ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.270.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 270

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
15. oktober 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 956/2009 af 14. oktober 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 957/2009 af 14. oktober 2009 om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for oste, der i 2010 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2009 af 14. oktober 2009 om fastsættelse af udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser, afvisning af eksportlicensansøgninger og suspension af indgivelsen af eksportlicensansøgninger for sukker, der er fremstillet ud over kvoten

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 959/2009 af 14. oktober 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 960/2009 den 14. oktober 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 961/2009 af 14. oktober 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Březnický ležák (BGB))

12

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/756/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. oktober 2009 om specifikationer for opløsningen for og brugen af fingeraftryk til biometrisk identifikation og verifikation i visuminformationssystemet (meddelt under nummer K(2009) 7435)

14

 

 

2009/757/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. oktober 2009 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi og af udnævnelsesperioden for dennes medlemmer

18

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2009/758/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/7/2009 af 2. oktober 2009 om ændring af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/2/2009 om accept af bidrag fra tredjelande til Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/3/2009 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

19

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

15.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 956/2009

af 14. oktober 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


15.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 957/2009

af 14. oktober 2009

om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for oste, der i 2010 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 af 17. august 2006 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2), særlig artikel 25, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 671/2009 af 24. juli 2009 om åbning af proceduren for tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2010 skal eksporteres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter (3) åbnes proceduren for tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2010 skal eksporteres til Amerikas Forenede Stater under de GATT-kontingenter, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1282/2006.

(2)

Ansøgningerne om eksportlicenser for nogle produktgrupper og kontingenter overstiger de mængder, der er til rådighed for kontingentåret 2010. Der bør derfor fastsættes tildelingskoefficienter som omhandlet i artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1282/2006.

(3)

I forbindelse med produktgrupper og kontingenter, hvor der er indgivet ansøgninger for mindre mængder end dem, der er til rådighed, bør de resterende mængder i overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006 tildeles ansøgerne i forhold til de mængder, de har ansøgt om. Tildelingen af sådanne yderligere mængder bør desuden være betinget af, at den pågældende eksportør meddeler den kompetente myndighed, hvilke mængder der er accepteret, og at interesserede eksportører stiller en sikkerhed.

(4)

I betragtning af den tidsbegrænsning, der i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 671/2009 gælder for gennemførelsen af denne procedure for bestemmelse af koefficienterne, bør nærværende forordning anvendes hurtigst muligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ansøgninger om eksportlicenser, som i henhold til forordning (EF) nr. 671/2009 er indgivet for de produktgrupper og kontingenter, der er anført med identifikationen »16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- og 21-Uruguay og 25-Tokyo« i kolonne 3 i bilaget til nærværende forordning, godkendes med forbehold af anvendelsen af de tildelingskoefficienter, der er anført i bilagets kolonne 5.

Artikel 2

Ansøgninger om eksportlicenser, som i henhold til forordning (EF) nr. 671/2009 er indgivet for de produktgrupper og kontingenter, der er anført med identifikationen »22-Tokyo, 22- og 25-Uruguay« i kolonne 3 i bilaget, accepteres for de mængder, der er ansøgt om.

Der kan udstedes eksportlicenser for yderligere mængder efter anvendelse af den i kolonne 6 i bilaget anførte tildelingskoefficient, hvis eksportøren har accepteret dette inden en uge efter offentliggørelsen af denne forordning, og den krævede sikkerhed er stillet.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 234 af 29.8.2006, s. 4.

(3)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 47.


BILAG

Identifikation af gruppe i overensstemmelse med de supplerende bemærkninger i kapitel 4 i Harmonised Tariff Schedule of the United States of America

Identifikation af gruppe og kontingent

Mængde disponibel i 2010

(tons)

Tildelingskoefficient som omhandlet i artikel 1

Tildelingskoefficient som omhandlet i artikel 2

Bemærkning nr.

Groupe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2475189

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

2,6200400

22-Uruguay

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,9702307

 

25-Uruguay

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 958/2009

af 14. oktober 2009

om fastsættelse af udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser, afvisning af eksportlicensansøgninger og suspension af indgivelsen af eksportlicensansøgninger for sukker, der er fremstillet ud over kvoten

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 7e sammenholdt med artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 61, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan sukker, der i løbet af et produktionsår er produceret ud over den kvote, der er omhandlet i samme forordnings artikel 56, kun eksporteres inden for det af Kommissionen fastsatte kvantitative loft.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 274/2009 af 2. april 2009 om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker og isoglucose, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2009/10 (3), har fastsat de pågældende kvantitative lofter.

(3)

De mængder sukker, for hvilke der er indgivet ansøgninger om eksportlicenser, overstiger den mængde, som er fastsat i forordning (EF) nr. 274/2009. Der bør derfor fastsættes en godkendelsesprocentsats for de mængder, der blev ansøgt om den 5., 6., 7., 8. og 9. oktober 2009. Alle eksportlicensansøgninger for sukker, der blev indgivet efter den 9. oktober 2009, bør derfor afvises, og indgivelsen af eksportlicensansøgninger bør suspenderes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For de ansøgninger om eksportlicenser for sukker ud over kvoten, der blev indgivet mellem den 5. oktober 2009 og den 9. oktober 2009, fastsættes der en udstedelsesprocentsats på 17,275689 %.

2.   Ansøgninger om eksportlicenser for sukker ud over kvoten, der blev indgivet den 12. oktober, 13. oktober, 14. oktober, 15. oktober og 16. oktober 2009, afvises.

3.   Indgivelse af ansøgninger om eksportlicenser for sukker ud over kvoten suspenderes fra den 19. oktober til den 30. september 2010.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 91 af 3.4.2009, s. 16.


15.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 959/2009

af 14. oktober 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 269 af 14.10.2009, s. 23.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 15. oktober 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


15.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 960/2009

den 14. oktober 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (1), (forordningen), særlig forordningens artikel 1, stk. 1, og artikel 31, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordningens artikel 1, stk. 1, tredje afsnit, indeholder bilag II til forordningen en liste udarbejdet af Komitéen for Udviklingsbistand under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD/DAC) over bistandsmodtagere; denne liste skal ajourføres efter OECD/DAC's regelmæssige revision af sin liste over bistandsmodtagere.

(2)

Efter en revision af listen over bistandsmodtagere i bilag II til forordningen skal Kommissionen ajourføre bilag I og underrette Rådet og Europa-Parlamentet herom.

(3)

Saudi-Arabien bør derfor udgå af OECD/DAC's liste over bistandsmodtagere, som gengives i bilag II til forordning (EF) nr. 1905/2006, og af listen over støtteberettigede lande, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og gengivet i bilag I til forordningen.

(4)

Kosovo (2) bør derfor optages på OECD/DAC's liste over ODA-modtagere, som gengives i bilag II til forordning (EF) nr. 1905/2006 under »Mellemindkomstlande og -territorier i den nederste halvdel«.

(5)

Fodnoterne i bilag II til forordningen bør også ajourføres i overensstemmelse med OECD/DAC's revision.

(6)

Europa-Parlamentet og Rådet underrettes herom —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1905/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Karel DE GUCHT

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.

(2)  I medfør af FN-Sikkerhedsrådets resolution 1244/1999.


BILAG I

Støtteberettigede lande i henhold til artikel 1, stk. 1

Latinamerika

1.

Argentina

2.

Bolivia

3.

Brasilien

4.

Chile

5.

Colombia

6.

Costa Rica

7.

Cuba

8.

Ecuador

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Mexico

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Peru

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asien

19.

Afghanistan

20.

Bangladesh

21.

Bhutan

22.

Cambodja

23.

Kina

24.

Indien

25.

Indonesien

26.

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

27.

Laos

28.

Malaysia

29.

Maldiverne

30.

Mongoliet

31.

Myanmar

32.

Nepal

33.

Pakistan

34.

Filippinerne

35.

Sri Lanka

36.

Thailand

37.

Vietnam

Centralasien

38.

Kasakhstan

39.

Den Kirgisiske Republik

40.

Tadsjikistan

41.

Turkmenistan

42.

Usbekistan

Mellemøsten

43.

Iran

44.

Irak

45.

Oman

46.

Yemen

Sydafrika

47.

Sydafrika


BILAG II

OECD/DAC's liste over ODA-modtagere

Gælder fra 2008 for rapporter om bistandsstrømme i 2008, 2009 og 2010

Mindst udviklede lande

Andre lavindkomstlande

(BNI pr. indbygger < 935 USD i 2007)

Mellemindkomstlande og –territorier i lavere gruppe

(BNI pr. indbygger 936-3 705 USD i 2007)

Mellemindkomstlande og –territorier i højere gruppe

(BNI pr. indbygger 3 706-11 455 USD i 2007)

Afghanistan

Côte d'Ivoire

Albanien

 (1) Anguilla

Angola

Ghana

Algeriet

Antigua og Barbuda (2)

Bangladesh

Kenya

Armenien

Argentina

Benin

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Aserbajdsjan

Barbados (3)

Bhutan

Den Kirgisiske Republik

Bolivia

Hviderusland

Burkina Faso

Nigeria

Bosnien-Hercegovina

Belize

Burundi

Pakistan

Cameroun

Botswana

Cambodja

Papua New Guinea

Kap Verde

Brasilien

Den Centralafrikanske Republik

Tadsjikistan

Kina

Chile

Tchad

Usbekistan

Colombia

Cookøerne

Comorerne

Vietnam

Republikken Congo

Costa Rica

Den Demokratiske Republik Congo

Zimbabwe

Den Dominikanske Republik

Kroatien

Djibouti

 

Ecuador

Cuba

Ækvatorialguinea

 

Egypten

Dominica

Eritrea

 

El Salvador

Fiji

Etiopien

 

Georgien

Gabon

Gambia

 

Guatemala

Grenada

Guinea

 

Guyana

Jamaica

Guinea-Bissau

 

Honduras

Kasakhstan

Haiti

 

Indien

Libanon

Kiribati

 

Indonesien

Libyen

Laos

 

Iran

Malaysia

Lesotho

 

Irak

Mauritius

Liberia

 

Jordan

 (1) Mayotte

Madagaskar

 

Kosovo (4)

Mexico

Malawi

 

Marshalløerne

Montenegro

Maldiverne

 

Mikronesiens Forenede Stater

 (1) Montserrat

Mali

 

Moldova, Republikken

Nauru

Mauretanien

 

Mongoliet

Oman (2)

Mozambique

 

Marokko

Palau

Myanmar

 

Namibia

Panama

Nepal

 

Nicaragua

Serbien

Niger

 

Niue

Seychellerne

Rwanda

 

De besatte palæstinensiske områder

Sydafrika

Samoa

 

Paraguay

 (1) Sankt Helene med tilhørende områder

São Tomé og Príncipe

 

Peru

Saint Kitts og Nevis

Senegal

 

Filippinerne

Saint Lucia

Sierra Leone

 

Sri Lanka

Saint Vincent og Grenadinerne

Salomonøerne

 

Swaziland

Surinam

Somalia

 

Syrien

Trinidad og Tobago (3)

Sudan

 

Thailand

Tyrkiet

Tanzania

 

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Uruguay

Østtimor

 

 (1) Tokelau

Venezuela

Togo

 

Tonga

 

Tuvalu

 

Tunesien

 

Uganda

 

Turkmenistan

 

Vanuatu

 

Ukraine

 

Yemen

 

 (1) Wallis- og Futunaøerne

 

Zambia

 

 

 


(1)  Territorium.

(2)  Antigua og Barbuda samt Oman kom op over tærsklen for højindkomstlande i 2007. Efter DAC's regler for revision af denne liste vil begge udgå af listen i 2011, hvis de forbliver højindkomstlande indtil 2010.

(3)  Barbados samt Trinidad og Tobago kom op over tærsklen for højindkomstlande i 2006 og 2007. Efter DAC's regler for revision af denne liste vil begge udgå af listen i 2011, hvis de forbliver højindkomstlande indtil 2010.

(4)  I medfør af FN-Sikkerhedsrådets resolution 1244/1999.


15.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 961/2009

af 14. oktober 2009

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Březnický ležák (BGB))

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, og i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Tjekkiets ansøgning om registrering af betegnelsen »Březnický ležák« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse derfor registreres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 38 af 17.2.2009, s. 16.


BILAG

Fødevarer omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 510/2006:

Kategori 2.1:   Øl

TJEKKIET

Březnický ležák (BGB)


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

15.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. oktober 2009

om specifikationer for opløsningen for og brugen af fingeraftryk til biometrisk identifikation og verifikation i visuminformationssystemet

(meddelt under nummer K(2009) 7435)

(Kun den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske)

(2009/756/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (1), særlig artikel 45, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (2) blev visuminformationssystemet indført som et system til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne, og Kommissionen fik til opgave at udvikle systemet.

(2)

Forordning (EF) nr. 767/2008 fastlægger formålet med, funktionerne i og ansvaret for visuminformationssystemet og bestemmer betingelser og procedurer for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne for at lette behandlingen af visumansøgninger og afgørelserne i forbindelse hermed.

(3)

I Kommissionens beslutning 2006/648/EF af 22. september 2006 om tekniske specifikationer for standarderne for biometriske identifikatorer i forbindelse med udviklingen af visuminformationssystemet (3) er det anført, at der senere vil blive udviklet yderligere specifikationer.

(4)

Der skal nu fastsættes specifikationer for opløsningen for og brugen af fingeraftryk til biometrisk identifikation og verifikation i visuminformationssystemet, så medlemsstaterne kan begynde at forberede sig til brugen af biometri.

(5)

Det er yderst vigtigt, at biometriske data er af høj kvalitet og pålidelige. Det er derfor nødvendigt at fastlægge de tekniske standarder, som vil gøre det muligt at opfylde kravene til kvalitet og pålidelighed. Verifikationer ved hjælp af fire fingre giver en meget lavere forekomst af situationer, hvor fingeraftryk ved en fejl ikke genkendes, og af situationer, hvor kvaliteten er så dårlig, at sammenligning ikke er mulig, i forhold til verifikationer ved hjælp af en enkelt finger. Det centrale visuminformationssystem (CS-VIS) bør derfor kunne foretage biometriske verifikationer for at uddrage data på grundlag af fire fingre holdt fladt ned.

(6)

Der indføres ingen nye standarder med denne beslutning; den er i overensstemmelse med ICAO-standarderne.

(7)

I medfør af artikel 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 767/2008, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EF) nr. 767/2008 imidlertid udbygger Schengenreglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Danmark i henhold til protokollens artikel 5 ved brev af 13. oktober 2008 givet meddelelse om gennemførelsen af disse regler i national lovgivning. Danmark er derfor i henhold til folkeretten forpligtet til at gennemføre denne beslutning.

(8)

I medfør af Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (4) deltog Det Forenede Kongerige ikke i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 767/2008, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige, da den udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne. Denne beslutning er derfor ikke rettet til Det Forenede Kongerige.

(9)

I medfør af Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (5) deltog Irland ikke i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 767/2008, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, da den udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne. Denne beslutning er derfor ikke rettet til Irland.

(10)

Denne afgørelse udgør en retsakt, der bygger på Schengen-reglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005.

(11)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (6), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (7).

(12)

For så vidt angår Schweiz udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF, sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF om indgåelse af aftalen på Det Europæiske Fællesskabs vegne (8).

(13)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen (9).

(14)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 51, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (10)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Specifikationerne angående opløsningen for og brugen af fingeraftryk til biometrisk identifikation og verifikation i visuminformationssystemet er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60.

(2)  EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5.

(3)  EUT L 267 af 27.9.2006, s. 41.

(4)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(5)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(6)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(7)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(8)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3.

(10)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.


BILAG

1.   Opløsningen for fingeraftryk

Det centrale visuminformationssystem skal modtage billeder af fingeraftryk af ti fingre holdt fladt ned med en angiven opløsning på 500 dpi (med en acceptabel afvigelse på +/- 5 dpi) og med 256 niveauer af grå.

2.   Brug af ti fingeraftryk til biometrisk identifikation og søgninger

Det centrale visuminformationssystem skal foretage biometriske søgninger (biometriske identifikationer) med ti fingre holdt fladt ned. Når personen mangler en eller flere fingre, skal disse dog identificeres som sådanne som angivet i ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden (1), og hvis der er resterende fingre, skal disse bruges.

3.   Brug af fire fingeraftryk til biometrisk verifikation

Det centrale visuminformationssystem skal kunne foretage biometriske verifikationer med henblik på at uddrage data ud fra fire fingre holdt fladt ned.

Når de foreligger, skal fingeraftryk fra følgende fingre på enten højre eller venstre hånd bruges: pegefingeren (NIST-identifikation 2 eller 7), langefingeren (NIST-identifikation 3 eller 8), ringefingeren (NIST-identifikation 4 eller 9), lillefingeren (NIST-identifikation 5 eller 10).

Af ergonomiske grunde og af hensyn til standardisering og visualisering skal der bruges fingeraftryk fra den samme hånd, først den højre.

Det skal anføres for hvert enkelt billede af et fingeraftryk, hvilken finger der er tale om, jf. ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden.

Når det ikke er muligt at foretage en sådan identifikation af fingeren, eller den viser sig at være forkert, kan de nationale systemer bede om verifikation i det centrale visuminformationssystem ved hjælp af »permutationer« (2).

Manglende fingre og fingre i forbinding skal altid identificeres som angivet i ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden og det centrale visuminformationssystems dokument om grænsefladekontrol.

4.   Brug af et eller to fingeraftryk til biometrisk verifikation

Medlemsstaterne kan beslutte at bruge et eller to fingeraftryk holdt fladt ned til biometriske verifikationer i stedet for fire fingeraftryk.

Følgende fingre skal som udgangspunkt bruges:

a)

En finger: Pegefingeren (NIST-identifikation 2 eller 7)

b)

To fingre: Pegefingeren (NIST-identifikation 2 eller 7) og langefingeren (NIST-identifikation 3 eller 8)

Derudover kan følgende fingre bruges:

a)

en finger: tommelfingeren (NIST-identifikation 1 eller 6) eller langefingeren (NIST-identifikation 3 eller 8)

b)

to fingre:

i)

pegefingeren (NIST-identifikation 2 eller 7) og ringefingeren (NIST-identifikation 4 eller 9) eller

ii)

langefingeren (NIST-identifikation 3 eller 8) og ringefingeren (NIST-identifikation 4 eller 9).

Af ergonomiske grunde og af hensyn til standardisering og visualisering skal der bruges fingeraftryk fra den samme hånd, først den højre.

Det skal anføres for hvert enkelt billede af et fingeraftryk, hvilken finger der er tale om, jf. ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden.

Når det ikke er muligt at foretage en sådan identifikation af fingeren, eller identifikationen viser sig at være forkert, kan de nationale systemer bede om verifikation i det centrale visuminformationssystem ved hjælp af »permutationer«.

Manglende fingre og fingre i forbinding skal altid identificeres som angivet i ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden og det centrale visuminformationssystems dokument om grænsefladekontrol.


(1)  ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden, »Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scar Mark & Tattoo (SMT) Information «, se http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf.

(2)  Permutationer giver det centrale visuminformationssystem besked om at foretage gentagen verifikation ved sammenholdelse af kildefingeraftrykket eller –trykkene (et, to, tre eller fire) og alle foreliggende fingeraftryk (som regel ti) taget i forbindelse med behandlingen af visumansøgningen, indtil der enten sker en positiv verifikation, eller alle fingeraftryk taget i forbindelse med behandlingen af visumansøgningen er blevet undersøgt, uden at det har givet en positiv verifikation.


15.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/18


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. oktober 2009

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi og af udnævnelsesperioden for dennes medlemmer

(2009/757/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi (EGE) blev forlænget ved Kommissionens afgørelse 2005/383/EF (1).

(2)

Der blev foretaget en ny udnævnelse af EGE-medlemmerne for en periode på fire år ved Kommissionens afgørelse 2005/754/EF (2).

(3)

EGE's nuværende mandat og den indeværende udnævnelsesperiode for gruppens medlemmer udløber derfor den 20. oktober 2009.

(4)

Det vil være hensigtsmæssigt, at den nye Kommission tager såvel EGE's mandat som udnævnelsen af gruppens medlemmer op til fornyet overvejelse.

(5)

For at sætte EGE i stand til fortsat at fungere, indtil der er truffet nye afgørelser om gruppens mandat og om udnævnelsen af dens medlemmer, bør EGE's nuværende mandat og den indeværende udnævnelsesperiode for dens medlemmer forlænges —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

EGE's nuværende mandat, som er fastlagt ved afgørelse 2005/383/EF, forlænges herved, indtil nævnte afgørelse erstattes af en anden.

Den indeværende udnævnelsesperiode for medlemmerne af EGE, som er fastlagt ved afgørelse 2005/754/EF, forlænges herved, indtil nævnte afgørelse erstattes af en anden.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 21. oktober 2009.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 127 af 20.5.2005, s. 17.

(2)  EUT L 284 af 27.10.2005, s. 6.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

15.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/19


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE ATALANTA/7/2009

af 2. oktober 2009

om ændring af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/2/2009 om accept af bidrag fra tredjelande til Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/3/2009 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

(2009/758/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 25, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/2/2009 (2) og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/3/2009 (3) samt addendummet hertil (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den øverstbefalende for EU-operationen afholdt styrkeopbygnings- og bemandingskonferencer den 17. november og 16. december 2008 og den 19. marts og 3. juli 2009.

(2)

I forlængelse af henstillingen fra EU-operationens øverstbefalende og rådgivningen fra Den Europæiske Unions Militærkomité om bidrag fra Montenegro bør Montenegros bidrag accepteres.

(3)

I medfør af artikel 6 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/2/2009 affattes således:

»Artikel 1

Bidrag fra tredjelande

På baggrund af styrkeopbygnings- og bemandingskonferencerne accepteres bidraget fra Norge, Kroatien og Montenegro til EU's militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (»Atalanta«).«

Artikel 2

Bilaget til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/3/2009 affattes som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. oktober 2009.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

O. SKOOG

Formand


(1)  EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUT L 109 af 30.4.2009, s. 52.

(3)  EUT L 112 af 6.5.2009, s. 9.

(4)  EUT L 119 af 14.5.2009, s. 40.


BILAG

»BILAG

LISTE OVER DE I ARTIKEL 2, STK. 1, OMHANDLEDE TREDJELANDE

Norge

Kroatien

Montenegro«.