ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.274.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 274

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
20. oktober 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 974/2009 af 19. oktober 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 975/2009 af 19. oktober 2009 om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 976/2009 af 19. oktober 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår nettjenesterne

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 977/2009 af 19. oktober 2009 om godkendelse af mindre ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Boerenkaas (GTS))

19

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/114/EF af 16. september 2009 om ændring af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet ( 1 )

25

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Europa-Parlamentet og Rådet

 

 

2009/764/EF

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. september 2009 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

28

 

 

Kommissionen

 

 

2009/765/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. oktober 2009 om en anmodning om undtagelse for afgifter på køretøjer, der er indgivet af Frankrig i medfør af artikel 6, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (meddelt under nummer K(2009) 7761)  ( 1 )

30

 

 

2009/766/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. oktober 2009 om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2009) 7801)  ( 1 )

32

 

 

2009/767/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. oktober 2009 om fastlæggelse af foranstaltninger, der skal lette anvendelsen elektroniske procedurer ved hjælp af kvikskranker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked (meddelt under nummer K(2009) 7806)  ( 1 )

36

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2009/768/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 6. oktober 2009 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (ECB/2009/22)

38

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2009/769/FUSP af 19. oktober 2009 om ændring af fælles aktion 2007/405/FUSP om Den Europæiske Unions politimission vedrørende reformen af sikkerhedssektoren og dens retlige grænseflade i Den Demokratiske Republik Congo (EUPOL RD Congo)

45

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2008 af 18. september 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 951/2006 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser for eksport af sukker produceret uden for kvote (EUT L 251 af 19.9.2008)

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 974/2009

af 19. oktober 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

54,3

MK

27,3

TR

89,8

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

31,4

TR

92,8

ZZ

62,1

0709 90 70

TR

81,6

ZZ

81,6

0805 50 10

AR

53,7

CL

83,5

TR

77,6

US

56,3

ZA

77,9

ZZ

69,8

0806 10 10

BR

220,9

EG

80,3

TR

112,4

US

205,1

ZZ

154,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,3

MK

16,1

NZ

83,2

US

103,9

ZA

73,6

ZZ

88,2

0808 20 50

CN

60,6

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 975/2009

af 19. oktober 2009

om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2002/72/EF af 6. august 2002 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (2) er der opstillet en fællesskabsliste over monomerer og andre udgangsstoffer, der må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og -genstande. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har for nylig afgivet en positiv videnskabelig vurdering af yderligere en række monomerer og udgangsstoffer, som nu bør tilføjes på den eksisterende liste.

(2)

Direktiv 2002/72/EF indeholder også en liste over additiver, der må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og -genstande. Yderligere en række additiver har for nylig fået en positiv videnskabelig evaluering af autoriteten og bør nu tilføjes på den eksisterende liste.

(3)

Direktiv 2002/72/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/72/EF bliver fællesskabslisten over additiver i samme direktivs bilag III en positivliste fra den 1. januar 2010. I overensstemmelse hermed bør overskrifterne i direktivets bilag III ikke længere omtale en »ufuldstændig« liste over additiver.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III, IVa, V og VI til direktiv 2002/72/EF ændres som angivet i bilag I-V til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  EFT L 220 af 15.8.2002, s. 18.


BILAG I

I afsnit A i bilag II til direktiv 2002/72/EF indsættes følgende rækker i nummerorden i tabellen:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»14627

0000117-21-5

3-Chlorphthalsyreanhydrid

SMG = 0,05 mg/kg (udtrykt som 3-chlorphthalsyre)

14628

0000118-45-6

4-Chlorphthalsyreanhydrid

SMG = 0,05 mg/kg (udtrykt som 4-chlorphthalsyre)

14876

0001076-97-7

1,4-Cyclohexan-dicarboxylsyre

SMG = 5 mg/kg

Kun til fremstilling af polyestere

18117

0000079-14-1

Glycolsyre

Kun til indirekte kontakt med fødevarer bag et lag af polyethylenterephthalat (PET)

19965

0006915-15-7

Æblesyre

Kun til brug som comonomer i alifatiske polyestere i en koncentration på højst 1 % (på molbasis)

21498

0002530-85-0

[3-(Methacryloyloxy)propyl]trimethoxysilan

SMG = 0,05 mg/kg

Kun til brug som overfladebehandlingsmiddel til uorganisk fyldstof«


BILAG II

I Bilag III til direktiv 2002/72/EF foretages følgende ændringer:

1)

Ordet »ufuldstændig« udgår af overskriften til hele bilag III og af overskrifterne til afsnit A og B.

2)

I afsnit A indsættes følgende rækker i nummerorden:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

Restriktioner og/eller specifikationer

(1)

(2)

(3)

(4)

»30607

Monocarboxylsyrer, C2-C24, alifatiske, uforgrenede, fra naturlige olier og fedtstoffer, lithiumsalt

SMG(T) = 0,6 mg/kg (udtrykt som lithium) (8)

33105

0146340-15-0

Alkoholer, C12-C14-sekundære, β-(2-hydroxyethoxy), ethoxylerede

SMG = 5 mg/kg (44)

33535

0152261-33-1

α-Alkener(C20-C24), copolymer med maleinsyreanhydrid, reaktionsprodukt med 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin

Må ikke anvendes til genstande i kontakt med fedtholdige fødevarer, for hvilke simulator D er fastsat

Må ikke anvendes i kontakt med alkoholholdige fødevarer

38550

0882073-43-0

Bis(4-propylbenzyliden)propylsorbitol

SMG = 5 mg/kg (inklusive summen af dets hydrolyseprodukter)

40155

0124172-53-8

N,N'-Bis (2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-yl)-N,N'-diformylhexamethylendiamin

SMG = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282-89-4

N-(2,6-Diisopropylphenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1H-benzo[de]isoquinolin-1,3(2H)-dion

SMG = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

Kun til brug i polyethylenterephthalat (PET)

60027

Hydrogenerede homopolymerer og/eller copolymerer fremstillet af 1-hexen og/eller 1-octen og/eller 1-decen og/eller 1-dodecen og/eller 1-tetradecen (Mv: 440-12 000)

Må ikke anvendes til genstande i kontakt med fedtholdige fødevarer, for hvilke simulator D er fastsat

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V

62215

0007439-89-6

Jern

SMG = 48 mg/kg

68119

Neopentylglycol, diestere og monoestere med benzoesyre og 2-ethylhexansyre

SMG = 5 mg/kg

Må ikke anvendes til genstande i kontakt med fedtholdige fødevarer, for hvilke simulator D er fastsat

72141

0018600-59-4

2,2-(1,4-Phenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on)

SMG = 0,05 mg/kg (inklusive summen af dets hydrolyseprodukter)

76807

00073018-26-5

Polyester af adipinsyre med butan-1,3-diol, propan-1,2-diol og 2-ethyl-1-hexanol

SMG = 30 mg/kg

77708

Polyethylenglycol(EO = 1-50)estere af lineære og forgrenede (C8-C22) alkoholer

SMG = 1,8 mg/kg

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V

80077

0068441-17-8

Voks af polyethylen, oxyderede

SMG = 60 mg/kg

80350

0124578-12-7

Poly(12-hydroxystearinsyre)-polyethylenimin-copolymer

Kun til brug i polyethylenterephthalat (PET), polystyren (PS), slagfast polystyren (SPS) og polyamid (PA) i en koncentration på højst 0,1 % w/w

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

Poly(6-morpholino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]-hexamethylen-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]

SMG = 5 mg/kg (47)

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V

80510

1010121-89-7

Poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropan-1,3-diyl)-block-poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5-diiminooctan-1,8-diyl), procesblanding med x = 1 og/eller 5, neutraliseret med dodecylbenzensulfonsyre

Kun til brug som polymerisationshjælpestof i polyethylen (PE), polypropylen (PP) og polystyren (PS)

91530

Diestere af sulforravsyre-alkyl (C4-C20) eller af cyclohexyl, salte

SMG = 5 mg/kg

91815

Sulforravsyre-monoalkyl(C10-C16)polyethylenglycolestere, salte

SMG = 2 mg/kg

92200

0006422-86-2

Bis(2-ethylhexyl)terephthalat

SMG = 60 mg/kg

92470

0106990-43-6

N,N',N',N'-Tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecan-1,10-diamin

SMG = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

3,3',5,5'-Tetrakis(tert-butyl)-2,2'-dihydroxybiphenyl, cyklisk ester med [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propyl]oxyphosphonsyrling

SMG = 5 mg/kg (udtrykt som summen af stoffets phosphit- og phosphatform og hydrolyseprodukter)

93450

Titandioxid, belagt med en copolymer af n-octyltrichlorsilan og [aminotris(methylenphosphorsyre), pentanatriumsalt]

I overensstemmelse med specifikationerne i bilag V

94000

0000102-71-6

Triethanolamin

SMG = 0,05 mg/kg (inklusive hydrochloridaddukt)

94425

0000867-13-0

Triethylphosphonoacetat

Kun til brug i polyethylenterephthalat (PET)

94985

Trimethylolpropan, blandede triestere og diestere med benzoesyre og 2-ethylhexansyre

SMG = 5 mg/kg

Må ikke anvendes til genstande i kontakt med fedtholdige fødevarer, for hvilke simulator D er fastsat«


BILAG III

I bilag IVa til direktiv 2002/72/EF indsættes følgende rækker i nummerorden:

Ref.-nr.

CAS-nr.

Kemisk betegnelse

»49080

852282-89-4

N-(2,6-Diisopropylphenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1H-benzo [de]isoquinolin-1,3(2H)-dion

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-Phenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on)

76807

0007308-26-5

Polyester af adipinsyre med butan-1,3-diol, propan-1,2-diol og 2-ethyl-1-hexanol

92475

0203255-81-6

3,3′,5,5′-Tetrakis(tert-butyl)-2,2′-dihydroxybiphenyl, cyklisk ester med [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propyl]oxyphosphonsyrling«


BILAG IV

I del B i bilag V til direktiv 2002/72/EF indsættes følgende rækker i nummerorden:

Ref.-nr.

Andre specifikationer

»60027

Hydrogenerede homopolymerer og/eller copolymerer fremstillet af 1-hexen og/eller 1-octen og/eller 1-decen og/eller 1-dodecen og/eller 1-tetradecen (Mv: 440-12 000)

Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 440 Da

Minimumsviskositet = 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s) ved 100 °C

77708

Polyethylenglycol(EO = 1-50)estere af lineære og forgrenede (C8-C22) alkoholer

Største tilladte restmængde af ethylenoxid i materialet eller genstanden = 1 mg/kg

80350

Poly(12-hydroxystearinsyre)-polyethylenimin-copolymer

Fremstillet ved reaktion mellem poly(12-hydroxystearinsyre) og polyethylenimin

80480

Poly(6-morpholino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]-hexamethylen-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]

Gennemsnitlig molekylvægt ikke under 2 400 Da

Restindhold af morpholin: ≤ 30 mg/kg, af N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexan-1,6-diamin: < 15 000 mg/kg og af 2,4-dichlor-6-morpholino-1,3,5-triazin: ≤ 20 mg/kg

93450

Titandioxid, belagt med en copolymer af n-octyltrichlorsilan og [aminotris(methylenphosphorsyre), pentanatriumsalt]

Indholdet af overfladebehandlingscopolymeren i det belagte titandioxid = < 1 % w/w«


BILAG V

I Bilag VI til direktiv 2002/72/EF foretages følgende ændringer:

1)

Note 8 affattes således:

»(8)

SMG(T) betyder i dette specifikke tilfælde, at summen af migrationen af de stoffer, der er anført under ref. nr. 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 og 95725, ikke må overstige restriktionen.«

2)

Følgende noter indsættes:

»(44)

SMG kan blive overskredet ved brug i polyolefiner.

(45)

SMG kan blive overskredet ved brug i plast indeholdende over 0,5 % w/w af stoffet.

(46)

SMG kan blive overskredet i kontakt med fødevarer med et højt alkoholindhold.

(47)

SMG kan blive overskredet ved brug i LD-polyethylen (LDPE) indeholdende over 0,3 % w/w af stoffet, når det er i kontakt med fedtholdige fødevarer.«


20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 976/2009

af 19. oktober 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår nettjenesterne

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (INSPIRE) (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2007/2/EF fastsættes de generelle regler for oprettelse af infrastrukturen for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab. Medlemsstaterne pålægges at oprette og drive et net bestående af tjenester for de geodatasæt og geodatatjenester, som der er fremstillet metadata for i overensstemmelse med dette direktiv.

(2)

For at sikre, at sådanne tjenester er kompatible og anvendelige på fællesskabsplan, er der behov for at fastsætte tekniske specifikationer og minimumskriterier for disse tjenesters ydeevne med hensyn til de aspekter, der er opført i bilag I, II og III til direktiv 2007/2/EF.

(3)

For at sikre, at det er teknisk muligt for offentlige myndigheder og tredjeparter at forbinde deres geodatasæt og geodatatjenester med nettjenesterne, er der behov for at fastsætte hensigtsmæssige krav til disse tjenester.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 22 i direktiv 2007/2/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes krav med henblik på at oprette og vedligeholde de nettjenester, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF (i det følgende benævnt »nettjenesterne«), samt forpligtelser til at stille disse tjenester til rådighed for medlemsstaternes offentlige myndigheder og tredjeparter i medfør af dette direktivs artikel 12.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionerne i del A i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 (2) anvendelse.

Herudover forstås ved:

1)   »initierende operativ kapabilitet«: en nettjenestes evne til at tilbyde fuld funktionalitet uden at garantere tjenestekvaliteten i overensstemmelse med reglerne i bilag I til nærværende forordning eller tilbyde alle brugere adgang til tjenesten via INSPIRE's geoportal

2)   »ydeevne«: det minimumsniveau, hvor et mål betragtes som opfyldt, og som er repræsentativt for, hvor hurtigt en anmodning kan efterkommes inden for en INSPIRE-nettjeneste

3)   »kapacitet«: det mindste antal simultane serviceanmodninger, som tilbydes med garanteret ydeevne

4)   »tilgængelighed«: sandsynligheden for, at nettjenesten står til rådighed

5)   »svartid«: tidsrummet målt på stedet, hvor tjeneste udøves i medlemsstaten, det tager tjenesteoperationen at returnere den første byte af resultatet

6)   »serviceanmodning«: en enkeltstående anmodning om en enkelt operation inden for en INSPIRE-nettjeneste

7)   »INSPIRE-metadataelement«: et metadataelement, jf. del B i bilaget til forordning (EF) nr. 1205/2008

8)   »publicere«: en operation med det formål at indsætte, slette eller opdatere INSPIRE-metadataelementer af ressourcer i søgetjenesten

9)   »naturligt sprog«: et talt eller skrevet sprog eller et tegnsprog, der benyttes af mennesker til almen kommunikation

10)   »indsamle«: en operation med det formål at uddrage INSPIRE-metadataelementer af ressourcer fra en kildesøgetjeneste og gøre det muligt at oprette, slette eller opdatere disse ressourcers metadata i målsøgetjenesten

11)   »lag«: en basisenhed af geografiske informationer, der kan anmodes om i form af et kort fra en server i overensstemmelse med EN ISO 19128.

Artikel 3

Krav til nettjenester

Nettjenesterne skal være i overensstemmelse med kravene til tjenestekvaliteten, jf. bilag I.

Desuden skal hver nettjenestetype opfylde følgende:

a)

for så vidt angår søgetjenesterne de specifikke krav og karakteristika, der er fastlagt i bilag II

b)

for så vidt angår visningstjenesterne de specifikke krav og karakteristika, der er fastlagt i bilag III.

Artikel 4

Adgang til nettjenester

1.   Senest den 9. maj 2011 forsyner medlemsstaterne søge- og visningstjenesterne med initierende operativ kapabilitet.

2.   Senest den 9. november 2011 stiller medlemsstaterne søge- og visningstjenesterne til rådighed i henhold til denne forordning.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.

(2)  EUT L 326 af 4.12.2008, s. 12.


BILAG I

TJENESTEKVALITET

Tredjeparters nettjenester, der er forbundet i henhold til artikel 12 i direktiv 2007/2/EF, tages ikke i betragtning ved vurderingen af tjenestekvaliteten for at undgå potentielle forringelser som følge af kaskadevirkninger.

Følgende tjenestekvalitetskriterier sikres med hensyn til ydeevne, kapacitet og tilgængelighed.

1.   YDEEVNE

Svartiden for afsendelse af det første svar på en søgetjenestes anmodning må højst være 3 sekunder under normale forhold.

For et 470 kb billede (f.eks. 800 × 600 pixel med en farvedybde på 8 bits) må svartiden for afsendelse af det første svar på en »Hent kort«-anmodning til en visningstjeneste højst være 5 sekunder under normale forhold.

Normale forhold betyder perioder uden for spidsbelastning og fastsættes til 90 % af tiden.

2.   KAPACITET

Ifølge kravet til tjenestekvalitetens ydeevne skal en søgetjeneste kunne ekspedere mindst 30 simultane anmodninger pr. sekund.

Ifølge kravet til tjenestekvalitetens ydeevne skal en visningstjeneste kunne ekspedere mindst 20 simultane anmodninger pr. sekund.

3.   TILGÆNGELIGHED

En netværkstjeneste skal være tilgængelig 99 % af tiden.


BILAG II

SØGETJENESTER

DEL A

Søgekriterier

Af hensyn til overensstemmelsen med det minimumssæt af søgekriterier, jf. artikel 11, stk. 2, i direktiv 2007/2/EF, skal søgetjenesten understøtte søgning i INSPIRE-metadataelementer som opført i dette bilags tabel 1.

Tabel 1

Minimumssøgekriterier

INSPIRE-metadataelementer

Nøgleord

Nøgleord

klassificering af geodata og -tjenester

(Til geodatasæt og geodatasætserier)

Emnekategori

klassificering af geodata og -tjenester

(Til geodatatjenester)

Geodatatjenestetype

kvaliteten og gyldigheden af geodata

Dannelseshistorik

kvaliteten og gyldigheden af geodata

Geografisk opløsning

grad af overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne, jf. artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF

Specifikation

grad af overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne, jf. artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF

Grad

geografisk placering

Geografisk omskreven firkant

betingelser for adgang til og brug af geodatasæt og geodatatjenester

Betingelser for adgang og brug

betingelser for adgang til og brug af geodatasæt og geodatatjenester

Begrænsninger for offentlig adgang

hvilke offentlige myndigheder der er ansvarlige for etablering, forvaltning, vedligeholdelse og distribution af geodatasættene og geodatatjenesterne

Ansvarlig part

hvilke offentlige myndigheder der er ansvarlige for etablering, forvaltning, vedligeholdelse og distribution af geodatasættene og geodatatjenesterne

Ansvarlig parts funktion

Følgende INSPIRE-metadataelementer eller sæt af elementer skal også kunne bruges som søgekriterier:

a)

ressourcetitel

b)

ressourceresumé

c)

ressourcetype

d)

entydigt ressource-id

e)

tidsreference.

Logiske og sammenlignende operatorer skal understøttes, så det er muligt at finde frem til ressourcer med en kombination af søgekriterier.

De geografiske operatorer i tabel 2 skal understøttes, så det er muligt at finde frem til ressourcer ud fra ressourcens geografiske placering.

Tabel 2

Operatorens betegnelse

Egenskab

Afgrænser

Pålægger INSPIRE-metadataelementet »geografisk omskreven firkant« at afgrænse et defineret område af interesse

DEL B

Operationer

1.   LISTE OVER OPERATIONER

Af hensyn til overensstemmelsen med artikel 11, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF, stiller søgetjenesten operationer, jf. dette bilags tabel 3, til rådighed.

Tabel 3

Operation

Funktion

Hent metadata fra søgetjenesten

Stiller alle nødvendige oplysninger om tjenesten til rådighed og beskriver tjenestens kapabilitet.

Find metadata

Operationen »Find metadata« åbner mulighed for at anmode om INSPIRE-metadataelementer af ressourcer, som på grundlag af en søgestreng fremskaffes fra målsøgetjenesten.

Af hensyn til overensstemmelsen med artikel 12 i direktiv 2007/2/EF stiller søgetjenesten operationer, jf. dette bilags tabel 4, til rådighed.

Tabel 4

Operation

Funktion

Publicer metadata

Operationen »publicer metadata« åbner mulighed for at publicere INSPIRE-metadataelementer af ressourcer i søgetjenesten (»push/pull«-metadatamekanismer). Publicere betyder at indsætte, opdatere og slette.

Link til søgetjeneste

Funktionen »Link til søgetjeneste« åbner mulighed for at anmelde, at en søgetjeneste er tilgængelig til at finde ressourcer via medlemsstatens søgetjeneste, medens ressourcens metadata forbliver hos ejeren.

Parametrene for anmodning og svar for hver operation fuldstændiggør beskrivelsen af hver operation og danner en helstøbt del af søgetjenestens tekniske specifikation.

2.   OPERATIONEN »HENT METADATA FRA SØGETJENESTEN«

2.1.   »Hent metadata fra søgetjenesten«-anmodning

2.1.1.   Parametre for »hent metadata fra søgetjenesten«-anmodningen

Parameteren for »hent metadata fra søgetjenesten«-anmodningen angiver det naturlige sprog for indholdet af »hent metadata fra søgetjenesten«-svaret.

2.2.   »Hent metadata fra søgetjenesten«-svaret

»Hent metadata fra søgetjenesten«-svaret skal indeholde følgende parametersæt:

metadata fra søgetjenesten

metadata for operationerne

sprog.

2.2.1.   Parametre for »metadata fra søgetjenesten«

Parametre for metadata fra søgetjenesten skal som minimum indeholde søgetjenestens INSPIRE-metadataelementer.

2.2.2.   Parametre for »metadata for operationerne«

Parameteren for »metadata for operationerne« stiller metadata til rådighed om søgetjenestens gennemførte operationer. Disse metadataparametre skal beskrive hver operation og mindst omfatte følgende:

1)

for »publicer metadata« angives, om pull-mekanismen, push-mekanismen eller begge mekanismer står til rådighed

2)

hver operation beskrives, herunder som minimum en beskrivelse af de udvekslede data og netadressen.

2.2.3.   Sprogparameter

Der stilles to sprogparametre til rådighed:

svarsprog-parameteren med angivelse af det naturlige sprog, som anvendes i parametrene for »hent metadata fra søgetjenesten«-svaret

parameteren for »understøttede sprog« indeholdende en liste over de naturlige sprog, som understøttes af søgetjenesten.

3.   OPERATIONEN »FIND METADATA«

3.1.   »Find metadata«-anmodningen

»Find metadata«-anmodningen indeholder følgende parametre:

sprog

forespørgsel.

3.1.1.   Sprogparameter

Sprogparameteren angiver det naturlige sprog, som indholdet af »find metadata«-svaret ønskes affattet på.

3.1.2.   Forespørgselsparameter

Forespørgselsparameteren skal indeholde den kombination af søgekriterier, som er specificeret i del A.

3.2.   »Find metadata«-svaret

3.2.1.   Parameteren for »find metadata«-svaret

Parameteren for »find metadata«-svaret skal som minimum indeholde søgetjenestens INSPIRE-metadataelementer for hver ressource som opfylder forespørgslen.

4.   OPERATIONEN »PUBLICER METADATA«

Funktionen »publicer metadata« gør det muligt at publicere INSPIRE-metadataelementer af ressourcer hos søgetjenesten. Der findes to alternativer:

push-mekanisme: giver mulighed for at redigere INSPIRE-metadataelementer af ressourcer, som der er adgang til fra søgetjenesten

pull-mekanisme: giver medlemsstatens søgetjeneste mulighed for at uddrage INSPIRE-metadataelementer af ressourcer fra eksterne kilder.

Mindst ét af ovennævnte alternativer skal understøttes.

4.1.   Push-mekanisme

4.1.1.   »Rediger metadata«-anmodningen

4.1.1.1.   Parameter for »rediger metadata«-anmodningen

Parameteren for »rediger metadata«-anmodningen stiller alle oplysninger til rådighed, som er nødvendige for, at INSPIRE-metadataelementer af ressourcer kan indsættes, opdateres eller slettes hos søgetjenesten.

4.2.   Pull-mekanisme

4.2.1.   »Indsaml metadata«-anmodningen

4.2.1.1.   Parameter for »indsaml metadata«-anmodningen

Parameteren for »indsaml metadata«-anmodningen stiller alle oplysninger til rådighed om den eksterne kilde, som er nødvendige for at fremskaffe de disponible metadata af ressourcer. Den skal som minimum omfatte den dedikerede geodatatjenestes INSPIRE-metadataelementer.

5.   OPERATIONEN »LINK TIL SØGETJENESTE«

Operationen »link til søgetjeneste« åbner mulighed for at anmelde, at en søgetjeneste, som opfylder denne forordning, er tilgængelig til at finde ressourcer via medlemsstatens søgetjeneste, medens ressourcens metadata forbliver hos ejeren.

5.1.   »Link til søgetjeneste«-anmodning

5.1.1.   Parameter for »Link til søgetjeneste«-anmodning

Parameteren for »Link til søgetjeneste«-anmodning stiller alle oplysninger til rådighed om den offentlige myndigheds eller tredjeparts søgetjeneste, som opfylder denne forordning, og sætter derved medlemsstatens søgetjeneste i stand til ud fra en kombination af søgekriterier at hente metadataressourcer fra den offentlige myndigheds eller tredjeparts søgetjeneste og sammenholde disse med andre metadataressourcer.


BILAG III

VISNINGSTJENESTER

DEL A

Operationer

1.   LISTE OVER OPERATIONER

Af hensyn til overensstemmelsen med artikel 11, stk. 1, i direktiv 2007/2/EF, stiller visningstjenesten operationer, jf. dette bilags tabel 1, til rådighed.

Tabel 1

Operation

Funktion

Hent metadata fra visningstjenesten

Stiller alle nødvendige oplysninger om tjenesten til rådighed og beskriver tjenestens kapabilitet.

Hent kort

Returnerer et kort med de geografiske og tematiske oplysninger fra de disponible geodatasæt. Dette kort er et georefereret billede.

Af hensyn til overensstemmelsen med artikel 12 i direktiv 2007/2/EF stiller visningstjenesten operationer, jf. dette bilags tabel 2, til rådighed.

Tabel 2

Operation

Funktion

Link til visningstjeneste

Gør det muligt for en offentlig myndighed eller tredjepart at anmelde en visningstjeneste til visning af dennes ressourcer via medlemsstatens visningstjeneste, samtidig med at visningskapabiliteten opretholdes hos den offentlige myndighed eller tredjeparten.

Parametrene for anmodning og svar for hver operation fuldstændiggør beskrivelsen af hver operation og danner en helstøbt del af visningstjenestens tekniske specifikationer.

2.   OPERATIONEN »HENT METADATA FRA VISNINGSTJENESTEN«

2.1.   »Hent metadata fra visningstjenesten«-anmodning

2.1.1.   Parametre for »hent metadata fra visningstjenesten«-anmodningen

Parameteren for »hent metadata fra visningstjenesten«-anmodningen angiver det ønskede naturlige sprog, som indholdet af »hent metadata fra visningstjenesten«-svaret ønskes affattet på.

2.2.   Parametre for »hent metadata fra visningstjenesten«-svaret

»Hent metadata fra visningstjenesten«-svaret skal indeholde følgende parametersæt:

metadata fra visningstjenesten

metadata for operationerne

sprog

metadata for lagene.

2.2.1.   Parametre for »metadata fra visningstjenesten«

Parametre for »metadata fra visningstjenesten« skal som minimum indeholde visningstjenestens INSPIRE-metadataelementer.

2.2.2.   Parametrene for »metadata for operationerne«

Parameteren for »metadata for operationerne« beskriver visningstjenestens operationer og skal som minimum indeholde en beskrivelse af de udvekslede data og netadressen for hver operation.

2.2.3.   Sprogparametre

Der stilles to sprogparametre til rådighed:

sprogparameteren for svaret med angivelse af det naturlige sprog, som anvendes i parametrene for »hent metadata fra visningstjenesten«-svaret

parameteren for »understøttede sprog« indeholdende en liste over de naturlige sprog, som understøttes af visningstjenesten.

2.2.4.   Parametre for metadata for lagene

De i tabel 3 anførte metadataelemeter stilles til rådighed for hvert lag.

Tabel 3

Metadataelementer

Beskrivelse

Ressourcetitel

Lagets titel beregnet til kommunikation mellem mennesker med henblik på præsentation af laget, f.eks. i en menu

Ressourceresumé

Resumé af laget

Nøgleord

Yderligere nøgleord

Geografisk omskreven firkant

Det mindste afgrænsende rektangel i alle understøttede koordinatreferencesystemer over området, som laget omfatter

Entydigt ressource-id

Det entydige ressource-id for den ressource, der benyttes til at skabe laget

De i tabel 4 anførte lagspecifikke parametre stilles til rådighed for hvert lag.

Tabel 4

Parameter

Beskrivelse

Navn

Lagets harmoniserede navn

Koordinatreferencesystemer

En liste over koordinatreferencesystemer, hvori laget står til rådighed

Styles

Liste over renderings-styles, som står til rådighed for laget

En style skal være sammensat af en titel og et entydigt id

Signaturforklaringens URL

Signaturforklaringens placering for hver style, hvert sprog og hvert dimensionspar

Dimensionspar

Angiver de understøttede todimensionale aksepar til visning af flerdimensionelle geodatasæt og geodatasætserier

3.   OPERATION »HENT KORT«

3.1.   »Hent kort«-anmodning

3.1.1.   Parametre for »hent kort«-anmodning

De i tabel 5 anførte parametre for »hent kort«-anmodning stilles til rådighed.

Tabel 5

Parameter

Beskrivelse

Lag

Liste over navne på lag, der skal føjes til kortet

Styles

Liste over styles, der skal anvendes for hvert lag

Koordinatreferencesystem

Kortets koordinatreferencesystem

Omskreven firkant

Det todimensionelle korts 4 hjørnekoordinater for det valgte dimensionspar og i det valgte koordinatreferencesystem

Billedbredde

Kortets bredde i antal pixels

Billedhøjde

Kortets højde i antal pixels

Billedformat

Kortets billedformat

Sprog

Sprog, som benyttes til svaret

Dimensionspar

Den todimensionale akse, der skal benyttes til kortet Eksempelvis en geografisk dimension og tid

4.   OPERATION »LINK TIL VISNINGSTJENESTE«

4.1.   »Link til visningstjeneste«-anmodning

4.1.1.   Parameter for »link til visningstjeneste«-anmodning

Parameteren for »link til visningstjeneste«-anmodning stiller alle oplysninger til rådighed om den offentlige myndigheds eller tredjeparts visningstjeneste, som opfylder denne forordning, og sætter derved medlemsstatens visningstjeneste i stand til at hente et kort fra den offentlige myndigheds eller tredjeparts visningstjeneste og sammenholde disse med andre kort.

DEL B

Andre karakteristika

Visningstjenesten skal have følgende karakteristika:

1.   Koordinatreferencesystemer

Lagene skal kunne vises samtidigt, idet der anvendes ét koordinatreferencesystem, og visningstjenesten skal som minimum understøtte koordinatreferencesystemerne som omhandlet i bilag I, punkt 1, til direktiv 2007/2/EF.

2.   Billedformat

Visningstjenesten skal som minimum understøtte ét af de følgende billedformater:

Portable Network Graphics (PNG)

Graphics Interchange Format (GIF), uden datakompression.


20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 977/2009

af 19. oktober 2009

om godkendelse af mindre ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Boerenkaas (GTS))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006 gennemgået Nederlandenes ansøgning om godkendelse af en ændring af dele af varespecifikationen for den garanterede traditionelle specialitet »Boerenkaas«, der blev registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 149/2007 (2).

(2)

Formålet med ansøgningen er at ændre varespecifikationen ved at angive, at når produktionen er sæsonmæssig, udføres kontrollerne hver 6. til 8. uge i produktionsperioden. Hvis en virksomheds årlige produktion af »Boerenkaas« er under 25 000 kg, udføres kontrollerne to gange årligt. Disse ændringer foreslås for at undgå, at små virksomheder får store udgifter til kontrol.

(3)

Kommissionen har gennemgået den pågældende ændring og konkluderet, at den er begrundet. Da der er tale om en ændring af mindre omfang, jf. artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 509/2006, kan Kommissionen godkende den uden at følge den procedure, der er fastsat i samme forordnings artikel 8, stk. 2, og artikel 9 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Varespecifikationen for den garanterede traditionelle specialitet »Boerenkaas« ændres som anført i bilag I.

Artikel 2

I bilag II til denne forordning er den ajourførte varespecifikation angivet.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.

(2)  EUT L 46 af 16.2.2007, s. 18.


BILAG I

I varespecifikationen for den garanterede traditionelle specialitet »Boerenkaas« foretages følgende ændringer:

Følgende sætninger tilføjes punkt 3.9 om minimumskravene og procedurerne for verifikation af specificiteten:

»Når produktionen af osten »Boerenkaas« er sæsonmæssig, udføres kontrollerne hver 6. til 8. uge i produktionsperioden. Hvis en virksomheds årlige produktion af »Boerenkaas« er under 25 000 kg, udføres kontrollerne to gange årligt.«


BILAG II

»3.   Ajourført varespecifikation

3.1.   Navn(e), der søges registreret (artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2007)

»Boerenkaas« (kun på nederlandsk)

3.2.   Navnets art

Navnet er specifikt i sig selv

Image

Navnet udtrykker landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet.

Navnet »Boerenkaas« forbindes specifikt med det produkt, der traditionelt fremstilles på gårdene af rå mælk fra hovedsagelig egen malkebesætning. »Boeren« betyder landmænd, så osten »Boerenkaas« er ost fremstillet af landmændene på gården.

3.3.   Søges navnet forbeholdt det produkt, som ansøgningen vedrører, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2006?

Image

Navnet søges forbeholdt det pågældende produkt

Navnet søges ikke forbeholdt det pågældende produkt

3.4.   Produkttype [jf. bilag II]

undergruppe 1.3: —

Ost

3.5.   Beskrivelse af det landbrugsprodukt eller den fødevare, som navnet i punkt 3.1 henviser til (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

»Boerenkaas« er en (halv)fast ost, der fremstilles af rå ko-, gede-, fåre- eller bøffelmælk. Fedtindholdet i »Boerenkaas« varierer afhængigt af den forarbejdede mælks fedtindhold.

Osten kan indeholde kommen eller andre korn, urter og/eller krydderier. Jo ældre osten bliver, og jo længere den modnes, jo fastere og mere tør bliver ostemassen, så der til sidst bliver tale om hård ost.

Produkterne kan fx hedde: »Goudse Boerenkaas«, »Goudse Boerenkaas met kruiden«, »Edammer Boerenkaas«, »Leidse Boerenkaas«, »Boerenkaas van geitenmelk« og »Boerenkaas van schapenmelk«.

3.6.   Beskrivelse af produktionsmetoden for det landbrugsprodukt eller den fødevare, som navnet i punkt 3.1 henviser til (artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

Som råvare kan anvendes:

a)

rå mælk

b)

fløde eller skummetmælk eller delvis skummet mælk, der stammer direkte fra den mælk, der er nævnt i litra a)

c)

vand.

Den mælk, der anvendes som råvare, må højst være underkastet en varmebehandling på 40 °C. Phosphataseaktiviteten skal være i overensstemmelse med den som råvare anvendte rå mælks phosphataseaktivitet.

Mælken skal forarbejdes til ost senest 40 timer efter malkningen.

Hjælpestoffer og tilsætninger

a)

Kulturer af mælkesyredannende, propionsyredannende og aromadannende mikroorganismer (ikke genetisk modificerede)

b)

Løbe (jf. artikel 5(a) i fødevarebekendtgørelsen om mejeriprodukter)

c)

Calciumchlorid

d)

Natriumnitrat

e)

Korn, urter og/eller krydderier

f)

Natriumchlorid (saltlage)

Fremstillingsproces

Den rå mælk bringes senest 40 timer efter malkningen til at koagulere ved ca. 30 °C.

En blandingskultur af syrevækkende bakterier anvendes til syrning af mælken.

Efter at ostemassen er skåret i terninger og rørt, og en del af vallen er aftappet, vaskes blandingen af valle og ostemasse en til to gange med varmt vand, hvorved blandingens temperatur forhøjes til højst 37 °C.

Efter at ostemassen er behandlet, kommes den i forme.

Før eller under presningen anbringes der et kaseinmærke på osten, hvorpå i hvert tilfælde ostens navn (»Boerenkaas«) er angivet eventuelt suppleret med mælketype.

Efter presningen og syrningen af osten saltes osten i en saltlage, der indeholder 18 til 22 % kogsalt (natriumchlorid).

Osten skal modnes i mindst 13 dage på bedriften efter den første fremstillingsdag ved mindst 12 °C.

»Boerenkaas« skal for at opnå tilstrækkelig karakteristisk smag videremodnes i bedriftens modningsrum eller i ostehandelen. Modningsprocessens længde varierer fra nogle få uger til over et år.

3.7.   Landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

»Boerenkaas« er en ost, der på bedriften fremstilles af rå mælk fra køer, geder, får eller bøfler. Mindst halvdelen af mælken skal komme fra landmandens egen besætning. Der må højst købes ekstra mælk fra to andre producenter, og den opkøbte mængde må tilsammen ikke overstige landmandens egen produktion.

Oversigt over karakteristiske egenskaber ved »Boerenkaas« og krav til dens sammensætning

Egenskaber

»Goudse Boerenkaas«

»Leidse Boerenkaas«

»Edammer Boerenkaas«

»Boerenkaas (van geitenmelk)«, »Boerenkaas (van schapenmelk)«, »Boerenkaas (van buffelmelk)«

Råvare

komælk

komælk

komælk

gedemælk, fåremælk, bøffelmælk

Form

Gouda-formet (flad cylinder med runde kanter)

Leiden-formet (flad cylinder med skarpe kanter)

kugle- eller brødformet

 

Skorpe

hvidgul skorpe, evt. med ostecoating

rød skorpe, evt. med ostecoating

hvidgul skorpe, evt. med ostecoating

hvidgul skorpe, evt. med ostecoating

Konsistens

fast til blød og smørbar

fast til hård, skærbar

blød til fast eller hård, skærbar

fast til blød og smørbar

Huldannelse

regelmæssig i hele osten, huldiameter 2 til ca. 15 mm, ingen revner (på over 1 cm)

begrænset antal små huller fremkommet under produktionen, regelmæssigt fordelt i hele osten, huldiameter 1-3 mm, ingen revner

begrænset antal små huller, regelmæssigt fordelt i hele osten, huldiameter 2 til ca. 8 mm, ingen revner

små huller regelmæssigt fordelt i hele osten eller lukket ostemasse

PH

efter 12 dage mellem 5,20 og 5,40

efter 12 dage mellem 5,20 og 5,30

efter 12 dage mellem 5,20 og 5,30

efter 12 dage mellem 5,10 og 5,30

Fedtindhold i tørstoffet (%)

Fuldfed, mindst 48 %,

30 %+, fedtindhold i tørstoffet over 30 % og under 35 %, eller 35 %+, fedtindhold i tørstoffet over 35 % og under 40 %

40 %+, fedtindhold i tørstoffet over 40 % og under 45 %

mindst 45 %+

Maks. vandindhold

42,5 % (12 dage efter fremstillingen)

45 % (12 dage efter fremstillingen)

47 % (12 dage efter fremstillingen)

46 % (12 dage efter fremstillingen)

Salinitet (%)

0,4 % til højst 4 % salt i tørstoffet

0,4 % til højst 4 % salt i tørstoffet

0,4 % til højst 5 % salt i tørstoffet

0,4 % til højst 4 % salt i tørstoffet

Tilsætninger

eventuelt kommen, korn, urter og/eller krydderier

kommen

eventuelt kommen

eventuelt korn, urter og/eller krydderier

Minimumsmodningstid

13 dage fra første fremstillingsdag

13 dage fra første fremstillingsdag

13 dage fra første fremstillingsdag

13 dage fra første fremstillingsdag

Minimumsmodningstemperatur

12 °C

12 °C

12 °C

12 °C

Phosphataseaktivitet

normal værdi for rå mælk

normal værdi for rå mælk

normal værdi for rå mælk

normal værdi for rå mælk

3.8.   Landbrugsproduktets eller fødevarens traditionelle karakter (artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1216/2007)

Navnet »Boerenkaas« forbindes specifikt med det produkt, der traditionelt fremstilles på gårdene af rå mælk fra hovedsagelig egen malkebesætning.

Indtil 1874 blev al mælk forarbejdet på gårdene. Derefter begyndte man efterhånden at forarbejde mælken industrielt. Mælk til fremstilling af ost begyndte at blive pasteuriseret fra begyndelsen af det tyvende århundrede. Som følge af pasteuriseringen mistede den industrielt fremstillede ost sin karakter. På gårdene blev man ved at fremstille ost af rå mælk efter den traditionelle metode.

Ost, der fremstilles af rå mælk, får mere smag i kraft af de enzymer, der forekommer naturligt i mælken, især mælkelipase, og i kraft af den bakterieflora, der opstår i mælken under og efter malkningen. Smagen bliver fyldigere, kraftigere og skarpere. Mange forbrugere betragter denne smag som kendetegnende for »Boerenkaas« til forskel fra fabriksost. Smagen bliver stærkere, jo længere osten har været modnet.

I 1982 blev der fastsat nye regler med beslutning og dekret om osteprodukter på grundlag af landbrugskvalitetsloven. Disse regler vedrører ostens kvalitet, mælkens oprindelse og fremstillingsmetoden. Det relevante statslige mærke garanterer, at »Boerenkaas« er et gårdprodukt, der er fremstillet af rå mælk, som kun har været oplagret i kort tid, og som hovedsagelig stammer fra bedriftens egen besætning.

Med denne lovgivning blev der skabt mulighed for ud over komælk også at forarbejde gede-, fåre- og bøffelmælk. Der blev også skabt mulighed for at lave ost af rå mælk med et lavere fedtindhold.

Det foregående giver en fuldstændig beskrivelse af de anvendte råmaterialer og produktionsmetoden.

3.9.   Minimumskravene og procedurerne for verifikation af specificiteten (artikel 4 i forordning (EF) nr. 1216/2007)

Kravene i denne varespecifikation som beskrevet i afsnit 3.6 (Beskrivelse af produktionsmetoden for det landbrugsprodukt eller den fødevare, som navnet i punkt 3.1 henviser til) og skemaet i afsnit 3.7 (Landbrugsproduktets eller fødevarens specificitet (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1216/2007) gælder for »Boerenkaas« som en garanteret traditionel specialitet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006.

På hver bedrift kontrolleres det en gang hver 6. til 8. uge, at der anvendes frisk, rå mælk (der er højst 40 timer gammel) til fremstilling af ost, og at kaseinmærket anvendes. En gang om året undersøges det administrativt, hvilken bedrift den anvendte mælk stammer fra. Kontrollen med, at kravene til sammensætningen overholdes, vedrører fedtindholdet i tørstoffet samt vandindholdet og saltindholdet i tørstoffet. Disse parametre kontrolleres på samme tid hver 6. til 8. uge (1).

Derudover er formålet med kontrolproceduren at overvåge, at de øvrige karakteristiske egenskaber ved de forskellige typer »Boerenkaas«, der er nævnt i skemaet i afsnit 3.7, overholdes. Kontrollen af de karakteristiske egenskaber sker visuelt på samme tid hver 6. til 8. uge.


(1)  Når produktionen af osten »Boerenkaas« er sæsonmæssig, udføres kontrollerne hver 6. til 8. uge i produktionsperioden. Hvis en virksomheds årlige produktion af »Boerenkaas« er under 25 000 kg, udføres kontrollerne to gange årligt.«


DIREKTIVER

20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/25


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/114/EF

af 16. september 2009

om ændring af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det påpeges i Rådets direktiv 87/372/EØF (3), suppleret med Rådets henstilling af 25. juni 1987 om samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet (4) og Rådets resolution af 14. december 1990 om det afsluttende stadium af iværksættelsen af den samordnede indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet (GSM) (5), at det er nødvendigt fuldt ud at udnytte de ressourcer, der ligger i moderne telekommunikationsnet, især mobilradio, til gavn for Fællesskabets økonomiske udvikling. Der er ligeledes enighed om, at overgangen til anden generation af digitale celleopbyggede landmobilradiokommunikationssystemer er en enestående mulighed for at etablere virkelig fælleseuropæisk mobilkommunikation.

(2)

Frekvensbåndene 890-915 MHz og 935-960 MHz blev forbeholdt en offentlig fælleseuropæisk celleopbygget digital mobilkommunikationstjeneste, der i hver enkelt medlemsstat skulle fungere på grundlag af en fælles specifikation, kaldet GSM. Efterfølgende blev det såkaldte »extension band« (880-890 MHz og 925-935 MHz) tilgængelig for GSM-drift, og tilsammen benævnes disse frekvensbånd 900 MHz-båndet.

(3)

Der er siden 1987 udviklet nye digitale radioteknologier, der kan tilbyde innovativ fælleseuropæisk elektronisk kommunikation, som kan fungere side om side med GSM i 900 MHz-båndet i en mere teknologineutral reguleringssammenhæng end tidligere. 900 MHz-båndet har gode udbredelseskarakteristika, idet det dækker større afstande end højere frekvensbånd og gør det muligt at udbrede moderne tale-, data- og multimedietjenester til tyndt befolkede områder og landdistrikter.

(4)

For at bidrage til opfyldelsen af målsætningerne for det indre marked og Kommissionens meddelelse af 1. juni 2005»i2010-initiativet — Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse«, samtidig med at adgangen til GSM for brugere i hele Europa bevares, og for at maksimere konkurrencen ved at tilbyde brugerne et bredt udvalg af tjenester og teknologier bør anvendelsen af 900 MHz-båndet åbnes for andre teknologier med henblik på tilvejebringelse af nye kompatible og avancerede fælleseuropæiske tjenester, der kan fungere side om side med GSM.

(5)

Den fremtidige anvendelse af 900 MHz-båndet og især spørgsmålet om, hvor længe GSM fortsat vil være referenceteknologi for teknisk sameksistens inden for dette bånd, er af strategisk betydning for det indre marked. Det bør behandles sammen med andre spørgsmål i forbindelse med Fællesskabets politik for trådløs adgang i de fremtidige programmer vedrørende frekvenspolitikken, som skal vedtages i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (6). Disse programmer vil indeholde de politiske retningslinjer og målsætninger for den strategiske planlægning af anvendelsen af radiofrekvenser i nært samarbejde med frekvenspolitikgruppen (RSPG), der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/622/EF (7).

(6)

Liberaliseringen af anvendelsen af 900 MHz-båndet vil muligvis kunne medføre konkurrencefordrejninger. Især vil visse udbydere af mobiltjenester, der ikke har fået tildelt frekvenser i 900 MHz-båndet, kunne blive stillet ringere med hensyn til omkostninger og effektivitet end de udbydere, der vil kunne tilbyde 3G-tjenester i samme bånd. I henhold til rammebestemmelserne om elektronisk kommunikation, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (8), kan medlemsstaterne ændre eller tage brugsrettigheder til frekvenser op til fornyet vurdering og har dermed midler i hænde til i givet fald at afhjælpe sådanne konkurrencefordrejninger.

(7)

Medlemsstaterne bør implementere direktiv 87/372/EØF, som ændret, senest seks måneder efter nærværende direktivs ikrafttræden. Dette kræver ganske vist ikke i sig selv, at medlemsstaterne ændrer eksisterende brugsrettigheder eller indleder en tilladelsesprocedure, men de skal opfylde kravene i direktiv 2002/20/EF, når først 900 MHz-båndet er blevet gjort tilgængeligt i henhold til nærværende direktiv. Medlemsstaterne bør i den forbindelse især undersøge, hvorvidt gennemførelsen af nærværende direktiv kan fordreje konkurrencen på de berørte mobilmarkeder. Hvis de konkluderer, at det er tilfældet, bør de overveje, hvorvidt det er objektivt berettiget og forholdsmæssigt at ændre brugsrettighederne for de udbydere, der fik brugsrettigheder til 900 MHz-frekvensområdet, og i givet fald at tage brugsrettighederne op til fornyet vurdering og omfordele dem for at afhjælpe sådanne konkurrencefordrejninger. Der bør altid gennemføres en offentlig høring, før en sådan beslutning træffes.

(8)

Tildelingen af de frekvenser, der gøres tilgængelige i henhold til dette direktiv, bør ske på en gennemsigtig måde og sådan, at der ikke sker konkurrencefordrejning på de relevante markeder.

(9)

For at andre systemer kan fungere side om side med GSM-systemer i samme frekvensbånd, bør skadelig interferens undgås gennem fastsættelse af tekniske betingelser for anvendelsen gældende for andre teknologier end GSM, der benytter 900 MHz-båndet.

(10)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (9) giver Kommissionen hjemmel til at vedtage tekniske gennemførelsesforanstaltninger for at sikre harmoniserede betingelser for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser.

(11)

Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) har på Kommissionens anmodning udarbejdet tekniske rapporter, der påviser, at UMTS-systemer (Universal Mobile Telecommunications System) kan eksistere side om side med GSM-systemer i 900 MHz-båndet. 900 MHz-båndet bør derfor åbnes for UMTS, et system der kan fungere side om side med GSM-systemer, samt for andre systemer, så snart det kan påvises, at de kan fungere side om side med GSM-systemer, i overensstemmelse med den i frekvenspolitikbeslutningen fastsatte procedure for vedtagelse af harmoniserede betingelser for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser. Såfremt en medlemsstat beslutter at tildele brugsrettigheder til systemer, der benytter UMTS 900-specifikationen, vil frekvenspolitikbeslutningen og bestemmelserne i direktiv 2002/21/EF sikre, at sådanne systemer beskyttes mod skadelig interferens fra andre anvendte systemer.

(12)

Der bør sikres passende beskyttelse mellem brugerne af de frekvensbånd, der er omfattet af dette direktiv, og af de eksisterende brugere i nabofrekvensbånd. Der bør desuden tages hensyn til fremtidige systemer til luftfartskommunikation over 960 MHz, som bidrager til opfyldelsen af Fællesskabets politiske målsætninger på dette område. CEPT har ydet teknisk rådgivning i denne sammenhæng.

(13)

Fleksibiliteten i frekvensforvaltningen og adgangen til frekvenser bør øges for at bidrage til målene for det indre marked for elektronisk kommunikation. 900 MHz-båndet bør derfor åbnes for andre systemer til levering af andre fælleseuropæiske tjenester, så snart det kan påvises, at disse systemer kan fungere side om side med GSM-systemer.

(14)

For at give mulighed for at udvikle nye digitale teknologier i 900 MHz-båndet side om side med GSM-systemer bør direktiv 87/372/EØF ændres, og båndet bør ikke længere udelukkende være forbeholdt GSM —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 87/372/EØF

I direktiv 87/372/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Medlemsstaterne sørger for, at frekvensbåndene 880-915 MHz og 925-960 MHz (900 MHz-båndet) gøres tilgængelige for GSM- og UMTS-systemer samt for andre jordbaserede systemer, der tilbyder elektroniske kommunikationstjenester, som kan fungere side om side med GSM-systemer, i overensstemmelse med tekniske gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (10).

2.   Ved gennemførelsen af dette direktiv undersøger medlemsstaterne, hvorvidt den nuværende tildeling af 900 MHz-båndet til konkurrerende mobiludbydere på deres område kan forventes at fordreje konkurrencen på de berørte mobilmarkeder, og, hvor det er berettiget og forholdsmæssigt, afhjælper de sådanne konkurrencefordrejninger i overensstemmelse med artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (11).

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a)

»GSM-system«: et elektronisk kommunikationsnet, der overholder GSM-standarderne, som er offentliggjort af ETSI, særlig EN 301502 og EN 301511

b)

»UMTS-system«: et elektronisk kommunikationsnet, der overholder UMTS-standarderne, som er offentliggjort af ETSI, særlig EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 301 908-11.«

3)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 9. maj 2010. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.«

4)

Artikel 4 udgår.

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. september 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  Udtalelse af 25.2.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 6.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.7.2009.

(3)  EFT L 196 af 17.7.1987, s. 85.

(4)  EFT L 196 af 17.7.1987, s. 81.

(5)  EFT C 329 af 31.12.1990, s. 25.

(6)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(7)  EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49.

(8)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(9)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(10)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(11)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Europa-Parlamentet og Rådet

20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/28


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 16. september 2009

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(2009/764/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (herefter benævnt »fonden«), blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til afskedigede arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(3)

Spanien fremsendte den 29. december 2008 en ansøgning om anvendelse af fonden på baggrund af afskedigelser inden for tekstilindustrien. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 3 306 750 EUR.

(4)

Portugal fremsendte den 23. januar 2009 en ansøgning om anvendelse af fonden på grund af afskedigelser inden for tekstilsektoren. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 832 800 EUR.

(5)

Der bør derfor som følge af ansøgningerne fra Spanien og Portugal ydes støtte fra fonden —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 anvendes Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen således, at et beløb på 4 139 550 EUR stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. september 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


Kommissionen

20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. oktober 2009

om en anmodning om undtagelse for afgifter på køretøjer, der er indgivet af Frankrig i medfør af artikel 6, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer

(meddelt under nummer K(2009) 7761)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2009/765/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, litra b), i direktiv 1999/62/EF kan medlemsstaterne anvende reducerede satser eller undtagelser for køretøjer, som kun undtagelsesvis kører på offentlig vej i registreringsmedlemsstaten, og som anvendes af fysiske eller juridiske personer, hvis hovedvirksomhed ikke er godstransport, men dog kun hvis den transportvirksomhed, som udføres med sådanne køretøjer, ikke skaber konkurrencefordrejninger. Denne nedsættelse eller undtagelse er betinget af, at Kommissionen giver sit samtykke hertil.

(2)

Frankrig har anmodet Kommissionen om, at det samtykke, der er omhandlet i Kommissionens beslutning 2005/449/EF (2), og som vedrører undtagelse for afgifter på køretøjer i henhold til direktiv 1999/62/EF for køretøjer med en tilladt bruttovægt på mindst 12 tons, som udelukkende anvendes til offentlige arbejder og erhvervsaktiviteter i Frankrig, forlænges indtil den 31. december 2014.

(3)

Betingelserne i artikel 6, stk. 2, litra b), i direktiv 1999/62/EF er opfyldt, idet disse køretøjer kun undtagelsesvis kører på offentlig vej, de anvendes ikke til godstransport, og undtagelse for afgifter på disse køretøjer skaber ikke konkurrencefordrejninger, fordi de ikke kan transportere andet end det udstyr, som er permanent monteret på køretøjet, og som benyttes til specifikke formål.

(4)

For at give Kommissionen mulighed for a revidere undtagelsen fra reglerne om afgifter på motorkøretøjer bør samtykket gives for et begrænset tidsrum.

(5)

Den undtagelse, som Frankrig har anmodet om, bør derfor godkendes —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra b), i direktiv 1999/62/EF giver Kommissionen hermed sit samtykke til, at følgende motorkøretøjer på mindst 12 tons, der udelukkende anvendes til transport af permanent monteret udstyr i forbindelse med offentlige arbejder og erhvervsaktiviteter i Frankrig, undtages for afgifter indtil den 31. december 2014:

1)

motordrevne løftemaskiner og industritrucks (kraner monteret på en vejgående undervogn)

2)

mobile pumper eller mobile pumpestationer monteret permanent på en vejgående undervogn

3)

mobile kompressorsæt monteret permanent på en vejgående undervogn

4)

betonblandemaskiner og betonpumper monteret permanent på en vejgående undervogn (undtagen betonkanoner, som anvendes til transport af beton)

5)

mobile generatorsæt monteret permanent på en vejgående undervogn

6)

mobile motordrevne jordbor monteret permanent på en vejgående undervogn.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 187 af 20.7.1999, s. 42.

(2)  EUT L 158 af 21.6.2005, s. 23.


20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. oktober 2009

om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2009) 7801)

(EØS-relevant tekst)

(2009/766/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frekvensbåndene 890-915 MHz og 935-960 MHz blev reserveret og skulle anvendes til offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget mobilradiokommunikation — leveret i hver af medlemsstaterne i henhold til en fælles specifikation — som fastlagt i Rådets direktiv 87/372/EØF af 25. juni 1987 om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet (2), suppleret med Rådets henstilling af 25. juni 1987 om samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet (3) og Rådets resolution af 14. december 1990 om det afsluttende stadium af iværksættelsen af den samordnede indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilkommunikation i Fællesskabet (GSM) (4).

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/114/EF (5) ændres Rådets direktiv 87/372/EØF, og frekvensbåndet 880-890 MHz og 925-935 MHz gøres tilgængeligt for det universelle mobiltelesystem (UMTS) og andre landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, der kan sameksistere med Global System for Mobile communications (GSM), i overensstemmelse med de tekniske gennemførelsesforanstaltninger, som er vedtaget i medfør af beslutning nr. 676/2002/EF (i det følgende benævnt »frekvenspolitikbeslutningen«). Der bør derfor vedtages tekniske foranstaltninger således, at GSM og andre systemer i 900 MHz-båndet kan sameksistere.

(3)

Frekvensbåndene 1 710-1 785 MHz og 1 805-1 880 MHz (1 800 MHz-båndet) er gjort tilgængelig for driften af GSM, og de benyttes på nuværende tidspunkt af GSM-systemer i hele Europa. 1 800 MHz-båndet bør også gøres tilgængeligt på samme vilkår som 900 MHz-båndet for andre landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, der kan sameksistere med GSM-systemer.

(4)

Den nuværende udnyttelse af GSM i 1 800 MHz-båndet bør beskyttes i hele Fællesskabet, så længe der er et rimeligt behov for tjenesten, i tråd med den fremgangsmåde, som blev indført for at beskytte udnyttelsen af GSM i 900 MHz-båndet ved direktiv 87/372/EØF.

(5)

Med hjemmel i frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 2, har Kommissionen den 5. juli 2006 givet CEPT (Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer) mandat til at udarbejde mindst mulig restriktive tekniske krav for frekvensbånd i forbindelse med WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services), og dette mandat omfatter også 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet.

(6)

Teknologi- og tjenesteneutrale løsninger er strategiske mål, som er støttet af medlemsstaterne i Frekvenspolitikgruppens udtalelse om WAPECS af 23. november 2005, med sigte på mere fleksibel anvendelse af frekvensressourcer. Frekvenspolitikgruppen går i udtalelsen om WAPECS ind for, at disse strategiske mål bør gennemføres gradvist snarere end på én gang for at undgå eventuelle forstyrrelser på markedet. Kommissionen fastlagde sine synspunkter vedrørende en mere fleksibel udnyttelse af frekvensressourcer i meddelelsen »Mere fleksibel regulering kan give hurtigere adgang til frekvensressourcer for trådløse elektroniske kommunikationstjenester« (6), hvori det bl.a. understreges, at der er behov for en konsekvent og velafvejet løsning for frekvensbåndene til anden- og tredjegenerationsmobiltelefoni i forbindelse med indførelsen af en mere fleksibel frekvensudnyttelse for elektroniske kommunikationstjenester.

(7)

I lighed med den fremgangsmåde, der er valgt i forbindelse med, at 900 MHz-båndet blev stillet til rådighed ved direktiv 87/372/EF, bør 1 800 MHZ-båndet, som pt. benyttes til GSM, derfor også udpeges til GSM og til andre landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, der kan sameksistere med GSM-systemer, og medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte den fortsatte drift af GSM-systemerne mod skadelig interferens.

(8)

Alle andre systemer, som placeres i 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet, skal sikre deres tekniske kompatibilitet såvel med tilstødende net, der drives af andre rettighedshavere i disse to bånd, som med udnyttelsen af nabobåndene til 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet.

(9)

I forbindelse med harmoniseringsforanstaltninger i henhold til frekvenspolitikbeslutningen demonstreres den tekniske kompatibilitet ved hjælp af kompatibilitetsundersøgelser, der udføres af CEPT på grundlag af et mandat fra Kommissionen. Disse undersøgelser bør føre til fastlæggelse af tekniske krav, som er nødvendige for at sikre sameksistensen af et voksende antal landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester. Der bør oprettes en liste over systemer, for hvilke denne tekniske kompatibilitet kan påvises, og Kommissionen bør om nødvendigt — med bistand fra Frekvensudvalget i overensstemmelse med WAPECS-principperne — ændre listen og derved med tiden øge antallet af systemer med harmoniseret adgang til 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet.

(10)

På grundlag af tekniske undersøgelser, herunder navnlig CEPT’s udvalg for elektronisk kommunikations rapport 82 og 96, og som svar på mandatet af 5. juli 2006 i CEPT Rapport 19, har CEPT konkluderet, at UMTS/900/1 800-net kan indføres i byer, bymæssige områder og landdistrikter og sameksistere med GSM900/1 800-net, hvis der anvendes passende bærebølgeseparation.

(11)

I lyset af markedsefterspørgslen efter indførelse af UMTS i de pågældende bånd bør resultaterne af CEPT-mandatet umiddelbart anvendes i Fællesskabet og gennemføres af medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør desuden sikre, at UMTS på passende vis beskytter de eksisterende systemer i nabobåndene.

(12)

Med sigte på at øge fleksibiliteten, samtidig med at den nødvendige fælleseuropæiske dækning med elektroniske kommunikationstjenester i harmoniserede bånd sikres, bør medlemsstaterne desuden bemyndiges til at åbne mulighed for at indføre andre systemer i 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet ved siden af GSM og andre udpegede landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, forudsat at de sikrer, at kravet om sameksistens er opfyldt for sådanne landbaserede systemer.

(13)

Den tekniske forvaltning af radiofrekvenser omfatter harmonisering og allokering af radiofrekvenser. Denne harmonisering bør afspejle de krav, som følger af de generelle politiske principper, der er fastlagt på fællesskabsniveau. Imidlertid dækker den tekniske forvaltning af radiofrekvenser ikke procedurer for tildeling af radiofrekvenser og udstedelse af tilladelser (herunder tidspunktet herfor) eller en eventuel beslutning om, hvorvidt der skal anvendes konkurrencebaserede udvælgelsesprocedurer ved tildeling af radiofrekvenser.

(14)

Forskelle i de bestående nationale forhold kan føre til konkurrenceforvridning. De bestående rammeforskrifter giver medlemsstaterne de midler, de har brug for, til at løse disse problemer på en forholdsmæssigt afpasset, ikke-diskriminerende og objektiv måde under overholdelse af fællesskabsretten, herunder direktiv 87/372/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (8).

(15)

Frekvensanvendelse er underlagt kravene i fællesskabslovgivningen om beskyttelse af folkesundheden, herunder navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i direktiv 89/391/EØF) (9) og Rådets henstilling af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz) (10). Beskyttelse mod sundhedsfarer ved radioudstyr sikres ved, at udstyret opfylder de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (11).

(16)

For at sikre en effektiv udnyttelse af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet på langt sigt bør myndighederne fortsætte med undersøgelser, der tager sigte på øget effektivitet og innovativ udnyttelse. Med sigte på nyvurdering af denne beslutning, så den kommer til at omfatte yderligere teknologier, vil disse og andre undersøgelser udført af CEPT på grundlag af yderligere mandater muligvis påvise, at andre systemer end GSM og UMTS kan levere landbaserede elektroniske kommunikationstjenester med fælleseuropæisk dækning og sikre teknisk kompatibilitet med GSM og UMTS ved hjælp af passende foranstaltninger.

(17)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med Frekvensudvalgets udtalelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning har til formål at harmonisere de tekniske betingelser for adgang til og effektiv udnyttelse af 900 MHz-båndet i overensstemmelse med direktiv 87/372/EØF og af 1 800 MHz-båndet til landbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester.

Artikel 2

I denne beslutning forstås ved:

a)

:

»GSM-system«

:

et elektronisk kommunikationsnet, der overholder GSM-standarderne, som er offentliggjort af ETSI, særlig EN 301 502 og EN 301 511

b)

:

»900 MHz-båndet«

:

frekvensområderne 880-915 MHz og 925-960 MHz

c)

:

»1 800 MHz-båndet«

:

frekvensområderne 1 710-1 785 MHz og 1 805-1 880 MHz.

Artikel 3

De landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester, der kan sameksistere med GSM-systemer i 900 MHz-båndet, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 87/372/EØF, er opført i bilaget. De underlægges de deri anførte betingelser og frister for gennemførelse.

Artikel 4

1.   1 800 MHz-båndet udpeges og stilles til rådighed for GSM-systemer senest den 9. november 2009.

2.   1 800 MHz-båndet udpeges og stilles til rådighed for andre landbaserede systemer, som kan levere de i bilaget opførte elektroniske kommunikationstjenester, idet de underlægges de deri anførte betingelser og frister for gennemførelse.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne kan udpege 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet og give adgang hertil til andre landbaserede systemer, som ikke er opført i bilaget, forudsat at de sikrer, at:

a)

sådanne systemer kan sameksistere med GSM-systemer, og

b)

sådanne systemer kan sameksistere med systemer, der er opført på listen i bilaget, på deres eget område og nabomedlemsstaters område.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de andre systemer, som er omhandlet i artikel 3 og artikel 4, stk. 2, samt nærværende artikels stk. 1, yder passende beskyttelse til systemer i tilstødende frekvensbånd.

Artikel 6

Medlemsstaterne overvåger anvendelsen af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet for at sikre en effektiv anvendelse heraf og meddeler navnlig Kommissionen alle behov for at foretage ændringer i bilaget.

Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EFT L 196 af 17.7.1987, s. 85.

(3)  EFT L 196 af 17.7.1987, s. 81.

(4)  EFT C 329 af 31.12.1990, s. 25.

(5)  Se side 25 i denne EUT.

(6)  KOM(2007) 50.

(7)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(8)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(9)  EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1.

(10)  EFT L 199 af 30.7.1999, s. 59.

(11)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.


BILAG

LISTE OVER LANDBASEREDE SYSTEMER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3 OG ARTIKEL 4, STK. 2

Nedenstående tekniske parametre skal indgå som et væsentligt element i de krav, der skal være opfyldt for at sikre sameksistensen med tilstødende net, hvis der ikke foreligger bilaterale eller multilaterale aftaler. Operatørerne af sådanne net kan dog indbyrdes aftale at anvende mindre strenge tekniske parametre.

System

Tekniske parametre

Frist for gennemførelsen

UMTS, som opfylder UMTS-standarderne offentliggjort af ETSI, herunder navnlig EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 301 908-11

1.

Bærebølgeseparation på mindst 5 MHz mellem to UMTS-net, der er naboer

2.

Bærebølgeseparation på mindst 2,8 MHz mellem et UMTS-net og et GSM-net, der er naboer

9. maj 2010


20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/36


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. oktober 2009

om fastlæggelse af foranstaltninger, der skal lette anvendelsen elektroniske procedurer ved hjælp af »kvikskranker« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked

(meddelt under nummer K(2009) 7806)

(EØS-relevant tekst)

(2009/767/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (1), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De forpligtelser vedrørende administrativ forenkling, som medlemsstaterne pålægges i henhold til kapitel II i direktiv 2006/123/EF, særlig artikel 5 og 8, omfatter en forpligtelse til at forenkle procedurer og formaliteter i forbindelse med adgang til og udøvelse af en servicevirksomhed og en forpligtelse til at sikre, at tjenesteudbyderne let kan afvikle sådanne procedurer og formaliteter på afstand og ad elektronisk vej ved hjælp af »kvikskranker«.

(2)

Det skal være muligt at afvikle procedurer og formaliteter ved hjælp af »kvikskranker« på tværs af medlemsstaternes grænser, jf. artikel 8 i direktiv 2006/123/EF.

(3)

For at opfylde forpligtelsen til at forenkle procedurer og formaliteter og til at lette den grænseoverskridende anvendelse af »kvikskrankerne« bør elektroniske procedurer benytte sig af enkle løsninger, også for så vidt angår anvendelse af elektroniske signaturer. I tilfælde, hvor et højt sikkerhedsniveau eller ligeværdighed med en håndskrevet underskrift efter en passende risikovurdering af de konkrete procedurer og formaliteter skønnes at være nødvendig, kan tjenesteudbyderne i forbindelse med visse procedurer og formaliteter afkræves en avanceret elektronisk signatur, som er baseret på et kvalificeret certifikat med eller uden et sikkert signaturgenereringssystem.

(4)

Fællesskabsrammen for e-signaturer blev fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (2). For at lette den grænseoverskridende anvendelse af avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på et kvalificeret certifikat, bør tilliden til disse elektroniske signaturer forbedres, uanset i hvilken medlemsstat underskriveren eller den certificeringstjenesteudbyder, der udsteder det kvalificerede certifikat, er etableret. Dette vil kunne opnås ved at sikre en lettere adgang i en pålidelig form til de oplysninger, som er nødvendige for at validere de elektroniske signaturer, herunder især oplysninger om certificeringstjenesteudbydere, som overvåges/akkrediteres i en medlemsstat, og de udbudte tjenesteydelser.

(5)

Det skal sikres, at medlemsstaterne offentliggør disse oplysninger ved hjælp af en fælles skabelon, således at det bliver lettere at anvende dem og sikre en passende detaljegrad, der gør det muligt for modtagerne at validere den elektroniske signatur —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Anvendelse og accept af elektroniske signaturer

1.   Hvis det er begrundet ud fra en passende vurdering af de relevante risici og i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 og 3, i direktiv 2006/123/EF, kan medlemsstaterne med henblik på afvikling af visse procedurer og formaliteter gennem de i artikel 8 i direktiv 2006/123/EF omhandlede kvikskranker kræve, at tjenesteydelsesudbyderen anvender avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på et kvalificeret certifikat med eller uden et sikkert signaturgenereringssystem, jf. definitionen og bestemmelserne i direktiv 1999/93/EF.

2.   Medlemsstaterne accepterer eventuelle avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på et kvalificeret certifikat med eller uden et sikkert signaturgenereringssystem med henblik på afvikling af de i stk. 1 nævnte procedurer og formaliteter, uden at det berører medlemsstaternes mulighed for at begrænse denne accept til avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på et kvalificeret certifikat og er genereret af et sikkert signaturgenereringssystem, såfremt dette er i overensstemmelse med den i stk. 1 omhandlede risikoanalyse.

3.   Medlemsstaterne må ikke gøre accepten af avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på et kvalificeret certifikat med eller uden et sikkert signaturgenereringssystem, betinget af krav, som skaber hindringer for tjenesteydelsesudbydernes anvendelse af elektroniske procedurer gennem kvikskranker.

4.   Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne acceptere andre elektroniske signaturer end avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på et kvalificeret certifikat med eller uden et sikkert signaturgenereringssystem.

Artikel 2

Oprettelse, vedligeholdelse og offentliggørelse af positivlister

1.   Hver medlemsstat opretter, vedligeholder og offentliggør i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilaget en »positivliste«, som indeholder minimumsoplysninger om overvågede/akkrediterede certificeringstjenesteudbydere, der udsteder kvalificerede certifikater til offentligheden.

2.   Medlemsstaterne opretter og offentliggør som minimum en form af positivlisten, der er menneskeligt læsbar, i overensstemmelse med forskrifterne i bilaget.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilket organ der er ansvarligt for oprettelsen, vedligeholdelsen og offentliggørelsen af positivlisten, stedet hvor positivlisten offentliggøres og eventuelle ændringer heraf.

Artikel 3

Anvendelse

Denne beslutning finder anvendelse fra den 28. december 2009.

Artikel 4

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

(2)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.


Den Europæiske Centralbank

20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/38


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 6. oktober 2009

om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB

(ECB/2009/22)

(2009/768/EF)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første og fjerde led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.6, 17, 22 og 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) deltager i TARGET2 med henblik på at behandle egne betalinger og kunders betalinger i TARGET2 og via TARGET2 at levere afviklingstjenester til clearing- og afviklingsorganisationer, herunder enheder med hjemsted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), under forudsætning af at de er undergivet overvågning af en kompetent myndighed, og at deres adgang til TARGET2-ECB er godkendt af Styrelsesrådet.

(2)

Direktionen for ECB har vedtaget afgørelse ECB/2007/7 af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (1).

(3)

Der er behov for at ændre afgørelse ECB/2007/7: a) på baggrund af den nye version af den fælles platform (Single Shared Platform (SSP)); b) for at præcisere de særlige principper for overvågning af placering, som enheder, der tilbyder tjenester i euro skal overholde; c) for at afspejle en række andre tekniske og sproglige forbedringer og tydeliggørelser; og d) for at fjerne bestemmelser om overgang til TARGET2, som ikke længere finder anvendelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, litra c), i afgørelse ECB/2007/7 erstattes af følgende:

»c)

levere afviklingstjenester til enheder, som forvalter afviklingssystemer, herunder enheder med hjemsted uden for EØS, under forudsætning af at de er undergivet overvågning af en kompetent myndighed, at de overholder overvågningskravene til placering af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, som til enhver tid ændret og offentliggjort på ECB's websted (2), og at deres adgang til TARGET2-ECB er godkendt af Styrelsesrådet.

Artikel 2

Bilaget til afgørelse ECB/2007/7 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Ikrafttræden

1.   Artikel 1 i denne afgørelse og punkt 1, litra a) og punkt 2 i bilaget til denne afgørelse træder i kraft den 23. oktober 2009.

2.   De øvrige bestemmelser i denne afgørelse træder i kraft den 23. november 2009.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 6. oktober 2009.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 237 af 8.9.2007, s. 71.

(2)  Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle findes på ECB’s websted www.ecb.europa.eu: a) »Policy statement on euro payment and settlements systems located outside the euro area« af 3. november 1998; b) »The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing« af 27. september 2001; c) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« af 19. juli 2007; og d) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area«« af 20. november 2008.«


BILAG

Bilaget til afgørelse ECB/2007/7 ændres således:

1)

Artikel 1, stk. 1 ændres således:

a)

Definitionen af »afviklingssystem« erstattes af følgende:

»—

»ancillary system (AS)« means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB website (1) in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB

b)

Definitionen af »Banking Directive« udgår.

c)

Definitionen af »technical malfunction of TARGET2« erstattes af følgende:

»—

»technical malfunction of TARGET2« means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB.«

2)

Artikel 4 erstattes af følgende:

»Artikel 4

access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB«.

3)

Artikel 7 affattes således:

Stk. 2 erstattes af følgende:

»2.   Unless otherwise requested by the participant, its BIC(s) shall be published in the TARGET2 directory.«

Følgende indsættes som stk. 5:

»5.   Participants acknowledge that the ECB and other CBs may publish participants’ names and BICs.«

4)

Artikel 10, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   The ECB shall open and operate at least one PM account for each participant. Upon request by a participant acting as a settlement bank, the ECB shall open one or more sub-accounts in TARGET2-ECB to be used for dedicating liquidity.«

5)

Følgende indsættes som artikel 12, stk.3:

»3.   The SSP determines the timestamp for the processing of payment orders on the basis of the time when it receives and accepts the payment order.«

6)

Artikel 13 erstattes af følgende:

»Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

a)

normal payment order (priority class 2);

b)

urgent payment order (priority class 1); or

c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

a)

CBs; and

b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the Ancillary System Interface.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants’ PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   Liquidity transfer orders initiated via the ICM are urgent payment orders.

4.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment order.«

7)

Artikel 15, stk. 4, erstattes af følgende:

»4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant’s PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The remainder of the requested liquidity shall be reserved if additional liquidity becomes available.«

8)

Følgende indsættes som artikel 15a:

»Article 15a

Standing instructions for liquidity reservation and dedication of liquidity

1.   Participants may predefine the default amount of liquidity reserved for highly urgent or urgent payment orders via the ICM. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day.

2.   Participants may predefine via the ICM the default amount of liquidity set aside for ancillary system settlement. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day. Participants shall be deemed to have instructed the ECB to dedicate liquidity on their behalf if the relevant ancillary system so requests.«

9)

Artikel 19 erstattes af følgende:

»Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   Except for highly urgent payment orders, the payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   At the request of a payer, the ECB may decide to change the queue position of a highly urgent payment order (except for highly urgent payment orders in the context of settlement procedures 5 and 6) provided that this change would not affect the smooth settlement by ancillary systems in TARGET2 or would not otherwise give rise to systemic risk.

5.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.«

10)

Artikel 31, stk. 2 og 3, erstattes af følgende:

»2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a »start-of-cycle« message). Where applicable, the ECB shall thereafter increase or reduce the frozen balance by crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account. Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an »end-of-cycle« message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant’s sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. By confirming, where applicable, the increase or reduction of the frozen balance upon crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account, the guarantee is automatically increased or reduced in the amount of the payment. Without prejudice to the abovementioned increase or reduction of the guarantee, the guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system’s CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system’s CB.«

Appendiks I ændres således:

1)

Afsnit 2 affattes således:

a)

Tabellen i underpunkt 1 erstattes af følgende:

»Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 202COV

Mandatory

Cover payments

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message«

b)

Følgende indsættes som underpunkt 5:

»(5)

MT 202COV messages shall be used for making cover payments, i.e. payments made by correspondent banks to settle (cover) credit transfer messages which are submitted to a customer’s bank by other, more direct means. Customer details contained in MT 202COV shall not be displayed in the ICM.«

2)

Afsnit 8 ændres således:

Nr. 4, litra b), erstattes af følgende:

»b)   User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation or another interface, as may be required by SWIFT). For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.«

Underpunkt 5 erstattes af følgende:

»5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation, or another interface, as may be required by SWIFT, to have access to the ICM via U2A.«

Appendiks II ændres således:

Afsnit 2, litra a), erstattes af følgende:

»a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2, a payment order was not settled on the business day on which it was accepted.«

Appendiks III ændres således:

Standard for afgivelse af responsa vedrørende lovgivning gældende for ikke-EØS deltagere i TARGET2, afsnit 3.6.a, erstattes af følgende:

»3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].«

Appendiks IV ændres således:

Afsnit 1, litra b), erstattes af følgende:

»b)

All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB, i.e. Central European Time (CET) (2).

Appendiks V erstattes af følgende:

»Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year’s Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45 – 7.00

Business window to prepare daytime operations (3)

7.00 – 18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103 + message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00 – 18.45 (4)

End-of-day processing

18.15 (4)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (5)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45 – 19.30 (5)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (5) – 19.30 (4)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (5)

»Start-of-procedure« message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (5) – 22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the »start-of-cycle« message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00 – 1.00

Technical maintenance period

1.00 – 6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (6) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle findes på ECB’s websted www.ecb.europa.eu: a) »Policy statement on euro payment and settlements systems located outside the euro area« af 3. november 1998; b) »The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing« af 27. september 2001; c) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« af 19. juli 2007; og d) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area«« af 20. november 2008.«

(2)  CET takes into account the change to Central European Summer Time.«

(3)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(4)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(5)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(6)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.«


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/45


RÅDETS FÆLLES AKTION 2009/769/FUSP

af 19. oktober 2009

om ændring af fælles aktion 2007/405/FUSP om Den Europæiske Unions politimission vedrørende reformen af sikkerhedssektoren og dens retlige grænseflade i Den Demokratiske Republik Congo (EUPOL RD Congo)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. juni 2007 fælles aktion 2007/405/FUSP om Den Europæiske Unions politimission vedrørende reformen af sikkerhedssektoren og dens retlige grænseflade i Den Demokratiske Republik Congo (EUPOL RD Congo). (1)

(2)

Den 23. juni 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/485/FUSP (2) om ændring og forlængelse af fælles aktion 2007/405/FUSP indtil den 30. juni 2009.

(3)

Den 15. juni 2009 vedtog Rådet fælles aktion 2009/466/FUSP (3) om ændring og forlængelse af fælles aktion 2007/405/FUSP indtil den 30. juni 2010. I henhold til fælles aktion 2009/466/FUSP skal Rådet fastsætte et nyt finansielt referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den 1. november 2009 til den 30. juni 2010.

(4)

Der er behov for en fortsat og forstærket indsats for at bekæmpe de vedvarende seksuelle overgreb og den vedvarende straffrihed i Den Demokratiske Republik Congo, særligt i den østlige region. Med henblik herpå bør der fastsættes bestemmelser, der gør det muligt for missionen at deployere specialiseret personale til at styrke bekæmpelsen af seksuelle overgreb og straffrihed.

(5)

Missionens mandat gennemføres i en sikkerhedssituation, der kan blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), jf. traktatens artikel 11.

(6)

Fælles aktion 2007/405/FUSP bør derfor ændres —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Fælles aktion 2007/405/FUSP ændres således:

1)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Missionen støtter reformen af sikkerhedssektoren på politiområdet og dens retlige grænseflade. Via overvågning, mentorordninger og rådgivning og ved at lægge vægt på den strategiske dimension skal EUPOL RD Congo:

bidrage til reformen og omstruktureringen af Congos nationale politi ved at støtte etableringen af en varig, professionel og multietnisk integreret polititjeneste, idet der tages hensyn til vigtigheden af nærpoliti i hele landet, og idet de congolesiske myndigheder fuldt ud deltager i denne proces

bidrage til at forbedre interaktionen mellem politiet og strafferetsmyndighederne i bred forstand

bidrage til på en omfattende måde at sikre sammenhængen mellem alle de bestræbelser, der gøres inden for reformen af sikkerhedssektoren, herunder ved at støtte bekæmpelsen af seksuelle overgreb og straffrihed

handle i tæt samspil med EUSEC RD Congo og Kommissionens projekter og samordne sin indsats med de øvrige bestræbelser, der gøres på internationalt plan inden for reformen af politiet og strafferetten

bidrage til de aspekter af fredsprocessen i den østlige del af Congo, der vedrører politi såvel som kønsspørgsmål, menneskerettigheder og børn i væbnede konflikter, og navnlig til dens sammenhæng med reformen af Congos nationale politi.«

2)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Missionen skal have en projektcelle, der fastlægger og gennemfører projekter. Missionen rådgiver medlemsstaterne og tredjelandene og samordner og fremmer, under deres ansvar, iværksættelsen af deres projekter inden for områder af interesse for missionen og til støtte for dens mål.«

3)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Missionen skal være permanent til stede i Goma og Bukavu i den østlige del af Congo, så den kan yde bistand og ekspertise til stabiliseringsprocessen i det østlige Congo. Yderligere specialiseret personale inden for strafferetlig efterforskning, herunder bekæmpelse af seksuelle overgreb, skal deployeres til Goma og Bukavu, men dets kompetenceområde skal dække hele Congos område, og dets arbejdssted kan variere afhængigt af ændringer i den lokale situation og sikkerhedsforholdene. Personalet står under direkte myndighed af den stedfortrædende missionschef med ansvar for operationerne.«

4)

I artikel 3, stk. 3, tilføjes følgende litra:

»g)

eksperter tilknyttet strafferetlig efterforskning, herunder bekæmpelse af seksuelle overgreb.«

5)

Artikel 9, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den 1. november 2009 til den 30. juni 2010 udgør 5 150 000 EUR.«

Artikel 2

Denne fælles aktion træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 19. oktober 2009.

På Rådets vegne

E. ERLANDSSON

Formand


(1)  EUT L 151 af 13.6.2007, s. 46.

(2)  EUT L 164 af 25.6.2008, s. 44.

(3)  EUT L 151 af 16.6.2009, s. 40.


Berigtigelser

20.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/47


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2008 af 18. september 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 951/2006 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser for eksport af sukker produceret uden for kvote

( Den Europæiske Unions Tidende L 251 af 19. september 2008 )

Side 15, artikel 1, under nr. 4:

I stedet for:

»Artikel 7c

Meddelelse om eksport uden for kvote

1.   Medlemsstaterne giver mellem fredag kl. 13.00 (belgisk tid) og den følgende mandag Kommissionen meddelelse om de mængder sukker og/eller isoglucose, som der er indgivet eksportlicensansøgninger for i den foregående uge.

De mængder, der er ansøgt om, opdeles efter ottecifret KNkode. Medlemsstaterne giver også Kommissionen meddelelse, hvis der ikke indgives nogen eksportlicensansøgninger.

Dette stykke gælder kun for de medlemsstater, som der i bilag III og/eller punkt II i bilag IV til forordning (EF) nr. 318/2006 er fastsat en isoglucosekvote for.«

Læses:

»Artikel 7c

Meddelelse om eksport uden for kvote

1.   Medlemsstaterne giver mellem fredag kl. 13.00 (belgisk tid) og den følgende mandag Kommissionen meddelelse om de mængder sukker og/eller isoglucose, som der er indgivet eksportlicensansøgninger for i den foregående uge.

De mængder, der er ansøgt om, opdeles efter ottecifret KNkode. Medlemsstaterne giver også Kommissionen meddelelse, hvis der ikke indgives nogen eksportlicensansøgninger.

Dette stykke gælder kun for de medlemsstater, som der i bilag III og/eller punkt II i bilag IV til forordning (EF) nr. 318/2006 er fastsat en sukker- og/eller isoglucosekvote for.«