ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.269.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 269

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
14. oktober 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 951/2009 af 9. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2009 af 13. oktober 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2009 af 13. oktober 2009 om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring ( 1 )

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 954/2009 af 13. oktober 2009 om 114. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2009 af 13. oktober 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

23

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/754/EF

 

*

Rådets afgørelse af 24. september 2009 om beskikkelse af et spansk medlem af og en spansk suppleant til Regionsudvalget

25

 

 

Kommissionen

 

 

2009/755/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. oktober 2009 om vedtagelse af en finansieringsafgørelse for 2009 om en forberedende foranstaltning vedrørende kontrolsteder

26

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2008/100/EF af 28. oktober 2008 om ændring af Rådets direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler for så vidt angår anbefalet daglig tilførsel, energiomregningsfaktorer og definitioner (EUT L 285 af 29.10.2008)

30

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

14.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 951/2009

af 9. oktober 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »statutten«), særlig artikel 5.4,

under henvisning til henstilling fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen (3),

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 107, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i statuttens artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (4) er et vigtigt element i den retlige ramme, der ligger til grund for Den Europæiske Centralbanks (ECB) opgaver vedrørende indsamling af statistisk information, der udføres med støtte fra de nationale centralbanker. ECB har til stadighed støttet sig på denne med henblik på udførelsen og overvågningen af den koordinerede indsamling af statistisk information, som er nødvendig for udførelsen af Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) opgaver.

(2)

For at forordning (EF) nr. 2533/98 kan bevares som et effektivt instrument i ECB's udførelse af ESCB's opgaver vedrørende indsamling af statistisk information og sikre, at ECB fortsat kan råde over statistisk information af den nødvendige kvalitet, der dækker alle ESCB's opgaver, er det nødvendigt at revidere rækkevidden af de rapporteringskrav, som den nævnte forordning stiller. I denne sammenhæng bør der tages hensyn ikke kun til udførelsen af ESCB's opgaver og dets uafhængighed, men også til de statistiske principper, som fastsættes i denne forordning.

(3)

Det er nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 2533/98, for at ECB kan indsamle den statistiske information, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten. I overensstemmelse hermed bør de formål, hvortil der kan indsamles statistisk information, også omfatte udarbejdelse af makroprudentiel statistik med henblik på udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktatens artikel 105.

(4)

Ved fastsættelsen af rækkevidden af rapporteringskravene, der er nødvendig for udførelse af ESCB's opgaver, bør der også tages hensyn til strukturel udvikling på de finansielle markeder og til relaterede statistiske informationskrav, som var mindre fremtrædende, da forordning (EF) nr. 2533/98 blev vedtaget. Det er derfor nødvendigt at give mulighed for indsamling af statistisk information fra hele sektoren finansielle selskaber og navnlig fra forsikringsselskaber og pensionskasser, der udgør euroområdets næststørste delsektor inden for finansielle selskaber målt i finansielle aktiver.

(5)

For at der fortsat kan udarbejdes betalingsbalancestatistik af tilstrækkelig høj kvalitet, er det nødvendigt at præcisere de rapporteringskrav, der gælder i forbindelse med data om alle positioner og transaktioner mellem residenter i deltagende medlemsstater.

(6)

Forskere har et stigende behov for adgang til fortrolig statistisk information, som ikke er direkte identificerbar, med henblik på at analysere og gennemskue udviklingen inden for sektorerne og i landene. Det er derfor vigtigt, at ECB og de nationale centralbanker får mulighed for at give videnskabelige forskningsorganer adgang til sådan detaljeret statistisk information på ESCB-plan, samtidig med at der opretholdes strenge fortrolighedsforanstaltninger.

(7)

For at begrænse rapporteringsbyrden til et minimum og give mulighed for effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling af statistikker af høj kvalitet samt korrekt udførelse af ESCB's opgaver prioriterer ECB statistiske behov og vurderer rapporteringsbyrden. Af samme grund er det nødvendigt at give mulighed for udnyttelse i videst muligt omfang af eksisterende information, undersøgelser, administrative data, statistiske registre og andre tilgængelige kilder, herunder udveksling af fortrolig statistisk information inden for ESCB og med det europæiske statistiske system (ESS).

(8)

Europæiske statistikker udvikles, udarbejdes og formidles af både ESCB og ESS, som dog er underlagt hver deres regelkompleks, der afspejler deres respektive styringsstrukturer. Forordning (EF) nr. 2533/98 bør derfor finde anvendelse, jf. dog Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (5).

(9)

Europæiske statistikker udvikles, udarbejdes og formidles af ESCB i overensstemmelse med de statistiske principper om upartiskhed, objektivitet, faglig uafhængighed, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed, begrænsning af rapporteringsbyrden til et minimum og høj produktionskvalitet, herunder pålidelighed. Disse principper er fastlagt og yderligere uddybet af ECB og offentliggjort på dens websted som en forpligtelse over for offentligheden vedrørende europæiske statistikker, der udarbejdes af ESCB. Disse statistiske principper svarer til dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 223/2009.

(10)

Udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør tage hensyn til bedste praksis og de relevante europæiske og internationale statistiske standarder.

(11)

I overensstemmelse med statuttens artikel 5.1 arbejder ESCB og ESS tæt sammen for at sikre den sammenhæng, der er nødvendig for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker. ESCB og ESS samarbejder navnlig, når de udarbejder deres egne statistiske principper, når de udformer deres respektive statistiske arbejdsprogrammer, og når de bestræber sig på at mindske den samlede responsbyrde. Med henblik herpå er udveksling af relevant information vedrørende ESCB's og ESS' statistiske arbejdsprogrammer mellem de relevante udvalg i ESCB og ESS samt mellem ECB og Kommissionen af særlig betydning for at maksimere fordelene ved godt samarbejde og undgå dobbeltarbejde ved indsamlingen af statistisk information.

(12)

Medlemmerne af ESS har brug for dele af de data, der indsamles af ESCB, til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 223/2009. Der bør derfor indføres hensigtsmæssige ordninger til at gøre de respektive data tilgængelige for ESS-medlemmer.

(13)

Desuden er det vigtigt at sikre et tæt samarbejde mellem ESCB og ESS, især med henblik på at fremme udvekslingen af fortrolig statistisk information mellem de to systemer til statistiske formål, i lyset af artikel 285 i traktaten og artikel 5 i statutten.

(14)

For at sikre bedre gennemsigtighed bør statistikker, der er opstillet på grundlag af statistisk information, som er indsamlet fra institutioner i den finansielle sektor af ESCB, gøres offentligt tilgængelige, men et højt niveau af beskyttelse af fortrolig information bør garanteres.

(15)

Fortrolig statistisk information, som indsamles og leveres til et medlem af ESCB af en ESS-myndighed, bør ikke anvendes til formål, der ikke udelukkende er statistiske, såsom administrative eller skattemæssige formål eller retsforfølgning eller til de formål, der er omhandlet i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 2533/98. I denne forbindelse er det er nødvendigt at sikre fysisk og logisk beskyttelse af denne fortrolige statistiske information og sikre, at ulovlig videregivelse eller anvendelse til ikke-statistiske formål ikke finder sted.

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6) er trådt i kraft og skal overholdes ved ESCB's udvikling, udarbejdelse og formidling af statistikker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2533/98 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»ECB's statistiske rapporteringskrav«: den statistiske information, som rapporteringsenhederne skal tilvejebringe, og som er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver

1a)

»europæiske statistikker«: statistikker, som er i) nødvendige for varetagelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten, ii) fastlagt i ESCB's statistiske arbejdsprogram og iii) udviklet, udarbejdet og formidlet i overensstemmelse med de statistiske principper, der er omhandlet i artikel 3a

2)

»rapporteringsenheder«: de juridiske og fysiske personer og de i artikel 2, stk. 3, omhandlede enheder og filialer, som er underlagt ECB's statistiske rapporteringskrav

3)

»deltagende medlemsstat«: en medlemsstat, der har indført den fælles valuta i overensstemmelse med traktaten

4)

»resident« og »med hjemsted i«: med et økonomisk interessecenter inden for et lands økonomiske område som beskrevet i kapitel 1(1.30) i bilag A til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (7); i denne forbindelse forstås ved »grænseoverskridende positioner« og »grænseoverskridende transaktioner« henholdsvis positioner og transaktioner i aktiver og/eller passiver tilhørende residenter i deltagende medlemsstater betragtet som et samlet økonomisk område i forhold til residenter i ikke-deltagende medlemsstater og/eller residenter i tredjelande

5)

»kapitalbalancen over for udlandet«: balancen for grænseoverskridende finansielle aktiver og passiver

6)

»elektroniske penge«: elektronisk lagring af monetær værdi på teknisk udstyr, herunder forudbetalte betalingskort, der i vidt omfang kan anvendes til betalinger til andre enheder end udstederen uden nødvendigvis at involvere bankkonti i transaktionen, og som fungerer som et forudbetalt ihændehaverinstrument

7)

»anvendelse til statistiske formål«: anvendelse udelukkende til udvikling og udarbejdelse af statistiske resultater og statistiske analyser

8)

»udvikling«: aktiviteter, som har til formål at udforme, konsolidere og forbedre de statistiske metoder, standarder og procedurer, der anvendes for at udarbejde og formidle statistikker og udforme nye statistikker og indikatorer

9)

»udarbejdelse«: alle aktiviteter i forbindelse med indsamling, lagring, behandling og analyse af statistiske oplysninger, der er nødvendige for sammenstilling af statistikker

10)

»formidling«: den virksomhed, der består i at gøre statistikker, statistiske analyser og ikke-fortrolig information tilgængelige for brugerne

11)

»statistisk information«: aggregerede og individuelle data, indikatorer og relaterede metadata

12)

»fortrolig statistisk information«: statistisk information, der gør det muligt at identificere rapporteringsenheder eller andre juridiske personer, fysiske personer, enheder eller filialer enten direkte ved hjælp af navn eller adresse eller en officiel identifikationskode eller indirekte, når individuelle oplysninger kan afledes ud fra den pågældende information. For at bestemme om en rapporteringsenhed eller anden juridisk eller fysisk person, enhed eller filial er identificerbar, tages der hensyn til alle midler, som med rimelighed kan anvendes af tredjemand til at identificere ovennævnte rapporteringsenhed eller anden juridiske person, fysiske person, enhed eller filial.

2.

Artikel 2 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Med henblik på opfyldelse af ECB's statistiske rapporteringskrav har ECB, med støtte fra de nationale centralbanker i overensstemmelse med statuttens artikel 5.2, beføjelse til at indsamle statistisk information inden for grænserne af referencerapporteringspopulationen og af, hvad der er nødvendigt for at udføre ESCB's opgaver. Der kan navnlig indsamles information inden for monetær og finansiel statistik, pengeseddelstatistik, betalings- og betalingssystemstatistik, statistik over finansiel stabilitet, betalingsbalancestatistik og statistik vedrørende kapitalbalancen over for udlandet. Når det er nødvendigt for udførelsen af ESCB's opgaver, kan yderligere information indsamles også på andre områder i behørigt begrundede tilfælde. Den information, der indsamles for at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav, skal nærmere angives i ESCB's statistiske arbejdsprogram.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Referencerapporteringspopulationen omfatter følgende rapporteringsenheder:

a)

juridiske og fysiske personer, som har hjemsted i en medlemsstat, og som falder inden for sektoren »finansielle selskaber« som defineret i ENS 95

b)

postgiroinstitutter med hjemsted i en medlemsstat

c)

juridiske og fysiske personer med hjemsted i en medlemsstat, i det omfang de besidder grænseoverskridende positioner eller har udført grænseoverskridende transaktioner

d)

juridiske og fysiske personer med hjemsted i en medlemsstat, i det omfang de har udstedt værdipapirer eller elektroniske penge

e)

juridiske og fysiske personer med hjemsted i en deltagende medlemsstat, i det omfang de besidder finansielle positioner over for residenter i andre deltagende medlemsstater eller har udført finansielle transaktioner med residenter i andre deltagende medlemsstater.«

c)

Der tilføjes følgende stykke:

»4.   I behørigt begrundede tilfælde, f.eks. til statistik over finansiel stabilitet, har ECB beføjelse til at indsamle statistisk information på et konsolideret grundlag fra de juridiske og fysiske personer, der er omhandlet i stk. 2, litra a), og fra de enheder og filialer, der er omhandlet i stk. 3, herunder information om de enheder, som kontrolleres af sådanne juridiske og fysiske personer og enheder. ECB angiver konsolideringens omfang.«

3.

Følgende artikel indsættes efter artikel 2:

»Artikel 2a

Samarbejde med ESS

Under overholdelse af de statistiske principper i artikel 3a arbejder ESCB og ESS tæt sammen for at begrænse rapporteringsbyrden til et minimum og garantere den sammenhæng, som er nødvendig for udarbejdelsen af europæiske statistikker.«

4.

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Modaliteter for definition af statistiske rapporteringskrav

ECB skal ved definitionen og pålæggelsen af de statistiske rapporteringskrav specificere den faktiske rapporteringspopulation inden for referencerapporteringspopulationen som defineret i artikel 2. Uden at det berører opfyldelsen af de statistiske rapporteringskrav

a)

skal ECB anvende eksisterende statistikker i videst muligt omfang

b)

skal ECB tage hensyn til relevante europæiske og internationale statistiske standarder

c)

kan ECB helt eller delvis fritage nærmere angivne klasser af rapporteringsenheder fra sine statistiske rapporteringskrav.

Inden vedtagelsen af en forordning, jf. artikel 5, om ny statistik vurderer ECB værdien af og omkostningerne ved indsamling af den pågældende nye statistiske information. Den tager især hensyn til indsamlingens specifikke karakteristika, rapporteringspopulationens størrelse og hyppigheden samt til den statistiske information, som de statistiske myndigheder eller forvaltninger allerede ligger inde med.«

5.

Følgende artikel indsættes efter artikel 3:

»Artikel 3a

Statistiske principper for ESCB's udarbejdelse af europæiske statistikker

ESCB's udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker styres af principperne om upartiskhed, objektivitet, faglig uafhængighed, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed, begrænsning af rapporteringsbyrden til et minimum og høj produktionskvalitet, herunder pålidelighed, og definitionen af disse principper vedtages, uddybes og offentliggøres af ECB. Disse statistiske principper svarer til dem, der findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker ) (8).

6.

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Beskyttelse og anvendelse af fortrolig statistisk information, der indsamles af ESCB

Følgende regler finder anvendelse for at forhindre ulovlig anvendelse og videregivelse af fortrolig statistisk information, der leveres af rapporteringsenheden eller en anden juridisk eller fysisk person, enhed eller filial til et ESCB-medlem eller overføres inden for ESCB:

1)

ESCB kan kun anvende fortrolig statistisk information til udførelse af sine opgaver, bortset fra følgende tilfælde:

a)

såfremt rapporteringsenheden eller den anden juridiske eller fysiske person, enhed eller filial, der kan identificeres, udtrykkeligt har givet samtykke til brug af den nævnte statistiske information til andre formål

b)

til overførsel til medlemmerne af ESS i overensstemmelse med artikel 8a, stk. 1

c)

til at give videnskabelige forskningsorganer adgang til fortrolig statistisk information, som ikke giver mulighed for direkte identifikation, og med forudgående udtrykkeligt samtykke fra den myndighed, der har leveret informationen

d)

for så vidt angår nationale centralbanker, såfremt den nævnte statistiske information anvendes inden for forsigtighedstilsyn eller, i henhold til artikel 14.4 i statutten, til udførelse af andre funktioner end dem, der er angivet i statutten.

2)

Rapporteringsenhederne informeres om, til hvilket statistisk eller andet, administrativt, formål, den statistiske information, som de har indberettet, kan anvendes. Rapporteringsenhederne har ret til at modtage information om retsgrundlaget for overførslen og de indførte beskyttelsesforanstaltninger.

3)

Medlemmerne af ESCB træffer alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information. ECB fastlægger fælles regler og indfører mindstestandarder for at hindre ulovlig videregivelse og uautoriseret brug af fortrolig statistisk information.

4)

Overførsel inden for ESCB af fortrolig statistisk information, der er indsamlet i henhold til artikel 5 i statutten, skal ske

a)

i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten, eller

b)

for så vidt denne overførsel er nødvendig for en effektiv udvikling, udarbejdelse eller formidling af statistikker i henhold til statuttens artikel 5 eller for at forbedre disses kvalitet.

5)

ECB kan træffe beslutning om indsamling og overførsel inden for ESCB, i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig, af fortrolig information, der oprindeligt er indsamlet til andre formål end de i artikel 5 i statutten nævnte, såfremt det er nødvendigt for en effektiv udvikling eller udarbejdelse af statistikker eller for at forbedre disses kvalitet, og såfremt disse statistikker er nødvendige for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten.

6)

Der kan udveksles fortrolig statistisk information inden for ESCB for at give videnskabelige forskningsorganer adgang til denne information i overensstemmelse med nr. 1, litra c), og nr. 2.

7)

Statistisk information fra kilder, der er tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med national lovgivning, betragtes ikke som fortrolig.

8)

Medlemsstaterne og ECB træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelse af fortrolig statistisk information, herunder iværksættelse af passende håndhævelsesforanstaltninger i tilfælde af overtrædelse.

Denne artikel finder anvendelse med forbehold af særlige nationale eller fællesskabsbestemmelser vedrørende overførsel af andre typer information til ECB og finder ikke anvendelse på fortrolig statistisk information, som i første omgang overføres mellem en ESS-myndighed og et ESCB-medlem, i hvilket tilfælde artikel 8a finder anvendelse.

Denne artikel er ikke til hinder for, at fortrolig statistisk information, der er indsamlet med andre formål end eller i tillæg til opfyldelse af ECB's statistiske rapporteringskrav, anvendes til at opfylde disse andre formål.«

7.

Følgende artikler indsættes efter artikel 8:

»Artikel 8a

Udveksling af fortrolig statistisk information mellem ESCB og ESS

1.   Med forbehold af nationale bestemmelser om udveksling af anden fortrolig statistisk information end information omhandlet i denne forordning, kan overførsel af fortrolig statistisk information mellem et medlem af ESCB, som har indsamlet informationen, og en ESS-myndighed finde sted, forudsat at denne overførsel er nødvendig for en effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling eller for forbedring af kvaliteten af europæiske statistikker inden for ESS' og ESCB's respektive kompetenceområder, og at nødvendigheden heraf er blevet begrundet.

2.   Alle videreoverførsler ud over den første overførsel skal udtrykkeligt godkendes af den myndighed, der har indsamlet informationen.

3.   Fortrolig statistisk information, som overføres mellem en ESS-myndighed og et ESCB-medlem, må ikke anvendes til formål, der ikke udelukkende er statistiske, såsom til administrative eller skattemæssige formål eller retsforfølgning eller de formål, der er omhandlet i artikel 6 og 7.

4.   Statistisk information, som ESCB-medlemmer modtager fra ESS-myndigheder, og som er erhvervet fra kilder, der er lovligt tilgængelige for offentligheden, og som forbliver tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med national lovgivning, betragtes ikke som fortrolig i forbindelse med formidling af statistikker, der er udarbejdet på grundlag af denne information.

5.   Medlemmerne af ESCB træffer inden for deres respektive kompetenceområder alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre fysisk og logisk beskyttelse af fortrolig statistisk information (kontrol med statistisk fortrolighed), som leveres af ESS-myndigheder.

6.   Fortrolig statistisk information, som leveres af ESS-myndigheder, må kun være tilgængelig for personale, der udfører statistiske opgaver inden for deres særlige arbejdsområde. Disse personer må udelukkende anvende disse data til statistiske formål. Denne forpligtelse gælder også efter deres fratræden.

7.   Medlemsstaterne og ECB træffer passende foranstaltninger til at forhindre og pålægge sanktioner for krænkelser af beskyttelsen af statistisk information, som leveres af ESS-myndigheder.

Artikel 8b

Fortrolighedsrapport

ECB offentliggør en årlig fortrolighedsrapport om de foranstaltninger, der er indført for at sikre den statistiske informations fortrolighed, jf. artikel 8 og 8a.

Artikel 8c

Beskyttelse af fortrolig information om fysiske personer

Denne forordning finder anvendelse med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (9) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (10).

Artikel 8d

Adgang til administrative registre

For at lette byrden for respondenterne skal de nationale centralbanker og ECB have adgang til relevante administrative datakilder inden for deres respektive offentlige forvaltningssystemer, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

Medlemsstaterne og ECB fastsætter inden for deres respektive kompetenceområde om fornødent praktiske bestemmelser og vilkår for at opnå faktisk adgang.

ESCB-medlemmer må udelukkende anvende disse data til statistiske formål.

8.

Bilag A og B udgår.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 9. oktober 2009.

På Rådets vegne

Å. TORSTENSSON

Formand


(1)  EUT C 251 af 3.10.2008, s. 1.

(2)  Udtalelse af 24.3.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Udtalelse af 13.1.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(5)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.«.

(8)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.«.

(9)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(10)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.«.


14.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 952/2009

af 13. oktober 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

77,2

MK

24,8

TR

100,7

ZZ

67,6

0707 00 05

TR

88,3

ZZ

88,3

0709 90 70

TR

97,8

ZZ

97,8

0805 50 10

AR

81,2

CL

77,4

TR

74,3

US

79,7

UY

55,5

ZA

74,6

ZZ

73,8

0806 10 10

BR

195,6

TR

105,2

US

186,7

ZZ

162,5

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

74,7

ZA

83,0

ZZ

76,9

0808 20 50

CN

56,8

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

79,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


14.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 953/2009

af 13. oktober 2009

om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (1), særlig artikel 4, stk. 3,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række næringsstoffer, f.eks. vitaminer, mineraler, aminosyrer og andre, kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring for at sikre, at de særlige ernæringsmæssige krav hos de mennesker, for hvem disse fødevarer er beregnet, opfyldes og/eller for at opfylde retlige krav fastsat i særdirektiver, som er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/39/EF. Listen over sådanne stoffer blev fastsat ved Kommissionens direktiv 2001/15/EF af 15. februar 2001 om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i levnedsmidler til særlig ernæring (2), og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har efter anmodning fra interesserede parter evalueret nye stoffer, og listen bør derfor suppleres og ajourføres. Der bør endvidere indføres specifikationer for visse vitaminer og mineraler med henblik på identifikation.

(2)

Det er hverken muligt i denne forordning at definere næringsstoffer som en særlig gruppe eller på dette tidspunkt at udarbejde en udtømmende liste over alle de kategorier af næringsstoffer, der kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring.

(3)

Udvalget af fødevarer til særlig ernæring er bredt og forskelligartet, og de teknologiske processer, der anvendes til fremstilling heraf, er varierede. Der bør derfor for de kategorier af næringsstoffer, der er opført i denne forordning, foreligge så stort et udvalg som muligt af stoffer, som kan anvendes med sikkerhed til fremstilling af fødevarer til særlig ernæring.

(4)

Valget af stoffer bør hovedsagelig bygge på, hvorvidt de er sikre, dernæst på, hvorvidt de kan optages af menneskets organisme, samt på deres organoleptiske og teknologiske egenskaber. Medmindre andet er fastsat i bestemmelser, der gælder for særlige fødevarekategorier, betyder optagelse på listen over stoffer, der kan anvendes til fremstilling af fødevarer til særlig ernæring, ikke, at det er nødvendigt eller ønskeligt at tilsætte disse stoffer til fødevarerne.

(5)

I de tilfælde, hvor det er fundet nødvendigt at tilsætte et næringsstof, er dette blevet fastsat i særlige bestemmelser i de relevante særdirektiver sammen med de eventuelt relevante mængdekrav.

(6)

Hvis der ikke findes særlige bestemmelser, eller der er tale om fødevarer til særlig ernæring, som ikke er omfattet af særdirektiver, bør næringsstoffer anvendes til fremstilling af produkter, der er i overensstemmelse med definitionen af sådanne produkter, og til at opfylde de særlige ernæringsmæssige krav hos de mennesker, for hvem disse fødevarer er beregnet. De pågældende produkter skal samtidig være sikre, når de anvendes ifølge producentens anvisninger.

(7)

Bestemmelserne vedrørende listen over næringsstoffer, der kan anvendes til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger samt forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, er fastlagt i Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/02 (3) og i Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (4). Det er derfor ikke nødvendigt at gentage disse bestemmelser i denne forordning.

(8)

Der kan også tilsættes en række næringsstoffer med teknologiske formål som tilsætningsstoffer, farvestoffer eller aromaer eller med andre lignende formål, herunder godkendte ønologiske fremgangsmåder og processer i henhold til relevant fællesskabslovgivning. Der vedtages i den forbindelse specifikationer for dem på fællesskabsplan. Disse specifikationer bør gælde for stofferne uafhængigt af formålet med deres anvendelse i fødevarer.

(9)

Indtil man har vedtaget renhedskriterier for de resterende stoffer på EF-niveau, og med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for befolkningens sundhed, bør der gælde generelt acceptable renhedskriterier, som er anbefalet af internationale organisationer eller organer, f.eks. det fælles FAO/WHO-ekspertudvalg for fødevaretilsætningsstoffer (JECFA) og EUP (den europæiske farmakopé). Det bør tillades medlemsstaterne under overholdelse af traktatens regler at opretholde nationale regler om fastsættelse af strengere renhedskriterier.

(10)

Nogle specifikke næringsstoffer eller deres derivater er blevet identificeret som værende særlig nødvendige for fremstilling af nogle fødevarer, som gruppen af fødevarer til særlige medicinske formål, og eventuel anvendelse heraf bør begrænses til fremstilling af disse produkter.

(11)

Af klarhedshensyn bør direktiv 2001/15/EF og Kommissionens direktiv 2004/6/EF af 20. januar 2004 om fravigelse fra direktiv 2001/15/EF for at udskyde anvendelsen af handelsforbuddet for visse produkter (5) ophæves og afløses af denne forordning.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for fødevarer til særlig ernæring, undtagen dem, der er omfattet af direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF.

Artikel 2

Relevante stoffer

1.   Blandt de stoffer, der tilhører kategorierne anført i bilaget til denne forordning, er det kun dem, som er opført i bilaget, og som overholder de relevante specifikationer, hvis sådanne er fastsat, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed må anvendes til fremstilling af fødevarer til særlig ernæring, som er omfattet af direktiv 2009/39/EF.

2.   Stoffer, som ikke tilhører kategorierne anført i bilaget til denne forordning, kan også i specielt ernæringsmæssigt øjemed anvendes til fremstilling af fødevarer til særlig ernæring, jf. dog Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (6).

Artikel 3

Generelle krav

1.   Stoffer, der tilsættes i specielt ernæringsmæssigt øjemed, anvendes på en sådan måde, at der fremstilles sikre produkter, der opfylder de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, de er beregnet for, som fastslået ved almindeligt accepterede videnskabelige data.

2.   Efter anmodning fra de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 11 i direktiv 2009/39/EF, skal producenten eller eventuelt importøren forelægge videnskabeligt materiale samt oplysninger, der dokumenterer, at anvendelsen af stofferne er i overensstemmelse med stk. 1. Hvis dette materiale og disse oplysninger findes i en publikation, der er let tilgængelig, er en henvisning hertil tilstrækkelig.

Artikel 4

Særlige krav til stoffer opført i bilaget

1.   Stofferne opført i bilaget til denne forordning anvendes i overensstemmelse med eventuelle specifikke bestemmelser vedrørende disse stoffer, som fastsættes i særdirektiver i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2009/39/EF.

2.   Renhedskriterier, som er fastsat ved EF-forskrifter, og som gælder for de stoffer, der er opført i bilaget, når de anvendes til fremstilling af fødevarer til andre formål end dem, der er omhandlet i denne forordning, gælder også for de pågældende stoffer, når de anvendes til fremstilling af fødevarer til formål, der er omhandlet i denne forordning.

3.   For stoffer, der er opført i bilaget, og for hvilke renhedskriterier ikke er fastsat ved EF-forskrifter, gælder almindeligt acceptable renhedskriterier anbefalet af internationale organer, indtil der vedtages sådanne forskrifter. Nationale bestemmelser, som fastsætter strengere renhedskriterier, kan bibeholdes.

Artikel 5

Ophævelse

Direktiv 2001/15/EF og direktiv 2004/6/EF ophæves med virkning fra den 31. december 2009.

Artikel 6

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21.

(2)  EFT L 52 af 22.2.2001, s. 19.

(3)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.

(5)  EUT L 15 af 22.1.2004, s. 31.

(6)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.


BILAG

Stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring

I denne liste forstås ved:

»diætetiske fødevarer«: fødevarer til særlig ernæring, inklusive til særlige medicinske formål, men eksklusive modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn

»fødevarer til særlige medicinske formål«: diætpræparater til særlige medicinske formål som defineret i Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (1).

Stof

Anvendelsesbetingelser

Diætetiske fødevarer

Fødevarer til særlige medicinske formål

Kategori 1.   Vitaminer

VITAMIN A

retinol

x

 

retinylacetat

x

 

retinylpalmitat

x

 

beta-caroten

x

 

VITAMIN D

cholecalciferol

x

 

ergocalciferol

x

 

VITAMIN E

D-alpha-tocopherol

x

 

DL-alpha-tocopherol

x

 

D-alpha-tocopherylacetat

x

 

DL-alpha-tocopherylacetat

x

 

D-alpha-tocopherylsuccinatsyre

x

 

D-alpha-tocopherylpolyethylenglycol-1000-succinat (TPGS)

 

x

VITAMIN K

phylloquinon (phytomenadion)

x

 

menaquinon (2)

x

 

VITAMIN B1

thiaminhydrochlorid

x

 

thiaminmononitrat

x

 

VITAMIN B2

riboflavin

x

 

riboflavin-5'-phosphat, natrium

x

 

NIACIN

nikotinsyre

x

 

nikotinamid

x

 

PANTOTHENSYRE

calcium-D-pantothenat

x

 

natrium-D-pantothenat

x

 

dexpanthenol

x

 

VITAMIN B6

pyridoxinhydrochlorid

x

 

pyridoxin-5'-phosphat

x

 

pyridoxindipalmitat

x

 

FOLAT

pteroylmonoglutaminsyre

x

 

calcium-L-methylfolat

x

 

VITAMIN B12

cyanocobalamin

x

 

hydroxycobalamin

x

 

BIOTIN

D-biotin

x

 

VITAMIN C

L-ascorbinsyre

x

 

natrium-L-ascorbat

x

 

calcium-L-ascorbat

x

 

kalium-L-ascorbat

x

 

L-ascorbyl-6-palmitat

x

 

Kategori 2.   Mineraler

CALCIUM

calciumcarbonat

x

 

calciumchlorid

x

 

calciumsalte af citronsyre

x

 

calciumgluconat

x

 

calciumglycerophosphat

x

 

calciumlactat

x

 

calciumsalte af orthophosphorsyre

x

 

calciumhydroxid

x

 

calciumoxid

x

 

calciumsulfat

x

 

calciumbisglycinat

x

 

calciumcitratmalat

x

 

calciummalat

x

 

calcium-L-pidolat

x

 

MAGNESIUM

magnesiumacetat

x

 

magnesiumcarbonat

x

 

magnesiumchlorid

x

 

magnesiumsalte af citronsyre

x

 

magnesiumgluconat

x

 

magnesiumglycerophosphat

x

 

magnesiumsalte af orthophosphorsyre

x

 

magnesiumlactat

x

 

magnesiumhydroxid

x

 

magnesiumoxid

x

 

magnesiumsulfat

x

 

magnesium L-aspartat

 

x

magnesiumbisglycinat

x

 

magnesium-L-pidolat

x

 

magnesiumkaliumcitrat

x

 

JERN

ferrocarbonat

x

 

ferrocitrat

x

 

ferriammoniumcitrat

x

 

ferrogluconat

x

 

ferrofumarat

x

 

natriumferridiphosphat

x

 

ferrolactat

x

 

ferrosulfat

x

 

ferridiphosphat (ferripyrophosphat)

x

 

ferrisaccharat

x

 

jern (carbonyl + electrolytisk + hydrogenreduceret)

x

 

ferrobisglycinat

x

 

ferro-L-pidolat

x

 

KOBBER

kobbercarbonat

x

 

kobbercitrat

x

 

kobbergluconat

x

 

cuprisulfat

x

 

kobber-lysin-complex

x

 

JOD

kaliumjodid

x

 

kaliumjodat

x

 

natriumjodid

x

 

natriumjodat

x

 

ZINK

zinkacetat

x

 

zinkchlorid

x

 

zinkcitrat

x

 

zinkgluconat

x

 

zinklactat

x

 

zinkoxid

x

 

zinkcarbonat

x

 

zinksulfat

x

 

zinkbisglycinat

x

 

MANGAN

manganocarbonat

x

 

manganochlorid

x

 

manganocitrat

x

 

manganogluconat

x

 

manganoglycerophosphat

x

 

manganosulfat

x

 

NATRIUM

natriumbicarbonat

x

 

natriumcarbonat

x

 

natriumchlorid

x

 

natriumcitrat

x

 

natriumgluconat

x

 

natriumlactat

x

 

natriumhydroxid

x

 

natriumsalte af orthophosphorsyre

x

 

KALIUM

kaliumbicarbonat

x

 

kaliumcarbonat

x

 

kaliumchlorid

x

 

kaliumcitrat

x

 

kaliumgluconat

x

 

kaliumglycerophosphat

x

 

kaliumlactat

x

 

kaliumhydroxid

x

 

kaliumsalte af orthophosphorsyre

x

 

magnesiumkaliumcitrat

x

 

SELEN

natriumselenat

x

 

natriumhydrogenselenit

x

 

natriumselenit

x

 

selenberiget gær (3)

x

 

CHROM (III)

chrom (III) chlorid og hexahydrat heraf

x

 

chrom (III) sulfat og hexahydrat heraf

x

 

MOLYBDÆN (VI)

ammoniummolybdat

x

 

natriummolybdat

x

 

FLUOR

kaliumfluorid

x

 

natriumfluorid

x

 

BOR

natriumborat

x

 

borsyre

x

 

Kategori 3.   Aminosyrer

L-alanin

x

 

L-arginin

x

 

L-asparaginsyre

 

x

L-citrulin

 

x

L-cystein

x

 

cystin

x

 

L-histidin

x

 

L-glutaminsyre

x

 

L-glutamin

x

 

glycin

 

x

L-isoleucin

x

 

L-leucin

x

 

L-lysin

x

 

L-lysinacetat

x

 

L-methionin

x

 

L-ornithin

x

 

L-phenylalanin

x

 

L-prolin

 

x

L-threonin

x

 

L-tryptophan

x

 

L-tyrosin

x

 

L-valin

x

 

L-serin

 

x

L-arginin-L-aspartat

 

x

L-lysin-L-aspartat

 

x

L-lysin-L-glutamat

 

x

N-acetyl-L-cystein

 

x

N-acetyl-L-methionin

 

x, i produkter bestemt til personer på over 1 år

For de tilladte aminosyrer må man også anvende deres natrium-, kalium-, calcium- og magnesiumsalte samt deres hydrochlorider

 

 

Kategori 4.   Carnitin og taurin

L-carnitin

x

 

L-carnitinhydrochlorid

x

 

taurin

x

 

L-carnitin-L-tartrat

x

 

Kategori 5.   Nukleotider

adenosin-5'-phosphorsyre (AMP)

x

 

natriumsalte af AMP

x

 

cytidin-5'-monophosphorsyre (CMP)

x

 

natriumsalte af CMP

x

 

guanosin-5'-phosphorsyre(GMP)

x

 

natriumsalte af GMP

x

 

inosin-5'-phosphorsyre (IMP)

x

 

natriumsalte af IMP

x

 

uridin-5'-phosphorsyre (UMP)

x

 

natriumsalte af UMP

x

 

Kategori 6.   Cholin og inositol

cholin

x

 

cholinchlorid

x

 

cholinbitartrat

x

 

cholincitrat

x

 

inositol

x

 


(1)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29.

(2)  Menaquinon forekommer primært som menaquinon-7 og i mindre omfang menaquinon-6.

(3)  Selenberiget gær, der er fremstillet ved dyrkning med forekomst af natriumselenit som selenkilde, og som i tørret form som markedsført højst indeholder 2,5 mg Se/g. Den fremherskende organiske selenart, der forekommer i gæren, er selenomethionin (60-85 % af det samlede ekstraherede selen i produktet). Indholdet af andre organiske selenforbindelser, herunder selenocystein, må højst udgøre 10 % af det samlede ekstraherede selen. Indholdet af uorganisk selen må normalt højst udgøre 1 % af det samlede ekstraherede selen.


14.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 954/2009

af 13. oktober 2009

om 114. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (1), særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer. Listen omfatter Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, som blev opført på listen i henholdsvis 2002 (2) og 2003 (3).

(2)

Disse fysiske personer har hver især anfægtet beslutningen om at opføre dem på listen. Retten i Første Instans afviste deres anfægtelser (4). Appellerne af de afgørelser, der er truffet af Retten i Første Instans, afventer Domstolens afgørelse (5).

(3)

Som følge af Domstolens seneste retspraksis (6) fremførte FN's Sanktionskomité vedrørende Al Quaida og Taliban i foråret 2009 årsagerne til sine beslutninger om at opføre Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi på listen. Kommissionen har offentliggjort meddelelser (7) til de pågældende personer for at underrette dem om, at FN's Sanktionskomité vedrørende Al Quaida og Taliban havde fremlagt en række årsager til at medtage dem på listen, som de på anmodning kunne få oplyst, således at de havde mulighed for at fremkomme med bemærkninger til disse årsager. Meddelelserne blev sendt til de adresser, der var angivet i de pågældende punkter. Ved meddelelser af 24. juni 2009 blev årsagerne til at medtage dem på listen endvidere meddelt de pågældende personer via deres advokat for at give dem mulighed for at fremsætte bemærkninger til disse årsager og tilkendegive deres holdning.

(4)

Kommissionen har modtaget bemærkninger fra Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi og har gennemgået disse bemærkninger.

(5)

Den liste, som FN's Sanktionskomité vedrørende Al Quaida og Taliban har opstillet over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer skal gælde, omfatter Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

(6)

Efter at Kommissionen nøje har overvejet de bemærkninger, som den modtog fra Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi i et brev af 23. juli 2009, og da indefrysning af midler og økonomiske ressourcer har forebyggende karakter, mener den, at opførelsen af Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi på listen er berettiget grundet hans tilknytning til Al-Qaida-organisationen.

(7)

Efter at Kommissionen nøje har overvejet de bemærkninger, som den modtog fra Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi i et brev af 16. juli 2009, og da indefrysning af midler og økonomiske ressourcer har forebyggende karakter, mener den, at opførelsen af Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi på listen er berettiget grundet hans tilknytning til Al-Qaida-organisationen.

(8)

I lyset heraf bør beslutningerne om at opføre Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi på listen erstattes af nye beslutninger, som bekræfter opførelsen af dem på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002.

(9)

Disse nye beslutninger bør gælde fra den 30. maj 2002, hvad angår Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi, og fra den 21. november 2003, hvad angår Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, i betragtning af den forebyggende karakter og formålet med indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer i medfør af forordning (EF) nr. 881/2002 samt behovet for at beskytte de legitime interesser hos de økonomiske operatører, som har regnet med de beslutninger, der blev truffet i 2002 og 2003.

(10)

Sanktionskomitéen ændrede identifikationsoplysningerne vedrørende Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi den 16. september 2008 og den 23. marts 2009. De offentliggjorte oplysninger (8) om Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi bør derfor ajourføres.

(11)

Sanktionskomitéen ændrede identifikationsoplysningerne vedrørende Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi den 11. august 2008, den 30. januar 2009 og den 13. februar 2009. De offentliggjorte oplysninger (9) vedrørende Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi bør derfor ajourføres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 30. maj 2002, hvad angår Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi, og fra den 21. november 2003, hvad angår Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Karel KOVANDA

Fungerende generaldirektør for eksterne forbindelser


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(2)  Forordning (EF) nr. 881/2002.

(3)  Kommissionens orordning (EF) nr. 2049/2003 (EUT L 303 af 21.11.2003, s. 20).

(4)  Henholdsvis sag T-253/02 og T-49/04.

(5)  Henholdsvis sag C-403/06 P og C-399/06 P.

(6)  Dom af 3.9.2008 i forenede sager C-402/05 P og C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi og Al Barakaat International Foundation mod Rådet og Kommissionen, Sml. 2008 I, s. 6351.

(7)  EUT C 145 af 25.6.2009, s. 21, og EUT C 105 af 7.5.2009, s. 31.

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2006 (EUT L 219 af 10.8.2006, s. 14).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2008 (EUT L 16 af 19.1.2008, s. 11).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bekræftes punkterne vedrørende Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi under overskriften »Fysiske personer« og ændres således:

1)

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adresse: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland; b) 129 Park Road, London NW8, England; c) 28, Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien; d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (seneste registrerede adresse i Bosnien); e) Dublin, Irland. Fødselsdato: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Fødselssted: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnummer: a) E423362 (tunesisk pas udstedt i Islamabad den 15.5.1988, udløbet den 14.5.1993), b) 0841438 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1998, udløbet den 30.12.2003), c) 0898813 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1999 i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina), d) 3449252 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.5.2001 af Bosnien-Hercegovinas konsulære repræsentation i London, udløbet den 30.5.2006). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: a) Den belgiske adresse ovenfor er en postboks. De belgiske myndigheder hævder, at denne person aldrig har været bosat i Belgien; b) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland; c) Faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; d) tilknytning til Al-Haramain Islamic Foundation; e) Bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab blev trukket tilbage i juli 2006, og han har intet gyldigt bosnisk-hercegovinsk identifikationsdokument. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.

2)

Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adresse: a) Leicester, Det Forenede Kongerige (pr. januar 2009); b) Viale Bligny 42, Milano, Italien (Imad Mouhamed Abdellah). Fødselsdato: 28.11.1980. Fødselssted: a) Folkesocialistiske Libyske Arabiske Jamahiriya, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordan (Muhamad Abdullah Imad), d) Palæstina (Imad Mouhamed Abdellah). Nationalitet: libysk. Andre oplysninger: Bosiddende i Det Forenede Kongerige pr. januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.


14.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 955/2009

af 13. oktober 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 950/2009 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 268 af 13.10.2009, s. 3.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 14. oktober 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

34,12

1,05

1701 11 90 (1)

34,12

4,67

1701 12 10 (1)

34,12

0,92

1701 12 90 (1)

34,12

4,37

1701 91 00 (2)

37,22

6,62

1701 99 10 (2)

37,22

3,17

1701 99 90 (2)

37,22

3,17

1702 90 95 (3)

0,37

0,30


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Rådet

14.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/25


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. september 2009

om beskikkelse af et spansk medlem af og en spansk suppleant til Regionsudvalget

(2009/754/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den spanske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Juan José IBARRETXE MARKUARTU's mandat er udløbet. Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI's mandat er udløbet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010:

a)

som medlem:

Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ, Presidente del Gobierno Vasco,

og

b)

som suppleant:

Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, Secretario General de Acción Exterior, País Vasco.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.

På Rådets vegne

M. OLOFSSON

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

14.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/26


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 13. oktober 2009

om vedtagelse af en finansieringsafgørelse for 2009 om en forberedende foranstaltning vedrørende kontrolsteder

(2009/755/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), særlig artikel 49, stk. 6, litra b), og artikel 75, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2) (i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelserne«), særlig artikel 90, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) (3) peges der på, at et af indsatsområderne skal være højnelse af de nuværende minimumsnormer for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd i tråd med nye videnskabelige data og socioøkonomiske vurderinger samt sikring af effektiv håndhævelse.

(2)

I fællesskabslovgivningen er der med henblik på beskyttelse af bestemte kategorier af befordrede dyrs velfærd fastsat krav vedrørende længste transporttider, hvorefter dyrene skal aflæsses, fodres og vandes samt have hvile. Sådanne obligatoriske pauser under transport af dyr over lange afstande vil finde sted på kontrolsteder som defineret i artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for kontrolsteder og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF (4).

(3)

Den øgede transport af dyr ad landevejen over lange afstande har medført et behov for forbedrede kontrolsteder. Det er nødvendigt at fastsætte kvalitetskriterier for kontrolsteder gennem en høring af de berørte parter og indhentning af teknisk ekspertrådgivning og bestemme, hvilke EF-dækkende strategier der bør lægges for at forbedre transportvirksomhedernes anvendelse af kontrolstederne.

(4)

Desuden mangler der nogle steder kontrolsteder, og en række eksisterende kontrolsteder er af ringe kvalitet. Der bør derfor iværksættes en forberedende foranstaltning, herunder opførelse eller istandsættelse af visse kontrolsteder.

(5)

I 2008 offentliggjorde Kommissionen en indkaldelse af forslag vedrørende en lignende forberedende foranstaltning, men ingen af de modtagne forslag opfyldte minimumskravene i indkaldelsen på grund af utilstrækkelige oplysninger om projekternes økonomiske bæredygtighed og om kilden til medfinansiering.

(6)

Der bør ydes fællesskabsstøtte til den pågældende forberedende foranstaltning. I De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for 2009 har budgetmyndigheden afsat 4 000 000 EUR til en forberedende foranstaltning vedrørende kontrolsteder.

(7)

Nærværende afgørelse er en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og artikel 90 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23.

(8)

I henhold til artikel 83 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 skal udgifter fastsættes, anvises og betales inden for de tidsfrister, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne.

(9)

Med henblik på anvendelsen af denne afgørelse bør »væsentlig ændring« defineres i overensstemmelse med artikel 90, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2342/2002 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Herved vedtages den forberedende foranstaltning, der er beskrevet i bilaget (i det følgende benævnt »den forberedende foranstaltning«).

Artikel 2

Ved anvendelsen af denne afgørelse gælder definitionen af »kontrolsted« i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/97.

Artikel 3

EF-tilskuddet til gennemførelse af den forberedende foranstaltning er på højst 4 000 000 EUR og finansieres over budgetpost 17 04 03 03 i De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for 2009.

Artikel 4

1.   Den anvisningsberettigede kan foretage ændringer i forhold til denne afgørelse, som ikke betragtes som væsentlige, jf. artikel 90, stk. 4, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og om proportionalitet.

2.   Kumulerede ændringer af de beløb, der er tildelt foranstaltningerne omfattet af den forberedende foranstaltning, og som ikke overstiger 10 % af det i artikel 3 anførte maksimale tilskud, betragtes ikke som væsentlige, jf. artikel 90, stk. 4, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, forudsat at de ikke i betydelig grad påvirker arbejdsprogrammets karakter og målsætninger.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(3)  KOM(2006) 13 endelig.

(4)  EFT L 174 af 2.7.1997, s. 1.


BILAG

FORBEREDENDE FORANSTALTNING VEDRØRENDE KONTROLSTEDER FOR 2009

1.1.   Indledning

Denne forberedende foranstaltning omfatter to gennemførelsesforanstaltninger i 2009. På grundlag af den forberedende foranstaltnings målsætninger er budgettildelingen og de primære foranstaltninger som følger:

indkøb (gennemført ved direkte central forvaltning): 200 000 EUR

tilskud (gennemført ved direkte central forvaltning eller ved indirekte central forvaltning, hvis forvaltningen uddelegeres til gennemførelsesorganer): 3 800 000 EUR

1.2.   Indkøb: En gennemførlighedsundersøgelse vedrørende en certificeringsordning for kontrolsteder af høj kvalitet

Det samlede budget til indkøbsaftaler i 2009 beløber sig til 200 000 EUR.

RETSGRUNDLAG

Forberedende foranstaltning, jf. artikel 49, stk. 6, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

BUDGETPOST

17 04 03 03

VEJLEDENDE ANTAL OG ARTEN AF PLANLAGTE AFTALER

En undersøgelse, der skal evaluere gennemførligheden af en certificeringsordning for kontrolsteder

INDHOLDET AF DE PLANLAGTE AFTALER

Undersøgelsen har til formål at indsamle oplysninger om kontrolstedernes nuværende status og anvendelse i Fællesskabet med henblik på at vurdere, hvilke kvalitetskriterier der kunne definere kontrolsteder af høj kvalitet. Undersøgelsen skal endvidere se nærmere på gennemførligheden af en certificeringsordning for sådanne kontrolsteder.

GENNEMFØRELSE

Gennemførelsen varetages direkte af Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere.

DEN VEJLEDENDE TIDSRAMME FOR IVÆRKSÆTTELSEN AF PROCEDURERNE FOR INDGÅELSE AF AFTALER

Det forventes, at undersøgelsen vil løbe over højst seks måneder, og at den gennemføres under en rammeaftale. Anmodninger om tjenesteydelser iværksættes efter vedtagelsen af denne afgørelse.

SÆRLIG AFTALE

Undersøgelsen gennemføres via rammekontrakten for evaluering 2009-2013 under Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere: Ref./Rammekontrakt om evaluering, konsekvensanalyse og beslægtede tjenesteydelser: Parti nr. 3, Fødekæde SANCO/2008/01/055 parti nr. 3.

1.3.   Tilskud til opførelse eller istandsættelse af kontrolsteder

Tilskud ydes på grundlag af en skriftlig aftale (»tilskudsaftale«).

RETSGRUNDLAG

Forberedende foranstaltning, jf. artikel 49, stk. 6, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

BUDGETPOST

17 04 03 03

PRIORITETERNE FOR ÅRET, DE MÅL, SOM SKAL OPFYLDES, OG DE FORVENTEDE RESULTATER

Den øgede transport af dyr ad landevejen over lange afstande har medført et behov for forbedrede kontrolsteder, hvor dyrene skal hvile. Af hensyn til dyresundheden og dyrevelfærden har det været nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger, for at dyrene undgår stress, samtidig med at spredning af infektionssygdomme undgås. Foranstaltningen har til formål at øge anvendelsen af kontrolsteder og fremme kontrolsteder af høj kvalitet.

BESKRIVELSE AF OG FORMÅL MED GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGEN

Foranstaltningen omfatter opførelse eller istandsættelse af kontrolsteder af høj kvalitet med henblik på at validere en forsøgscertificeringsordning på grundlag af resultaterne af gennemførlighedsundersøgelsen. Foranstaltningen forventes at fremme en økonomisk bæredygtig certificeringsordning for kontrolsteder af høj kvalitet med henblik på at forbedre velfærden for dyr, der transporteres over lange afstande.

GENNEMFØRELSE

Gennemførelsen varetages direkte af Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere.

TIDSPLAN OG VEJLEDENDE BELØB FOR INDKALDELSEN AF FORSLAG/DIREKTE TILDELING

Der offentliggøres én indkaldelse af forslag (3 800 000 EUR). Foranstaltningen skal gennemføres inden for 24 måneder efter underskrivelsen af tilskudsaftalen. Indkaldelsen af forslag iværksættes, når gennemførlighedsundersøgelsen, jf. afsnit 1.2, er fuldt gennemført.

MAKSIMAL SAMFINANSIERINGSSATS

70 %

VIGTIGSTE UDVÆLGELSES- OG TILDELINGSKRITERIER

Udvælgelseskriterier:

Ansøgerens finansielle kapacitet:

Ansøgere skal kunne dokumentere, at de har finansiel kapacitet til at gennemføre den foranstaltning, der skal finansieres.

Ansøgere skal kunne dokumentere, at de råder over de nødvendige egne ressourcer som supplement til den EF-medfinansiering, der ansøges om, og at de kan varetage den fornødne likviditetsstyring i forbindelse med forvaltningen af projektet. Et tilskud til en tilskudsmodtager må ikke være større end modtagerens samlede egenkapital og langfristede gæld.

Ansøgerens tekniske og faglige kapacitet:

Ansøgere skal have teknisk og faglig kapacitet til at gennemføre den foranstaltning, der skal samfinansieres. De skal kunne fremlægge dokumentation for deres viden og erfaring inden for dyrerelateret infrastruktur og dyretransport. De skal kunne fremlægge certificeringer og beskrivelser af de projekter og aktiviteter, de har gennemført i de tre seneste år, og især for projekter, der er relevante for denne foranstaltning. De skal indgive et detaljeret cv for hvert medlem af konsortiet og dokumentation for projektlederens ledelseskompetencer, herunder vedkommendes uddannelsesmæssige baggrund, eksamensbeviser og grader, faglige erfaring, forskningsarbejde og offentliggjorte værker.

Ansøgere skal kunne dokumentere, at de organisationer, der indgiver ansøgning i forbindelse med foranstaltningen, bakker fuldt op om projektets målsætninger og støtter princippet om at udarbejde en certificeringsordning for kontrolsteder, som skal indføres ved foranstaltningen. De skal forelægge dokumentation for de kontakter og internationale berørte parter, de påtænker at rådføre sig med, særlig hvad angår certificering, og hvis ressourcer de påtænker at trække på under udførelsen af den forberedende foranstaltning.

Tildelingskriterier:

Der anvendes følgende almindelige tildelingskriterier:

forsvarligheden af fremgangsmåden (20 %)

arbejdets tilrettelæggelse, og i hvor høj grad de kompetente myndigheder og/eller organisationer i de medlemsstater, der er omfattet af foranstaltningen, er involveret i arbejdet (30 %)

projektets relevans på fællesskabsplan og multiplikatoreffekten (30 %)

projektets omkostningseffektivitet (20 %).

TILSKUDSTYPE

Skriftlig aftale


Berigtigelser

14.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/30


Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2008/100/EF af 28. oktober 2008 om ændring af Rådets direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler for så vidt angår anbefalet daglig tilførsel, energiomregningsfaktorer og definitioner

( Den Europæiske Unions Tidende L 285 af 29. oktober 2008 )

Side 9, betragtning 2:

I stedet for:

»ernæringssundhedsanprisninger«

læses:

»ernæringsanprisninger«.

Side 11, bilag I:

I stedet for:

»Folacin«

læses:

»Folsyre«.