ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.303.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 303

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
18. november 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet ( 1 )

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1100/2009 af 17. november 2009 om gennemførelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af afgørelse 2008/475/EF

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1101/2009 af 17. november 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

37

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/2009 af 16. november 2009 om 116. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1103/2009 af 17. november 2009 om forbud mod fiskeri efter sild i EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

60

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/2009 af 17. november 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

62

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2009/840/FUSP af 17. november 2009 om gennemførelse af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

64

 

*

Rådets fælles aktion 2009/841/FUSP af 17. november 2009 om ændring af fælles aktion 2008/112/FUSP om Den Europæiske Unions mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Republikken Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

70

 

*

Rådets fælles aktion 2009/842/FUSP af 17. november 2009 om ændring af fælles aktion 2007/369/FUSP om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

71

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

18.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1099/2009

af 24. september 2009

om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet (3) indeholder fælles minimumsregler for beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet i Fællesskabet. Dette direktiv er ikke blevet væsentligt ændret siden vedtagelsen.

(2)

Aflivning kan påføre dyr smerte, psykisk belastning, angst eller anden form for lidelse, selv under de bedst mulige tekniske forhold. Visse aktiviteter i relation til aflivning kan være psykisk belastende for dyrene, og der er ulemper forbundet med enhver bedøvelsesteknik. Virksomhedsledere eller enhver, der er involveret i aflivning af dyr, bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå smerte og mindske psykisk belastning og lidelse hos dyr, der slagtes eller aflives, idet der tages hensyn til bedste praksis på området og til de tilladte metoder i henhold til denne forordning. Derfor bør smerte, psykisk belastning og lidelse betragtes som undgåelige, hvis virksomhedsledere eller enhver, der er involveret i aflivning af dyr, overtræder en af bestemmelserne i denne forordning eller anvender tilladte metoder uden at overveje, om de afspejler den nyeste tekniske viden, og dermed uagtsomt eller forsætligt påfører dyrene smerte, psykisk belastning eller lidelse.

(3)

Beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet har været omfattet af fællesskabsretten siden 1974 og blev med direktiv 93/119/EF væsentligt forbedret. Der er imidlertid konstateret store forskelle med hensyn til medlemsstaternes gennemførelse af direktivet, og der er peget på alvorlige dyrevelfærdsproblemer og forskelle, der kan påvirke konkurrenceevne mellem de forskellige virksomhedsledere.

(4)

Dyrevelfærden er en fællesskabsværdi, som er nedfældet i protokollen (nr. 33) om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »protokol nr. 33«). Beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet er et anliggende af offentlig interesse, der påvirker forbrugernes holdning til landbrugsprodukter. En forbedring af dyrs beskyttelse på slagtetidspunktet bidrager desuden til en bedre kødkvalitet og har indirekte en positiv effekt på arbejdssikkerheden på slagterier.

(5)

National lovgivning om dyrs beskyttelse på slagte- eller aflivningstidspunktet har indvirkning på konkurrencen og dermed på, hvordan det indre marked for produkter af animalsk oprindelse, der er omfattet af bilag I til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, fungerer. Det er nødvendigt at indføre fælles regler for at sikre en rationel udvikling af det indre marked for disse produkter.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (4), har vedtaget to udtalelser om velfærdsaspekterne af de vigtigste systemer til bedøvelse og aflivning af visse dyrearter, nemlig en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af de vigtigste kommercielle dyrearter i 2004 og en udtalelse om dyrevelfærdsaspekter af de mest udbredte metoder til bedøvelse og aflivning af kommercielt opdrættede hjortedyr, geder, kaniner, strudse, ænder, gæs og vagtler i 2006. Fællesskabsretten på dette område bør ajourføres for at tage hensyn til disse videnskabelige udtalelser. Henstillinger om udfasning af brugen af kuldioxid til aflivning af svin og af fuglevandbade til bedøvelse af fjerkræ er ikke medtaget i denne forordning, da konsekvensanalysen viste, at sådanne henstillinger i øjeblikket ikke er økonomisk bæredygtige i EU. Det er imidlertid vigtigt at fortsætte denne drøftelse i fremtiden. Kommissionen bør derfor udarbejde en rapport om de forskellige bedøvelsesmetoder for fjerkræ, navnlig bedøvelse i grupper i vandbad, og forelægge den for Europa-Parlamentet og Rådet. Endvidere er der andre henstillinger, der ikke bør indgå i denne forordning, fordi de vedrører tekniske parametre, der bør være en del af gennemførelsesforanstaltningerne eller fællesskabsretningslinjer. Henstillinger om opdrættede fisk er heller ikke inkluderet i denne forordning, fordi der er behov for yderligere videnskabelige udtalelser og økonomisk vurdering på dette område.

(7)

I 2007 vedtog Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr, som indbefatter retningslinjer for slagtning af dyr og for aflivning af dyr i forbindelse med dyresygdomsbekæmpelse. Disse internationale retningslinjer indeholder anbefalinger vedrørende håndtering, fastholdelse, bedøvelse og afblødning af dyr på slagterier og aflivning af dyr i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme. Der bør i denne forordning også tages hensyn til disse internationale standarder.

(8)

Siden vedtagelsen af direktiv 93/119/EF er der sket en gennemgribende ændring af Fællesskabets fødevaresikkerhedslovgivning for slagterier, idet Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (6) er blevet vedtaget. I disse forordninger understreges fødevarevirksomhedsledernes ansvar for fødevaresikkerheden. Slagterier er også omfattet af en forhåndsgodkendelsesprocedure, hvor den kompetente myndighed undersøger konstruktion, indretning og udstyr for at sikre, at de er i overensstemmelse med de relevante tekniske regler om fødevaresikkerhed. Dyrevelfærdsaspekter bør integreres bedre på slagterier, og der bør tænkes på dyrevelfærden i forbindelse med slagteriers konstruktion, indretning og udstyr.

(9)

Den offentlige kontrol i fødevarekæden er også blevet omorganiseret med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (7), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (8).

(10)

De forhold, hvorunder dyr, der holdes til landbrugsformål, aflives, har direkte eller indirekte indvirkning på markedet for fødevarer, foderstoffer eller andre produkter og på de berørte virksomhedslederes konkurrenceevne. Derfor bør disse aflivninger være omfattet af fællesskabsretten. Imidlertid kan traditionelle landbrugsdyr såsom heste, æsler, kvæg, får, geder eller svin også holdes til andre formål, f.eks. som selskabsdyr eller som dyr til forevisning, arbejdsformål eller sport. Hvis aflivningen af dyr af disse arter fører til produktion af fødevarer eller andre produkter, bør disse aktiviteter være omfattet af denne forordning. Vilde eller omstrejfende dyr, der aflives for at regulere bestanden, bør derfor ikke være omfattet af denne forordning.

(11)

Fisk og landdyr er fysiologisk set meget forskellige, og slagtning og aflivning af opdrættede fisk foregår under meget anderledes forhold, navnlig med hensyn til inspektionsprocessen. Endvidere er der ikke forsket nær så meget i bedøvelse af fisk som i bedøvelse af andre landbrugsdyr. Der bør fastlægges særskilte standarder for beskyttelse af fisk i forbindelse med aflivning. Bestemmelser gældende for fisk bør derfor i øjeblikket begrænses til de centrale principper. Yderligere initiativer fra Fællesskabets side bør bygge på en videnskabelig risikovurdering for slagtning og aflivning af fisk, som foretages af EFSA, under hensyntagen til de sociale, økonomiske og administrative virkninger.

(12)

Det er en etisk forpligtelse at aflive produktionsdyr, der gennemgår store lidelser, hvis det ikke er muligt at lindre disse smerter på en økonomisk bæredygtig måde. I de fleste tilfælde kan dyr aflives under ordentlige velfærdsmæssige betingelser. Under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. ulykker i fjerntliggende områder, hvor kompetent personale og udstyr ikke kan nå frem til dyrene, kan en overholdelse af optimale velfærdsbestemmelser forlænge deres lidelser. Af hensyn til dyrene er det derfor hensigtsmæssigt at udelukke nødaflivning fra anvendelsen af visse af denne forordnings bestemmelser.

(13)

Det forekommer, at dyr kan være farlige for mennesker og bringe menneskeliv i fare, påføre alvorlige skader eller overføre dødelige sygdomme. Man kan normalt undgå disse risici ved at fastholde dyrene på ordentlig måde, men det kan også være nødvendigt at aflive farlige dyr for at eliminere sådanne risici under visse særlige omstændigheder. I sådanne tilfælde kan aflivningen ikke altid udføres under optimale velfærdsbetingelser, fordi der er tale om en nødsituation. Det er derfor nødvendigt at fravige forpligtelsen til at bedøve eller straks aflive dyret i disse tilfælde.

(14)

I forbindelse med jagt eller sportsfiskeri er de betingelser, som aflivningen foregår under, meget forskellige fra dem, der gælder for landbrugsdyr, og jagt er underlagt specifik lovgivning. Aflivning i forbindelse med jagt eller sportsfiskeri bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(15)

I protokol nr. 33 understreges også nødvendigheden af at respektere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke, i forbindelse med fastlæggelsen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker inden for bl.a. landbrug og det indre marked. Kulturelle arrangementer, hvor overholdelse af dyrevelfærdskrav vil have negativ indvirkning på selve arrangementets karakter, bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(16)

Kulturelle traditioner drejer sig om nedarvede, fastlagte eller sædvanlige mønstre for tænkemåde, handling eller adfærd, som overføres fra generation til generation. De er med til at styrke de langvarige sociale forbindelser mellem de forskellige generationer. Under forudsætning af at disse aktiviteter ikke påvirker markedet for produkter af animalsk oprindelse og ikke er begrundet i produktionsformål, bør aflivning af dyr i forbindelse med disse arrangementer udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(17)

Slagtning af fjerkræ, kaniner og harer til privatpersoners eget forbrug finder sted i et omfang, der ikke vil kunne påvirke de kommercielle slagteriers konkurrenceevne. Den indsats, der er nødvendig for, at de offentlige myndigheder kan opspore og kontrollere sådanne aktiviteter, står ikke i rimeligt forhold til de eventuelle problemer, der skal løses. Disse aktiviteter bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.

(18)

Ved direktiv 93/119/EF blev der givet undtagelse fra kravet om bedøvelse i forbindelse med rituel slagtning på slagterier. Eftersom fællesskabsbestemmelserne vedrørende rituel slagtning er blevet gennemført forskelligt afhængigt af den nationale kontekst, og i betragtning af at der i nationale bestemmelser tages hensyn til forhold, der går ud over formålet med denne forordning, er det vigtigt at bibeholde undtagelsen fra kravet om, at dyr skal bedøves før slagtning, idet hver medlemsstat dog gives en vis grad af subsidiaritet. Nærværende forordning respekterer følgelig religionsfriheden og retten til at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke som omhandlet i artikel 10 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(19)

Der foreligger tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for, at hvirveldyr er følende væsener, som derfor bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Krybdyr og padder er dog ikke dyr, der normalt holdes som landbrugsdyr i Fællesskabet, og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt eller proportionalt at lade dem være omfattet af forordningen.

(20)

Mange aflivningsmetoder er smertefulde for dyr. Det er derfor nødvendigt at bedøve dyrene, således at de mister bevidstheden og smerteopfattelsen før eller samtidig med, at de aflives. Det er kompliceret at måle manglende bevidsthed og smerteopfattelse hos et dyr, og det kan kun ske ved hjælp af en videnskabelig godkendt metodologi. Der bør dog foretages overvågning ved hjælp af indikatorer for at vurdere procedurens effektivitet i praksis.

(21)

Overvågning af bedøvelsens virkning er hovedsagelig baseret på vurdering af dyrenes bevidsthed og smerteopfattelse. Ved et dyrs bevidsthed forstås først og fremmest dets evne til at føle og kontrollere sine bevægelser. Selv om der er visse undtagelser, som f.eks. elektroimmobilisering eller andre bevidst fremkaldte paralyser, kan et dyr antages at være bevidstløst, når det ikke kan stå oprejst i en naturlig stilling, ikke er vågent eller ikke viser tegn på positive eller negative følelser såsom frygt eller ophidselse. Et dyrs smerteopfattelse er først og fremmest dets evne til at føle smerte. Et dyr antages at være uden smerteopfattelse, når det ikke viser nogen reflekser eller reaktioner over for stimuli som f.eks. lyde, lugte, lys eller fysisk kontakt.

(22)

Nye bedøvelsesmetoder udvikles løbende og udbydes på markedet som svar på nye udfordringer inden for landbruget og kødindustrien. Det er derfor vigtigt at give Kommissionen beføjelse til at godkende nye bedøvelsesmetoder, samtidig med at man sikrer et ensartet og højt niveau for dyrebeskyttelse.

(23)

Det er nyttigt at have fællesskabsretningslinjer, således at virksomhedsledere og kompetente myndigheder nøjagtigt ved, hvilke parametre de skal anvende for at sikre et højt dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at virksomhedslederne sikres lige vilkår. Det er derfor nødvendigt at give Kommissionen beføjelse til at udarbejde sådanne retningslinjer.

(24)

Afhængigt af hvordan de anvendes i slagte- eller aflivningsprocessen, kan visse bedøvelsesmetoder føre til døden, samtidig med at smerte undgås og psykisk belastning eller lidelse mindskes. Andre bedøvelsesmetoder medfører ikke nødvendigvis døden, og dyrene kan komme til bevidsthed eller blive i stand til at føle smerte igen under videre smertefulde procedurer. Sådanne metoder bør derfor suppleres med andre teknikker, der sikrer, at døden indtræffer, inden dyret kommer til bevidsthed. Det er derfor helt afgørende at præcisere, hvilke bedøvelsesmetoder der skal suppleres med en aflivningsmetode.

(25)

Mange faktorer bevirker, at betingelserne for bedøvelse af dyr og resultaterne af denne bedøvelse i praksis varierer. Der bør derfor foretages en regelmæssig vurdering af resultaterne af bedøvelse. Med henblik herpå bør virksomhedslederne fastsætte en repræsentativ stikprøve af dyr til kontrol af deres bedøvelsespraksis' effektivitet, idet der tages hensyn til, hvor homogen gruppen af dyr er, og andre vigtige faktorer som f.eks. det anvendte udstyr og det involverede personale.

(26)

Nogle af de fremgangsmåder, der anvendes ved bedøvelse, kan muligvis vise sig at være tilstrækkelig pålidelige til, at dyrene uigenkaldeligt aflives under alle omstændigheder, forudsat at der anvendes specifikke nøgleparametre. I sådanne tilfælde forekommer det unødvendigt og urimeligt at kontrollere bedøvelsen. Det er derfor hensigtsmæssigt at give mulighed for at give fritagelse fra forpligtelserne vedrørende kontrol af bedøvelsen, hvor der foreligger tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for, at en given fremgangsmåde uigenkaldeligt medfører døden for alle dyr under visse kommercielle vilkår.

(27)

Dyrenes velfærd er i vid udstrækning påvirket af de daglige rutiner, og der kan kun opnås pålidelige resultater, hvis virksomhedslederne udvikler overvågningsværktøj til evaluering af deres virkning. Der bør derfor i alle led i produktionen udarbejdes standardprocedurer, som bør være risikobaserede. De bør omfatte klare målsætninger, ansvarlige personer, modus operandi, målelige kriterier samt procedurer for overvågning og registrering. Nøgleparametrene for hver bedøvelsesmetode bør præciseres på en måde, der sikrer reel bedøvelse af samtlige dyr, der gennemgår processen.

(28)

Veluddannet og velkvalificeret personale forbedrer de betingelser, som dyr behandles under. Kompetencer på dyrevelfærdsområdet indebærer viden om de grundlæggende adfærdsmønstre og behov hos de pågældende dyr ligesom tegn på bevidsthed og smerteopfattelse. Det indebærer også teknisk ekspertise vedrørende det anvendte bedøvelsesudstyr. Personale, der udfører visse slagteoperationer, og folk, der har tilsyn med den sæsonbestemte aflivning af pelsdyr, bør derfor have et kompetencebevis, der er relevant for de opgaver, de udfører. Et krav om kompetencebevis for andet personale, der afliver dyr, ville imidlertid ikke stå i rimeligt forhold til de tilsigtede mål.

(29)

Personale med mange års erfaring kan forventes at have en vis ekspertise. Der bør derfor i denne forordning fastsættes en overgangsbestemmelse vedrørende kravene til kompetencebeviset for så vidt angår et sådant personale.

(30)

Bedøvelsesudstyr udvikles og udformes, således at det fungerer effektivt i en specifik sammenhæng. Producenter bør derfor give brugerne detaljerede anvisninger vedrørende de betingelser, hvorunder udstyret bør anvendes og vedligeholdes for at sikre dyrenes velfærd mest muligt.

(31)

Bedøvelses- og fastholdelsesudstyr skal vedligeholdes ordentligt, for at det kan fungere effektivt. Det kan være nødvendigt at udskifte visse dele på udstyr, der anvendes intensivt, og selv effektiviteten af udstyr, der kun anvendes lejlighedsvis, kan blive forringet som følge af korrosion eller andre miljøfaktorer. Noget udstyr skal også kalibreres nøjagtigt. Virksomhedslederne eller enhver, der er involveret i aflivning af dyr, bør derfor indføre vedligeholdelsesprocedurer for dette udstyr.

(32)

Det er nødvendigt at fastholde dyr af hensyn til personalets sikkerhed og korrekt anvendelse af visse bedøvelsesteknikker. Fastholdelse vil imidlertid som regel være en psykisk belastning for dyrene og bør derfor anvendes i så kort tid som muligt.

(33)

Fejl i bedøvelsesprocedurerne kan føre til, at dyr lider. Denne forordning bør derfor indeholde bestemmelser om, at der skal forefindes passende reserveudstyr til bedøvelse for at minimere smerte, psykisk belastning og lidelse hos dyr.

(34)

Omfanget af slagtning af fjerkræ, kaniner og harer til direkte levering af små mængder kød til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer sådant kød direkte til den endelige forbruger som fersk kød, varierer fra medlemsstat til medlemsstat på grund af de nationale bestemmelser, der gælder for denne aktivitet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, litra d), og artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004. Det er imidlertid vigtigt at sikre, at visse minimumskrav til dyrevelfærd også finder anvendelse på disse aktiviteter.

(35)

Med hensyn til slagtning af visse andre kategorier af dyr end fjerkræ, kaniner og harer til privatpersoners eget forbrug findes der allerede visse EU-minimumskrav som f.eks. forudgående bedøvelse samt nationale regler. Det er derfor hensigtsmæssigt at sikre, at minimumskrav til dyrevelfærd også fastsættes i denne forordning.

(36)

I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal der udarbejdes en liste over virksomheder, fra hvilke import til Fællesskabet af bestemte animalske produkter er tilladt. Der bør ved udarbejdelsen af denne liste tages hensyn til de generelle krav og de supplerende krav til slagterier, som er fastsat i nærværende forordning.

(37)

Fællesskabet tilstræber at fremme høje velfærdsstandarder i dyrebesætninger i hele verden, navnlig i forbindelse med handel. Det støtter de specifikke standarder og henstillinger vedrørende dyrevelfærd fra OIE, herunder om slagtning af dyr. Sådanne standarder og henstillinger bør tages i betragtning, når der skal sikres overensstemmelse med Fællesskabets krav i henhold til denne forordning med henblik på import.

(38)

Retningslinjer for god praksis, der er udarbejdet af virksomhedslederorganisationer, er værdifulde instrumenter, der kan hjælpe virksomhedsledere med at opfylde visse af denne forordnings krav, f.eks. for så vidt angår udarbejdelse og gennemførelse af standardprocedurer.

(39)

Slagterier og det udstyr, som anvendes dér, er udformet til bestemte kategorier af dyr og til bestemte kapaciteter. Hvis kapaciteten overskrides, eller udstyret anvendes til andre formål end det tiltænkte, vil det have en negativ indvirkning på dyrenes velfærd. Oplysninger om disse aspekter bør derfor meddeles de kompetente myndigheder og bør indgå i godkendelsesproceduren for slagterier.

(40)

Med mobile slagterier mindskes behovet for at transportere dyr over lange afstande, og de kan derfor bidrage til at sikre dyrevelfærden. De tekniske forhold for mobile slagterier adskiller sig dog fra dem, der gælder for stationære slagterier, og det kan derfor være nødvendigt at tilpasse de tekniske regler. Denne forordning bør derfor åbne mulighed for at indføre undtagelser, således at mobile slagterier fritages for kravene vedrørende slagteriers konstruktion, indretning og udstyr. Indtil der vedtages sådanne undtagelser, er det rimeligt at give medlemsstaterne mulighed for at fastsætte eller bibeholde nationale regler for mobile slagterier.

(41)

Der sker løbende videnskabelige og tekniske fremskridt med hensyn til slagteriers konstruktion, indretning og udstyr. Det er derfor vigtigt at give Kommissionen beføjelse til at ændre kravene til slagteriers konstruktion, indretning og udstyr, samtidig med at man bibeholder et ensartet og højt niveau for dyrebeskyttelse.

(42)

For at sikre et højt dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at virksomhedslederne sikres lige vilkår, er det nyttigt at have fællesskabsretningslinjer for virksomhedsledere og kompetente myndigheder, der indeholder specifikke oplysninger om slagteriers konstruktion, indretning og udstyr. Det er derfor nødvendigt at give Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne retningslinjer.

(43)

Slagtning uden bedøvelse kræver et præcist halssnit med en skarp kniv for at minimere dyrenes lidelser. Derudover er der risiko for, at dyr, der ikke fastholdes mekanisk, efter at halssnittet er lagt, afbløder langsommere, og at dyrenes lidelser dermed forlænges unødvendigt. Kvæg, får og geder udgør er de mest almindelige arter, der slagtes efter denne metode. Drøvtyggere, der slagtes uden bedøvelse, bør derfor fastholdes individuelt og mekanisk.

(44)

Der sker løbende videnskabelige og tekniske fremskridt med hensyn til håndtering og fastholdelse af dyr på slagterier. Det er derfor vigtigt at give Kommissionen beføjelse til at ændre kravene til håndtering og fastholdelse af dyr før slagtning, samtidig med at man sikrer et ensartet og højt niveau for dyrebeskyttelse.

(45)

For at sikre et højt dyrebeskyttelsesniveau, samtidig med at virksomhedslederne sikres lige vilkår, er det nyttigt at have fællesskabsretningslinjer for virksomhedsledere og kompetente myndigheder, der indeholder specifikke oplysninger om håndtering og fastholdelse af dyr før slagtning. Det er derfor nødvendigt at give Kommissionen beføjelse til at vedtage sådanne retningslinjer.

(46)

Erfaringer fra visse medlemsstater viser, at udnævnelsen af en særlig kvalificeret person til dyrevelfærdsansvarlig, der koordinerer og følger op på gennemførelsen af dyrevelfærdsprocedurer på slagterier, har været til gavn for dyrevelfærden. Denne foranstaltning bør derfor finde anvendelse i hele Fællesskabet. Den dyrevelfærdsansvarlige bør have tilstrækkelige beføjelser og teknisk kompetence til at kunne give personalet i slagtekæden relevant vejledning.

(47)

Små slagterier, der først og fremmest er involveret i direkte salg af fødevarer til forbrugerne, behøver ikke et kompliceret administrativt system for at gennemføre denne forordnings generelle principper. I disse tilfælde står kravet om en dyrevelfærdsansvarlig ikke i rimeligt forhold til de tilsigtede mål, og ved denne forordning bør der indføres en undtagelse fra dette krav for sådanne slagterier.

(48)

Sanering indebærer ofte krisestyring med sideløbende prioriteringer, som f.eks. dyresundhed, folkesundhed, miljø eller dyrevelfærd. Det er vigtigt, at dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes i alle faser af saneringsprocessen, men det kan forekomme, at overholdelsen af disse bestemmelser under særlige omstændigheder kan indebære en fare for menneskers sundhed eller forsinke udryddelsen af en sygdom betragteligt og dermed bevirke, at flere dyr bliver syge og dør.

(49)

Derfor bør de kompetente myndigheder have tilladelse til at fravige visse bestemmelser i denne forordning i konkrete tilfælde, hvis dyresundhedssituationen nødvendiggør nødaflivning af dyr, og/eller hvis der ikke findes egnede alternativer, som kan sikre dem den bedst mulige velfærd. Sådanne fravigelser bør dog ikke træde i stedet for ordentlig planlægning. Således bør planlægningen forbedres, og dyrevelfærd bør integreres ordentligt i beredskabsplanerne for smitsomme sygdomme.

(50)

For så vidt angår procedurerne for anmeldelse af dyresygdomme foretages anmeldelse af sygdomsudbrud i overensstemmelse med direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (9) gennem systemet for anmeldelse af dyresygdomme (ADNS). På nuværende tidspunkt giver ADNS ikke specifikke oplysninger om dyrevelfærd, men systemet vil kunne videreudvikles til at gøre det i fremtiden. Der bør derfor med henblik på videreudvikling af ADNS gives mulighed for undtagelse fra indberetningspligten vedrørende dyrevelfærd ved sanering.

(51)

Moderne bedøvelses- og fastholdelsesudstyr bliver stadig mere komplekst og raffineret og kræver særlig ekspertise og analyse. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at den kompetente myndighed har adgang til tilstrækkelig videnskabelig støtte, som embedsmænd kan henvende sig til, hvis udstyr og metoder til bedøvelse af dyr skal vurderes.

(52)

Effektiviteten af de enkelte bedøvelsesmetoder vurderes ud fra kontrol af nøgleparametre og regelmæssig evaluering. Udarbejdelse af retningslinjer for god praksis for overvågningsprocedurer og andre procedurer i forbindelse med aflivning af dyr er derfor vigtig, idet virksomhedsledere dermed får nogle egentlige retningslinjer for dyrevelfærd. Et referencecenter eller -netværk i hver medlemsstat bør derfor udføre denne opgave i samarbejde med de relevante interesserede parter.

(53)

Udstedelse af kompetencebeviser bør ske på en ensartet måde. Organer eller enheder, der udsteder kompetencebeviser, bør derfor akkrediteres i overensstemmelse med ensartede standarder, der bør gøres til genstand for en videnskabelig vurdering. Den enhed, der yder videnskabelig støtte i overensstemmelse med artikel 20, bør derfor, hvor det er nødvendigt, afgive udtalelse om evnen og egnetheden hos de organer eller enheder, der udsteder kompetencebeviser.

(54)

Forordning (EF) nr. 882/2004 giver den kompetente myndighed mulighed for at træffe visse foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse, navnlig med hensyn til dyrevelfærdsbestemmelser. Det er derfor kun nødvendigt at fastsætte de yderligere foranstaltninger, som skal træffes specifikt med henblik på anvendelse af nærværende forordning.

(55)

Ifølge forordning (EF) nr. 178/2002 skal EFSA fremme netværkssamarbejde mellem de organisationer, der arbejder lokalt inden for EFSA's missioner, for at fremme videnskabeligt samarbejde, udveksling af oplysninger, udformning og gennemførelse af fælles projekter samt udveksling af ekspertise og bedste praksis på fødevarelovgivningsområdet.

(56)

Udstedelse af kompetencebeviser og afholdelse af kurser bør ske på en ensartet måde. Nærværende forordning bør derfor fastsætte medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse hermed og de nærmere bestemmelser om tildeling, suspension eller inddragelse af kompetencebeviser.

(57)

Borgerne i Europa forventer, at minimumsregler for dyrevelfærd overholdes ved slagtning af dyr. I nogle områder afhænger holdningen over for dyr også af nationale opfattelser, og der er et krav i nogle medlemsstater om at bibeholde eller vedtage mere omfattende dyrevelfærdsregler end dem, der er vedtaget i Fællesskabet. I dyrenes interesse og forudsat, at det ikke har nogen indvirkning på det indre marked, er det hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne mulighed for en vis fleksibilitet til at bibeholde eller på visse specifikke områder vedtage mere omfattende nationale regler.

Det er vigtigt at sikre, at sådanne nationale regler ikke anvendes af medlemsstaterne på en måde, der hindrer, at det indre marked fungerer efter hensigten.

(58)

På nogle områder, der er omfattet af denne forordning, har Rådet behov for yderligere videnskabelige, samfundsmæssige og økonomiske oplysninger, inden det kan fastsætte nærmere bestemmelser, navnlig i forbindelse med opdrættede fisk og vedrørende fastholdelse af kvæg ved at dreje det om på ryggen. Det er derfor nødvendigt, at Kommissionen giver Rådet disse oplysninger, inden der fremsættes forslag om ændringer af forordningen for så vidt angår disse områder.

(59)

Slagteriers konstruktion, indretning og udstyr kræver langsigtet planlægning og investering. Der bør derfor ved denne forordning indføres en passende overgangsperiode, så branchen får tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de relevante krav, der er fastsat i denne forordning. I den periode bør de krav i direktiv 93/119/EF, der gælder for slagteriers konstruktion, indretning og udstyr, fortsat finde anvendelse.

(60)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og sikre, at de iværksættes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(61)

Målet for denne forordning, nemlig at sikre en harmoniseret tilgang med hensyn til dyrevelfærdsstandarder på aflivningstidspunktet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af denne forordnings omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, er det for at virkeliggøre det mål nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om aflivning af dyr med henblik på fremstilling af fødevarer, uld, skind, pelsværk eller andre produkter og om dermed forbundne aktiviteter. Denne forordning går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(62)

De foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre denne forordning, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (10)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes bestemmelser om aflivning af dyr, der avles eller holdes med henblik på fremstilling af fødevarer, uld, skind, pelsværk og andre produkter, samt aflivning af dyr med henblik på sanering og om dermed forbundne aktiviteter.

For så vidt angår fisk, finder dog kun kravene i artikel 3, stk. 1, anvendelse.

2.   Kapitel II (med undtagelse af artikel 3, stk. 1 og 2), kapitel III og kapitel IV (med undtagelse af artikel 19) finder ikke anvendelse på nødaflivning uden for et slagteri eller på de tilfælde, hvor overholdelse af disse bestemmelser ville medføre en umiddelbar og alvorlig risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

dyr, der aflives

i)

i forbindelse med videnskabelige forsøg udført under tilsyn af en kompetent myndighed

ii)

i forbindelse med jagt eller sportsfiskeri

iii)

i forbindelse med kultur- eller sportsarrangementer

b)

fjerkræ, kaniner og harer, der slagtes uden for et slagteri af deres ejer til dennes eget private forbrug.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »aflivning«: enhver bevidst fremkaldt proces, som medfører, at et dyr dør

b)   »dermed forbundne aktiviteter«: aktiviteter som f.eks. håndtering, opstaldning, fastholdelse, bedøvelse og afblødning af dyr, som finder sted i forbindelse med og på stedet for aflivningen

c)   »dyr«: alle hvirveldyr med undtagelse af krybdyr og padder

d)   »nødaflivning«: aflivning af tilskadekomne dyr eller dyr, som lider af en sygdom, der er forbundet med store smerter eller lidelser, og hvor der ikke er nogen anden praktisk mulighed for at lindre disse smerter eller lidelser

e)   »opstaldning«: anbringelse af dyr i båse, stier, folde eller på overdækkede arealer i forbindelse med eller som en del af et slagteris aktiviteter

f)   »bedøvelse«: enhver bevidst fremkaldt proces, som bevirker, at et dyr, uden at det påføres smerter, mister bevidstheden og smerteopfattelsen, herunder enhver metode, som medfører øjeblikkelig død

g)   »religiøst ritual«: en række handlinger i forbindelse med slagtning af dyr, som er foreskrevet af en religion

h)   »kultur- eller sportsarrangementer«: arrangementer, der altovervejende har tilknytning til veletablerede kulturelle traditioner eller sportsaktiviteter, herunder væddeløb eller andre former for konkurrencer, hvor der ikke finder produktion af kød eller andre animalske produkter sted, eller hvor denne produktion er marginal i forhold til arrangementet som sådan og uden økonomisk betydning

i)   »standardprocedurer«: skriftlige instrukser med henblik på at opnå ensartethed i forbindelse med udførelsen af en bestemt funktion eller standard

j)   »slagtning«: aflivning af dyr med henblik på konsum

k)   »slagteri«: enhver virksomhed, hvor der slagtes landdyr, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 853/2004

l)   »virksomhedsleder«: enhver fysisk eller juridisk person, som er ansvarlig for et foretagende, der foretager aflivning af dyr eller enhver anden dertil knyttet aktivitet, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde

m)   »pelsdyr«: pattedyr af arter, der hovedsagelig opdrættes til produktion af pels, f.eks. mink, ildere, ræve, vaskebjørne, sumpbævere og chinchillaer

n)   »sanering«: aflivning af dyr af hensyn til folkesundheden, dyresundheden, dyrevelfærden eller miljøet under tilsyn af den kompetente myndighed

o)   »fjerkræ«: opdrættet fjerkræ, herunder fjerkræ, der ikke betragtes som tamfjerkræ, men som opdrættes som tamfjerkræ, med undtagelse af strudsefugle

p)   »fastholdelse«: anvendelse på et dyr af enhver procedure, der har til formål at begrænse dets bevægelser for at lette effektiv bedøvelse og aflivning, samtidig med at dyres skånes for enhver undgåelig smerte, frygt eller ophidselse

q)   »kompetent myndighed«: den centrale myndighed i en medlemsstat, der har kompetence til at sikre, at kravene i denne forordning overholdes, eller enhver anden myndighed, som den centrale myndighed har overdraget denne beføjelse til

r)   »rygmarvsstødning«: ødelæggelse af centralnervevævet og rygmarven ved hjælp af et langt stavformet instrument, der stødes ind i kraniehulen.

KAPITEL II

ALMINDELIGE BETINGELSER

Artikel 3

Generelle krav til aflivning og dermed forbundne aktiviteter

1.   Dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter.

2.   Med henblik på stk. 1 træffer virksomhedslederne navnlig de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dyr:

a)

er sikret fysisk komfort og beskyttelse, navnlig ved at de holdes rene, har det tilstrækkelig varmt og forhindres i at falde eller glide

b)

er beskyttet mod skader

c)

håndteres og opstaldes under hensyntagen til deres normale adfærd

d)

ikke viser tegn på undgåelig smerte eller frygt og ikke udviser unormal adfærd

e)

ikke lider under langvarig mangel på foder eller vand

f)

er forhindret i undgåelig interaktion med andre dyr, der vil kunne skade deres velfærd.

3.   Anlæg, der anvendes til aflivning og dermed forbundne aktiviteter, skal udformes, indrettes, vedligeholdes og anvendes således, at det sikres, at kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt under de forventede betingelser for anlæggets aktiviteter hele året.

Artikel 4

Bedøvelsesmetoder

1.   Dyr må kun aflives efter bedøvelse i overensstemmelse med metoderne og de specifikke krav, der er knyttet til anvendelsen af disse metoder, i bilag I. Dyret skal forblive bevidstløst og uden smerteopfattelse indtil sin død.

Metoder i bilag I, der ikke medfører øjeblikkelig død (i det følgende benævnt »simpel bedøvelse«), skal så hurtigt som muligt efterfølges af en procedure, der medfører døden, som f.eks. afblødning, rygmarvsstødning, aflivning med elektrisk strøm eller langvarig eksponering for iltmangel.

2.   Bilag I kan ændres for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling, på grundlag af en udtalelse fra EFSA og efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Enhver sådan ændring skal dog sikre, at niveauet for dyrevelfærd mindst svarer til det niveau, der sikres med de eksisterende metoder.

3.   Fællesskabsretningslinjer vedrørende metoderne i bilag I kan vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

4.   I forbindelse med dyr, der slagtes ved særlige metoder, der er foreskrevet af religiøse ritualer, finder kravene i stk. 1 ikke anvendelse, forudsat at slagtningen finder sted på et slagteri.

Artikel 5

Kontrol af bedøvelsen

1.   Virksomhedsledere skal sikre, at de personer, der er ansvarlige for bedøvelse, eller andet dertil udpeget personale regelmæssigt kontrollerer, at dyrene ikke viser nogen tegn på bevidsthed eller smerteopfattelse i tidsrummet mellem afslutningen af bedøvelsesprocessen og dødens indtræden.

Denne kontrol udføres på en tilstrækkelig repræsentativ stikprøve af dyr, og hyppigheden fastlægges under hensyntagen til resultatet af tidligere kontrol og alle faktorer, der kan have indflydelse på bedøvelsesprocessens effektivitet.

Når resultatet af kontrollen viser, at et dyr ikke er tilstrækkeligt bedøvet, træffer den ansvarlige for bedøvelsen omgående passende foranstaltninger, jf. de standardprocedurer, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

2.   Hvis dyr i medfør af artikel 4, stk. 4, aflives uden forudgående bedøvelse, kontrollerer de ansvarlige for slagtningen systematisk, at de ikke viser tegn på bevidsthed eller smerteopfattelse, før de løses fra fastholdelse, og ikke viser tegn på liv, før de behandles eller skoldes.

3.   I forbindelse med stk. 1 og 2 kan virksomhedsledere anvende de kontrolprocedurer, der er beskrevet i de retningslinjer for god praksis, der er omhandlet i artikel 13.

4.   I betragtning af at visse bedøvelsesmetoder er yderst pålidelige, kan der i givet fald og på grundlag af en udtalelse fra EFSA indrømmes undtagelser fra kravene i stk. 1 efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 6

Standardprocedurer

1.   Virksomhedslederne planlægger på forhånd aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter og udfører dem i overensstemmelse med standardprocedurer.

2.   Virksomhedslederne udarbejder og gennemfører disse standardprocedurer for at sikre, at aflivning og dermed forbundne aktiviteter udføres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1.

For så vidt angår bedøvelse, skal standardprocedurerne:

a)

tage hensyn til producentens anvisninger

b)

på grundlag af tilgængelig videnskabelig dokumentation for hver anvendt bedøvelsesmetode fastsætte de nøgleparametre, der er nævnt i bilag I, kapitel I, og sikre, at de effektivt bedøver dyrene

c)

præcisere de foranstaltninger, der skal træffes, når den i artikel 5 omhandlede kontrol angiver, at et dyr ikke er tilstrækkeligt bedøvet, eller, når det drejer sig om dyr, der slagtes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, at dyret stadig viser livstegn.

3.   I forbindelse med stk. 2 kan virksomhedsledere anvende de standardprocedurer, der er beskrevet i de retningslinjer for god praksis, der er omhandlet i artikel 13.

4.   Virksomhedslederne stiller efter anmodning standardprocedurerne til rådighed for den kompetente myndighed.

Artikel 7

Kompetenceniveau og kompetencebevis

1.   Aflivning og dermed forbundne aktiviteter må kun udføres af personer med det fornødne kompetenceniveau uden at forvolde dyrene undgåelig smerte, angst eller lidelse.

2.   Virksomhedslederne sikrer, at følgende slagteoperationer kun udføres af personer med et kompetencebevis til sådanne operationer, jf. artikel 21, der viser deres evne til at udføre dem i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning:

a)

håndtering og pasning af dyr inden fastholdelse

b)

fastholdelse af dyr med henblik på bedøvelse eller aflivning

c)

bedøvelse af dyr

d)

vurdering af bedøvelsens virkning

e)

ophængning eller ophejsning af levende dyr

f)

afblødning af levende dyr

g)

slagtning i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4.

3.   Uanset kravet i stk. 1 skal aflivning af pelsdyr foregå i tilstedeværelse af og under direkte tilsyn af en person, der har et kompetencebevis, jf. artikel 21, som er udstedt for alle de aktiviteter, der udføres under den pågældende persons tilsyn. Virksomhedslederne på pelsdyrfarme underretter på forhånd den kompetente myndighed om en forestående slagtning af dyr.

Artikel 8

Anvisninger for anvendelse af fastholdelses- og bedøvelsesudstyr

Produkter, der i forbindelse med markedsføring og reklame præsenteres som fastholdelses- eller bedøvelsesudstyr, må kun sælges, hvis de ledsages af passende anvisninger vedrørende brug, således at dyr sikres de bedst mulige velfærdsbetingelser. Producenterne skal også gøre disse anvisninger offentligt tilgængelige via internettet.

Disse anvisninger skal navnlig præcisere:

a)

art, kategori, mængde og/eller vægt af de dyr, som udstyret skal anvendes til

b)

de anbefalede parametre svarende til de forskellige anvendelsesbetingelser, herunder de nøgleparametre, der er fastsat i bilag I, kapitel I

c)

med hensyn til bedøvelsesudstyr en metode til overvågning af udstyrets effektivitet for så vidt angår overholdelse af denne forordnings bestemmelser

d)

anbefalinger vedrørende vedligeholdelse og om nødvendigt kalibrering af bedøvelsesudstyret.

Artikel 9

Anvendelse af fastholdelses- og bedøvelsesudstyr

1.   Virksomhedslederne sikrer, at alt udstyr, der anvendes til at fastholde eller bedøve dyr, vedligeholdes og kontrolleres i overensstemmelse med producenternes anvisninger af personer, der er uddannet dertil.

Virksomhedslederne fører optegnelser over vedligeholdelsen. De opbevarer sådanne optegnelser i mindst et år og stiller dem til rådighed for den kompetente myndighed på anmodning.

2.   Virksomhedslederne sikrer, at der under bedøvelsesprocessen er umiddelbar adgang til passende reserveudstyr, som tages i anvendelse, hvis det først anvendte bedøvelsesudstyr skulle svigte. Reservemetoden kan adskille sig fra den først benyttede metode.

3.   Virksomhedslederne sikrer, at dyr ikke placeres i fastholdelsesudstyr, herunder hovedfastholdelsesudstyr, før den person, der er ansvarlig for bedøvelsen eller afblødningen, er klar til at bedøve eller afbløde dyrene så hurtigt som muligt.

Artikel 10

Privatpersoners eget forbrug

Kun kravene i artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, finder anvendelse på slagtning af andre dyr end fjerkræ, kaniner og harer og dermed forbundne aktiviteter uden for et slagteri af deres ejer eller af en person på ansvar og under tilsyn af ejeren til privatpersoners eget forbrug.

Også kravene i artikel 15, stk. 3, og i punkt 1.8-1.11, punkt 3.1 og for så vidt det henviser til simpel bedøvelse punkt 3.2 i bilag III finder anvendelse på slagtning af andre dyr end fjerkræ, kaniner og harer, svin, får og geder uden for et slagteri af deres ejer eller af en person på ansvar og under tilsyn af ejeren til privatpersoners eget forbrug.

Artikel 11

Direkte levering af små mængder kød af fjerkræ, kaniner og harer

1.   Kun kravene i artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, finder anvendelse på slagtning af fjerkræ, kaniner og harer på bedriften med henblik på producentens direkte salg af små mængder kød til den endelige bruger eller til lokale detailvirksomheder, der sælger sådant kød direkte til den endelige bruger som fersk kød, forudsat at antallet af dyr, der slagtes på bedriften, ikke overstiger det maksimale antal dyr, der fastsættes i overensstemmelse med proceduren i artikel 25, stk. 2.

2.   Kravene i kapitel II og III finder anvendelse på slagtning af sådanne dyr, når deres antal overstiger det maksimale antal, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 12

Import fra tredjelande

De krav, der er fastsat i kapitel II og III i denne forordning, finder anvendelse med henblik på artikel 12, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 854/2004.

Det sundhedscertifikat, der ledsager kød indført fra tredjelande, suppleres med en attest som dokumentation for, at krav, der mindst svarer til kravene i kapitel II og III i denne forordning, er overholdt.

Artikel 13

Udarbejdelse og udbredelse af retningslinjer for god praksis

1.   Medlemsstaterne tilskynder til udarbejdelse og udbredelse af retningslinjer for god praksis for at lette forordningens gennemførelse.

2.   Når der fastlægges sådanne retningslinjer for god praksis, skal de udarbejdes og udbredes af virksomhedslederorganisationer:

a)

i samråd med repræsentanter for de ikke-statslige organisationer, de kompetente myndigheder og andre interesserede parter

b)

under hensyntagen til videnskabelige udtalelser som omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra c).

3.   Den kompetente myndighed vurderer retningslinjerne for god praksis for at sikre, at de er udarbejdet i overensstemmelse med stk. 2, og at de overholder Fællesskabets nuværende retningslinjer.

4.   Hvis virksomhedslederorganisationerne ikke udsender retningslinjer for god praksis, kan den kompetente myndighed udarbejde og offentliggøre sine egne retningslinjer for god praksis.

5.   Medlemsstaterne sender Kommissionen alle de retningslinjer for god praksis, der er valideret af den kompetente myndighed. Kommissionen opretter og fører et register over disse retningslinjer og giver medlemsstaterne adgang til det.

KAPITEL III

SUPPLERENDE KRAV TIL SLAGTERIER

Artikel 14

Slagteriers indretning, konstruktion og udstyr

1.   Virksomhedslederne sikrer, at slagteriers indretning og konstruktion og det deri anvendte udstyr overholder bestemmelserne i bilag II.

2.   Med henblik på anvendelse af denne forordning forelægger virksomhedslederne efter anmodning mindst følgende for den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, i forbindelse med hvert slagteri:

a)

det maksimale antal dyr pr. time for hver slagtekæde

b)

kategori og vægt af de dyr, som det tilgængelige fastholdelses- eller bedøvelsesudstyr kan anvendes til

c)

den maksimale kapacitet af hvert opstaldningsareal.

Den kompetente myndighed vurderer de forelagte oplysninger i overensstemmelse med første afsnit ved godkendelsen af slagteriet.

3.   Der kan efter proceduren i artikel 25, stk. 2, vedtages:

a)

undtagelser fra bestemmelserne i bilag II for mobile slagterier

b)

ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilag II til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Indtil de i første afsnit, litra a), omhandlede undtagelser er blevet vedtaget, kan medlemsstaterne indføre eller bibeholde nationale regler for mobile slagterier.

4.   Der kan vedtages fællesskabsretningslinjer for gennemførelsen af stk. 2 i denne artikel og bilag II efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 15

Håndtering og fastholdelse på slagterier

1.   Virksomhedslederne sikrer, at de operationelle bestemmelser for slagterier i bilag III overholdes.

2.   Virksomhedslederne sikrer, at alle dyr, der aflives i medfør af artikel 4, stk. 4, uden forudgående bedøvelse, fastholdes individuelt; drøvtyggere fastholdes mekanisk.

Der må ikke anvendes systemer, der fastholder kvæg ved at dreje det om på ryggen eller anbringe det i enhver anden unaturlig stilling, undtagen hvis dyrene slagtes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, og forudsat at de udstyres med en anordning, der begrænser både den laterale og vertikale bevægelse af dyrets hoved og kan tilpasses dyrets størrelse.

3.   Følgende fastholdelsesmetoder er forbudt:

a)

ophængning eller ophejsning af dyr, der er ved bevidsthed

b)

mekanisk fastlåsning eller sammenbinding af dyrs ben eller fødder

c)

overskæring af rygmarven ved hjælp af f.eks. en puntilla eller en dolk

d)

anvendelse af elektrisk strøm til immobilisering af dyr, som ikke bedøver eller afliver dyrene under kontrollerede forhold, navnlig enhver anvendelse af elektrisk strøm, der ikke omspænder hjernen.

Litra a) og b) finder dog ikke anvendelse på slagtebøjler til fjerkræ.

4.   For at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling, herunder en udtalelse fra EFSA, og efter proceduren i artikel 25, stk. 2, kan bilag III ændres.

5.   Der kan vedtages fællesskabsretningslinjer for gennemførelsen af bestemmelserne i bilag III efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 16

Overvågningsprocedurer på slagterier

1.   Med henblik på anvendelse af artikel 5 indfører og iværksætter virksomhedsledere passende overvågningsprocedurer på slagterier.

2.   De overvågningsprocedurer, der er nævnt i stk. 1, skal beskrive, hvordan den i artikel 5 omhandlede kontrol skal udføres, og skal mindst omfatte følgende:

a)

navnene på de personer, der er ansvarlige for overvågningsproceduren

b)

indikatorer, som kan påvise tegn på bevidstløshed og bevidsthed eller smerteopfattelse hos dyr; indikatorer, som kan påvise manglende livstegn hos dyr, der slagtes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4

c)

kriterier til bestemmelse af, om de resultater, der påvises af de i litra b) nævnte indikatorer, er tilfredsstillende

d)

forholdene i forbindelse med og/eller tidspunktet for overvågningens gennemførelse

e)

antallet af dyr i hver stikprøve, der skal kontrolleres i forbindelse med overvågningen

f)

egnede procedurer til sikring af, at bedøvelses- eller aflivningsprocesserne tages op til revision, hvis de i litra c) nævnte kriterier ikke er opfyldt, for at klarlægge årsagerne til manglerne og de nødvendige ændringer, der skal foretages i disse processer.

3.   Virksomhedslederne skal indføre en specifik overvågningsprocedure for hver slagtekæde.

4.   Ved fastlæggelsen af kontrollens hyppighed skal der tages hensyn til de vigtigste risikofaktorer, som f.eks. ændringer i type eller størrelse af dyr, der slagtes, eller personalets arbejdsmønstre, således at resultaterne får et højt pålidelighedsniveau.

5.   I forbindelse med stk. 1-4 kan virksomhedslederne anvende de overvågningsprocedurer, der er beskrevet i de retningslinjer for god praksis, der er omhandlet i artikel 13.

6.   Fællesskabsretningslinjer vedrørende overvågningsmetoder på slagterier kan vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 17

Dyrevelfærdsansvarlig

1.   Virksomhedslederne udpeger for hvert slagteri en dyrevelfærdsansvarlig, som skal bistå dem med at overholde bestemmelserne i denne forordning.

2.   Den dyrevelfærdsansvarlige er under virksomhedslederens direkte myndighed og rapporterer direkte til virksomhedslederen om forhold vedrørende dyrenes velfærd. Vedkommende kan kræve, at slagteriets personale træffer de nødvendige forholdsregler for at sikre overholdelsen af denne forordnings bestemmelser.

3.   Den dyrevelfærdsansvarliges ansvarsområder fastsættes i slagteriets standardprocedurer, og det berørte personale gøres på en effektiv måde opmærksomt herpå.

4.   Den dyrevelfærdsansvarlige skal være i besiddelse af et kompetencebevis, jf. artikel 21, som er udstedt for alle de processer, der finder sted på de slagterier, som vedkommende er ansvarlig for.

5.   Den dyrevelfærdsansvarlige fører optegnelser over de skridt, der tages til at forbedre dyrevelfærden på det slagteri, hvor vedkommende udfører sine opgaver. Sådanne optegnelser opbevares i mindst et år og stilles til rådighed for den kompetente myndighed på anmodning.

6.   Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på slagterier, hvor der slagtes under 1 000 husdyrenheder eller 150 000 fugle eller kaniner om året.

Med henblik på første afsnit forstås ved »husdyrenhed« en standardmåleenhed, der gør det muligt at aggregere de forskellige husdyrkategorier, således at de kan sammenlignes.

Når medlemsstaterne anvender første afsnit, bruger de følgende omregningssatser:

a)

voksent kvæg som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (11) og dyr af hestefamilien: 1 husdyrenhed

b)

andet kvæg: 0,50 husdyrenhed

c)

svin med en levende vægt på over 100 kg: 0,20 husdyrenhed

d)

andre svin: 0,15 husdyrenhed

e)

får og geder: 0,10 husdyrenhed

f)

lam, gedekid og smågrise med en levende vægt på under 15 kg: 0,05 husdyrenhed.

KAPITEL IV

SANERING OG NØDAFLIVNING

Artikel 18

Sanering

1.   Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for en sanering, udarbejder en handlingsplan for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes, før saneringen påbegyndes.

De planlagte bedøvelses- og aflivningsmetoder og de tilhørende standardprocedurer til sikring af overholdelse af denne forordnings bestemmelser indgår i de beredskabsplaner, som fællesskabsretten om dyresundhed foreskriver, på grundlag af den hypotese, der opstilles i beredskabsplanen, vedrørende omfanget af og stedet for de formodede sygdomsudbrud.

2.   Den kompetente myndighed:

a)

sikrer, at saneringen gennemføres i overensstemmelse med den i stk. 1 nævnte handlingsplan

b)

træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre dyrenes velfærd under de bedst mulige betingelser.

3.   Ved anvendelsen af denne artikel og under ekstraordinære omstændigheder kan den kompetente myndighed indrømme undtagelser fra en eller flere af denne forordnings bestemmelser, hvis den finder, at overholdelse af bestemmelserne kan påvirke menneskers sundhed eller forsinke udryddelsen af en sygdom betragteligt.

4.   Senest den 30. juni hvert år forelægger den i stk. 1 nævnte kompetente myndighed Kommissionen en rapport om de saneringer, der er udført i det foregående år, og gør den offentlig tilgængelig via internettet.

Denne rapport omfatter navnlig følgende oplysninger om hver sanering:

a)

grundene til saneringen

b)

antal aflivede dyr og deres art

c)

de anvendte bedøvelses- og aflivningsmetoder

d)

en beskrivelse af de opståede vanskeligheder og, hvis det er relevant, de løsninger, der er fundet for at lindre eller mindske de berørte dyrs lidelser

e)

enhver undtagelse, der er indrømmet i henhold til stk. 3.

5.   Der kan vedtages fællesskabsretningslinjer for udarbejdelsen og gennemførelsen af handlingsplaner for sanering efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

6.   I givet fald kan der for at tage hensyn til de oplysninger, som er indsamlet gennem ADNS, efter proceduren i artikel 25, stk. 2, vedtages en undtagelse fra rapporteringspligten i stk. 4.

Artikel 19

Nødaflivning

I tilfælde af nødaflivning træffer brugeren af de berørte dyr alle de nødvendige foranstaltninger for at aflive dyrene hurtigst muligt.

KAPITEL V

KOMPETENT MYNDIGHED

Artikel 20

Videnskabelig støtte

1.   Hver medlemsstat sikrer ved hjælp af følgende tiltag, at de kompetente myndigheder på anmodning har adgang til tilstrækkelig, uafhængig videnskabelig støtte:

a)

videnskabelig og teknisk ekspertbistand i forbindelse med godkendelse af slagterier som omhandlet i artikel 14, stk. 2, og udvikling af nye bedøvelsesmetoder

b)

videnskabelige udtalelser vedrørende producenternes anvisninger om anvendelsen og vedligeholdelsen af fastholdelses- og bedøvelsesudstyr

c)

videnskabelige udtalelser om retningslinjer for god praksis, der er udarbejdet på medlemsstatens område med henblik på anvendelsen af denne forordning

d)

anbefalinger med henblik på anvendelse af denne forordning, især for så vidt angår inspektioner og revision

e)

udtalelser om selvstændige organers og enheders evne og egnethed til at opfylde kravene i artikel 21, stk. 2.

2.   Videnskabelig støtte kan ydes via et netværk, forudsat at alle de opgaver, der er nævnt i stk. 1, udføres for alle relevante aktiviteter, der finder sted i de berørte medlemsstater.

Med henblik herpå udpeger hver medlemsstat ét kontaktpunkt og gør det offentligt tilgængeligt via internettet. Et sådant kontaktpunkt er sammen med tilsvarende kontaktpunkter og Kommissionen ansvarligt for at udveksle tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

Artikel 21

Kompetencebevis

1.   Med henblik på anvendelse af artikel 7 udpeger medlemsstaterne den kompetente myndighed, der skal være ansvarlig for at:

a)

sikre, at der tilbydes kurser til personale, der beskæftiger sig med aflivning og dermed forbundne aktiviteter

b)

udstede kompetencebeviser, hvori det attesteres, at indehaveren har bestået en uafhængig afsluttende prøve; emnerne for denne prøve skal være relevante for de berørte dyrekategorier og svare til de operationer, der er nævnt i artikel 7, stk. 2 og 3, og til de emner, der er anført i bilag IV

c)

godkende uddannelsesprogrammer for de i litra a) nævnte kurser og form og indhold af den i litra b) nævnte prøve.

2.   Den kompetente myndighed kan delegere den afsluttende prøve og udstedelsen af kompetencebeviser til et selvstændigt organ eller en selvstændig enhed, som:

a)

har den nødvendige ekspertise samt det nødvendige personale og udstyr med henblik herpå

b)

er uafhængig(t) og uden interessekonflikter for så vidt angår den afsluttende prøve og udstedelsen af kompetencebeviser.

Den kompetente myndighed kan også delegere tilrettelæggelsen af kurserne til et selvstændigt organ eller en selvstændig enhed, som har den nødvendige ekspertise samt det nødvendige personale og udstyr med henblik herpå.

Den kompetente myndighed gør nærmere oplysninger om organer og enheder, der har fået pålagt sådanne opgaver, offentligt tilgængelige via internettet.

3.   Kompetencebeviser skal indeholde oplysninger om, hvilke dyrekategorier, hvilken type udstyr og hvilke af de operationer/aktiviteter der er anført i artikel 7, stk. 2 eller 3, beviset gælder for.

4.   En medlemsstat anerkender kompetencebeviser, der er udstedt i en anden medlemsstat.

5.   Den kompetente myndighed kan udstede midlertidige kompetencebeviser, forudsat:

a)

at ansøgeren er indskrevet på et kursus som omhandlet i stk. 1, litra a)

b)

at ansøgeren skal arbejde i tilstedeværelse af og under direkte tilsyn af en anden person, der er i besiddelse af et kompetencebevis, der er udstedt for den bestemte aktivitet, der skal udføres

c)

at gyldigheden af det midlertidige bevis ikke overstiger tre måneder, og

d)

at ansøgeren fremlægger en skriftlig erklæring om, at der ikke tidligere er udstedt et sådant midlertidigt kompetencebevis med samme anvendelsesområde til vedkommende, eller til den kompetente myndigheds tilfredshed påviser, at han/hun ikke var i stand til at bestå den afsluttende prøve.

6.   Med forbehold af en retlig myndigheds eller den kompetente myndigheds afgørelse om forbud mod håndtering af dyr må der kun udstedes et kompetencebevis, herunder et midlertidigt kompetencebevis, hvis ansøgeren fremlægger en skriftlig erklæring om, at vedkommende ikke har begået en grov overtrædelse af fællesskabsretten og/eller den nationale lovgivning om dyrebeskyttelse i de tre år, der ligger forud for datoen for ansøgningen om et sådant bevis.

7.   Medlemsstaterne kan anerkende kvalifikationer, der er erhvervet til andre formål, som ligestillet med kompetencebeviser med henblik på anvendelse af denne forordning, forudsat at de er erhvervet på samme betingelser som dem, der er fastsat i denne artikel. Den kompetente myndighed skal via internettet offentliggøre og ajourføre en liste over kvalifikationer, der anerkendes som ligestillet med kompetencebeviset.

8.   Der kan vedtages fællesskabsretningslinjer for anvendelsen af stk. 1 efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

KAPITEL VI

MANGLENDE OVERHOLDELSE, SANKTIONER OG GENNEMFØRELSESBEFØJELSER

Artikel 22

Manglende overholdelse

1.   Med henblik på anvendelse af artikel 54 i forordning (EF) nr. 882/2004 kan den kompetente myndighed navnlig:

a)

kræve, at virksomhedsledere ændrer deres standardprocedurer og især sætter produktionshastigheden ned eller helt standser produktionen

b)

kræve, at virksomhedslederne øger hyppigheden af den kontrol, der er omhandlet i artikel 5, og ændrer de overvågningsprocedurer, der er nævnt i artikel 16

c)

suspendere eller inddrage kompetencebeviser, der er udstedt i medfør af denne forordning, fra en person, der ikke længere viser tilstrækkelig kompetence, viden eller opmærksomhed med hensyn til sine opgaver i forbindelse med de aktiviteter, som beviset var udstedt til

d)

suspendere eller tilbagekalde den delegering af beføjelser, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2

e)

kræve ændring af de anvisninger, der er omhandlet i artikel 8, under behørig hensyntagen til de videnskabelige udtalelser, der er afgivet i henhold til artikel 20, stk. 1, litra b).

2.   Når en kompetent myndighed suspenderer eller inddrager et kompetencebevis, underretter den den kompetente udstedende myndighed herom.

Artikel 23

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler for. hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 1. januar 2013 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Artikel 24

Gennemførelsesbestemmelser

Eventuelle nødvendige gennemførelsesbestemmelser til denne forordning kan vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 25

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 26

Strengere nationale regler

1.   Denne forordning forhindrer ikke medlemsstaterne i at bibeholde nationale regler, der har til formål at sikre en mere omfattende dyrebeskyttelse på aflivningstidspunktet, og som er gældende på tidspunktet for forordningens ikrafttrædelse.

Inden den 1. januar 2013 underretter medlemsstaterne Kommissionen om sådanne nationale regler. Kommissionen orienterer de øvrige medlemsstater herom.

2.   Medlemsstaterne kan vedtage nationale regler, der har til formål at sikre en mere omfattende dyrebeskyttelse på aflivningstidspunktet end den, der følger af reglerne i denne forordning, for følgende områder:

a)

aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter uden for slagterier

b)

slagtning af opdrættet vildt som defineret i bilag I, punkt 1.6, til forordning (EF) nr. 853/2004, herunder rensdyr, og dermed forbundne aktiviteter

c)

slagtning af dyr i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, og dermed forbundne aktiviteter.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne nationale regler. Kommissionen orienterer de øvrige medlemsstater herom.

3.   Hvis en medlemsstat på grundlag af ny videnskabelig dokumentation skønner, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger, der har til formål at sikre en mere omfattende dyrebeskyttelse på aflivningstidspunktet for så vidt angår bedøvelsesmetoder som omhandlet i bilag I, underretter den Kommissionen om de påtænkte foranstaltninger. Kommissionen orienterer de øvrige medlemsstater herom.

Kommissionen forelægger inden en måned efter, at den er blevet underrettet, spørgsmålet for den komité, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, og godkender eller forkaster på grundlag af en udtalelse fra EFSA og i overensstemmelse med proceduren i artikel 25, stk. 2, de pågældende nationale foranstaltninger.

Finder Kommissionen det hensigtsmæssigt, kan den på grundlag af de godkendte nationale foranstaltninger foreslå ændringer til bilag I i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2.

4.   En medlemsstat må ikke forbyde eller forhindre, at produkter af animalsk oprindelse fra dyr, der er aflivet i en anden medlemsstat, bringes i omsætning på dens område, fordi de pågældende dyr ikke er aflivet i overensstemmelse med dens nationale regler, der har til formål at sikre en mere omfattende dyrebeskyttelse på aflivningstidspunktet.

Artikel 27

Rapportering

1.   Senest den 8. december 2014 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om muligheden for at indføre visse krav vedrørende beskyttelse af fisk på aflivningstidspunktet under hensyntagen til både dyrevelfærdsaspekter, samfundsøkonomiske virkninger og miljøvirkninger. Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af lovgivningsforslag med henblik på ændring af denne forordning ved at medtage specifikke regler om beskyttelse af fisk på aflivningstidspunktet.

Indtil disse foranstaltninger vedtages, kan medlemsstaterne bibeholde eller vedtage nationale regler om beskyttelse af fisk på slagtnings- eller aflivningstidspunktet, og de skal da underrette Kommissionen herom.

2.   Senest den 8. december 2012 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling. Rapporten skal bygge på resultaterne af en videnskabelig undersøgelse, hvor sådanne systemer sammenlignes med dem, der fastholder kvæg i opretstående stilling, og de skal tage hensyn til både dyrevelfærdsaspekter og samfundsøkonomiske virkninger, herunder accept fra trossamfundenes side og operatørernes sikkerhed. Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af lovgivningsforslag med henblik på ændring af denne forordning vedrørende systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling.

3.   Senest den 8. december 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de forskellige metoder til bedøvelse af fjerkræ, navnlig bedøvelse i grupper i fuglevandbad, under hensyntagen til dyrevelfærdsaspekter samt samfundsøkonomiske virkninger og miljøvirkninger.

Artikel 28

Ophævelse

1.   Direktiv 93/119/EF ophæves.

Med henblik på anvendelse af artikel 29, stk. 1, i nærværende forordning finder følgende bestemmelser i direktiv 93/119/EF dog fortsat anvendelse:

a)

bilag A:

i)

afsnit I, punkt 1

ii)

afsnit II, punkt 1 og punkt 3, andet punktum, samt punkt 6, 7 og 8 og punkt 9, første punktum

b)

bilag C, afsnit II, punkt 3.A.2, punkt 3.B.1, første afsnit, punkt 3.B.2 og 3.B.4 samt punkt 4.2 og 4.3.

2.   Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til denne forordning.

Artikel 29

Overgangsbestemmelser

1.   Indtil den 8. december 2019 finder artikel 14, stk. 1, kun anvendelse på nye slagterier eller enhver ny indretning eller konstruktion eller ethvert udstyr, der er omfattet af bestemmelserne i bilag II, og som ikke er taget i drift inden den 1. januar 2013.

2.   Indtil den 8. december 2015 kan medlemsstaterne fastsætte bestemmelser om, at kompetencebeviser, jf. artikel 21, kan udstedes ved en forenklet procedure til personer, som kan dokumentere mindst tre års relevant faglig erfaring.

Artikel 30

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.

På Rådets vegne

M. OLOFSSON

Formand


(1)  Udtalelse af 6.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 25.2.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 340 af 31.12.1993, s. 21.

(4)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(6)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(7)  EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(8)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(9)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58.

(10)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(11)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER BEDØVELSESMETODER OG SPECIFIKATIONER I FORBINDELSE HERMED

(jf. artikel 4)

KAPITEL I

Metoder

Tabel 1 —   Mekaniske metoder

Nr.

Navn

Beskrivelse

Anvendelsesbetingelser

Nøgleparametre

Særlige krav til visse metoder — kapitel II i dette bilag

1

Penetrerende boltanordning

Alvorlig og uoprettelig ødelæggelse af hjernen forårsaget af slaget og boltpistolens penetration.

Simpel bedøvelse

Alle arter

Slagtning, sanering og andre situationer

Skuddets placering og retning

Boltens hastighed, udgangslængde og diameter skal være tilpasset dyrets størrelse og art

Maksimumsinterval mellem bedøvelse og afblødning/aflivning (s).

Ikke relevant

2

Ikke-penetrerende boltanordning

Alvorlig ødelæggelse af hjernen som følge af slaget fra en boltpistol uden penetration.

Simpel bedøvelse

Drøvtyggere, fjerkræ, kaniner og harer

Slagtning udelukkende af drøvtyggere

Slagtning, sanering og andre situationer for fjerkræ, kaniner og harer

Skuddets placering og retning

Boltens hastighed, diameter og form skal være tilpasset dyrets størrelse og art

Patronladning

Maksimumsinterval mellem bedøvelse og afblødning/aflivning (s).

Punkt 1

3

Skydevåben med skarp ammunition

Alvorlig og uoprettelig ødelæggelse af hjernen forårsaget af slaget og en eller flere projektilers penetration

Alle arter

Slagtning, sanering og andre situationer

Skuddets placering

Patronladning og -kaliber

Projektiltype

Ikke relevant

4

Kværning

Øjeblikkelig destruktion af hele dyret

Kyllinger på højst 72 timer og æg med embryoner

Alle andre situationer end slagtning

Øvre grænse for parti

Afstand mellem knivene og rotationshastighed

Foranstaltning til forebyggelse af overbelastning

Punkt 2

5

Dislokation af halsen

Manuel eller mekanisk strækning og vridning af halsen, der fører til cerebral iskæmi

Fjerkræ med en levende vægt op til 5 kg

Slagtning, sanering og andre situationer

Ikke relevant

Punkt 3

6

Slag i hovedet

Hårdt og præcist slag i hovedet, der forårsager alvorlig ødelæggelse af hjernen

Pattegrise, lam, gedekid, kaniner, harer, pelsdyr og fjerkræ med en levende vægt op til 5 kg

Slagtning, sanering og andre situationer

Styrke og placering af slaget

Punkt 3


Tabel 2 —   Elektriske metoder

Nr.

Navn

Beskrivelse

Anvendelsesbetingelser

Nøgleparametre

Særlige krav i henhold til kapitel II i dette bilag

1

Bedøvelse med elektrisk strøm, der kun ledes gennem hovedet

Der ledes strøm gennem hjernen, således at et elektroencephalogram viser en generaliseret epileptiform aktivitet

Simpel bedøvelse

Alle arter

Slagtning, sanering og andre situationer

Minimumsstrømstyrke (A eller mA)

Minimumspænding (V)

Maksimumsfrekvens (Hz)

Mindste eksponeringstid

Maksimumsinterval mellem bedøvelse og afblødning/aflivning (s)

Frekvens for udstyrets kalibrering

Optimering af strømgennemgangen

Forebyggelse af elektrisk stød før bedøvelsen

Elektrodernes placering og kontaktoverflade

Punkt 4

2

Bedøvelse med elektrisk strøm, der ledes gennem dyret fra hoved til krop

Der ledes strøm gennem kroppen, således at et elektroencephalogram viser en generaliseret epileptiform aktivitet, og der samtidig indtræffer fibrillering eller hjertestop

Simpel bedøvelse i forbindelse med slagtning

Alle arter

Slagtning, sanering og andre situationer

Minimumsstrømstyrke (A eller mA)

Minimumspænding (V)

Maksimumsfrekvens (Hz)

Mindste eksponeringstid

Frekvens for udstyrets kalibrering

Optimering af strømgennemgangen

Forebyggelse af elektrisk stød før bedøvelsen

Elektrodernes placering og kontaktoverflade

I tilfælde af simpel bedøvelse: maksimumsinterval mellem bedøvelse og afblødning (s)

Punkt 5

3

Vandbad

Via et vandbad ledes der strøm gennem hele kroppen, således at et elektroencephalogram viser en generaliseret epileptiform aktivitet, og der eventuelt indtræffer fibrillering eller hjertestop

Simpel bedøvelse, undtagen hvis frekvensen er lig med eller mindre end 50 Hz

Fjerkræ

Slagtning, sanering og andre situationer

Minimumsstrømstyrke (A eller mA)

Minimumspænding (V)

Maksimumsfrekvens (Hz)

Frekvens for udstyrets kalibrering

Forebyggelse af elektrisk stød før bedøvelsen

Minimering af smerter ved ophængning

Optimering af strømgennemgangen

Maksimal varighed af ophængning før vandbad

Mindste eksponeringstid for hvert dyr

Nedsænkning af fuglene op til vingebasis

Maksimumsinterval mellem bedøvelse og afblødning/aflivning (s) ved frekvens over 50 Hz (s)

Punkt 6


Tabel 3 —   Metoder med gas

Nr.

Navn

Beskrivelse

Anvendelsesbetingelser

Nøgleparametre

Særlige krav i henhold til kapitel II i dette bilag

1

Kuldioxid — høj koncentration

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres direkte eller gradvis for en gasblanding, der indeholder mere end 40 % kuldioxid. Metoden kan anvendes i grave, tunneler, kamre eller i på forhånd forseglede bygninger

Simpel bedøvelse i forbindelse med slagtning af svin

Svin, medlemmer af mårfamilien, chinchillaer, fjerkræ undtagen ænder og gæs

Slagtning udelukkende af svin

Andre situationer end slagtning, hvor det drejer sig om fjerkræ, medlemmer af mårfamilien, chinchillaer, svin

Kuldioxidkoncentration

Eksponeringens varighed

I tilfælde af simpel bedøvelse: maksimumsinterval mellem bedøvelse og afblødning (s)

Gassens kvalitet

Gassens temperatur

Punkt 7

Punkt 8

2

Kuldioxid i to faser

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres først for en gasblanding, der indeholder op til 40 % kuldioxid, efterfulgt af en højere kuldioxidkoncentration, når dyrene er bevidstløse

Fjerkræ

Slagtning, sanering og andre situationer

Kuldioxidkoncentration

Eksponeringens varighed

Gassens kvalitet

Gassens temperatur

Ikke relevant

3

Kuldioxid i forbindelse med inaktive gasser

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres direkte eller gradvis for en gasblanding, der indeholder op til 40 % kuldioxid i forbindelse med inaktive gasser, hvilket fører til anoxi. Metoden kan anvendes i grave, sække, tunneler, kamre eller i på forhånd forseglede bygninger

Simpel bedøvelse for svin, hvis de eksponeres for minimum 30 % kuldioxid i mindre end 7 minutter

Simpel bedøvelse for fjerkræ, hvis de i alt eksponeres for minimum 30 % kuldioxid i mindre end 3 minutter

Svin og fjerkræ

Slagtning, sanering og andre situationer

Kuldioxidkoncentration

Eksponeringens varighed

I tilfælde af simpel bedøvelse: maksimumsinterval mellem bedøvelse og afblødning/aflivning (s)

Gassens kvalitet

Gassens temperatur

Oxygenkoncentration

Punkt 8

4

Inaktive gasser

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres direkte eller gradvis for en blanding af inaktive gasser, f.eks. argon eller nitrogen, hvilket fører til anoxi. Metoden kan anvendes i grave, sække, tunneler, kamre eller i på forhånd forseglede bygninger

Simpel bedøvelse i forbindelse med slagtning af svin

Simpel bedøvelse for fjerkræ, hvis eksponeringen for anoxi varer under 3 minutter

Svin og fjerkræ

Slagtning, sanering og andre situationer

Oxygenkoncentration

Eksponeringens varighed

Gassens kvalitet

I tilfælde af simpel bedøvelse: maksimumsinterval mellem bedøvelse og afblødning/aflivning (s)

Gassens temperatur

Punkt 8

5

Kulilte (fra en kilde med ren kulilte)

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en gasblanding, der indeholder mere end 4 % kulilte

Pelsdyr, fjerkræ og pattegrise

Andre situationer end slagtning

Gassens kvalitet

Kuliltekoncentration

Eksponeringens varighed

Gassens temperatur

Punkt 9.1, 9.2 og 9.3

6

Kulilte i forbindelse med andre gasser

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for en gasblanding, der indeholder mere end 1 % kulilte i forbindelse med andre giftige gasser

Pelsdyr, fjerkræ og pattegrise

Andre situationer end slagtning

Kuliltekoncentration

Eksponeringens varighed

Gassens temperatur

Filtrering af udstødningsgas fra en motor

Punkt 9


Tabel 4 —   Andre metoder

Nr.

Navn

Beskrivelse

Anvendelsesbetingelser

Nøgleparametre

Særlige krav i henhold til kapitel II i dette bilag

1

Dødelig injektion

Tab af bevidsthed og smerteopfattelse efterfulgt af irreversibel død som følge af injektion af veterinærlægemidler

Alle arter

Andre situationer end slagtning

Injektionstype

Anvendelse af godkendte lægemidler

Ikke relevant

KAPITEL II

Særlige krav til visse metoder

1.   Ikke-penetrerende boltanordning

Ved anvendelse af denne metode skal virksomhedsledere drage omsorg for, at kraniebrud undgås.

Denne metode må kun anvendes i forbindelse med drøvtyggere med en levende vægt på under 10 kg.

2.   Kværning

Denne metode skal sikre, at dyrene øjeblikkeligt kværnes og dør omgående. Apparaturet skal indeholde hurtigt roterende mekanisk drevne knive eller polystyrendupper. Apparaturets kapacitet skal være tilstrækkelig til, at alle dyr straks aflives, selv om der er tale om aflivning af et større antal dyr.

3.   Dislokation af halsen og slag i hovedet

Disse metoder må ikke anvendes rutinemæssigt, men kun hvis der ikke er adgang til andre bedøvelsesmetoder.

Disse metoder kun anvendes på slagterier som reservemetode i forbindelse med bedøvelse.

En person må højst aflive 70 dyr dagligt ved manuel dislokation af halsen eller slag i hovedet.

Manuel dislokation af halsen må ikke anvendes på dyr med en levende vægt på mere end tre kilo.

4.   Bedøvelse med elektrisk strøm, der kun ledes gennem hovedet

4.1.

Ved bedøvelse med elektrisk strøm, der kun ledes gennem hovedet, skal elektroderne tilpasses dyrets størrelse og anbringes, således at dyrets hjerne omspændes.

4.2.

Bedøvelse med elektrisk strøm, der kun ledes gennem hovedet, udføres under anvendelse af de minimumsstrømstyrker, der er anført i tabel 1.

Tabel 1 —   Minimumsstrømstyrker for bedøvelse med elektrisk strøm, der kun ledes gennem hovedet

Dyrekategori

Kvæg på mindst 6 måneder

Kvæg under 6 måneder

Får og geder

Svin

Kyllinger

Kalkuner

Minimumsstrømstyrke

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA

5.   Bedøvelse med elektrisk strøm, der ledes gennem dyret fra hoved til krop

5.1.   Får, geder og svin

Minimumsstrømstyrken for bedøvelse med elektrisk strøm, der ledes gennem dyret fra hoved til krop, skal være 1 ampere for får og geder og 1,30 ampere for svin.

5.2.   Ræve

Elektroderne skal anbringes på mund og rektum, idet der anvendes en minimumsstrømstyrke på 0,3 ampere og en minimumsspænding på 110 volt i mindst tre sekunder.

5.3.   Chinchillaer

Elektroderne skal anbringes på øre og hale, idet der anvendes en minimumsstrømstyrke på 0,57 ampere i mindst 60 sekunder.

6.   Bedøvelse af fjerkræ i vandbad

6.1.

Dyr må ikke ophænges, hvis de er for små til vandbadet, eller hvis der er sandsynlighed for, at ophængningen påfører smerte eller forøger en eksisterende smerte (f.eks. hos synligt tilskadekomne dyr). I disse tilfælde skal de aflives ved en alternativ metode.

6.2.

Slagtebøjlerne skal være våde, før de levende fugle ophænges og udsættes for strøm. Fuglene hænges op i begge ben.

6.3.

For de dyr, der er nævnt i tabel 2, skal bedøvelse i vandbad foregå under anvendelse af de minimumsstrømstyrker, der er anført tabellen, og dyrene skal udsættes for den pågældende strømstyrke i mindst fire sekunder.

Tabel 2 —   Elektriske krav til bedøvelse i vandbad

(gennemsnitlige værdier pr. dyr)

Frekvens (Hz)

Kyllinger

Kalkuner

Ænder og gæs

Vagtler

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

200 til 400 Hz

150 mA

400 mA

Ikke tilladt

Ikke tilladt

400 til 1 500 Hz

200 mA

400 mA

Ikke tilladt

Ikke tilladt

7.   Kuldioxid i høj koncentration

For så vidt angår svin, medlemmer af mårfamilien og chinchillaer anvendes en kuldioxidkoncentration på mindst 80 %.

8.   Kuldioxid, anvendelse af inaktive gasser eller en kombination af disse gasblandinger

Gasser må under ingen omstændigheder ledes ind i det kammer eller på det sted, hvor dyrene skal bedøves og aflives, på en sådan måde, at der kan opstå forbrændinger eller ophidselse som følge af frysning eller lav luftfugtighed.

9.   Kulilte (fra en kilde med ren kulilte eller i forbindelse med andre gasser)

9.1.

Dyrene skal til stadighed være under visuel overvågning.

9.2.

Dyrene føres ind et ad gangen, og det sikres, at det enkelte dyr er bevidstløst eller dødt, før det næste dyr føres ind.

9.3.

Dyrene skal forblive i kammeret, indtil døden er indtrådt.

9.4.

Der kan anvendes udstødningsgas fra en motor, der er beregnet til aflivning af dyr, hvis den person, der er ansvarlig for aflivningen, forinden har sikret sig, at den anvendte gas er:

a)

tilstrækkelig afkølet

b)

tilstrækkelig filtreret

c)

fri for alle irriterende stoffer eller gasser.

Motoren skal kontrolleres hvert år, inden dyrene aflives.

9.5.

Dyrene må først lukkes ind i kammeret, når koncentrationen af kulilte har nået minimumsniveauet.


BILAG II

SLAGTERIERS INDRETNING, KONSTRUKTION OG UDSTYR

(jf. artikel 14)

1.   Alle former for opstaldning

1.1.

Ventilationssystemer skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes, således at dyrenes velfærd konstant er sikret, idet der tages hensyn til alle forventelige vejrforhold.

1.2.

Ved anvendelse af mekanisk ventilation, skal der forefindes en alarm og nødanlæg til brug ved driftsforstyrrelser.

1.3.

Opstaldningsfaciliteterne skal udformes og konstrueres således, at risikoen for tilskadekomst af dyrene og forekomsten af pludselige lyde minimeres.

1.4.

Opstaldningsfaciliteterne skal udformes og konstrueres med henblik på at lette inspektionen af dyrene. Der skal være tilstrækkelig enten fast eller bærbar belysning til, at inspektion af dyrene kan foretages når som helst.

2.   Opstaldning af dyr, der ikke leveres i containere

2.1.

Folde, gangarealer og drivgange skal udformes og konstrueres således, at:

a)

dyrene frit kan bevæge sig i den ønskede retning i overensstemmelse med deres adfærdskarakteristika og uden forstyrrelser

b)

svin eller får kan gå ved siden af hinanden, undtagen hvis det drejer sig om drivgange, der fører til fastholdelsesudstyret.

2.2.

Ramper og broer skal forsynes med beskyttelse i siderne, så dyrene ikke kan falde ned.

2.3.

Vandforsyningssystemet i foldene skal udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at alle dyr hele tiden har adgang til rent vand, uden at de kommer til skade eller begrænses i deres bevægelser.

2.4.

Anvendes der ventefolde, skal disse konstrueres med plant gulv og faste sider mellem opholdsfoldene og drivgangen, der fører til bedøvelsesstedet, og udformes således, at dyrene ikke kan komme i klemme eller trampes ned.

2.5.

Gulve skal bygges og vedligeholdes på en sådan måde, at risikoen for, at dyr glider, falder eller beskadiger deres fødder, minimeres.

2.6.

Hvis slagteriet har udendørs folde uden naturlig overdækning eller skygge, skal der sørges for passende beskyttelse mod ugunstige vejrforhold. Findes der ikke sådan beskyttelse, må foldene ikke anvendes under ugunstige vejrforhold. Hvis der ikke er adgang til et naturligt vandingssted, sørges der for drikkefaciliteter.

3.   Fastholdelsesudstyr og -anlæg

3.1.

Fastholdelsesudstyr og -anlæg udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at:

a)

anvendelsen af bedøvelses- eller aflivningsmetoden optimeres

b)

dyrene undgår læsioner eller kvæstelser

c)

dyrene kæmper og klager sig mindst muligt, når de fastholdes

d)

fastholdelsestiden minimeres.

3.2.

For så vidt angår kvæg skal bokse til fastholdelse, der anvendes i forbindelse med pneumatiske boltpistoler, udstyres med en anordning, der begrænser både den laterale og vertikale bevægelse af dyrets hoved.

4.   Elektrisk bedøvelsesudstyr (bortset fra udstyr til bedøvelse i vandbad)

4.1.

Elektrisk bedøvelsesudstyr skal være udstyret med en anordning, der viser og registrerer de elektriske nøgleparametre for hvert dyr, der bedøves. Anordningen skal være placeret således, at den er fuldt ud synlig for personalet, og skal give en advarsel, der tydeligt kan ses og høres, hvis eksponeringstiden er kortere end påkrævet. De registrerede data opbevares i mindst et år.

4.2.

Automatisk elektrisk bedøvelsesudstyr, der anvendes i forbindelse med et fastholdelsesanlæg, skal være med konstant strømstyrke.

5.   Udstyr til bedøvelse i vandbad

5.1.

Slagtebåndet skal udformes og placeres således, at de ophængte fugle ikke møder nogen forhindringer, og dyrene forstyrres mindst muligt.

5.2.

Slagtebåndet skal udformes således, at de ophængte fugle ikke er ved bevidsthed i mere end et minut. Ophængte ænder, gæs og kalkuner må dog ikke være ved bevidsthed i mere end to minutter.

5.3.

Der skal være nem adgang til hele slagtebåndet indtil indgangsstedet til skoldekarret, i tilfælde af at det bliver nødvendigt at fjerne dyr fra slagtekæden.

5.4.

Metalbøjlernes størrelse og form skal passe til benstørrelsen på det fjerkræ, der skal slagtes, så der kan sikres elektrisk kontakt uden at forvolde dyrene smerte.

5.5.

Udstyret skal være forsynet med en elektrisk isoleret indgangsrampe, og det skal udformes og vedligeholdes på en sådan måde, at det undgås, at vandet løber over ved indgangen.

5.6.

Vandbadet udformes således, at fuglenes nedsænkningsniveau let kan justeres.

5.7.

Elektroderne i vandbadet skal strække sig i hele vandbadets længde. Vandbadet udformes og vedligeholdes således, at bøjlerne, når de passerer hen over vandet, hele tiden er i kontakt med en stang, der er forbundet til jord.

5.8.

Mellem det sted, hvor fuglene ophænges, og vandbadet skal fuglene beroliges ved hjælp af et system, der er i berøring med fuglenes bryst.

5.9.

Der skal være adgang til udstyret, således at fugle, der efter bedøvelsen forbliver i vandbadet, fordi der er opstået driftsforstyrrelser eller forsinkelser i slagtekæden, kan afblødes.

5.10.

Udstyr til bedøvelse i vandbad skal være udstyret med en anordning, der viser og registrerer de anvendte elektriske nøgleparametre. De registrerede data opbevares i mindst et år.

6.   Udstyr til bedøvelse af svin og fjerkræ ved hjælp af gas

6.1.

Udstyr til bedøvelse ved hjælp af gas, herunder transportbånd, udformes og konstrueres således, at:

a)

bedøvelsen ved hjælp af gas optimeres

b)

dyrene undgår læsioner eller kvæstelser

c)

dyrene kæmper og klager sig mindst muligt, når de fastholdes.

6.2.

Udstyr til bedøvelse ved hjælp af gas skal være udstyret, så det konstant kan måle, vise og registrere gaskoncentrationen og eksponeringstiden og give en advarsel, der tydeligt kan ses og høres, hvis gaskoncentrationen falder til under det krævede niveau. Anordningen skal placeres således, at den er fuldt ud synlig for personalet. De registrerede data opbevares i mindst et år.

6.3.

Udstyr til bedøvelse ved hjælp af gas skal udformes på en måde, så dyrene — selv med den højest tilladte kapacitet — kan lægge sig ned uden at ligge oven på hinanden.


BILAG III

OPERATIONELLE BESTEMMELSER FOR SLAGTERIER

(jf. artikel 15)

1.   Ankomst, flytning og håndtering af dyr

1.1.

Velfærdssituationen for hver sending af dyr skal systematisk vurderes ved ankomsten af den dyrevelfærdsansvarlige eller af en person, der rapporterer direkte til denne, således at der kan fastlægges prioriteter; og det navnlig kan fastslås, hvilke dyr der har særlige velfærdsbehov, og besluttes, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

1.2.

Dyr skal aflæsses så hurtigt som muligt efter ankomsten og derefter slagtes uden unødig forsinkelse.

Pattedyr, undtagen kaniner og harer, som ikke straks efter ankomsten føres til slagtestedet, skal opstaldes.

Dyr, som ikke er blevet slagtet senest 12 timer efter ankomsten til slagteriet, skal fodres og siden have begrænsede mængder foder med passende mellemrum. I disse tilfælde skal dyrene have tilstrækkelige mængder strøelse eller lignende materiale, som sikrer et komfortniveau, der passer til arten og antallet af dyr. Dette materiale skal sikre passende afløb eller kunne absorbere urin og ekskrementer på tilfredsstillende vis.

1.3.

Containere, hvori der transporteres dyr, skal holdes i god stand, behandles varsomt, navnlig hvis de har perforeret eller fleksibel bund, og

a)

må ikke kastes, slippes eller væltes

b)

skal om muligt læsses og aflæsses horisontalt og mekanisk.

Dyrene skal så vidt muligt aflæsses individuelt.

1.4.

Hvis containere stables, skal der træffes nødvendige forholdsregler for at:

a)

begrænse, at dyr rammes af urin og ekskrementer fra andre dyr, der er anbragt højere oppe

b)

sikre containernes stabilitet

c)

sikre, at ventilation ikke forhindres.

1.5.

I forbindelse med slagtning skal ikke-fravænnede dyr, lakterende malkedyr, hundyr, der har født under transporten, eller dyr, der leveres i containere, have forrang for andre typer dyr. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes forholdsregler for at afhjælpe deres lidelser navnlig ved at:

a)

malke malkedyr med højst 12 timers mellemrum

b)

sørge for passende betingelser for diegivning og det nyfødte dyrs velbefindende, hvis et hundyr har født

c)

give dyr, der leveres i containere, vand.

1.6.

Pattedyr, undtagen kaniner og harer, som ikke straks efter aflæsningen føres til slagtestedet, skal hele tiden have adgang til drikkevand ved hjælp af egnede faciliteter.

1.7.

Der skal sikres en konstant tilgang af dyr, der skal bedøves og aflives, for at undgå, at de personer, der håndterer dyrene, bliver nødt til at jage dyrene ud af deres folde.

1.8.

Følgende er forbudt:

a)

at slå eller sparke dyr

b)

at udsætte særligt følsomme dele af deres krop for trykpåvirkning på en sådan måde, at de påføres undgåelig smerte eller lidelse

c)

at løfte eller trække dyrene ved hoved, ører, horn, ben, hale eller pels eller håndtere dem på en sådan måde, at de påføres smerte eller lidelse.

Forbuddet mod at løfte dyr ved benene gælder dog ikke for fjerkræ, kaniner og harer

d)

at anvende pigkæppe eller andre spidse redskaber

e)

at vride, knuse eller brække dyrenes haler eller gribe fat i deres øjenhuler.

1.9.

Anvendelse af apparater, der giver elektriske stød, bør så vidt muligt undgås. Under alle omstændigheder må sådanne apparater kun anvendes på voksent kvæg og voksne svin, der ikke vil bevæge sig, og kun når der er plads til, at de kan bevæge sig fremad. Stødene må højst vare et sekund, der skal være passende mellemrum mellem dem, og de må kun gives på bagpartiets muskulatur. Stødene må ikke anvendes gentagne gange, hvis dyret ikke reagerer.

1.10.

Dyr må ikke bindes ved hornene, geviret eller næseringen, og deres ben må ikke bindes sammen. Når det er nødvendigt at binde dyr, skal reb eller lignende

a)

være så stærkt, at det ikke kan briste

b)

give dyret plads til, om nødvendigt, at lægge sig ned samt til at æde og drikke

c)

være udformet således, at der ikke er risiko for kvælning eller for, at dyrene på anden måde kommer til skade, og således at dyrene hurtigt kan frigøres.

1.11.

Dyr, der er ude af stand til at gå, må ikke trækkes hen til slagtestedet, men skal aflives på det sted, hvor de ligger.

2.   Supplerende bestemmelser for opstaldede pattedyr (undtagen kaniner og harer)

2.1.

Hvert dyr skal have tilstrækkelig plads til at stå op, lægge sig ned og, bortset fra kvæg, der er opstaldet enkeltvis, vende sig.

2.2.

Dyrene skal holdes opstaldet under sikre betingelser, og de skal især forhindres i at undslippe og beskyttes mod rovdyr.

2.3.

Ved hver fold angives ankomstdato og -tidspunkt tydeligt på et skilt og, bortset fra kvæg, der er opstaldet enkeltvis, angives det, hvor mange dyr der højst må opstaldes.

2.4.

På de dage, hvor slagteriet er i drift, skal der før ankomsten af nye dyr stå separate folde klar til umiddelbar brug for de dyr, der kræver særlig pleje.

2.5.

Opstaldede dyrs almene tilstand og sundhedstilstand skal regelmæssigt kontrolleres af den dyrevelfærdsansvarlige eller af en person med passende kompetencer.

3.   Afblødning af dyr

3.1.

Hvis samme person står for bedøvelse, ophængning, ophejsning og afblødning af dyr, skal vedkommende foretage disse operationer på det enkelte dyr, før de indledes på et andet dyr.

3.2.

I forbindelse med simpel bedøvelse eller slagtning i henhold til artikel 4, stk. 4, skal de to halspulsårer eller de blodkar, som de udløber af, systematisk gennembrydes. Der må ikke foretages elektrisk stimulering, før det er konstateret, at dyret er bevidstløst. Der må ikke foretages yderligere behandling eller skoldning, før der er konstateret fravær af livstegn hos dyret.

3.3.

Fugle må ikke slagtes ved hjælp af automatisk halsskæring, medmindre det kan kontrolleres, om den automatiske halsskæring har åbnet begge blodårer på en effektiv måde. Hvis halsskæringen ikke har fungeret effektivt, skal fuglene straks slagtes.


BILAG IV

OVERENSSTEMMELSE MELLEM AKTIVITETERNE OG DE EMNER, DER SKAL EKSAMINERES I FOR AT ET KOMPETENCEBEVIS KAN OPNÅS

(jf. artikel 21)

Slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 2

Emner, der skal eksamineres i

Alle slagteoperationer nævnt i artikel 7, stk. 2, litra a)-g).

Dyrs adfærd, dyrs lidelse, bevidsthed og smerteopfattelse, stress hos dyr.

a)

håndtering og pasning af dyr inden fastholdelse

Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

Kendskab til producentens anvisninger vedrørende den anvendte type fastholdelsesudstyr i forbindelse med mekanisk fastholdelse

b)

fastholdelse af dyr med henblik på bedøvelse eller aflivning

c)

bedøvelse af dyr

Praktiske aspekter i forbindelse med bedøvelsesteknikker og kendskab til producentens anvisninger vedrørende den anvendte type bedøvelsesudstyr.

Reservemetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

Grundlæggende vedligeholdelse og rengøring af udstyr til bedøvelse og/eller aflivning.

d)

vurdering af bedøvelsens virkning

Overvågning af bedøvelsens virkning.

Reservemetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

e)

ophængning eller ophejsning af levende dyr

Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

Overvågning af bedøvelsens virkning.

f)

afblødning af levende dyr

Overvågning af bedøvelsens virkning og fravær af livstegn.

Reservemetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

Hensigtsmæssig brug og vedligeholdelse af afblødningsknive.

g)

slagtning i henhold til artikel 4, stk. 4

Hensigtsmæssig brug og vedligeholdelse af afblødningsknive.

Overvågning af fravær af livstegn.


Aflivningsoperationer nævnt i artikel 7, stk. 3

Emner, der skal eksamineres i

Aflivning af pelsdyr.

Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

Praktiske aspekter i forbindelse med bedøvelsesteknikker og kendskab til producentens anvisninger med hensyn til bedøvelsesudstyr.

Reservemetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

Overvågning af bedøvelsens virkning og bekræftelse af, at døden er indtrådt.

Grundlæggende vedligeholdelse og rengøring af udstyr til bedøvelse og/eller aflivning.


18.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/31


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1100/2009

af 17. november 2009

om gennemførelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af afgørelse 2008/475/EF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 423/2007 (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. april 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran. Artikel 15, stk. 2, i denne forordning fastsætter, at Rådet opstiller, reviderer og ændrer listen over personer, enheder og organer, der er omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 2.

(2)

Den 23. juni 2008 opstillede Rådet listen i bilag V over personer, enheder og organer, der er omfattet af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007. I overensstemmelse med forordningens artikel 15, stk. 3, angav Rådet individuelle og specifikke grunde til de afgørelser, der blev truffet efter artikel 15, stk. 2, og meddelte disse til de berørte personer, enheder og organer.

(3)

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 har Rådet foretaget en fuldstændig revision af listen over personer, enheder og organer, der er omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 2. Det har i den forbindelse taget hensyn til de bemærkninger, som de pågældende har indgivet til Rådet.

(4)

Rådet har konkluderet, at de personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag V til forordning (EF) nr. 423/2007, fortsat bør være underlagt de deri fastsatte specifikke restriktive foranstaltninger.

(5)

Listen over personer, enheder og organer bør ændres for at tage hensyn til ændringer i Irans regering og forvaltning og de berørte personers, enheders og organers situation.

(6)

Listen over personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed.

(7)

Nærværende forordning erstatter Rådets afgørelse 2008/475/EF af 23. juni 2008 om gennemførelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran (2). Afgørelsen bør derfor ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 423/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Afgørelse 2008/475/EF ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EUT L 103 af 20.4.2007, s. 1.

(2)  EUT L 163 af 24.6.2008, s. 29.


BILAG

»BILAG V

Liste over personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2

A.   Fysiske personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Reza AGHAZADEH

Fødselsdato: 15.3.1949. Pasnummer: S4409483, gyldighedsperiode 26.4.2000-27.4.2010. Udstedt i Teheran. Diplomatpas nr. D9001950, udstedt d. 22.1.2008, gyldigt indtil d. 21.1.2013, fødested: Khoy

Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

IRGC Brigadegeneral Javad DARVISH-VAND

 

Viceinspektør i MODAFL. Ansvarlig for alle MODAFL-faciliteter og-installationer

24.6.2008

3.

IRGC Brigadegeneral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Administrerende direktør i Defence Industries Organisation (DIO), der er omfattet af UNSCR 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC's adresse: AEOI-NFPD, P.O.Box 11365-8486, Teheran/Iran

Vicegeneraldirektør i Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), der er en del af AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006). NFPC er involveret i berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran skal suspendere.

24.4.2007

5.

Ingeniør Mojtaba HAERI

 

Vicekontorchefchef for industri, MODAFL. Fører tilsyn med AIO og DIO

24.6.2008

6.

IRGC Brigadegeneral Ali HOSEYNITASH

 

Departementschef i det øverste nationale sikkerhedsråd og involveret i politikudformningen på det nukleare område

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Bestrider en ledende stilling i IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Fødselsdato: 21.4.1946. Pasnummer: T12838903

Vicekontorchef i Irans atomenergiorganisation

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)

Fødselsdato: 24.11.1945, fødested: Langroud

Vicekontorchef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC's adresse: AEOI-NRC PO Box 11365-8486 Teheran/Iran; fax: (+9821) 8021412

Leder af AEOI's Teheran Nuclear Research Center (TNRC). IAEA forsøger fortsat at få nærmere oplysninger fra Iran om de plutoniumudskillelseseksperimenter, der gennemføres i TNRC, herunder om forekomsten af HEU-partikler i miljøprøver fra affaldsdeponeringsanlægget Karaj, hvor containere, der anvendes til oplagring af depleterede uranemner, der blev anvendt i forbindelse med disse eksperimenter, befinder sig. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Administrerende direktør for Iran Electronic Industries.

24.6.2008

12.

Brigadegeneral Beik MOHAMMADLU

 

Vicekontorchefchef for leverancer og logistik i MODAFL.

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrator i Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal-selskaberne; hans selskab har forsøgt et anskaffe følsomme varer til fordel for de enheder, der er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.6.2008

14.

Brigadegeneral Mohammad NADERI

 

Leder af Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO har deltaget i følsomme iranske programmer.

24.6.2008

15.

IRGC-brigadegeneral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Indenrigsminister og tidligere minister (MODAFL) med ansvar for alle militære programmer, herunder programmer for ballistiske missiler.

24.6.2008

16.

Dr. Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Fødselsdato: 21.4.1954, fødselsdato efter den gamle iranske kalender: 1.5.1954, fødested: Mashad

Leder af AEOI's neutronfysikgruppe. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Kontreadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Vicekontorchef for koordination, MODAFL.

24.6.2008

19.

IRGC-brigadegeneral Ali SHAMSHIRI

 

Viceefterretningschef i MODALF med ansvar for MODALF-ansattes og -installationers sikkerhed.

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Administrerende direktør for urankonverteringsanlægget (UCF) i Esfahan. Dette anlæg producerer fødematerialet (UF6) til berigningsanlæggene i Natanz. Den 27. august 2006 modtog Solat Sana en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats.

24.4.2007

21.

IRGC-brigadegeneral Ahmad VAHIDI

 

Minister, MODAFL, og tidligere vicekontorchef, MODAFL.

24.6.2008

B.   Juridiske personer, enheder og organer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO fører tilsyn med Irans fremstilling af missiler, herunder Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group og Fajr Industrial Group, som alle er omfattet af UNSCR 1737 (2006). Lederen af AIO og to andre højtstående embedsmænd er ligeledes omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Et datterselskab af DIO (Defence Industries Organisation).

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Formodes at levere geospatiale data til det ballistiske missilprogram.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (inkl. alle afdelinger) og datterselskaber:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company og DIO). Bank Melli fungerer som mellemled i forbindelse med Irans følsomme aktiviteter. Den har formidlet en lang række indkøb af følsomme materialer til Irans nuklear- og missilprogrammer. Den har leveret en række finansielle tjenesteydelser på vegne af enheder, der er tilknyttet Irans nuklear- og missilindustrier, herunder åbning af remburser og varetagelse af konti. Mange af de ovennævnte virksomheder er omfattet af UNSCR 1737 (2006) og 1747 (2007).

Bank Melli har fortsat denne rolle, idet den udviser en adfærd, der støtter og fremmer Irans følsomme aktiviteter. Ved hjælp af sine bankforbindelser yder den fortsat støtte og finansielle tjenesteydelser i forbindelse med sådanne aktiviteter til enheder, der er opført på FN's og EU's lister. Den handler også på vegne af og efter anvisninger fra sådanne enheder, herunder Bank Sepah, og handler ofte via deres datterselskaber og partnere.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Det Forenede Kongerige

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusland

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – alias: Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Ansvarlig for FoU. Et datterselskab af DIO. DTSRC foretager en stor del af anskaffelserne til fordel for DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

PO Box 18575-365, Teheran, Iran

100 %-ejet datterselskab af MODAFL (og derfor en søsterorganisation til AIO, AvIO og DIO). Har til formål at fremstille elektroniske komponenter til Irans våbensystemer

24.6.2008

7.

IRGC Air Force

 

Forvalter Irans oversigt over kort- og mellemdistance ballistiske missiler. Lederen af IRGC Air Force var omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

IRGC-ejet gruppe af selskaber. Anvender IRGC's tekniske ressourcer til konstruktion, idet det optræder som den primære kontrahent i forbindelse med store projekter, herunder tunnelbyggeri, der anses for at støtte Irans ballistiske missil- og nuklearprogram.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Tilknyttet forsvarsministeriet, oprettede i 2003 en udannelse i missiler i tæt samarbejde med AIO.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Et datterselskab til DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Har deltaget i produktionen af komponenter til ballistikprogrammet.

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktionsprogrammer, herunder støtte til missil- og nuklearprogrammer.

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

PO Box 16315-189, Teheran, Iran

Er eksportgrenen i MODAFL og det agentur, der anvendes i forbindelse med eksport af færdige våben i transaktioner mellem stater. I henhold til UNSCR 1747 (2007) bør MODLEX ikke drive handel.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Skuffeselskab for AIO, der foretager anskaffelser på det ballistiske område.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box 11365-8486, Teheran/Iran

AEOI's Nuclear Fuel Production Division (NFPD) forsker i og udvikler nukleare brændselskredsløb, herunder prospektering, brydning, finmaling og konvertering af uran og forvaltning af nukleart affald. NFPC er afløseren for NFPD, det datterselskab under AEOI, som driver forskning og udvikling i det nukleare brændselskredsløb, herunder konvertering og berigning.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbejdet med propulsionsteknikker til Irans ballistikprogram.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Et datterselskab af DIO.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO synes at fremme indførsel af hele våben. Ser ud til at være et datterselskab af MODAFL.

24.6.2008«


18.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1101/2009

af 17. november 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. november 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

38,6

MA

29,0

MK

38,6

TR

58,9

ZZ

41,3

0707 00 05

JO

171,8

MA

69,5

TR

87,9

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

62,7

TR

110,7

ZZ

86,7

0805 20 10

MA

74,5

ZA

117,3

ZZ

95,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

64,5

MA

74,5

TR

78,3

ZZ

67,4

0805 50 10

AR

59,1

TR

69,2

ZA

72,0

ZZ

66,8

0806 10 10

AR

196,3

BR

259,2

LB

313,2

TR

146,3

US

292,2

ZZ

241,4

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

NZ

102,0

US

92,6

ZA

95,1

ZZ

105,1

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


18.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1102/2009

af 16. november 2009

om 116. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd besluttede den 11. august 2008, 16. september 2008, 3. oktober 2008, 21. oktober 2008, 2. december 2008, 10. december 2008, 23. december 2008, 30. january 2009, 13. februar 2009, 23. februar 2009, 5. marts 2009, 13. marts 2009, 18. marts 2009, 23./24. marts 2009, 20. april 2009, 3. juni 2009, 17. juli 2009 og 10. august 2009 at ændre listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde.

(3)

Bilag I bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2009.

På Kommissionens vegne

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

Ændringer til teksten under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder«

(1)

Punktet »Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Adresse: (a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tlf. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; Fax 662 38 14); (c) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tlf. 497 92 63); (d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tlf. 587 25 45); (e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tlf. 262 38 18-19); (f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tlf. 042-681 20 81). Andre oplysninger: (a) Hovedkontor i Pakistan; (b) Kontonumre i Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 og 06500138.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al Rashid Trust (alias) (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adresse: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Kontor Dha'rbi M'unin, over for Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Kontor Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Kontor Dha'rbi-M'unin, Rm no. 3 Moti Plaza, nær Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) Kontor Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tlf. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, over for Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan (Tlf. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tlf. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, over for Jang Building, Karachi, Pakistan (Tlf. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tlf. 042-681 20 81)). Andre oplysninger: (a) Hovedkontor i Pakistan; (b) Operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, også operationer i Kosovo, Chechnya; (c) Har to kontonumre i Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 og 06500138; (d) Indtil den 21.10.2008 indeholdt FN's liste punkterne »Al Rashid Trust« (QE.A.5.01, opført på listen den 6.10.2001) og »Aid Organization of the Ulema, Pakistan« (QE.A.73.02, opført på listen den 24.4.2002 og ændret den 25.7.2006). Baseret på oplysninger, der bekræfter, at de to punkter henviser til samme enhed, besluttede FN's Sanktionskomité vedrørende Al Qaida og Taliban den 21.10.2008 at samle de relevante oplysninger fra begge punkter i dette punkt. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.«

(2)

Punktet »Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp). Adresse: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Andre oplysninger: Regionale kontorer i Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp er beliggende i Spin Boldak, Afghanistan.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust). Adresse: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Andre oplysninger: Regionale kontorer i Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp er beliggende i Spin Boldak, Afghanistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.8.2005.«

(3)

Punktet »Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresse: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: Lukket af de bosniske myndigheder« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn og Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adresse: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (filialadresse); (b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnien-Hercegovina Zenica, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: (a) Var tidligere registreret i Bosnien-Hercegovina med registreringsnr. 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-05-2-203/04 om ophør af virksomhed); (c) Fonden eksisterede ikke længere i december 2008; (d) Dens lokaler og humanitære aktiviteter blev under regeringskontrol overført til en ny enhed kaldet Sretna Buducnost. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.6.2004.«

(4)

Punktet »Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnien-Hercegovina.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir). Adresse: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnien-Hercegovina; (b) Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: Ansatte og partnere omfatter Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz og Safet Durguti. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 13.3.2002.«

(5)

Punktet »Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (aka Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Egyptian Islamic Jihad (alias (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.«

(6)

Punktet »Al Qaida/Islamic Army (alias»The Base«, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network og Usama Bin Laden Organisation).« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Qaida (alias (a) »The Base«, (b) Al Qaeda, (c) Islamic Salvation Foundation, (d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, (e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, (f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, (g) Usama Bin Laden Network (h) Usama Bin Laden Organisation, (i) Al Qa’ida, (j) Islamic Army). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.«

(7)

Punktet »Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; PO Box 20066, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al Baraka Exchange L.L.C. Adresse: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. (b) PO Box 20066, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.«

(8)

Punktet »Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adresse: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo (Bosnien-Hercegovina); (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, (Bosnien-Hercegovina); (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo (Bosnien-Hercegovina).« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adresse: (a) 30a Put Mladih Muslimana (tidligere navn Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnien-Hercegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (d) 70 og 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnien-Hercegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnien-Hercegovina). Andre oplysninger: (a) Registreret i Bosnien-Hercegovina som en borgergruppe med navnet »Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan« den 26.9.1997; (b) Al Furqan standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-054-286/97 af 8.11.2002); (c) Al Furqan eksisterede ikke længere i december 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2004.«

(9)

Punktet »Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna); lokation: Nordøstlige Irak.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Andre oplysninger: Lokation: nordlige Irak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.2.2003.«

(10)

Punktet »Asbat al-Ansar« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Asbat al-Ansar. Adresse: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.«

(11)

Punktet »Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adresse: (a) Mogadishu, Somalia; (b) Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Barakaat Bank of Somalia (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Adresse: (a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia; (b) Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.«

(12)

Punktet »Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale (QI.J.41.01). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.«

(13)

Punktet »Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater« og »Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emiorater.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Adresse: PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Andre oplysninger: Oplyst at være ejet eller kontrolleret af Ali Ahmed Nur Jim' Ale. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.«

(14)

Punktet »Bosanska Idealna Futura (aka Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adresser og kontorer er så vidt vides: — Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, — Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina, — Sehidska Street, Breza, Bosnien-Hercegovina, — Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina, — Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Bosanska Idealna Futura (alias (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Adresse: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina; (b) Sehidska Street Breza, Bosnien-Hercegovina; (c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnien-Hercegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnien-Hercegovina; (e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: (a) Bosanska Idealna Futura var officielt registreret i Bosnien-Hercegovina som en forening og humanitær organisation med registreringsnr. 59; (b) Den var den retlige efterfølger til Bosnien-Hercegovinas Benevolence International Foundation, der virkede under navnene BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura eksisterede ikke længere i december 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.11.2002.«

(15)

Punktet »Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial vzw, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Adresse: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrig, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien, (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgien, (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgien (g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien, (l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Andre oplysninger: (a) Andre udenlandske opholdssteder: Afghanistan, Aserbajdsjan, Bangladesh, Tjetjenien (Rusland), Kina, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingusjetien (Rusland), Irak, Jordan, Libanon, Vestbredden og Gaza, Sierra Leone, Somalia og Syrien. (b) Amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr.: 36-3804626. (c) Momsregistreringsnr.: BE 454 419 759. (d) Belgiske adresser er de adresser, som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l og Fondation Secours Mondial vzw. har haft siden 1998.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Global Relief Foundation (GRF) (alias (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w, (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Adresse: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrig; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgien; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgien; (g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnien-Hercegovina; (j) Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien; (m) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Andre oplysninger: (a) Andre udenlandske lokationer: Afghanistan, Aserbajdsjan, Bangladesh, Tjetjenien (Rusland), Kina, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingusjetien (Rusland), Irak, Jordan, Libanon, Vestbredden og Gaza, Sierra Leone, Somalia og Syrien; (b) Amerikansk arbejdsgiveridentifikationsnr.: 36-3804626; (c) Momsregistreringsnr.: BE 454 419 759; (d) Belgiske adresser er de adresser, som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l og Fondation Secours Mondial vzw. og Stichting Wereldhulp — België, v.z.w har haft siden 1998. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.10.2002.«

(16)

Punktet »Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan, (d) Djamaat Turkistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.9.2002.«

(17)

Punktet »Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias (a) JTJ; (b) red al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) the Monotheism and Jihad Group; (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; (g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; (j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Qaida in Iraq (alias (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 18.10.2004.«

(18)

Punktet »Lajnat Al Daawa Al Islamiya« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Lajnat Al Daawa Al Islamiya (alias LDI). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 20.2.2003.«

(19)

Punktet »Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET)« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud-Da'awa, (z) Jamaati-ud-Dawa. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.5.2005.«

(20)

Punktet »Libyan Islamic Fighting Group« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Libyan Islamic Fighting Group (alias LIFG). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.«

(21)

Punktet »Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Makhtab Al-Khidamat (alias (a) MAK, (b) Al Kifah). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.10.2001.«

(22)

Punktet »NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (tidligere c/o Asat Trust reg.)« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Nada International Anstalt. Adresse: Vaduz, Liechtenstein (tidligere c/o Asat Trust reg.). Andre oplysninger: Trådt i likvidation og slettet af handelsregistret. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.«

(23)

Punktet »Tunisian Combatant Group (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Tunisian Combatant Group (alias (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2002.«

(24)

Punktet »Taibah International — Bosnia Offices (alias (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Adresse: (a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnien-Hercegovina; (d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Taibah International — Bosnia Offices (alias (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Adresse: (a) 6 Av de Smajlovic, Novo, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnien-Hercegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnien-Hercegovina; Andre oplysninger: (a) I 2002-2004 brugte Taibah International – Bosnia offices lokaler i Culture Home i Hadzici, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) Organisationen var officielt registreret i Bosnien-Hercegovina som en afdeling af Taibah International Aid Association med registreringsnr. 7; (c) Taibah International – Bosnia offices standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-05-2-70/03 om ophør af virksomhed). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2004.«

Ændringer til teksten under overskriften »Fysiske personer«

(25)

Punktet »Moustafa Abbes. Adresse: Via Padova 82, Milano, Italien (bopæl). Fødselsdato: 5.2.1962. Fødselssted: Osniers, Algeriet. Andre oplysninger: Idømt 3½ års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. Løsladt den 30.1.2006 efter beslutning om suspension af dommen.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adresse: Via Padova 82, Milano, Italien (tidligere adresse pr. marts 2004). Fødselsdato: 5.2.1962. Fødselssted: Osniers, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: (a) Løsladt den 30.1.2006 fra fængsel i Italien; (c) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(26)

Punktet »Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: 2.7.1968. Fødselssted: Gdabia, Libyen. Pasnummer: 800220972 (britisk pas). Nationalitet: Britisk. Andre oplysninger: (a) Britisk sygesikringsnr. PX053496A; (b) Indblandet i kapitalrejsning på vegne af Libyan Islamic Fighting Group; (c) Topposter inden for LIFG i Det Forenede Kongerige; (d) Tilknytning til direktørerne for SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf og Abdulbaqi Mohammed Khaled og til medlemmer af LIFG i Det Forenede Kongerige, heriblandt Ismail Kamoka, et højt placeret medlem af LIFG i Det Forenede Kongerige, der er dømt i Det Forenede Kongerige i juni 2007 efter anklage for finansiering af terrorisme.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abdulbasit Abdulrahim (alias (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, (f) Abdul Bohlega, (g) Abdulbasit Mahmoud, (h) Abdul Mahmoud, (i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, (j) Abdul Basit Mahmoud, (k) Abdulbasit Mahmood, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adresse: (a) London, Det Forenede Kongerige; (b) Birmingham, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 2.7.1968, (b) 2.9.1968. Fødselssted: (a) Gdabia, Libyen; (b) Amman, Jordan. Nationalitet: (a) Britisk, (b) Jordansk. Pasnummer: 800220972 (britisk pas). Andre oplysninger: (a) Britisk sygesikringsnr. PX053496A; (b) Britisk sygesikringsnr. SJ855878C. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.10.2008.«

(27)

Punktet »Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Fødselsdato: 1.12.1973. Fødselssted: Sulaimaniya, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnummer: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0020375. Andre oplysninger: Varetægtsfængslet i Stuttgart, Tyskland.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Fødselsdato: 1.12.1973. Fødselssted: Sulaimaniya, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnummer: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0020375. Andre oplysninger: Har været fængslet i Tyskland siden december 2004; Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.«

(28)

Punktet »Mohamed Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, født den 1. februar 1966 i Hasmija; (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, født den 1. februar 1966 i Hasmija; (c) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, født den 1.2.1966 i Hasmija, Irak). Fødselsdato: 22. februar 1964. Fødselssted: Irbid, Jordan. Nationalitet: Jordansk. Pasnummer: (a) Tysk internationalt rejsebevis nr. 0695982, udløbet; (b) Tysk internationalt rejsebevis nr. 0785146, gyldigt indtil den 8. april 2004. Andre oplysninger: (a) Faderens navn: Mouhemad Saleh Hassan; (b) Moderens navn: Mariam Hassan, født Chalabia; (c) Kendetegn: stiv/misdannet venstre pegefinger; (d) for øjeblikket i fængsel, afventer dom« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mohamed Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, født den 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, født den 1.2.1966 i Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, født den 1.2.1966 i Hashmija, Irak). Fødselsdato: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Fødselssted: Irbid, Jordan. Nationalitet: Jordansk. Pasnummer: (a) Tysk internationalt rejsebevis nr. 0695982, udløbet; (b) Tysk internationalt rejsebevis nr. 0785146, gyldigt indtil den 8.4.2004. Andre oplysninger: (a) Faderens navn: Mouhemad Saleh Hassan; (b) Moderens navn: Mariam Hassan, født Chalabia; (c) har været fængslet i Tyskland siden oktober 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.«

(29)

Punktet »Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adresse: ingen fast bopæl i Italien. Fødselsdato: 18.12.1969. Fødselssted: Asima-Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk, (b) Bosnisk-Hercegovinsk. Pasnummer: (a) G737411 (tunesisk pas udstedt den 24.10.1990, udløbet den 20.9.1997), (b) 0801888 (Bosnien-Hercegovina). Andre oplysninger: (a) angiveligt arresteret i Istanbul, Tyrkiet og overført til Italien, (b) i januar 2003 idømt tre års fængsel i Italien, (c) den 17. maj 2004 idømt 2 års og 6 måneders fængsel ved appelretten i Italien.« affattes således:

»Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adresse: 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Fødselsdato: 18.12.1969. Fødselssted: Asima-Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: (a) G737411 (tunesisk pas udstedt den 24.10.1990, udløbet den 20.9.1997); (b) Bosnien-Hercegovina 0801888 udstedt i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, udstedt den 14.9.1998, udløbet den 14.9.2003). Andre oplysninger: (a) Statsborgerskab i Bosnien-Hercegovina inddraget i juli 2006; (b) Senest registreret på adresse i Bosnien-Hercegovina; (c) Angiveligt arresteret i Istanbul, Tyrkiet og overført til Italien; (d) han har intet gyldigt identitetskort fra Bosnien-Hercegovina. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(30)

Punktet »Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Fødselsdato: 29.4.1949. Fødselssted: Unaizah, Saudi Arabien. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnummer: (a) C 1415363 (udstedt den 21.5.2000 (16/2/1421H)), (b) E 839024 (udstedt den 3.1.2004, udløber den 8.11.2008).« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Fødselsdato: 29.4.1949. Fødselssted: Unaizah, Saudi Arabien. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnummer: (a) C 1415363 (udstedt den 21.5.2000 (16/2/1421H)); (b) E 839024 (udstedt den 3.1.2004, udløbet den 8.11.2008). Andre oplysninger: Bosiddende i Saudi Arabien (fra april 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.7.2004.«

(31)

Punktet »Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresse: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 19.12.1965. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L246084 (tunesisk pas udstedt den 10.6.1996, udløbet den 9.6.2001). Andre oplysninger: I januar 2003 idømt fængsel i 2 år og 1 måned i Italien.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresse: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 19.12.1965. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L246084 (tunesisk pas udstedt den 10.6.1996, udløbet den 9.6.2001). Andre oplysninger: Blev udleveret til Tunesien den 13.3.2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(32)

Punktet »Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresse: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 18.3.1967. Fødselssted: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: K602878 (tunesisk pas udstedt den 5.11.1993, udløbet den 9.6.2001). Andre oplysninger: I januar 2003 idømt 2 års og 6 måneders fængsel i Italien.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresse: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: 18.3.1967. Fødselssted: Kairouan, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: K602878 (tunesisk pas udstedt den 5.11.1993, udløbet den 9.6.2001). Andre oplysninger: Blev udleveret til Frankrig den 4.9.2003. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(33)

Punktet »Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Adresse: Via Bligny 42, Milano, Italien. Fødselsdato: 31.3.1970. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L579603 (tunesisk pas udstedt den 19.11.1997, udløbet den 18.11.2002). Nationalt identitetsnr.: 007-99090. Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnr.: CHRTRK70C31Z352U, (b) Moderens navn er Charaabi Hedia, (c) Løsladt fra fængsel i Italien den 28.5.2004. Milanos retslige myndigheder udstedte en arrestordre mod ham den 18.5.2005. Flygtning fra oktober 2007.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Adresse: Via Bligny 42, Milano, Italien. Fødselsdato: 31.3.1970. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L579603 (tunesisk pas udstedt i Milano den 19.11.1997, udløbet den 18.11.2002). Nationalt identitetsnr.: 007-99090. Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnr.: CHRTRK70C31Z352U, (b) Moderens navn er Charaabi Hedia, (c) Løsladt fra fængsel i Italien den 28.5.2004; (d) Flygtning fra oktober 2007; (e) Bosiddende i Schweiz siden 2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.«

(34)

Punktet »Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adresse: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Fødselsdato: 25.1.1970. Fødselssted: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: M307968 (tunesisk pas udstedt den 8.9.2001, udløbet den 7.9.2006). Andre oplysninger: Idømt 4 års og 6 måneders fængsel af førsteinstansretten i Milano den 9.5.2005 og til seks års fængsel den 5.10.2006. Tilbageholdt i Italien siden september 2007.« under overskriften »Fysiske personer« erstattes af:

»Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Adresse: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Fødselsdato: 25.1.1970. Fødselssted: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: M307968 (tunesisk pas udstedt den 8.9.2001, udløbet den 7.9.2006). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Italien siden februar 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.«

(35)

Punktet »Aschraf Al-Dagma (alias (a) Aschraf Al-Dagma, født den 28. april 1969 i Kannyouiz, de palæstinensiske områder; (b) Aschraf Al Dagma, født den 28. april 1969 i Gazastriben, de palæstinensiske områder; (c) Aschraf Al Dagma, født den 28. april 1969 i de palæstinensiske områder; (d) Aschraf Al Dagma, født den 28. april 1969 i Abasan, Gazastriben). Fødselsdato: 28. april 1969. Fødselssted: Absan, Gazastriben, de palæstinensiske områder. Nationalitet: Ukendt/pas af palæstinensisk oprindelse: Flygtningerejsedokument udstedt af Landratsamt Altenburger Land (Altenburg Land Administrationskontor), Tyskland, dateret den 30. april 2000. Andre oplysninger: For øjeblikket i fængsel, afventer dom« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Fødselsdato: 28.4.1969. Fødselssted: (a) Absan, Gazastriben, de palæstinensiske områder, (b) Kannyouiz, de palæstinensiske områder. Nationalitet: Ukendt/pas af palæstinensisk oprindelse: Flygtningerejsedokument udstedt af Landratsamt Altenburger Land (Altenburg Land Administrationskontor), Tyskland, dateret den 30. april 2000. Andre oplysninger: Fængslet i Tyskland siden oktober 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.«

(36)

Punktet »Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, (b) Sa'ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa'd Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa'd Rashid Muhammed Al- Fageeh). Titel: Doktor. Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Fødselssted: Zubair, Irak. Nationalitet: Saudiarabisk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias (a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, (b) Sa'ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa'd Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa'd Rashid Muhammed Al- Fageeh). Titel: Doktor. Adresse: London, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Fødselssted: Al-Zubair, Irak. Nationalitet: Saudiarabisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.12.2004.«

(37)

Punktet »Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresse: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødselssted: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: (a) Tunesisk (b) Belgisk (siden 8.11.1993). Pasnummer: E590976 (tunesisk pas udstedt den 19.6.1987, udløbet den 18.6.1992). Andre oplysninger: Arresteret i Belgien den 18.12.2001 og idømt seks års fængsel i september 2003. Straffen blev sat op til syv år efter appelsag (beslutning af 9.6.2004).« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresse: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødselssted: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: (a) Tunesisk (b) Belgisk (siden 8.11.1993). Pasnummer: E590976 (tunesisk pas udstedt den 19.6.1987, udløbet den 18.6.1992). Andre oplysninger: (a) Arresteret i Belgien den 18.12.2001, (b) Løsladt i begyndelsen af 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.«

(38)

Punktet »Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresse: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italien. Fødselsdato: 1.7.1977. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L886177 (tunesisk pas udstedt den 14.12.1998, udløbet den 13.12.2003).« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adresse: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italien (tidligere adresse fra medio 2002). Fødselsdato: 1.7.1977. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L886177 (tunesisk pas udstedt den 14.12.1998, udløbet den 13.12.2003). Andre oplysninger: Opholdssted og status ukendt siden medio 2002. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.«

(39)

Punktet »Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresse: Via Geromini 15, Cremona, Italien. Fødselsdato: 20.5.1969. Fødselssted: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: G827238 (tunesisk pas udstedt den 1.6.1996, udløbet den 31.5.2001).« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresse: Via Geromini 15, Cremona, Italien. Fødselsdato: Fødselssted: Menzel Temime, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: G827238 (tunesisk pas udstedt den 1.6.1996, udløbet den 31.5.2001). Andre oplysninger: Blev udleveret til Tunesien den 13.12.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.«

(40)

Punktet »Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresse: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italien. Fødselsdato: 12.4.1960. Fødselssted: Hekaima Al-Mehdiya, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: K815205 (tunesisk pas udstedt den 17.9.1994, udløbet den 16.9.1999). Andre oplysninger: I januar 2003 idømt 6 måneders fængsel i Italien« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresse: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italien. Fødselsdato: 12.4.1960. Fødselssted: Hekaima Al-Mehdiya, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: K815205 (tunesisk pas udstedt den 17.9.1994, udløbet den 16.9.1999). Andre oplysninger: Tilknytning til Al-Haramain Islamic Foundation. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(41)

Punktet »Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Adresse: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italien. Fødselsdato: 15.1.1973. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: M174950 (tunesisk pas udstedt den 27.4.1999, udløbet den 26.4.2004).« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Adresse: Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italien. Fødselsdato: 15.1.1973. Fødselssted: Tunis, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: M174950 (tunesisk pas udstedt den 27.4.1999, udløbet den 26.4.2004). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Italien siden 11.4.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.«

(42)

Punktet »Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Fødselsdato: 1.3.1965. Nationalitet: Pakistansk. Pasnummer: A-374184 (Pakistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008.« Under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Fødselsdato: 1.3.1965. Nationalitet: Pakistansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008. Andre oplysninger: Faderens navn er Noor Muhammad.«

(43)

Punktet »Sayed Allamuddin Athear. Funktion: Andensekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 15.2.1955. Fødselssted: Badakshan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000994 (afghansk pas)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear). Funktion: Andensekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 15.2.1955. Fødselssted: Badakhshan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000994 (afghansk pas). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(44)

Punktet »L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adresse: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italien, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italien (bopæl). Fødselsdato: 17.11.1963. Fødselssted: Algier, Algeriet. Andre oplysninger: (a) adresse under (a) benyttet siden den 17.12.2001, (b) idømt 8 års fængsel ved appelretten i Napoli den 16.3.2004. Tilbageholdt i Italien siden september 2007.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abdelhadi Ben Debka (alias (a) L'Hadi Bendebka, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Adresse: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italien, (tidligere adresse pr. 17.12.2001.); (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italien (tidligere adresse fra marts 2004). Fødselsdato: 17.11.1963. Fødselssted: Algier, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: (a) Tilbageholdt i Italien siden september 2007, (b) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(45)

Punktet »Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Fødselsdato: (a) 9.2.1960, (b) 2.2.1960. Fødselssted: Solokuro subdistrict i Lamongan district, East Java province, Indonesien. Nationalitet: Indonesisk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Fødselsdato: (a) 9.2.1960, (b) 2.2.1960. Fødselssted: Solokuro subdistrict i Lamongan district, East Java province, Indonesien. Nationalitet: Indonesisk. Andre oplysninger: Angiveligt død i november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(46)

Punktet »Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Fødselsdato: 3. juli 1968. Fødselssted: Selangor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 5983063. Nationalt identitetsnr.: 680703-10-5821.« Under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Zulkepli Bin Marzuki. Adresse: Taman Puchong Perdana, staten Selangor, Malaysia. Fødselsdato: 3.7.1968. Fødselssted: Selangor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 5983063. Nationalt identitetsnr.: 680703-10-5821. Andre oplysninger: (a) Tilbageholdt af de malaysiske myndigheder den 3. februar 2007 og stadig tilbageholdt i april 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(47)

Punktet »Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Fødselsdato: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Adresse: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Fødselssted: (a) Tunisien, (b) Marokko (Gamel Mohamed). Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L723315 (tunesisk pas udstedt den 5.5.1998, udløbet den 4.5.2003)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Adresse: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Fødselsdato: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Fødselssted: (a) Tunisien, (b) Marokko (Gamel Mohamed). Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L723315 (tunesisk pas udstedt den 5.5.1998, udløbet den 4.5.2003). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Italien siden juli 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.«

(48)

Punktet »Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mosque), Milano, Italien. Fødselssted: Somalia. Fødselsdato: 8. oktober 1974.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresse: (a) London, Det Forenede Kongerige (pr. november 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italien (tidligere adresse). Fødselsdato: 8.10.1974. Fødselssted: Kismaayo, Somalia. Nationalitet: Somalisk. Nationalt identitetskort nr.: PX910063D (Det Forenede Kongerige). Andre oplysninger: Opholder sig i Det Forenede Kongerige. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.«

(49)

Punktet »Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresse: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italien. Fødselsdato: 22.7.1967. Fødselssted: Menzel Bouzelfa, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L029899 (tunesisk pas udstedt den 14.8.1995, udløbet den 13.8.2000). Andre oplysninger: Italiensk skatteregistreringsnr.: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S, (c) den 3.12.2004 idømt fængsel i 5 år og 10 måneder af førsteinstansretten i Milano. Den 29.9.2005 nedsatte appelretten i Milano fængselsstraffen til 3 år og 7 måneder. Han var i fængsel eller underkastet alternative foranstaltninger fra den 24.6.2003 til den 17.11.2006. Han er omfattet af et dekret om udvisning fra italiensk territorium.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresse: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italien. Fødselsdato: 22.7.1967. Fødselssted: Menzel Bouzelfa, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L029899 (tunesisk pas udstedt den 14.8.1995, udløbet den 13.8.2000). Nationalt identifikationsnr.: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (italiensk skatteregistreringsnummer), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (italiensk skatteregistreringsnummer). Andre oplysninger: (a) Han var i fængsel eller underkastet alternative foranstaltninger fra den 24.6.2003 til den 17.11.2006; (b) Han er omfattet af et dekret om udvisning fra italiensk territorium. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004.«

(50)

Punktet »Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Fødselsdato: (a) 1976, (b) ca. 1974. Fødselssted: Uden for Damaskus, Syrien; Nationalitet: Syrisk. Pasnummer: (a) 3936712, (b) 11012.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Fødselsdato: (a) 1976, (b) ca. 1974. Fødselssted: Uden for Damaskus, Syrien; Nationalitet: Syrisk. Pasnummer: (a) 3936712 (syrisk pas), (b) 11012 (syrisk pas). Andre oplysninger: Angiveligt dræbt i 2005 i Irak. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.1.2005.«

(51)

Punktet »Pio Abogne De Vera (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Adresse: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippinerne. Fødselsdato: 19.12.1969. Fødselssted: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Medlem af Rajah Solaiman Movement; (b) Arresteret af de filipinske myndigheder den 15.12.2005. Tilbageholdt i Filippinerne siden juni 2008.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Pio Abogne De Vera (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Adresse: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippinerne. Fødselsdato: 19.12.1969. Fødselssted: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (b) Arresteret af de filipinske myndigheder den 15.12.2005; (b) Fortsat tilbageholdt i Filippinerne pr. juni 2008; (c) Faderens navn er Honorio Devera; (d) Moderens navn er Fausta Abogne. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.«

(52)

Punktet »Redendo Cain Dellosa (alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Adresse: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne; (b) Mataba, Aroroy Masbate, Filippinerne (tidligere adresse); (c) Anda, Pangasinan, Filippinerne (tidligere adresse); (d) Jolo, Sulu, Filippinerne (tidligere adresse); (e) Pollok, Cotabato, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 15.5.1972. Fødselssted: Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) nuværende opholdssted (siden den 10.12.2007): Manila, Filippinerne. tidligere opholdssted: Masbate, Filippinerne; (b) Medlem af Rajah Solaiman Movement og tilknyttet Abu Sayyaf Group; (c) Arresteret af de filipinske myndigheder den 30.3.2004. Der blev rejst sag mod ham i juni 2008 ved Philippines Regional Trial Court Branch 261, Pasig City.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Redendo Cain Dellosa (alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong, (h) Troy). Adresse: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne; (b) Manila, Filippinerne (opholdssted pr. april 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippinerne (tidligere adresse); (d) Anda, Pangasinan, Filippinerne (tidligere adresse); (e) Jolo, Sulu, Filippinerne (tidligere adresse); (f) Pollok, Cotabato, Filippinerne (tidligere adresse); (g) Masbata, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 15.5.1972. Fødselssted: Punta, Santa Ana, Manila, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Arresteret af de filipinske myndigheder den 30.3.2004; (b) Retsforfulgt flugt siden juni 2008. (c) Faderens navn er Fernando Rafael Dellosa; (d) Moderens navn er Editha Parado Cain. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.«

(53)

Punktet »Feliciano Semborio Delos Reyes jr (alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adresse: (a) San Jose, Zamboanga City, Filippinerne (tidligere adresse), (b) Siasi, Sulu, Filippinerne (tidligere adresse), (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 4.11.1963. Fødselssted: Arco, Lamitan, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Tidligere opholdssted: Arco, Lamitan, Filippinerne; (b) Medlem af Rajah Solaiman Movement; (c) Arresteret af de filippinske myndigheder i november 2006. Tilbageholdt i Filippinerne siden juni 2008.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Feliciano Semborio Delos Reyes jr. (alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adresse: (a) San Jose, Zamboanga City, Filippinerne (tidligere adresse); (b) Siasi, Sulu, Filippinerne (tidligere adresse); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippinerne (tidligere adresse); (d) Arco, Lamitan, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 4.11.1963. Fødselssted: Arco, Lamitan, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Arresteret af de filippinske myndigheder i november 2006; (b) Fortsat tilbageholdt i Filippinerne pr. juni 2008; (c) Faderens navn er Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) Moderens navn er Aurea Semborio. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.«

(54)

Punktet »Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresse: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (bopæl siden oktober 2002). Fødselsdato: 7.6.1954. Fødselssted: Tighennif, Algeriet. Andre oplysninger: (a) Skatteregistreringsnr.: DRMTMN54H07Z301T, (b) Idømt 8 års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. Tilbageholdt i Italien siden september 2007.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresse: (a) Via Garibaldi 5, San Zenone al Po (MI), Italien, (tidligere adresse fra marts 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (tidligere adresse pr. oktober 2002). Fødselsdato: 7.6.1954. Fødselssted: Tighennif, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Nationalt identifikationsnr.: Italiensk skatteregistreringsnr. DRMTMN54H07Z301T. Andre oplysninger: (a) Løsladt den 30.7.2008 fra fængsel i Italien; (b) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(55)

Punktet »Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Adresse: ingen fast adresse i Italien. Fødselsdato: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Fødselssted: Roubaix, Frankrig. Andre oplysninger: (a) International arrestordre på ham udstedt af Interpol. Arresteret i Tyskland den 13.12.2003 og udleveret til Frankrig den 18.5.2004. Fra oktober 2004 i fængsel, (b) Blev i januar 2003 idømt 5 års fængsel i Italien. Den 17. maj 2004 anmodede appelretten i Bologna om en ny særskilt retsag, fordi han i maj 2004 allerede var tilbageholdt i Frankrig.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Adresse: Seneste registrerede adresse i Bosnien-Hercegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnien-Hercegovina. Fødselsdato: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Fødselssted: (a) Roubaix, Frankrig. Nationalitet: Fransk Pasnummer: (a) 674460 (italiensk pas i navnet Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (fransk pas i navnet Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (tunesisk pas i navnet Arfani Imad Ben Yousset). Andre oplysninger: (a) Har været fængslet i Frankrig siden oktober 2004; (b) Gift med en statsborger fra Bosnien-Hercegovina. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(56)

Punktet »Safet Durguti. Fødselsdato: 10. maj 1967. Fødselssted: Orahovac, Kosovo (Serbien og Montenegro)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Safet Ekrem Durguti. Adresse: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnien-Hercegovina. Fødselsdato: 10.5.1967. Fødselssted: Orahovac, Kosovo. Nationalitet: Bosnien-Hercegovina. Pasnummer: 4725900 (bosnisk-hercegovinsk pas, udstedt i Travnik den 20.10.2005 og gyldigt indtil den 20.10.2009). Nationalt identitetsnr.: (a) JMB 1005967953038 (bosnisk-hercegovinsk nationalt identitetsnr.), (b) 04DFC71259 (bosnisk-hercegovinsk identitetskort), (c) 04DFA8802 bosnisk-hercegovinsk kørekort udstedt af indenrigsministeriet i den centrale bosniske kanton, Travnik, Bosnien-Hercegovina. Andre oplysninger: (a) Faderens navn: Ekrem; (b) Grundlægger og leder af Al-Haramain Islamic Foundation fra 1998 til 2002; (c) Har angiveligt opholdt sig i Bosnien-Hercegovina siden december 2008, rejser angiveligt også ofte i Kosovoområdet; (d) Arbejder som lærer i Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnien-Hercegovina. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 26.12.2003.«

(57)

Punktet »Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Fødselsdato: 17.1.1958. Fødselssted: El Behira (Egypten). Nationalitet: Menes at have egyptisk statsborgerskab. Andre oplysninger: Usama Bin Ladens seniorløjtnant.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Fødselsdato: 17.1.1958. Fødselssted: El Behira (Egypten). Nationalitet: Menes at have egyptisk statsborgerskab. Andre oplysninger: Angiveligt død i Afghanistan november 2001. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(58)

Punktet »Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresse: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Tyskland (tidligere adresse). Fødselsdato: 20.12.1969; Fødselssted: Casablanca, Marokko. Nationalitet: Tysk. Pasnummer: 1005552350 (udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Identitetskortnr.: 1007850441 (tysk identitetskort udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Andre oplysninger: For øjeblikket fængslet i Lübeck, Tyskland.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresse: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Tyskland (tidligere adresse). Fødselsdato: 20.12.1969. Fødselssted: Casablanca, Marokko. Nationalitet: (a) Tysk, (b) marokkansk. Pasnummer: 1005552350 (tysk pas udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Identitetskortnr.: 1007850441 (tysk identitetskort udstedt den 27.3.2001 af Kiel kommune, Tyskland, udløber den 26.3.2011). Andre oplysninger: For øjeblikket fængslet i Tyskland. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2008.«

(59)

Punktet »Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien. Fødselsdato: 10.2.1968. Fødselssted: Menzel Jemil Bizerte, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: K929139 (tunesisk pas udstedt den 14.2.1995, udløbet den 13.2.2000). Nationalt identitetsnr.: 00319547 (udstedt den 8.12.1994). Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F; b) Moderens navn er Beya Al-Saidani; (c) Idømt 5 års fængsel, straffen, nedsat til 1 år og 8 måneder ved appelretten i Milano den 14.12.2006. Retsmyndighederne i Milano udstedte den 2.6.2007 en arrestordre mod ham. Tilbageholdt i Italien siden oktober 2007.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias (a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien. Fødselsdato: 10.2.1968. Fødselssted: Menzel Jemil Bizerte, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: K929139 (tunesisk pas udstedt den 14.2.1995, udløbet den 13.2.2000). Nationalt identitetsnr.: 00319547 (udstedt den 8.12.1994). Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F; (b) Moderens navn er Beya al-Saidani; (c) Han har været tilbageholdt i Italien siden oktober 2007; (d) Blev udleveret til Tunesien den 3. juni 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.«

(60)

Punktet »Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adresse: Via Milano 108, Brescia, Italien. Fødselsdato: 4.12.1964. Fødselssted: Tabarka, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L335915 (tunesisk pas udstedt den 8.11.1996, udløbet den 7.11.2001). Andre oplysninger: blev i januar 2003 idømt 2 års fængsel.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adresse: Via Milano 108, Brescia, Italien. Fødselsdato: 4.12.1964. Fødselssted: Tabarka, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: L335915 (tunesisk pas udstedt den 8.11.1996, udløbet den 7.11.2001). Andre oplysninger: Bosiddende i Sudan siden 2001. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(61)

Punktet »Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Adresse: Via degli Apuli 5, Milano, Italien. Fødselsdato: 16.4.1969. Fødselssted: Boulogin, Algeriet. Andre oplysninger: Blev i januar 2003 idømt 2 års og 6 måneders fængsel i Italien.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Adresse: Via degli Apuli 5, Milano, Italien (seneste kendte adresse). Fødselsdato: 16.4.1969. Fødselssted: Boulogin, Algeriet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(62)

Punktet »Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi). Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødselssted: Al-Mukalla, Yemen. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnummer: 00385937 (yemenitisk pas). Andre oplysninger: (a) Adresse er en tidligere adresse, (b) Chauffør og personlig bodyguard for Usama Bin Laden fra 1996 til 2001.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi (c) Saqar Aljawadi). Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødselssted: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnummer: 00385937 (yemenitisk pas). Andre oplysninger: (a) Adresse er en tidligere adresse, (b) Overført fra De Forenede Stater til Yemen i november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(63)

Punktet »Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: omkring 1942. Fødselssted: Khost-provinsen, Zadran-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) Far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) Aktiv Taliban-leder, (c) Opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, (d) Meldt død i juni 2007, men stadig i live i maj 2008« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Jalaluddin Haqqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: omkring 1942. Fødselssted: Khost-provinsen, Zadran-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) Far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan; (c) Meldt død i juni 2007, men stadig i live i maj 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.«

(64)

Punktet »Moslim Haqqani. Titel: Maulavi. Funktion: (a) Taliban-styrets viceminister for Haj og religiøse anliggender, (b) Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelser. Fødselsdato: omkring 1958. Fødselssted: Baghlan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: (a) Etnisk Pashtun fra Baghlan-provinsen, (b) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Titel: Maulavi. Funktion: (a) Taliban-styrets viceminister for Haj og religiøse anliggender, (b) Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelser. Fødselsdato: omkring 1958. Fødselssted: Baghlan province, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(65)

Punktet »Azahari Husin Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia; Titel: Dr; Fødselsdato 14. september 1957. Fødselssted: Negeri Sembilan, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk; Pasnummer: A 11512285; nationalt identitetsnr.: 570914-05-5411.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Azahari Husin. Titel: Dr. Adresse: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 14.9.1957. Fødselssted: Negeri Sembilan, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 11512285. Nationalt identitetsnr.: 570914-05-5411. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(66)

»Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Fødselsdato: 12.3.1971. Fødselssted: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: Palæstinensisk. Pasnummer: 484824 (egyptisk pas udstedt den 18.1.1984 på den egyptiske ambassade i Riyadh). Andre oplysninger: (a) Arbejder tæt sammen med Usama Bin Laden og arrangerer terroristrejser, (b) Har siden juli 2007 været varetægtsfængslet i USA.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Fødselsdato: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Fødselssted: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: Palæstinensisk. Pasnummer: 484824 (egyptisk pas udstedt den 18.1.1984 på den egyptiske ambassade i Riyadh). Andre oplysninger: Har siden juli 2007 været varetægtsfængslet i USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(67)

Punktet »Khadafi Abubakar Janjalani (alias (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Fødselsdato: 3.3.1975. Fødselssted: Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filipinsk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Khadafi Abubakar Janjalani (alias (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Fødselsdato: 3.3.1975. Fødselssted: Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.12.2004.«

(68)

Punktet »Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adresse: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italien, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italien, (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Pasnummer: K989895 (tunesisk pas udstedt den 26.7.1995, udløbet den 25.7.2000). Fødselsdato: 8.2.1969. Fødselssted: Sfax, Tunesien. Nationalitet: (a) Tunesisk, (b) Bosnisk-Hercegovinsk. Andre oplysninger: (a) Han er også identificeret som Abdel Aziz Ben Narvan, født i Sereka (ex-Jugoslavien) den 15.8.1970, (b) Han blev i januar 2003 idømt 5 års og 6 måneders fængsel i Italien. Han blev den 10. maj 2004 idømt 4 års og 6 måneders fængsel af appelretten i Italien.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Fødselsdato: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Adresse: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italien; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italien; (c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnien-Hercegovina. Fødselssted: (a) Sfax, Tunesien; (b) Sereka, ex-Jugoslavien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: (a) K989895 (tunesisk pas udstedt den 26.7.1995 i Genova, Italien, udløbet den 25.7.2000), (b) 0899199 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, udstedt den 16.4.1999, udløbet den 16.4.2004), (c) 3816349 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina den 18.7.2001, udløbet den 18.7.2006), (d) 4949636 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 27.12.2005 af Bosnien-Hercegovinas konsulat i Milano, til udløb den 27.12.2010 (dette pas blev erklæret ugyldigt den 10.12.2007). Andre oplysninger: (a) Fødselsdato: 15.8.1970. Fødselssted: Sereka, ex-Jugoslavien for aliasserne Ben Narvan Abdel Aziz og Abdel Aziz Ben Narvan; (b) Bosnisk-Hercegovinsk statsborgerskab ophævet; (c) Han har intet gyldigt identitetskort fra Bosnien-Hercegovina. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(69)

Punktet »Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adresse: P.O. Box 3312, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 1954. Nationalitet: Somalisk. Andre oplysninger: (a) Erhverv: Revisor, Mogadishu, Somalia; (b) Tilknyttet Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale). Titel: Sheikh. Adresse: (a) P.O. Box 3312, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, (b) P.O. Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater (tidligere adresse), (c) Djibouti, Republikken Djibouti. Fødselsdato: 1954. Fødselssted: Eilbur, Somalia. Nationalitet: (a) Somalisk, (b) Bosiddende i Djibouti; Pasnummer: A0181988 (pas udstedt af Den demokratiske republik Somalia den 1.10.2001 i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater og fornyet den 24.1.2008 i Djibouti, udløber den 22.1.2011). Andre oplysninger: (a) Opholder sig i øjeblikket i Mogadishu, Somalia; (b) Erhverv: Revisor og forretningsmand; (c) Faderens navn er Ali Jumale, moderens navn er Enab Raghe; (d) Ejer eller kontrollerer angiveligt Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia og Barako Trading Company, LLC. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.11.2001.«

(70)

Punktet »Salim Y Salamuddin Julkipli (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim); fødselsdato: 20. juni 1967; Fødselssted: Tulay, Jolo Sulu, Filippinerne.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Salim Y Salamuddin Julkipli (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Fødselsdato: 20.6.1967. Fødselssted: Tulay, Jolo Sulu, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato:9.9.2003.«

(71)

Punktet »Khairullah Mohammad Khairkhwah. Titel: Maulavi. Funktion: Guvernør for Herat-provinsen (Afghanistan) under Taliban-styret. Fødselsdato: Ca. 1963. Fødselssted: Arghistan-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Khairullah Khairkhwah (alias Khairullah Mohammad Khairkhwah). Titel: Maulavi. Funktion: Guvernør for Herat-provinsen (Afghanistan) under Taliban-styret. Fødselsdato: Ca. 1963. Fødselssted: Arghistan-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(72)

Punktet »Shamsalah Kmalzada. Titel: Mr. Funktion: Andensekretær, Talibans »ambassade«, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Shamsullah Kmalzada (alias Shamsalah Kmalzada). Køn: Mand. Funktion: Andensekretær, Talibans »ambassade«, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(73)

Punktet »Ruben Pestano Lavilla, JR (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Titel: Sheik. Adresse: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippinerne; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerne (tidligere). Fødselsdato: 4.10.1972. Fødselssted: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Pasnummer: (a) Filippinsk pasnummer MM611523 (2004); (b) Filippinsk pasnummer EE947317 (2000-2001); (c) Filippinsk pasnummer P421967 (1995-1997). Andre oplysninger: (a) Spirituel leder af Rajah Solaiman Movement. Tilknyttet Khadafi Abubakar Janjalani og the International Islamic Relief Organisation, Filippinerne, branchekontorer; (b) Aktivt involveret i finansierings- og rekrutteringsaktiviteter for Rajah Solaiman Movement; (c) Tidligere kemiingeniørstuderende (University of the Filippinerne Visayas campus) og tidligere oversøisk filippinsk arbejder i Saudi-Arabien; (d) På flugt siden juni 2008. Menes at skjule sig uden for Filippinerne.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Ruben Pestano Lavilla, Jr. (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Titel: Sheik. Adresse: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippinerne; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerne (tidligere). Fødselsdato: 4.10.1972. Fødselssted: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Pasnummer: (a) MM611523 (filippinsk pasnummer, 2004); (b) EE947317 (filippinsk pasnummer 2000-2001); (c) P421967 (filippinsk pasnummer 1995-1997). Andre oplysninger: (a) Tilknyttet International Islamic Relief Organization, Filippinerne (lokalkontorer); (b) Tilbageholdt i Filippinerne siden 30.8.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.«

(74)

Punktet »Jamel Lounici. Fødselsdato: 1.2.1962. Fødselssted: Algier, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: (a) Søn af Abdelkader og Johra Birouh, (b) Har været tilbageholdt i Italien siden november 2007.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Fødselsdato: 1.2.1962. Fødselssted: Algier, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: (a) Søn af Abdelkader og Johra Birouh; (b) Løsladt fra fængsel i Italien den 23.5.2008 ; (c) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2004.«

(75)

Punktet »Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titel: Qazi. Funktion: (a) Andensekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan, (b) Førstesekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan, (c) Generel »ambassadør«, (d) Leder af FN-kontoret i Taliban-styrets udenrigsministerium. Adresse: Dehbori district, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1961. Fødselssted: Atal village, Ander district, Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: (a) D 010678 (afghansk pas udstedt den 19.12.1993), b) OR 733375 (afghansk pas udstedt den 28.6.2005, gyldigt indtil 2010).« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Habibullah Fawzi (alias Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Titel: Qazi. Funktion: (a) Andensekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan, (b) Førstesekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan, (c) Generel »ambassadør«, (d) leder af FN-kontoret i Taliban-styrets udenrigsministerium. Adresse: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1961. Fødselssted: Atal village, Ander district, Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: (a) D 010678 (afghansk pas udstedt den 19.12.1993), b) OR 733375 (afghansk pas udstedt den 28.6.2005, gyldigt indtil 2010). Andre oplysninger: Faderens navn er Mohammad Mangal. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(76)

Punktet »Mohammad Husayn Mastasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas'eed). Titel: Mullah. Funktion: Leder af Videnskabernes Selskab under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1964. Andre oplysninger: Opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mohammad Husayn Mustas'id (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas'eed), (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titel: Mullah. Funktion: Leder af Videnskabernes Selskab under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1964. Andre oplysninger: Opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.«

(77)

Punktet »Fazel Mohammad Mazloom. Titel: Mullah. Funktion: Vicestabschef i hæren under Taliban-styret. Fødselsdato: mellem 1963 og 1968. Fødselssted: Uruzgan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Fazl Mohammad Mazloom (alias (a) Molah Fazl, (b) Faiz Mohammad Mazloom). Titel: Mullah. Funktion: Vicestabschef i hæren under Taliban-styret. Fødselsdato: mellem 1963 og 1968. Fødselssted: Uruzgan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.«

(78)

Punktet »Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Fødselsdato: 27.8.1974. Fødselssted: Baghdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnummer: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0092301. Andre oplysninger: Varetægtsfængslet i Mannheim, Tyskland.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Fødselsdato: 27.8.1974. Fødselssted: Bagdad, Irak. Nationalitet: Irakisk. Pasnummer: Tysk rejsebevis (»Reiseausweis«) A 0092301. Andre oplysninger: Har været fængslet i Tyskland siden december 2004. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.«

(79)

Punktet »Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titel: Maulavi. Funktion: Talibans FN-repræsentant under Taliban-styret. Adresse: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1956. Fødselssted: Khajakhel village, Sharan district, Paktika province, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Nationalt identitetsnr.: 106266.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (alias (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Titel: Maulavi. Funktion: Talibans FN-repræsentant under Taliban-styret. Adresse: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1956. Fødselssted: Khajakhel village, Sharan district, Paktika province, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Nationalt identitetsnr.: 106266. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(80)

Punktet »Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia; Fødselsdato: 11. august 1969. Fødselssted: Johor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk; Pasnummer: A 9775183; Nationalt identitetsnr.: 690811-10-5873.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 11.8.1969. Fødselssted: Johor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 9775183. Nationalt identitetsnr.: 690811-10-5873. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(81)

Punktet »Mohamed Moumou (alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman). Adresse: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Sverige, (b) Jungfruns Gata 413; Postadresse Box 3027, 13603 Haninge, Sverige, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Sverige, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sverige. Fødselsdato: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Fødselssted: Fez, Marokko. Nationalitet: (a) Marokkansk, (b) svensk. Pasnummer: 9817619 (svensk pas, udløber den 14.12.2009).« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mohamed Moumou (alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman, (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara). Adresse: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Sverige; (b) Jungfruns Gata 413; Postadresse Box 3027, 13603 Haninge, Sverige; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Sverige; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sverige. Fødselsdato: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Fødselssted: Fez, Marokko. Nationalitet: (a) Marokkansk, (b) svensk. Pasnummer: 9817619 (svensk pas, udløber den 14.12.2009). Andre oplysninger: Angiveligt død i det nordlige Irak i oktober 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.12.2006.«

(82)

Punktet »Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Adresse: Mombasa, Kenya. Fødselsdato: 19.2.1976. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnummer: (a) A260592 (kenyansk pas), (b) A056086 (kenyansk pas), (c) A435712 (kenyansk pas), (d) A324812 (kenyansk pas), (e) 356095 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 12771069 (kenyansk identitetskort).« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Fahid Mohammed Ally Msalam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Adresse: Mombasa, Kenya. Fødselsdato: 19.2.1976. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnummer: (a) A260592 (kenyansk pas), (b) A056086 (kenyansk pas), (c) A435712 (kenyansk pas), (d) A324812 (kenyansk pas), (e) 356095 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 12771069 (kenyansk identitetskort). Andre oplysninger: Angiveligt død i Pakistan i januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(83)

Punktet »Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titel: Mullah. Funktion: Finansminister under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødselssted: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abdul Wasay Mu'tasim Agha (alias (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titel: Mullah. Funktion: Finansminister under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødselssted: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.«

(84)

Punktet »Al-Hamati, Muhammad (alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; aka Al-Makki, Abu Asim), Yemen« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki). Fødselsdato: 19.11.1971. Adresse: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Fødselssted: Medina, Saudi-Arabien. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnummer: 541939 (yemenitisk pas udstedt i Al-Hudaydah, Yemen, udstedt den 31.7.2000 i navnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationalt identitetsnr.: 216040 (yemenitisk identitetskort). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(85)

Punktet »Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa'qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida). Adresse: Manchester, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Fødselssted: Tripoli, Libyen.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa'qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida), (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adresse: Manchester, Det Forenede Kongerige. Fødselsdato: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Fødselssted: Tripoli, Libyen. Nationalitet: Libysk. Pasnummer: RP0178772 (libysk pas). Nationalt identifikationsnr.: PW548083D (Britisk sygesikringsnr.). Andre oplysninger: Bosiddende i Det Forenede Kongerige pr. januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.«

(86)

Punktet »Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash) Adresse: (a) Atimonan, Quezon Province, Filippinerne, (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippinerne (tidligere adresse). Fødselsdato: 19.7.1981. Fødselssted: Cebu City, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Opholdssted (siden den 10.12.2007): Cebu City, Filippinerne. Tidligere opholdssteder: Anahawan, Leyte, Filippinerne; Sariaya, Quezon, Filippinerne; Dasmarinas, Cavite, Filippinerne; (b) Sprængstofekspert; (c) Medlem af Rajah Solaiman Movement; (d) Den filippinske domstol udstedte arrestordre mod ham den 5.6.2006. På fri fod pr. juni 2008.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Dinno Amor Rosalejos Pareja (alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Adresse: (a) Atimonana, Quezon Province, Filippinerne (pr. april 2009); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippinerne (tidligere adresse); (c) Cebu City, Filippinerne (opholdssted pr. april 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filippinerne (tidligere opholdssted); (e) Sariaya, Quezon, Filippinerne (tidligere opholdssted); (f) Dasmarinas, Cavite, Filippinerne (tidligere opholdssted). Fødselsdato: 19.7.1981. Fødselssted: Cebu City, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: (a) Den filippinske domstol udstedte arrestordre mod ham den 5.6.2006; (b) På fri fod pr. juni 2008; (c) Faderens navn er Amorsolo Jarabata Pareja; (d) Moderens navn er Leonila Cambaya Rosalejos. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.6.2008.«

(87)

Punktet »Abdelhalim Remadna. Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 2.4.1966. Fødselssted: Biskra, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: Udvist til Algeriet den 13. august 2006.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 2.4.1966. Fødselssted: Biskra, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: (a) Var i fængsel i Italien indtil udvisningen til Algeriet den 13.8.2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.«

(88)

Punktet »Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Adresse: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien (bopæl). Fødselsdato: 20.11.1975. Fødselssted: Sfax, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: P182583 (tunesisk pas udstedt den 13.9.2003, udløbet den 12.9.2007). Andre oplysninger: Idømt 2 1/2 års fængsel ved førsteinstansretten i Milano den 9.5.2005. Dommen appelleret til Milanos appelret i september 2007. På fri fod siden september 2007.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, b) Lazhar). Adresse: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien (bopæl). Fødselsdato: 20.11.1975. Fødselssted: Sfax, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: P182583 (tunesisk pas udstedt den 13.9.2003, udløbet den 12.9.2007). Andre oplysninger: Ukendt opholdssted siden juli 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.«

(89)

Punktet »Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji). Adresse: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (opholdssted pr. maj 2008). Fødselsdato: 5.6.1950. Fødselssted: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalitet: Pakistansk. Nationalt identitetsnr.: 3520025509842-7 (Pakistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Hafiz Muhammad Saeed (alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji, (k) Muhammad Saeed). Adresse: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (opholdssted pr. maj 2008). Fødselsdato: 5.6.1950. Fødselssted: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalitet: Pakistansk. Nationalt identitetsnr.: 3520025509842-7 (Pakistan). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.12.2008.«

(90)

Punktet »Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, (c) Hitem). Adresse: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Fødselsdato: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Fødselssted: Taiz, Yemen. Nationalitet: Yemenitisk. Andre oplysninger: Blev i januar 2003 idømt 2 års fængsel i Italien. Den 17. maj 2004 stadfæstede appelretten i Bologna dommen (in absentia)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, (c) Hitem, (d) Hasim). Adresse: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien; (c) 8 Dzamijska Street (tidligere Gorazdanska Street), Zenica, Bosnien-Hercegovina; (d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnien-Hercegovina. Fødselsdato: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Fødselssted: Taiz, Yemen. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnummer: 3545686 (bosnisk-hercegovinsk pas, udstedt i Travnik den 26.7.2001 og gyldigt indtil den 26.7.2006). Andre oplysninger: Bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab blev trukket tilbage i juli 2006, og han har intet gyldigt bosnisk-hercegovinsk identifikationsdokument. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.6.2003.«

(91)

Punktet »Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Adresse: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien (bopæl). Fødselsdato: 30.11.1974. Fødselssted: Haidra Al-Qasreen, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: M788331 (tunesisk pas udstedt den 28.9.2001, udløbet den 27.9.2006). Andre oplysninger: Idømt 4 ½ års fængsel og udvisning ved førsteinstansretten i Milano den 9.5.2005. Løsladt den 6.8.2006. Sagen appelleret af anklagemyndigheden i Milano i september 2007.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias (a) Nassim Saadi Nassim, b) Abou Anis). Adresse: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien (bopæl, seneste kendte adresse). Fødselsdato: 30.11.1974. Fødselssted: Haidra Al-Qasreen, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnummer: M788331 (tunesisk pas udstedt den 28.9.2001, udløbet den 27.9.2006). Andre oplysninger: (a) I fængsel i Italien siden april 2009; (a) Faderens navn er Mohamed Sharif; (c) Moderens navn er Fatima. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.«

(92)

Punktet »Abdulhai Salek. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Uruzgan-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abdulhai Salek. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Uruzgan-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.«

(93)

Punktet »Jainal Antel Sali (jr.) (alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Fødselsdato: 1.6.1965. Fødselssted: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Jainal Antel Sali (jr.) (alias (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Fødselsdato: 1.6.1965. Fødselssted: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.«

(94)

Punktet »Imam Samudra (alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar). Fødselsdato: 14.1.1970. Fødselssted: Serang, Banten, Indonesien.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Imam Samudra (alias (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar). Fødselsdato: 14.1.1970. Fødselssted: Serang, Banten, Indonesien. Andre oplysninger: Angiveligt død i november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(95)

Punktet »Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias (a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad). Titel: Sheikh. Fødselsdato: (a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnummer: A163012 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 8534714 (kenyansk identitetskort udstedt den 14.11.1996). Andre oplysninger: Antages at have været involveret i angrebene på den amerikanske ambassade i Nairobi og Dar es Salaam i august 1998.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titel: Sheikh. Fødselsdato: (a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Fødselssted: Mombasa, Kenya. Nationalitet: Kenyansk. Pasnummer: A163012 (kenyansk pas). Nationalt identitetsnr.: 8534714 (kenyansk identitetskort udstedt den 14.11.1996). Andre oplysninger: Angiveligt død i Pakistan i januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(96)

Punktet »Jalaluddine Shinwari. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicejustitsminister. Fødselsdato: omkring 1968. Fødselssted: Shinwar-distriktet, Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Jalaluddin Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicejustitsminister. Fødselsdato: omkring 1968. Fødselssted: Shinwar-distriktet, Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.«

(97)

Punktet »Yazid Sufaat (alias (a) Joe, b) Abu Zufar). Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Fødselsdato: 20.1.1964. Fødselssted: Johor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 10472263. Nationalt identitetsnr.: 640120-01-5529. Andre oplysninger: Ifølge oplysninger fra juni 2007 tilbageholdt siden december 2001.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia Fødselsdato: 20.1.1964. Fødselssted: Johor, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 10472263. Nationalt identitetsnr.: 640120-01-5529. Andre oplysninger: Tilbageholdt af de malaysiske myndigheder i december 2001 og løsladt den 24.11.2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(98)

Punktet »Mansour Thaer. Fødselsdato: 21.3.1974. Fødselssted: Bagdad, Irak. Andre oplysninger: Udvist fra Tyskland til Jordan i februar 2005.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Isam Ali Mohamed Alouche (alias Mansour Thaer). Fødselsdato: (a) 1972, (b) 21.3.1974. Fødselssted: Bagdad, Irak. Nationalitet: Jordansk. Andre oplysninger: Udvist fra Tyskland til Jordan i februar 2005. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.«

(99)

Punktet »Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Fødselsdato: 19.10.1953. Fødselssted: Alexandria, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Kan opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (alias (a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Fødselsdato: 19.10.1953. Fødselssted: Alexandria, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Andre oplysninger: Angiveligt død i Pakistan. «

(100)

Punktet »Nazirullah Aanafi Waliullah. Titel: (a) Maulavi, b) Haji. Funktion: Handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1962. Fødselssted: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000912 (afghansk pas udstedt den 30.6.1998). Andre oplysninger: Vendte tilbage til Afghanistan i oktober 2006.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Titel: (a) Maulavi, b) Haji. Funktion: Handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1962. Fødselssted: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000912 (afghansk pas udstedt den 30.6.1998). Andre oplysninger: Vendte tilbage til Afghanistan i oktober 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(101)

Punktet »Abdul-Haq Wasseq. Titel: Maulavi. Funktion: Vicesikkerhedsminister (Efterretningstjenesten) under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1975. Fødselssted: Central Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Titel: Maulavi. Funktion: Vicesikkerhedsminister (Efterretningstjenesten) under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1975. Fødselssted: Central Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.«

(102)

Punktet »Mukhlis Yunos (alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos); Fødselsdato: (a) 7.7.1966, b) ca. 7.7.1966; Fødselssted: Sandsynligvis Lanao del Sur, Filippinerne.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Yunos Umpara Moklis (alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Fødselsdato: 7.7.1966. Fødselssted: Sandsynligvis Lanao del Sur, Filippinerne. Nationalitet: Filippinsk. Andre oplysninger: I fængsel i Filippinerne pr. april 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(103)

Punktet »Zaini Zakaria (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia; Fødselsdato: 16.5.1967; Fødselssted: Kelantan, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A 11457974. Nationalt identitetsnr.: 670516-03-5283.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Zaini Zakaria (alias Ahmad). Adresse: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Fødselsdato: 16.5.1967. Fødselssted: Kelantan, Malaysia. Nationalitet: Malaysisk. Pasnummer: A11457974. Nationalt identitetsnr.: 670516-03-5283. Andre oplysninger: Arresteret af de malaysiske myndigheder den 18. december 2002 og tilbageholdt indtil den 12. februar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(104)

Punktet »Merai Zoghbai (alias (a) F'raji di Singapore, (b) F'raji il Libico, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdelfattah Zgbye, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag Faraj, (g) Larzg Ben Ila (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed El Besir). Fødselsdato: (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (e) 13.11.1960 (Fredj). Fødselssted: (a) Bengasi, Libyen, (b) Bendasi, Libyen (Meri Albdelfattah Zgbye). Adresse: (a) via Bordighera 34, Milano, Italien, (b) Senis, Oristano, Sardinien, Italien. Andre oplysninger: Han er omfattet af kendelse om varetægtsfængsling nr. 36601/2001 R.G.N.R. af 17. maj 2005, 7464/2001 R.G.GIP, afsagt af Tribunale di Milano. Flygtning.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Merai Zoghbai (alias (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah Zgbye, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F'raji di Singapore, (g) F'raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj). Adresse: (a) via Bordighera 34, Milano, Italien (sidst kendte adresse), (b) Senis, Oristano, Sardinien, Italien. Fødselsdato: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (f) 13.11.1960 (Fredj), (g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Fødselssted: (a) Bengasi, Libyen, (b) Bendasi, Libyen (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Marokko (Mohamed Lebachir). Andre oplysninger: Flygtning siden april 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 2.8.2006. «


18.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/60


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1103/2009

af 17. november 2009

om forbud mod fiskeri efter sild i EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar 2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2009.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2009 er opbrugt.

(3)

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2009 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2009.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 22 af 26.1.2009, s. 1.


BILAG

Nr.

28/T&Q

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige/GBR

Bestand

HER/5B6ANB

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

Dato

15. oktober 2009


18.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/62


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1104/2009

af 17. november 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1084/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. november 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 295 af 12.11.2009, s. 9.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 18. november 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

35,69

0,58

1701 11 90 (1)

35,69

4,20

1701 12 10 (1)

35,69

0,44

1701 12 90 (1)

35,96

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

18.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/64


RÅDETS AFGØRELSE 2009/840/FUSP

af 17. november 2009

om gennemførelse af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets fælles holdning 2007/140/FUSP (1), særlig artikel 7, stk. 2, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. februar 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran.

(2)

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i fælles holdning 2007/140/FUSP har Rådet foretaget en fuldstændig revision af listen i bilag II over de personer og enheder, der er omfattet af artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), i den fælles holdning.

(3)

Rådet har konkluderet at de personer og enheder, der er opført på listen i bilag II til fælles holdning 2007/140/FUSP, fortsat bør være underlagt de deri fastsatte specifikke restriktive foranstaltninger.

(4)

Listen over personer og enheder bør ændres for at tage hensyn til ændringer i Irans regering og forvaltning og de berørte personers og enheders situation.

(5)

Listen over de personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), og over de personer og enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i fælles holdning 2007/140/FUSP bør ajourføres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til fælles holdning 2007/140/FUSP erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 49.


BILAG

»BILAG II

Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), og over de personer og enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b)

A.   Fysiske personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Reza AGHAZADEH

Fødselsdato: 15.3.1949. Pasnummer: S4409483, gyldighedsperiode 26.4.2000-27.4.2010. Udstedt i Teheran. Diplomatpas nr. D9001950, udstedt d. 22.1.2008, gyldigt indtil d. 21.1.2013, fødested: Khoy

Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

IRGC Brigadegeneral Javad DARVISH-VAND

 

Viceinspektør i MODAFL. Ansvarlig for alle MODAFL-faciliteter og-installationer

24.6.2008

3.

IRGC Brigadegeneral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Administrerende direktør i Defence Industries Organisation (DIO), der er omfattet af UNSCR 1737 (2006)

24.6.2008

4.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC's adresse: AEOI-NFPD, P.O.Box 11365-8486, Teheran/Iran

Vicegeneraldirektør i Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), der er en del af AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006). NFPC er involveret i berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran skal suspendere.

24.4.2007

5.

Ingeniør Mojtaba HAERI

 

Vicekontorchefchef for industri, MODAFL. Fører tilsyn med AIO og DIO

24.6.2008

6.

IRGC Brigadegeneral Ali HOSEYNITASH

 

Departementschef i det øverste nationale sikkerhedsråd og involveret i politikudformningen på det nukleare område

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Bestrider en ledende stilling i IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Fødselsdato: 21.4.1946. Pasnummer: T12838903

Vicekontorchef i Irans atomenergiorganisation

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)

Fødselsdato: 24.11.1945, fødested: Langroud

Vicekontorchef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC's adresse: AEOI-NRC PO Box 11365-8486 Teheran/Iran; fax: (+9821) 8021412

Leder af AEOI's Teheran Nuclear Research Center (TNRC). IAEA forsøger fortsat at få nærmere oplysninger fra Iran om de plutoniumudskillelseseksperimenter, der gennemføres i TNRC, herunder om forekomsten af HEU-partikler i miljøprøver fra affaldsdeponeringsanlægget Karaj, hvor containere, der anvendes til oplagring af depleterede uranemner, der blev anvendt i forbindelse med disse eksperimenter, befinder sig. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Administrerende direktør for Iran Electronic Industries.

24.6.2008

12.

Brigadegeneral Beik MOHAMMADLU

 

Vicekontorchefchef for leverancer og logistik i MODAFL.

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Administrator i Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal-selskaberne; hans selskab har forsøgt et anskaffe følsomme varer til fordel for de enheder, der er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.6.2008

14.

Brigadegeneral Mohammad NADERI

 

Leder af Aerospace Industries Organisation (AIO), AIO har deltaget i følsomme iranske programmer.

24.6.2008

15.

IRGC-brigadegeneral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Indenrigsminister og tidligere minister (MODAFL) med ansvar for alle militære programmer, herunder programmer for ballistiske missiler.

24.6.2008

16.

Dr. Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Fødselsdato: 21.4.1954, fødselsdato efter den gamle iranske kalender: 1.5.1954, fødested: Mashad

Leder af AEOI's neutronfysikgruppe. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Kontreadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Vicekontorchef for koordination, MODAFL.

24.6.2008

19.

IRGC-brigadegeneral Ali SHAMSHIRI

 

Viceefterretningschef i MODALF med ansvar for MODALF-ansattes og -installationers sikkerhed.

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Administrerende direktør for urankonverteringsanlægget (UCF) i Esfahan. Dette anlæg producerer fødematerialet (UF6) til berigningsanlæggene i Natanz. Den 27. august 2006 modtog Solat Sana en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats.

24.4.2007

21.

IRGC-brigadegeneral Ahmad VAHIDI

 

Minister, MODAFL, og tidligere vicekontorchef, MODAFL.

24.6.2008

B.   Juridiske personer og enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO fører tilsyn med Irans fremstilling af missiler, herunder Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group og Fajr Industrial Group, som alle er omfattet af UNSCR 1737 (2006). Lederen af AIO og to andre højtstående embedsmænd er ligeledes omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Et datterselskab af DIO (Defence Industries Organisation).

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Formodes at levere geospatiale data til det ballistiske missilprogram.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (inkl. alle afdelinger) og datterselskaber:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company og DIO). Bank Melli fungerer som mellemled i forbindelse med Irans følsomme aktiviteter. Den har formidlet en lang række indkøb af følsomme materialer til Irans nuklear- og missilprogrammer. Den har leveret en række finansielle tjenesteydelser på vegne af enheder, der er tilknyttet Irans nuklear- og missilindustrier, herunder åbning af remburser og varetagelse af konti. Mange af de ovennævnte virksomheder er omfattet af UNSCR 1737 (2006) og 1747 (2007).

Bank Melli har fortsat denne rolle, idet den udviser en adfærd, der støtter og fremmer Irans følsomme aktiviteter. Ved hjælp af sine bankforbindelser yder den fortsat støtte og finansielle tjenesteydelser i forbindelse med sådanne aktiviteter til enheder, der er opført på FN's og EU's lister. Den handler også på vegne af og efter anvisninger fra sådanne enheder, herunder Bank Sepah, og handler ofte via deres datterselskaber og partnere.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Det Forenede Kongerige

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusland

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – alias: Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Ansvarlig for FoU. Et datterselskab af DIO. DTSRC foretager en stor del af anskaffelserne til fordel for DIO.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

PO Box 18575-365, Teheran, Iran

100 %-ejet datterselskab af MODAFL (og derfor en søsterorganisation til AIO, AvIO og DIO). Har til formål at fremstille elektroniske komponenter til Irans våbensystemer

24.6.2008

7.

IRGC Air Force

 

Forvalter Irans oversigt over kort- og mellemdistance ballistiske missiler. Lederen af IRGC Air Force var omfattet af UNSCR 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran

IRGC-ejet gruppe af selskaber. Anvender IRGC's tekniske ressourcer til konstruktion, idet det optræder som den primære kontrahent i forbindelse med store projekter, herunder tunnelbyggeri, der anses for at støtte Irans ballistiske missil- og nuklearprogram.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Tilknyttet forsvarsministeriet, oprettede i 2003 en udannelse i missiler i tæt samarbejde med AIO.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Et datterselskab til DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Har deltaget i produktionen af komponenter til ballistikprogrammet.

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktionsprogrammer, herunder støtte til missil- og nuklearprogrammer.

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

PO Box 16315-189, Teheran, Iran

Er eksportgrenen i MODAFL og det agentur, der anvendes i forbindelse med eksport af færdige våben i transaktioner mellem stater. I henhold til UNSCR 1747 (2007) bør MODLEX ikke drive handel.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Skuffeselskab for AIO, der foretager anskaffelser på det ballistiske område.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box 11365-8486, Teheran/Iran

AEOI's Nuclear Fuel Production Division (NFPD) forsker i og udvikler nukleare brændselskredsløb, herunder prospektering, brydning, finmaling og konvertering af uran og forvaltning af nukleart affald. NFPC er afløseren for NFPD, det datterselskab under AEOI, som driver forskning og udvikling i det nukleare brændselskredsløb, herunder konvertering og berigning.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbejdet med propulsionsteknikker til Irans ballistikprogram.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Et datterselskab af DIO.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO synes at fremme indførsel af hele våben. Ser ud til at være et datterselskab af MODAFL.

24.6.2008«


18.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/70


RÅDETS FÆLLES AKTION 2009/841/FUSP

af 17. november 2009

om ændring af fælles aktion 2008/112/FUSP om Den Europæiske Unions mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Republikken Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. februar 2008 fælles aktion 2008/112/FUSP om Den Europæiske Unions mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Republikken Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1). Denne fælles aktion blev anvendt indtil den 31. maj 2009.

(2)

Rådet vedtog den 18. maj 2009 fælles aktion 2009/405/FUSP (2) om ændring af fælles aktion 2008/112/FUSP. Denne fælles aktion anvendes indtil den 30. november 2009.

(3)

Ved skrivelse af 9. oktober 2009 anmodede Guinea-Bissau Den Europæiske Union om at forlænge missionens mandat med seks måneder indtil den 31. maj 2010.

(4)

Fælles aktion 2008/112/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Fælles aktion 2008/112/FUSP ændres således:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Den Europæiske Union (EU) opretter herved en EU-mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Republikken Guinea-Bissau (i det følgende benævnt »EU SSR GUINEA-BISSAU« eller »missionen«), der omfatter en forberedende fase, som begynder den 26. februar 2008, og en gennemførelsesfase, som begynder senest den 1. maj 2008. Missionens varighed vil være op til 24 måneder fra tidspunktet for erklæringen om den første operative kapacitet.«

2)

Artikel 17, stk. 2, affattes således:

3)

»Den anvendes indtil den 31. maj 2010.«

Artikel 2

Denne fælles aktion træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, 17. november 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EUT L 40 af 14.2.2008, s. 11.

(2)  EUT L 128 af 27.5.2009, s. 60.


18.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/71


RÅDETS FÆLLES AKTION 2009/842/FUSP

af 17. november 2009

om ændring af fælles aktion 2007/369/FUSP om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 30. maj 2007 fælles aktion 2007/369/FUSP (1) for en treårig periode. EUPOL AFGHANISTANS operationelle fase startede den 15. juni 2007.

(2)

Rådets afgørelse 2008/884/FUSP af 21. november 2008 om gennemførelse af fælles aktion 2007/369/FUSP om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (2) fastsatte et finansielt referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen fra den 1. december 2008 til den 30. november 2009. Dette finansielle referencegrundlag bør forhøjes for at dække udgifterne i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN indtil den 30. maj 2010.

(3)

EUPOL AFGHANISTAN bør have en projektcelle, der fastlægger og gennemfører projekter, og der bør fastsættes bestemmelser, der gør det muligt at oprette en sådan projektcelle.

(4)

Fælles aktion 2007/369/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Fælles aktion 2007/369/FUSP ændres således:

1)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   EUPOL AFGHANISTAN skal have en projektcelle, der fastlægger og gennemfører projekter. EUPOL AFGHANISTAN skal i det fornødne omfang koordinere, formidle og rådgive vedrørende projekter, der gennemføres af medlemsstater og tredjelande under deres eget ansvar på områder, der berører missionen og støtter dens mål.«

2)

Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»2.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN for perioden 1. december 2008 til 30. maj 2010 er på 81 400 000 EUR.«

Artikel 2

Denne fælles aktion har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2009.

På Rådets vegne

C. BILDT

Formand


(1)  EUT L 139 af 31.5.2007, s. 33.

(2)  EUT L 316 af 26.11.2008, s. 21.