløb fra kunderne til anskaffelse eller opførelse af sådanne materielle anlægsaktiver. Kunderne skal normalt betale yderligere beløb for køb af varer eller tjenesteydelser beregnet efter forbrug.

2

Overdragelse af aktiver fra kunder kan også forekomme i andre brancher end forsyningsindustrien. Eksempelvis kan en virksomhed, der outsourcer informationsteknologifunktioner, overdrage sine eksisterende materielle anlægsaktiver til outsourcing-leverandøren.

3

I visse tilfælde er overdrageren af aktivet ikke den virksomhed, som i sidste ende vil få løbende adgang til levering af varer eller tjenesteydelser, og som vil være modtageren af disse varer eller tjenesteydelser. For nemheds skyld benævnes virksomheden, der overdrager aktivet, i dette fortolkningsbidrag kunden.

ANVENDELSESOMRÅDE

4

Dette fortolkningsbidrag finder anvendelse på den regnskabsmæssige behandling af overdragelse af materielle anlægsaktiver for virksomheder, til hvilke sådanne overdragelser fra kunder finder sted.

5

De aftaler, der ligger inden for dette fortolkningsbidrags anvendelsesområde, er aftaler, hvor en virksomhed fra en kunde modtager et materielt anlægsaktiv, som virksomheden derpå skal bruge til enten at tilslutte kunden til et netværk eller give kunden løbende adgang til levering af varer eller tjenesteydelser, eller begge dele.

6

Dette fortolkningsbidrag finder ligeledes anvendelse på aftaler, hvor en virksomhed fra en kunde modtager et kontant beløb, når dette beløb udelukkende må anvendes til at opføre eller anskaffe et materielt anlægsaktiv, og virksomheden derefter skal bruge dette materielle anlægsaktiv til enten at tilslutte kunden til et netværk eller give kunden løbende adgang til levering af varer eller tjenesteydelser, eller begge dele.

7

Dette fortolkningsbidrag finder ikke anvendelse på aftaler, hvor overdragelsen enten er i form af et offentligt tilskud som defineret i IAS 20 eller i form af infrastruktur, som bruges i en koncessionsaftale, der falder inden for IFRIC 12's anvendelsesområde.

PROBLEMSTILLING

8

Fortolkningsbidraget omhandler følgende problemstillinger:

a)

Er definitionen på et aktiv opfyldt?

b)

Hvordan skal det overdragne materielle anlægsaktiv måles ved første indregning, hvis definitionen på et aktiv er opfyldt?

c)

Hvis det materielle anlægsaktiv ved første indregning måles til dagsværdi, hvordan skal virksomheden så regnskabsmæssigt behandle den deraf følgende modpost?

d)

Hvordan skal virksomheden regnskabsmæssigt behandle en overdragelse af et kontant beløb fra sin kunde?

KONSENSUS

Er definitionen på et aktiv opfyldt?

9

Når en virksomhed fra en kunde får overdraget et materielt anlægsaktiv, skal den vurdere, om det overdragne opfylder definitionen på et aktiv som anført i Begrebsrammen. I afsnit 49(a) i Begrebsrammen anføres det, »at et aktiv er en af virksomheden kontrolleret ressource som følge af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden.« I de fleste tilfælde opnår virksomheden ejendomsret over det overdragne materielle anlægsaktiv. Men ved vurderingen af, om der er tale om et aktiv, er ejendomsretten ikke det afgørende. Hvis kunden fortsat kontrollerer det overdragne, opfyldes definitionen på et aktiv således ikke, selv om der er sket en overdragelse af ejendomsretten.

10

En virksomhed, som kontrollerer et aktiv, kan normalt gøre med aktivet, hvad den vil. Virksomheden kan eksempelvis bytte aktivet med andre aktiver, anvende det til at fremstille varer eller tjenesteydelser, opkræve et gebyr for andres brug af det, anvende det til at indfri forpligtelser, beholde det eller udlodde det til ejerne. En virksomhed, som fra en kunde får overdraget et materielt anlægsaktiv, skal i sin vurdering af kontrol over det overdragne tage alle relevante forhold og omstændigheder i betragtning. Selv om virksomheden skal anvende det overdragne materielle anlægsaktiv for at kunne levere en eller flere tjenesteydelser til kunden, kan den eksempelvis godt have ret til at bestemme, hvordan det overdragne materielle anlægsaktiv skal drives og vedligeholdes, og hvornår det skal udskiftes. I så fald vil virksomheden normalt konkludere, at den kontrollerer det overdragne materielle anlægsaktiv.

Hvordan skal det overdragne materielle anlægsaktiv ved første indregning måles?

11

Hvis virksomheden konkluderer, at definitionen på et aktiv er opfyldt, skal den indregne det overdragne aktiv som et materielt anlægsaktiv i overensstemmelse med IAS 16, afsnit 7, og måle kostprisen ved første indregning til dagsværdi i overensstemmelse med afsnit 24 i samme standard.

Hvordan skal modposten regnskabsmæssigt behandles?

12

Følgende gennemgang er baseret på en forudsætning om, at den virksomhed, der modtager et materielt anlægsaktiv, har konkluderet, at det overdragne skal indregnes og måles i overensstemmelse med afsnit 9-11.

13

I IAS 18, afsnit 12, anføres det, at »når varer sælges eller tjenesteydelser leveres til gengæld for ikke-tilsvarende varer eller tjenesteydelser, betragtes udvekslingen som en omsætningsskabende transaktion«. Ifølge vilkårene for de aftaler, som ligger inden for dette fortolkningsbidrags anvendelsesområde, vil overdragelsen af et materielt anlægsaktiv udgøre en levering til gengæld for ikke-tilsvarende varer eller tjenesteydelser. Virksomheden skal derfor indregne omsætning i overensstemmelse med IAS 18.

Identifikation af separat identificerbare tjenesteydelser

14

En virksomhed kan indgå aftale om at levere en eller flere tjenesteydelser til gengæld for det overdragne materielle anlægsaktiv, eksempelvis at tilslutte kunden til et netværk, at give kunden løbende adgang til levering af varer eller tjenesteydelser eller begge dele. I henhold til IAS 18, afsnit 13, skal virksomheden identificere aftalens separat identificerbare tjenesteydelser.

15

Af forhold, der indikerer, at tilslutning af kunden til et netværk er en separat identificerbar tjenesteydelse kan nævnes, at

a)

en servicetilslutning leveres til kunden og repræsenterer en selvstændig værdi for denne kunde,

b)

servicetilslutningens dagsværdi kan måles pålideligt.

16

Et forhold, der indikerer, at det at give kunden løbende adgang til levering af varer eller tjenesteydelser udgør en separat identificerbar tjenesteydelse er, at kunden, der overdrager det materielle anlægsaktiv, fremover vil få løbende adgang, varer eller tjenesteydelser eller begge dele til en lavere pris, end hvis kunden ikke havde overdraget det materielle anlægsaktiv.

17

Modsat er et forhold, der indikerer, at forpligtelsen til at give kunden løbende adgang til levering af varer eller tjenesteydelser hidrører fra virksomhedens driftskoncession eller andre forskrifter og ikke fra aftalen om overdragelse af et materielt anlægsaktiv, at kunder, der overdrager et materielt anlægsaktiv, betaler samme pris for den løbende adgang, varer eller tjenesteydelser eller begge dele som dem, der ikke gør det.

Indregning af omsætning

18

Hvis der kun er identificeret én tjenesteydelse, skal virksomheden indregne omsætning, når tjenesteydelsen udføres i overensstemmelse med IAS 18, afsnit 20.

19

Hvis der identificeres mere end én separat identificerbar tjenesteydelse, kræves det i henhold til IAS 18, afsnit 13, at dagsværdien af det samlede modtagne eller tilgodehavende vederlag for aftalen skal fordeles på de enkelte tjenesteydelser, og indregningskriterierne i IAS 18 anvendes således på hver enkelt tjenesteydelse.

20

Hvis en løbende tjenesteydelse identificeres som led i aftalen, beregnes den periode, hvor omsætning skal indregnes for tjenesteydelsen, normalt ud fra de vilkår, der er fastsat i aftalen med kunden. Hvis aftalen ikke angiver en periode, skal omsætning indregnes over en periode, der ikke overstiger brugsværdien for det overdragne aktiv, der anvendes til levering af den løbende tjenesteydelse.

Hvordan skal virksomheden regnskabsmæssigt behandle en overdragelse af kontante beløb fra kunden?

21

Når en virksomhed får overdraget et kontant beløb fra en kunde, skal den vurdere, om aftalen ligger inden for dette fortolkningsbidrags anvendelsesområde i overensstemmelse med afsnit 6. Hvis det er tilfældet, skal virksomheden vurdere, om det opførte eller anskaffede materielle anlægsaktiv opfylder definitionen på et aktiv i overensstemmelse med afsnit 9 og 10. Opfyldes definitionen på et aktiv, skal virksomheden indregne det materielle anlægsaktiv til kostprisen i overensstemmelse med IAS 16 og indregne omsætning i overensstemmelse med afsnit 13-20 til det beløb, som virksomheden har modtaget fra kunden.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

22

Virksomheder skal anvende dette fortolkningsbidrag fremadrettet på overdragelser af aktiver fra kunder modtaget 1. juli 2009 eller derefter. Det er tilladt at anvende fortolkningsbidraget før dette tidspunkt, såfremt værdiansættelserne og de øvrige oplysninger, der kræves for at anvende dette fortolkningsbidrag på tidligere overdragelser, blev indhentet på tidspunktet for disse overdragelser. Virksomheden skal oplyse datoen, hvor dette fortolkningsbidrag tages i anvendelse.

Appendiks

Ændring til IFRS 1

Førstegangsanvendelse af IFRS (ajourført 2008)

A1

I Appendiks D er afsnit D1 ændret som følger:

»D1

En virksomhed kan vælge at anvende en eller flere af følgende undtagelser:

(a)

aktiebaseret vederlæggelse (afsnit D2 og D3)

(m)

finansielle aktiver eller immaterielle aktiver, der behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse med IFRIC 12 Koncessionsaftaler (afsnit D22)

(n)

låneomkostninger (afsnit D23) og

(o)

overdragelse af aktiver fra kunder (afsnit D24).«

A2

Efter afsnit D23 tilføjes en overskrift og afsnit D24.

»Overdragelse af aktiver fra kunder

D24

En virksomhed, som anvender IFRS for første gang, kan anvende overgangsbestemmelserne i afsnit 22 i IFRIC 18 Overdragelse af aktiver fra kunder. I dette afsnit skal henvisninger til ikrafttrædelsestidspunktet fortolkes som 1. juli 2009 eller et eventuelt senere tidspunkt for overgang til IFRS. Derudover kan en virksomhed, som anvender IFRS for første gang, angive et hvilket som helst tidspunkt før tidspunktet for overgangen til IFRS og anvende IFRIC 18 for alle overdragelser af aktiver fra kunder, der modtages på dette tidspunkt eller senere.«


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1165/2009

af 27. november 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 4 og IFRS 7

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 5. marts 2009 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IFRS 4 Forsikringskontrakter og IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger (herefter benævnt »ændringer til IFRS 4 og IFRS 7«). Ændringerne til IFRS 4 og IFRS 7 tjener til at skærpe kravene til oplysninger om målinger til dagsværdi og likviditetsrisikoen i forbindelse med finansielle instrumenter.

(3)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IAS 4 og IFRS 7 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse nr. 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

1)

IFRS 4 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

2)

IFRS 7 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne til IFRS 4 og IFRS 7 som beskrevet i bilaget til denne forordning senest fra den dato, der indleder deres første regnskabsår efter den 31. december 2008.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 33.


BILAG

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER

IFRS 4

Ændringer til IFRS 4 Forsikringskontrakter

IFRS 7

Ændringer til IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org

Ændringer til IFRS 7

Finansielle instrumenter: Oplysninger

Afsnit 27 ændres. Afsnit 27A og 27B tilføjes.

FINANSIELLE INSTRUMENTERS BETYDNING FOR DEN FINANSIELLE STILLING OG INDTJENINGEN

Andre oplysninger

Dagsværdi

27

Virksomheden skal for hver kategori af finansielle instrumenter give oplysning om de anvendte metoder og, såfremt der er anvendt en værdiansættelsesmetode, de forudsætninger, der er lagt til grund ved opgørelsen af dagsværdien af hver kategori af finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser. Eksempelvis skal virksomheden oplyse om de forudsætninger, der knytter sig til forudbetalingssatser, skønnede kredittab og rente- eller diskonteringssatser, såfremt det er relevant. Hvis der er foretaget en ændring af værdiansættelsesmetode, skal virksomheden give oplysning om denne ændring og begrundelsen for den.

27A

For at give de oplysninger, som kræves i afsnit 27B, skal virksomheden klassificere dagsværdimålinger ud fra et dagsværdihierarki, der afspejler væsentligheden af de input, der ligger til grund for målingen. Dagsværdihierarkiet skal være opdelt i følgende niveauer:

(a)

officielle (ikke-korrigerede) kurser på aktive markeder for samme type aktiver eller forpligtelser (niveau 1),

(b)

input, bortset fra officielle kurser, som er omfattet af niveau 1, der direkte (dvs. i form af kurser) eller indirekte (dvs. udledt af kurser) er observeret for aktivet eller forpligtelsen (niveau 2), og

(c)

input for aktivet eller forpligtelsen, som ikke er baseret på observerede markedsdata (ikke-observerede input) (niveau 3).

Det niveau i dagsværdihierarkiet, dagsværdimålingen som helhed kategoriseres på, bestemmes på grundlag af det laveste niveau af input, som er af betydning for dagsværdimålingen som helhed. Med henblik herpå vurderes betydningen af input i forhold til dagsværdimålingen som helhed. Hvis en dagsværdimåling foretages på grundlag af observerede input, som kræver væsentlig regulering på basis af ikke-observerede input, er målingen en niveau 3-måling. Vurderingen af, hvor betydningsfuldt et bestemt input er for dagsværdimålingen i sin helhed, forudsætter en vurdering af de specifikke forhold, der gælder for aktivet eller forpligtelsen.

27B

For dagsværdireguleringer, der indregnes i opgørelsen af finansiel stilling, skal virksomheden for hver kategori af finansielle instrumenter give oplysning om:

(a)

på hvilket niveau i dagsværdihierarkiet, dagsværdimålingerne som helhed er kategoriseret. Til dette formål opdeles dagsværdimålingerne i henhold til de i afsnit 27A definerede niveauer,

(b)

eventuelle væsentlige overførsler mellem niveau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet samt baggrunden for disse. Overførsler til det enkelte niveau skal oplyses og beskrives separat fra overførsler fra det enkelte niveau. I den forbindelse skal væsentlighed vurderes med hensyn til resultatet og samlede aktiver eller forpligtelser,

(c)

for så vidt angår dagsværdimålinger på niveau 3 i dagsværdihierarkiet, en afstemning fra primo til ultimo dagsværdier, idet der separat oplyses om ændringer i regnskabsåret, der kan henføres til følgende:

(i)

årets samlede gevinster eller tab, der er indregnet i resultatet, samt en beskrivelse af, hvor de præsenteres i totalindkomstopgørelsen eller den separate resultatopgørelse (hvor en sådan præsenteres),

(ii)

samlede gevinster eller tab, der er indregnet i øvrig totalindkomst,

(iii)

køb, salg, udstedelser og indfrielser (idet hver type bevægelse oplyses separat), og

(iv)

overførsler til eller fra niveau 3 (eksempelvis overførsler, der skyldes ændringer i observerbarheden af markedsdata) samt baggrunden for sådanne overførsler. For så vidt angår væsentlige overførsler, skal overførsler til niveau 3 oplyses og beskrives separat fra overførsler fra niveau 3,

(d)

årets samlede gevinster eller tab, jf. litra (c), nr. (i), som er medtaget i årets resultat og som kan henføres til gevinster eller tab vedrørende de aktiver og forpligtelser, som besiddes ved regnskabsårets slutning, samt en beskrivelse af, hvor disse gevinster eller tab præsenteres i totalindkomstopgørelsen eller den separate resultatopgørelse (hvor en sådan præsenteres),

(e)

for så vidt angår dagsværdimålinger på niveau 3, skal virksomheden, hvis en ændring af et eller flere input til et rimeligt sandsynligt alternativ ville medføre en væsentligt anderledes dagsværdi, angive dette og oplyse om virkningen af sådanne ændringer. Virksomheden skal oplyse, hvordan virkningen af en ændring til et rimeligt sandsynligt alternativ er beregnet. I den forbindelse skal væsentlighed vurderes med hensyn til resultatet og de samlede aktiver eller forpligtelser eller, hvis ændringer i dagsværdi indregnes i øvrig totalindkomst, den samlede egenkapital.

Virksomheden skal præsentere de i dette afsnit krævede kvantitative oplysninger i tabelform, medmindre en anden form er mere hensigtsmæssig.

Afsnit 39 ændres. Afsnit 44G tilføjes.

Likviditetsrisiko

39

En virksomhed skal oplyse:

(a)

en løbetidsanalyse af ikke-afledte finansielle forpligtelser (herunder udstedte finansielle garantikontrakter), som viser de kontraktlige restløbetider,

(b)

en løbetidsanalyse af afledte finansielle forpligtelser. Denne løbetidsanalyse skal omfatte de kontraktlige restløbetider for de afledte finansielle forpligtelser, for hvilke kontraktlige løbetider er væsentlige for forståelsen af tidspunktet for pengestrømmene (jf. afsnit B11B),

(c)

en beskrivelse af, hvordan virksomheden styrer den likviditetsrisiko, der er forbundet med de i medfør af (a) og (b) oplyste løbetider.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

44G

Forbedring af oplysninger om finansielle instrumenter (ændringer til IFRS 7), udstedt i marts 2009, tilføjede afsnit 27, 39 og B11 og tilføjede afsnit 27A, 27B, B10A og B11A–B11F. Virksomheden skal anvende disse ændringer for regnskabsår, som begynder 1. januar 2009 eller derefter. I det første anvendelsesår skal virksomheden ikke nødvendigvis præsentere sammenligningstal for de som følge af ændringerne krævede oplysninger. Det er tilladt at anvende ændringerne før dette tidspunkt Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

Appendiks A

Definerede termer

Følgende term ændres.

likviditetsrisiko

Risikoen for, at en virksomhed vil have vanskeligt ved at imødekomme forpligtelser tilknyttet finansielle forpligtelser, som indfries ved overdragelse af likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver.

Appendiks B

Anvendelsesvejledning

En overskrift samt afsnit B11 ændres. Afsnit B10A og B11A-B11F tilføjes, og afsnit B12-B16 udgår. Afsnit B12 og B13 erstattes af afsnit B11C(a) og (b). Afsnit B14 og B16 erstattes af afsnit B11D.

Arten og omfanget af risici hidrørende fra finansielle instrumenter (afsnit 31–42)

Kvantitative oplysninger om likviditetsrisiko (afsnit 34(a) samt 39(a) og (b))

B10A

I henhold til afsnit 34(a) præsenterer virksomheden sammenfattende kvantitative data om de likviditetsrisici, virksomheden er udsat for, baseret på de oplysninger, som formidles internt til nøglepersoner i ledelsen. Virksomheden skal forklare, hvordan disse data er opgjort. Hvis pengestrømme (eller strømme af andre finansielle aktiver) fra virksomheden, der indgår i disse data, enten kunne:

(a)

ske væsentligt tidligere end angivet i oplysningerne eller

(b)

vedrøre væsentligt andre beløb end angivet i oplysningerne (eksempelvis for et afledt finansielt instrument, som er medtaget på nettoafregningsbasis, men modparten har ret til at kræve bruttoafregnet),

skal virksomheden angive dette og give kvantitative oplysninger, som gør det muligt for brugere af virksomhedens årsregnskab at vurdere omfanget af denne risiko, medmindre disse oplysninger er indeholdt i analyser af kontraktlige løbetider, der kræves i henhold til afsnit 39(a) og (b).

B11

Ved udarbejdelsen af de analyser af løbetider, der kræves i henhold til afsnit 39(a) og (b), baserer virksomheden sig på sin egen vurdering af det mest hensigtsmæssige antal tidsintervaller. Virksomheden kan eksempelvis beslutte, at følgende tidsintervaller er hensigtsmæssige:

(a)

højst en måned,

(b)

mindst en måned og højst tre måneder,

(c)

mindst tre måneder og højst et år og

(d)

mindst et år og højst fem år.

B11A

I overensstemmelse med afsnit 39(a) og (b) skal virksomheden ikke adskille et indbygget afledt finansielt instrument fra et kombineret finansielt instrument. For sådanne instrumenter skal virksomheden anvende afsnit 39(a).

B11B

Afsnit 39(b) kræver, at virksomheden oplyser en kvantitativ løbetidsanalyse for afledte finansielle forpligtelser, som viser de kontraktlige restløbetider, hvis de kontraktlige løbetider er væsentlige for forståelsen af tidspunktet for pengestrømmene. Dette gælder eksempelvis:

(a)

en renteswap med en restløbetid på 5 år ved sikring af pengestrømme for et variabelt forrentet finansielt aktiv eller en variabelt forrentet forpligtelse,

(b)

alle lånetilsagn.

B11C

Afsnit 39(a) og (b) kræver, at virksomheden oplyser en løbetidsanalyse for finansielle forpligtelser, som viser de kontraktlige restløbetider for visse finansielle forpligtelser. For denne oplysning gælder følgende:

(a)

hvis en modpart selv kan vælge, hvornår et beløb skal betales, allokeres forpligtelsen til den periode, hvor virksomheden tidligst kan afkræves betaling. Eksempelvis medtages finansielle forpligtelser, som kan kræves tilbagebetalt af virksomheden på anfordring (f.eks. anfordringsindskud) i det tidligste tidsinterval,

(b)

hvis en virksomhed har givet tilsagn om at stille beløb til rådighed i rater, medtages hver rate i den periode, hvor virksomheden tidligst kan afkræves betaling. Eksempelvis medtages et uudnyttet lånetilsagn i det tidsinterval, der omfatter det tidligste tidspunkt, der kan hæves på det,

(c)

for udstedte finansielle garantikontrakter allokeres det maksimale garantibeløb til den periode, hvor garantien tidligst kan kræves indfriet.

B11D

De kontraktlige beløb, der oplyses i løbetidsanalysen i overensstemmelse med afsnit 39(a) og (b), er de kontraktlige udiskonterede pengestrømme, eksempelvis:

(a)

bruttobeløbet for finansielle leasingforpligtelser (før fradrag af finansieringsomkostninger),

(b)

kurser fastsat i terminsaftaler om køb af finansielle aktiver for likvide beholdninger,

(c)

nettobeløb for receiver-renteswaps, for hvilke der udveksles nettopengestrømme,

(d)

kontraktlige beløb, der udveksles i et afledt finansielt instrument (eksempelvis en valutaswap), for hvilket der udveksles bruttopengestrømme, og

(e)

bruttolånetilsagn.

Sådanne udiskonterede pengestrømme adskiller sig fra det beløb, der fremgår af opgørelsen af finansiel stilling, eftersom beløbet i denne opgørelse er baseret på diskonterede pengestrømme. Hvis det ikke er et fast beløb, der skal betales, opgøres det oplyste beløb på grundlag af de gældende forhold ved regnskabsårets afslutning. Eksempelvis kan det oplyste beløb, hvis det beløb, der skal betales, varierer i takt med ændringer i et indeks, baseres på niveauet for det pågældende indeks ved regnskabsårets afslutning.

B11E

Afsnit 39(c) kræver, at virksomheden beskriver, hvordan den styrer den likviditetsrisiko, der er forbundet med de poster, der er angivet i de kvantitative oplysninger i medfør af afsnit 39(a) og (b). Virksomheden skal oplyse en løbetidsanalyse af de finansielle aktiver, den besidder til styring af likviditetsrisiko (eksempelvis finansielle aktiver, som umiddelbart kan sælges, eller som forventes at frembringe pengestrømme til virksomheden, der modsvarer pengestrømme fra virksomheden til finansielle forpligtelser), hvis denne oplysning er nødvendig for, at brugere af virksomhedens årsregnskab kan vurdere arten og omfanget af likviditetsrisiko.

B11F

Andre faktorer, virksomheden kan overveje i forbindelse med de i afsnit 39(c) krævede oplysninger, omfatter (men er ikke begrænset til), om virksomheden:

(a)

har garanterede lånefaciliteter (eksempelvis commercial paper-faciliteter) eller andre kreditfaciliteter (eksempelvis kredittilsagn), som den kan trække på for at opfylde sit likviditetsbehov,

(b)

har indeståender i centralbanker til opfyldelse af sit likviditetsbehov,

(c)

har meget forskelligartede finansieringskilder,

(d)

har store koncentrationer af likviditetsrisiko i forbindelse med enten sine aktiver eller sine finansieringskilder,

(e)

har interne kontrolprocedurer og beredskabsplaner til at styre sin likviditetsrisiko,

(f)

har instrumenter, hvis betingelser omfatter fremrykket betaling (eksempelvis ved en nedjustering af virksomhedens kreditværdighed),

(g)

har instrumenter, som kan kræve sikkerhedsstillelse (eksempelvis margin calls for afledte finansielle instrumenter),

(h)

har instrumenter, som tillader virksomheden at vælge mellem at indfri sine finansielle forpligtelser ved overdragelse af likvide beholdninger (eller andre finansielle aktiver) eller ved overdragelse af egne aktier, eller

(i)

har instrumenter, som indgår i nettingaftaler.

B12-B16

[Udgår]

Ændringer til IFRS 4

Forsikringskontrakter

Afsnit 39(d) ændres.

OPLYSNINGER

Arten og omfanget af risici hidrørende fra forsikringskontrakter

39

(d)

oplysninger om kreditrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko, som ville kræves i henhold til afsnit 31–42 i IFRS 7, hvis forsikringskontrakterne var omfattet af IFRS 7, med følgende undtagelser:

(i)

forsikringsgiver behøver ikke fremlægge de løbetidsanalyser, der kræves i henhold til afsnit 39(a) og (b) i IFRS 7, hvis han i stedet oplyser det skønnede tidspunkt for de udgående nettopengestrømme, der kan henføres til indregnede forsikringsforpligtelser. Det kan være i form af en analyse, baseret på skønnede tidspunkter, af de i balancen indregnede beløb.

(ii)


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1166/2009

af 30. november 2009

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 606/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 133d, stk. 2, og artikel 121, stk. 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De beskyttede oprindelsesbetegnelser »Prosecco di Conegliano Valdobbiadene« og »Montello e Colli Asolani« er nævnt i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (2). Disse betegnelser er blevet erstattet af de beskyttede oprindelsesbetegnelser »Prosecco«, »Conegliano Valdobbiadene — Prosecco«, »Colli Asolani — Prosecco« og »Asolo — Prosecco« ved det italienske dekret af 17. juli 2009, der er offentliggjort i Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 173 af 28. juli 2009.

(2)

I samme dekret betegnes druesorten »Prosecco« nu »Glera«. For at undgå forveksling mellem navnet på oprindelsesbetegnelsen »Prosecco« og navnet på druesorten bør udtrykket »Prosecco« erstattes med »Glera«, når det drejer sig om druesorten, i forordning (EF) nr. 606/2009.

(3)

De italienske myndigheder har officielt meddelt, at sorten »Prosecco/Glera« ikke kan dyrkes i området »Trentino-Alto Adige«; derfor bør dette område ikke længere være nævnt i forordning (EF) nr. 606/2009 under områder, hvor denne sort kan produceres.

(4)

Der er en trykfejl i bilag I A, tillæg 7, til forordning (EF) nr. 606/2009 i forskrifterne for behandling med elektrodialyse. Enhederne for den maksimale mængde i simulatoren skal udtrykkes i μg/l og ikke i g/l.

(5)

Forordning (EF) nr. 606/2009 bør ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(6)

Forordning (EF) nr. 606/2009 er blevet anvendt fra den 1. august 2009. Af hensyn til overensstemmelse med den nationale italienske lovgivning og for at sikre ensartede ønologiske fremgangsmåder for 2009-høsten bør disse ændringer og berigtigelser have tilbagevirkende kraft fra den 1. august 2009.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det forskriftsudvalg, der er omhandlet i artikel 195, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1234/2007 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 606/2009

I bilag II til forordning (EF) nr. 606/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Del B, punkt 4, litra a), andet punktum, affattes således:

»Aromatisk mousserende kvalitetsvin kan dog fremstilles traditionelt ved til sammensætningen af cuvéen at anvende vine, der er fremstillet af druesorten »Glera« høstet i områderne Veneto og Friuli-Venezia Giulia.«

2)

I del C foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2 affattes således:

2.

»Cuvéer, der er fremstillet af en enkelt druesort, og som er bestemt til fremstilling af mousserende kvalitetsvin med den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Prosecco«, »Conegliano Valdobbiadene — Prosecco« og »Colli Asolani — Prosecco« eller »Asolo — Prosecco«, kan dog have et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 8,5 % vol.«

b)

Punkt 9, litra a), andet punktum, affattes således:

»Som undtagelse fra denne regel kan en aromatisk mousserende kvalitetsvin med beskyttet oprindelsesbetegnelse fremstilles, ved at der til sammensætningen af cuvéen anvendes vin fremstillet af druesorten »Glera«, der er høstet i følgende dyrkningsområder med oprindelsesbetegnelse: »Prosecco«, »Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco«, »Colli Asolani — Prosecco« og »Asolo — Prosecco«.«

3)

I tillæg 1 indsættes udtrykket »Glera« efter udtrykket »Girò N«, og udtrykket »Prosecco« udgår.

Artikel 2

Berigtigelse til forordning (EF) nr. 606/2009

Bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 affattes tillæg 7, punkt 1.4, sjette afsnit, således:

»Simulatorens indhold skal være lavere end 50 μg/l for alle bestemte forbindelser.«

Artikel 3

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1167/2009

af 30. november 2009

om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 17, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«.

(3)

Efter at have modtaget en ansøgning skal autoriteten straks underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og desuden afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Den 13. februar 2009 modtog Kommissionen og medlemsstaterne fire udtalelser fra autoriteten om ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger. Den 16. marts 2009 modtog Kommissionen og medlemsstaterne én udtalelse fra autoriteten om en ansøgning om godkendelse af en sundhedsanprisning.

(6)

To af udtalelserne vedrørte ansøgninger om anprisninger af en reduceret risiko for sygdom, som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, og tre udtalelser vedrørte ansøgninger om sundhedsanprisninger, der henviser til børns udvikling og sundhed, som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006. I mellemtiden vil én ansøgning om godkendelse af en sundhedsanprisning være genstand for yderligere en beslutning.

(7)

Som opfølgning på en ansøgning, som UNICER Bebidas de Portugal SGPS indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Melgaço®-mineralvand på nedbringelse af forhøjede blodsukkerniveauer (spørgsmål nr. EFSA-Q-2008-219) (2). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Regelmæssig indtagelse af Melgaço-mineralvand nedbringer forhøjede blodsukkerniveauer i kroppen«.

(8)

På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Melgaço®-mineralvand og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(9)

Som opfølgning på en ansøgning, som Ocean Spray International Services (UK) Ltd indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Ocean Spray Cranberry Products® på urinvejsinfektioner hos kvinder (spørgsmål nr. EFSA-Q-2008-117) (3). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Regelmæssig indtagelse af to daglige portioner af et Ocean Spray-produkt, som hver især typisk indeholder omkring 80 mg proanthocyanidiner fra tranebær, mindsker risikoen for urinvejsinfektioner hos kvinder, ved at visse bakterier forhindres i at sætte sig fast i urinvejene«.

(10)

På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Ocean Spray Cranberry Products® og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(11)

Som opfølgning på en ansøgning, som Soremartec Italia S.R.L. indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Kinder Chocolate® på væksten (spørgsmål nr. EFSA-Q-2008-283) (4). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Kinder Chocolate — chokoladen, der hjælper dig til at vokse«.

(12)

På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Kinder Chocolate® og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(13)

Som opfølgning på en ansøgning, som Plada Industriale S.R.L. indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af tilskudsblandinger med bioaktive bestanddele på mave-tarm-gener (spørgsmål nr. EFSA-Q-2008-270) (5). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Afhjælper mindre mave-tarm-gener (såsom kolik, forstoppelse og fordøjelsessymptomer)«.

(14)

På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten, at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af tilskudsblandinger med en fast kombination af kortkædede galacto-oligosaccharider, syrnet mælk, nucleotider og betapalmitat og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(15)

De bemærkninger fra ansøgerne og medlemmer af offentligheden, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning.

(16)

I overensstemmelse med artikel 28, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan sundhedsanprisninger som omhandlet i samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra b), der ikke er godkendt ved en beslutning i henhold til artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006, fortsat anvendes indtil seks måneder efter vedtagelsen af nærværende forordning. Da ansøgningerne ikke blev indgivet inden den 19. januar 2008, er kravet i artikel 28, stk. 6, litra b), imidlertid ikke opfyldt, og den i samme artikel fastsatte overgangsperiode finder ikke anvendelse. Der bør følgelig fastsættes en overgangsperiode på seks måneder for at give lederne af fødevarevirksomheder tid til at tilpasse sig kravene i nærværende forordning.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages ikke på den i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede fællesskabsliste over tilladte anprisninger.

De sundhedsanprisninger som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1924/2006, der er opført i bilaget til nærværende forordning, kan dog fortsat anvendes indtil seks måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal (2009) 944, s. 1.

(3)  EFSA Journal (2009) 943, s. 1.

(4)  EFSA Journal (2009) 940, s. 1.

(5)  EFSA Journal (2009) 939, s. 1.


BILAG

AFVISTE SUNDHEDSANPRISNINGER

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), der henviser til en reduceret risiko for sygdom

Melgaço®-mineralvand

Regelmæssig indtagelse af Melgaço-mineralvand nedbringer forhøjede blodsukkerniveauer i kroppen

Q-2008-219

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), der henviser til en reduceret risiko for sygdom

Ocean Spray Cranberry Products®

Regelmæssig indtagelse af to daglige portioner af et Ocean Spray-produkt, som hver især typisk indeholder omkring 80 mg proanthocyanidiner fra tranebær, mindsker risikoen for urinvejsinfektioner hos kvinder, ved at visse bakterier forhindres i at sætte sig fast i urinvejene

Q-2008-117

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), der henviser til børns udvikling og sundhed

Kinder Chocolate®

Kinder Chocolate — chokoladen, der hjælper dig til at vokse

Q-2008-283

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), der henviser til børns udvikling og sundhed

Tilskudsblandinger med en fast kombination af kortkædede galacto-oligosaccharider, syrnet mælk, nucleotider og betapalmitat

Afhjælper mindre mave-tarm-gener (såsom kolik, forstoppelse og fordøjelsessymptomer)

Q-2008-270


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1168/2009

af 30. november 2009

om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der ikke henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«.

(3)

Efter at have modtaget en ansøgning skal autoriteten straks underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen og desuden afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Som opfølgning på en ansøgning, som Brudy Technology S.L. indgav den 9. oktober 2008 i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Algatrium® på antioxidantsvar (spørgsmål nr. EFSA-Q-2008-705) (2). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Algatrium® gavner dit antioxidantsvar: et enestående næringsstof, som det videnskabeligt er påvist stimulerer cellernes eget antioxidantforsvar hos mennesker«.

(6)

Den 16. marts 2009 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Algatrium® og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(7)

De bemærkninger fra ansøgerne og medlemmer af offentligheden, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning.

(8)

Sundhedsanprisninger som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006 er omfattet af den i samme forordnings artikel 28, stk. 5, fastsatte overgangsforanstaltning. Autoriteten konkluderede imidlertid vedrørende sundhedsanprisningen »Algatrium® gavner dit antioxidantsvar: et enestående næringsstof, som det videnskabeligt er påvist stimulerer cellernes eget antioxidantforsvar hos mennesker«, at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Algatrium® og den anpriste virkning. Anprisningen er således ikke i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1924/2006, og den i samme forordnings artikel 28, stk. 5, fastsatte overgangsperiode finder derfor ikke anvendelse. Der bør fastsættes en overgangsperiode på seks måneder for at give lederne af fødevarevirksomheder tid til at tilpasse sig kravene i nærværende forordning.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisning optages ikke på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede fællesskabsliste over tilladte anprisninger.

Den kan dog fortsat anvendes i seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal (2009) 942, s. 1.


BILAG

AFVIST SUNDHEDSANPRISNING

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Algatrium®

Algatrium® gavner dit antioxidantsvar: et enestående næringsstof, som det videnskabeligt er påvist stimulerer cellernes eget antioxidantforsvar hos mennesker

Q-2008-705


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1169/2009

af 30. november 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 353/2008 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 15, stk. 4,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på for alle kategorier af sundhedsanprisninger af fødevarer at sikre, at kun sundhedsanprisninger, der opfylder de generelle principper og betingelserne i forordning (EF) nr. 1924/2006, indgives til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«, og dermed omfattes af godkendelsesproceduren, bør der fastsættes betingelser for, hvornår ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger kan betragtes som gyldige, ligesom medlemsstaternes ansvarsområder i denne forbindelse bør præciseres, jf. artikel 15, stk. 2, og artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006.

(2)

I henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal listen over såvel godkendte som afviste anprisninger offentliggøres i et register af hensyn til åbenheden. Formålet er, som det forklares i betragtning 31 i forordning (EF) nr. 1924/2006, at undgå gentagne ansøgninger vedrørende anprisninger, der allerede er vurderet og har været omfattet af godkendelsesproceduren. Det bør derfor i reglerne for indgivelse af ansøgninger også præciseres, hvilke regler der gælder for tilbagetrækning af ansøgninger, samt hvilke tidsfrister for indsendelse af anmodninger om tilbagetrækning der skal overholdes.

(3)

Ansøgeren bør kun kunne trække sin ansøgning tilbage indtil det tidspunkt, hvor autoriteten vedtager sin udtalelse i henhold til artikel 16, stk. 1, eller artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006. En sådan frist er nødvendig, hvis autoritetens arbejde med at vurdere anprisninger fortsat skal være hensigtsmæssigt og proceduren for godkendelse og afvisning af anprisninger fortsat skal være effektiv, samt for at undgå, at der indgives ansøgninger vedrørende anprisninger, der allerede er blevet vurderet. I denne forbindelse kan kun tilbagetrækning af ansøgninger indgivet i overensstemmelse med de i nærværende forordning fastsatte betingelser afslutte godkendelsesproceduren, som ellers vil fortsætte, efter at autoriteten har afgivet sin udtalelse.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens forordning (EF) nr. 353/2008 (2) foretages følgende ændringer:

1)

Som artikel 7a indsættes:

»Artikel 7a

Kontrol i medlemsstaterne af ansøgningers gyldighed

1.   Medlemsstaterne kontrollerer i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, litra a), og artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006, at ansøgninger er gyldige, inden de forelægger dem for autoriteten.

2.   Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 kontrollerer den nationale kompetente myndighed, at ansøgninger indgivet i henhold til artikel 15 eller 18 i forordning (EF) nr. 1924/2006 indeholder de i samme forordnings artikel 15, stk. 3, angivne oplysninger.

3.   Den nationale kompetente myndighed efterprøver endvidere:

i)

for ansøgninger indgivet i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1924/2006, at sundhedsanprisningen er en sundhedsanprisning, der vedrører en reduceret risiko for sygdom eller henviser til børns udvikling og sundhed

ii)

for ansøgninger indgivet i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1924/2006, at sundhedsanprisningen er en sundhedsanprisning som omhandlet i samme forordnings artikel 13, stk. 5, undtagen sundhedsanprisninger, der henviser til børns udvikling og sundhed.«

2)

Som artikel 7b indsættes:

»Artikel 7b

Tilbagetrækning af ansøgninger

1.   Ansøgninger indgivet i henhold til artikel 15 eller 18 i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan trækkes tilbage af ansøgeren indtil det tidspunkt, hvor autoriteten vedtager sin udtalelse i henhold til artikel 16, stk. 1, eller artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006.

2.   En anmodning om tilbagetrækning af en ansøgning indgives til den nationale kompetente myndighed i en medlemsstat, som ansøgningen blev indgivet til i henhold til artikel 15, stk. 2, eller artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1924/2006.

3.   Den nationale kompetente myndighed underretter straks autoriteten, Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, at ansøgningen er trukket tilbage. Kun tilbagetrækning af ansøgningen i overensstemmelse med betingelserne i stk. 1 og i nærværende stykke bringer proceduren til ophør.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EUT L 109 af 19.4.2008, s. 11.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009

af 30. november 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår listerne over vitaminer og mineraler og former heraf, der kan tilsættes til fødevarer, herunder kosttilskud

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (1), særlig artikel 4, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (2), særlig artikel 3, stk. 3,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I og II til direktiv 2002/46/EF er der fastsat lister over de vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud, samt for hver af dem de former, der kan anvendes. Ændringer af listerne skal vedtages i overensstemmelse med direktivets artikel 4 og efter proceduren i direktivets artikel 13, stk. 3.

(2)

I bilag I og II til forordning (EF) nr. 1925/2006 er der fastsat lister over de vitaminer og mineraler, der kan tilsættes til fødevarer, samt for hver af dem de former, der kan anvendes. Ændringer af listerne skal vedtages i overensstemmelse med forordningens artikel 3 og efter proceduren i forordningens artikel 14, stk. 3.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har evalueret nye former af vitaminer og mineraler. De stoffer, der er afgivet positiv videnskabelig udtalelse om, og for hvilke det gælder, at kravene i direktiv 2002/46/EF og forordning (EF) nr. 1925/2006 er overholdt, bør opføres på de respektive lister i de pågældende retsakter.

(4)

De berørte parter blev hørt, og de indkomne bemærkninger blev taget i betragtning.

(5)

På grundlag af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets videnskabelige evaluering bør der indføres specifikationer for visse vitaminer og mineraler med henblik på identifikation.

(6)

Direktiv 2002/46/EF og forordning (EF) nr. 1925/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 2002/46/EF erstattes af teksten i henholdsvis bilag I og II til denne forordning.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1925/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes ordet »Bor« i listen i punkt 2.

2)

Bilag II erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

(2)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.


BILAG I

»BILAG I

Vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud

1.   Vitaminer

Vitamin A (μg RE)

Vitamin D (μg)

Vitamin E (mg α-TE)

Vitamin K (μg)

Vitamin B1 (mg)

Vitamin B2 (mg)

Niacin (mg NE)

Pantothensyre (mg)

Vitamin B6 (mg)

Folsyre (μg) (1)

Vitamin B12 (μg)

Biotin (μg)

Vitamin C (mg)

2.   Mineraler

Calcium (mg)

Magnesium (mg)

Jern (mg)

Kobber (μg)

Jod (μg)

Zink (mg)

Mangan (mg)

Natrium (mg)

Kalium (mg)

Selen (μg)

Chrom (Cr)

Molybdæn (μg)

Fluor (mg)

Chlorid (mg)

Phosphor (mg)

Bor (mg)

Silicium (mg)


(1)  »Folsyre« er den betegnelse, der er anvendt i bilag I til Kommissionens direktiv 2008/100/EF af 28. oktober 2008 om ændring af Rådets direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler for så vidt angår anbefalet daglig tilførsel, energiomregningsfaktorer og definitioner, og den dækker alle former for folat.«


BILAG II

»BILAG II

Vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud

A.   Vitaminer

1.   VITAMIN A

a)

retinol

b)

retinylacetat

c)

retinylpalmitat

d)

beta-caroten

2.   VITAMIN D

a)

cholecalciferol

b)

ergocalciferol

3.   VITAMIN E

a)

D-alpha-tocopherol

b)

DL-alpha-tocopherol

c)

D-alpha-tocopherylacetat

d)

DL-alpha-tocopherylacetat

e)

D-alpha-tocopherylsuccinat

f)

blandede tocopheroler (1)

g)

tocotrienoltocopherol (2)

4.   VITAMIN K

a)

phylloquinon (phytomenadion)

b)

menaquinon (3)

5.   VITAMIN B1

a)

thiaminhydrochlorid

b)

thiaminmononitrat

c)

thiaminmonophosphatchlorid

d)

thiaminpyrophosphatchlorid

6.   VITAMIN B2

a)

riboflavin

b)

riboflavin-5′-phosphat, natrium

7.   NIACIN

a)

nikotinsyre

b)

nikotinamid

c)

inositolhexanicotinat (inositolhexaniacinat)

8.   PANTOTHENSYRE

a)

calcium-D-pantothenat

b)

natrium-D-pantothenat

c)

dexpantothenol

d)

pantethin

9.   VITAMIN B6

a)

pyridoxinhydrochlorid

b)

pyridoxin-5′-phosphat

c)

pyridoxal-5′-phosphat

10.   FOLAT

a)

pteroylmonoglutaminsyre

b)

calcium-L-methylfolat

11.   VITAMIN B12

a)

cyanocobalamin

b)

hydroxocobalamin

c)

5′-deoxyadenosylcobalamin

d)

methylcobalamin

12.   BIOTIN

a)

D-biotin

13.   VITAMIN C

a)

L-ascorbinsyre

b)

natrium-L-ascorbat

c)

calcium-L-ascorbat (4)

d)

kalium-L-ascorbat

e)

L-ascorbyl-6-palmitat

f)

magnesium-L-ascorbat

g)

zink-L-ascorbat

B.   Mineraler

calciumacetat

calcium-L-ascorbat

calciumbisglycinat

calciumcarbonat

calciumchlorid

calciumcitratmalat

calciumsalte af citronsyre

calciumgluconat

calciumglycerophosphat

calciumlactat

calciumpyruvat

calciumsalte af orthophosphorsyre

calciumsuccinat

calciumhydroxid

calcium-L-lysinat

calciummalat

calciumoxid

calcium-L-pidolat

calcium-L-threonat

calciumsulfat

magnesiumacetat

magnesium-L-ascorbat

magnesiumbisglycinat

magnesiumcarbonat

magnesiumchlorid

magnesiumsalte af citronsyre

magnesiumgluconat

magnesiumglycerophosphat

magnesiumsalte af orthophosphorsyre

magnesiumlactat

magnesium-L-lysinat

magnesiumhydroxid

magnesiummalat

magnesiumoxid

magnesium-L-pidolat

magnesiumkaliumcitrat

magnesiumpyrovat

magnesiumsuccinat

magnesiumsulfat

magnesiumtaurat

magnesiumacetyltaurat

ferrocarbonat

ferrocitrat

ferriammoniumcitrat

ferrogluconat

ferrofumarat

natrium-ferridiphosphat

ferrolactat

ferrosulfat

ferridiphosphat (ferripyrophosphat)

ferrisaccharat

jern (carbonyl + elektrolytisk + hydrogenreduceret)

ferrobisglycinat

ferro-L-pidolat

ferrophosphat

jern(II)taurat

cupricarbonat

cupricitrat

cuprigluconat

cuprisulfat

kobber-L-aspartat

kobberbisglycinat

kobber-lysin-complex

kobber(II)oxid

natriumjodid

natriumjodat

kaliumjodid

kaliumjodat

zinkacetat

zink-L-ascorbat

zink-L-aspartat

zinkbisglycinat

zinkchlorid

zinkcitrat

zinkgluconat

zinklactat

zink-L-lysinat

zinkmalat

zink-mono-L-methioninsulfat

zinkoxid

zinkcarbonat

zink-L-pidolat

zinkpicolinat

zinksulfat

manganoascorbat

mangan-L-aspartat

manganobisglycinat

manganocarbonat

manganochlorid

manganocitrat

manganogluconat

manganoglycerophosphat

manganopidolat

manganosulfat

natriumbicarbonat

natriumcarbonat

natriumchlorid

natriumcitrat

natriumgluconat

natriumlactat

natriumhydroxid

natriumsalte af orthophosphorsyre

kaliumbicarbonat

kaliumcarbonat

kaliumchlorid

kaliumcitrat

kaliumgluconat

kaliumglycerophosphat

kaliumlactat

kaliumhydroxid

kalium-L-pidolat

kaliummalat

kaliumsalte af orthophosphorsyre

L-selenmethionin

selenberiget gær (5)

selensyrling

natriumselenat

natriumhydrogenselenit

natriumselenit

chrom(III)chlorid

chrom(III)lactat, trihydrat

chromnitrat

chrompicolinat

chrom(III)sulfat

ammoniummolybdat (molybdæn VI)

kaliummolybdat (molybdæn VI)

natriummolybdat (molybdæn VI)

calciumfluorid

kaliumfluorid

natriumfluorid

natriummonofluorphosphat

borsyre

natriumborat

cholinstabiliseret orthosiliciumsyre

siliciumdioxid

kiselsyre (6)


(1)  Alpha-tocopherol < 20 %, beta-tocopherol < 10 %, gamma-tocopherol 50-70 % og delta-tocopherol 10-30 %.

(2)  Typisk indhold af individuelle tocopheroler og tocotrienoler:

115 mg/g alpha-tocopherol (101 mg/g minimum)

5 mg/g beta-tocopherol (< 1 mg/g minimum)

45 mg/g gamma-tocopherol (25 mg/g minimum)

12 mg/g delta-tocopherol (3 mg/g minimum)

67 mg/g alpha-tocotrienol (30 mg/g minimum)

< 1 mg/g beta-tocotrienol (< 1 mg/g minimum)

82 mg/g gamma-tocotrienol (45 mg/g minimum)

5 mg/g delta-tocotrienol (< 1 mg/g minimum).

(3)  Menaquinon forekommer primært som menaquinon-7 og i mindre omfang menaquinon-6.

(4)  Kan indeholde højst 2 % threonat.

(5)  Selenberiget gær, der er fremstillet ved dyrkning med forekomst af natriumselenit som selenkilde, og som i tørret form som markedsført højst indeholder 2,5 mg Se/g. Den fremherskende organiske selenforbindelse, der forekommer i gæren, er selenmethionin (60-85 % af det samlede ekstraherede selen i produktet). Indholdet af andre organiske selenforbindelser, herunder selencystein, må højst udgøre 10 % af det samlede ekstraherede selen. Indholdet af uorganisk selen må normalt højst udgøre 1 % af det samlede ekstraherede selen.

(6)  I form af kiselgel.«


BILAG III

»BILAG II

Vitamin- og mineralkilder, der må tilsættes til fødevarer

1.   Vitaminkilder

VITAMIN A

retinol

retinylacetat

retinylpalmitat

beta-caroten

VITAMIN D

cholecalciferol

ergocalciferol

VITAMIN E

D-alpha-tocopherol

DL-alpha-tocopherol

D-alpha-tocopherylacetat

DL-alpha-tocopherylacetat

D-alpha-tocopherylsuccinat

VITAMIN K

phylloquinon (phytomenadion)

menaquinon (1)

VITAMIN B1

thiaminhydrochlorid

thiaminmononitrat

VITAMIN B2

riboflavin

riboflavin-5′-phosphat, natrium

NIACIN

nikotinsyre

nikotinamid

PANTOTHENSYRE

calcium-D-pantothenat

natrium-D-pantothenat

dexpantothenol

VITAMIN B6

pyridoxinhydrochlorid

pyridoxin-5′-phosphat

pyridoxindipalmitat

FOLSYRE

pteroylmonoglutaminsyre

calcium-L-methylfolat

VITAMIN B12

cyanocobalamin

hydroxocobalamin

BIOTIN

D-biotin

VITAMIN C

L-ascorbinsyre

natrium-L-ascorbat

calcium-L-ascorbat

kalium-L-ascorbat

L-ascorbyl-6-palmitat

2.   Mineralkilder

calciumcarbonat

calciumchlorid

calciumcitratmalat

calciumsalte af citronsyre

calciumgluconat

calciumglycerophosphat

calciumlactat

calciumsalte af orthophosphorsyre

calciumhydroxid

calciummalat

calciumoxid

calciumsulfat

magnesiumacetat

magnesiumcarbonat

magnesiumchlorid

magnesiumsalte af citronsyre

magnesiumgluconat

magnesiumglycerophosphat

magnesiumsalte af orthophosphorsyre

magnesiumlactat

magnesiumhydroxid

magnesiumoxid

magnesiumkaliumcitrat

magnesiumsulfat

ferrobisglycinat

ferrocarbonat

ferrocitrat

ferriammoniumcitrat

ferrogluconat

ferrofumarat

natrium-ferridiphosphat

ferrolactat

ferrosulfat

ferridiphosphat (ferripyrophosphat)

ferrisaccharat

jern (carbonyl + elektrolytisk + hydrogenreduceret)

cupricarbonat

cupricitrat

cuprigluconat

cuprisulfat

kobber-lysin-complex

natriumjodid

natriumjodat

kaliumjodid

kaliumjodat

zinkacetat

zinkbisglycinat

zinkchlorid

zinkcitrat

zinkgluconat

zinklactat

zinkoxid

zinkcarbonat

zinksulfat

manganocarbonat

manganochlorid

manganocitrat

manganogluconat

manganoglycerophosphat

manganosulfat

natriumbicarbonat

natriumcarbonat

natriumcitrat

natriumgluconat

natriumlactat

natriumhydroxid

natriumsalte af orthophosphorsyre

selenberiget gær (2)

natriumselenat

natriumhydrogenselenit

natriumselenit

natriumfluorid

kaliumfluorid

kaliumbicarbonat

kaliumcarbonat

kaliumchlorid

kaliumcitrat

kaliumgluconat

kaliumglycerophosphat

kaliumlactat

kaliumhydroxid

kaliumsalte af orthophosphorsyre

chrom(III)chlorid og hexahydrat heraf

chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf

ammoniummolybdat (molybdæn VI)

natriummolybdat (molybdæn VI)

borsyre

natriumborat


(1)  Menaquinon forekommer primært som menaquinon-7 og i mindre omfang menaquinon-6.

(2)  Selenberiget gær, der er fremstillet ved dyrkning med forekomst af natriumselenit som selenkilde, og som i tørret form som markedsført højst indeholder 2,5 mg Se/g. Den fremherskende organiske selenforbindelse, der forekommer i gæren, er selenmethionin (60-85 % af det samlede ekstraherede selen i produktet). Indholdet af andre organiske selenforbindelser, herunder selencystein, må højst udgøre 10 % af det samlede ekstraherede selen. Indholdet af uorganisk selen må normalt højst udgøre 1 % af det samlede ekstraherede selen.«


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1171/2009

af 30. november 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRIC's fortolkningsbidrag 9 og IAS 39

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 12. marts 2009 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IFRIC's fortolkningsbidrag 9 Omvurdering af indbyggede afledte instrumenter og IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling (herefter benævnt »ændringer til IFRIC 9 og IAS 39«). Ændringerne til IFRIC 9 og IAS 39 tydeliggør, hvordan afledte finansielle instrumenter, der er indbygget i andre kontrakter, skal behandles, når et kombineret finansielt instrument omklassificeres fra kategorien dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi.

(3)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IFRIC 9 og IAS 39 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres IFRIC's fortolkningsbidrag 9 Omvurdering af indbyggede afledte instrumenter og IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling som beskrevet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne til IFRIC 9 og IAS 39 som beskrevet i bilaget til denne forordning senest fra den dato, der indleder deres første regnskabsår efter den 31. december 2008.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 33.


BILAG

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER

IFRIC 9

Ændringer til IFRIC's fortolkningsbidrag 9 Omvurdering af indbyggede afledte instrumenter

IAS 39

Ændringer til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«

Ændringer til IFRIC-fortolkningsbidrag 9

Omvurdering af indbyggede afledte finansielle instrumenter

Afsnit 7 ændres. Afsnit 7A og 10 tilføjes.

KONSENSUS

7

En virksomhed skal vurdere, om et indbygget afledt finansielt instrument skal adskilles fra hovedkontrakten og regnskabsmæssigt behandles som et afledt finansielt instrument, når virksomheden for første gang bliver part i kontrakten. Efterfølgende omvurdering er forbudt, medmindre der sker (a) en ændring i vilkårene for kontrakten, som i betydelig grad ændrer de pengestrømme, der ellers ville være påkrævet i henhold til kontrakten, eller (b) en omklassifikation af et finansielt aktiv fra kategorien dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi, i hvilke tilfælde en omvurdering er påkrævet. En virksomhed afgør, om en ændring af pengestrømmene er betydelig, ved at vurdere, i hvilket omfang de forventede fremtidige pengestrømme, der er forbundet med det indbyggede afledte finansielle instrument, hovedkontrakten eller begge, er ændret, og hvorvidt ændringen er betydelig i forhold til de tidligere forventede pengestrømme forbundet med kontrakten.

7A

Vurderingen af, om et indbygget afledt finansielt instrument skal adskilles fra hovedkontrakten og regnskabsmæssigt behandles som et afledt finansielt instrument i forbindelse med omklassifikation af et finansielt aktiv fra kategorien dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi i overensstemmelse med afsnit 7, skal ske på grundlag af de omstændigheder, der eksisterede på det seneste af følgende tidspunkter:

a)

når virksomheden for første gang er blevet part i kontrakten, og

b)

når der er sket ændring i vilkårene for kontrakten, som i betydelig grad har ændret de pengestrømme, der ellers ville være påkrævet i henhold til kontrakten.

I forbindelse med denne vurdering finder IAS 39 afsnit 11(c) ikke anvendelse (dvs. den kombinerede kontrakt behandles, som om den ikke var målt til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi). Hvis en virksomhed ikke kan foretage en sådan vurdering, skal den kombinerede kontrakt fortsat som helhed klassificeres til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

10

Indbyggede afledte finansielle instrumenter (Ændringer til IFRIC 9 og IAS 39) udstedt i marts 2009 ændrede afsnit 7 og tilføjede afsnit 7A. Virksomheden skal anvende disse ændringer for regnskabsår, som slutter 30. juni 2009 eller derefter.

Ændringer til IAS 39

Finansielle instrumenter: Indregning og måling

Afsnit 12 ændres. Afsnit 103J tilføjes.

INDBYGGEDE AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

12

Hvis denne standard kræver, at virksomheden adskiller et indbygget afledt finansielt instrument fra dets hovedkontrakt, men det indbyggede afledte finansielle instrument ikke kan måles separat ved anskaffelsen eller ved afslutningen af et efterfølgende regnskabsår, skal virksomheden klassificere hele den kombinerede kontrakt til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi. Hvis virksomheden ikke er i stand til separat at måle det indbyggede afledte finansielle instrument, som ville skulle adskilles ved en omklassifikation af den kombinerede kontrakt fra kategorien til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi, er en sådan omklassifikation ligeledes forbudt. I sådanne tilfælde klassificeres den kombinerede kontrakt fortsat som helhed til dagsværdi med indregning i resultatopgørelsen af ændringer i dagsværdi.

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

103J

Virksomheder skal anvende afsnit 12, ændret af Indbyggede afledte finansielle instrumenter (Ændringer til IFRIC 9 og IAS 39) udstedt i marts 2009, for regnskabsår, som slutter 30. juni 2009 eller derefter.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2009

af 30. november 2009

om fordeling for produktionsåret 2009/10 af 5 000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder mellem Danmark, Irland, Grækenland, Italien og Luxembourg

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 95, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 8, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (2) fordeles 5 000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder, jf. artikel 94, stk. 1a, i forordning (EF) nr. 1234/2007 for produktionsåret 2009/10, inden den 16. november for det indeværende produktionsår.

(2)

Med henblik herpå har Danmark sendt Kommissionen oplysninger om de arealer, for hvilke der er indgået købs-/salgskontrakter, forarbejdningstilsagn eller forarbejdningskontrakter eller foreligger skøn over udbytterne af hør- og hampestrå og -fibre.

(3)

Irland, Grækenland, Italien og Luxembourg har meddelt, at der i disse medlemsstater ikke vil blive produceret hør- eller hampefibre i produktionsåret 2009/10.

(4)

Af de produktionsoverslag, der er udarbejdet på grundlag af de meddelte oplysninger, fremgår det, at den samlede produktion i de fem pågældende medlemsstater ikke vil nå op på de 5 000 tons, der er tildelt dem, hvorfor der bør fastsættes nedennævnte nationale garantimængder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsåret 2009/10 fastsættes fordelingen på nationale garantimængder, jf. artikel 94, stk. 1a, sammenholdt med bilag XI, punkt A.II, litra b), i forordning (EF) nr. 1234/2007, således:

Danmark

95,2 tons

Irland

0 ton

Grækenland

0 ton

Italien

0 ton

Luxembourg

0 ton.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. november 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 149 af 7.6.2008, s. 38.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1173/2009

af 30. november 2009

om udpegning af interventionscentrene for hård hvede og ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 41, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen udpeger de interventionscentre i medlemsstaterne, der opfylder de minimumsbetingelser, der er fastsat i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 670/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår offentlig intervention ved licitation med henblik på opkøb af hård hvede eller uafskallet ris (2).

(2)

I henhold til artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 670/2009 giver medlemsstaterne Kommissionens tjenestegrene meddelelse om listen over interventionsorganerne med henblik på den faktiske udpegning af dem og listen over de lagerrum, der er knyttet til disse centre, som de har godkendt, idet de opfylder de minimumsbetingelser, der er fastsat i fællesskabsbestemmelserne.

(3)

For at sikre, at den offentlige interventionsordning fungerer tilfredsstillende, bør Kommissionen udpege interventionscentrene ud fra deres geografiske beliggenhed og offentliggøre listen over de tilknyttede lageranlæg med alle de oplysninger, der er nødvendige for de erhvervsdrivende, der er berørt af den offentlige intervention.

(4)

Da der hyppigt kan ske ændringer i så henseende, bør Kommissionen for at sikre en tilfredsstillende forvaltning af interventionen sørge for, at brugerne løbende får de ajourførte oplysninger, og i den forbindelse skal der ske en første offentliggørelse af de detaljerede oplysninger om listen over lagerrum i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven) og siden en ajourføring af oplysningerne i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 670/2009 ved hjælp af passende tekniske midler via Kommissionens informationssystemer, herunder ved at de offentliggøres på internettet.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De interventionscentre, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 670/2009, udpeges i bilaget til nærværende forordning.

Adressen på de lagerrum, der er knyttet til de enkelte interventionscentre, og de detaljerede oplysninger om disse rum og interventionscentrene gøres tilgængelige for brugerne ved en meddelelse fra Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven).

Ændringerne og ajourføringen af disse oplysninger sker i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 670/2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann Fischer BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 22.


BILAG

A:   Interventionscentre for hård hvede

GRÆKENLAND

Θράκη

Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

SPANIEN

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANKRIG

Le Pouzin

Castelnaudary

Angouleme

Moulins-sur-Yevre

Orgeres en Beauce

Saint Sauveur

Toury

Voves

Fourques

Aigues-Mortes

Baziege

Lespinasse

Sainte Christie

L’Isle Jourdain

Sete

Issoudun

La Ville aux Dames

Mer

Artenay

La Creche

Lavaur

Beaumont de Lomagne

Fontenay le Comte

PORTUGAL

Beja

B:   Interventionscentre for ris

BULGARIEN

Plovdiv

GRÆKENLAND

Κεντρική Ελλάδα

Μακεδονία

SPANIEN

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Zaragoza

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Lerida

Badajoz

Caceres

Navarra

FRANKRIG

Arles

Fourques

Aigues-Mortes

ITALIEN

Piemonte

PORTUGAL

Beja


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/50


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1174/2009

af 30. november 2009

om gennemførelsesbestemmelser til artikel 34a og 37 i Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 for så vidt angår tilbagebetaling af merværdiafgift i henhold til Rådets direktiv 2008/9/EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift og ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92 (1), særlig artikel 34a og 37,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (2), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9, stk. 2, i direktiv 2008/9/EF er det fastsat, at tilbagebetalingsmedlemsstaten kan kræve, at ansøgeren giver supplerende elektronisk kodede oplysninger til supplering af de koder, der er anført i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/9/EF, i det omfang sådanne oplysninger er nødvendige på grund af begrænsninger af fradragsretten i henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (3) eller med henblik på gennemførelsen af en fravigelse tilladt af tilbagebetalingsmedlemsstaten i henhold til artikel 395 eller 396 i nævnte direktiv.

(2)

I henhold til artikel 34a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1798/2003 skal tilbagebetalingsmedlemsstatens kompetente myndigheder ad elektronisk vej meddele de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder alle de oplysninger, der kræves i medfør af artikel 9, stk. 2, i direktiv 2008/9/EF.

(3)

Med henblik herpå bør de tekniske regler for fremsendelse af de supplerende oplysninger, som medlemsstaterne skal meddele i henhold til artikel 9, stk. 2, i direktiv 2008/9/EF, fastlægges nærmere. Navnlig bør de koder, der skal anvendes ved fremsendelsen af oplysningerne, fastlægges nærmere. De koder, der er anført i bilaget til denne forordning, er udarbejdet af Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde (SCAC) på grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne skal meddele med henblik på anvendelsen af artikel 9, stk. 2, i direktiv 2008/9/EF.

(4)

I henhold til artikel 11 i direktiv 2008/9/EF kan det kræves, at ansøgerne meddeler en beskrivelse af deres erhvervsaktiviteter, idet de benytter harmoniserede koder. Med henblik herpå bør de almindeligt brugte koder, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (4) anvendes.

(5)

I artikel 14 i forordning (EF) nr. 1798/2003 er det fastsat, at den bistandssøgte myndighed på anmodning af den bistandssøgende myndighed meddeler modtageren alle akter og afgørelser fra de administrative myndigheder vedrørende anvendelsen af momslovgivningen i den medlemsstat, hvor den bistandssøgende myndighed er etableret.

(6)

Hvis en tilbagebetalingsmedlemsstat anmoder etableringsmedlemsstaten om at underrette ansøgeren om dens afgørelser og akter med henblik på anvendelsen af direktiv 2008/9/EF, bør det af hensyn til databeskyttelsen være muligt, at meddelelsen foregår gennem det fælles kommunikationsnetværk/den fælles systemgrænseflade (CCN/CSI), der er fastsat i artikel 2, stk. 1, nr. 19), i forordning (EF) nr. 1798/2003.

(7)

Denne forordning fastsætter gennemførelsesbestemmelser til bl.a. artikel 34a, der blev indsat i forordning (EF) nr. 1798/2003 ved artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 143/2008 af 12. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1798/2003 med hensyn til indførelse af foranstaltninger til administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger i forbindelse med reglerne om leveringsstedet for tjenesteydelser, særordningerne og tilbagebetalingsproceduren for moms (5). Denne forordning bør derfor træde i kraft på den dato, som artikel 1 i forordning (EF) nr. 143/2008 anvendes fra.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hvis en tilbagebetalingsmedlemsstat anmoder andre medlemsstater om at fremsende supplerende elektronisk kodede oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 2, i direktiv 2008/9/EF, anvendes de i bilaget til denne forordning anførte koder til at fremsende sådanne oplysninger.

Artikel 2

Hvis en tilbagebetalingsmedlemsstat anmoder om en beskrivelse af ansøgerens erhvervsaktivitet i henhold til artikel 11 i direktiv 2008/9/EF, meddeles sådanne oplysninger på det fjerde niveau af NACE Rev. 2 koderne, som er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1893/2006.

Artikel 3

Hvis en tilbagebetalingsmedlemsstat anmoder den medlemsstat, hvor modtageren er etableret, om at underrette modtageren om akter og afgørelser vedrørende tilbagebetaling i henhold til direktiv 2008/9/EF, kan meddelelsesanmodningen fremsendes gennem det CCN/CSI-netværk, der er fastlagt i artikel 2, stk. 1, nr. 19), i forordning (EF) nr. 1798/2003.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 264 af 15.10.2003, s. 1.

(2)  EUT L 44 af 20.2.2008, s. 23.

(3)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.

(5)  EUT L 44 af 20.2.2008, s. 1.


BILAG

Koder, der skal anvendes ved fremsendelse af oplysninger i henhold til artikel 34a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1798/2003

Kode 1.   Brændstof

1.1

Brændstof til transportmidler af en vægt på over 3 500 kg, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

1.1.1

Benzin

1.1.2

Dieselolie

1.1.3

LPG

1.1.4

Naturgas

1.1.5

Biobrændstof

1.2

Brændstof til transportmidler af en vægt på 3 500 kg og derunder, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

1.2.1

Benzin

1.2.2

Dieselolie

1.2.3

LPG

1.2.4

Naturgas

1.2.5

Biobrændstof

1.2.6

PKW

1.2.7

LKW

1.3

Brændstof til transportmidler til betalende passagerer

1.3.1

Benzin

1.3.2

Dieselolie

1.3.3

LPG

1.3.4

Naturgas

1.3.5

Biobrændstof

1.4

Brændstof, der specifikt anvendes i prøvekøretøjer

 

1.5

Jordolieprodukter, der anvendes til smøring af transportmidler eller motorer

 

1.6

Brændstof, købt til videresalg

 

1.7

Brændstof til godstransportmidler

 

1.8

Brændstof til passager- og multipurposevogne

1.8.1

Der anvendes udelukkende til erhvervsformål

1.8.2

Der anvendes delvis til erhvervsmæssig passagertransport, kørselsundervisning eller udlejning

1.8.3

Der anvendes delvis til andre formål end de i 1.8.2 nævnte

1.9

Brændstof til motorcykler, autocampere og køretøjer til fritids- eller sportsformål, og luftfartøjer af en vægt på under 1 550 kg

1.9.1

Der anvendes til erhvervsmæssig passagertransport, kørselsundervisning eller udlejning

1.9.2

Der anvendes til erhvervsformål

1.10

Brændstof til maskiner og landbrugstraktorer

1.10.1

Benzin

1.10.2

Dieselolie

1.10.3

LPG

1.10.4

Naturgas

1.10.5

Biobrændstof

1.11

Brændstof til passagertransportmidler med færre end 9 siddepladser eller udlejningsbiler

1.11.1

Benzin

1.11.2

Dieselolie

1.11.3

LPG

1.11.4

Naturgas

1.11.5

Biobrændstof

1.12

Brændstof til andre passagertransportmidler end de i 1.8 og 1.9 nævnte

 

1.13

Brændstof til transportmidler, for hvilke der ikke gælder begrænsninger af fradragsretten

 

1.14

Brændstof til transportmidler, for hvilke der gælder begrænsninger af fradragsretten

 

Kode 2.   Leje af transportmidler

2.1

Leje af transportmidler af en vægt på over 3 500 kg, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

 

2.2

Leje af transportmidler af en vægt på 3 500 kg og derunder, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

2.2.1

I en uafbrudt periode på over 6 måneder

2.2.2

I en uafbrudt periode på 6 måneder og derunder

2.2.3

PKW

2.2.4

LKW

2.3

Leje af transportmidler til betalende passagerer

2.3.1

I en uafbrudt periode på over 6 måneder

2.3.2

I en uafbrudt periode på 6 måneder og derunder

2.4

Leje af godstransportmidler

 

2.5

Leje af passager- og multipurposevogne

2.5.1

Der anvendes udelukkende til erhvervsformål

2.5.2

Der anvendes delvis til erhvervsmæssig passagertransport eller kørselsundervisning

2.5.3

Der anvendes delvis til andre formål end de i 2.5.2 nævnte

2.6

Leje af motorcykler, autocampere og køretøjer til fritids- eller sportsformål, og luftfartøjer af en vægt på under 1 550 kg

2.6.1

Der anvendes til erhvervsmæssig passagertransport eller kørselsundervisning

2.6.2

Der anvendes til andre erhvervsformål

2.7

Leje af passagervogne i kategori M1

 

2.8

Leje af passagertransportmidler med flere end 9 siddepladser

 

2.9

Leje af passagertransportmidler med færre end 9 siddepladser

2.9.1

Der anvendes til erhvervsformål

2.9.2

Der anvendes til andre formål end erhvervsformål

2.10

Leje af transportmidler, for hvilke der ikke gælder begrænsninger af fradragsretten

 

2.11

Leje af transportmidler, for hvilke der gælder begrænsninger af fradragsretten

 

2.12

Leje af andre transportmidler end de i 2.5 og 2.6 nævnte

 

Kode 3.   Udgifter i forbindelse med transportmidler (bortset fra de under kode 1 og 2 nævnte varer og tjenesteydelser)

3.1

Udgifter i forbindelse med transportmidler af en vægt på over 3 500 kg, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.1.1

Køb af transportmidler af en vægt på over 3 500 kg, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.1.2

Vedligeholdelse af transportmidler af en vægt på over 3 500 kg, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.1.3

Køb og montering af tilbehør til transportmidler af en vægt på over 3 500 kg, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.1.4

Udgifter til garage eller parkering for transportmidler af en vægt på over 3 500 kg, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.1.5

Andre udgifter i forbindelse med transportmidler af en vægt på over 3 500 kg, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.2

Udgifter i forbindelse med transportmidler af en vægt på 3 500 kg og derunder, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.2.1

Køb af transportmidler af en vægt på 3 500 kg og derunder, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.2.2

Vedligeholdelse af transportmidler af en vægt på 3 500 kg og derunder, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.2.3

Køb og montering af tilbehør til transportmidler af en vægt på 3 500 kg og derunder, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.2.4

Udgifter til garage eller parkering for transportmidler af en vægt på 3 500 kg og derunder, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.2.5

Andre udgifter i forbindelse med transportmidler af en vægt på 3 500 kg og derunder, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

3.2.6

PKW

3.2.7

LKW

3.3

Udgifter i forbindelse med transportmidler til betalende passagerer

3.3.1

Køb af transportmidler til betalende passagerer

3.3.2

Vedligeholdelse af transportmidler til betalende passagerer

3.3.3

Køb og montering af tilbehør i transportmidler til betalende passagerer

3.3.4

Udgifter til garage eller parkering for transportmidler til betalende passagerer

3.3.5

Andre udgifter i forbindelse med transportmidler til betalende passagerer

3.4

Udgifter i forbindelse med godstransportmidler

3.4.1

Køb af godstransportmidler

3.4.2

Vedligeholdelse af godstransportmidler

3.4.3

Udgifter til garage eller parkering for godstransportmidler

3.4.4

Andre udgifter i forbindelse med godstransportmidler end de i 3.4.1, 3.4.2 og 3.4.3 nævnte

3.5

Vedligeholdelse af passager- og multipurposevogne

3.5.1

Der anvendes udelukkende til erhvervsformål

3.5.2

Der anvendes delvis til erhvervsmæssig passagertransport, kørselsundervisning eller udlejning

3.5.3

Der anvendes delvis til andre erhvervsformål end de i 3.5.2 nævnte

3.6

Vedligeholdelse af motorcykler, autocampere og køretøjer til fritids- eller sportsformål, og luftfartøjer af en vægt på over 1 550 kg

3.6.1

Der anvendes til erhvervsmæssig passagertransport, kørselsundervisning eller udlejning

3.6.2

Der anvendes til andre erhvervsformål

3.7

Udgifter, bortset fra vedligeholdelse, garage og parkering, i forbindelse med passager- og multipurposevogne

3.7.1

Der anvendes udelukkende til erhvervsformål

3.7.2

Der anvendes delvis til erhvervsmæssig passagertransport, kørselsundervisning eller udlejning

3.7.3

Der anvendes delvis til andre formål end de i 3.7.2 nævnte

3.8

Udgifter, bortset fra vedligeholdelse, garage og parkering, i forbindelse med motorcykler, autocampere og køretøjer til fritids- eller sportsformål, og luftfartøjer af en vægt på over 1 550 kg

3.8.1

Der anvendes til erhvervsmæssig passagertransport, kørselsundervisning eller udlejning

3.8.2

Der anvendes til andre erhvervsformål

3.9

Køb af passagervogne i kategori M1

 

3.10

Køb af tilbehør til passagervogne i kategori M1, inkl. samling og montering

 

3.11

Udgifter i forbindelse med transportmidler med flere end 9 siddepladser eller godstransportmidler

 

3.12

Udgifter i forbindelse med passagertransportmidler med færre end 9 siddepladser, der anvendes til erhvervsformål

 

3.13

Udgifter i forbindelse med transportmidler, for hvilke der ikke gælder begrænsninger af fradragsretten

 

3.14

Udgifter i forbindelse med transportmidler, for hvilke der gælder begrænsninger af fradragsretten

 

3.15

Vedligeholdelse af passagertransportmidler, bortset fra passager- og multipurposevogne, motorcykler, autocampere og køretøjer til fritids- eller sportsformål, og luftfartøjer af en vægt på over 1 550 kg

 

3.16

Udgifter til garage eller parkering for passagertransportmidler

 

3.17

Udgifter, bortset fra vedligeholdelse, garage eller parkering, i forbindelse med andre transportmidler end passager- og multipurposevogne, motorcykler, autocampere og køretøjer til fritids- eller sportsformål, og luftfartøjer af en vægt på over 1 550 kg

 

Kode 4.   Bompenge og vejbrugerafgifter

4.1

Bompenge for transportmidler af en vægt på over 3 500 kg, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

 

4.2

Bompenge for køretøjer af en vægt på 3 500 kg og derunder, bortset fra transportmidler til betalende passagerer

4.2.1

PKW

4.2.2

LKW

4.3

Bompenge for transportmidler til betalende passagerer

 

4.4

Bompenge for transportmidler, der benytter Storebæltsbroen

 

4.5

Bompenge for transportmidler, der benytter Øresundsbroen

 

4.6

Bompenge for transportmidler til betalende passagerer med flere end 9 siddepladser

 

4.7

Bompenge for transportmidler til betalende passagerer med færre end 9 siddepladser

 

4.8

Bompenge for køretøjer, der benyttes i forbindelse med en konference, messe, udstilling eller kongres

4.8.1

For arrangøren af begivenheden

4.8.2

For en deltager i begivenheden, hvis udgiften afholdes direkte af arrangøren

Kode 5.   Rejseudgifter, herunder udgifter til taxa og offentlig transport

5.1

For den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person

 

5.2

For andre end den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person

 

5.3

For den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person i forbindelse med en konference, messe, udstilling eller kongres

5.3.1

For arrangøren af begivenheden

5.3.2

For en deltager i begivenheden, hvis udgiften afholdes direkte af arrangøren

Kode 6.   Boligudgifter

6.1

Udgifter til logi og bolig for den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person

 

6.2

Udgifter til logi og bolig for andre personer end den afgiftspligtige eller en ansat hos den afgiftspligtige

 

6.3

Udgifter til logi og bolig for den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person, der deltager i kvalificerende konferencer

 

6.4

Udgifter til logi og bolig for den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person i forbindelse med en konference, messe, udstilling eller kongres

6.4.1

For arrangøren af begivenheden

6.4.2

For en deltager i begivenheden, hvis udgiften afholdes direkte af arrangøren

6.5

Udgifter til logi og bolig for en ansat hos en afgiftspligtig person, der leverer varer eller tjenesteydelser

 

6.6

Udgifter til logi og bolig for senere levering

 

6.7

Andre udgifter til logi end de i 6.5 eller 6.6 nævnte

 

Kode 7.   Føde- og drikkevarer og restaurationsydelser

7.1

Føde- og drikkevarer, der leveres af hoteller, barer, restauranter og pensionater, inkl. Morgenmad

7.1.1

For den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person

7.1.2

For andre end den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person

7.2

Føde- og drikkevarer, der leveres i forbindelse med en konference, messe, udstilling eller kongres

7.2.1

For arrangøren af begivenheden

7.2.2

For en deltager i begivenheden, hvis udgiften afholdes direkte af arrangøren

7.3

Føde- og drikkevarer for en ansat hos en den afgiftspligtige person, der leverer varer eller tjenesteydelser

 

7.4

Restaurationsydelser, der købes til senere levering

 

7.5

Andre køb af føde- og drikkevarer eller restaurationsydelser end de i 7.2, 7.3 og 7.4 nævnte

 

Kode 8.   Entré til messer og udstillinger

8.1

For den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person

 

8.2

For andre personer end den afgiftspligtige person eller en ansat hos den afgiftspligtige person

 

Kode 9.   Udgifter til luksusvarer, fornøjelser og underholdning

9.1

Køb af alkohol

 

9.2

Køb af tobaksvarer

 

9.3

Udgifter til receptioner og underholdning

9.3.1

Til reklameformål

9.3.2

Ikke til reklameformål

9.4

Udgifter til vedligeholdelse af lystfartøjer

 

9.5

Udgifter til kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

 

9.6

Udgifter til luksusvarer, fornøjelser og underholdning til reklameformål

 

9.7

Andre udgifter til luksusvarer, fornøjelser og underholdning end de i 9.1, 9.2 og 9.3 nævnte

 

Kode 10.   Andet

10.1

Værktøj

 

10.2

Reparation i garantiperioden

 

10.3

Tjenesteydelser i forbindelse med uddannelse

 

10.4

Arbejde på ejendom

10.4.1

Arbejde på fast ejendom

10.4.2

Arbejde på fast ejendom, der anvendes som bolig

10.4.3

Arbejde på løsøre, bortset fra kode 3

10.5

Køb eller leje af ejendom

10.5.1

Køb eller leje af fast ejendom

10.5.2

Køb eller leje eller fast ejendom, der anvendes som bolig eller til rekreations- eller fritidsformål

10.5.3

Køb eller lejle af løsøre, som har tilknytning til eller anvendes i fast ejendom, der anvendes som bolig eller til rekreations- eller fritidsformål

10.5.4

Køb eller leje af løsøre, bortset fra kode 2

10.6

Levering af vand, gas eller elektricitet gennem et distributionsnetværk

 

10.7

Gaver af ringe værdi

 

10.8

Udgifter til kontorudstyr

 

10.9

Deltagelse i messer og seminarer, uddannelse eller undervisning

10.9.1

Messer

10.9.2

Seminarer

10.9.3

Uddannelse

10.9.4

Undervisning

10.10

Faste supplerende beløb for husdyr- og landbrugsprodukter

 

10.11

Udgifter til postforsendelser til lande uden for EU

 

10.12

Udgifter til telefax og telefon i forbindelse med bolig

 

10.13

Varer og tjenesteydelser, som en rejsearrangør anskaffer direkte til den rejsende

 

10.14

Køb af varer til videresalg, bortset fra 1.6

 

10.15

Køb af tjenesteydelser til videresalg, bortset fra 6.6 og 7.4

 

10.16

Arbejde på ejendom

10.16.1

Arbejde på fast ejendom, der anvendes som bolig eller til rekreations- eller fritidsformål

10.16.2

Arbejde på fast ejendom, bortset fra 10.16.1

10.16.3

Arbejde på løsøre, som har tilknytning til eller anvendes i fast ejendom i 10.16.1

10.16.4

Arbejde på løsøre, bortset fra 10.16.3

10.17

Udgifter til ejendom

10.17.1

Udgifter til fast ejendom, der anvendes som bolig eller til rekreations- eller fritidsformål

10.17.2

Udgifter til fast ejendom, bortset fra 10.17.1


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/60


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1175/2009

af 30. november 2009

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Aglio Bianco Polesano (BOB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Aglio Bianco Polesano« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse derfor registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 104 af 6.5.2009, s. 16.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

ITALIEN

Aglio Bianco Polesano (BOB)


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/62


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1176/2009

af 30. november 2009

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Redykołka (BOB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Polens ansøgning om registrering af betegnelsen »Redykołka« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse derfor registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 103 af 5.5.2009, s. 21.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.3.   Oste

POLEN

Redykołka (BOB)


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/64


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1177/2009

af 30. november 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1), særlig artikel 69,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (2), særlig artikel 78,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (3), særlig artikel 68,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994) (4), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, indgik Rådet aftalen om offentlige indkøb (herefter benævnt »aftalen«). Aftalen bør finde anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (herefter benævnt »tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivere og ordregivende myndigheder, der anvender direktiverne, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Derfor bør de tærskelværdier, der i disse direktiver er fastsat for offentlige kontrakter, og som også berøres af aftalen, justeres for at sikre, at de svarer til modværdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

For at sikre konsekvens er det hensigtsmæssigt også at justere de tærskelværdier i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, som ikke berøres af aftalen. Samtidig bør tærskelværdierne i direktiv 2009/81/EF justeres efter de reviderede tærskelværdier i artikel 16 i direktiv 2004/17/EF.

(4)

Direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 16 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »412 000 EUR« til »387 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »5 150 000 EUR« til »4 845 000 EUR«.

2)

Artikel 61 ændres således:

a)

I stk. 1 ændres beløbet »412 000 EUR« til »387 000 EUR«.

b)

I stk. 2 ændres beløbet »412 000 EUR« til »387 000 EUR«.

Artikel 2

I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7 ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »133 000 EUR« til »125 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »206 000 EUR« til »193 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »5 150 000 EUR« til »4 845 000 EUR«.

2)

Artikel 8, stk. 1, affattes således:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 150 000 EUR« til »4 845 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »206 000 EUR« til »193 000 EUR«.

3)

I artikel 56 ændres beløbet »5 150 000 EUR« til »4 845 000 EUR«.

4)

I artikel 63, stk. 1, første afsnit, ændres beløbet »5 150 000 EUR« til »4 845 000 EUR«.

5)

Artikel 67, stk. 1, ændres således:

a)

I litra a) ændres beløbet »133 000 EUR« til »125 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »206 000 EUR« til »193 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »206 000 EUR« til »193 000 EUR«.

Artikel 3

I artikel 8 i direktiv 2009/81/EF foretages følgende ændringer:

1)

I litra a) ændres beløbet »412 000 EUR« til »387 000 EUR«.

2)

I litra b) ændres beløbet »5 150 000 EUR« til »4 845 000 EUR«.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.


DIREKTIVER

1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/66


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/152/EF

af 30. november 2009

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoen for optagelse af aktivstoffet carbendazim i bilag I

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2006/135/EF (2) blev carbendazim optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Optagelsesperioden udløber den 31. december 2009.

(2)

Optagelsesperioden for et aktivstof kan efter anmodning forlænges i en periode på højst ti år. Kommissionen modtog den 6. august 2007 en anmodning fra anmelderen om forlængelse af optagelsesperioden for carbendazim.

(3)

Den 10. januar 2008 forelagde anmelderen et teknisk dossier for den rapporterende medlemsstat Tyskland til støtte for sin anmodning. Tyskland forelagde sit udkast til ny vurderingsrapport den 27. juli 2009. Det er nødvendigt, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet udfører et peer review.

(4)

Da det ikke er muligt at afslutte forlængelsesproceduren inden den dato, hvor optagelsesperioden for carbendazim udløber, og da anmodningen om forlængelse blev indgivet tilstrækkeligt tidligt, bør der i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i direktiv 91/414/EØF indrømmes en forlængelse for det tidsrum, der er nødvendigt for, at proceduren kan afsluttes.

(5)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I række 149 (carbendazim (ikke oplyst stereokemi), CAS-nr. 10605-21-7, CIPAC-nr. 263), sjette kolonne (udløbsdato for stoffets optagelse i listen), i bilag I til direktiv 91/414/EØF erstattes datoen »31. december 2009« af datoen »31. december 2010«.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 349 af 12.12.2006, s. 37.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/67


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/153/EF

af 30. november 2009

om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår det almindeligt anvendte navn for og renheden af aktivstoffet hydrolyserede proteiner

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 91/414/EØF blev ændret ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (2) for at optage visse hydrolyserede proteiner i bilag I.

(2)

Den rapporterende medlemsstat har modtaget supplerende oplysninger om hydrolyserede proteiner. Det viser sig, at hydrolyserede proteiner kan have oprindelse i mange forskellige organiske forbindelser. Det almindeligt anvendte navn og specifikationerne for renheden som angivet i den reviderede vurderingsrapport om hydrolyserede proteiner bør derfor anvendes.

(3)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 28. februar 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. marts 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89.


BILAG

I bilag I til direktiv 91/414/EØF affattes række 240 således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»240

Hydroliserede proteiner

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Foreligger ikke

Revideret vurderingsrapport (SANCO/2615/2008)

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel. Hydrolyserede animalske proteiner skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om hydrolyserede proteiner (SANCO/2615/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder nærmere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikationer.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/69


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/154/EF

af 30. november 2009

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cyflufenamid som aktivstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Forenede Kongerige modtog den 17. marts 2003 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra Nisso Chemical Europe GmbH om optagelse af aktivstoffet cyflufenamid i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2003/636/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

For dette aktivstof er virkningerne på menneskers sundhed og miljøet blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den udpegede rapporterende medlemsstat forelagde et udkast til vurderingsrapport den 30. januar 2006.

(3)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review, og den blev forelagt Kommissionen den 8. april 2009 i form af EFSA's videnskabelige rapport om cyflufenamid (3). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 2. oktober 2009 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om cyflufenamid.

(4)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyflufenamid, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 3, i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Cyflufenamid bør derfor optages i bilag I til direktivet for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, i alle medlemsstater finder sted i overensstemmelse med direktivet.

(5)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyflufenamid, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør ændre eksisterende foreløbige godkendelser til fuldstændige godkendelser eller ændre dem eller kalde dem tilbage i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(6)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. september 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. oktober 2010.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. september 2010 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyflufenamid som aktivstof. Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til direktiv 91/414/EØF vedrørende cyflufenamid er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet, jf. betingelserne i direktivets artikel 13, stk. 2.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder cyflufenamid, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. marts 2010, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende cyflufenamid. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder cyflufenamid som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. september 2011, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder cyflufenamid som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 30. september 2011 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagetrækning i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft den 1. april 2010.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 221 af 4.9.2003, s. 42.

(3)  EFSA's videnskabelige rapport (2009) 258, s. 1, »Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance cyflufenamid«.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»302

Cyflufenamid

CAS-nr.: 180409-60-3

CIPAC-nr.: 759

(Z)-N-[α-(cyclopropylmethoxyimino)–2,3-difluor-6-(trifluormethyl)benzyl]-2-phenylacetamid

> 980 g/kg

1. april 2010

31. marts 2020

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cyflufenamid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 2. oktober 2009.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Den reviderede vurderingsrapport indeholder nærmere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikationer.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/72


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/155/EF

af 30. november 2009

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår den renhed, der kræves for aktivstoffet metazachlor

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet metazachlor blev ved Kommissionens direktiv 2008/116/EF (2) optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, efter at Det Forenede Kongerige som rapporterende medlemsstat havde undersøgt stoffet. Det er i direktiv 2008/116/EF fastsat, at det pågældende aktivstof højst må indeholde 0,01 % af urenheden toluen. Denne renhedsgrad blev fastsat på grundlag af den specifikation, der var forelagt af anmelderen.

(2)

Anmelderen har anmodet om, at direktiv 91/414/EØF ændres, således at maksimumsindholdet af toluen hæves til 0,05 %. Anmelderen har forelagt de nødvendige oplysninger til støtte for sin anmodning. Den 2. februar 2009 forelagde den rapporterende medlemsstat et tillæg (3) til udkastet til sin vurderingsrapport, hvori det konkluderes, at et maksimumsindhold på 0,05 % ikke frembyder nogen risiko ud over de risici, der allerede er omhandlet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport om metazachlor.

(3)

Maksimumsindholdet af urenheden toluen i metazachlor bør derfor hæves til 0,05 %.

(4)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Da nærværende direktiv bør anvendes fra samme dato som direktiv 2008/116/EF, bør det træde i kraft snarest muligt.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I linje 223 (metazachlor), kolonne 4 (renhed), i bilag I til direktiv 91/414/EØF erstattes »0,01 %« af »0,05 %«.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. januar 2010 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. februar 2010.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 86.

(3)  Tillæg 2 — januar 2009 — til bind 4, bilag C, til rapporten og forslaget til beslutning forelagt Europa-Kommissionen af Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/73


RÅDETS AFGØRELSE

af 13. december 2007

om gennemførelse af artikel 9C, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 205, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde dels mellem den 1. november 2014 og den 31. marts 2017 og dels fra den 1. april 2017

(2009/857/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør vedtages bestemmelser, der giver mulighed for en smidig overgang fra systemet med beslutningstagning med kvalificeret flertal i Rådet — som defineret i artikel 3, stk. 3, i protokollen om overgangsbestemmelser, der fortsat skal finde anvendelse indtil den 31. oktober 2014 — til afstemningssystemet i artikel 9C, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 205, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der skal finde anvendelse fra den 1. november 2014, herunder i en overgangsperiode indtil den 31. marts 2017 specifikke bestemmelser som omhandlet i nævnte protokols artikel 3, stk. 2.

(2)

Der mindes om, at det er Rådets praksis at gøre alt for at styrke den demokratiske legitimitet af retsakter, der vedtages med kvalificeret flertal —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

AFDELING 1

BESTEMMELSER GÆLDENDE MELLEM DEN 1. NOVEMBER 2014 OG DEN 31. MARTS 2017

Artikel 1

Mellem den 1. november 2014 og den 31. marts 2017 gælder det, at hvis medlemmer af Rådet, der repræsenterer:

a)

mindst tre fjerdedele af den befolkningsandel, eller

b)

mindst tre fjerdedele af det antal medlemsstater,

der kræves for at udgøre et blokerende mindretal ved anvendelse af artikel 9C, stk. 4, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union eller artikel 205, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tilkendegiver, at de modsætter sig Rådets vedtagelse af en retsakt med kvalificeret flertal, drøfter Rådet spørgsmålet.

Artikel 2

Under disse drøftelser gør Rådet sit yderste for, inden for en rimelig tidsfrist og uden at dette berører obligatoriske tidsfrister, der er fastsat i EU-retten, at finde en tilfredsstillende løsning, der skal imødekomme ønsker fremsat af de medlemmer af Rådet, der er omhandlet i artikel 1.

Artikel 3

Med henblik herpå tager Rådets formand med bistand fra Kommissionen og under overholdelse af Rådets forretningsorden de nødvendige initiativer med henblik på at skabe et bredere grundlag for enighed i Rådet. Rådets medlemmer bistår formanden hermed.

AFDELING 2

BESTEMMELSER GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2017

Artikel 4

Fra den 1. april 2017 gælder det, at hvis medlemmer af Rådet, der repræsenterer:

a)

mindst 55 % af den befolkningsandel, eller

b)

mindst 55 % af det antal medlemsstater,

der kræves for at udgøre et blokerende mindretal ved anvendelse af artikel 9C, stk. 4, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union eller artikel 205, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tilkendegiver, at de modsætter sig Rådets vedtagelse af en retsakt med kvalificeret flertal, drøfter Rådet spørgsmålet.

Artikel 5

Under disse drøftelser gør Rådet sit yderste for, inden for en rimelig tidsfrist og uden at dette berører obligatoriske tidsfrister, der er fastsat i EU-retten, at finde en tilfredsstillende løsning, der skal imødekomme ønsker fremsat af de medlemmer af Rådet, der er omhandlet i artikel 4.

Artikel 6

Med henblik herpå tager Rådets formand med bistand fra Kommissionen og under overholdelse af Rådets forretningsorden de nødvendige initiativer med henblik på at skabe et bredere grundlag for enighed i Rådet. Rådets medlemmer bistår formanden hermed.

AFDELING 3

AFGØRELSENS IKRAFTTRÆDELSE

Artikel 7

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for Lissabontraktatens ikrafttrædelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


Kommissionen

1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/75


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. november 2009

om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2009 og om ændring af beslutning 2008/897/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer, der blev godkendt ved nævnte beslutning og ved beslutning 2009/560/EF

(meddelt under nummer K(2009) 9193)

(2009/858/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 27, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EF-tilskud til programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2008/897/EF af 28. november 2008 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2009 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EF-tilskuddet hertil (2) godkendes visse nationale programmer, ligesom satsen og maksimumbeløbet for EF-tilskuddet til hvert enkelt program, der er forelagt af medlemsstaterne, fastsættes.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2009/560/EF af 22. juli 2009 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2009 og om ændring af beslutning 2008/897/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer, der blev godkendt ved nævnte beslutning (3), godkendes de ændrede udgaver af visse nationale programmer, der blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF.

(4)

Kommissionen har vurderet de rapporter, medlemsstaterne har forelagt, om deres udgifter til de pågældende programmer. Vurderingen viser, at visse medlemsstater ikke kommer til at udnytte det fulde tilskud for 2009, mens andre vil overskride det tildelte beløb.

(5)

EF-tilskuddet til en række af de nationale programmer skal derfor justeres. Der bør ske en omfordeling af midler fra de nationale programmer, der ikke kan udnytte det fulde tilskud, til de programmer, der overskrider tilskuddet. Omfordelingen bør baseres på de nyeste oplysninger om de udgifter, som de pågældende medlemsstater har afholdt.

(6)

Derudover har Rumænien og Slovakiet forelagt ændrede programmer for udryddelse af rabies, og Polen og Slovenien har forelagt ændrede programmer vedrørende bluetongue.

(7)

Kommissionen har vurderet de ændrede programmer fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmerne opfylder de relevante EF-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i beslutning 2008/341/EF. De ændrede programmer for de pågældende fire medlemsstater bør derfor godkendes.

(8)

Beslutning 2008/897/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det ændrede program for overvågning og udryddelse af bluetongue, som Polen forelagde den 30. april 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 2

Det ændrede program for overvågning og udryddelse af bluetongue, som Slovenien forelagde den 23. juli 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 3

Det ændrede program for udryddelse af rabies, som Rumænien forelagde den 20. august 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 4

Det ændrede program for udryddelse af rabies, som Slovakiet forelagde den 3. august 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 5

I beslutning 2008/897/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, ændres således:

a)

Litra a) og b) affattes således:

»a)

1 400 000 EUR til Irland

b)

2 500 000 EUR til Spanien.«

b)

I litra g) ændres »2 000 000 EUR« til »1 370 000 EUR«

2)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   EF-tilskuddet fastsættes til 50 % af hver enkelt af de i stk. 1 nævnte medlemsstaters udgifter til tuberkulintest og gamma-interferon-test og godtgørelse til ejere for værdien af de slagtede dyr under programmerne, dog højst:

a)

14 000 000 EUR til Irland

b)

9 100 000 EUR til Spanien

c)

2 900 000 EUR til Italien

d)

120 000 EUR til Polen

e)

200 000 EUR til Portugal.«

3)

Artikel 3, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

3 600 000 EUR til Spanien.«

4)

Artikel 4, stk. 2, ændres således:

a)

Litra e)-g) affattes således:

»e)

16 650 000 EUR til Tyskland

f)

90 000 EUR til Estland

g)

60 000 EUR til Irland.«

b)

Litra j)-l) affattes således:

»j)

55 000 000 EUR til Frankrig

k)

2 000 000 EUR til Italien

l)

20 000 EUR til Letland.«

c)

I litra o) ændres »1 400 000 EUR« til »300 000 EUR«

d)

Litra r)-u) affattes således:

»r)

3 550 000 EUR til Østrig

s)

100 000 EUR til Polen

t)

2 700 000 EUR til Portugal

u)

100 000 EUR til Rumænien.«

e)

Litra w) og x) affattes således:

»w)

490 000 EUR til Finland

x)

1 600 000 EUR til Sverige.«

5)

Artikel 5, stk. 2, ændres således:

a)

I litra c) ændres »1 400 000 EUR« til »1 600 000 EUR«.

b)

I litra d) ændres »75 000 EUR« til »140 000 EUR«.

c)

I litra f) ændres »600 000 EUR« til »350 000 EUR«.

d)

Litra h)-m) affattes således:

»h)

700 000 EUR til Grækenland

i)

1 250 000 EUR til Spanien

j)

1 450 000 EUR til Frankrig

k)

1 700 000 EUR til Italien

l)

100 000 EUR til Cypern

m)

90 000 EUR til Letland.«

e)

I litra q) ændres »1 700 000 EUR« til »2 350 000 EUR«.

f)

Litra s)-u) affattes således:

»s)

4 500 000 EUR til Polen

t)

650 000 EUR til Portugal

u)

50 000 EUR til Rumænien.«

6)

Artikel 6, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

670 000 EUR til Frankrig.«

7)

Artikel 8, stk. 2, ændres således:

a)

I litra e) ændres »500 000 EUR« til »250 000 EUR«.

b)

I litra k) ændres »550 000 EUR« til »1 400 000 EUR«.

c)

I litra s) ændres »50 000 EUR« til »80 000 EUR«.

d)

I litra v) ændres »400 000 EUR« til »220 000 EUR«.

8)

Artikel 9, stk. 2, ændres således:

a)

Litra a)-c) affattes således:

»a)

1 400 000 EUR til Belgien

b)

350 000 EUR til Bulgarien

c)

1 050 000 EUR til Tjekkiet.«

b)

Litra g)-k) affattes således:

»g)

3 300 000 EUR til Irland

h)

1 200 000 EUR til Grækenland

i)

5 400 000 EUR til Spanien

j)

14 100 000 EUR til Frankrig

k)

5 350 000 EUR til Italien.«

c)

I litra m) ændres »230 000 EUR« til »250 000 EUR«.

d)

I litra r) ændres »2 900 000 EUR« til »2 600 000 EUR«.

e)

Litra t)-v) affattes således:

»t)

790 000 EUR til Polen

u)

1 530 000 EUR til Portugal

v)

580 000 EUR til Rumænien.«

f)

Litra x) og y) affattes således:

»x)

500 000 EUR til Slovakiet

y)

500 000 EUR til Finland.«

g)

I litra za) ændres »5 900 000 EUR« til »4 600 000 EUR«.

9)

Artikel 10, stk. 2, ændres således:

a)

Litra a)-c) affattes således:

»a)

1 100 000 EUR til Bulgarien

b)

500 000 EUR til Litauen

c)

880 000 EUR til Ungarn.«

b)

I litra f) ændres »500 000 EUR« til »760 000 EUR«.

10)

Artikel 11, stk. 2, litra d), affattes således:

»d)

1 100 000 EUR til Polen.«

11)

Artikel 12, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

1 650 000 EUR til Polen.«

12)

Artikel 13, stk. 2, litra c)-e), affattes således:

»c)

870 000 EUR til Estland

d)

850 000 EUR til Letland

e)

550 000 EUR til Slovenien.«

13)

I artikel 14, stk. 2, ændres »175 000 EUR« til »310 000 EUR«.

14)

Artikel 15, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

460 000 EUR til Portugal.«

15)

I artikel 15a, stk. 4, ændres »5 400 000 EUR« til »3 000 000 EUR«.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 322 af 2.12.2008, s. 39.

(3)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 56.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/79


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2009

om afvisning af at optage diphenylamin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof

(meddelt under nummer K(2009) 9262)

(EØS-relevant tekst)

(2009/859/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter diphenylamin.

(3)

Diphenylamins virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1490/2002. For diphenylamin var den rapporterende medlemsstat Irland, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 20. juni 2007.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA's evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 30. september 2008 i form af EFSA's konklusioner vedrørende peer reviewet af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet diphenylamin (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 26. februar 2009 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om diphenylamin.

(5)

Der blev i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Det var navnlig ikke muligt at gennemføre en pålidelig vurdering af risikoen for forbrugerne, da der ikke foreligger oplysninger om tilstedeværelsen og toksiciteten af uidentificerede metabolitter af stoffet eller om den mulige dannelse af nitrosaminer under opbevaring af aktivstoffet og under forarbejdning af behandlede æbler. Der forelå desuden heller ingen oplysninger om det potentielle nedbrydnings- eller reaktionsprodukt af restkoncentrationer af diphenylamin i forarbejdede varer. Det har således ikke været muligt på grundlag af de tilgængelige oplysninger at konkludere, at diphenylamin opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peer reviewet og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA's ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diphenylamin, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Diphenylamin bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diphenylamin, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diphenylamin, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson, hvilket sikrer, at landbrugerne fortsat har adgang til plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diphenylamin, i 18 måneder efter vedtagelsen af denne beslutning.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, hvis gennemførelsesbestemmelser findes i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5), med henblik på en eventuel optagelse af diphenylamin i dets bilag I.

(11)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed afgav ikke udtalelse om de i denne beslutning omhandlede foranstaltninger inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden, og Kommissionen forelagde derfor Rådet et forslag om disse foranstaltninger. Ved udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 19, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 91/414/EØF, havde Rådet hverken vedtaget den foreslåede gennemførelsesretsakt eller tilkendegivet, at det var imod forslaget til gennemførelsesforanstaltninger, og Kommissionen skal derfor vedtage disse foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Diphenylamin optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diphenylamin, trækkes tilbage senest den 30. maj 2010

b)

der fra datoen for offentliggørelsen af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder diphenylamin.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 30. maj 2011.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA's videnskabelige rapport (2008), 188. »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diphenylamine« (færdigbehandlet den 30. september 2008).

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/81


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2009

om afvisning af at optage triazoxid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof

(meddelt under nummer K(2009) 9271)

(EØS-relevant tekst)

(2009/860/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter triazoxid.

(3)

Triazoxids virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til forordning (EF) nr. 451/2000 og (EF) nr. 1490/2002 for en række anvendelsesformål, som anmelderen har foreslået. Ved disse forordninger udpeges endvidere de rapporterende medlemsstater, som skal forelægge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) deres vurderingsrapporter og henstillinger, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1490/2002. For triazoxid var den rapporterende medlemsstat Det Forenede Kongerige, og alle relevante oplysninger blev forelagt den 25. juni 2007.

(4)

Medlemsstaterne og EFSA har underkastet vurderingsrapporten et peer review i EFSA's evalueringsarbejdsgruppe, og den blev forelagt Kommissionen den 30. september 2008 i form af EFSA's konklusioner vedrørende peer reviewet af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet triazoxid (4). Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 26. februar 2009 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om triazoxid.

(5)

Der blev i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Det var navnlig ikke muligt at gennemføre en pålidelig vurdering af risikoen for forbrugerne, da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at fastslå arten af restkoncentrationer i planteprodukter og den eventuelle overførsel af restkoncentrationer til animalske produkter. Endvidere var der i de foreliggende oplysninger ingen dokumentation for, at risikoen på langt sigt for pattedyr, fugle, fisk og regnorme er acceptabel. Det har således ikke været muligt på grundlag af de tilgængelige oplysninger at konkludere, at triazoxid opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(6)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at kommentere resultaterne af peer reviewet og oplyse, hvorvidt han havde til hensigt at fastholde sin ansøgning om at få stoffet optaget i bilaget. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje. Selv med de af anmelderen fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger og evalueret på EFSA's ekspertmøder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triazoxid, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(7)

Triazoxid bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(8)

Det bør sikres, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triazoxid, trækkes tilbage inden for den fastsatte frist og ikke forlænges, og at der ikke gives nye godkendelser for sådanne produkter.

(9)

Enhver frist, som en medlemsstat indrømmer til bortskaffelse, opbevaring, afsætning eller anvendelse af bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triazoxid, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes yderligere én vækstsæson, hvilket sikrer, at landbrugerne fortsat har adgang til plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triazoxid, i 18 måneder efter vedtagelsen af denne beslutning.

(10)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der indgives en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, hvis gennemførelsesbestemmelser findes i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5), med henblik på en eventuel optagelse af triazoxid i dets bilag I.

(11)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed afgav ikke udtalelse om de i denne beslutning omhandlede foranstaltninger inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden, og Kommissionen forelagde derfor Rådet et forslag om disse foranstaltninger. Ved udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 19, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 91/414/EØF, havde Rådet hverken vedtaget den foreslåede gennemførelsesretsakt eller tilkendegivet, at det var imod forslaget til gennemførelsesforanstaltninger, og Kommissionen skal derfor vedtage disse foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Triazoxid optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triazoxid, trækkes tilbage senest den 30. maj 2010

b)

der fra datoen for offentliggørelsen af denne beslutning ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triazoxid.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 30. maj 2011.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA's videnskabelige rapport (2008) 193, »Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide« (færdigbehandlet den 26. september 2008).

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/83


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2009

om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien

(meddelt under nummer K(2009) 9282)

(EØS-relevant tekst)

(2009/861/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (2) er der fastsat generelle bestemmelser for fødevarehygiejne gældende for ledere af fødevarevirksomheder, der bl.a. er baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP). Forordningen foreskriver, at ledere af fødevarevirksomheder skal overholde visse procedurer, der er baseret på disse principper.

(2)

Forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 indeholder særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder og supplerer bestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 omfatter særlige hygiejnekrav vedrørende rå mælk og mejeriprodukter.

(3)

I henhold til kapitel 4, afdeling B, litra c), i bilag VI til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«) er der indrømmet Bulgarien en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2009, for så vidt angår visse mælkeforarbejdningsvirksomheders opfyldelse af disse hygiejnekrav.

(4)

Visse virksomheder, der har tilladelse til at forarbejde rå mælk, der ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 853/2004 (i det følgende benævnt »mælk, der ikke opfylder kravene«), er opført i kapitel I i tillægget til bilag VI til tiltrædelsesakten. Visse virksomheder, der har tilladelse til at forarbejde både mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, forudsat at forarbejdningen finder sted på separate produktionslinjer, er opført i kapitel II i tillægget.

(5)

Mælkeproducerende bedrifter, som ikke opfylder hygiejnekravene i forordning (EF) nr. 853/2004, ligger spredt over hele Bulgarien. Andelen af rå mælk, der opfylder disse krav, og som leveres til mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien, er kun steget en smule i de senere år.

(6)

Under hensyntagen til den nuværende situation bør der fastsættes en tidsbegrænset undtagelse fra hygiejnekravene i forordning (EF) nr. 853/2004 med henblik på at give Bulgarien mulighed for at bringe sin sektor for mælk og mejeriprodukter i overensstemmelse med kravene.

(7)

I lyset af ovenstående bør visse mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er opført i bilag I til nærværende beslutning, have tilladelse til som en undtagelse fra forordning (EF) nr. 853/2004 at fortsætte med at forarbejde mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, efter den 31. december 2009, forudsat at forarbejdningen finder sted på separate produktionslinjer. Derudover bør visse mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er opført i bilag II til nærværende beslutning, have tilladelse til at fortsætte med at forarbejde mælk, der ikke opfylder kravene, uden separate produktionslinjer.

(8)

Mejeriprodukter, der er fremstillet af mælk, der ikke opfylder kravene, bør dog kun markedsføres i Bulgarien eller anvendes til yderligere forarbejdning i de mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er omfattet af undtagelsen i nærværende beslutning.

(9)

Den overgangsperiode, der indrømmes ved nærværende beslutning, bør begrænses til 24 måneder fra den 1. januar 2010. Situationen i den bulgarske mælkesektor bør tages op til fornyet vurdering inden udløbet af nævnte periode. Bulgarien bør derfor forelægge Kommissionen årlige rapporter om de opnåede fremskridt i forbindelse med opgraderingen af de mælkeproducerende bedrifter, som leverer rå mælk til mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien, og om systemet for afhentning og transport af mælk, der ikke opfylder kravene.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I denne beslutning forstås ved »mælk, der ikke opfylder kravene« rå mælk, der ikke opfylder kravene i afdeling IX, kapitel I, underkapitel II og III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 2

Uanset kravene i afdeling IX, kapitel I, underkapitel II og III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 kan de mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er opført i bilag I til nærværende beslutning, fortsat forarbejde mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, indtil den 31. december 2011, forudsat at forarbejdningen af den mælk, der opfylder kravene, og den mælk, der ikke gør det, finder sted på to separate produktionslinjer.

Artikel 3

Uanset kravene i afdeling IX, kapitel I, underkapitel II og III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 kan de mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er opført i bilag II til nærværende beslutning, fortsat forarbejde mælk, der ikke opfylder kravene, indtil den 31. december 2011 uden separate produktionslinjer.

Artikel 4

Mejeriprodukter, der fremstilles af mælk, der ikke opfylder kravene, må kun:

a)

bringes i omsætning på det bulgarske hjemmemarked, eller

b)

anvendes til videre forarbejdning på de mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien, der er omhandlet i artikel 2 og 3.

Der anbringes på sådanne mejeriprodukter et sundheds- eller identifikationsmærke, der adskiller sig fra det sundheds- og identifikationsmærke, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 5

Bulgarien forelægger Kommissionen årlige rapporter om de fremskridt, der er gjort for at bringe følgende i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 853/2004:

a)

mælkeproducerende bedrifter, der producerer mælk, der ikke opfylder kravene

b)

systemet for afhentning og transport af mælk, der ikke opfylder kravene.

Den første årlige rapport forelægges Kommissionen senest den 31. december 2010 og den anden årlige rapport senest den 31. oktober 2011.

Formularen i bilag III anvendes til de årlige rapporter.

Artikel 6

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2011.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG I

Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder, der har tilladelse til at forarbejde mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, jf. artikel 2

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

By/vej eller landsby/region

1

BG 0412010

»Bi Si Si Handel« OOD

gr. Elena

ul. »Treti mart« 19

2

BG 0512025

»El Bi Bulgarikum« EAD

gr. Vidin

YUPZ

3

BG 0612027

»Mlechen ray — 99« EOOD

gr. Vratsa

4

BG 0612043

ET »Zorov- 91 -Dimitar Zorov«

gr. Vratsa

5

BG 1912013

»ZHOSI« OOD

s. Chernolik

6

BG 2012020

»Yotovi« OOD

gr. Sliven

kv. »Rechitsa«

7

BG 2512020

»Mizia-Milk« OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

8

BG 0812009

»Serdika — 90« AD

gr. Dobrich

ul. »25 septemvri« 100

9

BG 2112001

»Rodopeya — Belev« EOOD

4700 town Smolyan,

»Traciya« 1 str.

10

BG 1212001

»S i S — 7« EOOD

gr. Montana

»Vrachansko shose« 1

11

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska


BILAG II

Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder, der har tilladelse til at forarbejde mælk, der ikke opfylder kravene, jf. artikel 3

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

By/vej eller landsby/region

1

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

2

0112014

ET „Veles — Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

3

2312041

„Danim — D. Stoyanov“

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

4

2712010

„Kamadzhiev — milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

5

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N.Yo. Vaptsarov“ 8

6

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

8

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

9

2312030

ET „Favorit — D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

10

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

11

BG 1512033

ET „Voynov — Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

12

BG 1612020

ET „Bor — Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

13

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

14

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

15

BG 1612051

ET „Radev — Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

16

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

17

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

18

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

19

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

20

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

21

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

22

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

23

0512003

SD „LAF — Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

24

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

25

0612041

ET „Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

26

0612042

ET „Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

27

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

28

1212022

„Milkkomm“

EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

29

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

30

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

31

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

32

1512010

ET „Militsa Lazarova — 90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

33

1612024

SD „Kostovi — EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

34

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

35

1712046

ET „Stem — Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

36

2012012

ET „Olimp- P. Gurtsov“

gr. Sliven

m — t „Matsulka“

37

2112003

„Milk — inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

38

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

39

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“2

41

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

42

2812018

ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

43

2812010

ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

44

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

45

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Trojan

ul. „V.Levski“ 281

46

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

47

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48

BG 0912011

ET „Alada — Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

50

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

51

1712010

„Bulagrotreyd — chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

52

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

53

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

55

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

56

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

57

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

58

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

59

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

60

2612049

ET „Todorovi — 53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65


BILAG III

Rapportformular, jf. artikel 5

Region

Antal malkekvægsbedrifter i alt pr. 31.12.2009

Antal malkekvægsbedrifter, som producerer mælk, der ikke opfylder kravene, pr. 31.12.2009

Malkekvægsbedrifter, der ikke opfylder kravene, i % af det samlede antal, pr. 31.12.2009

Antal malkekvægsbedrifter i alt pr. 30.11.2010

Antal malkekvægsbedrifter, som producerer mælk, der ikke opfylder kravene, pr. 30.11.2010

Malkekvægsbedrifter, der ikke opfylder kravene, i % af det samlede antal, pr. 30.11.2010

Antal malkekvægsbedrifter i alt pr. 30.9.2011

Antal malkekvægsbedrifter, som producerer mælk, der ikke opfylder kravene, pr. 30.9.2011

Malkekvægsbedrifter, der ikke opfylder kravene, i % af det samlede antal, pr. 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Region

Antal mælkeafhentningssteder i alt pr. 31.12.2009

Antal mælkeafhentningssteder, der ikke opfylder kravene, pr. 31.12.2009

Mælkeafhentningssteder, der ikke opfylder kravene, i % af det samlede antal, pr. 31.12.2009

Antal mælkeafhentningssteder i alt pr. 30.11.2010

Antal mælkeafhentningssteder, der ikke opfylder kravene, pr. 30.11.2010

Mælkeafhentningssteder, der ikke opfylder kravene, i % af det samlede antal, pr. 30.11.2010

Antal mælkeafhentningssteder i alt pr. 30.9.2011

Antal mælkeafhentningssteder, der ikke opfylder kravene, pr. 30.9.2011

Mælkeafhentningssteder, der ikke opfylder kravene, i % af det samlede antal, pr. 30.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/90


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2009

om ændring af beslutning 2008/866/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(meddelt under nummer K(2009) 9326)

(EØS-relevant tekst)

(2009/862/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2008/866/EF af 12. november 2008 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum (2), blev vedtaget som følge af kontaminering med hepatitis A-virus (HAV) af visse toskallede bløddyr importeret fra Peru, som blev fundet at være skyld i et udbrud af hepatitis A hos mennesker. Anvendelsesperioden for beslutningen udløb oprindeligt den 31. marts 2009, men blev forlænget til den 30. november 2009 ved Kommissionens beslutning 2009/297/EF af 26. marts 2009 om ændring af beslutning 2008/866/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (3).

(2)

De peruvianske myndigheder har givet oplysninger om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet for at forbedre kontrollen med produktionen af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Fællesskabet.

(3)

Kommissionen gennemførte en inspektion i perioden fra den 7. til den 18. september 2009 for at evaluere de eksisterende systemer til kontrol med produktionen af toskallede bløddyr og fiskevarer bestemt til eksport til Den Europæiske Union.

(4)

Under inspektionen blev det fastslået, at de peruvianske myndigheder er i gang med at indføre de korrigerende foranstaltninger, de havde bebudet i de oplysninger, de gav efter udbruddet af hepatitis A. De foretager bl.a. en fuldstændig revision af klassifikationen af produktionsområder, ligesom de også vil nyoverveje overvågningen af prøveudtagningsproceduren i produktionsområderne og dennes hyppighed. Dette arbejde pågår i øjeblikket.

(5)

Af hensyn til forbrugernes sundhed er det nødvendigt at opretholde de beskyttelsesforanstaltninger, der blev truffet ved beslutning 2008/866/EF, indtil de peruvianske myndigheder har gennemført de korrigerende foranstaltninger fuldt ud, og Kommissionen har foretaget en yderligere inspektion på stedet. Anvendelsen af beslutning 2008/866/EF bør derfor forlænges til den 30. november 2010, uden at dette dog tilsidesætter Kommissionens beføjelser til at ændre, ophæve eller forlænge de pågældende foranstaltninger på grundlag af eventuelle nye oplysninger om situationens udvikling i Peru eller resultatet af Kommissionens inspektioner.

(6)

Beslutning 2008/866/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 5 i beslutning 2008/866/EF ændres »30. november 2009« til »30. november 2010«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 307 af 18.11.2008, s. 9.

(3)  EUT L 81 af 27.3.2009, s. 22.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/91


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2009

om EF-tilskud i 2010 til visse EF-referencelaboratorier for kontrol af foder og fødevarer

(meddelt under nummer K(2009) 9343)

(Kun den danske, den engelske, den franske, den italienske, den nederlandske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

(2009/863/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der kan ydes et EF-tilskud til EF-referencelaboratorier for kontrol af fødevarer og foder i overensstemmelse med artikel 28 i Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (2).

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2006 af 28. november 2006 om bestemmelser om EF-tilskud til EF-referencelaboratorier for foderstoffer, fødevarer og dyresundhedsområdet (3) kan der udbetales EF-tilskud, hvis de godkendte arbejdsprogrammer gennemføres effektivt, og støttemodtagerne forelægger al den nødvendige dokumentation inden for en bestemt frist.

(3)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 1754/2006 er forholdet mellem Kommissionen og de enkelte EF-referencelaboratorier fastlagt i en partnerskabsaftale, der ledsages af et flerårigt arbejdsprogram.

(4)

Kommissionen har foretaget en vurdering af de arbejdsprogrammer og dertil hørende budgetter, som EF-referencelaboratorierne har forelagt for 2010.

(5)

I overensstemmelse hermed bør der ydes EF-tilskud i form af samfinansiering til de EF-referencelaboratorier, der er blevet udpeget til at udføre de funktioner og opgaver, der er beskrevet i forordning (EF) nr. 882/2004. EF-tilskuddet bør være på 100 % af de støtteberettigede udgifter som defineret i forordning (EF) nr. 1754/2006.

(6)

I forordning (EF) nr. 1754/2006 fastsættes regler vedrørende støtteberettigelse for workshopper, der gennemføres af EF-referencelaboratorierne. Der kan ydes tilskud til højst 32 personers deltagelse i disse workshopper. Der bør dispenseres fra denne regel i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1754/2006, for så vidt angår visse EF-referencelaboratorier, der har behov for støtte til, at mere end 32 personer deltager, for at workshopperne kan give det bedste resultat. Der kan opnås dispensation, hvis et EF-referencelaboratorium påtager sig lederskabet og ansvaret for tilrettelæggelsen af en workshop sammen med et andet EF-referencelaboratorium.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4) skal programmer for udryddelse og bekæmpelse af dyresygdomme (veterinærforanstaltninger) finansieres via Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL). Ifølge forordningens artikel 13, stk. 2, finansierer fonden desuden i behørigt begrundede undtagelsestilfælde udgifter til administration og personale, der afholdes af medlemsstaterne og af modtagerne af støtte fra EGFL i forbindelse med foranstaltninger og programmer, der er omfattet af Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (5). Finanskontrollen af foranstaltningerne foretages i henhold til artikel 9, 36 og 37 i nævnte forordning.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratoire D'études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) under Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Frankrig, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af mælk og mejeriprodukter.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 302 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 23 000 EUR.

Artikel 2

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Nederlandene, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af zoonoser (salmonella).

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 354 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 3

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Spanien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver vedrørende kontrollen med marine biotoksiner.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 260 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 25 000 EUR.

Artikel 4

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Det Forenede Kongerige, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver vedrørende kontrollen med viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 265 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 35 000 EUR.

Artikel 5

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratoire d'Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) under Agence Française de sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Frankrig, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af Listeria monocytogenes.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 309 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 22 500 EUR.

Artikel 6

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratoire d'Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) under Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Frankrig, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af koagulasepositive stafylokokker, herunder Staphylococcus aureus.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 291 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 22 500 EUR.

Artikel 7

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rom, Italien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC).

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 250 381 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 20 000 EUR.

Artikel 8

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Sverige, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende overvågning af Campylobacter.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 275 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 9

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rom, Italien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af parasitter (særlig Trichinella, Echinococcus og Anisakis).

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 312 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 10

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), København, Danmark, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende overvågning af antimikrobiel resistens.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 370 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 27 000 EUR.

Artikel 11

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af animalske proteiner i foderstoffer.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 525 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 12

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Nederlandene, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende påvisning af restkoncentrationer af visse stoffer, der er opført i bilag I til Rådets direktiv 96/23/EF (6), og som der henvises til i afdeling I, punkt 12, litra a), i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 450 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 25 000 EUR.

Artikel 13

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Fougères, Frankrig, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende påvisning af restkoncentrationer af visse stoffer, der er opført i bilag I til direktiv 96/23/EF, og som der henvises til i afdeling I, punkt 12, litra a), i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 450 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 25 000 EUR.

Artikel 14

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Tyskland, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende påvisning af restkoncentrationer af visse stoffer, der er opført i bilag I til direktiv 96/23/EF, og som der henvises til i afdeling I, punkt 12, litra a), i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 450 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 25 000 EUR.

Artikel 15

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Istituto Superiore di Sanità, Rom, Italien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende påvisning af restkoncentrationer af visse stoffer, der er opført i bilag I til direktiv 96/23/EF, og som der henvises til i afdeling I, punkt 12, litra a), i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 275 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 25 000 EUR.

Artikel 16

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Freiburg, Tyskland, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af pesticidrester i animalske fødevarer og varer med et højt fedtindhold.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 198 900 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 25 000 EUR.

Artikel 17

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), København, Danmark, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af pesticidrester i korn og foderstoffer.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 198 900 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 25 000 EUR.

Artikel 18

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spanien, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af pesticidrester i frugt og grøntsager, herunder varer med et højt vand- og syreindhold.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 445 840 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 45 000 EUR.

Uanset artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1754/2006 har det i stk. 1 nævnte laboratorium ret til at anmode om tilskud til højst 50 personers deltagelse i en af de i stk. 2 nævnte workshopper, da det tilrettelægger en fælles workshop.

Artikel 19

Der ydes EF-tilskud til, at Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Tyskland, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af pesticidrester efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 352 000 EUR.

Artikel 20

1.   Der ydes EF-tilskud til, at Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Tyskland, varetager de i artikel 32 i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede funktioner og opgaver vedrørende analyse og undersøgelse af dioxiner og PCB'er i fødevarer og foderstoffer.

I perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 andrager EF-tilskuddet højst 432 000 EUR.

2.   Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en række workshopper. Dette tilskud andrager højst 55 410 EUR.

Artikel 21

EF-tilskuddet, jf. artikel 1-21, er på 100 % af de støtteberettigede udgifter som defineret i forordning (EF) nr. 1754/2006.

Artikel 22

Denne beslutning er rettet til:

for mælk og mejeriprodukter: Laboratoire d'Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) under Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrig

for analyse og undersøgelse af zoonoser (salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nederlandene

for kontrol med marine biotoksiner: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spanien

for kontrol med viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Det Forenede Kongerige

for Listeria monocytogenes: Laboratoire d'Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) under Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrig

for koagulasepositive stafylokokker, herunder Staphylococcus aureus: Laboratoire d'Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) under Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Frankrig

for Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italien

for Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Sverige

for parasitter (særlig Trichinella, Echinococcus og Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italien

for antimikrobiel resistens: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 København V, Danmark

for animalske proteiner i foderstoffer: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgien

for restkoncentrationer: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Nederlandene

for restkoncentrationer: Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de L’Agence Farançaise de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Frankrig

for restkoncentrationer: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Tyskland

for restkoncentrationer: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italien

for analyse og undersøgelse af pesticidrester i animalske fødevarer: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Tyskland

for analyse og undersøgelse af pesticidrester i korn: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Afdeling for Fødevarekemi, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Danmark

for analyse og undersøgelse af pesticidrester i frugt og grøntsager: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spanien

for analyse og undersøgelse af pesticidrester efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Tyskland

for analyse og undersøgelse af dioxiner og PCB'er i fødevarer og foderstoffer: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(3)  EUT L 331 af 29.11.2006, s. 8.

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(5)  EFT L 224 af 18.8.1990, a. 19.

(6)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/97


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2009

om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår import til Fællesskabet af biltong fra visse dele af Sydafrika og fra Uruguay

(meddelt under nummer K(2009) 9362)

(EØS-relevant tekst)

(2009/864/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, stk. 1, første afsnit, artikel 8, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum (2) er der fastsat bestemmelser for import til Fællesskabet af sendinger af visse kødprodukter til konsum. Nævnte beslutning omfatter også lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere disse produkter, og standardfolke- og dyresundhedscertifikater samt regler for de importerede produkters oprindelse og for, hvilken behandling produkterne skal underkastes.

(2)

Del 3 i bilag II til nævnte beslutning indeholder en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky og pasteurisede kødprodukter til Fællesskabet.

(3)

I henhold til beslutning 2007/777/EF er det tilladt at importere biltong, der er fremstillet af kød fra tamkvæg, -får og -geder og opdrættet klovbærende vildt (undtagen svin), som har været underkastet en specifik behandling, til Fællesskabet fra et område i Sydafrika uden mund- og klovesyge.

(4)

Sydafrika har anmodet Kommissionen om at tillade import til Fællesskabet af biltong, der er fremstillet af kød fra vildtlevende klovbærende vildt fra det samme område i Sydafrika, som der allerede er givet tilladelse for i forbindelse med tamdyr.

(5)

Kommissionen har foretaget flere kontroller i Sydafrika, som har påvist, at dette tredjelands kompetente veterinærmyndighed kan fremlægge passende garantier med hensyn til overholdelse af fællesskabslovgivningen, jf. artikel 8, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2002/99/EF.

(6)

Import til Fællesskabet af biltong, der er fremstillet af kød fra vildtlevende klovbærende vildt (undtagen svin) bør tillades fra det område i Sydafrika, som allerede har tilladelse til at eksportere sådanne produkter af tamdyr, forudsat at biltongproduktet har været underkastet den specifikke »E«-behandling, der er omhandlet i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(7)

Endvidere er Uruguay på indeværende tidspunkt opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF. Det er derfor tilladt at importere produkter af kød fra tamkvæg, som har været underkastet en specifik behandling, til Fællesskabet fra nævnte tredjeland.

(8)

Uruguay har anmodet Kommissionen om også at tillade import til Fællesskabet fra nævnte tredjeland af biltong, der er fremstillet af kød fra tamkvæg, som har været underkastet den korrekte specifikke behandling.

(9)

I betragtning af dyresundhedsforholdene i Uruguay bør import til Fællesskabet tillades fra nævnte tredjeland af biltong, der er fremstillet af kød fra tamkvæg, som har været underkastet den specifikke »E«-behandling, der er omhandlet i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(10)

Beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilag II til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

1)

I del 2 ændres posten »Uruguay« til »Uruguay (1)«.

2)

Del 3 erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra 1. januar 2010.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.


BILAG

»DEL 3

Tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke er godkendt for visse arter i henhold til ordningen med den ikke-specifikke behandling (A), men hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter til EF

ISO-kode

Oprindelses-land eller del deraf

1.

Tamkvæg

2.

Opdrættet klov-bærende vildt (undtagen svin)

Tamfår/tamgeder

1.

Tamsvin

2.

Opdrættet klov-bærende vildt (svin)

Tamdyr af heste-familien

1.

Fjerkræ

2.

Op-drættet fuglevildt

Strud-se fugle

Tam-kaniner og op-drættede dyr af hare-ordenen

Vildtlevende klov-bærende vildt

(undtagen svin)

Vildsvin

Vildt-levende dyr af heste-fami-lien

Vildt-levende dyr af hare-ordenen

(kaniner og harer)

Vildtle-vende fugle-vildt

Vildtlevende landpatte-dyr

(undtagen hovdyr og dyr af hare-ordenen)

AR

Argentina — AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibia

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibia NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

UY

Uruguay

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ZA

Sydafrika

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Sydafrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

E

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

XXX

Der er ikke fastlagt noget certifikat, og det er ikke tilladt at importere biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter til Fællesskabet, medmindre landet har tilladelse i del 2 til »A«-behandling for de relevante arter.«


1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/100


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. november 2009

om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af de nye aktivstoffer metaflumizon og gamma-cyhalothrin

(meddelt under nummer K(2009) 9366)

(EØS-relevant tekst)

(2009/865/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Forenede Kongerige modtog i marts 2005 en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF fra BASF Agro S.A.S., Frankrig, om optagelse af aktivstoffet metaflumizon i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Ved Kommissionens beslutning 2006/517/EF (2) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(2)

Det Forenede Kongerige modtog i august 2001 en ansøgning fra Pytech Chemicals GMbH vedrørende gamma-cyhalothrin. Ved Kommissionens beslutning 2004/686/EF (3) blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)