ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.253.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 253

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
25. september 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 876/2009 af 24. september 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 af 24. september 2009 om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse produkter inden for sukkersektoren for produktionsåret 2009/10

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 878/2009 af 24. september 2009 om fastsættelse af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse inden for sukkersektoren, der er gældende fra den 1. oktober 2009

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 879/2009 af 24. september 2009 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009

7

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 716/2009/EF af 16. september 2009 om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision

8

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2009/717/FUSP af 24. september 2009 om forlængelse af fælles holdning 2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

17

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

FORORDNINGER

25.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 876/2009

af 24. september 2009

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. september 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

31,8

ZZ

31,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

125,5

ZZ

79,4

0709 90 70

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

96,7

CL

106,0

TR

84,3

UY

117,8

ZA

83,1

ZZ

97,6

0806 10 10

EG

104,8

IL

111,8

TR

95,7

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

62,2

BR

83,8

CL

99,4

NZ

80,2

US

79,8

ZA

76,8

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,1

TR

108,5

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

94,0

0809 30

TR

127,1

ZZ

127,1

0809 40 05

TR

90,9

ZZ

90,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


25.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 877/2009

af 24. september 2009

om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse produkter inden for sukkersektoren for produktionsåret 2009/10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2) betragtes cif-priserne ved import af hvidt sukker og råsukker som værende de repræsentative priser. Disse priser fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i bilag IV, punkt II og III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)

Ved fastsættelsen af de repræsentative priser bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EF) nr. 951/2006, undtagen i de tilfælde, som er omhandlet i artikel 24 i nævnte forordning.

(3)

Med henblik på den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør de tilbudte priser for hvidt sukker forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 26, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 951/2006. For råsukker bør den metode med justeringskoefficienter, der er fastsat i nævnte stykkes litra b), anvendes.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold, hvis betingelserne i artikel 39 i forordning (EF) nr. 951/2006 er opfyldt.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99, der er gældende fra den 1. oktober 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

1701 11 90 (1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % indhold af saccharose.


25.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 878/2009

af 24. september 2009

om fastsættelse af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse inden for sukkersektoren, der er gældende fra den 1. oktober 2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2) betragtes cif-prisen ved import af melasse som værende den repræsentative pris. Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 27 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(2)

Ved fastsættelsen af de repræsentative priser bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 29 i forordning (EF) nr. 951/2006, undtagen i de tilfælde, som er omhandlet i artikel 30 i nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet fald foretages efter metoden i artikel 33 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

Med henblik på den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 32 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 39 i forordning (EF) nr. 951/2006. Hvis importtolden suspenderes i medfør af artikel 40 i forordning (EF) nr. 951/2006, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EF) nr. 951/2006, fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse inden for sukkersektoren, der er gældende fra den 1. oktober 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge af suspension, jf. artikel 40 i forordning (EF) nr. 951/2006, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

12,98

0

1703 90 00 (2)

8,37

0


(1)  Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 40 i forordning (EF) nr. 951/2006 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse produkter.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 27 i forordning (EF) nr. 951/2006.


25.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 879/2009

af 24. september 2009

om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for majs som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev indledt en licitation over maksimal nedsættelse af tolden ved import af majs til Spanien fra tredjelande ved Kommissionens forordning (EF) nr. 676/2009 (2).

(2)

I henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2008 af 18. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal (3) kan Kommissionen efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 beslutte at fastsætte en maksimal nedsættelse af importtolden. I den forbindelse skal der tages hensyn til kriterierne i artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1296/2008.

(3)

Der gives accept til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end den maksimale nedsættelse af importtolden.

(4)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de bud, der er meddelt fra 11. til 24. september 2009 som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 676/2009, fastsættes den maksimale nedsættelse af importtolden for majs til 30,25 EUR/t for en samlet maksimumsmængde på 25 000 tons.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. september 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 196 af 28.7.2009, s. 6.

(3)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 57.


AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

25.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/8


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 716/2009/EF

af 16. september 2009

om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Sektoren for finansielle tjenesteydelser er en af hjørnestenene i det indre marked og er af afgørende betydning for en velfungerende europæisk økonomi og konkurrenceevnen på globalt plan. Forudsætningen for en sund og dynamisk sektor er solide rammer for regulering og overvågning, som kan klare de krav, som stadig mere integrerede finansielle markeder i Fællesskabet stiller.

(2)

Med krisen på de finansielle markeder siden 2007 er spørgsmålet om tilsynet med de finansielle institutioner og regnskabsaflæggelse og revision øverst på Fællesskabets politiske dagsorden, ifølge hvilken der må sikres velfungerende fælles rammebestemmelser for det indre marked.

(3)

I en global økonomi er der også behov for at skabe konvergens mellem standarder i forskellige jurisdiktioner og at udvikle internationale standarder inden for rammerne af en gennemskuelig og demokratisk proces. Det er derfor vigtigt, at Fællesskabet spiller en rolle i forbindelse med fastsættelse af internationale standarder for finansielle markeder. For at varetage Fællesskabets interesser og sikre, at globale standarder er af høj kvalitet og i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, er det helt afgørende, at Fællesskabets interesser er repræsenteret på passende måde ved denne fastsættelse af internationale standarder.

(4)

I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (3) (IAS-forordningen) skal de internationale regnskabsstandarder (IFRS-standarder) inkorporeres i fællesskabslovgivningen og anvendes af virksomheder, hvis værdipapirer omsættes på et reguleret marked i Fællesskabet, forudsat at IFRS-standarderne opfylder kriterierne i forordningen. IFRS-standarder spiller derfor en væsentlig rolle for det indre markeds funktion, og Fællesskabet har således en direkte interesse i at sikre, at processen med udvikling og godkendelse af IFRS-standarder fører til standarder, der er i overensstemmelse med kravene i lovgivningen for det indre marked.

(5)

IFRS-standarder udstedes af International Accounting Standards Board (IASB), mens tilknyttede fortolkninger udstedes af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), som er to organer under the International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). Det er derfor nødvendigt at indføre en passende finansieringsordning for IASCF.

(6)

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) blev oprettet i 2001 af europæiske organisationer, der repræsenterer udstedere, investorer og regnskabsbranchen, som er involveret i regnskabsaflæggelsesprocessen. I overensstemmelse med IAS-forordningen afgiver EFRAG udtalelse til Kommissionen om, hvorvidt regnskabsstandarder udstedt af IASB eller fortolkninger udstedt af IFRIC, der skal godkendes, er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Endvidere anvendes EFRAG i stigende grad som en platform til at tilvejebringe forudgående, teknisk input til IASB vedrørende udkast til regnskabsstandarder.

(7)

I betragtning af den vigtige rolle, EFRAG spiller med hensyn til at fremme lovgivningen og politikkerne vedrørende det indre marked og repræsentere europæiske interesser i forbindelse med fastsættelse af standarder på internationalt plan, er det nødvendigt for Fællesskabet at bidrage til EFRAG's finansiering.

(8)

Af hensyn til den lovpligtige revision blev Public Interest Oversight Board (PIOB) oprettet i 2005 af overvågningsgruppen, et internationalt organ med ansvar for at overvåge reformen af styringen af Den Internationale Revisorsammenslutning (IFAC). PIOB har til opgave at overvåge den proces, der fører til vedtagelse af de internationale revisionsstandarder (ISA-standarder), samt andre aktiviteter under IFAC i offentlighedens interesse. Det er muligt, at ISA-standarder kan indføres med henblik på anvendelse i Fællesskabet, forudsat at de er blevet udarbejdet på passende vis under hensyntagen til offentligt tilsyn og gennemsigtighed, jf. artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43 af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (4).

(9)

Indførelsen af internationale revisionsstandarder i fællesskabslovgivningen og den afgørende rolle, som PIOB spiller for opfyldelse af kravene i direktiv 2006/43/EF, indebærer, at Fællesskabet har en direkte interesse i at sikre, at den metode, der anvendes til at udvikle og godkende standarder, fører til standarder, som er i overensstemmelse med lovgivningen for det indre marked. Det er derfor nødvendigt at sikre en passende finansieringsordning for PIOB.

(10)

Det er derfor passende at oprette et fællesskabsprogram (programmet), der giver mulighed for at samfinansiere aktiviteter, som varetages af EFRAG, IASCF og PIOB, der i overensstemmelse med artikel 162 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (5) arbejder for virkeliggørelsen af mål af generel europæiske interesse ved at udarbejde standarder, godkende standarder eller overvåge fastsættelsen af standarder for regnskabsaflæggelse og revision.

(11)

Det er også passende at yde tilskud til de tre retlige støttestrukturer, som udelukkende har til formål at yde Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, oprettet ved Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (6), Det Europæiske Banktilsynsudvalg, oprettet ved Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (7) og Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, oprettet ved Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (8) (tilsammen »tilsynsudvalgene«) administrativ bistand i forbindelse med gennemførelse af deres mandater og projekter vedrørende bl.a. uddannelse af personale fra nationale tilsynsmyndigheder og forvaltning af informationsteknologiprojekter.

(12)

Den finansielle krise har vist, at der er presserende behov for fremskridt med hensyn til tilsynsmæssig konvergens og samarbejde. Det er hensigtsmæssigt, at Fællesskabet yder finansiel støtte til specifikke aktioner i tilsynsudvalgsregi for at nå et sådant fremskridt.

(13)

En ensartet gennemførelse og anvendelse af fællesskabslovgivningen om finansielle tjenesteydelser i forbindelse med tilsyn er afgørende for at afvikle de tilbageværende hindringer for, at det indre marked kan fungere godt. Nogle af de mest effektive og hensigtsmæssige metoder til at nå denne afvikling består i, at tilsynsudvalgene tilbyder en bedre fælles uddannelse af personale fra nationale tilsynsmyndigheder og i at udvikle fælles it-instrumenter.

(14)

Organer, som arbejder inden for tilsyn, regnskab og revision, er yderst afhængige af finansiering, og selv om programmets foreslåede støttemodtagere spiller en væsentlig rolle i Fællesskabet, modtager ingen af dem finansiel støtte over fællesskabsbudgettet, hvilket kan få konsekvenser for deres evne til at varetage deres respektive opgaver, som er af afgørende betydning for den måde, det indre marked fungerer på.

(15)

Medfinansiering fra Fællesskabets side sikrer, at disse støttemodtagere har adgang til entydig, stabil, diversificeret, sund og passende finansiering, og at de kan varetage deres opgaver i offentlighedens interesse på en uafhængig og effektiv måde.

(16)

Der bør afsættes tilstrækkelige midler i form af et fællesskabsbidrag til tilsynsudvalgenes arbejde og udarbejdelsen af internationale standarder for regnskabsførelse og revision, og navnlig til IASCF, herunder EFRAG og PIOB.

(17)

Fællesskabsfinansiering bør, især for IASCF's vedkommende, betinges af, at de af Fællesskabet opstillede krav til styringsreformer indfries i praksis.

(18)

Når tilsynsudvalgene fremsender deres årlige forslag til arbejdsprogrammer til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets beslutning af 9. oktober 2008 (9) og Rådets konklusioner af 14. maj 2008, bør disse arbejdsprogrammer indeholde et afsnit, hvor der gøres rede for de aktiviteter, som er blevet finansieret i medfør af programmet i det pågældende år, især med angivelse af finansieringsbeløbene og resultaterne af de finansierede aktiviteter, og en redegørelse for de aktiviteter, som tilsynsudvalgene agter at forelægge for Kommissionen i løbet af det følgende år, med henblik på finansiering i medfør af programmet.

(19)

Ud over at ændre deres finansieringsmønstre er IASCF og EFRAG nu også genstand for styringsreformer, som finanskrisen har understreget nødvendigheden af, og som skal sikre, at de i kraft af deres opbygning og processer kan varetage deres opgaver i offentlighedens interesse på en uafhængig, effektiv, gennemskuelig og demokratisk måde. Vigtigheden af disse reformer blev understreget i rapporten af 25. februar 2009 fra den gruppe på højt niveau om finanstilsyn i EU, som har Jacques de Larosière som formand (Larosière-gruppen), i Kommissionens meddelelse af 4. marts 2009 til forårsmødet i Det Europæiske Råd med titlen »Fremdrift i den europæiske genopretning«, og af G-20 på mødet den 2. april 2009. Disse reformer bør være på plads, når Fællesskabets medfinansiering starter. I forhold til IASCF bør reformerne bl.a. opfylde de forventninger, der optræder i Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2008 om Internationale regnskabsstandarder (IFRS) og styring af International Accounting Standards Board (IASB) og i Rådets konklusioner af 8. juli 2008, navnlig hvad angår oprettelsen af en overvågningsgruppe med relevante beføjelser og en passende sammensætning, større gennemskuelighed og legitimitet i IASCF's standard- og dagsordensfastsættelse og formalisering af konsekvensevalueringer som led i IASB's procedurer.

(20)

Støttemodtagere, som udfører internationale aktiviteter i tredjelande, f.eks. PIOB og IASCF, bør ikke fortsat modtage støtte i medfør af programmet, hvis de efter de to første år heraf ikke har gjort væsentlige fremskridt med hensyn til at sikre, at neutrale finansieringsordninger, herunder fra tredjelande, udgør størsteparten af den samlede finansiering.

(21)

Det fastsættes i direktiv 2006/43/EF, at medlemsstaterne skal oprette uafhængige tilsynsmyndigheder på revisionsområdet. Den seneste udvikling på markedet har dog afsløret mangler på mange områder, også med hensyn til revision. Kommissionen bør for at forbedre revisionens kvalitet i EU yderligere senest pr. 1. juli 2010 forelægge en rapport om styrkelse af samarbejdet på fællesskabsplan mellem tilsynsmyndighederne for revisionsfirmaer.

(22)

Den finansielle krise kan føre til, at der oprettes nye organer på fællesskabsniveau eller internationalt med mandat til at forfølge lignende fællesskabsmålsætninger som støttemodtagerne af programmet.

(23)

Det bør være muligt at integrere sådanne organer i programmet som nye støttemodtagere, forudsat at de opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i denne afgørelse.

(24)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (10).

(25)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at udvælge nye støttemodtagere til programmet og ændre bilaget i overensstemmelse hermed. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne afgørelse ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(26)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (11) (finansforordningen) og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, som sikrer Fællesskabets finansielle interesser, finder anvendelse under hensyntagen til principperne om enkelthed og konsekvens i valget af budgetinstrumenter, begrænsningen af de tilfælde, hvor Kommissionen fortsat skal være direkte ansvarlig for programmernes gennemførelse og forvaltning, og kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem ressourcerne og den administrative byrde, der er forbundet med anvendelsen heraf.

(27)

Den finansielle krise har vist, at det er nødvendigt at reformere reguleringen og tilsynet med den finansielle sektor inden for EU. Kommissionen bebudede i sin meddelelse med titlen »Fremdrift i den europæiske genopretning«, at den vil forelægge de nødvendige forslag til lovgivning under behørig hensyntagen til konklusionerne fra Larosière-gruppen. Det Europæiske Råd den 19. og 20. marts 2009 tilsluttede sig, at der er behov for at forbedre reguleringen af og tilsynet med de finansielle institutioner i EU, idet Larosière-gruppens rapport bør ligge til grund for indsatsen. Kommissionen bør forelægge relevante forslag for Europa-Parlamentet og Rådet hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest den 1. juli 2010.

(28)

Denne afgørelse bør give mulighed for at samfinansiere aktiviteter, som varetages af visse organer, der arbejder for virkeliggørelsen af mål af generel europæisk interesse vedrørende finansielle tjenesteydelser, og som udarbejder standarder, godkender standarder eller overvåger fastsættelsen af standarder for regnskabsaflæggelse og revision.

(29)

Der fremsættes forslag om fællesskabsfinansiering til et veldefineret, begrænset antal af de vigtigste organer inden for området finansielle tjenesteydelser. Inden for de nuværende institutionelle rammer vil de nye finansieringsordninger sikre stabil, diversificeret, sund og passende finansiering, således at de relevante organer kan varetage deres fællesskabsrelaterede opgaver eller opgaver i den europæiske offentligheds interesse på en uafhængig og effektiv måde. Der ydes finansiel støtte i overensstemmelse med betingelserne i finansforordningen og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

(30)

Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dens omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går afgørelsen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Der oprettes hermed et fællesskabsprogram (programmet) for perioden 1. januar 2010-31. december 2013 med henblik på at støtte aktiviteter inden for de organer, som bidrager til at opfylde Fællesskabets mål om tilsynsmæssig konvergens og samarbejde i forbindelse med finansielle tjenesteydelser og regnskabsaflæggelse og revision.

Artikel 2

Mål

1.   Programmets overordnede mål er at forbedre vilkårene for det indre markeds funktion ved at støtte drift, aktiviteter eller aktioner inden for visse organer i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision.

2.   Programmet omfatter følgende aktiviteter:

a)

aktiviteter, som medvirker til at gennemføre fællesskabspolitikker, der tager sigte på tilsynsmæssig konvergens, navnlig gennem uddannelse af personalet i de nationale tilsynsmyndigheder og forvaltning af informationsteknologiprojekter vedrørende finansielle tjenesteydelser, samt

b)

aktiviteter, som går ud på at udvikle eller tilvejebringe input til udvikling af standarder, at anvende, vurdere eller overvåge standarder eller at føre tilsyn med fastsættelse af standarder for at medvirke til at gennemføre fællesskabspolitikker vedrørende regnskabsaflæggelse og revision.

3.   Gennemførelsen af programmet skal ske, uden at tilsynsudvalgenes uafhængighed, som fastsat i afgørelserne 2009/77/EF, 2009/78/EF og 2009/79/EF, derved svækkes.

Artikel 3

Adgang til programmet

For at være berettiget til fællesskabsfinansiering under programmet skal støttemodtagere opfylde følgende betingelser:

a)

være en juridisk person, der arbejder uden fortjeneste for øje, i offentlighedens interesse og for virkeliggørelsen af mål af generel europæisk interesse, jf. artikel 162 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, samt

b)

på det tidspunkt, tilskuddet tildeles, ikke befinde sig i en af de situationer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 93, stk. 1, artikel 94 eller artikel 96, stk. 2, litra a).

Artikel 4

Programmets støttemodtagere

1.   Programmets støttemodtagere er opregnet i bilaget.

2.   Støttemodtagere, som udfører internationale aktiviteter i tredjelande, f.eks. IASCF og PIOB, kan ikke fortsat modtage støtte i medfør af programmet, hvis de efter de to første år med samfinansiering ikke har gjort væsentlige fremskridt med hensyn til at sikre, at neutrale finansieringsordninger, herunder fra tredjelande, udgør størsteparten af den samlede finansiering.

Artikel 5

Ydelse af tilskud

1.   Kommissionen yder finansiering under programmet i form af tilskud mod forelæggelse af et passende arbejdsprogram og et samlet budgetoverslag.

2.   Fællesskabsfinansiering tildeles i form af driftstilskud eller aktionstilskud på følgende betingelser:

a)

fællesskabsfinansieringen ydes til støttemodtagerne opregnet i bilagets del A i form af driftstilskud samt

b)

støttemodtagere, der opregnes i bilagets del B:

i)

kan vælge mellem et aktionstilskud og et driftstilskud, og

ii)

støttemodtageren skal ved forelæggelsen af arbejdsprogrammet og det samlede budgetoverslag i medfør af stk. 1 forelægge Kommissionen en skriftlig bekræftelse på, at anmodningen om finansiering ikke svækker uafhængigheden af det tilsynsudvalg, som støttemodtageren yder administrativ støtte.

3.   Driftstilskud ydes kun til finansiering af støttemodtagernes driftsomkostninger og udgifter, herunder til sekretariat og til aflønning af deres medarbejdere.

Driftstilskud nedtrappes ikke automatisk i tilfælde af fornyelse.

4.   Der ydes udelukkende aktionstilskud til de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 6, og på følgende betingelser:

a)

deres eneste mål er at sætte støttemodtagerne opregnet i bilagets del B i stand til at yde administrativ støtte til tilsynsudvalgene til udvikling og gennemførelse af de projekter, som er fastlagt i afgørelserne om aktionstilskuddene, samt

b)

den administrative støttefunktion, som varetages af støttemodtagerne opregnet i bilagets del B, skal fremgå tydeligt af de respektive vedtægter.

Støttemodtagerne opregnet i bilagets del B har udelukkende til opgave at yde administrativ støtte, jf. litra b), bl.a. ved at varetage de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 6, til støtte for tilsynsudvalgene.

5.   Kommissionen fastsætter og offentliggør beløbene og den maksimale finansieringsprocent.

Artikel 6

Støttemodtagernes aktionstilskudsberettigede aktiviteter

Følgende aktiviteter er berettiget til aktionstilskud som specifikke projekter med en fællesskabsdimension, jf. dog artikel 2, stk. 3, og artikel 3 og 5:

a)

informationsteknologiprojekter

b)

uddannelsesprogrammer og udstationeringsordninger for personale fra nationale tilsynsmyndigheder

c)

arrangere konferencer, seminarer, uddannelse og ekspertmøder

d)

forberede og udsende publikationer, forberede og gennemføre andre oplysningsaktiviteter

e)

foretage researcharbejde, forberede undersøgelser samt

f)

gennemføre andre specifikke støtteaktiviteter, som er relevante for fællesskabsretten eller fællesskabspolitikker vedrørende regnskab og revision eller tilsynsmæssig konvergens eller samarbejde.

Artikel 7

Udvælgelse af nye støttemodtagere

1.   Kommissionen kan udvælge nye programstøttemodtagere og ændre bilaget i overensstemmelse hermed. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne afgørelse ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 13, stk. 2.

2.   Nye støttemodtagere skal opfylde kriterierne i artikel 3 og mindst et af følgende kriterier:

a)

være en direkte efterfølger til en af de støttemodtagere, der er opregnet i bilaget

b)

varetage aktiviteter, som medvirker til at gennemføre fællesskabspolitikker, der tager sigte på tilsynsmæssig konvergens og samarbejde i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, eller

c)

være direkte involveret i at udvikle eller tilvejebringe input til udvikling af internationale standarder, at anvende, vurdere eller overvåge disse standarder eller at føre tilsyn med fastsættelse af standarder til støtte for gennemførelsen af fællesskabspolitikker vedrørende regnskabsaflæggelse og revision.

3.   Såfremt et organ, som Kommissionen har valgt som ny støttemodtager:

a)

opfylder kriteriet for støtteberettigede aktiviteter i stk. 2, litra a), kan det tildeles den i bilaget opregnede forgængers tilskud, hvis dette organ i tilfælde af et aktionstilskud også opfylder kriterierne for støtteberettigede aktiviteter, jf. artikel 6, eller

b)

opfylder kriterierne for støtteberettigede aktiviteter, jf. artikel 6, og kriterierne i denne artikels stk. 2, litra b) eller c), kan det tildeles et aktionstilskud.

Det maksimale finansieringsbeløb i form af aktionstilskud i medfør af dette stykkes litra b), må ikke på årsbasis overstige de uudnyttede bevillinger i forbindelse med tilskud til specifikke aktioner eller driftstilskud i henhold til artikel 9.

Artikel 8

Gennemsigtighed

Alle modtagere af tilskud under dette program skal på et fremtrædende sted, f.eks. på et websted, i en publikation eller i en årsberetning, anføre, at de modtager støtte over Den Europæiske Unions budget.

Artikel 9

Finansielle bestemmelser

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne afgørelse i perioden 2010-2013 skal være 38 700 000 EUR. Inden for denne finansieringsramme skal forpligtelsesbevillingerne til støttemodtagerne opregnet i bilagets del B være på mindst 13 500 000 EUR, højst 12 750 000 EUR til IASCF og højst 11 250 000 EUR til EFRAG.

2.   De årlige bevillinger, der tildeles i overensstemmelse med denne afgørelse, fastsættes af budgetmyndigheden inden for finansieringsrammen.

3.   Når Kommissionen forelægger sin første bevillingsanmodning for budgetmyndigheden som led i det foreløbige budgetoverslag vedrørende IASCF, skal den en måned inden indgivelse af anmodningen forelægge en rapport om styringsreformen af IASCF til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten evalueres på en passende måde af Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal fokusere på styringsstrukturen og -processerne, herunder overvågningsgruppens sammensætning og beføjelser, især dette organs kapacitet til at varetage sine opgaver i offentlighedens interesse på en gennemsigtig og effektiv måde. Rapporten skal endvidere indeholde oplysninger om fremskridt for så vidt angår køreplanerne for tredjelandes anvendelse af IFRS-standarder på deres indenlandske udstedere.

4.   Når Kommissionen som led i det foreløbige budgetoverslag forelægger sin første bevillingsanmodning til budgetmyndigheden vedrørende det år, der følger efter de første to år, hvor der ydes finansiering af IASCF og PIOB, forelægger den en måned inden indgivelsen af anmodningen en rapport om, hvorvidt IASCF og PIOB har gjort væsentlige fremskridt med hensyn til at sikre, at neutrale finansieringsordninger, herunder fra tredjelande, udgør størsteparten af deres samlede finansiering. Rapporten evalueres på en passende måde af Europa-Parlamentet og Rådet for at fastslå, om der er gjort væsentlige fremskridt med hensyn til at sikre neutrale finansieringsordninger, herunder fra tredjelande.

Artikel 10

Gennemførelse

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages af Kommissionen efter procedurerne i finansforordningen og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

Artikel 11

Overvågning

1.   Kommissionen sikrer:

a)

at støttemodtageren for alle aktioner, der finansieres via programmet i form af et aktionstilskud, årligt indsender tekniske og finansielle rapporter om aktionernes forløb samt en endelig rapport, efter at aktionen er afsluttet, og

b)

at støttemodtageren årligt indsender aktivitetsrapporter og finansielle rapporter om alle arbejdsprogrammer, der finansieres via programmet i form af et driftstilskud, om gennemførelsen af arbejdsprogrammet og en endelig rapport efter udløbet af støtteberettigelsesperioden.

Kommissionen fastsætter form og indhold af de i litra a) og b) omhandlede rapporter.

2.   Uden at det berører den kontrol, Revisionsretten foretager sammen med de kompetente nationale revisionsinstitutioner eller myndigheder efter traktatens artikel 248, og den kontrol, der gennemføres i henhold til traktatens artikel 279, stk. 1, litra b), første afsnit, kan tjenestemænd og andre ansatte i Kommissionen foretage kontrol på stedet, bl.a. ved stikprøver, af de aktioner, som finansieres via programmet og i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (12). Om nødvendigt gennemfører Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) undersøgelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 (13).

3.   Kommissionen sikrer, at kontrakter og aftaler, der følger af gennemførelsen af programmet, navnlig fastsætter, at Kommissionen (eller dennes bemyndigede repræsentant) herunder OLAF, sikrer overvågning og finanskontrol, og at Revisionsretten foretager revisioner, om nødvendigt i form af kontrolbesøg.

4.   Kommissionens personale og eksternt personale, som er bemyndiget af Kommissionen, skal have passende adgang til modtagerens kontorer og til alle oplysninger, herunder oplysninger i elektronisk format, som er nødvendige for at gennemføre sådanne revisioner.

5.   Revisionsretten og OLAF skal have samme rettigheder, navnlig vedrørende adgang, som Kommissionen.

6.   Modtagere af drifts- eller aktionsstøtte skal i fem år at regne fra den sidste betaling opbevare alle bilag, herunder et årsregnskab med revisionspåtegning, over udgifter, der er afholdt i løbet af støtteåret, således at de er til rådighed for Kommissionen. Modtageren af et sådant tilskud sørger for, at relevant dokumentation hos partnere eller medlemmer stilles til rådighed for Kommissionen.

7.   På grundlag af de rapporter og stikprøver, der er omhandlet i stk. 1 og 2, sikrer Kommissionen, at der om nødvendigt sker en tilpasning af omfanget eller tildelingskriterierne for så vidt angår den oprindeligt godkendte finansielle støtte samt af tidsplanen for udbetalingerne.

8.   Kommissionen sikrer, at der tages alle nødvendige skridt for at kontrollere, at de finansierede aktioner gennemføres korrekt og i overensstemmelse med denne afgørelse og finansforordningen.

Artikel 12

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

1.   Kommissionen sikrer i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteter, der finansieres i henhold til dette program, at Fællesskabets finansielle interesser beskyttes gennem forholdsregler mod svig, korruption og andre ulovligheder, gennem effektiv kontrol og gennem inddrivelse af uretmæssigt eller ulovligt udbetalte beløb samt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem sanktioner, der skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have afskrækkende virkning, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 (14), forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 samt forordning (EF) nr. 1073/1999.

2.   For så vidt angår de fællesskabsaktiviteter, der finansieres i henhold til dette program, er uregelmæssighed, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller kunne skade Den Europæiske Unions almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af Fællesskaberne, enten ved formindskelse eller bortfald af indtægter, der stammer fra de egne indtægter, der opkræves direkte for Fællesskabernes regning, eller ved afholdelse af en uretmæssig udgift.

3.   Kommissionen sikrer, at den finansielle støtte til en aktion nedsættes, suspenderes eller inddrives, hvis der konstateres uregelmæssigheder, herunder manglende overholdelse af denne afgørelse eller af den individuelle afgørelse eller kontrakten eller aftalen om ydelse af den pågældende finansielle støtte, eller hvis det viser sig, at der uden Kommissionens godkendelse er foretaget en væsentlig ændring af aktionen, som er i modstrid med selve projektet eller med projektets gennemførelsesbetingelser.

4.   Overholdes fristerne ikke, eller hvis de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af en aktion, kun giver ret til en del af den tildelte finansielle støtte, skal modtageren indgive bemærkninger til Kommissionen inden for en nærmere bestemt frist. Hvis modtageren ikke giver en rimelig begrundelse, kan Kommissionen slette resten af støttebeløbet og kræve tidligere udbetalte beløb tilbagebetalt.

5.   Kommissionen sikrer, at ethvert uretmæssigt udbetalt beløb refunderes. Beløb, der ikke betales tilbage i rette tid, pålægges morarenter i henhold til betingelserne i finansforordningen.

Artikel 13

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 14

Evaluering

1.   Senest seks måneder inden programmets udløb, indsender Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om realiseringen af programmets mål. Denne rapport udarbejdes bl.a. på grundlag af de årsrapporter, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1.

Denne rapport skal mindst indeholde en undersøgelse af, om programmet overordnet set har været relevant og sammenhængende, hvor effektivt det er gennemført, og hvor effektive de forskellige aktioner har været hver for sig og tilsammen, ud fra i hvor høj grad målene i artikel 2 er nået.

Rapporten sendes til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til orientering.

2.   Europa-Parlamentet og Rådet afgør i overensstemmelse med traktaten, om programmet skal videreføres efter den 31. december 2013.

3.   Kommissionen forelægger hurtigst muligt og senest den 1. juli 2010 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om nødvendigheden af yderligere reformer af det finansielle tilsynssystem i Den Europæiske Union under hensyntagen til de i traktaten fastsatte kompetencer og forelægger, hvis det er relevant, de nødvendige lovgivningsforslag.

4.   Kommissionen forelægger sammen med det foreløbige budgetoverslag for 2011 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om eventuelle ændringer af den samlede finansieringsramme med hensyn til forpligtelsesbevillingerne til støttemodtagerne opregnet i bilagets del B.

5.   Kommissionen forelægger senest den 1. juli 2010 en rapport om styrkelse af samarbejdet på fællesskabsplan mellem tilsynsmyndighederne for revisionsfirmaer.

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. september 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  Udtalelse af 25.3.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 6.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.7.2009.

(3)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(6)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 18.

(7)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 23.

(8)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 28.

(9)  Europa-Parlamentets beslutning af 9.10.2008 med henstillinger til Kommissionen om Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige tilsynsstruktur (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(10)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(11)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(12)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(13)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(14)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.


BILAG

Støttemodtagerne i henhold til denne afgørelse omfatter følgende:

Del A

Støttemodtagere på regnskabsaflæggelsesområdet:

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).

Støttemodtagere på revisionsområdet:

Public Interest Oversight Board (PIOB).

Del B

Organer, som har til opgave at yde Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, Det Europæiske Banktilsynsudvalg og Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger administrativ bistand:

for så vidt angår Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), CEBS Secretariat Limited, et britisk selskab med begrænset ansvar (garantiselskab uden aktiekapital), der har hjemsted i London og er registreret hos »Companies House« under nr. 5161108

for så vidt angår Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR), en fransk nonprofitorganisation (association loi 1901), der har hjemsted i Paris og er registreret hos »préfecture de police« under nr. 441545308

for så vidt angår Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS), en tysk nonprofitorganisation (eingetragener Verein (e.V.)), som har hjemsted i Frankfurt og er registreret hos »Amtsgericht Frankfurt am Main« under nr. VR 12777.


III Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

25.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/17


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2009/717/FUSP

af 24. september 2009

om forlængelse af fælles holdning 2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 11. oktober 2004 fælles holdning 2004/694/FUSP (1) med det formål at indefryse alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører alle de personer, mod hvem ICTY har rejst tiltale for krigsforbrydelser, men som ikke er i tribunalets varetægt.

(2)

Fælles holdning 2004/694/FUSP finder anvendelse indtil den 10. oktober 2009.

(3)

Fælles holdning 2004/694/FUSP bør forlænges med yderligere 12 måneder.

(4)

Fællesskabets gennemførelsesbestemmelser findes i Rådets forordning (EF) nr. 1763/2004 af 11. oktober 2004 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet for Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) (2)

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Fælles holdning 2004/694/FUSP forlænges indtil den 10. oktober 2010.

Artikel 2

Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.

På Rådets vegne

M. OLOFSSON

Formand


(1)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 52.

(2)  EUT L 315 af 14.10.2004, s. 14.