ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.259.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 259

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
2. oktober 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 917/2009 af 1. oktober 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 918/2009 af 1. oktober 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 919/2009 af 1. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 915/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. oktober 2009

5

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/100/EF af 16. september 2009 om gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje ( 1 )

8

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/109/EF af 16. september 2009 om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger

14

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/730/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. juli 2008 om Italiens statsstøtte C 11/2007 til virksomheden Ottana Energia S.r.l. (meddelt under nummer K(2008) 3117)  ( 1 )

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

2.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 917/2009

af 1. oktober 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

29,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 50 10

AR

96,7

CL

103,4

TR

77,4

UY

88,0

ZA

75,0

ZZ

88,1

0806 10 10

BR

195,6

EG

159,5

TR

92,9

US

152,0

ZZ

150,0

0808 10 80

CL

85,7

NZ

67,1

US

83,8

ZA

74,1

ZZ

77,7

0808 20 50

AR

82,8

CN

62,5

TR

99,5

ZA

74,6

ZZ

79,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


2.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 918/2009

af 1. oktober 2009

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2009/10 er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 (3).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EF) nr. 877/2009 for produktionsåret 2009/10, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253 af 25.9.2009, s. 3.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 2. oktober 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

42,17

4,82

1701 99 10 (2)

42,17

1,69

1701 99 90 (2)

42,17

1,69

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


2.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 919/2009

af 1. oktober 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 915/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. oktober 2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importtolden for korn, som gælder fra den 1. oktober 2009 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 915/2009 (3).

(2)

Da den beregnede gennemsnitlige importtold afviger fra den fastsatte toldsats med 5 EUR/t, bør der foretages en tilsvarende justering af den importtold, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 915/2009.

(3)

Forordning (EF) nr. 915/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 915/2009 affattes som angivet i bilagene til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 258 af 1.10.2009, s. 6.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 2. oktober 2009

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

17,20

af middel kvalitet

27,20

af lav kvalitet

47,20

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

74,12

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

32,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

32,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

74,12


(1)  For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

30.9.2009

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

137,25

88,56

Pris fob USA

115,58

105,58

85,58

58,97

Præmie for Golfen

18,38

Præmie for The Great Lakes

10,11

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

17,59 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

24,24 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).


DIREKTIVER

2.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/8


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/100/EF

af 16. september 2009

om gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 76/135/EØF af 20. januar 1976 om gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (3) er blevet ændret væsentligt (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Med henblik på at øge sikkerheden for sejlads på indre vandveje i Fællesskabet er det formålstjenligt at gennemføre en gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje.

(3)

Det er nødvendigt at fastlægge, under hvilke omstændigheder og på hvilke vilkår medlemsstaterne er bemyndiget til at afbryde et skibs sejlads.

(4)

Det er nødvendigt, at de foranstaltninger, der er fastsat i nærværende direktiv finder anvendelse på de fartøjer, der ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (5).

(5)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I henhold til artikel 21 i direktiv 2006/87/EF finder dette direktiv anvendelse på følgende fartøjer, som benyttes til godstransport, med en dødvægt på 20 tons eller derover, på indre vandveje:

a)

fartøjer med en længde (L) på mindre end 20 m eller

b)

fartøjer, for hvilke produktet af længde (L), bredde (B) og dybgang (T) er mindre end 100 m3.

Dette direktiv berører ikke de bestemmelser, der er fastsat i forordning om inspektion af Rhinfartøjer (Rheinschiffsuntersuchungsordnung) og Overenskomsten om transport af farlige stoffer på Rhinen (Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR)).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne indfører i fornødent omfang de nødvendige procedurer for udstedelse af fartsattester.

En medlemsstat behøver imidlertid ikke anvende dette direktiv på fartøjer, der ikke forlader de indre vandveje inden for dens område.

2.   Fartsattester udstedes af den medlemsstat, i hvilken fartøjet er registreret eller har sit hjemsted, eller, hvis dette ikke er muligt, af den medlemsstat, hvor fartøjets ejer er bosat. Enhver medlemsstat skal kunne anmode en anden medlemsstat om at udstede fartsattester for fartøjer, der udnyttes af dens egne statsborgere. Medlemsstaterne kan delegere deres beføjelser til godkendte organisationer.

3.   Fartsattesten affattes på et af Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog og skal mindst indeholde de oplysninger og anvende den nummerering, der er nærmere anført i bilag I.

Artikel 3

1.   Enhver medlemsstat skal med forbehold af stk. 3-6 tillægge en fartsattest, som en anden medlemsstat har udstedt i overensstemmelse med artikel 2, samme gyldighed til sejlads på dens egne indre vandveje, som hvis den selv havde udstedt attesten.

2.   Stk. 1 finder kun anvendelse for så vidt datoen for udstedelse af attesten eller den seneste fornyelsesdato ligger inden for de foregående fem år, og attesten ikke er udløbet.

Det certifikat, der udstedes i henhold til forordningen om inspektion af rhinfartøjer, anerkendes som bevis i overensstemmelse med stk. 3 og 5 i hele gyldighedsperioden.

3.   Medlemsstaterne kan kræve, at de i forordningen om inspektion af rhinfartøjer fastsatte tekniske betingelser skal være opfyldt. Den kan som bevis stille krav om det i stk. 2, andet afsnit, omhandlede certifikat.

4.   Når fartøjer transporterer farlige stoffer i ADNR's forstand, kan medlemsstaterne kræve, at de i ADNR fastsatte betingelser skal være opfyldt. Medlemsstaterne kan som bevis stille krav om den af ADNR fastsatte tilladelse.

5.   De fartøjer, der opfylder de i forordningen om inspektion af rhinfartøjer fastsatte betingelser, har tilladelse til at besejle alle indre vandveje i Fællesskabet. Det i stk. 2, andet afsnit, omhandlede certifikat kan anvendes som bevis på, at disse betingelser er opfyldt.

De særlige betingelser for transport af farligt gods anses på alle indre vandveje inden for Fællesskabet for at være opfyldt, såfremt fartøjerne opfylder de af ADNR fastsatte betingelser. Den i stk. 4 omhandlede tilladelse er bevis for, at disse betingelser er opfyldt.

6.   Medlemsstaterne kan kræve, at yderligere betingelser, som svarer til dem, der kræves for deres egne fartøjer, skal være opfyldt på indre vandveje af maritim karakter. Medlemsstaterne giver Kommissionen underretning om deres indre vandveje af maritim karakter, og Kommissionen udfærdiger en fortegnelse under hensyntagen til de oplysninger, den har modtaget fra medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Enhver medlemsstat kan ophæve gyldigheden af en fartsattest, som den har udstedt.

2.   Enhver medlemsstat kan afbryde et fartøjs sejlads, dersom fartøjet ved kontrol findes at være i en tilstand, som medfører fare for omgivelserne, indtil manglerne er blevet afhjulpet. Denne medlemsstat kan ligeledes afbryde et fartøjs sejlads, såfremt fartøjet eller dets udstyr ved kontrol findes ikke at opfylde kravene i henholdsvis fartsattesten eller de øvrige i artikel 3 omhandlede dokumenter.

3.   En medlemsstat, som har afbrudt et fartøjs sejlads, eller som har meddelt, at den agter at gøre dette, såfremt manglerne ikke afhjælpes, underretter de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor fartsattesten eller de øvrige i artikel 3 omhandlede dokumenter er udstedt, om årsagerne til den beslutning, den har truffet eller agter at træffe.

4.   Enhver beslutning om at afbryde sejladsen, der træffes i medfør af de bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, skal udtrykkeligt begrundes. Den meddeles den pågældende med oplysning om de klageadgange, de i medlemsstaterne gældende lovgivninger åbner mulighed for, og de frister, inden for hvilke disse klager skal indgives.

Artikel 5

Direktiv 76/135/EØF, som ændret ved det direktiv, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. september 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  EUT C 204 af 9.8.2008, s. 47.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 17.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.7.2009.

(3)  EFT L 21 af 29.1.1976, s. 10.

(4)  Jf. bilag II, del A.

(5)  EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG I

MINIMUMSOPLYSNINGER I ATTESTERNE

(jf. artikel 2, stk. 3)

De anførte oplysninger er inddelt i tre grupper:

I.

:

Obligatorisk

:

intet mærke

II.

:

Angives i påkommende tilfælde

:

(x)

III.

:

Hensigtsmæssig men ikke påkrævet

:

(+)

1.

Den udstedende myndigheds eller godkendte organisations navn

2.

a)

Dokumentets betegnelse

b)

(+) Dokumentets løbenummer

3.

Udstedende medlemsstat

4.

Navn og adresse på fartøjets ejer

5.

Fartøjets navn

6.

(x) Fartøjets registreringssted og -nummer

7.

(x) Hjemsted

8.

(+) Type

9.

(+) Anvendelse

10.

Data:

a)

største længde i m

b)

største bredde i m

c)

største dybgang i m

11.

(x) Angivelse af dødvægt i tons eller deplacement i m3 ved maksimal dybgang

12.

(x) Oplysning vedrørende lastelinjemærke

13.

(x) Største tilladte antal passagerer

14.

(x) Hovedmaskineriets maksimale effekt i HK eller kW

15.

Angivelse af mindste fribord i cm

16.

a)

Erklæringen: Det ovenfor beskrevne fartøj erklæres at være egnet til sejlads

b)

(x) På følgende betingelser

c)

(x) Angivelse af begrænsninger i fartøjets anvendelse

17.

a)

Udløbsdato

b)

Udstedelsesdato

18.

Den udstedende myndigheds eller godkendte organisations stempel og underskrift.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med ændring

(jf. artikel 5)

Rådets direktiv 76/135/EØF

(EFT L 21 af 29.1.1976, s. 10)

Rådets direktiv 78/1016/EØF

(EFT L 349 af 13.12.1978, s. 31)

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 5)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

76/135/EØF

19. januar 1977

78/1016/EØF


BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 76/135/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, indledning og litra a)

Artikel 1, stk. 1, indledning

Artikel 1, litra b)

Artikel 1, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 1, sidste punktum

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2-4

Artikel 2-4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III


2.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/14


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/109/EF

af 16. september 2009

om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 2, litra g),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den 8. og 9. marts 2007, at de administrative byrder for virksomheder bør reduceres med 25 % senest i 2012 for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne i Fællesskabet.

(2)

Selskabsretten er identificeret som et område, der pålægger selskaberne et stort antal oplysningskrav, hvoraf nogle er forældede eller unødigt omfattende. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at revidere disse krav og eventuelt reducere de administrative byrder, der belaster selskaber i Fællesskabet, til det minimum, som er nødvendigt for at beskytte andre interesserede parters interesser.

(3)

Anvendelsesområdet for Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (3), og for Rådets tredje direktiv 78/855/EØF af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber (4) bør tilpasses for at afspejle ændringer i finsk selskabsret.

(4)

Selskabers websteder eller andre websteder udgør i visse tilfælde et alternativ til offentliggørelse via selskabsregistre. Medlemsstaterne bør kunne udpege disse andre websteder, som selskaberne gratis kan anvende til en sådan offentliggørelse, som f.eks. erhvervssammenslutningers og handelskamres websteder eller den centrale elektroniske platform, der henvises til i Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (5). Hvor der er mulighed for at anvende selskabernes eller andre websteder til at offentliggøre fusions- og spaltningsplaner og andre dokumenter, som i forbindelse hermed skal stilles til rådighed for aktionærer og kreditorer, bør garantier vedrørende webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed overholdes.

(5)

Kravene vedrørende offentliggørelse af fusionsplaner i grænseoverskridende fusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (6) bør svare til de krav, der gælder for indenlandske fusioner og spaltninger i henhold til direktiv 78/855/EØF og Rådets sjette direktiv 82/891/EØF af 17. december 1982 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om spaltning af aktieselskaber (7).

(6)

Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at de omfattende rapporterings- og oplysningskrav i forbindelse med selskabers fusioner eller spaltninger, der er fastsat i artikel 9 og artikel 11, stk. 1, litra c), i direktiv 78/855/EØF og i artikel 7 og artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 82/891/EØF ikke behøves overholdt, hvis alle aktionærerne i de selskaber, som deltager i fusionen eller spaltningen, er enige om, at overholdelsen heraf kan udelades.

(7)

Ændringer af direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF, der muliggør en sådan aftale mellem aktionærer, bør ikke berøre ordningerne til beskyttelse af de involverede selskabers kreditorers interesser og bestemmelser, der har til formål at sikre tilvejebringelse af nødvendige oplysninger til medarbejderne i disse selskaber og til offentlige myndigheder, såsom skattemyndighederne, som kontrollerer fusionen eller spaltningen i overensstemmelse med den eksisterende fællesskabsret.

(8)

Det er ikke nødvendigt at pålægge et krav om, at der skal udarbejdes en mellembalance i tilfælde, hvor en udsteder af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, offentliggør halvårsrapporter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (8).

(9)

Ofte er der ikke behov for en redegørelse fra en uafhængig sagkyndig som omhandlet i direktiv 77/91/EØF, når der også skal udarbejdes en rapport af en uafhængig sagkyndig til beskyttelse af aktionærernes eller kreditorernes interesser i forbindelse med fusionen eller spaltningen. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for i disse tilfælde at fritage selskaberne fra rapporteringskravet i direktiv 77/91/EØF eller at fastsætte, at både redegørelsen og rapporten kan udarbejdes af den samme sagkyndige.

(10)

Fusioner mellem moderselskaber og deres datterselskaber har en begrænset økonomisk indvirkning på aktionærer og kreditorer, hvis moderselskabet ejer mindst 90 % af aktierne og andre værdipapirer, der giver stemmeret, i datterselskabet. Det samme gælder for visse spaltninger, særlig når selskaberne spaltes til nye selskaber, som ejes af aktionærerne i forhold til deres rettigheder i det selskab, der spaltes. I disse tilfælde bør rapporteringskravene i henhold til direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF derfor reduceres.

(11)

Målet for dette direktiv, nemlig reduktion af administrative byrder især i forbindelse med krav til aktieselskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og dokumentation, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af direktivets omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(12)

Direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF, 82/891/EØF og 2005/56/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (9) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og i Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 77/91/EØF

I direktiv 77/91/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, fjortende led, affattes således:

»—

i Finland: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;«.

2)

I artikel 10 tilføjes følgende stykke:

»5.   Medlemsstaterne kan undlade at anvende denne artikel på stiftelsen af et nyt selskab gennem fusion eller spaltning, når der udarbejdes en rapport om fusions- eller spaltningsplanen af en uafhængig sagkyndig.

Såfremt medlemsstaterne beslutter at anvende denne artikel i de tilfælde, der henvises til i første afsnit, kan de fastsætte, at redegørelsen efter denne artikel og rapporten om fusions- eller spaltningsplanen fra en uafhængig sagkyndig kan udarbejdes af den eller de samme sagkyndige.«

3)

Artikel 27, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne kan undlade at bringe stk. 2 i anvendelse, såfremt forhøjelsen af den tegnede kapital foretages for at gennemføre en fusion, en spaltning eller et offentligt tilbud om køb eller bytte og med henblik på at vederlægge aktionærerne i et overtaget eller spaltet selskab eller i et selskab, der omfattes af det offentlige tilbud om køb eller bytte.

I tilfælde af en fusion eller en spaltning kan medlemsstaterne dog alene anvende første afsnit, når der udarbejdes en rapport om fusions- eller spaltningsplanen af en uafhængig sagkyndig.

Såfremt medlemsstaterne beslutter at anvende stk. 2 i forbindelse med en fusion eller en spaltning, kan de fastsætte, at redegørelsen efter denne artikel og rapporten om fusions- eller spaltningsplanen fra en uafhængig sagkyndig kan udarbejdes af den eller de samme sagkyndige.«

Artikel 2

Ændringer af direktiv 78/855/EØF

I direktiv 78/855/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, fjortende led, affattes således:

»—

i Finland: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,«.

2)

I artikel 6 tilføjes følgende stykker:

»Ethvert af de fusionerende selskaber fritages fra det krav om offentliggørelse, som er fastlagt i artikel 3 i direktiv 68/151/EØF, hvis selskabet i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den dag, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes afgørelse om fusionsplanen, og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør en sådan fusionsplan gratis tilgængelig for offentligheden på sit websted. Medlemsstaterne underlægger ikke denne fritagelse andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, og kan kun pålægge sådanne krav eller bindinger i det omfang, de er proportionale for at nå disse mål.

Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne kræve, at offentliggørelse skal ske via den centrale elektroniske platform, der henvises til i artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF. Medlemsstaterne kan alternativt kræve, at en sådan offentliggørelse sker på et andet websted, der er udpeget af medlemsstaterne til dette formål. Hvis medlemsstaterne gør brug af en af disse muligheder, skal de sikre, at selskaberne ikke pålægges et specifikt gebyr for en sådan offentliggørelse.

Anvendes et andet websted end den centrale elektroniske platform, offentliggøres en reference, der giver adgang til dette websted, på den centrale elektroniske platform mindst en måned inden den dag, der er fastsat for generalforsamlingen. Referencen angiver også datoen for offentliggørelsen af fusionsplanen på webstedet og er gratis tilgængelig for offentligheden. Selskaberne pålægges ikke et specifikt gebyr for en sådan offentliggørelse.

Forbuddet mod at pålægge selskaberne et specifikt gebyr for en offentliggørelse, jf. stk. 3 og 4, berører ikke medlemsstaternes mulighed for at overvælte omkostningerne i forbindelse med den centrale elektroniske platform på selskaberne.

Medlemsstaterne kan kræve, at selskaberne bibeholder oplysningerne på deres websted i en specifik periode efter generalforsamlingen, eller i givet fald på den elektroniske platform eller det andet websted, som de pågældende medlemsstater har udpeget. Medlemsstaterne kan fastsætte konsekvenserne af en midlertidig afbrydelse af adgangen til webstedet eller til den centrale elektroniske platform som følge af tekniske eller andre årsager.«

3)

I artikel 8 tilføjes følgende stykke:

»Med henblik på stk. 1, litra b), finder artikel 11, stk. 2, 3 og 4, anvendelse.«

4)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

1.   Hvert af de fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorganer udarbejder en udførlig skriftlig beretning, i hvilken fusionsplanen, herunder navnlig aktiernes ombytningsforhold, forklares og begrundes retligt og økonomisk.

Såfremt der har været særlige vanskeligheder forbundet med vurderingen, skal disse også omtales i denne beretning.

2.   Hvert af de involverede selskabers administrations- eller ledelsesorganer underretter deres selskabs generalforsamling og de andre involverede selskabers administrations- eller ledelsesorganer, således at de kan underrette deres respektive generalforsamlinger om enhver væsentlig ændring i aktiverne og passiverne mellem datoen for udarbejdelsen af fusionsplanen og datoen for de generalforsamlinger, der skal træffe beslutning om fusionsplanen.

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at den beretning, der henvises til i stk. 1, og/eller de oplysninger, der henvises til i stk. 2, ikke kræves, hvis alle aktionærerne og indehaverne af andre værdipapirer, der giver stemmeret i hvert af de selskaber, som deltager i fusionen, er enige herom.«

5)

Artikel 11 ændres som følger:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

Litra c) og d) affattes således:

»c)

i givet fald en mellembalance, der er afsluttet på et tidspunkt, som ikke ligger før den første dag i den tredje måned forud for fusionsplanens udarbejdelse, såfremt det seneste årsregnskab vedrører et regnskabsår, der er udløbet mere end seks måneder forud for dette tidspunkt;

d)

i givet fald de i artikel 9 nævnte beretninger fra de fusionerende selskabers administrations- eller ledelsesorganer;«.

ii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Med henblik på litra c) i første afsnit kræves der ikke en mellembalance, hvis selskabet offentliggør en halvårsrapport i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2004/109/EF og stiller den til rådighed for aktionærerne i overensstemmelse med dette stykke. Medlemsstaterne kan endvidere fastsætte, at der ikke kræves en mellembalance, hvis alle aktionærerne og indehaverne af andre værdipapirer, der giver stemmeret i hvert af de selskaber, som deltager i fusionen, er enige herom.«

b)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»Såfremt en aktionær har erklæret sig indforstået med, at selskabet anvender elektroniske midler til at videregive oplysninger, kan sådanne genparter stilles til rådighed ved elektronisk post.«

c)

Der tilføjes følgende stykke:

»4.   Et selskab fritages fra kravet om at stille de dokumenter, der henvises til i stk. 1, til rådighed på sit hjemsted, hvis det i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den dag, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes afgørelse om fusionsplanen, og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør dem tilgængelige på sit websted. Medlemsstaterne underlægger ikke denne fritagelse andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, og kan kun pålægge sådanne krav eller bindinger i det omfang, de er proportionale for at nå disse mål.

Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis webstedet i hele den periode, der henvises til i nærværende stykkes første afsnit, giver aktionærerne mulighed for at downloade og printe de dokumenter, der henvises til i stk. 1. I dette tilfælde kan medlemsstaterne dog fastsætte, at selskabet skal gøre disse dokumenter tilgængelige for aktionærerne til eftersyn på sit hjemsted.

Medlemsstaterne kan kræve, at selskaberne bibeholder oplysningerne på deres websted i en specifik periode efter generalforsamlingen. Medlemsstaterne kan fastsætte konsekvenserne af en midlertidig afbrydelse af adgangen til webstedet som følge af tekniske eller andre årsager.«

6)

Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»2.   Med henblik herpå skal medlemsstaternes lovgivninger i det mindste bestemme, at kreditorerne har krav på passende sikkerhed, såfremt de fusionerende selskabers finansielle situation gør denne beskyttelse nødvendig, og såfremt kreditorerne ikke allerede har en sådan sikkerhed.

Medlemsstaterne fastsætter betingelserne for den beskyttelse, der er omhandlet i stk. 1 og i nærværende stykkes første afsnit. Medlemsstaterne sikrer under alle omstændigheder, at kreditorerne kan anmode den relevante administrative eller retlige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, såfremt de kan godtgøre, at deres krav på grund af fusionen er i fare, og at selskabet ikke har iværksat hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.«

7)

Artikel 23, stk. 4, udgår.

8)

Artikel 24 ændres som følger:

a)

Andet punktum affattes således:

»Bestemmelserne i kapitel II finder anvendelse på denne fremgangsmåde.«

b)

Der tilføjes følgende punktum:

»Medlemsstaterne kan imidlertid ikke pålægge de krav, der er anført i artikel 5, stk. 2, litra b), c) og d), artikel 9 og 10, artikel 11, stk. 1, litra d) og e), artikel 19, stk. 1, litra b), samt artikel 20 og 21.«

9)

Artikel 25 ændres som følger:

a)

Indledningen affattes således:

»Medlemsstaterne kan ikke anvende artikel 7 på de i artikel 24 nævnte fremgangsmåder, såfremt følgende betingelser er opfyldt:«

b)

I litra b) udgår ordene »artikel 11, stk. 2 og 3, finder anvendelse.«

c)

Der tilføjes følgende stykke:

»Med henblik på litra b) i første stykke finder artikel 11, stk. 2, 3 og 4, anvendelse.«

10)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Hvis en fusion ved overtagelse gennemføres af et selskab, som ejer 90 % eller flere, men ikke samtlige aktier og andre værdipapirer, der giver stemmeret på generalforsamlingen i det eller de overtagne selskaber, kan medlemsstaterne ikke kræve, at fusionen skal godkendes af generalforsamlingen i det overtagende selskab, hvis følgende betingelser er opfyldt:«.

b)

Litra b) affattes således:

»b)

alle aktionærer i det overtagende selskab skal have ret til mindst en måned inden det i litra a) angivne tidspunkt på dette selskabs hjemsted at gøre sig bekendt med de i artikel 11, stk. 1, litra a) og b), og i givet fald de i artikel 11, stk. 1, litra c), d) og e), nævnte dokumenter,«.

c)

Der tilføjes følgende stykke:

»Med henblik på stk. 1, litra b), finder artikel 11, stk. 2, 3 og 4, anvendelse.«

11)

Artikel 28 ændres som følger:

a)

Indledningen affattes således:

»Medlemsstaterne kan ikke pålægge kravene i artikel 9, 10 og 11 i forbindelse med en fusion som nævnt i artikel 27, hvis følgende betingelser er opfyldt:«

b)

I litra c) tilføjes følgende:

»eller af en administrativ myndighed, der er udpeget af medlemsstaten til dette formål.«

c)

Følgende stykke tilføjes:

»En medlemsstat behøver ikke at anvende det første stykke, hvis medlemsstatens lovgivning giver det overtagende selskab ret til, uden forudgående offentligt tilbud om overtagelse, at kræve, at alle indehaverne af de resterende værdipapirer i det eller de selskaber, der skal overtages, sælger disse værdipapirer til det overtagende selskab forud for fusionen til en rimelig pris.«

Artikel 3

Ændringer af direktiv 82/891/EØF

I direktiv 82/891/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4 tilføjes følgende stykker:

»Ethvert af de selskaber, der deltager i spaltningen, fritages fra det krav om offentliggørelse, som er fastlagt i artikel 3 i direktiv 68/151/EØF, hvis selskabet i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den dag, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes afgørelse om spaltningsplanen, og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør spaltningsplanen gratis tilgængelig for offentligheden på sit websted. Medlemsstaterne underlægger ikke denne fritagelse andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, og kan kun pålægge sådanne krav eller bindinger i det omfang, de er proportionale for at nå disse mål.

Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne kræve, at offentliggørelse skal ske via den centrale elektroniske platform, der henvises til i artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF. Medlemsstaterne kan alternativt kræve, at en sådan offentliggørelse sker på et andet websted, der er udpeget af medlemsstaterne til dette formål. Hvis medlemsstaterne gør brug af en af disse muligheder, sikrer de, at selskaberne ikke pålægges et specifikt gebyr for en sådan offentliggørelse.

Anvendes et andet websted end den centrale elektroniske platform, offentliggøres en reference, der giver adgang til dette websted, på den centrale elektroniske platform mindst en måned inden den dag, der er fastsat for generalforsamlingen. Referencen angiver også datoen for offentliggørelsen af spaltningsplanen på webstedet og er gratis tilgængelig for offentligheden. Selskaberne pålægges ikke et specifikt gebyr for denne offentliggørelse.

Forbuddet mod at pålægge selskaberne et specifikt gebyr for en offentliggørelse, jf. stk. 3 og 4, berører ikke medlemsstaternes mulighed for at overvælte omkostningerne i forbindelse med den centrale elektroniske platform på selskaberne.

Medlemsstaterne kan kræve, at selskaberne bibeholder oplysningerne på deres websted i en specifik periode efter generalforsamlingen, eller i givet fald på den elektroniske platform eller det andet websted, som de pågældende medlemsstater har udpeget. Medlemsstaterne kan fastsætte konsekvenserne af en midlertidig afbrydelse af adgangen til webstedet eller til den centrale elektroniske platform som følge af tekniske eller andre årsager.«

2)

I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

»Med henblik på litra b) i første stykke finder artikel 9, stk. 2, 3 og 4, anvendelse.«

3)

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»I givet fald skal det endvidere heri anføres, at der i henhold til artikel 27, stk. 2, i direktiv 77/91/EØF for de modtagende selskaber er udarbejdet en redegørelse om kontrol af indskud i form af andre værdier end kontanter, ligesom der skal foreligge angivelse af det register, hvortil den pågældende redegørelse skal indgives.«

4)

Artikel 8, stk. 3, udgår.

5)

Artikel 9 ændres som følger:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra c) og d) affattes således:

»c)

i givet fald en mellembalance, der er afsluttet på et tidspunkt, som ikke ligger før den første dag i den tredje måned forud for datoen for spaltningsplanens udarbejdelse, såfremt det seneste årsregnskab vedrører et regnskabsår, der er udløbet mere end seks måneder forud for dette tidspunkt;

d)

i givet fald de i artikel 7, stk. 1, nævnte beretninger fra administrations- eller ledelsesorganerne i de selskaber, der deltager i spaltningen;«.

ii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Med henblik på første afsnit, litra c), kræves der ikke en mellembalance, hvis selskabet offentliggør en halvårsrapport i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2004/109/EF og stiller den til rådighed for aktionærerne i overensstemmelse med dette stykke.«

b)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»Såfremt en aktionær har erklæret sig indforstået med, at selskabet anvender elektroniske midler til at videregive oplysninger, kan sådanne genparter stilles til rådighed ved elektronisk post.«

c)

Der tilføjes følgende stykke:

»4.   Et selskab fritages fra kravet om at stille de dokumenter, der henvises til i stk. 1, til rådighed på sit hjemsted, hvis det i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den dag, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes afgørelse om spaltningsplanen, og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør dem tilgængelige på sit websted. Medlemsstaterne underlægger ikke denne fritagelse andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, og kan kun pålægge sådanne krav eller bindinger i det omfang, de er proportionale for at nå disse mål.

Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis webstedet i hele den periode, der henvises til i nærværende stykkes første afsnit, giver aktionærerne mulighed for at downloade og printe de dokumenter, der henvises til i stk. 1. I dette tilfælde kan medlemsstaterne dog fastsætte, at selskabet skal gøre disse dokumenter tilgængelige for aktionærerne til eftersyn på sit hjemsted.

Medlemsstaterne kan kræve, at selskaberne bibeholder oplysningerne på deres websted i en specifik periode efter generalforsamlingen. Medlemsstaterne kan fastsætte konsekvenserne af en midlertidig afbrydelse af adgangen til webstedet som følge af tekniske eller andre årsager.«

6)

Artikel 12, stk. 2, affattes således:

»2.   Med henblik herpå skal det i medlemsstaternes lovgivninger i det mindste bestemmes, at kreditorerne har krav på passende sikkerhed, såfremt den finansielle situation i det spaltede selskab og i det selskab, til hvilket forpligtelser overdrages efter spaltningsplanen, gør denne beskyttelse nødvendig, og såfremt kreditorerne ikke allerede har en sådan sikkerhed.

Medlemsstaterne fastsætter betingelserne for den beskyttelse, der er omhandlet i stk. 1 og i nærværende stykkes første afsnit. Medlemsstaterne sikrer under alle omstændigheder, at kreditorerne kan anmode den relevante administrative eller retslige myndighed om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, såfremt de kan godtgøre, at deres krav på grund af spaltningen er bragt i fare, og at selskabet ikke har iværksat hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.«

7)

Artikel 20 ændres som følger:

a)

Indledningen affattes således:

»Såfremt de modtagende selskaber tilsammen ejer alle aktier i det spaltede selskab og alle andre værdipapirer, der giver stemmeret på generalforsamlingen i det spaltede selskab, kan medlemsstaterne med forbehold af artikel 6 ikke kræve spaltningen godkendt af det spaltede selskabs generalforsamling, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:«

b)

I litra b) udgår andet punktum.

c)

Litra c) udgår.

d)

Følgende stykke tilføjes:

»Med henblik på litra b) i første stykke finder artikel 9, stk. 2, 3 og 4, og artikel 10 anvendelse.«

8)

Artikel 22 ændres som følger:

a)

Stk. 4 udgår.

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Medlemsstaterne kan ikke pålægge de krav, der er anført i artikel 7 og 8 samt artikel 9, stk. 1, litra c), d) og e), når hvert af de nye selskabers aktier tildeles aktionærerne i det spaltede selskab proportionalt med deres rettigheder i dette selskabs kapital.«

Artikel 4

Ændringer af direktiv 2005/56/EF

I direktiv 2005/56/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Ethvert af de fusionerende selskaber fritages fra det krav om offentliggørelse, som er fastlagt i artikel 3 i direktiv 68/151/EØF, hvis selskabet i en sammenhængende periode, der begynder mindst en måned før den dag, der er fastsat for den generalforsamling, hvor der skal træffes afgørelse om den fælles plan for grænseoverskridende fusion, og slutter tidligst ved generalforsamlingens afslutning, gør den fælles plan for en sådan fusion gratis tilgængelig for offentligheden på sit websted. Medlemsstaterne underlægger ikke denne fritagelse andre krav eller bindinger end dem, der er nødvendige for at garantere webstedets sikkerhed og dokumenternes ægthed, og kan kun pålægge sådanne krav eller bindinger i det omfang, de er proportionale for at nå disse mål.

Uanset andet afsnit kan medlemsstaterne kræve, at offentliggørelse skal ske via den centrale elektroniske platform, der henvises til i artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF. Medlemsstaterne kan alternativt kræve, at en sådan offentliggørelse sker på et andet websted, der er udpeget af medlemsstaterne til dette formål. Hvis medlemsstaterne gør brug af en af disse muligheder, sikrer de, at selskaberne ikke pålægges et specifikt gebyr for en sådan offentliggørelse.

Anvendes et andet websted end den centrale elektroniske platform, offentliggøres en reference, der giver adgang til dette websted, på den centrale elektroniske platform mindst en måned inden den dag, der er fastsat for generalforsamlingen. Referencen angiver også datoen for offentliggørelsen af den fælles plan for grænseoverskridende fusion på webstedet og er gratis tilgængelig for offentligheden. Selskaberne pålægges ikke et specifikt gebyr for denne offentliggørelse.

Forbuddet mod at pålægge selskaberne et specifikt gebyr for en offentliggørelse, jf. tredje og fjerde afsnit, berører ikke medlemsstaternes mulighed for at overvælte omkostningerne i forbindelse med den centrale elektroniske platform på selskaberne.

Medlemsstaterne kan kræve, at selskaberne bibeholder oplysningerne i en specifik periode efter generalforsamlingen på deres websted, eller i givet fald på den elektroniske platform eller det andet websted, som de pågældende medlemsstater har udpeget. Medlemsstaterne kan fastsætte konsekvenserne af en midlertidig afbrydelse af adgangen til webstedet eller til den centrale elektroniske platform som følge af tekniske eller andre årsager.«

2)

Artikel 15, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis en grænseoverskridende fusion ved overtagelse gennemføres af et selskab, der besidder 90 % eller flere, men ikke samtlige kapitalandele, der giver stemmeret på generalforsamlingen i det eller de overtagne selskaber, stilles der kun krav om rapporter fra en eller flere uafhængige eksperter samt om de dokumenter, der er nødvendige for den påkrævede kontrol, i det omfang dette kræves ifølge den nationale lovgivning, som det overtagende selskab eller det eller de overtagne selskaber er underlagt, jf. direktiv 78/855/EØF.«

Artikel 5

Revision

Fem år efter datoen i artikel 6, stk. 1, vurderer Kommissionen, hvorledes de bestemmelser i direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF, 82/891/EØF og 2005/56/EF, der ændres eller tilføjes ved nærværende direktiv, fungerer og navnlig deres virkning med hensyn til at reducere selskabernes administrative byrder i lyset af erfaringerne med deres anvendelse og fremlægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af forslag til yderligere ændringer af disse direktiver.

Artikel 6

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2011. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 7

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. september 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  Udtalelse af 25.2.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 22.4.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.7.2009.

(3)  EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1.

(4)  EFT L 295 af 20.10.1978, s. 36.

(5)  EFT L 65 af 14.3.1968, s. 8.

(6)  EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1.

(7)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 47.

(8)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

(9)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


II Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

Kommissionen

2.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/22


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. juli 2008

om Italiens statsstøtte C 11/2007 til virksomheden Ottana Energia S.r.l.

(meddelt under nummer K(2008) 3117)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2009/730/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første punktum,

under henvisning til aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have opfordret interesserede parter til at fremsætte bemærkninger i overensstemmelse med disse bestemmelser og under henvisning til disse bemærkninger (1), og

og ud fra følgende betragtninger:

I.   SAGSFORLØB

(1)

Den 23. februar 2006 sendte de italienske myndigheder Kommissionen en anmeldelse af en redningsstøtte til Ottana Energia S.r.l. (i det følgende benævnt »Ottana Energia«); støtten var sat i kraft den 29. december 2005, dvs. forud for anmeldelsen.

(2)

Den 14. juli 2006 anmeldte de italienske myndigheder en omstruktureringsplan. Denne plan indebar en automatisk forlængelse af redningsstøtten, jf. punkt 26 i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (2) (i det følgende benævnt »rammebestemmelserne«).

(3)

Den 6. december 2006 meddelte Kommissionen ved beslutning K(2006) 5829 (i det følgende benævnt »redningsstøttebeslutningen«), at den ikke rejste indvendinger over for redningsstøtten. Dog mente Kommissionen, at de opstillede målsætninger ikke ville kunne realiseres ved omstruktureringsplanen, og at planen derfor ikke kunne berettige til en forlængelse af redningsstøtten, og den meddelte derfor, at støtten skulle bringes til ophør pr. 8. januar 2007.

(4)

Støtten blev ikke bragt til ophør, og Kommissionen så sig derfor nødsaget til at gribe ind over for den ulovlige redningsstøtte, jf. punkt 27 i rammebestemmelserne. Ved brev af 4. april 2007 meddelte Kommissionen Italien, at den havde besluttet at indlede proceduren i traktatens artikel 88, stk. 2 over for nævnte støtte. Kommissionen gav i samme brev udtryk for tvivl med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt omstruktureringsstøtten var forenelig med fællesmarkedet.

(5)

Kommissionens beslutning om iværksættelse af proceduren blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (3). Kommissionen anmodede interesserede parter om at fremsætte bemærkninger til støtten. Kommissionen har ikke modtaget bemærkninger fra interesserede tredjeparter.

(6)

Italien fremsatte bemærkninger ved brev af 22. maj 2007. Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger ved brev af 11. juli 2007, 17. oktober 2007 og 20. december 2007; de blev modtaget henholdsvis den 31. august 2007, den 12. november 2007 og den 13. marts 2008. Den 7. december 2007 afholdtes der endvidere et møde mellem Kommissionens tjenestegrene og de italienske myndigheder. Parterne har også udvekslet forskellige e-mails; de seneste svar fra Italien indløb den 14. og den 28. maj 2008.

II.   DETALJERET BESKRIVELSE AF STØTTEN

1.   Støttemodtageren

(7)

Ottana Energia er et selskab, der varetager offentlige tjenesteydelser på lokalt plan in Nuoro-provinsen på Sardinien (4). Selskabet ejes i dag af PC Holding; dette holdingselskab, der tilhører en fysisk person, varetager ikke andre aktiviteter af betydning.

(8)

Ottana Energia har omkring 115 ansatte; det er fastslået i redningsstøttebeslutningen, at selskabet kan henføres under kategorien af små og mellemstore virksomheder (5). Selskabet har mere end 50 ansatte, og kan derfor ikke betragtes som en lille virksomhed.

(9)

Ottana Energia driver et varmekraftværk, der er bygget til at dække el- og varmebehovet i Ottana-industriområdet. Værket producerer el og damp under tryk, vand, kvælstof og komprimeret luft. Værket har to ens kedler til produktion af overhedet damp og to turbiner til produktion af el og høj- og lavtryksdamp.

(10)

På elmarkedet var Ottana Energia aktiv på elbørsen Borsa Elettrica med handel før driftsdøgnet (day-ahead markedet), fortrinsvis i spidsbelastningsperioder. Ottana Energia har en kapacitet på 140 MW, hvoraf der i gennemsnit solgtes 30 MW. Kommissionen konkluderer, at Ottana Energias andel af Sardiniens elmarked udgør 5 % målt i kapacitet og 4 % målt i produktion.

(11)

I 2005 kom Ottana Energia i finansielle vanskeligheder, i første række fordi selskabet manglede midler til betaling af brændsel. Brændselsprisen steg nemlig fra 140 EUR pr. ton i 2004 til 279 EUR pr. ton i første halvdel af 2006. Stigende oliepriser udgjorde ca. 85 % af selskabets omkostninger. Det skønnedes således, at selskabet i første halvdel af 2006 havde brug for ca. 5 mio. EUR til at fortsætte driften.

2.   Støtteforanstaltningen

(12)

Den 29. december 2005 modtog Ottana Energia en lånegaranti på 5 mio. EUR fra Ministeriet for økonomisk udvikling. Ministeriet forlængede i august 2006 lånegarantien som omstruktureringsstøtte på grundlag af en omstruktureringsplan.

(13)

De italienske myndigheder meddelte senere, at lånet ville blive tilbagebetalt over en femårsperiode (2009-2014) med 1 mio. EUR om året.

3.   Omstruktureringsplanen

(14)

Den nuværende omstruktureringsplan går i sin første version tilbage til juni 2006. Den blev i august 2006 godkendt af et udvalg i Ministeriet for økonomisk udvikling, under forudsætning af Kommissionens endelige godkendelse. Planen blev derfor forelagt regionen Sardinien og fagforeningerne; den blev godkendt 9. januar 2007. I godkendelsen forpligter regionen Sardinien sig til snarest at udstede de nødvendige godkendelser med henblik på fase 2.

(15)

Planen bygger på en gennemførlighedsundersøgelse, der er udarbejdet af den kendte konsulentvirksomhed Electrowatt-Eccono-Poyry, som analyserede forskellige muligheder for ombygning (repowering). Gennemførlighedsundersøgelsen er senere blevet suppleret med en markedsundersøgelse.

(16)

I planen fastslås det, at hovedårsagen til Ottana Energias krise er, at selskabet er afhængigt af brændselsolie, og at det ikke kan overvælte de stigende brændselsoliepriser på elektricitetsprisen. Sardiniens elproduktionsreserve bygger på kulfyrede værker, som har lavere omkostninger end oliefyrede. Ottana Energia søger derfor at mindske de direkte omkostninger, og det vil i første række sige omkostningerne i forbindelse med brændsel og transport. Selskabet har udarbejdet en omstillingsplan for elværket.

(17)

Med henblik herpå har de italienske myndigheder sendt Kommissionen en redegørelse over selskabets fremtidige udvikling, der involverer to hovedomstruktureringsfaser; en tredje — fakultativ — fase omfatter hverken statsstøtte eller finansiering med de midler, der er anført i omstruktureringsplanen. Kommissionen konstaterer, at omstruktureringen falder i første og anden fase, og at omstruktureringsperioden således ender i 2014, når støtten tilbagebetales.

(18)

Fase 1, der løber for øjeblikket, består i, at en af værkets kedler ombygges til flydende kul, medens den anden fortsat skal fungere med brændselsolie. Der indføres også et system, der på basis af en automatisk kontrol af elbelastningen giver selskabet mulighed for at handle på det sekundære elmarked. Det er også planlagt at installere et moderne system baseret på omvendt osmose.

(19)

For så vidt angår el- og varmeforsyningen har Ottana Energia søgt at omlægge en del af produktionen til produkter med en højere merværdi. Ottana Energia har omlagt elproduktionen ved at flytte leverancerne til markedet for handel før driftsdøgnet (day-ahead markedet) (6) over til balanceringsmarkedet (7); de ydelser, som elværket Ottana Energia stiller til rådighed på dette marked, anvendes af det nationale transmissionsnets operatør til at regulere nettets frekvens og spænding. Balanceringsmarkedet giver sædvanligvis elproducenterne et større afkast på grund af dets høje koncentration og leveringskontrakternes varighed.

(20)

Fase 2 omfatter ombygning af den anden generator fra brændselsolie til vegetabilsk olie. Man håber på denne måde at opnå mindre emissioner, hvilket kan udnyttes til handel med miljøcertifikater. Planen forudsætter, at man på denne måde kan opnå en udligning af prisforskellen mellem biobrændstoffer og fossile brændstoffer; dette kan ikke — i det mindste ikke for øjeblikket — ske ved refusion af punktafgiften, da der ikke gives tilladelse hertil. Den tekniske omstrukturering indebærer, at værket installerer et nyt anlæg til fremstilling af el ved hjælp af vegetabilsk olie.

(21)

Med henblik på gennemførelsen af investeringerne under fase 2 oprettede Ottana Energia i begyndelsen af 2007 sammen med Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG (AE-EW) di Bolzano, der er den førende operatør på energimarkedet i Sydtyrol, et fælles selskab med navnet Biopower Sardegna Srl; dettes egenkapital på 14,5 mio. EUR er sammensat af 8,5 mio. EUR i kontante midler og 6 mio. EUR i infrastrukturer og anlæg, der tilvejebringes af Ottana Energia. De 8,5 mio. EUR er sammensat af 1,4 mio. EUR fra PC Holding og en kontantoverførsel på 7,1 mio. EUR fra AE-EW. Det vil således sige, at PC Holding kontrollerer Biopower i kraft af sin direkte 10 %-andel og Ottana Energias 41 %-andel. Egenkapitalen udgør 25 % af det samlede projekt, da dette er et krav fra den finansielle institution.

(22)

Aftalen med Sardinien-regionen og fagforeningerne indebærer, at antallet af arbejdspladser nedskæres med 45. Planen omfatter også en førtidspensioneringsordning.

(23)

Det anslås, at omstruktureringen vil resultere i følgende omkostninger i fase 1 og 2:

Tabel 1

Oversigt over omstruktureringsomkostningerne

(EUR)

Omstruktureringsforanstaltning

Overslag

Finansiering

Modernisering af værket

900 000

Selvfinansiering

Personalenedskæring

1 000 000

Selvfinansiering

Fase 1: Brug af flydende kul

1 090 000

Selvfinansiering

Fase 2: Generatorer fyret med vegetabilsk olie

42 300 000

25 % egenkapital, heraf:

51 % Ottana Energia/PC Holding

49 % AE-EW

75 % bankfinansiering

(24)

Italien har oplyst, at den selvfinansiering, der er tale om i fase 1, er finansiering, der hentes fra selskabernes likvide midler mellem 2006 og 2008. Fase 2 finansieres med egenkapital fra en ny aktionær og et banklån, der bakkes op med garantier fra AE-EW og pant i maskinparken.

(25)

Italien har anført, at der i fase 2 kan forventes et meget højt internt afkast (25 %) og en høj nettonutidsværdi. De italienske myndigheder har ajourført deres finansielle prognoser for selskabets levedygtighed. Forklaringen er, at selskabet, selv om de kommercielle prognoser for fase 2 løber helt til 2020, vil få en positiv driftsmargin og opnå overskud allerede fra 2010. Hertil kommer, at Ottana Energia fra 2010 vil opnå et kapitalafkast på 2 % og fra 2011 på 3 %, hvilket ifølge Italien skulle ligge på linje med — eller højere end — konkurrenternes afkast, der forventes at ville ligge på 2 %.

(26)

Fase 3 indebærer, at der fremover anvendes naturgas leveret gennem GASLI-gasrørledningen, der kommer til at gå fra Algeriet til Italien via Sardinien (forventes dog først færdigbygget i 2009). Der er endnu ikke fastlagt noget bygningsprogram, og denne fase er derfor hypotetisk. Det samme gælder projektets finansiering, der menes at ville andrage omkring 250 mio. EUR. Når denne fase er afsluttet, planlægger Ottana Energia at udskifte de nuværende brændselsoliefyrede turbiner og ovne med et nybygget gasfyret anlæg. Man planlægger dog at ville fortsætte med at bruge vegetabilsk olie i hvert fald i de 12 år miljøcertifikatet løber, dvs. indtil udgangen af 2021, hvis projektet indledes ved udgangen af 2008.

III.   ÅRSAGER TIL PROCEDURENS IVÆRKSÆTTELSE

(27)

Kommissionen konstaterede i beslutningen om procedurens iværksættelse, at redningsstøtten ikke var tilendebragt. Den fastslog derfor, at redningsstøtten var blevet ulovligt opretholdt, og så sig således forpligtet til at indlede proceduren i punkt 27 i rammebestemmelserne (8).

(28)

Kommissionen anførte, at det ikke var klart, hvordan den ulovlige forlængelse af redningsstøtten kunne udgøre forenelig redningsstøtte, da omstruktureringsplanen ikke indeholdt nogen redegørelse for, hvordan virksomheden planlagde at genskabe sin levedygtighed på længere sigt. Kommissionen savnede således præcise oplysninger til belysning af omstruktureringsstrategien, troværdige overslag over virksomhedens fremtidige resultater, samt oplysninger til godtgørelse af, at der forelå et betydeligt egenbidrag til omstruktureringsplanen, og at der var modydelser knyttet til støtten. Kommissionen pålagde derfor Italien at besvare de mange spørgsmål, som allerede tidligere var rejst.

(29)

Kommissionen stillede også spørgsmålstegn ved, om den oprindeligt fastsatte forlængelse af redningsstøtten på 12 år reelt var nødvendig. Der var således tvivl om, hvorvidt støtten var blevet holdt på det absolut nødvendige minimum. Oplysningerne om, hvor stort et bidrag virksomheden selv ydede, var ufuldstændige, da planen og meddelelserne fra Italien blot indeholdt en meddelelse om, at virksomheden selv ville bidrage til omstruktureringen med egne midler og med støtte udefra, dvs. fra en ny aktionær; der forelå ingen specifikke oplysninger om, hvordan disse midler ville blive tilvejebragt.

(30)

Slutteligt skal det anføres, at Kommissionen ikke kunne konstatere, om modydelserne var tilstrækkelige, da omstruktureringsplanen intet indeholdt herom.

IV.   KOMMENTARER FRA ITALIEN

(31)

Italien har fremsendt flere oplysninger om omstruktureringsplanen. Landet har således forelagt:

en gennemførlighedsundersøgelse til underbyggelse af den valgte strategi

en markedsundersøgelse, der viser, at der ikke er overkapacitet på Sardiniens elmarked

oplysninger om gennemførelsen af fase 1 og fase 2, jf. betragtning 17

oplysninger om en ny aktionærs tilsagn og finansieringen af fase 2, jf. betragtning 21 ff.

en ajourføring af selskabets finansielle udsigter, jf. betragtning 25.

(32)

Italien har stillet forslag om følgende modydelser:

[…] (9)

afståelse af afdelingerne […] inden udgangen af 2010 […].

(33)

For så vidt angår det første spørgsmål har Italien forklaret, at Ottana Energia reelt har skiftet referencemarked og dermed fået andre konkurrenter. […]. Disse afdelinger er ikke strategisk vigtige og vil således kunne sælges som modydelse. […].

(34)

Italien har ydermere garanteret, at Ottana Energia forpligter sig til ikke at producere mere end 90 MW ud af en samlet forventet produktionskapacitet på 140 MW inden udgangen af fase 3 og under alle omstændigheder ikke før begyndelsen af 2012.

(35)

Italien garanterer endvidere, at Ottana Energi mellem 2009 og 2014 vil tilbagebetale 1 mio. EUR om året, og at selskabet ikke vil modtage anden støtte, før det har tilbagebetalt det samlede beløb på 5 mio. EUR, det har modtaget.

V.   VURDERING

1.   Støttens eksistens

(36)

Som meddelt i beslutningen af 6. december udgør foranstaltningen statsstøtte i den i artikel 87, stk. 1, i EF-traktaten omhandlede forstand, da den fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene (10) ved at begunstige Ottana Energia på en sådan måde, at det påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne (betragtning 12-15), eftersom det er usandsynligt, at Ottana Energia uden statsgarantien ville have kunnet opnå samme lånevilkår på markedet.

2.   Støttens forenelighed med fællesmarkedet

(37)

Støtten var ikke blevet tilbagebetalt pr. 8. januar 2007, og den må derfor anses for at være ulovlig pr. 9. januar 2007, hvis den skal betragtes som redningsstøtte (se betragtning 3).

(38)

Denne omstændighed er ikke i sig selv tilstrækkelig til at gøre støtten uforenelig med fællesmarkedet; det kræves ydermere, at støtten strider mod EF-traktatens artikel 87, stk. 3. Kommissionen må derfor vurdere, om støtten er forenelig med fællesmarkedet ud fra de øvrige relevante kriterier (11). Som fastsat i punkt 20 i rammebestemmelserne begrænser disse kriterier sig til det i rammebestemmelserne fastsatte. Den ulovlige redningsstøtte kan følgelig klassificeres som omstruktureringsstøtte.

(39)

Kommissionen meddelte i beslutningen om procedurens iværksættelse, at støtten skulle opfylde kravene i rammebestemmelsernes punkt 32-51, herunder kravet om, at der skal fremlægges en omstruktureringsplan, der kan genskabe virksomhedens levedygtighed på længere sigt, samt kravet om, at støtten ikke må være større end højst nødvendig og ikke må medføre urimelige konkurrencefordrejninger. I beslutningen om procedurens iværksættelse var der rejst tvivl om dette punkt, men undersøgelsen bekræftede, at kravene var opfyldt.

(40)

Undersøgelsen bekræftede for det første, at Ottana Energia er en kriseramt virksomhed. Kommissionen har i beslutningen om procedurens iværksættelse fastslået, at Ottana Energia kan komme i betragtning til omstruktureringsstøtte. Den stillede sig i beslutningen det spørgsmål, om forholdene havde ændret sig, eftersom det var lykkedes selskabet at opnå lån til finansiering af omstruktureringen. Denne formodning viste sig imidlertid ubegrundet, da Italien godtgjorde, både at lånet var ydet til redningsfasen, og at Ottana Energia ikke ville have tilstrækkelige midler til at betale lånet tilbage i omstruktureringsfasen. Eftersom Ottana Energia først ville opnå overskud i 2008, ville bankerne uden garantien slet ikke have tilladt selskabet at gennemføre første fase, og der ville have været risiko for, at selskabet kunne gå konkurs, jf. rammebestemmelsernes punkt 10, litra c).

(41)

Undersøgelsen bekræftede endvidere, at PC Holding, som ejer Ottana Energia, ikke var i stand til at fremskaffe de fornødne midler til selv at omstrukturere selskabet; punkt 13 i rammebestemmelserne er således ikke til hinder for, at støtten kan tillades.

(42)

Da Kommissionen iværksatte proceduren stillede den spørgsmålstegn ved, om der overhovedet fandtes en omstruktureringsplan, der kunne give mulighed for at genskabe selskabets levedygtighed på længere sigt.

(43)

Italien har siden da fremlagt nærmere detaljer om omstruktureringsplanen og fremsendt de manglende oplysninger til dokumentation for planens formålstjenlighed. Kommissionen konstaterer for det første, at omstruktureringsplanen tager udgangspunkt i en gennemførlighedsundersøgelse, der underbygger den valgte strategi (undersøgelsen eksisterede allerede i 2006, den var blot ikke blevet fremsendt til Kommissionen). For det andet har Italien forklaret, at fase 1 og fase 2 er indbyrdes komplementære og ikke alternativer, således som Kommissionen oprindelig havde forstået (dette er kun tilfældet for fase 3 efter 2020). For det tredje har Italien forklaret, at støttemodtageren har fundet en ny aktionær til at deltage i finansieringen af fase 2, således som anført under betragtning 21. Og endelig blev det fastslået, at allerede fase 2 vil sætte støttemodtageren i stand til at genskabe levedygtigheden, og at den for projektet nødvendige tilladelse kan forventes udstedt snarest.

(44)

På dette grundlag er Kommissionen nu bedre i stand til at fastslå, hvilke interne foranstaltninger selskabet med fordel kan sætte i værk for at omstille sine aktiviteter. For det første er der omstillingen fra den bekostelige brændselsolie til flydende kul. For det andet er der omstillingen fra elproduktion med sigte på markedet efter driftsdøgnet til elproduktion med sigte på balanceringsmarkedet; denne omstilling bidrager i særlig grad til forbedringen af levedygtigheden, da balanceringsmarkedet udviser færre udsving i priser og leveringsmængder og dermed giver Ottana Energia et højere udbytte.

(45)

Kommissionen konkluderer for det andet, at den nye investering i bioenergi også er rentabel. Den forventes at resultere i et meget højt internt afkast og en høj nettonutidsværdi (jf. betragtning 25).

(46)

Alt i alt har Italien på grundlag af realistiske — om end ikke endelige — prognoser over elforsyningen og på grundlag af provenuet fra miljøcertifikaterne godtgjort, at selskabet vil få gode indtægter fra og med 2008. Det er endvidere oplyst, at Ottana Energia kan forvente en positiv driftsmargin og vil kunne udvise overskud fra 2010. Fra og med 2010 forventes afkastet af egenkapitalen at blive lige så stort som — eller højere end — konkurrenternes (jf. betragtning 25). Med udgangspunkt i disse tal mener Kommissionen, at Ottana Energia vil kunne genskabe sin levedygtighed på længere sigt.

(47)

På baggrund af, at alle de for omstruktureringsplanen nødvendige elementer eksisterede allerede pr. 9. januar 2007, at de på dette tidspunkt havde fået opbakning i regionen, og at de i samme periode — i modstrid med den formodning, Kommissionen havde givet udtryk for i beslutningen om procedurens iværksættelse — kunne tjene til at genskabe Ottana Energias levedygtighed, betragter Kommissionen nu omstruktureringsplanen som en videreførelse af redningsfasen.

(48)

Hertil kommer den omstændighed, at et udvalg under ministeriet for økonomisk udvikling, havde godkendt omstruktureringsplanen, da den var blevet forelagt, og havde fremsat forslag om forlængelse af redningsstøtten under forudsætning af Kommissionens godkendelse. Et sådant krav afspejler dog ikke rammebestemmelsernes punkt 59, hvori det hedder, at omstruktureringsplaner for små og mellemstore virksomheder netop ikke kræver Kommissionens godkendelse. En sådan mindre uoverensstemmelse kan dog ikke i sig selv gøre omstruktureringsplanen uforenelig med fællesmarkedet.

(49)

Da Kommissionen iværksatte proceduren, stillede den sig det spørgsmål, om selskabet var i stand til selv at yde et væsentligt bidrag til omstruktureringen, som krævet i rammebestemmelsernes punkt 44, og om støtten kunne begrænses til det nødvendige minimum, i og med at støtten først forventedes tilbagebetalt efter 12 år.

(50)

Italien har senere godtgjort, at selskabet stiller med et betydeligt egenbidrag. Dette berører imidlertid ikke finansieringen af fase 1, der finansieres over den normale cashflow; der er således ikke tale om noget egentligt egenbidrag, da disse midler i det mindste delvis skyldes statsstøtten (12). Fase 2 finansieres derimod fuldt ud med egenbidraget, gennem egenkapital eller fremmedkapital garanteret af aktionærerne eller produktionsaktiverne (ikke ved hjælp af statsgarantien). Det vil sige, at Ottana Energia stiller med et egenbidrag på over 80 %, da omstruktureringsomkostningerne andrager ca. 50 mio. EUR, hvoraf 5 mio. finansieres gennem støtten, og 42,3 mio. stammer fra egenbidraget (se betragtning 23). Bidraget er således klart højere end den tærskelværdi, der er anført i rammebestemmelsernes punkt 44.

(51)

Det skal til slut også nævnes, at Ottana Energia har afkortet tilbagebetalingsperioden for redningsstøtten. Støtten vil blive tilbagebetalt mellem 2009 og 2014 i trancher på 1 mio. EUR. Dette virker rimeligt, da selskabet forventes at få betydelige indtægter fra og med 2008.

(52)

Kommissionen har i løbet af undersøgelsen peget på forskellige foranstaltninger, som vil kunne afbøde støttens negative virkninger på konkurrenterne.

(53)

Kommissionen accepterer for det første, at afhændelsen af afdelingerne […] kan betragtes som en modydelse, da denne aktivitet ifølge de italienske myndigheder er indtægtsgivende. Kommissionen mener dog ikke, at en større anvendelse […] vil være en modydelse, da der under alle omstændigheder er tale om en foranstaltning, som sandsynligvis vil være til selskabets fordel, og som derfor ikke udgør noget offer for selskabet.

(54)

Kommissionen bemærker desuden, at selskabet ikke kan indskrænke sin kapacitet, da det kun råder over to kedler, der begge er nødvendige for, at selskabet kan genskabe sin levedygtighed. I det foreliggende tilfælde er det derfor kun muligt at iværksætte foranstaltninger til begrænsning af produktionen. Selskabet og Italien har givet tilsagn om at ville gennemføre sådanne foranstaltninger, der derfor kan betragtes som modydelser.

(55)

Kommissionen har konkluderet, at modydelserne er tilstrækkelige til — så vidt det er muligt — at afbøde støttens eventuelle negative virkninger på konkurrenterne, eftersom støttemodtageren er et lille selskab, hvis andel af Sardiniens elmarked er ubetydelig i forhold til konkurrenternes. Hertil kommer, at Ottana Energias overleven vil bidrage til at stabilisere konkurrencen på Sardiniens energimarked, da denne energileverandør reelt er det eneste alternativ til Enel og Endessa, der indtager en dominerende stilling, med mere end 95 % af markedet. Konkurrencen på dette yderst koncentrerede marked vil blive styrket ved, at Ottana Energia […] kommer ind på markedet.

(56)

Kommissionen har ikke kunnet finde belæg for den kommentar, der er fremsat i beslutningen om iværksættelse af proceduren, om at der skulle være overkapacitet på Sardiniens energimarked. Hvis der faktisk kan tales om overkapacitet, er formålet at sikre, at øen har en vis forsyningsreserve.

(57)

Det skal slutteligt nævnes, at Kommissionen lægger overordentlig vægt på tilsagnet om, Ottana Energia ikke vil få tildelt anden investeringsstøtte i tidsrummet frem til 2014. Kommissionen noterer sig i den forbindelse, at Sardiniens elmarked står over for store ændringer, bl.a. på grund af bygningen af GASLI-rørledningen og den projekterede udlægning af et kabel med særlig stor transmissionskapacitet mellem øen og fastlandet. Dette vil gøre Sardiniens elmarked mere åbent for konkurrence og dermed mere udsat for konkurrencefordrejning på grund af statsstøtte. Nævnte tilsagn sikrer, at der ikke opstår fordrejninger i fase 3, fordi omstruktureringsstøtten vil være tilbagebetalt inden da og ikke vil kunne erstattes af anden omstrukturerings- eller investeringsstøtte.

(58)

Engangsstøtteprincippet i punkt 72 ff. i rammebestemmelserne er opfyldt, da Ottana Energia ikke tidligere har modtaget rednings- eller omstruktureringsstøtte. Eftersom alle de for omstruktureringsplanen nødvendige elementer forelå pr. 9. januar 2007, mener Kommissionens således i dag, at omstruktureringsprojektet er at betragte som en videreførelse af redningsfasen. Projektet udgør dermed én samlet omstrukturering og strider derfor ikke mod princippet om, at støtte kun må udbetales én gang, jf. rammebestemmelsernes punkt 73, litra a).

(59)

Ottana Energia forpligtes til at gennemføre omstruktureringsplanen fuldt ud, jf. punkt 47 i rammebestemmelserne. Kommissionen skal holdes underrettet om, hvorledes realiseringen af ovennævnte modydelser forløber, jf. punkt 50 og 51 i rammebestemmelserne.

VI.   KONKLUSION

(60)

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at støtten kan betragtes som omstruktureringsstøtte. Støtten tildeles i forlængelse af redningsstøtten. Kommissionen konkluderer derfor, at statsstøtten er forenelig med fællesmarkedet, uanset at Italiens omstruktureringsstøtte til Ottana Energia er ydet på ulovlig vis, jf. EF-traktatens artikel 88, stk. 3 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Italiens statsstøtte til Ottana Energia S.r.l. er forenelig med fællesmarkedet, jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c, og Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder af 2004, under forudsætning af at de i artikel 2 omhandlede betingelser overholdes.

Artikel 2

1.   Omstruktureringsplanen skal gennemføres fuldt ud; alle nødvendige foranstaltninger skal træffes til sikring af planens gennemførelse.

2.   Italien sørger for, at afdelingerne […] afstås […] inden udgangen af 2010.

3.   Italien sørger for, at følgende tilsagn overholdes:

a)

Ottana Energia S.r.l. producerer ikke mere end 90 MW ud af den samlede forventede produktionskapacitet på 140 MW inden udløbet af fase 3, og under alle omstændigheder ikke før begyndelsen af 2012.

b)

Ottana Energia S.r.l. tilbagebetaler i tidsrummet fra 2009 til 2014 det den 29. december 2005 optagne lån på 5 millioner EUR med 1 million om året; selskabet kan ikke modtage anden støtte, inden det fuldt ud har tilbagebetalt de 5 millioner EUR, som det har modtaget.

4.   Af hensyn til tilsynet med overholdelsen af de i stk. 1, 2 og 3 opstillede betingelser fremsender Italien ved udgangen af hvert år frem til 2014 en kort redegørelse for, hvordan gennemførelsen af omstruktureringsplanen og overholdelsen af ovennævnte forpligtelser er forløbet.

Artikel 3

Denne beslutning er rette til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT C 122 af 2.6.2007, s. 22.

(2)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(3)  EUT C 122 af 2.6.2007, s. 22.

(4)  Værket er bygget i 1970; det har skiftet ejer flere gange som nævnt i beslutningen om iværksættelse af proceduren (se fodnote 1).

(5)  I medfør af artikel 2, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, stk. 3, i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(6)  På markedet for handel før driftsdøgnet handles der med elektricitet.

(7)  Balanceringsmarkedet bygger på levering af en bestemt mængde el til udbalancering af det nationale net. Leveringen sker, når det nationale nets operatør anmoder herom på grundlag af langfristede kontrakter. Levering af el købt på markedet for handel før driftsdøgnet er derimod baseret på daglige auktioner.

(8)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(9)  Fortrolig information.

(10)  Elmarkedet har været delvist liberaliseret i Fællesskabet siden ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF (EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20): Elleverandørerne kan således konkurrere med hinanden. Foranstaltningen indebærer derfor den risiko, at Ottana Regia stilles bedre end selskabets konkurrenter i EU, med deraf følgende risiko for fordrejning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

(11)  Dette er Kommissionens normale praksis, jf. Kommissionens beslutning 2008/344/EF i sag C 23/2006, Technologie Buczek Group (EUT L 116 af 30.4.2008, s. 26).

(12)  Rammebestemmelsernes punkt 43, jf. Kommissionens beslutning 2002/185/EF af 12.6.2001 i sag C 19/2000, Technische Glaswerke Ilmenau (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 30, punkt 106).