ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.280.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 280

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
27. oktober 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1008/2009 af 26. oktober 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1009/2009 af 26. oktober 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2009 af 26. oktober 2009 om fastsættelse for regnskabsåret 2010 af de nedskrivningskoefficienter, der skal benyttes ved interventionsopkøb af landbrugsprodukter

42

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1012/2009 af 26. oktober 2009 om fastsættelse for bogføringsåret 2010 for EGFL af de rentesatser, der skal anvendes ved beregningen af de finansielle omkostninger for opkøb, oplagring og afsætning af interventionsprodukter

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1013/2009 af 26. oktober 2009 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1014/2009 af 26. oktober 2009 om forbud mod fiskeri efter sild i EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N fra fartøjer, der fører fransk flag

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1015/2009 af 26. oktober 2009 om forbud mod fiskeri efter berycider i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører portugisisk flag

50

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/123/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser ( 1 )

52

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/785/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 26. oktober 2009 om ændring af afgørelse 2008/359/EF om oprettelse af Gruppen på Højt Plan om Fødevareindustriens Konkurrenceevne for at forlænge dens anvendelse

56

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1008/2009

af 26. oktober 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

32,1

MK

22,4

TR

65,0

ZZ

39,8

0707 00 05

TR

128,9

ZZ

128,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

113,5

ZZ

84,6

0805 50 10

AR

74,5

TR

65,8

ZA

76,9

ZZ

72,4

0806 10 10

BR

218,4

TR

106,4

US

238,2

ZZ

187,7

0808 10 80

AU

182,8

CL

114,8

MK

16,1

NZ

82,4

US

89,2

ZA

79,1

ZZ

94,1

0808 20 50

CN

87,4

ZZ

87,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1009/2009

af 26. oktober 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 273 af 17.10.2009, s. 10.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 27. oktober 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

36,83

0,24

1701 11 90 (1)

36,83

3,86

1701 12 10 (1)

36,83

0,10

1701 12 90 (1)

36,83

3,56

1701 91 00 (2)

38,77

5,85

1701 99 10 (2)

38,77

2,71

1701 99 90 (2)

38,77

2,71

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1010/2009

af 22. oktober 2009

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (1), særlig artikel 6, stk. 3, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 1, artikel 12, stk. 4 og 5, artikel 13, stk. 1, artikel 16, stk. 1 og 3, artikel 17, stk. 3, artikel 20, stk. 4, artikel 49, stk. 1, og artikel 52,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 1005/2008 skal der fastsættes gennemførelsesbestemmelser og -foranstaltninger til de deri fastsatte bestemmelser.

(2)

Fristen for forhåndsmeddelelse om landing eller omladning i havn og for indsendelse af fangstattester er tre arbejdsdage forud for fiskevarernes forventede ankomst til det sted, hvor de føres ind på Fællesskabets område, men tidsfristen kan dog ændres ud fra visse parametre, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008. Disse parametre omfatter: fiskevaretype, afstanden mellem fangstpladser, landingssteder og havne, hvor de pågældende fartøjer er registreret eller hjemmehørende, afstanden til indgangsstedet til Fællesskabets område og de anvendte transportmidler. For ferske fiskevarer og varepartier, der ankommer pr. fly, lastbil eller tog, er det nødvendigt med en kortere tidsfrist end tre arbejdsdage.

(3)

Det bør sikres, at der er sammenhæng mellem dokumenter, der indsendes i forbindelse med forhåndsmeddelelse om landing og omladning, landings- og omladningserklæringer samt observationsrapporter. Derfor bør disse dokumenters format fastlægges, jf. artikel 6, stk. 1, artikel 8, stk. 3, og artikel 49, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008.

(4)

Efter artikel 9, stk. 1, og artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1005/2008 skal medlemsstaterne foretage inspektion i havn af mindst 5 % af tredjelandsfiskerfartøjers landinger og omladninger, ligesom de skal foretage den verifikation, der skønnes nødvendig for at sikre, at forordningens bestemmelser anvendes korrekt, jf. de benchmarks, der er fastsat på grundlag af risikoforvaltning og nationale risikoforvaltningskriterier eller EF-risikoforvaltningskriterier. Der bør fastsættes fælles risikoforvaltningskriterier for kontrol, inspektion og verifikation, så der åbnes mulighed for rettidige risikoanalyser og overordnede vurderinger af alle relevante kontroloplysninger. De fælles kriterier skal sikre en harmoniseret strategi for inspektion og verifikation i alle medlemsstater og skabe lige vilkår for alle aktører.

(5)

Ifølge artikel 52 i forordning (EF) nr. 1005/2008 vedtages de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning efter udvalgsproceduren. Eftersom Fællesskabet bør tage hensyn til eventuelle kapacitetsbegrænsninger i forbindelse med korrekt gennemførelse af attesteringsordningen, anses det for nødvendigt at justere ordningen for visse fiskevarer fanget af små fiskerfartøjer ved at gøre det muligt at indføre en forenklet fangstattest. Eftersom der ikke findes nogen generel definition af ikkeindustrielt fiskeri, bør der fastsættes specifikke kriterier for, hvornår en eksportør kan anmode om validering af en forenklet fangstattest. I sådanne kriterier bør der først og fremmest tages hensyn til de pågældende fiskerfartøjers begrænsede kapacitet, idet sådanne fartøjer, hvis de var forpligtet til at anvende standardordningen for fangstattester, pålægges en uforholdsmæssig stor byrde.

(6)

Ifølge artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 anerkendes fangstdokumentationsordninger, der er vedtaget af og anvendes i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (i det følgende benævnt »RFFO’er«), hvis de opfylder forordningens betingelser. Visse af disse ordninger kan anerkendes som opfyldende betingelserne i forordning (EF) nr. 1005/2008, mens andre skal opfylde yderligere betingelser.

(7)

Økonomiske aktører, der opfylder betingelserne for at opnå status som godkendt økonomisk aktør, bør kunne omfattes af en forenklet procedure, når de importerer fiskevarer til Fællesskabets område. Der bør fastsættes fælles betingelser i alle medlemsstater for udstedelse, ændring og inddragelse af certifikater som godkendt økonomisk aktør eller for suspension eller ophævelse af status som godkendt økonomisk aktør samt regler for ansøgning om og udstedelse af certifikater som godkendt økonomisk aktør.

(8)

Ifølge artikel 12, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1005/2008 skal der etableres et administrativt samarbejde mellem Kommissionen og tredjelande på områder, der vedrører gennemførelsen af fangstattestbestemmelser. Ifølge artikel 20, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1005/2008 og i indforståelse med flagstaterne kan fangstattester udstedes, valideres og fremsendes elektronisk eller erstattes af elektroniske sporingssystemer, der sikrer, at myndighederne anvender samme kontrolniveau. Sådanne administrative aftaler med flagstater bør ajourføres regelmæssigt, og medlemsstaterne og offentligheden skal underrettes i tide.

(9)

Efter artikel 51, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1005/2008 oprettes der en ordning for gensidig bistand mellem medlemsstaterne, tredjelande og Kommissionen. Et sådant administrativt samarbejde er vigtigt for at sikre, at EF-ordningen for fangstattester anvendes korrekt, og at IUU-fiskeri undersøges og straffes behørigt. Der bør derfor opstilles regler for systematisk udveksling af oplysninger, enten efter anmodning eller spontant, og for, hvornår det kan kræves, at en anden medlemsstat træffer håndhævelsesforanstaltninger eller sender en administrativ meddelelse. Der bør fastlægges praktiske procedurer for udveksling af oplysninger og anmodning om bistand. Sådanne bestemmelser berører dog ikke medlemsstaternes anvendelse af regler for gensidig retslig bistand i straffesager.

(10)

Beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med medlemsstaternes behandling af personlige data er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2). Beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med Kommissionens behandling af personlige data er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3), især for så vidt angår krav til fortrolighed og behandlingssikkerhed, videregivelse af personoplysninger fra Kommissionen til medlemsstaterne, lovligheden af behandlingen samt den registreredes rettigheder, hvad angår oplysning om, indsigt i og berigtigelse af deres personoplysninger.

(11)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1005/2008, der indeholder en liste over varer, som er udelukket fra definitionen af »fiskevarer«, kan tages op til revision årligt, jf. artikel 12, stk. 5, på grundlag af oplysninger indsamlet som led i kapitel II, III, IV, V, VIII, X og XII. På grundlag af oplysningerne indsamlet under det samarbejde, der er omhandlet i artikel 20, stk. 4, bør bilag I ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

INSPEKTION AF TREDJELANDSFISKERFARTØJER I MEDLEMSSTATERNES HAVNE

KAPITEL I

Betingelser for tredjelandsfiskerfartøjers havneadgang

Artikel 1

Forhåndsmeddelelse

Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 skal fartøjer, der lander de fiskevaretyper, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, give meddelelse om landing mindst fire timer i forvejen.

Artikel 2

Skema til forhåndsmeddelelse

1.   Det skema, der skal anvendes til forhåndsmeddelelse som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008, findes i bilag IIA til nærværende forordning.

2.   Hvis alle fangster er ledsaget af en valideret fangstattest, kan det forenklede skema til forhåndsmeddelelse, der findes i bilag IIB, anvendes.

Artikel 3

Procedurer og skemaer i forbindelse med forhåndserklæringer om landing og omladning

1.   Det skema, der skal anvendes til forhåndserklæring om landing, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008, findes i bilag IIIA til nærværende forordning.

2.   Det skema, der skal anvendes til forudgående meddelelse om omladning, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008, er fastsat i bilag IIIB til nærværende forordning.

3.   Et tredjelandsfiskerfartøj kan indsende forhåndserklæringer om landing eller omladning elektronisk, hvis den medlemsstat, hvis udpegede landingshavne og omladningsfaciliteter det agter at anvende, og fartøjets flagstat har aftalt at udveksle data elektronisk.

4.   Medmindre andet er fastsat i den aftale, der er omhandlet i stk. 3, indsender tredjelandsfiskerfartøjer forhåndserklæringer om landing eller omladning:

a)

enten på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor landing eller omladning finder sted

b)

eller på engelsk, hvis den medlemsstat, hvor landing eller omladning finder sted, accepterer det.

5.   Forhåndserklæringer om landing eller omladning indsendes mindst fire timer før forventet landing eller omladning.

KAPITEL II

Inspektion i havn

Artikel 4

Benchmarks for inspektion i havn

Benchmarks for inspektion i havn, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008, skal omfatte følgende kriterier:

a)

de pågældende arter er omfattet af en forvaltnings- eller genopretningsplan

b)

fiskerfartøjet er under mistanke for ikke at gennemføre de gældende FOS-bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (4)

c)

fiskerfartøjet er ikke blevet kontrolleret i havn i havnemedlemsstaten i de sidste tre måneder

d)

fiskerfartøjet er ikke blevet kontrolleret i havnemedlemsstaten i de sidste seks måneder

e)

fiskerfartøjet er ikke opført på listen over virksomheder, hvorfra import af specifikke animalske produkter er tilladt, jf. artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (5)

f)

import, eksport eller handel med fiskevarer fremstillet af arter med høj handelsværdi

g)

introduktion af nye fiskevarer eller konstatering af nye handelsmønstre

h)

uoverensstemmelse mellem handelsmønstre og det registrerede fiskeri i en flagstat, især med hensyn til arter eller mængder eller karakteristikaene for flagstatens fiskerflåde

i)

uoverensstemmelse mellem et tredjelands handelsmønstre og registrerede fiskerirelaterede aktiviteter, især med hensyn til karakteristikaene for tredjelandets forarbejdningsindustri eller dets handel med fiskevarer

j)

handelsmønstre, der ikke er økonomisk grundlag for

k)

deltagelse af nyetablerede aktører

l)

væsentlig og pludselig stigning i handelsmængden for en bestemt art

m)

indsendelse af kopier af fangstattester sammen med forarbejdningserklæringer, jf. bilag IV til forordning (EF) nr. 1005/2008, fx hvis fangsten er blevet opdelt under produktionen

n)

forhåndsmeddelelse, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1005/2008, ikke indsendt rettidigt eller mangelfulde oplysninger

o)

uoverensstemmelse mellem de fangstdata, som aktøren har indsendt, og andre oplysninger, som den kompetente myndighed ligger inde med

p)

fartøjer eller fartøjsejere, der er mistænkt for at deltage eller have deltaget i IUU-fiskeri

q)

fartøjer, der for nylig har skiftet navn, flag eller registreringsnummer

r)

flagstat er ikke meddelt, jf. artikel 20 i forordning (EF) nr. 1005/2008, eller der foreligger oplysninger om mulige uregelmæssigheder i forbindelse med en given flagstats validering af fangstattester (fx hvis en kompetent myndigheds stempel eller valideringsstempel er bortkommet, stjålet eller forfalsket)

s)

formodede mangler ved en flagstats kontrolordning

t)

aktører, der tidligere har deltaget i ulovlige aktiviteter, som er forbundet med en potentiel risiko for IUU-fiskeri.

Artikel 5

Rapportering om anvendelsen af benchmarks

1.   Medlemsstaterne sender en rapport om anvendelsen af benchmarks, jf. artikel 4, til Kommissionen hvert andet år, jf. artikel 55, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008.

2.   Kommissionen evaluerer benchmarks på grundlag af disse rapporter og egne observationer og foretager eventuelle justeringer.

AFSNIT II

FANGSTCERTIFICERINGSORDNING FOR IMPORT OG EKSPORT AF FISKEVARER

KAPITEL I

Fangstattester

Artikel 6

Forenklet fangstattest

1.   Denne artikel gælder for tredjelandsfiskerfartøjer:

a)

med en længde overalt på under 12 m uden trukne redskaber, eller

b)

med en længde overalt på under 8 m med trukne redskaber, eller

c)

uden overbygning, eller

d)

opmålt til under 20 GT.

2.   Fangster, der er taget af tredjelandsfiskerfartøjer som omhandlet i stk. 1, og som kun landes i de pågældende fartøjers flagstat og udgør ét vareparti, kan ledsages af en forenklet fangstattest i stedet for den fangstattest, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1005/2008. Den forenklede fangstattest skal indeholde alle oplysninger som anført i modellen i bilag IV til denne forordning og skal valideres af en offentlig myndighed i flagstaten, der har den fornødne beføjelse til at bekræfte oplysningernes rigtighed.

3.   Validering af den forenklede fangstattest sker på anmodning af eksportøren af partiet, efter at eksportøren har sendt den offentlige myndighed alle oplysninger som anført i modellen i bilag IV.

Artikel 7

Fangstdokumentationsordninger anerkendt af RFFO’er

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 anerkendes de fangstdokumentationsordninger, som de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer anført i del I i bilag V til nærværende forordning har vedtaget, som opfyldende kravene i forordning (EF) nr. 1005/2008 uden yderligere betingelser.

2.   Med henblik på anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 anerkendes de fangstdokumentationsordninger, som de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer anført i del II i bilag V til nærværende forordning har vedtaget, som opfyldende betingelserne i forordning (EF) nr. 1005/2008, forudsat at visse yderligere betingelser er opfyldt.

Artikel 8

Tidsfrist for indsendelse af fangstattester

Uanset artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 indsendes fangstattester for fiskevarepartier, der importeres via en af de transportmåder, der er omhandlet i bilag VI til nærværende forordning, inden udløbet af de forkortede tidsfrister fastsat i samme bilag.

KAPITEL II

Godkendte økonomiske aktører

Afdeling 1

Betingelser for udstedelse af certifikat som godkendt økonomisk aktør

Artikel 9

Almindelige bestemmelser

Økonomiske aktører kan efter ansøgning kun få udstedt certifikat som godkendt økonomisk aktør (i det følgende benævnt »APEO-certifikat«), med henblik på anvendelsen af artikel 16 i forordning (EF) nr. 1005/2008, hvis de:

a)

har fået udstedt certifikat som autoriseret økonomisk operatør (i det følgende benævnt »AEO-certifikat«), jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (6) (i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen«)

b)

opfylder de kriterier, der er fastsat i artikel 16, stk. 3, litra a) - g), i forordning (EF) nr. 1005/2005, og som er beskrevet nærmere i artikel 10-13 i nærværende forordning.

Artikel 10

Tilstrækkelig import

1.   Importforretningerne skal være tilstrækkelige i antal og mængde, jf. artikel 16, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1005/2008, og skal være gennemført i den medlemsstat, hvor aktøren er etableret.

2.   Hver medlemsstat fastsætter en minimumsgrænse for import med hensyn til antal transaktioner og mængde og underretter Kommissionen herom.

Artikel 11

Tidligere overholdelse

1.   Ansøgerens tidligere opfyldelse af kravene i forbindelse med bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, jf. artikel 16, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, anses for at være tilfredsstillende, hvis ansøgeren i de sidste tre år forud for indgivelse af ansøgning:

a)

ikke har begået nogen alvorlig overtrædelse af den fælles fiskeripolitiks regler

b)

ikke har begået gentagne alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler

c)

ikke direkte eller indirekte har deltaget i eller støttet aktiviteter udøvet af fartøjer eller aktører, der driver IUU-fiskeri, eller som for øjeblikket er ved at blive undersøgt for eventuelt IUU-fiskeri

d)

ikke direkte eller indirekte har deltaget i eller støttet aktiviteter udøvet at fartøjer, som er opført på de lister over IUU-fartøjer, som en RFFO har vedtaget.

2.   Uanset stk. 1 kan opfyldelsen af kravene med hensyn til bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger anses for at være tilfredsstillende, hvis en medlemsstats kompetente myndighed anser en overtrædelse begået af ansøgeren for:

a)

ikke at være alvorlig

b)

at være af kvantitativ ringe betydning set i forhold til antallet og omfanget af ansøgerens importrelaterede transaktioner.

Artikel 12

Forvaltning af dokumentation

Ordningen for forvaltning af fangstattester og i givet fald dokumentation for forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 1005/2008, anses for at være tilfredsstillende:

a)

hvis den sikrer, at fangstattester i tilknytning til handelen med fiskevarer behandles

b)

hvis den sikrer, at ansøgerens optegnelser og oplysninger arkiveres

c)

hvis den er beskyttet mod oplysningstab.

Artikel 13

Faciliteter

Ansøgerens faciliteter, jf. artikel 16, stk. 3, litra e), i forordning (EF) nr. 1005/2008, anses for at være tilfredsstillende, hvis de:

a)

hindrer uautoriseret adgang til lagerområder, forsendelsesområder, lastramper og lastområder

b)

sikrer forsvarlig håndtering af fiskevarer, herunder beskyttelse mod manipulation med lastenheder

c)

sikrer behandling af import og/eller eksportlicenser i tilknytning til forbud og restriktioner og gør det muligt at skelne mellem fiskevarer omfattet af fangstattester og fiskevarer ikke omfattet af fangstattester.

Afdeling 2

Ansøgninger om APEO-certifikat

Artikel 14

Indgivelse af ansøgninger

1.   Ansøgninger om APEO-certifikater indgives til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor importøren er etableret, efter modellen vist i bilag VII.

2.   Ansøgningen skal indeholde optegnelser og dokumentation, der gør det muligt for den kompetente myndighed i medlemsstaten at kontrollere og overvåge, at kriterierne fastlagt i artikel 9-13 i denne forordning er overholdt, herunder en kopi af AEO-certifikatet udstedt efter gennemførelsesbestemmelserne i EF-toldkodeksen Ansøgere indsender de fornødne data til den kompetente myndighed i medlemsstaten.

3.   Hvis en del af de relevante optegnelser og den relevante dokumentation opbevares i en anden medlemsstat, anvendes høringsprocedure omhandlet i artikel 17.

4.   Hvis den kompetente myndighed i medlemsstaten fastslår, at ansøgningen ikke indeholder alle nødvendige oplysninger, anmoder den inden 30 kalenderdage efter modtagelse af ansøgningen ansøgeren om at meddele de relevante oplysninger.

5.   Når myndigheden har modtaget alle nødvendige oplysninger, meddeler den ansøgeren, at ansøgningen anses for at være fuldstændig, idet den specificerer, fra hvilken dato tidsfristerne i artikel 18, stk. 2, i denne forordning løber.

6.   En aktør, der har opnået status som godkendt økonomisk aktør i én medlemsstat, vedlægger, ved ansøgning om samme status i en anden medlemsstat, en kopi af APEO-certifikatet udstedt af den første medlemsstat.

Artikel 15

Afvisning af ansøgninger

Ansøgninger som omhandlet i artikel 14 afvises i følgende tilfælde:

a)

hvis ansøgningen ikke er i overensstemmelse med artikel 14, eller

b)

hvis ansøgningen indgives inden tre år efter inddragelse af APEO-certifikatet omhandlet i artikel 27, stk. 1, litra a), b) og d).

Afdeling 3

Procedure for udstedelse af APEO-certifikater

Artikel 16

Gennemgang af ansøgninger

1.   Den udstedende medlemsstat undersøger, om kriterierne i artikel 9-13 er opfyldt. Undersøgelsen og resultatet heraf dokumenteres af den kompetente myndighed i medlemsstaten.

2.   Hvis ansøgeren har et »AEO-certifikat — Sikkerhed og sikring« eller et »AEO-certifikat — Toldforenklinger/sikkerhed og sikring«, jf. artikel 14a i gennemførelsesbestemmelser til EF-kodeksen, skal det ikke undersøges, om kriterierne i artikel 13 er opfyldt.

3.   I de tilfælde, hvor ansøgeren tidligere har opnået status som godkendt økonomisk aktør i en anden medlemsstat, undersøger den udstedende myndighed, om følgende kriterier er opfyldt:

a)

kriterierne i artikel 12 og 13

b)

eventuelt kriterierne i artikel 10 og 11.

4.   Den udstedende myndighed kan acceptere konklusioner fra en ekspert på de relevante områder, jf. artikel 12 og 13, med hensyn til kriterierne omhandlet i de samme artikler. Eksperten må ikke være beslægtet med ansøgeren.

Artikel 17

Høring af andre medlemsstater

1.   Den udstedende myndighed hører de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, hvis undersøgelsen af, om ét eller flere af kriterierne i artikel 9-13 nu også er opfyldt, ikke kan gennemføres, fordi der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger, eller fordi det ikke er muligt at efterprøve oplysningerne. De hørte kompetente myndigheder i medlemsstaten svarer inden 60 kalenderdage fra den dato, hvor myndigheden i den udstedende medlemsstat fremsatte sin anmodning.

2.   Hvis den hørte kompetente myndighed ikke svarer inden udløbet af fristen på 60 kalenderdage, jf. stk. 1, må den udstedende myndighed antage, at ansøgeren opfylder de kriterier, som høringen vedrørte.

Artikel 18

Udstedelse af APEO-certifikater

1.   Den udstedende myndighed udsteder APEO-certifikater efter modellen i bilag VIII.

2.   APEO-certifikatet udstedes senest 90 kalenderdage efter datoen for modtagelse af alle nødvendige oplysninger, jf. artikel 14.

3.   Fristen på 90 kalenderdage som fastsat i stk. 2 kan forlænges med yderligere 30 kalenderdage, hvis den kompetente myndighed ikke kan overholde førstnævnte frist. I så fald underretter medlemsstatens kompetente myndighed inden udløbet af fristen i stk. 2 ansøgeren om årsagerne til forlængelsen.

4.   Fristen i stk. 2 kan ligeledes forlænges, hvis ansøgeren, mens undersøgelsen af, om kriterierne i artikel 9-13 er opfyldt, foregår, foretager justeringer for at opfylde de pågældende kriterier og meddeler sådanne justeringer til den kompetente myndighed.

Artikel 19

Afvisning af ansøgninger

1.   Hvis resultatet af den undersøgelse, der foretages efter artikel 16 og 17, sandsynligvis medfører, at ansøgningen afvises, meddeler den udstedende myndighed ansøgeren resultatet og giver vedkommende 30 kalenderdage til at fremsætte sine bemærkninger, før ansøgningen afvises. Fristen i stk. 2 suspenderes tilsvarende.

2.   Hvis ansøgningen afvises, underretter den kompetente myndighed ansøgeren om grundlaget for beslutningen. Beslutningen om at afvise ansøgningen meddeles ansøgeren inden udløbet af fristerne i artikel 18, stk. 2, 3 og 4, og denne artikels stk. 1.

3.   Den udstedende myndighed underretter hurtigst muligt Kommissionen, når en ansøgning er blevet afvist. Kommissionen stiller disse oplysninger elektronisk til rådighed for de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

Afdeling 4

Status som godkendt økonomisk aktør

Artikel 20

Kontrol

1.   Når indehaveren af et APEO-certifikat har underrettet den kompetente myndighed i en medlemsstat om, at der er fiskevarer på vej, kan den pågældende myndighed, inden varepartiet ankommer til den pågældende medlemsstat, meddele den godkendte økonomiske aktør, at varepartiet som følge af en risikoanalyse, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 1005/2008, er blevet udvalgt til yderligere kontrol. Sådan meddelelse gives dog kun, hvis den ikke er til skade for den kontrol, der skal foretages.

2.   Indehavere af APEO-certifikater undergives færre fysiske og dokumentbaserede kontroller end andre importører, medmindre medlemsstatens kompetente myndighed beslutter andet for at tage hensyn til en specifik risiko eller kontrolforpligtelser i henhold til anden EF-lovgivning.

3.   Hvis en medlemsstats kompetente myndighed som følge af en risikoanalyse udvælger et vareparti, der er ledsaget af en fangstattest indsendt af en godkendt økonomisk aktør, til yderligere kontrol, giver den forrang til den fornødne kontrol. Efter anmodning fra den godkendte økonomiske aktør og i indforståelse med den pågældende medlemsstats kompetente myndighed kan sådan kontrol foretages et andet sted end hos den kompetente myndighed.

Afdeling 5

APEO-certifikaters retsvirkninger

Artikel 21

Almindelige bestemmelser

1.   APEO-certifikatet gælder fra den tiende arbejdsdag efter udstedelsesdatoen. Det er gyldigt på ubestemt tid.

2.   APEO-certifikatet er kun gyldigt i den medlemsstat, hvor den udstedende myndighed er beliggende.

3.   De kompetente myndigheder kontrollerer, at kriterierne i artikel 9-13 er opfyldt.

4.   Hvis der udstedes et APEO-certifikat til en ansøger, som har været etableret i mindre end tre år, føres der nøje tilsyn det første år efter udstedelsen.

5.   Den udstedende myndighed foretager en revurdering af, om kriterierne omhandlet i artikel 9-13 er opfyldt, i følgende tilfælde:

a)

hvis der sker væsentlige ændringer i den relevante EF-lovgivning

b)

hvis der er begrundet formodning om, at den godkendte økonomiske aktør ikke længere opfylder de relevante kriterier.

6.   Ved revurdering finder artikel 16, stk. 4, anvendelse.

7.   Den udstedende myndighed underretter hurtigst muligt Kommissionen om resultaterne af revurderingen. Kommissionen stiller disse oplysninger elektronisk til rådighed for de kompetente myndigheder i alle medlemsstater.

Artikel 22

Suspension af status som godkendt økonomisk aktør

1.   Status som godkendt økonomisk aktør suspenderes af den udstedende myndighed i følgende tilfælde:

a)

hvis det fastslås, at kriterierne i artikel 9-13 ikke er opfyldt

b)

hvis medlemsstatens kompetente myndigheder har god grund til at tro, at den godkendte økonomiske aktør har begået en handling, der giver anledning til strafferetlig forfølgning, og som vedrører overtrædelse af den fælles fiskeripolitiks regler eller af forordning (EF) nr. 1005/2008

c)

hvis status som godkendt økonomisk aktør er blevet suspenderet i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til EF-kodeksen

d)

hvis den godkendte økonomiske aktør anmoder om suspension af sin status som godkendt økonomisk aktør, fordi han midlertidigt er ude af stand til at opfylde kriterierne i artikel 9-13.

2.   Inden der træffes en beslutning efter stk. 1, litra a), b) eller c), underretter medlemsstatens kompetente myndigheder den pågældende økonomiske aktør om undersøgningsresultaterne. Aktøren har mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger inden 30 kalenderdage efter datoen for modtagelse af underretningen.

3.   Suspensionen får dog omgående virkning, hvis det som følge af truslens art eller omfang er påkrævet af hensyn til bevarelsesforanstaltningerne for én eller flere bestande. Den suspenderende myndighed underretter straks Kommissionen, så andre medlemsstater kan træffe passende foranstaltninger.

4.   Suspensionen omhandlet i stk. 1 får virkning dagen efter den dag, den godkendte økonomiske aktør er blevet underrettet om den. Suspensionen berører dog ikke eventuelle importprocedurer, der allerede er blevet indledt inden datoen for suspensionen, og som endnu ikke er afsluttet.

Artikel 23

Suspension som følge af manglende opfyldelse af relevante kriterier

1.   Hvis den godkendte økonomiske aktør i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), ikke bringer forholdet i orden inden udløbet af den frist, der er omhandlet i samme artikels stk. 2, suspenderes den økonomiske aktørs status som godkendt økonomisk aktør i 30 kalenderdage. Medlemsstatens kompetente myndighed underretter straks den økonomiske aktør og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om suspensionen.

2.   Hvis den pågældende økonomiske aktør ikke har været i stand til at bringe forholdet i orden i løbet af suspensionsperioden på 30 kalenderdage, jf. stk. 1, men kan godtgøre, at betingelserne kan blive opfyldt, hvis suspensionsperioden forlænges, suspenderer den udstedende myndighed statussen som godkendt økonomisk aktør i yderligere 30 kalenderdage. De øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder underrettes om forlængelsen.

3.   Hvis den pågældende økonomiske aktør inden udløbet af tidsfristen i stk. 1 eller 2 har truffet de fornødne foranstaltninger til at opfylde kriterierne i artikel 9-13, ophæver den udstedende myndighed suspensionen og underretter den berørte økonomiske aktør og Kommissionen. Suspensionen kan ophæves inden udløbet af fristen i stk. 1 eller 2.

Artikel 24

Suspension i tilfælde af retsforfølgning

1.   I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra b), suspenderer den udstedende myndighed statussen som godkendt økonomisk aktør under retsforfølgningen. Den underretter den godkendte økonomiske aktør herom. De kompetente myndigheder i de andre medlemsstater underrettes også.

2.   En medlemsstats kompetente myndighed kan dog beslutte ikke at suspendere statussen som godkendt økonomisk aktør, hvis den anser overtrædelsen for at være af ringe størrelse i forhold til antallet eller omfanget af aktørens importrelaterede aktiviteter.

Artikel 25

Suspension i forbindelse med status som autoriseret økonomisk operatør

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra c), suspenderer den udstedende myndighed statussen som godkendt økonomisk aktør, indtil suspensionen af statussen som autoriseret økonomisk operatør er ophævet. Den underretter den godkendte økonomiske aktør herom. Den underretter også de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater.

Artikel 26

Suspension efter anmodning

1.   I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra d), meddeler den godkendte økonomiske aktør den udstedende myndighed, at han midlertidigt ikke kan opfylde kriterierne i artikel 9-13, og pr. hvilken dato kriterierne igen vil være opfyldt. Den godkendte økonomiske aktør meddeler også den udstedende myndighed eventuelle planlagte foranstaltninger og tidsplanen for deres gennemførelse.

2.   Den udstedende myndighed sender meddelelsen til Kommissionen og til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater.

3.   Hvis den godkendte økonomiske aktør ikke har bragt forholdet i orden inden udløbet af den frist, der er fastsat i meddelelsen, kan den udstedende myndighed bevilge en rimelig forlængelse, hvis den godkendte økonomiske aktør har handlet i god tro. Kommissionen og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater underrettes om en sådan forlængelse.

Artikel 27

Suspension af APEO-certifikater

1.   APEO-certifikater trækkes tilbage i følgende tilfælde:

a)

hvis den godkendte økonomiske aktør ikke træffer de fornødne foranstaltninger til at opfylde kriterierne i artikel 9-13, jf. artikel 23, stk. 3

b)

hvis det er fastslået, at den godkendte økonomiske aktør har begået en alvorlig overtrædelse eller gentagne gange har overtrådt den fælles fiskeripolitiks regler eller bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1005/2008, og alle muligheder for klage er udtømt

c)

hvis den godkendte økonomiske aktør ikke træffer de fornødne foranstaltninger til at opfylde kriterierne i artikel 9-13, jf. artikel 26

d)

hvis en aktørs status som godkendt økonomisk aktør bevilget efter gennemførelsesbestemmelserne til EF-kodeksen er blevet ophævet

e)

hvis den godkendte økonomiske aktør anmoder herom.

2.   I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b), kan den kompetente myndighed beslutte ikke at trække APEO-certifikatet tilbage, hvis overtrædelserne er af ringe størrelse i forhold til antallet eller omfanget af aktørens importrelaterede aktiviteter.

3.   Tilbagetrækningen får virkning fra dagen efter, at den godkendte økonomiske aktør er blevet underrettet herom.

4.   Den udstedende myndighed underretter straks Kommissionen om tilbagetrækning af APEO-certifikater.

Afdeling 6

Udveksling af oplysninger

Artikel 28

Anmodninger om oplysninger

1.   Den godkendte økonomiske aktør underretter den udstedende myndighed om alle begivenheder, der indtræffer efter, at certifikatet er udstedt, og som kan have indvirkning på, om certifikatet fortsat skal være gyldigt.

2.   Alle relevante oplysninger, som den udstedende myndighed har til rådighed om økonomiske aktører, som den har godkendt, stilles på anmodning til rådighed for Kommissionen og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, hvor de godkendte økonomiske aktører udøver importrelaterede aktiviteter.

Artikel 29

Udveksling af oplysninger om godkendte økonomiske aktører

1.   Kommissionen og de kompetente myndigheder i alle medlemsstater skal i en periode på mindst tre år eller længere, hvis dette kræves i henhold til national lovgivning, lagre og have adgang til følgende oplysninger:

a)

de elektronisk fremsendte data i ansøgningerne

b)

APEO-certifikater, og eventuel ændring eller tilbagetrækning heraf, eller suspension af status som godkendt økonomisk aktør.

2.   Det informationssystemet for IUU-fiskeri, der er omhandlet i artikel 51 i forordning (EF) nr. 1005/2008, kan anvendes i udvekslingen af oplysninger og kommunikationen mellem de kompetente myndigheder og til underretning af Kommissionen og de økonomiske aktører som fastsat i dette kapitel.

3.   Listen over godkendte økonomiske aktører kan offentliggøres af Kommissionen på internettet efter forudgående tilladelse fra de pågældende godkendte økonomiske aktører. Listen holdes ajour.

Artikel 30

Rapporteringsforpligtelser og evaluering

1.   Medlemsstaterne giver oplysninger om anvendelsen af ordningen med godkendte økonomiske aktører som fastsat i dette kapitel i den rapport, som de skal sende til Kommissionen hvert andet år, jf. artikel 55, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008.

2.   På grundlag af disse rapporter og egne observationer evaluerer Kommissionen ordningen med godkendte økonomiske aktører og foretager eventuelle justeringer.

KAPITEL III

Kontrol i forbindelse med fangstattester

Artikel 31

EF-kontrolkriterier

Kontrollen, der skal sikre, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1005/2008 overholdes, jf. artikel 17 i nævnte forordning, koncentreres om risici fastslået på basis af følgende EF-kriterier:

a)

import, eksport eller handel med fiskevarer fremstillet af arter med høj handelsværdi

b)

introduktion af nye fiskevarer eller konstatering af nye handelsmønstre

c)

uoverensstemmelse mellem handelsmønstre og det registrerede fiskeri i en flagstat, især med hensyn til arter eller mængder eller karakteristikaene for flagstatens fiskerflåde

d)

uoverensstemmelse mellem et tredjelands handelsmønstre og registrerede fiskerirelaterede aktiviteter, især med hensyn til karakteristikaene for tredjelandets forarbejdningsindustri eller dets handel med fiskevarer

e)

handelsmønstre, der ikke er økonomisk grundlag for

f)

deltagelse af nyetablerede aktører

g)

væsentlig og pludselig stigning i handelsmængden for en bestemt art

h)

indsendelse af kopier af fangstattester sammen med forarbejdningserklæringer, jf. bilag IV til forordning (EF) nr. 1005/2008, fx hvis fangsten er blevet opdelt under produktionen

i)

forhåndsmeddelelse, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1005/2008, er ikke indsendt rettidigt eller mangelfulde oplysninger

j)

uoverensstemmelse mellem de fangstdata, som aktøren har indsendt, og andre oplysninger, som den kompetente myndighed ligger inde med

k)

fartøjer eller fartøjsejere, der er mistænkt for at deltage eller have deltaget i IUU-fiskeri

l)

fartøjer, der for nylig har skiftet navn, flag eller registreringsnummer

m)

flagstat er ikke meddelt, jf. artikel 20 i forordning (EF) nr. 1005/2008, eller der foreligger oplysninger om mulige uregelmæssigheder i forbindelse med en given flagstats validering af fangstattester (fx hvis en kompetent myndigheds stempel eller valideringsstempel er bortkommet, stjålet eller forfalsket)

n)

formodede mangler ved en flagstats kontrolordning

o)

aktører, der tidligere har deltaget i ulovlige aktiviteter, som er forbundet med en potentiel risiko for IUU-fiskeri.

Artikel 32

Rapporteringsforpligtelser og evaluering

1.   Medlemsstaterne giver oplysninger om anvendelsen af de EF-kriterier, der er omhandlet i artikel 31, i den rapport, som de skal indsende til Kommissionen hvert andet år, jf. artikel 55, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008.

2.   På grundlag af disse rapporter og egne observationer evaluerer Kommissionen EF-kriterierne og foretager eventuelle justeringer.

KAPITEL IV

Samarbejde med tredjelande

Artikel 33

Administrativt samarbejde med tredjelande om fangstattester

1.   Bilag IX til denne forordning indeholder de administrative aftaler, der er vedtaget som led i det administrative samarbejde, jf. artikel 20, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1005/2008, og efter hvilke fangstattester udstedes, valideres og indsendes elektronisk eller erstattes af elektroniske sporingssystemer, der sikrer, at myndighederne anvender samme kontrolniveau.

2.   Kommissionen underretter senest 15 arbejdsdage efter vedtagelsen af en ny administrativ aftale om gennemførelse af fangstattestbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1005/2008 medlemsstaternes kompetente myndigheder om en sådan vedtagelse, offentliggør oplysningerne på sit websted hurtigst muligt og ajourfører bilag IX til nærværende forordning.

AFSNIT III

OBSERVATIONER

Artikel 34

Skema til indsendelse af oplysninger om observerede fiskerfartøjer

1.   Det skema, der skal anvendes til indsendelse af oplysninger om observerede fiskerfartøjer, jf. artikel 49, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008, findes i bilag XA til nærværende forordning.

2.   Vejledningen for udfyldelse af skemaet omhandlet i stk. 1 findes i bilag XB til denne forordning.

AFSNIT IV

GENSIDIG BISTAND

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 35

Anvendelsesområde

1.   I dette afsnit fastsættes vilkårene for medlemsstaternes administrative samarbejde med hinanden, med tredjelande, med Kommissionen og med det organ, som Kommissionen har udpeget for at sikre, at forordning (EF) nr. 1005/2008 og denne forordning anvendes korrekt.

2.   Bestemmelserne i dette afsnit forpligter ikke medlemsstaterne til at yde hinanden bistand, hvis der er sandsynlighed for, at bistanden er skadelig for deres nationale retssystem, den offentlige orden, sikkerheden eller andre grundlæggende interesser. Inden den medlemsstat, der er blevet anmodet om bistand, afviser en anmodning om bistand hører den medlemsstat, der anmoder om bistand, for at fastslå, om der kan ydes delvis bistand på særlige betingelser. Hvis en anmodning om bistand ikke kan efterkommes, underrettes den anmodende medlemsstat og Kommissionen straks herom, ligesom der gives en begrundelse.

3.   Denne forordning berører ikke medlemsstaternes anvendelse af reglerne for strafferetspleje og gensidig retshjælp i straffesager, herunder reglerne om tavshedspligt i forbindelse med forundersøgelse.

Artikel 36

Beskyttelse af personoplysninger

1.   Denne forordning opretholder og griber på ingen måde ind i beskyttelsesniveauet for fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger efter EF-bestemmelserne og nationale forskrifter, og den ændrer navnlig ikke medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med deres behandling af personoplysninger efter direktiv 95/46/EF og heller ikke de forpligtelser, der påhviler EF-institutioner eller -organer i forbindelse med deres behandling af personoplysninger efter forordning (EF) nr. 45/2001 som led i udøvelsen af deres ansvar. Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at alle de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF overholdes.

2.   De rettigheder, som enkeltpersoner har med hensyn til de oplysninger, der er registreret om dem, og som behandles i nationale datasystemer, udøves efter lovgivningen i den medlemsstat, der har lagret de pågældende personers personoplysninger, især bestemmelserne vedrørende gennemførelse af direktiv 95/46/EF, mens rettighederne i forbindelse med oplysninger, der er registreret i, og som behandles i EF-datasystemer, udøves efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 37

Brug af oplysninger og sikring af tavshedspligt og forretningshemmeligheder

1.   Oplysninger, som den bistandssøgende medlemsstat modtager i henhold til dette afsnit, må kun anvendes til gennemførelse af forordning (EF) nr. 1005/2008, og brugen skal altid være i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. Sådanne oplysninger må kun bruges til andre formål efter forudgående skriftlig høring af den bistandssøgte medlemsstat, som har givet oplysningerne. For sådan brug gælder eventuelle betingelser, som den bistandssøgte medlemsstat har fastsat for ikkeoffentliggørelse af oplysninger, jf. direktiv 95/46/EF. Bruges personoplysninger til andre formål, skal dette ske i overensstemmelse med betingelserne i direktiv 95/46/EF.

2.   Den bistandssøgende medlemsstat tager hensyn til specifikke krav, der gælder i forbindelse med udlevering af oplysninger, såsom sikkerhed og privatlivets fred for så vidt angår personer, der identificeres eller kan identificeres ved hjælp af oplysningerne.

3.   Oplysningerne nyder samme beskyttelse som tilsvarende oplysninger nyder gennem lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem, og hvis det er en EF-institution, som modtager dem, gennem tilsvarende bestemmelser gældende for denne institution. Den bistandssøgende medlemsstat kan påberåbe dem som bevismateriale i administrative eller strafferetlige sager efter lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

4.   Oplysninger, der videregives til personer, som arbejder for offentlige nationale myndigheder eller Kommissionen, er undergivet krav om tavshedspligt og forretningshemmeligheder, hvis udlevering af sådanne oplysninger er til skade for:

a)

beskyttelsen af privatlivets fred og fysiske personers integritet, navnlig efter EF-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger

b)

en fysisk eller juridisk persons forretningsmæssige interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

c)

retssager og juridisk rådgivning, eller

d)

formålet med inspektioner og undersøgelser.

5.   Stk. 4 anvendes ikke, hvis udlevering er nødvendig for at standse IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, og den myndighed, der giver oplysningerne er indforstået med udleveringen.

Artikel 38

Omkostninger

Medlemsstaterne bærer selv omkostningerne i forbindelse med anmodninger om bistand og giver afkald på alle krav om godtgørelse af udgifter i forbindelse med dette afsnits anvendelse.

Artikel 39

Central myndighed

1.   Hver medlemsstat udpeger et centralt forbindelseskontor, der er ansvarlig for dette afsnits anvendelse.

2.   Hver medlemsstat underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om det centrale forbindelseskontors identitet og holder sådanne oplysninger ajour.

3.   Kommissionen offentliggør og ajourfører listen over de centrale forbindelseskontorer i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 40

Opfølgningsforanstaltninger

1.   Hvis nationale myndigheder som reaktion på en anmodning om bistand baseret på dette afsnit eller efter spontan udveksling af oplysninger beslutter at træffe foranstaltninger, der kun kan gennemføres med tilladelse fra eller på anmodning af en retsinstans, meddeler de den pågældende medlemsstat og Kommissionen alle oplysninger om sådanne foranstaltninger, der vedrører IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, eller overtrædelser af nærværende forordning.

2.   Enhver sådan meddelelse kræver forudgående tilladelse fra retsinstansen, hvis der er krav herom i den nationale lovgivning.

KAPITEL II

Oplysninger uden forudgående anmodning

Artikel 41

Oplysninger uden forudgående anmodning

1.   Hvis en medlemsstat bliver opmærksom på potentielt IUU-fiskeri eller potentielle overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, eller har begrundet mistanke om, at der er risiko for sådant fiskeri eller sådanne overtrædelser, giver den hurtigst muligt den pågældende medlemsstat og Kommissionen meddelelse herom. En sådan meddelelse skal indeholde alle nødvendige oplysninger og sendes via den centrale myndighed, jf. artikel 39.

2.   Hvis en medlemsstat træffer håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse med IUU-fiskeri eller overtrædelser som omhandlet i stk. 1, giver den de øvrige berørte medlemsstater og Kommissionen meddelelse herom via den centrale myndighed, jf. artikel 39.

3.   Alle meddelelser efter denne artikel er skriftlige.

KAPITEL III

Anmodninger om bistand

Artikel 42

Definitioner

Ved anvendelsen af dette afsnit forstås ved »anmodning om bistand« en anmodning fra én medlemsstat til en anden om:

a)

oplysninger

b)

håndhævelsesforanstaltninger, eller

c)

administrativ meddelelse.

Artikel 43

Almindelige betingelser

1.   Den bistandssøgende medlemsstat sikrer, at alle anmodninger om bistand indeholder tilstrækkelige oplysninger til at sætte den bistandssøgte medlemsstat i stand til at efterkomme anmodningen, herunder eventuelt nødvendigt bevismateriale, der kan tilvejebringes på den bistandssøgende medlemsstats område.

2.   Anmodninger om bistand begrænses til behørigt begrundede tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at der har fundet IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser sted, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, og hvor den bistandssøgende medlemsstat ikke selv er i stand til at fremskaffe de nødvendige oplysninger eller træffe de nødvendige foranstaltninger.

Artikel 44

Fremsendelse af anmodninger og svar

1.   Det er kun den centrale myndighed i den bistandssøgende medlemsstat eller Kommissionen, der kan indsende anmodninger til den centrale myndighed i den bistandssøgte medlemsstat. Alle svar på anmodninger meddeles på samme måde.

2.   Anmodninger om gensidig bistand og de respektive svar skal være skriftlige.

3.   Inden der fremsættes anmodninger, aftaler de berørte centrale myndigheder, hvilke sprog der skal anvendes ved anmodning om og meddelelse af oplysninger. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, formidles anmodningerne på de(t) officielle sprog i den bistandssøgende medlemsstat og svarene på de(t) officielle sprog i den bistandssøgte medlemsstat.

Artikel 45

Anmodninger om oplysninger

1.   Efter anmodning fra en bistandssøgende medlemsstat eller Kommissionen udleverer en bistandssøgt medlemsstat alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at fastslå, om der har fundet IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser sted, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, eller for at fastslå, om det er begrundet mistanke om, at sådant fiskeri eller sådanne overtrædelser vil finde sted. Sådanne oplysninger udleveres via den centrale myndighed, jf. artikel 39.

2.   På anmodning af den bistandssøgende medlemsstat eller Kommissionen foretager den bistandssøgte medlemsstat den fornødne administrative undersøgelse af aktiviteter, der er eller af den bistandssøgende medlemsstat formodes at være IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008. Den bistandssøgte medlemsstat underretter den bistandssøgende medlemsstat og Kommissionen om resultaterne af sådanne administrative undersøgelser.

3.   På anmodning af den bistandssøgende medlemsstat eller Kommissionen kan den bistandssøgte medlemsstat give tilladelse til, at en embedsmand fra den bistandssøgende medlemsstat ledsager den bistandssøgte medlemsstats embedsmænd eller Kommissionens tjenestemænd under administrative undersøgelser som omhandlet i stk. 2. Hvis visse handlinger ifølge de nationale strafferetsplejeregler kun må udføres af embedsmænd, der specifikt er udpeget hertil efter den nationale lovgivning, deltager den bistandssøgende medlemsstats embedsmænd ikke i sådanne handlinger. De deltager under ingen omstændigheder i ransagninger eller den formelle afhøring af personer inden for straffelovens rammer. Den bistandssøgende medlemsstats embedsmænd, som er til stede i den bistandssøgte medlemsstat, skal til enhver tid kunne fremvise en skriftlig fuldmagt med angivelse af deres identitet og officielle adkomst til at medvirke i sagen.

4.   På anmodning af den bistandssøgende medlemsstat udleverer den bistandssøgte medlemsstat alle dokumenter eller bekræftede kopier, den ligger inde med om IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008.

5.   Standardskemaet for udveksling af oplysninger efter anmodning findes i bilag XI.

Artikel 46

Anmodninger om håndhævelsesforanstaltninger

1.   På anmodning af en bistandssøgende medlemsstat eller af Kommissionen træffer en bistandssøgt medlemsstat på grundlag af det bevismateriale, der er omhandlet i artikel 43, alle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at enhver form for IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, på dets område eller i de farvande, der henhører under dens højhedsområde eller jurisdiktion, straks ophører.

2.   Den bistandssøgte medlemsstat kan høre den bistandssøgende medlemsstat og Kommissionen, når den træffer håndhævelsesforanstaltninger som omhandlet i stk. 1.

3.   Den bistandssøgte medlemsstat meddeler via den centrale myndighed, jf. artikel 39, den bistandssøgende medlemsstat, de øvrige berørte medlemsstater og Kommissionen, hvilke foranstaltninger den har truffet, og hvilken virkning de har.

Artikel 47

Svarfrist i forbindelse med anmodninger om oplysninger og håndhævelsesforanstaltninger

1.   Den bistandssøgte medlemsstat skal udlevere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, og artikel 46, stk. 3, hurtigst muligt og senest fire uger efter datoen for modtagelse af anmodningen. Den bistandsansøgte medlemsstat kan aftale en anden frist med den bistandssøgende medlemsstat eller Kommissionen.

2.   Hvis den bistandssøgte medlemsstat ikke er i stand til at besvare anmodningen inden fristens udløb, underretter den skriftligt den bistandssøgende medlemsstat eller Kommissionen om, hvorfor den ikke er i stand til det, og oplyser, hvornår den regner med at kunne besvare anmodningen.

Artikel 48

Anmodninger om administrativ meddelelse

1.   På anmodning af en bistandssøgende medlemsstat giver den bistandssøgte medlemsstat efter sine nationale regler for meddelelse af tilsvarende akter og beslutninger modtageren meddelelse om alle akter og beslutninger på anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1005/2008, der er vedtaget af de administrative myndigheder i den bistandssøgende medlemsstat, og som skal forkyndes på den bistandssøgte medlemsstats område.

2.   Anmodninger om meddelelse fremsættes ved hjælp af standardskemaet som vist i bilag XII til denne forordning.

3.   Den bistandssøgte medlemsstat sender sit svar til den bistandssøgende myndighed straks efter meddelelsen via den centrale myndighed, jf. artikel 39. Besvarelse sker ved hjælp af standardskemaet som vist i bilag XII til denne forordning.

KAPITEL IV

Forbindelser med Kommissionen

Artikel 49

Kommunikation mellem medlemsstaterne og Kommissionen

1.   Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger om metoder, praksis eller observerede tendenser, som har eller mistænkes for at have relation til IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, så snart sådanne oplysninger foreligger.

2.   Kommissionen giver medlemsstaterne alle oplysninger, der kan være til gavn for dem i bestræbelserne for at håndhæve gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1005/2008, så snart sådanne oplysninger foreligger.

Artikel 50

Samordning gennem Kommissionen

1.   Hvis en medlemsstat bliver opmærksom på aktiviteter, der anses for eller formodes at være IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2005, og som er særlig relevant på EF-plan, giver den hurtigst muligt Kommissionen alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at fastslå de faktiske omstændigheder. Kommissionen videresender oplysningerne til de øvrige berørte medlemsstater.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses aktiviteter, der udgør IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, for at være særligt relevante på EF-plan, især hvis:

a)

de har eller kunne have forbindelse med andre medlemsstater, eller

b)

hvis medlemsstaten anser det for sandsynligt, at lignende aktiviteter også har fundet sted i andre medlemsstater.

3.   Hvis Kommissionen mener, at aktiviteter, der udgør IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, har fundet sted i én eller flere andre medlemsstater, underretter den de berørte medlemsstater, som hurtigst muligt iværksætter en undersøgelse, herom. Medlemsstaterne underretter hurtigst muligt Kommissionen om resultaterne af en sådan undersøgelse.

KAPITEL V

Forbindelser med tredjelande

Artikel 51

Udveksling af oplysninger med tredjelande

1.   Hvis en medlemsstat fra et tredjeland modtager oplysninger, der er relevante for at sikre, at forordning (EF) nr. 1005/2008 og nærværende forordning anvendes korrekt, videregiver den sådanne oplysninger til de øvrige berørte medlemsstater via den centrale myndighed, hvis den efter bilaterale bistandsaftaler med det pågældende tredjeland har lov til at gøre dette.

2.   En medlemsstat kan via sin centrale myndighed videregive oplysninger, som det har modtaget som led i dette afsnit, til et tredjeland i henhold til en bilateral bistandsaftale med det pågældende tredjeland. Sådan meddelelse finder sted efter høring af den medlemsstat, der oprindeligt gav oplysningerne og i overensstemmelse med EF-lovgivning og national lovgivning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

3.   Kommissionen kan som led i fiskeriaftaler indgået mellem Fællesskabet og tredjelande eller som led i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer eller lignende organer, som Fællesskabet er kontraherende part eller ikkekontraherende samarbejdspart i, videregive relevante oplysninger om IUU-fiskeri eller alvorlige overtrædelser, jf. artikel 42, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1005/2008, til andre parter i sådanne aftaler, organisationer eller organer, hvis den medlemsstat, der udleverede oplysningerne, er indforstået hermed.

KAPITEL VI

Overgangsbestemmelser

Artikel 52

Oprettelse af et informationssystem for IUU-fiskeri

I afventning af, at der oprettes et informationssystem for IUU-fiskeri, jf. artikel 51, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1005/2008, samarbejder medlemsstaternes kompetente myndigheder som led i dette afsnit med hinanden og med Kommissionen gennem de eksisterende informationsordninger.

AFSNIT V

ÆNDRINGER

Artikel 53

Ændringer af forordning (EF) nr. 1005/2008

Bilag I til forordning (EF) nr. 1005/2008, der indeholder listen over produkter, som ikke falder ind under definitionen af »fiskevarer« i artikel 2, stk. 8, i den pågældende forordning, ændres som fastsat i bilag XIII til nærværende forordning.

AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 54

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 22. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.

(2)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(5)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(6)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG I

Frist for forhåndsmeddelelse for visse typer fiskevarer, jf. artikel 1

Forhåndsmeddelelsesfrist på fire timer

Fiskerfartøjers landing af ferske fiskevarer i udpegede EF-havne


BILAG IIA

Skema til forhåndsmeddelelse for tredjelandsfiskerfartøjer, jf. artikel 2, stk. 1

Image


BILAG IIB

Skema til forhåndsmeddelelse for tredjelandsfiskerfartøjer, jf. artikel 2, stk. 2

Image


BILAG IIIA

Skema til forhåndserklæringer om landing, jf. artikel 3, stk. 1

Image


BILAG IIIB

Skema til forhåndserklæringer om omladning, jf. artikel 3, stk. 2

(obligatorisk for både donor- og modtagerfartøj)

Image


BILAG IV

EF-FANGSTATTEST

Forenklet skema for fiskevarer, som opfylder kravene i denne forordnings artikel 6

Image

Image

Tillæg

Transportoplysninger

Image


BILAG V

Fangstdokumentationsordninger, der er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, og som anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1005/2005

Del I

Fangstdokumentationsordninger, der anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1005/2005:

fangstdokumentationsordningen for Dissostichus spp. som fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1035/2001 af 22. maj 2001 om en dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp (1)

ICCAT's fangstdokumentationsprogram for almindelig tun som fastsat ved ICCAT's henstilling 08-12 om ændring af henstilling 07-10 om et ICCAT-fangstdokumentationsprogram for almindelig tun.

Del II

Fangstdokumentationsordninger, der anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1005/2005, forudsat at visse yderligere betingelser opfyldes:

CCSBT (Kommissionen for Bevarelse af Sydlig Tun) — Resolution om gennemførelse af en CCSBT-fangstdokumentationsordning (vedtaget på det femtende årsmøde — 14.-17. oktober 2008. Foruden fangstdokumenterne og de dertil knyttede dokumenter, der valideres efter CCSBT-fangstdokumentationsordningen, indsender importøren til myndighederne i importmedlemsstaten de transportoplysninger, der er nærmere beskrevet i tillægget om transportoplysninger i bilag II til forordning (EF) nr. 1005/2008.


(1)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 1.


BILAG VI

Indsendelsesfrister for fangstattester for varepartier omhandlet i artikel 8

Fangstattester indgives senest fire timer før, at partierne ankommer til Fællesskabet

Fiskevarepartier, der kommer ind i Fællesskabet ad luftvejen

Fangstattester indgives senest to timer før, at partierne ankommer til Fællesskabet

Fiskevarepartier, der kommer ind i Fællesskabet ad landevejen

Fangstattester indgives senest fire timer før, at partierne ankommer til Fællesskabet

Fiskevarepartier, der kommer ind i Fællesskabet pr. jernbane


BILAG VII

Image

Image

Image


BILAG VIII

Image


BILAG IX

Administrativt samarbejde med flagstater om gennemførelsen af fangstattestbestemmelserne (artikel 12, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1005/2008)


BILAG XA

Skema til fremsendelse af oplysninger om observerede fiskerfartøjer

Image


BILAG XB

Vejledning for udfyldelse af skemaet i bilag XA

ANFØR SÅ MANGE OPLYSNINGER SOM MULIGT

1.

Fartøjets navn, kaldesignal, flag og om muligt registrerings- og Lloyd’s/IMO-nummer konstateres visuelt eller ved radiokontakt med fartøjerne (kilden til disse oplysninger skal anføres).

2.

Særlige kendetegn: anfør om fartøjets navn og registreringshavn var synlig eller ej. Farve på skrog og overbygning, antal master, broens placering og skorstenens højde mv. registreres.

3.

Fartøjstype: beskriv fartøjstypen og det observerede materiel (fx. langlinefartøj, trawler, fabriksskib, transportfartøj).

4.

Position: den første observation af fartøjet registreres, herunder fiskeriområde/underområde/afsnit.

5.

Det observerede fartøjs aktivitet: tidspunktet for observationen, fartøjets aktivitet på dette tidspunkt og kurs (grader) registreres. Registrer, om fartøjet var i færd med at fiske, udsætte fiskeredskaber, trawle, trække eller andre aktiviteter. Der er afsat plads til fem observationer af det samme fartøj, men hvis der er behov for mere plads, udfyldes denne del på skemaets bagside eller på et særskilt ark. Registrer, hvorvidt der benyttes en line, som skal afskrække fugle.

6.

Registrering af observation: anfør, om observationen af fartøjet blev registreret på video eller med fotografier (registrer under »Bemærkninger«, hvor dokumentation opbevares).

7.

Bemærkninger: anfør fartøjets kurs. Giv et resumé af eventuelle radiosamtaler med angivelse af navn, nationalitet og position, der ifølge den eller de kontaktede person(er) om bord på det observerede fartøj.

8.

Diagram over fartøjet: fartøjets profil tegnes med angivelse af særlige kendetegn, som kunne benyttes til identifikation.


BILAG XI

Standardskema til udveksling af oplysninger efter anmodning i henhold til artikel 45

Image

Image


BILAG XII

Standardskema til anmodning om administrativ meddelelse, jf. artikel 48

Image

Image


BILAG XIII

Liste over varer, som er udelukket fra definitionen af »fiskevarer« i artikel 2, nummer 8), i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

Ferskvandsfiskevarer, herunder

0301 91 — Andre levende fisk: Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 — Andre levende fisk: Ål (Anguilla-arter)

0301 93 — Andre levende fisk: Karpe

ex 0301 99 — Andre fisk: Ferskvandsfisk (KN 0301 99 11 og 0301 99 19)

0302 11 — Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 — Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

0302 66 — Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Ål (Anguilla-arter)

ex 0302 69 — Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Ferskvandsfisk (KN 0302 69 11 og 0302 69 19)

0303 11 — Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), undtagen lever, rogn og mælke deraf

0303 21 — Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 — Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

0303 76 — Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Ål (Anguilla-arter)

ex 0303 79 — Andre fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Ferskvandsfisk (KN 0303 79 11 og 0303 79 19)

ex 0304 19 — Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet: Ferskvandsfisk (KN 0304 19 13, 0304 19 15, 0304 19 17, 0304 19 19 og 0304 19 91)

ex 0304 29 — Filet, frosset: af ferskvandsfisk (KN 0304 29 13, 0304 29 15, 0304 29 17 og 0304 29 19)

ex 0304 99 — Andet fiskekød, frosset: af ferskvandsfisk (KN 0304 99 21)

ex 0305 30 — Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget: af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar), og donaulaks (Hucho hucho), saltet eller i saltlage (KN 0305 30 30); af ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster), af karpe (ex KN 0305 30 90)

ex 0305 41 — Fisk, røget, herunder filet: Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

ex 0305 49 — Fisk, røget, herunder filet: Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster) (KN 0305 49 45), ål (Anguilla-arter) (KN 0305 49 50), karpe (ex KN 0305 49 80)

ex 0305 59 — Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget: Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Onchorhynchus chrysogaster), karpe (ex KN 0305 59 80)

ex 0305 69 — Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage: Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho) (KN 0305 69 50), ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Onchorhynchus chrysogaster), karpe (ex KN 0305 69 80)

ex 0306 19 — Andre krebsdyr, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde, frosne: Ferskvandskrebs (KN 0306 19 10)

ex 0306 29 — Andre krebsdyr, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde, ikke frosne: Ferskvandskrebs (KN 0306 29 10)

1604 11 00 — Fisk, tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtagen hakket: Laks

ex 1604 19 — Fisk, tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtagen hakket: Salmonidae, undtagen laks (KN 1604 19 10)

ex 1604 20 — Anden fisk, tilberedt eller konserveret: af laks (KN 1604 20 10), af salmonidae, undtagen laks (KN 1604 20 30)

ex 1605 40 00 — Andre krebsdyr, tilberedt eller konserveret: Ferskvandskrebs, kogt med dild, frosset

Akvakulturprodukter, der stammer fra fiskeyngel eller larver

0301 10 — Akvariefisk

0307 10 — Østers, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

Kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten

0307 21 — Levende, ferske eller kølede (KN 0307 21 00)

0307 29 — I andre tilfælde

Muslinger

0307 31 — Levende, ferske eller kølede

0307 39 — I andre tilfælde

ex 1605 90 — Andre varer (KN 1605 90 11 og 1605 90 19)

0307 60 00 — Snegle, undtagen havsnegle

0305 10 00 — Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

ex 1605 90 30 — Andre krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret (kammuslinger, østers, snegle)

1605 90 00 — Andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret.


(1)  KN-koder i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/2008 (EUT L 291 af 31.10.2008).


27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1011/2009

af 26. oktober 2009

om fastsættelse for regnskabsåret 2010 af de nedskrivningskoefficienter, der skal benyttes ved interventionsopkøb af landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 4, stk. 1, litra d), i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers regnskabsføring af offentlig oplagring (2) skal der inden for rammerne af de offentlige oplagringsoperationer ske en finansiering af nedskrivningen af de oplagrede produkter.

(2)

De nærmere regler for beregning af nedskrivningen er fastsat i bilag VIII, nr. 1, 2 og 3, til forordning (EF) nr. 884/2006. Nedskrivningsprocenten på tidspunktet for købet af landbrugsprodukterne svarer højst til forskellen mellem opkøbsprisen og den forventede salgspris for hvert produkt. Procentsatsen fastsættes for hvert produkt inden regnskabsårets begyndelse. Kommissionen kan endvidere begrænse nedskrivningen på opkøbstidspunktet til en procentdel af denne nedskrivningsprocent, der ikke kan være lavere end 70 % af den samlede nedskrivning.

(3)

For regnskabsåret 2010 bør der derfor for visse produkter fastsættes koefficienter, som interventionsorganerne skal multiplicere værdien af de månedlige opkøb af disse produkter med, for at de kan beregne nedskrivningsbeløbene.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de i bilaget anførte produkter, som efter opkøb til offentlig intervention indgår på lager eller overtages af interventionsorganerne i perioden fra 1. oktober 2009 til 30. september 2010, multiplicerer interventionsorganerne værdien af de hver måned opkøbte produkter med de nedskrivningskoefficienter, der er anført i nævnte bilag.

Artikel 2

De udgiftsbeløb, der er beregnet under hensyntagen til den i artikel 1 omhandlede nedskrivning, meddeles Kommissionen i forbindelse med de meddelelser, der udarbejdes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 (3).

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 35.

(3)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.


BILAG

NEDSKRIVNINGSKOEFFICIENTER, SOM VÆRDIEN AF DE MÅNEDLIGE OPKØB SKAL MULTIPLICERES MED

Produkt

Koefficient

Bageegnet blød hvede

0,02

Byg

0,02

Sorghum

0,02

Skummetmælkspulver

0,10


27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1012/2009

af 26. oktober 2009

om fastsættelse for bogføringsåret 2010 for EGFL af de rentesatser, der skal anvendes ved beregningen af de finansielle omkostninger for opkøb, oplagring og afsætning af interventionsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 4, stk. 1, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers bogføring af operationer vedrørende offentlig oplagring (2) er det fastsat, at udgifterne til de finansielle omkostninger for de af medlemsstaterne tilvejebragte midler til køb af interventionsprodukter bestemmes efter reglerne i bilag IV til nævnte forordning på grundlag af en ensartet rentesats for EF.

(2)

Den ensartede rentesats for EF svarer til gennemsnittet af EURIBOR-terminsrentesatserne for tre- og tolvmånederslån, der blev registreret i de seks måneder inden den meddelelse fra medlemsstaterne, der er fastsat i bilag IV, punkt I.1, stk. 1, til forordning (EF) nr. 884/2006, idet de vægtes med henholdsvis en tredjedel og to tredjedele. Denne sats skal fastsættes i begyndelsen af hvert bogføringsår for EGFL.

(3)

Hvis den rentesats, en medlemsstat har meddelt, er lavere end den ensartede rentesats for EF, fastsættes der dog en særlig rentesats for denne medlemsstat, jf. bilag IV, punkt I.2, stk. 2, til forordning (EF) nr. 884/2006.

(4)

Hvis en medlemsstat, jf. bilag IV, punkt I.2, stk. 3, til forordning (EF) nr. 884/2006, ikke fremsender en meddelelse i den form og inden for den frist, der er nævnt i bilag IV, punkt I.2, stk. 1, anses denne medlemsstats rentesats for at være nul. Hvis en medlemsstat meddeler, at den ikke har anvendt nogen rentesats, fordi landbrugsprodukter ikke var anbragt på interventionslagre i referenceperioden, anvendes den af Kommissionen fastsatte ensartede rentesats for denne medlemsstat. Danmark, Letland, Luxembourg, Malta, Portugal og Rumænien har oplyst, at de ikke har afholdt renteudgifter, fordi landbrugsprodukter ikke var anbragt på interventionslagre i referenceperioden.

(5)

På grundlag af medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen bør rentesatserne for bogføringsåret 2010 for EGFL fastsættes under hensyn til ovenstående elementer.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For udgifterne til de finansielle omkostninger for de af medlemsstaterne tilvejebragte midler til opkøb af interventionsprodukter, som skal bogføres i bogføringsåret 2010 for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), fastsættes rentesatserne i bilag IV til forordning (EF) nr. 884/2006 i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i nævnte forordning som følger:

a)

0,0 % for den særlige rentesats, der anvendes i Cypern og Estland

b)

0,5 % for den særlige rentesats, der anvendes i Tyskland og Finland

c)

0,6 % for den særlige rentesats, der anvendes i Irland, Italien og Sverige

d)

1,0 % for den særlige rentesats, der anvendes i Østrig

e)

1,1 % for den særlige rentesats, der anvendes i Belgien

f)

1,5 % for den ensartede rentesats i EF, der anvendes i de øvrige medlemsstater.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 35.


27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/46


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1013/2009

af 26. oktober 2009

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 134, artikel 144, stk. 1, og artikel 192, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 19, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (2) skal importørerne af oste på indførselsangivelsen angive visse oplysninger om sammensætningen af de oste, der importeres under de i forordningens artikel 5 nævnte kontingenter. Som følge heraf skal de kompetente myndigheder i medlemsstaterne meddele sammensætningen af visse oste, hvis de indholdsprocenter, der nævnes i bilag XIII til forordningen, overskrides. Selv om oplysningerne i disse angivelser er nyttige, er de ikke uundværlige for markedsforvaltningen. Det er derfor hensigtsmæssigt at forenkle og lette den administrative byrde for de handlende og de nationale myndigheder ved at lade forordningens artikel 19, stk. 3, og bilag XIII udgå.

(2)

Artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2535/2001 fastsætter som en generel regel, at licensansøgninger vedrørende import fra den 1. januar til den 30. juni under de i afsnit 2, kapitel 1, omhandlede kontingenter kun må indgives fra den 20. november til den 30. november i det foregående år. Vedrørende import af newzealandsk smør i henhold til artikel 34 i forordningen fastsætter artikel 34a, stk. 3, at der kun kan indgives licensansøgninger i de første ti dage af november for import fra den 1. januar til den 30. juni, og artikel 35a, stk. 2 fastsætter fristen for medlemsstaternes meddelelse af ansøgernes navne og adresser under hensyntagen til de i artikel 34a, stk. 3, fastsatte perioder. Af harmoniserings- og forenklingshensyn er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at den generelle regel for ansøgninger om importlicenser også gælder for de newzealandske smørkontingenter. Artikel 34a og 35a bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Stk. 1 i artikel 39 i forordning (EF) nr. 2535/2001, der fejlagtigt blev ophævet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2006 (3) om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001, bør genindføres.

(4)

Forordning (EF) nr. 2535/2001 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 19, stk. 3, udgår.

2)

Artikel 34a, stk. 3, affattes således:

»3.   Licensansøgninger kan kun indgives i de perioder, der er fastsat i artikel 14, stk. 1.«

3)

I artikel 35a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Senest femte arbejdsdag efter ansøgningsfristen meddeler medlemsstaterne ansøgningerne for hvert produkt til Kommissionen.«

b)

Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Senest femte arbejdsdag efter ansøgningsfristen meddeler medlemsstaterne Kommissionen tillige ansøgernes navne og adresser opdelt efter kontingentnummer. Meddelelsen skal fremsendes elektronisk på grundlag af det forlæg, som Kommissionen har stillet til rådighed for medlemsstaterne.«

4)

Artikel 39 affattes således:

»Artikel 39

1.   Ved kontrol af newzealandsk smør tages der hensyn til alle de mængder, som der i den pågældende kontingentperiode er antaget angivelser til overgang til fri omsætning for.

2.   Medlemsstaterne meddeler senest den 31. januar efter udgangen af et givet kontingentår Kommissionen de definitive månedlige mængder produkter og den samlede mængde produkter for det kontingentår, der er antaget angivelser til overgang til fri omsætning for inden for rammerne af toldkontingentet i stk. 1 i løbet af det foregående kontingentår.

3.   Den månedlige meddelelse gives senest den tiende i måneden efter den måned, hvor angivelserne til overgang til fri omsætning blev antaget.«

5)

Bilag XIII udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29.

(3)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 54.


27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1014/2009

af 26. oktober 2009

om forbud mod fiskeri efter sild i EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N fra fartøjer, der fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar 2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2009.

(1)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2009 er opbrugt.

(2)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2009 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 22 af 26.1.2009, s. 1.


BILAG

Nr.

25/T&Q

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

HER/5B6ANB

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

EF-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

Dato

24.9.2009


27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/50


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1015/2009

af 26. oktober 2009

om forbud mod fiskeri efter berycider i EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører portugisisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1359/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2009 og 2010 (3) er der fastsat kvoter for 2009 og 2010.

(1)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2009 er opbrugt.

(2)

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand bør derfor forbydes –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2009 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 352 af 31.12.2008, s. 1.


BILAG

Nr.

7/DSS

Medlemsstat

Portugal

Bestand

ALF/3X14-

Art

Berycider (Beryx spp.)

Område

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

Dato

1.10.2009


DIREKTIVER

27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/52


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/123/EF

af 21. oktober 2009

om ændring af direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med direktiv 2005/35/EF (3) samt med dette direktiv er at harmonisere definitionen af ulovlig forurening fra skibe begået af fysiske eller juridiske personer, omfanget af deres ansvar og de strafferetlige sanktioner, som fysiske personer kan idømmes for sådanne strafbare handlinger.

(2)

Den 23. oktober 2007 annullerede (4) De Europæiske Fællesskabers Domstol Rådets rammeafgørelse 2005/667/RIA af 12. juli 2005 om skærpelse af de strafferetlige rammer med henblik på håndhævelse af lovgivningen til bekæmpelse af forurening fra skibe (5), der havde suppleret direktiv 2005/35/EF, hvad angår strafferetlige foranstaltninger. Nærværende direktiv bør udfylde det retlige tomrum, der fulgte af dommen.

(3)

Strafferetlige sanktioner, der er udtryk for samfundets misbilligelse på en anden måde end administrative sanktioner, forstærker efterlevelsen af den gældende lovgivning vedrørende forurening fra skibe og bør være tilstrækkeligt strenge til at afskrække potentielle forurenere fra at overtræde lovgivningen.

(4)

Der er allerede vedtaget et sammenhængende sæt lovgivningsforanstaltninger på EU-niveau med henblik på at øge søfartssikkerheden og medvirke til at forhindre forurening fra skibe. Den pågældende lovgivning er rettet til flagstater, skibsredere og befragtere, klassifikationsselskaber samt havne- og kyststater. Det eksisterende sanktionssystem for ulovlige udtømninger af forurenende stoffer fra skibe, som supplerer denne lovgivning, bør styrkes yderligere gennem indførelse af strafferetlige sanktioner.

(5)

Fælles regler om strafferetlige sanktioner giver mulighed for at bruge mere effektive efterforskningsmetoder og sikre et mere effektivt samarbejde i og mellem medlemsstaterne.

(6)

Medlemsstaterne bør også gennemføre effektive, proportionale og afskrækkende sanktioner over for juridiske personer i hele Fællesskabet, idet forurening fra skibe i vid udstrækning begås i juridiske personers interesse eller til deres fordel.

(7)

Der bør ikke være andre undtagelser fra anvendelsen af direktiv 2005/35/EF end de undtagelser, der er fastsat i nærværende direktiv. Visse kategorier af fysiske og juridiske personer, såsom lastejere eller klassifikationsselskaber, bør derfor omfattes af nævnte direktivs anvendelsesområde.

(8)

Dette direktiv bør forpligte medlemsstaterne til i deres nationale lovgivning at fastsætte strafferetlige sanktioner for de udtømninger af forurenende stoffer, som dette direktiv finder anvendelse på. Dette direktiv bør ikke skabe forpligtelser med hensyn til anvendelsen af sådanne sanktioner eller andre retshåndhævelsesordninger i individuelle tilfælde.

(9)

I medfør af dette direktiv bør ulovlig udtømning af forurenende stoffer fra skibe betragtes som en strafbar handling, hvis den begås forsætligt, hensynsløst eller groft uagtsomt og forårsager en forringelse af vandkvaliteten. Mindre alvorlige tilfælde af ulovlig udtømning af forurenende stoffer, der ikke forårsager en forringelse af vandkvaliteten, betragtes ikke nødvendigvis som strafbare handlinger. I dette direktiv betegnes denne form for udtømninger som mindre alvorlige tilfælde.

(10)

Behovet for at sikre et højt niveau for sikkerhed og miljøbeskyttelse inden for sektoren for søtransport og behovet for at sikre effektiviteten af princippet om, at forureneren betaler for den skade, som er påført miljøet, indebærer, at gentagelsestilfælde af mindre alvorlige tilfælde, som ikke individuelt, men samlet forårsager en forringelse af vandkvaliteten, bør betragtes som en strafbar handling.

(11)

Dette direktiv berører ikke andre ansvarsordninger for skader forårsaget af forurening fra skibe i henhold til fællesskabsretten, national ret eller folkeretten.

(12)

Jurisdiktionsreglerne med hensyn til strafbare handlinger bør fastlægges i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale ret og i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til folkeretten.

(13)

Medlemsstaterne bør indsende oplysninger til Kommissionen om gennemførelsen af dette direktiv for at sætte Kommissionen i stand til at vurdere dets virkning.

(14)

Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene og kan derfor på grund af den grænseoverskridende karakter af de skader, den omhandlede adfærd kan medføre, og på grund af omfanget og virkningerne af de foreslåede foranstaltninger, bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(15)

Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og afspejles i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(16)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (6) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og i Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(17)

Direktiv 2005/35/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2005/35/EF

I direktiv 2005/35/EF foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

2)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Formålet med dette direktiv er at indarbejde internationale regler om forurening fra skibe i fællesskabsretten og sikre, at de personer, der er ansvarlige for udtømninger af forurenende stoffer, kan gøres til genstand for passende sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, med henblik på at forbedre sikkerheden til søs og øge beskyttelsen af havmiljøet mod forurening fra skibe.«

3)

I artikel 2 tilføjes følgende nummer:

»5)

»juridisk person«: enhver retlig enhed, der har denne status i henhold til gældende national ret, dog ikke stater eller offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige beføjelser eller offentligretlige internationale organisationer.«

4)

Artikel 4 og 5 affattes således:

»Artikel 4

Overtrædelser

1.   Medlemsstaterne sikrer, at udtømninger af forurenende stoffer, herunder mindre alvorlige tilfælde af sådanne udtømninger, i alle de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, betragtes som overtrædelser, hvis de begås forsætligt, hensynsløst eller groft uagtsomt.

2.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, der har begået en overtrædelse som omhandlet i stk. 1, kan gøres ansvarlig herfor.

Artikel 5

Undtagelser

1.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, betragtes ikke som en overtrædelse, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 15, 34, 4.1 eller 4.3, eller i bilag II, regel 13, 3.1.1 eller 3.1.3, i Marpol 73/78.

2.   En udtømning af forurenende stoffer i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), d) og e), betragtes ikke som en overtrædelse fra ejerens, førerens eller besætningens side, hvis den opfylder betingelserne i bilag I, regel 4.2, eller i bilag II, regel 3.1.2, i Marpol 73/78.«

5)

Efter artikel 5 indsættes følgende artikler:

»Artikel 5a

Strafbare handlinger

1.   Medlemsstaterne sikrer, at overtrædelser som omhandlet i artikel 4 og 5 betragtes som strafbare handlinger.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på mindre alvorlige tilfælde, hvis den handling, der er begået, ikke forårsager en forringelse af vandkvaliteten.

3.   Gentagne mindre alvorlige tilfælde, som ikke individuelt, men samlet forårsager en forringelse af vandkvaliteten, betragtes som en strafbar handling, hvis de begås forsætligt, hensynsløst eller groft uagtsomt.

Artikel 5b

Tilskyndelse og medvirken

Medlemsstaterne sikrer, at tilskyndelse eller medvirken til en forsætligt begået handling, jf. artikel 5a, stk. 1 og 3, udgør en strafbar handling.«

6)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Sanktioner

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overtrædelser som omhandlet i artikel 4 og 5 kan straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.«

7)

Efter artikel 8 indsættes følgende artikler:

»Artikel 8a

Sanktioner over for fysiske personer

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de i artikel 5a, stk. 1 og 3, og artikel 5b omhandlede handlinger kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling og har afskrækkende virkning.

Artikel 8b

Juridiske personers ansvar

1.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at juridiske personer kan drages til ansvar for de i artikel 5a, stk. 1 og 3, og artikel 5b omhandlede strafbare handlinger, der til deres fordel er begået af en fysisk person, der handler enten individuelt eller som medlem af et organ under den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for den juridiske persons struktur, på grundlag af:

a)

beføjelse til at repræsentere den juridiske person

b)

beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons vegne eller

c)

beføjelse til at udøve intern kontrol.

2.   Hver medlemsstat sikrer endvidere, at en juridisk person kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra en fysisk persons side, jf. stk. 1, har gjort det muligt for en fysisk person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå en af de i artikel 5a, stk. 1 og 3, og artikel 5b omhandlede strafbare handlinger til fordel for den juridiske person.

3.   Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2 udelukker ikke strafferetlig forfølgning af fysiske personer, der begår, tilskynder eller medvirker til de i artikel 5a, stk. 1 og 3, og artikel 5b omhandlede strafbare handlinger.

Artikel 8c

Sanktioner over for juridiske personer

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en juridisk person, der drages til ansvar i henhold til artikel 8b, kan straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.«

Artikel 2

Gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 16. november 2010. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. oktober 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  EUT C 77 af 31.3.2009, s. 69.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 5.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.9.2009.

(3)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11.

(4)  Sag C-440/05 Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097.

(5)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 164.

(6)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

27.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/56


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 26. oktober 2009

om ændring af afgørelse 2008/359/EF om oprettelse af Gruppen på Højt Plan om Fødevareindustriens Konkurrenceevne for at forlænge dens anvendelse

(2009/785/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2008/359/EF af den 28. april 2008 om oprettelse af Gruppen på Højt Plan om Fødevareindustriens Konkurrenceevne (1) har en begrænset anvendelsesperiode

(2)

Gruppen på Højt Plan har bidraget til EU's fødevareindustris konkurrenceevne ved at udarbejde en rapport om den europæiske fødevareindustris konkurrenceevne (2), 30 anbefalinger og en køreplan for nøgleinitiativer, der indeholder tiltag til gennemførelsen. Der må følges op på disse initiativer.

(3)

Arbejdet, som Gruppen på Højt Plan om Fødevareindustriens Konkurrenceevne udfører, bør fortsætte under samme regler, som dem, der blev fastsat i nævnte afgørelse.

(4)

Afgørelse 2008/359/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Artikel 6 i afgørelse 2008/359/EF affattes således:

»Artikel 6

Udløbsdato

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. december 2010«.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 120 af 7.5.2008, s. 15.

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_report_hlg_17_03_09_en.pdf